Electrolux | ENN2854AFW | User manual | Electrolux ENN2854AFW Brugermanual

Electrolux ENN2854AFW Brugermanual
ENN2854AFW
DA
NO
Køle-/fryseskab
Kombiskap
Brugsanvisning
Bruksanvisning
2
20
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED..................................................................... 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. BETJENING........................................................................................................7
5. DAGLIG BRUG.................................................................................................10
6. RÅD OG TIPS...................................................................................................12
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING......................................................... 13
8. FEJLFINDING...................................................................................................14
9. STØJ.................................................................................................................17
10. TEKNISKE DATA........................................................................................... 18
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
DANSK
3
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med
mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og
i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et
evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
•
•
•
•
•
•
Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
Apparatet indeholder en pose med
tørremiddel. Dette er ikke et legetøj.
Dette er ikke mad. Skal bortskaffes
med det samme.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
DANSK
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med flere
stik og forlængerledninger.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød
eller brand.
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
•
•
•
•
Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som egnet
af producenten.
Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
5
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
Overhold opbevaringsanvisningerne
på emballagen til frostvaren.
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
•
•
Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.
6
www.electrolux.com
2.7 Bortskaffelse
•
•
•
•
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
•
Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de
betjenes uden for dette
interval. Der kan kun
garanteres korrekt drift inden
for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du
er i tvivl om, hvor du kan
installere apparatet, bedes
du henvende dig til
sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
3.1 Placering
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler,
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan
cirkulere frit omkring kabinettets bagside.
3.2 Placering
Installér apparatet på et tørt sted med
god udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
3.3 Tilslutning, el
•
•
•
•
Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
3.4 Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
DANSK
FORSIGTIG!
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
min.
200 cm2
5 cm
7
min.
200 cm2
4. BETJENING
4.1 Betjeningspanel
1
7
6
5
4
3
2
1 Display
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Knap til sænkning af temperatur
4 Knap til øgning af temperatur
5 Knap til køleskab
6 Knap til fryser
7 Mode
Den foruddefinerede knaplyd kan
ændres til en høj tone ved at trykke på
knappen Mode og knappen til sænkning
af temperatur samtidigt i et par sekunder.
Ændringen kan tilbagestilles.
4.2 Display
A BC D E
K
F G
J
H
I
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Køleskabets temperaturindikator
Køleskabets OFF-indikator
Holiday -tilstand
Køleskabets Eco-tilstand
FastCool-tilstand
Alarmindikator
Fryserens Eco-tilstand
FastFreeze-tilstand
Fryserens temperaturindikator
/Timer
J. DrinksChill-tilstand
K. DYNAMICAIR-tilstand
8
www.electrolux.com
Når du har valgt køleskabet
eller fryseren, starter
animationen
Når du har valgt
temperaturen, blinker
animationen i nogle få
minutter.
4.3 Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på apparatets ON/OFF-knap,
hvis displayet er slukket.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
Alarmsignalet kan gå i gang
efter få sekunder.
Se "Alarm for for høj
temperatur" for at nulstille
alarmen.
Se under "Indstilling af temperatur" for at
ændre temperaturen.
Hvis der vises "DEMO" på displayet,
henvises der til "Fejlfinding".
4.4 Deaktivering
Tryk på ON/OFF i 3 sekunder.
Displayet slukkes.
Tag stikket ud af kontakten for at afbryde
apparatet fra elnettet.
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede temperatur.
Den indstillede temperatur
vil blive nået inden for 24
timer.
Den indstillede temperatur
huskes efter et strømsvigt.
4.8 Holiday-tilstand
Funktionen giver mulighed for at holde
køleskabets dør lukket i en længere
periode, hvor skabet er tømt, uden at der
dannes dårlig lugt.
Fjern alle madvarer fra
køleskabet før Holidayfunktion aktiveres.
1. Tryk på Mode-knappen, indtil
Holiday-lampen vises, for at slå
tilstanden til.
Køleskabets temperaturindikator viser
den indstillede temperatur.
2. For at slukke for funktionen skal du
trykke på Mode-knappen for at vælge
en anden funktion, eller intet
funktionsikon vises på displayet.
Denne funktion slås fra, når
der vælges en anden
temperatur i køleskabet.
4.5 Tænding af køleskabet
4.9 FastCool-tilstand
Køleskabet tændes ved at trykke på
køleskabsknappen i nogle få sekunder.
OFF-indikatoren for køleskabet slukkes.
Hvis det er nødvendigt at anbringe store
mængder varme madvarer i køleskabet,
for eksempel efter indkøb, anbefales det
at aktivere FastCool for at afkøle varerne
hurtigere og for at undgå at opvarme de
andre madvarer i køleskabet.
Se under "Indstilling af
temperatur" for at ændre
temperaturen.
4.6 Slukning af køleskabet
Køleskabet slukkes ved at trykke på
køleskabsknappen i nogle få sekunder.
OFF-indikatoren for køleskabet vises.
4.7 Indstilling af temperatur
Indstil skabstemperaturen ved at trykke
på temperaturvælgerne.
Standardindstillet temperatur:
• +4°C i køleskabet
FastCool afbrydes automatisk efter ca. 6
timer.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises, for at slå funktionen til.
Indikatoren FastCool tændes.
2. Tryk på knappen Mode for at vælge
en anden funktion, eller tryk på
knappen Mode , indtil du ikke
længere ser nogen af
specialikonerne.
FastCool-lampen slukkes.
DANSK
Funktionen slås fra, når der
vælges en anden temperatur
i køleskabet.
4.10 Eco-tilstand
For at få en optimal opbevaring af
madvarer skal du vælge Eco-tilstand.
1. Vælg køleskabet/fryseren
2. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises, for at slå funktionen til.
Temperaturindikatoren viser den
indstillede temperatur for:
• køleskab: +4°C
• fryser: -18°C
3. For at slukke for funktionen, inden
den afsluttes automatisk, skal du
gentage proceduren, indtil Ecolampen slukkes.
Funktionen slås fra, når
der vælges en anden
temperatur.
4.11 DrinksChill-tilstand
DrinksChill-tilstanden benyttes til at
indstille en lydalarm til den ønskede tid,
f.eks. nyttigt når en opskrift kræver, at en
blanding køles af i en vis tid, eller hvis du
har brug for en påmindelse om ikke at
glemme de flasker, du har lagt i fryseren
til hurtig afkøling.
1. Tryk på ON/OFF for at slå funktionen
til.
DrinksChill-indikatoren lyser.
Timeren viser den indstillede værdi (30
min).
2. Tryk på temperaturvælgeren for
afkøling eller opvarmning for at
ændre timerens indstilling fra 1 til 90
(min).
Timerindikatoren viser (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker
DrinksChill-indikatoren, og der høres en
lydalarm
3. Fjern drikkevarer fra fryseren.
4. Tryk på ON/OFF for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.
9
Funktionen kan slås fra
på et vilkårligt tidspunkt
under nedtællingen ved
at trykke på ON/OFF.
DrinksChill-indikatoren
slukkes.
Tiden kan ændres når
som helst under
nedtællingen, og også
ved afslutningen, ved at
trykke på
temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.
4.12 FastFreeze-tilstand
Funktionen standser automatisk efter 52
timer.
Sådan slås funktionen til:
1. Vælg fryserafdelingen.
2. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises i displayet.
FastFreeze-indikatoren vises.
3. Sådan slås funktionen fra, inden den
slukkes automatisk, gentag
proceduren.
Funktionen slås fra, når
der vælges en anden
temperatur på fryseren.
4.13 DYNAMICAIRtilstand
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises.
DYNAMICAIR-indikatoren blinker.
2. Tryk på Mode for at vælge en anden
funktion eller ingenting.
Aktiveringen af
DYNAMICAIR-funktionen
øger energiforbruget.
Hvis funktionen aktiveres
automatisk, vises
DYNAMICAIR-indikatoren
ikke (se "Daglig brug").
4.14 Alarm for for høj
temperatur
Temperaturstigning i frostrummet (f.eks.
på grund af et tidligere strømsvigt, eller
døren har været åben) vises ved at:
10
www.electrolux.com
•
•
alarm- og
frysertemperaturindikatorerne blinker,
alarmen lyder.
Tryk på en vilkårlig knap for at nulstille
alarmen.
Lydalarmen afbrydes.
Fryserens temperaturindikator viser den
højeste opnåede temperatur i nogle få
sekunder. Derefter vises den indstillede
temperatur igen.
Alarmindikatoren fortsætter med at
blinke, indtil de normale forhold er
genoprettet.
4.15 Alarm for åben låge
En alarm lyder hvis lågen står åben i få
minutter. Alarmen for åben låge bliver
vist ved:
• blinkende alarmlys
• akustisk alarm
Når forholdene igen er normale (lågen er
lukket), stopper alarmen.
Under alarmen kan den akustiske alarm
slås fra ved at trykke på alarmknappen.
Når alarmen er ophørt,
slukkes alarmindikatoren.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Indvendig rengøring
1
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
5.2 Placering af dørhylderne
Døren på køleskabet er udstyret med
skinner, som gør det muligt at flytte
dørhylderne, så de passer til de
individuelle præferencer.
1
2
For at flytte dørhylderne skal du skubbe
dørhylderne forsigtigt i
overensstemmelse med pilene.
5.3 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række
skinner, så hylderne kan placeres efter
ønske.
1
2
DANSK
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
5.4 Afdeling med lav
temperatur
11
Enheden aktiveres automatisk efter
behov, f.eks. for hurtigt at opnå den
ønskede temperatur, efter at døren er
blevet åbnet, eller hvis
omgivelsestemperaturen er høj.
På modeller, der er udstyret med denne
funktion i køleskabet, er den beregnet til
den bedste opbevaring af friske
fødevarer, som f.eks. fisk, kød, skaldyr
osv.
Den er placeret i den nederste del, lige
over grøntsagsskuffen.
5.5 Temperaturlampe
Køleskabet er udstyret med
temperaturindikatoren for korrekt
opbevaring af madvarer. Symbolet på
apparatets sidevæg angiver det koldeste
område i køleskabet.
Hvis OK viser (A), kan der lægges friske
madvarer i området, der er angivet med
symbolet, hvis ikke (B), justeres
temperaturvælgeren til en koldere
indstilling, og temperaturindikatoren
kontrolleres igen efter 12 timer.
A
B
OK
OK
Når du har sat de friske
madvarer i apparatet eller
efter at have åbnet døren
flere gange i træk eller i en
lang periode, er det normalt,
at lampen ikke vises OK.
Vent mindst 12 timer, inden
du genjusterer
temperaturvælgeren.
5.6 DYNAMICAIR
Køleskabs -rummet er udstyret med en
enhed, der gør det muligt at køle maden
hurtigt og holde en ensartet temperatur i
rummet.
Du kan slå funktionen til
manuelt efter behov (se
under "DYNAMICAIRfunktion").
Enheden DYNAMICAIR slås
fra, når døren er åben, og
slås automatisk til igen, når
døren lukkes.
5.7 Luftfilter med aktivt kul
Skabet har et aktivt kulfilter CleanAir i en
skuffe i DYNAMICAIR enheden.
Filteret renser luften for uønskede lugte i
køleskabet og sikrer således en endnu
bedre opbevaringskvalitet.
FORSIGTIG!
Holderen til kulfilteret skal
altid være lukket, når
køleskabet er i brug.
5.8 Frysning og opbevaring af
dybfrost
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
12
www.electrolux.com
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Når apparatet tændes igen efter en
længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
med funktionen FastFreeze slået til,
inden der lægges madvarer ind.
For at indfryse mad skal du lægge det i
det øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen, der er anbragt indvendigt i
skabet.
5.9 Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: i så fald
forlænges tilberedningstiden.
5.10 Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger.
Brug ikke metalgenstande til
at tage bakkerne ud af
frostrummet.
Fryseprocessen varer 24 timer, og under
denne periode må der ikke tilføjes anden
mad, der skal nedfryses.
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld (f.eks. som følge af
strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal
madvarerne enten spises
eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter
afkøling).
1. Fyld vand i disse bakker
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
5.11 Kuldeakkumulatorer
Fryseren indeholder mindst én
kuldeakkumulator, der øger
opbevaringstiden i tilfælde af
strømafbrydelse eller driftsforstyrrelser.
6. RÅD OG TIPS
6.1 Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
•
•
•
•
Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
6.2 Energisparetips
•
Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
•
Fjern ikke kuldeakkumulatorerne fra
frysekurven.
6.3 Råd om køling af friske
madvarer
•
•
•
Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet.
Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den.
6.4 Råd om køling
Nyttige tip:
•
•
Kød (alle slags): pakkes ind i
passende emballage og lægges på
glashylden over grøntsagsskuffen.
Opbevar kød i højst 1-2 dage.
Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og
stil på en hvilken som helst hylde.
DANSK
•
•
•
Frugt og grønt: rengør grundigt og
læg i en speciel skuffe. Bananer,
kartofler, løg og hvidløg må ikke
lægges i køleskab, med mindre de er
pakket ind.
Smør og ost: anbring i en særlig
lufttæt beholder eller pak det ind i
alufolie eller i en polyætylenpose for
at udelukke så meget luft som muligt.
Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
6.5 Råd om frysning
•
•
•
•
Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
Pak maden ind i aluminiumsfolie eller
polyætylen. Sørg for, at pakkerne er
lufttætte.
For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den.
•
•
•
13
Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
Det er en god idé at mærke alle
pakker med indfrysningsdato, så du
har styr på holdbarheden.
6.6 Tips om opbevaring af
frostvarer
•
•
•
•
Sikr dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
Sørg for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i
fryseren.
Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle advarsler
FORSIGTIG!
Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst
form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
7.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
14
www.electrolux.com
7.3 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser.
Afrimningsvandet ledes ud gennem en
rende og ned i en særlig beholder bag på
apparatet, over kompressoren, hvor det
fordamper.
1. Åbn skuffen.
2. Træk det opbrugte luftfilter ud.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
3. Sæt det nye luftfilter i rillen.
4. Luk skuffen.
For at få den bedste ydeevne skal
skuffen placeres korrekt, og CLEANAIRfilteret bør udskiftes én gang om året.
Kulfilteret er en forbrugsvare
og er derfor ikke omfattet af
garantien.
Nye filtre med aktivt kul fås i
hvidevareforretninger. Når
luftfilteret skal skiftes,
gentages proceduren.
7.4 Afrimning af fryseren
Fryserrummet er af frost free-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når det
er tændt, hverken på de indvendige
vægge eller på madvarerne.
7.5 Udskiftning af CLEANAIRfilteret
Luftfilteret med aktivt kul opsuger dårlig
lugt og bevarer smag og duft i alle
madvarer, uden risiko for at de får
afsmag af hinanden.
Luftfilteret skal håndteres
forsigtigt for at hindre, at
dets overflade ridses.
Ved leveringen ligger
kulfilteret i en plastpose for
at sikre korrekt funktion.
Anbring filteret i rillen, før der
tændes for skabet.
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.6 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
FORSIGTIG!
Hvis der skal være tændt for
apparatet: Bed nogen se til
det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været
strømsvigt.
Vi anbefaler at aktivere
Holiday-tilstand.
DANSK
15
8.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Opløsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for appara‐ Tænd for apparatet.
tet.
Stikket er ikke sat rigtigt i Sæt stikket helt ind i stikkon‐
stikkontakten.
takten.
Lydsignalet eller den visu‐
elle alarm er slået til.
Der er ingen strøm i stik‐
kontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den på‐
gældende stikkontakt. Kon‐
takt en autoriseret elektriker.
Der er tændt for appara‐
tet for nylig, eller tempe‐
raturen er for høj.
Se under "Alarm for høj tem‐
peratur".
Temperaturen i apparatet Kontakt en autoriseret elek‐
er for høj.
triker, eller kontakt det nær‐
meste autoriserede service‐
center.
Døren står åben.
Luk lågen. Se "Alarm for
åben dør"
Der vises et - eller symbol i temperaturdis‐
playet i stedet for tal.
Problem med tempera‐
turføler.
Kontakt det nærmeste auto‐
riserede servicecenter (køle‐
systemet fortsætter med at
holde madvarerne kolde,
men det er ikke muligt at re‐
gulere temperaturen).
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste auto‐
riserede servicecenter.
Kompressoren kører hele
tiden.
Temperaturen er indstillet Se under "Betjening".
forkert.
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kon‐
trollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempe‐ Se klimaklassediagrammet
ratur.
på typepladen.
Madvarerne var for var‐
me, da de blev lagt i ap‐
paratet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Døren er ikke lukket rig‐
tigt.
Se under "Lukning af lågen".
"FastFreeze-funktion" el‐ Se "FastFreeze-funktion" el‐
ler "FastCool-funktion" er ler "FastCool-funktion".
slået til.
16
www.electrolux.com
Problemer
Mulige årsager
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket
på "FastFreeze" eller
"FastCool", eller når tem‐
peraturen er ændret.
Det er normalt og skyldes Kompressoren går i gang ef‐
ikke fejl.
ter et stykke tid.
Der løber vand inde i køle‐ Madvarer forhindrer, at
skabet.
vandet løber ned i vand‐
beholderen.
Opløsning
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Vandafløbet er tilstoppet. Rens vandafløbet.
Der løber vand ud på gul‐
vet.
Smeltevandsafløbet er ik‐ Tilslut smeltevandsafløbet til
ke tilsluttet fordamp‐
fordampningsbakken.
ningsbakken over kom‐
pressoren.
Temperaturen kan ikke
indstilles.
"FastFreeze-funktion" el‐ Sluk for "FastFreeze-funkti‐
ler "FastCool-funktion" er on" eller "FastCool-funktion"
slået til.
manuelt, eller vent, indtil
funktionen nulstilles automa‐
tisk, for at indstille tempera‐
turen. Se "FastFreeze-funkti‐
on" eller "FastCool-funktion".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demo-til‐
stand.
Hold Mode nede i ca. 10 se‐
kunder, indtil der lyder en
lang advarsel, og displayet
slukker et kort øjeblik.
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke
indstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere tem‐
peratur.
Døren er ikke lukket rig‐
tigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sæt‐
tes i skabet.
Der er lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Læg færre madvarer i ad
gangen.
Lågen er blevet åbnet for Åbn kun lågen, når det er
tit.
nødvendigt.
"FastFreeze-funktion" el‐ Se "FastFreeze-funktion" el‐
ler "FastCool-funktion" er ler "FastCool-funktion".
slået til.
Der cirkulerer ikke kold
luft i apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet.
DANSK
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
8.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
8.3 Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
9. STØJ
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
17
18
www.electrolux.com
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
CRACK!
BRRR!
CRACK!
10. TEKNISKE DATA
10.1 Produktdatablad
Varemærk
Electrolux
Model
ENN2854AFW PNC925501033
Kategori
7. Køleskab med frostboks
Energieffektivitetsklasse
A++
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardisere‐
de prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske
elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet an‐
vendes og dets placering
228
Nettorumfang i liter, køleskab
192
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
253
Nettorumfang i liter, fryser
61
DANSK
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste netto‐
rumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C),
hvis det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
Ja
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
21
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
39
Apparat beregnet til indbygning J/N
Ja
Apparatet er udelukkende beregnet til opbeva‐
ring af vin J/N
Nej
10.2 Yderligere tekniske data
Nichemål
Højde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
19
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
20
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.........................................................................20
2. SIKKERHETSANVISNINGER.......................................................................... 22
3. MONTERING....................................................................................................24
4. BRUK................................................................................................................25
5. DAGLIG BRUK................................................................................................. 28
6. RÅD OG TIPS...................................................................................................30
7. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 31
8. FEILSØKING.................................................................................................... 32
9. STØY................................................................................................................ 35
10. TEKNISKE DATA........................................................................................... 36
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
NORSK
21
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene
på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Produktet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått passende
instruksjoner.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de
ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Bruk ikke apparatet før du installerer
det i en innebygget struktur.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
Før du utfører noen operasjoner på
apparatet (for eksempel reversering
av døren), fjern støpselet fra
stikkontakten.
Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
•
•
•
Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
Apparatet inneholder en pose med
tørkemiddel. Det er ikke et leketøy.
Det er ikke mat. Kast det med
samme.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
NORSK
•
•
•
•
Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
•
•
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), en naturgass
med liten innvirkning på miljøet. Vær
forsiktig så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatets spesifikasjoner må ikke
endres.
Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Ventiler
rommet godt.
La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
Oppbevar ikke lett antennelig gass
eller væske i apparatet.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
23
Frys ikke tinet mat på nytt.
Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
•
•
•
Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
2.6 Service
•
•
Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt
kommunen din for informasjon om
24
www.electrolux.com
hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
•
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.3 Elektrisk tilkopling
•
3.1 Lokalitet
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
For å sikre best mulig effekt, monter
produktet et godt stykke borte fra
varmekilder, som radiatorer,
varmtvannsbeholdere, direkte sollys, osv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet.
•
•
Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
3.2 Plassering
•
Monter dette produktet på et godt
ventilert sted der romtemperaturen
samsvarer med den klimaklassen som er
oppført på typeskiltet.
3.4 Krav til ventilasjon
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Noen funksjonelle problemer
kan oppstå for enkelte typer
modeller når de opererer
utenfor dette området.
Korrekt drift kan bare
garanteres innenfor det
angitte temperaturområdet.
Hvis du er i tvil om hvor du
skal montere produktet, må
du kontakte leverandøren,
kundeservicen vår eller
nærmeste servicesenter.
Luftstrømmen bak produktet må være
tilstrekkelig.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FORSIKTIG!
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
NORSK
25
4. BRUK
4.1 Betjeningspanel
1
7
6
5
4
3
2
1 Display
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Temperatur, minusknapp
4 Temperatur, plussknapp
5 Kjøleseksjonsknapp
6 Fryseseksjonsknapp
7 Mode
Det er mulig å skru opp lyden på de
forhåndsdefinerte knappelydene ved å
holde Mode-knappen og knappen for
senking av temperatur inne samtidig i
noen få sekunder. Endringen kan
tilbakestilles.
4.2 Display
A BC D E
K
F G
H
I
J
Etter at du har valgt
kjøleskap- eller
fryseseksjonen starter
animasjonen
Etter at du har valgt
temperaturen blinker
animasjonen i et par
minutter.
4.3 Slå på
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Temperaturindikator for kjøleskap
Kjøleskap OFF-indikator
Holiday -modus
Kjøleskapets Eco-modus
FastCool-modus
Alarmindikator
Fryserens Eco-modus
FastFreeze-modus
Temperaturindikator for fryser
/ Timer
J. DrinksChill-modus
K. DYNAMICAIR-modus
2. Trykk på knappen ON/OFF hvis
displayet er av.
Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
Alarmen kan gå etter noen
sekunder.
For å nullstille alarmen, se
"Alarm ved høy temperatur".
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
26
www.electrolux.com
Hvis "DEMO" vises på displayet, se
«Feilsøking».
4.4 Slå av
Trykk ON/OFF i 3 sekunder.
Da slukkes displayet.
Trekk støpselet ut av stikkontakten for å
koble produktet fra strømmen.
2. For å slå av modusen trykker du på
knappen Mode for å velge en annen
funksjon eller til ingen
funksjonsikoner er synlige på
displayet.
Denne modusen slås av ved
å velge en annen innstilt
temperatur i kjøleskapet.
4.5 Slå på kjøleskapet
4.9 FastCool-modus
Trykk på kjøleskapsknappen for å slå på
kjøleskapet.
Kjøleskapets OFF -indikator slukkes.
Hvis du skal fylle kjøleskapet med mye
varm mat, for eksempel etter at du har
handlet, foreslår vi at du aktiverer
FastCool på forhånd slik at matvarene
avkjøles raskere. Samtidig unngår du at
matvarene som allerede befinner seg i
kjøleskapet blir oppvarmet.
For å stille inn en annen
temperatur, se "Regulere
temperaturen".
4.6 Slå kjøleskapet av
Hold kjøleskapsknappen inne i noen
sekunder for å slå av kjøleskapet.
Kjøleskapet OFF-indikatoren vises.
4.7 Temperturregulering
Still inn temperatur for produktet ved å
trykke på temperaturregulatorene.
Standardtemperatur:
• +4°C i kjøleskapet
• -18°C i fryseren
Temperaturindikatorene viser den
innstilte temperaturen.
Den innstilte temperaturen
nås innen 24 timer.
Etter strømbrudd forblir den
innstilte temperaturen lagret.
4.8 Holiday-modus
Med denne modusen kan du holde
kjøleskapet lukket og tomt under en lang
ferieperiode uten at det dannes
ubehagelig lukt.
Fjern alle matvarene fra
kjøledelen før du aktiverer
Holiday-modus.
1. For å slå på modusen trykker du på
Mode-knappen til Holiday-indikatoren
vises.
Temperaturindikatoren for kjøleskapet
viser innstilt temperatur.
FastCool slår seg automatisk av etter ca.
6 timer.
1. For å slå på funksjonen, trykk Mode
inntil det tilsvarende ikonet vises.
FastCool-indikatoren tennes.
2. For å slå funksjonen av, trykk Mode
for å velge en annen funksjon, eller
trykk Mode inntil du ikke ser noen av
de spesielle ikonene.
FastCool-indikatoren slukker.
Funksjonen slås av ved å
velge en annen innstilt
temperatur i kjøleskapet.
4.10 Eco-modus
For optimal matlagring, velg Eco-modus.
1. Velg kjøleskap-/fryseseksjonen
2. For å slå på funksjonen, trykk Mode
til det samsvarende ikonet vises.
Temperaturindikatoren viser den innstilte
temperaturen for:
• kjøleskap: +4 °C
• fryser: -18 °C
3. For å slå av funksjonen før den
deaktiveres automatisk, gjenta
prosedyren til indikatoren Eco
slukkes.
Funksjonen slås av ved
å velge en annen innstilt
temperatur.
NORSK
4.11 DrinksChill-modus
DrinksChill-modusen skal brukes til å
stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt.
Denne funksjonen er nyttig for eksempel
når en oppskrift krever at du avkjøler en
blanding en viss tid eller hvis du trenger
en påminnelse for ikke å glemme flasker
som du har satt i fryseren så de skal bli
fort kalde.
1. For å slå på funksjonen, trykk ON/
OFF .
DrinksChill-indikatoren vises.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30
min).
2. Trykk på knappene for høyere eller
lavere temperatur for å endre den
innstilte verdien for tidsuret med fra 1
til 90 (min).
.Tidsurindikatoren vises (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker
DrinksChill-indikatoren og det høres en
alarm
3. Ta ut eventuelle drikkevarer som står
i fryseseksjonen.
4. Trykk på ON/OFF for å skru av lyden
og avslutte funksjonen.
Det er mulig å deaktivere
funksjonen når som helst
under nedtellingen ved å
trykke ON/OFF.
DrinksChill-indikatoren
slokker.
Du kan når som helst
endre tidspunktet under
nedtellingen og på
slutten ved å trykke på
knappene for lavere eller
høyere temperatur.
4.12 FastFreeze-modus
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 52 timer.
Slå på funksjonen:
1. Velg fryseseksjonen.
2. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
FastFreeze-indikatoren vises.
3. For å slå av funksjonen før den
deaktiveres automatisk, gjentar du
fremgangsmåten
27
Funksjonen slås av ved
å velge en annen innstilt
temperatur på fryseren.
4.13 DYNAMICAIRmodus
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
DYNAMICAIR-indikatoren blinker.
2. Trykk på Modus for å velge en annen
funksjon eller la den være blank.
Når DYNAMICAIRfunksjonen er aktivert, øker
strømforbruket.
Hvis funksjonen blir
automatisk aktivert vil ikke
DYNAMICAIR-indikatoren
vises (se "Daglig bruk").
4.14 Høy temperatur-alarm
Temperaturøkning i fryseseksjonen (for
eksempel på grunn av strømbrudd eller
fordi døren står åpen) vises slik:
• alarmen og
frysertemperaturindikatorene blinker;
• det høres et lydsignal.
Trykk på hvilken som helst knapp for å
tilbakestille alarmen.
Lydsignalet slås av.
Fryserens temperaturindikator viser den
høyest oppnådde temperaturen i noen
sekunder. Viser deretter den innstilte
temperaturen igjen.
Alarmindikatoren fortsetter å blinke til
normale forhold gjenopprettes.
Da slutter alarmindikatoren å
blinke.
4.15 Alarm ved åpen dør
Hvis døren blir stående åpen i noen
minutter, aktiveres en alarm. Alarmen
ved åpen dør vises ved:
• blinkende alarmlampe
• lydsignal
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren er lukket), stopper alarmen.
Når alarmen går, kan lydsignalet slås av
ved å trykke på alarmknappen.
28
www.electrolux.com
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
1
5.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
2
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom
den sikrer riktig
luftsirkulasjon.
5.2 Posisjonere dørhyllene
5.4 Seksjon for lav temperatur
Døren til kjøledelen er utstyrt med
skinner som gjøre det mulig å flytte
ovnshyllene i henhold til individuelle
preferanser.
Modellene utstyrt med denne funksjonen
i kjøleskapsdelen, den egner seg særlig
godt for oppbevaring av ferskvarer som
fisk, kjøtt, sjømat, osv.
Den er plassert i den nedre delen, like
over grønnsaksskuffen.
5.5 Temperaturindikator
1
1
2
For å flytte dørhyllene, må du skyve
dørhyllene forsiktig i henhold til pilene.
5.3 Flyttbare hyller
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt
med en rekke spor, som gjør at hyllene
kan plasseres der de trengs.
For riktig oppbevaring av mat er
kjøleskapet utstyrt med
temperaturindikator. Symbolet på
sideveggen av produktet viser det
kaldeste området i kjøleskapet.
Hvis OK vises (A), legg inn fersk mat i
området markert med symbol, hvis ikke
(B), må du justere temperaturkontrolleren
en kaldere innstilling og vente i 12 timer
før du kontrollerer temperaturindikatoren
på nytt.
A
OK
B
OK
NORSK
Etter at det er satt fersk mat
inn i produktet eller døren
har blitt åpnet gjentatte
ganger eller over en lengre
periode, er det normalt at
indikatoren ikke å vise OK.
Vent minst 12 timer før du
justerer temperaturkontrollen
igjen.
29
FORSIKTIG!
Når apparatet er i bruk, skal
klaffen på luftventilatoren
alltid være lukket.
5.6 DYNAMICAIR
Vinkjøleren er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av mat og
jevnere temperatur.
Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov, f.eks. for en raskt
temperaturgjenvinning etter at døren er
åpnet eller når omgivelsestemperaturen
er høy.
5.8 Frysing og oppbevaring av
frossen mat
Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen
mat over lengre tid.
Når apparatet slås på for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
med FastFreeze-funksjonen slått på.
For å fryse mat plassert i det øverste
rommet.
Maksimal mengde mat som kan fryses
på 24 timer er spesifisert på typeskiltet,
en etikett som sitter inne i apparatet.
Innfrysingsprosessen varer i 24 timer: i
løpet av denne perioden må du ikke
legge inn flere matvarer som skal fryses.
Det er mulig å styre enheten
manuelt etter behov (se
"funksjonen DYNAMICAIR").
Enheten DYNAMICAIR
stopper når døren er åpen
og starter på nytt straks
døren er lukket.
5.7 Kull-filter
Apparatet er utstyrt med et kullfilter
CleanAir i en skuff i DYNAMICAIRenheten.
Filteret renser luften fra uønsket lukt i
kjøleseksjonen, noe som innebærer at
oppbevaringskvaliteten er ytterligere
forbedret.
Dersom det oppstår tining,
f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger
enn den verdien som er
oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn
igjen (etter avkjøling).
5.9 Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines
i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye
tid du har til rådighet.
30
www.electrolux.com
Små stykker kan også tilberedes mens
de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I
så fall tar tilberedningen lengre tid.
5.10 Produksjon av isbiter
Dette apparatet er utstyrt med en eller
flere brett for produksjon av isterninger.
1. Fyll brettene med vann
2. Plasser brettet inn i fryseseksjonen.
5.11 Fryseelementer
Fryseren har minst et fryseelement som
øker oppbevaringstiden i tilfelle
strømbrudd.
Bruk ikke gjenstander av
metall for å fjerne brettene
fra fryseren.
6. RÅD OG TIPS
6.1 Normale driftslyder
•
Følgende lyder er normale under bruk:
•
•
•
•
Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.
En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet
pumpes.
En plutselig knakende lyd fra innsiden
av produktet som lages av termisk
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).
En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
•
•
•
Ferdig tilberedte retter, kalde retter:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
Frukt og grønnsaker: vask godt og
plasser i den spesialboks. Bananer,
poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de
ikke er innpakket.
Smør og ost: plasseres i lufttette
bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/
plastfolie for å holde luft borte så godt
som mulig.
Flasker: lukk med en kork og sett i
flaskehyllen i døren, eller (hvis det
følger med) på flaskehyllen.
6.2 Tips for strømsparing
6.5 Tips til frysing
•
•
•
Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn absolutt
nødvendig.
Fjern ikke kuldeakkumulatorene fra
frysekurven.
6.3 Tips til kjøling av ferske
matvarer
•
•
•
Ikke oppbevar varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
Dekk til eller pakk inn maten, særlig
hvis den har sterk lukt.
Plasser maten slik at luften kan
sirkulere fritt rundt den.
6.4 Tips til kjøling
Nyttige tips:
•
Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet
forpakning og plasseres på
glasshyllen over grønnsakskuffen.
Oppbevar kjøtt i maks 1-2 dager.
•
•
•
•
•
•
Kun ferske matprodukter av høy
kvalitet og som er godt renset bør
innfryses.
For mer effektiv frysing og tining, kan
du dele mat i små porsjoner.
Pakk maten i aluminiumsfolie eller
plastfolie. Sørg for at pakkene er
lufttette.
For å unngå temperaturøkning for
allerede fryst mat må du ikke plassere
fersk ufryst mat direkte ved siden av
den.
Magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete. Salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid.
Ikke spis isterninger, vannis eller
iskrem like etter at du har tatt dem ut
av fryseren. Risiko for frostbitt.
Det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du
lettere kan følge med på
oppbevaringstiden.
NORSK
6.6 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
•
•
Påse at frosne matprodukter har vært
oppbevart på riktig måte i butikken.
Sørg for at frosne matvarer fraktes fra
butikken til fryseren din hjemme på
kortest mulig tid.
•
•
31
Når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen.
Ikke overskrid oppbevaringstidene
som matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generelle advarsler
FORSIKTIG!
Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i
kjølekretsen. Vedlikehold må
derfor bare utføres av
autoriserte serviceteknikere.
7.3 Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper
hver gang kompressoren stopper.
Smeltevannet ledes ut gjennom et
dreneringsrør og ned i en beholder på
baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
for smeltevann med jevne mellomrom,
for å hindre at vannet flommer over og
drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
Tilbehøret og delene til
prduktet er ikke egnet for
vask i oppvaskmaskin.
7.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
7.4 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens apparatet er i
bruk, verken på veggene eller på maten.
7.5 Bytte ut CLEANAIR-filteret
Kull-luftfilteret er et aktivt kullfilter som
absorberer ubehagelig lukt og
opprettholder den beste lukten og
aromaen for alle matvarer uten risiko for
at lukten skal smitte over på andre
matvarer.
Luftfilteret skal behandles
forsiktig for å hindre at
overflaten ripes.
32
www.electrolux.com
Ved levering ligger kullfilteret
i en plastpose slik at
egenskapene bevares. Sett
filteret i spalten før du
aktiverer produktet.
1. Åpne skuffen.
2. Trekk ut det gamle luftfilteret.
7.6 Perioder uten bruk
Når apparatet ikke brukes i lange
perioder, ta følgende forholdsregler:
1. Koble apparatet fra
strømforsyningen.
2. Fjern all mat.
3. Rengjør apparatet og alt tilbehør.
4. La døren(e) stå åpne for å hindre
ubehaglig lukt.
FORSIKTIG!
Hvis du ønsker å la
apparatet stå på, spør noen
om å ta en titt i blant for å for
å hindre at maten blir
ødelagt i tilfelle strømbrudd.
Vi anbefaler at du aktiverer
Holiday-modus.
3. Sett det nye luftfilteret inn i spalten.
4. Lukk skuffen.
For å få best mulig ytelse bør skuffen
plasseres ordentlig og CLEANAIR-filteret
bør skiftes en gang hvert år.
Luftfilteret er en forbruksvare
og dekkes dermed ikke av
garantien.
Hos forhandleren får du
kjøpt nye aktive luftfiltre.
Gjenta prosedyren for å
bytte luftfilteret.
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Hva må gjøres hvis...
Feil
Mulig årsak
Løsning
Apparatet virker ikke.
Apparatet er slått av.
Slå på apparatet.
Støpselet sitter ikke or‐
dentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig i stik‐
kontakten.
Det er ikke strøm i stik‐
kontakten.
Koble et annet elektrisk ap‐
parat til stikkontakten. Kon‐
takt en autorisert elektriker.
NORSK
33
Feil
Mulig årsak
Løsning
Hørbar eller visuell alarm
er på.
Kabinettet er nettopp
slått på eller temperatu‐
ren er for høy.
Se "Alarm ved høy tempera‐
tur".
Temperaturen i apparatet Kontakt en kvalifisert elektri‐
er for høy.
ker eller kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
Døren er åpen.
Et
eller -symbol vises Temperatursensor-pro‐
i stedet for tall på tempera‐ blem.
turdisplayet.
Lampen lyser ikke.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Steng døren. Se "Alarmen
ved åpen dør"
Kontakt nærmeste autoriser‐
te servicesenter (kjølesyste‐
met fortsetter å holde matva‐
rene kalde, men det vil ikke
være mulig å justere tempe‐
raturen).
Lampen er i standby-mo‐ Lukk døren og åpne den
dus.
igjen.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriser‐
te servicesenter.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se «Bruk».
Mye mat ble lagt i fryse‐
ren på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet
på merkeplaten.
Matvarene du la i appa‐
ratet var for varme.
La matvarer avkjøle seg til
romtemperatur før de lagres
i apparatet.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Funksjonen "FastFreeze" Se "FastFreeze-funksjonen"
eller "FastCool" er akti‐
eller "FastCool-funksjonen".
vert.
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du
har trykket på "FastFree‐
ze" eller "FastCool", eller
etter at temperaturen er
endret.
Dette er normalt, det har
ikke oppstått noen feil.
Kompressoren starter etter
en viss tid.
Det renner vann inne i kjø‐ Matvarer forhindrer at
leskapet.
vannet får samle seg i
vannoppsamlingsbehol‐
deren.
Pass på at ingen matvarer
berører bakveggen.
34
www.electrolux.com
Feil
Mulig årsak
Løsning
Dreneringshullet er til‐
stoppet.
Rengjør dreneringshullet.
Det renner vann på gulvet. Smeltevannets utløp er
ikke koblet til fordamper‐
brettet over kompresso‐
ren.
Fest smeltevannsrøret til for‐
damperpannen.
Det er ikke mulig å stille
inn temperaturen.
Funksjonen "FastFreeze" Slå av "FastFreeze-funksjo‐
eller "FastCool" er slått
nen" eller "FastCool-funksjo‐
på.
nen" manuelt, eller vent til
funksjonen tilbakestilles au‐
tomatisk for å velge tempe‐
raturen. Se "FastFreezefunksjonen" eller "FastCoolfunksjonen".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demonstra‐ Holde -modus nede i ca. 10
sjonsmodus.
sek. til det høres en lang lyd
og displayet slukkes en kort
stund.
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren
er ikke riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere
temperatur.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg til
romtemperatur før du lagrer
produktene.
Mange matvarer er lagt
inn i apparatet samtidig.
Oppbevar færre matvarer inn
i apparatet på samme tid.
Døren har vært åpnet for
ofte.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Funksjonen "FastFreeze" Se "FastFreeze-funksjonen"
eller "FastCool" er slått
eller "FastCool-funksjonen".
på.
Det sirkulerer ikke kald
luft i apparatet.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
8.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
Påse at kald luft sirkulerer i
apparatet.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
8.3 Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se etter
i monteringsanvisningen.
NORSK
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
service-senteret.
9. STØY
Skapet lager lyder under normal bruk (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
SSS
R
RR!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
35
36
www.electrolux.com
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
10. TEKNISKE DATA
10.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
Electrolux
Modell
ENN2854AFW PNC925501033
Kategori
7. Kjøleskap med fryser
Energieffektivitetsklasse
A++
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te‐ 228
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbru‐
ket vil avhenge av hvordan apparatet brukes og
hvor det er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
192
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
253
Lagringsvolum i liter, fryser
61
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høye‐
ste lagringsvolum (l)
****
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C),
hvis noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Nei
Frostfritt (J/N), fryser
Ja
Strømbruddsikker i t
21
NORSK
Frysekapasitet i kg/24t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
37
Laveste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 10
tet skal brukes, i °C
Høyeste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 43
tet skal brukes, i °C
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
39
Innebygget apparat J/N
Ja
Dette apparatet er beregnet på å brukes uteluk‐
kende til lagring av vin J/N
Nei
10.2 Ytterligere tekniske data
Nisjemål
Justerbar
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spenning
230 – 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
utvendige eller innvendige siden av
produktet og på energietiketten.
11. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
38
www.electrolux.com
NORSK
39
222375975-A-082019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising