Electrolux | ENN7853COW | User manual | Electrolux ENN7853COW Vartotojo vadovas

Electrolux ENN7853COW Vartotojo vadovas
ENN7853COW
LT
PL
Šaldytuvas-šaldiklis
Chłodziarko-zamrażarka
Naudojimo instrukcija
Instrukcja obsługi
2
20
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 2
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. NAUDOJIMAS.................................................................................................... 6
4. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 9
5. PATARIMAI...................................................................................................... 11
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 12
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 13
8. ĮRENGIMAS......................................................................................................16
9. TRIUKŠMAS.....................................................................................................17
10. TECHNINIAI DUOMENYS..............................................................................18
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
LIETUVIŲ
3
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– kaimo sodybose, darbuotojų valgomuosiuose,
pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos ventiliacinės
angos, esančios prietaiso korpuse ar įmontuotoje
konstrukcijoje.
Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą, nenaudokite
jokių mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, išskyrus
gamintojo rekomenduojamas.
Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų maisto produktų
laikymo skyriuose, išskyrus tuos, kuriuos
rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
4
www.electrolux.com
•
•
•
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite
šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba
metalinių grandyklių.
Šiame prietaise nelaikykite sprogiųjų medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiomis
varančiosiomis dujomis.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pašalinkite visas pakavimo
medžiagas ir gabenimui skirtus
varžtus.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atsidarymo kryptį, palaukite
bent 4 valandas, prieš jungdami
prietaisą į maitinimo tinklą. Per tą
laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
Neįrenkite šio prietaiso ten, kur yra
daug drėgmės arba šalta, pavyzdžiui,
•
•
priestatuose, garažuose ar vyno
rūsiuose.
Kai prietaisą perkeliate, jį kelkite už
priekinio krašto, kad
nesubraižytumėte grindų.
Prietaise yra sausiklio maišelis. Tai ne
žaislas. Tai ne maistas. Iškart jį
išmeskite.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sukelti gaisrą ir
gauti elektros smūgį.
•
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., elektros kištuko, maitinimo
kabelio, kompresoriaus). Iškvieskite
įgaliotojo techninės priežiūros centro
atstovą arba elektriką, kad pakeistų
elektrines dalis.
Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
LIETUVIŲ
•
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį ar
sukelti gaisrą.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte
šaltnešio grandinės. Joje yra
izobutano (R600a) – tai gamtinės
dujos, kurios visiškai nedaro žalos
aplinkai. Šios dujos lengvai
užsiliepsnoja.
Jeigu šaltnešio grandinė būtų
pažeista, patalpoje nedekite liepsnos
ir saugokite prietaisą nuo uždegimo
šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpą.
Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gazuotų gėrimų. Kitaip gėrimo indas
bus veikiamas slėgio.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
•
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas
asmuo.
Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
2.6 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
•
•
2.4 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
5
Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
6
www.electrolux.com
3. NAUDOJIMAS
3.1 Valdymo skydelis
1
7
6
5
4
3
2
1 Rodinys
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Temperatūros mažinimo mygtukas
4 Temperatūros didinimo mygtukas
5 Šaldytuvo skyriaus mygtukas
6 Šaldiklio skyriaus mygtukas
7 Mode
Mygtukų garsumą galima pagarsinti
vienu metu paspaudus ir kelias sekundes
palaikius nuspaustą mygtuką Mode ir
temperatūros mažinimo mygtuką.
Pakeitimą galima atitaisyti.
3.2 Ekranas
A BC D E
K
F G
H
I
J
Pasirinkus šaldytuvo arba
šaldiklio skyrių, rodomas
animuotas vaizdas
Pasirinkus temperatūrą,
kelias minutes mirksi
animuotas vaizdas.
3.3 Įjungimas
1. Įjunkite maitinimo laido kištuką į
elektros lizdą.
2. Jeigu ekranas neįjungtas,
paspauskite prietaiso ON/OFF.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Šaldytuvo temperatūros indikatorius
Šaldytuvo OFF indikatorius
Režimas Holiday
Šaldytuvo Eco režimas
Režimas FastCool
Įspėjamasis indikatorius
Šaldiklio Eco režimas
Režimas FastFreeze
Šaldiklio temperatūros indikatorius
/ laikmatis
J. Režimas DrinksChill
K. Režimas DYNAMICAIR
Temperatūros indikatoriai rodo
nustatytą numatytąją temperatūrą.
Po kelių sekundžių gali
įsijungti įspėjamasis
signalas.
Kaip atkurti įspėjamąjį
signalą, žr. skyrių „ĮĮspėjimas
dėl aukštos temperatūros.
Kaip parinkti kitą nustatytą temperatūros
vertę, žr. skyriuje „Temperatūros
reguliavimas“.
LIETUVIŲ
Jeigu ekrane rodoma "DEMO", žr. skyrelį
„Trikčių šalinimas“.
3.4 Išjungimas
Spauskite ON/OFF 3 sekundes.
Ekranas išsijungia.
Norėdami atjungti prietaiso maitinimą,
ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros lizdo.
3.5 Šaldytuvo įjungimas
Norėdami įjungti šaldytuvą, paspauskite
šaldytuvo skyriaus mygtuką.
Šaldytuvo OFF indikatorius užgęsta.
Kaip parinkti kitą nustatytą
temperatūros vertę, žr.
skyriuje „Temperatūros
reguliavimas“.
3.6 Šaldytuvo išjungimas
Norėdami išjungti šaldytuvą, kelias
sekundes paspauskite šaldytuvo
skyriaus mygtuką.
Ekrane rodomas šaldytuvo OFF
indikatorius.
3.7 Temperatūros reguliavimas
Nustatykite prietaiso temperatūrą,
spausdami temperatūros valdiklius.
Nustatyta numatytoji temperatūra:
• +4 °C šaldytuve
• -18 °C šaldiklyje
Temperatūros indikatoriai rodo nustatytą
temperatūrą.
Nustatyta temperatūra
pasiekiama per 24 valandas.
Nutrūkus elektros tiekimui,
nustatyta temperatūra
išsaugoma atmintyje.
3.8 Režimas Holiday
Ši funkcija naudojama tam, kad per ilgas
atostogas šaldytuvą būtų galima laikyti
uždarytą bei tuščią ir nepradėtų sklisti
nemalonus kvapas.
Veikiant režimui Holiday
šaldytuvo skyrius turi būti
tuščias.
7
1. Norėdami įjungti funkciją, spauskite
Mode, kol atsiras atitinkama
piktograma.
Indikatorius Holiday įsijungia.
Šaldytuvo temperatūros indikatorius rodo
nustatytą temperatūrą.
2. Norėdami išjungti funkciją, spauskite
Mode, kad pasirinktumėte kitą
funkciją, arba spauskite Mode , kol
nematysite jokių specialių
piktogramų.
Indikatorius Holiday užgęsta.
Ši funkcija išjungiama
pasirinkus kitą nustatytą
šaldytuvo temperatūrą.
3.9 Režimas FastCool
Jei jums reikia įdėti didelį kiekį šiltų
maisto produktų, pavyzdžiui, apsipirkus
bakalėjos parduotuvėje,
rekomenduojame įjungti FastCool, kad
produktai greičiau atvėstų ir nesušildytų
šaldytuve jau esančių produktų.
FastCool automatiškai išsijungia
maždaug po 6 valandų.
1. Norėdami įjungti funkciją, spauskite
Mode, kol atsiras atitinkama
piktograma.
Indikatorius FastCool įsijungia.
2. Norėdami išjungti funkciją, spauskite
Mode, kad pasirinktumėte kitą
funkciją, arba spauskite Mode , kol
nematysite jokių specialių
piktogramų.
Indikatorius FastCool užgęsta.
Ši funkcija išjungiama
pasirinkus kitą nustatytą
šaldytuvo temperatūrą.
3.10 Režimas Eco
Norėdami kuo geriau išlaikyti maistą,
pasirinkite režimą Eco.
1. Pasirinkite šaldytuvo / šaldiklio skyrių
2. Norėdami įjungti funkciją, spauskite
Mode, kol atsiras atitinkama
piktograma.
Temperatūros indikatorius rodo nustatytą
temperatūrą –
• šaldytuve: +4 °C
• šaldiklyje: -18 °C
8
www.electrolux.com
3. Norėdami šią funkciją išjungti prieš
jos automatinę pabaigą, kartokite
procesą tol, kol indikatorius Eco
išsijungs.
Ši funkcija išsijungia
parinkus kitą nustatytos
temperatūros vertę.
3.11 Režimas DrinksChill
Režimas DrinksChill naudojamas garso
signalui norimu metu nustatyti. Ši funkcija
naudinga, pavyzdžiui, kai pagal receptą
tešlą reikia tam tikrą laiką šaldyti, arba
kai reikia priminti apie šaldiklyje esančius
butelius, sudėtus greitam atšaldymui.
1. Norėdami įjungti funkciją, spauskite
ON/OFF .
Rodomas indikatorius DrinksChill.
Laikmatis rodo nustatą vertę (30 min).
2. Norėdami nustatyti laikmačio vertę
nuo 1 iki 90 (min), paspauskite
temperatūros mažinimo ir
temperatūros didinimo mygtuką.
Rodomas laikmačio indikatorius (min).
Pasibaigus atgalinės laiko atskaitos
skaičiavimui, mirksi indikatorius
DrinksChill ir skamba garso signalas
3. Išimkite visus gėrimus iš šaldiklio
skyriaus.
4. Paspauskite ON/OFF , kad
išjungtumėte garsą ir sustabdytumėte
šią funkciją.
Šią funkciją galima
išjungti bet kada, kai
vykdoma atgalinė
atskaita, paspaudus ON/
OFF. Indikatorius
DrinksChill užgęsta.
Laiką galima pakeisti
atgalinės atskaitos metu
ir pabaigoje, paspaudus
temperatūros mažinimo
ir temperatūros didinimo
mygtuką.
3.12 Režimas FastFreeze
Ši funkcija automatiškai išsijungia po 52
valandų.
Norėdami įjungti šią funkciją:
1. Pasirinkite šaldiklio skyrių.
2. Spaudinėkite Mode tol, kol pasirodys
atitinkama piktograma.
Rodomas indikatorius FastFreeze.
3. Norėdami išjungti šią funkciją prieš
jai automatiškai išsijungiant, kartokite
šį procesą
Ši funkcija išsijungia,
pasirinkus kitą nustatytą
šaldiklio temperatūros
vertę.
3.13 DYNAMICAIR režimas
1. Spaudinėkite Mode tol, kol pasirodys
atitinkama piktograma.
Mirksi indikatorius DYNAMICAIR.
2. Spauskite „Režimas“, kad
pasirinktumėte kitą funkciją arba
palikite esamą.
Įjungus funkciją
DYNAMICAIR, padidėja
energijos sąnaudos.
Jeigu funkcija įjungiama
automatiškai, indikatorius
DYNAMICAIR nerodomas
(žr. „Kasdienis naudojimas“).
3.14 Įspėjimas dėl aukštos
temperatūros
Temperatūros padidėjimą (pavyzdžiui,
dėl elektros maitinimo pertrūkio ar durelių
atidarymo) šaldiklio skyriuje parodo:
• mirksintis įspėjamasis ir šaldiklio
temperatūros indikatoriai;
• garso signalai.
Norėdami atitaisyti įspėjimo signalą,
paspauskite bet kurį mygtuką.
Garso signalas išsijungia.
Šaldiklio temperatūros indikatoriuje
kelias sekundes rodoma aukščiausia
temperatūra. Po to vėl rodoma nustatyta
temperatūra.
Įspėjamasis indikatorius mirksi tol, kol
darbo sąlygos tampa įprastos.
Išjungus įspėjamąjį signalą,
įspėjamasis indikatorius
užgęsta.
LIETUVIŲ
3.15 Atidarytų durelių įspėjimo
signalas
Jeigu durelės paliekamos praviros kelias
minutes, pasigirsta įspėjamasis signalas.
Apie praviras dureles įspėjama tokiu
būdu:
• mirksi įspėjamoji lemputė
• girdimas garso signalas.
9
Atkūrus normalias sąlygas (uždarius
dureles), įspėjamasis signalas
išjungiamas.
Veikiant įspėjamajam signalui, jį
išjungsite paspaudę įspėjamojo signalo
mygtuką.
4. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
4.1 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso
vidų ir visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
4.3 Išimamos lentynos
Šaldytuvo sienelėse yra įrengti bėgeliai,
todėl lentynas galima įstatyti į norimas
vietas.
1
DĖMESIO
Nenaudokite ploviklių,
šveičiamųjų miltelių, chloro
ar naftos pagrindo valiklių,
nes jie sugadins apdailą.
2
4.2 Durelių lentynų išdėstymas
Norint šaldytuve laikyti įvairių dydžių
maisto pakuotes, durelių lentynas galima
išdėstyti skirtingame aukštyje.
1. Pamažu traukite lentyną rodyklių
kryptimi, kol ji atsilaisvins.
2. Tada įstatykite į norimą vietą.
Neperkelkite stiklinės
lentynos virš daržovių
stalčiaus, kad tinkamai
cirkuliuotų oras.
4.4 DYNAMICAIR
Šaldytuvo skyriuje įrengtas įtaisas, kuris
leidžia greitai atšaldyti maisto produktus
ir užtikrina vienodesnę temperatūrą
skyriuje.
Kai reikia, šis įtaisas automatiškai
įsijungia, pavyzdžiui, kai reikia greitai
atkurti temperatūrą po durelių atidarymo
arba esant aukštai aplinkos temperatūrai.
Šiame modelyje yra keičiama
laikymo dėžė, kurią galima pastumti į
šonus.
10
www.electrolux.com
Norėdami užšaldyti šviežius maisto
produktus, įjunkite funkciją FastFreeze ir
sudėkite užšaldyti skirtus maisto
produktus į šaldiklio skyrių.
Norėdami užšaldyti šviežius maisto
produktus, funkciją FastFreeze įjunkite
mažiausiai likus 24 valandoms iki
užšaldyti skirtų maisto produktų dėjimo į
šaldiklio skyrių.
Prireikus galima įjungti įtaisą
rankomis (žr. skyrių
„Režimas DYNAMICAIR“).
Įtaisas DYNAMICAIR
išsijungia atidarius dureles ir
nedelsiant vėl įsijungia
dureles uždarius.
4.5 Drėgmės reguliavimas
Stiklinėse lentynose yra įpjovos
(reguliuojamos pastumiant svirtį),
leidžiančios reguliuoti drėgmę daržovių
stalčiuje (-iuose).
Dėkite norimą užšaldyti šviežią maistą į
viršutinį skyrių.
Didžiausias maisto kiekis, kurį galima
užšaldyti per 24 valandas, nurodytas
duomenų lentelėje – prietaiso viduje
esančioje plokštelėje.
Užšaldymas trunka 24 valandas: tuo
metu į šaldiklį negalima dėti daugiau
produktų.
Pasibaigus užšaldymo procesui, vėl
nustatykite reikiamą temperatūrą (žr.
„Funkcija FastFreeze“).
Esant tokioms sąlygoms,
šaldytuvo skyriuje
temperatūra gali nukristi
žemiau 0 °C. Jeigu taip
atsitiktų, temperatūros
nustatymo rankenėle
nustatykite aukštesnės
temperatūros nuostatą.
4.7 Užšaldytų produktų
laikymas
Kai ventiliacinės angos yra uždarytos:
natūrali maisto (vaisių ir daržovių)
skyreliuose esanti drėgmė išlieka ilgiau.
Kai ventiliacinės angos yra atidarytos:
vyksta didesnė oro cirkuliacija ir mažėja
drėgmės kiekis vaisių ir daržovių
skyreliuose.
4.6 Šviežių maisto produktų
užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti
šviežius maisto produktus ir ilgai laikyti
užšaldytus arba visiškai užšaldytus.
Kai prietaisą įjungiate pirmą kartą arba
jei jo ilgai nenaudojote, prieš dėdami
produktus į šį skyrių leiskite prietaisui
veikti mažiausiai 2 valandas esant
didžiausiai nuostatai.
Atsitiktinio atitirpimo atveju,
pavyzdžiui, atsijungus
elektros maitinimui, jei
maitinimo nebuvo ilgiau,
negu duomenų lentelės
eilutėje „Produktų
išsilaikymo trukmė“ nurodyta
trukmė, atitirpusius
produktus reikia nedelsiant
suvartoti arba iš karto išvirti /
iškepti ir užšaldyti
pakartotinai (ataušinus).
LIETUVIŲ
4.8 Atitirpinimas
Visiškai užšaldytus arba užšaldytus
maisto produktus prieš juos naudojant
galima atitirpinti šaldytuvo skyriuje arba
kambario temperatūroje – tai priklauso
nuo to, kiek laiko galite skirti šiam darbui.
Mažus užšaldytus maisto produkto
gabalėlius galima gaminti iškart juos
išėmus iš šaldiklio, tačiau jų gaminimas
užtruks ilgiau.
4.9 Ledo kubelių gamyba
Šiame prietaise yra vienas arba keli
dėklai ledo kubeliams gaminti.
11
Nenaudokite metalinių daiktų
dėklams iš šaldiklio išimti.
1. Pripildykite šiuos dėklus vandens
2. Įdėkite ledo dėklus į šaldiklio skyrių.
4.10 Šalčio akumuliatoriai
Šaldiklyje yra mažiausiai vienas šalčio
akumuliatorius, kuris pailgina laikymo
trukmę tuo atveju, jeigu nutrūktų elektros
energijos tiekimas.
Jis dedamas ant šaldyto maisto viršaus,
priekinėje dalyje.
5. PATARIMAI
5.1 Normalaus veikimo garsai
Šie garsai girdėti yra normalu prietaisui
veikiant:
•
•
•
•
silpnas gurguliavimas ir burbuliavimas
iš gyvatukų, kai pumpuojamas
šaltnešis.
Dūzgimas ir pulsuojantis garsas iš
kompresoriaus, kai pumpuojamas
šaltnešis.
Staigus traškesys prietaiso viduje dėl
terminio plėtimosi (natūralus ir
nepavojingas fizikinis reiškinys).
Silpnas spragsėjimas iš temperatūros
reguliatoriaus, kai įsijungia ar
išsijungia kompresorius.
•
5.4 Šaldymo patarimai
Naudingi patarimai:
•
•
•
5.2 Patarimai, kaip taupyti
energiją
•
•
Neatidarinėkite dažnai durelių,
nepalikite jų atvirų ilgiau, negu yra
būtina.
Neišimkite šaltų akumuliatorių iš
šaldiklio krepšio.
5.3 Šviežių maisto produktų
šaldymo patarimai
Šaldytuvas geriausiai veiks, jeigu:
•
•
nelaikysite šiltų maisto produktų arba
garuojančių skysčių;
maisto produktus uždengsite arba
įvyniosite, ypač jeigu jie skleidžia
stiprų kvapą;
maisto produktus išdėstysite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti
oras;
•
•
Mėsa (visų rūšių): įvyniokite į
tinkamas pakuotes ir sudėkite ant
stiklinės lentynos, virš daržovių
stalčiaus. Laikykite mėsą ne daugiau
kaip 1–2 dienas.
Paruoštus produktus, šaltus
patiekalus: uždenkite ir padėkite ant
bet kurios lentynos.
Vaisius ir daržoves: kruopščiai
nuplaukite ir įdėkite į specialų stalčių.
Bananų, bulvių, svogūnų ir česnakų,
jei jie nesupakuoti, šaldytuve laikyti
negalima.
Sviestą ir sūrį: įdėkite į specialią orui
nepralaidžią talpyklę arba suvyniokite
į aliuminio foliją ar įdėkite ir polietileno
maišelį ir pašalinkite kuo daugiau oro.
Butelius: reikia uždaryti kamšteliais ir
įdėti į durelėse esančią butelių lentyną
arba (jeigu yra) ant grotelių buteliams.
5.5 Užšaldymo patarimai
Norėdami kuo tinkamiau užšaldyti maisto
produktus, vadovaukitės šiais svarbiais
patarimais:
•
didžiausias leistinas maisto produktų,
kuriuos galima užšaldyti per 24
12
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
valandas, kiekis nurodytas techninių
duomenų lentelėje;
užšaldymo procesas trunka 24
valandas; šiuo laikotarpiu negalima
dėti daugiau užšaldymui skirto maisto;
užšaldykite tik aukščiausios kokybės,
šviežius ir gerai išdorotus arba
nuvalytus maisto produktus;
sudėkite maistą nedidelėmis
porcijomis, kad jos greitai užšaltų ir
kad vėliau galėtumėte atitirpinti tik
reikiamą kiekį produktų;
maisto produktus sandariai įvyniokite į
aliuminio foliją arba polietileną;
švieži maisto produktai neturi liestis
su užšaldytais maisto produktais, kad
nepakiltų pastarųjų temperatūra;
liesus maisto produktus šaldiklyje
galima laikyti tinkamiau ir ilgiau;
sūdytų produktų laikymo trukmė yra
trumpesnė;
nevalgykite vaisinių ledų vos išėmę iš
šaldiklio: galite patirti nušalimus;
•
patartina ant kiekvieno paketo
nurodyti užšaldymo datą, kad
žinotumėte laikymo trukmę.
5.6 Užšaldyto maisto laikymo
patarimai
Norėdami kuo geriau panaudoti prietaisą,
turite:
•
•
•
•
•
įsitikinti, ar pramoniniu būdu užšaldyti
maisto produktai buvo tinkamai
laikomi parduotuvėje;
pasirūpinti, kad užšaldyti maisto
produktai iš parduotuvės į šaldiklį
patektų per kuo trumpesnį laiką;
neatidarinėti dažnai durelių, nepalikti
jų atvirų ilgiau, negu būtina;
atitirpdyti maisto produktai greitai
genda; juos pakartotinai užšaldyti
draudžiama;
neviršyti maisto produktų gamintojo
nurodyto laikymo trukmės.
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Bendri įspėjimai
DĖMESIO
Prieš atlikdami techninę
priežiūrą, ištraukite prietaiso
kištuką.
Šio prietaiso šaldymo bloke
yra angliavandenilių, todėl
techninės priežiūros ir
pakartotinio užpildymo
darbus privalo atlikti tik
įgaliotieji specialistai.
Prietaiso priedų ir dalių
negalima plauti indaplovėje.
6.2 Reguliarus valymas
DĖMESIO
Netraukite, nejudinkite ir
nepažeiskite jokių korpuso
viduje esančių vamzdelių ir
(arba) kabelių.
DĖMESIO
Būkite atsargūs, kad
nepažeistumėte aušinimo
sistemos.
DĖMESIO
Kai šaldytuvą perkeliate, jį
kelkite už priekinio krašto,
kad nesubraižytumėte
grindų.
Prietaisą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens
ir neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius
ir juos nuvalykite, kad jie būtų švarūs
ir be jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
LIETUVIŲ
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale
esantį kondensatorių ir kompresorių
valykite šepetėliu.
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą, bus mažiau sunaudojama
elektros energijos.
6.3 Šaldytuvo atitirpdymas
Įprasto prietaiso naudojimo metu, kai
nustoja veikti kompresorius, nuo
šaldytuvo skyriaus sienelės automatiškai
pašalinamas šerkšnas. Atitirpęs vanduo
lataku nuteka į specialų indą, esantį
prietaiso galinėje dalyje, virš
kompresoriaus; ten vanduo išgaruoja.
Labai svarbu reguliariai išvalyti atitirpusio
vandens nutekėjimo angą, kuri yra
šaldytuvo skyriaus kanalo viduryje – tada
vanduo neišsilies ir nelašės ant viduje
esančių maisto produktų.
13
6.4 Šaldiklio atitirpdymas
Šaldiklio skyrius yra be šerkšno. Tai
reiškia, kad prietaiso veikimo metu nei
ant sienelių, nei ant maisto produktų
šerkšnas nesiformuoja.
6.5 Laikotarpiai, kai prietaisas
nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1.
2.
3.
4.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
ĮSPĖJIMAS!
Jeigu norite palikti prietaisą
įjungtą, ko nors paprašykite,
kad kartkartėmis patikrintų,
ar dėl elektros maitinimo
pertrūkio negenda jame
laikomi maisto produktai.
Rekomenduojame įjungti
režimą Holiday.
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neveikia.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Maitinimo laido kištukas
netinkamai įjungtas į
elektros tinklo lizdą.
Tinkamai įkiškite kištuką į
maitinimo tinklo lizdą.
Maitinimo tinklo lizde nė‐
ra įtampos.
Įjunkite į maitinimo tinklo liz‐
dą kitą elektros prietaisą.
Kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
14
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas veikia triukšmin‐ Prietaisas netinkamai pa‐ Patikrinkite, ar prietaisas sta‐
gai.
statytas.
biliai stovi.
Įsijungia garsinis ar vaizdi‐
nis įspėjamasis signalas.
Temperatūros ekrane ro‐
domas simbolis
arba
, o ne skaičiai.
Lemputė nešviečia.
Kompresorius veikia be
perstojo.
Kamera neseniai buvo
įjungta ir temperatūra te‐
bėra per aukšta.
Žr. „Atidarytų durelių įspėji‐
mo signalas“ arba „Įspėjimas
dėl aukštos temperatūros“.
Temperatūra prietaise
per aukšta.
Žr. „Įspėjimas dėl aukštos
temperatūros“.
Durelės paliktos atviros.
Uždarykite dureles. Žr. sky‐
rių „Atidarytų durelių įspėjimo
signalas"
Temperatūra prietaise
per aukšta.
Kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką arba artimiausią įgalio‐
tąjį techninės priežiūros
centrą.
Temperatūros jutiklio trik‐ Kreipkitės į artimiausią įga‐
tis.
liotąjį techninės priežiūros
centrą (aušinamoji sistema ir
toliau šaldys maisto produk‐
tus, tačiau bus neįmanoma
reguliuoti temperatūros).
Lemputė veikia pareng‐
ties režimu.
Uždarykite ir atidarykite du‐
reles.
Perdegusi lemputė.
Kreipkitės į artimiausią įga‐
liotąjį techninės priežiūros
centrą.
Netinkamai nustatyta
temperatūra.
Žr. skyrelį „Veikimas“.
Vienu metu įdėta daug
maisto produktų.
Palaukite kelias valandas ir
dar kartą patikrinkite tempe‐
ratūrą.
Per aukšta patalpos tem‐ Žr. klimato klasių schemą
peratūra.
techninių duomenų plokšte‐
lėje.
Į prietaisą įdėti maisto
produktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol
jie atvės iki kambario tempe‐
ratūros.
Netinkamai uždarytos du‐ Žr. skyrių „Durelių uždary‐
relės.
mas“.
Įjungta „FastFreeze ar‐
ba “FastCool.
Žr. „FunkcijaFastFreeze“ ar‐
ba „FunkcijaFastCool“.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
15
Sprendimas
Paspaudus „FastFreeze
Tai normalu ir ne sutriki‐
arba “FastCool arba pakei‐ mas.
tus temperatūrą, kompre‐
sorius įsijungia ne iš karto.
Kompresorius įsijungia po
kurio laiko.
Į šaldytuvą teka vanduo.
Maisto produktai nelei‐
džia vandeniui nutekėti į
vandens rinktuvą.
Patikrinkite, ar maisto pro‐
duktai neliečia galinės siene‐
lės.
Užsikimšo vandens išlei‐
dimo anga.
Išvalykite vandens išleidimo
angą.
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nute‐ Pritvirtinkite atitirpusio van‐
kėjimo vamzdelis veda
dens nutekėjimo vamzdelį
ne į garinimo indą, esantį prie garinimo indo.
virš kompresoriaus.
Nepavyksta nustatyti tem‐
peratūros.
Įjungta funkcija „Fast‐
Freeze“ arba „FastCool“.
Patys rankomis išjunkite
funkciją „FastFreeze“ arba
„FastCool“ arba palaukite,
kol ši funkcija bus atkurta au‐
tomatiškai, ir nustatykite
temperatūrą. Žr. „Funkci‐
jaFastFreeze“ arba „Funkci‐
jaFastCool“.
DEMO rodoma ekrane.
Prietaisas veikia de‐
monstraciniu režimu.
Laikykite maždaug 10 se‐
kundžių nuspaudę režimas,
kol pasigirs ilgas signalas ir
ekranas trumpam išsijungs.
Temperatūra prietaise per
žema / per aukšta.
Nustatyta netinkama
temperatūra.
Nustatykite aukštesnę / že‐
mesnę temperatūrą.
Netinkamai uždarytos du‐ Žr. skyrių „Durelių uždary‐
relės.
mas“.
Maisto produktų tempe‐
ratūra per aukšta.
Prieš sudėdami maisto pro‐
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug Vienu metu sudėkite mažiau
maisto produktų.
maisto produktų.
Dažnai atidarinėjamos
durelės.
Dureles atidarykite tik jei rei‐
kia.
Įjungta funkcija „Fast‐
Freeze“ arba „FastCool“.
Žr. „FunkcijaFastFreeze“ ar‐
ba „FunkcijaFastCool“.
Prietaise nevyksta šalto
oro cirkuliacija.
Pasirūpinkite, kad prietaise
vyktų šalto oro cirkuliacija.
16
www.electrolux.com
Jei problemos išspręsti
nepavyko, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
7.2 Lemputės keitimas
Šiame prietaise įrengta ilgai veikianti
diodinė vidaus lemputė.
7.3 Durelių uždarymas
1. Nuvalykite durelių sandarinimo
tarpiklius.
2. Jei reikia, sureguliuokite dureles.
Skaitykite surinkimo nurodymus.
3. Jei reikia, pakeiskite pažeistus
durelių tarpiklius. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Apšvietimo įtaisą gali keisti tik techninio
aptarnavimo centro specialistas.
Kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
8. ĮRENGIMAS
8.1 Kur statyti prietaisą
Viršijus nustatytas ribas, kai
kurių rūšių modeliuose gali
būti veikimo sutrikimų.
Tinkamas veikimas
garantuojamas tik tuo atveju,
jeigu nebus viršytos
nustatytos temperatūros
ribos. Kilus abejonių dėl to,
kur įrengti prietaisą,
kreipkitės į pardavėją, mūsų
klientų aptarnavimo tarnybą
arba artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Kaip įrengti, žr. surinkimo
instrukciją.
Kad užtikrintumėte geriausą veikimą,
įrenkite prietaisą atokiai nuo šilumos
šaltinių, pvz., radiatorių, katilų ir
tiesioginių saulės spindulių. Palikite
pakankamai vietos orui laisvai cirkuliuoti
aplink prietaiso galinę pusę.
8.2 Padėties parinkimas
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje patalpoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje.
8.3 Elektros prijungimas
•
Klimato Aplinkos oro temperatūra
klasė
SN
10–32 °C
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
•
•
•
Prieš prijungdami prietaisą prie
elektros tinklo, patikrinkite, ar
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Šis prietaisas turi būti įžemintas. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
8.4 Reikalavimai ventiliacijai
Už prietaiso turi būti pakankamas oro
srautas.
LIETUVIŲ
5 cm
DĖMESIO
Kaip įrengti, žr. surinkimo
instrukciją.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
9. TRIUKŠMAS
Įprastai naudojant prietaisą gali būti girdimi tam tikri garsai (kompresoriaus veikimo,
šaldomosios medžiagos cirkuliavimo).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
17
18
www.electrolux.com
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
10. TECHNINIAI DUOMENYS
10.1 Techniniai duomenys
Prietaiso įrengimo angos matmenys
Aukštis
mm
1780
Plotis
mm
560
Gylis
mm
550
Saugus laikas dingus elektrai
Valandos
21
Įtampa
Voltai
230–240
Dažnis
Hz
50
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
11. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu
. Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
LIETUVIŲ
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
19
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
20
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 20
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 22
3. EKSPLOATACJA..............................................................................................24
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 28
5. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 30
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 31
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 32
8. INSTALACJA.................................................................................................... 35
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA.................................................................................36
10. DANE TECHNICZNE......................................................................................38
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
POLSKI
21
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, w miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
– Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które
zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie obojętne detergenty. Nie
stosować produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierających
łatwopalny gaz pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
•
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania i blokady transportowe.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
•
•
•
•
Po zainstalowaniu nowego
urządzenia lub zmianie kierunku
otwierania jego drzwi należy
odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników
ani płyt grzejnych.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w
miejscach zbyt wilgotnych lub zbyt
POLSKI
•
•
chłodnych, takich jak przybudówki,
garaże lub piwnice.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
W urządzeniu znajduje się torebka ze
środkiem pochłaniającym wilgoć. Nie
wolno się nią bawić. Nie jest ona
przeznaczona do spożycia. Należy ją
niezwłocznie wyrzucić.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
23
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia
prądem lub pożaru.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np.
maszynek do lodów), chyba że
zostały one przeznaczone do tego
celu przez producenta.
Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
Zawiera on izobutan (R600a), który
jest gazem ziemnym spełniającym
wymogi dotyczące ochrony
środowiska. Gaz ten jest łatwopalny.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w
urządzeniu łatwopalnych gazów i
płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w
komorze zamrażarki mokrymi lub
wilgotnymi rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania
mrożonej żywności, które znajdują się
na jej opakowaniu.
24
www.electrolux.com
2.4 Oświetlenie wewnętrzne
2.6 Serwis
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
•
Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych.
Nie należy używać go do oświetlania
pomieszczeń.
2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
2.5 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w urządzeniu i w razie
potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ
zablokuje się, na dnie urządzenia
zbiera się woda.
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowej utylizacji
urządzenia, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
3. EKSPLOATACJA
3.1 Panel sterowania
1
7
6
5
1 Wyświetlacz
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Przycisk obniżania temperatury
4 Przycisk podwyższania temperatury
4
3
2
5 Przycisk komory chłodziarki
6 Przycisk komory zamrażarki
7 Mode
POLSKI
Można zmienić zdefiniowany dźwięk
przycisków na głośniejszy, naciskając
jednocześnie i przytrzymując przez kilka
sekund przycisk Mode i przycisk
25
obniżania temperatury. Zmianę tę można
cofnąć.
3.2 Wyświetlacz
A BC D E
K
F G
H
I
J
Po dokonaniu wyboru
komory chłodziarki lub
zamrażarki włączy się
animacja
Po dokonaniu wyboru
temperatury animacja będzie
migać przez kilka minut.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Wskaźnik temperatury chłodziarki
Wskaźnik OFF chłodziarki
Tryb Holiday
Tryb Eco chłodziarki
Tryb FastCool
Wskaźnik alarmu
Tryb Eco zamrażarki
Tryb FastFreeze
Wskaźnik temperatury zamrażarki
/ Minutnik
J. Tryb DrinksChill
K. Tryb DYNAMICAIR
3.4 Wyłączanie
Nacisnąć ON/OFF i przytrzymać przez 3
sekundy.
Wyświetlacz wyłączy się.
Aby odłączyć urządzenie od zasilania,
należy wyjąć wtyczkę elektryczną z
gniazda zasilającego.
3.3 Włączanie
3.5 Włączanie chłodziarki
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony,
nacisnąć ON/OFF. Wskaźniki
temperatury wskazują ustawioną
domyślną temperaturę.
Aby włączyć chłodziarkę, należy
nacisnąć przycisk komory chłodziarki.
Wskaźnik OFF chłodziarki zgaśnie.
Po kilku sekundach może
zostać wyemitowany sygnał
dźwiękowy alarmu.
Informacje na temat
wyłączania alarmu znajdują
się w rozdziale „Alarm
wysokiej temperatury”.
Aby wybrać ustawienie innej
temperatury, należy zapoznać się z
rozdziałem „Regulacja temperatury”.
Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie "DEMO", należy zapoznać się
z częścią „Rozwiązywanie problemów”.
Aby wybrać ustawienie innej
temperatury, należy
zapoznać się z rozdziałem
„Regulacja temperatury.”
3.6 Wyłączanie chłodziarki
W celu wyłączenia chłodziarki należy
nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk komory chłodziarki.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
chłodziarki OFF.
3.7 Regulacja temperatury
Ustawić temperaturę urządzenia,
naciskając przyciski regulacji
temperatury.
Domyślne ustawienia temperatury:
• +4°C w komorze chłodziarki
26
www.electrolux.com
• -18°C w komorze zamrażarki
Wskaźniki temperatury wskazują
ustawioną temperaturę.
Urządzenie osiągnie
ustawioną temperaturę w
ciągu 24 godzin.
W razie awarii zasilania
ustawiona temperatura
pozostaje zapisana w
pamięci.
3.8 Tryb Holiday
Funkcja ta pozwala na pozostawienie
zamkniętej i pustej chłodziarki na dłuższy
czas, np. podczas wakacji, nie
dopuszczając do powstawania
nieprzyjemnego zapachu.
Komorę chłodziarki należy
opróżnić na czas włączenia
trybu Holiday.
1. W celu włączenia funkcji należy
nacisnąć Mode, aż wyświetli się
odpowiedni symbol.
Włączy się wskaźnik Holiday.
Wskaźnik temperatury chłodziarki
wskaże ustawioną temperaturę.
2. Aby wyłączyć funkcję, należy
nacisnąć Mode w celu wybrania innej
funkcji lub nacisnąć i przytrzymać
Mode , aż nie będzie wyświetlany
żaden z symboli specjalnych.
Wskaźnik Holiday zgaśnie.
Funkcja wyłącza się po
wybraniu innego ustawienia
temperatury w chłodziarce.
3.9 Tryb FastCool
Jeżeli istnieje konieczność przechowania
większej ilości ciepłych produktów
spożywczych, na przykład po zrobieniu
zakupów, zaleca się uruchomienie
funkcji FastCool w celu szybkiego
schłodzenia produktów bez podnoszenia
temperatury żywności będącej już
wewnątrz chłodziarki.
Funkcja FastCool wyłącza się
automatycznie po upływie około 6
godzin.
1. W celu włączenia funkcji należy
nacisnąć Mode, aż wyświetli się
odpowiedni symbol.
Włączy się wskaźnik FastCool.
2. Aby wyłączyć funkcję, należy
nacisnąć Mode w celu wybrania innej
funkcji lub nacisnąć i przytrzymać
Mode , aż nie będzie wyświetlany
żaden z symboli specjalnych.
Wskaźnik FastCool zgaśnie.
Funkcja wyłącza się po
wybraniu innego ustawienia
temperatury w chłodziarce.
3.10 Tryb Eco
Aby zapewnić optymalne warunki
przechowywania żywności, należy
wybrać tryb Eco.
1. Wybrać komorę chłodziarki lub
zamrażarki.
2. W celu włączenia funkcji należy
nacisnąć Mode, aż wyświetli się
odpowiedni symbol.
Wskaźnik temperatury wskaże ustawioną
temperaturę dla:
• chłodziarki: +4°C
• zamrażarki: -18°C
3. Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem, należy
powtórzyć procedurę, aż wyłączy się
wskaźnik Eco.
Funkcja wyłącza się, gdy
zostanie wybrane inne
ustawienie temperatury.
3.11 Tryb DrinksChill
Tryb DrinksChill, umożliwiający
ustawienie alarmu dźwiękowego, jest
przydatny np. do schładzania przez
określony czas jakiegoś produktu lub do
przypomnienia, że w zamrażarce
znajdują się butelki umieszczone tam w
celu szybkiego schłodzenia.
1. Aby włączyć funkcję, należy nacisnąć
ON/OFF .
Włączy się wskaźnik DrinksChill.
Zegar wskaże ustawioną wartość (30
min).
2. Nacisnąć przycisk obniżania lub
podwyższania temperatury, aby
POLSKI
zmienić ustawienie minutnika w
zakresie od 1 do 90 (min).
Włączy się wskazanie czasu (min).
Po zakończeniu odliczania wskaźnik
DrinksChill zacznie migać i włączy się
dźwiękowy sygnał alarmowy
3. Wyjąć napoje przechowywane w
komorze zamrażarki.
4. Nacisnąć ON/OFF , aby wyłączyć
sygnał dźwiękowy i zakończyć
działanie funkcji.
Funkcję można wyłączyć
w dowolnej chwili przed
zakończeniem
odliczania, naciskając
ON/OFF. Wskaźnik
DrinksChill zgaśnie.
W dowolnej chwili
podczas odliczania
można zmienić
ustawiony czas,
naciskając przycisk
obniżania temperatury
lub przycisk
podwyższania
temperatury.
3.12 Tryb FastFreeze
Funkcja wyłącza się automatycznie po
52 godzinach.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Wybrać komorę zamrażarki.
2. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Włączy się wskaźnik FastFreeze.
3. Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem, należy
powtórzyć opisaną wyżej procedurę.
Funkcja wyłącza się po
wybraniu innej
temperatury zamrażarki.
3.13 Tryb DYNAMICAIR
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik DYNAMICAIR zacznie migać.
2. Nacisnąć Tryb, aby wybrać inną
funkcję, lub nie wybierać żadnej
funkcji.
27
Włączenie funkcji
DYNAMICAIR powoduje
wzrost zużycia energii.
Jeśli funkcja włącza się
automatycznie, wskaźnik
DYNAMICAIR nie wyświetla
się (patrz rozdział
„Codzienna eksploatacja”).
3.14 Alarm wysokiej
temperatury
Wzrost temperatury w komorze
zamrażarki (np. spowodowany awarią
zasilania lub pozostawieniem otwartych
drzwi) jest sygnalizowany przez:
• miganie wskaźników alarmu i
temperatury zamrażarki;
• sygnał dźwiękowy.
Aby wyłączyć alarm, należy nacisnąć
dowolny przycisk.
Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Wskaźnik temperatury zamrażarki przez
kilka sekund będzie wskazywał
najwyższą odnotowaną temperaturę.
Następnie powróci do wskazywania
ustawionej temperatury.
Wskaźnik alarmu będzie migał do czasu
przywrócenia normalnych warunków.
Wskaźnik alarmu zgaśnie po
przywróceniu normalnych
warunków przechowywania.
3.15 Alarm otwartych drzwi
Jeśli drzwi urządzenia pozostają otwarte
przez kilka minut, włącza się alarm
dźwiękowy. Alarm otwartych drzwi jest
sygnalizowany przez:
• migającą kontrolkę alarmową
• sygnał dźwiękowy
Po przywróceniu normalnych warunków
pracy (zamknięte drzwi) alarm
dźwiękowy wyłącza się.
Podczas działania alarmu sygnał
dźwiękowy można wyłączyć, naciskając
przycisk alarmu.
28
www.electrolux.com
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
4.1 Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA!
Nie należy stosować żrących
detergentów, materiałów
ściernych, środków na bazie
chloru lub oleju, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
4.2 Rozmieszczanie półek na
drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie
artykułów spożywczych w opakowaniach
o różnej wielkości, półki na drzwiach
można umieszczać na różnych
wysokościach.
1. Stopniowo wyciągać półkę w
kierunku wskazywanym przez
strzałki, aby ją wyjąć.
2. Umieścić ponownie według potrzeb.
Ten model urządzenia wyposażono
w regulowany pojemnik, który można
przesuwać na boki.
4.3 Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono
w kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
1
2
Nie wolno wyjmować
szklanej półki znad szuflady
na warzywa, ponieważ
zapewnia ona odpowiedni
obieg powietrza.
4.4 DYNAMICAIR
Komorę chłodziarki wyposażono w
urządzenie umożliwiające szybkie
schłodzenie żywności i zapewniające
bardziej równomierną temperaturę w
komorze.
Urządzenie włącza się automatycznie w
razie potrzeby, np. w celu przywrócenia
temperatury po otworzeniu drzwi lub gdy
temperatura otoczenia jest wysoka.
POLSKI
W razie potrzeby urządzenie
można włączyć ręcznie
(patrz rozdział „Tryb
DYNAMICAIR”).
Urządzenie DYNAMICAIR
przestaje działać po
otworzeniu drzwi i ponownie
uruchamia się zaraz po ich
zamknięciu.
4.5 Regulacja wilgotności
Szklana półka posiada mechanizm ze
szczelinami (regulowanymi dźwigienką),
dzięki któremu można regulować
wilgotność w szufladzie na warzywa.
29
najmniej 24 godziny przed
umieszczeniem żywności przeznaczonej
do zamrożenia w komorze zamrażarki.
Umieścić świeżą żywność do zamrożenia
w górnej komorze.
Informację o maksymalnej ilości
żywności, jaką można zamrozić w ciągu
24 godzin, podano na tabliczce
znamionowej umieszczonej wewnątrz
urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w
tym czasie nie wolno wkładać kolejnej
partii żywności przeznaczonej do
zamrożenia.
Po zakończeniu procesu zamrażania
należy powrócić do żądanej temperatury
(patrz „Funkcja FastFreeze”).
Temperatura w komorze
chłodziarki może wtedy
spaść poniżej 0°C. Jeśli tak
się stanie, należy ponownie
ustawić wyższą temperaturę.
4.7 Przechowywanie
zamrożonej żywności
Gdy szczeliny wentylacyjne są
zamknięte:
produkty w szufladach na warzywa i
owoce dłużej zachowują naturalną
wilgotność.
Gdy szczeliny wentylacyjne są otwarte:
zwiększona cyrkulacja powietrza
powoduje obniżenie wilgotności
powietrza w szufladach na warzywa.
4.6 Zamrażanie świeżej
żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania
mrożonek, głęboko zamrożonej żywności
oraz do zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności
należy włączyć funkcję FastFreeze i
umieścić żywność do zamrożenia w
komorze zamrażarki.
W celu zamrożenia świeżej żywności
należy włączyć funkcję FastFreeze co
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia,
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie
na co najmniej 2 godziny z wyższym
ustawieniem.
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności spowodowanego
na przykład awarią zasilania,
jeśli awaria zasilania trwała
dłużej, niż podano w tabeli
danych technicznych w
punkcie „czas utrzymywania
temperatury bez zasilania”,
należy szybko spożyć
rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie ją ugotować,
po czym ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).
4.8 Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub
mrożonki przed użyciem należy
rozmrozić w komorze chłodziarki lub w
30
www.electrolux.com
temperaturze pokojowej, zależnie od
dostępnego czasu rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku
gotowanie potrwa dłużej.
4.9 Wytwarzanie lodu
Urządzenie jest wyposażone w jedną lub
dwie tacki do wytwarzania lodu.
Do wyjmowania tacek z
zamrażarki nie należy
używać metalowych
narzędzi.
1. Napełnić pojemniki wodą
2. Włożyć pojemniki na lód do komory
zamrażarki.
4.10 Akumulatory zimna
Zamrażarka posiada co najmniej jeden
akumulator zimna, który wydłuża czas
przechowywania produktów po awarii lub
braku zasilania.
Należy go umieścić w przedniej części
urządzenia, na zamrożonej żywności.
5. WSKAZÓWKI I PORADY
5.1 Odgłosy normalnej pracy
•
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
•
•
•
•
•
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów
chłodniczych, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
5.2 Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
•
•
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to
absolutnie konieczne.
Nie wyjmować akumulatorów zimna z
kosza zamrażarki.
5.3 Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej
żywności
Aby uzyskać najlepsze efekty:
•
W chłodziarce nie należy
przechowywać ciepłej żywności ani
parujących płynów
Artykuły spożywcze należy przykryć
lub owinąć, szczególnie te, które
wydzielają intensywny zapach
należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów
spożywczych
5.4 Wskazówki dotyczące
przechowywania
Przydatne wskazówki:
•
•
•
•
•
Mięso (wszystkie rodzaje):
zapakować do odpowiedniego
opakowania i umieścić na szklanej
półce nad pojemnikiem na warzywa.
Mięso można przechowywać
maksymalnie przez 1–2 dni.
Żywność gotowana, potrawy na
zimno: przykryć i umieścić na
dowolnej półce.
Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych bananów,
ziemniaków, cebuli i czosnku nie
należy przechowywać w chłodziarce.
Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć
folią aluminiową lub umieścić
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na
POLSKI
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.
5.5 Wskazówki dotyczące
zamrażania
•
Aby uzyskać najlepsze wyniki
zamrażania, należy korzystać z
poniższych ważnych wskazówek:
•
•
•
•
•
•
•
•
maksymalną ilość żywności, jaką
można zamrozić w ciągu 24 godzin
podano na tabliczce znamionowej;
proces zamrażania trwa 24 godziny,
w tym czasie nie należy wkładać
dodatkowych porcji żywności do
zamrożenia;
należy zamrażać tylko artykuły
spożywcze najwyższej jakości, świeże
i dokładnie oczyszczone;
żywność należy dzielić na małe porcje
w celu przyspieszenia zamrażania i
zwiększenia skuteczności procesu
oraz w celu umożliwienia rozmrażania
tylko potrzebnych ilości;
żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
zapewniającą hermetyczne
zamknięcie;
nie dopuszczać do stykania się
świeżej, nie zamrożonej żywności z
zamrożonymi produktami, aby
uniknąć podniesienia temperatury
zamrożonych produktów;
produkty niskotłuszczowe
przechowują się lepiej i przez dłuższy
5.6 Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
•
•
•
•
•
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w
sklepie.
Starać się, aby zamrożona żywność
była transportowana ze sklepu do
zamrażarki w jak najkrótszym czasie.
Nie otwierać zbyt często drzwi
zamrażarki i nie zostawiać ich
otwartych dłużej niż jest to absolutnie
konieczne.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie można jej ponownie
zamrażać.
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Ogólne wskazówki
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
31
czas niż te o dużej zawartości
tłuszczu. Sól skraca okres
przechowywania żywności;
spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry;
zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory,
dlatego wszelkie prace
konserwacyjne i napełnianie
układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych
pracowników serwisu.
Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do
mycia w zmywarce.
32
www.electrolux.com
6.2 Okresowe czyszczenie
UWAGA!
Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani uszkadzać
rurek i/lub przewodów w
urządzeniu.
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
UWAGA!
Należy chronić układ
chłodniczy przed
uszkodzeniem.
UWAGA!
Przesuwając urządzenie,
należy podnieść jego
przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania
podłogi.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć
letnią wodą z dodatkiem neutralnego
środka czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadził się
na nich osad.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Poprawi to wydajność urządzenia i
zmniejszy zużycie energii
elektrycznej.
6.3 Rozmrażanie chłodziarki
6.4 Rozmrażanie zamrażarki
Zamrażarka jest urządzeniem typu
bezszronowego. Podczas działania
urządzenia szron nie gromadzi się na
wewnętrznych ściankach ani na
żywności.
6.5 Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania
nieprzyjemnych zapachów.
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego
szronu spływa rynienką do specjalnego
pojemnika znajdującego się z tyłu
urządzenia nad sprężarką, skąd
następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli urządzenie ma
pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego
regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się
żywności w przypadku
przerwy w zasilaniu.
Zaleca się włączenie trybu
Holiday.
POLSKI
33
7.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączo‐ Włączyć urządzenie.
ne.
Wtyczki przewodu zasila‐ Włożyć prawidłowo wtyczkę
jącego nie włożono pra‐ do gniazda elektrycznego.
widłowo do gniazda elek‐
trycznego.
Brak napięcia w gnieź‐
dzie elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego.
Skontaktować się z wykwali‐
fikowanym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głoś‐
no.
Urządzenie nie stoi sta‐
bilnie.
Sprawdzić, czy urządzenie
jest wypoziomowane.
Działa alarm dźwiękowy
lub świetlny.
Urządzenie niedawno
włączono lub temperatu‐
ra jest wciąż za wysoka.
Patrz „Alarm otworzonych
drzwi” lub „Alarm wysokiej
temperatury”.
Temperatura w urządze‐
niu jest za wysoka.
Patrz „Alarm wysokiej tem‐
peratury”.
Pozostawiono otworzone Zamknąć drzwi. Patrz „Alarm
drzwi.
otworzonych drzwi”.
Zamiast cyfr na wyświetla‐
czu temperatury widoczny
jest symbol
lub
Temperatura w urządze‐
niu jest za wysoka.
Skontaktować się z wykwali‐
fikowanym elektrykiem lub
najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Problem z czujnikiem
temperatury.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym cen‐
trum serwisowym (układ
chłodniczy będzie nadal
chłodził żywność, ale regula‐
cja temperatury stanie się
niemożliwa).
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym cen‐
trum serwisowym.
Nie ustawiono prawidło‐
wo temperatury.
Patrz „Eksploatacja”.
Zbyt wiele produktów
włożono na raz do prze‐
chowania.
Odczekać kilka godzin i po‐
nownie sprawdzić tempera‐
turę.
.
Nie działa oświetlenie.
Sprężarka pracuje bez
przerwy.
34
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją
dotyczącą klasy klimatycznej
na tabliczce znamionowej.
Włożono za ciepłe potra‐
wy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy
odczekać, aż ostygnie ona
do temperatury pokojowej.
Nie zamknięto prawidło‐
wo drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Włączono funkcję „Fast‐
Freeze” lub „FastCool”.
Patrz „Funkcja FastFreeze”
lub „Funkcja FastCool”.
Sprężarka nie uruchamia
się natychmiast po naciś‐
nięciu „FastFreeze” lub
„FastCool” lub zmianie us‐
tawienia temperatury.
Jest to normalne zjawi‐
sko, które nie oznacza
usterki.
Sprężarka rozpoczyna pracę
dopiero po pewnym czasie.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Końcówka wężyka od‐
prowadzającego wodę z
odszraniania nie jest po‐
łączona z pojemnikiem
umieszczonym nad sprę‐
żarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężar‐
ką.
Woda wylewa się na pod‐
łogę.
Nie można ustawić tempe‐ Włączona jest funkcja
ratury.
„FastFreeze” lub „Fast‐
Cool”.
Wyłączyć ręcznie funkcję
„FastFreeze” lub funkcję
„FastCool” albo zaczekać, aż
funkcja wyłączy się automa‐
tycznie i ustawić temperatu‐
rę. Patrz „Funkcja FastFree‐
ze” lub „Funkcja FastCool”.
Na wyświetlaczu widoczne Urządzenie działa w try‐
jest wskazanie DEMO.
bie demonstracyjnym.
Nacisnąć i przytrzymać przy‐
cisk Tryb przez ok. 10 se‐
kund, aż rozlegnie się długi
sygnał dźwiękowy i nastąpi
na krótko wyłączenie wy‐
świetlacza.
Temperatura w urządzeniu Nie ustawiono prawidło‐ Ustawić wyższą/niższą tem‐
jest za niska lub za wyso‐ wo regulatora temperatu‐ peraturę.
ka.
ry.
POLSKI
Problem
35
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Nie zamknięto prawidło‐
wo drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury poko‐
jowej i dopiero wtedy włożyć
je do urządzenia.
Włożono na raz za wiele
produktów do przecho‐
wania.
Ograniczyć liczbę produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Użytkownik za często ot‐
wiera drzwi urządzenia.
Otwierać drzwi urządzenia
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Włączona jest funkcja
„FastFreeze” lub „Fast‐
Cool”.
Patrz „Funkcja FastFreeze”
lub „Funkcja FastCool”.
Brak obiegu zimnego po‐ Zapewnić obieg zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
wietrza w urządzeniu.
Jeżeli podane rozwiązania
nie przynoszą pożądanego
efektu, należy skontaktować
się z najbliższym
autoryzowanym centrum
serwisowym.
7.2 Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w bardzo trwałe
oświetlenie wnętrza typu LED.
Wymiany oświetlenia może dokonać
wyłącznie pracownik serwisu. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
7.3 Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz wskazówki dotyczące montażu.
3. W razie potrzeby wymienić
uszkodzone uszczelki drzwi. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
8. INSTALACJA
8.1 Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy
przeczytać instrukcję
montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy
zainstalować z dala od źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery, bojlery,
bezpośrednie promienie słoneczne itd.
Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza z tyłu urządzenia.
8.2 Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.
36
www.electrolux.com
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Niektóre modele urządzeń
mogą działać nieprawidłowo
w temperaturze spoza
podanego zakresu.
Prawidłowa praca
urządzenia jest
gwarantowana tylko w
podanym zakresie
temperatury. W razie
wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.
•
•
w tym celu wyposażona w specjalny
styk. Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji
z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
8.4 Wymagania dotyczące
wentylacji
Przepływ powietrza za urządzeniem musi
być wystarczający.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
8.3 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest
UWAGA!
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy
przeczytać instrukcję
montażu.
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
Podczas normalnej pracy urządzenia słychać odgłosy (sprężarka, obieg czynnika
chłodniczego).
POLSKI
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
37
38
www.electrolux.com
10. DANE TECHNICZNE
10.1 Dane techniczne
Wymiary wnęki
Wysokość
mm
1780
Szerokość
mm
560
Głębokość
mm
550
Czas utrzymywania temperatury
Godz.
21
Napięcie
V
230 - 240
Częstotliwość
Hz
50
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
lub na zewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie z oznaczeniem klasy
energetycznej.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
POLSKI
39
222374863-B-072019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising