Küppersbusch | FKG8310.0I | User manual | Küppersbusch FKG8310.0I Brugermanual

Küppersbusch FKG8310.0I Brugermanual
BEDIENUNGSANWEISUNG
mit Montageanweisungen
INSTRUCTIONS FOR USE
and installation
DA
RU
SV
Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung
und den Montageplan vor Aufstellung,
Installation sowie Inbetriebnahme.
Please read the users and installation
instructions carefully before installation
of the appliance and before starting to use it.
Service und Kundendienst
Telefon: 0209 – 401 631
Email: kundendienst@kueppersbusch.de
FKG8310.0i
2
INDHOLDSFORTEGNELSE
Oplysninger om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Betjening
Daglig brug
2
3
5
6
9
Råd og tips
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Tekniske data
10
11
12
15
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap, hvis de
er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet,
med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf
det korrekt.
Generelt om sikkerhed
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
3
Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen,
medmindre de er anbefalet af producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending af
døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
4
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder, der
er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte op
i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
• Apparatet indeholder en pose med
tørremiddel. Dette er ikke et legetøj.
Dette er ikke mad. Skal bortskaffes
med det samme.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
ADVARSEL! Ved placering af
apparatet skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL! Brug ikke
adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data
for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under niveauet
for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger,
elektrisk stød eller brand.
Dette apparat indeholder brændbar
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
høj biologisk nedbrydelighed. Vær
omhyggelig med ikke at forårsage skade
på kølekredsløbet, der indeholder
isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre det
er angivet på apparatet som egnet af
producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
• Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
Indvendig belysning
ADVARSEL! Risiko for
elektrisk stød.
5
• Den type lampe, der anvendes til dette
apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
• Brug kun originale reservedele.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for skader
på mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet person
må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb, og
rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis
afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
Service
• Kontakt et autoriseret servicecenter for
at få repareret apparatet.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Placering
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler, direkte
sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere
frit omkring kabinettets bagside.
Placering
Installér apparatet på et tørt sted med god
udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de betjenes
uden for dette interval. Der kan
kun garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du er i
tvivl om, hvor du kan installere
apparatet, bedes du henvende
dig til sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
6
Tilslutning, el
5 cm
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette
formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FORSIGTIG! Se
monteringsvejledningen vedr.
installation.
Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
BETJENING
Betjeningspanel
1
8
7
6
1 Display
2 Knap til øgning af temperatur i fryser
3 Knap til sænkning af temperatur i
fryser
4 OK
5 Functions
6 Knap til øgning af køleskabets
temperatur
5
4
3
2
7 Knap til sænkning af køleskabets
temperatur
8 ON/OFF
Den foruddefinerede knaplyd kan ændres
ved at trykke på Functions og knappen til
sænkning af temperatur samtidigt i nogle
få sekunder. Ændringen kan tilbagestilles.
7
Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på apparatets ON/OFF-knap, hvis
displayet er slukket.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
Alarmsignalet kan gå i gang
efter få sekunder.
Se "Alarm for for høj
temperatur" for at nulstille
alarmen.
Se under "Indstilling af temperatur" for at
ændre temperaturen.
Hvis der vises "dEMo" på displayet,
henvises der til "Fejlfinding".
Slukning
1. Tryk på skabets ON/OFF i 5 sekunder.
Displayet slukkes.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
Indstilling af temperatur
Indstil skabstemperaturen ved at trykke på
temperaturvælgerne.
Standardindstillet temperatur:
• +5°C i køleskabet
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede temperatur.
A. Indikator, køleafdeling
B. Timerindikator
/Temperaturindikator
C. ON/OFF-indikator
D. Shopping-funktion
E. Holiday-tilstand
F. FastFreeze-funktion
G. Temperaturlampe
H. Fryserafdelingens indikator
I. Alarmindikator
J. ChildLock-funktion
K. DrinksChill-funktion
Den indstillede temperatur vil
blive nået inden for 24 timer.
Den indstillede temperatur
huskes efter et strømsvigt.
Tænding af køleskabet
Det er nok at trykke på køleskabets
temperaturvælger for at tænde
køleskabet. Køleskabet kan også tændes
på en anden måde:
1. Tryk på Functions, indtil det
tilsvarende symbol vises.
OFF-indikatoren for køleskabet blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
OFF-indikatoren for køleskabet slukkes.
Se under "Indstilling af
temperatur" for at ændre
temperaturen.
Slukning af køleskabet
1. Tryk på Functions, indtil det
tilsvarende symbol vises.
OFF-indikatoren for køleskabet og
indikatoren for køleskabsafdelingen
blinker.
Køleskabets temperaturindikator viser
streger.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
OFF-indikatoren for køleskabet vises.
8
Shopping-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store
mængder varme madvarer i køleskabet,
f.eks. efter indkøb, anbefales det at
aktivere Shopping-funktionen for at køle
varerne hurtigere ned og for at undgå at
opvarme de andre fødevarer i køleskabet.
1. Tryk på Functions, indtil det
tilsvarende symbol vises på displayet.
Shopping-lampen blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
Shopping-lampen vises.
Shopping-funktionen afbrydes automatisk
efter ca. 6 timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den
slukkes automatisk, gentag proceduren.
Funktionen slås fra, når der
vælges en anden temperatur i
køleskabet.
Holiday-tilstand
Tilstanden giver mulighed for at holde
apparatets låge lukket i en længere
periode, hvor skabet er tømt, uden at der
dannes dårlig lugt.
1. Tryk på Functions, indtil det
tilsvarende symbol vises på displayet.
Holiday-lampen blinker.
Temperaturindikatoren viser
temperaturen.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
Holiday-lampen vises.
Denne tilstand slås fra efter at
have valgt en anden
temperatur.
FastFreeze-funktion
FastFreeze-funktionen bruges til hurtig
nedfrysning af friske madvarer og hindrer
samtidig opvarmning af allerede dybfrosne
madvarer.
1. Tryk på knappen Functions, indtil det
tilsvarende ikon vises, for at slå
funktionen til.
FastFreeze-lampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
FastFreeze-lampen vises.
Funktionen standser automatisk efter 52
timer.
For at slukke for funktionen, inden den
afsluttes automatisk, skal du gentage
proceduren, indtil FastFreeze-lampen
slukkes.
Funktionen slås fra, når der
vælges en anden temperatur.
ChildLock-funktion
Aktivér ChildLock-funktionen for at låse
knapperne og forhindre utilsigtet
betjening.
1. Tryk på Functions, indtil det
tilsvarende symbol vises.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
ChildLock-indikatoren vises.
ChildLock-funktionen slås fra ved at
gentage proceduren, indtil ChildLockindikatoren slukkes.
DrinksChill-funktion
DrinksChill-funktionen bruges til at indstille
en lydalarm på et ønsket tidspunkt, hvilket
f.eks. er praktisk, når en opskrift kræver,
at fødevarer køles ned i et bestemt stykke
tid.
Det er også praktisk, når der er brug for en
påmindelse for ikke at glemme de flasker,
der stilles i fryseren med henblik på hurtig
afkøling.
1. Tryk på Functions, indtil det
tilsvarende ikon vises.
DrinksChill-lampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30
minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Timer-vælgeren for at ændre
timerens indstilling fra 1 til 90 minutter.
3. Tryk på OK for at bekræfte.
DrinksChill-lampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker
DrinksChill-indikatoren, og der høres en
lydalarm. Tryk på OK for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.
9
Funktionen slås fra ved at gentage
proceduren, indtil DrinksChill slukkes.
Tiden kan ændres når som
helst under nedtællingen og
også ved afslutningen ved at
trykke på temperaturvælgeren
for afkøling og opvarmning.
Fryserens temperaturindikator viser den
højeste opnåede temperatur i nogle få
sekunder og derefter den indstillede
temperatur igen.
Alarmindikatoren fortsætter
med at blinke, indtil de normale
forhold er genoprettet.
Alarm for for høj temperatur
Alarm for åben låge
En temperaturstigning i fryseren (f.eks.
pga. et tidligere strømsvigt) angives ved,
at alarmikonet og indikatorerne for
frysertemperaturen blinker, og at
summeren udsendes.
Hvis lågen står åben i ca. 90 sekunder,
starter lydalarmen, og alarmlampen
blinker.
Tryk på en vilkårlig knap.
Lydalarmen afbrydes.
Alarmen stopper, når lågen er lukket. Når
alarmen lyder, kan lydsignalet afbrydes
ved at trykke på en vilkårlig knap.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG! Brug ikke
vaskemidler, skurepulver, chlor
eller oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets overflade.
Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden op, til den
kommer fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
Denne model er udstyret med en
variabel opbevaringsboks, som kan
flyttes til siden.
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
10
1
2
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
Frysning og opbevaring af
dybfrost
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning
af friske madvarer og til opbevaring af
frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.
Når apparatet tændes igen efter en
længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
med funktionen FastFreeze slået til, inden
der lægges madvarer ind.
For at indfryse mad skal du lægge det i
det øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen, der er anbragt indvendigt i
skabet.
Fryseprocessen varer 24 timer, og under
denne periode må der ikke tilføjes anden
mad, der skal nedfryses.
Hvis madvarerne optøs ved et
uheld (f.eks. som følge af
strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal
madvarerne enten spises eller
tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: i så fald
forlænges tilberedningstiden.
Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger.
Brug ikke metalgenstande til at
tage bakkerne ud af
frostrummet.
1. Fyld vand i disse bakker
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
Kuldeakkumulatorer
Fryseren indeholder mindst én
kuldeakkumulator, der øger
opbevaringstiden i tilfælde af
strømafbrydelse eller driftsforstyrrelser.
RÅD OG TIPS
Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
11
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Fjern ikke kuldeakkumulatorerne fra
frysekurven.
Råd om køling af friske
madvarer
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet.
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den.
Råd om køling
Nyttige tip:
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden
over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i
højst 1-2 dage.
• Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og
stil på en hvilken som helst hylde.
• Frugt og grønt: rengør grundigt og læg i
en speciel skuffe. Bananer, kartofler,
løg og hvidløg må ikke lægges i
køleskab, med mindre de er pakket ind.
• Smør og ost: anbring i en særlig lufttæt
beholder eller pak det ind i alufolie eller
i en polyætylenpose for at udelukke så
meget luft som muligt.
• Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
Råd om frysning
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
• For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
• Pak maden ind i aluminiumsfolie eller
polyætylen. Sørg for, at pakkerne er
lufttætte.
• For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
• Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af
frostvarer
• Sikr dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
• Sørg for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle advarsler
FORSIGTIG! Kobl apparatet
fra strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst form
for vedligeholdelse.
12
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG! Undgå at trække
i, flytte eller beskadige evt. rør
og/eller ledninger i apparatet.
FORSIGTIG! Undgå at
beskadige kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og kompressoren
bag på skabet med en børste, hvis der
er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser. Afrimningsvandet
ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Afrimning af fryseren
Fryserrummet er af frost free-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når det er
tændt, hverken på de indvendige vægge
eller på madvarerne.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
FORSIGTIG! Hvis der skal
være tændt for apparatet: Bed
nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver
fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
Vi anbefaler at aktivere
Holiday-tilstand.
13
Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Opløsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for appara‐
tet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkon‐
takten.
Der er ingen strøm i stik‐
kontakten.
Prøv at tilslutte et andet elek‐
trisk apparat til den pågælden‐
de stikkontakt. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Der er tændt for apparatet
for nylig, eller temperatu‐
ren er for høj.
Se under "Alarm for høj tem‐
peratur".
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Kontakt en autoriseret elektri‐
ker, eller kontakt det nærme‐
ste autoriserede servicecen‐
ter.
Døren står åben.
Luk lågen. Se "Alarm for åben
dør"
Der vises et
- eller
symbol i temperaturdisplayet
i stedet for tal.
Problem med temperatur‐
føler.
Kontakt det nærmeste autori‐
serede servicecenter (kølesy‐
stemet fortsætter med at holde
madvarerne kolde, men det er
ikke muligt at regulere tempe‐
raturen).
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autori‐
serede servicecenter.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kon‐
trollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempe‐
ratur.
Se klimaklassediagrammet på
typepladen.
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de læg‐
ges i.
Døren er ikke lukket rig‐
tigt.
Se under "Lukning af lågen".
Lydsignalet eller den visuel‐
le alarm er slået til.
Kompressoren kører hele ti‐
den.
14
Problemer
Mulige årsager
Opløsning
"FastFreeze-funktion" eller
"Shopping-funktion" er slå‐
et til.
Se "FastFreeze-funktion" eller
"Shopping-funktion".
Døren er ikke lukket kor‐
rekt, eller pakningen er
defekt/snavset.
Se under "Lukning af lågen".
Proppen til afløbet er ikke
sat rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rigtigt i.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
"FastFreeze" eller "Shop‐
ping", eller når temperaturen
er ændret.
Det er normalt og skyldes
ikke fejl.
Kompressoren går i gang efter
et stykke tid.
Der løber vand ned ad bag‐
pladen i køleskabet.
Rimen smelter på bagpla‐
den under den automati‐
ske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand inde i køle‐
skabet.
Madvarer forhindrer, at
vandet løber ned i vand‐
beholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ik‐
ke tilsluttet fordampnings‐
bakken over kompresso‐
ren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen kan ikke ind‐
stilles.
"FastFreeze-funktion" eller
"Shopping-funktion" er slå‐
et til.
Sluk for "FastFreeze-funktion"
eller "Shopping-funktion" ma‐
nuelt, eller vent, indtil funktio‐
nen nulstilles automatisk, for
at indstille temperaturen. Se
"FastFreeze-funktion" eller
"Shopping-funktion".
dEMo vises på displayet.
Apparatet er i demo-til‐
stand.
Hold OK nede i ca. 10 sekun‐
der, indtil der lyder en lang ad‐
varsel, og displayet slukker et
kort øjeblik.
Temperaturen i apparatet er
for lav/høj.
Temperaturen er ikke ind‐
stillet korrekt.
Vælg en højere/lavere tempe‐
ratur.
Døren er ikke lukket rig‐
tigt.
Se under "Lukning af lågen".
Der er for meget rim og is.
15
Problemer
Mulige årsager
Opløsning
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes
i skabet.
Der er lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Læg færre madvarer i ad gan‐
gen.
Lågen er blevet åbnet for
tit.
Åbn kun lågen, når det er nød‐
vendigt.
"FastFreeze-funktion" eller
"Shopping-funktion" er slå‐
et til.
Se "FastFreeze-funktion" eller
"Shopping-funktion".
Der cirkulerer ikke kold luft
i apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
TEKNISKE DATA
Produktdatablad
Varemærk
Küpperbusch
Model
FKG8310.0i PNC925501080
Kategori
7. Køleskab med frostboks
Energieffektivitetsklasse
A+
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug
vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets
placering
291
Nettorumfang i liter, køleskab
192
Nettorumfang i liter, Star
-
16
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
253
Nettorumfang i liter, fryser
61
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorum‐
fang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis det
er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
Ja
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
21
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
40
Apparat beregnet til indbygning J/N
Ja
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af
vin J/N
Nej
Yderligere tekniske data
Nichemål
Højde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
17
СОДЕРЖАНИЕ
Сведения по технике безопасности
Указания по безопасности
Установка
Описание работы
Ежедневное использование
17
19
21
22
26
Полезные советы
Уход и очистка
Поиск и устранение
неисправностей
Технические данные
28
29
30
34
Право на изменения сохраняется.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящей Инструкцией. Производитель
не несет ответственности за какие-либо травмы или
ущерб, возникший вследствие неправильной установки
или эксплуатации. Всегда храните эту Инструкцию под
рукой в надежном месте для последующего
использования.
Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если
их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии нахождения
под присмотром лица, отвечающего за их
безопасность, или после получения соответствующих
инструкций, позволяющих им безопасно
эксплуатировать электроприбор и дающих им
представление об опасности, сопряженной с его
эксплуатацией.
Допускается использование прибора детьми в
возрасте от 3 до 8 лет, а также лицами с ярко
выраженными и комплексными нарушениями здоровья
при условии надлежащего надзора за ними.
Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с
прибором, если только за ними не обеспечивается
постоянный надзор взрослых.
18
•
•
•
Не позволяйте детям играть с прибором.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.
Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
Прибор предназначен для домашнего бытового и
аналогичного применения, например:
– В сельских жилых домах; в помещениях, служащих
кухнями для обслуживающего персонала в
магазинах, офисах и на других рабочих местах.
– Для использования клиентами отелей, мотелей
мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других
мест проживания.
ВНИМАНИЕ: Не перекрывайте вентиляционные
отверстия в корпусе прибора или в мебели, в которую
он встроен.
ВНИМАНИЕ: Не используйте механические устройства
или любые другие средства, кроме рекомендованных
производителем, для ускорения процесса
размораживания.
ВНИМАНИЕ: Не допускайте повреждения контура
холодильника.
ВНИМАНИЕ: Не используйте внутри отсеков для
хранения пищевых продуктов электрические приборы,
если они не рекомендованы производителем.
Не используйте для очистки прибора подаваемую под
давлением воду или пар.
Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой.
Используйте только нейтральные моющие средства.
Не используйте абразивные средства, абразивные
губки, растворители или металлические предметы.
19
•
•
Не используйте прибор для хранения взрывоопасных
веществ, таких как аэрозольные баллоны с
взрывоопасным газом-вытеснителем.
В случае повреждения шнура питания во избежание
несчастного случая он должен быть заменен
изготовителем, авторизованным сервисным центром
или специалистом с аналогичной квалификацией.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Установка
ВНИМАНИЕ! Установка
прибора должна
осуществляться только
квалифицированным
персоналом!
• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключайте
прибор, имеющий повреждения.
• Не эксплуатируйте прибор до его
установки в мебель, в которую он
должен быть встроен.
• Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
• Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
• Убедитесь, что вокруг прибора
имеется достаточная вентиляция.
• Перед первой установкой или
перевешиванием дверцы подождите
не мене 4 часов, прежде чем
подключать прибор к сети
электропитания. Это необходимо
сделать для того, чтобы масло могло
вернуться в компрессор.
• Перед выполнением любой
операции с прибором (например,
перевешивание дверцы) выньте
вилку из сетевой розетки.
• Не устанавливайте прибор рядом с
радиаторами отопления, кухонными
плитами, духовыми шкафами или
варочными панелями.
• Не подвергайте прибор воздействию
дождя.
• Не устанавливайте прибор там, где
на него может падать прямой
солнечный свет.
• Не устанавливайте прибор в
слишком влажных или холодных
местах.
• При перемещении прибора
поднимайте его за передний край,
чтобы не допустить появления на
полу царапин.
• В приборе находится пакет с
влагопоглотителем. Это не игрушка.
Это не продукт питания. Просьба
немедленно его утилизировать.
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ! Существует
риск пожара и поражения
электрическим током.
ВНИМАНИЕ! При выборе
места установки прибора
убедитесь, что шнур
электропитания не зажат и не
поврежден.
ВНИМАНИЕ! Не используйте
тройники и удлинители.
• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры,
указанные на табличке с
техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.
• Включайте прибор только в
установленную надлежащим
20
•
•
•
•
образом электророзетку с защитным
контактом.
Следите за тем, чтобы не повредить
электрические компоненты прибора
(вилку кабеля электропитания,
кабель электропитания, компрессор
и т.д.) Для замены электрических
компонентов обратитесь в
авторизованный сервисный центр
или к электрику.
Кабель электропитания должен
располагаться ниже уровня вилки
электропитания.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь за
саму вилку.
Эксплуатация
ВНИМАНИЕ! Существует
риск получения травмы,
ожога, поражения
электрическим током или
пожара.
Прибор содержит горючий газ
изобутан (R600a). Это природный газ,
безвредный для окружающей среды.
Следите за тем, чтобы не повредить
контур холодильника, содержащий
изобутан.
• Не вносите изменения в параметры
данного прибора.
• Не помещайте в прибор
электроприборы (например,
мороженицы), если их
производителем не указано, что
подобное их применение допустимо.
• В случае повреждения контура
холодильника следует исключить
появление в помещении открытого
пламени и источников возгорания.
Хорошо проветрите помещение.
• Не ставьте на пластмассовые части
прибора горячую посуду.
• Не помещайте прохладительные
напитки в морозильное отделение.
Это приведет к возникновению
излишнего давления в емкости, в
которой содержится напиток.
• Не храните внутри прибора горючие
газы и жидкости.
• Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
• Не прикасайтесь к компрессору или
конденсатору. Они горячие.
• Не извлекайте и не касайтесь
предметов в морозильном отделении
мокрыми или влажными руками.
• На замораживайте повторно уже
размороженные продукты.
• Выполняйте инструкции по
хранению, приведенные на упаковке
замороженных продуктов.
• Перед укладкой продуктов в
морозильное отделение оберните их
в любую пищевую упаковку.
Внутреннее освещение
ВНИМАНИЕ! Существует
опасность поражения
электрическим током.
• Тип лампы, используемой в данной
приборе, предназначен для бытовой
техники. Не используйте ее для
освещения дома.
Уход и очистка
ВНИМАНИЕ! Это может
привести к повреждению
прибора или травмам.
• Перед выполнением операций по
чистке и уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого шнура из
розетки.
• В холодильном контуре данного
прибора содержатся углеводороды.
Техническое обслуживание и
21
перезарядка должны выполняться
только квалифицированным
специалистом.
• Регулярно проверяйте сливное
отверстие в корпусе прибора и при
необходимости прочищайте его. В
случае засорения отверстия талая
вода будет скапливаться в нижней
части прибора.
Сервис
• Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
• Применяйте только оригинальные
запасные части.
Утилизация
ВНИМАНИЕ! Существует
опасность травмы или
удушья.
• Отключите прибор от электросети.
• Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
• Удалите дверцу, чтобы
предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора детей
и домашних животных.
• Содержимое холодильного контура и
изоляционные материалы данного
прибора не вредят озоновому слою.
• Изоляционный пенопласт содержит
горючий газ. Для получения
информации о том, как надлежит
утилизировать данный прибор,
обратитесь в местные
муниципальные органы власти.
• Не повреждайте часть узла
охлаждения, которая находится
рядом с теплообменником.
УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Выбор места установки
При установке см. указания
по сборке.
Для обеспечения оптимальной работы
устанавливайте прибор вдали от
источников тепла, таких как радиаторы
отопления, котлы, прямые солнечные
лучи и т.д. Убедитесь в свободной
циркуляции воздуха вокруг задней
стенки прибора.
Размещение
Устанавливайте прибор в сухом,
хорошо вентилируемом помещении, где
температура окружающей среды
соответствует климатическому классу,
указанному на табличке с техническими
данными прибора.
Кли‐
мати‐
че‐
ский
класс
Температура окружающей
среды
SN
от +10°C до + 32°C
N
от +16°C до + 32°C
ST
от +16°C до + 38°C
T
от +16°C до + 43°C
22
эту операцию квалифицированному
электрику.
• Изготовитель снимает с себя всякую
ответственность в случае
несоблюдения вышеуказанных
правил техники безопасности.
• Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
При работе за рамками
данного диапазона у ряда
моделей могут наблюдаться
определенные проблемы с
функционированием.
Надлежащая работа может
быть гарантирована только в
рамках заданного диапазона
температур. В случае
сомнений при выборе места
установки прибора
обратитесь в место продажи,
в авторизованный сервисный
центр или в ближайший
центр обслуживания.
Требования к вентиляции
Необходимо обеспечить достаточную
циркуляцию воздуха с задней стороны
прибора.
5 cm
min.
200 cm2
Подключение к электросети
• Перед включением прибора в сеть
удостоверьтесь, что напряжение и
частота, указанные в табличке с
техническими данными,
соответствуют параметрам
домашней электрической сети.
• Прибор должен быть заземлен. Для
этого вилка сетевого кабеля имеет
специальный контакт заземления.
Если розетка электрической сети не
заземлена, выполните отдельное
заземление прибора в соответствии
с действующими нормами, поручив
min.
200 cm2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При
установке см. указания по
сборке.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Панель управления
1
8
7
1 Дисплей
2 Кнопка повышения температуры
морозильника («теплее»)
3 Кнопка понижения температуры
морозильника («холоднее»)
6
5
4
3
2
4 OK
5 Functions
6 Кнопка повышения температуры
холодильника («теплее»)
23
7 Кнопка понижения температуры
холодильника («холоднее»)
8 ON/OFF
Предустановленный уровень громкости
тонов нажатия кнопок можно изменить.
Для этого на несколько секунд нажмите
одновременно на Functions и на кнопку
понижения температуры. Это
изменение можно отменить.
Дисплей
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
A. Индикатор температуры
холодильного отделения
B. Индикатор таймера
/Индикатор температуры
C. Индикатор ON/OFF
D. Функция Shopping
E. Режим Holiday
F. Функция FastFreeze
G. Индикатор температуры
H. Индикатор морозильного отделения
I. Сигнальный индикатор
J. Функция ChildLock
K. Функция DrinksChill
Включение
Выключение
1. Вставьте вилку сетевого шнура в
розетку.
2. Если дисплей отключен, нажмите на
кнопку прибора ON/OFF. На
индикаторах температуры
отображаются значения
температуры, заданные по
умолчанию.
1. Нажмите кнопку ON/OFF и
удерживайте ее нажатой в течение
5 секунд.
Дисплей отключится.
2. Выньте вилку сетевого шнура из
розетки.
Через несколько секунд
может прозвучать звуковой
сигнал.
Сведения о сбросе
сигнализации см. в разделе
«Оповещение о высокой
температуре».
Информацию о выборе другого
значения температуры см. в разделе
«Регулировка температуры».
В случае появления на дисплее "dEMo"
см. Главу «Поиск и устранение
неисправностей».
Регулировка температуры
Задайте температуру прибора с
помощью кнопок регулировки
температуры.
Температура, установленная по
умолчанию:
• +5°C для холодильника
• -18°C для морозильника
Индикатор температуры отображает
заданное значение температуры.
Установленная температура
достигается в течение 24
часов.
При сбое в подаче
электроэнергии заданное
значение температуры
сохраняется.
24
Включение холодильника
Для включения холодильника
достаточно нажать на регулятор
температуры холодильника.
Альтернативный способ включения
холодильника:
1. Нажимайте на кнопку Functions, пока
не отобразится соответствующий
значок.
Замигает индикатор холодильника OFF.
2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите
на OK.
Индикатор OFF погаснет.
Информацию о выборе
другого значения
температуры см. в разделе
«Регулировка температуры».
Выключение холодильника
1. Нажимайте на кнопку Functions, пока
не отобразится соответствующий
значок.
Индикатор холодильника OFF и
индикатор холодильного отделения
начнут мигать.
На дисплее температуры холодильного
отделения отобразятся символы тире.
2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите
на OK.
Появится индикатор OFF.
Функция Shopping
Если необходимо поместить большое
количество теплых продуктов,
например, после посещения магазина,
рекомендуется включить режим
Shopping для ускоренного охлаждения
продуктов и предотвращения
повышения температуры уже
находящихся в холодильнике
продуктов.
1. Нажимайте на кнопку Functions, пока
не отобразится соответствующий
значок.
Замигает индикатор Shopping.
2. Нажмите кнопку OK для
подтверждения.
Появится индикатор Shopping.
Функция Shopping отключается
автоматически примерно через 6 часов.
Для выключения режима до его
автоматического окончания повторите
процедуру.
Функция отключается при
выборе другой заданной
температуры холодильника.
Режим Holiday
Функция позволяет оставлять
холодильник пустым и закрытым в
течение продолжительного отсутствия
владельца без образования в нем
неприятных запахов.
1. Нажимайте на кнопку Functions, пока
не отобразится соответствующий
значок.
Замигает индикатор Holiday. На
индикаторе температуры отобразится
заданное значение температуры.
2. Нажмите кнопку OK для
подтверждения.
Появится индикатор Holiday.
Режим выключается при
выборе другой заданной
температуры.
Функция FastFreeze
Функция быстрого замораживания
FastFreeze ускоряет замораживание
свежих продуктов, предотвращая при
этом повышение температуры уже
замороженных продуктов, хранящихся
в морозильном отделении.
1. Для включения функции нажимайте
на кнопку Functions, пока на дисплее
не появится соответствующий
значок.
Замигает индикатор FastFreeze.
2. Нажмите кнопку OK для
подтверждения.
Появится индикатор FastFreeze.
Эта функция автоматически
выключается через следующее
количество часов: 52.
25
Для выключения функции до ее
автоматического окончания повторяйте
процедуру, пока не погаснет индикатор
FastFreeze.
Функция выключается при
выборе другой заданной
температуры.
Функция ChildLock
Функция ChildLock служит для
блокировки кнопок управления
холодильником, чтобы исключить их
непреднамеренное использование.
1. Нажимайте на кнопку Functions, пока
не отобразится соответствующий
значок.
Замигает индикатор ChildLock.
2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите
на OK.
Появится индикатор ChildLock.
Для выключения функции ChildLock
повторяйте процедуру, пока не
исчезнет индикатор ChildLock.
Функция DrinksChill
Функция DrinksChill может
использоваться для подачи звукового
сигнала в нужное время. Это может
оказаться полезным, например, когда
по рецепту требуется охлаждать
пищевые продукты в течение
определенного времени.
Функция также поможет не забыть о
бутылках, помещенных в морозильник
для быстрого охлаждения.
1. Нажимайте на кнопку Functions, пока
не отобразится соответствующий
значок.
Замигает индикатор DrinksChill.
На дисплее таймера в течение
нескольких секунд отображается
заданное значение (30 минут).
2. Нажатием на регулятор таймера
измените заданное значение
таймера в интервале от 1 до 90
минут.
3. Чтобы подтвердить выбор, нажмите
на OK.
Появится индикатор DrinksChill.
Индикатор «Таймер» начнет мигать
(min).
По окончании обратного отсчета
индикатор DrinksChill начнет мигать и
прозвучит звуковой сигнал. Нажмите на
OK для выключения звукового сигнала
и отключения функции.
Для выключения режима повторяйте
процедуру, пока DrinksChill не исчезнет.
Время можно изменить как в
любой момент обратного
отсчета, так и в его конце,
нажав кнопки повышения и
понижения температуры.
Сигнализация превышения
температуры
Повышение температуры в
морозильной камере (например, из-за
имевшего ранее место перебоя в
подаче электропитания)
сопровождается миганием значка
сигнализации и индикаторов
температуры морозильника, а также
выдачей звукового сигнала.
Нажмите на любую кнопку.
Звуковой сигнал выключится.
На дисплее температуры морозильной
камеры в течение нескольких секунд
отображается самое высокое
достигнутое значение температуры, а
затем – заданное значение
температуры.
Сигнальный индикатор
продолжит мигать до
восстановления заданной
температуры.
Предупреждение об открытой
дверце
Если дверца остается открытой
примерно в течение 90 секунд,
включается индикация открытой
дверцы, а сигнальный индикатор
начинает мигать.
26
После закрывания дверцы
сигнализация выключается. Во время
работы сигнализации ее можно
выключить, нажав любую кнопку.
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Очистка внутренних
поверхностей
Перед первым включением прибора
вымойте его внутренние поверхности и
все внутренние принадлежности теплой
водой с нейтральным мылом, чтобы
удалить запах, характерный для
недавно изготовленного изделия, а
затем тщательно протрите их.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не
используйте моющие или
абразивные средства и
очистители на основе хлора
или на масляной основе, т.к.
они могут повредить
покрытие поверхностей
холодильника.
Размещение полок дверцы
Чтобы обеспечить возможность
хранения упаковок продуктов
различных размеров, полки дверцы
можно размещать на разной высоте.
1. Постепенно поднимайте полку, пока
она не высвободится.
2. Меняйте положение по мере
необходимости.
Данная модель оснащена съемным
ящичком, который может сдвигаться
вправо или влево.
Передвижные полки
Расположенные на стенках
холодильника направляющие
позволяют размещать полки на нужной
высоте.
1
2
27
Чтобы была обеспечена
правильная циркуляция
воздуха, не снимайте
стеклянную полку,
расположенную над ящиком
для овощей.
Замораживание и хранение
замороженных продуктов
Морозильное отделение предназначено
для замораживания свежих продуктов и
для продолжительного хранения
замороженных продуктов, а также
продуктов глубокой заморозки.
При первом включении холодильника
или после продолжительного периода,
в течение которого он не
использовался, перед тем, как
помещать в морозильное отделение
продукты, дайте холодильнику
поработать хотя бы два часа при
включенном режиме FastFreeze.
Для замораживания свежих продуктов
поместите их в в верхнее отделение.
Максимальное количество продуктов,
которое может быть заморожено за 24
часа, указано на табличке с
техническими данными,
расположенной внутри прибора.
Процесс замораживания длится 24
часа; в течение этого времени не
добавляйте другие продукты для
замораживания.
При случайном
размораживании продуктов,
например, при сбое
электропитания, если
напряжение в сети
отсутствовало в течение
времени, превышающего
указанное в таблице
технических данных «время
повышения температуры»,
размороженные продукты
следует быстро употребить в
пищу или немедленно
подвергнуть тепловой
обработке, затем повторно
заморозить (после того, как
они остынут).
Оттаивание
Замороженные продукты, включая
продукты глубокой заморозки, перед
использованием можно размораживать
в холодильном отделении или при
комнатной температуре, в зависимости
от времени, которое имеется на
выполнение этой операции.
Маленькие куски можно готовить, даже
не размораживая, в том виде, в каком
они взяты из морозильного отделения:
в этом случае процесс приготовления
пищи займет больше времени.
Изготовление кубиков льда
В этом приборе есть один или
несколько лотков для изготовления
кубиков льда.
Не используйте
металлические инструменты
для отделения ванночек от
дна морозильного отделения.
1. Наполните данные ванночки водой.
2. Поместите ванночки для льда в
морозильное отделение.
Аккумуляторы холода
Морозильник содержит не менее
одного аккумулятора холода, который
28
увеличивает время хранения в случае
отключения электропитания или
поломки.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Нормальные звуки во время
работы
Следующие звуки в ходе работы
прибора являются нормальным
явлением:
• Слабое журчание и бульканье,
исходящие от змеевиков во время
прокачивания хладагента.
• Жужжание и пульсация, исходящие
от компрессора при прокачке
хладагента.
• Резкое потрескивание, исходящее
изнутри прибора и вызванное
тепловым расширением
(естественным и неопасным
физическим явлением).
• Тихое щелканье регулятора
температуры при включении и
выключении компрессора.
Рекомендации по экономии
электроэнергии
• Не открывайте дверцу слишком
часто и не держите ее открытой
дольше необходимого.
• Не удаляйте аккумуляторы холода из
корзины морозильного отделения.
Рекомендации по охлаждению
продуктов
• не помещайте в холодильник теплые
продукты или испаряющиеся
жидкости;
• Закрывайте или заворачивайте
продукты, в особенности если они
имеют сильный запах.
• располагайте продукты таким
образом, чтобы вокруг них мог
свободно циркулировать воздух.
Рекомендации по охлаждению
Полезные советы
• Мясо (всех типов): помещайте в
подходящий упаковочный материал
и кладите на стеклянную полку,
расположенную над ящиком для
овощей. Храните мясо не более 1-2
дней.
• Продукты, подвергшиеся тепловой
обработке и холодные блюда:
накройте и храните на любой полке.
• Фрукты и овощи: тщательно
промойте и поместите в
специальный выдвижной ящик.
Бананы, картофель, лук и чеснок не
должны храниться в холодильнике в
неупакованном виде.
• Сливочное масло и сыр: поместите в
специальный
воздухонепроницаемый контейнер,
заверните в алюминиевую фольгу
или положите в полиэтиленовый
пакет, чтобы максимально
ограничить контакт с воздухом.
• Бутылки: закройте крышкой и
храните на дверной полке для
бутылок или в стойке для бутылок
(если прибор ей оборудован).
Рекомендации по
замораживанию
• Замораживайте только
высококачественные, свежие и
тщательно вымытые продукты.
• Для повышения эффективности
замораживания и размораживания
делите продукты на небольшие
порции.
• Заворачивайте продукты в
алюминиевую фольгу или
полиэтилен. Позаботьтесь о том,
чтобы упаковка была
воздухонепроницаемой.
• Во избежание нагрева уже
замороженных продуктов не кладите
прямо рядом с ними свежие
незамороженные продукты.
29
• Постные продукты сохраняются
лучше и дольше, чем жирные. Соль
сокращает срок хранения продуктов.
• Не употребляйте кубики льда и
фруктовый лед сразу после
извлечения из морозильника.
Существует опасность обморожения.
• Чтобы контролировать срок
хранения, рекомендуется указывать
дату замораживания на каждой
упаковке.
• Обеспечьте минимальный интервал
времени между приобретением
замороженных продуктов в магазине
и их помещением в морозильное
отделение холодильника.
• После размораживания продукты
быстро портятся и не подлежат
повторному замораживанию.
• Не превышайте время хранения,
указанное изготовителем продуктов.
Рекомендации по хранению
замороженных продуктов
• Убедитесь, что продукты
промышленной заморозки хранились
у продавца в должных условиях.
УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Общие предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед
выполнением каких-либо
операций по чистке или уходу
за прибором выньте вилку
сетевого шнура из розетки.
Холодильный контур данного
прибора содержит
углеводороды, поэтому
техническое обслуживание и
перезарядка должны
выполняться только
авторизованным
специалистом.
Принадлежности и детали
прибора не подлежат мойке в
посудомоечной машине.
Периодическая чистка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается вытягивать,
перемещать или повреждать
какие-либо трубки и (или)
кабели, находящиеся внутри
прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не
допускайте повреждения
холодильного контура.
Прибор необходимо регулярно чистить:
1. Очищайте внутренние поверхности
и принадлежности с помощью
теплой воды и нейтрального мыла.
2. Регулярно проверяйте и протирайте
уплотнения дверцы, чтобы
обеспечить чистоту и отсутствие
загрязнений.
3. Ополосните чистой водой и вытрите
насухо.
4. В случае наличия доступа очищайте
конденсатор и компрессор,
расположенные с задней стороны
прибора, при помощи щетки.
Эта повышает эффективность
работы прибора и снижает
потребление электроэнергии.
30
Размораживание
холодильника
При нормальных условиях
эксплуатации удаление инея с
испарителя холодильной камеры
происходит автоматически при каждом
выключении компрессора. Талая вода
сливается в специальный поддон,
установленный с задней стороны
прибора над компрессором, где она
испаряется.
Необходимо регулярно прочищать
сливное отверстие, находящееся в
середине канала холодильного
отделения, во избежание накопления
воды и попадания капель на
находящиеся внутри продукты.
что при работе прибора ни на
внутренних стенках, ни на продуктах не
образуются наросты наледи.
Перерывы в эксплуатации
Если прибор не будет использоваться в
течение длительного времени, примите
следующие меры предосторожности:
1. Отключите прибор от сети
электропитания.
2. Извлеките из него все продукты.
3. Вымойте прибор и все
принадлежности.
4. Оставьте дверцы приоткрытыми,
чтобы предотвратить появление
неприятного запаха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если
требуется, чтобы прибор
продолжал работать,
попросите кого-либо
проверять его время от
времени, чтобы не допустить
порчи находящихся в нем
продуктов в случае
отключения электроэнергии.
Рекомендуется включить
режим Holiday.
Размораживание
морозильника
Морозильное отделение оснащено
функцией удаления наледи. Это значит,
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Что делать, если...
Неисправность
Возможная причина
Решение
Прибор не работает.
Прибор выключен.
Включите прибор.
Вилка шнура питания не
вставлена как следует в
розетку.
Как следует вставьте вилку
шнура питания в розетку.
31
Неисправность
Включена звуковая или ви‐
зуальная сигнализация.
На дисплее температуры
вместо цифрового значе‐
ния отображается символ
,
Возможная причина
Решение
Отсутствует напряжение
в розетке электропита‐
ния.
Подключите к этой сетевой
розетке другой прибор. Об‐
ратитесь к квалифицирован‐
ному электрику.
Прибор был включен не‐
давно, или температура
слишком высока.
См. раздел «Сигнализация
превышения температуры».
Температура внутри при‐
бора слишком высокая.
Обратитесь к квалифициро‐
ванному электрику или в
ближайший авторизованный
сервисный центр.
Дверца оставлена от‐
крытой.
Закройте дверцу. См. раздел
«Сигнализация открытой
дверцы»
Неисправен датчик тем‐
пературы.
Обратитесь в ближайший
авторизованный в сервис‐
ный центр (система охла‐
ждения будет и далее под‐
держивать низкую темпера‐
туру продуктов, однако регу‐
лировать температуру будет
невозможно).
Лампа находится в ре‐
жиме ожидания.
Закройте и снова откройте
дверцу.
Лампа перегорела.
Обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный
центр.
Неверно задано значе‐
ние температуры.
См. раздел «Описание рабо‐
ты».
Одновременно было по‐
мещено много пищевых
продуктов.
Подождите несколько часов,
а затем проверьте темпера‐
туру снова.
Слишком высокая темпе‐
ратура воздуха в поме‐
щении.
См. климатический класс в
табличке с техническими
данными.
Положенные в прибор
пищевые продукты были
слишком теплыми.
Прежде чем положить пище‐
вые продукты на хранение,
дайте им остыть до комнат‐
ной температуры.
Дверца не закрыта как
следует.
См. «Закрывание дверцы».
.
Лампа освещения не го‐
рит.
Компрессор работает не‐
прерывно.
32
Неисправность
Возможная причина
Решение
Включена функция
«FastFreeze» или
«Shopping».
См. Главу «Функция
FastFreeze» или «Функция
Shopping».
Дверца закрыта неплот‐
но или деформирован/
загрязнен уплотнитель.
См. «Закрывание дверцы».
Пробка отверстия кана‐
ла для слива талой воды
не вставлена как сле‐
дует.
Установите пробку отвер‐
стия канала для слива талой
воды надлежащим образом.
Неверно задано значе‐
ние температуры.
См. раздел «Описание рабо‐
ты».
Компрессор не включается
сразу после нажатия
«FastFreeze», «Shopping»,
или после изменения тем‐
пературы.
Это нормальное явле‐
ние. Оно не является не‐
исправностью.
Компрессор включится че‐
рез некоторое время.
Вода стекает по задней
стенке холодильника.
Во время автоматиче‐
ского размораживания
на задней панели тает
наледь.
Это нормально.
Вода стекает внутрь холо‐
дильника.
Пищевые продукты ме‐
шают воде стекать в во‐
досборник.
Убедитесь, что пищевые
продукты не касаются за‐
дней стенки.
Засорилось сливное от‐
верстие.
Прочистите сливное отвер‐
стие.
На пол течет вода.
Сброс талой воды не
подсоединен к поддону
испарителя, располо‐
женного над компрессо‐
ром.
Направьте сброс талой воды
в поддон испарителя.
Невозможно задать темпе‐
ратуру.
Включена функция
«FastFreeze» или
«Shopping».
Вручную выключите функ‐
цию FastFreeze или функцию
Shopping или подождите, по‐
ка функция не выключится
автоматически, а после это‐
го задайте температуру. См.
Главу «Функция FastFreeze»
или «Функция Shopping».
Слишком много льда и
инея.
33
Неисправность
Возможная причина
Решение
На дисплее появится
dEMo.
Прибор находится в де‐
морежиме.
Нажмите на OK и удержи‐
вайте приблизительно 10 се‐
кунд, пока не прозвучит
длинный сигнал, а дисплей
на короткое время не погас‐
нет.
Температура внутри при‐
бора слишком низкая/
слишком высокая.
Неверно задана темпе‐
ратура.
Задайте более высокую/
более низкую температуру.
Дверца не закрыта как
следует.
См. «Закрывание дверцы».
Слишком высокая темпе‐
ратура пищевых продук‐
тов.
Прежде чем положить пище‐
вые продукты на хранение,
дайте им охладиться до ком‐
натной температуры.
Одновременно хранится
слишком много пищевых
продуктов.
Одновременно закладывай‐
те меньшее количество пи‐
щевых продуктов.
Часто открывалась двер‐
ца.
Открывайте дверцу только
по необходимости.
Включена функция
«FastFreeze» или
«Shopping».
См. Главу «Функция
FastFreeze» или «Функция
Shopping».
Внутри прибора отсут‐
ствует циркуляция хо‐
лодного воздуха.
Убедитесь, что внутри при‐
бора циркулирует холодный
воздух.
Если приведенная
рекомендация не позволяет
достичь желаемого эффекта,
обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный
центр.
Замена лампы
Прибор оборудован светодиодной
лампой длительного срока службы.
Этот элемент освещения подлежит
замене только в сервисном центре.
Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
Закрывание дверцы
1. Почистите уплотнения дверцы.
2. При необходимости отрегулируйте
дверцу. См. инструкции по сборке.
3. При необходимости замените
непригодные уплотнения дверцы.
Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
34
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Информация о товаре
Товарный знак
Küpperbusch
Модель
FKG8310.0i PNC925501080
Категория
7. Холодильник-морозильник
Класс энергопотребления
A+
Энергопотребление, кВт ч/год, основанное на ре‐
зультатах нормативных испытаний в течение 24
часов. Фактическое энергопотребление будет за‐
висеть от характера эксплуатации и места распо‐
ложения прибора
291
Объем хранения в литрах, холодильник
192
Объем хранения в литрах, класс (число звезд)
-
Объем хранения в литрах, (отделение погреба)
-
Объем хранения в литрах, отделение для вин
-
Объем хранения в литрах, всего
253
Объем хранения в литрах, морозильник
61
Объем хранения в литрах, отделение для быстро‐
го охлаждения
-
Объем хранения в литрах, другие отделения
-
Класс (число звезд) морозильного отделение с
максимальным объемом хранения (л)
****
Расчетная температура других отделений > 14 °C
(°C), если имеются
-
Система «Frost free» (Д/Н), холодильник
Нет
Система «Frost free» (Д/Н), морозильник
Да
Безопасное время перебоя электропитания в ча‐
сах
21
Мощность замораживания в кг/24 часа
10
Климатический класс
SN-N-ST-T
Низшая температура окружающей среды, для эк‐
сплуатации при которой рассчитан прибор, в °C
10
Высшая температура окружающей среды, для эк‐
сплуатации при которой рассчитан прибор, в °C
43
Выдаваемый акустический шум в дБ(А), 1 пВт
40
35
Встраиваемый прибор Д/Н
Да
Прибор предназначен исключительно для хране‐
ния вина (Д/Н)
Нет
Дополнительные технические
данные
Размеры ниши
Высота
1780 мм
Ширина
560 мм
Глубина
550 мм
Напряжение
230 - 240 В
Частота
50 Гц
Технические данные указаны на
табличке с техническими данными на
наружной или внутренней стенке
прибора и на табличке
энергопотребления.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете защитить
окружающую среду и здоровье
человека. Не выбрасывайте вместе с
бытовыми отходами бытовую технику,
помеченную символом . Доставьте
изделие на местное предприятие по
переработке вторичного сырья или
обратитесь в свое муниципальное
управление.
36
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Användning
Daglig användning
36
37
39
40
43
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
44
45
46
49
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8 år
och personer med mycket omfattande och komplexa
funktionshinder, om de har fått rätt instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Allmän säkerhet
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
37
Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de
som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra
den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara
neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med
lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Använd inte produkten innan den
installeras i den inbyggda strukturen.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i produkten.
• Vid första installationen eller om dörren
har hängts om, vänta minst 4 timmar
innan du ansluter till elnätet. Detta för
att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t ex
hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära element,
spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser som
är mycket fuktiga eller kalla.
38
• När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
• Med produkten följer en påse med
torkmedel. Detta är ingen leksak. Det
är inget man kan äta. Kassera det
omedelbart.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
VARNING! När du sätter in din
produkt, se till att elsladden inte
kommer under produkten eller
skadas.
VARNING! Använd inte
grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett auktoriserat
servicecenter eller en elektriker för att
ersätta skadade komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det är
lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga flammor
eller antändningskällor finnas i rummet.
Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen. Detta
skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål från
frysdelen om händerna är våta eller
fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
• Lägg maten i påse eller förvaringsburk
innan du lägger det i frysfacket.
Lampa inuti produkten
VARNING! Risk för elektrisk
stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
Skötsel och rengöring
VARNING! Risk för
personskador och skador på
produkten föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
39
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten att
samlas på produktens botten.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära värmeväxlaren.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
INSTALLATION
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Plats
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
För att säkerställa bästa prestanda,
installera produkten på säkert avstånd
från värmekällor såsom element,
varmvattensberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt
kylens/frysens baksida.
Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Kli‐
mat‐
klass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16°C till + 32°C
Kli‐
mat‐
klass
Omgivningstemperatur
ST
+16°C till + 38°C
T
+16°C till + 43°C
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper vid
användning utanför det
området. Korrekt funktion kan
endast garanteras inom angivet
temperaturområde. Kontakta
återförsäljaren, vår kundtjänst
eller närmsta servicecenter om
du är osäker på var du ska
installera produkten.
Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt
för detta ändamål. Om
40
nätspänningsmatningen inte är jordad,
kontakta en kvalificerad elektriker för
att ansluta hushållsapparaten till en
separat jord enligt gällande
bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Ventilationskrav
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
FÖRSIKTIGHET! Se
monteringsanvisningarna för
installationen.
ANVÄNDNING
Kontrollpanel
1
8
1
2
3
4
5
6
7
7
6
Display
Knapp för högre temperatur i frysen
Knapp för lägre temperatur i frysen
OK
Functions
Knapp för högre temperatur i kylen
Knapp för lägre temperatur i kylen
5
4
3
2
8 ON/OFF
Det går att ändra de förinställda
knappljuden genom att samtidigt trycka in
Functions-knappen och knappen för att
sänka temperaturen i några sekunder.
Ljudet kan ändras tillbaka.
Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
A. Indikator för kylen
B. Timerdisplay
/Temperaturindikator
C. ON/OFF-indikator
D. Shopping-funktion
E. Holiday-läge
F. FastFreeze-funktion
G. Temperaturindikator
41
H. Indikator för frysen
I. Larmindikator
J. ChildLock-funktion
K. DrinksChill-funktion
Slå på
Kylens OFF-indikator släcks.
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på produktens ON/OFF om
displayen inte är tänd.
Temperaturindikatorerna visar den
inställda standardtemperaturen.
Larmet kan ljuda efter några
sekunder.
För återställning av larmet, se
"Larm vid för hög temperatur".
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du
vill välja en annan temperatur.
Om "dEMo" visas på displayen, se
avsnittet ”Felsökning”.
Stänga av
1. Tryck på produktens ON/OFF i 5
sekunder.
Displayen stängs av.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
Temperaturreglering
Ställ in temperaturen genom att trycka på
temperaturreglaget.
Förinställd temperatur:
• +5 °C i kylen
• -18 °C i frysen
Temperaturindikatorerna visar den
inställda temperaturen.
Den inställda temperaturen
uppnås inom 24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas
den inställda temperaturen.
Slå på kylen
För att slå på kylen räcker det med att
trycka på temperaturreglaget. Slå på kylen
på det andra sättet:
1. Tryck på Functions tills motsvarande
symbol visas.
Kylens OFF-indikator blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Se avsnittet
"Temperaturreglering" om du
vill välja en annan temperatur.
Stänga av kylen
1. Tryck på Functions tills motsvarande
symbol visas.
Kylens OFF-indikator och frysens indikator
blinkar.
Kylens temperaturdisplay visar streck.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Kylens OFF-indikator visas.
Shopping-funktion
Om du behöver lägga in en större mängd
varma matvaror när du har handlat
rekommenderar vi att du aktiverar
Shopping-funktionen för att kyla
matvarorna snabbare för att inte värma
upp andra matvaror i produkten.
1. Tryck på Functions tills motsvarande
symbol visas.
Shopping-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Shopping-indikatorn visas.
Shopping-funktionen stängs av
automatiskt efter cirka 6 timmar.
Stäng av funktionen innan den kommit till
det automatiska slutet genom att upprepa
proceduren.
Funktionen avaktiveras när
man väljer en annan
temperatur i kylen.
Holiday-läge
I detta läge kan produkten vara stängd
och tom under en lång semester utan att
dålig lukt bildas.
1. Tryck på Functions tills motsvarande
symbol visas.
42
Holiday-indikatorn blinkar.
Temperaturdisplayen visar den inställda
temperaturen.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Holiday-indikatorn visas.
Detta läge stängs av efter att
en annan temperatur har valts.
FastFreeze-funktion
FastFreeze-funktionen accelererar
infrysningen av färska varor och skyddar
samtidigt redan frusen mat från oönskad
uppvärmning.
1. Aktivera den här funktionen genom att
trycka på Functions tills motsvarande
symbol visas.
FastFreeze-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
FastFreeze-indikatorn visas.
Denna funktion stängs av automatiskt
efter 52 timmar.
För att stänga av funktionen innan den
stängs av automatiskt, upprepa stegen
tills FastFreeze-indikatorn slocknar.
Funktionen inaktiveras när man
väljer en annan temperatur att
ställa in.
ChildLock-funktion
Aktivera ChildLock-funktionen för att låsa
knapparna så att de inte oavsiktligen
trycks in.
1. Tryck på Functions tills motsvarande
symbol visas.
ChildLock-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
ChildLock-indikatorn visas.
Inaktivera ChildLock-funktionen genom att
upprepa proceduren tills ChildLockindikatorn släcks.
DrinksChill-funktion
DrinksChill-funktionen används för att
ställa in ett ljudlarm på önskad tid. Det är
användbart när t.ex. matvaror enligt
receptet ska svalna en viss tid.
Det är även praktiskt när det behövs en
påminnelse för att inte glömma flaskorna i
frysen som snabbkyls.
1. Tryck på Functions tills motsvarande
symbol visas.
DrinksChill-indikatorn blinkar.
Timern visar det inställda värdet (30
minuter) i några sekunder.
2. Tryck på timerreglaget för att ändra det
inställda värdet från 1 till 90 minuter.
3. Tryck på OK för att bekräfta.
DrinksChill-indikatorn visas.
Timern börjar att blinka (min).
När nedräkningen är över blinkar
DrinksChill-indikatorn och ett ljudlarm
hörs. Tryck på OK-knappen för att stänga
av ljudet och avsluta funktionen.
Stäng av funktionen genom att upprepa
proceduren tills DrinksChill slocknar.
Det går att ändra den inställda
tiden när som helst under
nedräkningen och innan den är
över genom att trycka på
knappen för att sänka
temperaturen och knappen för
att höja temperaturen.
Larm vid för hög temperatur
En temperaturökning i frysen (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott)
indikeras med en blinkande larmsymbol
och frystemperaturindikatorer och ljudet
från en signal.
Tryck på valfri knapp.
Ljudsignalen stängs av.
Frysens temperaturdisplay visar den
högsta uppnådda temperaturen i några
sekunder och sedan visas den inställda
temperaturen igen.
Larmindikatorn fortsätter att
blinka tills normala förhållanden
råder igen.
Larm vid öppen dörr
Om dörren lämnas öppen i cirka 90
minuter, sätts ljudlarmet igång och
alarmindikatorn blinkar.
43
Larmet stoppar när dörren har stängts.
Under larmet kan ljudsignalen stängas av
genom att trycka på vilken knapp som
helst.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya produkter.
Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
rengöringsmedel, skurpulver,
klor eller oljebaserade
rengöringsmedel eftersom de
skadar ytan.
Placering av dörrfacken
För att kunna förvara matförpackningar av
olika storlekar kan dörrhyllorna placeras
på olika nivåer.
1. Dra hyllan uppåt lite i taget tills den
lossnar.
2. Placera om enligt behov.
Den här modellen är utrustad med en
variabel förvaringslåda som kan flyttas
i sidled.
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
1
2
44
Placera inte glashyllan ovanför
grönsakslådan för att
säkerställa korrekt
luftcirkulation.
Infrysning av färska matvaror
och förvaring av frysta matvaror
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring av
frysta och djupfrysta matvaror.
Vid första uppstarten eller efter en period
ur bruk ska apparaten gå i minst 2 timmar
med FastFreeze-funktionen påslagen
innan några produkter stoppas i facket.
När du ska frysa in matvaror, lägg dem i
det översta facket.
Maximal mängd livsmedel som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten som
sitter på produktens insida.
Infrysningsprocessen varar i 24 timmar,
lägg inte in andra livsmedel som ska
frysas under denna period.
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under "Säkerhet
vid strömavbrott", måste den
tinade maten konsumeras
snabbt eller omedelbart tillagas
och sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid som
står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är frysta.
Tillagningen tar i detta fall dock lite längre
tid.
Tillverkning av isbitar
Denna hushållsapparat är utrustad med
en eller flera brickor för tillverkning av
isbitar.
Använd inga metallinstrument
för att plocka ut brickorna ur
frysen.
1. Fyll dessa brickor med vatten
2. Placera isbrickorna i frysfacket.
Frysklampar
Frysen är utrustad med minst en
frysklamp som ökar förvaringstiden i
händelse av ett strömavbrott eller
funktionsfel.
RÅD OCH TIPS
Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
• Ett gurglande och bubblande ljud hörs
från slingorna när köldmedlet pumpas
runt.
• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när kompressorn
slås på eller av.
Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
45
• Avlägsna inte kylackumulatorerna från
fryskorgen.
Tips för kylning av färska
livsmedel
• Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.
• Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
• Placera mat så att luft kan cirkulera fritt
omkring den.
Tips för kylning
Praktiska råd:
• Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
• Tillagad mat, kalla rätter: täck och
placera på vilken hylla som helst.
• Frukt och grönsaker: skölj noggrant och
lägg i speciallådan. Bananer, potatis,
lök och vitlök som inte är förpackade
bör inte förvaras i kylskåpet.
• Smör och ost: lägg i en lufttät behållare
eller vira in i aluminiumfolie eller i en
plastpåse för att få ut så mycket luft
som möjligt.
• Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
• Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
• Slå in maten i aluminium- eller
plastfolie. Kontrollera att förpackningen
är lufttät.
• Undvik att placera färsk mat som precis
ska frysas in bredvid varandra för att
undvika att redan fryst mat tinar upp.
• Magra livsmedel håller bättre och
längre än feta. Salt förkortar matens
förvaringstid.
• Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det finns
risk för frostskador.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för
infrysning på varje separat förpackning
så att du kan hålla reda på
förvaringstiderna.
Tips för förvaring av fryst mat
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som möjligt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av matvarans tillverkare.
Tips för infrysning
• Frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET! Koppla loss
produkten från eluttaget innan
du utför någon form av
underhåll.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten. Underhåll
och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad
servicetekniker.
Tillbehören och andra delar av
produkten är inte lämpliga för
rengöring i diskmaskin.
46
Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET! Du får inte
dra, flytta eller skada
rörledningarna och/eller
kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET! Var noga
med att inte skada kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna
och torka dem rena från eventuell
smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och kompressorn
(om de går att komma åt) på
produktens baksida med en borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet
varje gång kompressorn stannar under
normal användning. Det avfrostade vattnet
töms ut via en ränna i en särskild
behållare som sitter ovanför kompressorn
på kylskåpet baksida, där vattnet
avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
Långa uppehåll i användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att
inte dålig lukt bildas.
FÖRSIKTIGHET! Om du vill att
kylen/frysen lämnas påslagen,
be någon titta till den då och då
så att inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.
Vi rekommenderar att du
aktiverar Holiday-läget.
47
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk pro‐
dukt till eluttaget. Kontakta en
behörig elektriker.
Produkten har nyligen sla‐
gits på eller temperaturen
är för hög.
Se avsnitt "Larm vid för hög
temperatur".
Temperaturen i produkten
är för hög.
Kontakta en behörig elektriker
eller närmaste auktoriserade
serviceverkstad.
Dörren har lämnats öp‐
pen.
Stäng luckan. Se ”Larm vid
öppen dörr”
En
-,
-symbol visas is‐
tället för siffror på tempera‐
turdisplayen.
Problem med temperatur‐
sensor.
Kontakta närmaste auktorise‐
rade serviceverkstad (kylsys‐
temet fortsätter att hålla mat‐
varorna kalla, men temperatu‐
ren kan inte justeras).
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktorise‐
rade serviceverkstad.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se "Drift".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kon‐
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstempe‐
ratur före infrysning.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Funktionen "FastFreeze"
eller "Shopping" är påsla‐
gen.
Se "FastFreeze"- eller "Shop‐
ping"-funktionen.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
48
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Det har bildats för mycket
frost och is.
Dörren är inte ordentligt
stängd eller packningen är
deformerad/smutsig.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Vattentömningspluggen är
inte korrekt placerad.
Placera vattentömningsplug‐
gen på rätt sätt.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se "Drift".
Kompressorn startar inte
omedelbart när "FastFree‐
ze" eller "Shopping" trycks in
eller när temperaturen änd‐
ras.
Detta är normalt och indi‐
kerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter en
stund.
Vatten rinner på den bakre
väggen i kylskåpet.
Under den automatiska
avfrostningen tinar frost på
bakväggen.
Detta är normalt.
Vatten rinner inne i kylskå‐
pet.
Matvaror har placerats så
att de hindrar vattnet från
att rinna in i vattenupp‐
samlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Vattenutloppet är igen‐
täppt.
Rengör vattenutloppet.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför kom‐
pressorn.
Anslut tömningsslangen till av‐
dunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte stäl‐
las in.
Funktionen "FastFreeze"
eller "Shopping" är påsla‐
gen.
Stäng av "FastFreeze"eller
"Shopping" manuellt eller vän‐
ta med att ställa in temperatu‐
ren tills funktionen har åter‐
ställts automatiskt. Se "Fast‐
Freeze"- eller "Shopping"funktionen.
dEMo visas på displayen.
Produkten är i demonstra‐
tionsläge.
Håll OK intryckt ca 10 sek tills
en ljudsignal hörs och dis‐
playen släcks en stund.
Temperaturen i produkten är
för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre tempe‐
ratur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
49
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in‐
nan du lägger in dem.
Många matvaror inlagda
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för för‐
varing samtidigt.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det be‐
hövs.
Funktionen "FastFreeze"
eller "Shopping" är påsla‐
gen.
Se "FastFreeze"- eller "Shop‐
ping"-funktionen.
Kalluft cirkulerar inte i pro‐
dukten.
Se till att kalluft kan cirkulera i
produkten.
Kontakta närmaste
auktoriserade serviceverkstad
om dessa råd inte löser
problemet.
Byte av lampan
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
TEKNISKA DATA
Informationsblad
Varumärke
Küpperbusch
Modell
FKG8310.0i PNC925501080
Kategori
7. Kyl - frys
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat
från standardiserade provningar under 24 timmar.
Den verkliga energiförbrukningen beror på hur appa‐
raten används och var den placeras
291
Förvaringsvolym i liter, kyl
192
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
50
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
253
Förvaringsvolym i liter, frys
61
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förva‐
ringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om
något
-
Frostfri (J/N), kyl
Nej
Frostfri (J/N), frys
Ja
Säkerhet vid strömavbrott i h
21
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
10
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna appa‐
rat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna appa‐
rat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
40
Inbyggd apparat J/N
Ja
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas
för förvaring av vin J/N
Nej
Ytterligare teknisk data
Inbyggnadsmått
Höjd
1780 mm
Bredd
560 mm
Djup
550 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
MILJÖSKYDD
produkter. Släng inte produkter märkta
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
*
51
222376140-A-082019
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen,
Küppersbuschstraße 16, D-45883 Gelsenkirchen
Telefon: (0209) 401-0, Telefax: (0209) 401-303
www.kueppersbusch.de
Teka Austria GmbH
Eitnergasse 13, A-1230 Wien
Telefon: (01) 86680-15, Telefax: (01) 86680-50
www.kueppersbusch.at
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising