Smeg | C7280NLD2P1 | User manual | SMEG C7280NLD2P1 Brugermanual

SMEG C7280NLD2P1 Brugermanual
Brugsanvisn‐
ing
Køle-/fryse‐
skab
C7280NLD2P1
Instrukcja
obsługi
Chłodziarkozamrażarka
Инструкция
по
Bruksanvisn‐
эксплуатаци
ing
и
Холодильни
кморозильни
к
Kyl-frys
2
INDHOLDSFORTEGNELSE
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Betjening
Daglig brug
2
3
5
6
9
Råd og tips
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Tekniske data
12
13
14
16
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap, hvis de
er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet,
med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf
det korrekt.
Generelt om sikkerhed
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
3
Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen,
medmindre de er anbefalet af producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur,
pga. sikkerhed.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending af
døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
4
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder, der
er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte op
i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
• Apparatet indeholder en pose med
tørremiddel. Dette er ikke et legetøj.
Dette er ikke mad. Skal bortskaffes
med det samme.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
ADVARSEL! Ved placering af
apparatet skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL! Brug ikke
adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data
for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under niveauet
for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger,
elektrisk stød eller brand.
Dette apparat indeholder brændbar
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
høj biologisk nedbrydelighed. Vær
omhyggelig med ikke at forårsage skade
på kølekredsløbet, der indeholder
isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre det
er angivet på apparatet som egnet af
producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
• Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
Indvendig belysning
ADVARSEL! Risiko for
elektrisk stød.
5
• Den type lampe, der anvendes til dette
apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
• Brug kun originale reservedele.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for skader
på mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet person
må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb, og
rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis
afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
Service
• Kontakt det autoriserede servicecenter
for at få repareret apparatet.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Placering
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler, direkte
sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere
frit omkring kabinettets bagside.
Placering
Installér apparatet på et tørt sted med god
udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de betjenes
uden for dette interval. Der kan
kun garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du er i
tvivl om, hvor du kan installere
apparatet, bedes du henvende
dig til sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
6
Tilslutning, el
min.
200 cm2
5 cm
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette
formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
min.
200 cm2
FORSIGTIG! Se
monteringsvejledningen vedr.
installation.
Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
BETJENING
Betjeningspanel
1
8
7
1 Display
2 Knap til øgning af temperatur i fryser
3 Knap til sænkning af temperatur i
fryser
4 OK
5 Mode
6 Knap til øgning af køleskabets
temperatur
6
5
4
3
2
7 Knap til sænkning af køleskabets
temperatur
8 ON/OFF
Den foruddefinerede knaplyd kan ændres
ved at trykke på Mode og knappen til
sænkning af temperatur samtidigt i nogle
få sekunder. Ændringen kan tilbagestilles.
7
Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på apparatets ON/OFF-knap, hvis
displayet er slukket.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
Alarmsignalet kan gå i gang
efter få sekunder.
Se "Alarm for for høj
temperatur" for at nulstille
alarmen.
Se under "Indstilling af temperatur" for at
ændre temperaturen.
Hvis der vises "dEMo" på displayet,
henvises der til "Fejlfinding".
Slukning
1. Tryk på skabets ON/OFF i 5 sekunder.
Displayet slukkes.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
Indstilling af temperatur
Indstil skabstemperaturen ved at trykke på
temperaturvælgerne.
Standardindstillet temperatur:
• +5°C i køleskabet
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede temperatur.
A. Indikator, køleafdeling
B. Timerindikator
/Temperaturindikator
C. ON/OFF-indikator
D. Shopping-funktion
E. Holiday-tilstand
F. FastFreeze-funktion
G. Temperaturlampe
H. Fryserafdelingens indikator
I. Alarmindikator
J. ChildLock-funktion
K. DrinksChill-funktion
L. Ventilator-funktion
Den indstillede temperatur vil
blive nået inden for 24 timer.
Den indstillede temperatur
huskes efter et strømsvigt.
Tænding af køleskabet
Det er nok at trykke på køleskabets
temperaturvælger for at tænde
køleskabet. Køleskabet kan også tændes
på en anden måde:
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises.
OFF-indikatoren for køleskabet blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
OFF-indikatoren for køleskabet slukkes.
Se under "Indstilling af
temperatur" for at ændre
temperaturen.
Slukning af køleskabet
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises.
OFF-indikatoren for køleskabet og
indikatoren for køleskabsafdelingen
blinker.
Køleskabets temperaturindikator viser
streger.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
OFF-indikatoren for køleskabet vises.
8
Shopping-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store
mængder varme madvarer i køleskabet,
f.eks. efter indkøb, anbefales det at
aktivere Shopping-funktionen for at køle
varerne hurtigere ned og for at undgå at
opvarme de andre fødevarer i køleskabet.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises på displayet.
Shopping-lampen blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
Shopping-lampen vises.
Shopping-funktionen afbrydes automatisk
efter ca. 6 timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den
slukkes automatisk, gentag proceduren.
Funktionen slås fra, når der
vælges en anden temperatur i
køleskabet.
Holiday-tilstand
Tilstanden giver mulighed for at holde
apparatets låge lukket i en længere
periode, hvor skabet er tømt, uden at der
dannes dårlig lugt.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises på displayet.
Holiday-lampen blinker.
Temperaturindikatoren viser
temperaturen.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
Holiday-lampen vises.
Denne tilstand slås fra efter at
have valgt en anden
temperatur.
FastFreeze-funktion
FastFreeze-funktionen bruges til hurtig
nedfrysning af friske madvarer og hindrer
samtidig opvarmning af allerede dybfrosne
madvarer.
1. Tryk på knappen Mode, indtil det
tilsvarende ikon vises, for at slå
funktionen til.
FastFreeze-lampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
FastFreeze-lampen vises.
Funktionen standser automatisk efter 52
timer.
For at slukke for funktionen, inden den
afsluttes automatisk, skal du gentage
proceduren, indtil FastFreeze-lampen
slukkes.
Funktionen slås fra, når der
vælges en anden temperatur.
ChildLock-funktion
Aktivér ChildLock-funktionen for at låse
knapperne og forhindre utilsigtet
betjening.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
ChildLock-indikatoren vises.
ChildLock-funktionen slås fra ved at
gentage proceduren, indtil ChildLockindikatoren slukkes.
DrinksChill-funktion
DrinksChill-funktionen bruges til at indstille
en lydalarm på et ønsket tidspunkt, hvilket
f.eks. er praktisk, når en opskrift kræver,
at fødevarer køles ned i et bestemt stykke
tid.
Det er også praktisk, når der er brug for en
påmindelse for ikke at glemme de flasker,
der stilles i fryseren med henblik på hurtig
afkøling.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises.
DrinksChill-lampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30
minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Timer-vælgeren for at ændre
timerens indstilling fra 1 til 90 minutter.
3. Tryk på OK for at bekræfte.
DrinksChill-lampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker
DrinksChill-indikatoren, og der høres en
lydalarm. Tryk på OK for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.
9
Funktionen slås fra ved at gentage
proceduren, indtil DrinksChill slukkes.
Tiden kan ændres når som
helst under nedtællingen og
også ved afslutningen ved at
trykke på temperaturvælgeren
for afkøling og opvarmning.
Alarm for for høj temperatur
En temperaturstigning i fryseren (f.eks.
pga. et tidligere strømsvigt) angives ved,
at alarmikonet og indikatorerne for
frysertemperaturen blinker, og at
summeren udsendes.
Tryk på en vilkårlig knap.
Lydalarmen afbrydes.
Fryserens temperaturindikator viser den
højeste opnåede temperatur i nogle få
sekunder og derefter den indstillede
temperatur igen.
Alarmindikatoren fortsætter
med at blinke, indtil de normale
forhold er genoprettet.
Alarmen stopper, når lågen er lukket. Når
alarmen lyder, kan lydsignalet afbrydes
ved at trykke på en vilkårlig knap.
Ventilator-funktion
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det
tilsvarende symbol vises i displayet.
Ventilator-lampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Ventilator-lampen vises.
Funktionen slås fra ved at gentage
proceduren, indtil Ventilatorindikatorikonet slukkes.
Hvis funktionen aktiveres
automatisk, vises Ventilatorindikatoren ikke (se "Daglig
brug").
Aktiveringen af Ventilatorfunktionen øger
energiforbruget.
Alarm for åben låge
Hvis lågen står åben i nogle få minutter,
starter lydalarmen, og alarmlampen
blinker.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG! Brug ikke
vaskemidler, skurepulver, chlor
eller oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets overflade.
Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden op, til den
kommer fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
10
Temperaturlampe
Køleskabet er udstyret med
temperaturindikatoren for korrekt
opbevaring af madvarer. Symbolet på
apparatets sidevæg angiver det koldeste
område i køleskabet.
Hvis OK viser (A), kan der lægges friske
madvarer i området, der er angivet med
symbolet, hvis ikke (B), justeres
temperaturvælgeren til en koldere
indstilling, og temperaturindikatoren
kontrolleres igen efter 12 timer.
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
A
OK
B
OK
Når du har sat de friske
madvarer i apparatet eller efter
at have åbnet døren flere
gange i træk eller i en lang
periode, er det normalt, at
lampen ikke vises OK. Vent
mindst 12 timer, inden du
genjusterer
temperaturvælgeren.
Ventilator
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
Afdeling med lav temperatur
På modeller, der er udstyret med denne
funktion i køleskabet, er den beregnet til
den bedste opbevaring af friske fødevarer,
som f.eks. fisk, kød, skaldyr osv.
Den er placeret i den nederste del, lige
over grøntsagsskuffen.
Køleskabs -rummet er udstyret med en
enhed, der gør det muligt at køle maden
hurtigt og holde en ensartet temperatur i
rummet.
Enheden aktiveres automatisk efter
behov, f.eks. for hurtigt at opnå den
ønskede temperatur, efter at døren er
blevet åbnet, eller hvis
omgivelsestemperaturen er høj.
11
strømafbrydelsen har varet længere end
den angivne temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal madvarerne
enten spises eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Du kan slå funktionen til
manuelt efter behov (se under
"Ventilator-funktion").
Enheden Ventilator slås fra, når
døren er åben, og slås
automatisk til igen, når døren
lukkes.
Frysning og opbevaring af
dybfrost
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning
af friske madvarer og til opbevaring af
frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.
Når apparatet tændes igen efter en
længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
med funktionen FastFreeze slået til, inden
der lægges madvarer ind. Inden
indfrysning af friske madvarer startes
FastFreeze-funktionen mindst 24 timer, før
madvarerne lægges i fryseafdelingen.
For at indfryse mad skal du lægge det i
det øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen, der er anbragt indvendigt i
skabet.
Fryseprocessen varer 24 timer, og under
denne periode må der ikke tilføjes anden
mad, der skal nedfryses.
Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: i så fald
forlænges tilberedningstiden.
Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger.
Brug ikke metalgenstande til at
tage bakkerne ud af
frostrummet.
1. Fyld vand i disse bakker
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
Kuldeakkumulatorer
Fryseren indeholder mindst én
kuldeakkumulator, der øger
opbevaringstiden i tilfælde af
strømafbrydelse eller driftsforstyrrelser.
Dybfrostkalender
Symbolerne viser forskellige slags
dybfrost.
Tallene angiver det antal måneder, de
pågældende madvarer kan opbevares.
Madvarens kvalitet og behandling før
nedfrysningen afgør, om det højeste eller
laveste tal for opbevaringstid gælder.
12
RÅD OG TIPS
Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Fjern ikke kuldeakkumulatorerne fra
frysekurven.
Råd om køling af friske
madvarer
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet.
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den.
Råd om køling
Nyttige tip:
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden
over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i
højst 1-2 dage.
• Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og
stil på en hvilken som helst hylde.
• Frugt og grønt: rengør grundigt og læg i
en speciel skuffe. Bananer, kartofler,
løg og hvidløg må ikke lægges i
køleskab, med mindre de er pakket ind.
• Smør og ost: anbring i en særlig lufttæt
beholder eller pak det ind i alufolie eller
i en polyætylenpose for at udelukke så
meget luft som muligt.
• Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
Råd om frysning
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
• For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
• Pak maden ind i aluminiumsfolie eller
polyætylen. Sørg for, at pakkerne er
lufttætte.
• For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
• Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af
frostvarer
• Sikr dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
• Sørg for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.
13
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle advarsler
FORSIGTIG! Kobl apparatet
fra strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst form
for vedligeholdelse.
kompressoren standser. Afrimningsvandet
ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG! Undgå at trække
i, flytte eller beskadige evt. rør
og/eller ledninger i apparatet.
FORSIGTIG! Undgå at
beskadige kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og kompressoren
bag på skabet med en børste, hvis der
er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
Afrimning af fryseren
Fryserrummet er af frost free-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når det er
tændt, hverken på de indvendige vægge
eller på madvarerne.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
FORSIGTIG! Hvis der skal
være tændt for apparatet: Bed
nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver
fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
Vi anbefaler at aktivere
Holiday-tilstand.
14
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for appara‐
tet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkon‐
takten.
Der er ingen strøm i stik‐
kontakten.
Prøv at tilslutte et andet elek‐
trisk apparat til den pågælden‐
de stikkontakt. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Der er tændt for apparatet
for nylig, eller temperatu‐
ren er for høj.
Se under "Alarm for høj tem‐
peratur".
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Kontakt en autoriseret elektri‐
ker, eller kontakt det nærme‐
ste autoriserede servicecen‐
ter.
Lågen står åben.
Luk lågen. Se "Alarm for åben
låge"
Der vises et
- eller
symbol i temperaturdisplayet
i stedet for tal.
Problem med temperatur‐
føler.
Kontakt det nærmeste autori‐
serede servicecenter (kølesy‐
stemet fortsætter med at holde
madvarerne kolde, men det er
ikke muligt at regulere tempe‐
raturen).
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk lågen, og åbn den.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autori‐
serede servicecenter.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kon‐
trollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempe‐
ratur.
Se klimaklassediagrammet på
typepladen.
Lydsignalet eller den visuel‐
le alarm er slået til.
Kompressoren kører hele ti‐
den.
15
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de læg‐
ges i.
Døren er ikke lukket rig‐
tigt.
Se under "Lukning af lågen".
"FastFreeze-funktion" eller
"Shopping-funktion" er slå‐
et til.
Se "FastFreeze-funktion" eller
"Shopping-funktion".
Døren er ikke lukket kor‐
rekt, eller pakningen er
defekt/snavset.
Se under "Lukning af lågen".
Apparatet er helt fuldt og
står på den laveste tempe‐
ratur
Vælg en højere temperatur.
Se under "Betjening".
Temperatur indstillet i ap‐
paratet er for lav, og den
omgivende temperatur er
for høj.
Vælg en højere temperatur.
Se under "Betjening"
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
"FastFreeze" eller "Shop‐
ping", eller når temperaturen
er ændret.
Det er normalt og skyldes
ikke fejl.
Kompressoren går i gang efter
et stykke tid.
Der løber vand inde i køle‐
skabet.
Madvarer forhindrer, at
vandet løber ned i vand‐
beholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ik‐
ke tilsluttet fordampnings‐
bakken over kompresso‐
ren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen kan ikke ind‐
stilles.
"FastFreeze-funktion" eller
"Shopping-funktion" er slå‐
et til.
Sluk for "FastFreeze-funktion"
eller "Shopping-funktion" ma‐
nuelt, eller vent, indtil funktio‐
nen nulstilles automatisk, for
at indstille temperaturen. Se
"FastFreeze-funktion" eller
"Shopping-funktion".
Der er for meget rim og is.
16
Problemer
Mulige årsager
Løsning
dEMo vises på displayet.
Apparatet er i demo-til‐
stand.
Hold OK nede i ca. 10 sekun‐
der, indtil der lyder en lang ad‐
varsel, og displayet slukker et
kort øjeblik.
Temperaturen i apparatet er
for lav/høj.
Temperaturen er ikke ind‐
stillet korrekt.
Vælg en højere/lavere tempe‐
ratur.
Lågen er ikke lukket rig‐
tigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes
i skabet.
Der er lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Læg færre madvarer i ad gan‐
gen.
Lågen er blevet åbnet for
tit.
Åbn kun lågen, når det er nød‐
vendigt.
"FastFreeze-funktion" eller
"Shopping-funktion" er slå‐
et til.
Se "FastFreeze-funktion" eller
"Shopping-funktion".
Der cirkulerer ikke kold luft
i apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
TEKNISKE DATA
Produktdatablad
Varemærk
SMEG
Model
C7280NLD2P1 925501075
17
Kategori
7. Køleskab med frostboks
Energieffektivitetsklasse
A++
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug
vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets
placering
228
Nettorumfang i liter, køleskab
192
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
253
Nettorumfang i liter, fryser
61
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorum‐
fang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis det
er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
Ja
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
21
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
39
Apparat beregnet til indbygning J/N
Ja
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af
vin J/N
Nej
Yderligere tekniske data
Nichemål
Højde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
18
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
19
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Instalacja
Eksploatacja
19
21
23
24
Codzienna eksploatacja
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
27
30
31
33
36
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
w celu wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8 lat i
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli
zostaną uprzednio odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
20
•
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań w takich
miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń ani
środków do przyspieszania odmrażania urządzenia z
wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani
parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
21
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Ze względów bezpieczeństwa nie
należy uruchamiać urządzenia przed
zainstalowaniem go w zabudowie.
• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
• Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
• Po zainstalowaniu nowego urządzenia
lub zmianie kierunku otwierania jego
drzwi należy odczekać co najmniej 4
godziny przed podłączeniem
urządzenia do zasilania. Jest to
niezbędne, aby olej spłynął z powrotem
do sprężarki.
• Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
• Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
• Nie narażać urządzenia na zamoczenie
przez deszcz.
• Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
• Nie instalować urządzenia w
miejscach, gdzie występuje zbyt duża
wilgotność lub zbyt niska temperatura.
• Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
• W urządzeniu znajduje się torebka ze
środkiem pochłaniającym wilgoć. Nie
wolno się nią bawić. Nie jest ona
przeznaczona do spożycia. Należy ją
niezwłocznie wyrzucić.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
OSTRZEŻENIE! Ustawiając
urządzenie, należy uważać,
aby nie przycisnąć lub nie
uszkodzić przewodu
zasilającego.
OSTRZEŻENIE! Nie stosować
rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
• Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
• Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
22
Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi dotyczące
ochrony środowiska. Należy zachować
ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego zawierającego izobutan.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
• W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
• Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
• Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
• Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
• Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
• Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w komorze
zamrażarki mokrymi lub wilgotnymi
rękoma.
• Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
• Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania mrożonej
żywności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
• Przed umieszczeniem w komorze
zamrażarki należy owinąć żywność
dowolnym materiałem dopuszczonym
do kontaktu z żywnością.
Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
porażeniem prądem.
• Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych. Nie
należy używać go do oświetlania
pomieszczeń.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uszkodzeniem urządzenia.
• Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
• W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
• Regularnie sprawdzać odpływ skroplin
w urządzeniu i w razie potrzeby
oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje
się, na dnie urządzenia zbiera się
woda.
Serwis
• Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
23
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
• Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
• Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy przeczytać
instrukcję montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy zainstalować
z dala od źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, bojlery, bezpośrednie
promienie słoneczne itd. Należy zapewnić
swobodny przepływ powietrza z tyłu
urządzenia.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Niektóre modele urządzeń
mogą działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowa praca
urządzenia jest gwarantowana
tylko w podanym zakresie
temperatury. W razie
wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
• Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
• Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest w
tym celu wyposażona w specjalny styk.
Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
• Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
24
Wymagania dotyczące
wentylacji
UWAGA! Przed
zainstalowaniem urządzenia
należy przeczytać instrukcję
montażu.
Przepływ powietrza za urządzeniem musi
być wystarczający.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
EKSPLOATACJA
Panel sterowania
1
8
7
1 Wyświetlacz
2 Przycisk podwyższania temperatury
zamrażarki
3 Przycisk obniżania temperatury
zamrażarki
4 OK
5 Mode
6 Przycisk podwyższania temperatury
chłodziarki
6
5
4
3
2
7 Przycisk obniżania temperatury
chłodziarki
8 ON/OFF
Można zmienić zdefiniowany dźwięk
przycisków, naciskając jednocześnie i
przytrzymując przez kilka sekund Mode i
przycisk obniżania temperatury. Zmianę tę
można cofnąć.
25
Wyświetlacz
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
Włączanie
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony,
nacisnąć ON/OFF. Wskaźniki
temperatury wskazują ustawioną
domyślną temperaturę.
Po kilku sekundach może
zostać wyemitowany sygnał
dźwiękowy alarmu.
Informacje na temat wyłączania
alarmu znajdują się w rozdziale
„Alarm wysokiej temperatury”.
Aby wybrać ustawienie innej temperatury,
należy zapoznać się z rozdziałem
„Regulacja temperatury”.
Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie "dEMo", należy zapoznać się z
częścią „Rozwiązywanie problemów”.
Wyłączanie
1. Nacisnąć przycisk ON/OFF na
urządzeniu i przytrzymać przez 5
sekund.
Wyświetlacz wyłączy się.
2. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego
z gniazda elektrycznego.
Regulacja temperatury
Ustawić temperaturę urządzenia,
naciskając przyciski regulacji temperatury.
A. Wskaźnik komory chłodziarki
B. Wskaźnik zegara
/wskaźnik temperatury
C. Wskaźnik ON/OFF
D. Funkcja Shopping
E. Tryb Holiday
F. Funkcja FastFreeze
G. Wskaźnik temperatury
H. Wskaźnik komory zamrażarki
I. Wskaźnik alarmu
J. Funkcja ChildLock
K. Funkcja DrinksChill
L. Funkcja Wentylator
Domyślne ustawienia temperatury:
• +5°C w komorze chłodziarki
• -18°C w komorze zamrażarki
Wskaźniki temperatury wskazują
ustawioną temperaturę.
Urządzenie osiągnie ustawioną
temperaturę w ciągu 24 godzin.
W razie awarii zasilania
ustawiona temperatura
pozostaje zapisana w pamięci.
Włączanie chłodziarki
Aby włączyć chłodziarkę, wystarczy
nacisnąć przycisk regulacji temperatury
chłodziarki. Inny sposób włączenia
chłodziarki:
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Zacznie migać wskaźnik OFF chłodziarki.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik OFF chłodziarki zgaśnie.
Aby wybrać ustawienie innej
temperatury, należy zapoznać
się z rozdziałem „Regulacja
temperatury”.
Wyłączanie chłodziarki
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik OFF chłodziarki i wskaźnik
komory chłodziarki zaczną migać.
26
Wskaźnik temperatury chłodziarki będzie
wyświetlał kreski.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Zostanie wyświetlony wskaźnik OFF
chłodziarki.
Funkcja Shopping
Jeżeli trzeba przechować większą ilość
ciepłych produktów spożywczych, na
przykład po zrobieniu zakupów, zaleca się
uruchomienie funkcji Shopping w celu
szybkiego schłodzenia produktów bez
podnoszenia temperatury żywności
będącej już wewnątrz chłodziarki.
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik Shopping zacznie migać.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Włączy się wskaźnik Shopping.
Funkcja Shopping wyłącza się
automatycznie po upływie ok. 6 godzin.
Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem, należy
powtórzyć opisaną wyżej procedurę.
Funkcja wyłącza się po
wybraniu innego ustawienia
temperatury w chłodziarce.
Tryb Holiday
Ten tryb pozwala na pozostawienie
zamkniętego i pustego urządzenia na
dłuższy czas, np. podczas wakacji, nie
dopuszczając do powstawania
nieprzyjemnego zapachu.
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik Holiday zacznie migać.
Wskaźnik temperatury wskaże ustawioną
temperaturę.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Włączy się wskaźnik Holiday.
Tryb wyłącza się, gdy zostanie
wybrane inne ustawienie
temperatury.
Funkcja FastFreeze
Funkcja FastFreeze przyspiesza
zamrażanie świeżej żywności i
jednocześnie chroni przechowywane
produkty przed niepożądanym ogrzaniem.
1. W celu włączenia tej funkcji należy
nacisnąć Mode, aż wyświetli się
odpowiedni symbol.
Wskaźnik FastFreeze zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby
potwierdzić.
Włączy się wskaźnik FastFreeze.
Funkcja wyłączy się automatycznie po 52
godzinach.
Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem, należy
powtórzyć procedurę, aż wyłączy się
wskaźnik FastFreeze.
Funkcja wyłącza się, gdy
zostanie wybrane inne
ustawienie temperatury.
Funkcja ChildLock
Funkcja ChildLock umożliwia
zablokowanie przycisków w celu
zabezpieczenia przed ich przypadkowym
użyciem.
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik ChildLock zacznie migać.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Włączy się wskaźnik ChildLock.
Aby wyłączyć funkcję ChildLock, należy
powtórzyć procedurę, aż zgaśnie
wskaźnik ChildLock.
Funkcja DrinksChill
Funkcja DrinksChill, umożliwiająca
ustawienie alarmu dźwiękowego, jest
przydatna np. gdy jest konieczność
schładzania produktów przez określony
czas.
Można z niej także korzystać, aby nie
zapomnieć o butelkach włożonych do
zamrażarki w celu szybkiego schłodzenia.
27
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik DrinksChill zacznie migać.
Przez kilka sekund będzie wyświetlana
ustawiona wartość dla minutnika (30
minut).
2. Nacisnąć przycisk regulacji minutnika,
aby zmienić ustawienie w zakresie od
1 do 90 minut.
3. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Włączy się wskaźnik DrinksChill.
Wskazanie minutnika (min) zacznie migać.
Po zakończeniu odliczania wskaźnik
DrinksChill zacznie migać i włączy się
dźwiękowy sygnał alarmowy. Nacisnąć
OK, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy i
zakończyć działanie funkcji.
Aby wyłączyć funkcję, należy powtórzyć
opisane wyżej czynności, aż zgaśnie
wskaźnik DrinksChill.
W dowolnej chwili podczas
odliczania można zmienić
ustawiony czas, naciskając
przycisk obniżania temperatury
oraz przycisk podwyższania
temperatury.
Alarm wysokiej temperatury
odnotowaną temperaturę, a następnie
powróci do wyświetlania ustawionej
temperatury.
Wskaźnik alarmu będzie migał
do czasu przywrócenia
normalnych warunków.
Alarm otworzonych drzwi
Jeśli drzwi pozostają otwarte przez kilka
minut, włącza się alarm dźwiękowy i
zaczyna migać wskaźnik alarmu.
Alarm wyłącza się po zamknięciu drzwi.
Sygnał dźwiękowy alarmu można
wyłączyć poprzez naciśnięcie dowolnego
przycisku.
Funkcja Wentylator
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik Wentylator zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby
potwierdzić.
Włączy się wskaźnik Wentylator.
Aby wyłączyć funkcję, należy powtórzyć
opisane wyżej czynności, aż zgaśnie
symbol wskaźnika Wentylator.
Wzrost temperatury w komorze
zamrażarki (np. z powodu awarii zasilania)
jest sygnalizowany miganiem symbolu
alarmu i wskaźników temperatury
zamrażarki, a także sygnałem
dźwiękowym.
Jeśli funkcja włącza się
automatycznie, wskaźnik
Wentylator nie wyświetla się
(patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”).
Włączenie funkcji Wentylator
powoduje wzrost zużycia
energii.
Nacisnąć dowolny przycisk.
Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Wskaźnik temperatury zamrażarki przez
kilka sekund będzie wskazywał najwyższą
CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
28
UWAGA! Nie należy stosować
żrących detergentów,
materiałów ściernych, środków
na bazie chloru lub oleju,
ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie
powierzchni urządzenia.
Rozmieszczanie półek na
drzwiach
Nie wolno wyjmować szklanej
półki znad szuflady na
warzywa, ponieważ zapewnia
ona odpowiedni obieg
powietrza.
Aby umożliwić przechowywanie artykułów
spożywczych w opakowaniach o różnej
wielkości, półki na drzwiach można
umieszczać na różnej wysokości.
1. Stopniowo wyciągać półkę do góry aż
do jej zwolnienia.
2. Umieścić ponownie według potrzeb.
Komora o niskiej temperaturze
Komora ta, dostępna w wybranych
modelach urządzeń, zapewnia najlepsze
warunki przechowywania w chłodziarce
świeżej żywności, takiej jak ryby, mięso,
owoce morza itp.
Znajduje się ona w dolnej części
chłodziarki, bezpośrednio nad szufladą na
warzywa.
Wskaźnik temperatury
Chłodziarkę wyposażono we wskaźnik
temperatury ułatwiający prawidłowe
przechowywanie żywności. Symbol na
bocznej ściance urządzenia wskazuje
najchłodniejsze miejsce w chłodziarce.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
Jeśli wyświetla się wskazanie OK (A),
można umieścić żywność w obszarze
oznaczonym symbolem, jeśli nie (B),
należy obniżyć ustawienie temperatury i
odczekać 12 godzin przed ponownym
sprawdzeniem wskaźnika temperatury.
A
OK
B
OK
29
Po włożeniu do urządzenia
świeżej żywności lub
wielokrotnym otwieraniu drzwi
na dłuższy czas normalnym
zjawiskiem jest zniknięcie
wskazania OK. W takiej
sytuacji należy wstrzymać się
co najmniej 12 godzin z
regulacją temperatury.
Wentylator
Komorę chłodziarki wyposażono w
urządzenie umożliwiające szybkie
schłodzenie żywności i zapewniające
bardziej równomierną temperaturę w
komorze.
Urządzenie włącza się automatycznie w
razie potrzeby, np. w celu przywrócenia
temperatury po otworzeniu drzwi lub gdy
temperatura otoczenia jest wysoka.
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie na
co najmniej 2 godziny z włączoną funkcją
FastFreeze. W celu zamrożenia świeżej
żywności należy włączyć funkcję
FastFreeze co najmniej 24 godziny przed
umieszczeniem żywności przeznaczonej
do zamrożenia w komorze zamrażarki.
Aby zamrozić świeżą żywność, należy
umieścić ją w górnej komorze.
Informację o maksymalnej ilości żywności,
jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin,
podano na tabliczce znamionowej
umieszczonej wewnątrz urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w
tym czasie nie wolno wkładać kolejnej
partii żywności przeznaczonej do
zamrożenia.
Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności spowodowanego
na przykład awarią zasilania, jeśli awaria
zasilania trwała dłużej niż podano w tabeli
danych technicznych w punkcie „czas
utrzymywania temperatury bez zasilania”,
należy szybko spożyć rozmrożoną
żywność lub niezwłocznie ją ugotować, po
czym ponownie zamrozić (po ostudzeniu).
Rozmrażanie
W razie potrzeby urządzenie
można włączyć ręcznie (patrz
rozdział „Funkcja Wentylator”).
Głęboko zamrożoną żywność lub
mrożonki przed użyciem należy rozmrozić
w komorze chłodziarki lub w temperaturze
pokojowej, zależnie od dostępnego czasu
rozmrażania.
Urządzenie Wentylator
przestaje działać po otworzeniu
drzwi i ponownie uruchamia się
zaraz po ich zamknięciu.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa dłużej.
Zamrażanie i przechowywanie
zamrożonej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
głęboko zamrożonej żywności oraz do
zamrażania świeżej żywności.
Wytwarzanie lodu
Urządzenie wyposażono w jedną lub dwie
tacki do wytwarzania lodu.
Do wyjmowania tacek z
zamrażarki nie należy używać
metalowych narzędzi.
30
1. Napełnić pojemniki wodą
2. Włożyć pojemniki na lód do komory
zamrażarki.
Akumulatory zimna
Zamrażarka posiada co najmniej jeden
akumulator zimna, który wydłuża czas
przechowywania produktów po awarii lub
braku zasilania.
Kalendarz przechowywania
zamrożonej żywności
Symbole przedstawiają różne rodzaje
mrożonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w
miesiącach odpowiedni dla danego
rodzaju produktów spożywczych. To, czy
zastosowanie ma wyższa czy niższa
wartość wskazanego okresu
przechowywania, zależy od jakości
żywności i stopnia przetworzenia przed
zamrożeniem.
WSKAZÓWKI I PORADY
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
• Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów
chłodniczych, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
• Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik
chłodniczy.
• Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
• Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
• Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to
absolutnie konieczne.
• Nie wyjmować akumulatorów zimna z
kosza zamrażarki.
Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej
żywności
• W chłodziarce nie należy
przechowywać ciepłej żywności ani
parujących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć – szczególnie te, które
wydzielają mocny zapach.
• Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów
spożywczych.
Wskazówki dotyczące
przechowywania
Przydatne wskazówki:
• Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować
do odpowiedniego opakowania i
umieścić na szklanej półce nad
pojemnikiem na warzywa. Mięso
można przechowywać maksymalnie
przez 1–2 dni.
• Żywność gotowana, potrawy na zimno:
przykryć i umieścić na dowolnej półce.
• Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych bananów,
ziemniaków, cebuli i czosnku nie
należy przechowywać w chłodziarce.
31
• Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć folią
aluminiową lub umieścić
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
• Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.
Wskazówki dotyczące
zamrażania
• Należy zamrażać tylko produkty
spożywcze najwyższej jakości, świeże i
dokładnie oczyszczone.
• W celu zapewnienia bardziej
efektywnego zamrażania i rozmrażania
należy podzielić żywność na małe
porcje.
• Zawinąć żywność w folię aluminiową
lub polietylenową. Upewnić się, że
opakowanie jest szczelne.
• Nie należy umieszczać świeżej
żywności bezpośrednio obok już
zamrożonych produktów, aby uniknąć
podniesienia ich temperatury.
• Produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i przez dłuższy czas niż te o
dużej zawartości tłuszczu. Sól
powoduje skrócenie okresu
przechowywania żywności.
• Nie należy spożywać kostek lodu,
lodów sorbetowych ani lodów na
patyku bezpośrednio po ich wyjęciu z
zamrażarki. Grozi to odmrożeniami.
• Zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
• Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w
sklepie.
• Przenieść zamrożoną żywność ze
sklepu do zamrażarki w jak
najkrótszym czasie.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie
zamrażana.
• Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ogólne wskazówki
UWAGA! Przed
przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory, dlatego
wszelkie prace konserwacyjne i
napełnianie układu powinny
być wykonywane przez
wykwalifikowanych
pracowników serwisu.
Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do
mycia w zmywarce.
32
Okresowe czyszczenie
Rozmrażanie zamrażarki
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać do
uszkodzenia rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
Zamrażarka jest urządzeniem typu
bezszronowego. Podczas działania
urządzenia szron nie gromadzi się na
wewnętrznych ściankach ani na żywności.
UWAGA! Nie wolno uszkodzić
układu chłodzenia.
Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły się
na nich zabrudzenia.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność
urządzenia i zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej.
Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego
szronu spływa rynienką do specjalnego
pojemnika znajdującego się z tyłu
urządzenia nad sprężarką, skąd następnie
odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania nieprzyjemnych
zapachów.
UWAGA! Jeśli urządzenie ma
pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego
regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się żywności
w przypadku przerwy w
zasilaniu.
Zaleca się włączenie trybu
Holiday.
33
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączo‐
ne.
Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasila‐
jącego nie włożono pra‐
widłowo do gniazda elek‐
trycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
do gniazda elektrycznego.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon‐
taktować się z wykwalifikowa‐
nym elektrykiem.
Urządzenie niedawno włą‐
czono lub temperatura jest
za wysoka.
Patrz „Alarm wysokiej tempe‐
ratury”.
Temperatura w urządze‐
niu jest za wysoka.
Skontaktować się z wykwalifi‐
kowanym elektrykiem lub naj‐
bliższym autoryzowanym cen‐
trum serwisowym.
Pozostawiono otworzone
drzwi.
Zamknij drzwi. Patrz „Alarm
otworzonych drzwi”.
Problem z czujnikiem tem‐
peratury.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym centrum
serwisowym (układ chłodniczy
będzie nadal chłodził żyw‐
ność, ale regulacja temperatu‐
ry stanie się niemożliwa).
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz „Eksploatacja”.
Działa alarm dźwiękowy lub
świetlny.
Zamiast cyfr na wyświetla‐
czu temperatury widoczny
jest symbol
lub
.
Nie działa oświetlenie.
Sprężarka pracuje bez prze‐
rwy.
34
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowa‐
nia.
Odczekać kilka godzin i po‐
nownie sprawdzić temperatu‐
rę.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją do‐
tyczącą klasy klimatycznej na
tabliczce znamionowej.
Włożono za ciepłe potra‐
wy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy od‐
czekać, aż ostygnie ona do
temperatury pokojowej.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Włączona jest funkcja
„FastFreeze” lub „Shop‐
ping”.
Patrz „Funkcja FastFreeze”
lub „Funkcja Shopping”.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi lub uszczelka jest
zdeformowana/brudna.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Urządzenie jest w pełni
załadowane i ustawiono w
nim najniższą temperatu‐
rę.
Ustawić wyższą temperaturę.
Patrz „Eksploatacja”.
Temperatura ustawiona w
urządzeniu jest zbyt niska,
a temperatura otoczenia –
zbyt wysoka.
Ustawić wyższą temperaturę.
Patrz „Eksploatacja”.
Sprężarka nie uruchamia się
natychmiast po naciśnięciu
„FastFreeze” lub „Shopping”
lub zmianie ustawienia tem‐
peratury.
Jest to normalne zjawisko,
które nie oznacza usterki.
Sprężarka rozpoczyna pracę
dopiero po pewnym czasie.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Osadza się za dużo szronu i
lodu.
35
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Woda wylewa się na podło‐
gę.
Końcówka wężyka odpro‐
wadzającego wodę z od‐
szraniania nie jest połą‐
czona z pojemnikiem
umieszczonym nad sprę‐
żarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężarką.
Nie można ustawić tempera‐
tury.
Włączona jest funkcja
„FastFreeze” lub „Shop‐
ping”.
Wyłączyć ręcznie funkcję
„FastFreeze” lub funkcję
„Shopping” albo zaczekać, aż
funkcja wyłączy się automa‐
tycznie i ustawić temperaturę.
Patrz „Funkcja FastFreeze”
lub „Funkcja Shopping”.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie dEMo.
Urządzenie działa w trybie
demonstracyjnym.
Nacisnąć i przytrzymać przy‐
cisk OK przez ok. 10 sekund,
aż rozlegnie się długi sygnał
dźwiękowy i nastąpi na krótko
wyłączenie wyświetlacza.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tempe‐
raturę.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby os‐
tygły do temperatury pokojo‐
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
Włożono na raz za wiele
produktów do przechowa‐
nia.
Ograniczyć ilość produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Użytkownik za często ot‐
wiera drzwi urządzenia.
Otwierać drzwi urządzenia tyl‐
ko wtedy, gdy jest to koniecz‐
ne.
Włączona jest funkcja
„FastFreeze” lub „Shop‐
ping”.
Patrz „Funkcja FastFreeze”
lub „Funkcja Shopping”.
Brak obiegu zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
36
Jeżeli podane rozwiązania nie
przynoszą pożądanego efektu,
należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w bardzo trwałe
oświetlenie wnętrza typu LED.
Wymiany oświetlenia może dokonać
wyłącznie pracownik serwisu. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz wskazówki dotyczące montażu.
3. W razie potrzeby wymienić
uszkodzone uszczelki drzwi. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
DANE TECHNICZNE
Karta informacyjna produktu
Znak towarowy
SMEG
Model
C7280NLD2P1 925501075
Kategoria
7. Chłodziarko-zamrażarka
Klasa efektywności energetycznej
A++
Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wyników
testu przeprowadzonego w normalnych warunkach w
cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste zużycie energii za‐
leży od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w
którym się ono znajduje
228
Pojemność użytkowa w litrach, lodówka
192
Pojemność użytkowa w litrach, Star
-
Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna
-
Pojemność użytkowa w litrach, wino
-
Pojemność użytkowa w litrach, łącznie
253
Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka
61
Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory
-
Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania o naj‐
większej pojemności użytkowej (l)
****
Temperatura projektowa „pozostałych komór” > 14 °C
(°C),jeśli występują
-
„System bezszronowy” (T/N), lodówka
Nie
„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka
Tak
37
Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania, go‐
dzin
21
Zdolność zamrażania w kg/24 h
10
Klasa klimatyczna
SN-N-ST-T
Najniższa temperatura otoczenia, w której urządzenie
jest przeznaczone do użytku, w °C
10
Najwyższa temperatura otoczenia, w której urządze‐
nie jest przeznaczone do użytku, w °C
43
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW
39
Przeznaczony do zabudowy T/N
Tak
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przechowy‐
wania wina T/N
Nie
Dodatkowe dane techniczne
Wymiary wnęki
Wysokość
1780 mm
Szerokość
560 mm
Głębokość
550 mm
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz lub
na zewnątrz urządzenia oraz na etykiecie
z oznaczeniem klasy energetycznej.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
38
СОДЕРЖАНИЕ
Сведения по технике безопасности
Указания по безопасности
Установка
Описание работы
Ежедневное использование
38
40
42
43
47
Полезные советы
Уход и очистка
Поиск и устранение
неисправностей
Технические данные
50
51
52
56
Право на изменения сохраняется.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно
ознакомьтесь с приложенным руководством.
Производитель не несет ответственность за какие-либо
травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной
установки или эксплуатации. Всегда храните эту
Инструкцию под рукой в надежном месте для
последующего использования.
Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если
их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии нахождения
под присмотром лица, отвечающего за их
безопасность, или после получения соответствующих
инструкций, позволяющих им безопасно
эксплуатировать электроприбор и дающих им
представление об опасности, сопряженной с его
эксплуатацией.
Допускается использование прибора детьми в
возрасте от 3 до 8 лет, а также лицами с ярко
выраженными и комплексными нарушениями здоровья
при условии надлежащего надзора за ними.
Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с
прибором, если только за ними не обеспечивается
постоянный надзор взрослых.
39
•
•
•
Не позволяйте детям играть с прибором.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.
Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
Прибор предназначен для домашнего бытового и
аналогичного применения, например:
– В сельских жилых домах; в помещениях, служащих
кухнями для обслуживающего персонала в
магазинах, офисах и на других рабочих местах.
– Для использования клиентами отелей, мотелей
мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других
мест проживания.
ВНИМАНИЕ: Не перекрывайте вентиляционные
отверстия в корпусе прибора или в мебели, в которую
он встроен.
ВНИМАНИЕ: Не используйте механические устройства
или любые другие средства, кроме рекомендованных
производителем, для ускорения процесса
размораживания.
ВНИМАНИЕ: Не допускайте повреждения контура
холодильника.
ВНИМАНИЕ: Не используйте внутри отсеков для
хранения пищевых продуктов электрические приборы,
если они не рекомендованы производителем.
Не используйте для очистки прибора подаваемую под
давлением воду или пар.
Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой.
Используйте только нейтральные моющие средства.
Не используйте абразивные средства, абразивные
губки, растворители или металлические предметы.
40
•
•
Не используйте прибор для хранения взрывоопасных
веществ, таких как аэрозольные баллоны с
взрывоопасным газом-вытеснителем.
В случае повреждения шнура питания во избежание
несчастного случая он должен быть заменен
изготовителем, авторизованным сервисным центром
или специалистом с аналогичной квалификацией.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Установка
ВНИМАНИЕ! Установка
прибора должна
осуществляться только
квалифицированным
персоналом!
• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключайте
прибор, имеющий повреждения.
• Не эксплуатируйте прибор до его
установки в мебель, в которую он
должен быть встроен, в целях
соблюдения мер безопасности.
• Следуйте приложенной к прибору
Инструкции по установке.
• Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
• Убедитесь, что вокруг прибора
имеется достаточная вентиляция.
• Перед первой установкой или
перевешиванием дверцы подождите
не мене 4 часов, прежде чем
подключать прибор к сети
электропитания. Это необходимо
сделать для того, чтобы масло могло
вернуться в компрессор.
• Перед выполнением любой
операции с прибором (например,
перевешивание дверцы) выньте
вилку из сетевой розетки.
• Не устанавливайте прибор рядом с
радиаторами отопления, кухонными
•
•
•
•
•
плитами, духовыми шкафами или
варочными панелями.
Не подвергайте прибор воздействию
дождя.
Не устанавливайте прибор там, где
на него может падать прямой
солнечный свет.
Не устанавливайте прибор в
слишком влажных или холодных
местах.
При перемещении прибора
поднимайте его за передний край,
чтобы не допустить появления на
полу царапин.
В приборе находится пакет с
влагопоглотителем. Это не игрушка.
Это не продукт питания. Просьба
немедленно его утилизировать.
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ! Существует
риск пожара и поражения
электрическим током.
ВНИМАНИЕ! При выборе
места установки прибора
убедитесь, что шнур
электропитания не зажат и не
поврежден.
ВНИМАНИЕ! Не используйте
тройники и удлинители.
• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры,
указанные на табличке с
техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.
41
• Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с защитным
контактом.
• Следите за тем, чтобы не повредить
электрические компоненты прибора
(вилку кабеля электропитания,
кабель электропитания, компрессор
и т.д.) Для замены электрических
компонентов обратитесь в
авторизованный сервисный центр
или к электрику.
• Кабель электропитания должен
располагаться ниже уровня вилки
электропитания.
• Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
• Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь за
саму вилку.
Эксплуатация
ВНИМАНИЕ! Существует
риск получения травмы,
ожога, поражения
электрическим током или
пожара.
Прибор содержит горючий газ
изобутан (R600a). Это природный газ,
безвредный для окружающей среды.
Следите за тем, чтобы не повредить
контур холодильника, содержащий
изобутан.
• Не вносите изменения в параметры
данного прибора.
• Не помещайте в прибор
электроприборы (например,
мороженицы), если их
производителем не указано, что
подобное их применение допустимо.
• В случае повреждения контура
холодильника следует исключить
появление в помещении открытого
•
•
•
•
•
•
•
•
•
пламени и источников возгорания.
Хорошо проветрите помещение.
Не ставьте на пластмассовые части
прибора горячую посуду.
Не помещайте прохладительные
напитки в морозильное отделение.
Это приведет к возникновению
излишнего давления в емкости, в
которой содержится напиток.
Не храните внутри прибора горючие
газы и жидкости.
Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
Не прикасайтесь к компрессору или
конденсатору. Они горячие.
Не извлекайте и не касайтесь
предметов в морозильном отделении
мокрыми или влажными руками.
На замораживайте повторно уже
размороженные продукты.
Выполняйте инструкции по
хранению, приведенные на упаковке
замороженных продуктов.
Перед укладкой продуктов в
морозильное отделение оберните их
в любую пищевую упаковку.
Внутреннее освещение
ВНИМАНИЕ! Существует
опасность поражения
электрическим током.
• Тип лампы, используемой в данной
приборе, предназначен для бытовой
техники. Не используйте ее для
освещения дома.
Уход и очистка
ВНИМАНИЕ! Это может
привести к повреждению
прибора или травмам.
• Перед выполнением операций по
чистке и уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого шнура из
розетки.
42
• В холодильном контуре данного
прибора содержатся углеводороды.
Техническое обслуживание и
перезарядка должны выполняться
только квалифицированным
специалистом.
• Регулярно проверяйте сливное
отверстие в корпусе прибора и при
необходимости прочищайте его. В
случае засорения отверстия талая
вода будет скапливаться в нижней
части прибора.
Сервис
• Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
• Применяйте только оригинальные
запасные части.
Утилизация
• Отключите прибор от электросети.
• Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
• Удалите дверцу, чтобы
предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора детей
и домашних животных.
• Содержимое холодильного контура и
изоляционные материалы данного
прибора не вредят озоновому слою.
• Изоляционный пенопласт содержит
горючий газ. Для получения
информации о том, как надлежит
утилизировать данный прибор,
обратитесь в местные
муниципальные органы власти.
• Не повреждайте часть узла
охлаждения, которая находится
рядом с теплообменником.
ВНИМАНИЕ! Существует
опасность травмы или
удушья.
УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Выбор места установки
При установке см. указания
по сборке.
Для обеспечения оптимальной работы
устанавливайте прибор вдали от
источников тепла, таких как радиаторы
отопления, котлы, прямые солнечные
лучи и т.д. Убедитесь в свободной
циркуляции воздуха вокруг задней
стенки прибора.
Размещение
Устанавливайте прибор в сухом,
хорошо вентилируемом помещении, где
температура окружающей среды
соответствует климатическому классу,
указанному на табличке с техническими
данными прибора.
Кли‐
мати‐
че‐
ский
класс
Температура окружающей
среды
SN
от +10°C до + 32°C
N
от +16°C до + 32°C
ST
от +16°C до + 38°C
T
от +16°C до + 43°C
43
эту операцию квалифицированному
электрику.
• Изготовитель снимает с себя всякую
ответственность в случае
несоблюдения вышеуказанных
правил техники безопасности.
• Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
При работе за рамками
данного диапазона у ряда
моделей могут наблюдаться
определенные проблемы с
функционированием.
Надлежащая работа может
быть гарантирована только в
рамках заданного диапазона
температур. В случае
сомнений при выборе места
установки прибора
обратитесь в место продажи,
в авторизованный сервисный
центр или в ближайший
центр обслуживания.
Требования к вентиляции
Необходимо обеспечить достаточную
циркуляцию воздуха с задней стороны
прибора.
min.
200 cm2
5 cm
Подключение к электросети
• Перед включением прибора в сеть
удостоверьтесь, что напряжение и
частота, указанные в табличке с
техническими данными,
соответствуют параметрам
домашней электрической сети.
• Прибор должен быть заземлен. Для
этого вилка сетевого кабеля имеет
специальный контакт заземления.
Если розетка электрической сети не
заземлена, выполните отдельное
заземление прибора в соответствии
с действующими нормами, поручив
min.
200 cm2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При
установке см. указания по
сборке.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Панель управления
1
8
7
1 Дисплей
2 Кнопка повышения температуры
морозильника («теплее»)
3 Кнопка понижения температуры
морозильника («холоднее»)
6
5
4
3
2
4 OK
5 Mode
6 Кнопка повышения температуры
холодильника («теплее»)
44
7 Кнопка понижения температуры
холодильника («холоднее»)
8 ON/OFF
Предустановленный уровень громкости
тонов нажатия кнопок можно изменить.
Для этого на несколько секунд нажмите
одновременно на Mode и на кнопку
понижения температуры. Это
изменение можно отменить.
Дисплей
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
A. Индикатор температуры
холодильного отделения
B. Индикатор таймера
/Индикатор температуры
C. Индикатор ON/OFF
D. Функция Shopping
E. Режим Holiday
F. Функция FastFreeze
G. Индикатор температуры
H. Индикатор морозильного отделения
I. Сигнальный индикатор
J. Функция ChildLock
K. Функция DrinksChill
L. Функция Вентилятор
Включение
Выключение
1. Вставьте вилку сетевого шнура в
розетку.
2. Если дисплей отключен, нажмите на
кнопку прибора ON/OFF. На
индикаторах температуры
отображаются значения
температуры, заданные по
умолчанию.
1. Нажмите кнопку ON/OFF и
удерживайте ее нажатой в течение
5 секунд.
Дисплей отключится.
2. Выньте вилку сетевого шнура из
розетки.
Через несколько секунд
может прозвучать звуковой
сигнал.
Сведения о сбросе
сигнализации см. в разделе
«Оповещение о высокой
температуре».
Информацию о выборе другого
значения температуры см. в разделе
«Регулировка температуры».
В случае появления на дисплее "dEMo"
см. Главу «Поиск и устранение
неисправностей».
Регулировка температуры
Задайте температуру прибора с
помощью кнопок регулировки
температуры.
Температура, установленная по
умолчанию:
• +5°C для холодильника
• -18°C для морозильника
Индикатор температуры отображает
заданное значение температуры.
Установленная температура
достигается в течение 24
часов.
При сбое в подаче
электроэнергии заданное
значение температуры
сохраняется.
45
Включение холодильника
Для включения холодильника
достаточно нажать на регулятор
температуры холодильника.
Альтернативный способ включения
холодильника:
1. Нажимайте на кнопку Mode, пока не
отобразится соответствующий
значок.
Замигает индикатор холодильника OFF.
2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите
на OK.
Индикатор OFF погаснет.
Информацию о выборе
другого значения
температуры см. в разделе
«Регулировка температуры».
Выключение холодильника
1. Нажимайте на кнопку Mode, пока не
отобразится соответствующий
значок.
Индикатор холодильника OFF и
индикатор холодильного отделения
начнут мигать.
На дисплее температуры холодильного
отделения отобразятся символы тире.
2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите
на OK.
Появится индикатор OFF.
Функция Shopping
Если необходимо поместить большое
количество теплых продуктов,
например, после посещения магазина,
рекомендуется включить режим
Shopping для ускоренного охлаждения
продуктов и предотвращения
повышения температуры уже
находящихся в холодильнике
продуктов.
1. Нажимайте на кнопку Mode, пока не
отобразится соответствующий
значок.
Замигает индикатор Shopping.
2. Нажмите кнопку OK для
подтверждения.
Появится индикатор Shopping.
Функция Shopping отключается
автоматически примерно через 6 часов.
Для выключения режима до его
автоматического окончания повторите
процедуру.
Функция отключается при
выборе другой заданной
температуры холодильника.
Режим Holiday
Функция позволяет оставлять
холодильник пустым и закрытым в
течение продолжительного отсутствия
владельца без образования в нем
неприятных запахов.
1. Нажимайте на кнопку Mode, пока не
отобразится соответствующий
значок.
Замигает индикатор Holiday. На
индикаторе температуры отобразится
заданное значение температуры.
2. Нажмите кнопку OK для
подтверждения.
Появится индикатор Holiday.
Режим выключается при
выборе другой заданной
температуры.
Функция FastFreeze
Функция быстрого замораживания
FastFreeze ускоряет замораживание
свежих продуктов, предотвращая при
этом повышение температуры уже
замороженных продуктов, хранящихся
в морозильном отделении.
1. Для включения функции нажимайте
на кнопку Mode, пока на дисплее не
появится соответствующий значок.
Замигает индикатор FastFreeze.
2. Нажмите кнопку OK для
подтверждения.
Появится индикатор FastFreeze.
Эта функция автоматически
выключается через следующее
количество часов: 52.
46
Для выключения функции до ее
автоматического окончания повторяйте
процедуру, пока не погаснет индикатор
FastFreeze.
Функция выключается при
выборе другой заданной
температуры.
Функция ChildLock
Функция ChildLock служит для
блокировки кнопок управления
холодильником, чтобы исключить их
непреднамеренное использование.
1. Нажимайте на кнопку Mode, пока не
отобразится соответствующий
значок.
Замигает индикатор ChildLock.
2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите
на OK.
Появится индикатор ChildLock.
Для выключения функции ChildLock
повторяйте процедуру, пока не
исчезнет индикатор ChildLock.
Функция DrinksChill
Функция DrinksChill может
использоваться для подачи звукового
сигнала в нужное время. Это может
оказаться полезным, например, когда
по рецепту требуется охлаждать
пищевые продукты в течение
определенного времени.
Функция также поможет не забыть о
бутылках, помещенных в морозильник
для быстрого охлаждения.
1. Нажимайте на кнопку Mode, пока не
отобразится соответствующий
значок.
Замигает индикатор DrinksChill.
На дисплее таймера в течение
нескольких секунд отображается
заданное значение (30 минут).
2. Нажатием на регулятор таймера
измените заданное значение
таймера в интервале от 1 до 90
минут.
3. Чтобы подтвердить выбор, нажмите
на OK.
Появится индикатор DrinksChill.
Индикатор «Таймер» начнет мигать
(min).
По окончании обратного отсчета
индикатор DrinksChill начнет мигать и
прозвучит звуковой сигнал. Нажмите на
OK для выключения звукового сигнала
и отключения функции.
Для выключения режима повторяйте
процедуру, пока DrinksChill не исчезнет.
Время можно изменить как в
любой момент обратного
отсчета, так и в его конце,
нажав кнопки повышения и
понижения температуры.
Сигнализация превышения
температуры
Повышение температуры в
морозильной камере (например, из-за
имевшего ранее место перебоя в
подаче электропитания)
сопровождается миганием значка
сигнализации и индикаторов
температуры морозильника, а также
выдачей звукового сигнала.
Нажмите на любую кнопку.
Звуковой сигнал выключится.
На дисплее температуры морозильной
камеры в течение нескольких секунд
отображается самое высокое
достигнутое значение температуры, а
затем – заданное значение
температуры.
Сигнальный индикатор
продолжит мигать до
восстановления заданной
температуры.
Предупреждение об открытой
дверце
Если дверца остается открытой на
несколько минут, включается индикация
открытой дверцы, а сигнальный
индикатор начинает мигать.
После закрывания дверцы
сигнализация выключается. Во время
47
работы сигнализации ее можно
выключить, нажав любую кнопку.
Функция Вентилятор
Включение данной функции:
1. Нажимайте на кнопку Mode, пока на
дисплее не появится
соответствующий значок.
Замигает индикатор Вентилятор.
2. Нажмите кнопку OK для
подтверждения.
Появится индикатор Вентилятор.
При автоматическом
включении данной функции
индикатор Вентилятор не
загорается (см. Главу
«Ежедневное
использование»).
Включение функции
Вентилятор увеличивает
потребление электроэнергии.
Для выключения режима повторяйте
процедуру, пока не индикатор
Вентилятор не исчезнет.
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
2. Меняйте положение по мере
необходимости.
Очистка внутренних
поверхностей
Перед первым включением прибора
вымойте его внутренние поверхности и
все внутренние принадлежности теплой
водой с нейтральным мылом, чтобы
удалить запах, характерный для
недавно изготовленного изделия, а
затем тщательно протрите их.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не
используйте моющие или
абразивные средства и
очистители на основе хлора
или на масляной основе, т.к.
они могут повредить
покрытие поверхностей
холодильника.
Размещение полок дверцы
Чтобы обеспечить возможность
хранения упаковок продуктов
различных размеров, полки дверцы
можно размещать на разной высоте.
1. Постепенно поднимайте полку, пока
она не высвободится.
Съемные полки
На стенках холодильника установлен
ряд направляющих, позволяющих
размещать полки по желанию.
48
Не перемещайте стеклянную
полку, расположенную над
ящиком для овощей, чтобы
обеспечить правильную
циркуляцию воздуха.
Отделение низкой
температуры
Холодильное отделение ряда моделей
имеет данную отличительную
особенность с целью оптимального
сохранения таких свежих продуктов, как
рыба, мясо, морепродукты и т.д.
Отделение расположено в нижней
части, непосредственно над ящиком
для сохранения овощей.
Индикатор температуры
Для обеспечения надлежащего
хранения продуктов холодильник
оснащен индикатором температуры.
Символ на боковой стенке прибора
обозначает область максимального
холода в холодильнике.
Если отображается сообщение «OK»
(А), поместите свежие продукты в
область холодильника, обозначенную
данным символом. В противном случае
(В) переведите ручку термостата в
более холодное положение и
подождите 12 часов, прежде чем снова
проверить показания индикатора
температуры.
A
OK
B
OK
После закладки в прибор
свежих продуктов или после
многократного открывания
дверцы индикатор OK может
погаснуть надолго: это
нормально. Перед
перенастройкой термостата
подождите как минимум 12
часов.
Вентилятор
В отделении холодильника
предусмотрено устройство,
обеспечивающее быстрое охлаждение
продуктов и поддержание более
равномерной температуры в
отделении.
Устройство включается автоматически
по мере необходимости, например, с
целью быстрого восстановления
температуры после открывания дверцы
или в условиях высокой окружающей
температуры.
Имеется возможность
включения устройства
вручную в случае
необходимости (см. «Функция
Вентилятор»).
49
Устройство Вентилятор
прекращает работать в
случае открывания дверцы и
включается сразу же после
ее закрывания.
Замораживание и хранение
замороженных продуктов
Морозильное отделение предназначено
для замораживания свежих продуктов и
продолжительного хранения
замороженных продуктов, а также
продуктов глубокой заморозки.
При первом включении холодильника
или после продолжительного периода,
в течение которого он не
использовался, перед тем, как
помещать в морозильное отделение
продукты, дайте холодильнику
поработать хотя бы два часа при
включенном режиме FastFreeze. Для
замораживания свежих продуктов
включите функцию FastFreeze не
менее, чем за 24 часа до закладки
подлежащих замораживанию продуктов
в морозильное отделение.
Для замораживания свежих продуктов
поместите их в в верхнее отделение.
Максимальное количество продуктов,
которое может быть заморожено за 24
часа, указано на табличке с
паспортными данными,
расположенной внутри прибора.
Процесс замораживания длится 24
часа; в течение этого времени не
добавляйте другие продукты для
замораживания.
При случайном размораживании
продуктов, например, при сбое
электропитания, если напряжение в
сети отсутствовало в течение времени,
превышающего указанное в таблице
технических данных "время повышения
температуры", размороженные
продукты следует быстро употребить в
пищу или немедленно подвергнуть
тепловой обработке, затем повторно
заморозить (после того, как они
остынут)
Оттаивание
Замороженные продукты, включая
продукты глубокой заморозки, перед
использованием можно размораживать
в холодильном отделении или при
комнатной температуре, в зависимости
от времени, которое имеется на
выполнение этой операции.
Маленькие куски можно готовить, даже
не размораживая, в том виде, в каком
они взяты из морозильного отделения:
в этом случае процесс приготовления
пищи займет больше времени.
Изготовление кубиков льда
В этом приборе есть один или
несколько лотков для изготовления
кубиков льда.
Не используйте
металлические инструменты
для отделения ванночек от
дна морозильного отделения.
1. Наполните данные ванночки водой.
2. Поместите ванночки для льда в
морозильное отделение.
Аккумуляторы холода
Морозильник содержит не менее
одного аккумулятора холода, который
увеличивает время хранения в случае
отключения электропитания или
поломки.
Календарь хранения
замороженных продуктов
Символы обозначают различные типы
замороженных продуктов.
Цифры указывают на время хранения
соответствующих типов замороженных
продуктов в месяцах. Какая из
указанных величин срока хранения
50
(верхняя или нижняя) является
действительной, определяется
качеством продуктов и обработкой,
которой они подверглись перед
замораживанием.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Нормальные звуки во время
работы
Следующие звуки в ходе работы
прибора являются нормальным
явлением:
• Слабое журчание и бульканье,
исходящие от змеевиков во время
прокачивания хладагента.
• Жужжание и пульсация, исходящие
от компрессора при прокачке
хладагента.
• Резкое потрескивание, исходящее
изнутри прибора и вызванное
тепловым расширением
(естественным и неопасным
физическим явлением).
• Тихое щелканье регулятора
температуры при включении и
выключении компрессора.
Рекомендации по экономии
электроэнергии
• Не открывайте дверцу слишком
часто и не держите ее открытой
дольше необходимого.
• Не удаляйте аккумуляторы холода из
корзины морозильного отделения.
Рекомендации по охлаждению
продуктов
• не помещайте в холодильник теплые
продукты или испаряющиеся
жидкости;
• Закрывайте или заворачивайте
продукты, в особенности если они
имеют сильный запах.
• располагайте продукты таким
образом, чтобы вокруг них мог
свободно циркулировать воздух.
Рекомендации по охлаждению
Полезные советы
• Мясо (всех типов): помещайте в
подходящий упаковочный материал
и кладите на стеклянную полку,
расположенную над ящиком для
овощей. Храните мясо не более 1-2
дней.
• Продукты, подвергшиеся тепловой
обработке и холодные блюда:
накройте и храните на любой полке.
• Фрукты и овощи: тщательно
промойте и поместите в
специальный выдвижной ящик.
Бананы, картофель, лук и чеснок не
должны храниться в холодильнике в
неупакованном виде.
• Сливочное масло и сыр: поместите в
специальный
воздухонепроницаемый контейнер,
заверните в алюминиевую фольгу
или положите в полиэтиленовый
пакет, чтобы максимально
ограничить контакт с воздухом.
• Бутылки: закройте крышкой и
храните на дверной полке для
бутылок или в стойке для бутылок
(если прибор ей оборудован).
Рекомендации по
замораживанию
• Замораживайте только
высококачественные, свежие и
тщательно вымытые продукты.
• Для повышения эффективности
замораживания и размораживания
делите продукты на небольшие
порции.
• Заворачивайте продукты в
алюминиевую фольгу или
полиэтилен. Позаботьтесь о том,
чтобы упаковка была
воздухонепроницаемой.
• Во избежание нагрева уже
замороженных продуктов не кладите
прямо рядом с ними свежие
незамороженные продукты.
51
• Постные продукты сохраняются
лучше и дольше, чем жирные. Соль
сокращает срок хранения продуктов.
• Не употребляйте кубики льда и
фруктовый лед сразу после
извлечения из морозильника.
Существует опасность обморожения.
• Чтобы контролировать срок
хранения, рекомендуется указывать
дату замораживания на каждой
упаковке.
• Обеспечьте минимальный интервал
времени между приобретением
замороженных продуктов в магазине
и их помещением в морозильное
отделение холодильника.
• После размораживания продукты
быстро портятся и не подлежат
повторному замораживанию.
• Не превышайте время хранения,
указанное изготовителем продуктов.
Рекомендации по хранению
замороженных продуктов
• Убедитесь, что продукты
промышленной заморозки хранились
у продавца в должных условиях.
УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Общие предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед
выполнением каких-либо
операций по чистке или уходу
за прибором выньте вилку
сетевого шнура из розетки.
Холодильный контур данного
прибора содержит
углеводороды, поэтому
техническое обслуживание и
перезарядка должны
выполняться только
авторизованным
специалистом.
Принадлежности и детали
прибора не подлежат мойке в
посудомоечной машине.
Периодическая чистка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается вытягивать,
перемещать или повреждать
какие-либо трубки и (или)
кабели, находящиеся внутри
прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не
допускайте повреждения
холодильного контура.
Прибор необходимо регулярно чистить:
1. Очищайте внутренние поверхности
и принадлежности с помощью
теплой воды и нейтрального мыла.
2. Регулярно проверяйте и протирайте
уплотнения дверцы, чтобы
обеспечить чистоту и отсутствие
загрязнений.
3. Ополосните чистой водой и вытрите
насухо.
4. В случае наличия доступа очищайте
конденсатор и компрессор,
расположенные с задней стороны
прибора, при помощи щетки.
Эта повышает эффективность
работы прибора и снижает
потребление электроэнергии.
52
Размораживание
холодильника
При нормальных условиях
эксплуатации удаление инея с
испарителя холодильной камеры
происходит автоматически при каждом
выключении компрессора. Талая вода
сливается в специальный поддон,
установленный с задней стороны
прибора над компрессором, где она
испаряется.
Необходимо регулярно прочищать
сливное отверстие, находящееся в
середине канала холодильного
отделения, во избежание накопления
воды и попадания капель на
находящиеся внутри продукты.
что при работе прибора ни на
внутренних стенках, ни на продуктах не
образуются наросты наледи.
Перерывы в эксплуатации
Если прибор не будет использоваться в
течение длительного времени, примите
следующие меры предосторожности:
1. Отключите прибор от сети
электропитания.
2. Извлеките из него все продукты.
3. Вымойте прибор и все
принадлежности.
4. Оставьте дверцы приоткрытыми,
чтобы предотвратить появление
неприятного запаха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если
требуется, чтобы прибор
продолжал работать,
попросите кого-либо
проверять его время от
времени, чтобы не допустить
порчи находящихся в нем
продуктов в случае
отключения электроэнергии.
Рекомендуется включить
режим Holiday.
Размораживание
морозильника
Морозильное отделение оснащено
функцией удаления наледи. Это значит,
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Что делать, если...
Неполадка
Возможная причина
Устранение
Прибор не работает.
Прибор выключен.
Включите прибор.
Вилка сетевого шнура
неправильно вставлена
в розетку.
Правильно вставьте вилку
сетевого шнура в розетку.
53
Неполадка
Включена звуковая или ви‐
зуальная сигнализация.
На дисплее температуры
вместо цифрового значе‐
ния отображается символ
,
Возможная причина
Устранение
Отсутствует напряжение
в сетевой розетке.
Подключите к этой сетевой
розетке другой электропри‐
бор. Обратитесь к квалифи‐
цированному электрику.
Прибор был включен не‐
давно, или температура
слишком высока.
См. раздел «Сигнализация
превышения температуры».
Температура внутри при‐
бора слишком высокая.
Обратитесь к квалифициро‐
ванному электрику или в
ближайший авторизованный
сервисный центр.
Дверца оставлена от‐
крытой.
Закройте дверцу. См. раздел
«Сигнализация открытой
дверцы»
Неисправен датчик тем‐
пературы.
Обратитесь в ближайший
авторизованный в сервис‐
ный центр (система охла‐
ждения будет и далее под‐
держивать низкую темпера‐
туру продуктов, однако регу‐
лировать температуру будет
невозможно).
Лампа находится в ре‐
жиме ожидания.
Откройте и закройте дверцу.
Лампа освещения пере‐
горела.
Обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный
центр.
Неверно задано значе‐
ние температуры.
См. раздел «Описание рабо‐
ты».
Одновременно было по‐
мещено много пищевых
продуктов.
Подождите несколько часов,
а затем проверьте темпера‐
туру снова.
Температура воздуха в
помещении слишком вы‐
сокая.
См. климатический класс в
табличке с техническими
данными.
Положенные в прибор
пищевые продукты были
слишком теплыми.
Прежде чем положить пище‐
вые продукты на хранение,
дайте им остыть до комнат‐
ной температуры.
Неплотно закрыта двер‐
ца.
См. раздел «Закрытие двер‐
цы».
.
Лампочка не горит.
Постоянно работает ком‐
прессор.
54
Неполадка
Возможная причина
Устранение
Включена функция
«FastFreeze» или
«Shopping».
См. «Функция FastFreeze»
или «Функция Shopping».
Дверца закрыта неплот‐
но или деформирован/
загрязнен уплотнитель.
См. раздел «Закрытие двер‐
цы».
Выбрана самая низкая
температура при полно‐
стью загруженном при‐
боре.
Задайте более высокую тем‐
пературу. См. раздел «Опи‐
сание работы».
Заданная для прибора
температура слишком
низкая, а температура
окружающей среды сли‐
шком высокая.
Задайте более высокую тем‐
пературу. См. «Описание ра‐
боты»
Компрессор не включается
сразу после нажатия
«FastFreeze», «Shopping»,
или после изменения тем‐
пературы.
Это нормальное явле‐
ние, оно не является не‐
исправностью.
Компрессор включится че‐
рез некоторое время.
Вода стекает внутрь холо‐
дильника.
Пищевые продукты ме‐
шают воде стекать в во‐
досборник.
Убедитесь, что пищевые
продукты не касаются за‐
дней стенки.
Засорилось сливное от‐
верстие.
Прочистите сливное отвер‐
стие.
На пол течет вода.
Сброс талой воды не
подсоединен к поддону
испарителя, располо‐
женному над компрессо‐
ром.
Направьте сброс талой воды
в поддон испарителя.
Невозможно задать темпе‐
ратуру.
Включена функция
«FastFreeze» или
«Shopping».
Вручную выключите «Функ‐
цию FastFreeze» или«Функ‐
цию Shopping» или подожди‐
те, пока функция не выклю‐
чится автоматически, а по‐
сле этого задайте темпера‐
туру. См. «Функция
FastFreeze» или «Функция
Shopping».
Слишком много льда и
инея.
55
Неполадка
Возможная причина
Устранение
На дисплее появится
dEMo.
Прибор находится в де‐
морежиме.
Нажмите на OK и удержи‐
вайте приблизительно 10 се‐
кунд, пока не прозвучит
длинный сигнал, а дисплей
на короткое время не погас‐
нет.
Температура внутри при‐
бора слишком низкая/
слишком высокая.
Температура задана не‐
правильно.
Задайте более высокую/
более низкую температуру.
Неплотно закрыта двер‐
ца.
См. раздел «Закрытие двер‐
цы».
Слишком высокая темпе‐
ратура пищевых продук‐
тов.
Прежде чем положить пище‐
вые продукты на хранение,
дайте им охладиться до ком‐
натной температуры.
Одновременно хранится
слишком много пищевых
продуктов.
Одновременно закладывай‐
те меньшее количество пи‐
щевых продуктов.
Часто открывалась двер‐
ца.
Открывайте дверцу только
по необходимости.
Включена функция
«FastFreeze» или
«Shopping».
См. «Функция FastFreeze»
или «Функция Shopping».
Внутри прибора нет цир‐
куляции холодного воз‐
духа.
Убедитесь, что внутри при‐
бора циркулирует холодный
воздух.
Если приведенная
рекомендация не позволяет
достичь желаемого эффекта,
обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный
центр.
Замена лампы
Прибор оборудован светодиодной
лампой длительного срока службы.
Этот элемент освещения подлежит
замене только в сервисном центре.
Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
Закрывание дверцы
1. Почистите уплотнения дверцы.
2. При необходимости отрегулируйте
дверцу. См. инструкции по сборке.
3. При необходимости замените
непригодные уплотнения дверцы.
Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
56
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Технический лист
Торговый знак
SMEG
Модель
C7280NLD2P1 925501075
Категория
7. Холодильник-морозильник
Класс энергетической эффективности
A++
Энергопотребление, кВт ч/год, основанное на ре‐
зультатах нормативных испытаний в течение 24
часов. Фактическое энергопотребление будет за‐
висеть от характера эксплуатации и места распо‐
ложения прибора
228
Объем хранения в литрах, холодильник
192
Объем хранения в литрах, класс (число звезд)
-
Объем хранения в литрах, (отделение погреба)
-
Объем хранения в литрах, отделение для вин
-
Объем хранения в литрах, всего
253
Объем хранения в литрах, морозильник
61
Объем хранения в литрах, отделение для быстро‐
го охлаждения
-
Объем хранения в литрах, другие отделения
-
Класс (число звезд) морозильного отделение с
максимальным объемом хранения (л)
****
Расчетная температура других отделений > 14 °C
(°C), если имеются
-
Система «Frost free» (Д/Н), холодильник
Нет
Система «Frost free» (Д/Н), морозильник
Да
Безопасное время перебоя электропитания в ча‐
сах
21
Мощность замораживания в кг/24 часа
10
Климатический класс
SN-N-ST-T
Низшая температура окружающей среды, для эк‐
сплуатации при которой рассчитан прибор, в °C
10
Высшая температура окружающей среды, для эк‐
сплуатации при которой рассчитан прибор, в °C
43
Выдаваемый акустический шум в дБ(А), 1 пВт
39
57
Встраиваемая
Да
Прибор предназначен исключительно для хране‐
ния вина (Д/Н)
Нет
Дополнительные технические
данные
Размеры выемки
Высота
1780 мм
Ширина
560 мм
Глубина
550 мм
Напряжение
230 - 240 В
Частота
50 Гц
Технические данные указаны на
табличке с техническими данными на
наружной или внутренней стенке
прибора и на табличке
энергопотребления.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете защитить
окружающую среду и здоровье
человека. Не выбрасывайте вместе с
бытовыми отходами бытовую технику,
помеченную символом . Доставьте
изделие на местное предприятие по
переработке вторичного сырья или
обратитесь в свое муниципальное
управление.
Класс энергетической эффективности в Российской Федерации: A+
Месяц и год изготовления данного изделия указаны в
серийном номере, где первая цифра соответствует последней
цифре года, а вторая и третья цифры – порядковому номеру
недели. Например, серийный номер 84912345 означает, что
изделие изготовлено на сорок девятой неделе 2018 года.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan
143, 105 45 Stockholm, Швеция
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ
ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «СМЕГ Руссия» 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615 тел.: +7 (495)
380-37-82
Изготовлено в Италии
ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: Электролюкс Италия
С.п.А., Виа Форесто Эст, 31025 Санта Лючия ди Пиаве (ТВ),
Италия
58
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Användning
Daglig användning
58
59
61
62
65
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
67
68
69
72
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8 år
och personer med mycket omfattande och komplexa
funktionsnedsättningar, om de har fått rätt instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
59
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de
som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra
den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara
neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med
lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Av säkerhetsskäl, använd inte
produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i produkten.
• Vid första installationen eller om dörren
har hängts om, vänta minst 4 timmar
innan du ansluter till elnätet. Detta för
att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
60
• Innan du utför något på produkten (t ex
hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära element,
spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser som
är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
• Med produkten följer en påse med
torkmedel. Detta är ingen leksak. Det
är inget man kan äta. Kassera det
omedelbart.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
VARNING! När du sätter in din
produkt, se till att elsladden inte
kommer under produkten eller
skadas.
VARNING! Använd inte
grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett auktoriserat
servicecenter eller en elektriker för att
ersätta skadade komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det är
lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga flammor
eller antändningskällor finnas i rummet.
Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen. Detta
skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål från
frysdelen om händerna är våta eller
fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
• Lägg maten i påse eller förvaringsburk
innan du lägger det i frysfacket.
Lampa inuti produkten
VARNING! Risk för elektrisk
stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
61
Skötsel och rengöring
VARNING! Risk för
personskador och skador på
produkten föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten att
samlas på produktens botten.
Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära värmeväxlaren.
INSTALLATION
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Plats
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
För att säkerställa bästa prestanda,
installera produkten på säkert avstånd
från värmekällor såsom element,
varmvattensberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt
kylens/frysens baksida.
Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Kli‐
mat‐
klass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
Kli‐
mat‐
klass
Omgivningstemperatur
N
+16°C till + 32°C
ST
+16°C till + 38°C
T
+16°C till + 43°C
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper vid
användning utanför det
området. Korrekt funktion kan
endast garanteras inom angivet
temperaturområde. Kontakta
återförsäljaren, vår kundtjänst
eller närmsta servicecenter om
du är osäker på var du ska
installera produkten.
Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
62
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt
för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är jordad,
kontakta en kvalificerad elektriker för
att ansluta hushållsapparaten till en
separat jord enligt gällande
bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
Ventilationskrav
FÖRSIKTIGHET! Se
monteringsanvisningarna för
installationen.
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
ANVÄNDNING
Kontrollpanel
1
8
1
2
3
4
5
6
7
7
Display
Knapp för högre temperatur i frysen
Knapp för lägre temperatur i frysen
OK
Mode
Knapp för högre temperatur i kylen
Knapp för lägre temperatur i kylen
6
5
4
3
2
8 ON/OFF
Det går att ändra de förinställda
knappljuden genom att samtidigt trycka in
Mode-knappen och knappen för att sänka
temperaturen i några sekunder. Ljudet kan
ändras tillbaka.
Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
A. Indikator för kylen
B. Timerdisplay
/Temperaturindikator
C. ON/OFF-indikator
D. Shopping-funktion
E. Holiday-läge
F. FastFreeze-funktion
G. Temperaturindikator
63
H. Indikator för frysen
I. Larmindikator
J. ChildLock-funktion
K. DrinksChill-funktion
L. Fläkt-funktion
Slå på
Kylens OFF-indikator släcks.
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på produktens ON/OFF om
displayen inte är tänd.
Temperaturindikatorerna visar den
inställda standardtemperaturen.
Larmet kan ljuda efter några
sekunder.
För återställning av larmet, se
"Larm vid för hög temperatur".
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du
vill välja en annan temperatur.
Om "dEMo" visas på displayen, se
avsnittet ”Felsökning”.
Stänga av
1. Tryck på produktens ON/OFF i 5
sekunder.
Displayen stängs av.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
Temperaturreglering
Ställ in temperaturen genom att trycka på
temperaturreglaget.
Förinställd temperatur:
• +5 °C i kylen
• -18 °C i frysen
Temperaturindikatorerna visar den
inställda temperaturen.
Den inställda temperaturen
uppnås inom 24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas
den inställda temperaturen.
Slå på kylen
För att slå på kylen räcker det med att
trycka på temperaturreglaget. Slå på kylen
på det andra sättet:
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
Kylens OFF-indikator blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Se avsnittet
"Temperaturreglering" om du
vill välja en annan temperatur.
Stänga av kylen
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
Kylens OFF-indikator och frysens indikator
blinkar.
Kylens temperaturdisplay visar streck.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Kylens OFF-indikator visas.
Shopping-funktion
Om du behöver lägga in en större mängd
varma matvaror när du har handlat
rekommenderar vi att du aktiverar
Shopping-funktionen för att kyla
matvarorna snabbare för att inte värma
upp andra matvaror i produkten.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
Shopping-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Shopping-indikatorn visas.
Shopping-funktionen stängs av
automatiskt efter cirka 6 timmar.
Stäng av funktionen innan den kommit till
det automatiska slutet genom att upprepa
proceduren.
Funktionen avaktiveras när
man väljer en annan
temperatur i kylen.
Holiday-läge
I detta läge kan produkten vara stängd
och tom under en lång semester utan att
dålig lukt bildas.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
64
Holiday-indikatorn blinkar.
Temperaturdisplayen visar den inställda
temperaturen.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Holiday-indikatorn visas.
Detta läge stängs av efter att
en annan temperatur har valts.
FastFreeze-funktion
FastFreeze-funktionen accelererar
infrysningen av färska varor och skyddar
samtidigt redan frusen mat från oönskad
uppvärmning.
1. Aktivera den här funktionen genom att
trycka på Mode tills motsvarande
symbol visas.
FastFreeze-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
FastFreeze-indikatorn visas.
Denna funktion stängs av automatiskt
efter 52 timmar.
För att stänga av funktionen innan den
stängs av automatiskt, upprepa stegen
tills FastFreeze-indikatorn slocknar.
Funktionen inaktiveras när man
väljer en annan temperatur att
ställa in.
ChildLock-funktion
Aktivera ChildLock-funktionen för att låsa
knapparna så att de inte oavsiktligen
trycks in.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
ChildLock-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
ChildLock-indikatorn visas.
Inaktivera ChildLock-funktionen genom att
upprepa proceduren tills ChildLockindikatorn släcks.
DrinksChill-funktion
DrinksChill-funktionen används för att
ställa in ett ljudlarm på önskad tid. Det är
användbart när t.ex. matvaror enligt
receptet ska svalna en viss tid.
Det är även praktiskt när det behövs en
påminnelse för att inte glömma flaskorna i
frysen som snabbkyls.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
DrinksChill-indikatorn blinkar.
Timern visar det inställda värdet (30
minuter) i några sekunder.
2. Tryck på timerreglaget för att ändra det
inställda värdet från 1 till 90 minuter.
3. Tryck på OK för att bekräfta.
DrinksChill-indikatorn visas.
Timern börjar att blinka (min).
När nedräkningen är över blinkar
DrinksChill-indikatorn och ett ljudlarm
hörs. Tryck på OK-knappen för att stänga
av ljudet och avsluta funktionen.
Stäng av funktionen genom att upprepa
proceduren tills DrinksChill slocknar.
Det går att ändra den inställda
tiden när som helst under
nedräkningen och innan den är
över genom att trycka på
knappen för att sänka
temperaturen och knappen för
att höja temperaturen.
Larm vid för hög temperatur
En temperaturökning i frysen (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott)
indikeras med en blinkande larmsymbol
och frystemperaturindikatorer och ljudet
från en signal.
Tryck på valfri knapp.
Ljudsignalen stängs av.
Frysens temperaturdisplay visar den
högsta uppnådda temperaturen i några
sekunder och sedan visas den inställda
temperaturen igen.
Larmindikatorn fortsätter att
blinka tills normala förhållanden
råder igen.
Larm vid öppen dörr
Om dörren är öppen i några minuter, sätts
ljudlarmet igång och alarmindikatorn
blinkar.
65
Larmet stoppar när dörren har stängts.
Under larmet kan ljudsignalen stängas av
genom att trycka på vilken knapp som
helst.
Fläkt-funktion
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills
motsvarande symbol visas.
Fläkt-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Fläkt-indikatorn visas.
Stäng av funktionen genom att upprepa
proceduren tills Fläkt-indikatorn slocknar.
Om funktionen aktiveras
automatiskt visas inte
indikatorn Fläkt (se "Daglig
användning").
Om du aktiverar Fläktfunktionen ökar
energiförbrukningen.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya produkter.
Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
rengöringsmedel, skurpulver,
klor eller oljebaserade
rengöringsmedel eftersom de
skadar ytan.
Placering av dörrfacken
För att kunna förvara matförpackningar av
olika storlekar kan dörrhyllorna placeras
på olika nivåer.
1. Dra hyllan uppåt lite i taget tills den
lossnar.
2. Placera om enligt behov.
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
66
När du har lagt in färsk mat i
produkten eller när du öppnat
dörren flera gånger under en
lång tid är det normalt att
meddelandet OK försvinner.
Vänta i minst 12 timmar innan
du ändrar på
temperaturkontrollen.
För att behålla korrekt
luftcirkulation ska inte
glashyllan placeras ovanför
grönsakslådan.
Lågtemperaturfack
I modeller som har denna funktion i
kylskåpsdelen är det avsett för bäst
bevarande av färska livsmedel som fisk,
kött, skaldjur osv.
Fläkt
Kylskåpet är utrustad med en funktion
som möjliggör snabb nedkylning av
matvaror och håller en jämnare
temperatur.
Denna funktion aktiveras automatiskt vid
behov och ger till exempel en snabb
temperaturåterställning när dörren har
stått öppen eller när
omgivningstemperaturen är hög.
Det sitter i kylens nedre del, direkt över
grönsakslådan.
Temperaturdisplay
För att förvara matvarorna rätt är kylen
försedd med temperaturindikator.
Symbolen vid sidan av kylen anger det
kallaste området i kylen.
Om OK visas (A) lägger du in färska
matvaror i området som indikeras med
symbolen, om inte (B) justerar du
temperaturvredet till en kallare inställning
och väntar 12 timmar innan du kontrollerar
temperaturindikatorn igen.
A
OK
B
OK
Du kan aktivera funktionen
manuellt vid behov (se "Fläktfunktion").
Fläkt inaktiveras när dörren
öppnas och startar direkt igen
när dörren har stängts.
Infrysning av färska matvaror
och förvaring av frysta matvaror
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring av
frysta och djupfrysta matvaror.
Vid första uppstarten eller efter en period
ur bruk ska apparaten gå i minst 2 timmar
med FastFreeze-funktionen påslagen
67
innan några produkter stoppas i facket.
För infrysning av färska livsmedel, aktivera
FastFreeze-funktionen minst 24 timmar
innan livsmedlet som ska frysas placeras i
frysfacket.
När du ska frysa in matvaror, lägg dem i
det översta facket.
Maximal mängd livsmedel som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten som
sitter på produktens insida.
Infrysningsprocessen varar i 24 timmar,
lägg inte in andra livsmedel som ska
frysas under denna period.
Tillverkning av isbitar
Denna hushållsapparat är utrustad med
en eller flera brickor för tillverkning av
isbitar.
Använd inga metallinstrument
för att plocka ut brickorna ur
frysen.
1. Fyll dessa brickor med vatten
2. Placera isbrickorna i frysfacket.
Frysklampar
Frysen är utrustad med minst en
frysklamp som ökar förvaringstiden i
händelse av ett strömavbrott eller
funktionsfel.
I händelse av en oavsiktlig avfrostning,
t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som anges i den
tekniska informationen under "Säkerhet
vid strömavbrott", måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller omedelbart
tillagas och sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
Kalender för frysta livsmedel
Upptining
Symbolerna visar olika typer av infrysta
matvaror.
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid som
står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är frysta.
Tillagningen tar i detta fall dock lite längre
tid.
Siffrorna anger förvaringstiden i månader
för de olika typerna av infrysta matvaror.
Huruvida den längsta eller kortaste
förvaringstiden för en viss matvara är giltig
beror på matvarans kvalitet och
behandling före infrysningen.
RÅD OCH TIPS
Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
• Ett gurglande och bubblande ljud hörs
från slingorna när köldmedlet pumpas
runt.
• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när kompressorn
slås på eller av.
Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
• Avlägsna inte kylackumulatorerna från
fryskorgen.
68
Tips för kylning av färska
livsmedel
• Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.
• Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
• Placera mat så att luft kan cirkulera fritt
omkring den.
Tips för kylning
Praktiska råd:
• Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
• Tillagad mat, kalla rätter: täck och
placera på vilken hylla som helst.
• Frukt och grönsaker: skölj noggrant och
lägg i speciallådan. Bananer, potatis,
lök och vitlök som inte är förpackade
bör inte förvaras i kylskåpet.
• Smör och ost: lägg i en lufttät behållare
eller vira in i aluminiumfolie eller i en
plastpåse för att få ut så mycket luft
som möjligt.
• Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
• Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
• Slå in maten i aluminium- eller
plastfolie. Kontrollera att förpackningen
är lufttät.
• Undvik att placera färsk mat som precis
ska frysas in bredvid varandra för att
undvika att redan fryst mat tinar upp.
• Magra livsmedel håller bättre och
längre än feta. Salt förkortar matens
förvaringstid.
• Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det finns
risk för frostskador.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för
infrysning på varje separat förpackning
så att du kan hålla reda på
förvaringstiderna.
Tips för förvaring av fryst mat
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som möjligt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av matvarans tillverkare.
Tips för infrysning
• Frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET! Koppla loss
produkten från eluttaget innan
du utför någon form av
underhåll.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten. Underhåll
och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad
servicetekniker.
Tillbehören och andra delar av
produkten är inte lämpliga för
rengöring i diskmaskin.
69
Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET! Du får inte
dra, flytta eller skada
rörledningarna och/eller
kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET! Var noga
med att inte skada kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna
och torka dem rena från eventuell
smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och kompressorn
(om de går att komma åt) på
produktens baksida med en borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet
varje gång kompressorn stannar under
normal användning. Det avfrostade vattnet
töms ut via en ränna i en särskild
behållare som sitter ovanför kompressorn
på kylskåpet baksida, där vattnet
avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
Långa uppehåll i användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att
inte dålig lukt bildas.
FÖRSIKTIGHET! Om du vill att
kylen/frysen lämnas påslagen,
be någon titta till den då och då
så att inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.
Vi rekommenderar att du
aktiverar Holiday-läget.
70
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk pro‐
dukt till eluttaget. Kontakta en
behörig elektriker.
Produkten har nyligen sla‐
gits på eller temperaturen
är för hög.
Se avsnitt "Larm vid för hög
temperatur".
Temperaturen i produkten
är för hög.
Kontakta en behörig elektriker
eller närmaste auktoriserade
serviceverkstad.
Dörren har lämnats öp‐
pen.
Stäng dörren. Se ”Larm vid
öppen dörr”
En
-,
-symbol visas is‐
tället för siffror på tempera‐
turdisplayen.
Problem med temperatur‐
sensorn.
Kontakta närmaste auktorise‐
rade serviceverkstad (kylsys‐
temet fortsätter att hålla mat‐
varorna kalla, men temperatu‐
ren kan inte justeras).
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktorise‐
rade serviceverkstad.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se "Drift".
Många matvaror har lagts
in samtidigt.
Vänta några timmar och kon‐
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstempe‐
ratur före infrysning.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Funktionen "FastFreeze"
eller "Shopping" är påsla‐
gen.
Se "FastFreeze"- eller "Shop‐
ping"-funktionen.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
71
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Det har bildats för mycket
frost och is.
Dörren är inte ordentligt
stängd eller packningen är
deformerad/smutsig.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Produkten är full med livs‐
medel och är inställd på
den lägsta temperaturen
Ställ in en högre temperatur.
Se "Drift".
Produktens inställda tem‐
peratur är för låg och om‐
givningstemperaturen är
för hög.
Ställ in en högre temperatur.
Se "Drift"
Kompressorn startar inte
omedelbart när "FastFree‐
ze" eller "Shopping" trycks in
eller när temperaturen änd‐
ras.
Detta är normalt och indi‐
kerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter en
stund.
Vatten rinner inne i kylskå‐
pet.
Matvaror har placerats så
att de hindrar vattnet från
att rinna in i vattenupp‐
samlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Vattenutloppet är igen‐
täppt.
Rengör vattenutloppet.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför kom‐
pressorn.
Anslut tömningsslangen till av‐
dunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte stäl‐
las in.
Funktionen "FastFreeze"
eller "Shopping" är påsla‐
gen.
Stäng av "FastFreeze"eller
"Shopping" manuellt eller vän‐
ta med att ställa in temperatu‐
ren tills funktionen har åter‐
ställts automatiskt. Se "Fast‐
Freeze"- eller "Shopping"funktionen.
dEMo visas på displayen.
Produkten är i demonstra‐
tionsläge.
Håll OK intryckt i ca 10 sek
tills en ljudsignal hörs och dis‐
playen släcks en stund.
Temperaturen i produkten är
för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre tempe‐
ratur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
72
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in‐
nan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts
in för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för för‐
varing samtidigt.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det be‐
hövs.
Funktionen "FastFreeze"
eller "Shopping" är påsla‐
gen.
Se "FastFreeze"- eller "Shop‐
ping"-funktionen.
Kalluft cirkulerar inte i pro‐
dukten.
Se till att kalluft kan cirkulera i
produkten.
Kontakta närmaste
auktoriserade serviceverkstad
om dessa råd inte löser
problemet.
Byte av lampan
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
TEKNISKA DATA
Informationsblad
Varumärke
SMEG
Modell
C7280NLD2P1 925501075
Kategori
7. Kyl - frys
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat
från standardiserade provningar under 24 timmar.
Den verkliga energiförbrukningen beror på hur appa‐
raten används och var den placeras
228
Förvaringsvolym i liter, kyl
192
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
73
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
253
Förvaringsvolym i liter, frys
61
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förva‐
ringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om
något
-
Frostfri (J/N), kyl
Nej
Frostfri (J/N), frys
Ja
Säkerhet vid strömavbrott i h
21
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
10
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna appa‐
rat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna appa‐
rat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
39
Inbyggd apparat J/N
Ja
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas
för förvaring av vin J/N
Nej
Ytterligare teknisk data
Inbyggnadsmått
Höjd
1780 mm
Bredd
560 mm
Djup
550 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
MILJÖSKYDD
produkter. Släng inte produkter märkta
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
*
74
75
222376904-A-292019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising