AEG | SCE81826TS | User manual | Aeg SCE81826TS Kasutusjuhend

Aeg SCE81826TS Kasutusjuhend
SCE81826TS
ET
LV
LT
USER
MANUAL
Kasutusjuhend
Külmik-sügavkülmuti
Lietošanas instrukcija
Ledusskapis ar saldētavu
Naudojimo instrukcija
Šaldytuvas-šaldiklis
2
19
37
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................4
3. PAIGALDAMINE................................................................................................... 6
4. KASUTAMINE.......................................................................................................7
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.............................................................................10
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID................................................................................ 11
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................................12
8. VEAOTSING....................................................................................................... 13
9. HELID..................................................................................................................16
10. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 17
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
EESTI
3
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud võivad seda seadet
kasutada ainult juhul, kui neid on põhjalikult
juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides,
kontorites või muus sarnases keskkonnas.
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii
eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi
kiirendamiseks mehhaanilisi ega muid vahendeid –
kasutage ainult tooja soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi
kahjustamist.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks
mõeldud osades elektrilisi seadmeid, kui need pole
tootja poolt spetsiaalselt soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Ärge kasutage seadet enne, kui see
on köögimööblisse sisse ehitatud.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
Ärge jätke seadet vihma kätte.
Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
•
•
•
Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
Seadmes on kott desikantainega. See
ei ole mänguasi. See ei ole toiduaine.
Visake see kohe minema.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
HOIATUS!
Seadme paigaldamisel
veenduge, et toitejuhe
kulgeks vabalt ega oleks
vigastatud.
HOIATUS!
Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
EESTI
•
•
•
•
Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku
poole.
Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
•
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
Kui külmutusagens on viga saanud,
siis veenduge, ega seadmest ei tule
leeke või suitsu. Õhutage ruum
korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei
puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid
märgade või niiskete kätega.
Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
Seade sisaldab isobutaani
(R600a), millel puudub oluline
keskkonnamõju. Olge ettevaatlik, et te
isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
2.4 Sisevalgustus
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või tulekahjuoht!
5
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib
hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud tehnik.
Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage.
Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
6
www.aeg.com
•
Ärge vigastage soojusvaheti
läheduses paiknevat jahutusüksust.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Asukoht
Näpunäiteid ühendamise
kohta leiate
paigaldusjuhistest.
Parima tulemuse saamiseks paigutage
seade piisavalt kaugele sellistest
kütteallikatest nagu radiaatorid, boilerid,
otsene päikesevalgus jne. Veenduge, et
seadme taga on tagatud vaba
õhuringlus.
3.2 Paigaldamine
Paigaldage seade kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur vastab seadme andmesildil
olevale kliimaklassile.
3.3 Elektriühendus
•
•
•
•
Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
elektriandmed vastavad teie
kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab
kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
See seade vastab EÜ direktiividele.
3.4 Ventilatsiooninõuded
Seadme taga tuleb tagada piisav
õhuringlus.
5 cm
min.
200 cm2
Kliimak‐ Ümbritseva õhu temperatuur
lass
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
Kui temperatuur jääb sellest
vahemikust väljapoole,
võivad mõne mudeli töös
tekkida probleemid. Õige töö
on tagatud ainult ette nähtud
temperatuurivahemikus. Kui
te pole kindel, kuhu seade
paigaldada, siis pöörduge
müüja, klienditeeninduse või
lähima volitatud
teeninduskeskuse poole.
min.
200 cm2
ETTEVAATUST!
Näpunäiteid ühendamise
kohta leiate
paigaldusjuhistest.
EESTI
4. KASUTAMINE
4.1 Juhtpaneel
1
8
7
6
1 Ekraan
2 Sügavkülmuti temperatuuri tõstmise
nupp
3 Sügavkülmuti temperatuuri
alandamise nupp
4 OK
5 Mode
6 Külmiku temperatuuri tõstmise nupp
5
4
3
2
7 Külmiku temperatuuri alandamise
nupp
8 ON/OFF
Nuputoonide eelmääratud heli saab
muuta, vajutades mõne sekundi jooksul
korraga Mode-nuppu ja temperatuuri
alandamise nuppu. Teistkordne
vajutamine taastab algseade.
4.2 Ekraan
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
4.3 Sisselülitamine
1. Ühendage toitepistik pistikupessa.
2. Kui ekraan on väljas, vajutage
seadme ON/OFF-nuppu.
Temperatuuriindikaatoritel kuvatakse
määratud vaiketemperatuur.
Mõne sekundi pärast võib
helisignaal tööle hakata.
Hoiatuse lähtestamiseks
vaadake jaotist "Kõrge
temperatuuri hoiatus".
A. Külmikusektsiooni indikaator
B. Taimeri indikaator
/temperatuuri indikaator
C. ON/OFF-indikaator
D. Coolmatic-funktsioon
E. Holiday-režiim
F. Frostmatic-funktsioon
G. Temperatuuri indikaator
H. Sügavkülmutisektsiooni indikaator
I. Hoiatuse indikaator
J. ChildLock-funktsioon
K. DrinksChill-funktsioon
L. DYNAMICAIR-funktsioon
Teise temperatuuri määramiseks vt
jaotist "Temperatuuri reguleerimine".
Kui ekraanil kuvatakse "dEMo", vt jaotist
"Veaotsing".
4.4 Väljalülitamine
1. Vajutage 5 sekundit seadme nuppu
ON/OFF.
Ekraan lülitub välja.
2. Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
7
8
www.aeg.com
4.5 Temperatuuri
reguleerimine
Seadme temperatuuri saab määrata
temperatuuri regulaatoreid vajutades.
Vaikimisi valitud temperatuur:
• +5°C külmiku jaoks
• -18°C sügavkülmuti jaoks
Temperatuuri indikaatorid näitavad
määratud temperatuuri.
Määratud temperatuur
saavutatakse 24 tunni
pärast.
Pärast elektrikatkestust jääb
määratud temperatuur
salvestatuks.
4.6 Külmiku sisselülitamine
Külmiku sisselülitamiseks piisab külmiku
temperatuuriregulaatori vajutamisest.
Külmiku sisselülitamiseks muul viisil:
1. Vajutage Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
Külmiku OFF-indikaator vilgub.
2. Kinnitamiseks vajutage OK.
Külmiku iOFF-indikaator kustub.
Teise temperatuuri
määramiseks vt jaotist
"Temperatuuri
reguleerimine".
4.7 Külmiku väljalülitamine
1. Vajutage Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
Külmiku OFF-indikaator ja
külmikusektsiooni indikaator vilguvad.
Külmiku temperatuuriindikaatoril
kuvatakse kriipsud.
2. Kinnitamiseks vajutage OK.
Kuvatakse külmiku indikaator OFF.
4.8 Coolmatic funktsioon
Kui külmikusse tuleb korraga paigutada
suur hulk toitu (näiteks pärast
sisseostude tegemist), on soovitatav
aktiveerida funktsioon Coolmatic, et toit
kiiremini maha jahutada ja vältida
külmutuskapis juba olevate toitude
soojenemist.
1. Vajutage Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
Funktsiooni Coolmatic indikaator vilgub.
2. Kinnitamiseks vajutage OK.
Kuvatakse indikaator Coolmatic.
Funktsioon Coolmatic lülitub
automaatselt välja ligikaudu 6 tunni
pärast.
Funktsiooni väljalülitamiseks enne selle
automaatset lõppemist korrake toimingut.
Määrates külmiku jaoks
mõne muu temperatuuri,
lülitub see funktsioon välja.
4.9 Holiday-režiim
See režiim võimaldab hoida külmiku
suletuna ja tühjana pikal
puhkuseperioodil, ilma halva lõhna
tekkimiseta.
1. Vajutage Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
Funktsiooni Holiday indikaator vilgub.
Temperatuurinäidikul kuvatakse valitud
temperatuur.
2. Kinnitamiseks vajutage OK.
Kuvatakse indikaator Holiday.
See režiim lülitub pärast
teistsuguse temperatuuri
valimist välja.
4.10 Frostmatic funktsioon
Funktsioon Frostmatic kiirendab värske
toidu külmutamist, vältides samal ajal
külmikus juba olevate toiduainete
ebasoovitavat soojenemist.
1. Funktsiooni sisselülitamiseks
vajutage nuppu Mode, kuni ilmub
vastav ikoon.
Funktsiooni Frostmatic indikaator vilgub.
2. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Kuvatakse indikaator Frostmatic.
See funktsioon lülitub peale 52 tundi
automaatselt välja.
Et funktsioon enne automaatset
lõppemist välja lülitada, korrake
toimingut, kuni Frostmatic-indikaator
kustub.
Määrates mõne muu
temperatuuri, lülitub see
funktsioon välja.
EESTI
4.11 ChildLock-funktsioon
Lülitage sisse ChildLock-funktsioon, et
lukustada nupud juhusliku sisselülitamise
eest.
1. Vajutage Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
Funktsiooni ChildLock indikaator vilgub.
2. Kinnitamiseks vajutage OK.
Kuvatakse indikaator ChildLock.
Et ChildLock-funktsioon välja lülitada,
korrake toimingut, kuni ChildLockindikaator kustub.
4.12 DrinksChill-funktsioon
Funktsioon DrinksChill on mõeldud
valitud ajaks helisignaali seadmiseks,
mis on kasulik variant näiteks juhul, kui
mõnda toiduainet tuleb retsepti järgi
külmikus teatud aeg jahutada.
See on kasulik ka juhul, kui vajatakse
meeldetuletust, et kiireks jahutuseks
sügavkülma pandud pudeleid sinna ei
unustataks.
1. Vajutage Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
Funktsiooni DrinksChill indikaator vilgub.
Mõneks sekundiks kuvab taimer
määratud aja (30 minutit).
2. Taimeriga valitud aja muutmiseks
vahemikus 1 kuni 90 minutit vajutage
taimeri reguleerimisnuppu.
3. Kinnitamiseks vajutage OK.
Kuvatakse indikaator DrinksChill.
Taimer hakkab vilkuma (min).
Pöördloenduse lõppedes hakkab
DrinksChill-indikaator vilkuma ja kõlab
helisignaal. Helisignaali väljalülitamiseks
ja funktsiooni lõpetamiseks vajutage
nuppu OK.
Et funktsioon välja lülitada, korrake
toimingut, kuni DrinksChill kustub.
Aega saab pöördloenduse
ajal ja enne lõppu alati
muuta, vajutades
temperatuuri vähendamise
või suurendamise nuppu.
9
4.13 Kõrge temperatuuri
hoiatus
Temperatuuri tõusust sügavkülmutiosas
(näiteks varasema elektrikatkestuse
tõttu) annab märku hoiatusindikaatori ja
sügavkülmuti temperatuuri indikaatorite
vilkumine ja helisignaal.
Vajutage suvalist nuppu.
Helisignaal lülitub välja.
Sügavkülmuti temperatuuri indikaator
näitab mõni sekund kõrgeimat
saavutatud temperatuuri, seejärel
kuvatakse uuesti valitud temperatuur.
Hoiatuse indikaator jätkab
vilkumist normaaltingimuste
taastumiseni.
4.14 Lahtise ukse signaal
Kui uks on jäänud lahti juba 90
sekundiks, hakkab kõlama helisignaal
ning vilkuma hakkab hoiatusindikaator.
Signaal vaikib, kui te ukse sulgete.
Hoiatuse ajal saab heli välja lülitada, kui
vajutate suvalist nuppu.
4.15 DYNAMICAIR-funktsioon
Funktsiooni sisselülitamiseks tehke
järgmist.
1. Vajutage nuppu Mode, kuni ilmub
vastav ikoon.
Funktsiooni DYNAMICAIR indikaator
vilgub.
2. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Kuvatakse indikaator DYNAMICAIR.
Et funktsioon välja lülitada, korrake
toimingut, kuni DYNAMICAIR indikaator
kustub.
Kui funktsioon aktiveeritakse
automaatselt, siis funktsiooni
DYNAMICAIR-indikaatorit ei
kuvata (vt "Igapäevane
kasutamine").
Funktsiooni DYNAMICAIR
sisselülitamine suurendab
tarbitava energia hulka.
10
www.aeg.com
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid
puhastusvahendeid, sest
need võivad seadme pinda
kahjustada.
5.2 Ukseriiulite paigutamine
Erineva suurusega toidupakendite
hoiustamiseks saab ukseriiuleid
paigutada erinevatele kõrgustele.
1. Tõmmake riiulit ülespoole, kuni see
lahti tuleb.
2. Paigutage soovikohaselt ümber.
5.3 Liigutatavad riiulid
Külmiku seintel on mitu siini, mille abil
saab riiuleid paigaldada nii, nagu teile
meeldib.
1
2
Õige õhuringluse
tagamiseks ärge eemaldage
klaasriiulit, mis asub
juurviljasahtli kohal.
5.4 DYNAMICAIR
Seadme külmiku sektsioon on varustatud
seadeldisega, mis võimaldab toiduainete
kiiret jahutamist ja hoiab seal ühtlasemat
temperatuuri.
See seadeldis lülitub vajadusel
automaatselt sisse, et taastada kiiresti
vajalik temperatuur, kui ust on lahti
hoitud või kui ümbritsev temperatuur on
liiga kõrge.
See mudel on varustatud
hoiukastiga, mida saab külgsuunas
liigutada.
EESTI
Seadeldise saab vajadusel
käsitsi sisse lülitada (vt
jaotist "Funktsioon
DYNAMICAIR").
DYNAMICAIR katkestab töö,
kui uks on lahti ja jätkab tööd
kohe pärast ukse sulgemist.
5.5 Külmutamine ja
külmutatud toidu säilitamine
Sügavkülmutiosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske
seadmel vähemalt 2 tundi töötada
funktsioonil Frostmatic, enne kui
toiduained sisse panete.
Värskete toiduainete külmutamiseks
pange need ülemisse sektsiooni.
Maksimaalne toidu kogus, mida 24 tunni
jooksul külmutada saab, on ära toodud
seadme siseküljel asuval andmeplaadil.
Külmutusprotsess kestab vähemalt 24
tundi; selle aja jooksul ärge muud
külmutatavat toitu lisage.
11
5.6 Sulatamine
Sügavkülmutatud või külmutatud toitu
võib sulatada kas külmikuosas või hoopis
toatemperatuuril, olenevalt sellest, kui
palju aega selleks on.
Väikseid toiduportsjoneid võib valmistada
ka külmutatult, otse sügavkülmikust
võetuna: sel juhul kulub
toiduvalmistamiseks rohkem aega.
5.7 Jääkuubikute
valmistamine
Seadmel on olemas üks või mitu mahutit
jääkuubikute valmistamiseks.
Mahutite külmikust
väljavõtmiseks ärge
kasutage metallesemeid.
1. Täitke need mahutid veega
2. Asetage jäämahutid
sügavkülmikusektsiooni.
5.8 Külma akumulaatorid
Külmikul on vähemalt üks külma
akumulaator, mis pikendab
voolukatkestuse või rikke puhul toidu
säilitusaega.
Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks
elektrikatkestuse tõttu, kui
seade on olnud toiteta
kauem kui tehniliste
andmete tabelis toodud
"tempreatuuri tõusu aeg"
seda lubaks, tuleb sulatatud
toit kiiresti ära tarvitada või
koheselt küpsetada ja
seejärel uuesti külmutada
(pärast jahtumist).
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
6.1 Normaalsed töötamise
ajal kostuvad helid
Järgmised helid on töötamise ajal
normaalsed:
•
Nõrk vulisemise ja mulisemise heli
süsteemist, kui külmutusagensi
pumbatakse.
•
•
•
Vihisev ja tuksuv heli kompressorist,
kui külmutusagensi pumbatakse.
Järsk praksuv heli seadme seest,
mida põhjustab soojuspaisumine
(loomulik ja ohutu füüsikaline nähtus).
Nõrk klõpsuv heli temperatuuri
regulaatorist, kui kompressor lülitub
sisse või välja.
12
www.aeg.com
6.2 Näpunäiteid energia
säästmiseks
•
•
Ärge avage sügavkülmiku ust sageli
ja ärge jätke ust lahti kauemaks, kui
hädavajalik.
Ärge eemaldage külma
akumulaatoreid sügavkülmuti korvist.
6.3 Soovitusi värske toidu
säilitamiseks külmikus
•
•
•
Ärge pange külmutuskappi sooja toitu
või auravaid vedelikke.
Katke toit kinni või mähkige sisse, eriti
juhul, kui see on tugeva lõhnaga.
Pange toidud külmutuskappi nii, et
õhk saaks nende ümber liikuda.
6.4 Näpunäiteid toidu
säilitamiseks külmikus
Näpunäited:
•
•
•
•
•
Liha (igasugune): mähkige sobivasse
pakendisse ja pange juurviljasahtli
kohal olevale klaasriiulile. Liha
säilitusaeg on 1-2 päeva.
Küpsetatud toidud, külmad road:
katke kinni ja asetage mistahes
riiulile.
Puu- ja köögiviljad: puhastage
hoolikalt ja pange selleks ette nähtud
sahtlisse. Pakkimata banaane,
kartuleid, sibulaid, küüslauku ei tohi
külmikus hoida.
Või ja juust: Pange spetsiaalsesse
õhukindlasse nõusse või mässige
fooliumi või polüetüleenist kotti ning
suruge sealt õhku välja niipalju kui
võimalik.
Pudelid: keerake peale kork ja
paigutage ukse küljes olevale
pudeliriiulile või pudelirestile (kui see
on olemas).
6.5 Näpunäiteid
sügavkülmutamiseks
•
•
•
•
•
•
•
Külmutage ainult kvaliteetset, värsket
ja korralikult puhastatud toitu.
Külmutamise ja sulatamise
hõlbustamiseks jaotage toiduained
väiksemateks portsjoniteks.
Mässige toit fooliumisse või
toidukilesse. Veenduge, et pakendid
oleks õhukindlad.
Et vältida juba külmutatud toidu
temperatuuri tõusu, ärge paigutage
värsket külmutamata toitu otse selle
vastu.
Lahjemad toidud säilivad paremini ja
kauem kui rasvased. Sool vähendab
toidu säilitusaega.
Ärge sööge jääkuubikuid, mahlajääd
või jääkomme kohe pärast
sügavkülmikust väljavõtmist.
Külmakahjustuse oht.
Säilitusaja jälgimiseks on soovitav
igale säilitatavale toidule märkida
külmutamiskuupäev.
6.6 Nõuandeid külmutatud
toidu säilitamiseks
•
•
•
•
Veenduge, et poest ostetud
külmutatud toiduaineid säilitatakse
juhiseid järgides.
Pange külmutatud toit pärast ostmist
niipea kui võimalik sügavkülmikusse.
Ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja
seda ei tohi enam uuesti külmutada.
Ärge ületage toidu tootja poolt
määratletud säilitusaega.
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Üldised hoiatused
ETTEVAATUST!
Eemaldage seade
vooluvõrgust enne
igasuguste hooldustööde
tegemist.
EESTI
Seadme jahutussüsteem
sisaldab süsivesinikke;
süsteemi võivad hooldada ja
täita ainult volitatud
tehnikud.
13
Puhastage regulaarselt külmiku sees
keskel olevat äravooluava auku, et ära
hoida vee kogunemist ja külmikus
olevatesse toiduainetesse imbumist.
Seadme tarvikuid ega osi ei
tohi pesta
nõudepesumasinas.
7.2 Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST!
Ärge tõmmake, teisaldage
ega vigastage torusid ja/või
kaableid, mis paiknevad
seadme sees.
ETTEVAATUST!
Vältige jahutussüsteemi
kahjustamist.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt
uksetihendeid ja pühkige need
puhtaks, eemaldades mustuse ja
prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit
harjaga.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
7.3 Külmiku sulatamine
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse
härmatis külmiku aurusti küljest
automaatselt iga kord, kui kompressor
seiskub. Sulamisvesi nõrgub mööda
renni spetsiaalsesse seadme tagaküljel
kompressori kohal asuvasse anumasse,
kus see aurustub.
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.4 Sügavkülmiku sulatamine
Sügavkülmutisektsioon on
härmatisevaba. See tähendab, et
kasutamise käigus ei teki härmatist ei
seadme siseseintele ega ka
toiduainetele.
7.5 Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei
kasutata, siis rakendage järgmisi
ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
ETTEVAATUST!
Kui soovite seadet hoida
sisselülitatult, siis paluge
kellelgi seda aeg-ajalt
kontrollida, et vältida
säilitatava toidu riknemist
elektrikatkestuse korral.
Soovitatav on sisse lülitada
režiim Holiday.
14
www.aeg.com
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korralikult
pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korralikult
pistikupessa.
Pistikupesas ei ole voolu.
Ühendage pistikupessa mõni
muu elektriseade. Võtke ühen‐
dust kvalifitseeritud elektrik‐
uga.
Heli- või visuaalne hoiatus
on sees.
Numbrite asemel kuvatakse
temperatuurinäidikul sümbol
või
Seade on hiljuti sisse lülita‐ Vt "Kõrge temperatuuri hoia‐
tud või on temperatuur liiga tus".
kõrge.
Temperatuur seadmes on
liiga kõrge.
Pöörduge kvalifitseeritud elek‐
triku või lähima volitatud tee‐
ninduskeskuse poole.
Uks on jäänud lahti.
Sulgege uks. Vt "Avatud ukse
hoiatus"
Temperatuurianduri pro‐
bleem.
Võtke ühendust lähima volita‐
tud teeninduskeskusega (jahu‐
tussüsteem hoiab jätkuvalt toi‐
duained külmana, kuid tempe‐
ratuuri reguleerimine pole või‐
malik).
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Lamp on katki.
Pöörduge lähimasse volitatud
teeninduskeskusse.
.
Lamp ei põle.
Kompressor töötab pidevalt.
Temperatuur on valesti va‐ Vt "Kasutamine".
litud.
Panite külmikusse korraga
liiga palju toiduaineid.
Oodake paar tundi, seejärel
kontrollige uuesti temperatuuri.
Ruumi temperatuur on liiga Kontrollige andmesildil olevat
kõrge.
kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud toit Enne toidu hoiustamist laske
oli liiga soe.
sel jahtuda toatemperatuurini.
Seadme uks ei ole korrali‐
kult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Sisse on lülitatud "Frost‐
matic-funktsioon" või
"Coolmatic-funktsioon".
Vt "Frostmatic-funktsioon" või
"Coolmatic funktsioon".
EESTI
15
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Kompressor ei hakka kohe
tööle pärast "Frostmatic" või
"Coolmatic" vajutamist või
pärast temperatuuri muut‐
mist.
See on normaalne, viga ei
ole.
Kompressor käivitub mõne aja
pärast.
Külmiku sees voolab vesi.
Toiduained takistavad vee
valgumist veekogumis‐
nõusse.
Veenduge, et toiduained ei
puutuks tagapaneeli.
Vee väljavooluava on um‐
mistunud.
Puhastage vee väljavooluava.
Põrandal on vett.
Sulamisvee väljavooluava Suunake sulamisvee väljavoo‐
ei ole ühendatud kompres‐ lujuhik aurustumisrenni.
sori kohal asuva aurustu‐
misrenniga.
Temperatuuri ei saa määra‐
ta.
Sisse on lülitatud "Frost‐
matic-funktsioon" või
"Coolmatic-funktsioon".
Lülitage "Frostmatic-funktsi‐
oon" või "Coolmatic-funktsi‐
oon" käsitsi välja või oodake,
kuni funktsioon automaatselt
valitud temperatuurile lähtes‐
tub. Vt "Frostmatic-funktsioon"
või "Coolmatic funktsioon".
Ekraanil kuvatakse dEMo.
Seade on demorežiimis.
Hoidke OK allavajutatult um‐
bes 10 sekundit, kuni kostab
pikk signaal ja ekraan lülitub
veidikeseks välja.
Temperatuur seadmes on lii‐ Temperatuuriregulaator ei
ga madal/kõrge.
ole õigesti seadistatud.
Valige kõrgem/madalam tem‐
peratuur.
Seadme uks ei ole korrali‐
kult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Toidu temperatuur on liiga
kõrge.
Laske toiduainetel jahtuda toa‐
temperatuurini, enne kui need
külmikusse asetate.
Hoiustasite korraga liiga
palju toiduaineid.
Pange külmikusse samaaeg‐
selt vähem toitu.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage uks ainult vajadusel.
Sisse on lülitatud "Frost‐
matic-funktsioon" või
"Coolmatic-funktsioon".
Vt "Frostmatic-funktsioon" või
"Coolmatic funktsioon".
Seadmes ei ole külma õhu Veenduge, et seadmes on ta‐
ringlust.
gatud külma õhu ringlus.
16
www.aeg.com
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
8.2 Lambi asendamine
Seade on varustatud pikaealise sisemise
LED-valgustiga.
8.3 Ukse sulgemine
1. Puhastage uksetihendid.
2. Vajadusel reguleerige ust. Tutvuge
vastavate juhistega.
3. Vajadusel asendage katkised
uksetihendid uutega. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
Lampi tohib vahetada ainult
hoolduskeskuse töötaja. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
9. HELID
Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale mõningaid helisid (kompressor,
külmutusagensi süsteem).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
EESTI
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BLUBB!
CRACK!
BRRR!
CRACK!
10. TEHNILISED ANDMED
10.1 Tootekirjeldus
Kaubamärk
AEG
Mudel
SCE81826TS PNC925501037
Kategooria
7. Külmik-sügavkülmuti
Energiatõhususe klass
A++
Energiatarbimine kWh aastas, põhineb standardtin‐
gimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tegelik
energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja
asukohast
228
Maht liitrites, tavakülmik
192
Maht liitrites, täht
-
Maht liitrites, keldritsoon
-
Maht liitrites, vein
-
Maht liitrites, kokku
253
Maht liitrites, sügavkülmik
61
17
18
www.aeg.com
Maht liitrites, jahekapp
-
Maht liitrites, teised sektsioonid
-
Suurima mahuga (l) sügavkülmiku sektsiooni tärni‐
des väljendatud hinnang
****
Iga kambri ettenähtud temperatuur > 14 °C (°C)
-
Jäätumisvaba (J/E), tavakülmik
Ei
Jäätumisvaba (J/E), sügavkülmik
Jah
Ohutu elektrikatkestuse kestus tundides
21
Külmutusvõimsus kg/24 tunni kohta
10
Kliimaklass
SN-N-ST-T
Madalaim ümbritsev temperatuur, mille puhul antud
seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
10
Kõrgeim ümbritsev temperatuur, mille puhul antud
seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
43
Müra tase dB(A) re1 pW
39
Sisseehitatud seade J/E
Jah
Käesolev seade on ette nähtud ainult veini säilitami‐ Ei
seks J/E
10.2 Täiendavad tehnilised
andmed
Niši mõõtmed
Kõrgus
1780 mm
Laius
560 mm
Sügavus
550 mm
Pinge
230 - 240 V
Sagedus
50 Hz
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme sise- või
välisküljel, ja energiasildil.
11. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
LATVIEŠU
19
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................ 19
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................. 21
3. UZSTĀDĪŠANA................................................................................................... 23
4. LIETOŠANA........................................................................................................ 24
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ...................................................................................27
6. PADOMI UN IETEIKUMI.....................................................................................28
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................... 29
8. PROBLĒMRISINĀŠANA.....................................................................................31
9. TROKŠŅI............................................................................................................ 33
10. TEHNISKIE DATI.............................................................................................. 34
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
20
www.aeg.com
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 3 līdz 8 gadu
vecumam un personas ar ļoti plašu un sarežģītu
invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas norādes.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs
BRĪDINĀJUMS! Sekojiet, lai ierīces korpusa vai
iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu
aizsērējušas.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas
procesa paātrināšanai.
BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas
paredzētajos nodalījumos elektroierīces, ja vien to
izmantošanu neparedz ražotājs.
LATVIEŠU
•
•
•
•
21
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai
neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā
aerosoli ar uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Nelietojiet ierīci pirms tās
iebūvēšanas.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar
ierīci (piemēram, durvju vēršanās
virziena maiņas) atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.
Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un
pārāk aukstās vietās.
•
•
Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
Ierīces komplektācijā ir iekļauts
mitruma uzsūcēja maisiņš. Tā nav
rotaļlieta. Tas nav ēdams. Izmetiet to
nekavējoties.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS!
Novietojot ierīci,
pārliecinieties, ka vads nav
aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet daudzkontaktu
adapterus vai pagarinātājus.
•
•
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa
22
www.aeg.com
•
•
•
centru vai elektriķi, lai nomainītu
elektriskās detaļas.
Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
2.4 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
•
2.5 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
2.3 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
Ierīce satur satur uzliesmojošu
gāzi, izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas
ir videi praktiski nekaitīga. Rīkojieties
uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja
shēmu, kas satur izobutānu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci)
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis,
ka to var darīt.
Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet
telpu.
Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas
daļām.
Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.
Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
Šajā ierīcē izmantotā spuldze
paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
LATVIEŠU
23
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Izvietojums
3.3 Elektrības padeves
pieslēgums
•
Skatiet montāžas
norādījumus uzstādīšanai.
Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju,
ierīce jāuzstāda pietiekamā attālumā no
siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem,
boileriem, tiešiem saules stariem u.t.t.
Nodrošiniet, lai skapja aizmugurē būtu
brīva gaisa cirkulācija.
•
3.2 Novietojums
Uzstādiet ierīci sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei.
Klimati‐
skā kla‐
se
Temperatūras atbilstība
SN
no +10 °C līdz 32 °C
N
no +16 °C līdz 32 °C
ST
no +16 °C līdz 38 °C
T
no +16 °C līdz 43 °C
Ierīces izmantošana ārpus
noteiktā temperatūras
diapazona var radīt darbības
problēmas dažiem
modeļiem. Pareizu ierīces
darbību var garantēt,
izmantojot to tikai noteiktajā
temperatūras diapazonā. Ja
jums ir kādas šaubas par
ierīces uzstādīšanas vietu,
lūdzu, sazinieties ar
pārdevēju, mūsu klientu
apkalpošanas centru vai
tuvāko pilnvaroto servisa
centru.
•
•
Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
Ierīcei jābūt iezemētai. Lai
nodrošinātu zemējumu, strāvas
kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar
papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
3.4 Ventilācijas prasības
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu
ventilāciju.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
UZMANĪBU!
Skatiet montāžas
norādījumus uzstādīšanai.
24
www.aeg.com
4. LIETOŠANA
4.1 Vadības panelis
1
8
7
6
1 Displejs
2 Saldētavas temperatūras
paaugstināšanas taustiņš
3 Saldētavas temperatūras
pazemināšanas taustiņš
4 OK
5 Mode
6 Ledusskapja temperatūras
paaugstināšanas taustiņš
5
4
3
2
7 Ledusskapja temperatūras
pazemināšanas taustiņš
8 ON/OFF
Ir iespējams mainīt noteikto skaņu
taustiņiem, dažas sekundes paturot
vienlaikus nospiestu Mode taustiņu un
temperatūras pazemināšanas taustiņu. Ir
iespējams atjaunot iepriekšējo
iestatījumu.
4.2 Displejs
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
4.3 Ierīces ieslēgšana
1. Iespraudiet elektropadeves
kontaktdakšu elektrotīkla
kontaktligzdā.
2. Ja displejs ir izslēgts, nospiediet
ierīces taustiņu ON/OFF.
Temperatūras indikatori rāda
noklusēto iestatīto temperatūru.
H
A. Ledusskapja nodalījuma indikators
B. Taimera indikators
/Temperatūras indikators
C. ON/OFF indikators
D. Coolmatic funkcija
E. Holiday režīms
F. Frostmatic funkcija
G. Temperatūras indikators
H. Saldētavas nodalījuma indikators
I. Brīdinājuma indikators
J. ChildLock funkcija
K. DrinksChill funkcija
L. DYNAMICAIR funkcija
Pēc dažām sekundēm var
ieslēgties brīdinājuma
signāls.
Lai izslēgtu brīdinājuma
signālu, skatiet sadaļu
„Paaugstinātas temperatūras
brīdinājuma signāls”.
Lai izvēlētos citu temperatūru, skatiet
sadaļu „Temperatūras regulēšana”.
Ja displejā parādās "dEMo", skatiet
sadaļu „Problēmrisināšana”.
LATVIEŠU
4.4 Ierīces izslēgšana
1. Turiet nospiestu ierīces ON/OFF
taustiņu 5 sekundes.
Displejs izslēdzas.
2. Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
4.5 Temperatūras regulēšana
Iestatiet ledusskapja temperatūru,
nospiežot temperatūras regulatorus.
Sākotnēji iestatītā temperatūra:
• ledusskapī +5 °C
• saldētavā -18 °C
Temperatūras indikatori rāda iestatīto
temperatūru.
Iestatītā temperatūra tiks
sasniegta 24 stundu laikā.
Strāvas padeves
pārtraukuma gadījumā
iestatītā temperatūra
saglabājas.
4.6 Ledusskapja ieslēgšana
Lai ieslēgtu ledusskapi, ir tikai jāpiespiež
ledusskapja temperatūras regulators. Lai
ieslēgtu ledusskapi citā veidā:
1. Nospiediet Mode, līdz parādās
atbilstošā ikona.
Mirgo ledusskapja OFF indikators.
2. Apstipriniet ar OK.
Ledusskapja OFF indikators nodziest.
Lai izvēlētos citu
temperatūru, skatiet sadaļu
„Temperatūras regulēšana”.
4.7 Ledusskapja izslēgšana
1. Nospiediet Mode, līdz parādās
atbilstošā ikona.
Ledusskapja OFF indikators un
ledusskapja nodalījuma indikators mirgo.
Ledusskapja temperatūras indikatorā
redzamas svītras.
2. Apstipriniet ar OK.
Redzams ledusskapja OFF indikators.
4.8 Coolmatic funkcija
Ja nepieciešams ievietot lielāku
daudzumu siltu produktu (piemēram,
uzreiz pēc iepirkšanās), ieteicams
25
aktivizēt funkciju Coolmatic, lai pēc
iespējas ātrāk atdzesētu produktus un
nepieļautu citu jau ievietotu produktu
sasilšanu.
1. Nospiediet Mode, līdz parādās
atbilstošā ikona.
Mirgo indikators Coolmatic.
2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izvēli.
Redzams indikators Coolmatic.
Pēc aptuveni 6 stundām funkcija
Coolmatic automātiski izslēdzas.
Lai izslēgtu funkciju pirms tā izslēdzas
automātiski, atkārtojiet soļus.
Funkcija izslēdzas, izvēloties
ledusskapim citu iestatīto
temperatūru.
4.9 Holiday režīms
Šis režīms ļauj turēt ledusskapi tukšu
ilgāku laiku atvaļinājuma laikā, neļaujot
rasties sliktām smakām.
1. Nospiediet Mode, līdz parādās
atbilstošā ikona.
Mirgo indikators Holiday. Temperatūras
indikators rāda iestatīto temperatūru.
2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izvēli.
Redzams indikators Holiday.
Šis režīms izslēdzas,
izvēloties citu temperatūru.
4.10 Frostmatic funkcija
Funkcija Frostmatic paātrina svaigu
produktu sasaldēšanu un vienlaikus
aizsargā jau uzglabāšanai ievietotos
produktus no sasilšanas.
1. Lai aktivizētu funkciju, nospiediet
Mode, līdz parādās atbilstošā ikona.
Mirgo indikators Frostmatic.
2. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu
OK.
Redzams indikators Frostmatic.
Šī funkcija automātiski izslēdzas pēc 52
stundām.
Lai izslēgtu funkciju, pirms tā izslēdzas
automātiski, atkārtojiet soļus, līdz
Frostmatic indikators nodziest.
Funkcija izslēdzas, izvēloties
citu iestatīto temperatūru.
26
www.aeg.com
4.11 ChildLock funkcija
Aktivizējiet ChildLock, funkciju, lai pogas
nevarētu lietot bez atļaujas.
1. Nospiediet Mode, līdz parādās
atbilstošā ikona.
Mirgo indikators ChildLock.
2. Apstipriniet ar OK.
Redzams indikatorsChildLock.
Lai izslēgtu ChildLock funkciju, atkārtojiet
procedūru, līdz ChildLock indikators
nodziest.
4.12 DrinksChill funkcija
DrinksChill funkcija tiek izmantota, lai
noteiktam laikam iestatītu skaņas
signālu. Piemērota, ja, piemēram, pēc
receptes pārtiku nepieciešams atdzesēt
noteiktu laika periodu.
Tā ir noderīga arī tad, kad nepieciešams
atgādinājums par ātrai atdzesēšanai
saldētavā ievietotām pudelēm.
1. Piespiediet Mode taustiņu, līdz
parādās atbilstošā ikona.
Mirgo indikators DrinksChill.
Taimeris dažas sekundes rāda iestatīto
vērtību (30 minūtes).
2. Nospiediet taimera regulēšanas
taustiņu, lai mainītu iestatīto taimera
vērtību diapazonā no 1 līdz 90
minūtēm.
3. Apstipriniet ar OK.
Redzams indikators DrinksChill.
Taimeris sāk mirgot.(min)
Laika atskaites beigās mirgo indikators
DrinksChill un atskan skaņas signāls.
Nospiediet OK, lai izslēgtu skaņu un
apturētu funkciju.
Lai izslēgtu funkciju, atkārtojiet soļus, līdz
DrinksChill nodziest.
Laiku var mainīt jebkurā
laika atskaites laikā un pirms
darbības beigām, piespiežot
aukstākas temperatūras
taustiņu un siltākas
temperatūras taustiņu.
4.13 Paaugstinātas
temperatūras brīdinājuma
signāls
Temperatūras palielināšanās saldētavas
nodalījumā (piemēram, sakarā ar agrāku
energopadeves problēmu) tiek norādīta
ar mirgojošu trauksmes ikonu un
saldētavas temperatūras indikatoriem, un
skaņas signālu.
Nospiediet jebkuru taustiņu.
Skaņas signāls izslēdzas.
Saldētavas temperatūras indikators rāda
augstāko temperatūru uz dažām
sekundēm, pēc tam tas rāda
sasniedzamo temperatūru.
Brīdinājuma indikators
turpina mirgot, līdz
atjaunojas normālais režīms.
4.14 Durvju atvēršanās
brīdinājuma signāls
Ja durvis paliek atvērtas aptuveni
90 sekundes, atskan skaņas signāls un
mirgo brīdinājuma indikators.
Skaņas signāls izslēdzas, kad tiek
aizvērtas durvis. Brīdinājuma signāla
laikā skaņu var izslēgt, nospiežot jebkuru
taustiņu.
4.15 DYNAMICAIR funkcija
Lai ieslēgtu funkciju:
1. Nospiediet taustiņu Mode, līdz
parādās atbilstošā ikona.
Mirgo indikators DYNAMICAIR.
2. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu
OK.
Redzams indikators DYNAMICAIR.
Lai izslēgtu funkciju, atkārtojiet soļus, līdz
DYNAMICAIR indikatora ikona nodziest.
Ja funkcija aktivizējas
automātiski, DYNAMICAIR
indikators neparādās (skatiet
sadaļu „Izmantošana
ikdienā”).
Funkcijas DYNAMICAIR
aktivizēšanās palielina
enerģijas patēriņu.
LATVIEŠU
27
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un
pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU!
Neizmantojiet mazgāšanas
līdzekļus, abrazīvos
pulverus, tīrīšanas līdzekļus
uz hlora vai eļļas bāzes, tā
kā tie var sabojāt apdari.
5.2 Durvju plauktu
novietošana
Lai uzglabātu dažāda lieluma produktus
iesaiņojumā, durvju plauktus var novietot
dažādā augstumā.
1. Pakāpeniski velciet plauktu uz augšu,
līdz tas atbrīvojas.
2. Novietojiet to nepieciešamajā
stāvoklī.
5.3 Izņemami plaukti
Ledusskapja iekšējās sienas ir aprīkotas
ar vadotnēm, kas paredzētas plauktu
izvietošanai dažādos līmeņos.
1
2
Lai nodrošinātu pareizu
gaisa cirkulāciju, neizņemiet
virs dārzeņu atvilktnes esošo
stikla plauktu.
5.4 DYNAMICAIR
Ledusskapja ir aprīkots ar ierīci, kas ļauj
ātri atdzesēt produktus un uzturēt
vienmērīgu temperatūru nodalījumā.
Šī ierīce aktivizējas automātiski, kad
nepieciešams, piemēram, lai ātri atgūtu
iepriekšējo temperatūru pēc durvju
atvēršanas vai arī, ja gaisa temperatūra ir
augsta.
Šim modelim ir maināma
uzglabāšanas kaste, ko var pārvietot
uz sāniem.
28
www.aeg.com
Ja nepieciešams, ierīci ir
iespējams ieslēgt manuāli
(skatiet sadaļu
"DYNAMICAIR funkcija").
DYNAMICAIR ierīce pārstāj
darboties, un aktivizējas
uzreiz pēc durvju
aizvēršanas.
5.6 Atlaidināšana
Īpaši stipri sasaldēti vai saldēti produkti
pirms to lietošanas jāatlaidina
ledusskapja nodalījumā vai istabas
temperatūrā (atkarībā no šim procesam
paredzētā laika).
Nelielus produktus, kas tikko izņemti no
saldētavas, var pagatavot arī saldētā
veidā: šajā gadījumā palielināsies
produktu pagatavošanas laiks.
5.5 Saldētas pārtikas
saldēšana un uzglabāšana
5.7 Kā iegūt ledus gabaliņus
Saldētava piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
Ierīces komplektācijā ir viena vai vairākas
ledus gabaliņu pagatavošanai
piemērotas paplātes.
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas ledusskapja neizmantošanas,
pirms ievietot nodalījumā produktus,
ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas,
iestatot Frostmatic funkciju.
Lai sasaldētu svaigus produktus,
ievietojiet tos augšējā nodalījumā.
Maksimālais produktu daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā, ir minēts
tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas
ierīces iekšpusē.
Sasaldēšanas process aizņemt 24
stundas: šajā laikā neievietojiet citu
pārtiku, kas jāsasaldē.
Lai izņemtu trauciņus no
saldētavas, neizmantojiet
metāliskus priekšmetus.
1. Piepildiet šīs paplātes ar ūdeni
2. Ielieciet paplātes saldētavā.
5.8 Aukstuma elements
Saldētavā ir vismaz viens aukstuma
elements, kas palielina produktu
uzglabāšanas laiku elektrības piegādes
pārtraukuma gadījumā.
Ja sākas nejaušs
atkausēšanas process,
piemēram, elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma dēļ
(elektrības piegādes
pārtraukuma laiks ir ilgāks
par tehnisko datu plāksnītē
minēto uzglabāšanas ilgumu
elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma gadījumā),
atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo un pēc to
atdzišanas — atkārtoti
jāsasaldē (pēc atdzišanas).
6. PADOMI UN IETEIKUMI
6.1 Skaņas normālas
darbības laikā
Darbības laikā ir normālas šādas skaņas:
•
Viegla burbuļojoša skaņa atskan no
spirālēm, kad tiek sūknēts
dzesēšanas šķidrums;
LATVIEŠU
•
•
•
Viegla dūcoša un pulsējoša skaņa
atskan no kompresora, kad tiek
sūknēts dzesēšanas šķidrums;
Pēkšņa rīboša skaņa no ierīces
iekšpuses, kuru izraisa termiskā
izplešanās (dabisks fizisks fenomens,
kas nav bīstams);
Viegla klikšķinoša skaņa no
temperatūras regulatora, kad
kompresors ieslēdzas un izslēdzas.
6.2 Ieteikumi elektroenerģijas
ietaupīšanā
•
•
Neatveriet vai neatstājiet ierīces
durvis atvērtas ilgāk nekā tas
nepieciešams.
Neizņemiet aukstuma akumulatorus
no saldētavas groza.
6.3 Ieteikumi svaigu produktu
uzglabāšanai ledusskapī
•
•
•
neuzglabājiet ledusskapī siltus
produktus vai gaistošus šķidrumus;
Pārklājiet vai iesaiņojiet produktus,
īpaši tos, kuriem piemīt stiprs
aromāts.
novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.
6.4 Ieteikumi uzglabāšanai
ledusskapī
Noderīgi ieteikumi:
•
•
•
Visa veida gaļa: iesaiņojiet piemērotā
iepakojumā un novietojiet uz stikla
plaukta virs dārzeņu atvilktnes;
Uzglabājiet gaļu ne ilgāk par 1-2
dienām.
Pagatavoti ēdieni, aukstie ēdieni:
nosedziet un novietojiet jebkurā
plauktā.
Augļi un dārzeņi: rūpīgi notīriet un
ievietojiet speciālā atvilktnē.
Ledusskapī nedrīkst uzglabāt
banānus, kartupeļus, sīpolus un
ķiplokus (ja vien tie nav iesaiņoti).
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
•
•
29
Sviests un siers: ievietojiet speciālā
hermētiskā tvertnē vai ietiniet
alumīnija folijā vai ievietojiet
polietilēna maisiņā, lai izvadītu pēc
iespējas vairāk gaisa.
Pudeles: uzskrūvējiet vāciņu un
novietojiet durvju pudeļu plauktā vai
(ja tāds ir) pudeļu plauktā.
6.5 Ieteikumi produktu
sasaldēšanai
•
•
•
•
•
•
•
Sasaldējiet tikai augstākās kvalitātes,
svaigus un rūpīgi notīrītus produktus.
Lai efektīvāk sasaldētu un atkausētu,
sadaliet pārtiku mazās porcijās.
Ietiniet pārtiku alumīnija folijā vai
polietilēnā. Pārliecinieties, ka
iesaiņojums ir hermētisks.
Lai izvairītos no jau saldētas pārtikas
temperatūras paaugstināšanās,
nenovietojiet tās tuvumā svaigu,
nesaldētu pārtiku.
Liesi produkti uzglabājas labāk un
ilgāk nekā tie, kuros ir augsts tauku
saturs. Sāls samazina produktu
uzglabāšanas laiku.
Neēdiet ledus gabaliņus, ledū
sasaldētu ūdeni vai ledenes uzreiz
pēc to izņemšanas no saldētavas.
Pastāv apsaldējuma risks.
Lai atcerētos produktu sasaldēšanas
laiku, ieteicams to pierakstīt uz katra
individuālā iepakojuma.
6.6 Ieteikumi saldētu
produktu uzglabāšanai
•
•
•
•
Pārbaudiet, vai tirdzniecībā pieejamie
produkti tika pareizi uzglabāti.
Pārbaudiet, vai saldētie produkti tiek
ievietoti saldētavā iespējami īsākā
laikā posmā.
tiklīdz produkti ir atkausēti, tie ātri
bojājas un tos nedrīkst atkārtoti
sasaldēt;
Nepārsniedziet produktu ražotāja
norādīto uzglabāšanas laiku.
30
www.aeg.com
7.1 Vispārīgie brīdinājumi
UZMANĪBU!
Pirms apkopes veikšanas
atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
Tādēļ, lai nepieļautu ūdens pārplūšanu
un nokļūšanu uz produktiem, ir svarīgi
periodiski iztīrīt arī ledusskapja
nodalījuma vidusdaļā esošo atkausētā
ūdens aizplūdes atveri.
Šīs ierīces dzesēšanas bloks
satur ogļūdeņradi, tādēļ
apkopi un uzlādi var veikt
tikai kvalificēti speciālisti.
Ierīces papildpiederumus un
detaļas trauku mazgājamā
mašīnā mazgāt nedrīkst.
7.2 Periodiska tīrīšana
UZMANĪBU!
Neraujiet, nepārvietojiet vai
nesabojājiet ierīcē esošās
caurules un/vai kabeļus.
UZMANĪBU!
Nesabojājiet dzesēšanas
sistēmu.
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālu tīrīšanas
līdzekli.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu
netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Tas uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu
7.3 Ledusskapja atkausēšana
Parastā darbības režīma laikā, ik reizi
apstājoties kompresora motora darbībai,
tiek automātiski likvidēts apsarmojums,
kas veidojas uz ledusskapja nodalījumā
esošā iztvaikotāja. Ūdens, kas rodas
atkausēšanas laikā, tiek novadīts īpašā
tvertnē, kas atrodas ierīces aizmugurē
virs kompresora motora, un tur iztvaiko.
7.4 Saldētavas atkausēšana
Ledusskapim ir bezsarmas saldētava.
Tas nozīmē, ka, saldētavai darbojoties,
apsarmojums uz iekšējām sienām un
produktiem neveidojas.
7.5 Ledusskapja ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1.
2.
3.
4.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Izņemiet produktus.
Iztīriet ierīci un visus piederumus.
Atstājiet durvis pusvirus, lai
nepieļautu nepatīkama aromāta
veidošanos.
UZMANĪBU!
Ja vēlaties atstāt ierīci
ieslēgtu, palūdziet, lai kāds
pārbauda to jūsu
prombūtnes laikā un novērš
produktu sabojāšanos
iespējamā elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma
gadījumā.
Mēs iesakām aktivizēt
Holiday režīmu.
LATVIEŠU
31
8. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ko darīt, ja...
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ierīce nedarbojas.
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Kontaktdakša nav pareizi
Pareizi ievietojiet kontaktdakšu
pievienota elektrotīkla kon‐ kontaktligzdā.
taktligzdai.
Elektrotīklā nav strāvas.
Redzama vai dzirdama
trauksme.
Temperatūras displejā re‐
dzams
vai
nevis cipari.
simbols
Lampa nedeg.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Pievienojiet elektrotīkla kon‐
taktligzdai citu elektroierīci.
Sazinieties ar kvalificētu elek‐
triķi.
Ierīce ir nesen ieslēgta, vai Skatiet sadaļu “Paaugstinātas
temperatūra ir pārāk aug‐ temperatūras brīdinājuma sig‐
sta.
nāls".
Temperatūra saldētavā ir
pārāk augsta.
Sazinieties ar kvalificētu elek‐
triķi vai ar tuvāko pilnvaroto
servisa centru.
Durvis ir atstātas vaļā.
Aizveriet durvis. Skatiet sadaļu
„Durvju atvēršanās brīdināju‐
ma signāls”.
Temperatūras sensora
problēma.
Sazvanieties ar tuvākā pilnva‐
roto servisa centru (dzesēša‐
nas sistēma uzturēs produktus
aukstus, bet temperatūru ne‐
būs iespējams regulēt).
Lampa darbojas gaidīša‐
nas režīmā.
Aizveriet un atveriet durvis.
Lampa ir bojāta.
Sazinieties ar tuvāko pilnvaro‐
to servisa centru.
Temperatūra ir iestatīta ne‐ Skatiet "Lietošana".
pareizi.
Vienlaicīgi ielikts liels
Pagaidiet dažas stundas un
daudzums pārtikas produk‐ pēc tam vēlreiz pārbaudiet
tu.
temperatūru.
Istabas temperatūra ir pā‐
rāk augsta.
Skatiet klimata klases tabulu
uz datu plāksnītes.
32
www.aeg.com
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Saldētavā ievietotie pro‐
dukti ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāšanas
ļaujiet tiem atdzist līdz istabas
temperatūrai.
Durvis nav pareizi aizvēr‐
tas.
Skatiet sadaļu "Durvju aizvēr‐
šana".
Ir aktivizēta "Frostmatic
funkcija" vai"Coolmatic
funkcija".
Skatiet sadaļu "Frostmatic
funkcija" vai”Coolmatic funkci‐
ja”.
Kompresors nesāk darboties Tas ir normāli. Kļūda nav
uzreiz pēc "Frostmatic" vai
radusies.
"Coolmatic” nospiešanas vai
pēc temperatūras mainīša‐
nas.
Kompresors sāk darboties pēc
kāda laika posma.
Ūdens ieplūst ledusskapī.
Pārtikas produkti traucē
ūdens ieplūšanai ūdens
kolektorā.
Pārliecinieties, ka pārtikas pro‐
dukti neskaras pie aizmugures
paneļa.
Ūdens notece aizsērējusi.
Iztīriet ūdens noteci.
Ūdens plūst uz grīdas.
Kušanas ūdeņu tekne nav Pievienojiet kušanas ūdeņu
pievienota tvaikošanas pa‐ tekni tvaikošanas paplātei.
plātei virs kompresora.
Nevar iestatīt temperatūru.
Ir aktivizēta "Frostmatic
funkcija" vai"Coolmatic
funkcija".
Izslēdziet "Frostmatic funkciju"
vai"Coolmatic funkciju” ma‐
nuāli vai uzgaidiet, līdz funkcija
automātiski atiestatās, lai ies‐
tatītu temperatūru. Skatiet sa‐
daļu "Frostmatic funkcija"
vai”Coolmatic funkcija”.
dEMo parādās displejā.
Ierīce atrodas demonstrā‐
cijas režīmā.
Turiet piespiestu OK aptuveni
10 sekundes, līdz atskan ilgs
signāls un displejs uz īsu laiku
izslēdzas.
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Temperatūras regulators
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Durvis nav pareizi aizvēr‐
tas.
Skatiet sadaļu "Durvju aizvēr‐
šana".
Pārtikas produktu tempera‐ Pirms ievietošanas ļaujiet pār‐
tūra ir pārāk augsta.
tikas produktiem atdzist līdz is‐
tabas temperatūrai.
Vienlaicīgi tiek uzglabāts
pārāk daudz pārtikas pro‐
duktu.
Ievietojiet mazāk pārtikas pro‐
duktu vienlaicīgi.
LATVIEŠU
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Durvis tika atvērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja tas
ir nepieciešams.
Ir aktivizēta "Frostmatic
funkcija" vai"Coolmatic
funkcija".
Skatiet sadaļu "Frostmatic
funkcija" vai”Coolmatic funkci‐
ja”.
Ierīcē necirkulē aukstais
gaiss.
Pārliecinieties, vai ierīcē notiek
aukstā gaisa cirkulācija.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu,
sazinieties ar tuvāko
pilnvaroto servisa centru.
8.2 Spuldzes maiņa
Ierīcei ir ilga darba mūža iekšējais LED
apgaismojums.
8.3 Durvju aizvēršana
1. Durvju blīvējuma tīrīšana.
2. Ja nepieciešams, noregulējiet durvis.
Skatiet montāžas norādījumus.
3. Ja nepieciešams, nomainiet durvju
blīvējumu. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
Apgaismojuma ierīci drīkst nomainīt tikai
apkopes speciālists. Sazinieties ar savu
pilnvaroto servisa centru.
9. TROKŠŅI
Normālas darbības laikā var dzirdēt dažādas skaņas (kompresora, aukstumaģenta
cirkulācijas).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
33
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
34
www.aeg.com
SSSRRR!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. TEHNISKIE DATI
10.1 Ražojuma informācijas lapa
Preču zīme
AEG
Modelis
SCE81826TS PNC925501037
Kategorija
7. Ledusskapis - saldētava
Energoefektivitātes klase
A++
LATVIEŠU
Enerģijas patēriņš kWh gadā, balstoties uz 24 stun‐
du standarta testu rezultātiem. Faktiskais enerģijas
patēriņš ir atkarīgs no ierīces izmantošanas un tās
atrašanās vietas.
228
Uzglabāšanas tilpums litros, ledusskapis
192
Uzglabāšanas tilpums litros, zvaigznīte
-
Uzglabāšanas tilpums litros, pagraba zona
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vīns
-
Uzglabāšanas tilpums litros, kopsumma
253
Uzglabāšanas tilpums litros, saldētājs
61
Uzglabāšanas tilpums litros, vēsuma kamera
-
Uzglabāšanas tilpums litros, citi nodalījumi
-
Tā saldētāja nodalījuma zvaigznīšu apzīmējums,
kam vislielākais uzglabāšanas tilpums (l)
****
Projektētā temperatūra “citiem nodalījumiem” > 14
°C (°C), jā ir
-
Bezsarmas (J/N), ledusskapis
Nē
Bezsarmas (J/N), saldētājs
Jā
Enerģijas pārtraukšanas drošs, h
21
Saldēšanas jauda, kg/24 h
10
Klimata klase
SN-N-ST-T
Zemākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pare‐
dzēta šī iekārtas lietošana, °C
10
Augstākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pare‐
dzēta šī iekārtas lietošana, °C
43
Emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW
39
Lebūvējama iekārta J/N
Jā
šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai Jā/Nē Nē
10.2 Papildu tehniskie dati
Iebūvēšanai paredzētās
nišas izmēri
Augstums
1780 mm
Platums
560 mm
Dziļums
550 mm
Spriegums
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
35
36
www.aeg.com
11. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
37
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 37
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 39
3. ĮRENGIMAS........................................................................................................ 41
4. NAUDOJIMAS.....................................................................................................42
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 45
6. PATARIMAI.........................................................................................................47
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.................................................................................. 48
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..........................................................................................49
9. TRIUKŠMAS....................................................................................................... 51
10. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................ 52
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
38
www.aeg.com
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti nuo 3 iki 8 metų vaikai ir
asmenys, turintys labai sunkią ir sudėtingą negalią,
jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– ūkininkų gyvenamuosiuose namuose; darbuotojų
valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse,
biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami paspartinti atitirpinimo
procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar
kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
39
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų
maisto produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos,
kuriuos rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite
tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti pavojus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Nenaudokite prietaiso, prieš
įrengdami jį balduose.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite
bent 4 valandas, prieš jungdami
prietaisą į maitinimo tinklą. Per tą
laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
•
•
•
Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
Neįrenkite prietaiso per daug
drėgnose ar per šaltose vietose.
Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad
nesubraižytumėte grindų.
Prietaise yra sausiklio maišelis. Tai ne
žaislas. Tai ne maistas. Iškart jį
išmeskite.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sukelti gaisrą ir
gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS!
Kai statote prietaisą,
įsitikinkite, kad maitinimo
laidas nebūtų prispaustas ar
pažeistas.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite daugiakanalių
kištukų, jungiklių ir
ilginamųjų laidų.
•
Prietaisą privaloma įžeminti.
40
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., elektros kištuko, maitinimo
kabelio, kompresoriaus). Iškvieskite
įgaliotojo techninės priežiūros centro
atstovą arba elektriką, kad pakeistų
elektrines dalis.
Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį ar
sukelti gaisrą.
•
•
•
•
•
2.4 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
Jeigu šaltnešio grandinė būtų
pažeista, patalpoje nedekite liepsnos
ir saugokite prietaisą nuo uždegimo
šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpą.
Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gazuotų gėrimų. Kitaip gėrimo indas
bus veikiamas slėgio.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas
asmuo.
Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
2.6 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
LIETUVIŲ
2.7 Seno prietaiso išmetimas
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
•
41
Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Viršijus nustatytas ribas, kai
kurių rūšių modeliuose gali
būti veikimo sutrikimų.
Tinkamas veikimas
garantuojamas tik tuo atveju,
jeigu nebus viršytos
nustatytos temperatūros
ribos. Kilus abejonių dėl to,
kur įrengti prietaisą,
kreipkitės į pardavėją, mūsų
klientų aptarnavimo tarnybą
arba artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
3.1 Kur statyti prietaisą
Kaip įrengti, žr. surinkimo
instrukciją.
Kad užtikrintumėte geriausą veikimą,
įrenkite prietaisą atokiai nuo šilumos
šaltinių, pvz., radiatorių, katilų ir
tiesioginių saulės spindulių. Palikite
pakankamai vietos orui laisvai cirkuliuoti
aplink prietaiso galinę pusę.
3.2 Padėties parinkimas
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje patalpoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje.
Klimato
klasė
Aplinkos oro temperatūra
SN
10–32 °C
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
3.3 Elektros jungtis
•
•
•
•
Prieš prijungdami prietaisą prie
elektros tinklo, patikrinkite, ar
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
3.4 Reikalavimai ventiliacijai
Už prietaiso turi būti pakankamas oro
srautas.
42
www.aeg.com
DĖMESIO
Kaip įrengti, žr. surinkimo
instrukciją.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
4. NAUDOJIMAS
4.1 Valdymo skydelis
1
8
7
6
1 Ekranas
2 Aukštesnės šaldiklio temperatūros
nustatymo mygtukas
3 Žemesnės šaldiklio temperatūros
nustatymo mygtukas
4 OK
5 Mode
6 Aukštesnės šaldytuvo temperatūros
nustatymo mygtukas
5
4
3
2
7 Žemesnės šaldytuvo temperatūros
nustatymo mygtukas
8 ON/OFF
Mygtukų signalą galima pakeisti vienu
metu paspaudus ir kelias sekundes
palaikius nuspaudus Mode mygtuką ir
temperatūros mažinimo mygtuką.
Pakeitimą galima atitaisyti.
4.2 Rodinys
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
A. Šaldytuvo skyriaus indikatorius
B. Laikmačio indikatorius
/ temperatūros indikatorius
C. ON/OFF indikatorius
D. Coolmatic funkcija
E. Holiday režimas
F. Frostmatic funkcija
G. Temperatūros indikatorius
H. Šaldiklio skyriaus indikatorius
I. Įspėjamasis indikatorius
J. ChildLock funkcija
K. DrinksChill funkcija
LIETUVIŲ
43
L. DYNAMICAIR funkcija
4.3 Įjungimas
1. Įjunkite maitinimo laido kištuką į
elektros lizdą.
2. Jeigu ekranas neįjungtas,
paspauskite prietaiso ON/OFF.
Temperatūros indikatoriai rodo
nustatytą numatytąją temperatūrą.
Po kelių sekundžių gali
įsijungti įspėjamasis
signalas.
Kaip atkurti įspėjamąjį
signalą, žr. skyrių „ĮĮspėjimas
dėl aukštos temperatūros.
Kaip parinkti kitą nustatytą temperatūros
vertę, žr. skyriuje „Temperatūros
reguliavimas“.
Jeigu ekrane rodoma "dEMo", žr. skyrelį
„Trikčių šalinimas“.
4.4 Išjungimas
1. Spauskite prietaiso ON/OFF 5
sekundes.
Ekranas išsijungia.
2. Iš elektros lizdo ištraukite elektros
laido kištuką.
1. Spaudinėkite Mode tol, kol pasirodys
atitinkama piktograma.
Mirksi šaldytuvo OFF indikatorius.
2. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
Šaldytuvo OFF indikatorius užgęsta.
Kaip parinkti kitą nustatytą
temperatūros vertę, žr.
skyriuje „Temperatūros
reguliavimas“.
4.7 Šaldytuvo išjungimas
1. Spaudinėkite Mode tol, kol pasirodys
atitinkama piktograma.
Mirksi šaldytuvo OFF indikatorius ir
šaldytuvo skyriaus indikatorius.
Šaldytuvo temperatūros indikatoriuje
rodomi brūkšneliai.
2. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
Ekrane rodomas šaldytuvo OFF
indikatorius.
4.8 Coolmatic funkcija
4.5 Temperatūros
reguliavimas
Jei jums reikia įdėti didelį kiekį šiltų
maisto produktų, pavyzdžiui, apsipirkus
bakalėjos parduotuvėje,
rekomenduojame įjungti Coolmatic
funkciją, kad produktai greičiau sušaltų ir
jie nesušildytų šaldytuve jau esančių
produktų
Nustatykite prietaiso temperatūrą,
spausdami temperatūros valdiklius.
Nustatyta numatytoji temperatūra:
• +5 °C šaldytuve
• -18 °C šaldiklyje
Temperatūros indikatoriai rodo
nustatytąją temperatūrą.
1. Spaudinėkite Mode tol, kol pasirodys
atitinkama piktograma.
Mirksi indikatorius Coolmatic.
2. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
Rodomas indikatorius Coolmatic.
Funkcija Coolmatic automatiškai
išsijungia maždaug po 6 valandų.
Nustatyta temperatūra
pasiekiama per 24 valandas.
Nutrūkus elektros tiekimui,
nustatyta temperatūra
išsaugoma atmintyje.
4.6 Šaldytuvo įjungimas
Pakanka paspausti šaldytuvo
temperatūros reguliatorių, kad
įjungtumėte šaldytuvą. Norėdami įjungti
šaldytuvą kitu būdu:
Norėdami išjungti šią funkciją prieš jai
automatiškai išsijungiant, kartokite šį
procesą.
Ši funkcija išjungiama
pasirinkus kitą nustatytą
šaldytuvo temperatūrą.
4.9 Režimas Holiday
Šis režimas naudojamas tam, kad per
ilgas atostogas prietaisą būtų galima
laikyti uždarytą bei tuščią ir nepradėtų
sklisti nemalonus kvapas.
44
www.aeg.com
1. Spaudinėkite Mode tol, kol pasirodys
atitinkama piktograma.
Mirksi indikatorius Holiday. Temperatūros
indikatorius rodo nustatytą temperatūrą.
2. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
Rodomas indikatorius Holiday.
Šis režimas išsijungia,
pasirinkus skirtingą
temperatūrą.
4.10 Frostmatic funkcija
Funkcija Frostmatic pagreitina šviežių
produktų užšaldymą ir apsaugo jau
užšaldytus maisto produktus, kad
netikėtai neatšiltų.
1. Norėdami įjungti šią funkciją,
spauskite mygtuką Mode, kol
pasirodys atitinkama piktograma.
Mirksi indikatorius Frostmatic.
2. Paspauskite mygtuką OK, kad
patvirtintumėte.
Rodomas indikatorius Frostmatic.
Ši funkcija automatiškai išsijungia po 52
valandų.
Norėdami šią funkciją išjungti prieš jos
automatinę pabaigą, kartokite procesą
tol, kol indikatorius Frostmatic išsijungs.
Ši funkcija išsijungia
parinkus kitą nustatytos
temperatūros vertę.
4.11 Funkcija ChildLock
Įjunkite funkciją ChildLock, kad
užrakintumėte mygtukus nuo jų
panaudojimo netyčia.
1. Spaudinėkite Mode tol, kol pasirodys
atitinkama piktograma.
Mirksi indikatorius ChildLock.
2. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
Rodomas indikatorius ChildLock.
Norėdami išjungti ChildLock funkciją,
pakartokite procesą, kol ChildLock
indikatorius išsijungs.
4.12 Funkcija DrinksChill
Funkcija DrinksChill naudojama garso
signalui norimu metu nustatyti; ši funkcija
naudinga, kai, pavyzdžiui, pagal receptą
maisto produktus reikia tam tikrą laiką
šaldyti.
Ji taip pat naudinga, kai reikalingas
priminimas, kad nepamirštumėte greitam
atvėsinimui į šaldiklį įdėtų butelių.
1. Spaudinėkite Mode tol, kol pasirodys
atitinkama piktograma.
Mirksi indikatorius DrinksChill.
Laikmatis kelias sekundes rodo nustatytą
vertę (30 minučių).
2. Norėdami nustatyti laikmačio vertę
nuo 1 iki 90 minučių, paspauskite
laikmačio reguliatorių.
3. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
Rodomas indikatorius DrinksChill.
Laikmatis pradeda mirksėti (min).
Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui,
mirksi indikatorius DrinksChill ir skamba
garso signalas. Paspauskite OK, kad
išjungtumėte garsą ir sustabdytumėte šią
funkciją.
Norėdami išjungti funkciją, kartokite
procesą, kol DrinksChill išsijungs.
Laiką galima pakeisti bet
kada atgalinės atskaitos
metu ir pabaigoje,
paspaudus temperatūros
mažinimo ir temperatūros
didinimo mygtuką.
4.13 Įspėjimas dėl aukštos
temperatūros
Apie šaldiklio skyriuje pakilusią
temperatūrą (pavyzdžiui, dėl pirmiau
nutrūkusio elektros tiekimo) įspėja
mirksinti įspėjamoji piktograma ir šaldiklio
temperatūros indikatoriai bei skambantis
garso signalas.
Paspauskite bet kurį mygtuką.
Garso signalas išsijungia.
Šaldiklio temperatūros indikatoriuje
kelias sekundes rodoma aukščiausia
temperatūra, paskui vėl rodoma
nustatytoji temperatūra.
Įspėjamasis indikatorius
mirksi tol, kol darbo sąlygos
tampa įprastos.
4.14 Atidarytų durelių
įspėjimo signalas
Jeigu durelės paliekamos atidarytos
maždaug 90 sekundžių, pasigirsta garso
LIETUVIŲ
signalas ir mirksi įspėjamasis
indikatorius.
Įspėjimai sustabdomi uždarius dureles.
Veikiant įspėjamajam signalui, garso
signalą nutildysite paspaudę bet kurį
mygtuką.
4.15 DYNAMICAIR funkcija
Norėdami įjungti šią funkciją:
1. Spauskite mygtuką Mode tol, kol
pasirodys atitinkama piktograma.
Mirksi indikatorius DYNAMICAIR.
2. Paspauskite mygtuką OK, kad
patvirtintumėte.
45
Rodomas indikatorius DYNAMICAIR.
Norėdami išjungti funkciją, kartokite
procesą, kol indikatoriaus piktograma
DYNAMICAIR išsijungs.
Jeigu funkcija įjungiama
automatiškai, indikatorius
DYNAMICAIR nerodomas
(žr. „Kasdienis naudojimas“).
Įjungus funkciją
DYNAMICAIR, padidėja
energijos sąnaudos.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso
vidų ir visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
DĖMESIO
Nenaudokite ploviklių,
šveičiamųjų miltelių, chloro
ar naftos pagrindo valiklių,
nes jie sugadins apdailą.
5.2 Durelių lentynų
išdėstymas
Norint laikyti įvairių dydžių maisto
pakuotes, durelių lentynas galima
išdėstyti skirtingame aukštyje.
1. Pamažu traukite lentyną aukštyn, kol
ji atsilaisvins.
2. Tada įstatykite į norimą vietą.
Šiame modelyje yra keičiama
laikymo dėžė, kurią galima pastumti į
šonus.
5.3 Išimamos lentynos
Šaldytuvo sienelėse yra įrengti bėgeliai,
todėl lentynas galima įstatyti į norimas
vietas.
46
www.aeg.com
5.5 Užšaldymas ir užšaldytų
maisto produktų saugojimas
1
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti
šviežius maisto produktus ir ilgai laikyti
užšaldytus arba visiškai užšaldytus.
Jungiant prietaisą pirmą kartą arba po
ilgos pertraukos, prieš sudedant
produktus į skyrių, prietaisą reikia įjungti
mažiausiai prieš 2 valandas, įjungus
funkciją Frostmatic.
2
Neperkelkite stiklinės
lentynos virš daržovių
stalčiaus, kad tinkamai
cirkuliuotų oras.
5.4 DYNAMICAIR
Šaldytuvo skyriuje įrengtas įtaisas, kuris
leidžia greitai atšaldyti maisto produktus
ir užtikrina vienodesnę temperatūrą
skyriuje.
Kai reikia, šis įtaisas automatiškai
įsijungia, pavyzdžiui, kai reikia greitai
atkurti temperatūrą po durelių atidarymo
arba esant aukštai aplinkos temperatūrai.
Norėdami užšaldyti šviežius maisto
produktus, dėkite juos į viršutinį skyrių.
Maksimalus maisto kiekis, kurį galima
užšaldyti per 24 valandas, nurodytas
duomenų lentelėje – prietaiso viduje
esančioje plokštelėje
Užšaldymo procesas trunka 24 valandas,
tuo metu į šaldiklį negalima dėti daugiau
produktų.
Atsitiktinio atitirpimo atveju,
pavyzdžiui, išsijungus
elektros maitinimui, jei
maitinimo nebuvo ilgiau,
negu duomenų lentelės
eilutėje „Produktų
išsilaikymo trukmė“ nurodyta
trukmė, atitirpusius
produktus reikia nedelsiant
suvartoti arba iš karto išvirti /
iškepti ir užšaldyti
pakartotinai (ataušinus).
5.6 Atitirpinimas
Visiškai užšaldytus arba užšaldytus
maisto produktus prieš juos naudojant
galima atitirpinti šaldytuvo skyriuje arba
kambario temperatūroje – tai priklauso
nuo to, kiek laiko galite skirti šiam darbui.
Prireikus galima įjungti įtaisą
rankomis (žr. skyrių
„Funkcija DYNAMICAIR“).
Įtaisas DYNAMICAIR
išsijungia atidarius dureles ir
nedelsiant vėl įsijungia
dureles uždarius.
Mažus užšaldytus maisto produkto
gabalėlius galima gaminti iškart juos
išėmus iš šaldiklio, tačiau jų gaminimas
užtruks ilgiau.
5.7 Ledo kubelių gamyba
Šiame prietaise yra vienas arba keli
dėklai ledo kubeliams gaminti.
Netraukite dėklų iš šaldiklio
metaliniais įrankiais.
LIETUVIŲ
1. Pripildykite šiuos dėklus vandens
2. Įdėkite ledo dėklus į šaldiklio skyrių.
47
trukmę tuo atveju, jeigu nutrūktų elektros
energijos tiekimas.
5.8 Šalčio akumuliatoriai
Šaldiklyje yra mažiausiai vienas šalčio
akumuliatorius, kuris pailgina laikymo
6. PATARIMAI
6.1 Normalaus veikimo garsai
•
Šie garsai girdėti yra normalu prietaisui
veikiant:
•
•
•
•
•
silpnas gurguliavimas ir burbuliavimas
iš gyvatukų, kai pumpuojamas
šaltnešis.
Dūzgimas ir pulsuojantis garsas iš
kompresoriaus, kai pumpuojamas
šaltnešis.
Staigus traškesys prietaiso viduje dėl
terminio plėtimosi (natūralus ir
nepavojingas fizikinis reiškinys).
Silpnas spragsėjimas iš temperatūros
reguliatoriaus, kai įsijungia ar
išsijungia kompresorius.
6.2 Patarimai, kaip taupyti
energiją
•
•
Neatidarinėkite dažnai durelių,
nepalikite jų atvirų ilgiau, negu yra
būtina.
Neišimkite šaltų akumuliatorių iš
šaldiklio krepšio.
6.3 Šviežių maisto produktų
šaldymo patarimai
•
•
•
Šaldytuve nelaikykite šiltų maisto
produktų arba garuojančių skysčių.
Maisto produktus uždenkite arba
įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu
kvapu.
Maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti
oras.
6.4 Šaldymo patarimai
Naudingi patarimai:
•
Mėsa (visų rūšių): įvyniokite į
tinkamas pakuotes ir sudėkite ant
stiklinės lentynos, virš daržovių
stalčiaus. Laikykite mėsą ne daugiau
kaip 1–2 dienas.
•
•
Paruoštus produktus, šaltus
patiekalus: uždenkite ir padėkite ant
bet kurios lentynos.
Vaisius ir daržoves: kruopščiai
nuplaukite ir įdėkite į specialų stalčių.
Bananų, bulvių, svogūnų ir česnakų,
jei jie nesupakuoti, šaldytuve laikyti
negalima.
Sviestą ir sūrį: įdėkite į specialią orui
nepralaidžią talpyklę arba suvyniokite
į aliuminio foliją ar įdėkite ir polietileno
maišelį ir pašalinkite kuo daugiau oro.
Butelius: reikia uždaryti kamšteliais ir
įdėti į durelėse esančią butelių lentyną
arba (jeigu yra) ant grotelių buteliams.
6.5 Užšaldymo patarimai
•
•
•
•
•
•
•
Užšaldykite tik aukščiausios kokybės,
šviežius ir gerai nuvalytus maisto
produktus.
Padalykite maistą į mažas porcijas,
kad galėtumėte veiksmingiau
užšaldyti ir atšildyti.
Suvyniokite maistą į aliuminio foliją
arba polietileną. Patikrinkite, ar
pakuotės nepraleidžia oro.
Nedėkite šviežio neužšaldyto maisto
prie jau užšaldyto maisto, kad
nepadidintumėte jo temperatūros.
Liesi maisto produktai laikomi geriau ir
ilgiau negu riebūs produktai. Druska
sumažina maisto produktų laikymo
trukmę.
Nevalgykite ledo kubelių, ledukų ar
varveklių iškart išėmę juos iš šaldiklio.
Galite nusideginti šalčiu.
Rekomenduojame ant kiekvieno
paketo nurodyti užšaldymo datą, kad
žinotumėte laikymo trukmę.
48
www.aeg.com
6.6 Užšaldyto maisto laikymo
patarimai
•
•
•
•
Pasirūpinkite, kad pramoniniu būdu
užšaldyti maisto produktai būtų buvę
tinkamai laikyti parduotuvėje.
Pasirūpinkite, kad užšaldyti produktai
iš parduotuvės į šaldiklį būtų pernešti
per kuo trumpesnį laiką.
Atitirpdyti maisto produktai greitai
genda; juos pakartotinai užšaldyti
draudžiama.
Neviršykite maisto produktų gamintojo
nurodyto laikymo trukmės.
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Bendri įspėjimai
DĖMESIO
Prieš atlikdami techninę
priežiūrą, ištraukite prietaiso
kištuką.
Šio prietaiso šaldymo bloke
yra angliavandenilių, todėl
techninės priežiūros ir
pakartotinio užpildymo
darbus privalo atlikti tik
įgaliotieji specialistai.
Prietaiso priedų ir dalių
negalima plauti indaplovėje.
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą ir sutaupysite elektros
energijos.
7.3 Šaldytuvo atitirpdymas
Įprasto prietaiso naudojimo metu, kai
nustoja veikti kompresorius, nuo
šaldytuvo skyriaus sienelės automatiškai
pašalinamas šerkšnas. Atitirpęs vanduo
lataku nuteka į specialų indą, esantį
prietaiso galinėje dalyje, virš
kompresoriaus; ten vanduo išgaruoja.
Labai svarbu reguliariai išvalyti atitirpusio
vandens nutekėjimo angą, kuri yra
šaldytuvo skyriaus kanalo viduryje – tada
vanduo neišsilies ir nelašės ant viduje
esančių maisto produktų.
7.2 Reguliarus valymas
DĖMESIO
Netraukite, nejudinkite ir
nepažeiskite jokių prietaiso
viduje esančių vamzdelių ir
(arba) kabelių.
DĖMESIO
Nepažeiskite aušinamosios
sistemos.
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens
ir neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius
ir juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir
be jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale
esantį kondensatorių ir kompresorių
valykite šepetėliu.
7.4 Šaldiklio atitirpdymas
Šaldiklio skyrius yra be šerkšno. Tai
reiškia, kad prietaiso veikimo metu nei
ant sienelių, nei ant maisto produktų
šerkšnas nesiformuoja.
7.5 Laikotarpiai, kai
prietaisas nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
LIETUVIŲ
1.
2.
3.
4.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
49
DĖMESIO
Jeigu norite palikti prietaisą
įjungtą, ko nors paprašykite,
kad kartkartėmis patikrintų,
ar dėl elektros maitinimo
pertrūkio negenda jame
laikomi maisto produktai.
Rekomenduojame įjungti
režimą Holiday.
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neveikia.
Prietaisas išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Maitinimo laido kištukas
netinkamai įjungtas į elek‐
tros tinklo lizdą.
Tinkamai įkiškite maitinimo lai‐
do kištuką į maitinimo tinklo
lizdą.
Maitinimo tinklo lizde nėra
įtampos.
Įjunkite į maitinimo tinklo lizdą
kitą elektros prietaisą. Kreipki‐
tės į kvalifikuotą elektriką.
Įsijungia garsinis ar vaizdinis Kamera neseniai buvo
įspėjamasis signalas.
įjungta arba temperatūra
yra per aukšta.
Temperatūros ekrane rodo‐
mas simbolis
skaičiai.
,
Lemputė nešviečia.
, o ne
Žr. „Įspėjimas dėl aukštos tem‐
peratūros“.
Temperatūra prietaise per
aukšta.
Kreipkitės į kvalifikuotą elektri‐
ką arba artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Durelės paliktos atviros.
Uždarykite dureles. Žr. skyrių
„Atidarytų durelių įspėjimo sig‐
nalas"
Temperatūros jutiklio trik‐
tis.
Kreipkitės į artimiausią įgalio‐
tąjį techninės priežiūros centrą
(aušinamoji sistema ir toliau
šaldys maisto produktus, ta‐
čiau bus neįmanoma reguliuoti
temperatūros).
Lemputė veikia parengties
režimu.
Uždarykite ir atidarykite dure‐
les.
Perdegusi lemputė.
Kreipkitės į artimiausią įgalio‐
tąjį techninės priežiūros cent‐
rą.
50
www.aeg.com
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Kompresorius veikia nesu‐
stodamas.
Netinkamai nustatyta tem‐
peratūra.
Žr. skyrelį „Veikimas“.
Vienu metu įdėta daug
maisto produktų.
Palaukite keletą valandų ir vėl
patikrinkite temperatūrą.
Per aukšta patalpos tem‐
peratūra.
Žr. klimato klasių schemą
techninių duomenų plokštelė‐
je.
Į prietaisą įdėti maisto pro‐
duktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol jie
atvės iki kambario temperatū‐
ros.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Žr. skyrių „Durelių uždarymas“.
Įjungta funkcija „Frostma‐
tic“ arba „Coolmatic“.
Žr. „Funkcija Frostmatic“ arba
„Funkcija Coolmatic“.
Paspaudus „Frostmatic“ ar‐ Tai normalu ir ne sutriki‐
ba „Coolmatic“ arba pakeitus mas.
temperatūrą, kompresorius
įsijungia ne iš karto.
Kompresorius įsijungia po ku‐
rio laiko.
Į šaldytuvą teka vanduo.
Maisto produktai neleidžia
vandeniui nutekėti į van‐
dens rinktuvą.
Patikrinkite, ar maisto produk‐
tai neliečia galinės sienelės.
Užsikimšo vandens išleidi‐
mo anga.
Išvalykite vandens išleidimo
angą.
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nutekė‐ Pritvirtinkite atitirpusio van‐
jimo vamzdelis veda ne į
dens nutekėjimo vamzdelį prie
garinimo indą, esantį virš
garinimo indo.
kompresoriaus.
Negalima nustatyti tempera‐
tūros.
Įjungta funkcija „Frostma‐
tic“ arba „Coolmatic“.
Patys rankomis išjunkite funk‐
ciją „Frostmatic“ arba „Cool‐
matic“ arba palaukite, kol ši
funkcija bus atkurta automatiš‐
kai, ir nustatykite temperatūrą.
Žr. „Funkcija Frostmatic“ arba
„Funkcija Coolmatic“.
dEMo rodoma ekrane.
Prietaisas veikia demonst‐
raciniu režimu.
Laikykite maždaug 10 sekun‐
džių nuspaudę Gerai, kol pasi‐
girs ilgas signalas ir ekranas
trumpam išsijungs.
Temperatūra prietaise per
žema / per aukšta.
Netinkamai nustatytas
Nustatykite aukštesnę / že‐
temperatūros reguliatorius. mesnę temperatūrą.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Žr. skyrių „Durelių uždarymas“.
Maisto produktų tempera‐
tūra per aukšta.
Prieš sudėdami maisto pro‐
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu įdėkite mažiau
maisto produktų.
Dažnai atidarinėjamos du‐
relės.
Dureles atidarykite tik jei rei‐
kia.
Įjungta funkcija „Frostma‐
tic“ arba „Coolmatic“.
Žr. „Funkcija Frostmatic“ arba
„Funkcija Coolmatic“.
Prietaise nevyksta šalto
oro cirkuliacija.
Pasirūpinkite, kad prietaise
vyktų šalto oro cirkuliacija.
Jei problemos išspręsti
nepavyko, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
8.2 Lemputės keitimas
Šiame prietaise įrengta ilgai veikianti
diodinė vidaus apšvietimo lemputė.
8.3 Durelių uždarymas
1. Nuvalykite durelių sandarinimo
tarpiklius.
2. Jei reikia, sureguliuokite dureles.
Skaitykite surinkimo nurodymus.
3. Jei reikia, pakeiskite pažeistus
durelių tarpiklius. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Apšvietimo įtaisą gali keisti tik techninės
priežiūros centro specialistas. Kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
9. TRIUKŠMAS
Įprastai naudojant prietaisą gali būti girdimi tam tikri garsai (kompresoriaus veikimo,
šaldomosios medžiagos cirkuliavimo).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
51
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
52
www.aeg.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CRACK!
10. TECHNINIAI DUOMENYS
10.1 Gaminio informacijos lapas
Prekės ženklas
AEG
Modelis
SCE81826TS PNC925501037
Kategorija
7. Šaldytuvas-šaldiklis
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A++
LIETUVIŲ
Suvartojamos energijos kiekis – kWh per metus,
228
grindžiamas įprasto 24 valandų trukmės bandymo
rezultatais. Kiek energijos suvartojama faktiškai, pri‐
klauso nuo to, kaip aparatas naudojamas ir kur jis
bus pastatytas
Šaldytuvo kameros talpa litrais
192
Žvaigždutėmis pažymėtos Kameros talpa litrais
-
Rūsio temperatūros šaldymo Kameros talpa litrais
-
Vyno kameros talpa litrais
-
Bendroji Kameros talpa litrais
253
Šaldiklio kameros talpa litrais
61
Šaltosios kameros talpa litrais
-
Kitų kameros talpa litrais
-
Didžiausios talpos šaldiklio kameros žvaigždučių
skaičius (l)
****
Kitų kamerų projektinė temperatūra > 14 °C (°C), jei
taikoma
-
Bešerkšnis šaldytuvas T/N
Ne
Bešerkšnis šaldiklis T/N
Taip
Nutrūkus elektros energijos tiekimui, šaldytuvas ne‐
atšyla valandų
21
Šaldymo geba (kg/24 h)
10
Klimato klasė
SN-N-ST-T
Žemiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apara‐
tas skirtas naudoti (°C)
10
Aukščiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apara‐ 43
tas skirtas naudoti (°C)
Skleidžiamas akustinis triukšmas, dB(A) re1 pW
39
Įmontuojamasis prietaisas T/N
Taip
Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti T/N
Ne
10.2 Papildomi techniniai
duomenys
Prietaiso įrengimo ang‐
os matmenys
Aukštis
1780 mm
Plotis
560 mm
Gylis
550 mm
Įtampa
230–240 V
Dažnis
50 Hz
53
54
www.aeg.com
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
11. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
55
222375981-A-022019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising