Zanussi | ZBB28465SA | User manual | ZANUSSI ZBB28465SA Manuali i perdoruesit

ZANUSSI ZBB28465SA Manuali i perdoruesit
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZBB28465SA
SQ Udhëzimet për përdorim
Frigorifer me Ngrirje
MK Упатство за ракување
Фрижидер со замрзнувач
2
14
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes
udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për
lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të
papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të
sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të
ardhmen.
SIGURIA E FËMIJËVE DHE PERSONAVE ME
PROBLEME
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose
mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse
këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin
e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç
dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe
komplekse, nëse mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e
pajisjes pa mbikëqyrje.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë
siç kërkohet.
SIGURIA E PËRGJITHSHME
•
•
2
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe për
përdorime të ngjashme, si p.sh.:
– Në shtëpi në fshat, në zonat e kuzhinës për personelin në
dyqane, në zyra dhe në ambiente të tjera pune
– Nga klientët në hotele, motele, hotele që ofrojnë mëngjes
dhe ambiente të tjera banimi
PARALAJMËRIM: Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në
karkasën e pajisjes ose në strukturën inkaso.
•
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Mos përdorni asnjë pajisje mekanike apo
mjete artificiale për të përshpejtuar procesin e shkrirje, veç
atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
PARALAJMËRIM: Mos e dëmtoni qarkun e lëndës ftohëse.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni pajisje elektrike brenda
ndarjeve për ruajtjen e ushqimit në pajisje nëse ato nuk janë
të rekomanduara nga prodhuesi.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për të pastruar
pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë të lagësht. Përdorni
vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese,
materiale pastruese të ashpra, tretës ose objekte metalike.
Mos ruani brenda kësaj pajisjeje substanca shpërthyese, si
p.sh. kuti aerosoli me shtytës të djegshëm.
Për të shmangur rreziqet, nëse kablloja e furnizimit është e
dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga prodhuesi, qendra e
autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të
ngjashëm.
UDHËZIMET PËR SIGURINË
INSTALIMI
PARALAJMËRIM! Vetëm një person
i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të
dëmtuar.
Mos e përdorni pajisjen përpara se ta instaloni
në strukturën inkaso për arsye sigurie.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me
pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen
sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza
sigurie dhe këpucë të mbyllura.
Sigurohuni që ajri të mund të qarkullojë
përreth pajisjes.
Pas instalimit të parë ose pas ndryshimit të
krahut të derës, prisni të paktën 4 orë përpara
se të lidhni pajisjen me energjinë elektrike. Kjo
bëhet që vaji të lejohet të rrjedhë përsëri te
kompresori.
Përpara se të kryeni çdo lloj veprimi (p.sh.
ndryshimit të krahut të derës), hiqni spinën
nga priza.
•
•
•
•
•
•
Mos e instaloni pajisjen pranë radiatorëve,
sobave, furrave ose vatrave të gatimit.
Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut.
Mos e instaloni pajisjen atje ku ka dritë të
drejtpërdrejtë dielli.
Mos e instaloni këtë pajisje në zona që kanë
shumë lagështirë ose që janë shumë të ftohta.
Kur lëvizni pajisjen, ngrijeni nga cepi i
përparmë për të shmangur gërvishtjen e
dyshemesë.
Pajisja përmban një qese me absorbues
lagështire. Ajo nuk është lodër. Nuk është
ushqim. Hidheni atë menjëherë.
LIDHJA ELEKTRIKE
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri dhe
goditjeje elektrike.
PARALAJMËRIM! Kur poziciononi
pajisjen, sigurohuni që kordoni i
energjisë të mos ngecë ose
dëmtohet.
3
PARALAJMËRIM! Mos përdorni
përshtatës me shumë spina dhe
kabllo zgjatuese.
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike
të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të
instaluar mirë.
Sigurohuni që të mos dëmtoni pjesët elektrike
(p.sh. spinën e rrjetit, kabllon e rrjetit,
kompresorin). Kontaktoni qendrën e
autorizuar të shërbimit ose një elektricist për
të ndërruar pjesët elektrike.
Kablloja e rrjetit duhet të qëndrojë nën nivelin
e spinës së rrjetit.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas montimit të pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e
tërhequr nga kablloja elektrike. Gjithmonë
tërhiqeni kabllon duke e kapur nga spina.
PËRDORIMI
PARALAJMËRIM! Rrezik lëndimi,
djegiesh, goditjeje elektrike ose
zjarri.
•
•
•
•
NDRIÇIMI I BRENDSHËM
PARALAJMËRIM! Rrezik goditjeje
elektrike.
•
4
Lloji i llambës së përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje shtëpiake. Mos e
përdorni atë për ndriçim banese.
KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Rrezik plagosjeje
ose dëmtim i pajisjes.
•
•
•
Pajisja përmban gaz të ndezshëm,
izobutan (R600a), një gaz natyror me nivel të
lartë pajtueshmërie me mjedisin. Bëni kujdes të
mos shkaktoni dëmtime te qarku i agjentit ftohës
që përmban izobutan.
• Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
• Mos vendosni pajisje elektrike (p.sh. makinë
akulloresh) në pajisje përveçse kur është
shënuar nga prodhuesi se mund të vendosen.
• Nëse dëmtohet qarku i ftohjes, sigurohuni që
të mos ketë flakë dhe burime ndezjeje në
dhomë. Ajrosni dhomën.
• Mos lejoni që enë të nxehta të prekin pjesët
plastike të pajisjes.
• Mos vendosni pije freskuese në ndarjen e
ngrirjes. Kjo krijon presion te depozita e ujit.
• Mos ruani gaz dhe lëngje që marrin flakë në
pajisje.
• Mos vendosni produkte të ndezshme ose
sende të lagura me produkte të ndezshme
brenda, pranë ose mbi pajisje.
• Mos e prekni kompresorin ose kondensatorin.
Ata janë të nxehtë.
Mos hiqni ose mos prekni sende në ndarjen e
ngrirësit nëse duart i keni të lagura ose të
njoma.
Mos ngrini përsëri ushqime që janë shkrirë.
Respektoni udhëzimet e ruajtjes që gjenden
tek ambalazhimi i ushqimit të ngrirë.
Mbështillini ushqimet me material
mbështjellës përpara se t’i fusni në ndarjen e
ngrirjes.
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes,
çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.
Kjo pajisje përmban hidrokarbure në njësinë
ftohëse. Vetëm një person i kualifikuar duhet
ta kryejë mirëmbajtjen dhe rimbushjen e
njësisë.
Kontrolloni rregullisht tubin e shkarkimit të
pajisjes dhe nëse është e nevojshme
pastrojeni. Nëse tubi i shkarkimit është i
bllokuar, uji i shkrirë do të mblidhet në fundin
e pajisjes.
SHËRBIMI
• Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën
të autorizuar të shërbimit.
• Përdorni vetëm pjesë këmbimi origjinale.
HEDHJA E MBETURINAVE
PARALAJMËRIM! Rrezik plagosjeje
ose mbytjeje.
•
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit
elektrik.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe hidheni
atë.
Hiqni kapësen e derës për të parandaluar
bllokimin brenda pajisjes të fëmijëve dhe të
kafshëve shtëpiake.
Qarku i ftohjes dhe materialet e izolimit të
kësaj pajisjeje nuk ndikojnë tek ozoni.
Shkuma izoluese përmban gaz të ndezshëm.
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj për t'u
informuar mbi mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
•
Mos i shkaktoni dëmtime pjesës së njësisë së
ftohjes që është afër shkëmbyesit të
nxehtësisë.
INSTALIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
VENDNDODHJA
Për instalimin, referojuni udhëzimeve
të montimit.
Për të siguruar performancën më të mirë,
instalojeni pajisjen larg burimeve të nxehtësisë,
të tilla si radiatorë, bojlerë, drita e drejtpërdrejtë e
diellit etj. Sigurohuni që ajri të qarkullojë lirisht
përreth pjesës së pasme të pajisjes.
POZICIONIMI I PAJISJES
Instalojeni pajisjen në një ambient të brendshëm
të thatë dhe të ajrosur mirë, ku temperatura e
ambientit përputhet me kategorinë e klimës që
tregohet në etiketën e specifikimeve të pajisjes.
Kategoria
e klimës
LIDHJA ELEKTRIKE
• Përpara se ta futni pajisjen në prizë,
sigurohuni që tensioni dhe frekuenca që
tregohet në tabelën e vlerave përputhet me të
dhënat e rrymës së shtëpisë tuaj.
• Pajisja duhet tokëzuar. Spina e kabllos së
ushqimit është e pajisur me një kontakt,
pikërisht për këtë qëllim. Nëse spina e
ushqimit të shtëpisë nuk është e tokëzuar,
lidheni pajisjen në një prizë të veçuar të
tokëzuar në përputhje me rregullat në fuqi,
duke u këshilluar me një elektricist.
• Prodhuesi refuzon çdo përgjegjësi nëse nuk
respektohen masat paraprake të mësipërme.
• Kjo pajisje është në përputhje me direktivat
E.E.C Direktivat
NEVOJAT PËR VENTILIM
Qarkullimi i ajrit mbrapa pajisjes duhet të jetë i
mjaftueshëm.
5 cm
Temperatura e ambientit
SN
+10°C deri + 32°C
N
+16°C deri + 32°C
ST
+16°C deri + 38°C
T
+16°C deri + 43°C
Kur funksionon jashtë atij diapazoni,
te disa lloje modelesh mund të
ndodhin disa probleme funksionale.
Funksionimi i saktë mund të
garantohet vetëm brenda diapazonit
të specifikuar të temperaturës. Nëse
keni dyshime rreth vendit të instalimit
të pajisjes, kontaktoni me shitësin,
shërbimin për klientin ose Qendrën
më të afërt të Autorizuar të
Shërbimit.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
KUJDES! Për instalimin, referojuni
udhëzimeve të montimit.
5
FUNKSIONIMI
PANELI I KONTROLLIT
1
2
1 Treguesi i temperaturës LED
2 QuickFreeze treguesi LED
3 QuickFreeze butoni
4 Rregullatori i temperaturës
Butoni NDEZUR/FIKUR
4
3
NDEZJA
1. Futni spinën në prizën e murit.
2. Prekni butonin e rregullatorit të temperaturës
nëse të gjithë treguesit LED janë të fikur.
ÇAKTIVIZIMI
Vazhdoni ta prekni butonin e rregullatorit të
temperaturës për 3 sekonda.
Të gjithë treguesit fiken.
RREGULLIMI I TEMPERATURËS
Për të përdorur pajisjen, prekni rregullatorin e
temperaturës derisa drita LED që korrespondon
me temperaturën e kërkuar të ndizet. Përzgjedhja
është progresive, e ndryshon nga 2°C deri në
8°C.
Cilësimi më i ftohtë: +2°C.
Cilësimi më i ngrohtë: +8°C.
Në përgjithësi, më i përshtatshëm
është një cilësim mesatar.
• temperatura e dhomës
• shpeshtësia e hapjes së derës
• sasia e ushqimit të depozituar
• vendndodhja e pajisjes.
1. Prekni rregullatorin e temperaturës.
Treguesi i temperaturës aktuale pulson. Sa herë
që prekni rregullatorin e temperaturës, cilësimi
lëviz me një pozicion. Drita korresponduese LED
pulson për pak kohë.
2. Prekni rregullatorin e temperaturës derisa të
përzgjidhet temperatura e kërkuar.
QUICKFREEZE FUNKSIONI
Mund të aktivizoni funksionin QuickFreeze duke
shtypur butonin QuickFreeze.
Ndizet drita LED korresponduese me treguesin
QuickFreeze.
Mund të çaktivizoni funksionin QuickFreeze duke
shtypur sërish butonin QuickFreeze.
Treguesi QuickFreeze do të fiket.
Ky funksion ndalon automatikisht
pas 52 orësh.
Zgjidhni cilësimin duke pasur parasysh se
temperatura brenda pajisjes varet nga:
PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
6
PASTRIMI I PJESËS SË BRENDSHME TË
PAJISJES
Përpara së të përdorni pajisjen për herë të parë,
pastroni pjesën e saj të brendshme dhe gjithë
aksesorët e brendshëm me ujë të vakët dhe pak
sapun natyral për të hequr erën tipike të një
produkti të ri, e më pas thajeni tërësisht.
KUJDES! Mos përdorni detergjent,
pluhura gërryes, klor apo pastrues
me bazë vaji, pasi këto mund të
dëmtojnë sipërfaqet e lëmuara.
VENDOSJA E RAFTEVE TË DERËS
Për të mundësuar ruajtjen e pakove të ushqimit
me madhësi të ndryshme, raftet e derës mund të
vendosen në lartësi të ndryshme.
1. Ngrijeni raftin gradualisht lart derisa të lirohet.
2. Ripozicionojeni siç kërkohet.
Shtypni çelësin (A) për të ndezur ventilatorin.
Drita e gjelbër (B) ndizet.
A
B
Kur e fikni pajisjen, mos harroni të
fikni ventilatorin duke shtypur butonin
(A). Drita e gjelbër (B) fiket.
RAFTET E LËVIZSHME
Muret e frigoriferit janë të pajisura me një sërë
shinash në mënyrë që raftet të mund të
vendosen sipas dëshirës.
Mos e lëvizni raftin prej xhami mbi
sirtarin e zarzavateve për të siguruar
qarkullim të mirë të ajrit.
FUNKSIONI DAC
Funksioni DAC bën që ushqimi të ftohet më
shpejt dhe ruan një temperaturë më të
njëtrajtshme brenda ndarjes.
Ndizeni DAC kur temperatura e
ambientit tejkalon 25°C.
NGRIRJA DHE RUAJTJA E USHQIMEVE TË
NGRIRA
Ndarja e ngrirësit është e përshtatshme për
ngrirjen e ushqimeve të freskëta dhe ruajtjen e
ushqimeve të ngrira dhe shumë të ngrira për një
kohë të gjatë.
Kur e përdorni për herë të parë ose pas një
periudhe jashtë përdorimit, përpara se të futni
produkte në ndarje, lëreni pajisjen të punojë për
të paktën 2 orë me funksionin QuickFreeze të
aktivizuar.
Për të ngrirë ushqimin e freskët vendoseni atë në
ndarjen e mesme.
Sasia maksimale e ushqimit që mund të ngrihet
në 24 orë, specifikohet në pllakëzën e
specifikimeve, një etiketë që ndodhet në
brendësi të pajisjes.
Procesi i ngrirjes zgjat 24 orë, gjatë kësaj
periudhe mos shtoni ushqime të tjera për t'u
ngrirë.
Në rast të një shkrirjeje aksidentale,
për shembull si pasojë e ndërprerjes
së rrymës elektrike dhe nëse kjo
ndërprerje ka zgjatur më shumë se
vlera e shfaqur në tabelën e të
dhënave teknike në çështjen "koha
në rritje", ushqimi i shkrirë duhet të
konsumohet shpejt ose të gatuhet
menjëherë dhe më pas të rivendoset
në ngrirje (pasi të jetë ftohur).
7
SHKRIRJA
Përpara se të përdoren, ushqimet e ngrira ose
tepër të ngrira mund të shkrihen në ndarjen e
frigoriferit ose në temperaturë dhome, në varësi
të kohës në dispozicion për këtë proces.
Copëzat e vogla të ushqimit mund të gatuhen
edhe ndërsa janë ende të ngrira, menjëherë sapo
nxirren nga ngrirësi: në këtë rast, gatimi do të
zgjasë më shumë.
Mos përdorni vegla metalike për të
hequr vasketat nga ngrirësi.
1. Mbushini këto vasketa me ujë
2. Vendosni vasketat e akullit në dhomën e
ngrirësit.
PRODHIMI I KUBEVE TË AKULLIT
Kjo pajisje është e pajisur me një ose më shumë
vasketa të posaçme për prodhimin e kubave të
akullit.
UDHËZIME DHE KËSHILLA
TINGUJT E FUNKSIONIMIT NORMAL
Gjatë punës tingujt e mëposhtëm janë normalë:
• Një tingull i lehtë gurgullues ose flluskues nga
bobina kur pompohet lëndë ftohëse.
• Një tingull gumëzhitës ose pulsues nga
kompresori kur pompohet lënda ftohëse.
• Një zhurmë e papritur kërcitëse nga brenda
pajisjes që shkaktohet nga zgjerimi termik (një
fenomen fizik i natyrshëm dhe jo i
rrezikshëm).
• Një zhurmë e dobët kërcitëse nga rregullatori i
temperaturës kur kompresori ndizet ose fiket.
KËSHILLA PËR KURSIMIN E ENERGJISË
• Mos e hapni shpesh derën ose mos e lini
hapur për një kohë më të gjatë sesa nevojitet
patjetër.
KËSHILLA PËR FTOHJEN E USHQIMEVE TË
FRESKËTA
• Mos depozitoni ushqime të ngrohta apo lëngje
që avullojnë në ftohës.
• Mbulojeni me kapak ose mbështilleni
ushqimin, veçanërisht nëse ka një erë të fortë.
• Vendoseni ushqimin në mënyrë të tillë që ajri
të qarkullojë lirshëm rreth tij.
KËSHILLA PËR FTOHJEN
Këshilla të nevojshme:
• Mish (të gjitha llojet): mbështilleni në
ambalazh të përshtatshëm dhe vendoseni mbi
raftin e xhamit që ndodhet mbi sirtarin e
perimeve. Ruajeni mishin për maksimumi 1-2
ditë.
• Ushqime të gatuara, gatesa të ftohta:
mbulojini dhe vendosini në çdo raft.
• Frutat dhe perimet: pastrojini plotësisht dhe
vendosini në një sirtar të veçantë. Bananet,
8
•
•
patatet, qepët dhe hudhrat, nëse nuk janë të
paketuara, nuk duhet të mbahen në frigorifer.
Gjalpi dhe djathi: vendosini në një mbajtëse të
posaçme hermetike ose të mbështjella në
letër alumini ose qeska prej polietileni për të
lejuar brenda sa më pak ajër të jetë e mundur.
Shishet: mbyllini me kapak dhe vendosini në
raftin e shisheve në derën e pajisjes ose
(nëse ka) në mbajtësen e shisheve.
KËSHILLA PËR NGRIRJEN
• Ngrini vetëm ushqime të cilësisë së lartë, të
freskëta dhe të pastruara mirë.
• Për ngrirje dhe shkrirje më efikase ndajini
ushqimet në porcione të vogla.
• Mbështilleni ushqimin me fletë alumin ose
qeseje. Sigurohuni që paketimet të jenë
hermetike.
• Për të shmangur rritjen në temperaturë të
ushqimeve të ngrira tashmë, mos vendosni
ushqime të freskëta të pa ngrira direkt pranë
tyre.
• Ushqimet pa dhjamë ruhen më mirë dhe më
gjatë se ushqimet e yndyrshme. Kripa
redukton jetëgjatësinë e ruajtjes së ushqimit.
• Mos hani kuba akulli, akull ose lëpirëse akulli
menjëherë pasi i nxirrni nga ngrirësi. Rrezik
atrofizimi.
• Këshillohet që të shënoni datën e ngrirjes në
çdo pako ushqimi të ngrirë, për të pasur
parasysh kohën e ruajtjes.
KËSHILLA PËR DEPOZITIMIN E USHQIMEVE
TË NGRIRA
• Të siguroheni se ushqimet e ngrira që keni
blerë janë ruajtur siç duhet nga shitësi.
•
•
Sigurohuni që ushqimet e ngrira të
transportohen nga dyqani në ngrirës brenda
një kohe sa më të shkurtër të mundshme.
Pasi e keni shkrirë, ushqimi prishet shpejt dhe
nuk mund të ngrihet sërish.
•
Mos e tejkaloni periudhën e ruajtjes të
përcaktuar nga prodhuesi i ushqimit.
KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
PARALAJMËRIME TË PËRGJITHSHME
KUJDES! Shkëputeni nga korrenti
pajisjen përpara se të kryeni çdo
veprim mirëmbajtjeje.
e pasme të pajisjes, mbi kompresorin e motorit,
ku dhe avullon.
Është e rëndësishme të pastroni periodikisht
vrimën e shkarkimit të ujit të shkrirjes që ndodhet
në mes të kanalit të ndarjes së ftohjes, për të
parandaluar që uji të rrjedhë e të pikojë mbi
ushqimin brenda.
Kjo pajisje përmban hidrokarbure
brenda njësisë ftohëse; për këtë
arsye, mirëmbajtja dhe rimbushja
duhet të kryhen vetëm nga teknikë të
autorizuar.
Aksesorët dhe pjesët e pajisjes nuk
duhet të lahen në enëlarëse.
PASTRIMI PERIODIK
KUJDES! Mos tërhiqni, lëvizni apo
dëmtoni asnjë tub dhe/ose kabllot
brenda pajisjes.
KUJDES! Mos e dëmtoni qarkun e
sistemit ftohës.
Pajisja duhet pastruar rregullisht:
1. Pastroni pjesën e brendshme dhe aksesorët
me ujë të vakët dhe me pak sapun neutral.
2. Kontrolloni rregullisht gominat e derës dhe
pastrojini për t’u siguruar që janë të pastra
dhe nuk kanë papastërti.
3. Shpëlajeni dhe thajeni tërësisht.
4. Nëse arrihet, pastroni me furçë
kondensatorin dhe kompresorin në pjesën e
pasme të pajisjes.
Ky veprim do të përmirësojë rendimentin e
pajisjes dhe do të kursejë konsumin e
energjisë.
SHKRIRJA E FRIGORIFERIT
Bryma eliminohet automatikisht nga avulluesi i
ndarjes së frigoriferit sa herë që kompresori i
motorit ndalon, gjatë përdorimit normal. Uji i
shkrirjes shkarkohet nëpërmjet një zgavre brenda
një mbajtëseje të posaçme që ndodhet në pjesën
SHKRIRJA E NGRIRËSIT
KUJDES! Mos përdorni kurrë vegla
të mprehta metalike për të gërryer
brymën nga avulluesi pasi mund ta
dëmtoni atë. Mos përdorni pajisje
mekanike apo mjete artificiale për të
përshpejtuar procesin e shkrirjes,
përveç atyre të rekomanduara nga
prodhuesi. Rritja e temperaturës së
pakove të ushqimit të ngrirë gjatë
shkrirjes mund të shkurtojë
jetëgjatësinë e ruajtjes së ushqimit.
Rreth 12 orë para shkrirjes, caktoni
temperaturë më të ulët, në mënyrë
që të formohet një rezervë e
mjaftueshme ftohjeje për ndërprerjen
e veprimit.
Do të formohet gjithmonë një sasi e caktuar
bryme në raftet e ngrirësit dhe përreth ndarjes së
sipërme.
Shkrini ngrirësin kur shtresa e brymës të arrijë
një trashësi prej 3-5 mm.
1. Fikni pajisjen ose hiqni spinën elektrike nga
priza.
9
2. Hiqni të gjitha ushqimet nga pajisja,
paketojini me disa shtresa gazete dhe
vendosini në një vend të freskët.
PARALAJMËRIM! Mos i prekni
me duar të lagura ushqimet e
ngrira. Këto ushqime mund t'ju
ngrijnë duart.
3. Lëreni derën hapur.
Për të shpejtuar procesin e shkrirjes,
vendosni një tenxhere me ujë të ngrohtë në
ndarjen e ngrirësit. Përveç kësaj, hiqni
copëzat e akullit që shkëputen përpara se të
ketë përfunduar shkrirja.
4. Kur të përfundojë procesi i shkrirjes, thani
plotësisht pjesën e brendshme të pajisjes.
5. Ndizni pajisjen.
Pas tre orësh, futni sërish në ndarjen e ngrirjes
ushqimin e hequr më parë.
PERIUDHAT E MOSPËRDORIMIT
Kur pajisja nuk përdoret për periudha të gjata,
merrni masat paraprake të mëposhtme:
1. Shkëputeni pajisjen nga furnizimi elektrik.
2. Nxirrini të gjitha ushqimet.
3. Shkrini pajisjen (nëse është e nevojshme).
4. Pastroni pajisjen dhe të gjithë aksesorët.
5. Lëreni derën/dyert paksa hapur për të
shmangur formimin e erërave të
pakëndshme.
KUJDES! Nëse dëshironi ta mbani
pajisjen të ndezur, kërkojini dikujt ta
kontrollojë herë pas herë për të
shmangur prishjen e ushqimit brenda
në rast ndërprerjeje të energjisë
elektrike.
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
SI TË VEPROJMË NËSE...
Problemi
Pajisja nuk punon.
Llamba nuk punon.
Kompresori punon pa
ndërprerje.
10
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pajisja është e fikur.
Ndizni pajisjen.
Spina nuk është futur mirë
në prizë.
Futeni spinën mirë në prizë.
Në prizën elektrike nuk
kalon tension.
Lidhni një pajisje tjetër elektrike
në prizë. Kontaktoni një
elektricist të kualifikuar.
Llamba është në gjendje
gatishmërie.
Mbyllni dhe hapni derën.
Llamba është me defekt.
Kontaktoni me qendrën më të
afërt të autorizuar të shërbimit.
Temperatura është
vendosur në mënyrë të
gabuar.
Referojuni pjesës
“Funksionimi”.
Në pajisje janë futur
njëkohësisht shumë
produkte ushqimore.
Prisni disa orë dhe më pas
kontrolloni sërish temperaturën.
Temperatura e dhomës
është tepër e lartë.
Referojuni grafikut të kategorisë
klimatike në pllakën e
specifikimeve.
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Ushqimet e vendosura në
pajisje kanë qenë shumë të
ngrohta.
Lëreni ushqimin të ftohet deri
në temperaturën e dhomës
përpara se ta ruani.
Dera nuk është mbyllur siç
duhet.
Referojuni pjesës “Mbyllja e
derës”.
Është aktivizuar “Funksioni
QuickFreeze”.
Referojuni “Funksionit
QuickFreeze”.
Dera nuk është mbyllur
mirë ose guarnicioni është
deformuar/ndotur.
Referojuni pjesës “Mbyllja e
derës”.
Temperatura është
vendosur në mënyrë të
gabuar.
Referojuni pjesës
“Funksionimi”.
Kompresori nuk fillon
menjëherë pas shtypjes së
“QuickFreeze” ose pas
ndryshimit të temperaturës.
Kjo është normale, nuk ka
asnjë defekt.
Kompresori aktivizohet pas një
periudhe kohe.
Brenda në frigorifer rrjedh
ujë.
Produktet ushqimore
pengojnë rrjedhjen e ujit në
kolektorin e ujit.
Sigurohuni që produktet
ushqimore të mos prekin
pllakëzën e pasme.
Vrima e daljes së ujit është
bllokuar.
Pastroni vrimën e daljes së ujit.
Rrjedh ujë në dysheme.
Tubi i shkarkimit të ujit të
shkrirë nuk është lidhur me
vasketën e avullimit mbi
kompresor.
Bashkoni tubin e daljes së ujit
të shkrirë me vasketën
avulluese.
Temperatura nuk mund të
caktohet.
Është aktivizuar “Funksioni
QuickFreeze”.
Çaktivizoni “Funksionin
QuickFreeze” manualisht ose
prisni derisa funksioni të
rivendoset automatikisht për të
vendosur temperaturën.
Referojuni “Funksionit
QuickFreeze”.
Temperatura në pajisje është
tepër e ulët/e lartë.
Rregullatori i temperaturës
nuk është vendosur siç
duhet.
Caktoni një temperaturë më të
lartë/më të ulët.
Dera nuk është mbyllur siç
duhet.
Referojuni pjesës “Mbyllja e
derës”.
Temperatura e produkteve
ushqimore është tepër e
lartë.
Lëreni temperaturën e
produkteve ushqimore të ulet
deri në temperaturën e
ambientit përpara se t'i ruani.
Është grumbulluar shumë
brymë dhe akull.
11
Problemi
Të gjitha dritat LED të
caktimit të temperaturës
pulsojnë njëkohësisht.
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Janë futur shumë produkte
ushqimore njëkohësisht në
pajisje.
Shtoni më pak produkte
ushqimore njëkohësisht në
pajisje.
Trashësia e brymës
tejkalon 4-5 mm.
Shkrini akullin në pajisje.
Dera është hapur shpesh.
Hapeni derën vetëm kur është
e nevojshme.
Është aktivizuar “Funksioni
QuickFreeze”.
Referojuni “Funksionit
QuickFreeze”.
Në pajisje nuk qarkullon
ajër i ftohtë.
Sigurohuni që në pajisje të
qarkullojë ajër i ftohtë.
Ka ndodhur një gabim në
matjen e temperaturës.
Kontaktoni me qendrën më të
afërt të autorizuar të shërbimit.
Sistemi i ftohjes do të vazhdojë
t'i mbajë produktet ushqimore të
ftohta, por nuk mund të bëhet
rregullimi i temperaturës.
Nëse këshillat nuk sjellin rezultatin e
dëshiruar, kontaktoni me qendrën
më të afërt të autorizuar të shërbimit.
NDËRRIMI I LLAMBËS
Pajisja ka një dritë të brendshme LED me
jetëgjatësi të madhe.
Vetëm punonjësit e shërbimit lejohen që ta
zëvendësojnë dritën. Kontaktoni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
MBYLLJA E DERËS
1. Pastroni guarnicionin e derës.
2. Nëse është e nevojshme, rregulloni derën.
Shikoni udhëzimet e montimit.
3. Nëse është e nevojshme, zëvendësoni
guarnicionet me defekt të derës. Kontaktoni
qendrën e autorizuar të shërbimit.
TË DHËNAT TEKNIKE
FLETA E INFORMACIONIT TË PRODUKTIT
12
Marka tregtare
Zanussi
Modeli
ZBB28465SA 925503025
Kategoria
7. Frigorifer me ngrirje
Klasi i efikasitetit të energjisë
A+
Konsumi i energjisë në kWh në vit, bazuar në rezultatet
e testit standard për 24 orë. Konsumi aktual i energjisë
do të varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes dhe
vendit ku ndodhet ajo
291
Volumi i ruajtjes në litra, frigoriferi
196
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarja me yll
-
Volumi i ruajtjes në litra, Zona e qilarit
-
Volumi i ruajtjes në litra, Verë
-
Volumi i ruajtjes në litra, Totali
268
Volumi i ruajtjes në litra, Ngrirësi
72
Volumi i ruajtjes në litra, Ftohësi
-
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarjet e tjera
-
Vlerësimi me yll i ndarjes së ngrirësit me volumin më të
lartë të ruajtjes (l)
****
Temperatura e parashikuar e ndarjeve të tjera > 14 °C
(°C), nëse ka
-
Pa brymë (Po/Jo), Frigoriferi
Jo
Pa brymë (Po/Jo), Ngrirësi
Jo
Siguria ndaj ndërprerjes së rrymës në orë
22
Kapaciteti i ngrirjes në kg/24 orë
4
Klasi i klimës
SN-N-ST-T
Temperatura e ulët e ambientit në të cilën synohet të
përdoret pajisja, në °C
10
Temperatura e lartë e ambientit në të cilën synohet të
përdoret pajisja, në °C
43
Emetimet akustike të zhurmës dB(A) re1 pW
36
Pajisje inkaso Po/Jo
Po
Kjo pajisje është planifikuar që të përdoret vetëm për
ruajtjen e verës Po/Jo
Jo
TË DHËNAT TEKNIKE SHTESË
Përmasat e ndarjes
Lartësia
1780 mm
Gjerësia
560 mm
Thellësia
550 mm
Tensioni
230 - 240 V
Frekuenca
50 Hz
Të dhënat teknike jepen në pllakën e
specifikimeve, e cila gjendet në anën e jashtme
ose të brendshme të pajisjes dhe në etiketën e
energjisë.
ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin
. Vendoseni
ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të
njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e
shënuara me simbolin e mbeturinave
shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të
riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.
13
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно
прочитајте ги приложените упатства. Производителот не
сноси одговорност за направена повреда или штета кои се
резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш
чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦА И РАНЛИВИ ЛИЦА
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и
лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности или лица без искуство и знаење доколку тоа
го прават под надзор или им биле дадени упатства како
безбедно да го употребуваат апаратот и ги разбираат
опасностите поврзани со него.
Овој апарат може да се користи од страна на деца меѓу 3
и 8 годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот, ако истите се соодветно обучени.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца помали од 3
години освен ако не се под постојан надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и разрешете
се соодветно од него.
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ
•
14
Овој апарат е наменет за употреба во домаќинство и за
други слични примени, како на пр:
– фарми; кујнски простор за вработени во продавници,
канцеларии и други работни околини
– Од страна на клиенти во хотели, мотели, сместување
на база на спиење со појадок и друг вид на
сместувачки објекти
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Отворите за вентилација, во
околината на апаратот или во вградената конструкција,
треба да се ослободени од пречки.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете механички уреди или
вештачки средства за забрзување на топењето освен
оние што ги препорачува производителот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не оштетувајте го колото за
ладење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете електрични апарати
внатре во преградите на апаратот за чување храна,
освен ако не е вид којшто е препорачан од страна на
производителот.
Не користете воден спреј и пареа за чистење на
апаратот.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа. Користете
само неутрални детергенти. Не користете абразивни
производи, абразивни сунгери за чистење, растворувачи
или метални предмети.
Не чувате во овој апарат експлозивни материи, како на
пример конзерви со аеросол и со запалив гас.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба да се
замени од страна на производителот, негов овластен
Сервис или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Апаратот
мора да го монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
Не користете го апаратот пред да го
монтирате во вградената конструкција од
безбедносни причини.
Следете ги инструкциите за монтирање
дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го пренесувате
апаратот затоа што е тежок. Секогаш
•
•
•
•
•
носете заштитни ракавици и приложените
обувки.
Овозможете кружење на воздухот околу
апаратот.
Кога првпат инсталирате или откако сте ја
замениле вратата почекајте најмалку 4
часа пред да го поврзете апаратот на
струја. Ова овозможува маслото да истече
назад во компресорот.
Пред да извршите било каква работа на
самиот апарат (на пр. промена на врата),
извадате го кабелот од штекерот.
Не монтирајте го апаратот во близина на
радијатори или шпорети, рерна или
површини за готвење.
Не го изложувајте апаратот на дожд.
15
•
•
•
•
Не монтирајте го апаратот на места
кадешто има директна сончева светлина.
Не го монтирајте овој апарат во многу
влажни и студени места.
Кога го преместувате апаратот, кренете го
предниот дел за да спречите гребење на
подот.
Во апаратот има кеса со средство за
сушење. Тоа не е играчка. Тоа не е храна.
Ве молиме да ја фрлите веднаш.
ПОВРЗУВАЊЕ НА СТРУЈА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
пожар и струен удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Кога го
поставуваме апаратот, проверете
дали гајтанот за струја е заплеткан
или оштетен.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не
користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на плочката
со спецификации се компатибилни со
електричната моќност на мрежата на
електрична енергија.
Секогаш користете правилно монтиран
штекер отпорен на струјни удари.
Внимавајте да не ги оштетите
електричните компоненти (на пр.
приклучокот за струја, кабелот,
компресорот). Контактирајте со
Овластениот сервисен центар или со
електричар за да ги смени електричните
компоненти.
Кабелот за струја мора да стои под нивото
на приклучокот.
Поврзете го приклучокот за струја со
штекерот на крајот од монтажата.
Проверете дали приклучокот за струја е
пристапен по монтирањето.
Не влечете го кабелот за да го исклучите
апаратот од струја. Секогаш повлекувајте
го приклучокот за струја.
УПОТРЕБA
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Постои
опасност од повреда, изгореници,
струен удар или пожар.
16
Апаратот содржи запаллив гас,
изобутан (R600a), природен гас со високо
ниво на компатибилност со околината.
Внимавајте да не гo оштетите водот за
ладење кој содржи изобутан.
• Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
• Не ставајте електрични апарати (на пр.
уред за правење сладолед) во апаратот
освен ако тоа не е наведено од страна на
производителот.
• Ако дојде до оштетување на колото за
ладење, проверете дали има пламен и
извор на оган во просторијата.
Проветрувајте ја просторијата.
• Не дозволувајте жешки предмети да ги
допираат пластичните делови на апаратот.
• Не ставајте газирани пијалоци во комората
за замрзнување. Ова ќе создаде притисок
во садот со пијалак.
• Не чувајте запалив гас и течност во
апаратот.
• Не ставајте запаливи производи или
предмети натопени со запаливи средства
во, блиску до, или на апаратот.
• Не допирајте го компресорот или
кондензаторот. Тие се жешки.
• Не вадете ги и не допирајте ги предметите
од комората за замрзнување ако рацете ви
се водени или влажни.
• Не замрзнувајте храна што веќе била
одмрзната.
• Следете ги упатствата за чување
замрзната храна што се наоѓаат на
пакувањето.
• Завиткајте ја храната во материјал кој е
безбеден за чување на храна пред да ја
ставите во преградата на замрзнувачот.
ВНАТРЕШНА СВЕТИЛКА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
струен удар.
•
Видот на светло кое се користи за овој
апарат, е само за домашна употреба. Не
употребувајте ја за осветлување во куќата.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или оштетување на
апаратот.
•
•
•
Пред одржувањето, исклучете го апаратот
и исклучете го кабелот од штекерот за
струја.
Апаратот содржи јаглеводороди во уредот
за ладење. Само квалификувано лице смее
да го одржува апаратот и повторно да ја
полни единицата.
Редовно вршете проверка на одводот на
фрижидерот и ако е потребно исчистете го.
Ако одводот е блокиран, ќе се собира
одмрзната вода на дното на апаратот.
СЕРВИСИРАЊЕ
• За да го поправите апаратот контактирајте
го Овластениот сервисен центар.
• Користете само оригинални резервни
делови.
•
•
•
•
•
•
Исклучете го апаратот од приклучокот за
струја.
Отсечете го кабелот за струја и фрлете го.
Извадете ја вратата за да спречите
затворање на деца и миленичиња во
апаратот.
Водовите за ладење и изолираните
материјали на овој апарат се еколошки
производи.
Изолациската пена содржи запалив гас.
Контактирајте со општинската власт за да
добиете информации за правилно
расходување на апаратот.
Не оштетувајте го делот за ладење којшто
се наоѓа во близина на разменувачот на
топлина.
РАСХОДУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или задушување.
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
МЕСТОПОЛОЖБА
Видете ги упатствата за
составување за монтажа.
За да обезбедите најдобар перформанс,
монтирајте го апаратот на добра
оддалеченост од извори на топлина, како што
се радијатори, бојлери, директна сончева
светлина итн. Погрижете се воздухот да може
слободно да струи околу задниот дел од
апаратот.
ПОСТАВУВАЊЕ
Овој апарат може да биде поставен внатре,
на суво и добро проветрено место, каде што
околната температура е соодветна на
климатската класа укажана на плочката со
спецификации на апаратот.
Климатска
класа
Температура на околината
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
Климатска
класа
Температура на околината
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
Може да дојде до појава на
одредени функционални проблеми
кај некои модели доколку работат
вон тој опсег. Правилното
работење може да се гарантира
само во наведениот температурен
опсег. Ако не сте сигурни околу
тоа каде да го монтирате
апаратот, побарајте совет од
продавачот, од нашата служба за
корисници или од најблискиот
Овластен сервисен центар.
ПОВРЗУВАЊЕ НА СТРУЈА
• Пред да го приклучите, проверете дали
напонот и фреквенцијата прикажани на
плочката со спецификации одговараат на
вашата домашна електрична мрежа.
• Апаратот мора да биде заземјен.
Приклучокот на кабелот за напојување со
струја е со заземјување. Ако штекерот од
домашната електрична мрежа не е вземјен,
17
•
•
поврзете го апаратот со посебно
вземјување во согласност со прописите за
електрична енергија и откако ќе се
посоветувате со квалификуван електричар.
Производителот одбива каква било
одговорност ако горенаведените
безбедносни мерки не се испочитувани.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
ВНИМАНИЕ! Видете ги упатствата
за монтажа.
ПОТРЕБИ ЗА ПРОВЕТРУВАЊЕ
Протокот на воздух зад апаратот мора да
биде доволен.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
РАКУВАЊЕ
КОНТРОЛНА ПЛОЧА
1
2
1 Tемпературен показател LED
2 QuickFreeze показател ЛЕД
3 QuickFreeze копче
4 Регулатор за температура
Копче за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ
4
3
ВКЛУЧУВАЊЕ
1. Ставете го приклучокот во ѕидниот
штекер.
2. Допрете го копчето за регулирање на
температурата доколку сите температурни
показатели ЛЕД се исклучени.
18
ИСКЛУЧУВАЊЕ
Допирајте го копчето за регулирање на
температурата 3 секунди.
Сите показатели се исклучуваат.
РЕГУЛИРАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
За да работите со апаратот, допирајте го
регулаторот за температура додека да се
запалат соодветните LED за потребната
температура. Одбирањето е постепено, се
менува од 2°C до 8°C.
Најстудена поставка: +2°C.
Најтопла поставка: +8°C.
Средната поставка, општо земено,
е најпогодна.
Одбеете ја поставката имајќи предвид дека
температурата во внатрешноста на апаратот
зависи од:
• собната температура
• зачестеноста на отворање на вратата
• количеството храна што се чува
• локацијата на апаратот.
1. Регулатор на температура на допир.
Моменталниот показател за температура
трепка. Секогаш кога ќе го допрете
регулаторот на температура, поставката се
придвижува за една позиција. Соодветниот
LED трепка одредено време.
2. Допрете го регулаторот за температура се
додека не се одбере потребната
температура.
ФУНКЦИЈА QUICKFREEZE
Може да ја активирате функцијата
QuickFreeze со притискање на копчето
QuickFreeze.
LED кој соодветствува на показното светло
QuickFreeze се пали.
Може да ја деактивирате функцијата
QuickFreeze со притискање уште еднаш на
копчето QuickFreeze.
Показното светло QuickFreeze ќе се исклучи.
Оваа функција се исклучува
автоматски по 52 часа.
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ЧИСТЕЊЕ НА ВНАТРЕШНОСТА
Пред првото користење на апаратот, измијте
ја внатрешноста и сите внатрешни додатоци
со млака вода и неутрален сапун за да се
отстрани карактеристичниот мирис на новите
производи, а потоа темелно избришете ги.
ВНИМАНИЕ! Не користите
детергенти, абразивни средства,
средства за чистење со хлор или
на база на масло затоа што може
да ја оштетат политурата.
МЕСТЕЊЕ НА ПОЛИЦИ НА ВРАТАТА
За да се овозможи чување на пакети храна во
разни големини, полиците на вратата може да
се поставуваат на различни висини.
1. Постепено извлекувајте ја полицата се
додека не се ослободи.
2. Поместете ја како што е потребно.
ПОДВИЖНИ ПОЛИЦИ
На ѕидовите на фрижидерот се монтирани
низа држачи така што полиците може да се
наместат по желба.
19
Не поместувајте ја стаклената
полица над фиоката за зеленчук
за да не го пореметите струењето
на воздухот.
ФУНКЦИЈА DAC
Функцијата DAC овозможува брзо ладење на
храната и порамномерна температура во
преградата.
Вклучете го DAC кога околната
температура надминува 25°C.
Притиснете го прекинувачот (А) за да го
вклучите вентилаторот. Се пали зеленото
светло (B).
A
B
чување на замрзната и длабоко замрзната
храна.
По првото вклучување или по извесен период
некористење, пред да ставите производи во
комората, оставете апаратот да работи барем
2 часа со вклучена функција QuickFreeze.
За да замрзнете свежа храна ставете ја во
средната преграда.
Максималната количина на храна што може
да се замрзне за 24 часа е наведена на
плочката со спецификации, етикета што се
наоѓа во внатрешноста на апаратот.
Процесот на смрзнување трае 24 часа, за
време на овој период не ставајте друга храна
да се смрзне.
Во случај на случајно
одмрзнување, на пример при
прекин на снабдувањето со
електрична струја, ако струјата
била исклучена подолг период од
вредноста прикажана во табелата
со технички карактеристики под
„време на подигање“, одмрзнатата
храна мора да биде брзо
конзумирана или веднаш зготвена
и потоа повторно замрзната
(откако ќе се излади).
ОДМРЗНУВАЊЕ
Длабоко смрзнатата и смрзнатата храна, пред
да се употреби, може да се одмрзне во
преградата на фрижидерот или на собна
температура, зависно од времето достапно за
оваа постапка.
Малите парчиња може дури и да се готват
смрзнати, директно од замрзнувачот: во тој
случај, готвењето ќе трае подолго.
ПРАВЕЊЕ КОЦКИ МРАЗ
Апаратот е опремен со еден или повеќе
садови за правење коцки мраз.
Кога го исклучувате апаратот
запомнете да го исклучите
вентилаторот со притискање на
копчето (A). Се гаси зеленото
светло (B).
ЗАМРЗНУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА
ЗАМРЗНАТА ХРАНА
Преградата за замрзнување е погодна за
замрзнување на свежа храна и за долгорочно
20
Не користете метални алатки за
вадење на садовите од
замрзнувачот.
1. Наполнете ги овие садови со вода
2. Ставете ги садовите за мраз во комората
за замрзнување.
ПОМОШ И СОВЕТИ
НОРМАЛНИ РАБОТНИ ЗВУЦИ
Следните звуци се нормални за време на
работа:
• Слабо клокотење и звук на кркорење од
калемот кога фрижидерот се полни.
• Звук на брмчење и пулсирачки звук од
компресорот кога фрижидерот се полни.
• Ненадеен звук на кршење од внатрешноста
на апаратот како резултат на термичка
дилатација (природен и физички феномен
којшто не е опасен).
• Слаб звук на чкрипење од регулаторот на
температура кога компресорот се вклучува
или исклучува.
СОВЕТИ ЗА ШТЕДЕЊЕ ЕНЕРГИЈА
• Не отворајте ја вратата често и не
оставајте ја отворена подолго отколку што
е неопходно.
СОВЕТИ ЗА ЛАДЕЊЕ СВЕЖА ХРАНА
• Не ставајте топла храна или течности што
испаруваат во фрижидерот.
• Покривајте ја или виткајте ја храната,
особено ако има посилен вкус.
• Ставајте ја храната така што воздухот
може да кружи слободно околу неа.
СОВЕТИ ЗА ЛАДЕЊЕ
Корисни совети:
• Месо (сите видови): виткајте го во
пластични ќесички и ставајте го на
стаклената полица над фиоката за
зеленчук. Месото чувајте го најмногу од 1-2
дена.
• Зготвена храна, ладни јадења: покријте ги
и ставете ги на полицата.
• Овошје и зеленчук: темелно измијте и
ставете ги во специјалната фиока.
Бананите, компирите, кромидот и лукот,
ако не се спакувани, не смеат да се чуваат
во фрижидер.
• Путер и сирење: ставете го специјален
херметчки сад или завиткајте го со
•
алуминиумска фолија или пластично ќесе
за да го извадите воздухот колку што може
повеќе.
Шишиња: тие треба да бидат затворени со
капаче и да се чуваат на полицата за
шишиња на вратата, или на држачот за
шишиња (ако има).
СОВЕТИ ЗА ЗАМРЗНУВАЊЕ
• Смрзнувајте само квалитетна, свежа и
убаво измиена храна.
• За поефикасно замрзнување и
одмрзнување поделете ја храната во мали
порции.
• Завиткајте ја храната во алиминумска
фолија или пластично ќесе. Пакувањето не
смее да пропушта воздух.
• За да се избегне зголемување на
темпертурата на веќе смрзнатата храна, не
ја ставјте веќе смрзнатата храна директно
до неа.
• Немасната храна се чува подобро и
подолго отколку масната. Солта го
намалува векот на чување на храната.
• Немојте да јадите коцки мраз, мраз или
лижавчиња мраз веднаш после вадење од
замрзнувачот. Опасност од замрзнатини.
• Препорачливо е да се запише датумот на
смрзнување на секое пакување за да
можете да водите сметка за времето на
смрзнатост.
СОВЕТИ ЗА ЧУВАЊЕ ЗАМРЗНАТА ХРАНА
• Проверувајте дали комерцијалните
смрзнати прехранбени продукти биле
соодветно чувани кај продавачот.
• Погрижете се замрзнатите прехранбени
продукти да се пренесат од продавницата
до замрзнувачот во најкраток можен рок.
• Штом ќе се одмрзне, храната се расипува
брзо и не може повторно да се смрзне.
• Не надминувајте го препорачаниот период
за чување.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
21
ОПШТИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА
ВНИМАНИЕ! Исклучете го
апаратот од струја пред да вршите
каква било постапка за
одржување.
Овој апарат содржи
хидрокарбонати во одделот за
ладење; затоа оддржувањето и
повторното полнење мора да биде
направено од овластени
техничари.
Додатоците и деловите од
апаратот не се соодветни за
миење во машина за миење на
садови.
ПЕРИОДИЧНО ЧИСТЕЊЕ
ВНИМАНИЕ! Не влечете ги, не
поместувајте ги и не оштетувајте
ги цевките и/или каблите внатре
во апаратот.
ВНИМАНИЕ! Не оштетувајте ги
водовите за ладење.
Опремата треба редовно да се чисти:
1. Измијте ги внатрешноста и додатоците со
млака вода и со неутрален сапун.
2. Редовно проверувајте ги заптивките на
вратата и бришете ги за да бидат чисти и
без остатоци од храна.
3. Исплакнете и избришете целосно.
4. Ако се достапни, чистете ги со четка
кондензаторот и компресорот на задната
страна на апаратот.
Со тоа се подобрува работењето на
апаратот и се штеди електрична енергија.
ОДМРЗНУВАЊЕ НА ФРИЖИДЕРОТ
Сланата автоматски се отстранува од
испарувачот во преградата од фрижидерот
секогаш кога компресорот ќе престане да
работи во текот на вообичаената употреба.
Водата од одмрзнувањето истекува во
посебен сад на задната страна на апаратот,
над компресорот, од кој што испарува.
Важно е повремено да се исчисти дупчето за
истекување на водата од одмрзнување во
средината на каналот во преградата на
фрижидерот за да се спречи прелевање на
водата и нејзино капење врз храната внатре.
22
ОДМРЗНУВАЊЕ НА ЗАМРЗНУВАЧОТ
ВНИМАНИЕ! Никогаш не
користете метални алатки за да го
стругате мразот од испарувачот,
бидејќи може да го оштетите. Не
користете механички уреди или
какви било други вештачки
средства за забрзување на
процесот на одмрзнување, освен
оние што се препорачани од
производителот. Зголемувањето
на температурата на смрзнатата
храна за време на одмрзнувањето
може да го скрати нејзиниот век на
чување.
Околу 12 часа пред
одмрзнувањето, поставете
пониска температура, за да се
насоберат доволно резерви студ
за прекинот на работата.
На полиците на замрзнувачот и околу
најгорната преграда секогаш ќе се формира
одредена количина мраз.
Одмрзнете го замрзнувачот кога слојот мраз
ќе достигне дебелина од околу 3-5 mm.
1. Исклучете го апаратот и извлечете го
приклучникот од ѕидниот штекер.
2. Извадете ја храната, завиткајте ја во
неколку слоја весник и ставете ја на
студено место.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не
допирајте ги смрзнатите
работи со мокри раце. Рацете
може да ви се залепат на
смрзнатата храна.
3. Оставете ја вратата отворена.
За да се забрза одмрзнувањето, ставете
сад со топла вода во комората за
замрзнување. Освен тоа, отстранете ги
парчињата мраз што се откачуваат пред
да заврши одмрзнувањето.
4. Кога одмрзнувањето ќе заврши, темелно
исушете ја внатрешноста.
5. Вклучете го апаратот.
По 3 часа, вратете ја храната што претходно
ја извадивте во комората за замрзнување.
2.
3.
4.
5.
Извадете ја сета храна.
Одмрзнете го апаратот (ако е потребно).
Исчистете ги апаратот и сите додатоци.
Оставете ја вратата/вратите отворени за
да спречите непријатни миризби.
ПЕРИОДИ НА НЕРАБОТЕЊЕ
Кога апаратот не се користи подолго време,
преземете ги следниве мерки за заштита:
1. Откачете го апаратот од електричната
мрежа.
ВНИМАНИЕ! Ако фрижидерот
треба да остане вклучен, замолете
некого да го проверува повремено
за да не се случи храната да се
расипе во случај на снемување
струја.
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ШТО ДА НАПРАВИТЕ АКО...
Проблем
Апаратот не работи.
Светлото не работи.
Компресорот работи
непрекинато.
Можна причина
Решение
Апаратот е исклучен.
Вклучете го апаратот.
Приклучокот за струја не
е правилно ставен во
штекерот.
Правилно ставете го
приклучокот за струја во
штекерот.
Во штекерот нема напон.
Приклучете некој друг
електричен апарат во
штекерот. Побарајте
квалификуван електричар.
Светлото е во состојба на
мирување.
Затворете ја и отворете ја
вратата.
Светлото не е исправно.
Стапете во контакт со
најблискиот Овластен
сервисен центар.
Температурата не е
правилно поставена.
Погледнете во „Ракување“.
Истовремено се внесени
многу производи.
Почекајте неколку часа и
повторно проверете ја
температурата.
Собната температура е
премногу висока.
Видете во табелата за
климатска класа на плочката
за спецификации.
Храната ставена во
апаратот била многу
топла.
Оставете ја храната да се
излади до собна температура
пред да ја ставите во
апаратот.
23
Проблем
Решение
Вратата не е правилно
затворена.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Функцијата „QuickFreeze
или е вклучена.
Видете во "QuickFreeze
функција“.
Вратата не е правилно
затворена или заптивката
е деформирана/валкана.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Температурата не е
правилно поставена.
Погледнете во „Ракување“.
Компресорот не започнува
да работи веднаш по
притискање на копчето
„QuickFreeze“, или после
менување на
температурата.
Тоа е нормално, нема
никаков дефект.
Компресорот започнува да
работи после извесно време.
Во фрижидерот тече вода.
Производите спречуваат
водата да тече во садот
за собирање на вода.
Проверете некој производ да
не ја допира задната плоча.
Одводот за вода е затнат.
Исчистете го одводот за
вода.
Има вода на подот.
Одводот за водата од
одмрзнувањето не е
поврзан со садот за
испарување над
компресорот.
Поврзете го одводот за
водата од одмрзнувањето со
садот за испарување.
Температурата не може да
се постави.
Функцијата „QuickFreeze
или е вклучена.
Исклучете ја функцијата
"QuickFreeze“ рачно, или
почекајте со поставувањето
на температурата додека
функцијата не се ресетира
автоматски за да ја поставите
температурата. Видете во
"QuickFreeze функција“.
Температурата во апаратот
е премногу ниска/висока.
Регулаторот на
температурата не е
правилно поставен.
Поставете повисока/пониска
температура.
Вратата не е правилно
затворена.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Температурата на
производите е превисока.
Оставете ги производите да
се изладат до собна
температура пред да ги
ставите внатре.
Има премногу слана и мраз.
24
Можна причина
Проблем
Сите LED светла за
поставка на температурата
трепкаат истовремено.
Можна причина
Решение
Истовремено се внесени
многу производи.
Ставајте помалку
прехрамбени производи
истовремено.
Дебелината на мразот е
поголема од 4-5 mm.
Одмрзнете го апаратот.
Вратата се отворала
често.
Отворајте ја вратата само
доколку е неопходно.
Функцијата „QuickFreeze
или е вклучена.
Видете во "QuickFreeze
функција“.
Во апаратот не кружи
студен воздух.
Погрижете се да има кружење
на студениот воздух во
апаратот.
Се појавува грешка при
мерење на
температурата.
Стапете во контакт со
најблискиот Овластен
сервисен центар. Системот за
ладење ќе продолжи да ја
одржува храната ладна, но
нема да може да се направи
приспособување на
температурата.
Во случај овие совети да не дадат
резултат, јавете се во најблискиот
Овластен сервисен центар.
ЗАМЕНА НА СВЕТЛОТО
Апаратот е опремен со LED внатрешно светло
со долг работен век.
Уредот за осветлување смее да се заменува
само во сервис. Обратете се во Овластениот
сервисен центар.
ЗАТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА
1. Исчистете ги заптивките на вратата.
2. Ако е потребно, приспособете ја вратата.
Видете во упатство за монтирање.
3. Ако е потребно, заменете ја неисправната
заптивка на вратата. Стапете во контакт
со Овластен сервисен центар.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ ЗА ПРОИЗВОД
Трговска марка
Zanussi
Модел
ZBB28465SA 925503025
Категорија
7. Фрижидер-Замрзнувач
Класа на енергетска ефикасност
A+
25
Потрошувачка на енергија во kWh годишно, врз
основа на резултати од стандареден тест за 24
часа. Моменталната потрошувачка на енергија ќе
зависи од тоа како апаратот се користи и каде е
поставен
291
Волумен за складирање во литри, Фрижидер
196
Волумен за складирање во литри, Ѕвезда
-
Волумен за складирање во литри, Оддел за
винарија
-
Волумен за складирање во литри, Вино
-
Волумен за складирање во литри, Целосен
268
Волумен за складирање во литри, Замрзнувач
72
Волумен за складирање во литри, Ладилник
-
Волумен за складирање во литри, Други оддели
-
Рангирање со ѕвезда на одделот на замрзнувал со
најголем волумен за складирање (л)
****
Одредување на температура на другите оддели > 14
°C (°C), ако има
-
Без мраз (ДА/НЕ), Фрижидер
Не
Без мраз (ДА/НЕ), Замрзнувач
Не
Безбедност при исклучување на електрично
напојување во ч
22
Капацитет на замрзнување во кg/24ч
4
Климатска класа
SN-N-ST-T
Најниска собна температура на која овој апарат
треба да се користи, во °C
10
Најниска собна температура на која овој апарат
треба да се користи, во °C
43
Акустична емисија на бучава во db(A) re1 pW
36
Вградено во апарат ДА/НЕ
Да
Апаратот е наменет единствено за чување на вино
ДА/НЕ
Не
ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензии на отворот
26
Висина
1780 mm
Широчина
560 mm
Длабочина
550 mm
Волтажа
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничките информации се наоѓаат на
плочката со спецификации на надворешната
или внатрешната страна од апаратот и на
етикетата за енергија.
ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
фрлајте ги апаратите озанчени со симболот
во отпадот од домаќинството. Вратете го
производот во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја вашата
општинска канцеларија.
Рециклирајте ги материјалите со симболот
.
Ставете ја амбалажата во соодветни
контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во
заштитата на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
27
*
222376475-A-112019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising