Electrolux | ENN2901BOW | User manual | Electrolux ENN2901BOW Manuali i perdoruesit

Electrolux ENN2901BOW Manuali i perdoruesit
ENN2801BOW
SQ
MK
Frigorifer me Ngrirje
Фрижидер со замрзнувач
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
2
18
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 4
3. INSTALIMI.......................................................................................................... 6
4. FUNKSIONIMI.................................................................................................... 7
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.............................................................................8
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA.............................................................................. 9
7. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 10
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE........................................................................... 12
9. ZHURMAT........................................................................................................ 14
10. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 16
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
SHQIP
3
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët nga 3 deri në
8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të
theksuara dhe komplekse, nëse mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe
për përdorime të ngjashme, si p.sh.:
– Në shtëpi në fshat, në zonat e kuzhinës për
personelin në dyqane, në zyra dhe në ambiente të
tjera pune
– Nga klientët në hotele, motele, hotele që ofrojnë
mëngjes dhe ambiente të tjera banimi
PARALAJMËRIM: Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në
karkasën e pajisjes ose në strukturën inkaso.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni asnjë pajisje
mekanike apo mjete artificiale për të përshpejtuar
procesin e shkrirje, veç atyre të rekomanduara nga
prodhuesi.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Mos e dëmtoni qarkun e lëndës
ftohëse.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni pajisje elektrike
brenda ndarjeve për ruajtjen e ushqimit në pajisje
nëse ato nuk janë të rekomanduara nga prodhuesi.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për të
pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë të lagësht.
Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale pastruese të ashpra,
tretës ose objekte metalike.
Mos ruani brenda kësaj pajisjeje substanca
shpërthyese, si p.sh. kuti aerosoli me shtytës të
djegshëm.
Për të shmangur rreziqet, nëse kablloja e furnizimit
është e dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Mos e përdorni pajisjen përpara se ta
instaloni në strukturën inkaso.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Sigurohuni që ajri të mund të
qarkullojë përreth pajisjes.
Pas instalimit të parë ose pas
ndryshimit të krahut të derës, prisni të
paktën 4 orë përpara se të lidhni
pajisjen me energjinë elektrike. Kjo
bëhet që vaji të lejohet të rrjedhë
përsëri te kompresori.
•
•
•
•
•
•
•
Përpara se të kryeni çdo lloj veprimi
(p.sh. ndryshimit të krahut të derës),
hiqni spinën nga priza.
Mos e instaloni pajisjen pranë
radiatorëve, sobave, furrave ose
vatrave të gatimit.
Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut.
Mos e instaloni pajisjen atje ku ka
dritë të drejtpërdrejtë dielli.
Mos e instaloni këtë pajisje në zona
që kanë shumë lagështirë ose që janë
shumë të ftohta.
Kur lëvizni pajisjen, ngrijeni nga cepi i
përparmë për të shmangur gërvishtjen
e dyshemesë.
Pajisja përmban një qese me
absorbues lagështire. Ajo nuk është
lodër. Nuk është ushqim. Hidheni atë
menjëherë.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
SHQIP
PARALAJMËRIM!
Kur poziciononi pajisjen,
sigurohuni që kordoni i
energjisë të mos ngecë ose
dëmtohet.
PARALAJMËRIM!
Mos përdorni përshtatës me
shumë spina dhe kabllo
zgjatuese.
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Sigurohuni që të mos dëmtoni pjesët
elektrike (p.sh. spinën e rrjetit, kabllon
e rrjetit, kompresorin). Kontaktoni
qendrën e autorizuar të shërbimit ose
një elektricist për të ndërruar pjesët
elektrike.
Kablloja e rrjetit duhet të qëndrojë nën
nivelin e spinës së rrjetit.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh,
goditjeje elektrike ose zjarri.
Pajisja përmban gaz të ndezshëm,
izobutan (R600a), një gaz natyror me
nivel të lartë pajtueshmërie me mjedisin.
Bëni kujdes të mos shkaktoni dëmtime te
qarku i agjentit ftohës që përmban
izobutan.
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Mos vendosni pajisje elektrike (p.sh.
makinë akulloresh) në pajisje
përveçse kur është shënuar nga
prodhuesi se mund të vendosen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Nëse dëmtohet qarku i ftohjes,
sigurohuni që të mos ketë flakë dhe
burime ndezjeje në dhomë. Ajrosni
dhomën.
Mos lejoni që enë të nxehta të prekin
pjesët plastike të pajisjes.
Mos vendosni pije freskuese në
ndarjen e ngrirjes. Kjo krijon presion
tek ena e pijes.
Mos ruani gaz dhe lëngje që marrin
flakë në pajisje.
Mos vendosni produkte që marrin
flakë ose sende të lagura me
produkte të ndezshme brenda, pranë
pajisjes ose mbi të.
Mos e prekni kompresorin ose
kondensatorin. Ata janë të nxehtë.
Mos hiqni ose mos prekni sende në
ndarjen e ngrirësit nëse duart i keni të
lagura ose të njoma.
Mos ngrini përsëri ushqime që janë
shkrirë.
Zbatoni udhëzimet e ruajtjes që
gjenden tek ambalazhimi i ushqimit të
ngrirë.
2.4 Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
•
Lloji i llambës së përdorur për këtë
pajisje është vetëm për pajisje
shtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
•
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Kjo pajisje përmban hidrokarbure në
njësinë ftohëse. Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta kryejë
mirëmbajtjen dhe rimbushjen e
njësisë.
Kontrolloni rregullisht tubin e
shkarkimit të pajisjes dhe nëse është
e nevojshme pastrojeni. Nëse tubi i
shkarkimit është i bllokuar, uji i shkrirë
do të mblidhet në fundin e pajisjes.
6
www.electrolux.com
2.6 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.7 Hedhja e mbeturinave
•
•
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit elektrik.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
•
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
Qarku i ftohjes dhe materialet e
izolimit të kësaj pajisjeje nuk ndikojnë
tek ozoni.
Shkuma izoluese përmban gaz të
ndezshëm. Kontaktoni autoritetin e
bashkisë suaj për t'u informuar mbi
mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
Mos i shkaktoni dëmtime pjesës së
njësisë së ftohjes që është afër
shkëmbyesit të nxehtësisë.
3. INSTALIMI
Kur funksionon jashtë atij
diapazoni, te disa lloje
modelesh mund të ndodhin
disa probleme funksionale.
Funksionimi i saktë mund të
garantohet vetëm brenda
diapazonit të specifikuar të
temperaturës. Nëse keni
dyshime rreth vendit të
instalimit të pajisjes,
kontaktoni me shitësin,
shërbimin për klientin ose
Qendrën më të afërt të
Autorizuar të Shërbimit.
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
3.1 Vendndodhja
Për instalimin, referojuni
udhëzimeve të montimit.
Për të siguruar performancën më të mirë,
instalojeni pajisjen larg burimeve të
nxehtësisë, të tilla si radiatorë, bojlerë,
drita e drejtpërdrejtë e diellit etj.
Sigurohuni që ajri të qarkullojë lirisht
përreth pjesës së pasme të pajisjes.
3.2 Pozicionimi i pajisjes
Instalojeni pajisjen në një ambient të
brendshëm të thatë dhe të ajrosur mirë,
ku temperatura e ambientit përputhet me
kategorinë e klimës që tregohet në
etiketën e specifikimeve të pajisjes.
3.3 Lidhja elektrike
•
•
Kategor Temperatura e ambientit
ia e
klimës
SN
+10°C deri + 32°C
N
+16°C deri + 32°C
ST
+16°C deri + 38°C
T
+16°C deri + 43°C
•
•
Përpara se ta futni pajisjen në prizë,
sigurohuni që tensioni dhe frekuenca
që tregohet në tabelën e vlerave
përputhet me të dhënat e rrymës së
shtëpisë tuaj.
Pajisja duhet tokëzuar. Spina e
kabllos së ushqimit është e pajisur me
një kontakt, pikërisht për këtë qëllim.
Nëse spina e ushqimit të shtëpisë nuk
është e tokëzuar, lidheni pajisjen në
një prizë të veçuar të tokëzuar në
përputhje me rregullat në fuqi, duke u
këshilluar me një elektricist.
Prodhuesi refuzon çdo përgjegjësi
nëse nuk respektohen masat
paraprake të mësipërme.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C Direktivat
SHQIP
3.4 Nevojat për ventilim
Qarkullimi i ajrit mbrapa pajisjes duhet të
jetë i mjaftueshëm.
5 cm
KUJDES!
Për instalimin, referojuni
udhëzimeve të montimit.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. FUNKSIONIMI
4.1 Ndezja
1. Vendoseni spinën në prizën e murit.
2. Rrotullojeni rregullatorin e
temperaturës në drejtim të akrepave
të orës në një cilësim mesatar.
4.2 Fikja
Për të fikur pajisjen, rrotulloni
rregullatorin e temperaturës në
pozicionin "O".
4.3 Rregullimi i temperaturës
Temperatura rregullohet automatikisht.
1. Rrotulloni rregullatorin e
temperaturës drejt një cilësimi më të
ulët për të përftuar ftohje minimale.
2. Rrotulloni rregullatorin e
temperaturës drejt një cilësimi më të
lartë për të përftuar ftohje maksimale.
Në përgjithësi, më i
përshtatshëm është një
cilësim mesatar.
Megjithatë, duhet të zgjidhet
cilësimi i saktë duke pasur
parasysh se temperatura
brenda pajisjes varet nga:
• temperatura e dhomës,
• shpeshtësia e hapjes së
derës,
• sasia e ushqimit që ruhet
në të,
• vendndodhja e pajisjes.
KUJDES!
Nëse temperatura e
ambientit është e lartë ose
nëse pajisja është mbushur
plot dhe është caktuar në
temperaturën më të ulët, ajo
mund të punojë pa pushim
duke shkaktuar formimin e
brymës në murin e pasmë.
Në këtë rast, rregullatori i
temperaturës duhet caktuar
në një cilësim më të lartë për
të mundësuar shkrirjen
automatike dhe si rrjedhojë
reduktimin e konsumit të
energjisë.
7
8
www.electrolux.com
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Pastrimi i pjesës së
brendshme të pajisjes
Përpara së të përdorni pajisjen për herë
të parë, pastroni pjesën e saj të
brendshme dhe gjithë aksesorët e
brendshëm me ujë të vakët dhe pak
sapun natyral për të hequr erën tipike të
një produkti të ri, e më pas thajeni
tërësisht.
KUJDES!
Mos përdorni detergjent,
pluhura gërryes, klor apo
pastrues me bazë vaji, pasi
këto mund të dëmtojnë
sipërfaqet e lëmuara.
Mos e lëvizni raftin prej
xhami mbi sirtarin e
zarzavateve për të siguruar
qarkullim të mirë të ajrit.
5.4 Kontrolli i lagështisë
Rafti prej xhami përmban një mekanizëm
me kanale (që rregullohet me një levë
rrëshqitëse), i cili mundëson rregullimin e
lagështisë në sirtarët e perimeve.
5.2 Vendosja e rafteve të derës
Për të mundësuar ruajtjen e pakove të
ushqimit me madhësi të ndryshme, raftet
e derës mund të vendosen në lartësi të
ndryshme.
1. Ngrijeni raftin gradualisht lart derisa
të lirohet.
2. Ripozicionojeni siç kërkohet.
Kur vrimat e ventilimit janë të mbyllura:
përmbajtja e lagështisë natyrore të
ushqimit te ndarja e frutave dhe
perimeve ruhet për një kohë më të gjatë.
Kur vrimat e ventilimit janë të hapura:
një qarkullim ajri më i madh sjell më pak
përmbajtje lagështie në ndarjet e frutave
dhe perimeve.
Ky model është i pajisur me një kuti
të ruajtjes së ushqimit të
ndryshueshme, e cila lëvizet anash.
5.3 Raftet e lëvizshme
Muret e frigoriferit janë të pajisura me një
sërë shinash në mënyrë që raftet të
mund të vendosen sipas dëshirës.
5.5 Ngrirja dhe ruajtja e
ushqimeve të ngrira
Ndarja e ngrirësit është e përshtatshme
për ngrirjen e ushqimeve të freskëta dhe
ruajtjen e ushqimeve të ngrira dhe
shumë të ngrira për një kohë të gjatë.
SHQIP
Kur e përdorni për herë të parë ose pas
një periudhe jashtë përdorimit, përpara
se të futni produkte në ndarje, lëreni
pajisjen të punojë për të paktën 2 orë në
cilësimet më të larta.
Për të ngrirë ushqimin e freskët
vendoseni atë në ndarjen e mesme.
Sasia maksimale e ushqimit që mund të
ngrihet në 24 orë, specifikohet në
pllakëzën e specifikimeve, një etiketë
që ndodhet në brendësi të pajisjes.
Procesi i ngrirjes zgjat 24 orë, gjatë kësaj
periudhe mos shtoni ushqime të tjera për
t'u ngrirë.
Kur përfundon procesi i ngrirjes, mund të
riktheni temperaturën e vendosur më
parë.
Në rast të një shkrirjeje
aksidentale, për shembull si
pasojë e ndërprerjes së
rrymës elektrike dhe nëse
kjo ndërprerje ka zgjatur më
shumë se vlera e shfaqur në
tabelën e të dhënave teknike
në çështjen "koha në rritje",
ushqimi i shkrirë duhet të
konsumohet shpejt ose të
gatuhet menjëherë dhe më
pas të rivendoset në ngrirje
(pasi të jetë ftohur).
9
5.6 Shkrirja
Përpara se të përdoren, ushqimet e
ngrira ose tepër të ngrira mund të
shkrihen në ndarjen e frigoriferit ose në
temperaturë dhome, në varësi të kohës
në dispozicion për këtë proces.
Copëzat e vogla të ushqimit mund të
gatuhen edhe ndërsa janë ende të
ngrira, menjëherë sapo nxirren nga
ngrirësi: në këtë rast, gatimi do të zgjasë
më shumë.
5.7 Prodhimi i kubeve të akullit
Kjo pajisje është e pajisur me një ose më
shumë vasketa të posaçme për
prodhimin e kubave të akullit.
Mos përdorni vegla metalike
për të hequr vasketat nga
ngrirësi.
1. Mbushini këto vasketa me ujë
2. Vendosni vasketat e akullit në
dhomën e ngrirësit.
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA
6.1 Tingujt e funksionimit
normal
6.2 Këshilla për kursimin e
energjisë
Gjatë punës tingujt e mëposhtëm janë
normalë:
•
•
•
•
•
Një tingull i lehtë gurgullues ose
flluskues nga bobina kur pompohet
lëndë ftohëse.
Një tingull gumëzhitës ose pulsues
nga kompresori kur pompohet lënda
ftohëse.
Një zhurmë e papritur kërcitëse nga
brenda pajisjes që shkaktohet nga
zgjerimi termik (një fenomen fizik i
natyrshëm dhe jo i rrezikshëm).
Një zhurmë e dobët kërcitëse nga
rregullatori i temperaturës kur
kompresori ndizet ose fiket.
Mos e hapni shpesh derën ose mos e
lini hapur për një kohë më të gjatë
sesa nevojitet patjetër.
6.3 Këshilla për ftohjen e
ushqimeve të freskëta
•
•
•
Mos depozitoni ushqime të ngrohta
apo lëngje që avullojnë në ftohës.
Mbulojeni me kapak ose mbështilleni
ushqimin, veçanërisht nëse ka një erë
të fortë.
Vendoseni ushqimin në mënyrë të tillë
që ajri të qarkullojë lirshëm rreth tij.
10
www.electrolux.com
6.4 Këshilla për ftohjen
•
Këshilla të nevojshme:
•
•
•
•
•
Mish (të gjitha llojet): mbështilleni në
ambalazh të përshtatshëm dhe
vendoseni mbi raftin e xhamit që
ndodhet mbi sirtarin e perimeve.
Ruajeni mishin për maksimumi 1-2
ditë.
Ushqime të gatuara, gatesa të ftohta:
mbulojini dhe vendosini në çdo raft.
Frutat dhe perimet: pastrojini
plotësisht dhe vendosini në një sirtar
të veçantë. Bananet, patatet, qepët
dhe hudhrat, nëse nuk janë të
paketuara, nuk duhet të mbahen në
frigorifer.
Gjalpi dhe djathi: vendosini në një
mbajtëse të posaçme hermetike ose
të mbështjella në letër alumini ose
qeska prej polietileni për të lejuar
brenda sa më pak ajër të jetë e
mundur.
Shishet: mbyllini me kapak dhe
vendosini në raftin e shisheve në
derën e pajisjes ose (nëse ka) në
mbajtësen e shisheve.
6.5 Këshilla për ngrirjen
•
•
Ngrini vetëm ushqime të cilësisë së
lartë, të freskëta dhe të pastruara
mirë.
Për ngrirje dhe shkrirje më efikase
ndajini ushqimet në porcione të vogla.
•
•
•
•
Mbështilleni ushqimin me fletë alumin
ose qeseje. Sigurohuni që paketimet
të jenë hermetike.
Për të shmangur rritjen në
temperaturë të ushqimeve të ngrira
tashmë, mos vendosni ushqime të
freskëta të pa ngrira direkt pranë tyre.
Ushqimet pa dhjamë ruhen më mirë
dhe më gjatë se ushqimet e
yndyrshme. Kripa redukton
jetëgjatësinë e ruajtjes së ushqimit.
Mos hani kuba akulli, akull ose
lëpirëse akulli menjëherë pasi i nxirrni
nga ngrirësi. Rrezik atrofizimi.
Këshillohet që të shënoni datën e
ngrirjes në çdo pako ushqimi të ngrirë,
për të pasur parasysh kohën e
ruajtjes.
6.6 Këshilla për depozitimin e
ushqimeve të ngrira
•
•
•
•
Të siguroheni se ushqimet e ngrira që
keni blerë janë ruajtur siç duhet nga
shitësi.
Sigurohuni që ushqimet e ngrira të
transportohen nga dyqani në ngrirës
brenda një kohe sa më të shkurtër të
mundshme.
Pasi e keni shkrirë, ushqimi prishet
shpejt dhe nuk mund të ngrihet sërish.
Mos e tejkaloni periudhën e ruajtjes të
përcaktuar nga prodhuesi i ushqimit.
7. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Paralajmërime të
përgjithshme
KUJDES!
Shkëputeni nga korrenti
pajisjen përpara se të kryeni
çdo veprim mirëmbajtjeje.
Kjo pajisje përmban
hidrokarbure brenda njësisë
ftohëse; për këtë arsye,
mirëmbajtja dhe rimbushja
duhet të kryhen vetëm nga
teknikë të autorizuar.
Aksesorët dhe pjesët e
pajisjes nuk duhet të lahen
në enëlarëse.
SHQIP
7.2 Pastrimi periodik
KUJDES!
Mos tërhiqni, lëvizni apo
dëmtoni asnjë tub dhe/ose
kabllot brenda pajisjes.
KUJDES!
Mos e dëmtoni qarkun e
sistemit ftohës.
Pajisja duhet pastruar rregullisht:
1. Pastroni pjesën e brendshme dhe
aksesorët me ujë të vakët dhe me
pak sapun neutral.
2. Kontrolloni rregullisht gominat e
derës dhe pastrojini për t’u siguruar
që janë të pastra dhe nuk kanë
papastërti.
3. Shpëlajeni dhe thajeni tërësisht.
4. Nëse arrihet, pastroni me furçë
kondensatorin dhe kompresorin në
pjesën e pasme të pajisjes.
Ky veprim do të përmirësojë
rendimentin e pajisjes dhe do të
kursejë konsumin e energjisë.
7.3 Shkrirja e frigoriferit
Bryma eliminohet automatikisht nga
avulluesi i ndarjes së frigoriferit sa herë
që kompresori i motorit ndalon, gjatë
përdorimit normal. Uji i shkrirjes
shkarkohet nëpërmjet një zgavre brenda
një mbajtëseje të posaçme që ndodhet
në pjesën e pasme të pajisjes, mbi
kompresorin e motorit, ku dhe avullon.
Është e rëndësishme të pastroni
periodikisht vrimën e shkarkimit të ujit të
shkrirjes që ndodhet në mes të kanalit të
ndarjes së ftohjes, për të parandaluar që
uji të rrjedhë e të pikojë mbi ushqimin
brenda.
11
7.4 Shkrirja e ngrirësit
KUJDES!
Mos përdorni kurrë vegla të
mprehta metalike për të
gërryer brymën nga
avulluesi pasi mund ta
dëmtoni atë. Mos përdorni
pajisje mekanike apo mjete
artificiale për të përshpejtuar
procesin e shkrirjes, përveç
atyre të rekomanduara nga
prodhuesi. Rritja e
temperaturës së pakove të
ushqimit të ngrirë gjatë
shkrirjes mund të shkurtojë
jetëgjatësinë e ruajtjes së
ushqimit.
Rreth 12 orë para shkrirjes,
caktoni temperaturë më të
ulët, në mënyrë që të
formohet një rezervë e
mjaftueshme ftohjeje për
ndërprerjen e veprimit.
Do të formohet gjithmonë një sasi e
caktuar bryme në raftet e ngrirësit dhe
përreth ndarjes së sipërme.
Shkrini ngrirësin kur shtresa e brymës të
arrijë një trashësi prej 3-5 mm.
1. Fikni pajisjen ose hiqni spinën
elektrike nga priza.
2. Hiqni të gjitha ushqimet nga pajisja,
paketojini me disa shtresa gazete
dhe vendosini në një vend të freskët.
PARALAJMËRIM!
Mos i prekni me duar të
lagura ushqimet e ngrira.
Këto ushqime mund t'ju
ngrijnë duart.
3. Lëreni derën hapur.
Për të shpejtuar procesin e shkrirjes,
vendosni një tenxhere me ujë të
ngrohtë në ndarjen e ngrirësit.
Përveç kësaj, hiqni copëzat e akullit
që shkëputen përpara se të ketë
përfunduar shkrirja.
4. Kur të përfundojë procesi i shkrirjes,
thani plotësisht pjesën e brendshme
të pajisjes.
5. Ndizni pajisjen.
Pas tre orësh, futni sërish në ndarjen e
ngrirjes ushqimin e hequr më parë.
12
www.electrolux.com
7.5 Periudhat e mospërdorimit
Kur pajisja nuk përdoret për periudha të
gjata, merrni masat paraprake të
mëposhtme:
5. Lëreni derën/dyert paksa hapur për
të shmangur formimin e erërave të
pakëndshme.
1. Shkëputeni pajisjen nga furnizimi
elektrik.
2. Nxirrini të gjitha ushqimet.
3. Shkrini pajisjen (nëse është e
nevojshme).
4. Pastroni pajisjen dhe të gjithë
aksesorët.
KUJDES!
Nëse dëshironi ta mbani
pajisjen të ndezur, kërkojini
dikujt ta kontrollojë herë pas
herë për të shmangur
prishjen e ushqimit brenda
në rast ndërprerjeje të
energjisë elektrike.
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
8.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pajisja nuk punon.
Pajisja është e fikur.
Ndizni pajisjen.
Spina nuk është futur
mirë në prizë.
Futeni spinën mirë në prizë.
Në prizën elektrike nuk
kalon tension.
Lidhni një pajisje tjetër
elektrike në prizë. Kontaktoni
një elektricist të kualifikuar.
Llamba është në gjendje
gatishmërie.
Mbyllni dhe hapni derën.
Llamba është me defekt.
Drejtojuni pjesës “Ndërrimi i
llambës”.
Temperatura është
vendosur në mënyrë të
gabuar.
Referojuni pjesës
“Funksionimi”.
Në pajisje janë futur
njëkohësisht shumë
produkte ushqimore.
Prisni disa orë dhe më pas
kontrolloni sërish
temperaturën.
Temperatura e dhomës
është tepër e lartë.
Drejtojuni grafikut të
kategorisë klimatike në
pllakën e specifikimeve.
Ushqimet e vendosura
në pajisje kanë qenë
shumë të ngrohta.
Lëreni ushqimin të ftohet deri
në temperaturën e dhomës
përpara se ta ruani.
Llamba nuk punon.
Kompresori punon pa
ndërprerje.
SHQIP
Problemi
Është grumbulluar shumë
brymë dhe akull.
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Dera nuk është mbyllur
siç duhet.
Referojuni pjesës “Mbyllja e
derës”.
Dera nuk është mbyllur
mirë ose guarnicioni
është deformuar/ndotur.
Referojuni pjesës “Mbyllja e
derës”.
13
Tapa e tubit të shkarkimit Vendoseni mirë tapën e tubit
të ujit nuk është
të shkarkimit të ujit.
vendosur siç duhet.
Temperatura është
vendosur në mënyrë të
gabuar.
Referojuni pjesës
“Funksionimi”.
Në pllakëzën e pasme të
frigoriferit rrjedh ujë.
Gjatë procesit automatik Kjo është normale.
të shkrirjes, bryma shkrin
në pllakëzën e pasme.
Brenda në frigorifer rrjedh
ujë.
Produktet ushqimore
pengojnë rrjedhjen e ujit
në kolektorin e ujit.
Sigurohuni që produktet
ushqimore të mos prekin
pllakëzën e pasme.
Vrima e daljes së ujit
është bllokuar.
Pastroni vrimën e daljes së
ujit.
Rrjedh ujë në dysheme.
Tubi i shkarkimit të ujit të
shkrirë nuk është lidhur
me vasketën e avullimit
mbi kompresor.
Bashkoni tubin e daljes së
ujit të shkrirë me vasketën
avulluese.
Temperatura në pajisje
është tepër e ulët/e lartë.
Rregullatori i
temperaturës nuk është
vendosur siç duhet.
Caktoni një temperaturë më
të lartë/më të ulët.
Dera nuk është mbyllur
siç duhet.
Referojuni pjesës “Mbyllja e
derës”.
Temperatura e
produkteve ushqimore
është tepër e lartë.
Lëreni temperaturën e
produkteve ushqimore të ulet
deri në temperaturën e
ambientit përpara se t'i ruani.
Janë futur shumë
produkte ushqimore
njëkohësisht në pajisje.
Shtoni më pak produkte
ushqimore njëkohësisht në
pajisje.
Trashësia e brymës
tejkalon 4-5 mm.
Shkrini akullin në pajisje.
Dera është hapur
shpesh.
Hapeni derën vetëm kur
është e nevojshme.
Në pajisje nuk qarkullon
ajër i ftohtë.
Sigurohuni që në pajisje të
qarkullojë ajër i ftohtë.
14
www.electrolux.com
Nëse këshillat nuk sjellin
rezultatin e dëshiruar,
kontaktoni me qendrën më
të afërt të autorizuar të
shërbimit.
8.2 Ndërrimi i llambës
Pajisja ka një dritë të
brendshme LED me
jetëgjatësi të madhe.
Rekomandohet shumë që të
përdorni vetëm pjesë
këmbimi origjinale.
Përdorni vetëm llamba LED
(me bazë E14). Fuqia
maksimale tregohet në
njësinë e llambës.
2. Zëvendësojeni llambën me një tjetër
me të njëjtat karakteristike dhe të
projektuar enkas për pajisjet elektroshtëpiake.
3. Rimontoni kapakun e llambushkës.
4. Futeni spinën në prizën elektrike.
5. Hapni derën.
Sigurohuni që drita të ndizet.
8.3 Mbyllja e derës
1. Pastroni guarnicionin e derës.
2. Nëse është e nevojshme, rregulloni
derën. Shikoni udhëzimet e montimit.
3. Nëse është e nevojshme,
zëvendësoni guarnicionet me defekt
të derës. Kontaktoni qendrën e
autorizuar të shërbimit.
KUJDES!
Shkëputeni spinën e pajisjes
nga priza e rrjetit elektrik.
1. Me gishtat tuaj, largoni lehtë dy anët
e kapakut transparent për t'i
shkëputur dhe hiqeni kapakun duke e
tërhequr atë në drejtim të shigjetave.
1
2
1
9. ZHURMAT
Gjatë funksionimit normal dëgjohen disa zhurma (nga kompresori, qarkullimi i lëndës
ftohëse).
SHQIP
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
15
16
www.electrolux.com
10. TË DHËNAT TEKNIKE
10.1 Fleta e informacionit të produktit
Marka tregtare
Electrolux
Modeli
ENN2801BOW PNC925503014
Kategoria
7. Frigorifer me ngrirje
Klasi i efikasitetit të energjisë
A+
Konsumi i energjisë në kWh në vit, bazuar në
rezultatet e testit standard për 24 orë. Konsumi
aktual i energjisë do të varet nga mënyra e
përdorimit të pajisjes dhe vendit ku ndodhet ajo
291
Volumi i ruajtjes në litra, frigoriferi
196
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarja me yll
-
Volumi i ruajtjes në litra, Zona e qilarit
-
Volumi i ruajtjes në litra, Verë
-
Volumi i ruajtjes në litra, Totali
268
Volumi i ruajtjes në litra, Ngrirësi
72
Volumi i ruajtjes në litra, Ftohësi
-
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarjet e tjera
-
Vlerësimi me yll i ndarjes së ngrirësit me volumin ****
më të lartë të ruajtjes (l)
Temperatura e parashikuar e ndarjeve të tjera >
14 °C (°C), nëse ka
-
Pa brymë (Po/Jo), Frigoriferi
Jo
Pa brymë (Po/Jo), Ngrirësi
Jo
Siguria ndaj ndërprerjes së rrymës në orë
22
Kapaciteti i ngrirjes në kg/24 orë
4
Klasi i klimës
SN-N-ST-T
Temperatura e ulët e ambientit në të cilën
synohet të përdoret pajisja, në °C
10
Temperatura e lartë e ambientit në të cilën
synohet të përdoret pajisja, në °C
43
Emetimet akustike të zhurmës dB(A) re1 pW
36
Pajisje inkaso Po/Jo
Po
Kjo pajisje është planifikuar që të përdoret vetëm Jo
për ruajtjen e verës Po/Jo
SHQIP
10.2 Të dhënat teknike shtesë
Përmasat e ndarjes
Lartësia
1780 mm
Gjerësia
560 mm
Thellësia
550 mm
Tensioni
230 - 240 V
Frekuenca
50 Hz
17
Të dhënat teknike jepen në pllakën e
specifikimeve, e cila gjendet në anën e
jashtme ose të brendshme të pajisjes
dhe në etiketën e energjisë.
11. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
18
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 18
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 20
3. МОНТАЖА....................................................................................................... 22
4. РАКУВАЊЕ......................................................................................................23
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................24
6. ПОМОШ И СОВЕТИ........................................................................................26
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ..........................................................................................27
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.........................................................................29
9. ШУМОВИ......................................................................................................... 31
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 32
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
МАКЕДОНСКИ
19
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Овој апарат може да се користи од страна на деца
меѓу 3 и 8 годишна возраст и лицата со големи и
сложени препреки во развојот, ако истите се
соодветно обучени.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
1.2 Општа безбедност
•
Овој апарат е наменет за употреба во домаќинство
и за други слични примени, како на пр:
– фарми; кујнски простор за вработени во
продавници, канцеларии и други работни
околини
– Од страна на клиенти во хотели, мотели,
сместување на база на спиење со појадок и друг
вид на сместувачки објекти
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Отворите за вентилација, во
околината на апаратот или во вградената
конструкција, треба да се ослободени од пречки.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете механички
уреди или вештачки средства за забрзување на
топењето освен оние што ги препорачува
производителот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не оштетувајте го колото за
ладење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете електрични
апарати внатре во преградите на апаратот за
чување храна, освен ако не е вид којшто е
препорачан од страна на производителот.
Не користете воден спреј и пареа за чистење на
апаратот.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунгери за чистење, растворувачи или метални
предмети.
Не чувате во овој апарат експлозивни материи,
како на пример конзерви со аеросол и со запалив
гас.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот, негов
овластен Сервис или слично квалификувани лица
за да се избегне опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Не користете го апаратот пред да
го монтирате во вградената
конструкција.
•
•
•
•
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Овозможете кружење на воздухот
околу апаратот.
Кога првпат инсталирате или откако
сте ја замениле вратата почекајте
најмалку 4 часа пред да го поврзете
апаратот на струја. Ова
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
овозможува маслото да истече
назад во компресорот.
Пред да извршите било каква
работа на самиот апарат (на пр.
промена на врата), извадате го
кабелот од штекерот.
Не монтирајте го апаратот во
близина на радијатори или
шпорети, рерна или површини за
готвење.
Не го изложувајте апаратот на
дожд.
Не монтирајте го апаратот на места
кадешто има директна сончева
светлина.
Не го монтирајте овој апарат во
многу влажни и студени места.
Кога го преместувате апаратот,
кренете го предниот дел за да
спречите гребење на подот.
Во апаратот има кеса со средство
за сушење. Тоа не е играчка. Тоа
не е храна. Ве молиме да ја фрлите
веднаш.
2.2 Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кога го поставуваме
апаратот, проверете дали
гајтанот за струја е
заплеткан или оштетен.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не користете адаптери со
повеќе приклучоци и
продолжни кабли.
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Внимавајте да не ги оштетите
електричните компоненти (на пр.
приклучокот за струја, кабелот,
компресорот). Контактирајте со
Овластениот сервисен центар или
•
•
•
21
со електричар за да ги смени
електричните компоненти.
Кабелот за струја мора да стои под
нивото на приклучокот.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
2.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници,
струен удар или пожар.
Апаратот содржи запаллив гас,
изобутан (R600a), природен гас со
високо ниво на компатибилност со
околината. Внимавајте да не гo
оштетите водот за ладење кој содржи
изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Не ставајте електрични апарати (на
пр. уред за правење сладолед) во
апаратот освен ако тоа не е
наведено од страна на
производителот.
Ако дојде до оштетување на водот
за ладење, проверете дали има
пламен и извор на оган во
просторијата. Проветрувајте ја
просторијата.
Не дозволувајте жешки предмети
да ги допираат пластичните делови
на апаратот.
Не ставајте газирани пијалоци во
комората за замрзнување. Ова ќе
создаде притисок во садот со
пијалак.
Не чувајте запалив гас и течност во
апаратот.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
Не допирајте го компресорот или
кондензаторот. Тие се жешки.
22
www.electrolux.com
•
•
•
Не вадете ги и не допирајте ги
предметите од комората за
замрзнување ако рацете ви се
водени или влажни.
Не замрзнувајте храна што веќе
била одмрзната.
Следете ги упатствата за чување
замрзната храна што се наоѓаат на
пакувањето.
2.4 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
Видот на светло кое се користи за
овој апарат, е само за домашна
употреба. Не употребувајте ја за
осветлување во куќата.
2.5 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
•
Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
Апаратот содржи јаглеводороди во
уредот за ладење. Само
квалификувано лице смее да го
одржува апаратот и повторно да ја
полни единицата.
Редовно вршете проверка на
одводот на фрижидерот и ако е
потребно исчистете го. Ако одводот
е блокиран, ќе се собира одмрзната
вода на дното на апаратот.
2.6 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
2.7 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја вратата за да спречите
затворање на деца и миленичиња
во апаратот.
Водовите за ладење и изолираните
материјали на овој апарат се
еколошки производи.
Изолациската пена содржи запалив
гас. Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Не оштетувајте го делот за ладење
којшто се наоѓа во близина на
разменувачот на топлина.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.1 Местоположба
Видете ги упатствата за
составување за монтажа.
За да обезбедите најдобар
перформанс, монтирајте го апаратот
на добра оддалеченост од извори на
топлина, како што се радијатори,
бојлери, директна сончева светлина
итн. Погрижете се воздухот да може
слободно да струи околу задниот дел
од апаратот.
3.2 Поставување
Овој апарат може да биде поставен
внатре, на суво и добро проветрено
место, каде што околната температура
е соодветна на климатската класа
укажана на плочката со спецификации
на апаратот.
МАКЕДОНСКИ
Климат Температура на
ска
околината
класа
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
Може да дојде до појава на
одредени функционални
проблеми кај некои модели
доколку работат вон тој
опсег. Правилното
работење може да се
гарантира само во
наведениот температурен
опсег. Ако не сте сигурни
околу тоа каде да го
монтирате апаратот,
побарајте совет од
продавачот, од нашата
служба за корисници или
од најблискиот Овластен
сервисен центар.
•
•
3.4 Потреби за проветрување
Протокот на воздух зад апаратот мора
да биде доволен.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
3.3 Поврзување на струја
•
•
Пред да го приклучите, проверете
дали напонот и фреквенцијата
прикажани на плочката со
спецификации одговараат на
вашата домашна електрична
мрежа.
Апаратот мора да биде заземјен.
Приклучокот на кабелот за
ВНИМАНИЕ!
Видете ги упатствата за
монтажа.
4. РАКУВАЊЕ
4.1 Вклучување
1. Ставете го приклучокот во ѕидниот
штекер.
2. Свртете го регулаторот на
температурата надесно до
средната поставка.
4.2 Исклучување
За да го исклучите апаратот, свртете
го регулаторот за температура на
позиција „O“.
23
напојување со струја е со
заземјување. Ако штекерот од
домашната електрична мрежа не е
вземјен, поврзете го апаратот со
посебно вземјување во согласност
со прописите за електрична
енергија и откако ќе се
посоветувате со квалификуван
електричар.
Производителот одбива каква било
одговорност ако горенаведените
безбедносни мерки не се
испочитувани.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
4.3 Регулирање на
температурата
Температурата се регулира
автоматски.
1. Свртете го Регулаторот на
температурата кон помалата
поставка за да постигнете
минимално ладење.
2. Свртете го регулаторот на
температурата кон поголемата
24
www.electrolux.com
поставка за да постигнете
максимално ладење.
Средната поставка, општо
земено, е најпогодна.
Меѓутоа, точната поставка
треба да се одбере имајќи
предвид дека
температурата во
внатрешноста на апаратот
зависи од:
• собната температура,
• колку често се отвора
вратата,
• количеството храна што
се чува,
• местоположбата на
апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Ако околната температура
е висока или апаратот е
целосно наполнет, а
апаратот е поставен на
најниската температура,
може да работи без прекин
што ќе предизвика
формирање мраз на
задниот ѕид. Во тој случај,
тркалцето мора да се
постави на повисока
температура за да се
овозможи автоматско
одмрзнување, а со тоа и
помала потрошувачка на
енергија.
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
5.1 Чистење на внатрешноста
Пред првото користење на апаратот,
измијте ја внатрешноста и сите
внатрешни додатоци со млака вода и
неутрален сапун за да се отстрани
карактеристичниот мирис на новите
производи, а потоа темелно
избришете ги.
ВНИМАНИЕ!
Не користите детергенти,
абразивни средства,
средства за чистење со
хлор или на база на масло
затоа што може да ја
оштетат политурата.
5.2 Местење на полици на
вратата
За да се овозможи чување на пакети
храна во разни големини, полиците на
вратата може да се поставуваат на
различни висини.
1. Постепено извлекувајте ја
полицата се додека не се
ослободи.
2. Поместете ја како што е потребно.
Овој модел е опремен со
варијабилна кутија за чување што
може да се поместува странично.
5.3 Подвижни полици
На ѕидовите на фрижидерот се
монтирани низа држачи така што
полиците може да се наместат по
желба.
МАКЕДОНСКИ
Не поместувајте ја
стаклената полица над
фиоката за зеленчук за да
не го пореметите
струењето на воздухот.
5.4 Контрола на влажноста
Стаклената полица има вграден уред
со процепи (приспособливи со рачка
за лизгање), што овозможува да се
регулира влажноста во фиоките за
зеленчук.
Кога отворите за проветрување се
затворени:
природната влага на храната во
преградите за овошје и зеленчук се
задржува подолго.
Кога отворите за проветрување се
отворени:
поголемото кружење на воздухот
резултира со помало ниво на влага во
преградите за овошје и зеленчук.
5.5 Замрзнување и чување на
замрзната храна
Преградата за замрзнување е погодна
за замрзнување на свежа храна и за
долгорочно чување на замрзната и
длабоко замрзната храна.
По првото вклучување или по извесен
период некористење, пред да ставите
производи во комората, оставете го
апаратот да работи барем 2 часа на
највисоката поставка.
За да замрзнете свежа храна ставете
ја во средната преграда.
Максималната количина на храна што
може да се замрзне за 24 часа е
25
наведена на плочката со
спецификации, етикета што се наоѓа
во внатрешноста на апаратот.
Процесот на смрзнување трае 24 часа,
за време на овој период не ставајте
друга храна да се смрзне.
Кога процесот на смрзнување е
завршен, можете да ја вратите
претходно поставената температура.
Во случај на случајно
одмрзнување, на пример
при прекин на
снабдувањето со
електрична струја, ако
струјата била исклучена
подолг период од
вредноста прикажана во
табелата со технички
карактеристики под „време
на подигање“, одмрзнатата
храна мора да биде брзо
конзумирана или веднаш
зготвена и потоа повторно
замрзната (откако ќе се
излади).
5.6 Одмрзнување
Длабоко смрзнатата и смрзнатата
храна, пред да се употреби, може да
се одмрзне во преградата на
фрижидерот или на собна
температура, зависно од времето
достапно за оваа постапка.
Малите парчиња може дури и да се
готват смрзнати, директно од
замрзнувачот: во тој случај, готвењето
ќе трае подолго.
5.7 Правење коцки мраз
Апаратот е опремен со еден или
повеќе садови за правење коцки мраз.
Не користете метални
алатки за вадење на
садовите од замрзнувачот.
1. Наполнете ги овие садови со вода
2. Ставете ги садовите за мраз во
комората за замрзнување.
26
www.electrolux.com
6. ПОМОШ И СОВЕТИ
6.1 Нормални работни звуци
Следните звуци се нормални за време
на работа:
•
•
•
•
Слабо клокотење и звук на
кркорење од калемот кога
фрижидерот се полни.
Звук на брмчење и пулсирачки звук
од компресорот кога фрижидерот
се полни.
Ненадеен звук на кршење од
внатрешноста на апаратот како
резултат на термичка дилатација
(природен и физички феномен
којшто не е опасен).
Слаб звук на чкрипење од
регулаторот на температура кога
компресорот се вклучува или
исклучува.
6.2 Совети за штедење
енергија
•
Не отворајте ја вратата често и не
оставајте ја отворена подолго
отколку што е неопходно.
6.3 Совети за ладење свежа
храна
•
•
•
Не ставајте топла храна или
течности што испаруваат во
фрижидерот.
Покривајте ја или виткајте ја
храната, особено ако има посилен
вкус.
Ставајте ја храната така што
воздухот може да кружи слободно
околу неа.
•
•
6.5 Совети за замрзнување
•
•
•
•
•
•
•
6.4 Совети за ладење
Корисни совети:
•
•
•
Месо (сите видови): виткајте го во
пластични ќесички и ставајте го на
стаклената полица над фиоката за
зеленчук. Месото чувајте го
најмногу од 1-2 дена.
Зготвена храна, ладни јадења:
покријте ги и ставете ги на
полицата.
Овошје и зеленчук: темелно
измијте и ставете ги во
специјалната фиока. Бананите,
компирите, кромидот и лукот, ако
не се спакувани, не смеат да се
чуваат во фрижидер.
Путер и сирење: ставете го
специјален херметчки сад или
завиткајте го со алуминиумска
фолија или пластично ќесе за да го
извадите воздухот колку што може
повеќе.
Шишиња: тие треба да бидат
затворени со капаче и да се чуваат
на полицата за шишиња на
вратата, или на држачот за
шишиња (ако има).
Смрзнувајте само квалитетна,
свежа и убаво измиена храна.
За поефикасно замрзнување и
одмрзнување поделете ја храната
во мали порции.
Завиткајте ја храната во
алиминумска фолија или пластично
ќесе. Пакувањето не смее да
пропушта воздух.
За да се избегне зголемување на
темпертурата на веќе смрзнатата
храна, не ја ставјте веќе смрзнатата
храна директно до неа.
Немасната храна се чува подобро и
подолго отколку масната. Солта го
намалува векот на чување на
храната.
Немојте да јадите коцки мраз, мраз
или лижавчиња мраз веднаш после
вадење од замрзнувачот. Опасност
од замрзнатини.
Препорачливо е да се запише
датумот на смрзнување на секое
пакување за да можете да водите
сметка за времето на смрзнатост.
6.6 Совети за чување
замрзната храна
•
•
Проверувајте дали комерцијалните
смрзнати прехранбени продукти
биле соодветно чувани кај
продавачот.
Погрижете се замрзнатите
прехранбени продукти да се
МАКЕДОНСКИ
•
пренесат од продавницата до
замрзнувачот во најкраток можен
рок.
Штом ќе се одмрзне, храната се
расипува брзо и не може повторно
да се смрзне.
•
27
Не надминувајте го препорачаниот
период за чување.
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Општи предупредувања
ВНИМАНИЕ!
Исклучете го апаратот од
струја пред да вршите
каква било постапка за
одржување.
Овој апарат содржи
хидрокарбонати во
одделот за ладење; затоа
оддржувањето и
повторното полнење мора
да биде направено од
овластени техничари.
Додатоците и деловите од
апаратот не се соодветни
за миење во машина за
миење на садови.
7.2 Периодично чистење
ВНИМАНИЕ!
Не влечете ги, не
поместувајте ги и не
оштетувајте ги цевките
и/или каблите внатре во
апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Не оштетувајте ги
водовите за ладење.
Опремата треба редовно да се чисти:
1. Измијте ги внатрешноста и
додатоците со млака вода и со
неутрален сапун.
2. Редовно проверувајте ги
заптивките на вратата и бришете
ги за да бидат чисти и без
остатоци од храна.
3. Исплакнете и избришете целосно.
4. Ако се достапни, чистете ги со
четка кондензаторот и
компресорот на задната страна на
апаратот.
Со тоа се подобрува работењето
на апаратот и се штеди
електрична енергија.
7.3 Одмрзнување на
фрижидерот
Сланата автоматски се отстранува од
испарувачот во преградата од
фрижидерот секогаш кога
компресорот ќе престане да работи во
текот на вообичаената употреба.
Водата од одмрзнувањето истекува во
посебен сад на задната страна на
апаратот, над компресорот, од кој што
испарува.
Важно е повремено да се исчисти
дупчето за истекување на водата од
одмрзнување во средината на каналот
во преградата на фрижидерот за да се
спречи прелевање на водата и нејзино
капење врз храната внатре.
28
www.electrolux.com
7.4 Одмрзнување на
замрзнувачот
ВНИМАНИЕ!
Никогаш не користете
метални алатки за да го
стругате мразот од
испарувачот, бидејќи може
да го оштетите. Не
користете механички
уреди или какви било
други вештачки средства
за забрзување на процесот
на одмрзнување, освен
оние што се препорачани
од производителот.
Зголемувањето на
температурата на
смрзнатата храна за време
на одмрзнувањето може
да го скрати нејзиниот век
на чување.
Околу 12 часа пред
одмрзнувањето, поставете
пониска температура, за
да се насоберат доволно
резерви студ за прекинот
на работата.
На полиците на замрзнувачот и околу
најгорната преграда секогаш ќе се
формира одредена количина мраз.
Одмрзнете го замрзнувачот кога
слојот мраз ќе достигне дебелина од
околу 3-5 mm.
1. Исклучете го апаратот и извлечете
го приклучникот од ѕидниот
штекер.
2. Извадете ја храната, завиткајте ја
во неколку слоја весник и ставете
ја на студено место.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не допирајте ги
смрзнатите работи со
мокри раце. Рацете
може да ви се залепат
на смрзнатата храна.
3. Оставете ја вратата отворена.
За да се забрза одмрзнувањето,
ставете сад со топла вода во
комората за замрзнување. Освен
тоа, отстранете ги парчињата мраз
што се откачуваат пред да заврши
одмрзнувањето.
4. Кога одмрзнувањето ќе заврши,
темелно исушете ја внатрешноста.
5. Вклучете го апаратот.
По 3 часа, вратете ја храната што
претходно ја извадивте во комората за
замрзнување.
7.5 Периоди на неработење
Кога апаратот не се користи подолго
време, преземете ги следниве мерки
за заштита:
1. Откачете го апаратот од
електричната мрежа.
2. извадете ја сета храна.
3. Одмрзнете го апаратот (ако е
потребно).
4. Исчистете ги апаратот и сите
додатоци.
5. Оставете ја вратата/вратите
отворени за да спречите
непријатни миризби.
ВНИМАНИЕ!
Ако фрижидерот треба да
остане вклучен, замолете
некого да го проверува
повремено за да не се
случи храната да се
расипе во случај на
снемување струја.
МАКЕДОНСКИ
29
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
8.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Апаратот не работи.
Апаратот е исклучен.
Вклучете го апаратот.
Приклучокот за струја
не е правилно ставен
во штекерот.
Правилно ставете го
приклучокот за струја во
штекерот.
Во штекерот нема
напон.
Приклучете некој друг
електричен апарат во
штекерот. Побарајте
квалификуван електричар.
Светлото е во состојба
на мирување.
Затворете ја и отворете ја
вратата.
Светлото не е
исправно.
Видете во „Заменување на
светлото“.
Температурата не е
правилно поставена.
Погледнете во
„Функционирање“.
Истовремено се
внесени многу
производи.
Почекајте неколку часа и
повторно проверете ја
температурата.
Светлото не работи.
Компресорот работи
непрекинато.
Собната температура е Видете во табелата за
премногу висока.
климатска класа на
плочката за спецификации.
Има премногу слана и
мраз.
Храната ставена во
апаратот била многу
топла.
Оставете ја храната да се
излади до собна
температура пред да ја
ставите во апаратот.
Вратата не е правилно
затворена.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Вратата не е правилно
затворена или
заптивката е
деформирана/валкана.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Чепот на одводот за
испуштање вода не е
правилно наместен.
Наместете го чепот на
одводот за испуштање
вода правилно.
Температурата не е
правилно поставена.
Погледнете во
„Функционирање“.
30
www.electrolux.com
Проблем
Можна причина
Решение
На задната плоча на
фрижидерот тече вода.
За време на
автоматското
одмрзнување, мразот
се одмрзнува на
задната плоча.
Тоа е нормално.
Во фрижидерот тече
вода.
Производите
спречуваат водата да
тече во садот за
собирање на вода.
Проверете некој производ
да не ја допира задната
плоча.
Одводот за вода е
затнат.
Исчистете го одводот за
вода.
Има вода на подот.
Одводот за водата од
одмрзнувањето не е
поврзан со садот за
испарување над
компресорот.
Поврзете го одводот за
водата од одмрзнувањето
со садот за испарување.
Температурата во
апаратот е премногу
ниска/висока.
Регулаторот на
температурата не е
правилно поставен.
Поставете повисока/
пониска температура.
Вратата не е правилно
затворена.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Температурата на
производите е
превисока.
Оставете ги производите
да се изладат до собна
температура пред да ги
ставите внатре.
Истовремено се
внесени многу
производи.
Ставајте помалку
прехрамбени производи
истовремено.
Дебелината на мразот
е поголема од 4-5 mm.
Одмрзнете го апаратот.
Вратата се отворала
често.
Отворајте ја вратата само
доколку е неопходно.
Во апаратот не кружи
студен воздух.
Погрижете се да има
кружење на студениот
воздух во апаратот.
Во случај овие совети да
не дадат резултат, јавете
се во најблискиот
Овластен сервисен
центар.
8.2 Замена на светлото
Апаратот е опремен со
LED внатрешно светло со
долг работен век.
МАКЕДОНСКИ
Силно се препорачува да
користите само
оригинални резервни
делови.
Користете само ЛЕД
сијалици (основа E14).
Максималната моќност е
прикажана на светилката.
ВНИМАНИЕ!
Извадете го приклучокот
за струја од штекерот.
1. Раширете ја малку со вашите
прсти на двете страни
транспарентната покривка за да ја
откопчате и да ја извадите
покривката во насока на стрелките.
1
2. Заменете ја светилката со друга
светилка со иста моќност која е
посебно направена за домашни
апарати.
3. Ставете го назад капакот на
светилката.
4. Ставете го приклучокот во
штекерот.
5. Отворете ја вратата.
Проверете дали светилката се
пали.
8.3 Затворање на вратата
1. Исчистете ги заптивките на
вратата.
2. Ако е потребно, приспособете ја
вратата. Видете во упатство за
монтирање.
3. Ако е потребно, заменете ја
неисправната заптивка на вратата.
Стапете во контакт со Овластен
сервисен центар.
2
1
9. ШУМОВИ
За време на нормалната употреба се слушаат звуци (од компресорот и од
кружењето на средството за ладење).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
31
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
32
www.electrolux.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
10.1 Информативен лист за производ
Трговска марка
Electrolux
Модел
ENN2801BOW PNC925503014
Категорија
7. Фрижидер-Замрзнувач
Класа на енергетска ефикасност
A+
МАКЕДОНСКИ
Потрошувачка на енергија во kWh годишно,
врз основа на резултати од стандареден тест
за 24 часа. Моменталната потрошувачка на
енергија ќе зависи од тоа како апаратот се
користи и каде е поставен
291
Волумен за складирање во литри, Фрижидер
196
Волумен за складирање во литри, Ѕвезда
-
Волумен за складирање во литри, Оддел за
винарија
-
Волумен за складирање во литри, Вино
-
Волумен за складирање во литри, Целосен
268
Волумен за складирање во литри, Замрзнувач 72
Волумен за складирање во литри, Ладилник
-
Волумен за складирање во литри, Други
оддели
-
Рангирање со ѕвезда на одделот на
замрзнувал со најголем волумен за
складирање (л)
****
Одредување на температура на другите
оддели > 14 °C (°C), ако има
-
Без мраз (ДА/НЕ), Фрижидер
Не
Без мраз (ДА/НЕ), Замрзнувач
Не
Безбедност при исклучување на електрично
напојување во ч
22
Капацитет на замрзнување во кg/24ч
4
Климатска класа
SN-N-ST-T
Најниска собна температура на која овој
апарат треба да се користи, во °C
10
Најниска собна температура на која овој
апарат треба да се користи, во °C
43
Акустична емисија на бучава во db(A) re1 pW
36
Вградено во апарат ДА/НЕ
Да
Апаратот е наменет единствено за чување на
вино ДА/НЕ
Ne
10.2 Дополнителни технички
податоци
Димензии на отворот
Висина
1780 mm
Широчина
560 mm
33
34
www.electrolux.com
Длабочина
550 mm
Волтажа
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничките информации се наоѓаат на
плочката со спецификации на
надворешната или внатрешната
страна од апаратот и на етикетата за
енергија.
11. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
35
222376002-A-022019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising