AEG | SCB61824LF | User manual | Aeg SCB61824LF Kasutusjuhend

Aeg SCB61824LF Kasutusjuhend
SCB61824LF
ET
LV
LT
USER
MANUAL
Kasutusjuhend
Külmik-sügavkülmuti
Lietošanas instrukcija
Ledusskapis ar saldētavu
Naudojimo instrukcija
Šaldytuvas-šaldiklis
2
17
32
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................4
3. PAIGALDAMINE................................................................................................... 6
4. KASUTAMINE.......................................................................................................7
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...............................................................................7
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.................................................................................. 9
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................................10
8. VEAOTSING....................................................................................................... 11
9. HELID..................................................................................................................14
10. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 15
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
EESTI
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud võivad seda seadet
kasutada ainult juhul, kui neid on põhjalikult
juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides,
kontorites või muus sarnases keskkonnas.
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii
eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi
kiirendamiseks mehhaanilisi ega muid vahendeid –
kasutage ainult tooja soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi
kahjustamist.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks
mõeldud osades elektrilisi seadmeid, kui need pole
tootja poolt spetsiaalselt soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Ohutuse tagamiseks ärge kasutage
seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
Ärge jätke seadet vihma kätte.
Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
•
•
•
Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
Seadmes on kott desikantainega. See
ei ole mänguasi. See ei ole toiduaine.
Visake see kohe minema.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
HOIATUS!
Seadme paigaldamisel
veenduge, et toitejuhe
kulgeks vabalt ega oleks
vigastatud.
HOIATUS!
Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
EESTI
•
•
•
•
Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku
poole.
Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
2.3 Kasutamine
•
•
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
Kui külmutusagens on viga saanud,
siis veenduge, ega seadmest ei tule
leeke või suitsu. Õhutage ruum
korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei
puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid
märgade või niiskete kätega.
Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
Enne sügavkülmikuossa asetamist
pakkige toit mõnda toiduga
kokkupuutuvasse materjali.
2.4 Sisevalgustus
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või tulekahjuoht!
Seade sisaldab isobutaani
(R600a), so looduslik gaas, millel puudub
oluline keskkonnamõju. Olge ettevaatlik,
et te isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
5
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib
hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud tehnik.
Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage.
Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
6
www.aeg.com
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
•
Ärge vigastage soojusvaheti
läheduses paiknevat jahutusüksust.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Asukoht
Näpunäiteid ühendamise
kohta leiate
paigaldusjuhistest.
Parima tulemuse saamiseks paigutage
seade piisavalt kaugele sellistest
kütteallikatest nagu radiaatorid, boilerid,
otsene päikesevalgus jne. Veenduge, et
seadme taga on tagatud vaba
õhuringlus.
3.2 Paigaldamine
Paigaldage seade kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur vastab seadme andmesildil
olevale kliimaklassile.
3.3 Elektriühendus
•
•
•
•
Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
elektriandmed vastavad teie
kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab
kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
See seade vastab EÜ direktiividele.
3.4 Ventilatsiooninõuded
Seadme taga tuleb tagada piisav
õhuringlus.
5 cm
min.
200 cm2
Kliimak‐ Ümbritseva õhu temperatuur
lass
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
Kui temperatuur jääb sellest
vahemikust väljapoole,
võivad mõne mudeli töös
tekkida probleemid. Õige töö
on tagatud ainult ette nähtud
temperatuurivahemikus. Kui
te pole kindel, kuhu seade
paigaldada, siis pöörduge
müüja, klienditeeninduse või
lähima volitatud
teeninduskeskuse poole.
min.
200 cm2
ETTEVAATUST!
Näpunäiteid ühendamise
kohta leiate
paigaldusjuhistest.
EESTI
4. KASUTAMINE
4.1 Juhtpaneel
1
2
4
1
2
3
4
3
4.2 Sisselülitamine
1. Pange toitepistik pistikupessa.
2. Puudutage temperatuuri
reguleerimise nuppu, kui kõik LEDindikaatorid on kustunud.
4.3 Väljalülitamine
Puudutage 3 sekundit temperatuuri
reguleerimise nuppu.
Kõik indikaatortuled kustuvad.
4.4 Temperatuuri
reguleerimine
Seadme kasutamiseks puudutage
temperatuuriregulaatorit, kuni süttib
soovitud temperatuurile vastav LED.
Valimine toimub progresseeruvalt,
vahemikus 2 kuni 8 °C.
Kõige külmem seade: +2°C
Kõige soojem seade: +8°C.
Kõige sobivam on tavaliselt
keskmine säte.
•
•
•
•
ruumi temperatuurist;
ukse avamise sagedusest;
säilitatava toidu kogusest;
seadme asukohast.
1. Puudutage temperatuuriregulaatorit.
Olemasoleva temperatuuri indikaator
vilgub. Temperatuuriregulaatori
igakordsel puudutamisel liigub säte ühe
astme võrra edasi. Veidi aega vilgub
vastav LED.
2. Puudutage temperatuuriregulaatorit
seni, kuni jõuate vajaliku
temperatuurini.
4.5 Frostmatic-funktsioon
Funktsiooni Frostmatic aktiveerimiseks
vajutage nuppu Frostmatic.
Süttib LED, mis vastab sümboli
Frostmatic indikaatorile.
Funktsiooni Frostmatic väljalülitamiseks
vajutage nuppu Frostmatic uuesti.
Indikaator Frostmatic kustub.
Sobiva seade valimisel tuleb pidada
meeles, et seadme sisetemperatuur
sõltub:
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Temperatuuri indikaatori LED
Frostmatic-indikaatori LED
Frostmatic-nupp
Temperatuuriregulaator
SISSE/VÄLJA-nupp
See funktsioon lülitub 52
tunni pärast automaatselt
välja.
7
8
www.aeg.com
5.1 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid
puhastusvahendeid, sest
need võivad seadme pinda
kahjustada.
1
2
5.2 Ukseriiulite paigutamine
Külmikuosa uks on varustatud siinidega,
mis võimaldavad riiuleid vastavalt soovile
ringi tõsta.
1
1
2
Ukseriiulite ümberpaigutamiseks libistage
neid ettevaatlikult, vastavalt noolega
näidatud suunale.
Õige õhuringluse
tagamiseks ärge eemaldage
klaasriiulit, mis asub
juurviljasahtli kohal.
5.4 Külmutamine ja
külmutatud toidu säilitamine
Sügavkülmutiosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske
seadmel vähemalt 2 tundi töötada
funktsioonil Frostmatic, enne kui
toiduained sisse panete.
Värskete toiduainete külmutamiseks
pange need keskmisse sektsiooni.
5.3 Liigutatavad riiulid
Maksimaalne toidu kogus, mida 24 tunni
jooksul külmutada saab, on ära toodud
seadme siseküljel asuval andmeplaadil.
Külmiku seintel on mitu siini, mille abil
saab riiuleid paigaldada nii, nagu teile
meeldib.
Külmutusprotsess kestab vähemalt 24
tundi; selle aja jooksul ärge muud
külmutatavat toitu lisage.
Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks
elektrikatkestuse tõttu, kui
seade on olnud toiteta
kauem kui tehniliste
andmete tabelis toodud
"tempreatuuri tõusu aeg"
seda lubaks, tuleb sulatatud
toit kiiresti ära tarvitada või
koheselt küpsetada ja
seejärel uuesti külmutada
(pärast jahtumist).
EESTI
5.5 Sulatamine
Sügavkülmutatud või külmutatud toitu
võib sulatada kas külmikuosas või hoopis
toatemperatuuril, olenevalt sellest, kui
palju aega selleks on.
Väikseid toiduportsjoneid võib valmistada
ka külmutatult, otse sügavkülmikust
võetuna: sel juhul kulub
toiduvalmistamiseks rohkem aega.
5.6 Jääkuubikute
valmistamine
Seadmel on olemas üks või mitu mahutit
jääkuubikute valmistamiseks.
Mahutite külmikust
väljavõtmiseks ärge
kasutage metallesemeid.
1. Täitke need mahutid veega
2. Asetage jäämahutid
sügavkülmikusektsiooni.
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
6.1 Normaalsed töötamise
ajal kostuvad helid
Järgmised helid on töötamise ajal
normaalsed:
•
•
•
•
Nõrk vulisemise ja mulisemise heli
süsteemist, kui külmutusagensi
pumbatakse.
Vihisev ja tuksuv heli kompressorist,
kui külmutusagensi pumbatakse.
Järsk praksuv heli seadme seest,
mida põhjustab soojuspaisumine
(loomulik ja ohutu füüsikaline nähtus).
Nõrk klõpsuv heli temperatuuri
regulaatorist, kui kompressor lülitub
sisse või välja.
6.2 Näpunäiteid energia
säästmiseks
•
Ärge avage sügavkülmiku ust sageli
ja ärge jätke ust lahti kauemaks, kui
hädavajalik.
6.3 Soovitusi värske toidu
säilitamiseks külmikus
•
•
•
Ärge pange külmutuskappi sooja toitu
või auravaid vedelikke.
Katke toit kinni või mähkige sisse, eriti
juhul, kui see on tugeva lõhnaga.
Pange toidud külmutuskappi nii, et
õhk saaks nende ümber liikuda.
6.4 Näpunäiteid toidu
säilitamiseks külmikus
Näpunäited:
9
•
•
•
•
•
Liha (igasugune): mähkige sobivasse
pakendisse ja pange juurviljasahtli
kohal olevale klaasriiulile. Liha
säilitusaeg on 1-2 päeva.
Küpsetatud toidud, külmad road:
katke kinni ja asetage mistahes
riiulile.
Puu- ja köögiviljad: puhastage
hoolikalt ja pange selleks ette nähtud
sahtlisse. Pakkimata banaane,
kartuleid, sibulaid, küüslauku ei tohi
külmikus hoida.
Või ja juust: Pange spetsiaalsesse
õhukindlasse nõusse või mässige
fooliumi või polüetüleenist kotti ning
suruge sealt õhku välja niipalju kui
võimalik.
Pudelid: keerake peale kork ja
paigutage ukse küljes olevale
pudeliriiulile või pudelirestile (kui see
on olemas).
6.5 Näpunäiteid
sügavkülmutamiseks
•
•
•
•
•
Külmutage ainult kvaliteetset, värsket
ja korralikult puhastatud toitu.
Külmutamise ja sulatamise
hõlbustamiseks jaotage toiduained
väiksemateks portsjoniteks.
Mässige toit fooliumisse või
toidukilesse. Veenduge, et pakendid
oleks õhukindlad.
Et vältida juba külmutatud toidu
temperatuuri tõusu, ärge paigutage
värsket külmutamata toitu otse selle
vastu.
Lahjemad toidud säilivad paremini ja
kauem kui rasvased. Sool vähendab
toidu säilitusaega.
10
www.aeg.com
•
•
Ärge sööge jääkuubikuid, mahlajääd
või jääkomme kohe pärast
sügavkülmikust väljavõtmist.
Külmakahjustuse oht.
Säilitusaja jälgimiseks on soovitav
igale säilitatavale toidule märkida
külmutamiskuupäev.
•
•
•
Pange külmutatud toit pärast ostmist
niipea kui võimalik sügavkülmikusse.
Ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja
seda ei tohi enam uuesti külmutada.
Ärge ületage toidu tootja poolt
määratletud säilitusaega.
6.6 Nõuandeid külmutatud
toidu säilitamiseks
•
Veenduge, et poest ostetud
külmutatud toiduaineid säilitatakse
juhiseid järgides.
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Üldised hoiatused
ETTEVAATUST!
Eemaldage seade
vooluvõrgust enne
igasuguste hooldustööde
tegemist.
Seadme jahutussüsteem
sisaldab süsivesinikke;
süsteemi võivad hooldada ja
täita ainult volitatud
tehnikud.
Seadme tarvikuid ega osi ei
tohi pesta
nõudepesumasinas.
7.2 Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST!
Ärge tõmmake, teisaldage
ega vigastage torusid ja/või
kaableid, mis paiknevad
seadme sees.
ETTEVAATUST!
Vältige jahutussüsteemi
kahjustamist.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt
uksetihendeid ja pühkige need
puhtaks, eemaldades mustuse ja
prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit
harjaga.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
7.3 Külmiku sulatamine
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse
härmatis külmiku aurusti küljest
automaatselt iga kord, kui kompressor
seiskub. Sulamisvesi nõrgub mööda
renni spetsiaalsesse seadme tagaküljel
kompressori kohal asuvasse anumasse,
kus see aurustub.
Puhastage regulaarselt külmiku sees
keskel olevat äravooluava auku, et ära
hoida vee kogunemist ja külmikus
olevatesse toiduainetesse imbumist.
EESTI
7.4 Sügavkülmiku sulatamine
ETTEVAATUST!
Aurusti vigastamise
vältimiseks ärge kasutage
sellelt härmatise
eemaldamisel teravaid
metallist tööriistu. Ärge
kasutage sulatamise
kiirendamiseks mehhaanilisi
seadmeid või muid
kunstlikke vahendeid peale
tootja poolt soovitatute.
Külmutatud toiduainete
temperatuuri tõus sulatamise
ajal võib lühendada nende
säilimisaega.
Ligikaudu 12 tundi enne
sulatamist valige madalam
temperatuur, et luua piisav
külmareserv katkestuse
ajaks.
Külmiku riiulitel ja ülemise kambri
ümbruses moodustub alati teatud määral
härmatist.
Sulatage külmik, kui härmatisekihi
paksus on umbes 3–5 millimeetrit.
1. Lülitage seade välja või eemaldage
toitepistik pistikupesast.
2. Eemaldage säilitatavad toiduained,
pakkige need mitme ajalehekihi sisse
ja asetage jahedasse kohta.
HOIATUS!
Ärge puudutage
külmutatud tooteid
märgade kätega. Käed
võivad külmutatud
toodete külge kinni
jääda.
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
11
3. Jätke uks lahti.
Sulatamisprotsessi kiirendamiseks
asetage sügavkülmakambrisse sooja
veega täidetud keedunõu. Lisaks
eemaldage sulatamisel murduvad
jäätükid.
4. Kui sulatamine on lõppenud,
kuivatage seadme sisemust hoolikalt.
5. Lülitage seade sisse.
Kolme tunni pärast asetage varem välja
võetud toiduained külmutussektsiooni.
7.5 Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei
kasutata, siis rakendage järgmisi
ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
5.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Sulatage seade.
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
ETTEVAATUST!
Kui soovite seadet hoida
sisselülitatult, siis paluge
kellelgi seda aeg-ajalt
kontrollida, et vältida
säilitatava toidu riknemist
elektrikatkestuse korral.
12
www.aeg.com
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korralikult
pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korralikult
pistikupessa.
Pistikupesas ei ole voolu.
Ühendage pistikupessa mõni
muu elektriseade. Võtke ühen‐
dust kvalifitseeritud elektrik‐
uga.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Lamp on katki.
Pöörduge lähimasse volitatud
teeninduskeskusse.
Lamp ei põle.
Kompressor töötab pidevalt.
Temperatuur on valesti va‐ Vt "Kasutamine".
litud.
Panite külmikusse korraga
liiga palju toiduaineid.
Oodake paar tundi, seejärel
kontrollige uuesti temperatuuri.
Ruumi temperatuur on liiga Kontrollige andmesildil olevat
kõrge.
kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud toit Enne toidu hoiustamist laske
oli liiga soe.
sel jahtuda toatemperatuurini.
Härmatist ja jääd on liiga
palju.
Seadme uks ei ole korrali‐
kult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Sisse on lülitatud "Frost‐
matic-funktsioon".
Vt "Frostmatic-funktsioon".
Uks ei ole korralikult kinni
või on tihend deformeeru‐
nud/määrdunud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Vee väljalaskekork ei ole
korralikult paigas.
Paigutage vee väljalaskekork
õigesti.
Temperatuur on valesti va‐ Vt "Kasutamine".
litud.
Kompressor ei hakka kohe
See on normaalne, viga ei
tööle pärast "Frostmatic" va‐ ole.
jutamist või pärast tempera‐
tuuri muutmist.
Kompressor käivitub mõne aja
pärast.
Vesi voolab mööda külmu‐
tuskapi tagapaneeli.
See on normaalne.
Automaatse sulamisprot‐
sessi ajal sulab tagapa‐
neelil olev härmatis.
EESTI
13
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Külmiku sees voolab vesi.
Toiduained takistavad vee
valgumist veekogumis‐
nõusse.
Veenduge, et toiduained ei
puutuks tagapaneeli.
Vee väljavooluava on um‐
mistunud.
Puhastage vee väljavooluava.
Põrandal on vett.
Sulamisvee väljavooluava Suunake sulamisvee väljavoo‐
ei ole ühendatud kompres‐ lujuhik aurustumisrenni.
sori kohal asuva aurustu‐
misrenniga.
Temperatuuri ei saa määra‐
ta.
Sisse on lülitatud "Frost‐
matic-funktsioon".
Temperatuur seadmes on lii‐ Temperatuuriregulaator ei
ga madal/kõrge.
ole õigesti seadistatud.
Lülitage "Frostmatic-funktsi‐
oon" käsitsi välja või oodake,
kuni funktsioon automaatselt
valitud temperatuurile lähtes‐
tub. Vt "Frostmatic-funktsioon".
Valige kõrgem/madalam tem‐
peratuur.
Seadme uks ei ole korrali‐
kult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Toidu temperatuur on liiga
kõrge.
Laske toiduainetel jahtuda toa‐
temperatuurini, enne kui need
külmikusse asetate.
Hoiustasite korraga liiga
palju toiduaineid.
Pange külmikusse samaaeg‐
selt vähem toitu.
Härmatise paksus on üle
4-5 mm.
Sulatage seade.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage uks ainult vajadusel.
Sisse on lülitatud "Frost‐
matic-funktsioon".
Vt "Frostmatic-funktsioon".
Seadmes ei ole külma õhu Veenduge, et seadmes on ta‐
ringlust.
gatud külma õhu ringlus.
Kõigi temperatuuriseadete
LED-tuled vilguvad korraga.
Temperatuuri mõõtmisel il‐ Pöörduge lähimasse volitatud
mes tõrge.
teeninduskeskusse. Jahutus‐
süsteem hoiab jätkuvalt toi‐
duained külmana, kuid tempe‐
ratuuri reguleerimine pole või‐
malik.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
8.2 Lambi asendamine
Seade on varustatud pikaealise sisemise
LED-valgustiga.
14
www.aeg.com
Lampi tohib vahetada ainult
hoolduskeskuse töötaja. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
8.3 Ukse sulgemine
2. Vajadusel reguleerige ust. Tutvuge
vastavate juhistega.
3. Vajadusel asendage katkised
uksetihendid uutega. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
1. Puhastage uksetihendid.
9. HELID
Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale mõningaid helisid (kompressor,
külmutusagensi süsteem).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
EESTI
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
10. TEHNILISED ANDMED
10.1 Tootekirjeldus
Kaubamärk
AEG
Mudel
SCB61824LF 925512017
Kategooria
7. Külmik-sügavkülmuti
Energiatõhususe klass
A++
Energiatarbimine kWh aastas, põhineb standardtin‐
gimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tegelik
energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja
asukohast
226
Maht liitrites, tavakülmik
188
Maht liitrites, täht
-
Maht liitrites, keldritsoon
-
Maht liitrites, vein
-
Maht liitrites, kokku
260
Maht liitrites, sügavkülmik
72
Maht liitrites, jahekapp
-
Maht liitrites, teised sektsioonid
-
Suurima mahuga (l) sügavkülmiku sektsiooni tärni‐
des väljendatud hinnang
****
Iga kambri ettenähtud temperatuur > 14 °C (°C)
-
Jäätumisvaba (J/E), tavakülmik
Ei
Jäätumisvaba (J/E), sügavkülmik
Ei
Ohutu elektrikatkestuse kestus tundides
24
15
16
www.aeg.com
Külmutusvõimsus kg/24 tunni kohta
4
Kliimaklass
SN-N-ST-T
Madalaim ümbritsev temperatuur, mille puhul antud
seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
10
Kõrgeim ümbritsev temperatuur, mille puhul antud
seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
43
Müra tase dB(A) re1 pW
36
Sisseehitatud seade J/E
Jah
Käesolev seade on ette nähtud ainult veini säilitami‐ Ei
seks J/E
10.2 Täiendavad tehnilised
andmed
Niši mõõtmed
Kõrgus
1780 mm
Laius
560 mm
Sügavus
550 mm
Pinge
230 - 240 V
Sagedus
50 Hz
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme sise- või
välisküljel, ja energiasildil.
11. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
LATVIEŠU
17
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................ 17
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................. 19
3. UZSTĀDĪŠANA................................................................................................... 21
4. LIETOŠANA........................................................................................................ 22
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ...................................................................................22
6. PADOMI UN IETEIKUMI.....................................................................................24
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................... 25
8. PROBLĒMRISINĀŠANA.....................................................................................26
9. TROKŠŅI............................................................................................................ 29
10. TEHNISKIE DATI.............................................................................................. 30
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
18
www.aeg.com
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 3 līdz 8 gadu
vecumam un personas ar ļoti plašu un sarežģītu
invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas norādes.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs
BRĪDINĀJUMS! Sekojiet, lai ierīces korpusa vai
iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu
aizsērējušas.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas
procesa paātrināšanai.
BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas
paredzētajos nodalījumos elektroierīces, ja vien to
izmantošanu neparedz ražotājs.
LATVIEŠU
•
•
•
•
19
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai
neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā
aerosoli ar uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Drošības nolūkos nelietojiet ierīci
pirms tās iebūvēšanas.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar
ierīci (piemēram, durvju vēršanās
virziena maiņas) atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.
Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un
pārāk aukstās vietās.
•
•
Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
Ierīces komplektācijā ir iekļauts
mitruma uzsūcēja maisiņš. Tā nav
rotaļlieta. Tas nav ēdams. Izmetiet to
nekavējoties.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS!
Novietojot ierīci,
pārliecinieties, ka vads nav
aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet daudzkontaktu
adapterus vai pagarinātājus.
•
•
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa
20
www.aeg.com
•
•
•
centru vai elektriķi, lai nomainītu
elektriskās detaļas.
Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
•
2.4 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
•
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
Ierīce satur satur uzliesmojošu
gāzi, izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas
ir videi praktiski nekaitīga. Rīkojieties
uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja
shēmu, kas satur izobutānu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci)
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis,
ka to var darīt.
Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet
telpu.
Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas
daļām.
Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.
Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
Pirms pārtikas ievietošanas
saldētavas nodalījumā ietiniet to
pārtikai paredzētā iesaiņojuma
materiālā.
Šajā ierīcē izmantotā spuldze
paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
2.5 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
LATVIEŠU
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
•
21
Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Izvietojums
3.3 Elektrības padeves
pieslēgums
•
Skatiet montāžas
norādījumus uzstādīšanai.
Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju,
ierīce jāuzstāda pietiekamā attālumā no
siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem,
boileriem, tiešiem saules stariem u.t.t.
Nodrošiniet, lai skapja aizmugurē būtu
brīva gaisa cirkulācija.
•
3.2 Novietojums
Uzstādiet ierīci sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei.
Klimati‐
skā kla‐
se
Temperatūras atbilstība
SN
no +10 °C līdz 32 °C
N
no +16 °C līdz 32 °C
ST
no +16 °C līdz 38 °C
T
no +16 °C līdz 43 °C
Ierīces izmantošana ārpus
noteiktā temperatūras
diapazona var radīt darbības
problēmas dažiem
modeļiem. Pareizu ierīces
darbību var garantēt,
izmantojot to tikai noteiktajā
temperatūras diapazonā. Ja
jums ir kādas šaubas par
ierīces uzstādīšanas vietu,
lūdzu, sazinieties ar
pārdevēju, mūsu klientu
apkalpošanas centru vai
tuvāko pilnvaroto servisa
centru.
•
•
Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
Ierīcei jābūt iezemētai. Lai
nodrošinātu zemējumu, strāvas
kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar
papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
3.4 Ventilācijas prasības
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu
ventilāciju.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
UZMANĪBU!
Skatiet montāžas
norādījumus uzstādīšanai.
22
www.aeg.com
4. LIETOŠANA
4.1 Vadības panelis
1
2
4
Temperatūras indikators
Frostmatic LED indikators
Frostmatic taustiņš
Temperatūras regulators
Taustiņš Ieslēgt/Izslēgt
3
4.2 Ierīces ieslēgšana
1. Iespraudiet kontaktdakšu
kontaktligzdā.
2. Ja visi indikatori nedeg, pieskarieties
temperatūras regulatora taustiņam.
4.3 Ierīces izslēgšana
Turiet nospiestu temperatūras regulatora
taustiņu 3 sekundes.
Izslēdzas visi indikatori.
4.4 Temperatūras regulēšana
Lai lietotu ierīci, pieskarieties
temperatūras regulatoram, līdz iedegas
LED nepieciešamajai temperatūrai
atbilstošais indikators. Izvēle ir
pakāpeniska no 2 °C līdz 8 °C.
Aukstākais iestatījums: +2
°C.
Siltākais iestatījums: +8 °C.
Vidējais iestatījums parasti ir
vispiemērotākais.
Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu,
atceroties, ka temperatūra ierīces
iekšpusē ir atkarīga no:
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
1
2
3
4
•
•
•
•
telpas temperatūras;
durvju vēršanās biežums
ledusskapī uzglabāto produktu
daudzuma;
ierīces atrašanās vietas.
1. Pieskarieties temperatūras
regulatoram.
Pašreizējās temperatūras indikators
mirgo. Ik reizi pieskaroties temperatūras
regulatoram, iestatījums pārvietojas par
vienu pozīciju. Atbilstošais LED kādu
brīdi mirgo.
2. Piespiediet temperatūras regulatoru,
līdz tiek izvēlēta nepieciešamā
temperatūra.
4.5 Frostmatic funkcija
Funkciju Frostmatic var aktivizēt,
nospiežot Frostmatic taustiņu.
Izgaismosies LED, kas atbilst Frostmatic
simbola indikatoram.
Funkciju Frostmatic var deaktivizēt,
vēlreiz nospiežot Frostmatic taustiņu.
Frostmatic indikators izgaismosies.
Šī funkcija automātiski
izslēdzas pēc 52 stundām.
LATVIEŠU
5.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un
pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU!
Neizmantojiet mazgāšanas
līdzekļus, abrazīvos
pulverus, tīrīšanas līdzekļus
uz hlora vai eļļas bāzes, tā
kā tie var sabojāt apdari.
5.4 Saldētas pārtikas
saldēšana un uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas ledusskapja neizmantošanas,
pirms ievietot nodalījumā produktus,
ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas,
iestatot Frostmatic funkciju.
Ledusskapja durvis ir aprīkotas ar
vadotnēm, kas ļauj pārvietot plauktus
pēc jūsu vēlmēm.
1
1
2
Lai pārvietotu durvju plauktus, uzmanīgi
slidiniet tos saskaņā ar bultiņu norādēm.
5.3 Izņemami plaukti
Ledusskapja iekšējās sienas ir aprīkotas
ar vadotnēm, kas paredzētas plauktu
izvietošanai dažādos līmeņos.
2
Lai nodrošinātu pareizu
gaisa cirkulāciju, neizņemiet
virs dārzeņu atvilktnes esošo
stikla plauktu.
Saldētava piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
5.2 Durvju plauktu
novietošana
1
23
Lai sasaldētu svaigus produktus,
ievietojiet tos vidējā nodalījumā.
Maksimālais produktu daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā, ir minēts
tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas
ierīces iekšpusē.
Sasaldēšanas process aizņemt 24
stundas: šajā laikā neievietojiet citu
pārtiku, kas jāsasaldē.
Ja sākas nejaušs
atkausēšanas process,
piemēram, elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma dēļ
(elektrības piegādes
pārtraukuma laiks ir ilgāks
par tehnisko datu plāksnītē
minēto uzglabāšanas ilgumu
elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma gadījumā),
atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo un pēc to
atdzišanas — atkārtoti
jāsasaldē (pēc atdzišanas).
5.5 Atlaidināšana
Īpaši stipri sasaldēti vai saldēti produkti
pirms to lietošanas jāatlaidina
ledusskapja nodalījumā vai istabas
temperatūrā (atkarībā no šim procesam
paredzētā laika).
Nelielus produktus, kas tikko izņemti no
saldētavas, var pagatavot arī saldētā
veidā: šajā gadījumā palielināsies
produktu pagatavošanas laiks.
24
www.aeg.com
5.6 Kā iegūt ledus gabaliņus
Ierīces komplektācijā ir viena vai vairākas
ledus gabaliņu pagatavošanai
piemērotas paplātes.
1. Piepildiet šīs paplātes ar ūdeni
2. Ielieciet paplātes saldētavā.
Lai izņemtu trauciņus no
saldētavas, neizmantojiet
metāliskus priekšmetus.
6. PADOMI UN IETEIKUMI
6.1 Skaņas normālas
darbības laikā
Darbības laikā ir normālas šādas skaņas:
•
•
•
•
Viegla burbuļojoša skaņa atskan no
spirālēm, kad tiek sūknēts
dzesēšanas šķidrums;
Viegla dūcoša un pulsējoša skaņa
atskan no kompresora, kad tiek
sūknēts dzesēšanas šķidrums;
Pēkšņa rīboša skaņa no ierīces
iekšpuses, kuru izraisa termiskā
izplešanās (dabisks fizisks fenomens,
kas nav bīstams);
Viegla klikšķinoša skaņa no
temperatūras regulatora, kad
kompresors ieslēdzas un izslēdzas.
6.2 Ieteikumi elektroenerģijas
ietaupīšanā
•
Neatveriet vai neatstājiet ierīces
durvis atvērtas ilgāk nekā tas
nepieciešams.
6.3 Ieteikumi svaigu produktu
uzglabāšanai ledusskapī
•
•
•
neuzglabājiet ledusskapī siltus
produktus vai gaistošus šķidrumus;
Pārklājiet vai iesaiņojiet produktus,
īpaši tos, kuriem piemīt stiprs
aromāts.
novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.
6.4 Ieteikumi uzglabāšanai
ledusskapī
•
•
•
•
6.5 Ieteikumi produktu
sasaldēšanai
•
•
•
•
•
•
Noderīgi ieteikumi:
•
Visa veida gaļa: iesaiņojiet piemērotā
iepakojumā un novietojiet uz stikla
plaukta virs dārzeņu atvilktnes;
Uzglabājiet gaļu ne ilgāk par 1-2
dienām.
Pagatavoti ēdieni, aukstie ēdieni:
nosedziet un novietojiet jebkurā
plauktā.
Augļi un dārzeņi: rūpīgi notīriet un
ievietojiet speciālā atvilktnē.
Ledusskapī nedrīkst uzglabāt
banānus, kartupeļus, sīpolus un
ķiplokus (ja vien tie nav iesaiņoti).
Sviests un siers: ievietojiet speciālā
hermētiskā tvertnē vai ietiniet
alumīnija folijā vai ievietojiet
polietilēna maisiņā, lai izvadītu pēc
iespējas vairāk gaisa.
Pudeles: uzskrūvējiet vāciņu un
novietojiet durvju pudeļu plauktā vai
(ja tāds ir) pudeļu plauktā.
•
Sasaldējiet tikai augstākās kvalitātes,
svaigus un rūpīgi notīrītus produktus.
Lai efektīvāk sasaldētu un atkausētu,
sadaliet pārtiku mazās porcijās.
Ietiniet pārtiku alumīnija folijā vai
polietilēnā. Pārliecinieties, ka
iesaiņojums ir hermētisks.
Lai izvairītos no jau saldētas pārtikas
temperatūras paaugstināšanās,
nenovietojiet tās tuvumā svaigu,
nesaldētu pārtiku.
Liesi produkti uzglabājas labāk un
ilgāk nekā tie, kuros ir augsts tauku
saturs. Sāls samazina produktu
uzglabāšanas laiku.
Neēdiet ledus gabaliņus, ledū
sasaldētu ūdeni vai ledenes uzreiz
pēc to izņemšanas no saldētavas.
Pastāv apsaldējuma risks.
Lai atcerētos produktu sasaldēšanas
laiku, ieteicams to pierakstīt uz katra
individuālā iepakojuma.
LATVIEŠU
6.6 Ieteikumi saldētu
produktu uzglabāšanai
•
•
•
•
Pārbaudiet, vai tirdzniecībā pieejamie
produkti tika pareizi uzglabāti.
Pārbaudiet, vai saldētie produkti tiek
ievietoti saldētavā iespējami īsākā
laikā posmā.
25
tiklīdz produkti ir atkausēti, tie ātri
bojājas un tos nedrīkst atkārtoti
sasaldēt;
Nepārsniedziet produktu ražotāja
norādīto uzglabāšanas laiku.
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Vispārīgie brīdinājumi
UZMANĪBU!
Pirms apkopes veikšanas
atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
Šīs ierīces dzesēšanas bloks
satur ogļūdeņradi, tādēļ
apkopi un uzlādi var veikt
tikai kvalificēti speciālisti.
Ierīces papildpiederumus un
detaļas trauku mazgājamā
mašīnā mazgāt nedrīkst.
7.2 Periodiska tīrīšana
UZMANĪBU!
Neraujiet, nepārvietojiet vai
nesabojājiet ierīcē esošās
caurules un/vai kabeļus.
UZMANĪBU!
Nesabojājiet dzesēšanas
sistēmu.
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālu tīrīšanas
līdzekli.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu
netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Tas uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu
7.3 Ledusskapja atkausēšana
Parastā darbības režīma laikā, ik reizi
apstājoties kompresora motora darbībai,
tiek automātiski likvidēts apsarmojums,
kas veidojas uz ledusskapja nodalījumā
esošā iztvaikotāja. Ūdens, kas rodas
atkausēšanas laikā, tiek novadīts īpašā
tvertnē, kas atrodas ierīces aizmugurē
virs kompresora motora, un tur iztvaiko.
Tādēļ, lai nepieļautu ūdens pārplūšanu
un nokļūšanu uz produktiem, ir svarīgi
periodiski iztīrīt arī ledusskapja
nodalījuma vidusdaļā esošo atkausētā
ūdens aizplūdes atveri.
26
www.aeg.com
7.4 Saldētavas atkausēšana
UZMANĪBU!
Neizmantojiet ledus
notīrīšanai no iztvaikotāja
cietus skrāpjus, jo tādā veidā
to var bojāt. Nelietojiet
ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus
līdzekļus atkausēšanas
procesa paātrināšanai.
Atkausēšanas laikā
temperatūra saldētās
pārtikas iepakojumos
paaugstinās, tas var saīsināt
produktu derīguma laiku.
Lai uzkrātu pietiekamu
aukstuma rezervi, 12
stundas pirms atkausēšanas
iestatiet zemāku
temperatūru.
Uz saldētavas plauktiem un ap augšējo
nodalījumu vienmēr izveidojas sarmas
kārtiņa.
3. Atstājiet durvis atvērtas.
Lai paātrinātu atkausēšanu,
novietojiet saldētavas nodalījumā
trauku ar siltu ūdeni. Papildus pirms
atkausēšanas pabeigšanas izņemiet
atkusušos ledus gabalus.
4. Kad atkausēšana ir pabeigta, rūpīgi
nosusiniet iekšpusi.
5. Ieslēdziet ierīci.
Pēc trim stundām ievietojiet izņemto
pārtiku atpakaļ saldētavas nodalījumos.
7.5 Ledusskapja ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1.
2.
3.
4.
5.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Izņemiet produktus.
Atkausējiet ierīci (ja nepieciešams).
Iztīriet ierīci un visus piederumus.
Atstājiet durvis pusvirus, lai
nepieļautu nepatīkama aromāta
veidošanos.
Kad sarmas kārtas biezums sasniedz
3-5 mm, saldētava ir jāatkausē.
1. Izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no
elektrotīkla.
2. Izņemiet uzglabāto pārtiku, ietiniet to
vairākos avīžu slāņos un novietojiet
vēsā vietā.
BRĪDINĀJUMS!
Nepieskarieties
saldētajiem produktiem
ar mitrām rokām. Jūsu
rokas var piesalt pie
ēdiena.
UZMANĪBU!
Ja vēlaties atstāt ierīci
ieslēgtu, palūdziet, lai kāds
pārbauda to jūsu
prombūtnes laikā un novērš
produktu sabojāšanos
iespējamā elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma
gadījumā.
8. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ierīce nedarbojas.
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
LATVIEŠU
Problēma
Iespējamais iemesls
27
Risinājums
Kontaktdakša nav pareizi
Pareizi ievietojiet kontaktdakšu
pievienota elektrotīkla kon‐ kontaktligzdā.
taktligzdai.
Lampa nedeg.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Elektrotīklā nav strāvas.
Pievienojiet elektrotīkla kon‐
taktligzdai citu elektroierīci.
Sazinieties ar kvalificētu elek‐
triķi.
Lampa darbojas gaidīša‐
nas režīmā.
Aizveriet un atveriet durvis.
Lampa ir bojāta.
Sazinieties ar tuvāko pilnvaro‐
to servisa centru.
Temperatūra ir iestatīta ne‐ Skatiet "Lietošana".
pareizi.
Vienlaicīgi ielikts liels
Pagaidiet dažas stundas un
daudzums pārtikas produk‐ pēc tam vēlreiz pārbaudiet
tu.
temperatūru.
Pārāk liels apsarmojums vai
ledus kārta.
Istabas temperatūra ir pā‐
rāk augsta.
Skatiet klimata klases tabulu
uz datu plāksnītes.
Saldētavā ievietotie pro‐
dukti ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāšanas
ļaujiet tiem atdzist līdz istabas
temperatūrai.
Durvis nav pareizi aizvēr‐
tas.
Skatiet sadaļu "Durvju aizvēr‐
šana".
Ir aktivizēta "Frostmatic
funkcija" .
Skatiet sadaļu "Frostmatic
funkcija”.
Durvis nav aizvērtas parei‐ Skatiet sadaļu "Durvju aizvēr‐
zi vai blīvējums ir deformē‐ šana".
jies/netīrs.
Nav pareizi ievietots ūdens Ievietojiet ūdens izplūdes no‐
izplūdes noslēgs.
slēgu pareizi.
Temperatūra ir iestatīta ne‐ Skatiet "Lietošana".
pareizi.
Kompresors nesāk darboties Tas ir normāli. Kļūda nav
uzreiz pēc "Frostmatic" no‐
radusies.
spiešanas vai pēc tempera‐
tūras mainīšanas.
Pa ledusskapja aizmugures
sienu plūst ūdens.
Kompresors sāk darboties pēc
kāda laika posma.
Automātiskās atkausēša‐
Tas ir normāli.
nas laikā izkusušais ūdens
plūst pa aizmugurējo sieni‐
ņu.
28
www.aeg.com
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ūdens ieplūst ledusskapī.
Pārtikas produkti traucē
ūdens ieplūšanai ūdens
kolektorā.
Pārliecinieties, ka pārtikas pro‐
dukti neskaras pie aizmugures
paneļa.
Ūdens notece aizsērējusi.
Iztīriet ūdens noteci.
Ūdens plūst uz grīdas.
Kušanas ūdeņu tekne nav Pievienojiet kušanas ūdeņu
pievienota tvaikošanas pa‐ tekni tvaikošanas paplātei.
plātei virs kompresora.
Nevar iestatīt temperatūru.
Ir aktivizēta "Frostmatic
funkcija" .
Izslēdziet "Frostmatic funkciju"
manuāli vai uzgaidiet, līdz
funkcija automātiski atiestatās,
lai iestatītu temperatūru. Ska‐
tiet sadaļu "Frostmatic funkci‐
ja”.
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Temperatūras regulators
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Durvis nav pareizi aizvēr‐
tas.
Skatiet sadaļu "Durvju aizvēr‐
šana".
Pārtikas produktu tempera‐ Pirms ievietošanas ļaujiet pār‐
tūra ir pārāk augsta.
tikas produktiem atdzist līdz is‐
tabas temperatūrai.
Vienlaicīgi tiek uzglabāts
pārāk daudz pārtikas pro‐
duktu.
Ievietojiet mazāk pārtikas pro‐
duktu vienlaicīgi.
Apsarmojuma kārtas bie‐
zums pārsniedz 4-5 mm.
Atkausējiet ierīci.
Durvis tika atvērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja tas
ir nepieciešams.
Ir aktivizēta "Frostmatic
funkcija".
Skatiet sadaļu "Frostmatic
funkcija”.
Ierīcē necirkulē aukstais
gaiss.
Pārliecinieties, vai ierīcē notiek
aukstā gaisa cirkulācija.
Visas temperatūras iestatīju‐ Temperatūras mērījumos
mu gaismas diodes mirgo
ieviesusies kļūme.
vienlaicīgi.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu,
sazinieties ar tuvāko
pilnvaroto servisa centru.
Sazinieties ar tuvāko pilnvaro‐
to servisa centru. Dzesēšanas
sistēma uzturēs produktus
aukstus, bet temperatūru ne‐
būs iespējams regulēt.
8.2 Spuldzes maiņa
Ierīcei ir ilga darba mūža iekšējais LED
apgaismojums.
LATVIEŠU
Apgaismojuma ierīci drīkst nomainīt tikai
apkopes speciālists. Sazinieties ar savu
pilnvaroto servisa centru.
8.3 Durvju aizvēršana
2. Ja nepieciešams, noregulējiet durvis.
Skatiet montāžas norādījumus.
3. Ja nepieciešams, nomainiet durvju
blīvējumu. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
1. Durvju blīvējuma tīrīšana.
9. TROKŠŅI
Normālas darbības laikā var dzirdēt dažādas skaņas (kompresora, aukstumaģenta
cirkulācijas).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
29
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
30
www.aeg.com
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
10. TEHNISKIE DATI
10.1 Ražojuma informācijas lapa
Preču zīme
AEG
Modelis
SCB61824LF 925512017
Kategorija
7. Ledusskapis–saldētava
Energoefektivitātes klase
A++
Enerģijas patēriņš kWh gadā, balstoties uz 24 stun‐
du standarta testu rezultātiem. Faktiskais enerģijas
patēriņš ir atkarīgs no ierīces izmantošanas un tās
atrašanās vietas.
226
Uzglabāšanas tilpums litros, ledusskapis
188
Uzglabāšanas tilpums litros, zvaigznīte
-
Uzglabāšanas tilpums litros, pagraba zona
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vīns
-
Uzglabāšanas tilpums litros, kopsumma
260
Uzglabāšanas tilpums litros, saldētājs
72
Uzglabāšanas tilpums litros, vēsuma kamera
-
Uzglabāšanas tilpums litros, citi nodalījumi
-
Tā saldētāja nodalījuma zvaigznīšu apzīmējums,
kam vislielākais uzglabāšanas tilpums (l)
****
Projektētā temperatūra “citiem nodalījumiem” > 14
°C (°C), jā ir
-
Bezsarmas (J/N), ledusskapis
Nē
Bezsarmas (J/N), saldētājs
Nē
Enerģijas pārtraukšanas drošs, h
24
LATVIEŠU
Saldēšanas jauda, kg/24 h
4
Klimata klase
SN-N-ST-T
Zemākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pare‐
dzēta šī iekārtas lietošana, °C
10
Augstākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pare‐
dzēta šī iekārtas lietošana, °C
43
Emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW
36
Lebūvējama iekārta J/N
Jā
31
šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai Jā/Nē Nē
10.2 Papildu tehniskie dati
Iebūvēšanai paredzētās
nišas izmēri
Augstums
1780 mm
Platums
560 mm
Dziļums
550 mm
Spriegums
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
11. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
32
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 32
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 34
3. ĮRENGIMAS........................................................................................................ 36
4. NAUDOJIMAS.....................................................................................................37
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 38
6. PATARIMAI.........................................................................................................39
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.................................................................................. 40
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..........................................................................................41
9. TRIUKŠMAS....................................................................................................... 44
10. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................ 45
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
LIETUVIŲ
33
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti nuo 3 iki 8 metų vaikai ir
asmenys, turintys labai sunkią ir sudėtingą negalią,
jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– ūkininkų gyvenamuosiuose namuose; darbuotojų
valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse,
biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami paspartinti atitirpinimo
procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar
kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
34
www.aeg.com
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų
maisto produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos,
kuriuos rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite
tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti pavojus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Saugos sumetimais nenaudokite
prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite
bent 4 valandas, prieš jungdami
prietaisą į maitinimo tinklą. Per tą
laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
•
•
•
Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
Neįrenkite prietaiso per daug
drėgnose ar per šaltose vietose.
Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad
nesubraižytumėte grindų.
Prietaise yra sausiklio maišelis. Tai ne
žaislas. Tai ne maistas. Iškart jį
išmeskite.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sukelti gaisrą ir
gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS!
Kai statote prietaisą,
įsitikinkite, kad maitinimo
laidas nebūtų prispaustas ar
pažeistas.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite daugiakanalių
kištukų, jungiklių ir
ilginamųjų laidų.
•
Prietaisą privaloma įžeminti.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., elektros kištuko, maitinimo
kabelio, kompresoriaus). Iškvieskite
įgaliotojo techninės priežiūros centro
atstovą arba elektriką, kad pakeistų
elektrines dalis.
Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį ar
sukelti gaisrą.
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
Jeigu šaltnešio grandinė būtų
pažeista, patalpoje nedekite liepsnos
ir saugokite prietaisą nuo uždegimo
šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpą.
Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gazuotų gėrimų. Kitaip gėrimo indas
bus veikiamas slėgio.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
•
•
•
•
•
•
35
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
Suvyniokite maistą bet kokia sąlyčiui
su maistu tinkančia medžiaga, prieš
dėdami į šaldiklį.
2.4 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas
asmuo.
Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
2.6 Aptarnavimas
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
36
www.aeg.com
2.7 Seno prietaiso išmetimas
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
•
Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Viršijus nustatytas ribas, kai
kurių rūšių modeliuose gali
būti veikimo sutrikimų.
Tinkamas veikimas
garantuojamas tik tuo atveju,
jeigu nebus viršytos
nustatytos temperatūros
ribos. Kilus abejonių dėl to,
kur įrengti prietaisą,
kreipkitės į pardavėją, mūsų
klientų aptarnavimo tarnybą
arba artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
3.1 Kur statyti prietaisą
Kaip įrengti, žr. surinkimo
instrukciją.
Kad užtikrintumėte geriausą veikimą,
įrenkite prietaisą atokiai nuo šilumos
šaltinių, pvz., radiatorių, katilų ir
tiesioginių saulės spindulių. Palikite
pakankamai vietos orui laisvai cirkuliuoti
aplink prietaiso galinę pusę.
3.2 Padėties parinkimas
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje patalpoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje.
Klimato
klasė
Aplinkos oro temperatūra
SN
10–32 °C
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
3.3 Elektros jungtis
•
•
•
•
Prieš prijungdami prietaisą prie
elektros tinklo, patikrinkite, ar
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
3.4 Reikalavimai ventiliacijai
Už prietaiso turi būti pakankamas oro
srautas.
LIETUVIŲ
5 cm
37
DĖMESIO
Kaip įrengti, žr. surinkimo
instrukciją.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. NAUDOJIMAS
4.1 Valdymo skydelis
1
2
4
1 Temperatūros indikatoriaus diodinė
lemputė
2 Frostmatic indikatoriaus diodinė
lemputė
3 Frostmatic mygtukas
4 Temperatūros reguliatorius
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
3
4.2 Įjungimas
1. Įkiškite kištuką į sieninį elektros tinklo
lizdą.
2. Palieskite temperatūros
reguliatoriaus mygtuką, jeigu visi
šviesdiodiniai indikatoriai yra išjungti.
4.3 Išjungimas
Lieskite temperatūros reguliatoriaus
mygtuką 3 sekundes.
Išsijungia visos indikatorių lemputės.
4.4 Temperatūros
reguliavimas
Norėdami naudoti prietaisą, lieskite
temperatūros reguliatorių, kol užsidegs
LED, atitinkantis reikiamą temperatūrą.
Pasirinkimas didėja nuo 2 °C iki 8 °C.
Šalčiausia nuostata: +2 °C.
Šilčiausia nuostata: +8 °C.
Daugeliu atvejų parankiausia
pasirinkti vidutinę nuostatą.
Pasirinkite nuostatą atsižvelgdami į tai,
kad temperatūra prietaiso viduje
priklauso nuo šių veiksnių:
•
•
•
•
patalpos temperatūros;
durelių atidarymo dažnumo;
laikomo maisto kiekio;
prietaiso vietos.
1. Palieskite temperatūros reguliatorių.
Mirksi esamos temperatūros indikatorius.
Bet kada, kai paliečiate temperatūros
reguliatorių, nuostata pasikeičia per
38
www.aeg.com
vieną padėtį. Trumpai mirksi atitinkamas
LED.
2. Lieskite temperatūros reguliatorių, kol
bus pasirinkta reikiama temperatūra.
Užsidegs LED, atitinkantis indikatorių
Frostmatic.
4.5 Frostmatic funkcija
Užges indikatorius Frostmatic.
Jūs galite aktyvinti funkciją Frostmatic,
paspausdami mygtuką Frostmatic.
Jūs galite išjungti funkciją Frostmatic, dar
kartą paspausdami mygtuką Frostmatic.
Ši funkcija automatiškai
išsijungia po 52 valandų.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
5.3 Išimamos lentynos
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Šaldytuvo sienelėse yra įrengti bėgeliai,
todėl lentynas galima įstatyti į norimas
vietas.
5.1 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso
vidų ir visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
DĖMESIO
Nenaudokite ploviklių,
šveičiamųjų miltelių, chloro
ar naftos pagrindo valiklių,
nes jie sugadins apdailą.
1
2
5.2 Durelių lentynų
išdėstymas
Šaldytuvo skyriaus durelėse yra bėgeliai,
todėl durelių lentynas galima perstatyti
pagal asmeninius pageidavimus.
Neperkelkite stiklinės
lentynos virš daržovių
stalčiaus, kad tinkamai
cirkuliuotų oras.
5.4 Užšaldymas ir užšaldytų
maisto produktų saugojimas
1
1
2
Norėdami perstatyti durelių lentynas,
atsargiai pastumkite durelių lentynas
pagal rodyklių kryptis.
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti
šviežius maisto produktus ir ilgai laikyti
užšaldytus arba visiškai užšaldytus.
Jungiant prietaisą pirmą kartą arba po
ilgos pertraukos, prieš sudedant
produktus į skyrių, prietaisą reikia įjungti
mažiausiai prieš 2 valandas, įjungus
funkciją Frostmatic.
Norėdami užšaldyti šviežius maisto
produktus, dėkite juos į vidurinį skyrių.
Maksimalus maisto kiekis, kurį galima
užšaldyti per 24 valandas, nurodytas
duomenų lentelėje – prietaiso viduje
esančioje plokštelėje
LIETUVIŲ
Užšaldymo procesas trunka 24 valandas,
tuo metu į šaldiklį negalima dėti daugiau
produktų.
Atsitiktinio atitirpimo atveju,
pavyzdžiui, išsijungus
elektros maitinimui, jei
maitinimo nebuvo ilgiau,
negu duomenų lentelės
eilutėje „Produktų
išsilaikymo trukmė“ nurodyta
trukmė, atitirpusius
produktus reikia nedelsiant
suvartoti arba iš karto išvirti /
iškepti ir užšaldyti
pakartotinai (ataušinus).
5.5 Atitirpinimas
39
galima atitirpinti šaldytuvo skyriuje arba
kambario temperatūroje – tai priklauso
nuo to, kiek laiko galite skirti šiam darbui.
Mažus užšaldytus maisto produkto
gabalėlius galima gaminti iškart juos
išėmus iš šaldiklio, tačiau jų gaminimas
užtruks ilgiau.
5.6 Ledo kubelių gamyba
Šiame prietaise yra vienas arba keli
dėklai ledo kubeliams gaminti.
Netraukite dėklų iš šaldiklio
metaliniais įrankiais.
1. Pripildykite šiuos dėklus vandens
2. Įdėkite ledo dėklus į šaldiklio skyrių.
Visiškai užšaldytus arba užšaldytus
maisto produktus prieš juos naudojant
6. PATARIMAI
6.1 Normalaus veikimo garsai
Šie garsai girdėti yra normalu prietaisui
veikiant:
•
•
•
•
silpnas gurguliavimas ir burbuliavimas
iš gyvatukų, kai pumpuojamas
šaltnešis.
Dūzgimas ir pulsuojantis garsas iš
kompresoriaus, kai pumpuojamas
šaltnešis.
Staigus traškesys prietaiso viduje dėl
terminio plėtimosi (natūralus ir
nepavojingas fizikinis reiškinys).
Silpnas spragsėjimas iš temperatūros
reguliatoriaus, kai įsijungia ar
išsijungia kompresorius.
•
6.4 Šaldymo patarimai
Naudingi patarimai:
•
•
•
6.2 Patarimai, kaip taupyti
energiją
•
Neatidarinėkite dažnai durelių,
nepalikite jų atvirų ilgiau, negu yra
būtina.
6.3 Šviežių maisto produktų
šaldymo patarimai
•
•
Šaldytuve nelaikykite šiltų maisto
produktų arba garuojančių skysčių.
Maisto produktus uždenkite arba
įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu
kvapu.
Maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti
oras.
•
•
Mėsa (visų rūšių): įvyniokite į
tinkamas pakuotes ir sudėkite ant
stiklinės lentynos, virš daržovių
stalčiaus. Laikykite mėsą ne daugiau
kaip 1–2 dienas.
Paruoštus produktus, šaltus
patiekalus: uždenkite ir padėkite ant
bet kurios lentynos.
Vaisius ir daržoves: kruopščiai
nuplaukite ir įdėkite į specialų stalčių.
Bananų, bulvių, svogūnų ir česnakų,
jei jie nesupakuoti, šaldytuve laikyti
negalima.
Sviestą ir sūrį: įdėkite į specialią orui
nepralaidžią talpyklę arba suvyniokite
į aliuminio foliją ar įdėkite ir polietileno
maišelį ir pašalinkite kuo daugiau oro.
Butelius: reikia uždaryti kamšteliais ir
įdėti į durelėse esančią butelių lentyną
arba (jeigu yra) ant grotelių buteliams.
40
www.aeg.com
6.5 Užšaldymo patarimai
•
•
•
•
•
•
Užšaldykite tik aukščiausios kokybės,
šviežius ir gerai nuvalytus maisto
produktus.
Padalykite maistą į mažas porcijas,
kad galėtumėte veiksmingiau
užšaldyti ir atšildyti.
Suvyniokite maistą į aliuminio foliją
arba polietileną. Patikrinkite, ar
pakuotės nepraleidžia oro.
Nedėkite šviežio neužšaldyto maisto
prie jau užšaldyto maisto, kad
nepadidintumėte jo temperatūros.
Liesi maisto produktai laikomi geriau ir
ilgiau negu riebūs produktai. Druska
sumažina maisto produktų laikymo
trukmę.
Nevalgykite ledo kubelių, ledukų ar
varveklių iškart išėmę juos iš šaldiklio.
Galite nusideginti šalčiu.
•
Rekomenduojame ant kiekvieno
paketo nurodyti užšaldymo datą, kad
žinotumėte laikymo trukmę.
6.6 Užšaldyto maisto laikymo
patarimai
•
•
•
•
Pasirūpinkite, kad pramoniniu būdu
užšaldyti maisto produktai būtų buvę
tinkamai laikyti parduotuvėje.
Pasirūpinkite, kad užšaldyti produktai
iš parduotuvės į šaldiklį būtų pernešti
per kuo trumpesnį laiką.
Atitirpdyti maisto produktai greitai
genda; juos pakartotinai užšaldyti
draudžiama.
Neviršykite maisto produktų gamintojo
nurodyto laikymo trukmės.
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Bendri įspėjimai
DĖMESIO
Prieš atlikdami techninę
priežiūrą, ištraukite prietaiso
kištuką.
Šio prietaiso šaldymo bloke
yra angliavandenilių, todėl
techninės priežiūros ir
pakartotinio užpildymo
darbus privalo atlikti tik
įgaliotieji specialistai.
Prietaiso priedų ir dalių
negalima plauti indaplovėje.
7.2 Reguliarus valymas
DĖMESIO
Netraukite, nejudinkite ir
nepažeiskite jokių prietaiso
viduje esančių vamzdelių ir
(arba) kabelių.
DĖMESIO
Nepažeiskite aušinamosios
sistemos.
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens
ir neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius
ir juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir
be jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale
esantį kondensatorių ir kompresorių
valykite šepetėliu.
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą ir sutaupysite elektros
energijos.
7.3 Šaldytuvo atitirpdymas
Įprasto prietaiso naudojimo metu, kai
nustoja veikti kompresorius, nuo
šaldytuvo skyriaus sienelės automatiškai
pašalinamas šerkšnas. Atitirpęs vanduo
lataku nuteka į specialų indą, esantį
prietaiso galinėje dalyje, virš
kompresoriaus; ten vanduo išgaruoja.
Labai svarbu reguliariai išvalyti atitirpusio
vandens nutekėjimo angą, kuri yra
šaldytuvo skyriaus kanalo viduryje – tada
LIETUVIŲ
vanduo neišsilies ir nelašės ant viduje
esančių maisto produktų.
7.4 Šaldiklio atitirpdymas
DĖMESIO
Nenaudokite metalinių
įrankių šerkšnui grandyti nuo
garintuvo, nes galite jį
pažeisti. Norėdami
paspartinti atitirpinimo
procesą, nenaudokite jokių
mechaninių ar dirbtinių
priemonių, išskyrus
gamintojo
rekomenduojamas. Dėl
atitirpinimo metu pakilusios
užšaldytų maisto produktų
temperatūros, gali
sutrumpėti jų galiojimo
laikas.
Maždaug 12 valandų prieš
atitirpinimą nustatykite
žemesnę temperatūrą, kad
susikauptų pakankamai
šalčio atsargų prietaiso
veikimui nutraukti.
Ant šaldiklio lentynų ir aplink viršutinį
skyrių visada susidaro šiek tiek šerkšno.
Atitirpdykite šaldiklį, kai šerkšno
sluoksnio storis yra 3–5 mm.
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
41
1. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo
kištuką iš sieninio elektros lizdo.
2. Išimkite laikomus maisto produktus,
suvyniokite juos į kelis laikraščio
sluoksnius ir padėkite vėsioje vietoje.
ĮSPĖJIMAS!
Nelieskite užšaldytų
maisto produktų
drėgnomis rankomis.
Rankos gali prišalti prie
maisto produktų.
3. Dureles palikite atviras.
Norėdami pagreitinti atitirpdymą, į
šaldiklio kamerą įdėkite puodą su
šiltu vandeniu. Taip pat išimkite
atitirpinimo metu atlūžusius ledo
gabalus.
4. Baigę šalinti šerkšną, kruopščiai
nusausinkite vidų.
5. Ijunkite prietaisą.
Po trijų valandų sudėkite atgal į šaldiklio
skyrių prieš tai išimtą maistą.
7.5 Laikotarpiai, kai
prietaisas nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1.
2.
3.
4.
5.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Atitirpdykite prietaisą (jeigu reikia).
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
DĖMESIO
Jeigu norite palikti prietaisą
įjungtą, ko nors paprašykite,
kad kartkartėmis patikrintų,
ar dėl elektros maitinimo
pertrūkio negenda jame
laikomi maisto produktai.
42
www.aeg.com
8.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimo būdas
Prietaisas neveikia.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Maitinimo laido kištukas
netinkamai įjungtas į elek‐
tros tinklo lizdą.
Tinkamai įkiškite kištuką į mai‐
tinimo tinklo lizdą.
Maitinimo tinklo lizde nėra
įtampos.
Įjunkite į maitinimo tinklo lizdą
kitą elektros prietaisą. Kreipki‐
tės į kvalifikuotą elektriką.
Lemputė veikia parengties
režimu.
Uždarykite ir atidarykite dure‐
les.
Perdegusi lemputė.
Kreipkitės į artimiausią įgalio‐
tąjį techninės priežiūros cent‐
rą.
Netinkamai nustatyta tem‐
peratūra.
Žr. skyrelį „Veikimas“.
Vienu metu įdėta daug
maisto produktų.
Palaukite keletą valandų ir vėl
patikrinkite temperatūrą.
Per aukšta patalpos tem‐
peratūra.
Žr. klimato klasių schemą
techninių duomenų plokštelė‐
je.
Į prietaisą įdėti maisto pro‐
duktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol jie
atvės iki kambario temperatū‐
ros.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Žr. skyrių „Durelių uždarymas“.
Įjungta funkcija „Frostma‐
tic“.
Žr. „Funkcija Frostmatic“.
Durelės netinkamai užda‐
rytos arba deformuotas /
nešvarus tarpiklis.
Žr. skyrių „Durelių uždarymas“.
Lemputė nešviečia.
Kompresorius veikia be per‐
stojo.
Susiformuoja pernelyg daug
šerkšno ir ledo.
Netaisyklingai įstatytas
Taisyklingai įstatykite vandens
vandens nutekėjimo kamš‐ nutekėjimo kamštį.
tis.
Paspaudus „Frostmatic“ ar‐
ba pakeitus temperatūrą,
kompresorius įsijungia ne iš
karto.
Netinkamai nustatyta tem‐
peratūra.
Žr. skyrelį „Veikimas“.
Tai normalu ir ne sutriki‐
mas.
Kompresorius įsijungia po ku‐
rio laiko.
LIETUVIŲ
43
Problema
Galima priežastis
Sprendimo būdas
Šaldytuvo galine sienele te‐
ka vanduo.
Automatinio atitirpdymo
proceso metu atitirpo ant
galinės plokštelės susifor‐
mavęs šerkšnas.
Tai normalu.
Į šaldytuvą teka vanduo.
Maisto produktai neleidžia
vandeniui nutekėti į van‐
dens rinktuvą.
Patikrinkite, ar maisto produk‐
tai neliečia galinės sienelės.
Užsikimšo vandens išleidi‐
mo anga.
Išvalykite vandens išleidimo
angą.
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nutekė‐ Pritvirtinkite atitirpusio van‐
jimo vamzdelis veda ne į
dens nutekėjimo vamzdelį prie
garinimo indą, esantį virš
garinimo indo.
kompresoriaus.
Negalima nustatyti tempera‐
tūros.
Įjungta funkcija „Frostma‐
tic“.
Temperatūra prietaise per
žema / per aukšta.
Netinkamai nustatytas
Nustatykite aukštesnę / že‐
temperatūros reguliatorius. mesnę temperatūrą.
Patys rankomis išjunkite funk‐
ciją „Frostmatic“ arba palauki‐
te, kol ši funkcija bus atkurta
automatiškai, ir nustatykite
temperatūrą. Žr. „Funkcija
Frostmatic“.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Žr. skyrių „Durelių uždarymas“.
Maisto produktų tempera‐
tūra per aukšta.
Prieš sudėdami maisto pro‐
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu įdėkite mažiau
maisto produktų.
Šerkšno storis yra daugiau Atitirpinkite prietaisą.
nei 4–5 mm.
Dažnai atidarinėjamos du‐
relės.
Dureles atidarykite tik jei rei‐
kia.
Įjungta funkcija „Frostma‐
tic“.
Žr. „Funkcija Frostmatic“.
Prietaise nevyksta šalto
oro cirkuliacija.
Pasirūpinkite, kad prietaise
vyktų šalto oro cirkuliacija.
Visi temperatūros nustatymo Matuojant temperatūrą įvy‐ Kreipkitės į artimiausią įgalio‐
šviesdiodžiai mirksi vienu
ko klaida.
tąjį techninės priežiūros cent‐
metu.
rą. Aušinamoji sistema ir toliau
šaldys maisto produktus, ta‐
čiau bus neįmanoma reguliuoti
temperatūros.
44
www.aeg.com
Jei problemos išspręsti
nepavyko, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
8.2 Lemputės keitimas
Šiame prietaise įrengta ilgai veikianti
diodinė vidaus apšvietimo lemputė.
8.3 Durelių uždarymas
1. Nuvalykite durelių sandarinimo
tarpiklius.
2. Jei reikia, sureguliuokite dureles.
Skaitykite surinkimo nurodymus.
3. Jei reikia, pakeiskite pažeistus
durelių tarpiklius. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Apšvietimo įtaisą gali keisti tik techninės
priežiūros centro specialistas. Kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
9. TRIUKŠMAS
Įprastai naudojant prietaisą gali būti girdimi tam tikri garsai (kompresoriaus veikimo,
šaldomosios medžiagos cirkuliavimo).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
LIETUVIŲ
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
CRACK!
CRACK!
10. TECHNINIAI DUOMENYS
10.1 Gaminio informacijos lapas
Prekės ženklas
AEG
Modelis
SCB61824LF 925512017
Kategorija
7. Šaldytuvas-šaldiklis
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A++
Suvartojamos energijos kiekis – kWh per metus,
226
grindžiamas įprasto 24 valandų trukmės bandymo
rezultatais. Kiek energijos suvartojama faktiškai, pri‐
klauso nuo to, kaip aparatas naudojamas ir kur jis
bus pastatytas
Šaldytuvo kameros talpa litrais
188
Žvaigždutėmis pažymėtos Kameros talpa litrais
-
Rūsio temperatūros šaldymo Kameros talpa litrais
-
Vyno kameros talpa litrais
-
Bendroji Kameros talpa litrais
260
45
46
www.aeg.com
Šaldiklio kameros talpa litrais
72
Šaltosios kameros talpa litrais
-
Kitų kameros talpa litrais
-
Didžiausios talpos šaldiklio kameros žvaigždučių
skaičius (l)
****
Kitų kamerų projektinė temperatūra > 14 °C (°C), jei
taikoma
-
Bešerkšnis šaldytuvas T/N
Ne
Bešerkšnis šaldiklis T/N
Ne
Nutrūkus elektros energijos tiekimui, šaldytuvas ne‐
atšyla valandų
24
Šaldymo geba (kg/24 h)
4
Klimato klasė
SN-N-ST-T
Žemiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apara‐
tas skirtas naudoti (°C)
10
Aukščiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apara‐ 43
tas skirtas naudoti (°C)
Skleidžiamas akustinis triukšmas, dB(A) re1 pW
36
Įmontuojamasis prietaisas T/N
Taip
Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti T/N
Ne
10.2 Papildomi techniniai
duomenys
Prietaiso įrengimo ang‐
os matmenys
Aukštis
1780 mm
Plotis
560 mm
Gylis
550 mm
Įtampa
230 - 240 V
Dažnis
50 Hz
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
11. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
47
222376458-A-122019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising