IKEA | ISANDE | User manual | IKEA ISANDE Ohjekirja

IKEA ISANDE Ohjekirja
ISANDE
FI
SE
SUOMI
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n
nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista
över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella
telefonnummer.
SUOMI
SVENSKA
4
27
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Laitteen kuvaus
Käyttö
Päivittäinen käyttö
4
5
7
8
9
13
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
16
17
19
22
24
24
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu
asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
SUOMI
5
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai
muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa
tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Älä käytä laitetta ennen kuin se on
asennettu kalusteeseen.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
6
SUOMI
• Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen
kytkemistä sähköverkkoon ensimmäisen
asennuksen tai oven avautumissuunnan
vaihtamisen jälkeen. Täten öljy virtaa
takaisin kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen
laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen lähelle.
• Suojaa laite vesisateelta.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
• Laite sisältää pussin kuivausainetta. Sitä
ei ole tarkoitettu leikkikaluksi. Sitä ei ole
tarkoitettu syötäväksi. Hävitä se
välittömästi.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
VAROITUS! Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä, ettei
virtajohto ole jäänyt puristuksiin
tai ole vaurioitunut.
VAROITUS! Älä käytä
jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto, kompressori).
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun tai sähköasentajaan
sähköosien vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen
tai tulipalon vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta ja
sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen.
Muutoin juomasäiliöön muodostuu
painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
SUOMI
Sisävalo
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi
on tarkoitettu vain kodinkoneiden
valaistukseen. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
7
Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Virheellinen käyttö
voi aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa.
Jos poistoaukko on tukossa, sulanut vesi
kerääntyy laitteen pohjalle.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua.
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Sijainti
Lue asennusohjeet.
Parhaan mahdollisen toiminnan
varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa
lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden
tai boilereiden tms. lähelle eikä suoraan
auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti laitteen takana.
Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
SN
+10 °C – + 32 °C
N
+16 °C – + 32 °C
ST
+16 °C – + 38 °C
T
+16 °C – + 43 °C
SUOMI
8
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella. Jos
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole
maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja
pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Joissakin malleissa voi esiintyä
toiminnallisia ongelmia, jos niitä
käytetään kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön toiminta
taataan vain määritetyllä
lämpötilavälillä. Jos laitteen
asennuspaikan valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai lähimmän
valtuutetun huoltopalvelun
puoleen.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää EEC-direktiivien
vaatimukset.
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laitteen kuvaus
1
2
3
4
11
5
10
6
7
9
8
SUOMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10 Arvokilpi
11 Lasihyllyt
Puhallinjäähdytys LED-merkkivalolla
Käyttöpaneeli
Pulloteline
Kannellinen voilokero
Ovihyllyt
Vihanneslaatikot
Pulloteline pidikkeellä
Pakastuslaatikot
Pakastuslaatikko
Korkein lämpötila-alue
Keskisuuri lämpötila-alue
Alhaisin lämpötila-alue
Käyttö
Käyttöpaneeli
1
8
1
2
3
4
5
7
6
Näyttö
Pakastimen lämpötilan nostopainike
Pakastimen lämpötilan alennuspainike
OK -painike
Toiminto -painike
5
4
3
2
6 Jääkaapin lämpötilan nostopainike
7 Jääkaapin lämpötilan alennuspainike
8 ON/OFF -painike
Näyttö
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
A. Jääkaappiosaston merkkivalo
B. Jääkaapin lämpötilan merkkivalo ja
ajastimen merkkivalo
C. Jääkaapin Off-merkkivalo
D. Pikajäähdytys Toiminnon merkkivalo
E. Loma Toiminnon merkkivalo
F. Pikapakastus Toiminnon merkkivalo
G. Pakastimen lämpötilanäyttö
H. Pakastimen merkkivalo
I. Hälytyksen merkkivalo
10
SUOMI
J. Lapsilukko-toiminnon merkkivalo
K. Pullojen jäähdytys Toiminnon
merkkivalo
L. Puhallinjäähdytys Toiminnon merkkivalo
Laitteen kytkeminen toimintaan
Jääkaapin Off-merkkivalo ja
jääkaappiosaston merkkivalo vilkkuvat.
2. Vahvista 4 OK-painikkeella.
Jääkaapin Off-merkkivalo syttyy.
Liitä pistoke pistorasiaan
1. Paina 8 ON/OFF-painiketta, jos näyttö
ei ole päällä.
Lämpötilanäytöt näyttävät
oletuslämpötilan.
2. Hälytyksen äänimerkki saattaa
aktivoitua muutaman sekunnin kuluttua.
Katso hälytyksen kuittausohjeet
kohdasta "Korkean lämpötilan hälytys".
Jos "DEMO" tulee näkyviin näyttöön,
laite on esitystilassa. Lue ohjeet
kohdasta "Vianmääritys".
Jos haluat muuttaa lämpötilaasetusta, katso kohta
"Lämpötilan säätäminen".
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Paina 8 ON/OFF-painiketta 3 sekunnin
ajan.
Näyttö sammuu.
Katkaise laitteen virta irrottamalla laitteen
pistoke pistorasiasta.
Jääkaapin kytkeminen päälle
1. Paina jotakin jääkaapin
lämpötilapainiketta.
Tai:
1. Paina 5 Toiminto -painiketta, kunnes
jääkaapin Off-kuvake vilkkuu.
2. Vahvista 4 OK-painikkeella.
3. Jääkaapin Off-merkkivalo sammuu.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta,
katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Jääkaapin kytkeminen pois päältä
1. Paina 5 Toiminto -painiketta, kunnes
jääkaapin Off-kuvake tulee näkyviin.
Lämpötilan säätäminen
1. Lämpötilapainikkeilla voidaan säätää
jääkaapin lämpötila-asetuksia.
Oletuslämpötila:
• jääkaappi +5 °C
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan.
Jääkaappiosaston lämpötila voi vaihdella
välillä +2 °C - +8 °C.
2. Lämpötilapainikkeilla voidaan säätää
pakastimen lämpötila-asetuksia.
Oletuslämpötila:
• pakastin -18 °C
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan.
Pakastinosaston lämpötila voi vaihdella
välillä -15 °C - -24 °C.
Asetettu lämpötila saavutetaan
24 tunnin kuluessa. Asetettu
lämpötila säilyy laitteen muistissa
sähkökatkoksen jälkeen.
Toimintovalikko
5 Toiminto -painikkeella voidaan kytkeä
toimintaan seuraavat toiminnot:
•
•
•
•
•
•
•
Pikajäähdytys -toiminto
Loma -toiminto
Pikapakastus -toiminto
Lapsilukko-toiminto
Pullojen jäähdytys -toiminto
Puhallinjäähdytys -toiminto
Ei symbolia: Normaali toiminta
11
SUOMI
Mikä tahansa toiminto voidaan
kytkeä toimintaan ja pois
toiminnasta milloin tahansa
painamalla painiketta 5
Toiminto useita kertoja, kunnes
kuvakkeet ovat sammuneet.
Pikajäähdytys Toiminto
Jos laitat jääkaappiin paljon elintarvikkeita
yhdellä kertaa, esimerkiksi
kaupassakäynnin jälkeen, on suositeltavaa
kytkeä Pikajäähdytys-toiminto, jotta
tuotteet jäähtyvät nopeammin. Tällä tavoin
voidaan välttää myös muiden jo
jääkaapissa olevien elintarvikkeiden
lämpeneminen.
Pikajäähdytys-toiminto kytkeytyy
pois toiminnasta automaattisesti
noin 6 tunnin kuluttua.
1. Paina 5 Toiminto -painiketta, kunnes
Loma-kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Loma vilkkuu. Jääkaapin
lämpötilanäytössä näkyy asetettu
lämpötila.
2. Vahvista 4 OK-painikkeella.
Loma-merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo Loma sammuu.
Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla jääkaapin
lämpötila-asetusta.
Pikapakastus Toiminto
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, aktivoi
Pikapakastus-toiminto.
Pikapakastus-toiminto kytkeytyy
pois toiminnasta automaattisesti
52 tunnin kuluttua.
1. Paina 5 Toiminto -painiketta, kunnes
Pikajäähdytys-kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Pikajäähdytys vilkkuu.
2. Vahvista 4 OK-painikkeella.
Pikajäähdytys-merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä ennen
sen automaattista päättymistä toistamalla
toimenpiteen, kunnes merkkivalo
Pikajäähdytys sammuu.
1. Paina 5 Toiminto -painiketta, kunnes
Pikapakastus-kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Pikapakastus vilkkuu.
2. Vahvista 4 OK-painikkeella.
Pikapakastus-merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo Pikapakastus sammuu.
Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla jääkaapin
lämpötila-asetusta.
Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla pakastimen
lämpötila-asetusta.
Loma Toiminto
Lapsilukko-toiminto
Tämän toiminnon avulla voit tyhjentää
jääkaapin ja jättää oven kiinni esimerkiksi
pitkän loman ajaksi ilman, että jääkaappiin
muodostuu epämiellyttävää hajua.
Kytke Lapsilukko-toiminto päälle
painikkeiden lukitsemiseksi ja estääksesi
painikkeiden tahattoman käytön.
Jääkaappiosasto on
tyhjennettävä Loma-toiminnon
käytön ajaksi.
1. Paina 5 Toiminto -painiketta, kunnes
Lapsilukko-kuvake tulee näkyviin.
Lapsilukko-merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Vahvista 4 OK-painikkeella.
12
SUOMI
Lapsilukko-merkkivalo syttyy.
Kytke Lapsilukko-toiminto pois päältä
toistamalla toimenpide, kunnes Lapsilukkomerkkivalo sammuu.
Pullojen jäähdytys Toiminto
Pullojen jäähdytys-toiminnon avulla
hälytysäänimerkki voidaan asettaa
käynnistymään haluttuna ajankohtana,
esimerkiksi ilmoittamaan jäähdytysajan
päättymisestä tai muistuttamaan pullojen
pikajäähdytyksestä.
1. Paina 5 Toiminto -painiketta, kunnes
Pullojen jäähdytys-kuvake tulee
näkyviin.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30
minuuttia).
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90 minuuttia
painamalla lämpötilan 2 , 3 painikkeita. Vahvista 4 OKpainikkeella.
Ajastimen merkkivalo syttyy. (min).
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
Pullojen jäähdytys-kuvake vilkkuu ja
laitteesta kuuluu äänimerkki. Poista tällöin
laitteeseen asetetut jäähdytettävät tuotteet
ja paina painiketta 5 Toiminto äänimerkin
sammuttamiseksi ja toiminnon
päättämiseksi.
Aika-asetusta voidaan muuttaa ajastuksen
aikana ja sen päättyessä painamalla
jotakin lämpötilan 2 , 3 -painiketta.
Toiminto voidaan kytkeä pois päältä milloin
tahansa ajanlaskennan aikana toistamalla
toimenpide, kunnes Pullojen jäähdytysmerkkivalo sammuu.
Puhallinjäähdytys Toiminto
Jääkaappiosastossa on puhallin, joka
mahdollistaa elintarvikkeiden nopean
jäähdyttämisen ja tasaisemman osaston
lämpötilan.
1. Paina 5 Toiminto -painiketta, kunnes
Puhallinjäähdytys-merkkivalo tulee
näkyviin.
Merkkivalo Puhallinjäähdytys vilkkuu
muutaman sekunnin ajan.
2. Vahvista 4 OK-painikkeella.
Puhallinjäähdytys-merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä tämän toiminnon pois päältä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo Puhallinjäähdytys sammuu.
Korkean lämpötilan hälytys
Pakastimen lämpötilan noususta ilmoittaa
(esimerkiksi sähkökatkoksen tai oven
avaamisen jälkeen) äänimerkki, vilkkuvat
hälytyksen merkkivalo ja pakastimen
lämpötilanäyttö.
Hälytys voidaan nollata ja äänimerkki
sammuttaa painamalla mitä tahansa
painiketta. Pakastimen lämpötilanäyttö
näyttää korkeimman saavutetun lämpötilan
muutaman sekunnin ajan. Sen jälkeen
näkyviin tulee uudelleen lämpötila-asetus.
Hälytyksen merkkivalo vilkkuu, kunnes
normaalit olosuhteet palautuvat, minkä
jälkeen se sammuu.
Ovihälytys
Jos ovi jätetään auki noin 5 minuutin ajaksi,
hälytysäänimerkki aktivoituu ja
hälytysmerkkivalo vilkkuu.
Hälytys sammuu, kun ovi suljetaan.
Hälytyksen aikana äänimerkki voidaan
sammuttaa painamalla mitä tahansa
painiketta.
13
SUOMI
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Varusteet
Kananmunalokero
Tämä laite on myynnissä
Ranskassa.
Maan määräysten mukaisesti
jääkaapin alimpaan osastoon
tulee kiinnittää erikoisväline
(katso kuva), joka ilmaisee
jääkaapin kylmimmän lämpötilan
alueen.
Siirrettävät hyllyt
x1
Jääpala-astiat
x2
Pakastimen
kylmävaraajat
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta turvalasihyllyt
voidaan sijoittaa halutulle tasolle.
x2
Lämpötilan merkkivalo
HUOMIO! Älä siirrä
vihanneslaatikon yläpuolella
olevaa lasihyllyä, jotta jääkaapin
ilmankierto toimii oikein.
Pulloteline
Sijoita pullot valmiiksi asetettuun
telineeseen (avattava puoli laitteen
etuosaan päin).
14
SUOMI
Ovihyllyjen sijoittaminen
Jos teline on vaakasuorassa,
laita siihen vain suljettuja pulloja.
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset mahtuvat
lokeroihin.
Pullotelinettä voidaan kallistaa, jotta siinä
voidaan säilyttää tiivistämättömiä pulloja.
Aseta tällöin telineen etukoukut yhden
kerroksen verran takakoukkuja
korkeammalle.
Ovilokeroiden korkeus säädetään
seuraavasti: vedä hyllyä varovasti ylöspäin,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään. Sijoita
hylly sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.
Vihanneslaatikot
Nämä laatikot on tarkoitettu hedelmiä ja
vihanneksia varten (katso kuva).
15
SUOMI
Puhallinjäähdytys
ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Laita pakastettavat elintarvikkeet ylimpään
osastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
jääkaapin sisäpuolella.
Laite aktivoituu itsestään esimerkiksi oikean
lämpötilan palauttamiseksi nopeasti oven
avaamisen jälkeen tai silloin, kun
ympäristön lämpötila on korkea.
Puhallin toimii vain oven ollessa
kiinni.
Puhallin kytkeytyy itsestään päälle
seuraavissa tilanteissa:
• kun Pikajäähdytys-toiminto on kytketty
toimintaan - puhallin toimii koko
Pikajäähdytys-toiminnon keston ajan
• kun ympäristölämpötila on yli 32 °C
• kun jääkaappiosaston lämpötila muuttuu
oven avaamisen vuoksi.
Jos toiminto on aktivoitu
automaattisesti,
Puhallinjäähdytys-merkkivalo ei
pala.
Jos toiminto on aktivoitu
automaattisesti, sitä ei voi kytkeä
pois päältä. Puhallin kytkeytyy
itsestään pois päältä.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana
pakastimeen ei saa lisätä pakastettavia
ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt 24 tunnin
kuluttua, kytke Pikapakastus-toiminto pois
toiminnasta (katso "Pikapakastustoiminto").
Pakastuskalenteri
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia
elintarvikkeita.
Kytke laite manuaalisesti toimintaan
katsomalla kohta "Puhallinjäähdytystoiminto".
Numerot tarkoittavat kunkin
elintarvikeryhmän säilytysaikaa kuukausina.
Säilytysajan alemman vai ylemmän arvon
käyttäminen riippuu elintarvikkeen laadusta
ja käsittelystä ennen pakastamista.
Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen
Pakasteiden säilyttäminen
Pakastin soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden
pakastamiseen sekä valmispakasteiden
pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään 12 tunnin
ajan Pikapakastus-toiminnolla.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
Pikapakastus-toiminto vähintään 24 tuntia
SUOMI
Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi,
kun sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan,
sulaneet elintarvikkeet on
käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa
riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä
tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös
jäisinä suoraan pakastimesta otettuna.
Kypsennys kestää tässä tapauksessa
pitempään.
16
1. Täytä astia vedellä.
2. Laita astia pakastimeen
HUOMIO! Älä käytä apuna
metallisia välineitä ottaessasi
jääkuutioastiat pois
pakastimesta.
HUOMIO! Älä kosketa
laitteeseen märillä käsillä,
muutoin ne voivat tarttua
sisäpintaan.
Pakastimen kylmävaraajat
Pakastin sisältää kaksi kylmävaraajaa.
Sähkökatkon tai pakastimen toimintahäiriön
esiintyessä kylmävaraajat pitävät
pakastimen pitempään kylmänä pidentäen
näin elintarvikkeiden säilymisaikaa.
HUOMIO! Älä avaa
kylmävaraajia tai juo niiden
sisältämää nestettä.
Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan jääkuutioastia.
Vihjeitä ja neuvoja
Normaalin toiminnan äänet
Energiansäästövinkkejä
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Älä poista kylmävaraajia pakastimen
korista.
• Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Huriseva ja sykkivä ääni kompressorista
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
• Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin kytkeytyessä
päälle tai pois päältä.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
• Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia
tai haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
SUOMI
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
• Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se vihanneslaatikon
päällä olevalle lasihyllylle. Säilytä lihaa
korkeintaan 1-2 päivää.
• Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat: suojaa
ja aseta mille tahansa hyllylle.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella ja aseta erityiseen laatikkoon.
Banaaneja, perunoita, sipulia ja
valkosipulia ei saa säilyttää jääkaapissa
ilman pakkausta.
• Voi ja juusto: aseta erityiseen
ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri
alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
Pakastusohjeita
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja sulatusta
varten.
• Kääri ruoat alumiinifolioon tai
talouskelmuun. Varmista, että
pakkaukset ovat ilmatiiviit.
17
• Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien
viereen välttääksesi pakastetettujen
ruokien lämpötilan nousun.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää
elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
• Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
• Aseta pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn
viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
• Pakastinosastoon ei saa asettaa nesteitä
sisältäviä lasiastioita, muutoin ne voivat
rikkoutua.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Yleiset varoitukset
HUOMIO! Kytke laite irti
verkkovirrasta ennen
minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa ainoastaan
valtuutettu huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia ei
saa pestä astianpesukoneessa.
18
SUOMI
Sisätilan puhdistaminen
Jääkaapin sulattaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat
varusteet haalealla vedellä ja miedolla
pesuaineella poistaaksesi uudelle laitteelle
tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet
lopuksi huolellisesti.
HUOMIO! Älä käytä
puhdistusaineita, hankaavia
jauheita, klooria tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
Säännöllinen puhdistus
HUOMIO! Älä vedä, siirrä tai
vahingoita laitteen sisällä olevia
putkia ja/tai kaapeleita.
HUOMIO! Varo
vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä ja
säästää energiaa.
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä
ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
Käytä tähän tarkoitukseen varustepussissa
toimitettua putkenpuhdistinta.
Pakastimen sulattaminen
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei muodostu
laitteen toiminnan aikana pakastinosaston
sisäseiniin eikä pakkausten päälle.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
SUOMI
19
HUOMIO! Jos haluat jättää
laitteen päälle, pyydä jotakin
toista henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet
aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi sähkökatkon
sattuessa.
Suosittelemme Loma-toiminnon
käyttöä.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Laite ei toimi lainkaan.
Pistoke ei ole kunnolla kiin- Kiinnitä pistoke oikein pistorani pistorasiassa.
siaan.
Laite ei toimi lainkaan.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Pakastin on juuri kytketty
päälle tai lämpötila on
vielä liian korkea.
Katso kohta "Korkean lämpötilan hälytys".
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Ovi on jätetty auki.
Sulje luukku. Katso kohta "Ovihälytys".
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai paikalliseen
valtuutettuun huoltopalveluun.
SUOMI
20
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Lämpötilanäytössä näkyy
suora- tai nelikulmio numeroiden sijaan.
Lämpötila-anturin häiriö.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet kylminä, mutta lämpötilaa ei voi
säätää).
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Kompressori käy jatkuvasti.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Kompressori käy jatkuvasti.
Laitteeseen on lisätty monia elintarvikkeita yhdellä
kertaa.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Kompressori käy jatkuvasti.
Huoneen lämpötila on liian Katso ilmastoluokan taulukko
korkea.
arvokilvestä.
Kompressori käy jatkuvasti.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
Kompressori käy jatkuvasti.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Kompressori käy jatkuvasti.
Pikapakastus-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "Pikapakastustoiminto".
Kompressori käy jatkuvasti.
Pikajäähdytys-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "Pikajäähdytystoiminto".
Kompressori ei käynnisty he- Tämä on normaalia, eikä
ti Pikapakastus-toiminnon
tarkoita vikaa.
käynnistämisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Kompressori ei käynnisty he- Tämä on normaalia, eikä
ti Pikajäähdytys-toiminnon
tarkoita vikaa.
käynnistämisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
SUOMI
21
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
Pikajäähdytys-toiminto on
kytkettynä.
Kytke Pikajäähdytys-toiminto
pois manuaalisesti tai odota,
kunnes toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä lämpötilan asettamiseksi. Katso
kohta "Pikajäähdytys-toiminto".
Lämpötilaa ei voi säätää.
Pikapakastus-toiminto on
kytkettynä.
Kytke Pikapakastus-toiminto
pois manuaalisesti tai odota,
kunnes toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä lämpötilan asettamiseksi. Katso
kohta "Pikapakastus-toiminto".
DEMO tulee näkymään
näyttöön.
Laite on esitystilassa.
Pidä OK-painiketta painettuna noin 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet pitkän äänimerkin
ja näyttö sammuu lyhyeksi
ajaksi.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty Säädä lämpötila korkeamoikein.
maksi/alhaisemmaksi.
Kytke puhallin toimintaan.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Laitteeseen on lisätty monia elintarvikkeita yhdellä
kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
SUOMI
22
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Ovea on avattu liian usein. Avaa ovi vain tarvittaessa.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Pikapakastus-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "Pikapakastustoiminto".
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Pikajäähdytys-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "Pikajäähdytystoiminto".
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Laitteen kylmän ilman kier- Tarkista kylmän ilman kierto.
to ei toimi.
Jääkaapin takaseinässä on
liikaa lauhdevettä.
Ovea on avattu liian tiheään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Jääkaapin takaseinässä on
liikaa lauhdevettä.
Ovea ei ole suljettu kunnolla.
Varmista, että ovi on suljettu
kunnolla.
Jääkaapin takaseinässä on
liikaa lauhdevettä.
Säilytettäviä elintarvikkeita Kääri elintarvikkeet asianmuei ole kääritty.
kaiseen pakkaukseen ennen
niiden asettamista kaappiin.
Ovi ei avaudu helposti.
Yritit avata oven välittömästi sen sulkemisen jälkeen.
Jos kodinkone ei edellä
mainittujen tarkastusten
jälkeenkään toimi oikein, ota
yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Voit pyytää
lähimmän valtuutetun
huoltoliikkeen yhteystiedot
kuluttajaneuvonnasta, jonka
puhelinnumero löytyy tämän
käyttöohjeen lopusta.
Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Tekniset tiedot
Tuotekategoria
Odota muutama sekunti oven
sulkemisen jälkeen ennen kuin
avaat oven uudelleen.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
SUOMI
23
Tuotetyyppi
Jääkaappi - Pakastin
Asennustyyppi
Vain kalusteeseen asennettava malli
Tuotteen mitat
Korkeus
1772 mm
Leveys
540 mm
Syvyys
549 mm
Tilavuus (netto)
Jääkaappi
192 Litraa
Pakastin
61 Litraa
Sulatusjärjestelmä
Jääkaappi
auto
Pakastin
auto
21 tuntia
Pakastusteho
10 kg/24 h
Energiankulutus
0,625 kWh/24 h
Äänitaso
39 dB(A)
Energialuokka
A++
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot (sarjanumero mukaan lukien)
on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle
puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
XX h
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
XXXXXXXXX
xxxxx
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXX XXX XXX
XX/X/XX/X
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
TYPE-TYP
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
xxxxxxxxx
XXX W
SER.N.
TYPE I
PQM
Käyttöönottoaika
xxxx
Tähtimerkintä
XXXXXXXX
24
SUOMI
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkittyjä
IKEA-TAKUU
Kuinka kauan IKEA-takuu on voimassa?
Tämä takuu on voimassa 5 vuotta IKEAmyymälästä hankitun laitteen
alkuperäisestä ostopäivämäärästä lähtien.
Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan
ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään
huoltotöitä, laitteen takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
25
SUOMI
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
SUOMI
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero.
Varmista ennen kuin soitat meille,
että sinulla on laitteen, jota
varten tarvitset apuamme, IKEAtuotenumero (8-numeroinen
koodi) ja sarjanumero
(arvokilvessä oleva 8numeroinen koodi).
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
26
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
27
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Produktbeskrivning
Användning
Daglig användning
27
29
30
32
33
36
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
40
41
42
46
47
47
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8 år och
personer med mycket omfattande och komplexa
funktionsnedsättningar, om de har fått rätt instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
SVENSKA
•
28
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra
den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara
neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med
lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
29
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Använd inte produkten innan den
installeras i den inbyggda strukturen.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i produkten.
• Vid första installationen eller om dörren
har hängts om, vänta minst 4 timmar
innan du ansluter till elnätet. Detta för att
oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t ex
hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära element,
spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser som
är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
• Med produkten följer en påse med
torkmedel. Detta är ingen leksak. Det är
inget man kan äta. Kassera det
omedelbart.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
VARNING! När du sätter in din
produkt, se till att elsladden inte
kommer under produkten eller
skadas.
VARNING! Använd inte
grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln, kompressorn).
Kontakta ett auktoriserat servicecenter
eller en elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig gas,
isobutan (R600a), en naturgas med hög
miljökompatibilitet Var försiktig så att du
inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
SVENSKA
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det är
lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga flammor
eller antändningskällor finnas i rummet.
Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen. Detta
skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål från
frysdelen om händerna är våta eller
fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
Lampa inuti produkten
VARNING! Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas som
husbelysning.
30
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla kylapparaten.
• Undersök regelbundet tömningskanalen i
kylen och rengör den vid behov. Om
tömningskanalen täpps igen kommer
avfrostat vatten att samlas på
produktens botten.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn eller
djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den
här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen för
information om hur produkten kasseras
korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära värmeväxlaren.
Skötsel och rengöring
VARNING! Risk för personskador
och skador på produkten
föreligger.
Installation
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Plats
Se monteringsanvisningarna för
installationen.
SVENSKA
31
För att säkerställa bästa prestanda,
installera produkten på säkert avstånd från
värmekällor såsom element,
varmvattensberedare, direkt solsken, etc. Se
till att luften kan cirkulera fritt runt kylens/
frysens baksida.
Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till +32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper vid
användning utanför det området.
Korrekt funktion kan endast
garanteras inom angivet
temperaturområde. Kontakta
återförsäljaren, vår kundtjänst
eller närmsta servicecenter om
du är osäker på var du ska
installera produkten.
Elektrisk anslutning
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
produktens märkdata som anges på
typskylten före anslutning till ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt för
detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är jordad,
kontakta en kvalificerad elektriker för att
ansluta produkten till en separat jord enligt
gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EEGdirektiven.
SVENSKA
32
Produktbeskrivning
1
2
3
4
5
11
10
6
7
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kylfläkt med LED-lampa
Kontrollpanel
Flaskhylla
Mejerifack med lock
Dörrhyllor
Grönsakslådor
Flaskhylla med hållare
Fryslådor
Infrysningslåda
10 Typskylt
11 Glashyllor
Den minst kalla zonen
Mellantemperaturzon
Kallaste zonen
SVENSKA
33
Användning
Kontrollpanel
1
8
1
2
3
4
5
7
6
Display
Frysens knapp för varmare temperatur
Frysens knapp för kallare temperatur
OK-knapp
Funktion-knapp
5
4
3
2
6 Kyl temperaturreglage plus (varmare)
7 Kyl temperaturreglage minus (kallare)
8 ON/OFF-knapp
Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
Slå på
Sätt i stickkontakten i eluttaget
1. Tryck på 8 ON/OFF-knappen om
displayen inte är tänd.
Temperaturindikatorerna visar
standardtemperaturen.
2. Larmet kan ljuda efter några sekunder.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
Indikator för kylen
Kyltemperatur- och timerindikator
Off-indikator för kyl
Shopping Funktionsindikator
Semester Funktionsindikator
Snabbinfrysning Funktionsindikator
Temperaturindikator för frys
Indikator för frysen
Larmindikator
Indikator för Barnlås
Bottle Chill Funktionsindikator
Kylfläkt Funktionsindikator
För återställning av larmet, se "Larm vid
för hög temperatur".
Om "DEMO" visas på displayen är
produkten i demonstrationsläge. Se
avsnittet "Felsökning...".
Se avsnittet
"Temperaturreglering" om du vill
välja en annan temperatur.
34
SVENSKA
Stänga av
Tryck på 8 ON/OFF-knappen i 3
sekunder.
Displayen stängs av.
Koppla loss produkten från strömkällan
genom att dra ut stickkontakten ur
eluttaget.
Slå på kylen
1. Tryck på en av kylens
temperaturknappar.
Eller:
1. Tryck på 5 Funktion-knappen tills
kylens Off-ikon blinkar.
2. Tryck på 4 OK-knappen för att
bekräfta.
3. Kylens Off-indikator släcks.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du
vill välja en annan temperatur.
Stänga av kylen
1. Tryck på 5 Funktion-knappen tills
kylens Off-ikon visas.
Kylens Off-indikator och frysens indikator
blinkar.
2. Tryck på 4 OK-knappen för att
bekräfta.
Kylens Off-indikator visas.
Temperaturreglering
1. Den inställda temperaturen för kylen
kan justeras genom att man trycker på
temperaturknapparna.
Standardtemperatur:
• +5 °C i kylen
Temperaturdisplayen visar den inställda
temperaturen.
Temperaturen i kylskåpet kan variera
mellan +2 °C och +8 °C.
2. Den inställda temperaturen för frysen
kan justeras genom att man trycker på
temperaturknapparna.
Standardtemperatur:
• -18 °C i frysen
Temperaturdisplayen visar den inställda
temperaturen.
Temperaturen i frysen kan variera mellan
-15 °C och -24 °C.
Den inställda temperaturen
uppnås inom 24 timmar. Efter ett
strömavbrott sparas den
inställda temperaturen.
Funktionsmeny
Varje gång 5 Funktion-knappen trycks in
kan följande funktioner aktiveras:
•
•
•
•
•
•
•
Shopping-funktionen
Semester-funktionen
Snabbinfrysning-funktionen
Barnlås
Bottle Chill-funktionen
Kylfläkt-funktionen
Ingen symbol: Normal funktion
Du kan slå på och av önskad
funktion när du vill genom att
trycka på 5 Funktion-knappen
flera gånger tills ingen ikon visas.
Shopping-funktionen
Om du behöver lägga in en större mängd
mat på en gång, till exempel när du har
handlat, rekommenderar vi att du aktiverar
Shopping-funktionen för att kyla
matvarorna snabbare och för att undvika
att andra matvaror i kylen värms upp.
Shopping-funktionen stängs av
automatiskt efter cirka 6 timmar.
1. Tryck på knappen för 5 Funktion tills
Shopping-ikonen visas.
Shopping-indikatorn blinkar.
2. Tryck på 4 OK-knappen för att
bekräfta.
Shopping-indikatorn visas.
35
SVENSKA
Om du vill stänga av funktionen innan den
kommit till det automatiska slutet, upprepa
förfarandet tills Shopping-indikatorn
slocknar.
Funktionen avaktiveras när man
väljer en annan temperatur i
kylen.
Semester-funktionen
Med denna funktion kan du ha kylen
stängd och tom under exempelvis en
semester eller annan längre tidsperiod utan
att dålig lukt bildas.
Kylskåpet måste vara tomt med
Semester-funktionen påslagen.
1. Tryck på 5 Funktion-knappen tills
Semester-ikonen visas.
Semester-indikatorn blinkar. Kylens
temperaturindikator visar den inställda
temperaturen.
2. Tryck på 4 OK-knappen för att
bekräfta.
Semester-indikatorn visas.
Stäng av funktionen genom att upprepa
proceduren tills Semester-indikatorn
slocknar.
Funktionen avaktiveras när man
väljer en annan temperatur i
kylen.
Snabbinfrysning-funktionen
För att frysa in färska matvaror behöver du
aktivera Snabbinfrysning-funktionen.
Snabbinfrysning-funktionen
stängs av automatiskt efter 52
timmar.
1. Tryck på 5 Funktion-knappen tills
Snabbinfrysning-ikonen visas.
Snabbinfrysning-indikatorn blinkar.
2. Tryck på 4 OK-knappen för att
bekräfta.
Snabbinfrysning-indikatorn visas.
Stäng av funktionen genom att upprepa
proceduren tills Snabbinfrysning-indikatorn
slocknar.
Funktionen avaktiveras när man
väljer en annan temperatur i
frysen.
Barnlås
Aktivera Barnlås-funktionen för att låsa
knapparna så att de inte oavsiktligen trycks
in.
1. Tryck på 5 Funktion-knappen tills
Barnlås-ikonen visas.
Kontrollampan för Barnlås blinkar.
2. Tryck på 4 OK-knappen för att
bekräfta.
Kontrollampan för Barnlås tänds.
För att stänga av Barnlås-funktionen,
upprepa förfarandet tills indikatorn för
Barnlås släcks.
Bottle Chill-funktionen
Bottle Chill-funktionen kan användas för att
ställa in ett ljudlarm vid den föredragna
tiden, det är användbart för att kyla ner
något under en viss tidsperiod eller som en
påminnelse vid snabb kylning av flaskor.
1. Tryck på 5 Funktion-knappen tills
Bottle Chill-ikonen visas.
Timern visar det inställda värdet (30
minuter).
2. Tryck på temperaturknapparna 2 , 3
för att ändra det inställda värdet från 1
till 90 minuter. Tryck på 4 OK-knappen
för att bekräfta.
Timer-indikeringen visar (min).
När nedräkningen är över blinkar Bottle
Chill-ikonen och ett ljudlarm hörs. Ta då ut
SVENSKA
produkterna som satts in för att kylas ned
och tryck på 5 Funktion-knappen för att
stänga av ljudet och avsluta funktionen.
Tryck på en av temperaturknapparna 2 ,
3 för att ändra tiden under nedräkningen
eller i slutet.
Om du vill stänga av funktionen under
nedräkningen upprepar du förfarandet tills
indikatorn Bottle Chill släcks.
Kylfläkt-funktionen
Kylen är utrustad med en fläkt som
möjliggör snabb nedkylning av matvaror
och håller en jämnare temperatur.
1. Tryck på 5 Funktion-knappen tills
Kylfläkt-indikatorn visas.
Kylfläkt-indikatorn blinkar i några sekunder.
2. Tryck på 4 OK-knappen för att
bekräfta.
Kylfläkt-indikatorn visas.
Stäng av funktionen genom att upprepa
proceduren tills Kylfläkt-indikatorn slocknar.
36
dörren lämnas öppen) indikeras genom ett
ljudlarm, att larmindikatorn och frysens
temperaturindikator blinkar.
Tryck på valfri knapp för att återställa
larmet och stänga av ljudsignalen Frysens
temperaturdisplay visar den högsta
uppnådda temperaturen i några sekunder.
Därefter visas återigen den inställda
temperaturen.
Larmindikatorn fortsätter att blinka tills
normala förhållanden råder igen. sedan
släcks den.
Larm vid öppen dörr
Om dörren är öppen i cirka 5 minuter, sätts
ljudlarmet igång och alarmindikatorn
blinkar.
Larmet stoppar när dörren har stängts.
Under larmet kan ljudsignalen stängas av
genom att trycka på vilken knapp som helst.
Larm vid för hög temperatur
En temperaturökning i frysfacket (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott eller om
Daglig användning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Tillbehör
Äggbricka
x1
SVENSKA
37
Flyttbara hyllor
Isbrickor
x2
Frysblock
x2
Temperaturindikator
Väggarna i kylen är försedda med ett antal
löpskenor så att hyllorna av säkerhetsglas
kan placeras enligt dina önskemål.
FÖRSIKTIGHET! Placera inte
glashyllan ovanför
grönsakslådan för att säkerställa
korrekt luftcirkulation.
Flaskhylla
Placera flaskorna (med öppningarna vända
utåt) i det redan installerade flaskstället.
Denna produkt säljs i Frankrike.
Enligt gällande bestämmelser i
detta land måste kylskåpet
förses med en speciell anordning
(se bild) som placeras i det nedre
facket för att indikera den
kallaste zonen i kylskåpet.
Lägg endast in förslutna flaskor
om flaskstället är placerat
horisontellt.
38
SVENSKA
Grönsakslådor
Flaskstället kan lutas för förvaring av icke
förslutna flaskor. För att göra det ska de
främre hakarna på flaskstället placeras en
nivå högre än de bakre hakarna.
Placering av dörrbalkongerna
Frukt och grönsaker ska placeras i dessa
lådor (se bilden).
Kylfläkt
Denna funktion aktiveras automatiskt vid
behov och ger till exempel en snabb
temperaturåterställning när dörren har stått
öppen eller när omgivningstemperaturen är
hög.
För att kunna förvara matförpackningar av
olika storlekar kan dörrbalkongerna
placeras på olika nivåer.
Justera hyllorna på följande sätt: dra
dörrfacket gradvis uppåt tills den blir fri och
placera sedan enligt önskemål.
Fläkten är bara igång när dörren
är stängd.
Fläkten slås på automatiskt i följande
situationer:
• när Shopping-funktionen är påslagen fläkten är påslagen under hela tiden
Shopping-funktionen är på.
• när omgivningstemperaturen överstiger
32 °C
• när dörren öppnas och värme kommer in
och höjer temperaturen i kylfacket
39
SVENSKA
Symbolerna visar olika typer av infrysta
matvaror.
Om funktionen slås på
automatiskt visas inte Kylfläktindikatorn.
Om funktionen slås på
automatiskt går den inte att
stänga av. Fläkten stängs av
automatiskt.
Se ”Kylfläkt-funktion” för att slå på enheten
manuellt.
Infrysning av färska livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring av
frysta och djupfrysta matvaror.
För infrysning av färska livsmedel, aktivera
Snabbinfrysning-funktionen minst 24 timmar
innan livsmedlet som ska frysas placeras i
frysfacket.
Placera den färska maten som skall frysas in
i det övre facket.
Den största mängd mat som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten som
sitter på insidan av kylen.
Infrysningen tar 24 timmar: Lägg inte in
andra livsmedel som skall frysas under
denna period
Siffrorna anger förvaringstiden i månader
för de olika typerna av infrysta matvaror.
Huruvida den längsta eller kortaste
förvaringstiden för en viss matvara är giltig
beror på matvarans kvalitet och behandling
före infrysningen.
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstarten eller efter en period
ur bruk ska apparaten gå i minst 12 timmar
med Snabbinfrysning-funktionen påslagen
innan några produkter stoppas i facket.
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet varar
längre än den tid som anges i
den tekniska informationen
under "Säkerhet vid
strömavbrott", måste den tinade
maten konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och sedan
frysas in på nytt (när maten har
kallnat).
Upptining
Stäng av funktionen Snabbinfrysning när
infrysningen är klar efter 24 timmar
(se ”Snabbinfrysning-funktionen”).
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid som
står till förfogande för upptiningen.
Fryskalender
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är frysta.
Tillagningen tar i detta fall dock lite längre
tid.
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
Tillverkning av isbitar
Denna produkt är utrustad med en bricka
för tillverkning av isbitar.
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
1. Fyll brickan med vatten.
2. Placera brickan i frysfacket
40
SVENSKA
FÖRSIKTIGHET! Använd inga
metallinstrument för att plocka ut
brickan ur frysen.
FÖRSIKTIGHET! Vidrör inte
produkten med blöta händer
eftersom de kan fastna på ytan
på insidan.
Frysblock
Två frysblock levereras med frysen. Vid
strömavbrott eller oavsiktlig avstängning
håller de maten nedkyld längre.
FÖRSIKTIGHET! Öppna inte eller
drick innehållet i frysblocken.
Råd och tips
Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
• Ett gurglande och bubblande ljud hörs
från slingorna när köldmedlet pumpas
runt.
• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när kompressorn
slås på eller av.
Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
• Ta inte bort frysblocken från fryskorgen.
Tips för kylning av färska livsmedel
• Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.
• Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
• Placera mat så att luft kan cirkulera fritt
omkring den.
Tips för kylning
Praktiska råd:
• Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
• Tillagad mat, kalla rätter: täck och
placera på vilken hylla som helst.
• Frukt och grönsaker: skölj noggrant och
lägg i speciallådan. Bananer, potatis, lök
och vitlök som inte är förpackade bör
inte förvaras i kylskåpet.
• Smör och ost: lägg i en lufttät behållare
eller vira in i aluminiumfolie eller i en
plastpåse för att få ut så mycket luft som
möjligt.
• Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
Tips för infrysning
• Frys endast in färska och rena matvaror
av hög kvalitet.
• Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
• Slå in maten i aluminium- eller plastfolie.
Kontrollera att förpackningen är lufttät.
• Undvik att placera färsk mat som precis
ska frysas in bredvid varandra för att
undvika att redan fryst mat tinar upp.
• Magra livsmedel håller bättre och längre
än feta. Salt förkortar matens
förvaringstid.
• Ät inte isbitar eller isglass direkt efter du
har tagit ut dem ur frysen. Det finns risk
för frostskador.
SVENSKA
• Det är lämpligt att anteckna datumet för
infrysning på varje separat förpackning
så att du kan hålla reda på
förvaringstiderna.
Tips för förvaring av fryst mat
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
41
• Transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som möjligt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som
anges av matvarans tillverkare.
• Förvara inga glasburkar med vätska i
frysen eftersom de kan gå sönder.
Skötsel och rengöring
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET! Koppla loss
produkten från eluttaget innan
du utför någon form av
underhåll.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten. Underhåll
och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad
servicetekniker.
Tillbehören och andra delar av
produkten är inte lämpliga för
rengöring i diskmaskin.
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten och
en liten mängd neutral såpa för att ta bort
den typiska lukten hos nya produkter.
Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
rengöringsmedel, skurpulver, klor
eller oljebaserade
rengöringsmedel eftersom de
skadar ytan.
Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET! Du får inte dra,
flytta eller skada rörledningarna
och/eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET! Var noga med
att inte skada kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna
och torka dem rena från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och kompressorn
(om de går att komma åt) på
produktens baksida med en borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
SVENSKA
42
Avfrostning av kylskåpet
Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
Långa uppehåll i användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet
varje gång kompressorn stannar under
normal användning. Det avfrostade vattnet
töms ut via en ränna i en särskild behållare
som sitter ovanför kompressorn på
kylskåpet baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill av
kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet
rinner över och droppar ned på matvaror
och golv.
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att
inte dålig lukt bildas.
FÖRSIKTIGHET! Om du vill att
kylen/frysen lämnas påslagen,
be någon titta till den då och då
så att inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.
Vi rekommenderar att du
aktiverar Semester-funktionen.
Använd därför rörrengöringsmedel som
finns i tillbehörspåsen.
Felsökning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Produkten fungerar inte.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Produkten fungerar inte.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk produkt till eluttaget. Kontakta en
behörig elektriker.
SVENSKA
Problem
43
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Kylskåpet har nyligen slagits på eller temperaturen
är fortfarande för hög.
Se avsnittet "Larm vid för hög
temperatur".
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Dörren har lämnats öppen. Stäng luckan. Se ”Larm vid öppen dörr”.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Temperaturen i produkten
är för hög.
Kontakta en behörig elektriker
eller närmaste auktoriserade
serviceverkstad.
En rektangulär symbol visas
istället för siffror på temperaturdisplayen.
Problem med temperatursensor.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen
kan inte justeras).
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge. Stäng och öppna dörren.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se kapitlet "Drift".
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Många matvaror inlagda
för förvaring samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Funktionen Snabbinfrysning är på.
Se "Funktionen Snabbinfrysning".
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Funktionen Shopping är
på.
Se "Funktionen Shopping".
SVENSKA
44
Problem
Möjlig orsak
Kompressorn startar inte
omedelbart när Snabbinfrysning-funktionen startas
eller när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter ett
tag.
Åtgärd
Kompressorn startar inte
omedelbart när Shoppingfunktionen startas eller när
temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter ett
tag.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Matvaror hindrar vattnet
från att rinna in i vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
Anslut tömningsslangen till avinte anslutet till avdunstdunstningsbrickan.
ningsbrickan ovanför kompressorn.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen Shopping är
på.
Stäng av funktionen Shopping
manuellt eller vänta med att
ställa in temperaturen tills
funktionen har stängts av automatiskt. Se "Funktionen
Shopping".
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen Snabbinfrysning är på.
Stäng av funktionen Snabbinfrysning manuellt eller vänta
med att ställa in temperaturen
tills funktionen har stängts av
automatiskt. Se "Funktionen
Snabbinfrysning".
DEMO visas på displayen.
Produkten är i demonstrationsläge.
Håll OK intryckt ca 10 sek tills
en ljudsignal hörs och displayen släcks en stund.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Sätt på fläkten.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
SVENSKA
Problem
45
Möjlig orsak
Åtgärd
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Många matvaror inlagda
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Funktionen Snabbinfrysning är på.
Se "Funktionen Snabbinfrysning".
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Funktionen Shopping är
på.
Se "Funktionen Shopping".
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Kalluft cirkulerar inte i pro- Se till att kalluft kan cirkulera i
dukten.
produkten.
Det finns för mycket konden- Dörren har öppnats för
svatten på kylskåpets bakre ofta.
vägg.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Det finns för mycket konden- Dörren stängdes inte orsvatten på kylskåpets bakre dentligt.
vägg.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Det finns för mycket konden- Mat som lagts in är inte or- Förpacka maten på lämpligt
svatten på kylskåpets bakre dentligt förpackad.
sätt innan den läggs in.
vägg.
Det är svårt att öppna dörren.
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Kontakta vår service om
produkten fortfarande inte
fungerar korrekt efter
ovanstående kontroller. Du finner
en lista i slutet på denna
bruksanvisning.
Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning bestående
av en LED-lampa med lång livslängd.
Vänta några sekunder mellan
stängning och återöppnande
av dörren.
Endast servicepersonal får byta ut lampan.
Kontakta din auktoriserade serviceverkstad.
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna
2. Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar.
Kontakta det auktoriserade
servicecentret.
SVENSKA
46
Tekniska data
Produktkategori
Produkttyp
Kyl - frys
Typ av installation
Endast inbyggd
Produktmått
Höjd
1772 mm
Bredd
540 mm
Djup
549 mm
Volym (netto)
Kyl
192 Liter
Frys
61 Liter
Avfrostningssystem
Kyl
auto
Frys
auto
Stjärnmärkning
Temperaturökningstid
21 timmar
Fryskapacitet
10 kg/24 timmar
Energiförbrukning
0,625 kWh/24 tim.
Bullernivå
39 dB (A)
Energiklass
A++
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
XX h
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
XXXXXXXXX
xxxxx
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXX XXX XXX
XX/X/XX/X
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
TYPE-TYP
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
xxxxxxxxx
SER.N.
PQM
Den tekniska informationen (inklusive
seienumret) anges på typskylten som sitter till
vänster inne i kylskåpet samt på
energimärkningen.
47
xxxx
SVENSKA
XXXXXXXX
TYPE I
XXX W
Miljöskydd
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA:s garanti?
Den här garantin gäller i 5 år från det
ursprungliga inköpsdatumet av din produkt
på IKEA. Försäljningskvittot i original krävs
som bevis på köpet. Om serivearbete utförs
under garantin förlänger inte detta arbete
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
48
SVENSKA
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
• Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
• Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
49
SVENSKA
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du ringer till oss, ska du försäkra
dig om att du kan uppge IKEA:s
artikelnummer (8 siffror) och
serienummer (8-siffrig kod som
finns på märkskylten) på den
apparat som du behöver vår
hjälp med.
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
50
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
51
222377100-A-282019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2061440-3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising