AEG | SCE81824TS | User manual | Aeg SCE81824TS Ръководство за употреба

Aeg SCE81824TS Ръководство за употреба
SCE81824TS
BG
HU
UK
USER
MANUAL
Ръководство за употреба
Хладилник-фризер
Használati útmutató
Hűtő - fagyasztó
Інструкція
Холодильник-морозильник
2
22
41
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 4
3. ИНСТАЛИРАНЕ...................................................................................................6
4. ДЕЙСТВИЕ.......................................................................................................... 7
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................11
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ..................................................................................13
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ..................................................................................14
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ....................................................... 15
9. ШУМОВЕ............................................................................................................ 18
10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.................................................................................... 19
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
БЪЛГАРСКИ
3
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и хора с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8годишна възраст и хора с тежки или комплексни
увреждания, ако те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
1.2 Основна безопасност
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси
и други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в
корпуса на уреда или във вградената структура,
без да са възпрепятствани.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични
приспособления или други средства за ускоряване
на процеса на размразяване, освен препоръчаните
от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната
верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в
отделенията за съхранение на храна, освен ако не
са от типа, препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да
почистите уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, грапави,
почистващи кърпи, разтворители или метални
предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като
кутии аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Не използвайте уреда, преди да го
инсталирате във вградената
конструкция.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
•
•
•
•
•
•
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
Това е, за да се позволи на
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
Не инсталирайте този уред на
места, които са прекалено влажни
или студени.
Когато местите уреда, повдигнете
го от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
Уредът съдържа торбичка с
дехидратант. Това не е играчка.
Това не е храна. Моля, изхвърлете
незабавно.
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
ВНИМАНИЕ!
При позициониране на
уреда се уверете, че
захранващият кабел не е
закачен или повреден.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте
разклонители или
адаптери с много входове.
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е
под нивото на основния контакт за
захранване.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
5
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от контузии,
изгаряния, електрически
удар или пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с
високо ниво на екологична
съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната
верига със съдържание на изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението
на уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в
уреда, освен ако те са одобрени от
производителя.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма
пламъци и запалими източници в
стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте на горещи съдове
да се допират до пластмасовите
части на уреда.
Не поставяйте газирани напитки
във фризерното отделение. Това
ще създаде натиск върху
контейнера за напитки.
Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение,
ако ръцете ви са мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
2.4 Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
6
www.aeg.com
•
Видът лампи, използвани в този
уред, е само за домакински уреди.
Не я използвайте за битово
осветление.
•
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.7 Изхвърляне
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
•
•
•
2.6 Обслужване
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
Хладилната верига и
изолационните материали на този
уред са благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Местоположение
За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.
За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч
от източници на топлина, като
радиатори, бойлери, пряка слънчева
светлина и др. Погрижете се да има
свободна циркулация на въздух по
вътрешната задна стена на корпуса.
3.2 Разполагане
Монтирайте уредът в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението
отговаря на климатичния клас,
посочен на табелката с данни на
уреда.
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
БЪЛГАРСКИ
Възможно е да се появят
функционални проблеми
при някои видове модели,
ако се работи извън
рамките на посочения
диапазон. Правилната
работа е гарантирана,
единствено ако се
извършва в посочения
температурен диапазон.
Ако имате съмнения
относно това къде да
монтирате уреда,
обърнете се към
търговеца, отдела за
обслужване на клиенти
или най-близкия
оторизиран сервизен
център.
•
•
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са
спазени.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
3.4 Изисквания за
вентилация
Въздушният поток зад уреда трябва
да е достатъчен.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Електрическо свързване
•
•
Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
min.
200 cm2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
За инсталация вижте
инструкциите за монтаж.
4. ДЕЙСТВИЕ
4.1 Командно табло
1
8
7
1 Екран
2 Бутон за повишаване на
температурата на фризера
3 Бутон за намаляване на
температурата на фризера
6
5
4
3
2
4 OK
5 Mode
6 Бутон за повишаване на
температурата на хладилника
7
8
www.aeg.com
7 Бутон за намаляване на
температурата на хладилника
8 ON/OFF
Можете да промените предварително
зададения звук за бутоните, като
натиснете заедно бутона Mode и
бутона за намаляване на
температурата за няколко секунди.
Промяната е обратима.
4.2 Екран
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
4.3 Включване
1. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
2. Натиснете ON/OFF на уреда, ако
дисплеят е изключен.
Индикаторите за температура
показват зададената температура
по подразбиране.
Звуковата аларма може да
се включи след няколко
секунди.
За да нулирате алармата,
вижте "Аларма за висока
температура".
За да изберете различна температура,
вижте "Регулиране на температурата".
Ако на дисплея се появи "dEMo",
вижте раздел "Отстраняване на
неизправности".
4.4 Изключване
1. Натиснтете бутона ON/OFF на
уреда за 5 секунди.
Дисплеят се изключва.
2. Изключете щепсела от
захранващия контакт.
A. Индикатор на хладилното
отделение
B. Индикатор на таймера
/Индикатор за температурата
C. индикатор ON/OFF
D. функция Coolmatic
E. Режим Holiday
F. функция Frostmatic
G. Индикатор за температура
H. Индикатор на фризерното
отделение
I. Индикатор за аларми
J. функция ChildLock
K. функция DrinksChill
L. функция DYNAMICAIR
4.5 Регулиране на
температурата
Задайте температурата на уреда чрез
натискане на регулаторите на
температурата.
Зададена температура по
подразбиране:
• +5°C за хладилника
• -18°C за фризера
Индикаторите за температура
показват зададената температура.
Зададената температура
ще бъде достигната в
рамките на 24 часа.
След спиране на тока
зададената температура
остава запаметена.
4.6 Включване на
хладилника
За да включите хладилника, е
достатъчно да натиснете регулатора
за температура на хладилника. За да
включите хладилника по друг начин:
1. Натиснете Mode докато се появи
съответната икона.
БЪЛГАРСКИ
Индикаторът на хладилника OFF мига.
2. Натиснете OK, за да потвърдите.
Индикаторът на хладилника OFF се
изключва.
За да изберете различна
температура, вижте
"Регулиране на
температурата".
4.7 Изключване на
хладилника
1. Натиснете Mode докато се появи
съответната икона.
Индикаторът OFF за изключен
хладилник и индикаторът за хладилно
отделение премигват.
Индикаторът за температура на
хладилника показва тирета.
2. Натиснете OK, за да потвърдите.
Появява се индикаторът OFF на
хладилника.
4.8 функция Coolmatic
Ако се налага да поставите голямо
количество топла храна, например
след пазаруване, ви предлагаме да
активирате функцията Coolmatic, за да
изстудите продуктите по-бързо и да
избегнете затоплянето на останалата
храна, която вече се намира в
хладилника.
1. Натиснете Mode, докато се появи
съответната икона.
Индикаторът Coolmatic мига.
2. Натиснете OK за потвърждение.
Индикаторът Coolmatic се показва.
Функцията Coolmatic се изключва
автоматично след приблизително 6
часа.
За да изключите функцията преди
автоматичното й изключване,
повторете процедурата.
Функцията се деактивира
чрез избор на друга
зададена температура на
хладилника.
4.9 Режим Holiday
Този режим дава възможност да
държите уреда затворен и празен по
9
време на дълга ваканция без да се
образуват неприятни миризми.
1. Натиснете Mode, докато се появи
съответната икона.
Индикаторът Holiday мига.
Индикаторът за температура показва
зададената температура.
2. Натиснете OK за потвърждение.
Индикаторът Holiday се показва.
Този режим се изключва
след избиране на различна
температура.
4.10 функция Frostmatic
Функцията Frostmatic ускорява
замразяването на пресните храни и в
същото време предпазва вече
съхраняваните храни от нежелано
затопляне.
1. За да активирате тази функция,
натиснете бутона Mode, докато се
появи съответната икона.
Индикаторът Frostmatic мига.
2. Натиснете бутона OK за
потвърждение.
Индикаторът Frostmatic се показва.
Тази функция спира автоматично след
52часа.
За да изключите функцията преди
автоматичния край, повторете
процедурата, докато се изключи
индикаторът Frostmatic.
Функцията се деактивира
чрез избор на друга
зададена температура.
4.11 Функция ChildLock
Активирайте функцията ChildLock, за
да заключите бутоните от неволно
натискане.
1. Натиснете Mode, докато се появи
съответната икона.
Индикаторът ChildLock мига.
2. Натиснете OK, за да потвърдите.
Индикаторът ChildLock се показва.
За да изключите функцията ChildLock,
повторете процедурата, докато се
изключи индикаторът ChildLock.
10
www.aeg.com
4.12 функция DrinksChill
Функцията DrinksChill се използва за
задаване на звуков сигнал в
предпочитан час, подходяща
например, когато за определена
рецепта се изисква изстудяване на
продуктите за определен период от
време.
Тя е удобна също когато е
необходимо напомняне, за да не
забравите бутилки, поставени във
фризера за по-бързо охлаждане.
1. Натиснете Mode, докато се появи
съответната икона.
Индикаторът DrinksChill мига.
Таймерът показва зададената
стойност (30 минути) в продължение
на няколко секунди.
2. Натиснете регулатора на таймера,
за да промените зададената
стойност на таймера от 1 до 90
минути.
3. Натиснете OK, за да потвърдите.
Индикаторът DrinksChill се показва.
Таймерът започва да мига (min).
Когато отброяването приключи,
индикаторът DrinksChill премигва и
прозвучава звуков алармен сигнал.
Натиснете бутон OK, за да изключите
сигнала и да преустановите
функцията.
За да изключите функцията, повторете
процедурата докато индикаторът
DrinksChill се изключи.
Можете да промените
времето във всеки един
момент по време на
отброяването и в края,
като натиснете бутона за
намаляване на
температурата или този за
увеличаването й.
4.13 Аларма за висока
температура
Нарастване на температурата в
отделението на фризера (напр.
поради по-ранна загуба
електрозахранване) се означава с
премигване на алармената икона и
индикаторите за температурата във
фризера и задействане на звукова
аларма.
Натиснете произволен бутон.
Звуковата аларма се изключва.
Индикаторът за температура на
фризера показва най-високата
температура, достигната за няколко
секунди, след което отново показва
зададената температура.
Индикаторът за аларма
продължава да мига,
докато не се възобновят
нормалните условия.
4.14 Аларма за отворена
врата
Ако вратичката е оставена отворена в
продължение на около 90 секунди,
звуковата аларма се включва и
индикаторът на алармата започва да
мига.
Алармата спира след затваряне на
вратичката. По време на алармата
звуковият сигнал може да бъде
заглушен чрез натискане на който и да
било бутон.
4.15 функция DYNAMICAIR
За да активирате функцията:
1. Натискайте бутона Mode, докато
се появи съответната икона.
Индикаторът DYNAMICAIR мига.
2. Натиснете бутона OK за
потвърждение.
Индикаторът DYNAMICAIR се
показва.
За да изключите функцията, повторете
процедурата докато индикаторът
DYNAMICAIR се изключи.
Ако функцията се активира
автоматично, индикаторът
DYNAMICAIR не се
появява (вижте
"Всекидневна употреба").
Активирането на
функцията DYNAMICAIR
повишава консумацията на
енергия.
БЪЛГАРСКИ
11
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
1
5.1 Почистване на
вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите
вътрешността и всички вътрешни
принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като
ще повредят покритието.
5.2 Позициониране на
рафтовете на вратата
Вратичката на хладилното отделение
е оборудвавна с плъзгачи, които
позволяват пренареждането на
рафтовете на вратичката
индивидуално.
1
2
Не премествайте
стъкления рафт над
чекмеджето за зеленчуци,
за да осигурите правилна
циркулация на въздуха.
5.4 Индикатор за
температура
За правилно съхранение на храните,
хладилникът е оборудван с индикатор
за температурата. Символът на
страничната стена на уредът показва
най-студената част на хладилника.
Ако OK се показва (A), поставете
свежи продукти в зона, посочена със
символ, ако не (B), регулирайте
контролера на температурата до похладна настройка и изчакайте 12 часа
преди да проверявате индикатора за
температура отново.
1
2
За да пренаредите рафтовете на
вратичката, моля плъзнете ги
внимателно спрямо стрелките.
5.3 Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани
със серия от плъзгачи, така че
рафтовете да могат да се разположат
според предпочитанията ви.
A
OK
B
OK
12
www.aeg.com
След като сложите прясна
храна в уреда или след
като отворите вратата
неколкократно или за
дълъг период от време, е
нормално индикаторът да
не показва OK. Изчакайте
поне 12 часа преди да
пренастроите контролера
на температурата.
5.5 DYNAMICAIR
Отделението на хладилника е
снабдено с устройство, което спомага
за бързото изстудяване на
хранителните продукти и поддържа
равномерна температура в
отделението.
Устройството се активира
автоматично, когато е необходимо,
например за бързо възстановяване на
температурата след отваряне на
вратата или при висока околна
температура.
Възможно е да включите
устройството ръчно при
необходимост (вижте
"Функция DYNAMICAIR").
Устройството
DYNAMICAIR спира, когато
вратата се отвори и се
включва веднага, след
като тя се затвори.
5.6 Замразяване и
съхранение на замразени
храни
Фризерното отделение е подходящо
за замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение
на готови дълбоко замразени
продукти.
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който уредът не е
използван, оставете го да работи поне
2 часа с включена функция Frostmatic,
преди да поставите хранителните
продукти в отделението.
За замразяване на пресни хранителни
продукти ги поставете в най-горното
отделение.
Максималното количество храна,
което може да се замрази в рамките
на 24 часа, е указано на табелката с
данни (етикет, поставен във
вътрешността на уреда).
Процесът на замразяване трае 24
часа, не добавяйте други хранителни
продукти за замразяване по време на
този период.
В случай на случайно
размразяване, например
поради спиране на тока,
ако уредът е бил изключен
за по-дълго време,
отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу
"Време на повишаване",
замразената храна трябва
се консумира бързо или да
се сготви веднага и след
това да се замрази отново
(след охлаждане).
5.7 Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани,
могат да се размразят в хладилника
или при стайна температура, в
зависимост от времето, с което
разполагате.
Малките парчета могат да се готвят
дори все още замразени, направо от
БЪЛГАРСКИ
фризера: в такъв случай готвенето ще
отнеме повече време.
1. Напълнете тези тавички с вода
2. Поставете тавичките за лед в
отделението на фризера.
5.8 Приготвяне на кубчета
лед
5.9 Акумулатори за студ
Този уред е оборудван с една или
повече тавички за приготвяне на
кубчета лед.
Фризерът съдържа най-малко един
акумулатор за студ, който увеличава
времето за съхранение, в случай на
спиране на тока или повреда.
Не използвайте метални
инструменти за изваждане
на тавичките от фризера.
13
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
6.1 Звуци при нормална
работа:
•
Поставяйте храната така, че
въздухът да може свободно да
циркулира около нея.
Следните звуци са нормални по време
на работа:
6.4 Съвети за охлаждане
•
Полезни съвети:
•
•
•
Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен
от термично разширение
(естествен физически феномен,
който не е опасен).
Слаб звук на щракане от
температурния регулатор, когато
компресорът се включва или
изключва.
6.2 Съвети за икономия на
електроенергия
•
•
Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
Не отстранявайте акумулаторите за
студ от фризерното отделение.
6.3 Съвети за съхраняване
в хладилник на пресни
хранителни продукти
•
•
Не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в
хладилника.
Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
•
•
•
•
•
Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата
за зеленчуци. Съхранявайте месо
за най-много 1-2 дена.
Готвени храни, студени блюда:
покрийте и поставете на които и да
е шкаф.
Плодове и зеленчуци: почистете
обстойно и поставете в специалния
шкаф. Банани, картофи, лук и
чесън не трябва да се съхраняват в
хладилника, ако не са пакетирани.
Масло и сирене: поставете в
специален запечатан контейнер
или увийте в алуминиево фолио
или полиетиленова торба, за да
извадите колкото може повече
въздух.
Бутилки: затворете с капачка и
поставете или на поставката за
бутилки (ако е възможно) или на
рафта за бутилки на вратата.
6.5 Съвети за замразяване
•
•
Замразявайте само
висококачествени, свежи и
почистени хранителни продукти.
За по-ефективно замразяване и
размразяване разделете храната
на малки порции.
14
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Опаковайте храната в алуминиево
фолио или полиетилен. Уверете се,
че опаковките са херметични.
За да избегнете повишаване в
температурата на вече замразена
храна, не поставяйте прясна
незамразена храна в
непосредствена близост.
Постните храни се съхраняват подобре от мазните. Солта намалява
периода на съхранение на
продуктите.
Не консумирайте ледени кубчета,
лед или ледени близалки
непосредствено преди изваждането
им от фризера. Риск от
замръзвания.
Препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да
можете да проверявате етикета за
времето на съхранение.
6.6 Съвети за съхранение
на замразени храни
•
•
•
•
Уверете се, че готовите замразени
хранителни продукти са били
правилно съхранявани от
търговеца.
Постарайте се замразените
хранителни продукти да бъдат
пренесени от магазина до фризера
за възможно най-кратко време.
Веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно.
Не превишавайте срока на
съхранение, посочен от
производителя на хранителния
продукт.
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от
контакта преди
извършването на каквито и
да било операции по
поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в
охлаждащия блок;
следователно
поддръжката и
презареждането трябва да
се извършват от
упълномощени техници.
Принадлежностите и
частите на уреда не са
подходящи за миене в
съдомиялна машина.
7.2 Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не дърпайте, не движете и
не повреждайте тръбите
и/или кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не повреждайте
охлаждащата система.
Уредът трябва да се почиства
редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на
уреда и ще реализира икономия на
енергия
БЪЛГАРСКИ
7.3 Размразяване на
хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от
изпарителя в хладилното отделение
при всяко спиране на компресора на
електромотора. Водата от
размразяването се оттича по улей и се
събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда,
над електромотора на компресора,
откъдето се изпарява.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
вода в средата на канала на
хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
15
образува скреж, когато той работи,
нито по вътрешните стени, нито по
хранителните продукти.
7.5 Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете цялата храна.
3. Почистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите
отворена/ени, за да предотвратите
появата на неприятни миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако желаете уредът да
остане включен, помолете
някого да го проверява от
време на време, за да се
предотврати развалянето
на храната в случай на
спиране на тока.
Препоръчваме да
активирате режим Holiday.
7.4 Обезскрежаване на
фризера
Отделението на фризера е без
заскрежаване. Това означава, че не се
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсела
в захранващия контакт.
16
www.aeg.com
Проблем
Звуковата или визуалната
аларма е включена.
Възможна причина
Решение
Няма напрежение в за‐
хранващия контакт.
Включете друг електроуред
в контакта. Обърнете се към
квалифициран електротех‐
ник.
Уредът е включен нео‐
Вж. "Аларма за висока тем‐
тдавна или температура‐ пература".
та е твърде висока.
Температурата в уреда е Свържете се с квалифици‐
твърде висока.
ран електротехник или с найблизкия оторизиран серви‐
зен център.
Вратата е оставена отво‐ Затворете вратата. Вижте
рена.
"Аларма за отворена врата"
Вместо цифри, на дисплея Проблем в температур‐
за температура се показва ния сензор.
символ
или
.
Лампичката не работи.
Лампата е в режим на из‐ Затворете и отворете врата‐
чакване.
та.
Лампичката е дефектна.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център
(охлаждащата система ще
продължи да охлажда про‐
дуктите, но температурата
няма да може да се регули‐
ра).
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен цен‐
тър.
Температурата е зададе‐ Вижте "Експлоатация".
на неправилно.
Поставени са прекалено
много хранителни про‐
дукти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
Температурата в поме‐
щението е твърде висо‐
ка.
Вижте таблицата за клима‐
тичен клас на табелката с
данни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните про‐
дукти да се охладят до стай‐
на температура, преди да ги
съхранявате.
Вратичката не е правил‐
но затворена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
БЪЛГАРСКИ
Проблем
17
Възможна причина
Решение
Функцията "Frostmatic"
или функцията
"Coolmatic" са включени.
Вижте "функцията
Frostmatic" или "функцията
Coolmatic".
Компресорът не стартира
незабавно след натискане
на бутона „Frostmatic” или
„Coolmatic”, или след смя‐
на на температурата.
Това е нормално, не е
възникнала неизправ‐
ност.
Компресорът се включва
след известно време.
В хладилника се стича во‐
да.
Хранителните продукти
предотвратяват изтича‐
нето на водата в съда за
събиране.
Уверете се, че хранителните
продукти не се допират до
задната стена.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
Изходящият маркуч за
топяща се вода не е
свързан към тавата на
изпарителя над компре‐
сора.
Свържете изходящия маркуч
за топяща се вода към тава‐
та на изпарителя.
Водата тече на пода.
Не може да се задава тем‐ Функцията "Frostmatic"
пература.
или функцията
"Coolmatic" са включени.
Изключете функцията
"Frostmatic" функцията
"Coolmatic" ръчно или изча‐
кайте, докато се нулира ав‐
томатично, за да зададете
температурата. Вижте
"функцията Frostmatic" или
"функцията Coolmatic".
dEMo се показва на дис‐
плея.
Уредът е в демонстра‐
ционен режим.
Задръжте режим натиснат за
приблизително 10 секунди,
докато не прозвучи продъл‐
жителен звук и дисплеят се
изключи за кратко.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на темпера‐ Задайте по-висока/по-ниска
турата не е настроен
температура.
правилно.
Вратичката не е правил‐
но затворена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Температурата на храни‐ Изчакайте температурата на
телните продукти е твър‐ хранителните продукти да
де висока.
спадне до температурата в
помещението, преди съхра‐
нение.
18
www.aeg.com
Проблем
Възможна причина
Решение
Прекалено много храни‐ Добавяйте по-малко храни‐
телни продукти се съхра‐ телни продукти едновремен‐
няват едновременно.
но.
Вратата се отваря често. Отворете вратата само, ако
е необходимо.
Функцията "Frostmatic"
или функцията
"Coolmatic" са включени.
Вижте "функцията
Frostmatic" или "функцията
Coolmatic".
Няма циркулация на сту‐
ден въздух в уреда.
Уверете се, че има циркула‐
ция на студен въздух в уре‐
да.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен
център.
8.2 Смяна на крушката
Уредът е снабден с вътрешна LED
лампа, с дълъг живот.
Само сервизен персонал може да
подменя осветителното тяло.
Свържете се с оторизирания център
за обслужване.
8.3 Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
сглобяване.
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
9. ШУМОВЕ
Чува се шум по време на нормална употреба (компресор, циркулация на
охлаждащия агент).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
БЪЛГАРСКИ
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
10.1 Продуктов фиш
Търговска марка
AEG
Модел
SCE81824TS PNC925501042
категория
7. Хладилник – Фризер
Клас на енергийна ефективност
A++
19
20
www.aeg.com
Консумация на енергия в kWh за година въз ос‐
228
нова на стандартни тестови резултати за 24 ча‐
са. Реалната консумация на енергия зависи от
начина, по който се използва уреда и къде е раз‐
положен.
Обем за съхранение в литри, хладилник
192
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
253
Обем за съхранение в литри, фризер
61
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения
-
Класификация на звездите на фризерното отде‐
ление с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделения > 14 ° C (° C), ако има такива
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Да
Захранването е безопасно в ч
21
Капацитет на замразяване в kg/24ч
10
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
10
Най-висока околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
43
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
39
Вграден уред Д/Н
Да
този уред е предназначен да се изолзва изклю‐
чително за съхранение на вино Д/Н
Не
10.2 Допълнителни
технически данни
Размери на отвора за
вграждане
Височина
1780 mm
Ширина
560 mm
Дълбочина
550 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
БЪЛГАРСКИ
Техническата информация се намират
на табелката с данни на външната или
21
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
22
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................ 22
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...............................................................................24
3. ÜZEMBE HELYEZÉS......................................................................................... 26
4. MŰKÖDÉS.......................................................................................................... 27
5. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................30
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK........................................................ 33
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS..................................................................................... 34
8. HIBAELHÁRÍTÁS................................................................................................35
9. ZAJOK.................................................................................................................37
10. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 39
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
MAGYAR
23
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos,
komplex fogyatékossággal élő személyek kizárólag
akkor használhatják, ha megfelelő oktatásban
részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
1.2 Általános Biztonság
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon
vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
24
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott
típusú elektromos berendezéseket használjon a
készülék ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
A bútorba való beépítés előtt ne
használja a készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
•
•
•
•
•
Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó
nyitási irányának megfordítása) előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
MAGYAR
•
•
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
A készülék egy csomag szárítószert
tartalmaz. Ez nem játékszer. Ez nem
élelmiszer. Kérjük, hogy
haladéktalanul dobja ki.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön
be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon hálózati
elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
25
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés tűzveszély.
A készülékben gyúlékony,
azonban igen környezetbarát földgáz,
izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a hűtőkör izobutánt
tartalmazó alkatrészeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejében, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe.
A szénsav ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.
2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez
használható. Otthona világítására ne
használja.
26
www.aeg.com
2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
2.6 Szerviz
•
•
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 Elhelyezés
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az összeszerelési
utasítást.
A legjobb teljesítmény biztosítása
érdekében a készüléket minden
hőforrástól, például radiátoroktól,
kazánoktól, közvetlen napsütéstől stb.
távol helyezze üzembe. Gondoskodjon
arról, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék hátlapja körül.
3.2 Elhelyezés
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján van
feltüntetve.
Klíma‐
osztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és 32°C között
N
+16°C és 32°C között
ST
+16°C és 38°C között
T
+16°C és 43°C között
MAGYAR
Bizonyos működési
problémák léphetnek fel
egyes típusoknál, ha az
adott tartományon kívül eső
értéken üzemelteti azokat. A
megfelelő működés
kizárólag a megadott
hőmérséklet-tartományon
belül biztosítható.
Amennyiben kételye merül
fel azzal kapcsolatban, hogy
hova telepítse a készüléket,
forduljon a készülék
forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy
a legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
•
•
jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
3.4 Szellőzési követelmények
A készülék mögött megfelelő légáramlást
kell biztosítani.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Elektromos
csatlakoztatás
•
•
27
min.
200 cm2
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő
VIGYÁZAT!
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az összeszerelési
utasítást.
4. MŰKÖDÉS
4.1 Kezelőpanel
1
8
7
6
1 Kijelző
2 Fagyasztó hőmérséklet-növelő gomb
3 Fagyasztó hőmérséklet-csökkentő
gomb
4 OK
5 Mode
5
4
3
2
6 Hűtőtér hőmérséklet-növelő gomb
7 Hűtőtér hőmérséklet-csökkentő gomb
8 ON/OFF
A gyárilag beállított billentyűhangot
megváltoztathatja, ha egyszerre
megnyomja a Mode és a hőmérsélet-
28
www.aeg.com
csökkentő gombot néhány másodpercig.
Az eredeti hang visszaállítható.
4.2 Kijelzés
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
4.3 Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a tápkábel
csatlakozóját a hálózati aljzatba.
2. Ha a kijelző nincs bekapcsolva,
nyomja meg a ON/OFF gombot. A
hőmérséklet-visszajelző a beállított
alapértelmezett hőmérsékletet
mutatja.
Néhány másodperc után
megszólalhat a riasztó.
A riasztó nullázásához lásd
a „Magas hőmérséklet miatti
riasztás” c. részt.
Eltérő hőmérséklet beállításához lásd a
„Hőmérséklet-szabályozás” c. részt.
Ha "dEMo" jelenik meg a kijelzőn,
olvassa el a Hibaelhárítás című fejezetet.
4.4 Kikapcsolás
1. Nyomja le 5 másodpercre a készülék
ON/OFF gombját.
A kijelző kikapcsol.
2. Húzza ki a dugaszt a hálózati
aljzatból.
4.5 A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet-szabályzókkal állítsa be a
készülék hőmérsékletét.
Beállított alapértelmezett hőmérséklet:
• +5 °C a hűtő esetében
• -18 °C a fagyasztó esetében
A. Hűtőrekesz viszajelző
B. Időzítő jelzés
/Hőmérséklet-ellenőrző lámpa
C. ON/OFF visszajelző
D. Coolmatic funkció
E. Holiday üzemmód
F. Frostmatic funkció
G. Hőmérséklet-visszajelző
H. Fagyasztó rekesz viszajelző
I. Figyelmeztető visszajelző
J. ChildLock funkció
K. DrinksChill funkció
L. DYNAMICAIR funkció
A hőmérséklet-visszajelzők a beállított
hőmérsékletet mutatják.
A beállított új hőmérsékletet
a készülék 24 órán belül éri
el.
A beállított hőmérsékletet a
készülék áramszünet esetén
is megjegyzi.
4.6 A hűtő bekapcsolása
A hűtő bekapcsolásához elegendő
megnyomni a hűtő hőmérsékletszabályozó gombját. A hűtő más módon
történő bekapcsolása:
1. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A Hűtő OFF visszajelző villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A hűtő OFF visszajelző nem világít
tovább.
Eltérő hőmérséklet
beállításához lásd a
„Hőmérséklet-szabályozás”
c. részt.
4.7 A hűtő kikapcsolása
1. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
MAGYAR
A hűtő OFF visszajelzője és a
hűtőrekesz visszajelzője villog.
A hűtő hőmérséklet-visszajelzőjén
vízszintes vonalak láthatóak.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A hűtő OFF visszajelző jelenik meg.
4.8 Coolmatic funkció
Ha nagyobb mennyiségű meleg
élelmiszert kell behelyeznie a
készülékbe, például bevásárlás után, azt
javasoljuk, hogy aktiválja a Coolmatic
funkciót a termékek gyorsabb lehűtése
és annak megelőzése érdekében, hogy a
már a hűtőszekrényben lévő
élelmiszerek felmelegedjenek.
1. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A Coolmatic visszajelző villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A Coolmatic visszajelző jelenik meg.
A Coolmatic funkció kb. 6 óra elteltével
automatikusan kikapcsol.
A funkció automatikus befejeződése
előtti kikapcsoláshoz ismételje meg a
műveletet.
A funkció akkor is kikapcsol,
ha eltérő hűtőtérhőmérsékletet állít be.
4.9 Holiday üzemmód
Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a
készülék hosszabb távollét alatt zárva és
üresen álljon anélkül, hogy kellemetlen
szagok képződnének a készülékben.
1. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A Holiday visszajelző villog. A
hőmérséklet-visszajelző a beállított
hőmérsékletet mutatja.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A Holiday visszajelző jelenik meg.
A hőmérsékletbeállítás
megváltoztatásakor az
üzemmód kikapcsol.
29
4.10 Frostmatic funkció
A Frostmatic funkció felgyorsítja a friss
élelmiszer fagyasztását, ugyanakkor
megvédi a már tárolt élelmiszereket a
nem kívánatos felmelegedéstől.
1. E funkció bekapcsolásához nyomja
meg a Mode gombot a megfelelő
ikon megjelenéséig.
A Frostmatic visszajelző villog.
2. Az OK gombot nyomja meg a
megerősítéshez.
A Frostmatic visszajelző jelenik meg.
A funkció 52 óra elteltével automatikusan
kikapcsol
A funkció automatikus befejeződése
előtti kikapcsoláshoz addig ismételje a
műveletet, míg a Frostmatic visszajelző
ki nem kapcsol.
A funkció akkor is kikapcsol,
ha eltérő beállított
hőmérsékletet választ ki.
4.11 ChildLock funkció
A ChildLock funkció segítségével
letilthatja a készülék gombjainak
működtetését.
1. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A ChildLock visszajelző villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A ChildLock visszajelző jelenik meg.
A ChildLock funkció kikapcsolásához
addig ismételje az eljárást, míg a
ChildLock visszajelző el nem tűnik.
4.12 DrinksChill funkció
A DrinksChill funkció segítségével
figyelmeztető hangjelzést állíthat be a
kívánt időre. Ez akkor lehet hasznos, ha
egy receptnél megadott ideig szükséges
hűteni a hozzávalókat.
Ez akkor is hasznos, ha emlékeztetővel
szeretné felhívni a figyelmét arra, hogy
palackokat helyezett a fagyasztóba azok
gyors lehűtéséhez.
1. Addig nyomja a Mode gombot, amíg
a megfelelő ikon megjelenik.
A DrinksChill visszajelző villog.
30
www.aeg.com
Az Időzítő néhány másodpercig a
beállított értéket (30 perc) mutatja.
2. Nyomja meg az Időszabályozó
gombot, és módosítsa az időzítési
értéket 1 és 90 perc között.
3. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A DrinksChill visszajelző jelenik meg.
Az Időzítő villogni kezd (min).
A visszaszámlálás végén a DrinksChill
visszajelző villogni kezd, és egy
hangjelzés hallható. A hangjelzés
kikapcsolásához és a funkció
leállításához nyomja meg az OK gombot.
A funkció kikapcsolásához addig
ismételje az eljárást, míg a DrinksChill
visszajelző el nem tűnik.
Az időt a visszaszámlálás
során és lejáratkor
módosíthatja úgy, hogy
megnyomja a hőmérsékletcsökkentő gombot és a
hőmérséklet-növelő gombot.
4.13 Magas hőmérséklet
miatti riasztás
A fagyasztótérben a hőmérséklet
(például áramkimaradás miatti)
emelkedését a riasztás ikon és a
fagyasztó hőmérséklet-visszajelzőinek
villogása, valamint a figyelmeztető
hangjelzés megszólalása jelzi.
Nyomja meg bármelyik gombot.
A hangjelző kikapcsol.
A fagyasztó hőmérséklet-visszajelzője
néhány másodpercig kijelzi a
készülékben keletkezett legmagasabb
hőmérsékletet, majd ismét a beállított
hőmérsékletet jelzi ki.
A hőmérséklet helyreállásáig
a riasztás visszajelző tovább
villog.
4.14 Nyitott ajtó riasztás
Ha az ajtó hozzávetőleg 90 másodpercig
nyitva marad, a hangjelzés megszólal, és
a figyelmeztető visszajelző villogni kezd.
A riasztás az ajtó becsukása után leáll. A
riasztás alatt a hangjelzés bármely gomb
megnyomásával elnémítható.
4.15 DYNAMICAIR funkció
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot a
megfelelő ikon megjelenéséig.
A DYNAMICAIR visszajelző villog.
2. Az OK gombot nyomja meg a
megerősítéshez.
A DYNAMICAIR visszajelző jelenik
meg.
A funkció kikapcsolásához addig
ismételje az eljárást, míg a
DYNAMICAIR visszajelző ikon el nem
tűnik.
Ha a funkció bekapcsolása
automatikusan történik, a
DYNAMICAIR jelzőfény nem
világít (lásd a „Napi
használat” c. fejezetet).
A DYNAMICAIR funkció
bekapcsolása növeli az
energiafogyasztást.
5. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT!
Ne használjon
mosószereket,
súrolóporokat, klór- vagy
olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a
felületet.
MAGYAR
5.2 Az ajtó polcainak
elhelyezése
A hűtőrekesz ajtaja több sor polctartó
sínnel van ellátva, hogy az ajtópolcokat
tetszés szerinti helyre lehessen tenni.
31
Ha az OK megjelenik (A), helyezze a
friss élelmiszert a szimbólum által jelzett
területre, ha nem (B), akkor állítsa a
hőmérséklet-szabályozót hidegebb
értékre, majd várjon 12 órát a
hőmérséklet-visszajelző ellenőrzése
előtt.
A
OK
B
OK
1
1
2
Az ajtópolc áthelyezéséhez óvatosan
csúsztassa az ajtópolcot a nyilakkal
jelzett irányba.
5.3 Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartó
sínnel vannak ellátva, hogy a polcokat
tetszés szerinti helyre lehessen tenni.
1
Friss élelmiszer behelyezése
vagy a készülék ajtajának
hosszabb ideig tartó,
többszöri kinyitása után
normális jelenség, hogy az
OK üzenet nem jelenik meg
a kijelzőn. Várjon legalább
12 órát a hőmérsékletszabályzó beállításának
megváltoztatása előtt.
5.5 DYNAMICAIR
A hűtőtér rekesze olyan eszközzel van
felszerelve, mely lehetővé teszi az ételek
gyors lehűtését, és egyenletesebb
hőmérséklet-eloszlást biztosít a
hűtőtérben.
Ez az eszköz önállóan bekapcsol, amikor
szükség van rá, például az ajtónyitás
utáni hőmérséklet-visszaállításnál, illetve
amikor a külső hőmérséklet magas.
2
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő
üvegpolcot.
5.4 Hőmérséklet-visszajelző
Az élelmiszerek helyes tárolása
érdekében a hűtőszekrény hőmérsékletvisszajelzővel van felszerelve. A
készülék oldalfalán elhelyezett
szimbólum a hűtőszekrény leghidegebb
területét jelöli.
32
www.aeg.com
Ha szükséges, az eszköz
manuálisan is bekapcsolható
(lásd a „DYNAMICAIR
funkció” c. részt).
A DYNAMICAIR eszköz az
ajtónyitáskor kikapcsol, majd
azonnal működésbe lép,
amint becsukja az ajtót.
5.6 Lefagyasztás és a
fagyasztott termékek tárolása
A fagyasztórekesz alkalmas friss
élelmiszerek lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 órán át a
készüléket bekapcsolt Frostmatic
funkcióval.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert
a felső rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék
belsejében található adattáblán van
feltüntetve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe; ez alatt az idő alatt ne tegyen
be további lefagyasztandó élelmiszert.
Véletlenszerűen, például
áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás
esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig
tart, mint a műszaki
jellemzők között megadott
„áramkimaradási biztonság”
(felolvadási idő), a felolvadt
élelmiszert gyorsan el kell
fogyasztani, vagy azonnal
meg kell főzni, majd pedig a
(kihűlés után) újra
lefagyasztani.
5.7 Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott
élelmiszerek használat előtt a
hűtőrekeszben vagy
szobahőmérsékleten kiolvaszthatók, attól
függően, hogy mennyi idő áll
rendelkezésre ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból
kivéve is megfőzhetők: ebben az
esetben a főzés hosszabb ideig tart.
5.8 Jégkockakészítés
A készülékben egy vagy több
jégkockatartó található jégkockák
készítéséhez.
Amikor a jégkockatartókat ki
akarja venni a fagyasztóból,
ne próbáljon fémeszközzel
segíteni.
1. Töltse meg vízzel ezeket a tálcákat
2. Tegye a jégkockatartókat a
fagyasztórekeszbe.
5.9 Jégakkuk
A fagyasztó legalább egy jégakkut
tartalmaz, amely megnöveli az
eltarthatósági időtartamot
áramkimaradás vagy áramszünet esetén.
MAGYAR
33
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
6.1 Normális működéssel járó
hangok:
•
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
•
•
•
•
Gyenge gurgulázó és bugyborékoló
hang a csőkígyókból a hűtőközeg
áramlása közben.
Zümmögő vagy pulzáló hang hallható
a kompresszor felől a hűtőközeg
áramoltatása során.
Hirtelen recsegő zaj hallható a
készülék belseje felől, melyet a
hőtágulás okoz (ez természetes és
nem veszélyes fizikai jelenség).
Gyenge kattanó zaj hallható a
hőmérséklet-szabályozóból a
kompresszor be- vagy
kikapcsolásakor.
6.2 Energiatakarékossági
tanácsok
•
•
Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva.
Ne vegye ki a jégakkumulátorokat a
fagyasztókosárból.
6.3 Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
•
•
•
Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben.
Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
6.4 Ötletek a hűtőszekrény
használatához
Hasznos tanácsok:
•
•
Hús (minden fajtája): csomagolja
megfelelő csomagolóanyagba, és
helyezze a zöldséges fiók feletti
üveglapra. A húst legfeljebb 1-2 napig
tárolja.
Készételek, hidegtálak: fedje le és
helyezze a polcok egyikére.
•
•
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
tisztítsa meg, és helyezze egy erre a
célra készült tartóedénybe. Ha a
banán, krumpli, hagyma vagy
fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
őket a hűtőszekrényben tartani.
Vaj és sajt: speciális légmentes
tartóedénybe kell helyezni, vagy
alufóliába vagy nejlonzacskókba
csomagolni őket, és a lehető legtöbb
levegőt kiszorítani körülöttük.
Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja
őket az ajtó palacktartó rekeszében
vagy (ha van) a palacktartó állványon.
6.5 Ötletek fagyasztáshoz
•
•
•
•
•
•
•
Csak első osztályú, friss és alaposan
megtisztított élelmiszereket
fagyasszon le.
A hatékonyabb fagyasztás és
felolvasztás érdekében az
élelmiszereket ossza fel kis adagokra.
Az ételt alufóliába vagy műanyag
fóliába csomagolja. Ügyeljen arra,
hogy a csomagolás légmentes
legyen.
A már lefagyasztott élelmiszer
felmelegedésének elkerülésére ne
helyezze közvetlenül mellé a friss,
lefagyasztandó élelmiszert.
A zsírszegény ételeket könnyebben
és hosszabb ideig lehet tárolni, mint a
zsírosakat. A só csökkenti az
élelmiszerek eltarthatóságát.
A jégkockákat, illetve jégkrémeket ne
fogyassza azonnal a fagyasztóból
való kivétel után, mert fagyási sérülést
okozhatnak.
Ajánlatos minden egyes csomagon
feltüntetni a lefagyasztás dátumát,
hogy nyomon lehessen követni a
tárolási időket.
6.6 Ötletek fagyasztott
élelmiszerek tárolásához
•
•
Ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg
lefagyasztott élelmiszereket
megfelelően tárolta-e az eladó.
Gondoskodjon róla, hogy a
fagyasztott élelmiszerek a lehető
legrövidebb időn belül elkerüljenek az
élelmiszerüzletből a fagyasztóba.
34
www.aeg.com
•
A kiolvasztott élelmiszerek nagyon
gyorsan romlanak, nem fagyaszthatók
vissza.
•
Ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Általános
figyelmeztetések
VIGYÁZAT!
Bármilyen karbantartási
művelet előtt válassza le a
készüléket a hálózatról.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz,
ezért csak megbízott szerelő
végezhet rajta karbantartást,
és töltheti fel újra.
A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.
7.2 Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT!
Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg
a készülékben lévő csöveket
és/vagy kábeleket.
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
7.3 A hűtőszekrény
jégmentesítése
Rendeltetésszerű használat során az
olvadékvíz minden alkalommal
automatikusan távozik a hűtőrekesz
elpárologtatójáról, amint a kompresszor
leáll. A jégmentesítéssel keletkezett víz a
hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján,
a kompresszor felett elhelyezett tartályba
jut, ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának
közepén látható olvadékvíz
kivezetőnyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet
elvezeti, rendszeresen megtisztítsa,
nehogy a víz befolyjon a tárolótérbe,
károsítva a készüléket vagy a tárolt árut.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
7.4 A fagyasztó leolvasztása
A fagyasztótér dérmentes kivitelű. Ez azt
jelenti, hogy a működés közben nem
képződik dér a készülékben, a belső
falakon vagy pedig az élelmiszereken.
7.5 Ha a készülék nincs
használatban
MAGYAR
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/
ajtókat, hogy ne képződjenek
kellemetlen szagok.
35
VIGYÁZAT!
Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné
hagyni, kérjen meg valakit,
időnként ellenőrizze, hogy a
benne lévő étel nem romlotte meg áramkimaradás miatt.
Javasoljuk a Holiday
üzemmód bekapcsolását.
8. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
8.1 Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék nem működik.
A készülék ki van kapcsol‐
va.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs
Csatlakoztassa megfelelően a
megfelelően csatlakoztatva hálózati dugaszt a konnektor‐
a konnektorba.
ba.
Nincs feszültség a konnek‐ Csatlakoztasson egy másik
torban.
elektromos készüléket a háló‐
zati aljzatba. Forduljon szak‐
képzett villanyszerelőhöz.
A hangjelzéses vagy vizuális A készüléket mostanában
riasztás be van kapcsolva.
kapcsolta be, vagy a hő‐
mérséklet túl magas.
A hőmérséklet-kijelzőn
,
szimbólum jelenik meg
számok helyett.
Olvassa el a „Magas hőmér‐
séklet miatti riasztás” c. sza‐
kaszt.
A készülékben a hőmér‐
séklet túl magas.
Kérjük, forduljon egy szakkép‐
zett villanyszerelőhöz vagy a
legközelebbi márkaszervizhez.
Az ajtó nyitva van.
Zárja be az ajtót. Olvassa el a
„Nyitott ajtó riasztás” c. sza‐
kaszt.
Hőmérséklet-érzékelő hi‐
ba.
Forduljon a legközelebbi már‐
kaszervizhez (a hűtőrendszer
továbbra is működik, és hideg‐
en tartja az élelmiszereket, de
nem lehetséges a hőmérséklet
szabályozása).
36
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A világítás nem működik.
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghibá‐ Forduljon a legközelebbi már‐
sodott.
kaszervizhez.
A kompresszor folyamato‐
san működik.
A kompresszor nem indul el
azonnal a „Frostmatic” vagy
„Coolmatic” kapcsoló meg‐
nyomása, illetve a hőmér‐
séklet módosítása után.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Lásd a „Működés” című sza‐
kaszt.
Túl sok élelmiszert helye‐
zett egyszerre a készülék‐
be.
Várjon néhány órát, majd el‐
lenőrizze ismét a hőmérsékle‐
tet.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Lásd az adattáblán a Klíma‐
osztály táblázatot.
Túl sok meleg ételt tett a
hűtőbe.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahő‐
mérsékletre.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A „Frostmatic funkció”
vagy „Coolmatic funkció”
be van kapcsolva.
Olvassa el a „Frostmatic funk‐
ció” vagy „Coolmatic funkció”
c. szakaszt.
Ez normális jelenség, nem
történt hiba.
A kompresszor kis idő múlva
elindul.
Víz folyik be a hűtőszekrény‐ Az élelmiszerek megaka‐
be.
dályozzák, hogy a víz a
vízgyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen rá, hogy az élelmi‐
szerek ne érjenek a hátsó fal‐
hoz.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
Víz a padlón.
A leolvasztási víz kifolyója
nincs csatlakoztatva a
kompresszor fölötti páro‐
logtató tálcához.
Illessze a leolvasztási víz kifo‐
lyóját a párologtató tálcához.
A hőmérséklet nem állítható
be.
A „Frostmatic funkció”
vagy „Coolmatic funkció”
be van kapcsolva.
Kapcsolja ki manuálisan a
„Frostmatic funkció”-t vagy a
„Coolmatic funkció”-t, vagy a
hőmérséklet beállításával vár‐
jon a funkció automatikus ki‐
kapcsolásáig. Olvassa el a
„Frostmatic funkció” vagy
„Coolmatic funkció” c. sza‐
kaszt.
MAGYAR
37
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
dEMo meg nem jelenik a ki‐
jelzőn.
A készülék bemutató mód‐ Tartsa körülbelül 10 másod‐
ban működik.
percen át lenyomva az OK
gombot, míg egy hosszú
hangjelzés nem hallatszik, és
a kijelző rövid időre le nem
kapcsol.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az élelmiszerek hőmérsék‐ Hagyja, hogy az élelmiszerek
lete túl magas.
a szobahőmérsékletre hűlje‐
nek a tárolás előtt.
Túl sok élelmiszer van tá‐
rolva egy időben.
Kevesebb élelmiszert helyez‐
zen be egyszerre.
Túl gyakran nyitja ki az aj‐
tót.
Az ajtót csak akkor nyissa ki,
ha szükséges.
A „Frostmatic funkció”
vagy „Coolmatic funkció”
be van kapcsolva.
Olvassa el a „Frostmatic funk‐
ció” vagy „Coolmatic funkció”
c. szakaszt.
Nem kering a hideg levegő Gondoskodjon arról, hogy ke‐
a készülékben.
ringeni tudjon a hideg levegő a
készülékben.
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
8.2 A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú élettartamú belső
LED-világítással szereltük fel.
8.3 Az ajtó becsukása
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az összeszerelési
utasítást.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti. Forduljon a helyi
márkaszervizhez.
9. ZAJOK
Normál működés közben bizonyos hangok hallhatók (kompresszor, hűtőfolyadék
áramlása).
38
www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
MAGYAR
10. MŰSZAKI ADATOK
10.1 Termékismertető adatlap
Védjegy
AEG
Modell
SCE81824TS PNC925501042
Kategória
7. Hűtőszekrény - fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A++
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
teszteredmények alapján. A tényleges energiafo‐
gyasztás függ a készülék elhelyezésétől és haszná‐
latának módjától
228
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
192
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
253
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
61
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz
csillag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C),
ha van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Igen
Áramkimaradástól független, órában
21
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
10
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben
a készülék rendeltetésszerűen használható, °C ér‐
tékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C érték‐
ben
43
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
39
Beépíthető készülék I/N
Igen
39
40
www.aeg.com
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervez‐
ték I/N
10.2 Kiegészítő műszaki
adatok
A mélyedés méretei
Magasság
1780 mm
Szélesség
560 mm
Nem
Mélység
550 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
11. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
УКРАЇНСЬКА
41
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................41
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................... 43
3. УСТАНОВКА...................................................................................................... 45
4. ОПИС РОБОТИ................................................................................................. 46
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ........................................................................... 50
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ...............................................................................52
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА........................................................................................ 53
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ..................................................................................... 54
9. ШУМИ................................................................................................................. 57
10. ТЕХНІЧНІ ДАНІ................................................................................................ 58
ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ
Дякуємо, що обрали цей прилад від AEG. Ми створили його для бездоганної
роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які
допомагають робити життя простішим, – це властивості, які можна не знайти
у звичайних приладах. Приділіть декілька хвилин, аби прочитати, як
отримати найкраще від цього приладу.
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.aeg.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registeraeg.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.aeg.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
1.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
42
www.aeg.com
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладу слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
користуватися приладом лише після належного
навчання.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах:
– у фермерських будинках, на кухнях магазинів,
офісів та інших робочих середовищ;
– клієнтами готелів, мотелів, міні-готелів та в
інших житлових приміщеннях.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вентиляційні отвори в корпусі
приладу та у вбудованій конструкції мають бути
відкритими.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Для прискорення процесу
розморожування не застосовуйте механічні
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
43
пристрої або інші засоби, окрім тих, що
рекомендовані виробником.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції холодоагенту.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не застосовуйте електричні
пристрої всередині відділень для зберігання
продуктів, якщо вони не передбачені для цієї мети
виробником.
Не застосовуйте водяні розпилювачі або пару для
чищення.
Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою.
Використовуйте тільки нейтральні миючі засоби.
Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі
серветки для очищення, розчинники або металеві
предмети.
Не зберігайте в цьому приладі легкозаймисті
речовини, зокрема аерозольні балончики з
паливом.
Задля уникнення небезпеки при пошкодженні
електричного кабелю його заміну має здійснювати
виробник, представник його авторизованого
сервісного центру або інша кваліфікована особа.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Не користуйтеся приладом, доки
його не буде встановлено у
вбудовану конструкцію.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
•
•
•
•
•
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Подбайте про те, щоб повітря
могло вільно циркулювати навколо
приладу.
Під час першої установки або після
переставлення дверцят зачекайте
принаймні 4 години, перш ніж
підключати прилад до живлення. Це
потрібно для того, щоб масло могло
стекти назад до компресора.
Перш ніж виконувати будь-які
операції на приладі (наприклад,
переставлення дверцят), витягніть
вилку з електричної розетки.
Не встановлюйте прилад поблизу
обігрівачів, кухонних плит, духових
шаф чи варильних поверхонь.
Встановлюйте прилад там, де на
нього не потраплятиме дощ.
44
www.aeg.com
•
•
•
•
Встановлюйте прилад так, щоб на
нього не попадало пряме сонячне
проміння.
Не встановлюйте прилад у місцях з
високою вологістю або низькою
температурою.
Пересуваючи прилад, піднімайте
його за передній край, аби не
подряпати підлогу.
Прилад містить упаковку
вологовбирача. Це не іграшка. Його
не можна їсти. Негайно утилізуйте
його.
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
При розміщенні приладу
переконайтеся, що шнур
живлення не затиснуто і не
пошкоджено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не використовуйте
розгалужувачі, перехідники
й подовжувачі.
•
•
•
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Стежте за тим, щоб не пошкодити
електричні компоненти (наприклад,
штепсель, кабель живлення,
компресор). При необхідності
заміни електричних компонентів
слід звернутися до авторизованого
сервісного центру або до
електрика.
Кабель живлення повинен
знаходитися нижче рівня
штепсельної вилки.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
•
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і пожежі.
У приладі міститься
легкозаймистий газ, ізобутан (R600a),
— природний газ з високим рівнем
екологічності. Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції
холодоагенту, що містить ізобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Не дозволяється класти всередину
приладу інші електричні прилади
(наприклад, апарати для
виготовлення морозива), якщо інше
не зазначається виробником.
У разі пошкодження контуру
циркуляції холодоагенту,
переконайтесь у відсутності полум’я
та джерел займання в кімнаті.
Провітріть приміщення.
Не ставте гарячі предмети на
пластикові частини приладу.
Не кладіть газовані напої в
морозильну камеру. Це створить
тиск на пляшку з напоєм.
Не зберігайте у приладі займисті
гази та рідини.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
Не торкайтеся компресора чи
конденсатора. Вони гарячі.
Не виймайте предмети з
морозильної камери та не
торкайтеся їх мокрими або
вологими руками.
Не заморожуйте ті продукти, що
були раніше розморожені.
УКРАЇНСЬКА
•
Дотримуйтеся вказаних на упаковці
продуктів інструкцій щодо
зберігання.
2.4 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
•
Тип лампи, що застосовується у
цьому приладі, призначено лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
2.5 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•
•
•
Перед початком ремонту прилад
треба від’єднати від електромережі,
знявши запобіжник або витягнувши
шнур живлення з розетки.
У холодильному агрегаті цього
приладу містяться вуглеводні.
Обслуговування та перезаряджання
агрегату повинен виконувати лише
кваліфікований спеціаліст.
Регулярно оглядайте дренажний
отвір приладу та очищуйте його за
необхідності. У разі блокування
отвору розморожена вода
збиратиметься на дні приладу.
•
45
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
2.7 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
•
•
•
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення й
викиньте його.
Зніміть дверцята, щоб запобігти
запиранню дітей чи домашніх
тварин усередині приладу.
Контур циркуляції холодоагенту й
ізоляційні матеріали приладу є
екологічно чистими.
Ізоляційна піна містить займистий
газ. Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів
муніципальної влади.
Не пошкоджуйте елементи
охолоджувача, що знаходяться
поруч із теплообмінником.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
2.6 Сервіс
•
Для ремонту приладу зверніться в
авторизований сервісний центр.
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
3.1 Місцезнаходження
Зверніться до інструкцій із
монтажу, щоб отримати
відомості про
встановлення.
Для забезпечення максимальної
надійності встановіть прилад подалі
від джерел тепла, таких як батареї,
бойлери, пряме сонячне світло тощо.
Переконайтеся, що повітря може
вільно циркулювати довкола задньої
панелі приладу.
3.2 Розміщення
Установіть прилад у сухому, добре
провітрюваному приміщенні, де
46
www.aeg.com
температура навколишнього
середовища відповідає кліматичному
класу, вказаному на табличці з
технічними даними приладу.
Кліма‐
тичний
клас
Навколишня температура
SN
Від +10 °C до + 32 °C
N
Від +16 °C до + 32 °C
ST
Від +16 °C до + 38 °C
T
Від +16 °C до + 43 °C
•
•
•
При експлуатації за
межами цього діапазону
для деяких типів моделей
можуть виникнути певні
проблеми в роботі.
Правильна робота
гарантується лише при
експлуатації в зазначеному
діапазоні температур. При
виникненні сумнівів щодо
того, де встановлювати
прилад, зверніться до
продавця, нашої служби
обслуговування клієнтів
або в найближчий
авторизований сервісний
центр.
даними, відповідають показникам
мережі у вашому регіоні.
Прилад повинен бути заземленим.
З цією метою вилка приладу
оснащена спеціальним контактом.
Якщо у розетці заземлення немає,
заземліть прилад окремо у
відповідності до чинних
нормативних вимог,
проконсультувавшись із
кваліфікованим електриком.
Виробник не несе відповідальності
у разі недотримання цих правил
техніки безпеки.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
3.4 Вимоги щодо вентиляції
Позаду приладу має бути достатньо
місця для циркуляції повітря.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Під’єднання до
електромережі
•
min.
200 cm2
УВАГА
Див. інструкції з монтажу,
щоб отримати відомості
щодо встановлення.
Перш ніж під’єднати прилад до
електромережі, переконайтеся, що
показники напруги й частоти,
вказані на табличці з паспортними
4. ОПИС РОБОТИ
4.1 Панель керування
1
8
7
6
5
4
3
2
УКРАЇНСЬКА
1 Дисплей
2 Кнопка підвищення температури
морозильника
3 Кнопка зниження температури
морозильника
4 OK
5 Mode
6 Кнопка підвищення температури
холодильної камери
47
7 Кнопка зниження температури
холодильної камери
8 ON/OFF
Стандартні звукові сигнали кнопок
можна змінити, одночасно натиснувши
й утримуючи протягом декількох
секунд кнопку Mode і кнопку зниження
температури. Налаштування може
бути скасовано.
4.2 Дисплей
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
A. Індикатор холодильної камери
B. Індикатор таймера
/Індикатор температури
C. Індикатор ON/OFF
D. Функція Coolmatic
E. Режим Holiday
F. Функція Frostmatic
G. Індикатор температури
H. Індикатор відділення морозильника
I. Індикатор сигналу попередження
J. Функція ChildLock
K. Функція DrinksChill
L. Функція DYNAMICAIR
4.3 Увімкнення
4.4 Вимкнення
1. Вставте вилку в розетку.
2. Натисніть кнопку ON/OFF, якщо
дисплей вимкнений. Індикатори
температури показують
температуру, що встановлена за
промовчанням.
1. Натисніть на приладі кнопку
ON/OFF і утримуйте її протягом 5
секунд.
Дисплей вимкнеться.
2. Витягніть вилку з електричної
розетки.
Через декілька секунд
може пролунати звуковий
сигнал.
Інструкції щодо скидання
сигналу див. у розділі
«Сигнал високої
температури».
Інструкції щодо вибору та
встановлення іншої температури див.
у розділі «Регулювання температури».
4.5 Регулювання
температури
Якщо на дисплеї з’явилося "dEMo",
див. розділ «Усунення
несправностей».
Встановіть температуру в приладі,
натиснувши кнопку керування
температурою.
Температура, встановлена за
промовчанням:
• +5°C для холодильника.
• -18°C для морозильника.
Індикатори температури показують
встановлену температуру.
48
www.aeg.com
Налаштована температура
встановиться протягом
24 годин.
Після перебоїв
електропостачання
встановлена температура
залишається в пам’яті.
4.6 Вмикання холодильника
Для ввімкнення холодильника
достатньо натиснути регулятор
температури холодильника. Можна
ввімкнути холодильник іншим
способом.
1. Натискайте кнопку Mode, доки не
з’явиться відповідний індикатор.
Індикатор холодильника OFF почне
блимати.
2. Для підтвердження натисніть OK.
Індикатор вимкнення холодильника
(OFF) згасне.
Інструкції щодо вибору та
встановлення іншої
температури див. у розділі
«Регулювання
температури».
4.7 Вимкнення
холодильника
1. Натискайте кнопку Mode, доки не
з’явиться відповідний індикатор.
Блимають індикатор вимкнення
холодильника OFF і індикатор
холодильної камери.
На індикаторі температури
холодильника відображаються риски.
2. Для підтвердження натисніть OK.
Відобразиться індикатор вимкнення
(OFF) холодильника.
4.8 Функція Coolmatic
Якщо потрібно покласти велику
кількість теплих продуктів, наприклад,
після відвідання магазину, радимо
активувати функцію Coolmatic для
швидшого охолодження придбаних
продуктів, та щоб уникнути нагрівання
продуктів, які вже зберігаються в
холодильнику.
1. Натискайте Mode, доки не
з’явиться відповідний індикатор.
Блимає індикатор Coolmatic.
2. Натисніть кнопку OK для
підтвердження.
Відобразиться індикатор Coolmatic.
Функція Coolmatic вимикається
автоматично приблизно через 6 годин.
Щоб вимкнути функцію до
автоматичного вимкнення, повторіть
процедуру.
Функція вимикається
шляхом вибору іншої
заданої температури для
холодильника.
4.9 Режим Holiday
Завдяки цьому режиму прилад можна
залишити закритим і порожнім на
період тривалої відсутності та не
хвилюватися, що в ньому утвориться
неприємний запах.
1. Натискайте Mode, доки не
з’явиться відповідний індикатор.
Блимає індикатор Holiday. На
індикаторі температури відобразиться
налаштована температура.
2. Натисніть кнопку OK для
підтвердження.
Відобразиться індикатор Holiday.
Цей режим вимикається
після вибору іншої
температури.
4.10 Функція Frostmatic
Функція Frostmatic пришвидшує
замороження свіжих продуктів і, в той
же час, захищає продукти, які вже
зберігаються в морозильнику, від
небажаного нагрівання.
1. Для увімкнення цієї функції
натисніть і утримуйте кнопку Mode,
доки не з’явиться відповідний
символ.
Блимає індикатор Frostmatic.
2. Для підтвердження натисніть
кнопку OK.
Відобразиться індикатор Frostmatic.
Виконання цієї функції автоматично
припиняється через 52 год.
Щоб вимкнути функцію до
автоматичного завершення, повторіть
УКРАЇНСЬКА
процедуру, доки індикатор Frostmatic
не вимкнеться.
Функція вимикається в разі
вибору іншої заданої
температури.
4.11 Функція ChildLock
Увімкніть функцію ChildLock, щоб
заблокувати кнопки від необережного
натискання.
1. Натискайте кнопку Mode, доки не
з’явиться відповідний індикатор.
Блимає індикатор ChildLock.
2. Для підтвердження натисніть OK.
Відобразиться індикатор ChildLock.
Щоб вимкнути функцію ChildLock,
повторюйте процедуру, доки індикатор
ChildLock не вимкнеться.
4.12 Опція DrinksChill
Функція DrinksChill дозволяє настроїти
звуковий сигнал на потрібний час,
наприклад, якщо згідно з рецептом
продукти необхідно охолоджувати
протягом певного періоду.
Функція також підходить, щоб
встановити нагадування та не забути
забрати з морозильної камери пляшки,
які помістили для швидкого
охолодження.
1. Натискайте Mode, доки не
з’явиться відповідний індикатор.
Індикатор DrinksChill блимає.
Протягом кількох секунд таймер
відображає задане значення (30
хвилин).
2. Натисніть кнопку керування
таймером, щоб змінити це
значення в діапазоні від 1 до 90
хвилин.
3. Натисніть OK, щоб продовжити.
Відображається індикатор DrinksChill.
Таймер починає миготіти (min).
Після закінчення зворотного відліку
блимає індикатор DrinksChill і лунають
звукові сигнали. Натисніть кнопку OK,
щоб вимкнути звук і завершити
функцію.
Щоб вимкнути функцію, повторіть
процедуру доки DrinksChill не згасне.
49
Змінити настроєний час
можна в будь-який момент
до закінчення зворотного
відліку шляхом натискання
кнопок зниження й
підвищення температури.
4.13 Сигнал високої
температури
Підвищення температури в
морозильнику (наприклад, через
припинення електропостачання)
позначається блиманням
попереджувального індикатора та
індикатора температури в
морозильнику, а також лунанням
звукового сигналу.
Натисніть будь-яку кнопку.
Звуковий сигнал вимикається.
Протягом декількох секунд індикатор
температури в морозильнику показує
найвищу досягнуту температуру, тоді
знову відображається встановлена
температура.
Сигнальний індикатор
продовжує блимати до
відновлення нормальних
умов.
4.14 Сигнал відчинених
дверцят
Якщо дверцята залишаються
відкритими протягом приблизно 90
хвилин, лунає звуковий сигнал і
мигтить індикатор попередження.
Попередження вимикається після
закриття дверцят. Під час сигнальної
фази звуковий сигнал можна вимкнути,
натиснувши будь-яку кнопку.
4.15 Функція DYNAMICAIR
Щоб увімкнути функцію:
1. Натисніть і утримуйте кнопку Mode,
доки не з’явиться відповідний
символ.
Блимає індикатор DYNAMICAIR.
2. Для підтвердження натисніть
кнопку OK.
Відобразиться індикатор
DYNAMICAIR.
50
www.aeg.com
Щоб вимкнути функцію, повторіть
кроки, доки індикатор DYNAMICAIR не
вимкнеться.
Якщо функція активується
автоматично, індикатор
DYNAMICAIR не
відображається (див.
розділ «Щоденне
користування»).
Активація функції
DYNAMICAIR збільшує
споживання
електроенергії.
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
5.3 Знімні полички
5.1 Очищення камери
Щоб усунути типовий запах нового
приладу, перш ніж користуватися ним,
помийте камеру і все внутрішнє
приладдя теплою водою з
нейтральним милом, а потім ретельно
витріть.
УВАГА
Не використовуйте миючі
засоби, абразивні
порошки, хлор або засоби
для чищення на основі
масла, оскільки вони
можуть пошкодити
оздоблення поверхні.
Стінки холодильника мають ряд
напрямних, тому висоту поличок
можна змінювати за бажанням.
1
2
5.2 Встановлення полиць
на дверцятах
Дверцята холодильного відділення
обладнані напрямними, які дозволяють
встановлювати полиці відповідно до
індивідуальних побажань.
1
1
2
Щоб установити полиці на дверцятах,
обережно висувайте їх у напрямку,
вказаному стрілками.
Для правильної циркуляції
повітря не розміщуйте
скляну поличку над
шухлядою для овочів.
5.4 Індикатор температури
Для належного зберігання їжі
холодильник обладнано індикатором
температури. Символ на бічній стінці
приладу вказує на найхолоднішу
ділянку в холодильнику.
Якщо відображається OK (А),
покладіть свіжі продукти у позначену
символом зону. У протилежному
випадку (В) відрегулюйте індикатор
температури, установивши його в
УКРАЇНСЬКА
холодніше положення й зачекайте
12 годин перед тим, як знову
перевірити індикатор температури.
A
B
OK
OK
Якщо після того, як до
холодильника покладено
продукти, або після
неодноразового
відчинення дверцят на
тривалий час індикатор OK
зникає, це нормально.
Зачекайте принаймні 12
годин, перш ніж змінювати
налаштування регулятора
температури.
5.5 DYNAMICAIR
Відділення холодильника для вина
оснащено пристроєм, який забезпечує
швидке охолодження продуктів і
підтримує більш рівномірну
температуру в усьому відділенні.
За потреби цей пристрій вмикається
автоматично, наприклад для того, щоб
швидко відновити температуру у
відділенні після відкриття дверцят чи в
умовах високої температури
навколишнього середовища.
За потреби пристрій можна
вмикати вручну (див.
розділ «Функція
DYNAMICAIR»).
51
Пристрій DYNAMICAIR
припиняє працювати, якщо
дверцята відчинені, і знову
починає працювати після їх
закриття.
5.6 Заморожування та
зберігання заморожених
продуктів
Морозильна камера підходить для
заморожування свіжих продуктів, а
також для тривалого зберігання
заморожених продуктів і продуктів
глибокого заморожування.
При першому вмиканні або після
тривалого періоду простою нехай
холодильник попрацює щонайменше
впродовж 2 годин з увімкненою
функцією Frostmatic, перш ніж ставити
продукти у відділення.
Для заморожування продуктів
помістіть їх у верхнє відділення.
Максимальну кількість продуктів, яку
можна заморозити за 24 години,
зазначено в таблиці з технічними
даними, розташованій усередині
приладу.
Процес заморожування триває
24 години: впродовж цього періоду не
додавайте нові продукти для
заморожування.
У разі випадкового
розморожування,
наприклад, через перебої в
постачанні електроенергії,
якщо електропостачання
переривалося на довший
час, ніж зазначено на
табличці технічних
характеристик у графі «час
виходу в робочий режим»,
продукти, що
розморозилися, необхідно
якнайшвидше спожити або
негайно приготувати, а
потім знову заморозити
(попередньо охолодивши).
52
www.aeg.com
5.7 Розморожування
Перш ніж споживати продукти глибокої
заморозки, їх можна розморозити в
холодильному відділенні або при
кімнатній температурі, залежно від
того, скільки часу у вас є на це.
Невеликі шматки можна готувати
навіть замороженими, відразу з
морозильника: у цьому разі на
готування піде більше часу.
5.8 Приготування кубиків
льоду
Цей прилад оснащений одним або
кількома лотками для приготування
кубиків льоду.
Виймаючи лотки з
морозильника, не
користуйтеся металевими
інструментами.
1. Заповніть ці лотки водою.
2. Поставте лотки для льоду в
морозильник.
5.9 Акумулятори холоду
У морозильнику є принаймні один
акумулятор холоду, який збільшує час
зберігання у разі припинення
постачання електроенергії або
несправності.
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
6.1 Нормальні звуки при
роботі приладу
Наступні звуки є нормальними під час
роботи:
•
•
•
•
Слабке булькання під час
закачування холодоагента через
батарею охолодження.
Дзижчання й пульсування від
компресора під час закачування
холодоагента.
Раптовий тріск зсередини приладу
внаслідок термічної дилатації
(природного і безпечного фізичного
явища).
Слабке клацання регулятора
температури, коли компресор
вмикається або вимикається.
6.2 Поради щодо економії
електроенергії
•
•
Не відкривайте часто дверцята і не
залишайте їх відкритими довше, ніж
це необхідно.
Не виймайте акумулятори холоду з
кошика у морозильній камері.
•
•
6.4 Поради щодо
охолодження
Корисні поради:
•
•
•
•
6.3 Рекомендації щодо
зберігання в холодильнику
свіжих продуктів
•
Не зберігайте в холодильнику
страви, коли вони теплі; не
зберігайте рідини, що
випаровуються.
Накривайте або загортайте
продукти, особливо ті, що мають
сильний запах.
Розміщуйте продукти так, щоб
повітря могло вільно циркулювати
довкола них.
•
М’ясо (будь-якого типу): покладіть у
належну упаковку й поставте на
скляну поличку над шухлядою для
овочів. М’ясо може зберігатися не
довше 1–2 днів.
Готові страви, холодні страви:
накрийте та поставте на поличку.
Фрукти та овочі: ретельно очистіть і
розмістіть у спеціальній шухляді.
Банани, картопля, цибуля та часник
(якщо вони не упаковані): не слід
зберігати в холодильнику.
Масло і сир: розмістіть у
спеціальному вакуумному
контейнері або загорніть в
алюмінієву фольгу чи
поліетиленовий пакет, щоб якомога
ретельніше виключити доступ
повітря.
Пляшки: закрийте кришкою та
поставте на дверну поличку для
УКРАЇНСЬКА
пляшок чи на підставку для пляшок
(якщо наявна).
6.5 Поради щодо
заморожування
•
•
•
•
•
•
Заморожуйте лише свіжі й ретельно
вимиті продукти найвищої якості.
Для ефективнішого заморожування
та розморожування діліть продукти
на невеликі порції.
Загортайте продукти в алюмінієву
фольгу або поліетилен. Пакування
має бути герметичним.
Щоб уникнути підвищення
температури вже заморожених
продуктів, не кладіть
безпосередньо поруч з ними свіжі
незаморожені продукти.
Пісні продукти зберігаються краще і
довше, ніж жирні. Сіль зменшує
термін зберігання продуктів.
Не споживайте кубики льоду,
заморожену воду або льодяники
відразу після того, як дістали їх з
•
53
морозильника. Існує небезпека
обмороження.
Рекомендується вказувати на
кожній окремій упаковці дату
заморожування, щоб не
перевищувати тривалість
зберігання.
6.6 Поради щодо зберігання
заморожених продуктів
•
•
•
•
Переконайтеся, що продукти, які
продаються замороженими,
належним чином зберігалися в
магазині.
Подбайте про те, щоб заморожені
продукти якнайшвидше були
перенесені з продуктового магазину
до морозильника.
Після розморожування продукти
швидко псуються та не можуть бути
заморожені знову.
Не можна зберігати продукти
довше, ніж вказано компанієювиробником продуктів.
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
7.1 Загальні застереження
УВАГА
Перш ніж виконувати
операції з технічного
обслуговування, завжди
виймайте вилку з розетки.
У холодильному агрегаті
цього приладу містяться
вуглеводні, тому його
технічне обслуговування
та перезаправляння має
виконувати лише
уповноважений
кваліфікований майстер.
Аксесуари та деталі
приладу не призначені для
миття в посудомийній
машині.
7.2 Періодичне очищення
УВАГА
Не тягніть, не пересувайте
та не пошкоджуйте трубки
й кабелі всередині
приладу.
УВАГА
Стежте за тим, щоб не
пошкодити систему
охолодження.
Прилад необхідно регулярно чистити:
1. Камеру та аксесуари мийте теплою
водою з нейтральним милом.
2. Регулярно перевіряйте
ущільнювачі дверцят і очищуйте їх
від бруду та залишків продуктів.
3. Промийте чистою водою і ретельно
витріть.
4. Конденсатор і компресор у задній
частині приладу необхідно чистити
за допомогою щітки.
Це покращить роботу приладу та
дозволить заощадити
електроенергію.
54
www.aeg.com
7.3 Розморожування
холодильника
У режимі звичайної експлуатації іній
автоматично видаляється з випарника
холодильного відділення щоразу, коли
компресор зупиняється. Тала вода
витікає через жолоб у спеціальний
контейнер, що розташований в задній
частині приладу, над двигуном
компресора, де потім випаровується.
Важливо періодично чистити зливний
отвір для талої води посередині
холодильного відділення, щоб
запобігти переливанню води через
край і потраплянню на продукти в
холодильнику.
час роботи приладу іній не
утворюється ні на внутрішніх стінках, ні
на продуктах.
7.5 Періоди простою
Якщо прилад не використовується
протягом тривалого часу, виконайте
вказані далі запобіжні дії.
1. Від’єднайте прилад від
електромережі.
2. Вийміть всі продукти.
3. Помийте прилад і все приладдя.
4. Залиште дверцята відчиненими,
щоб запобігти утворенню
неприємних запахів.
УВАГА
Якщо ви не виключатимете
прилад, попросіть когонебудь періодично
перевіряти продукти, які в
ньому знаходяться, щоб
уникнути їх псування через
відключення
електропостачання.
Рекомендуємо активувати
режим Holiday.
7.4 Розморожування
морозильника
Морозильник не потребує
розморожування. Це означає, що під
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
8.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Проблема
Можлива причина
Спосіб усунення
Прилад не працює.
Прилад вимкнений.
Увімкніть прилад.
Вилка кабелю живлення
неправильно під’єднана
до розетки.
Правильно під’єднайте вилку
кабелю живлення до розет‐
ки.
УКРАЇНСЬКА
Проблема
Можлива причина
55
Спосіб усунення
Відсутня напруга в розет‐ Під’єднайте до розетки ін‐
ці.
ший електричний прилад.
Зверніться до кваліфіковано‐
го електрика.
Активний звуковий або ві‐
зуальний сигнал тривоги.
На дисплеї температури
замість цифр відобра‐
жається символ
або
Лампа не світиться.
Компресор працює без зу‐
пинок.
Камеру було нещодавно
увімкнено, або темпера‐
тура все занадто висока.
Див. розділ «Сигнал високої
температури».
Температура у приладі
надто висока.
Зверніться до кваліфіковано‐
го електрика або до на‐
йближчого авторизованого
сервісного центру.
Дверцята залишено від‐
чиненими.
Зачиніть дверцята. Див. роз‐
діл «Попередження щодо
відкритих дверцят»
Проблема, пов’язана з
роботою датчика темпе‐
. ратури.
Зверніться до найближчого
авторизованого сервісного
центру (система охолоджен‐
ня продовжить охолоджува‐
ти продукти, однак регулю‐
вання температури буде не‐
можливим).
Лампа працює в режимі
очікування.
Зачиніть, а потім відчиніть
дверцята.
Лампа несправна.
Зверніться до найближчого
авторизованого сервісного
центру.
Неправильно налаштова‐ Див. розділ «Опис роботи».
но температуру.
У приладі одночасно збе‐ Зачекайте кілька годин, а по‐
рігається багато продук‐ тім знову перевірте темпера‐
тів.
туру.
Кімнатна температура за‐ Див. діаграму кліматичного
надто висока.
класу на табличці з технічни‐
ми даними.
Продукти, покладені в
прилад, були недо‐
статньо охолодженими.
Перш ніж завантажувати
харчові продукти для збері‐
гання, зачекайте, доки вони
охолонуть до кімнатної тем‐
ператури.
Дверцята зачинені не‐
щільно.
Див. розділ «Закриття дверц‐
ят».
56
www.aeg.com
Проблема
Можлива причина
Спосіб усунення
Увімкнено функцію
«Frostmatic» або
«Coolmatic».
Див. розділ « Функція
Frostmatic» або «Функція
Coolmatic».
Компресор не вмикається Це нормально та не є оз‐
одразу після натиснення
накою помилки.
перемикача «Frostmatic»
або «Coolmatic» або після
того, як змінено температу‐
ру.
Компресор запускається че‐
рез деякий час.
Вода затікає всередину хо‐ Продукти харчування пе‐
лодильника.
решкоджають стіканню
води в збірник.
Переконайтеся в тому, що
продукти харчування не тор‐
каються задньої стінки.
Забився отвір для зли‐
вання води.
Очистьте отвір для зливання
води.
Вода тече на підлогу.
Отвір для зливання талої Під’єднайте випарне деко до
води не під’єднано до ви‐ отвору для зливання талої
парного дека, яке знахо‐ води.
диться над компресором.
Не вдається налаштувати
температуру.
Увімкнено функцію
«Frostmatic» або
«Coolmatic».
Вимкніть функцію
«Frostmatic» або «Coolmatic»
вручну або відрегулюйте
температуру після того, як
функція вимкнеться автома‐
тично. Див. розділ « Функція
Frostmatic» або «Функція
Coolmatic».
На дисплеї з’являється
dEMo.
Прилад працює в демон‐
страційному режимі.
Натисніть і утримуйте кнопку
OK протягом приблизно
10 секунд, доки не пролунає
довгий звуковий сигнал і
дисплей на деякий час не
вимкнеться.
Температура всередині
приладу занадто низька
або занадто висока.
Неправильно налаштова‐ Установіть більше або мен‐
но регулятор температу‐ ше значення температури.
ри.
Дверцята зачинені не‐
щільно.
Див. розділ «Закриття дверц‐
ят».
Температура продуктів
харчування занадто ви‐
сока.
Зачекайте, доки продукти
харчування охолонуть до
кімнатної температури, перш
ніж завантажувати їх для
зберігання.
УКРАЇНСЬКА
Проблема
Можлива причина
57
Спосіб усунення
У приладі одночасно збе‐ Не кладіть в холодильник
рігається багато продук‐ значну кількість продуктів
тів.
харчування одночасно.
Дверцята часто відчиня‐
ли.
Відкривайте дверцята лише
в разі потреби.
Увімкнено функцію
«Frostmatic» або
«Coolmatic».
Див. розділ « Функція
Frostmatic» або «Функція
Coolmatic».
Всередині приладу від‐
сутня циркуляція холод‐
ного повітря.
Переконайтеся в тому, що
холодне повітря може вільно
циркулювати всередині при‐
ладу.
Якщо ці поради не
допомогли, зверніться до
найближчого
авторизованого сервісного
центру.
8.2 Заміна лампи
Прилад оснащено довговічною
світлодіодною лампою внутрішньої
підсвітки.
Замінювати освітлювальний пристрій
дозволяється тільки фахівцям
сервісного центру. Зверніться в
сервісний центр.
8.3 Закриття дверцят
1. Прочистьте прокладки дверцят.
2. У разі потреби відкоригуйте
дверцята. Зверніться до інструкцій
щодо збирання.
3. У разі потреби замініть прокладки
дверцят, що вийшли з ладу.
Зверніться в сервісний центр.
9. ШУМИ
Під час нормальної роботи приладу чути певні звуки (спричинені компресором
або циркуляцією холодоагенту).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
58
www.aeg.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
10.1 Інформаційний листок виробу
Торгова марка
AEG
Модель
SCE81824TS PNC925501042
Категорія
7. Холодильник-морозильник
Клас енергоефективності
A++
УКРАЇНСЬКА
Споживання енергії в кВт∙год, виходячи зі стан‐
228
дартних результатів випробувань за 24 години.
Фактичне споживання енергії залежатиме від ха‐
рактеру використання приладу та місця його роз‐
ташування
Об'єм зберігання в літрах, холодильник
192
Об'єм зберігання в літрах, зірок
-
Об'єм зберігання в літрах, зона льоху
-
Об'єм зберігання в літрах, вино
-
Об'єм зберігання в літрах, усього
253
Об'єм зберігання в літрах, морозильник
61
Об'єм зберігання в літрах, охолоджувач
-
Об'єм зберігання в літрах, інші відділення
-
Кількість зірок морозильного відділення з найви‐
щим об'ємом зберігання (л)
****
Проектна температура інших відділень > 14 °C
(°C), за наявності
-
«Frost free» (Т/Н), Холодильник
Ні
«Frost free» (Т/Н), Морозильник
Так
Зберігання холоду при відключенні живлення,
год.
21
Продуктивність заморожування, кг/24 год.
10
Кліматичний клас
SN-N-ST-T
Найнижча температура навколишнього середо‐
вища, при якій цей прилад призначено для вико‐
ристання, у °C
10
Найвища температура навколишнього середови‐ 43
ща, при якій цей прилад призначено для викори‐
стання, у °C
Викиди шуму в дБ(A) відносно 1 пВт
39
Вбудований прилад Т/Н
так
Цей прилад призначено виключно для зберігання Ні
вина Т/Н
10.2 Додаткові технічні дані
Розміри ніші
Висота
1780 мм
Ширина
560 мм
59
60
www.aeg.com
Товщина
550 мм
Напруга
230 - 240 В
Частота
50 Гц
Технічна інформація міститься на
табличці з технічними даними,
розташованій на зовнішній або
внутрішній поверхні приладу, і на
табличці електричних параметрів.
11. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
приладів. Не викидайте прилади,
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
УКРАЇНСЬКА
61
62
www.aeg.com
УКРАЇНСЬКА
63
222375989-A-022019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising