Zanussi | ZBB28441SA | User manual | ZANUSSI ZBB28441SA Uživatelský manuál

ZANUSSI ZBB28441SA Uživatelský manuál
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZBB28441SA
CS Návod k použití
Chladnička s mrazničkou
SK Návod na používanie
Chladnička s mrazničkou
2
13
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
BEZPEČNOST DĚTÍ A POSTIŽENÝCH OSOB
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič používat,
pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
•
•
2
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro zaměstnance
v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako např.
aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není
nainstalován do vestavné konstrukce.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři hodiny,
než spotřebič připojíte k napájení. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči (např.
změna směru otevírání dveří) vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti topidel,
sporáků, trub či varných desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
•
•
•
•
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se dostal
do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či příliš
chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej nadzdvihněte
za přední okraj, abyste zabránili poškrábání
podlahy.
Spotřebič obsahuje sáček pohlcovače
vlhkosti. Nejde o hračku. Nejde o poživatinu.
Okamžitě zlikvidujte.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ! Při instalaci spotřebiče
se ujistěte, že není napájecí kapel
nikde zachycený či poškozený.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte
rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku
souhlasí s parametry elektrické sítě.
3
•
•
•
•
•
Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické
součásti (např. napájecí kabel, síťovou
zástrčku, kompresor). Při výměně elektrických
součástí se obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní síťové
zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
•
•
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
•
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození spotřebiče.
•
•
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn isobutan
(R600a) - zemní plyn, který je dobře snášen
životním prostředím. Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí okruh obsahující isobutan.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná elektrická
zařízení (jako např. výrobníky zmrzliny),
pokud nejsou výrobcem označena jako
použitelná.
• Pokud dojde k poškození chladicího okruhu,
ujistěte se, že se v místnosti nenachází zdroje
otevřeného ohně či možného vznícení.
Místnost vyvětrejte.
• Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte sycené
nápoje. V nádobě takových nápojů by vznikl
přetlak.
• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé plyny a
kapaliny.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
• Nedotýkejte se kompresoru či kondenzátoru.
Jsou horké.
• Nedotýkejte se a neodstraňujte předměty či
potraviny z mrazicího oddílu, pokud máte
mokré či vlhké ruce.
4
Typ osvětlení použitý u tohoto spotřebiče je
určen pouze do domácích spotřebičů.
Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Nezmrazujte znovu potraviny, které byly
rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené na
balení mražených potravin.
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění jednotky
smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej vyčistěte.
Jestliže je otvor ucpaný, bude se na dně
spotřebiče shromažďovat voda.
OBSLUHA
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální náhradní díly.
LIKVIDACE
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí úrazu
či udušení.
•
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili uvěznění
dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály tohoto
spotřebiče neškodí ozonové vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Pro
informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky, která se
nachází blízko výměníku tepla.
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
UMÍSTĚNÍ
Řiďte se pokyny k montáži při
instalaci.
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte spotřebič
v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako
jsou radiátory, bojlery, přímý sluneční svit apod.
Zkontrolujte, zda může vzduch volně cirkulovat
kolem zadní části skříně spotřebiče.
POLOHA
Spotřebič instalujte na suchém, dobře větraném
místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické
třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
• Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření,
že napětí a frekvence uvedené na typovém
štítku odpovídají napětí v domácí síti.
• Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena
příslušným kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem
a připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými předpisy.
• Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených pokynů.
• Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.
POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
5 cm
Klimatická
třída
min.
200 cm2
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
U některých typů modelů může při
provozu mimo daný rozsah docházet
k problémům s fungováním. Správný
provoz lze zaručit pouze v rámci
stanoveného teplotního rozsahu.
Pokud máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace spotřebiče,
obraťte se na prodejce, na náš
zákaznický servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
min.
200 cm2
POZOR! Řiďte se pokyny k montáži
při instalaci.
PROVOZ
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
1. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
2. Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regulátorem
teploty do polohy „O“.
REGULACE TEPLOTY
Teplota se reguluje automaticky.
1. Otočte regulátorem teploty směrem na nižší
nastavení výkonu, chcete-li dosáhnout vyšší
teploty.
2. Otočte regulátorem teploty směrem na vyšší
nastavení, chcete-li dosáhnout nižší teploty.
5
Optimální je obvykle střední
nastavení.
Při hledání přesného nastavení
mějte na paměti, že teplota uvnitř
spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří
spotřebiče,
• množství vložených potravin,
• umístění spotřebiče.
POZOR! Jestliže je okolní teplota
vysoká, nebo je spotřebič zcela
zaplněný (přitom je spotřebič
nastavený na nejnižší teplotu) může
běžet nepřetržitě a na zadní stěně se
pak tvoří námraza. V tomto případě
je nutné nastavit vyšší teplotu, aby
se spotřebič automaticky odmrazil, a
tím snížil spotřebu energie.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
ČISTĚNÍ VNITŘKU SPOTŘEBIČE
Před prvním použitím spotřebiče omyjte vnitřek a
veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího prostředku, abyste
odstranili typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky, čističe
na bázi chlóru nebo ropy, které
mohou poškodit povrch spotřebiče.
UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍCH POLIC
Dveřní police můžete umístit do různé výšky a
vkládat tak do nich různě velká balení potravin.
1. Postupně vytahujte polici směrem nahoru,
dokud se neuvolní.
2. Změňte umístění dle potřeby.
PŘEMÍSTITELNÉ POLICE
Na stěnách chladničky jsou drážky, do kterých se
podle potřeby zasunují police.
6
Skleněná police nad zásuvkou na
zeleninu musí ale vždy zůstat na
svém místě k zajištění správného
oběhu vzduchu.
ZMRAZOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ ZMRAZENÝCH
POTRAVIN
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých
potravin a pro dlouhodobé uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před
vložením potravin běžet nejméně dvě hodiny na
vyšší nastavení.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
prostředního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na
typovém štítku uvnitř spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin – během této doby
nepřidávejte žádné další potraviny ke zmrazení.
Když je zmrazování dokončeno, můžete obnovit
předchozí nastavenou teplotu.
V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu,
a pokud výpadek proudu trval delší
dobu, než je uvedeno v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit či
upéct a potom opět zmrazit (po
ochlazení).
ROZMRAZOVÁNÍ
Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny je
možné před použitím rozmrazit v chladničce
nebo při pokojové teplotě, podle toho, kolik na to
máte času.
Malé kousky lze dokonce tepelně upravovat ještě
zmrazené, přímo z mrazničky: čas přípravy bude
ale v takovém případě delší.
VÝROBA KOSTEK LEDU
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
K vyjmutí nádobek z mrazničky
nepoužívejte kovové nástroje.
1. Nádobky naplňte vodou.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího oddílu.
TIPY A RADY
NORMÁLNÍ PROVOZNÍ ZVUKY
Následující zvuky jsou během chodu spotřebiče
běžné:
• Když je čerpána chladicí kapalina, můžete z
cívek slyšet zvuk slabého bublání či zurčení.
• Když se čerpá chladící kapalina, může to být
doprovázeno drnčením nebo pulsujícím
zvukem kompresoru.
• Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče,
přestavuje přirozený, nijak nebezpečný
fyzikální jev způsobený tepelnou roztažností.
• Když se kompresor spustí nebo vypne,
můžete zaslechnout slabé cvakání regulátoru
teploty.
TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE
• Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte
otevřené déle, než je nezbytně nutné.
TIPY PRO CHLAZENÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN
• Do chladničky nevkládejte teplé potraviny
nebo tekutiny, které se odpařují.
• Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
• Potraviny položte tak, aby okolo nich mohl
proudit volně vzduch.
TIPY PRO CHLAZENÍ
Užitečné rady:
• Maso (všechny druhy) : zabalte do vhodného
obalu a položte na skleněnou polici nad
zásuvku se zeleninou. Maso skladujte nejdéle
1-2 dny.
• Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a položte
na libovolnou polici.
•
•
•
Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a vložte
do zvláštní zásuvky. Banány, brambory,
cibule a česnek smí být v chladničce pouze
tehdy, jsou-li zabalené.
Máslo a sýr: vložte do speciální vzduchotěsné
nádoby nebo zabalte do hliníkové fólie či do
polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch
co nejméně přístup.
Lahve: uzavřete víčkem a uložte buďto v polici
na lahve ve dveřích spotřebiče nebo ve
stojanu na lahve (je-li součástí výbavy).
TIPY PRO ZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN
• Mrazte pouze potraviny prvotřídní kvality,
čerstvé a dokonale očištěné.
• Efektivnějšího zmrazování a rozmrazování
potravin dosáhnete, když je rozdělíte na malé
porce.
• Potraviny zabalte do alobalu nebo
polyetylénu. Přesvědčte se, že je obal
vzduchotěsný.
• Aby nedošlo ke zvýšení teploty již
zmrazených potravin, neumísťujte přímo
vedle nich čerstvé nezmrazené potraviny.
• Libové potraviny vydrží uložené déle a v
lepším stavu než tučné. Sůl zkracuje délku
bezpečného skladování potravin.
• Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte ihned
poté, co je vyjmete z mrazničky. Hrozí
nebezpečí omrznutí.
• Doporučujeme napsat na každý balíček
viditelně datum uskladnění, abyste mohli
správně dodržet dobu uchování potravin.
7
TIPY PRO SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH
POTRAVIN
• Vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené
zmrazené potraviny byly prodejcem správně
skladované.
• Zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z
obchodu přineseny v co nejkratším možném
čase.
•
•
Již rozmrazené potraviny se rychle kazí a
nesmí se znovu zmrazovat.
Nepřekračujte dobu skladování uvedenou
výrobcem na obalu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
OBECNÁ UPOZORNĚNÍ
POZOR! Před každou údržbou nebo
čištěním spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje plynné
uhlovodíky v chladicím okruhu;
údržbu a doplnění smí tedy provádět
pouze oprávněný a kvalifikovaný
technik.
ODMRAZOVÁNÍ CHLADNIČKY
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku chladicího
oddílu při každém vypnutí motoru kompresoru.
Rozmrazená voda vytéká žlábkem do speciální
nádoby na zadní straně spotřebiče nad motorem
kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu, který se
nachází uprostřed žlábku v chladicím oddíle, se
musí pravidelně čistit, aby voda nemohla přetéct
a kapat na uložené potraviny.
Příslušenství a součásti spotřebiče
nejsou vhodné pro mytí v myčce
nádobí.
PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte
vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a otírejte
je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte kondenzátor a
kompresor na zadní straně spotřebiče
kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
8
ODMRAZOVÁNÍ MRAZNIČKY
POZOR! K odstraňování námrazy z
výparníku nepoužívejte nikdy ostré
kovové nástroje, mohli byste jej
poškodit. K urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické nebo jiné
pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem. Zvýšení
teploty zmražených potravin během
odmrazování může zkrátit dobu jejich
skladování.
Asi 12 hodin před odmrazováním
nastavte nižší teplotu, aby se
vytvořila dostatečná zásoba chladu
pro přerušení provozu spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního oddílu se
vždy bude tvořit určité množství námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy
dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte zástrčku
ze zásuvky.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a dejte je
na chladné místo.
VAROVÁNÍ! Nedotýkejte se
zmrazených potravin vlhkýma
rukama. Ruce by vám mohly k
potravinám přimrznout.
3. Nechte dveře otevřené.
Chcete-li urychlit odmrazování, postavte do
mrazicího oddílu hrnek s teplou vodou.
Odstraňujte také kusy ledu, které odpadnou
ještě před dokončením odmrazování.
4. Po skončení odmrazování vysušte důkladně
vnitřní prostor.
5. Zapněte spotřebič.
Po třech hodinách vyjmuté potraviny vložte zpět
do mrazicího oddílu.
VYŘAZENÍ SPOTŘEBIČE Z PROVOZU
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následná opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Odmrazte spotřebič (v případě potřeby).
4. Vyčistěte spotřebič a všechno příslušenství.
5. Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili
vzniku nepříjemných pachů.
POZOR! Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas zkontroloval,
zda se uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku proudu.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
CO DĚLAT, KDYŽ...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku ji‐
ného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz „Provoz“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy na
typovém štítku.
Spotřebič nefunguje.
9
Problém
Řešení
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potraviny
vychladnout na teplotu místnos‐
ti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Dveře nejsou správně
zavřené nebo je deformo‐
vané či zašpiněné těsnění.
Viz „Zavření dveří“.
Zátka výpusti vody není ve
správné poloze.
Zasuňte zátku výpusti vody do
správné polohy.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz „Provoz“.
Po vnitřní zadní stěně chlad‐
ničky stéká voda.
Během automatického od‐
mrazování se na zadní stě‐
ně rozmrazuje námraza.
Nejde o závadu.
V chladničce teče voda.
Vložené potraviny brání od‐
toku vody do odtokového
otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad kom‐
presorem.
Vložte vývod rozmražené vody
(kondenzátu) do odpařovací
misky.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš vy‐
soká.
Před uložením nechte potraviny
vychladnout na teplotu místnos‐
ti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Síla námrazy je větší než 4
- 5 mm.
Spotřebič odmrazte.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný
vzduch.
Příliš mnoho námrazy a ledu.
10
Možná příčina
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte se
na nejbližší autorizované servisní
středisko.
VÝMĚNA ŽÁROVKY
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s
dlouhou životností.
Důrazně doporučujeme používat
pouze originální náhradní díly.
Používejte pouze LED žárovky
(objímka E14). Maximální výkon je
zobrazen na těle žárovky.
2. Vyměňte žárovku za novou se stejnými
vlastnostmi a určenou speciálně pro použití v
domácích spotřebičích.
3. Nasaďte kryt žárovky.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
5. Otevřete dveře spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení rozsvítí.
ZAVŘENÍ DVEŘÍ
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se
pokyny k montáži.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
POZOR! Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
1. Prsty mírně roztáhněte průhledný kryt oběma
směry a uvolněte jej z háčku ve směru
označeném šipkami.
1
2
1
TECHNICKÉ ÚDAJE
INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
Ochranná známka
Zanussi
Model
ZBB28441SA PNC925503026
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích
normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná
spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění
spotřebiče.
291
11
Užitný objem v litrech, chladnička
196
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
268
Užitný objem v litrech, mraznička
72
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší úložnou
kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou-li k di‐
spozici
-
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ne
Doba skladování při vypnutí v hodinách
22
Mrazicí výkon v kg/24 h
4
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší teploty
okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší teploty
okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
36
Vestavný spotřebič, A/N
Ano
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína,
A/N
Ne
DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry prostoru pro in‐
stalaci
Výška
1780 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku
umístěném na vnější nebo vnitřní straně
spotřebiče a na energetickém štítku.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
.
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
12
Spotřebiče označené příslušným symbolem
nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za
telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou
alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a
prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti
nahliadnuť.
BEZPEČNOSŤ DETÍ A ZRANITEĽNÝCH OSÔB
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Tento spotrebič smie byť používaný deťmi medzi 3 a 8 rokmi
a osobami s veľmi rozsiahlymi a zložitými hendikepmi, ak
boli správne poučené.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a
podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre zamestnancov v
obchodoch, úradoch a v inom pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča alebo
konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia zostať voľné a
nezakryté.
13
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné prostriedky, ak ich neodporučil
výrobca.
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak
ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako napríklad
aerosólové nádoby s horľavými hnacími látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
MONTÁŽ
VAROVANIE! Tento spotrebič smie
nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený
spotrebič.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho
nainštalovaním do zabudovanej štruktúry.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so
spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič,
pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné
rukavice a uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže prúdiť
vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene smeru
otvárania dvierok počkajte minimálne 4 hodiny
pred pripojením spotrebiča do napájania. Je
to potrebné na to, aby olej stiekol späť do
kompresora.
Pred vykonávaním úprav na spotrebiči (napr.
zmena smeru otvárania dvierok) vytiahnite
sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom slnečnom
svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré sú
príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite jeho
prednú hranu, aby ste nepoškriabali podlahu.
Spotrebič obsahuje vrecko s vysúšadlom. Nie
je to hračka. Nie je na jedenie. Okamžite ho
vyhoďte.
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
VAROVANIE! Pri umiestňovaní
spotrebiča sa uistite, že nie je
elektrický napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE! Nepoužívajte
viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú
kompatibilné s elektrickým napätím zdroja
napájania.
Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili elektrické
komponenty (napr. sieťovú zástrčku, sieťový
kábel, kompresor). Ak je potrebná výmena
elektrických komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou sieťovej
zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky
až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa
uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací
kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
POUŽITIE
VAROVANIE! Riziko poranenia,
popálenia, zásahu elektrickým
prúdom alebo riziko požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn, izobután
(R600a), prírodný plyn s vysokou úrovňou
environmentálnej kompatibility. Dávajte pozor,
aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Do spotrebiča nevkladajte iné elektrické
spotrebiče (napr. výrobníky zmrzliny), pokiaľ
nie sú na tento účel určené výrobcom.
• Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite sa, že v
miestnosti nie sú plamene a zdroje vznietenia.
Miestnosť dobre vyvetrajte.
• Nedovoľte, aby sa plastových častí spotrebiča
dotýkali horúce predmety.
• Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené a
nealkoholické nápoje. Vytvoril by sa tlak na
nádobu s nápojom.
• V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani
kvapaliny.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Nedotýkajte sa kompresora ani kondenzátora.
Sú horúce.
•
•
•
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte žiadne
predmety, ani sa ich nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa správneho
uskladnenia uvedené na obale mrazených
potravín.
VNÚTORNÉ OSVETLENIE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Typ žiarovky použitý v tomto spotrebiči je
určený iba pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie domácnosti.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a dopĺňanie
jednotky smie vykonať iba kvalifikovaná
osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča a v
prípade potreby ho vyčistite. Ak je odtok
upchatý, odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
SERVIS
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné súčiastky.
LIKVIDÁCIA
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili uviaznutiu
detí a domácich zvierat v spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto
spotrebiča nepoškodzujú ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii spotrebiča
vám poskytne váš miestny úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej jednotky, ktorá
sa nachádza blízko výmenníka tepla.
15
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
UMIESTNENIE
Pri inštalácii postupujte podľa
pokynov na inštaláciu.
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od tepelných
zdrojov, ako sú radiátory, ohrievače vody, priame
slnečné svetlo a pod. Zabezpečte, aby za zadnou
stenou spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
MIESTO INŠTALÁCIE
Tento spotrebič nainštalujte do suchého a dobre
vetraného interiéru, kde teplota prostredia
zodpovedá klimatickej triede uvedenej na
typovom štítku spotrebiča.
Klimatická
trieda
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
• Pred zapojením do siete sa uistite, či napätie
a frekvencia uvedené na typovom štítku
zodpovedajú vašim domácim hodnotám
napájania.
• Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka na
napájacom kábli obsahuje kontakt, ktorý slúži
na tento účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
• Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri
nedodržaní hore uvedených bezpečnostných
opatrení.
• Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
POŽIADAVKY NA VETRANIE
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
5 cm
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Pri prevádzke mimo uvedeného
rozsahu môže dôjsť pri niektorých
typoch modelov k určitým funkčným
problémom. Správnu prevádzku je
možné zaručiť len v rámci
uvedeného teplotného rozsahu. Ak
máte akékoľvek pochybnosti
týkajúce sa miesta inštalácie
spotrebiča, obráťte sa na predajcu,
na náš zákaznícky servis alebo na
najbližšie autorizované servisné
stredisko.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
UPOZORNENIE! Pri inštalácii
postupujte podľa pokynov na
inštaláciu.
PREVÁDZKA
ZAPNUTIE
1. Zástrčku zasuňte do zásuvky elektrickej
siete.
2. Otočte regulátor teploty doprava do strednej
polohy.
16
VYPNUTIE
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládač
teploty do polohy „O”.
REGULÁCIA TEPLOTY
Teplota sa reguluje automaticky.
1. Minimálne chladenie sa dosiahne otočením
regulátora teploty smerom na nižšie
nastavenia.
2. Maximálne chladenie sa dosiahne otočením
regulátora teploty smerom na vyššie
nastavenia.
UPOZORNENIE! Ak je teplota okolia
vysoká alebo je spotrebič úplne
naplnený, a pritom je spotrebič
nastavený na najnižšiu teplotu, môže
pracovať nepretržite, čo spôsobí
tvorbu námrazy na zadnej stene. V
tomto prípade treba regulátor
nastaviť na vyššiu teplotu, aby mohlo
prebehnúť automatické
odmrazovanie a znížila sa spotreba
energie.
Stredné nastavenie je vo
všeobecnosti najvhodnejšie.
Presné nastavenie si treba vyberať
s prihliadnutím na skutočnosť, že
teplota v spotrebiči závisí od:
• teploty v miestnosti,
• od toho, ako často sa otvárajú
dvere,
• množstva uchovávaných
potravín,
• umiestnenia spotrebiča.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
ČISTENIE VNÚTRAJŠKA
Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho vnútro
a všetky jeho diely umyť vlažnou vodou s
prídavkom neutrálneho umývacieho prostriedku,
aby ste odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy dôkladne
osušte.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte
saponáty, abrazívne prášky ani
čistiace prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože poškodia
povrchovú vrstvu.
UMIESTNENIE PRIEHRADIEK NA DVERÁCH
Priehradky na dverách možno umiestniť v rôznej
výške, aby ste mohli uložiť balenia potravín
rôznych veľkostí.
1. Postupne ťahajte priehradku nahor, kým sa
neuvoľní.
2. Vložte ju do požadovanej polohy.
PRESTAVITEĽNÉ POLIČKY
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými lištami,
aby ste poličky mohli umiestniť do požadovanej
polohy.
17
Nepremiestňujte sklenenú policu nad
zásuvkou na ovocie a zeleninu, aby
bola zaručená správna cirkulácia
vzduchu.
ZMRAZOVANIE A SKLADOVANIE
MRAZENÝCH POTRAVÍN
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie
čerstvých potravín a na dlhodobé uchovávanie
mrazených a hlboko mrazených potravín.
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po
určitom čase mimo prevádzky nechajte spotrebič
pred vložením potravín bežať najmenej 2 hodiny
pri najvyššom nastavení.
Potraviny určené na zmrazenie vložte do strednej
priehradky.
Maximálne množstvo potravín, ktoré možno
zmraziť za 24 hodín, sa uvádza na typovom
štítku, ktorý sa nachádza vo vnútri spotrebiča.
Proces zmrazenia trvá 24 hodín, počas tohto
času nepridávajte ďalšie potraviny na zmrazenie.
Keď je proces zmrazenia hotový, môžete obnoviť
pôvodne nastavenú teplotu.
ROZMRAZOVANIE
Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa
pred použitím môžu rozmrazovať v chladiacom
priestore alebo pri izbovej teplote, v závislosti od
času, ktorý máte k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď sú ešte
zmrazené, hneď po vybratí z mrazničky: v tomto
prípade varenie potrvá dlhšie.
VÝROBA ĽADOVÝCH KOCIEK
Tento spotrebič je vybavený jednou alebo dvoma
miskami na prípravu ľadových kociek.
Na uvoľňovanie misiek z mrazničky
nepoužívajte kovové nástroje.
1. Tieto misky naplňte vodou
2. Misky s ľadom vložte do mraziaceho
priestoru.
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín, napríklad v
dôsledku výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že doba
výpadku energie bola dlhšia ako údaj
uvedený v technických údajoch pod
položkou „akumulačná doba“,
rozmrazené potraviny treba čo
najskôr spotrebovať alebo uvariť a
až potom znova zmraziť (po
ochladení).
TIPY A RADY
NORMÁLNE ZVUKY PRI PREVÁDZKE
Nasledovné zvuky sú pri bežnej prevádzke
normálne:
• Cievka vydáva slabé bublanie a zurčanie pri
prečerpávaní chladiva.
• Kompresor vydáva bzučanie a pulzovanie pri
prečerpávaní chladiva.
• Náhle praskanie vychádzajúce z vnútra
spotrebiča býva spôsobené tepelnou
dilatáciou (prirodzený a nie nebezpečný
fyzický jav).
• Regulátor teploty vydáva slabé kliknutie pri
zapnutí alebo vypnutí kompresora.
RADY PRE ÚSPORU ENERGIE
• Dvere spotrebiča neotvárajte príliš často
a nenechávajte ich otvorené dlhšie, ako je
absolútne nevyhnutné.
RADY NA CHLADENIE ČERSTVÝCH
POTRAVÍN
• Do chladničky nevkladajte teplé potraviny ani
odparujúce sa kvapaliny.
• Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne ak
majú prenikavú arómu.
• Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol voľne
cirkulovať okolo nich.
RADY PRE CHLADENIE
Užitočné rady:
18
•
•
•
•
•
Mäso (všetky druhy): zabaľte do vhodného
balenia a položte na sklenenú policu nad
zásuvkou na zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
Varené a studené jedlá: zakryte a umiestnite
na ľubovoľný rošt.
Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite a vložte
do špeciálnej zásuvky. V chladničke sa
nesmú skladovať banány, zemiaky, cibuľa ani
cesnak, ak nie sú zabalené.
Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo zabaľte do
hliníkovej fólie alebo polyténového vrecka,
aby ste odstránili čo najviac vzduchu.
Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo do
police na fľaše (ak je k dispozícii).
RADY PRE ZMRAZOVANIE
• Zmrazujte iba potraviny špičkovej kvality,
čerstvé a dôkladne vyčistené.
• Potraviny pre účinnejšie zmrazovanie a
rozmrazovanie rozdeľte na malé porcie.
• Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyetylénu. Skontrolujte, či je obal
vzduchotesný.
•
•
•
•
Aby ste predišli nárastu teploty už
zmrazených potravín, neklaďte priamo vedľa
nich čerstvé nezmrazené potraviny.
Chudé potraviny sa uchovávajú lepšie
a dlhšie ako tučné. Soľ skracuje dobu
skladovateľnosti potravín.
Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky
nekonzumujte ihneď po vybratí z mrazničky.
Hrozí nebezpečenstvo omrzlín.
Odporúča sa označiť každé balenie dátumom
zmrazovania, aby ste mohli presne sledovať
dobu uchovávania.
RADY NA UCHOVÁVANIE MRAZENÝCH
POTRAVÍN
• Presvedčite sa, že maloobchodný predajca
adekvátne skladuje komerčné mrazené
potraviny.
• Dbajte, aby ste mrazené potraviny preniesli
z predajne potravín do mrazničky podľa
možnosti čo najrýchlejšie.
• Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia
a nesmú sa znova zmrazovať.
• Neprekračujte dobu skladovania uvedenú
výrobcom potravín.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA
UPOZORNENIE! Pred akoukoľvek
údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
V chladiacej jednotke spotrebiča sa
nachádzajú uhľovodíky, preto smie
údržbu a doplnenie chladiva vykonať
výhradne autorizovaný technik.
Príslušenstvo a časti spotrebiča sa
nesmú umývať v umývačke riadu.
PRAVIDELNÉ ČISTENIE
UPOZORNENIE! Neťahajte,
nepresúvajte a nepoškodzujte
žiadne rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE! Nepoškodzujte
chladiaci systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo umyte
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dvierok a
udržiavajte ich čisté. Zvyšky potravín a
nečistoty utrite handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a kompresor na
zadnej strane spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča a usporíte
elektrickú energiu.
ODMRAZOVANIE CHLADNIČKY
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka chladiaceho
priestoru pri každom zastavení motora
kompresora. Odmrazená voda odteká cez
žliabok do osobitnej nádoby na zadnej stene
spotrebiča nad motorom kompresora, z ktorej sa
odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor v strednej
časti chladiaceho priestoru pravidelne čistili, aby
19
sa zabránilo pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
ODMRAZOVANIE MRAZNIČKY
UPOZORNENIE! Na odstraňovanie
námrazy z výparníka nikdy
nepoužívajte ostré predmety. Mohli
by ste spotrebič poškodiť. Na
urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje
ani iné prostriedky, s výnimkou
prostriedkov, ktoré odporučil
výrobca. Počas odmrazovania
spotrebiča stúpne teplota mrazených
potravín, preto sa môže skrátiť ich
trvanlivosť.
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte nižšiu
teplotu, aby si potraviny vytvorili
dostatočnú rezervu chladu pred
prerušením činnosti.
1. Spotrebič vypnite alebo vytiahnite zástrčku
zo sieťovej zásuvky.
2. Vyberte všetky skladované potraviny, zabaľte
ich do niekoľkých vrstiev novinového papiera
a uložte na chladnom mieste.
VAROVANIE! Mrazených
potravín sa nedotýkajte mokrými
rukami. Ruky by vám mohli
primrznúť k potravinám.
3. Dvere nechajte otvorené.
Do mraziaceho priestoru vložte hrniec s
teplou vodou, aby sa proces odmrazovania
urýchlil. Kusy ľadu, ktoré sa dajú oddeliť,
vyberajte už počas odmrazovania.
4. Po ukončení odmrazovania vnútro dôkladne
osušte.
5. Spotrebič zapnite.
Po troch hodinách vložte potraviny, ktoré ste
predtým vybrali, späť do mrazničky.
OBDOBIA MIMO PREVÁDZKY
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Odmrazte spotrebič (v prípade potreby).
4. Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
5. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného zápachu.
Na policiach a v okolí hornej časti mrazničky sa
vždy vytvára určité množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne 3
až 5 mm, mrazničku odmrazte.
UPOZORNENIE! Ak chcete
spotrebič ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho raz za
čas skontroloval a zabránil tak
znehodnoteniu potravín v prípade
výpadku napájania.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
ČO ROBIŤ, KEĎ...
Problém
Spotrebič nefunguje.
20
Možné príčiny
Spotrebič je vypnutý.
Riešenie
Spotrebič zapnite.
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Sieťová zástrčka spotrebiča
nie je správne zapojená do
sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku zapojte správ‐
ne do sieťovej zásuvky.
Sieťová zásuvka nie je pod
napätím.
Do sieťovej zásuvky skúste za‐
pojiť iný spotrebič. Obráťte sa
na kvalifikovaného elektrikára.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žiarov‐
ky”.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Izbová teplota je príliš vyso‐
ká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom štít‐
ku.
Potraviny vložené do spo‐
trebiča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte potravi‐
ny vychladnúť na izbovú teplo‐
tu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie dvie‐
rok“.
Dvierka nie sú správne za‐
tvorené alebo tesnenie je
zdeformované/špinavé.
Pozrite si časť „Zatvorenie dvie‐
rok“.
Uzáver odtokového kanáli‐
ka nie je správne umiestne‐
ný.
Uzáver odtokového kanálika
vložte správnym spôsobom.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Po zadnej stene chladničky
steká voda.
Počas automatického odm‐
razovania sa námraza roz‐
tápa na zadnej stene.
Je to normálne.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Potraviny uložené v spotre‐
biči bránia odtekaniu vody
do odtokového kanálika.
Dávajte pozor, aby sa potraviny
nedotýkali zadnej steny.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Odtokový kanálik na vodu z
rozmrazenej námrazy nie je
pripojený k odparovacej mi‐
ske nad kompresorom.
Odtokový kanálik pripevnite k
odparovacej miske.
Nesvieti žiarovka.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
Príliš veľa námrazy a ľadu.
Voda vyteká na podlahu.
21
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu te‐
plotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie dvie‐
rok“.
Teplota potravín je príliš vy‐
soká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Námraza je hrubšia ako 4-5
mm.
Spotrebič odmrazte.
Dvierka ste otvárali príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to po‐
trebné.
V spotrebiči neprúdi stude‐
ný vzduch.
Zabezpečte prúdenie studené‐
ho vzduchu v spotrebiči.
Ak pomocou hore uvedených
pokynov nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte najbližšie
autorizované servisné stredisko.
VÝMENA OSVETLENIA
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
1
2
1
Dôrazne sa odporúča používať iba
originálne náhradné diely.
Použite iba LED žiarovky (E14
základné). Maximálny výkon je
uvedený na jednotke žiarovky.
UPOZORNENIE! Zástrčku sieťového
kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
1. Prstami mierne roztvorte obe strany
priehľadného krytu, aby ste ich rozopli a
odpojte kryt jeho potiahnutím v smere šípok.
22
2. Žiarovku vymeňte za žiarovku s rovnakými
parametrami a špeciálne určenú pre domáce
spotrebiče.
3. Namontujte kryt žiarovky.
4. Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej
zásuvky.
5. Dvierka otvorte.
Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.
ZATVORENIE DVIEROK
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka. Pozrite si
montážne pokyny.
3. V prípade potreby vymeňte poškodené
tesnenia dvierok. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
TECHNICKÉ ÚDAJE
INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU
Obchodná značka
Zanussi
Model
ZBB28441SA PNC925503026
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A+
Spotreba energie v kWh za rok na základe výsledkov
štandardného testu za 24 hodín. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa
a kde je umiestnený
291
Skladovací objem v litroch, Chladnička
196
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplotou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
268
Skladovací objem v litroch, Mraznička
72
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s najväčším
skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak existu‐
jú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Nie
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
22
Kapacita mrazenia v kg/24 h
4
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
10
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
36
Vstavaný spotrebič A/N
Áno
Tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie vína
A/N
Nie
23
DODATOČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery výklenku
Výška
1780 mm
Šírka
560 mm
Hĺbka
550 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom štítku,
na vonkajšej alebo vnútornej strane spotrebiča
a na štítku energetických parametrov.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
recykláciu.
. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení
alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.
24
*
25
26
27
222376558-A-092019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising