Electrolux | ENN2853COW | User manual | Electrolux ENN2853COW Brugermanual

Electrolux ENN2853COW Brugermanual
ENN2853COW
DA
FI
NO
SV
Køle-/fryseskab
Jääpakastin
Kombiskap
Kyl-frys
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
20
38
55
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED..................................................................... 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. BETJENING........................................................................................................7
5. DAGLIG BRUG.................................................................................................10
6. RÅD OG TIPS...................................................................................................12
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING......................................................... 13
8. FEJLFINDING...................................................................................................14
9. STØJ.................................................................................................................17
10. TEKNISKE DATA........................................................................................... 18
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
DANSK
3
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og
i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et
evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur,
pga. sikkerhed.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
•
•
•
•
•
•
Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
Apparatet indeholder en pose med
tørremiddel. Dette er ikke et legetøj.
Dette er ikke mad. Skal bortskaffes
med det samme.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
DANSK
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med flere
stik og forlængerledninger.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød
eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som egnet
af producenten.
Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
6
www.electrolux.com
•
Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de
betjenes uden for dette
interval. Der kan kun
garanteres korrekt drift inden
for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du
er i tvivl om, hvor du kan
installere apparatet, bedes
du henvende dig til
sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
3.1 Placering
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler,
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan
cirkulere frit omkring kabinettets bagside.
3.2 Placering
Installér apparatet på et tørt sted med
god udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
3.3 Tilslutning, el
•
•
•
•
Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
3.4 Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
DANSK
FORSIGTIG!
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
min.
200 cm2
5 cm
7
min.
200 cm2
4. BETJENING
4.1 Betjeningspanel
1
7
6
5
4
3
2
1 Display
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Knap til sænkning af temperatur
4 Knap til øgning af temperatur
5 Knap til køleskab
6 Knap til fryser
7 Mode
Den foruddefinerede knaplyd kan
ændres til en høj tone ved at trykke på
knappen Mode og knappen til sænkning
af temperatur samtidigt i et par sekunder.
Ændringen kan tilbagestilles.
4.2 Display
A BC D E
K
F G
J
H
I
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Køleskabets temperaturindikator
Køleskabets OFF-indikator
Holiday -tilstand
Køleskabets Eco-tilstand
FastCool-tilstand
Alarmindikator
Fryserens Eco-tilstand
FastFreeze-tilstand
Fryserens temperaturindikator
/Timer
J. DrinksChill-tilstand
K. DYNAMICAIR-tilstand
8
www.electrolux.com
Når du har valgt køleskabet
eller fryseren, starter
animationen
Når du har valgt
temperaturen, blinker
animationen i nogle få
minutter.
4.3 Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på apparatets ON/OFF-knap,
hvis displayet er slukket.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
Alarmsignalet kan gå i gang
efter få sekunder.
Se "Alarm for for høj
temperatur" for at nulstille
alarmen.
Se under "Indstilling af temperatur" for at
ændre temperaturen.
Hvis der vises "DEMO" på displayet,
henvises der til "Fejlfinding".
4.4 Deaktivering
Tryk på ON/OFF i 3 sekunder.
Displayet slukkes.
Tag stikket ud af kontakten for at afbryde
apparatet fra elnettet.
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede temperatur.
Den indstillede temperatur
vil blive nået inden for 24
timer.
Den indstillede temperatur
huskes efter et strømsvigt.
4.8 Holiday-tilstand
Funktionen giver mulighed for at holde
køleskabets dør lukket i en længere
periode, hvor skabet er tømt, uden at der
dannes dårlig lugt.
Fjern alle madvarer fra
køleskabet før Holidayfunktion aktiveres.
1. Tryk på Mode-knappen, indtil
Holiday-lampen vises, for at slå
tilstanden til.
Køleskabets temperaturindikator viser
den indstillede temperatur.
2. For at slukke for funktionen skal du
trykke på Mode-knappen for at vælge
en anden funktion, eller intet
funktionsikon vises på displayet.
Denne funktion slås fra, når
der vælges en anden
temperatur i køleskabet.
4.5 Tænding af køleskabet
4.9 FastCool-tilstand
Køleskabet tændes ved at trykke på
køleskabsknappen i nogle få sekunder.
OFF-indikatoren for køleskabet slukkes.
Hvis det er nødvendigt at anbringe store
mængder varme madvarer i køleskabet,
for eksempel efter indkøb, anbefales det
at aktivere FastCool for at afkøle varerne
hurtigere og for at undgå at opvarme de
andre madvarer i køleskabet.
Se under "Indstilling af
temperatur" for at ændre
temperaturen.
4.6 Slukning af køleskabet
Køleskabet slukkes ved at trykke på
køleskabsknappen i nogle få sekunder.
OFF-indikatoren for køleskabet vises.
4.7 Indstilling af temperatur
Indstil skabstemperaturen ved at trykke
på temperaturvælgerne.
Standardindstillet temperatur:
• +4°C i køleskabet
FastCool afbrydes automatisk efter ca. 6
timer.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises, for at slå funktionen til.
Indikatoren FastCool tændes.
2. Tryk på knappen Mode for at vælge
en anden funktion, eller tryk på
knappen Mode , indtil du ikke
længere ser nogen af
specialikonerne.
FastCool-lampen slukkes.
DANSK
Funktionen slås fra, når der
vælges en anden temperatur
i køleskabet.
4.10 Eco-tilstand
For at få en optimal opbevaring af
madvarer skal du vælge Eco-tilstand.
1. Vælg køleskabet/fryseren
2. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises, for at slå funktionen til.
Temperaturindikatoren viser den
indstillede temperatur for:
• køleskab: +4°C
• fryser: -18°C
3. For at slukke for funktionen, inden
den afsluttes automatisk, skal du
gentage proceduren, indtil Ecolampen slukkes.
Funktionen slås fra, når
der vælges en anden
temperatur.
4.11 DrinksChill-tilstand
DrinksChill-tilstanden benyttes til at
indstille en lydalarm til den ønskede tid,
f.eks. nyttigt når en opskrift kræver, at en
blanding køles af i en vis tid, eller hvis du
har brug for en påmindelse om ikke at
glemme de flasker, du har lagt i fryseren
til hurtig afkøling.
1. Tryk på ON/OFF for at slå funktionen
til.
DrinksChill-indikatoren lyser.
Timeren viser den indstillede værdi (30
min).
2. Tryk på temperaturvælgeren for
afkøling eller opvarmning for at
ændre timerens indstilling fra 1 til 90
(min).
Timerindikatoren viser (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker
DrinksChill-indikatoren, og der høres en
lydalarm
3. Fjern drikkevarer fra fryseren.
4. Tryk på ON/OFF for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.
9
Funktionen kan slås fra
på et vilkårligt tidspunkt
under nedtællingen ved
at trykke på ON/OFF.
DrinksChill-indikatoren
slukkes.
Tiden kan ændres når
som helst under
nedtællingen, og også
ved afslutningen, ved at
trykke på
temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.
4.12 FastFreeze-tilstand
Funktionen standser automatisk efter 52
timer.
Sådan slås funktionen til:
1. Vælg fryserafdelingen.
2. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises i displayet.
FastFreeze-indikatoren vises.
3. Sådan slås funktionen fra, inden den
slukkes automatisk, gentag
proceduren.
Funktionen slås fra, når
der vælges en anden
temperatur på fryseren.
4.13 DYNAMICAIRtilstand
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises.
DYNAMICAIR-indikatoren blinker.
2. Tryk på Mode for at vælge en anden
funktion eller ingenting.
Aktiveringen af
DYNAMICAIR-funktionen
øger energiforbruget.
Hvis funktionen aktiveres
automatisk, vises
DYNAMICAIR-indikatoren
ikke (se "Daglig brug").
4.14 Alarm for for høj
temperatur
Temperaturstigning i frostrummet (f.eks.
på grund af et tidligere strømsvigt, eller
døren har været åben) vises ved at:
10
www.electrolux.com
•
•
alarm- og
frysertemperaturindikatorerne blinker,
alarmen lyder.
Tryk på en vilkårlig knap for at nulstille
alarmen.
Lydalarmen afbrydes.
Fryserens temperaturindikator viser den
højeste opnåede temperatur i nogle få
sekunder. Derefter vises den indstillede
temperatur igen.
Alarmindikatoren fortsætter med at
blinke, indtil de normale forhold er
genoprettet.
4.15 Alarm for åben låge
En alarm lyder hvis lågen står åben i få
minutter. Alarmen for åben låge bliver
vist ved:
• blinkende alarmlys
• akustisk alarm
Når forholdene igen er normale (lågen er
lukket), stopper alarmen.
Under alarmen kan den akustiske alarm
slås fra ved at trykke på alarmknappen.
Når alarmen er ophørt,
slukkes alarmindikatoren.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
5.2 Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden op, til den
kommer fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
Denne model er udstyret med en
variabel opbevaringsboks, som kan
flyttes til siden.
5.3 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række
skinner, så hylderne kan placeres efter
ønske.
DANSK
1
2
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
5.4 Styring af fugtighed
Glashylden har et system med huller
(justeres med en glider), der giver
mulighed for at regulere fugtigheden i
grøntsagsskuffen/-erne.
11
Hvis OK viser (A), kan der lægges friske
madvarer i området, der er angivet med
symbolet, hvis ikke (B), justeres
temperaturvælgeren til en koldere
indstilling, og temperaturindikatoren
kontrolleres igen efter 12 timer.
A
OK
B
OK
Når du har sat de friske
madvarer i apparatet eller
efter at have åbnet døren
flere gange i træk eller i en
lang periode, er det normalt,
at lampen ikke vises OK.
Vent mindst 12 timer, inden
du genjusterer
temperaturvælgeren.
5.6 DYNAMICAIR
Køleskabs -rummet er udstyret med en
enhed, der gør det muligt at køle maden
hurtigt og holde en ensartet temperatur i
rummet.
Enheden aktiveres automatisk efter
behov, f.eks. for hurtigt at opnå den
ønskede temperatur, efter at døren er
blevet åbnet, eller hvis
omgivelsestemperaturen er høj.
Når ventilationshullerne er lukkede:
Madvarernes naturlige fugtighed i frugtog grøntsagsskufferne bevares i længere
tid.
Når ventilationshullerne er åbne:
Mere luftcirkulation medfører lavere
luftfugtighed i frugt- og
grøntsagsskufferne.
5.5 Temperaturlampe
Køleskabet er udstyret med
temperaturindikatoren for korrekt
opbevaring af madvarer. Symbolet på
apparatets sidevæg angiver det koldeste
område i køleskabet.
Du kan slå funktionen til
manuelt efter behov (se
under "DYNAMICAIRfunktion").
12
www.electrolux.com
Enheden DYNAMICAIR slås
fra, når døren er åben, og
slås automatisk til igen, når
døren lukkes.
5.7 Frysning og opbevaring af
dybfrost
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Når apparatet tændes igen efter en
længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
med funktionen FastFreeze slået til,
inden der lægges madvarer ind.
5.8 Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: i så fald
forlænges tilberedningstiden.
5.9 Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger.
Brug ikke metalgenstande til
at tage bakkerne ud af
frostrummet.
For at indfryse mad skal du lægge det i
det øverste rum.
1. Fyld vand i disse bakker
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen, der er anbragt indvendigt i
skabet.
5.10 Kuldeakkumulatorer
Fryseprocessen varer 24 timer, og under
denne periode må der ikke tilføjes anden
mad, der skal nedfryses.
Fryseren indeholder mindst én
kuldeakkumulator, der øger
opbevaringstiden i tilfælde af
strømafbrydelse eller driftsforstyrrelser.
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld (f.eks. som følge af
strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal
madvarerne enten spises
eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter
afkøling).
6. RÅD OG TIPS
6.1 Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
•
•
•
Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
•
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
6.2 Energisparetips
•
Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
DANSK
•
Fjern ikke kuldeakkumulatorerne fra
frysekurven.
•
6.3 Råd om køling af friske
madvarer
•
•
•
•
•
Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet.
Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den.
6.4 Råd om køling
•
•
Nyttige tip:
•
•
•
•
•
Kød (alle slags): pakkes ind i
passende emballage og lægges på
glashylden over grøntsagsskuffen.
Opbevar kød i højst 1-2 dage.
Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og
stil på en hvilken som helst hylde.
Frugt og grønt: rengør grundigt og
læg i en speciel skuffe. Bananer,
kartofler, løg og hvidløg må ikke
lægges i køleskab, med mindre de er
pakket ind.
Smør og ost: anbring i en særlig
lufttæt beholder eller pak det ind i
alufolie eller i en polyætylenpose for
at udelukke så meget luft som muligt.
Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
•
6.6 Tips om opbevaring af
frostvarer
•
•
•
•
Sikr dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
Sørg for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i
fryseren.
Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.
6.5 Råd om frysning
•
Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle advarsler
FORSIGTIG!
Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst
form for vedligeholdelse.
13
For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
Pak maden ind i aluminiumsfolie eller
polyætylen. Sørg for, at pakkerne er
lufttætte.
For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den.
Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
Det er en god idé at mærke alle
pakker med indfrysningsdato, så du
har styr på holdbarheden.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
14
www.electrolux.com
7.2 Regelmæssig rengøring
7.4 Afrimning af fryseren
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
Fryserrummet er af frost free-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når det
er tændt, hverken på de indvendige
vægge eller på madvarerne.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
7.5 Pause i brug
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
7.3 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser.
Afrimningsvandet ledes ud gennem en
rende og ned i en særlig beholder bag på
apparatet, over kompressoren, hvor det
fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
FORSIGTIG!
Hvis der skal være tændt for
apparatet: Bed nogen se til
det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været
strømsvigt.
Vi anbefaler at aktivere
Holiday-tilstand.
DANSK
15
8.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Opløsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for appara‐ Tænd for apparatet.
tet.
Stikket er ikke sat rigtigt i Sæt stikket helt ind i stikkon‐
stikkontakten.
takten.
Lydsignalet eller den visu‐
elle alarm er slået til.
Der er ingen strøm i stik‐
kontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den på‐
gældende stikkontakt. Kon‐
takt en autoriseret elektriker.
Der er tændt for appara‐
tet for nylig, eller tempe‐
raturen er for høj.
Se under "Alarm for høj tem‐
peratur".
Temperaturen i apparatet Kontakt en autoriseret elek‐
er for høj.
triker, eller kontakt det nær‐
meste autoriserede service‐
center.
Døren står åben.
Luk lågen. Se "Alarm for
åben dør"
Der vises et - eller symbol i temperaturdis‐
playet i stedet for tal.
Problem med tempera‐
turføler.
Kontakt det nærmeste auto‐
riserede servicecenter (køle‐
systemet fortsætter med at
holde madvarerne kolde,
men det er ikke muligt at re‐
gulere temperaturen).
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste auto‐
riserede servicecenter.
Kompressoren kører hele
tiden.
Temperaturen er indstillet Se under "Betjening".
forkert.
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kon‐
trollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempe‐ Se klimaklassediagrammet
ratur.
på typepladen.
Madvarerne var for var‐
me, da de blev lagt i ap‐
paratet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Døren er ikke lukket rig‐
tigt.
Se under "Lukning af lågen".
"FastFreeze-funktion" el‐ Se "FastFreeze-funktion" el‐
ler "FastCool-funktion" er ler "FastCool-funktion".
slået til.
16
www.electrolux.com
Problemer
Mulige årsager
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket
på "FastFreeze" eller
"FastCool", eller når tem‐
peraturen er ændret.
Det er normalt og skyldes Kompressoren går i gang ef‐
ikke fejl.
ter et stykke tid.
Der løber vand inde i køle‐ Madvarer forhindrer, at
skabet.
vandet løber ned i vand‐
beholderen.
Opløsning
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Vandafløbet er tilstoppet. Rens vandafløbet.
Der løber vand ud på gul‐
vet.
Smeltevandsafløbet er ik‐ Tilslut smeltevandsafløbet til
ke tilsluttet fordamp‐
fordampningsbakken.
ningsbakken over kom‐
pressoren.
Temperaturen kan ikke
indstilles.
"FastFreeze-funktion" el‐ Sluk for "FastFreeze-funkti‐
ler "FastCool-funktion" er on" eller "FastCool-funktion"
slået til.
manuelt, eller vent, indtil
funktionen nulstilles automa‐
tisk, for at indstille tempera‐
turen. Se "FastFreeze-funkti‐
on" eller "FastCool-funktion".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demo-til‐
stand.
Hold Mode nede i ca. 10 se‐
kunder, indtil der lyder en
lang advarsel, og displayet
slukker et kort øjeblik.
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke
indstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere tem‐
peratur.
Døren er ikke lukket rig‐
tigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sæt‐
tes i skabet.
Der er lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Læg færre madvarer i ad
gangen.
Lågen er blevet åbnet for Åbn kun lågen, når det er
tit.
nødvendigt.
"FastFreeze-funktion" el‐ Se "FastFreeze-funktion" el‐
ler "FastCool-funktion" er ler "FastCool-funktion".
slået til.
Der cirkulerer ikke kold
luft i apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet.
DANSK
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
8.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
8.3 Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
9. STØJ
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
17
18
www.electrolux.com
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
CRACK!
BRRR!
CRACK!
10. TEKNISKE DATA
10.1 Produktdatablad
Varemærk
Electrolux
Model
ENN2853COW 925501003
Kategori
7. Køleskab med frostboks
Energieffektivitetsklasse
A+
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardisere‐
de prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske
elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet an‐
vendes og dets placering
291
Nettorumfang i liter, køleskab
192
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
253
Nettorumfang i liter, fryser
61
DANSK
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste netto‐
rumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C),
hvis det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
Ja
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
21
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
40
Apparat beregnet til indbygning J/N
Ja
Apparatet er udelukkende beregnet til opbeva‐
ring af vin J/N
Nej
10.2 Yderligere tekniske data
Nichemål
Højde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
19
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
20
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 20
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 22
3. ASENNUS........................................................................................................ 24
4. KÄYTTÖ........................................................................................................... 25
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................28
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...................................................................................30
7. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 31
8. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 32
9. ÄÄNET..............................................................................................................35
10. TEKNISET TIEDOT........................................................................................ 36
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
SUOMI
21
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on
asennettu turvallisesti kalusteeseen.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
•
•
•
•
Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
Laite sisältää pussin kuivausainetta.
Sitä ei ole tarkoitettu leikkikaluksi. Sitä
ei ole tarkoitettu syötäväksi. Hävitä se
välittömästi.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
SUOMI
•
•
•
•
•
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
•
•
•
•
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
23
Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät
tai kosteat.
Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden
asettamista pakastimeen.
Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
24
www.electrolux.com
•
•
•
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa
ja eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
•
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
3. ASENNUS
Joissakin malleissa voi
esiintyä toiminnallisia
ongelmia, jos niitä käytetään
kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön
toiminta taataan vain
määritetyllä lämpötilavälillä.
Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Sijainti
Lue erilliset asennusohjeet
Parhaan mahdollisen toiminnan
varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa
lämmönlähteiden, kuten
lämpöpattereiden tai boilereiden tms.
lähelle eikä suoraan auringonvaloon.
Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana.
3.3 Sähköliitäntä
3.2 Sijoittaminen
•
Asenna laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa.
Ilmas‐
toluok‐
ka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – +32 °C
N
+16 °C – +32 °C
ST
+16 °C – +38 °C
T
+16 °C – +43 °C
•
•
•
Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
3.4 Ilmanvaihtovaatimukset
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen
takana.
SUOMI
HUOMIO!
Lue asennusohjeet.
min.
200 cm2
5 cm
25
min.
200 cm2
4. KÄYTTÖ
4.1 Käyttöpaneeli
1
7
6
5
4
3
2
1 Näyttö
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Lämpötilan alennuspainike
4 Lämpötilan lisäyspainike
5 Jääkaappiosaston painike
6 Pakastinosaston painike
7 Mode
Esimääritetyt painikkeiden äänet voidaan
asettaa korkeaksi painamalla
samanaikaisesti Mode-painiketta ja
lämpötilan alennuspainikkeita muutaman
sekunnin ajan. Asetusta voidaan säätää.
4.2 Näyttö
A BC D E
K
F G
J
H
I
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Jääkaapin lämpötilan merkkivalo
Jääkaapin OFF-merkkivalo
Holiday -tila
Jääkaapin Eco-tila
FastCool -tila
Hälytyksen merkkivalo
Pakastimen Eco-tila
FastFreeze -tila
Pakastimen lämpötilanäyttö
/ Ajastin
J. DrinksChill -tila
K. DYNAMICAIR -tila
26
www.electrolux.com
Kun jääkaappi- tai
pakastinosasto valitaan,
animaatiot käynnistyvät.
Kun lämpötila valitaan,
animaatio vilkkuu muutaman
minuutin ajan.
4.3 Laitteen käynnistäminen
1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina laitteen ON/OFF-painiketta, jos
näyttö ei ole päällä. Lämpötilanäytöt
näyttävät asetetun oletuslämpötilan.
Hälytyksen äänimerkki
saattaa kuulua muutaman
sekunnin kuluttua.
Katso hälytyksen
kuittausohjeet kohdasta
"Korkean lämpötilan
hälytys".
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta,
katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Jos "DEMO" syttyy näyttöön, katso osio
"Vianmääritys".
4.4 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Paina painiketta ON/OFF 3 sekunnin
ajan.
Näyttö sammuu.
Katkaise laitteen virta irrottamalla laitteen
pistoke pistorasiasta.
4.5 Jääkaapin kytkeminen
päälle
Kytke jääkaappi päälle painamalla
jääkaappiosaston painiketta.
Jääkaapin OFF-merkkivalo sammuu.
Jos haluat muuttaa
lämpötila-asetusta, katso
kohta "Lämpötilan
säätäminen".
4.6 Jääkaapin kytkeminen pois
toiminnasta
Kytke jääkaappi pois päältä painamalla
jääkaappiosaston painiketta muutaman
sekunnin ajan.
Jääkaapin OFF-merkkivalo syttyy.
4.7 Lämpötilan säätäminen
Aseta laitteen lämpötila painamalla
lämpötilan säätimiä.
Lämpötilan oletusasetus:
• jääkaappi +4 °C
• pakastin -18 °C
Lämpötilanäytöissä näkyy asetettu
lämpötila.
Asetettu lämpötila
saavutetaan 24 tunnin
kuluessa.
Asetettu lämpötila säilyy
laitteen muistissa
sähkökatkoksen jälkeen.
4.8 Holiday -tila
Tämän tilan avulla voit tyhjentää
jääkaapin ja jättää oven kiinni esimerkiksi
pitkän loman ajaksi ilman, että
jääkaappiin muodostuu epämiellyttävää
hajua.
Poista kaikki elintarvikkeet
jääkaappiosastosta ennen
Holiday-tilan päälle
kytkemistä.
1. Kytke tila päälle painamalla Modepainiketta, kunnes Holidaymerkkivalo syttyy.
Jääkaapin lämpötilanäytössä näkyy
asetettu lämpötila.
2. Kytke tila pois päältä painamalla
Mode-painiketta toisen toiminnon
valitsemiseksi tai kunnes näytössä ei
näy toiminnon kuvaketta.
Tämä tila voidaan
sammuttaa muuttamalla
jääkaapin lämpötilaasetusta.
4.9 FastCool -tila
Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita
elintarvikkeita, esimerkiksi
kaupassakäynnin jälkeen, on
suositeltavaa kytkeä FastCool-toiminto,
jotta tuotteet jäähtyvät nopeammin. Tällä
tavoin voidaan välttää myös muiden jo
jääkaapissa olevien elintarvikkeiden
lämpeneminen.
SUOMI
FastCool kytkeytyy pois toiminnasta
automaattisesti noin 6 tunnin kuluttua.
1. Kytke toiminto toimintaan painamalla
Mode-painiketta, kunnes vastaava
kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo FastCool syttyy.
2. Kytke toiminto pois toiminnasta
painamalla painiketta Mode toisen
toiminnon valitsemiseksi tai paina
painiketta Mode , kunnes mikään
erityisistä kuvakkeista ei näy.
FastCool-toiminnon merkkivalo sammuu.
Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla jääkaapin
lämpötila-asetusta.
4.10 Eco -toiminto
Optimoi elintarvikkeiden säilytys
valitsemalla Eco-tila.
1. Valitse jääkaappi-/pakastinosasto
2. Kytke toiminto toimintaan painamalla
Mode-painiketta, kunnes vastaava
kuvake tulee näkyviin.
Lämpötilan merkkivalo näyttää asetetun
lämpötilan:
• Jääkaappi: +4 °C
• Pakastin: -18 °C
3. Voit kytkeä toiminnon pois päältä
ennen sen automaattista päättymistä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo Eco sammuu.
Toiminto voidaan
sammuttaa muuttamalla
lämpötilaa.
4.11 DrinksChill -tila
DrinksChill-tilassa asetetaan hälytyksen
aktivoitumisaika, se on hyödyllinen
esimerkiksi silloin, kun ruoka-aineksia on
jäähdytettävä jonkin aikaa tai kun
muistutus on tarpeen, ettei pulloja
unohdeta pakastimeen pikajäähdytyksen
aikana.
1. Käynnistä toiminto seuraavasti
painamalla ON/OFF .
Merkkivalo DrinksChill syttyy.
Asetettu arvo (30 min) näkyy
ajastimessa.
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90 (min)
minuuttia painamalla jääkaapin
27
lämpötilan vähennys- ja
lisäyspainiketta.
Ajastimen merkkivalo (min) syttyy.
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
DrinksChill-merkkivalo vilkkuu ja
laitteesta kuuluu äänimerkki.
3. Poista juomat pakastimesta.
4. Paina ON/OFF -painiketta
äänimerkin pois päältä kytkemiseksi
ja toiminnon lopettamiseksi.
Voit poistaa toiminnon
käytöstä milloin tahansa
ajastuksen aikana
painamalla painiketta
ON/OFF. DrinksChilltoiminnon merkkivalo
sammuu.
Aika-asetusta voidaan
muuttaa ajastuksen
aikana ja sen päättyessä
painamalla lämpötilan
alennuspainiketta ja
lämpötilan
lisäyspainiketta.
4.12 FastFreeze -tila
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Valitse pakastinosasto.
2. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
FastFreeze-merkkivalo syttyy.
3. Kytke toiminto pois päältä ennen sen
automaattista päättymistä toistamalla
toimenpide.
Toiminto voidaan
sammuttaa muuttamalla
pakastimen lämpötilaasetusta.
4.13 DYNAMICAIR tila
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo DYNAMICAIR vilkkuu.
2. Valitse toinen toiminto tai ei mitään
painamalla Tila-painiketta.
28
www.electrolux.com
DYNAMICAIR-toiminnon
käyttäminen lisää
energiankulutusta.
Jos toiminto on aktivoitu
automaattisesti,
DYNAMICAIR-merkkivalo ei
pala (katso kohta
"Päivittäinen käyttö").
4.14 Korkean lämpötilan
hälytys
Kun pakastimen sisälämpötila kohoaa
(esimerkiksi sähkökatkon jälkeen tai kun
ovi avataan):
• hälytyksen merkkivalo ja pakastimen
lämpötilanäytöt vilkkuvat
• kuuluu äänimerkki.
Nollaa hälytys mitä tahansa painiketta
painamalla.
Äänimerkki sammuu.
Pakastimen lämpötilanäyttö näyttää
korkeimman saavutetun lämpötilan
muutaman sekunnin ajan. Tämän jälkeen
näytössä näkyy uudelleen
asetuslämpötila.
Hälytyksen merkkivalo vilkkuu, kunnes
normaalit olosuhteet palautuvat.
Hälytyksen merkkivalo
sammuu, kun hälytys on
kuitattu.
4.15 Ovihälytys
Jos ovi on auki muutaman minuutin ajan,
laitteesta kuuluu äänimerkki. Oven
aukiolo ilmaistaan seuraavasti:
• hälytysmerkkivalo vilkkuu.
• äänimerkki
Kun olosuhteet ovat palautuneet
normaaleiksi (ovi suljettu), äänimerkki
sammuu.
Hälytyksen aikana merkkiääni voidaan
sammuttaa painamalla hälytyspainiketta.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
2. Sijoita lokero sen jälkeen
haluamallesi korkeudelle.
5.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
5.2 Ovihyllyjen sijoittaminen
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
1. Vedä hyllyä varovasti ylöspäin,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään.
Tämä malli sisältää monikäyttöisen
säilytyslaatikon, jota voidaan liikuttaa
sivusuunnassa.
5.3 Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.
SUOMI
1
29
Jos näytössä näkyy OK (A), aseta
tuoreet elintarvikkeet symbolin
osoittamaan kohtaan. Säädä muussa
tapauksessa (B) lämpötilan säädin
alhaisempaan asetukseen ja odota 12
tuntia ennen lämpötilamittarin uudelleen
tarkistamista.
A
OK
B
OK
2
Älä siirrä vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasihyllyä,
jotta jääkaapin ilmankierto
toimii oikein.
5.4 Kosteuden säätö
Lasihylly on varustettu ilmanvaihtolistalla
(säädettävissä liukuvivulla), jonka
ansiosta vihanneslaatikon/-laatikoiden
kosteustasoa voidaan säätää.
Kun olet lisännyt tuoreita
elintarvikkeita laitteeseen tai
kun ovi on avattu toistuvasti
tai pidemmäksi ajaksi, on
normaalia, ettei OK näy
näytössä. Odota vähintään
12 tuntia ennen lämpötilan
säätimen uudelleen säätöä.
5.6 DYNAMICAIR
Jääkaappi osastossa on laite, joka
mahdollistaa elintarvikkeiden nopean
jäähdyttämisen ja tasaisemman osaston
lämpötilan.
Laite aktivoituu automaattisesti
esimerkiksi oikean lämpötilan
palauttamiseksi nopeasti oven
avaamisen jälkeen tai silloin, kun
ympäristön lämpötila on korkea.
Kun ilmanvaihtoaukot ovat kiinni:
hedelmä- ja vihanneslaatikossa olevien
elintarvikkeiden luonnollinen kosteus
säilyy pitempään.
Kun ilmanvaihtoaukot ovat auki:
suurempi ilmankierto vähentää kosteutta
hedelmä- ja vihanneslaatikoissa.
5.5 Lämpötilan merkkivalo
Jääkaapissa on lämpötilanäyttö
elintarvikkeiden oikeaoppista säilytystä
varten. Laitteen sivuseinässä oleva
symboli osoittaa jääkaapin kylmimmän
osaston.
Laite voidaan kytkeä
manuaalisesti päälle
tarvittaessa (katso kohta
"DYNAMICAIR-toiminto").
30
www.electrolux.com
DYNAMICAIR pysähtyy, kun
ovi on auki, ja käynnistyy
uudelleen oven sulkemisen
jälkeen.
5.7 Pakastaminen ja
pakastettujen elintarvikkeiden
säilyttäminen
Pakastin soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun käytät pakastinta ensimmäistä
kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson
jälkeen, anna laitteen toimia vähintään 2
tunnin ajan FastFreeze-toiminnolla.
Pakasta tuore ruoka asettamalla se
ylälokeroon.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
5.8 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen
käyttöä jääkaapissa tai huoneen
lämpötilassa riippuen siitä, kuinka
nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta
otettuna. Kypsennys kestää tässä
tapauksessa pitempään.
5.9 Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai
useampi jääkuutioastia.
Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi
jääkuutioastiat pois
pakastimesta.
1. Täytä kyseiset astiat vedellä
2. Laita jääastiat pakastimeen.
5.10 Kylmävaraajat
Pakastimeen kuuluu vähintään yksi
kylmävaraaja, joka pidentää
kylmäsäilytysaikaa sähkökatkon tai
toimintahäiriön sattuessa.
Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun
ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
6.1 Normaalin toiminnan äänet
•
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
•
•
•
Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
Huriseva ja sykkivä ääni
kompressorista jäähdytysaineen
kierron aikana.
Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin
kytkeytyessä päälle tai pois päältä.
SUOMI
6.2 Energiansäästövinkkejä
6.5 Pakastusohjeita
•
•
•
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
Älä poista kylmävaraajia pakastimen
korista.
•
6.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
•
•
•
•
•
Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia
tai haihtuvia nesteitä.
Peitä ruoka kannella tai kääri se
folioon tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
6.4 Säilytysohjeita
Vinkkejä:
•
•
•
•
•
Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se
vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan
1-2 päivää.
Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat:
suojaa ja aseta mille tahansa hyllylle.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella ja aseta erityiseen laatikkoon.
Banaaneja, perunoita, sipulia ja
valkosipulia ei saa säilyttää
jääkaapissa ilman pakkausta.
Voi ja juusto: aseta erityiseen
ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri
alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
•
•
•
Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita
ja puhdistettuja elintarvikkeita.
Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja
sulatusta varten.
Kääri ruoat alumiinifolioon tai
talouskelmuun. Varmista, että
pakkaukset ovat ilmatiiviit.
Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien
viereen välttääksesi pakastetettujen
ruokien lämpötilan nousun.
Vähärasvaiset ruoat säilyvät
paremmin kuin rasvaiset. Suola
lyhentää elintarvikkeiden
säilytysaikaa.
Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
6.6 Pakasteiden säilytysohjeita
•
•
•
•
Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
Aseta pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
Älä käytä tuotetta pakkaukseen
merkityn viimeisen käyttöpäivän
jälkeen.
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
31
7.1 Yleiset varoitukset
HUOMIO!
Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
32
www.electrolux.com
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa
ainoastaan valtuutettu
huoltomekaanikko.
tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin,
jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien
päälle.
Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä
astianpesukoneessa.
7.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
7.3 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä
oleva sulatusveden tyhjennysaukko on
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.4 Pakastimen sulattaminen
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei
muodostu laitteen toiminnan aikana
pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
7.5 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
HUOMIO!
Jos haluat jättää laitteen
päälle, pyydä jotakin toista
henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet
aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
Suosittelemme Holiday-tilan
käyttöä.
SUOMI
33
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu lait‐
teesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla
kiinni pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pisto‐
rasiaan.
Pistorasiaan ei tule jänni‐ Kokeile kytkemällä pistorasi‐
tettä.
aan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Pakastin on juuri kytketty Katso kohta "Korkean läm‐
päälle tai lämpötila on
pötilan hälytys".
liian korkea.
Laitteen lämpötila on liian Ota yhteyttä pätevään säh‐
korkea.
köasentajaan tai paikalliseen
valtuutettuun huoltopalve‐
luun.
Lämpötilanäytössä näkyy
symboli
tai
den sijaan.
Ovi on jätetty auki.
Sulje luukku. Lue ohjeet koh‐
dasta "Ovihälytys"
Lämpötila-anturin häiriö.
Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen (jäähdytys‐
järjestelmä pitää elintarvik‐
keet kylminä, mutta lämpöti‐
laa ei voi säätää).
Lamppu on valmiustilas‐
sa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
numeroi‐
Valo ei syty.
Kompressori käy jatkuvas‐
ti.
Lämpötila on asetettu vir‐ Katso kohta "Käyttö".
heellisesti.
Laitteeseen on pantu mo‐ Odota muutama tunti ja tar‐
nia elintarvikkeita sama‐ kista lämpötila uudelleen.
naikaisesti.
Huoneen lämpötila on
liian korkea.
Katso ilmastoluokan tauluk‐
ko arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinko‐ Anna ruoan jäähtyä huoneen
neeseen liian lämpimänä. lämpötilaan ennen pakasta‐
mista.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
"FastFreeze-toiminto" tai
"FastCool-toiminto" on
kytketty päälle.
Katso kohta "FastFreeze-toi‐
minto" tai "FastCool-toimin‐
to".
34
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Kompressori ei käynnisty
Tämä on normaalia, eikä
heti "FastFreeze" tai "Fast‐ tarkoita vikaa.
Cool" -painikkeen painami‐
sen tai lämpötilan muutta‐
misen jälkeen.
Vettä valuu jääkaapin si‐
sälle.
Ratkaisu
Kompressori käynnistyy jon‐
kin ajan kuluttua.
Elintarvikkeet estävät ve‐ Tarkista, että elintarvikkeet
den valumisen vedenke‐ eivät kosketa takaseinään.
ruukaukaloon.
Veden tyhjennysaukko
on tukossa.
Puhdista veden tyhjennys‐
aukko.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin ylä‐
puolella olevaan haihdu‐
tusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poisto‐
putki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
"FastFreeze-toiminto" tai
"FastCool-toiminto" on
kytketty päälle.
Kytke "FastFreeze-toiminto"
tai "FastCool-toiminto" pois
päältä manuaalisesti tai odo‐
ta, kunnes toiminto nollautuu
automaattisesti lämpötilan
asettamiseksi. Katso kohta
"FastFreeze-toiminto" tai
"FastCool-toiminto".
DEMO tulee näkymään
näyttöön.
Laite on esitystilassa.
Pidä Tila -painiketta painet‐
tuna noin 10 sekunnin ajan,
kunnes kuulet pitkän ääni‐
merkin ja näyttö sammuu ly‐
hyeksi ajaksi.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädet‐ Säädä lämpötila korkeam‐
ty oikein.
maksi/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpi‐
miä.
Anna ruokien lämpötilan las‐
kea huoneen lämpötilaan en‐
nen kuin laitat ruoat laittee‐
seen.
Laitteeseen on lisätty pal‐ Lisää laitteeseen vähemmän
jon ruokia samalla ker‐
ruokia yhdellä kertaa.
taa.
Ovea on avattu liian
usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
"FastFreeze-toiminto" tai
"FastCool-toiminto" on
kytketty päälle.
Katso kohta "FastFreeze-toi‐
minto" tai "FastCool-toimin‐
to".
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteen kylmän ilman
kierto ei toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
8.3 Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
9. ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
35
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
36
www.electrolux.com
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
CRACK!
BRRR!
CRACK!
10. TEKNISET TIEDOT
10.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
Electrolux
Malli
ENN2853COW 925501003
Luokka
7. Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A+
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuo‐
dessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin
aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu
laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
291
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
192
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
253
Käyttötilavuus litraa, pakastin
61
SUOMI
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on
suurin (l)
****
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C
(°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Ei
Frost free (K/E), pakastin
Kyllä
Sähkökatkosuojattu h
21
Pakastuskyky kg/24h
10
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
40
Integroitu laite K/E
Kyllä
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyt‐
tämiseen K/E
Ei
10.2 Tekniset lisätiedot
Asennusmitat
Korkeus
1780 mm
Leveys
560 mm
Syvyys
550 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
37
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
38
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.........................................................................38
2. SIKKERHETSANVISNINGER.......................................................................... 40
3. MONTERING....................................................................................................42
4. BRUK................................................................................................................43
5. DAGLIG BRUK................................................................................................. 46
6. RÅD OG TIPS...................................................................................................48
7. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 49
8. FEILSØKING.................................................................................................... 50
9. STØY................................................................................................................ 52
10. TEKNISKE DATA........................................................................................... 53
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
NORSK
39
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene
på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått passende
instruksjoner.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Bruk ikke apparatet før du installerer
det i en innebygget enhet med hensyn
til sikkerhet.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
•
•
•
Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
Apparatet inneholder en pose med
tørkemiddel. Det er ikke et leketøy.
Det er ikke mat. Kast det med
samme.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
NORSK
•
•
•
•
Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
2.3 Bruk
•
•
•
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatets spesifikasjoner må ikke
endres.
Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass
med liten innvirkning på miljøet. Vær
forsiktig så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
41
Frys ikke tinet mat på nytt.
Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
•
•
Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
42
www.electrolux.com
•
Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt
kommunen din for informasjon om
hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
•
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.3 Elektrisk tilkopling
•
3.1 Lokalitet
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
For å sikre best mulig effekt, monter
produktet et godt stykke borte fra
varmekilder, som radiatorer,
varmtvannsbeholdere, direkte sollys, osv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet.
•
•
Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
3.2 Plassering
•
Monter dette produktet på et godt
ventilert sted der romtemperaturen
samsvarer med den klimaklassen som er
oppført på typeskiltet.
3.4 Krav til ventilasjon
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Noen funksjonelle problemer
kan oppstå for enkelte typer
modeller når de opererer
utenfor dette området.
Korrekt drift kan bare
garanteres innenfor det
angitte temperaturområdet.
Hvis du er i tvil om hvor du
skal montere produktet, må
du kontakte leverandøren,
kundeservicen vår eller
nærmeste servicesenter.
Luftstrømmen bak produktet må være
tilstrekkelig.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FORSIKTIG!
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
NORSK
43
4. BRUK
4.1 Betjeningspanel
1
7
6
5
4
3
2
1 Display
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Temperatur, minusknapp
4 Temperatur, plussknapp
5 Kjøleseksjonsknapp
6 Fryseseksjonsknapp
7 Mode
Det er mulig å skru opp lyden på de
forhåndsdefinerte knappelydene ved å
holde Mode-knappen og knappen for
senking av temperatur inne samtidig i
noen få sekunder. Endringen kan
tilbakestilles.
4.2 Display
A BC D E
K
F G
H
I
J
Etter at du har valgt
kjøleskap- eller
fryseseksjonen starter
animasjonen
Etter at du har valgt
temperaturen blinker
animasjonen i et par
minutter.
4.3 Slå på
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Temperaturindikator for kjøleskap
Kjøleskap OFF-indikator
Holiday -modus
Kjøleskapets Eco-modus
FastCool-modus
Alarmindikator
Fryserens Eco-modus
FastFreeze-modus
Temperaturindikator for fryser
/ Timer
J. DrinksChill-modus
K. DYNAMICAIR-modus
2. Trykk på knappen ON/OFF hvis
displayet er av.
Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
Alarmen kan gå etter noen
sekunder.
For å nullstille alarmen, se
"Alarm ved høy temperatur".
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
44
www.electrolux.com
Hvis "DEMO" vises på displayet, se
«Feilsøking».
4.4 Slå av
Trykk ON/OFF i 3 sekunder.
Da slukkes displayet.
Trekk støpselet ut av stikkontakten for å
koble produktet fra strømmen.
2. For å slå av modusen trykker du på
knappen Mode for å velge en annen
funksjon eller til ingen
funksjonsikoner er synlige på
displayet.
Denne modusen slås av ved
å velge en annen innstilt
temperatur i kjøleskapet.
4.5 Slå på kjøleskapet
4.9 FastCool-modus
Trykk på kjøleskapsknappen for å slå på
kjøleskapet.
Kjøleskapets OFF -indikator slukkes.
Hvis du skal fylle kjøleskapet med mye
varm mat, for eksempel etter at du har
handlet, foreslår vi at du aktiverer
FastCool på forhånd slik at matvarene
avkjøles raskere. Samtidig unngår du at
matvarene som allerede befinner seg i
kjøleskapet blir oppvarmet.
For å stille inn en annen
temperatur, se "Regulere
temperaturen".
4.6 Slå kjøleskapet av
Hold kjøleskapsknappen inne i noen
sekunder for å slå av kjøleskapet.
Kjøleskapet OFF-indikatoren vises.
4.7 Temperturregulering
Still inn temperatur for produktet ved å
trykke på temperaturregulatorene.
Standardtemperatur:
• +4°C i kjøleskapet
• -18°C i fryseren
Temperaturindikatorene viser den
innstilte temperaturen.
Den innstilte temperaturen
nås innen 24 timer.
Etter strømbrudd forblir den
innstilte temperaturen lagret.
4.8 Holiday-modus
Med denne modusen kan du holde
kjøleskapet lukket og tomt under en lang
ferieperiode uten at det dannes
ubehagelig lukt.
Fjern alle matvarene fra
kjøledelen før du aktiverer
Holiday-modus.
1. For å slå på modusen trykker du på
Mode-knappen til Holiday-indikatoren
vises.
Temperaturindikatoren for kjøleskapet
viser innstilt temperatur.
FastCool slår seg automatisk av etter ca.
6 timer.
1. For å slå på funksjonen, trykk Mode
inntil det tilsvarende ikonet vises.
FastCool-indikatoren tennes.
2. For å slå funksjonen av, trykk Mode
for å velge en annen funksjon, eller
trykk Mode inntil du ikke ser noen av
de spesielle ikonene.
FastCool-indikatoren slukker.
Funksjonen slås av ved å
velge en annen innstilt
temperatur i kjøleskapet.
4.10 Eco-modus
For optimal matlagring, velg Eco-modus.
1. Velg kjøleskap-/fryseseksjonen
2. For å slå på funksjonen, trykk Mode
til det samsvarende ikonet vises.
Temperaturindikatoren viser den innstilte
temperaturen for:
• kjøleskap: +4 °C
• fryser: -18 °C
3. For å slå av funksjonen før den
deaktiveres automatisk, gjenta
prosedyren til indikatoren Eco
slukkes.
Funksjonen slås av ved
å velge en annen innstilt
temperatur.
NORSK
4.11 DrinksChill-modus
DrinksChill-modusen skal brukes til å
stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt.
Denne funksjonen er nyttig for eksempel
når en oppskrift krever at du avkjøler en
blanding en viss tid eller hvis du trenger
en påminnelse for ikke å glemme flasker
som du har satt i fryseren så de skal bli
fort kalde.
1. For å slå på funksjonen, trykk ON/
OFF .
DrinksChill-indikatoren vises.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30
min).
2. Trykk på knappene for høyere eller
lavere temperatur for å endre den
innstilte verdien for tidsuret med fra 1
til 90 (min).
.Tidsurindikatoren vises (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker
DrinksChill-indikatoren og det høres en
alarm
3. Ta ut eventuelle drikkevarer som står
i fryseseksjonen.
4. Trykk på ON/OFF for å skru av lyden
og avslutte funksjonen.
Det er mulig å deaktivere
funksjonen når som helst
under nedtellingen ved å
trykke ON/OFF.
DrinksChill-indikatoren
slokker.
Du kan når som helst
endre tidspunktet under
nedtellingen og på
slutten ved å trykke på
knappene for lavere eller
høyere temperatur.
4.12 FastFreeze-modus
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 52 timer.
Slå på funksjonen:
1. Velg fryseseksjonen.
2. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
FastFreeze-indikatoren vises.
3. For å slå av funksjonen før den
deaktiveres automatisk, gjentar du
fremgangsmåten
45
Funksjonen slås av ved
å velge en annen innstilt
temperatur på fryseren.
4.13 DYNAMICAIRmodus
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
DYNAMICAIR-indikatoren blinker.
2. Trykk på Modus for å velge en annen
funksjon eller la den være blank.
Når DYNAMICAIRfunksjonen er aktivert, øker
strømforbruket.
Hvis funksjonen blir
automatisk aktivert vil ikke
DYNAMICAIR-indikatoren
vises (se "Daglig bruk").
4.14 Høy temperatur-alarm
Temperaturøkning i fryseseksjonen (for
eksempel på grunn av strømbrudd eller
fordi døren står åpen) vises slik:
• alarmen og
frysertemperaturindikatorene blinker;
• det høres et lydsignal.
Trykk på hvilken som helst knapp for å
tilbakestille alarmen.
Lydsignalet slås av.
Fryserens temperaturindikator viser den
høyest oppnådde temperaturen i noen
sekunder. Viser deretter den innstilte
temperaturen igjen.
Alarmindikatoren fortsetter å blinke til
normale forhold gjenopprettes.
Da slutter alarmindikatoren å
blinke.
4.15 Alarm ved åpen dør
Hvis døren blir stående åpen i noen
minutter, aktiveres en alarm. Alarmen
ved åpen dør vises ved:
• blinkende alarmlampe
• lydsignal
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren er lukket), stopper alarmen.
Når alarmen går, kan lydsignalet slås av
ved å trykke på alarmknappen.
46
www.electrolux.com
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
1
5.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
2
Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom
den sikrer riktig
luftsirkulasjon.
5.2 Slik plasserer du dørhyllene
5.4 Fuktighetskontroll
For å lagre pakker av mat i forskjellige
størrelser, kan hyllene i døren plasseres i
forskjellige høyder.
Glasshyllen er utstyrt med en enhet med
åpninger (kan justeres ved hjelp av en
glidespak), som gjør det mulig å regulere
fuktigheten i grønnsaksskuffen(e).
1. Dra hyllen gradvis opp til den løsner.
2. Flytt etter behov.
Når ventilåpningene er lukket:
Denne modellen er utstyrt med en
variabel lagringsboks som kan flyttes
sidelengs.
5.3 Flyttbare hyller
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt
med en rekke spor, som gjør at hyllene
kan plasseres der de trengs.
den naturlige fuktigheten i matvarer som
oppbevares i frukt- og
grønnsaksseksjonene bevares lenger.
Når ventilåpningene er åpne:
mer luftsirkulasjon fører til lavere
fuktighetsinnhold i frukt- og
grønnsaksseksjonene.
5.5 Temperaturindikator
For riktig oppbevaring av mat er
kjøleskapet utstyrt med
NORSK
temperaturindikator. Symbolet på
sideveggen av produktet viser det
kaldeste området i kjøleskapet.
Hvis OK vises (A), legg inn fersk mat i
området markert med symbol, hvis ikke
(B), må du justere temperaturkontrolleren
en kaldere innstilling og vente i 12 timer
før du kontrollerer temperaturindikatoren
på nytt.
A
OK
B
OK
Etter at det er satt fersk mat
inn i produktet eller døren
har blitt åpnet gjentatte
ganger eller over en lengre
periode, er det normalt at
indikatoren ikke å vise OK.
Vent minst 12 timer før du
justerer temperaturkontrollen
igjen.
5.6 DYNAMICAIR
Vinkjøleren er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av mat og
jevnere temperatur.
Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov, f.eks. for en raskt
temperaturgjenvinning etter at døren er
åpnet eller når omgivelsestemperaturen
er høy.
47
Enheten DYNAMICAIR
stopper når døren er åpen
og starter på nytt straks
døren er lukket.
5.7 Frysing og oppbevaring av
frossen mat
Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen
mat over lengre tid.
Når apparatet slås på for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
med FastFreeze-funksjonen slått på.
For å fryse mat plassert i det øverste
rommet.
Maksimal mengde mat som kan fryses
på 24 timer er spesifisert på typeskiltet,
en etikett som sitter inne i apparatet.
Innfrysingsprosessen varer i 24 timer: i
løpet av denne perioden må du ikke
legge inn flere matvarer som skal fryses.
Dersom det oppstår tining,
f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger
enn den verdien som er
oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn
igjen (etter avkjøling).
5.8 Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines
i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye
tid du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens
de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I
så fall tar tilberedningen lengre tid.
Det er mulig å styre enheten
manuelt etter behov (se
"funksjonen DYNAMICAIR").
5.9 Produksjon av isbiter
Dette apparatet er utstyrt med en eller
flere brett for produksjon av isterninger.
48
www.electrolux.com
Bruk ikke gjenstander av
metall for å fjerne brettene
fra fryseren.
1. Fyll brettene med vann
2. Plasser brettet inn i fryseseksjonen.
5.10 Fryseelementer
Fryseren har minst et fryseelement som
øker oppbevaringstiden i tilfelle
strømbrudd.
6. RÅD OG TIPS
6.1 Normale driftslyder
Følgende lyder er normale under bruk:
•
•
•
•
Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.
En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet
pumpes.
En plutselig knakende lyd fra innsiden
av produktet som lages av termisk
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).
En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
•
•
6.5 Tips til frysing
•
6.2 Tips for strømsparing
•
•
•
•
Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn absolutt
nødvendig.
Fjern ikke kuldeakkumulatorene fra
frysekurven.
6.3 Tips til kjøling av ferske
matvarer
•
•
•
Ikke oppbevar varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
Dekk til eller pakk inn maten, særlig
hvis den har sterk lukt.
Plasser maten slik at luften kan
sirkulere fritt rundt den.
•
•
•
•
6.4 Tips til kjøling
Nyttige tips:
•
•
•
Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet
forpakning og plasseres på
glasshyllen over grønnsakskuffen.
Oppbevar kjøtt i maks 1-2 dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
Frukt og grønnsaker: vask godt og
plasser i den spesialboks. Bananer,
poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de
ikke er innpakket.
Smør og ost: plasseres i lufttette
bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/
plastfolie for å holde luft borte så godt
som mulig.
Flasker: lukk med en kork og sett i
flaskehyllen i døren, eller (hvis det
følger med) på flaskehyllen.
Kun ferske matprodukter av høy
kvalitet og som er godt renset bør
innfryses.
For mer effektiv frysing og tining, kan
du dele mat i små porsjoner.
Pakk maten i aluminiumsfolie eller
plastfolie. Sørg for at pakkene er
lufttette.
For å unngå temperaturøkning for
allerede fryst mat må du ikke plassere
fersk ufryst mat direkte ved siden av
den.
Magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete. Salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid.
Ikke spis isterninger, vannis eller
iskrem like etter at du har tatt dem ut
av fryseren. Risiko for frostbitt.
Det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du
lettere kan følge med på
oppbevaringstiden.
6.6 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
•
•
•
Påse at frosne matprodukter har vært
oppbevart på riktig måte i butikken.
Sørg for at frosne matvarer fraktes fra
butikken til fryseren din hjemme på
kortest mulig tid.
Når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen.
NORSK
•
49
Ikke overskrid oppbevaringstidene
som matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generelle advarsler
FORSIKTIG!
Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.
hver gang kompressoren stopper.
Smeltevannet ledes ut gjennom et
dreneringsrør og ned i en beholder på
baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
for smeltevann med jevne mellomrom,
for å hindre at vannet flommer over og
drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i
kjølekretsen. Vedlikehold må
derfor bare utføres av
autoriserte serviceteknikere.
Tilbehøret og delene til
prduktet er ikke egnet for
vask i oppvaskmaskin.
7.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
7.3 Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper
7.4 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens apparatet er i
bruk, verken på veggene eller på maten.
7.5 Perioder uten bruk
Når apparatet ikke brukes i lange
perioder, ta følgende forholdsregler:
1. Koble apparatet fra
strømforsyningen.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør apparatet og alt tilbehør.
4. La døren(e) stå åpne for å hindre
ubehaglig lukt.
FORSIKTIG!
Hvis du ønsker å la
apparatet stå på, spør noen
om å ta en titt i blant for å for
å hindre at maten blir
ødelagt i tilfelle strømbrudd.
Vi anbefaler at du aktiverer
Holiday-modus.
50
www.electrolux.com
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Hva må gjøres hvis...
Feil
Mulig årsak
Løsning
Apparatet virker ikke.
Apparatet er slått av.
Slå på apparatet.
Støpselet sitter ikke or‐
dentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig i stik‐
kontakten.
Det er ikke strøm i stik‐
kontakten.
Koble et annet elektrisk ap‐
parat til stikkontakten. Kon‐
takt en autorisert elektriker.
Kabinettet er nettopp
slått på eller temperatu‐
ren er for høy.
Se "Alarm ved høy tempera‐
tur".
Hørbar eller visuell alarm
er på.
Temperaturen i apparatet Kontakt en kvalifisert elektri‐
er for høy.
ker eller kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
Døren er åpen.
Et
eller -symbol vises Temperatursensor-pro‐
i stedet for tall på tempera‐ blem.
turdisplayet.
Lampen lyser ikke.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Steng døren. Se "Alarmen
ved åpen dør"
Kontakt nærmeste autoriser‐
te servicesenter (kjølesyste‐
met fortsetter å holde matva‐
rene kalde, men det vil ikke
være mulig å justere tempe‐
raturen).
Lampen er i standby-mo‐ Lukk døren og åpne den
dus.
igjen.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriser‐
te servicesenter.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se «Bruk».
Mye mat ble lagt i fryse‐
ren på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet
på merkeplaten.
Matvarene du la i appa‐
ratet var for varme.
La matvarer avkjøle seg til
romtemperatur før de lagres
i apparatet.
NORSK
Feil
Mulig årsak
Løsning
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
51
Funksjonen "FastFreeze" Se "FastFreeze-funksjonen"
eller "FastCool" er akti‐
eller "FastCool-funksjonen".
vert.
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du
har trykket på "FastFree‐
ze" eller "FastCool", eller
etter at temperaturen er
endret.
Dette er normalt, det har
ikke oppstått noen feil.
Kompressoren starter etter
en viss tid.
Det renner vann inne i kjø‐ Matvarer forhindrer at
leskapet.
vannet får samle seg i
vannoppsamlingsbehol‐
deren.
Pass på at ingen matvarer
berører bakveggen.
Dreneringshullet er til‐
stoppet.
Det renner vann på gulvet. Smeltevannets utløp er
ikke koblet til fordamper‐
brettet over kompresso‐
ren.
Rengjør dreneringshullet.
Fest smeltevannsrøret til for‐
damperpannen.
Det er ikke mulig å stille
inn temperaturen.
Funksjonen "FastFreeze" Slå av "FastFreeze-funksjo‐
eller "FastCool" er slått
nen" eller "FastCool-funksjo‐
på.
nen" manuelt, eller vent til
funksjonen tilbakestilles au‐
tomatisk for å velge tempe‐
raturen. Se "FastFreezefunksjonen" eller "FastCoolfunksjonen".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demonstra‐ Holde -modus nede i ca. 10
sjonsmodus.
sek. til det høres en lang lyd
og displayet slukkes en kort
stund.
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren
er ikke riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere
temperatur.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg til
romtemperatur før du lagrer
produktene.
Mange matvarer er lagt
inn i apparatet samtidig.
Oppbevar færre matvarer inn
i apparatet på samme tid.
52
www.electrolux.com
Feil
Mulig årsak
Løsning
Døren har vært åpnet for
ofte.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Funksjonen "FastFreeze" Se "FastFreeze-funksjonen"
eller "FastCool" er slått
eller "FastCool-funksjonen".
på.
Det sirkulerer ikke kald
luft i apparatet.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
8.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
Påse at kald luft sirkulerer i
apparatet.
8.3 Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se etter
i monteringsanvisningen.
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
service-senteret.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
9. STØY
Skapet lager lyder under normal bruk (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
NORSK
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
CRACK!
BRRR!
CRACK!
10. TEKNISKE DATA
10.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
Electrolux
Modell
ENN2853COW 925501003
Kategori
7. Kjøleskap med fryser
Energieffektivitetsklasse
A+
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te‐ 291
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbru‐
ket vil avhenge av hvordan apparatet brukes og
hvor det er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
192
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
253
Lagringsvolum i liter, fryser
61
53
54
www.electrolux.com
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høye‐
ste lagringsvolum (l)
****
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C),
hvis noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Nei
Frostfritt (J/N), fryser
Ja
Strømbruddsikker i t
21
Frysekapasitet i kg/24t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 10
tet skal brukes, i °C
Høyeste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 43
tet skal brukes, i °C
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
40
Innebygget apparat J/N
Ja
Dette apparatet er beregnet på å brukes uteluk‐
kende til lagring av vin J/N
Nei
10.2 Ytterligere tekniske data
Nisjemål
Justerbar
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spenning
230 – 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
utvendige eller innvendige siden av
produktet og på energietiketten.
11. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
SVENSKA
55
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................55
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................57
3. INSTALLATION................................................................................................ 59
4. ANVÄNDNING..................................................................................................60
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 63
6. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 65
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 66
8. FELSÖKNING...................................................................................................67
9. BULLER............................................................................................................69
10. TEKNISKA DATA........................................................................................... 70
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
56
www.electrolux.com
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionshinder, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
SVENSKA
•
•
•
•
•
57
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Av säkerhetsskäl, använd inte
produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
•
•
•
•
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
Med produkten följer en påse med
torkmedel. Detta är ingen leksak. Det
är inget man kan äta. Kassera det
omedelbart.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
•
Produkten måste jordas.
58
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
•
•
•
•
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
Frys inte mat igen som en gång tinats.
Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
SVENSKA
•
•
•
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
•
59
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.3 Elektrisk anslutning
•
3.1 Plats
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
För att säkerställa bästa prestanda,
installera produkten på säkert avstånd
från värmekällor såsom element,
varmvattensberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt
kylens/frysens baksida.
3.2 Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimat‐
klass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16°C till + 32°C
ST
+16°C till + 38°C
T
+16°C till + 43°C
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper
vid användning utanför det
området. Korrekt funktion
kan endast garanteras inom
angivet temperaturområde.
Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.
•
•
•
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
3.4 Ventilationskrav
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FÖRSIKTIGHET!
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
60
www.electrolux.com
4. ANVÄNDNING
4.1 Kontrollpanelen
1
7
6
5
4
3
2
1 Display
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Knapp för att sänka temperaturen
4 Knapp för att höja temperaturen
5 Knapp för kylfack
6 Knapp för frysfack
7 Mode
Det går att ändra de förinställda
knappljuden till att låta högt genom att
samtidigt trycka in Mode-knappen och
knappen för att sänka temperaturen i
några sekunder. Ljudet kan ändras
tillbaka.
4.2 Display
A BC D E
K
F G
H
I
J
När du valt kyl- eller frysfack
startar animeringen
När du valt temperatur
blinkar animeringen i några
minuter.
4.3 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på produktens ON/OFF om
displayen inte är tänd.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Temperaturindikator för kyl
OFF-indikator för kyl
Holiday -läge
Kylens Eco-läge
FastCool-läge
Larmindikator
Frysens Eco-läge
FastFreeze-läge
Temperaturindikator för frys
/ Timer
J. DrinksChill-läge
K. DYNAMICAIR-läge
Temperaturindikatorerna visar den
inställda standardtemperaturen.
Larmet kan ljuda efter några
sekunder.
För återställning av larmet,
se "Larm vid för hög
temperatur".
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du
vill välja en annan temperatur.
Om "DEMO" visas på displayen, se
avsnittet ”Felsökning”.
SVENSKA
4.4 Stänga av
Tryck på ON/OFF i cirka 3 sekunder.
Displayen stängs av.
Koppla loss produkten från strömkällan
genom att dra ut stickkontakten ur
eluttaget.
4.5 Slå på kylen
Slå på kylen genom att trycka på
knappen till kylfacket.
Kylens OFF-indikator släcks.
Se avsnittet
"Temperaturreglering" om du
vill välja en annan
temperatur.
4.6 Stänga av kylen
Stäng av kylen genom att hålla in
knappen till kylfacket i några sekunder.
Kylens OFF-indikator visas.
4.7 Temperaturreglering
Ställ in temperaturen genom att trycka på
temperaturreglaget.
Förinställd temperatur:
• +4 °C i kylen
• -18 °C i frysen
Temperaturindikatorerna visar den
inställda temperaturen.
Den inställda temperaturen
uppnås inom 24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas
den inställda temperaturen.
4.8 Holiday-läge
I detta läge kan du ha kylen stängd och
tom under exempelvis en semester eller
annan längre tidsperiod utan att dålig lukt
bildas.
Ta bort allt livsmedel från
frysen innan du aktiverar
Holiday-läget.
1. Aktivera läget genom att trycka på
Mode-knappen tills Holidayindikatorn visas.
Kylens temperaturindikator visar den
inställda temperaturen.
61
2. För att stänga av funktionen, tryck på
Mode för att välja en annan funktion
eller tills ingen funktionsikon syns på
displayen.
Läget avaktiveras när man
väljer en annan temperatur i
kylen.
4.9 FastCool-läge
Om du behöver lägga in en större mängd
varma matvaror när du har handlat
rekommenderar vi att du aktiverar
FastCool-funktionen för att kyla
matvarorna snabbare så att inte andra
matvaror i produkten blir varma.
FastCool stängs av automatiskt efter
cirka 6 timmar.
1. Aktivera funktionen genom att trycka
på Mode tills motsvarande symbol
visas.
Indikatorn FastCool tänds.
2. Tryck på Mode-knappen för att välja
en annan funktion eller tryck på
Mode -knappen tills du inte ser
någon av specialsymbolerna.
FastCool-indikeringen släcks.
Funktionen avaktiveras när
man väljer en annan
temperatur i kylen.
4.10 Eco-läge
För optimal förvaring av livsmedel väljer
du Eco-läge.
1. Välj kyl-/frysfacket
2. Aktivera funktionen genom att trycka
på Mode tills motsvarande symbol
visas.
Temperaturindikatorn visar den inställda
temperaturen för:
• kyl: +4 °C
• frys: -18 °C
3. Stäng av funktionen innan den
kommit till det automatiska slutet
genom att upprepa rutinen tills Ecoindikatorn slocknar.
Funktionen inaktiveras
när man väljer en annan
temperatur att ställa in.
62
www.electrolux.com
4.11 DrinksChill-läge
DrinksChill-läget används för att ställa in
en signal vid en önskad tidpunkt. Den är
användbar exempelvis när ett recept
kräver att man låter en blandning svalna
under en viss tid, eller när en påminnelse
behövs för att inte glömma bort flaskor
som har lagts i frysen för snabb kylning.
1. Aktivera funktionen genom att trycka
på ON/OFF .
DrinksChill-indikatorn visas.
På timern visas det inställda värdet (30
min).
2. Tryck på knappen för att sänka eller
höja temperaturen för att ändra det
inställda värdet från 1 till 90 (min).
Timer-indikatorn visar (min).
När nedräkningen är över blinkar
DrinksChill-indikatorn och ett ljudlarm
hörs
3. Ta ut dryckerna ur frysen.
4. Tryck på ON/OFF -knappen för att
stänga av ljudet och avsluta
funktionen.
Det går att avaktivera
funktionen när som helst
under nedräkningen
genom att trycka på ON/
OFF. DrinksChillindikeringen släcks.
Det går att ändra den
inställda tiden när som
helst under
nedräkningen och innan
den är över, genom att
trycka på knappen för att
sänka temperaturen och
knappen för att höja
temperaturen.
4.12 FastFreeze-läge
Denna funktion stängs av automatiskt
efter 52 timmar.
Aktivera funktionen:
1. Välj frysdelen.
2. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
FastFreeze-indikatorn visas.
3. Stäng av funktionen innan den
kommit till det automatiska slutet
genom att upprepa proceduren
Funktionen avaktiveras
när man väljer en annan
temperatur i frysen.
4.13 DYNAMICAIRläge
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
DYNAMICAIR-indikatorn blinkar.
2. Tryck på Mode för att välja en annan
funktion eller inget.
Om du aktiverar
DYNAMICAIR-funktionen
ökar energiförbrukningen.
Om funktionen aktiveras
automatiskt visas inte
indikatorn DYNAMICAIR (se
"Daglig användning").
4.14 Larm vid för hög
temperatur
En temperaturökning i frysfacket (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott eller
om dörren lämnas öppen) indikeras
genom att:
• kontrollamporna för larm och
frystemperatur blinkar
• larmet ljuder.
Tryck på valfri knapp för att återställa
larmet.
Ljudsignalen stängs av.
Frysens temperaturdisplay visar den
högsta uppnådda temperaturen i några
sekunder. Därefter visas återigen den
inställda temperaturen.
Larmindikatorn fortsätter att blinka tills
normala förhållanden råder igen.
När larmet har återställts
släcks larmindikatorn.
4.15 Larm vid öppen dörr
Ett ljudlarm avges om dörren lämnas
öppen några minuter. Larmtillståndet för
öppen dörr indikeras av att:
• larmindikeringen blinkar
• ljudsignal låter
När normala förhållanden har återställts
(dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
SVENSKA
63
Medan larmet pågår kan ljudsignalen
stängas av genom att trycka på
larmknappen.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Invändig rengöring
5.3 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
1
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
5.2 Placering av dörrfacken
För att kunna förvara matförpackningar
av olika storlekar kan dörrhyllorna
placeras på olika nivåer.
1. Dra hyllan uppåt lite i taget tills den
lossnar.
2. Placera om enligt behov.
Den här modellen är utrustad med en
variabel förvaringslåda som kan
flyttas i sidled.
2
Placera inte glashyllan
ovanför grönsakslådan för
att säkerställa korrekt
luftcirkulation.
5.4 Fuktkontroll
Glashyllan har ventilationsöppningar
(som kan regleras med en spak) som gör
det möjligt att reglera luftfuktigheten i
grönsakslådan/lådorna.
När ventilationsöppningarna är stängda:
det naturliga fuktinnehållet hos
matvarorna i frukt- och grönsakslådan
bevaras längre.
När ventilationsöppningarna är öppna:
64
www.electrolux.com
högre luftcirkulation resulterar i en lägre
fuktnivå i frukt- och grönsakslådan.
5.5 Temperaturdisplay
För att förvara matvarorna rätt är kylen
försedd med temperaturindikator.
Symbolen vid sidan av kylen anger det
kallaste området i kylen.
Om OK visas (A) lägger du in färska
matvaror i området som indikeras med
symbolen, om inte (B) justerar du
temperaturvredet till en kallare inställning
och väntar 12 timmar innan du
kontrollerar temperaturindikatorn igen.
A
OK
B
OK
När du har lagt in färsk mat i
produkten eller när du
öppnat dörren flera gånger
under en lång tid är det
normalt att meddelandet OK
försvinner. Vänta i minst 12
timmar innan du ändrar på
temperaturkontrollen.
5.6 DYNAMICAIR
Kylskåpet är utrustad med en funktion
som möjliggör snabb nedkylning av
matvaror och håller en jämnare
temperatur.
Denna funktion aktiveras automatiskt vid
behov och ger till exempel en snabb
temperaturåterställning när dörren har
stått öppen eller när
omgivningstemperaturen är hög.
Du kan aktivera funktionen
manuellt vid behov (se
"DYNAMICAIR-funktion").
DYNAMICAIR inaktiveras
när dörren öppnas och
startar direkt igen när dörren
har stängts.
5.7 Infrysning av färska
matvaror och förvaring av frysta
matvaror
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
Vid första uppstarten eller efter en period
ur bruk ska apparaten gå i minst 2
timmar med FastFreeze-funktionen
påslagen innan några produkter stoppas
i facket.
När du ska frysa in matvaror, lägg dem i
det översta facket.
Maximal mängd livsmedel som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten som sitter på produktens
insida.
Infrysningsprocessen varar i 24 timmar,
lägg inte in andra livsmedel som ska
frysas under denna period.
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Säkerhet vid strömavbrott",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
5.8 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid
som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är
SVENSKA
frysta. Tillagningen tar i detta fall dock
lite längre tid.
1. Fyll dessa brickor med vatten
2. Placera isbrickorna i frysfacket.
5.9 Tillverkning av isbitar
5.10 Frysklampar
Denna hushållsapparat är utrustad med
en eller flera brickor för tillverkning av
isbitar.
Frysen är utrustad med minst en
frysklamp som ökar förvaringstiden i
händelse av ett strömavbrott eller
funktionsfel.
Använd inga
metallinstrument för att
plocka ut brickorna ur frysen.
65
6. RÅD OCH TIPS
6.1 Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
•
•
•
•
Ett gurglande och bubblande ljud hörs
från slingorna när köldmedlet pumpas
runt.
Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när
kompressorn slås på eller av.
•
•
•
•
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
Tillagad mat, kalla rätter: täck och
placera på vilken hylla som helst.
Frukt och grönsaker: skölj noggrant
och lägg i speciallådan. Bananer,
potatis, lök och vitlök som inte är
förpackade bör inte förvaras i
kylskåpet.
Smör och ost: lägg i en lufttät
behållare eller vira in i aluminiumfolie
eller i en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.
Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
6.2 Tips för energibesparing
6.5 Tips för infrysning
•
•
•
Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
Avlägsna inte kylackumulatorerna från
fryskorgen.
6.3 Tips för kylning av färska
livsmedel
•
•
•
Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.
Täck över eller förpacka maten,
särskilt om den har en stark smak.
Placera mat så att luft kan cirkulera
fritt omkring den.
6.4 Tips för kylning
Praktiska råd:
•
Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
•
•
•
•
•
•
Frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.
Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
Slå in maten i aluminium- eller
plastfolie. Kontrollera att
förpackningen är lufttät.
Undvik att placera färsk mat som
precis ska frysas in bredvid varandra
för att undvika att redan fryst mat tinar
upp.
Magra livsmedel håller bättre och
längre än feta. Salt förkortar matens
förvaringstid.
Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det
finns risk för frostskador.
Det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat
förpackning så att du kan hålla reda
på förvaringstiderna.
66
www.electrolux.com
6.6 Tips för förvaring av fryst
mat
•
•
Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
Transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som
möjligt.
•
•
När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
Överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av matvarans tillverkare.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför
någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten.
Underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en
auktoriserad servicetekniker.
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte lämpliga
för rengöring i diskmaskin.
7.2 Regelbunden rengöring
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
7.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på kylskåpet baksida, där
vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
7.4 Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
SVENSKA
7.5 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
67
FÖRSIKTIGHET!
Om du vill att kylen/frysen
lämnas påslagen, be någon
titta till den då och då så att
inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.
Vi rekommenderar att du
aktiverar Holiday-läget.
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordent‐
ligt i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk
produkt till eluttaget. Kontak‐
ta en behörig elektriker.
Ljudligt eller visuellt larm är Produkten har nyligen
på.
slagits på eller tempera‐
turen är för hög.
Se avsnitt "Larm vid för hög
temperatur".
Temperaturen i produk‐
ten är för hög.
Kontakta en behörig elektri‐
ker eller närmaste auktorise‐
rade serviceverkstad.
Dörren har lämnats öp‐
pen.
Stäng luckan. Se ”Larm vid
öppen dörr”
Problem med tempera‐
En -, -symbol visas
istället för siffror på tempe‐ tursensor.
raturdisplayen.
Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad (kyl‐
systemet fortsätter att hålla
matvarorna kalla, men tem‐
peraturen kan inte justeras).
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standbyläge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Temperaturen är felaktigt Se "Drift".
inställd.
68
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kon‐
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för Se klimatklasstabellen på
hög.
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts Låt mat svalna till rumstem‐
in.
peratur före infrysning.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Funktionen "FastFreeze" Se "FastFreeze"- eller "Fast‐
eller "FastCool" är påsla‐ Cool"-funktionen.
gen.
Kompressorn startar inte
omedelbart när "FastFree‐
ze" eller "FastCool" trycks
in eller när temperaturen
ändras.
Detta är normalt och indi‐ Kompressorn startar efter en
kerar inte att något fel
stund.
har uppstått.
Vatten rinner inne i kylskå‐ Matvaror har placerats så Kontrollera att inga matvaror
pet.
att de hindrar vattnet från har kontakt med den bakre
att rinna in i vattenupp‐
väggen.
samlaren.
Vattenutloppet är igen‐
täppt.
Rengör vattenutloppet.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför
kompressorn.
Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte
ställas in.
Funktionen "FastFreeze" Stäng av "FastFreeze"eller
eller "FastCool" är påsla‐ "FastCool" manuellt eller
gen.
vänta med att ställa in tem‐
peraturen tills funktionen har
återställts automatiskt. Se
"FastFreeze"- eller "Fast‐
Cool"-funktionen.
DEMO visas på displayen.
Produkten är i demon‐
strationsläge.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt Ställ in en högre/lägre tem‐
inställd.
peratur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Håll Mode intryckt ca 10 sek
tills en ljudsignal hörs och
displayen släcks en stund.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
SVENSKA
Problem
69
Möjlig orsak
Åtgärd
Matvarornas temperatur
är för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in‐
nan du lägger in dem.
Många matvaror inlagda
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för
förvaring samtidigt.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Funktionen "FastFreeze" Se "FastFreeze"- eller "Fast‐
eller "FastCool" är påsla‐ Cool"-funktionen.
gen.
Kalluft cirkulerar inte i
produkten.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
8.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Se till att kalluft kan cirkulera
i produkten.
8.3 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
9. BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
70
www.electrolux.com
SSSRRR!
SSSRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. TEKNISKA DATA
10.1 Informationsblad
Varumärke
Electrolux
Modell
ENN2853COW 925501003
Kategori
7. Kyl - frys
Energieffektivitetsklass
A+
SVENSKA
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resul‐ 291
tat från standardiserade provningar under 24 tim‐
mar. Den verkliga energiförbrukningen beror på
hur apparaten används och var den placeras
Förvaringsvolym i liter, kyl
192
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
253
Förvaringsvolym i liter, frys
61
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största för‐
varingsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C),
om något
-
Frostfri (J/N), kyl
Nej
Frostfri (J/N), frys
Ja
Säkerhet vid strömavbrott i h
21
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
10
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
40
Inbyggd apparat J/N
Ja
Denna apparat är avsedd att uteslutande använ‐
das för förvaring av vin J/N
Nej
10.2 Ytterligare teknisk data
Inbyggnadsmått
Höjd
1780 mm
Bredd
560 mm
Djup
550 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
71
72
www.electrolux.com
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
73
74
www.electrolux.com
SVENSKA
75
222376367-B-152019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising