AEG | SCE81816TS | User manual | Aeg SCE81816TS Brugermanual

Aeg SCE81816TS Brugermanual
SCE81816TS
DA
FI
NO
SV
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Køle-/fryseskab
Käyttöohje
Jääpakastin
Bruksanvisning
Kombiskap
Bruksanvisning
Kyl-frys
2
20
38
56
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. BETJENING..................................................................................................................7
5. DAGLIG BRUG........................................................................................................... 10
6. RÅD OG TIPS............................................................................................................. 12
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 13
8. FEJLFINDING.............................................................................................................14
9. STØJ........................................................................................................................... 17
10. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 18
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur,
pga. sikkerhed.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
• Apparatet indeholder en pose med
tørremiddel. Dette er ikke et legetøj.
Dette er ikke mad. Skal bortskaffes
med det samme.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med
flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
DANSK
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
5
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
• Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
6
www.aeg.com
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Placering
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler,
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan
cirkulere frit omkring kabinettets
bagside.
3.2 Placering
Installér apparatet på et tørt sted med
god udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de
betjenes uden for dette
interval. Der kan kun
garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du
er i tvivl om, hvor du kan
installere apparatet, bedes
du henvende dig til
sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
3.3 Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
3.4 Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
DANSK
FORSIGTIG!
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
4. BETJENING
4.1 Betjeningspanel
1
8
7
6
1 Display
2 Knap til øgning af temperatur i fryser
3 Knap til sænkning af temperatur i
fryser
4 OK
5 Mode
6 Knap til øgning af køleskabets
temperatur
5
4
3
2
7 Knap til sænkning af køleskabets
temperatur
8 ON/OFF
Den foruddefinerede knaplyd kan
ændres ved at trykke på Mode og
knappen til sænkning af temperatur
samtidigt i nogle få sekunder.
Ændringen kan tilbagestilles.
4.2 Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
A. Indikator, køleafdeling
B. Timerindikator
/Temperaturindikator
C. ON/OFF-indikator
D. Coolmatic-funktion
E. Holiday-tilstand
F. Frostmatic-funktion
G. Temperaturlampe
H. Fryserafdelingens indikator
I. Alarmindikator
J. ChildLock-funktion
K. DrinksChill-funktion
L. DYNAMICAIR-funktion
7
8
www.aeg.com
4.3 Aktivering
4.7 Slukning af køleskabet
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på apparatets ON/OFF-knap,
hvis displayet er slukket.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises.
OFF-indikatoren for køleskabet og
indikatoren for køleskabsafdelingen
blinker.
Køleskabets temperaturindikator viser
streger.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
OFF-indikatoren for køleskabet vises.
Alarmsignalet kan gå i gang
efter få sekunder.
Se "Alarm for for høj
temperatur" for at nulstille
alarmen.
Se under "Indstilling af temperatur" for
at ændre temperaturen.
Hvis der vises "dEMo" på displayet,
henvises der til "Fejlfinding".
4.4 Slukning
1. Tryk på skabets ON/OFF i 5
sekunder.
Displayet slukkes.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
4.5 Indstilling af temperatur
Indstil skabstemperaturen ved at trykke
på temperaturvælgerne.
Standardindstillet temperatur:
• +5°C i køleskabet
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede temperatur.
Den indstillede temperatur
vil blive nået inden for 24
timer.
Den indstillede temperatur
huskes efter et strømsvigt.
4.6 Tænding af køleskabet
Det er nok at trykke på køleskabets
temperaturvælger for at tænde
køleskabet. Køleskabet kan også tændes
på en anden måde:
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises.
OFF-indikatoren for køleskabet blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
OFF-indikatoren for køleskabet slukkes.
Se under "Indstilling af
temperatur" for at ændre
temperaturen.
4.8 Coolmatic-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store
mængder varme madvarer i køleskabet,
f.eks. efter indkøb, anbefales det at
aktivere Coolmatic-funktionen for at køle
varerne hurtigere ned og for at undgå at
opvarme de andre fødevarer i
køleskabet.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises på displayet.
Coolmatic-lampen blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
Coolmatic-lampen vises.
Coolmatic-funktionen afbrydes
automatisk efter ca. 6 timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den
slukkes automatisk, gentag proceduren.
Funktionen slås fra, når der
vælges en anden temperatur
i køleskabet.
4.9 Holiday-tilstand
Tilstanden giver mulighed for at holde
apparatets låge lukket i en længere
periode, hvor skabet er tømt, uden at
der dannes dårlig lugt.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises på displayet.
Holiday-lampen blinker.
Temperaturindikatoren viser
temperaturen.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
Holiday-lampen vises.
Denne tilstand slås fra efter
at have valgt en anden
temperatur.
DANSK
4.10 Frostmatic-funktion
Frostmatic-funktionen bruges til hurtig
nedfrysning af friske madvarer og hindrer
samtidig opvarmning af allerede
dybfrosne madvarer.
1. Tryk på knappen Mode, indtil det
tilsvarende ikon vises, for at slå
funktionen til.
Frostmatic-lampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Frostmatic-lampen vises.
Funktionen standser automatisk efter 52
timer.
For at slukke for funktionen, inden den
afsluttes automatisk, skal du gentage
proceduren, indtil Frostmatic-lampen
slukkes.
Funktionen slås fra, når der
vælges en anden
temperatur.
4.11 ChildLock-funktion
Aktivér ChildLock-funktionen for at låse
knapperne og forhindre utilsigtet
betjening.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
ChildLock-indikatoren vises.
ChildLock-funktionen slås fra ved at
gentage proceduren, indtil ChildLockindikatoren slukkes.
4.12 DrinksChill-funktion
DrinksChill-funktionen bruges til at
indstille en lydalarm på et ønsket
tidspunkt, hvilket f.eks. er praktisk, når en
opskrift kræver, at fødevarer køles ned i
et bestemt stykke tid.
Det er også praktisk, når der er brug for
en påmindelse for ikke at glemme de
flasker, der stilles i fryseren med henblik
på hurtig afkøling.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises.
DrinksChill-lampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30
minutter) i få sekunder.
9
2. Tryk på Timer-vælgeren for at ændre
timerens indstilling fra 1 til 90
minutter.
3. Tryk på OK for at bekræfte.
DrinksChill-lampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker
DrinksChill-indikatoren, og der høres en
lydalarm. Tryk på OK for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.
Funktionen slås fra ved at gentage
proceduren, indtil DrinksChill slukkes.
Tiden kan ændres når som
helst under nedtællingen og
også ved afslutningen ved at
trykke på
temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.
4.13 Alarm for for høj
temperatur
En temperaturstigning i fryseren (f.eks.
pga. et tidligere strømsvigt) angives ved,
at alarmikonet og indikatorerne for
frysertemperaturen blinker, og at
summeren udsendes.
Tryk på en vilkårlig knap.
Lydalarmen afbrydes.
Fryserens temperaturindikator viser den
højeste opnåede temperatur i nogle få
sekunder og derefter den indstillede
temperatur igen.
Alarmindikatoren fortsætter
med at blinke, indtil de
normale forhold er
genoprettet.
4.14 Alarm for åben låge
Hvis lågen står åben i ca. 90 sekunder,
starter lydalarmen, og alarmlampen
blinker.
Alarmen stopper, når lågen er lukket. Når
alarmen lyder, kan lydsignalet afbrydes
ved at trykke på en vilkårlig knap.
4.15 DYNAMICAIR-funktion
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det
tilsvarende symbol vises i displayet.
DYNAMICAIR-lampen blinker.
10
www.aeg.com
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
DYNAMICAIR-lampen vises.
Funktionen slås fra ved at gentage
proceduren, indtil DYNAMICAIRindikatorikonet slukkes.
Hvis funktionen aktiveres
automatisk, vises
DYNAMICAIR-indikatoren
ikke (se "Daglig brug").
Aktiveringen af
DYNAMICAIR-funktionen
øger energiforbruget.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
5.2 Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden op, til den
kommer fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
Denne model er udstyret med en
variabel opbevaringsboks, som kan
flyttes til siden.
5.3 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række
skinner, så hylderne kan placeres efter
ønske.
Dette apparat er også forsynet med en
hylde bestående af to dele. Den forreste
halvdel af hylden kan placeres under den
anden halvdel for at udnytte pladsen
bedre.
Sådan folder du hylden:
1. Tag forsigtigt den forreste del ud.
2. Skub den på den nedre skinne under
den anden halvdel.
DANSK
11
hurtigt og holde en ensartet temperatur i
rummet.
1
Enheden aktiveres automatisk efter
behov, f.eks. for hurtigt at opnå den
ønskede temperatur, efter at døren er
blevet åbnet, eller hvis
omgivelsestemperaturen er høj.
2
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
5.4 Temperaturlampe
Køleskabet er udstyret med
temperaturindikatoren for korrekt
opbevaring af madvarer. Symbolet på
apparatets sidevæg angiver det koldeste
område i køleskabet.
Hvis OK viser (A), kan der lægges friske
madvarer i området, der er angivet med
symbolet, hvis ikke (B), justeres
temperaturvælgeren til en koldere
indstilling, og temperaturindikatoren
kontrolleres igen efter 12 timer.
A
B
OK
OK
Når du har sat de friske
madvarer i apparatet eller
efter at have åbnet døren
flere gange i træk eller i en
lang periode, er det normalt,
at lampen ikke vises OK.
Vent mindst 12 timer, inden
du genjusterer
temperaturvælgeren.
5.5 DYNAMICAIR
Køleskabs -rummet er udstyret med en
enhed, der gør det muligt at køle maden
Du kan slå funktionen til
manuelt efter behov (se
under "DYNAMICAIRfunktion").
Enheden DYNAMICAIR slås
fra, når døren er åben, og
slås automatisk til igen, når
døren lukkes.
5.6 Frysning og opbevaring af
dybfrost
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Når apparatet tændes igen efter en
længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
med funktionen Frostmatic slået til,
inden der lægges madvarer ind. Inden
indfrysning af friske madvarer startes
Frostmatic-funktionen mindst 24 timer,
før madvarerne lægges i fryseafdelingen.
For at indfryse mad skal du lægge det i
det øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen, der er anbragt indvendigt i
skabet.
Fryseprocessen varer 24 timer, og under
denne periode må der ikke tilføjes anden
mad, der skal nedfryses.
12
www.aeg.com
Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end
den angivne temperaturstigningstid
under tekniske specifikationer, skal
madvarerne enten spises eller tilberedes
og derefter nedfryses igen (efter
afkøling).
5.7 Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: i så fald
forlænges tilberedningstiden.
5.8 Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger.
Brug ikke metalgenstande til
at tage bakkerne ud af
frostrummet.
1. Fyld vand i disse bakker
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
5.9 Kuldeakkumulatorer
Fryseren indeholder mindst én
kuldeakkumulator, der øger
opbevaringstiden i tilfælde af
strømafbrydelse eller driftsforstyrrelser.
6. RÅD OG TIPS
6.1 Normale driftslyde
6.4 Råd om køling
Følgende lyde er normale under drift:
Nyttige tip:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden
over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i
højst 1-2 dage.
• Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og
stil på en hvilken som helst hylde.
• Frugt og grønt: rengør grundigt og
læg i en speciel skuffe. Bananer,
kartofler, løg og hvidløg må ikke
lægges i køleskab, med mindre de er
pakket ind.
• Smør og ost: anbring i en særlig
lufttæt beholder eller pak det ind i
alufolie eller i en polyætylenpose for
at udelukke så meget luft som muligt.
• Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
6.2 Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Fjern ikke kuldeakkumulatorerne fra
frysekurven.
6.3 Råd om køling af friske
madvarer
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet.
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den.
6.5 Råd om frysning
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
• For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
• Pak maden ind i aluminiumsfolie eller
polyætylen. Sørg for, at pakkerne er
lufttætte.
• For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
DANSK
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
• Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle
pakker med indfrysningsdato, så du
har styr på holdbarheden.
13
• Sørg for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i
fryseren.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.
6.6 Tips om opbevaring af
frostvarer
• Sikr dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle advarsler
FORSIGTIG!
Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst
form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
7.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
7.3 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser.
Afrimningsvandet ledes ud gennem en
rende og ned i en særlig beholder bag
på apparatet, over kompressoren, hvor
det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
14
www.aeg.com
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
7.4 Afrimning af fryseren
Fryserrummet er af frost free-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når det
er tændt, hverken på de indvendige
vægge eller på madvarerne.
FORSIGTIG!
Hvis der skal være tændt for
apparatet: Bed nogen se til
det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været
strømsvigt.
Vi anbefaler at aktivere
Holiday-tilstand.
7.5 Pause i brug
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Lydsignalet eller den visuelle Der er tændt for apparatet Se under "Alarm for høj temalarm er slået til.
for nylig, eller temperatu- peratur".
ren er for høj.
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Kontakt en autoriseret elektriker, eller kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Lågen står åben.
Luk lågen. Se "Alarm for åben
låge"
DANSK
15
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Der vises et
- eller
symbol i temperaturdisplayet i stedet for tal.
Problem med temperaturføler.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter (kølesystemet fortsætter med at holde madvarerne kolde, men det
er ikke muligt at regulere temperaturen).
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk lågen, og åbn den.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet på
typepladen.
Kompressoren kører hele tiden.
Madvarerne var for varme, Lad madvarerne komme ned
da de blev lagt i apparatet. på stuetemperatur, før de lægges i.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
"Frostmatic-funktion" eller Se "Frostmatic-funktion" eller
"Coolmatic-funktion" er
"Coolmatic-funktion".
slået til.
Der er for meget rim og is.
Døren er ikke lukket korSe under "Lukning af lågen".
rekt, eller pakningen er defekt/snavset.
Apparatet er helt fuldt og Vælg en højere temperatur. Se
står på den laveste tempe- under "Betjening".
ratur
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
"Frostmatic" eller "Coolmatic", eller når temperaturen
er ændret.
Temperatur indstillet i apparatet er for lav, og den
omgivende temperatur er
for høj.
Vælg en højere temperatur. Se
under "Betjening"
Det er normalt og skyldes
ikke fejl.
Kompressoren går i gang efter
et stykke tid.
16
www.aeg.com
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Der løber vand inde i køleskabet.
Madvarer forhindrer, at
Sørg for, at madvarerne ikke
vandet løber ned i vandbe- rører ved bagpladen.
holderen.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Der løber vand ud på gulvet. Smeltevandsafløbet er ikke Tilslut smeltevandsafløbet til
tilsluttet fordampningsbak- fordampningsbakken.
ken over kompressoren.
Temperaturen kan ikke indstilles.
"Frostmatic-funktion" eller Sluk for "Frostmatic-funktion"
"Coolmatic-funktion" er
eller "Coolmatic-funktion" maslået til.
nuelt, eller vent, indtil funktionen nulstilles automatisk, for at
indstille temperaturen. Se
"Frostmatic-funktion" eller
"Coolmatic-funktion".
dEMo vises på displayet.
Apparatet er i demo-tilstand.
Temperaturen i apparatet er Temperaturen er ikke indfor lav/høj.
stillet korrekt.
Hold OK nede i ca. 10 sekunder, indtil der lyder en lang
advarsel, og displayet slukker
et kort øjeblik.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Lågen er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i
skabet.
Der er lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Lågen er blevet åbnet for
tit.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
"Frostmatic-funktion" eller Se "Frostmatic-funktion" eller
"Coolmatic-funktion" er
"Coolmatic-funktion".
slået til.
Der cirkulerer ikke kold luft Kontrollér, at der cirkulerer
i apparatet.
kold luft i apparatet.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
8.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
DANSK
8.3 Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
9. STØJ
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
17
18
www.aeg.com
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
10. TEKNISKE DATA
10.1 Produktdatablad
Varemærk
AEG
Model
SCE81816TS 925501035
Kategori
7. Køleskab med frostboks
Energieffektivitetsklasse
A+
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes
og dets placering
291
Nettorumfang i liter, køleskab
192
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
253
Nettorumfang i liter, fryser
61
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis
det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
Ja
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
21
DANSK
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
40
Apparat beregnet til indbygning J/N
Ja
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring
af vin J/N
Nej
10.2 Yderligere tekniske data
Nichemål
Højde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
19
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
20
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................20
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................22
3. ASENNUS...................................................................................................................24
4. KÄYTTÖ......................................................................................................................25
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 28
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA............................................................................................ 30
7. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 31
8. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 32
9. ÄÄNET........................................................................................................................ 34
10. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 36
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
SUOMI
21
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
22
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Älä käytä laitetta ennen kuin se on
asennettu turvallisesti kalusteeseen.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
• Suojaa laite vesisateelta.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
• Laite sisältää pussin kuivausainetta.
Sitä ei ole tarkoitettu leikkikaluksi. Sitä
ei ole tarkoitettu syötäväksi. Hävitä se
välittömästi.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
SUOMI
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
23
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
• Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen
niiden asettamista pakastimeen.
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
24
www.aeg.com
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Sijainti
Lue erilliset asennusohjeet
Parhaan mahdollisen toiminnan
varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa
lämmönlähteiden, kuten
lämpöpattereiden tai boilereiden tms.
lähelle eikä suoraan auringonvaloon.
Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana.
3.2 Sijoittaminen
Asenna laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun
sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila
vastaa laitteen arvokilvessä mainittua
ilmastoluokkaa.
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – +32 °C
N
+16 °C – +32 °C
ST
+16 °C – +38 °C
T
+16 °C – +43 °C
Joissakin malleissa voi
esiintyä toiminnallisia
ongelmia, jos niitä käytetään
kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön
toiminta taataan vain
määritetyllä lämpötilavälillä.
Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
3.3 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
3.4 Ilmanvaihtovaatimukset
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen
takana.
SUOMI
HUOMIO!
Lue asennusohjeet.
min.
200 cm2
5 cm
25
min.
200 cm2
4. KÄYTTÖ
4.1 Käyttöpaneeli
1
8
7
6
1 Näyttö
2 Pakastimen lämpötilan nostopainike
3 Pakastimen lämpötilan
alennuspainike
4 OK
5 Mode
6 Jääkaapin lämpötilan nostopainike
5
4
3
2
7 Jääkaapin lämpötilan alennuspainike
8 ON/OFF
Esimääritettyjä painikkeiden ääniä
voidaan säätää painamalla
samanaikaisesti Mode-painiketta ja
lämpötilan alennuspainiketta muutaman
sekunnin ajan. Asetusta voidaan säätää.
4.2 Näyttö
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
A. Jääkaapin merkkivalo
B. Ajastimen näyttö
/Lämpötilanäyttö
C. ON/OFF -merkkivalo
D. Coolmatic -toiminto
E. Holiday -tila
F. Frostmatic -toiminto
G. Lämpötilan merkkivalo
H. Pakastimen merkkivalo
I. Hälytyksen merkkivalo
J. ChildLock -toiminto
K. DrinksChill -toiminto
L. DYNAMICAIR -toiminto
26
www.aeg.com
4.3 Laitteen käynnistäminen
1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina laitteen ON/OFF-painiketta,
jos näyttö ei ole päällä.
Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun
oletuslämpötilan.
Hälytyksen äänimerkki
saattaa kuulua muutaman
sekunnin kuluttua.
Katso hälytyksen
kuittausohjeet kohdasta
"Korkean lämpötilan
hälytys".
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta,
katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Jos "dEMo" syttyy näyttöön, katso osio
"Vianmääritys".
4.4 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
1. Paina laitteen ON/OFF-painiketta 5
sekunnin ajan.
Näyttö sammuu.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
4.5 Lämpötilan säätäminen
Aseta laitteen lämpötila painamalla
lämpötilan säätimiä.
Lämpötilan oletusasetus:
• jääkaappi +5 °C
• pakastin -18 °C
Lämpötilanäytöissä näkyy asetettu
lämpötila.
Asetettu lämpötila
saavutetaan 24 tunnin
kuluessa.
Asetettu lämpötila säilyy
laitteen muistissa
sähkökatkoksen jälkeen.
4.6 Jääkaapin kytkeminen
päälle
Kytke jääkaappi toimintaan painamalla
jääkaapin lämpötilan säädintä. Jääkaapin
kytkeminen toimintaan muussa
tapauksessa:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Jääkaapin OFF-merkkivalo vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Jääkaapin OFF-merkkivalo sammuu.
Jos haluat muuttaa
lämpötila-asetusta, katso
kohta "Lämpötilan
säätäminen".
4.7 Jääkaapin kytkeminen pois
toiminnasta
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Jääkaapin OFF-merkkivalo ja
jääkaappiosaston merkkivalo vilkkuvat.
Jääkaapin lämpötilanäytössä näkyy
viivoja.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Jääkaapin OFF-merkkivalo syttyy.
4.8 Coolmatic -toiminto
Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita
elintarvikkeita, esimerkiksi
kaupassakäynnin jälkeen, on
suositeltavaa kytkeä Coolmatic-toiminto,
jotta tuotteet jäähtyvät nopeammin. Tällä
tavoin voidaan välttää myös muiden jo
jääkaapissa olevien elintarvikkeiden
lämpeneminen.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Coolmatic vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Coolmatic-merkkivalo syttyy.
Coolmatic-toiminto kytkeytyy pois
toiminnasta automaattisesti noin kuuden
tunnin kuluttua.
Kytke toiminto pois päältä ennen sen
automaattista päättymistä toistamalla
toimenpide.
Toiminto voidaan
sammuttaa muuttamalla
jääkaapin lämpötilaasetusta.
4.9 Holiday -tila
Tämän tilan avulla voit tyhjentää laitteen
ja jättää oven kiinni esimerkiksi pitkän
loman ajaksi ilman, että jääkaappiin
muodostuu epämiellyttävää hajua.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
SUOMI
Merkkivalo Holiday vilkkuu.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Holiday-merkkivalo syttyy.
Tämä tila kytkeytyy pois
päältä, kun lämpötilaa on
muutettu.
4.10 Frostmatic -toiminto
Frostmatic-toiminto nopeuttaa tuoreiden
elintarvikkeiden pakastumista suojaten
samalla jo pakastettuja ruokia
lämpenemiseltä.
1. Kytke tämä toiminto toimintaan
painamalla Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Frostmatic vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Frostmatic-merkkivalo syttyy.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä ennen
sen automaattista päättymistä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo Frostmatic sammuu.
Toiminto voidaan
sammuttaa muuttamalla
lämpötilaa.
4.11 ChildLock -toiminto
Kytke ChildLock-toiminto päälle
painikkeiden lukitsemiseksi ja estääksesi
painikkeiden tahattoman käytön.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo ChildLock vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
ChildLock-merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä ChildLock-toiminnon pois
päältä toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo ChildLock sammuu.
4.12 DrinksChill -toiminto
DrinksChill-toimintoa tulee käyttää
hälytysmerkkiäänen aktivoimiseen
tiettynä ajankohtana, se on hyödyllinen
esimerkiksi silloin, kun elintarvikkeiden
tulee antaa jäähtyä tietyn aikaa.
27
Se on hyödyllinen myös silloin, kun
tarvitset muistutuksen pakastimeen
pikajäähdytystä varten asetettujen
pullojen poistamiseksi.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo DrinksChill alkaa vilkkua.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30
minuuttia) muutaman sekunnin ajan.
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90
minuuttia painamalla ajastimen
säätöpainiketta.
3. Vahvista OK-painikkeella.
DrinksChill-merkkivalo syttyy.
Ajastin alkaa vilkkua (min).
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
DrinksChill-merkkivalo vilkkuu ja
laitteesta kuuluu äänimerkki. Paina OKpainiketta äänimerkin pois päältä
kytkemiseksi ja toiminnon lopettamiseksi.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo DrinksChill sammuu.
Aika-asetusta voidaan
muuttaa milloin tahansa
ajastuksen aikana ja sen
päättyessä painamalla
lämpötilan alennuspainiketta
ja lämpötilan
lisäyspainiketta.
4.13 Korkean lämpötilan
hälytys
Pakastimen lämpötilan noususta
ilmoittaa (esimerkiksi sähkökatkoksen
jälkeen) vilkkuvat hälytyksen merkkivalo ja
pakastimen lämpötilanäytöt sekä
äänimerkki.
Paina mitä tahansa painiketta.
Äänimerkki sammuu.
Pakastimen lämpötilanäyttö näyttää
korkeimman saavutetun lämpötilan
muutaman sekunnin ajan ja sen jälkeen
lämpötila-asetuksen uudelleen.
Hälytyksen merkkivalo
vilkkuu, kunnes normaalit
olosuhteet palautuvat.
28
www.aeg.com
4.14 Ovihälytys
Jos ovi jätetään auki noin 90 sekunnin
ajaksi, hälytysäänimerkki aktivoituu ja
hälytysmerkkivalo vilkkuu.
Hälytys sammuu, kun ovi suljetaan.
Hälytyksen aikana äänimerkki voidaan
sammuttaa painamalla mitä tahansa
painiketta.
4.15 DYNAMICAIR -toiminto
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo DYNAMICAIR vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
DYNAMICAIR-merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo DYNAMICAIR sammuu.
Jos toiminto on aktivoitu
automaattisesti,
DYNAMICAIR-merkkivalo ei
pala (katso kohta
"Päivittäinen käyttö").
DYNAMICAIR-toiminnon
käyttäminen lisää
energiankulutusta.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
5.2 Ovihyllyjen sijoittaminen
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
1. Vedä hyllyä varovasti ylöspäin,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään.
2. Sijoita lokero sen jälkeen
haluamallesi korkeudelle.
Tämä malli sisältää monikäyttöisen
säilytyslaatikon, jota voidaan liikuttaa
sivusuunnassa.
5.3 Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.
Laitteessa on myös kahdesta osasta
koostuva hylly. Hyllyn etupuoli voidaan
asettaa toisen puolen alle tilan
optimaalista käyttöä varten.
Hyllyn taittaminen:
SUOMI
1. Poista etupuoli varoen.
2. Liu'uta se alakiskoon ja toisen puolen
alle.
1
29
5.5 DYNAMICAIR
Jääkaappi osastossa on laite, joka
mahdollistaa elintarvikkeiden nopean
jäähdyttämisen ja tasaisemman osaston
lämpötilan.
Laite aktivoituu automaattisesti
esimerkiksi oikean lämpötilan
palauttamiseksi nopeasti oven avaamisen
jälkeen tai silloin, kun ympäristön
lämpötila on korkea.
2
Älä siirrä vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasihyllyä,
jotta jääkaapin ilmankierto
toimii oikein.
5.4 Lämpötilan merkkivalo
Jääkaapissa on lämpötilanäyttö
elintarvikkeiden oikeaoppista säilytystä
varten. Laitteen sivuseinässä oleva
symboli osoittaa jääkaapin kylmimmän
osaston.
Jos näytössä näkyy OK (A), aseta tuoreet
elintarvikkeet symbolin osoittamaan
kohtaan. Säädä muussa tapauksessa (B)
lämpötilan säädin alhaisempaan
asetukseen ja odota 12 tuntia ennen
lämpötilamittarin uudelleen tarkistamista.
A
OK
B
OK
Kun olet lisännyt tuoreita
elintarvikkeita laitteeseen tai
kun ovi on avattu toistuvasti
tai pidemmäksi ajaksi, on
normaalia, ettei OK näy
näytössä. Odota vähintään
12 tuntia ennen lämpötilan
säätimen uudelleen säätöä.
Laite voidaan kytkeä
manuaalisesti päälle
tarvittaessa (katso kohta
"DYNAMICAIR-toiminto").
DYNAMICAIR pysähtyy, kun
ovi on auki, ja käynnistyy
uudelleen oven sulkemisen
jälkeen.
5.6 Pakastaminen ja
pakastettujen elintarvikkeiden
säilyttäminen
Pakastin soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin
ajan Frostmatic-toiminnolla. Kun pakastat
tuoretta ruokaa, aktivoi Frostmatictoiminto vähintään 24 tuntia ennen
elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Pakasta tuore ruoka asettamalla se
ylälokeroon.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
30
www.aeg.com
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut
poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan,
sulaneet elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen
(kun ne ovat jäähtyneet).
5.7 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa
riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä
tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta
otettuna. Kypsennys kestää tässä
tapauksessa pitempään.
5.8 Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai
useampi jääkuutioastia.
Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi
jääkuutioastiat pois
pakastimesta.
1. Täytä kyseiset astiat vedellä
2. Laita jääastiat pakastimeen.
5.9 Kylmävaraajat
Pakastimeen kuuluu vähintään yksi
kylmävaraaja, joka pidentää
kylmäsäilytysaikaa sähkökatkon tai
toimintahäiriön sattuessa.
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
6.1 Normaalin toiminnan äänet
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
• Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Huriseva ja sykkivä ääni
kompressorista jäähdytysaineen
kierron aikana.
• Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
• Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin kytkeytyessä
päälle tai pois päältä.
6.2 Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Älä poista kylmävaraajia pakastimen
korista.
6.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
• Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia
tai haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri se
folioon tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
6.4 Säilytysohjeita
Vinkkejä:
• Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se
vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan
1-2 päivää.
• Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat:
suojaa ja aseta mille tahansa hyllylle.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella ja aseta erityiseen laatikkoon.
Banaaneja, perunoita, sipulia ja
valkosipulia ei saa säilyttää
jääkaapissa ilman pakkausta.
• Voi ja juusto: aseta erityiseen
ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri
alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
6.5 Pakastusohjeita
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita
ja puhdistettuja elintarvikkeita.
SUOMI
• Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja sulatusta
varten.
• Kääri ruoat alumiinifolioon tai
talouskelmuun. Varmista, että
pakkaukset ovat ilmatiiviit.
• Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien
viereen välttääksesi pakastetettujen
ruokien lämpötilan nousun.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää
elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
31
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
6.6 Pakasteiden säilytysohjeita
• Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
• Aseta pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen
merkityn viimeisen käyttöpäivän
jälkeen.
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Yleiset varoitukset
HUOMIO!
Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
7.3 Jääkaapin sulattaminen
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa
ainoastaan valtuutettu
huoltomekaanikko.
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta
vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
7.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
32
www.aeg.com
7.4 Pakastimen sulattaminen
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei
muodostu laitteen toiminnan aikana
pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
4. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
7.5 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
HUOMIO!
Jos haluat jättää laitteen
päälle, pyydä jotakin toista
henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt
elintarvikkeet aika ajoin, jotta
ne eivät pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
Suosittelemme Holiday-tilan
käyttöä.
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiin- Kiinnitä pistoke oikein pistorani pistorasiassa.
siaan.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Lämpötilanäytössä näkyy
symboli
tai
den sijaan.
Valo ei syty.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Pakastin on juuri kytketty
Katso kohta "Korkean lämpötipäälle tai lämpötila on liian lan hälytys".
korkea.
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai paikalliseen valtuutettuun huoltopalveluun.
Ovi on jätetty auki.
Sulje ovi. Lue ohjeet kohdasta
"Ovihälytys"
Lämpötila-anturin häiriö.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet kylminä, mutta lämpötilaa ei voi
säätää).
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
numeroi-
SUOMI
Ongelma
Kompressori käy jatkuvasti.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö".
33
Laitteeseen on pantu mo- Odota muutama tunti ja tarkisnia elintarvikkeita samanai- ta lämpötila uudelleen.
kaisesti.
Huoneen lämpötila on liian Katso ilmastoluokan taulukko
korkea.
arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
"Frostmatic -toiminto"
tai"Coolmatic -toiminto"on kytketty päälle.
Katso kohta "Frostmatic -toiminto" tai"Coolmatic -toiminto".
Laitteessa on liikaa huurretta Ovea ei ole suljettu oikein
ja jäätä.
tai tiiviste on epämuodostunut/likainen.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Laite on täytetty täyteen ja
siihen on asetettu alhaisin
lämpötila.
Säädä lämpötila korkeammaksi. Katso kohta "Käyttö".
Laitteen lämpötila-asetus
on liian matala ja ympäristölämpötila liian korkea.
Säädä lämpötila korkeammaksi. Katso kohta "Käyttö".
Kompressori ei käynnisty he- Tämä on normaalia, eikä
ti "Frostmatic" tai "Coolma- tarkoita vikaa.
tic"-painikkeen painamisen
tai lämpötilan muuttamisen
jälkeen.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Vettä valuu jääkaapin sisälle. Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Vettä valuu lattialle.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Sulatusvesiaukkoa ei ole lii- Kiinnitä sulatusveden poistotetty kompressorin yläpuo- putki haihdutusastiaan.
lella olevaan haihdutusastiaan.
34
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Lämpötilaa ei voi säätää.
"Frostmatic -toiminto"
tai"Coolmatic -toiminto"on kytketty päälle.
Kytke "Frostmatic -toiminto"
tai"Coolmatic-toiminto" pois
päältä manuaalisesti tai odota,
kunnes toiminto nollautuu automaattisesti lämpötilan asettamiseksi. Katso kohta "Frostmatic -toiminto" tai"Coolmatic
-toiminto".
dEMo tulee näkymään näyttöön.
Laite on esitystilassa.
Pidä OK -painiketta painettuna
noin 10 sekunnin ajan, kunnes
kuulet pitkän äänimerkin ja
näyttö sammuu lyhyeksi ajaksi.
Laitteen lämpötila on liian al- Lämpötilaa ei ole säädetty
hainen tai korkea.
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon ruokia samalla kertaa.
Lisää laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Ovea on avattu liian usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
"Frostmatic -toiminto"
tai"Coolmatic -toiminto"on kytketty päälle.
Katso kohta "Frostmatic -toiminto" tai"Coolmatic -toiminto".
Laitteen kylmän ilman kier- Tarkista kylmän ilman kierto.
to ei toimi.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
8.3 Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
9. ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
SUOMI
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
35
36
www.aeg.com
10. TEKNISET TIEDOT
10.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
AEG
Malli
SCE81816TS 925501035
Luokka
7. Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A+
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen
käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
291
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
192
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
253
Käyttötilavuus litraa, pakastin
61
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suu- ****
rin (l)
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Ei
Frost free (K/E), pakastin
Kyllä
Sähkökatkosuojattu h
21
Pakastuskyky kg/24h
10
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
40
Integroitu laite K/E
Kyllä
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämi- Ei
seen K/E
SUOMI
10.2 Tekniset lisätiedot
Asennusmitat
Korkeus
1780 mm
Leveys
560 mm
Syvyys
550 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
37
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
38
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON................................................................................... 38
2. SIKKERHETSANVISNINGER..................................................................................... 40
3. MONTERING............................................................................................................. 42
4. BRUK........................................................................................................................... 43
5. DAGLIG BRUK............................................................................................................45
6. RÅD OG TIPS............................................................................................................. 48
7. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 49
8. FEILSØKING...............................................................................................................50
9. STØY........................................................................................................................... 52
10. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 53
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
NORSK
39
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
40
www.aeg.com
•
•
•
•
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Bruk ikke apparatet før du installerer
det i en innebygget enhet med
hensyn til sikkerhet.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at
oljen renner tilbake til kompressoren.
• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
• Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
• Apparatet inneholder en pose med
tørkemiddel. Det er ikke et leketøy.
Det er ikke mat. Kast det med samme.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
NORSK
2.4 Innvendig belysning
• Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.3 Bruk
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
• Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Frys ikke tinet mat på nytt.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
• Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
41
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert,
vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette
produktet er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
42
www.aeg.com
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Lokalitet
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
For å sikre best mulig effekt, monter
produktet et godt stykke borte fra
varmekilder, som radiatorer,
varmtvannsbeholdere, direkte sollys, osv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet.
3.2 Plassering
Monter dette produktet på et godt
ventilert sted der romtemperaturen
samsvarer med den klimaklassen som er
oppført på typeskiltet.
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Noen funksjonelle
problemer kan oppstå for
enkelte typer modeller når
de opererer utenfor dette
området. Korrekt drift kan
bare garanteres innenfor det
angitte temperaturområdet.
Hvis du er i tvil om hvor du
skal montere produktet, må
du kontakte leverandøren,
kundeservicen vår eller
nærmeste servicesenter.
3.3 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat
jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
3.4 Krav til ventilasjon
Luftstrømmen bak produktet må være
tilstrekkelig.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FORSIKTIG!
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
NORSK
43
4. BRUK
4.1 Kontrollpanel
1
8
7
6
1 Skjerm
2 Knapp for øking av
frysertemperaturen
3 Knapp for senking av
frysertemperaturen
4 OK
5 Mode
6 Knapp for øking av
kjøleskapstemperaturen
5
4
3
2
7 Knapp for senking av
kjøleskapstemperaturen
8 ON/OFF
Det er mulig å endre den
forhåndsdefinerte lyden for knapper ved
å holde knappen Mode og knappen for
senking av temperatur inne samtidig i et
par sekunder. Endringen kan
tilbakestilles.
4.2 Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
4.3 Slå på
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på knappen ON/OFF hvis
displayet er av.
Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
Alarmen kan gå etter noen
sekunder.
For å nullstille alarmen, se
"Alarm ved høy
temperatur".
A. Indikator for kjøleseksjon
B. Timer-indikator
/Temperaturindikator
C. ON/OFF-indikator
D. Coolmatic-funksjon
E. Holiday-modus
F. Frostmatic-funksjon
G. Temperaturindikator
H. Indikator for fryseseksjon
I. Alarmindikator
J. ChildLock-funksjon
K. DrinksChill-funksjon
L. DYNAMICAIR-funksjon
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
Hvis "dEMo" vises på displayet, se
«Feilsøking».
4.4 Slå av
1. Trykk på produktets ON/OFF i 5
sekunder.
Da slukkes displayet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
44
www.aeg.com
4.5 Temperturregulering
Still inn temperatur for produktet ved å
trykke på temperaturregulatorene.
Standardtemperatur:
• +5°C i kjøleskapet
• -18°C i fryseren
Temperaturindikatorene viser den
innstilte temperaturen.
Den innstilte temperaturen
nås innen 24 timer.
Etter strømbrudd forblir den
innstilte temperaturen
lagret.
4.6 Slå på kjøleskapet
Det holder å trykke på kjøleskapets
temperaturregulator for å slå på
kjøleskapet. For å slå på kjøleskapet på
den andre måten:
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Kjøleskapets OFF-indikator blinker.
2. Trykk på OK for å bekrefte.
Kjøleskapets OFF -indikator slukkes.
For å stille inn en annen
temperatur, se "Regulere
temperaturen".
4.7 Slå av kjøleskapet
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Kjøleskapets OFF-indikator og
indikatoren for kjøleseksjonen blinker.
Kjøleskapets temperaturindikator viser
streker.
2. Trykk på OK for å bekrefte.
Kjøleskapets OFF-indikator vises.
4.8 Coolmatic-funksjon
Hvis du skal legge inn en større mengde
varm mat, for eksempel etter at du har
handlet, foreslår vi at du aktiverer
Coolmatic-funksjonen, slik at matvarene
avkjøles raskere. Samtidig unngår du at
matvarene som allerede befinner seg i
kjøleskapet, blir oppvarmet.
1. Trykk Mode inntil tilsvarende ikon
vises.
Coolmatic-indikatoren blinker.
2. Trykk OK-knappen for å bekrefte.
Coolmatic-indikatoren vises.
Coolmatic-funksjonen slår seg
automatisk av etter ca. 6 timer.
For å slå av funksjonen før den
deaktiveres automatisk, gjentar du
fremgangsmåten.
Funksjonen slås av ved å
velge en annen innstilt
temperatur i kjøleskapet.
4.9 Holiday-modus
Med denne modusen kan du holde
kjøleskapet lukket og tomt under en lang
ferieperiode uten at det dannes vond
lukt.
1. Trykk på Mode til tilsvarende ikon
vises.
Holiday-indikatoren blinker.
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Holiday-indikatoren vises.
Denne modusen slås av etter
valg av annen temperatur.
4.10 Frostmatic-funksjon
Frostmatic-funksjonen fremskynder
frysing av ferske matvarer og beskytter
samtidig allerede innlagte matvarer mot
uønsket temperaturøkning.
1. Trykk Mode-knappen til tilsvarende
ikon vises for å slå på funksjonen.
Frostmatic-indikatoren blinker.
2. Trykk OK-knappen for å bekrefte.
Frostmatic-indikatoren vises.
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 52 timer.
For å slå av funksjonen før den
deaktiveres automatisk, gjenta
prosedyren inntil indikatoren Frostmatic
slås av.
Funksjonen slås av ved å
velge en annen innstilt
temperatur.
4.11 ChildLock-funksjon
Aktiver ChildLock-funksjonen hvis du vil
låse knappene og hindre utilsiktet bruk.
NORSK
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK for å bekrefte.
ChildLock-indikatoren vises.
For å slå av ChildLock-funksjonen, gjenta
prosedyren til indikatoren ChildLock slås
av.
4.12 DrinksChill-funksjon
DrinksChill-funksjonen skal brukes til å
stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt.
Denne funksjonen er nyttig for eksempel
når en oppskrift krever at du avkjøler
matprodukter i en viss tid.
Den er også nyttig hvis du trenger en
påminnelse for ikke å glemme flasker
som du har satt i fryseren så de skal bli
fort kalde.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
DrinksChill-indikatoren blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30
minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på reguleringsknappen for
tidsuret for å endre innstilt verdi fra 1
til 90 minutter.
3. Trykk på OK for å bekrefte.
DrinksChill-indikatoren vises.
Tidsuret begynner å blinke (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker
DrinksChill-indikatoren og det høres en
alarm. Trykk på OK for å skru av lyden og
avslutte funksjonen.
For å slå av funksjonen, gjenta
prosedyren til DrinksChill slukkes.
Du kan når som helst endre
tidspunktet under
nedtellingen og på slutten,
ved å trykke på minus eller
pluss.
45
strømbrudd) vises ved at alarmikonet og
indikatorene for frysertemperatur blinker,
og det høres et lydsignal.
Trykk på en vilkårlig knapp.
Lydsignalet slås av.
Fryserens temperaturindikator viser den
høyest oppnådde temperaturen i noen
sekunder, og viser stilt temperaturen på
nytt.
Alarmindikatoren fortsetter å
blinke til normale forhold
gjenopprettes.
4.14 Døren er åpen-alarm
Hvis døren blir stående åpen i omtrent
90 sekunder, starter lydalarmen og
alarmindikatoren blinker.
Alarmen stopper etter at døren lukkes. I
løpet av en alarmfase kan lydsignalet
dempes ved å trykke på en hvilken som
helst knapp.
4.15 DYNAMICAIR-funksjon
Slå på funksjonen:
1. Trykk Mode-knappen inntil
tilsvarende ikon vises.
DYNAMICAIR-indikatoren blinker.
2. Trykk OK-knappen for å bekrefte.
DYNAMICAIR-indikatoren vises.
For å slå av funksjonen, gjenta
prosedyren inntil indikatoren
DYNAMICAIR slukkes.
Hvis funksjonen blir
automatisk aktivert, vises
ikke DYNAMICAIRindikatoren (se "Daglig
bruk").
Strømforbruket øker når du
aktiverer DYNAMICAIRfunksjonen.
4.13 Høy temperatur-alarm
En temperaturøkning i fryseseksjonen
(for eksempel på grunn av tidligere
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
46
www.aeg.com
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
den andre halvdelen for å bedre utnytte
plassen.
For å folde hyllen:
1. Ta forsiktig ut den fremre halvdelen.
2. Skyv den inn i den nedre skinnen og
under den andre halvdelen.
1
5.2 Slik plasserer du
dørhyllene
For å lagre pakker av mat i forskjellige
størrelser, kan hyllene i døren plasseres i
forskjellige høyder.
1. Dra hyllen gradvis opp til den løsner.
2. Flytt etter behov.
2
Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom
den sikrer riktig
luftsirkulasjon.
5.4 Temperaturindikator
For riktig oppbevaring av mat er
kjøleskapet utstyrt med
temperaturindikator. Symbolet på
sideveggen av produktet viser det
kaldeste området i kjøleskapet.
Hvis OK vises (A), legg inn fersk mat i
området markert med symbol, hvis ikke
(B), må du justere temperaturkontrolleren
en kaldere innstilling og vente i 12 timer
før du kontrollerer temperaturindikatoren
på nytt.
Denne modellen er utstyrt med en
variabel lagringsboks som kan flyttes
sidelengs.
5.3 Flyttbare hyller
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt
med en rekke spor, som gjør at hyllene
kan plasseres der de trengs.
Dette apparatet er også utstyrt med en
hylle som består av to deler. Den fremre
halvdelen av hyllen kan plasseres under
A
OK
B
OK
NORSK
Etter at det er satt fersk mat
inn i produktet eller døren
har blitt åpnet gjentatte
ganger eller over en lengre
periode, er det normalt at
indikatoren ikke å vise OK.
Vent minst 12 timer før du
justerer
temperaturkontrollen igjen.
5.5 DYNAMICAIR
Vinkjøleren er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av mat
og jevnere temperatur.
Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov, f.eks. for en raskt
temperaturgjenvinning etter at døren er
åpnet eller når omgivelsestemperaturen
er høy.
47
med Frostmatic-funksjonen slått på. Når
du vil fryse ferske matvarer, må
Frostmatic-funksjonen aktiveres minst 24
timer før varene som skal fryses legges i
fryserommet.
For å fryse fersk mat, plasser den i den
øvre skuffen.
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer er spesifisert på typeskiltet, en
etikett som sitter inne i apparatet.
Innfrysingsprosessen varer i 24 timer: i
løpet av denne perioden må du ikke
legge inn flere matvarer som skal fryses.
Dersom det oppstår tining, f.eks. på
grunn av strømbrudd, og hvis strømmen
blir borte lenger enn den verdien som er
oppført i tabellen over tekniske
egenskaper under "stigetid", må den
tinte maten brukes opp så raskt som
mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så
fryses inn igjen (etter avkjøling).
5.7 Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines
i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye
tid du har til rådighet.
Det er mulig å styre enheten
manuelt etter behov (se
"funksjonen DYNAMICAIR").
Enheten DYNAMICAIR
stopper når døren er åpen
og starter på nytt straks
døren er lukket.
5.6 Frysing og oppbevaring av
frossen mat
Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen
mat over lengre tid.
Når apparatet slås på for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så
fall tar tilberedningen lengre tid.
5.8 Produksjon av isbiter
Dette apparatet er utstyrt med en eller
flere brett for produksjon av isterninger.
Bruk ikke gjenstander av
metall for å fjerne brettene
fra fryseren.
1. Fyll brettene med vann
2. Plasser brettet inn i fryseseksjonen.
5.9 Fryseelementer
Fryseren har minst et fryseelement som
øker oppbevaringstiden i tilfelle
strømbrudd.
48
www.aeg.com
6. RÅD OG TIPS
6.1 Normale driftslyder
Følgende lyder er normale under bruk:
• Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.
• En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet
pumpes.
• En plutselig knakende lyd fra innsiden
av produktet som lages av termisk
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).
• En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
6.2 Tips for strømsparing
• Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn absolutt
nødvendig.
• Fjern ikke kuldeakkumulatorene fra
frysekurven.
6.3 Tips til kjøling av ferske
matvarer
• Ikke oppbevar varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til eller pakk inn maten, særlig
hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan
sirkulere fritt rundt den.
6.4 Tips til kjøling
Nyttige tips:
• Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet
forpakning og plasseres på
glasshyllen over grønnsakskuffen.
Oppbevar kjøtt i maks 1-2 dager.
• Ferdig tilberedte retter, kalde retter:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
• Frukt og grønnsaker: vask godt og
plasser i den spesialboks. Bananer,
poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de
ikke er innpakket.
• Smør og ost: plasseres i lufttette
bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/
plastfolie for å holde luft borte så
godt som mulig.
• Flasker: lukk med en kork og sett i
flaskehyllen i døren, eller (hvis det
følger med) på flaskehyllen.
6.5 Tips til frysing
• Kun ferske matprodukter av høy
kvalitet og som er godt renset bør
innfryses.
• For mer effektiv frysing og tining, kan
du dele mat i små porsjoner.
• Pakk maten i aluminiumsfolie eller
plastfolie. Sørg for at pakkene er
lufttette.
• For å unngå temperaturøkning for
allerede fryst mat må du ikke plassere
fersk ufryst mat direkte ved siden av
den.
• Magre matvarer har lenger
holdbarhet enn fete. Salt reduserer
matvarenes oppbevaringstid.
• Ikke spis isterninger, vannis eller
iskrem like etter at du har tatt dem ut
av fryseren. Risiko for frostbitt.
• Det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du
lettere kan følge med på
oppbevaringstiden.
6.6 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
• Påse at frosne matprodukter har vært
oppbevart på riktig måte i butikken.
• Sørg for at frosne matvarer fraktes fra
butikken til fryseren din hjemme på
kortest mulig tid.
• Når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene
som matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
NORSK
49
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generelle advarsler
FORSIKTIG!
Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.
hver gang kompressoren stopper.
Smeltevannet ledes ut gjennom et
dreneringsrør og ned i en beholder på
baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
for smeltevann med jevne mellomrom,
for å hindre at vannet flommer over og
drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i
kjølekretsen. Vedlikehold må
derfor bare utføres av
autoriserte serviceteknikere.
Tilbehøret og delene til
prduktet er ikke egnet for
vask i oppvaskmaskin.
7.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
7.3 Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper
7.4 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens apparatet er i
bruk, verken på veggene eller på maten.
7.5 Perioder uten bruk
Når apparatet ikke brukes i lange
perioder, ta følgende forholdsregler:
1. Koble apparatet fra
strømforsyningen.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør apparatet og alt tilbehør.
4. La døren(e) stå åpne for å hindre
ubehaglig lukt.
FORSIKTIG!
Hvis du ønsker å la
apparatet stå på, spør noen
om å ta en titt i blant for å
for å hindre at maten blir
ødelagt i tilfelle strømbrudd.
Vi anbefaler at du aktiverer
Holiday-modus.
50
www.aeg.com
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet virker ikke.
Apparatet er slått av.
Slå på apparatet.
Støpselet sitter ikke ordentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig i stikkontakten.
Det er ikke strøm i stikkon- Koble et annet elektrisk appatakten.
rat til stikkontakten. Kontakt
en autorisert elektriker.
Hørbar eller visuell alarm er
på.
Kabinettet er nettopp slått
på eller temperaturen er
for høy.
Se "Alarm ved høy temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høy.
Kontakt en kvalifisert elektriker
eller kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.
Døren er åpen.
Steng døren. Se "Alarmen ved
åpen dør"
Et
eller -symbol vises i
stedet for tall på temperaturdisplayet.
Temperatursensor-problem.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter (kjølesystemet
fortsetter å holde matvarene
kalde, men det vil ikke være
mulig å justere temperaturen).
Lampen tennes ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
Kompressoren arbeider uav- Temperaturen er innstilt
brutt.
feil.
Se “Bruk”.
Mye mat ble lagt i fryseren Vent noen timer og kontroller
på en gang.
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
typeplaten.
Matvarene du la i apparatet var for varme.
Avkjøl matvarer til romtemperatur før du legger de i skapet.
Døren er ikke skikkelig luk- Se "Lukke døren".
ket.
NORSK
Problem
Det er for mye rim og is.
51
Mulig årsak
Løsning
Funksjonen "Frostmatic"
eller "Coolmatic" er slått
på.
Se "Frostmatic-funksjonen" eller "Coolmatic-funksjonen".
Døren er ikke riktig lukket
eller pakningen er deformert/skitten.
Se "Lukke døren".
Apparatet er fullt og er satt Still inn på en høyere temperatil laveste temperatur.
tur. Se “Bruk”.
Temperaturen i apparatet
er for lav og omgivelsestemperaturen er for høy.
Still inn på en høyere temperatur. Se “Bruk”.
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du har
trykket på "Frostmatic" eller
"Coolmatic", eller etter at
temperaturen er endret.
Dette er normalt, det har
ikke oppstått en feil.
Kompressoren starter etter en
viss tid.
Det renner vann inne i kjøleskapet.
Matvarer forhindrer at van- Pass på at ingen matvarer benet får samle seg i vannrører bakveggen.
oppsamlingsbeholderen.
Dreneringshullet er tilstop- Rengjør dreneringshullet.
pet.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke koblet til fordamperpannen over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til fordamperpannen.
Temperaturen kan ikke stilles inn.
Funksjonen "Frostmatic"
eller "Coolmatic" er slått
på.
Slå av "Frostmatic-funksjonen"
eller "Coolmatic-funksjonen"
manuelt, eller vent til funksjonen tilbakestilles automatisk
for å velge temperaturen. Se
"Frostmatic-funksjonen" eller
"Coolmatic-funksjonen".
dEMo vises på displayet.
Apparatet er i demonstrasjonsmodus.
Holde OK nede i ca. 10 sek. til
det høres en lang lyd og displayet slukkes en kort stund.
Temperaturen i apparatet er Temperaturregulatoren er
for høy/lav.
ikke riktig innstilt.
Still inn lavere/høyere temperatur.
Døren er ikke skikkelig luk- Se "Lukke døren".
ket.
52
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Matvarene har for høy
temperatur.
Avkjøl matvarene til romtemperatur før du legger de i skapet.
For mange matvarer er
lagt inn i apparatet samtidig.
Oppbevar færre matvarer inn i
apparatet på samme tid.
Du har åpnet døren for ofte.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Funksjonen "Frostmatic"
eller "Coolmatic" er slått
på.
Se "Frostmatic-funksjonen" eller "Coolmatic-funksjonen".
Det sirkulerer ikke kald luft
i apparatet.
Påse at kald luft sirkulerer i apparatet.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
8.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
8.3 Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se etter
i monteringsanvisningen.
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
service-senteret.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
9. STØY
Skapet lager lyder under normal bruk (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
NORSK
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. TEKNISKE DATA
10.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
AEG
Modell
SCE81816TS 925501035
Kategori
7. Kjøleskap med fryser
Energieffektivitetsklasse
A+
53
54
www.aeg.com
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te291
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil
avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det
er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
192
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
253
Lagringsvolum i liter, fryser
61
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste la- ****
gringsvolum (l)
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis
noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Nei
Frostfritt (J/N), fryser
Ja
Strømbruddsikker i t
21
Frysekapasitet i kg/24t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
40
Innebygget apparat J/N
Ja
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende til lagring av vin J/N
Nei
10.2 Ytterligere tekniske data
Nisjemål
Justerbar
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
NORSK
11. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
55
56
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................56
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 58
3. INSTALLATION..........................................................................................................60
4. ANVÄNDNING.......................................................................................................... 61
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 63
6. RÅD OCH TIPS...........................................................................................................65
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................66
8. FELSÖKNING.............................................................................................................67
9. BULLER....................................................................................................................... 70
10. TEKNISKA DATA..................................................................................................... 71
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
57
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionshinder, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
58
www.aeg.com
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Av säkerhetsskäl, använd inte
produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
• Med produkten följer en påse med
torkmedel. Detta är ingen leksak. Det
är inget man kan äta. Kassera det
omedelbart.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
SVENSKA
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så
att du inte skadar kylkretsen som
innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
59
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
• Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
60
www.aeg.com
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Plats
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
För att säkerställa bästa prestanda,
installera produkten på säkert avstånd
från värmekällor såsom element,
varmvattensberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt
kylens/frysens baksida.
3.2 Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16°C till + 32°C
ST
+16°C till + 38°C
T
+16°C till + 43°C
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper
vid användning utanför det
området. Korrekt funktion
kan endast garanteras inom
angivet temperaturområde.
Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.
3.3 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning
till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
3.4 Ventilationskrav
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FÖRSIKTIGHET!
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
SVENSKA
61
4. ANVÄNDNING
4.1 Kontrollpanel
1
8
1
2
3
4
5
6
7
6
Display
Knapp för högre temperatur i frysen
Knapp för lägre temperatur i frysen
OK
Mode
Knapp för högre temperatur i kylen
5
4
3
2
7 Knapp för lägre temperatur i kylen
8 ON/OFF
Det går att ändra de förinställda
knappljuden genom att samtidigt trycka
in Mode-knappen och knappen för att
sänka temperaturen i några sekunder.
Ljudet kan ändras tillbaka.
4.2 Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
4.3 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på produktens ON/OFF om
displayen inte är tänd.
Temperaturindikatorerna visar den
inställda standardtemperaturen.
Larmet kan ljuda efter några
sekunder.
För återställning av larmet,
se "Larm vid för hög
temperatur".
Se avsnittet "Temperaturreglering" om
du vill välja en annan temperatur.
A. Indikator för kylen
B. Timerdisplay
/Temperaturindikator
C. ON/OFF-indikator
D. Coolmatic-funktion
E. Holiday-läge
F. Frostmatic-funktion
G. Temperaturindikator
H. Indikator för frysen
I. Larmindikator
J. ChildLock-funktion
K. DrinksChill-funktion
L. DYNAMICAIR-funktion
Om "dEMo" visas på displayen, se
avsnittet ”Felsökning”.
4.4 Stänga av
1. Tryck på produktens ON/OFF i 5
sekunder.
Displayen stängs av.
2. Koppla bort produkten från
eluttaget.
4.5 Temperaturreglering
Ställ in temperaturen genom att trycka
på temperaturreglaget.
Förinställd temperatur:
62
www.aeg.com
• +5 °C i kylen
• -18 °C i frysen
Temperaturindikatorerna visar den
inställda temperaturen.
Den inställda temperaturen
uppnås inom 24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas
den inställda temperaturen.
4.6 Slå på kylen
För att slå på kylen räcker det med att
trycka på temperaturreglaget. Slå på
kylen på det andra sättet:
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
Kylens OFF-indikator blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Kylens OFF-indikator släcks.
Se avsnittet
"Temperaturreglering" om
du vill välja en annan
temperatur.
4.7 Stänga av kylen
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
Kylens OFF-indikator och frysens
indikator blinkar.
Kylens temperaturdisplay visar streck.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Kylens OFF-indikator visas.
4.8 Coolmatic-funktion
Om du behöver lägga in en större
mängd varma matvaror när du har
handlat rekommenderar vi att du
aktiverar Coolmatic-funktionen för att
kyla matvarorna snabbare för att inte
värma upp andra matvaror i produkten.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
Coolmatic-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Coolmatic-indikatorn visas.
Coolmatic-funktionen stängs av
automatiskt efter cirka 6 timmar.
Stäng av funktionen innan den kommit
till det automatiska slutet genom att
upprepa proceduren.
Funktionen avaktiveras när
man väljer en annan
temperatur i kylen.
4.9 Holiday-läge
I detta läge kan produkten vara stängd
och tom under en lång semester utan att
dålig lukt bildas.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
Holiday-indikatorn blinkar.
Temperaturdisplayen visar den inställda
temperaturen.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Holiday-indikatorn visas.
Detta läge stängs av efter att
en annan temperatur har
valts.
4.10 Frostmatic-funktion
Frostmatic-funktionen accelererar
infrysningen av färska varor och skyddar
samtidigt redan frusen mat från oönskad
uppvärmning.
1. Aktivera den här funktionen genom
att trycka på Mode tills motsvarande
symbol visas.
Frostmatic-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att
bekräfta.
Frostmatic-indikatorn visas.
Denna funktion stängs av automatiskt
efter 52 timmar.
För att stänga av funktionen innan den
stängs av automatiskt, upprepa stegen
tills Frostmatic-indikatorn slocknar.
Funktionen inaktiveras när
man väljer en annan
temperatur att ställa in.
4.11 ChildLock-funktion
Aktivera ChildLock-funktionen för att låsa
knapparna så att de inte oavsiktligen
trycks in.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
ChildLock-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
ChildLock-indikatorn visas.
SVENSKA
63
Inaktivera ChildLock-funktionen genom
att upprepa proceduren tills ChildLockindikatorn släcks.
indikeras med en blinkande larmsymbol
och frystemperaturindikatorer och ljudet
från en signal.
4.12 DrinksChill-funktion
Tryck på valfri knapp.
Ljudsignalen stängs av.
Frysens temperaturdisplay visar den
högsta uppnådda temperaturen i några
sekunder och sedan visas den inställda
temperaturen igen.
DrinksChill-funktionen används för att
ställa in ett ljudlarm på önskad tid. Det är
användbart när t.ex. matvaror enligt
receptet ska svalna en viss tid.
Det är även praktiskt när det behövs en
påminnelse för att inte glömma flaskorna
i frysen som snabbkyls.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
DrinksChill-indikatorn blinkar.
Timern visar det inställda värdet (30
minuter) i några sekunder.
2. Tryck på timerreglaget för att ändra
det inställda värdet från 1 till 90
minuter.
3. Tryck på OK för att bekräfta.
DrinksChill-indikatorn visas.
Timern börjar att blinka (min).
När nedräkningen är över blinkar
DrinksChill-indikatorn och ett ljudlarm
hörs. Tryck på OK-knappen för att stänga
av ljudet och avsluta funktionen.
Stäng av funktionen genom att upprepa
proceduren tills DrinksChill slocknar.
Det går att ändra den
inställda tiden när som helst
under nedräkningen och
innan den är över genom att
trycka på knappen för att
sänka temperaturen och
knappen för att höja
temperaturen.
4.13 Larm vid för hög
temperatur
En temperaturökning i frysen (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott)
Larmindikatorn fortsätter att
blinka tills normala
förhållanden råder igen.
4.14 Larm vid öppen dörr
Om dörren lämnas öppen i cirka 90
sekunder, sätts ljudlarmet igång och
alarmindikatorn blinkar.
Larmet stoppar när dörren har stängts.
Under larmet kan ljudsignalen stängas av
genom att trycka på vilken knapp som
helst.
4.15 DYNAMICAIR-funktion
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills
motsvarande symbol visas.
DYNAMICAIR-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att
bekräfta.
DYNAMICAIR-indikatorn visas.
Stäng av funktionen genom att upprepa
proceduren tills DYNAMICAIR-indikatorn
slocknar.
Om funktionen aktiveras
automatiskt visas inte
indikatorn DYNAMICAIR (se
"Daglig användning").
Om du aktiverar
DYNAMICAIR-funktionen
ökar energiförbrukningen.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
64
www.aeg.com
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
1. Ta ut den främre delen försiktigt.
2. För in den på den nedre skenan
under den andra delen av hyllan.
1
5.2 Placering av dörrfacken
För att kunna förvara matförpackningar
av olika storlekar kan dörrhyllorna
placeras på olika nivåer.
2
1. Dra hyllan uppåt lite i taget tills den
lossnar.
2. Placera om enligt behov.
För att behålla korrekt
luftcirkulation ska inte
glashyllan placeras ovanför
grönsakslådan.
5.4 Temperaturdisplay
För att förvara matvarorna rätt är kylen
försedd med temperaturindikator.
Symbolen vid sidan av kylen anger det
kallaste området i kylen.
Om OK visas (A) lägger du in färska
matvaror i området som indikeras med
symbolen, om inte (B) justerar du
temperaturvredet till en kallare
inställning och väntar 12 timmar innan du
kontrollerar temperaturindikatorn igen.
Den här modellen är utrustad med
en variabel förvaringslåda som kan
flyttas i sidled.
5.3 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
Den här produkten har också en hylla
som består av två delar. Den främre
delen av hyllan kan placeras under den
andra delen för att ge bättre utrymme.
Fälla ihop hyllan:
A
OK
B
OK
När du har lagt in färsk mat i
produkten eller när du
öppnat dörren flera gånger
under en lång tid är det
normalt att meddelandet OK
försvinner. Vänta i minst 12
timmar innan du ändrar på
temperaturkontrollen.
SVENSKA
5.5 DYNAMICAIR
Kylskåpet är utrustad med en funktion
som möjliggör snabb nedkylning av
matvaror och håller en jämnare
temperatur.
Denna funktion aktiveras automatiskt vid
behov och ger till exempel en snabb
temperaturåterställning när dörren har
stått öppen eller när
omgivningstemperaturen är hög.
65
Maximal mängd livsmedel som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten
som sitter på produktens insida.
Infrysningsprocessen varar i 24 timmar,
lägg inte in andra livsmedel som ska
frysas under denna period.
I händelse av en oavsiktlig avfrostning,
t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som anges i den
tekniska informationen under "Säkerhet
vid strömavbrott", måste den tinade
maten konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och sedan frysas in
på nytt (när maten har kallnat).
5.7 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid
som står till förfogande för upptiningen.
Du kan aktivera funktionen
manuellt vid behov (se
"DYNAMICAIR-funktion").
DYNAMICAIR inaktiveras när
dörren öppnas och startar
direkt igen när dörren har
stängts.
5.6 Infrysning av färska
matvaror och förvaring av
frysta matvaror
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
Vid första uppstarten eller efter en
period ur bruk ska apparaten gå i minst 2
timmar med Frostmatic-funktionen
påslagen innan några produkter stoppas
i facket. För infrysning av färska
livsmedel, aktivera Frostmatic-funktionen
minst 24 timmar innan livsmedlet som
ska frysas placeras i frysfacket.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är
frysta. Tillagningen tar i detta fall dock
lite längre tid.
5.8 Tillverkning av isbitar
Denna hushållsapparat är utrustad med
en eller flera brickor för tillverkning av
isbitar.
Använd inga
metallinstrument för att
plocka ut brickorna ur frysen.
1. Fyll dessa brickor med vatten
2. Placera isbrickorna i frysfacket.
5.9 Frysklampar
Frysen är utrustad med minst en
frysklamp som ökar förvaringstiden i
händelse av ett strömavbrott eller
funktionsfel.
När du ska frysa in matvaror, lägg dem i
det översta facket.
6. RÅD OCH TIPS
6.1 Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
• Ett gurglande och bubblande ljud
hörs från slingorna när köldmedlet
pumpas runt.
66
www.aeg.com
• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när
kompressorn slås på eller av.
6.2 Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt
den inte stå öppen längre tid än
absolut nödvändigt.
• Avlägsna inte kylackumulatorerna från
fryskorgen.
6.3 Tips för kylning av färska
livsmedel
• Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.
• Täck över eller förpacka maten,
särskilt om den har en stark smak.
• Placera mat så att luft kan cirkulera
fritt omkring den.
6.4 Tips för kylning
Praktiska råd:
• Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
• Tillagad mat, kalla rätter: täck och
placera på vilken hylla som helst.
• Frukt och grönsaker: skölj noggrant
och lägg i speciallådan. Bananer,
potatis, lök och vitlök som inte är
förpackade bör inte förvaras i
kylskåpet.
• Smör och ost: lägg i en lufttät
behållare eller vira in i aluminiumfolie
eller i en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.
• Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
6.5 Tips för infrysning
• Frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
• Slå in maten i aluminium- eller
plastfolie. Kontrollera att
förpackningen är lufttät.
• Undvik att placera färsk mat som
precis ska frysas in bredvid varandra
för att undvika att redan fryst mat tinar
upp.
• Magra livsmedel håller bättre och
längre än feta. Salt förkortar matens
förvaringstid.
• Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det
finns risk för frostskador.
• Det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat
förpackning så att du kan hålla reda
på förvaringstiderna.
6.6 Tips för förvaring av fryst
mat
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som
möjligt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av matvarans tillverkare.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför
någon form av underhåll.
SVENSKA
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten.
Underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en
auktoriserad servicetekniker.
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte
lämpliga för rengöring i
diskmaskin.
67
kompressorn på kylskåpet baksida, där
vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
7.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
7.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.4 Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
7.5 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
FÖRSIKTIGHET!
Om du vill att kylen/frysen
lämnas påslagen, be någon
titta till den då och då så att
inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.
Vi rekommenderar att du
aktiverar Holiday-läget.
68
www.aeg.com
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk produkt till eluttaget. Kontakta en
behörig elektriker.
Produkten har nyligen slagits på eller temperaturen
är för hög.
Se avsnitt "Larm vid för hög
temperatur".
Temperaturen i produkten
är för hög.
Kontakta en behörig elektriker
eller närmaste auktoriserade
serviceverkstad.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Dörren har lämnats öppen. Stäng dörren. Se ”Larm vid
öppen dörr”
En
-,
-symbol visas istället för siffror på temperaturdisplayen.
Problem med temperatursensorn.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen
kan inte justeras).
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se "Drift".
Många matvaror har lagts
in samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Funktionen "Frostmatic"
Se "Frostmatic"- eller "Cooleller "Coolmatic" är påsla- matic"-funktionen.
gen.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
Det har bildats för mycket
frost och is.
Dörren är inte ordentligt
Se avsnittet ”Stängning av
stängd eller packningen är dörren”.
deformerad/smutsig.
69
Åtgärd
Produkten är full med livsmedel och är inställd på
den lägsta temperaturen
Ställ in en högre temperatur.
Se "Drift".
Produktens inställda temperatur är för låg och omgivningstemperaturen är
för hög.
Ställ in en högre temperatur.
Se "Drift"
Kompressorn startar inte
omedelbart när "Frostmatic" eller "Coolmatic" trycks
in eller när temperaturen
ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter en
stund.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Matvaror har placerats så
att de hindrar vattnet från
att rinna in i vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen "Frostmatic"
Stäng av "Frostmatic"eller
eller "Coolmatic" är påsla- "Coolmatic" manuellt eller
gen.
vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har
återställts automatiskt. Se
"Frostmatic"- eller "Coolmatic"-funktionen.
dEMo visas på displayen.
Produkten är i demonstrationsläge.
Håll OK intryckt i ca 10 sek tills
en ljudsignal hörs och displayen släcks en stund.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Matvarornas temperatur är Låt matvarornas temperatur
för hög.
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
70
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Många matvaror har lagts
in för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Funktionen "Frostmatic"
Se "Frostmatic"- eller "Cooleller "Coolmatic" är påsla- matic"-funktionen.
gen.
Kalluft cirkulerar inte i produkten.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
8.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Se till att kalluft kan cirkulera i
produkten.
8.3 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
9. BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
SVENSKA
SSSRRR!
SSSRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. TEKNISKA DATA
10.1 Informationsblad
Varumärke
AEG
Modell
SCE81816TS 925501035
Kategori
7. Kyl - frys
Energieffektivitetsklass
A+
71
72
www.aeg.com
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat
från standardiserade provningar under 24 timmar.
Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras
291
Förvaringsvolym i liter, kyl
192
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
253
Förvaringsvolym i liter, frys
61
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om
något
-
Frostfri (J/N), kyl
Nej
Frostfri (J/N), frys
Ja
Säkerhet vid strömavbrott i h
21
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
10
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
40
Inbyggd apparat J/N
Ja
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas
för förvaring av vin J/N
Nej
10.2 Ytterligare teknisk data
Inbyggnadsmått
Höjd
1780 mm
Bredd
560 mm
Djup
550 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
SVENSKA
73
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
74
www.aeg.com
SVENSKA
75
222376829-A-152019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising