AEG | SCE81816TS | User manual | Aeg SCE81816TS Ръководство за употреба

Aeg SCE81816TS Ръководство за употреба
SCE81816TS
BG
HU
RO
USER
MANUAL
Ръководство за употреба
Хладилник-фризер
Használati útmutató
Hűtő - fagyasztó
Manual de utilizare
Frigider cu congelator
2
22
41
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 4
3. ИНСТАЛИРАНЕ...................................................................................................6
4. ДЕЙСТВИЕ.......................................................................................................... 7
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................11
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ..................................................................................13
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ..................................................................................14
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ....................................................... 15
9. ШУМОВЕ............................................................................................................ 18
10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.................................................................................... 20
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда
внимателно прочетете предоставените инструкции.
БЪЛГАРСКИ
3
Производителят не е отговорен за наранявания или
повреди в резултат на неправилна инсталация или
употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно
и лесно достъпно място за справка в бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и хора с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8годишна възраст и хора с тежки или комплексни
увреждания, ако те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
1.2 Основна безопасност
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси
и други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в
корпуса на уреда или във вградената структура,
без да са възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични
приспособления или други средства за ускоряване
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
на процеса на размразяване, освен препоръчаните
от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната
верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в
отделенията за съхранение на храна, освен ако не
са от типа, препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да
почистите уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, грапави,
почистващи кърпи, разтворители или метални
предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като
кутии аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
•
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Не използвайте уреда, преди да го
инсталирате във вградената
конструкция заради безопасността.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
•
•
•
•
•
•
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
Това е, за да се позволи на
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на
места, които са прекалено влажни
или студени.
Когато местите уреда, повдигнете
го от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
БЪЛГАРСКИ
•
Уредът съдържа торбичка с
дехидратант. Това не е играчка.
Това не е храна. Моля, изхвърлете
незабавно.
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
ВНИМАНИЕ!
При позициониране на
уреда се уверете, че
захранващият кабел не е
закачен или повреден.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте
разклонители или
адаптери с много входове.
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е
под нивото на основния контакт за
захранване.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с
високо ниво на екологична
съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната
верига със съдържание на изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението
на уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в
уреда, освен ако те са одобрени от
производителя.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма
пламъци и запалими източници в
стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте горещи съдове да
се допират до пластмасовите части
на уреда.
Не поставяйте газирани напитки
във фризерното отделение. Това
ще създаде натиск върху
контейнера за напитки.
Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение,
ако ръцете ви са мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
Опаковайте храните в материал,
подходящ за контакт с храна, преди
да ги поставите в отделението на
фризера.
2.4 Вътрешно осветление
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от контузии,
изгаряния, електрически
удар или пожар.
5
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
Видът лампи, използвани в този
уред, е само за домакински уреди.
Не я използвайте за битово
осветление.
6
www.aeg.com
2.5 Грижи и почистване
2.7 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
2.6 Обслужване
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
•
•
•
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
Хладилната верига и
изолационните материали на този
уред са благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Местоположение
За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.
За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч
от източници на топлина, като
радиатори, бойлери, пряка слънчева
светлина и др. Погрижете се да има
свободна циркулация на въздух по
вътрешната задна стена на корпуса.
3.2 Разполагане
Монтирайте уредът в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението
отговаря на климатичния клас,
посочен на табелката с данни на
уреда.
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
БЪЛГАРСКИ
Възможно е да се появят
функционални проблеми
при някои видове модели,
ако се работи извън
рамките на посочения
диапазон. Правилната
работа е гарантирана,
единствено ако се
извършва в посочения
температурен диапазон.
Ако имате съмнения
относно това къде да
монтирате уреда,
обърнете се към
търговеца, отдела за
обслужване на клиенти
или най-близкия
оторизиран сервизен
център.
•
•
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са
спазени.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
3.4 Изисквания за
вентилация
Въздушният поток зад уреда трябва
да е достатъчен.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Електрическо свързване
•
•
Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
min.
200 cm2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
За инсталация вижте
инструкциите за монтаж.
4. ДЕЙСТВИЕ
4.1 Командно табло
1
8
7
1 Екран
2 Бутон за повишаване на
температурата на фризера
3 Бутон за намаляване на
температурата на фризера
6
5
4
3
2
4 OK
5 Mode
6 Бутон за повишаване на
температурата на хладилника
7
8
www.aeg.com
7 Бутон за намаляване на
температурата на хладилника
8 ON/OFF
Можете да промените предварително
зададения звук за бутоните, като
натиснете заедно бутона Mode и
бутона за намаляване на
температурата за няколко секунди.
Промяната е обратима.
4.2 Екран
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
4.3 Включване
1. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
2. Натиснете ON/OFF на уреда, ако
дисплеят е изключен.
Индикаторите за температура
показват зададената температура
по подразбиране.
Звуковата аларма може да
се включи след няколко
секунди.
За да нулирате алармата,
вижте "Аларма за висока
температура".
За да изберете различна температура,
вижте "Регулиране на температурата".
Ако на дисплея се появи "dEMo",
вижте раздел "Отстраняване на
неизправности".
4.4 Изключване
1. Натиснтете бутона ON/OFF на
уреда за 5 секунди.
Дисплеят се изключва.
2. Изключете щепсела от
захранващия контакт.
A. Индикатор на хладилното
отделение
B. Индикатор на таймера
/Индикатор за температурата
C. индикатор ON/OFF
D. функция Coolmatic
E. Режим Holiday
F. функция Frostmatic
G. Индикатор за температура
H. Индикатор на фризерното
отделение
I. Индикатор за аларми
J. функция ChildLock
K. функция DrinksChill
L. функция DYNAMICAIR
4.5 Регулиране на
температурата
Задайте температурата на уреда чрез
натискане на регулаторите на
температурата.
Зададена температура по
подразбиране:
• +5°C за хладилника
• -18°C за фризера
Индикаторите за температура
показват зададената температура.
Зададената температура
ще бъде достигната в
рамките на 24 часа.
След спиране на тока
зададената температура
остава запаметена.
4.6 Включване на
хладилника
За да включите хладилника, е
достатъчно да натиснете регулатора
за температура на хладилника. За да
включите хладилника по друг начин:
1. Натиснете Mode докато се появи
съответната икона.
БЪЛГАРСКИ
Индикаторът на хладилника OFF мига.
2. Натиснете OK, за да потвърдите.
Индикаторът на хладилника OFF се
изключва.
За да изберете различна
температура, вижте
"Регулиране на
температурата".
4.7 Изключване на
хладилника
1. Натиснете Mode докато се появи
съответната икона.
Индикаторът OFF за изключен
хладилник и индикаторът за хладилно
отделение премигват.
Индикаторът за температура на
хладилника показва тирета.
2. Натиснете OK, за да потвърдите.
Появява се индикаторът OFF на
хладилника.
4.8 функция Coolmatic
Ако се налага да поставите голямо
количество топла храна, например
след пазаруване, ви предлагаме да
активирате функцията Coolmatic, за да
изстудите продуктите по-бързо и да
избегнете затоплянето на останалата
храна, която вече се намира в
хладилника.
1. Натиснете Mode, докато се появи
съответната икона.
Индикаторът Coolmatic мига.
2. Натиснете OK за потвърждение.
Индикаторът Coolmatic се показва.
Функцията Coolmatic се изключва
автоматично след приблизително 6
часа.
За да изключите функцията преди
автоматичното й изключване,
повторете процедурата.
Функцията се деактивира
чрез избор на друга
зададена температура на
хладилника.
4.9 Режим Holiday
Този режим дава възможност да
държите уреда затворен и празен по
9
време на дълга ваканция без да се
образуват неприятни миризми.
1. Натиснете Mode, докато се появи
съответната икона.
Индикаторът Holiday мига.
Индикаторът за температура показва
зададената температура.
2. Натиснете OK за потвърждение.
Индикаторът Holiday се показва.
Този режим се изключва
след избиране на различна
температура.
4.10 функция Frostmatic
Функцията Frostmatic ускорява
замразяването на пресните храни и в
същото време предпазва вече
съхраняваните храни от нежелано
затопляне.
1. За да активирате тази функция,
натиснете бутона Mode, докато се
появи съответната икона.
Индикаторът Frostmatic мига.
2. Натиснете бутона OK за
потвърждение.
Индикаторът Frostmatic се показва.
Тази функция спира автоматично след
52часа.
За да изключите функцията преди
автоматичния край, повторете
процедурата, докато се изключи
индикаторът Frostmatic.
Функцията се деактивира
чрез избор на друга
зададена температура.
4.11 Функция ChildLock
Активирайте функцията ChildLock, за
да заключите бутоните от неволно
натискане.
1. Натиснете Mode, докато се появи
съответната икона.
Индикаторът ChildLock мига.
2. Натиснете OK, за да потвърдите.
Индикаторът ChildLock се показва.
За да изключите функцията ChildLock,
повторете процедурата, докато се
изключи индикаторът ChildLock.
10
www.aeg.com
4.12 функция DrinksChill
Функцията DrinksChill се използва за
задаване на звуков сигнал в
предпочитан час, подходяща
например, когато за определена
рецепта се изисква изстудяване на
продуктите за определен период от
време.
Тя е удобна също когато е
необходимо напомняне, за да не
забравите бутилки, поставени във
фризера за по-бързо охлаждане.
1. Натиснете Mode, докато се появи
съответната икона.
Индикаторът DrinksChill мига.
Таймерът показва зададената
стойност (30 минути) в продължение
на няколко секунди.
2. Натиснете регулатора на таймера,
за да промените зададената
стойност на таймера от 1 до 90
минути.
3. Натиснете OK, за да потвърдите.
Индикаторът DrinksChill се показва.
Таймерът започва да мига (min).
Когато отброяването приключи,
индикаторът DrinksChill премигва и
прозвучава звуков алармен сигнал.
Натиснете бутон OK, за да изключите
сигнала и да преустановите
функцията.
За да изключите функцията, повторете
процедурата докато индикаторът
DrinksChill се изключи.
Можете да промените
времето във всеки един
момент по време на
отброяването и в края,
като натиснете бутона за
намаляване на
температурата или този за
увеличаването й.
4.13 Аларма за висока
температура
Нарастване на температурата в
отделението на фризера (напр.
поради по-ранна загуба
електрозахранване) се означава с
премигване на алармената икона и
индикаторите за температурата във
фризера и задействане на звукова
аларма.
Натиснете произволен бутон.
Звуковата аларма се изключва.
Индикаторът за температура на
фризера показва най-високата
температура, достигната за няколко
секунди, след което отново показва
зададената температура.
Индикаторът за аларма
продължава да мига,
докато не се възобновят
нормалните условия.
4.14 Аларма за отворена
врата
Ако вратичката е оставена отворена в
продължение на около 90 секунди,
звуковата аларма се включва и
индикаторът на алармата започва да
мига.
Алармата спира след затваряне на
вратичката. По време на алармата
звуковият сигнал може да бъде
заглушен чрез натискане на който и да
било бутон.
4.15 функция DYNAMICAIR
За да активирате функцията:
1. Натискайте бутона Mode, докато
се появи съответната икона.
Индикаторът DYNAMICAIR мига.
2. Натиснете бутона OK за
потвърждение.
Индикаторът DYNAMICAIR се
показва.
За да изключите функцията, повторете
процедурата докато индикаторът
DYNAMICAIR се изключи.
Ако функцията се активира
автоматично, индикаторът
DYNAMICAIR не се
появява (вижте
"Всекидневна употреба").
Активирането на
функцията DYNAMICAIR
повишава консумацията на
енергия.
БЪЛГАРСКИ
11
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Почистване на
вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите
вътрешността и всички вътрешни
принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като
ще повредят покритието.
5.2 Позициониране на
рафтовете на вратата
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна
големина, рафтовете на вратата могат
да се поставят на различна височина.
1. Постепенно издърпайте рафта,
докато се освободи.
2. Необходимо е препозициониране.
Този модел е оборудван с
променлива кутия за съхранение,
която може да се мести настрани.
5.3 Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани
със серия от плъзгачи, така че
рафтовете да могат да се разположат
според предпочитанията ви.
Този уред е снабден също и с рафт,
състоящ се от две част. Предната
половина на рафта може да се
поставя под втората половина, за да
се спести място.
За да сгънете рафта:
1. Извадете предната половина
внимателно.
2. Плъзнете я в долната релса и под
втората половина.
12
www.aeg.com
5.5 DYNAMICAIR
1
2
Отделението на хладилника е
снабдено с устройство, което спомага
за бързото изстудяване на
хранителните продукти и поддържа
равномерна температура в
отделението.
Устройството се активира
автоматично, когато е необходимо,
например за бързо възстановяване на
температурата след отваряне на
вратата или при висока околна
температура.
Не премествайте
стъкления рафт над
чекмеджето за зеленчуци,
за да осигурите правилна
циркулация на въздуха.
5.4 Индикатор за
температура
За правилно съхранение на храните,
хладилникът е оборудван с индикатор
за температурата. Символът на
страничната стена на уредът показва
най-студената част на хладилника.
Ако OK се показва (A), поставете
свежи продукти в зона, посочена със
символ, ако не (B), регулирайте
контролера на температурата до похладна настройка и изчакайте 12 часа
преди да проверявате индикатора за
температура отново.
A
B
OK
OK
След като сложите прясна
храна в уреда или след
като отворите вратата
неколкократно или за
дълъг период от време, е
нормално индикаторът да
не показва OK. Изчакайте
поне 12 часа преди да
пренастроите контролера
на температурата.
Възможно е да включите
устройството ръчно при
необходимост (вижте
"Функция DYNAMICAIR").
Устройството
DYNAMICAIR спира, когато
вратата се отвори и се
включва веднага, след
като тя се затвори.
5.6 Замразяване и
съхранение на замразени
храни
Фризерното отделение е подходящо
за замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение
на готови дълбоко замразени
продукти.
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който уредът не е
използван, оставете го да работи поне
2 часа с включена функция Frostmatic,
преди да поставите хранителните
продукти в отделението. За да
замразите пресни хранителни
продукти, активирайте функцията
Frostmatic най-малко 24 часа преди
БЪЛГАРСКИ
поставянето на хранителни продукти
за замразяване във фризерното
отделение
За замразяване на пресни хранителни
продукти ги поставете в най-горното
отделение.
Максималното количество храна,
което може да се замрази в рамките
на 24 часа, е указано на табелката с
данни (етикет, поставен във
вътрешността на уреда).
могат да се размразят в хладилника
или при стайна температура, в
зависимост от времето, с което
разполагате.
Малките парчета могат да се готвят
дори все още замразени, направо от
фризера: в такъв случай готвенето ще
отнеме повече време.
5.8 Приготвяне на кубчета
лед
Процесът на замразяване трае 24
часа, не добавяйте други хранителни
продукти за замразяване по време на
този период.
Този уред е оборудван с една или
повече тавички за приготвяне на
кубчета лед.
В случай на случайно размразяване,
например поради спиране на тока, ако
уредът е бил изключен за по-дълго
време, отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу "Време на
повишаване", замразената храна
трябва се консумира бързо или да се
сготви веднага и след това да се
замрази отново (след охлаждане).
1. Напълнете тези тавички с вода
2. Поставете тавичките за лед в
отделението на фризера.
5.7 Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани,
13
Не използвайте метални
инструменти за изваждане
на тавичките от фризера.
5.9 Акумулатори за студ
Фризерът съдържа най-малко един
акумулатор за студ, който увеличава
времето за съхранение, в случай на
спиране на тока или повреда.
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
6.1 Звуци при нормална
работа:
6.2 Съвети за икономия на
електроенергия
Следните звуци са нормални по време
на работа:
•
•
•
•
•
Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен
от термично разширение
(естествен физически феномен,
който не е опасен).
Слаб звук на щракане от
температурния регулатор, когато
компресорът се включва или
изключва.
•
Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
Не отстранявайте акумулаторите за
студ от фризерното отделение.
6.3 Съвети за съхраняване
в хладилник на пресни
хранителни продукти
•
•
•
Не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в
хладилника.
Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
Поставяйте храната така, че
въздухът да може свободно да
циркулира около нея.
14
www.aeg.com
6.4 Съвети за охлаждане
•
Полезни съвети:
•
•
•
•
•
Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата
за зеленчуци. Съхранявайте месо
за най-много 1-2 дена.
Готвени храни, студени блюда:
покрийте и поставете на които и да
е шкаф.
Плодове и зеленчуци: почистете
обстойно и поставете в специалния
шкаф. Банани, картофи, лук и
чесън не трябва да се съхраняват в
хладилника, ако не са пакетирани.
Масло и сирене: поставете в
специален запечатан контейнер
или увийте в алуминиево фолио
или полиетиленова торба, за да
извадите колкото може повече
въздух.
Бутилки: затворете с капачка и
поставете или на поставката за
бутилки (ако е възможно) или на
рафта за бутилки на вратата.
6.5 Съвети за замразяване
•
•
•
Замразявайте само
висококачествени, свежи и
почистени хранителни продукти.
За по-ефективно замразяване и
размразяване разделете храната
на малки порции.
Опаковайте храната в алуминиево
фолио или полиетилен. Уверете се,
че опаковките са херметични.
•
•
•
За да избегнете повишаване в
температурата на вече замразена
храна, не поставяйте прясна
незамразена храна в
непосредствена близост.
Постните храни се съхраняват подобре от мазните. Солта намалява
периода на съхранение на
продуктите.
Не консумирайте ледени кубчета,
лед или ледени близалки
непосредствено преди изваждането
им от фризера. Риск от
замръзвания.
Препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да
можете да проверявате етикета за
времето на съхранение.
6.6 Съвети за съхранение
на замразени храни
•
•
•
•
Уверете се, че готовите замразени
хранителни продукти са били
правилно съхранявани от
търговеца.
Постарайте се замразените
хранителни продукти да бъдат
пренесени от магазина до фризера
за възможно най-кратко време.
Веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно.
Не превишавайте срока на
съхранение, посочен от
производителя на хранителния
продукт.
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от
контакта преди
извършването на каквито и
да било операции по
поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в
охлаждащия блок;
следователно
поддръжката и
презареждането трябва да
се извършват от
упълномощени техници.
Принадлежностите и
частите на уреда не са
подходящи за миене в
съдомиялна машина.
БЪЛГАРСКИ
15
7.2 Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не дърпайте, не движете и
не повреждайте тръбите
и/или кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не повреждайте
охлаждащата система.
Уредът трябва да се почиства
редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на
уреда и ще реализира икономия на
енергия
7.3 Размразяване на
хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от
изпарителя в хладилното отделение
при всяко спиране на компресора на
електромотора. Водата от
размразяването се оттича по улей и се
събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда,
над електромотора на компресора,
откъдето се изпарява.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
вода в средата на канала на
хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
7.4 Обезскрежаване на
фризера
Отделението на фризера е без
заскрежаване. Това означава, че не се
образува скреж, когато той работи,
нито по вътрешните стени, нито по
хранителните продукти.
7.5 Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете цялата храна.
3. Почистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите
отворена/ени, за да предотвратите
появата на неприятни миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако желаете уредът да
остане включен, помолете
някого да го проверява от
време на време, за да се
предотврати развалянето
на храната в случай на
спиране на тока.
Препоръчваме да
активирате режим Holiday.
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
16
www.aeg.com
8.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсела
в захранващия контакт.
Няма напрежение в за‐
хранващия контакт.
Включете друг електроуред
в контакта. Обърнете се към
квалифициран електротех‐
ник.
Звуковата или визуалната
аларма е включена.
Уредът е включен нео‐
Вж. "Аларма за висока тем‐
тдавна или температура‐ пература".
та е твърде висока.
Температурата в уреда е Свържете се с квалифици‐
твърде висока.
ран електротехник или с найблизкия оторизиран серви‐
зен център.
Вратата е оставена отво‐ Затворете вратата. Вижте
рена.
"Аларма за отворена врата"
Вместо цифри, на дисплея Проблем в температур‐
за температура се показва ния сензор.
символ
или
.
Лампичката не работи.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център
(охлаждащата система ще
продължи да охлажда про‐
дуктите, но температурата
няма да може да се регули‐
ра).
Лампчката е в режим на
изчакване.
Затворете и отворете врата‐
та.
Лампичката е дефектна.
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен цен‐
тър.
Температурата е зададе‐ Вижте "Експлоатация".
на неправилно.
Поставени са прекалено
много хранителни про‐
дукти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
Температурата в поме‐
щението е твърде висо‐
ка.
Вижте таблицата за клима‐
тичен клас на табелката с
данни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните про‐
дукти да се охладят до стай‐
на температура, преди да ги
съхранявате.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Има твърде много скреж и
лед.
17
Възможна причина
Решение
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Функцията "Frostmatic"
или функцията
"Coolmatic" са включени.
Вижте "функцията
Frostmatic" или "функцията
Coolmatic".
Вратата не е затворена
правилно или уплътне‐
нието е деформирано/
мръсно.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Уредът е напълно заре‐
ден и е настроен на найниската температура
Задайте по-висока темпера‐
тура. Вижте "Експлоатация".
Температурата в уреда е Задайте по-висока темпера‐
твърде ниска, а околната тура. Вижте "Експлоатация".
температура твърде ви‐
сока.
Компресорът не стартира
незабавно след натискане
на бутона „Frostmatic” или
„Coolmatic”, или след смя‐
на на температурата.
Това е нормално, не е
възникнала неизправ‐
ност.
Компресорът се включва
след известно време.
В хладилника се стича во‐
да.
Хранителните продукти
предотвратяват изтича‐
нето на водата в съда за
събиране.
Уверете се, че хранителните
продукти не се допират до
задната стена.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
Изходящият маркуч за
топяща се вода не е
свързан към тавата на
изпарителя над компре‐
сора.
Свържете изходящия маркуч
за топяща се вода към тава‐
та на изпарителя.
Водата тече на пода.
Не може да се задава тем‐ Функцията "Frostmatic"
пература.
или функцията
"Coolmatic" са включени.
Изключете функцията
"Frostmatic" функцията
"Coolmatic" ръчно или изча‐
кайте, докато се нулира ав‐
томатично, за да зададете
температурата. Вижте
"функцията Frostmatic" или
"функцията Coolmatic".
18
www.aeg.com
Проблем
Възможна причина
Решение
dEMo се показва на дис‐
плея.
Уредът е в демонстра‐
ционен режим.
Задръжте режим натиснат за
приблизително 10 секунди,
докато не прозвучи продъл‐
жителен звук и дисплеят се
изключи за кратко.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на темпера‐ Задайте по-висока/по-ниска
турата не е настроен
температура.
правилно.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Температурата на храни‐ Изчакайте температурата на
телните продукти е твър‐ хранителните продукти да
де висока.
спадне до температурата в
помещението, преди съхра‐
нение.
Прекалено много храни‐ Добавяйте по-малко храни‐
телни продукти се съхра‐ телни продукти едновремен‐
няват едновременно.
но.
Вратата се отваря често. Отворете вратата само, ако
е необходимо.
Функцията "Frostmatic"
или функцията
"Coolmatic" са включени.
Вижте "функцията
Frostmatic" или "функцията
Coolmatic".
Няма циркулация на сту‐
ден въздух в уреда.
Уверете се, че има циркула‐
ция на студен въздух в уре‐
да.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен
център.
8.2 Смяна на крушката
Уредът е снабден с вътрешна LED
лампа, с дълъг живот.
Само сервизен персонал може да
подменя осветителното тяло.
Свържете се с оторизирания център
за обслужване.
8.3 Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
сглобяване.
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
9. ШУМОВЕ
Чува се шум по време на нормална употреба (компресор, циркулация на
охлаждащия агент).
БЪЛГАРСКИ
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
19
20
www.aeg.com
10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
10.1 Продуктов фиш
Търговска марка
AEG
Модел
SCE81816TS 925501035
категория
7. Хладилник – Фризер
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия в kWh за година въз ос‐
291
нова на стандартни тестови резултати за 24 ча‐
са. Реалната консумация на енергия зависи от
начина, по който се използва уреда и къде е раз‐
положен.
Обем за съхранение в литри, хладилник
192
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
253
Обем за съхранение в литри, фризер
61
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения
-
Класификация на звездите на фризерното отде‐
ление с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделения > 14 ° C (° C), ако има такива
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Да
Захранването е безопасно в ч
21
Капацитет на замразяване в kg/24ч
10
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
10
Най-висока околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
43
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
40
Вграден уред Д/Н
Да
БЪЛГАРСКИ
този уред е предназначен да се изолзва изклю‐
чително за съхранение на вино Д/Н
10.2 Допълнителни
технически данни
Размери на отвора за вграждане
Височина
1780 mm
Ширина
560 mm
21
Не
Дълбочина
550 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира
на табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
22
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................ 22
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...............................................................................24
3. ÜZEMBE HELYEZÉS......................................................................................... 26
4. MŰKÖDÉS.......................................................................................................... 27
5. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................30
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK........................................................ 33
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS..................................................................................... 34
8. HIBAELHÁRÍTÁS................................................................................................35
9. ZAJOK.................................................................................................................38
10. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 39
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
MAGYAR
23
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos,
komplex fogyatékossággal élő személyek kizárólag
akkor használhatják, ha megfelelő oktatásban
részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
1.2 Általános Biztonság
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon
vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
24
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott
típusú elektromos berendezéseket használjon a
készülék ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Biztonsági okokból ne használja a
készüléket a bútorba való beépítés
előtt.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
•
•
•
•
•
Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó
nyitási irányának megfordítása) előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
MAGYAR
•
•
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
A készülék egy csomag szárítószert
tartalmaz. Ez nem játékszer. Ez nem
élelmiszer. Kérjük, hogy
haladéktalanul dobja ki.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön
be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon hálózati
elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
25
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés tűzveszély.
A készülékben gyúlékony,
azonban igen környezetbarát földgáz,
izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a hűtőkör izobutánt
tartalmazó alkatrészeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe.
A fagyás ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
26
www.aeg.com
•
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez
használható. Otthona világítására ne
használja.
•
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
2.6 Szerviz
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 Elhelyezés
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az összeszerelési
utasítást.
A legjobb teljesítmény biztosítása
érdekében a készüléket minden
hőforrástól, például radiátoroktól,
kazánoktól, közvetlen napsütéstől stb.
távol helyezze üzembe. Gondoskodjon
arról, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék hátlapja körül.
3.2 Elhelyezés
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján van
feltüntetve.
Klíma‐
osztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és 32°C között
N
+16°C és 32°C között
ST
+16°C és 38°C között
T
+16°C és 43°C között
MAGYAR
Bizonyos működési
problémák léphetnek fel
egyes típusoknál, ha az
adott tartományon kívül eső
értéken üzemelteti azokat. A
megfelelő működés
kizárólag a megadott
hőmérséklet-tartományon
belül biztosítható.
Amennyiben kételye merül
fel azzal kapcsolatban, hogy
hova telepítse a készüléket,
forduljon a készülék
forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy
a legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
•
•
jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
3.4 Szellőzési követelmények
A készülék mögött megfelelő légáramlást
kell biztosítani.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Elektromos
csatlakoztatás
•
•
27
min.
200 cm2
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő
VIGYÁZAT!
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az összeszerelési
utasítást.
4. MŰKÖDÉS
4.1 Kezelőpanel
1
8
7
6
1 Kijelző
2 Fagyasztó hőmérséklet-növelő gomb
3 Fagyasztó hőmérséklet-csökkentő
gomb
4 OK
5 Mode
5
4
3
2
6 Hűtőtér hőmérséklet-növelő gomb
7 Hűtőtér hőmérséklet-csökkentő gomb
8 ON/OFF
A gyárilag beállított billentyűhangot
megváltoztathatja, ha egyszerre
megnyomja a Mode és a hőmérsélet-
28
www.aeg.com
csökkentő gombot néhány másodpercig.
Az eredeti hang visszaállítható.
4.2 Kijelzés
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
4.3 Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a tápkábel
csatlakozóját a hálózati aljzatba.
2. Ha a kijelző nincs bekapcsolva,
nyomja meg a ON/OFF gombot. A
hőmérséklet-visszajelző a beállított
alapértelmezett hőmérsékletet
mutatja.
Néhány másodperc után
megszólalhat a riasztó.
A riasztó nullázásához lásd
a „Magas hőmérséklet miatti
riasztás” c. részt.
Eltérő hőmérséklet beállításához lásd a
„Hőmérséklet-szabályozás” c. részt.
Ha "dEMo" jelenik meg a kijelzőn,
olvassa el a Hibaelhárítás című fejezetet.
4.4 Kikapcsolás
1. Nyomja le 5 másodpercre a készülék
ON/OFF gombját.
A kijelző kikapcsol.
2. Húzza ki a dugaszt a hálózati
aljzatból.
4.5 A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet-szabályzókkal állítsa be a
készülék hőmérsékletét.
Beállított alapértelmezett hőmérséklet:
• +5 °C a hűtő esetében
• -18 °C a fagyasztó esetében
A. Hűtőrekesz viszajelző
B. Időzítő jelzés
/Hőmérséklet-ellenőrző lámpa
C. ON/OFF visszajelző
D. Coolmatic funkció
E. Holiday üzemmód
F. Frostmatic funkció
G. Hőmérséklet-visszajelző
H. Fagyasztó rekesz viszajelző
I. Figyelmeztető visszajelző
J. ChildLock funkció
K. DrinksChill funkció
L. DYNAMICAIR funkció
A hőmérséklet-visszajelzők a beállított
hőmérsékletet mutatják.
A beállított új hőmérsékletet
a készülék 24 órán belül éri
el.
A beállított hőmérsékletet a
készülék áramszünet esetén
is megjegyzi.
4.6 A hűtő bekapcsolása
A hűtő bekapcsolásához elegendő
megnyomni a hűtő hőmérsékletszabályozó gombját. A hűtő más módon
történő bekapcsolása:
1. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A Hűtő OFF visszajelző villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A hűtő OFF visszajelző nem világít
tovább.
Eltérő hőmérséklet
beállításához lásd a
„Hőmérséklet-szabályozás”
c. részt.
4.7 A hűtő kikapcsolása
1. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
MAGYAR
A hűtő OFF visszajelzője és a
hűtőrekesz visszajelzője villog.
A hűtő hőmérséklet-visszajelzőjén
vízszintes vonalak láthatóak.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A hűtő OFF visszajelző jelenik meg.
4.8 Coolmatic funkció
Ha nagyobb mennyiségű meleg
élelmiszert kell behelyeznie a
készülékbe, például bevásárlás után, azt
javasoljuk, hogy aktiválja a Coolmatic
funkciót a termékek gyorsabb lehűtése
és annak megelőzése érdekében, hogy a
már a hűtőszekrényben lévő
élelmiszerek felmelegedjenek.
1. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A Coolmatic visszajelző villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A Coolmatic visszajelző jelenik meg.
A Coolmatic funkció kb. 6 óra elteltével
automatikusan kikapcsol.
A funkció automatikus befejeződése
előtti kikapcsoláshoz ismételje meg a
műveletet.
A funkció akkor is kikapcsol,
ha eltérő hűtőtérhőmérsékletet állít be.
4.9 Holiday üzemmód
Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a
készülék hosszabb távollét alatt zárva és
üresen álljon anélkül, hogy kellemetlen
szagok képződnének a készülékben.
1. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A Holiday visszajelző villog. A
hőmérséklet-visszajelző a beállított
hőmérsékletet mutatja.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A Holiday visszajelző jelenik meg.
A hőmérsékletbeállítás
megváltoztatásakor az
üzemmód kikapcsol.
29
4.10 Frostmatic funkció
A Frostmatic funkció felgyorsítja a friss
élelmiszer fagyasztását, ugyanakkor
megvédi a már tárolt élelmiszereket a
nem kívánatos felmelegedéstől.
1. E funkció bekapcsolásához nyomja
meg a Mode gombot a megfelelő
ikon megjelenéséig.
A Frostmatic visszajelző villog.
2. Az OK gombot nyomja meg a
megerősítéshez.
A Frostmatic visszajelző jelenik meg.
A funkció 52 óra elteltével automatikusan
kikapcsol
A funkció automatikus befejeződése
előtti kikapcsoláshoz addig ismételje a
műveletet, míg a Frostmatic visszajelző
ki nem kapcsol.
A funkció akkor is kikapcsol,
ha eltérő beállított
hőmérsékletet választ ki.
4.11 ChildLock funkció
A ChildLock funkció segítségével
letilthatja a készülék gombjainak
működtetését.
1. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A ChildLock visszajelző villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A ChildLock visszajelző jelenik meg.
A ChildLock funkció kikapcsolásához
addig ismételje az eljárást, míg a
ChildLock visszajelző el nem tűnik.
4.12 DrinksChill funkció
A DrinksChill funkció segítségével
figyelmeztető hangjelzést állíthat be a
kívánt időre. Ez akkor lehet hasznos, ha
egy receptnél megadott ideig szükséges
hűteni a hozzávalókat.
Ez akkor is hasznos, ha emlékeztetővel
szeretné felhívni a figyelmét arra, hogy
palackokat helyezett a fagyasztóba azok
gyors lehűtéséhez.
1. Addig nyomja a Mode gombot, amíg
a megfelelő ikon megjelenik.
A DrinksChill visszajelző villog.
30
www.aeg.com
Az Időzítő néhány másodpercig a
beállított értéket (30 perc) mutatja.
2. Nyomja meg az Időszabályozó
gombot, és módosítsa az időzítési
értéket 1 és 90 perc között.
3. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A DrinksChill visszajelző jelenik meg.
Az Időzítő villogni kezd (min).
A visszaszámlálás végén a DrinksChill
visszajelző villogni kezd, és egy
hangjelzés hallható. A hangjelzés
kikapcsolásához és a funkció
leállításához nyomja meg az OK gombot.
A funkció kikapcsolásához addig
ismételje az eljárást, míg a DrinksChill
visszajelző el nem tűnik.
Az időt a visszaszámlálás
során és lejáratkor
módosíthatja úgy, hogy
megnyomja a hőmérsékletcsökkentő gombot és a
hőmérséklet-növelő gombot.
4.13 Magas hőmérséklet
miatti riasztás
A fagyasztótérben a hőmérséklet
(például áramkimaradás miatti)
emelkedését a riasztás ikon és a
fagyasztó hőmérséklet-visszajelzőinek
villogása, valamint a figyelmeztető
hangjelzés megszólalása jelzi.
Nyomja meg bármelyik gombot.
A hangjelző kikapcsol.
A fagyasztó hőmérséklet-visszajelzője
néhány másodpercig kijelzi a
készülékben keletkezett legmagasabb
hőmérsékletet, majd ismét a beállított
hőmérsékletet jelzi ki.
A hőmérséklet helyreállásáig
a riasztás visszajelző tovább
villog.
4.14 Nyitott ajtó riasztás
Ha az ajtó hozzávetőleg 90 másodpercig
nyitva marad, a hangjelzés megszólal, és
a figyelmeztető visszajelző villogni kezd.
A riasztás az ajtó becsukása után leáll. A
riasztás alatt a hangjelzés bármely gomb
megnyomásával elnémítható.
4.15 DYNAMICAIR funkció
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot a
megfelelő ikon megjelenéséig.
A DYNAMICAIR visszajelző villog.
2. Az OK gombot nyomja meg a
megerősítéshez.
A DYNAMICAIR visszajelző jelenik
meg.
A funkció kikapcsolásához addig
ismételje az eljárást, míg a
DYNAMICAIR visszajelző ikon el nem
tűnik.
Ha a funkció bekapcsolása
automatikusan történik, a
DYNAMICAIR jelzőfény nem
világít (lásd a „Napi
használat” c. fejezetet).
A DYNAMICAIR funkció
bekapcsolása növeli az
energiafogyasztást.
5. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT!
Ne használjon
mosószereket,
súrolóporokat, klór- vagy
olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a
felületet.
MAGYAR
31
5.2 Az ajtópolcok elhelyezése
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok
számára szeretne helyet biztosítani, az
ajtópolcokat különböző magasságokba
állíthatja.
1
1. Óvatosan tolja felfelé a polcot, amíg
ki nem szabadul.
2. Pozícionálja újra szükség szerint.
2
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő
üvegpolcot.
5.4 Hőmérséklet-visszajelző
Az élelmiszerek helyes tárolása
érdekében a hűtőszekrény hőmérsékletvisszajelzővel van felszerelve. A
készülék oldalfalán elhelyezett
szimbólum a hűtőszekrény leghidegebb
területét jelöli.
A készülék változtatható méretű
tárolódobozzal rendelkezik, mely
oldalirányban eltolható.
5.3 Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartó
sínnel vannak ellátva, hogy a polcokat
tetszés szerinti helyre lehessen tenni.
A készülékhez egy polc is tartozik, mely
két részből áll. A jobb helykihasználás
érdekében a polc elülső fele
aláhelyezhető a polc másik felének.
A polc összehajtása:
1. Óvatosan emelje ki a polc elülső
felét.
2. Csúsztassa az alsó sínbe, a polc
másik fele alá.
Ha az OK megjelenik (A), helyezze a
friss élelmiszert a szimbólum által jelzett
területre, ha nem (B), akkor állítsa a
hőmérséklet-szabályozót hidegebb
értékre, majd várjon 12 órát a
hőmérséklet-visszajelző ellenőrzése
előtt.
A
OK
B
OK
Friss élelmiszer behelyezése
vagy a készülék ajtajának
hosszabb ideig tartó,
többszöri kinyitása után
normális jelenség, hogy az
OK üzenet nem jelenik meg
a kijelzőn. Várjon legalább
12 órát a hőmérsékletszabályzó beállításának
megváltoztatása előtt.
32
www.aeg.com
5.5 DYNAMICAIR
A hűtőtér rekesze olyan eszközzel van
felszerelve, mely lehetővé teszi az ételek
gyors lehűtését, és egyenletesebb
hőmérséklet-eloszlást biztosít a
hűtőtérben.
Ez az eszköz önállóan bekapcsol, amikor
szükség van rá, például az ajtónyitás
utáni hőmérséklet-visszaállításnál, illetve
amikor a külső hőmérséklet magas.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék
belsejében található adattáblán van
feltüntetve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe; ez alatt az idő alatt ne tegyen
be további lefagyasztandó élelmiszert.
Véletlenszerűen, például áramkimaradás
miatt bekövetkező leolvadás esetén,
amikor az áramszünet hosszabb ideig
tart, mint a műszaki jellemzők között
megadott „áramkimaradási biztonság”
(felolvadási idő), a felolvadt élelmiszert
gyorsan el kell fogyasztani, vagy azonnal
meg kell főzni, majd pedig a (kihűlés
után) újra lefagyasztani.
5.7 Kiolvasztás
Ha szükséges, az eszköz
manuálisan is bekapcsolható
(lásd a „DYNAMICAIR
funkció” c. részt).
A DYNAMICAIR eszköz az
ajtónyitáskor kikapcsol, majd
azonnal működésbe lép,
amint becsukja az ajtót.
5.6 Lefagyasztás és a
fagyasztott termékek tárolása
A fagyasztórekesz alkalmas friss
élelmiszerek lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 órán át a
készüléket bekapcsolt Frostmatic
funkcióval. Friss élelmiszer
lefagyasztásához aktiválja a Frostmatic
funkciót legalább 24 órával azelőtt, hogy
a lefagyasztani kívánt élelmiszert
behelyezi a fagyasztórekeszbe.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert
a felső rekeszbe.
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott
élelmiszerek használat előtt a
hűtőrekeszben vagy
szobahőmérsékleten kiolvaszthatók, attól
függően, hogy mennyi idő áll
rendelkezésre ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból
kivéve is megfőzhetők: ebben az
esetben a főzés hosszabb ideig tart.
5.8 Jégkockakészítés
A készülékben egy vagy több
jégkockatartó található jégkockák
készítéséhez.
Amikor a jégkockatartókat ki
akarja venni a fagyasztóból,
ne próbáljon fémeszközzel
segíteni.
1. Töltse meg vízzel ezeket a tálcákat
2. Tegye a jégkockatartókat a
fagyasztórekeszbe.
5.9 Jégakkuk
A fagyasztó legalább egy jégakkut
tartalmaz, amely megnöveli az
eltarthatósági időtartamot
áramkimaradás vagy áramszünet esetén.
MAGYAR
33
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
6.1 Normális működéssel járó
hangok:
•
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
•
•
•
•
Gyenge gurgulázó és bugyborékoló
hang a csőkígyókból a hűtőközeg
áramlása közben.
Zümmögő vagy pulzáló hang hallható
a kompresszor felől a hűtőközeg
áramoltatása során.
Hirtelen recsegő zaj hallható a
készülék belseje felől, melyet a
hőtágulás okoz (ez természetes és
nem veszélyes fizikai jelenség).
Gyenge kattanó zaj hallható a
hőmérséklet-szabályozóból a
kompresszor be- vagy
kikapcsolásakor.
6.2 Energiatakarékossági
tanácsok
•
•
Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva.
Ne vegye ki a jégakkumulátorokat a
fagyasztókosárból.
6.3 Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
•
•
•
Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben.
Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
6.4 Ötletek a hűtőszekrény
használatához
Hasznos tanácsok:
•
•
Hús (minden fajtája): csomagolja
megfelelő csomagolóanyagba, és
helyezze a zöldséges fiók feletti
üveglapra. A húst legfeljebb 1-2 napig
tárolja.
Készételek, hidegtálak: fedje le és
helyezze a polcok egyikére.
•
•
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
tisztítsa meg, és helyezze egy erre a
célra készült tartóedénybe. Ha a
banán, krumpli, hagyma vagy
fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
őket a hűtőszekrényben tartani.
Vaj és sajt: speciális légmentes
tartóedénybe kell helyezni, vagy
alufóliába vagy nejlonzacskókba
csomagolni őket, és a lehető legtöbb
levegőt kiszorítani körülöttük.
Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja
őket az ajtó palacktartó rekeszében
vagy (ha van) a palacktartó állványon.
6.5 Ötletek fagyasztáshoz
•
•
•
•
•
•
•
Csak első osztályú, friss és alaposan
megtisztított élelmiszereket
fagyasszon le.
A hatékonyabb fagyasztás és
felolvasztás érdekében az
élelmiszereket ossza fel kis adagokra.
Az ételt alufóliába vagy műanyag
fóliába csomagolja. Ügyeljen arra,
hogy a csomagolás légmentes
legyen.
A már lefagyasztott élelmiszer
felmelegedésének elkerülésére ne
helyezze közvetlenül mellé a friss,
lefagyasztandó élelmiszert.
A zsírszegény ételeket könnyebben
és hosszabb ideig lehet tárolni, mint a
zsírosakat. A só csökkenti az
élelmiszerek eltarthatóságát.
A jégkockákat, illetve jégkrémeket ne
fogyassza azonnal a fagyasztóból
való kivétel után, mert fagyási sérülést
okozhatnak.
Ajánlatos minden egyes csomagon
feltüntetni a lefagyasztás dátumát,
hogy nyomon lehessen követni a
tárolási időket.
6.6 Ötletek fagyasztott
élelmiszerek tárolásához
•
•
Ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg
lefagyasztott élelmiszereket
megfelelően tárolta-e az eladó.
Gondoskodjon róla, hogy a
fagyasztott élelmiszerek a lehető
legrövidebb időn belül elkerüljenek az
élelmiszerüzletből a fagyasztóba.
34
www.aeg.com
•
A kiolvasztott élelmiszerek nagyon
gyorsan romlanak, nem fagyaszthatók
vissza.
•
Ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Általános
figyelmeztetések
VIGYÁZAT!
Bármilyen karbantartási
művelet előtt válassza le a
készüléket a hálózatról.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz,
ezért csak megbízott szerelő
végezhet rajta karbantartást,
és töltheti fel újra.
A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.
7.2 Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT!
Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg
a készülékben lévő csöveket
és/vagy kábeleket.
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
7.3 A hűtőszekrény
jégmentesítése
Rendeltetésszerű használat során az
olvadékvíz minden alkalommal
automatikusan távozik a hűtőrekesz
elpárologtatójáról, amint a kompresszor
leáll. A jégmentesítéssel keletkezett víz a
hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján,
a kompresszor felett elhelyezett tartályba
jut, ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának
közepén látható olvadékvíz
kivezetőnyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet
elvezeti, rendszeresen megtisztítsa,
nehogy a víz befolyjon a tárolótérbe,
károsítva a készüléket vagy a tárolt árut.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
7.4 A fagyasztó leolvasztása
A fagyasztótér dérmentes kivitelű. Ez azt
jelenti, hogy a működés közben nem
képződik dér a készülékben, a belső
falakon vagy pedig az élelmiszereken.
7.5 Használaton kívüli
időszak
MAGYAR
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/
ajtókat, hogy ne képződjenek
kellemetlen szagok.
35
VIGYÁZAT!
Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné
hagyni, kérjen meg valakit,
időnként ellenőrizze, hogy a
benne lévő étel nem romlotte meg áramkimaradás miatt.
Javasoljuk a Holiday
üzemmód bekapcsolását.
8. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
8.1 Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék nem működik.
A készülék ki van kapcsol‐
va.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs
Csatlakoztassa megfelelően a
megfelelően csatlakoztatva hálózati dugaszt a konnektor‐
a konnektorba.
ba.
Nincs feszültség a konnek‐ Csatlakoztasson egy másik
torban.
elektromos készüléket a háló‐
zati aljzatba. Forduljon szak‐
képzett villanyszerelőhöz.
A hangjelzéses vagy vizuális A készüléket mostanában
riasztás be van kapcsolva.
kapcsolta be, vagy a hő‐
mérséklet túl magas.
A hőmérséklet-kijelzőn
,
szimbólum jelenik meg
számok helyett.
Olvassa el a „Magas hőmér‐
séklet miatti riasztás” c. sza‐
kaszt.
A készülékben a hőmér‐
séklet túl magas.
Kérjük, forduljon egy szakkép‐
zett villanyszerelőhöz vagy a
legközelebbi márkaszervizhez.
Az ajtó nyitva van.
Zárja be az ajtót. Olvassa el a
„Nyitott ajtó riasztás” c. sza‐
kaszt.
Hőmérséklet szenzor hiba. Forduljon a legközelebbi már‐
kaszervizhez (a hűtőrendszer
továbbra is működik, és hideg‐
en tartja az élelmiszereket, de
nem lehetséges a hőmérséklet
szabályozása).
36
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A világítás nem működik.
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghibá‐ Forduljon a legközelebbi már‐
sodott.
kaszervizhez.
A kompresszor folyamato‐
san működik.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Lásd a „Működés” című sza‐
kaszt.
Túl sok élelmiszert helye‐
zett egyszerre a készülék‐
be.
Várjon néhány órát, majd el‐
lenőrizze ismét a hőmérsékle‐
tet.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Olvassa el az adattáblán lévő
klímabesorolást.
A készülékbe helyezett
étel túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahő‐
mérsékletre.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A „Frostmatic funkció”
vagy „Coolmatic funkció”
be van kapcsolva.
Olvassa el a „Frostmatic funk‐
ció” vagy „Coolmatic funkció”
c. szakaszt.
Túl sok dér és jég képződött. Az ajtó nincs jól becsukva
vagy az ajtótömítés defor‐
málódott/szennyeződött.
A kompresszor nem indul el
azonnal a „Frostmatic” vagy
„Coolmatic” kapcsoló meg‐
nyomása, illetve a hőmér‐
séklet módosítása után.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A készülék teljesen tele
van pakolva, és a legala‐
csonyabb hőmérsékletre
van állítva.
Állítson be magasabb hőmér‐
sékletet. Lásd a „Működés” cí‐
mű szakaszt.
A készülékben a beállított
hőmérséklet túl alacsony,
és a környezeti hőmérsék‐
let túl magas.
Állítson be magasabb hőmér‐
sékletet. Lásd a „Működés” cí‐
mű szakaszt.
Ez normális jelenség, nem
történt hiba.
A kompresszor kis idő múlva
elindul.
Víz folyik be a hűtőszekrény‐ Az élelmiszerek megaka‐
be.
dályozzák, hogy a víz a
vízgyűjtőbe folyjon.
A vízkifolyó eltömődött.
Ügyeljen arra, hogy az élelmi‐
szerek ne érjenek a hátsó fal‐
hoz.
Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
MAGYAR
37
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti páro‐
logtató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz kifo‐
lyóját a párologtató tálcához.
A hőmérséklet nem állítható
be.
A „Frostmatic funkció”
vagy „Coolmatic funkció”
be van kapcsolva.
Kapcsolja ki manuálisan a
„Frostmatic funkció”-t vagy a
„Coolmatic funkció”-t, vagy a
hőmérséklet beállításával vár‐
jon a funkció automatikus ki‐
kapcsolásáig. Olvassa el a
„Frostmatic funkció” vagy
„Coolmatic funkció” c. sza‐
kaszt.
dEMo jelenik meg a kijelzőn. A készülék bemutató mód‐ Tartsa körülbelül 10 másod‐
ban működik.
percen át lenyomva az OK
gombot, míg egy hosszú
hangjelzés nem hallatszik, és
a kijelző rövid időre le nem
kapcsol.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az élelmiszerek hőmérsék‐ Hagyja, hogy az élelmiszerek
lete túl magas.
hőmérséklete szobahőmérsék‐
letre csökkenjen a tárolás
előtt.
Egyszerre túl sok terméket Kevesebb élelmiszert helyez‐
helyezett be.
zen be egyszerre.
Túl gyakran nyitja ki az aj‐
tót.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
A „Frostmatic funkció”
vagy „Coolmatic funkció”
be van kapcsolva.
Olvassa el a „Frostmatic funk‐
ció” vagy „Coolmatic funkció”
c. szakaszt.
Nem kering a hideg levegő Gondoskodjon arról, hogy ke‐
a készülékben.
ringeni tudjon a hideg levegő a
készülékben.
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
8.2 A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú élettartamú belső
LED-világítással szereltük fel.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti. Forduljon a helyi
márkaszervizhez.
38
www.aeg.com
8.3 Az ajtó becsukása
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az összeszerelési
utasítást.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
9. ZAJOK
Normál működés közben bizonyos hangok hallhatók (kompresszor, hűtőfolyadék
áramlása).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
MAGYAR
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
10. MŰSZAKI ADATOK
10.1 Termékismertető adatlap
Védjegy
AEG
Modell
SCE81816TS 925501035
Kategória
7. Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A+
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
teszteredmények alapján. A tényleges energiafo‐
gyasztás függ a készülék elhelyezésétől és haszná‐
latának módjától
291
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
192
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
253
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
61
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz
csillag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C),
ha van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Igen
Áramkimaradástól független, órában
21
39
40
www.aeg.com
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
10
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben
a készülék rendeltetésszerűen használható, °C ér‐
tékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C érték‐
ben
43
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
40
Beépíthető készülék I/N
Igen
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervez‐
ték I/N
Nem
10.2 Kiegészítő műszaki
adatok
A mélyedés méretei
Magasság
1780 mm
Szélesség
560 mm
Mélység
550 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
11. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
ROMÂNA
41
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA..................................................................41
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.......................................................................43
3. INSTALAREA......................................................................................................45
4. FUNCŢIONAREA................................................................................................46
5. UTILIZAREA ZILNICĂ.........................................................................................49
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI...................................................................................51
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA............................................................................ 52
8. DEPANARE........................................................................................................ 54
9. ZGOMOTE.......................................................................................................... 56
10. DATE TEHNICE................................................................................................58
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Vă mulţumim pentru că aţi ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru
a vă oferi performanţe impecabile, pentru mulţi ani, cu tehnologii inovative care
fac viaţa mai simplă - funcţii pe care s-ar putea să nu le găsiţi la aparatele
obişnuite. Vă rugăm să alocaţi câteva minute cititului pentru a obţine ce este mai
bun din acest aparat.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.aeg.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registeraeg.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.aeg.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
42
www.aeg.com
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3
şi 8 ani şi de persoanele cu dizabilităţi profunde şi
complexe dacă au fost instruite adecvat.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică
şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal
din magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de
cazare cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie
de pe carcasa aparatului sau din structura în care este
încorporat.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau
alte instrumente diferite de cele recomandate de
producător pentru a accelera procesul de dezgheţare.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
43
AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în
interiorul compartimentelor de conservare a
alimentelor ale aparatului, decât dacă sunt de tipul
recomandat de producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi
numai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive,
cum ar fi recipiente cu aerosoli cu un combustibil
inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l
instala în structura încastrată din
cauza îngrijorărilor privind siguranţa.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Asiguraţi-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.
După instalare sau după inversarea
uşii, aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte
de a conecta aparatul la sursa de
alimentare. Aceasta pentru a permite
uleiului să curgă înapoi în compresor.
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de a efectua orice operaţie
asupra aparatul (de ex. inversarea
uşii), scoateţi ştecherul din priză.
Nu instalaţi aparatul aproape de
radiatoare sau aragaze, cuptoare sau
plite.
Nu expuneţi aparatul la precipitaţii.
Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
Nu instalaţi acest aparat în zonele cu
umiditate ridicată sau prea reci.
Când mutaţi aparatul, ridicaţi din
partea frontală, pentru a evita
zgârierea podelei.
Aparatul conţine un săculeţ de sicativ.
Acesta nu este o jucărie. Nu este nici
aliment. A se arunca imediat.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
44
www.aeg.com
AVERTISMENT!
Atunci când amplasaţi
aparatul, asiguraţi-vă că nu
blocaţi sau deterioraţi cablul
de alimentare.
AVERTISMENT!
Nu folosiţi prize multiple şi
cabluri prelungitoare.
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora componentele electrice (de
exemplu, ştecherul, cablul de
alimentare electrică şi compresorul).
Contactaţi Centrul de service autorizat
sau un electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
Cablul de alimentare electrică trebuie
să rămână sub nivelul ştecherului.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Becul interior
AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare.
•
2.3 Modul de utilizare
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri,
electrocutare sau incendiu.
Aparatul conţine gaz inflamabil,
izobutan (R600a), un gaz natural cu un
nivel ridicat de compatibilitate cu mediul.
Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul
frigorific care conţine izobutan.
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată)
în interiorul aparatului, decât dacă
acest lucru este recomandat de către
producător.
Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi
surse de aprindere în cameră. Aerisiţi
camera.
Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă
piesele din plastic ale aparatului.
Nu introduceţi băuturi răcoritoare în
compartimentul congelatorului.
Aceasta va crea presiune în
recipientul cu băutură.
Nu depozitaţi gaze şi lichide
inflamabile în aparat.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.
Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din
congelator cu mâinile ude sau umede.
Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
Respectaţi instrucţiunile de depozitare
de pe ambalajul preparatelor
congelate.
Ambalaţi mâncarea în orice tip de
ambalaj alimentar înainte de a o
introduce în compartimentul
congelator.
Tipul de bec utilizat în acest aparat
este dedicat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze
întreţinerea şi încărcarea unităţii.
Verificaţi regulat evacuarea aparatului
şi, dacă este necesar, curăţaţi-o.
ROMÂNA
Dacă evacuarea este blocată, apa
dezgheţată se va acumula în partea
de jos a aparatului.
2.6 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
45
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi uşa pentru a preveni
închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
Circuitul frigorific şi materialele de
izolare a acestui aparat nu afectează
stratul de ozon.
Spuma izolatoare conţine gaze
inflamabile. Contactaţi autoritatea
locală pentru informaţii privind
aruncarea adecvată a acestui aparat.
Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
3.1 Amplasarea
Clasa
Temperatura mediului am‐
de climă biant
T
Unele probleme funcţionale
pot să apară la anumite
tipuri de modele când
acestea sunt utilizate în
afara gamei respective.
Funcţionarea corectă poate
fi garantată doar în cadrul
gamei specificate de valori
pentru temperatură. Dacă
aveţi nelămuriri cu privire la
locul de instalare a
aparatului, vă rugăm să
apelaţi la vânzător, la
serviciul nostru de asistenţă
pentru clienţi sau la cel mai
apropiat Centru de service
autorizat.
Pentru instalare, consultaţi
instrucţiunile de montare.
Pentru a asigura performante optime,
instalaţi aparatul departe de surse de
căldură, precum calorifere, boilere,
lumină solară directă etc. Aerul trebuie
să poată circula uşor în spatele
aparatului.
3.2 Poziţionarea
Instalaţi aparatul la interior într-un loc
uscat şi bine ventilat în care temperatura
ambiantă corespunde cu clasa de climă
indicată pe plăcuţa cu datele tehnice ale
aparatului.
Clasa
Temperatura mediului am‐
de climă biant
SN
între +10°C şi +32°C
N
între +16°C şi +32°C
ST
între +16°C şi +38°C
între +16°C şi +43°C
3.3 Conexiunea electrică
•
•
Înainte de a conecta aparatul,
asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa
indicate pe plăcuţa cu datele tehnice
corespund cu sursa de alimentare a
locuinţei.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului
electric este prevăzut cu un contact în
46
www.aeg.com
•
•
acest scop. Dacă priza din locuinţă nu
este împământată, conectaţi aparatul
la o împământare separată, în
conformitate cu reglementările în
vigoare, după ce aţi consultat un
electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri
de siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
3.4 Cerinţe privind aerisirea
Circulaţia aerului în spatele aparatului
trebuie să fie suficientă.
ATENŢIE!
Pentru instalare, consultaţi
instrucţiunile de montare.
4. FUNCŢIONAREA
4.1 Panou de comandă
1
8
7
6
1 Afişaj
2 Buton pentru temperatură mai
ridicată în congelator
Buton
pentru temperatură mai joasă
3
în congelator
4 OK
5 Mode
6 Buton pentru temperatură mai
ridicată în frigider
5
4
3
2
7 Buton pentru temperatură mai joasă
în frigider
8 ON/OFF
Se poate modifica sunetul predefinit al
butoanelor prin apăsarea simultană a
butoanelor Mode şi temperatură mai
mică timp de câteva secunde.
Modificarea este reversibilă.
4.2 Afişaj
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
A. Indicator compartiment frigider
B. Indicator Cronometru
/Indicator de temperatură
C. Indicator ON/OFF
D. Funcţia Coolmatic
E. Mod Holiday
F. Funcţia Frostmatic
G. Indicator de temperatură
H. Indicator compartiment congelator
ROMÂNA
I. Indicator alarmă
J. Funcţia ChildLock
K. Funcţia DrinksChill
L. Funcţia DYNAMICAIR
4.3 Pornirea aparatului
Indicatorul Frigider OFF se aprinde
intermitent.
2. Apăsaţi OK pentru a confirma.
Indicatorul OFF aferent frigiderului se
stinge.
1. Introduceţi ştecherul în priză.
2. Dacă afişajul este stins, apăsaţi
ON/OFF al aparatului. Indicatorii de
temperatură afişează temperatura
aleasă implicit.
Soneria alarmei poate porni
după câteva secunde.
Pentru a reseta alarma
consultaţi secţiunea „Alarmă
pentru temperatură ridicată”.
Pentru a selecta o temperatură diferită,
consultaţi paragraful „Reglarea
temperaturii”.
Dacă "dEMo" apare pe afişaj, consultaţi
„Depanare”.
4.4 Oprirea aparatului
1. Apăsaţi ON/OFF de la aparat timp de
5 secunde.
Afişajul se va stinge.
2. Scoateţi ştecherul din priză.
4.5 Reglarea temperaturii
Setaţi temperatura aparatului prin
apăsarea butoanelor de reglare a
temperaturii.
Temperatura setată implicit:
• +5°C pentru frigider
• -18°C pentru congelator
Indicatorii de temperatură afişează
temperatura setată.
Temperatura aleasă va fi
atinsă în 24 de ore.
După o pană de curent,
temperatura setată rămâne
memorată.
4.6 Pornirea frigiderului
Pentru a porni frigiderul, este suficientă
apăsarea regulatorului de temperatură a
frigiderului. Pentru a porni frigiderul întrun alt mod:
1. Apăsaţi Mode până când apare
pictograma corespunzătoare.
Pentru a selecta o
temperatură diferită,
consultaţi paragraful
„Reglarea temperaturii”.
4.7 Oprirea frigiderului
1. Apăsaţi Mode până când apare
pictograma corespunzătoare.
Indicatorul frigider OFF şi indicatorul
compartimentului frigiderului luminează
intermitent.
Indicatorul temperaturii frigiderului
afişează linii.
2. Apăsaţi OK pentru a confirma.
Este afişat indicatorul OFF.
4.8 Funcţia Coolmatic
Dacă este nevoie să introduceţi o
cantitate mare de alimente calde, de
exemplu după ce aţi făcut cumpărături,
vă recomandăm să activaţi funcţia
Coolmatic pentru a răci produsele mai
rapid şi a evita încălzirea alimentelor
care se află deja în frigider.
1. Apăsaţi Mode până când apare
pictograma corespunzătoare.
Indicatorul Coolmatic se aprinde
intermitent.
2. Apăsaţi OK pentru confirmare.
Este afişat indicatorul Coolmatic.
Funcţia Coolmatic se va dezactiva
automat după aproximativ 6 ore.
Pentru a opri funcţia înainte de
terminarea ei automată, repetaţi
procedura.
Funcţia se dezactivează prin
selectarea unei temperaturi
diferite pentru frigider.
47
48
www.aeg.com
4.9 Modul Holiday
Acest mod vă permite să ţineţi aparatul
închis şi gol pe durata unei vacanţe lungi
fără să se formeze mirosuri neplăcute.
1. Apăsaţi Mode până când apare
pictograma corespunzătoare.
Indicatorul Holiday se aprinde
intermitent. Indicatorul de temperatură
afişează temperatura aleasă.
2. Apăsaţi OK pentru confirmare.
Este afişat indicatorul Holiday.
Acest mod se dezactivează
după selectarea unei
temperaturi diferite.
4.10 Funcţia Frostmatic
Funcţia Frostmatic accelerează
congelarea alimentelor proaspete şi, în
acelaşi timp, protejează alimentele deja
depozitate împotriva încălzirii nedorite.
1. Pentru a activa această funcţie,
apăsaţi butonul Mode până când
apare pictograma corespunzătoare.
Indicatorul Frostmatic se aprinde
intermitent.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a
confirma.
Este afişat indicatorul Frostmatic.
Această funcţie se opreşte automat după
52 de ore.
Pentru a opri funcţia înainte să se
oprească automat, repetaţi procedura
până când indicatorul Frostmatic se
stinge.
Funcţia se opreşte prin
selectarea unei temperaturi
diferite.
4.11 Funcţia ChildLock
Pentru a dezactiva funcţia ChildLock,
repetaţi procedura până când indicatorul
ChildLock se stinge.
4.12 Funcţia DrinksChill
Funcţia DrinksChill va fi folosită pentru a
seta o alarmă acustică la ora dorită, utilă,
de exemplu, atunci când o reţetă
necesită răcirea produselor alimentare
pentru o anumită perioadă de timp.
Este utilă şi atunci când este nevoie de o
reamintire pentru a nu uita de sticlele
introduse în congelator pentru răcire
rapidă.
1. Apăsaţi Mode până când apare
pictograma corespunzătoare.
Indicatorul DrinksChill se aprinde
intermitent.
Cronometrul indică valoarea setată (30
de minute) pentru câteva secunde.
2. Pentru a schimba valoarea setată a
cronometrului de la 1 la 90 de minute
apăsaţi regulatorul pentru
Cronometru.
3. Apăsaţi OK pentru a confirma.
Este afişat indicatorul DrinksChill.
Cronometrul începe să se aprindă
intermitent (min).
La finalul numărătorii inverse, indicatorul
DrinksChill se aprinde intermitent şi este
activată o alarmă acustică. Pentru a opri
alarma şi dezactiva funcţia apăsaţi OK.
Pentru a opri funcţia, repetaţi procedura
până când DrinksChill se stinge.
Se poate modifica ora în
orice moment pe durata
numărătorii inverse şi la final
prin apăsarea butonului
temperatură mai rece şi a
butonului temperatură mai
caldă.
Activaţi funcţia ChildLock pentru a bloca
butoanele şi pentru a preveni utilizarea
accidentală.
4.13 Alarmă pentru
temperatură ridicată
1. Apăsaţi Mode până când apare
pictograma corespunzătoare.
Indicatorul ChildLock se aprinde
intermitent.
2. Apăsaţi OK pentru a confirma.
Este afişat indicatorul ChildLock.
O creştere a temperaturii din
compartimentul congelator (de exemplu,
din cauza unei pene de curent) este
indicată prin clipirea pictogramei de
alarmă şi a indicatorilor de temperatură a
congelatorului, precum şi de o sonerie.
Apăsaţi orice buton.
ROMÂNA
Soneria se va opri.
Indicatorul de temperatură a
congelatorului indică cea mai ridicată
temperatură atinsă timp de câteva
secunde, după care afişează din nou
temperatura setată.
Indicatorul de alarmă se
aprinde intermitent în
continuare, până când
condiţiile normale sunt
restabilite.
4.14 Alarma pentru uşă
deschisă
Dacă uşa este lăsată deschisă timp de
circa 90 de secunde, porneşte alarma
acustică şi indicatorul alarmei clipeşte.
Alarma se opreşte după închiderea uşii.
În timpul alarmei, semnalul acustic poate
fi oprit prin apăsarea oricărui buton.
49
4.15 Funcţia DYNAMICAIR
Pentru activarea funcţiei:
1. Apăsaţi butonul Mode până când
apare pictograma corespunzătoare.
Indicatorul DYNAMICAIR se aprinde
intermitent.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a
confirma.
Este afişat indicatorul DYNAMICAIR.
Pentru a opri funcţia, repetaţi procedura
până când pictograma indicatorului
DYNAMICAIR se stinge.
Dacă funcţia este activată
automat, indicatorul
DYNAMICAIR nu este aprins
(consultaţi paragraful
„Utilizarea zilnică”).
Activarea funcţiei
DYNAMICAIR creşte
consumul de energie.
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
5.1 Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima
oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile
interne cu apă călduţă şi cu săpun neutru
pentru a înlătura mirosul specific de
produs nou, după care uscaţi bine.
ATENŢIE!
Nu folosiţi detergenţi, pulberi
abrazive, agenţi de curăţare
pe bază de clor sau ulei
deoarece vor deteriora
stratul acoperitor.
5.2 Poziţionarea rafturilor pe
uşă
Pentru a permite conservarea pachetelor
cu alimente de diferite dimensiuni,
rafturile de pe uşă pot fi poziţionate la
înălţimi diferite.
1. Trageţi treptat de raft până când se
eliberează.
2. Repoziţionaţi în funcţie de necesităţi.
Acest model este echipat cu o cutie
de depozitare variabilă care poate fi
mişcată în lateral.
50
www.aeg.com
5.3 Rafturi detaşabile
Pe pereţii frigiderului se află o serie de
ghidaje, astfel încât rafturile pot fi
poziţionate după dorinţă.
A
OK
Acest aparat este echipat şi cu un raft
compus din două părţi. Jumătatea
frontală a raftului poate fi pusă sub a
doua jumătate pentru a utiliza mai bine
spaţiul.
B
OK
Pentru plierea raftului:
1. Scoateţi cu atenţie jumătatea
frontală.
2. Glisaţi-o pe şina inferioară
introducând-o sub a doua jumătate.
1
2
După ce aţi pus alimentele
proaspete în aparat sau
după ce aţi deschis uşa în
mod repetat pentru o
perioadă mai lungă, este
normal să nu fie afişat OK.
Aşteptaţi cel puţin 12 ore
înainte de a regla din nou
controlerul de temperatură.
5.5 DYNAMICAIR
Compartimentul frigiderului este echipat
cu un dispozitiv care permite răcirea
rapidă a alimentelor şi menţine o
temperatură mai uniformă în interior.
Dacă este necesar, dispozitivul se
activează automat, de exemplu pentru o
recuperare rapidă a temperaturii după
deschiderea uşii sau când temperatura
ambiantă este ridicată.
Pentru a asigura o circulaţie
corectă a aerului, nu mutaţi
raftul de sticlă aflat deasupra
sertarului pentru legume.
5.4 Indicator de temperatură
Pentru păstrarea adecvată a alimentelor,
frigiderul este echipat cu indicator de
temperatură. Simbolul de pe peretele
lateral al aparatului indică zona cea mai
rece din frigider.
Dacă este afişat OK (A), puneţi
alimentele proaspete în zona indicată de
simbol, dacă nu (B), reglaţi dispozitivul
de control al temperaturii la o setare mai
rece şi aşteptaţi 12 ore înainte de a
verifica din nou indicatorul de
temperatură.
Este posibilă pornirea
manuală a dispozitivului
atunci când este necesar
(consultaţi paragraful
„Funcţia DYNAMICAIR”).
Dispozitivul DYNAMICAIR
se opreşte atunci când uşa
este deschisă şi reporneşte
imediat după închiderea
acesteia.
ROMÂNA
5.6 Congelarea şi
conservarea alimentelor
congelate
Compartimentul congelator este adecvat
pentru congelarea alimentelor proaspete
şi pentru depozitarea pe termen lung a
alimentelor congelate.
La prima pornire sau după o perioadă de
neutilizare, înainte de a introduce
alimentele în compartiment, lăsaţi
aparatul să funcţioneze timp de cel puţin
2 ore cu funcţia Frostmatic activată.
Pentru a congela alimente proaspete,
activaţi funcţia Frostmatic cu cel puţin 24
ore înainte de a introduce alimentele de
congelat în compartimentul congelator.
Pentru a congela alimente proaspete,
introduceţi-le în compartimentul de sus.
Cantitatea maximă de alimente care
poate fi congelată într-o perioadă de 24
de ore este specificată pe plăcuţa cu
date tehnice, o etichetă situată în
interiorul aparatului.
Procesul de congelare durează 24 de
ore. În timpul acestei perioade nu
adăugaţi alte alimente la congelat.
În cazul dezgheţării accidentale, de
exemplu din cauza unei întreruperi a
curentului, dacă alimentarea electrică a
fost întreruptă pentru mai mult timp decât
valoarea indicată în tabelul cu
caracteristicile tehnice din paragraful
„Timpul de atingere a condiţiilor normale
51
de funcţionare", alimentele decongelate
trebuie consumate rapid sau trebuie
gătite imediat şi apoi recongelate (după
ce s-au răcit).
5.7 Dezgheţarea
Alimentele congelate, înainte de a fi
utilizate, pot fi dezgheţate în
compartimentul frigider sau la
temperatura camerei, în funcţie de timpul
de care dispuneţi pentru această
operaţiune.
Bucăţile mici pot fi gătite congelate,
direct din congelator: în acest caz, durata
de gătire va fi mai mare.
5.8 Producerea cuburilor de
gheaţă
Aparatul este dotat cu una sau mai multe
tăviţe pentru producerea cuburilor de
gheaţă.
Nu folosiţi instrumente
metalice pentru a scoate
tăviţele din congelator.
1. Umpleţi aceste tăviţe cu apă
2. Puneţi tăviţele pentru gheaţă în
compartimentul congelator.
5.9 Acumulatoare reci
Congelatorul conţine cel puţin un
acumulator rece care creşte durata de
depozitare în cazul unei pene de curent
sau defectări.
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI
6.1 Sunete normale în timpul
funcţionării:
Următoarele sunete sunt normale pe
durata funcţionării:
•
•
•
Un sunet slab ca un clipocit sau
fierbere de la bobine atunci când
agentul refrigerant este pompat.
Un sunet ca un bâzâit sau de pulsare
de la compresor când agentul
refrigerant este pompat.
Un zgomot brusc de fisurare din
interiorul aparatului cauzat de
dilatarea termică (un fenomen fizic
natural care nu este periculos).
•
Un clic slab de la regulatorul de
temperatură atunci când compresorul
porneşte sau se opreşte.
6.2 Recomandări pentru
economisirea energiei
•
•
Nu deschideţi uşa prea des şi nu o
lăsaţi deschisă mai mult decât este
absolut necesar.
Nu scoateţi acumulatorii pentru răcire
din coşul congelatorului.
52
www.aeg.com
6.3 Recomandări pentru
conservarea alimentelor
proaspete
•
•
•
Nu puneţi alimente calde şi nu păstraţi
lichide care se evaporă în frigider.
Acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai
ales dacă au un miros puternic.
Poziţionaţi alimentele astfel încât
aerul să poată circula liber în jurul lor.
6.4 Recomandări privind
păstrarea în frigider
•
•
•
•
Recomandări utile:
•
•
•
•
•
Carne (toate tipurile): ambalaţi într-un
ambalaj adecvat şi puneţi pe raftul de
sticlă, deasupra sertarului pentru
legume. Depozitaţi carnea pentru cel
mul 1-2 zile.
Alimente gătite, gustări reci: acoperiţi
şi puneţi pe orice raft.
Legume şi fructe: spălaţi bine şi
puneţi într-un sertar special.
Bananele, cartofii, ceapa şi usturoiul
nu trebuie păstrate în frigider dacă nu
sunt ambalate.
Unt şi brânză: puneţi într-un recipient
special etanş sau împachetaţi într-o
folie de aluminiu sau pungă de
polietilenă pentru a nu permite pe cât
posibil contactul cu aerul.
Sticle: închideţi cu un capac şi puneţi
pe raftul pentru sticle de pe uşă sau
(dacă există) suportul pentru sticle.
6.5 Recomandări privind
congelarea
•
•
•
Pentru o congelare şi dezgheţare mai
eficientă, împărţiţi alimentele în porţii
mici.
Înveliţi alimentele în foile de aluminiu
sau polietilenă. Pachetele trebuie să
fie închise ermetic.
Pentru a evita creşterea în
temperatură a alimentelor deja
congelate, nu puneţi alimente
proaspete necongelate direct lângă
cele congelate.
Alimentele fără grăsime se păstrează
mai bine şi pe o perioadă mai
îndelungată decât cele grase. Sarea
reduce perioada de păstrare a
alimentelor.
Nu consumaţi cuburile de gheaţă, apa
îngheţată sau îngheţata imediat după
ce le-aţi scos din congelator. Pericol
de degerare.
Pentru a putea ţine evidenţa perioadei
de depozitare se recomandă să notaţi
data congelării pe fiecare pachet.
6.6 Recomandări pentru
stocarea alimentelor
congelate
•
•
•
•
Asiguraţi-vă că alimentele congelate
comercial au fost păstrate în mod
corespunzător în magazin.
Asiguraţi-vă că alimentele congelate
sunt transferate din magazin în
congelator cât mai repede posibil.
După dezgheţare, alimentele se
deteriorează rapid şi nu mai pot fi
congelate din nou.
Nu depăşiţi perioada de păstrare
indicată de producătorul alimentelor.
Congelaţi numai alimente de calitate
superioară, proaspete şi bine
curăţate.
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Avertismente generale
ATENŢIE!
Scoateţi ştecherul din priză
înainte de a efectua orice
operaţie de întreţinere
ROMÂNA
Acest aparat conţine
hidrocarburi în unitatea de
răcire; prin urmare
întreţinerea şi reîncărcarea
trebuie efectuate numai de
tehnicieni autorizaţi.
53
din dezgheţare, situat in mijlocul
canalului de colectare din
compartimentul frigider, pentru ca apa să
nu dea pe dinafară şi să nu se scurgă
peste alimente.
Accesoriile şi celelalte piese
ale aparatului nu sunt
adecvate pentru a fi spălate
în maşina de spălat vase.
7.2 Curăţarea periodică
ATENŢIE!
Nu trageţi, nu deplasaţi şi nu
deterioraţi conductele şi/sau
cablurile din interiorul
aparatului.
ATENŢIE!
Nu deterioraţi sistemul de
răcire.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o
soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi
ştergeţi-le pentru a vă asigura că
sunt curate.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o
perie condensatorul şi compresorul
din spatele aparatului.
Astfel se vor îmbunătăţi
performanţele aparatului şi se va
economisi energia.
7.3 Dezgheţarea frigiderului
Gheaţa este eliminată automat din
evaporatorul compartimentului frigider de
fiecare dată când se opreşte motorul
compresorului, în timpul utilizării
normale. Apa rezultată din dezgheţare se
scurge printr-un canal într-un recipient
special situat în spatele aparatului,
deasupra compresorului motorului, de
unde se evaporă.
Este necesară curăţarea periodică a
orificiului de evacuare a apei rezultate
7.4 Decongelarea
congelatorului
În compartimentul congelatorului nu se
formează gheaţa. Acest lucru înseamnă
că gheaţa nu se acumulează în timpul
funcţionării, nici pe pereţii interni, nici pe
alimente.
7.5 Perioadele de
nefuncţionare
Atunci când aparatul nu este utilizat
perioade îndelungate, luaţi următoarele
măsuri de precauţie:
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
2. Scoateţi toate alimentele.
3. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
4. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a
preveni formarea mirosurilor
neplăcute.
ATENŢIE!
Dacă doriţi să menţineţi
aparatul pornit, rugaţi pe
cineva să-l verifice din când
în când pentru ca alimentele
din interior să nu se strice în
cazul unei pene de curent.
Vă recomandăm să activaţi
Modul Holiday.
54
www.aeg.com
8. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
8.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este oprit.
Porniţi aparatul.
Ştecherul nu este introdus
corect în priză.
Introduceţi ştecherul corect în
priză.
Nu există tensiune la priză. Conectaţi alt aparat electric la
priză. Contactaţi un electrician
calificat.
Este activată o alarmă so‐
noră sau vizuală.
Pe afişajul pentru tempera‐
tură, în locul numerelor apa‐
re simbolul
sau
Aparatul a fost pornit re‐
cent sau temperatura este
prea ridicată.
Consultaţi „Alarmă pentru tem‐
peratură ridicată”.
Temperatura din aparat
este prea mare.
Contactaţi un electrician califi‐
cat sau contactaţi cel mai
apropiat Centru de service au‐
torizat.
Uşa a fost uitată deschisă.
Închideţi uşa. Consultaţi „Alar‐
ma pentru uşă deschisă”
Problemă cu senzorul de
temperatură.
Contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat
(sistemul de răcire va menţine
în continuare alimentele reci,
dar reglarea temperaturii nu va
fi posibilă).
Becul se află în modul de
aşteptare.
Închideţi şi deschideţi uşa.
Becul este defect.
Contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
Temperatura nu este se‐
tată corect.
Consultaţi „Funcţionarea”.
.
Becul nu funcţionează.
Compresorul funcţionează
continuu.
Au fost introduse multe
Aşteptaţi câteva ore şi apoi ve‐
produse alimentare în ace‐ rificaţi din nou temperatura.
laşi timp.
Temperatura camerei este
prea mare.
Consultaţi desenul cu clasa
climatică de pe plăcuţa cu da‐
te tehnice.
ROMÂNA
Problemă
55
Cauză posibilă
Soluţie
Alimentele introduse în
aparat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura ca‐
merei înainte de a le introduce
în aparat.
Uşa nu este închisă corect. Consultaţi secţiunea „Închide‐
rea uşii”.
„Funcţia Frostmatic” sau
„Funcţia Coolmatic” este
pornită.
Există prea multă gheaţă.
Consultaţi „Funcţia Frostmatic”
sau „Funcţia Coolmatic”.
Uşa nu este închisă corect Consultaţi secţiunea „Închide‐
sau garnitura este defor‐
rea uşii”.
mată/murdară.
Aparatul este încărcat
Setaţi o temperatură mai ridi‐
complet şi este setat la
cată. Consultaţi „Funcţiona‐
temperatura cea mai mică. rea”.
Temperatura setată în
aparat este prea mică şi
temperatura mediului este
prea ridicată.
Setaţi o temperatură mai ridi‐
cată. Consultaţi „Funcţionarea”
Compresorul nu porneşte
Acest lucru este normal,
Compresorul porneşte după o
imediat după apăsarea
nu a survenit nici o eroare. perioadă de timp.
„Frostmatic” sau „Coolmatic”
sau după schimbarea tem‐
peraturii.
În frigider curge apă.
Alimentele pot împiedica
Asiguraţi-vă că alimentele nu
scurgerea apei în colector. ating peretele din spate.
Orificiul pentru drenarea
apei este înfundat.
Curăţaţi orificiul pentru drena‐
rea apei.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei
Puneţi tubul de drenare a apei
rezultate din topire nu este rezultate din topire în tăviţa de
conectat la tăviţa de eva‐
evaporare.
porare situată pe compre‐
sor.
Temperatura nu poate fi se‐
tată.
„Funcţia Frostmatic” sau
„Funcţia Coolmatic” este
pornită.
Dezactivaţi manual „Funcţia
Frostmatic” sau „Funcţia Cool‐
matic” sau aşteptaţi până când
funcţia se resetează automat
pentru a seta temperatura.
Consultaţi „Funcţia Frostmatic”
sau „Funcţia Coolmatic”.
56
www.aeg.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
dEMo apare pe afişaj.
Aparatul este în modul de‐
monstrativ.
Ţineţi apăsat OK timp de apro‐
ximativ 10 secunde până când
este emis un sunet lung şi afi‐
şajul se stinge pentru scurt
timp.
Temperatura din aparat este Regulatorul de tempera‐
prea mică/prea mare.
tură nu este setat corect.
Setaţi o temperatură mai ma‐
re/mai mică.
Uşa nu este închisă corect. Consultaţi secţiunea „Închide‐
rea uşii”.
Temperatura alimentelor
este prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimentelor
să scadă până la temperatura
camerei înainte de stocare.
Sunt conservate prea mul‐ Puneţi mai puţine alimente în
te alimente în acelaşi timp. acelaşi timp.
Uşa a fost deschisă prea
des.
Deschideţi uşa doar dacă este
necesar.
„Funcţia Frostmatic” sau
„Funcţia Coolmatic” este
pornită.
Consultaţi „Funcţia Frostmatic”
sau „Funcţia Coolmatic”.
Aerul rece nu circulă în
aparat.
Asiguraţi circulaţia aerului rece
prin aparat.
Dacă soluţia indicată nu
conduce la rezultatul dorit,
contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
8.2 Înlocuirea becului
Aparatul este echipat cu o sursă de
lumină interioară de tip LED cu o durată
mare de funcţionare.
8.3 Închiderea uşii
1. Curăţaţi garniturile uşii.
2. Dacă este nevoie, reglaţi uşa.
Consultaţi instrucţiunile de montare.
3. Dacă este nevoie, înlocuiţi garniturile
defecte ale uşii. Contactaţi Centrul de
service autorizat.
Doar personalul de service poate înlocui
dispozitivul de iluminat. Contactaţi
centrul de service autorizat.
9. ZGOMOTE
În timpul utilizării normale se aud unele sunete (compresorul, circulaţia agentului de
răcire).
ROMÂNA
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
57
58
www.aeg.com
10. DATE TEHNICE
10.1 Fişă cu informaţii despre produs
Marcă
AEG
Model
SCE81816TS 925501035
Categorie
7. Frigider - congelator
Clasă de eficienţă energetică
A+
Consumul de energie electrică în kWh/an, bazat pe
rezultatele testelor standard pentru 24 de ore. Con‐
sumul real de energie va depinde de modul de utili‐
zare a aparatului şi de amplasamentul acestuia.
291
Volumul de depozitare în litri, Frigider
192
Volumul de depozitare în litri, Stea
-
Volumul de depozitare în litri, Zonă pivniţă
-
Volumul de depozitare în litri, Vin
-
Volumul de depozitare în litri, Total
253
Volumul de depozitare în litri, Congelator
61
Volumul de depozitare în litri, Răcitor
-
Volumul de depozitare în litri, Alte compartimente
-
Număr stele al compartimentului congelator cu cel
mai mare volum de depozitare (I)
****
Temperatura proiectată a „altor compartimente” > 14 °C (°C), dacă există
Fără gheaţă (D/N), Frigider
Nu
Fără gheaţă (D/N), Congelator
Da
Autonomie fără curent în h
21
Capacitate de îngheţare în kg/24h
10
Clasă climă
SN-N-ST-T
Cea mai mică temperatură ambientală la care acest
aparat este menit a fi utilizat, în °C
10
Cea mai mare temperatură ambientală la care acest 43
aparat este menit a fi utilizat, în °C
Emisii sonore dB(A) re1 pW
40
Aparat încorporabil D/N
Da
Acest aparat este menit a fi utilizat exclusiv pentru
depozitarea de vin D/N
Nu
ROMÂNA
10.2 Date tehnice
suplimentare
Dimensiunile spaţiului pentru încorporare
Înălţime
1780 mm
Lăţime
560 mm
Adâncime
550 mm
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
59
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu date tehnice, aflată pe partea
exterioară sau interioară a aparatului şi
pe eticheta energetică.
11. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
222376833-A-152019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising