Electrolux | ENN2800BOW | User manual | Electrolux ENN2800BOW Ръководство за употреба

Electrolux ENN2800BOW Ръководство за употреба
ENN2800BOW
BG
HU
RO
Хладилник-фризер
Hűtő - fagyasztó
Frigider cu congelator
Ръководство за употреба
Használati útmutató
Manual de utilizare
2
19
35
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 4
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................6
4. ДЕЙСТВИЕ........................................................................................................ 7
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................ 8
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ................................................................................. 9
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................... 11
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....................................................12
9. ШУМОВЕ..........................................................................................................15
10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................16
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
БЪЛГАРСКИ
3
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и хора с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8годишна възраст и хора с тежки или комплексни
увреждания, ако те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
1.2 Основна безопасност
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси
и други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в
корпуса на уреда или във вградената структура,
без да са възпрепятствани.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични
приспособления или други средства за ускоряване
на процеса на размразяване, освен препоръчаните
от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната
верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в
отделенията за съхранение на храна, освен ако не
са от типа, препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да
почистите уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, грапави,
почистващи кърпи, разтворители или метални
предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като
кутии аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Не използвайте уреда, преди да го
инсталирате във вградената
конструкция.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
•
•
•
•
•
•
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
Това е, за да се позволи на
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
Не инсталирайте този уред на
места, които са прекалено влажни
или студени.
Когато местите уреда, повдигнете
го от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
Уредът съдържа торбичка с
дехидратант. Това не е играчка.
Това не е храна. Моля, изхвърлете
незабавно.
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
ВНИМАНИЕ!
При позициониране на
уреда се уверете, че
захранващият кабел не е
закачен или повреден.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте
разклонители или
адаптери с много входове.
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е
под нивото на основния контакт за
захранване.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
5
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от контузии,
изгаряния, електрически
удар или пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с
високо ниво на екологична
съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната
верига със съдържание на изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението
на уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в
уреда, освен ако те са одобрени от
производителя.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма
пламъци и запалими източници в
стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте на горещи съдове
да се допират до пластмасовите
части на уреда.
Не поставяйте газирани напитки
във фризерното отделение. Това
ще създаде натиск върху
контейнера за напитки.
Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение,
ако ръцете ви са мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
2.4 Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
6
www.electrolux.com
•
Видът лампи, използвани в този
уред, е само за домакински уреди.
Не я използвайте за битово
осветление.
•
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.7 Изхвърляне
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
•
•
•
2.6 Обслужване
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
Хладилната верига и
изолационните материали на този
уред са благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Местоположение
За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.
За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч
от източници на топлина, като
радиатори, бойлери, пряка слънчева
светлина и др. Погрижете се да има
свободна циркулация на въздух по
вътрешната задна стена на корпуса.
3.2 Разполагане
Монтирайте уредът в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението
отговаря на климатичния клас,
посочен на табелката с данни на
уреда.
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
БЪЛГАРСКИ
Възможно е да се появят
функционални проблеми
при някои видове модели,
ако се работи извън
рамките на посочения
диапазон. Правилната
работа е гарантирана,
единствено ако се
извършва в посочения
температурен диапазон.
Ако имате съмнения
относно това къде да
монтирате уреда,
обърнете се към
търговеца, отдела за
обслужване на клиенти
или най-близкия
оторизиран сервизен
център.
•
•
3.4 Изисквания за вентилация
Въздушният поток зад уреда трябва
да е достатъчен.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Електрическо свързване
•
•
Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
min.
200 cm2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
За инсталация вижте
инструкциите за монтаж.
4. ДЕЙСТВИЕ
4.1 Включване
1. Поставете щепсела в контакта.
2. Завъртете регулатора за
температурата по посока на
часовниковата стрелка на средно
положение.
4.2 Изключване
За да изключите уреда, завъртете
регулатора за температурата в
положение "О".
7
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са
спазени.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
4.3 Регулиране на
температурата
Температурата се регулира
автоматично.
1. Завъртете регулатора за
температурата на по-ниска
настройка с цел минимално
охлаждане.
2. Завъртете регулатора
температурата на по-висока
настройка с цел максимално
охлаждане.
8
www.electrolux.com
Обикновено средната
настройка е найподходяща.
Точната настройка обаче
трябва да се избере, като
се има предвид, че
температурата във
вътрешността на уреда
зависи от:
• стайната температура,
• колко често се отваря
вратата,
• количеството на
съхраняваните храни,
• местоположението на
уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако температурата в
помещението е висока или
ако уредът е напълно
зареден и е настроен на
най-ниската температура,
тогава уредът може да
работи непрекъснато,
предизвиквайки
образуването на скреж по
задната стена. В такъв
случай кръговият селектор
трябва да се завърти на
по-висока температура, за
да се задейства
автоматичното
размразяване и
следователно да се
намали консумацията на
енергия.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
1. Постепенно издърпайте рафта,
докато се освободи.
2. Необходимо е препозициониране.
5.1 Почистване на
вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите
вътрешността и всички вътрешни
принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като
ще повредят покритието.
5.2 Позициониране на
рафтовете на вратата
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна
големина, рафтовете на вратата могат
да се поставят на различна височина.
1
2
5.3 Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани
със серия от плъзгачи, така че
рафтовете да могат да се разположат
според предпочитанията ви.
БЪЛГАРСКИ
9
Когато процесът на замразяване
завърши, можете да възстановите
предходно зададената температура.
В случай на случайно
размразяване, например
поради спиране на тока,
ако уредът е бил изключен
за по-дълго време,
отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу
"Време на повишаване",
замразената храна трябва
се консумира бързо или да
се сготви веднага и след
това да се замрази отново
(след охлаждане).
Не премествайте
стъкления рафт над
чекмеджето за зеленчуци,
за да осигурите правилна
циркулация на въздуха.
5.4 Замразяване и
съхранение на замразени
храни
Фризерното отделение е подходящо
за замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение
на готови дълбоко замразени
продукти.
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който фризерът не
е използван, оставете уреда да работи
поне 2 часа на най-високата
настройка, преди да поставите
хранителните продукти в отделението.
За замразяване на пресни хранителни
продукти ги поставете в средното
отделение.
Максималното количество храна,
което може да се замрази в рамките
на 24 часа, е указано на табелката с
данни (етикет, поставен във
вътрешността на уреда).
Процесът на замразяване трае 24
часа, не добавяйте други хранителни
продукти за замразяване по време на
този период.
5.5 Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани,
могат да се размразят в хладилника
или при стайна температура, в
зависимост от времето, с което
разполагате.
Малките парчета могат да се готвят
дори все още замразени, направо от
фризера: в такъв случай готвенето ще
отнеме повече време.
5.6 Приготвяне на кубчета
лед
Този уред е оборудван с една или
повече тавички за приготвяне на
кубчета лед.
Не използвайте метални
инструменти за изваждане
на тавичките от фризера.
1. Напълнете тези тавички с вода
2. Поставете тавичките за лед в
отделението на фризера.
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
6.1 Звуци при нормална
работа:
•
Следните звуци са нормални по време
на работа:
•
Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
10
www.electrolux.com
•
•
Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен
от термично разширение
(естествен физически феномен,
който не е опасен).
Слаб звук на щракане от
температурния регулатор, когато
компресорът се включва или
изключва.
6.2 Съвети за икономия на
електроенергия
•
Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
6.3 Съвети за съхраняване в
хладилник на пресни
хранителни продукти
•
•
•
Не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в
хладилника.
Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
Поставяйте храната така, че
въздухът да може свободно да
циркулира около нея.
бутилки (ако е възможно) или на
рафта за бутилки на вратата.
6.5 Съвети за замразяване
•
•
•
•
•
•
•
6.4 Съвети за охлаждане
Полезни съвети:
•
•
•
•
•
Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата
за зеленчуци. Съхранявайте месо
за най-много 1-2 дена.
Готвени храни, студени блюда:
покрийте и поставете на които и да
е шкаф.
Плодове и зеленчуци: почистете
обстойно и поставете в специалния
шкаф. Банани, картофи, лук и
чесън не трябва да се съхраняват в
хладилника, ако не са пакетирани.
Масло и сирене: поставете в
специален запечатан контейнер
или увийте в алуминиево фолио
или полиетиленова торба, за да
извадите колкото може повече
въздух.
Бутилки: затворете с капачка и
поставете или на поставката за
Замразявайте само
висококачествени, свежи и
почистени хранителни продукти.
За по-ефективно замразяване и
размразяване разделете храната
на малки порции.
Опаковайте храната в алуминиево
фолио или полиетилен. Уверете се,
че опаковките са херметични.
За да избегнете повишаване в
температурата на вече замразена
храна, не поставяйте прясна
незамразена храна в
непосредствена близост.
Постните храни се съхраняват подобре от мазните. Солта намалява
периода на съхранение на
продуктите.
Не консумирайте ледени кубчета,
лед или ледени близалки
непосредствено преди изваждането
им от фризера. Риск от
замръзвания.
Препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да
можете да проверявате етикета за
времето на съхранение.
6.6 Съвети за съхранение на
замразени храни
•
•
•
•
Уверете се, че готовите замразени
хранителни продукти са били
правилно съхранявани от
търговеца.
Постарайте се замразените
хранителни продукти да бъдат
пренесени от магазина до фризера
за възможно най-кратко време.
Веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно.
Не превишавайте срока на
съхранение, посочен от
производителя на хранителния
продукт.
БЪЛГАРСКИ
11
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от
контакта преди
извършването на каквито и
да било операции по
поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в
охлаждащия блок;
следователно
поддръжката и
презареждането трябва да
се извършват от
упълномощени техници.
Принадлежностите и
частите на уреда не са
подходящи за миене в
съдомиялна машина.
7.2 Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не дърпайте, не движете и
не повреждайте тръбите
и/или кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не повреждайте
охлаждащата система.
Уредът трябва да се почиства
редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на
уреда и ще реализира икономия на
енергия
7.3 Размразяване на
хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от
изпарителя в хладилното отделение
при всяко спиране на компресора на
електромотора. Водата от
размразяването се оттича по улей и се
събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда,
над електромотора на компресора,
откъдето се изпарява.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
вода в средата на канала на
хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
12
www.electrolux.com
7.4 Обезскрежаване на
фризера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте остри
метални инструменти за
изстъргване на скрежа от
изпарителя, за да не го
повредите. Не използвайте
машинни съоръжения или
други средства за
ускоряване на процеса на
размразяване, различни от
препоръчаните от
производителя.
Покачването на
температурата на
замразени опаковки с
храна по време на
размразяването може да
съкрати техния безопасен
срок на съхранение.
Около 12 часа преди
размразяването, задайте
по-ниска температура, за
да се натрупа достатъчен
запас от студ за
прекъсването на работата.
Известно количество скреж винаги ще
се натрупва по рафтовете на фризера
и около горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът
скреж достигне дебелина 3-5 мм.
1. Изключете уреда или изтеглете
щепсела от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в
няколко пласта вестници и я
поставете на хладно място.
3. Оставете вратата отворена.
За да ускорите размразителния
процес, поставете съд с топла
вода във фризерното отделение.
Освен това, отстранете
парченцата лед, които се отделят
преди края на размразяването.
4. Когато размразяването завърши,
подсушете добре вътрешната
част.
5. Включете уреда.
След три часа поставете извадената
преди това храна обратно в
отделението на фризера.
7.5 Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете цялата храна.
3. Размразете уреда (ако се налага).
4. Почистете уреда и всички
принадлежности.
5. Оставете вратата/вратите
отворена/ени, за да предотвратите
появата на неприятни миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако желаете уредът да
остане включен, помолете
някого да го проверява от
време на време, за да се
предотврати развалянето
на храната в случай на
спиране на тока.
ВНИМАНИЕ!
Не докосвайте
замразени храни с
мокри ръце. Ръцете
могат да залепнат за
храната.
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
БЪЛГАРСКИ
13
8.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поста‐
вен правилно в контак‐
та.
Включете правилно щепсе‐
ла в захранващия контакт.
Няма напрежение в за‐
хранващия контакт.
Включете друг електроу‐
ред в контакта. Обърнете
се към квалифициран елек‐
тротехник.
Лампата е в режим на
изчакване.
Затворете и отворете вра‐
тата.
Лампичката е дефект‐
на.
Вижте "Смяна на лампата".
Температурата е зада‐
дена неправилно.
Вижте "Експлоатация".
Поставени са прекале‐
но много хранителни
продукти едновремен‐
но.
Изчакайте няколко часа и
след това отново провере‐
те температурата.
Лампичката не работи.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Температурата в поме‐ Вижте таблицата за клима‐
щението е твърде висо‐ тичен клас на табелката с
ка.
данни.
Хранителните продукти, Оставете хранителните
поставени в уреда са
продукти да се охладят до
твърде топли.
стайна температура, преди
да ги съхранявате.
Вратичката не е пра‐
вилно затворена.
Има твърде много скреж
и лед.
Вижте "Затваряне на вра‐
тата".
Вратата не е затворена Вижте "Затваряне на вра‐
правилно или уплътне‐ тата".
нието е деформирано/
мръсно.
Тапата на отвора за от‐ Позиционирайте тапата на
цеждане на водата не е отвора за отцеждане на во‐
позиционирана правил‐ дата правилно.
но.
Температурата е зада‐
дена неправилно.
Вижте "Експлоатация".
По задната стена на хла‐ По време на автоматич‐ Това е нормално.
дилника се стича вода.
ното размразяване се
размразява скрежът по
задната стена.
14
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Решение
В хладилника се стича
вода.
Хранителните продукти Уверете се, че хранителни‐
предотвратяват изтича‐ те продукти не се допират
нето на водата в съда
до задната стена.
за събиране.
Изходът за вода е запу‐ Почистете изхода за вода.
шен.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за Свържете изходящия мар‐
топяща се вода не е
куч за топяща се вода към
свързан към тавата на тавата на изпарителя.
изпарителя над компре‐
сора.
Температурата в уреда е Регулаторът на темпе‐
твърде ниска/висока.
ратурата не е настроен
правилно.
Задайте по-висока/по-нис‐
ка температура.
Вратичката не е пра‐
вилно затворена.
Вижте "Затваряне на вра‐
тата".
Температурата на хра‐
нителните продукти е
твърде висока.
Изчакайте температурата
на хранителните продукти
да спадне до температура‐
та в помещението, преди
съхранение.
Прекалено много хра‐
Добавяйте по-малко храни‐
нителни продукти се съ‐ телни продукти едновре‐
храняват едновремен‐ менно.
но.
Дебелината на леда е
повече от 4 – 5 мм.
Размразете уреда.
Вратата се отваря че‐
сто.
Отворете вратата само,
ако е необходимо.
Няма циркулация на
студен въздух в уреда.
Уверете се, че има цирку‐
лация на студен въздух в
уреда.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен
център.
8.2 Смяна на крушката
Уредът е снабден с
интериорна LED лампичка
с дълъготраен живот.
Препоръчително е да се
използват само
оригинални резервни
части.
БЪЛГАРСКИ
Използвайте само LED
крушки (основа E14).
Максималната мощност е
посочена на
осветителното тяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете щепсела от
контакта на захранващата
мрежа.
1. Раздалечете с пръсти леко двете
страни на прозрачния капак, за да
ги откачите, след което свалете
капака, като го издърпате в посока
на стрелките.
1
2
2. Сменете крушката с нова със
същите характеристики и
специално проектирана за
домашни уреди.
3. Сглобете отново капака на
крушката.
4. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
5. Отворете вратата.
Уверете се, че крушката светва.
8.3 Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
сглобяване.
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
1
9. ШУМОВЕ
Чува се шум по време на нормална употреба (компресор, циркулация на
охлаждащия агент).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
15
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
16
www.electrolux.com
SSSRRR!
SSSRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
10.1 Продуктов фиш
Търговска марка
Electrolux
Модел
ENN2800BOW PNC925503017
категория
7. Хладилник – Фризер
Клас на енергийна ефективност
A+
БЪЛГАРСКИ
17
Консумация на енергия в kWh за година въз
291
основа на стандартни тестови резултати за 24
часа. Реалната консумация на енергия зависи
от начина, по който се използва уреда и къде
е разположен.
Обем за съхранение в литри, хладилник
196
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
268
Обем за съхранение в литри, фризер
72
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения Класификация на звездите на фризерното от‐
деление с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделе‐ ния > 14 ° C (° C), ако има такива
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Не
Захранването е безопасно в ч
22
Капацитет на замразяване в kg/24ч
4
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която
10
този уред е предназначен за използване, в ° C
Най-висока околна температура, при която то‐ 43
зи уред е предназначен за използване, в ° C
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
36
Вграден уред Д/Н
Да
този уред е предназначен да се изолзва из‐
ключително за съхранение на вино Д/Н
Не
10.2 Допълнителни
технически данни
Размери на отвора
за вграждане
Височина
1780 mm
Ширина
560 mm
Дълбочина
550 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намират
на табелката с данни на външната или
18
www.electrolux.com
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
MAGYAR
19
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................19
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 21
3. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 23
4. MŰKÖDÉS........................................................................................................24
5. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 25
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK......................................................27
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................28
8. HIBAELHÁRÍTÁS............................................................................................. 29
9. ZAJOK.............................................................................................................. 32
10. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 33
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
20
www.electrolux.com
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos,
komplex fogyatékossággal élő személyek kizárólag
akkor használhatják, ha megfelelő oktatásban
részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
1.2 Általános Biztonság
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon
vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
21
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott
típusú elektromos berendezéseket használjon a
készülék ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
A bútorba való beépítés előtt ne
használja a készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
•
•
•
•
Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó
nyitási irányának megfordítása) előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
22
www.electrolux.com
•
•
•
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
A készülék egy csomag szárítószert
tartalmaz. Ez nem játékszer. Ez nem
élelmiszer. Kérjük, hogy
haladéktalanul dobja ki.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön
be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon hálózati
elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés tűzveszély.
A készülékben gyúlékony,
azonban igen környezetbarát földgáz,
izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a hűtőkör izobutánt
tartalmazó alkatrészeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejében, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe.
A szénsav ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.
2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez
használható. Otthona világítására ne
használja.
MAGYAR
2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
2.6 Szerviz
•
•
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 Elhelyezés
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az összeszerelési
utasítást.
A legjobb teljesítmény biztosítása
érdekében a készüléket minden
hőforrástól, például radiátoroktól,
kazánoktól, közvetlen napsütéstől stb.
távol helyezze üzembe. Gondoskodjon
arról, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék hátlapja körül.
3.2 Elhelyezés
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján van
feltüntetve.
23
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
Klíma‐
osztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és 32°C között
N
+16°C és 32°C között
ST
+16°C és 38°C között
T
+16°C és 43°C között
24
www.electrolux.com
Bizonyos működési
problémák léphetnek fel
egyes típusoknál, ha az
adott tartományon kívül eső
értéken üzemelteti azokat. A
megfelelő működés
kizárólag a megadott
hőmérséklet-tartományon
belül biztosítható.
Amennyiben kételye merül
fel azzal kapcsolatban, hogy
hova telepítse a készüléket,
forduljon a készülék
forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy
a legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
•
•
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
3.4 Szellőzési követelmények
A készülék mögött megfelelő légáramlást
kell biztosítani.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Elektromos csatlakoztatás
•
•
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő
jogszabályok szerint külön
min.
200 cm2
VIGYÁZAT!
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az összeszerelési
utasítást.
4. MŰKÖDÉS
4.1 Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket
a konnektorhoz.
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozót
az óramutató járásával megegyező
irányba egy közepes beállításra.
4.2 Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
4.3 A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet szabályozása
automatikusan történik.
1. A minimális hűtés érdekében
forgassa a hőmérséklet-szabályozót
az alacsonyabb beállítások felé.
2. A maximális hűtés érdekében
forgassa a hőmérséklet-szabályozót
a magasabb beállítások felé.
Általában a közepes
beállítás a legmegfelelőbb.
A pontos beállítás
kiválasztásakor azonban
szem előtt kell tartani, hogy
a készülék belsejében levő
hőmérséklet a következő
tényezőktől is függ:
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások
gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer
mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
MAGYAR
VIGYÁZAT!
Ha a környezeti hőmérséklet
magas, vagy a készülék a
maximális határig meg van
terhelve, a hűtőtér
hőmérsékletét pedig a
legalacsonyabb értékre
állították be, előfordulhat,
hogy folyamatosan hűt, s
emiatt dér képződik a belső
falán. Ebben az esetben a
tárcsát a legmagasabb
hőmérsékleti értékre kell
állítani az automatikus
jégmentesítés elindításához,
ezzel pedig csökkentett
energiafogyasztást lehet
elérni.
5. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT!
Ne használjon
mosószereket,
súrolóporokat, klór- vagy
olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a
felületet.
5.2 Az ajtópolcok elhelyezése
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok
számára szeretne helyet biztosítani, az
ajtópolcokat különböző magasságokba
állíthatja.
1. Óvatosan tolja felfelé a polcot, amíg
ki nem szabadul.
2. Pozícionálja újra szükség szerint.
1
2
5.3 Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartó
sínnel vannak ellátva, hogy a polcokat
tetszés szerinti helyre lehessen tenni.
25
26
www.electrolux.com
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő
üvegpolcot.
5.4 Lefagyasztás és a
fagyasztott termékek tárolása
5.5 Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott
élelmiszerek használat előtt a
hűtőrekeszben vagy
szobahőmérsékleten kiolvaszthatók, attól
függően, hogy mennyi idő áll
rendelkezésre ehhez a művelethez.
A fagyasztórekesz alkalmas friss
élelmiszerek lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból
kivéve is megfőzhetők: ebben az
esetben a főzés hosszabb ideig tart.
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 óráig a
készüléket a magasabb beállításokon.
5.6 Jégkockakészítés
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert
a középső rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék
belsejében található adattáblán van
feltüntetve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe; ez alatt az idő alatt ne tegyen
be további lefagyasztandó élelmiszert.
Amikor a fagyasztási folyamat
befejeződött, visszaállíthatja a
készüléket a korábban beállított
hőmérsékletre.
Véletlenszerűen, például
áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás
esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig
tart, mint a műszaki
jellemzők között megadott
„áramkimaradási biztonság”
(felolvadási idő), a felolvadt
élelmiszert gyorsan el kell
fogyasztani, vagy azonnal
meg kell főzni, majd pedig a
(kihűlés után) újra
lefagyasztani.
A készülékben egy vagy több
jégkockatartó található jégkockák
készítéséhez.
Amikor a jégkockatartókat ki
akarja venni a fagyasztóból,
ne próbáljon fémeszközzel
segíteni.
1. Töltse meg vízzel ezeket a tálcákat
2. Tegye a jégkockatartókat a
fagyasztórekeszbe.
MAGYAR
27
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
6.1 Normális működéssel járó
hangok:
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
•
•
•
•
Gyenge gurgulázó és bugyborékoló
hang a csőkígyókból a hűtőközeg
áramlása közben.
Zümmögő vagy pulzáló hang hallható
a kompresszor felől a hűtőközeg
áramoltatása során.
Hirtelen recsegő zaj hallható a
készülék belseje felől, melyet a
hőtágulás okoz (ez természetes és
nem veszélyes fizikai jelenség).
Gyenge kattanó zaj hallható a
hőmérséklet-szabályozóból a
kompresszor be- vagy
kikapcsolásakor.
6.2 Energiatakarékossági
tanácsok
•
Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva.
6.3 Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
•
•
•
Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben.
Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
6.4 Ötletek a hűtőszekrény
használatához
Hasznos tanácsok:
•
•
•
Hús (minden fajtája): csomagolja
megfelelő csomagolóanyagba, és
helyezze a zöldséges fiók feletti
üveglapra. A húst legfeljebb 1-2 napig
tárolja.
Készételek, hidegtálak: fedje le és
helyezze a polcok egyikére.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
tisztítsa meg, és helyezze egy erre a
•
•
célra készült tartóedénybe. Ha a
banán, krumpli, hagyma vagy
fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
őket a hűtőszekrényben tartani.
Vaj és sajt: speciális légmentes
tartóedénybe kell helyezni, vagy
alufóliába vagy nejlonzacskókba
csomagolni őket, és a lehető legtöbb
levegőt kiszorítani körülöttük.
Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja
őket az ajtó palacktartó rekeszében
vagy (ha van) a palacktartó állványon.
6.5 Ötletek fagyasztáshoz
•
•
•
•
•
•
•
Csak első osztályú, friss és alaposan
megtisztított élelmiszereket
fagyasszon le.
A hatékonyabb fagyasztás és
felolvasztás érdekében az
élelmiszereket ossza fel kis adagokra.
Az ételt alufóliába vagy műanyag
fóliába csomagolja. Ügyeljen arra,
hogy a csomagolás légmentes
legyen.
A már lefagyasztott élelmiszer
felmelegedésének elkerülésére ne
helyezze közvetlenül mellé a friss,
lefagyasztandó élelmiszert.
A zsírszegény ételeket könnyebben
és hosszabb ideig lehet tárolni, mint a
zsírosakat. A só csökkenti az
élelmiszerek eltarthatóságát.
A jégkockákat, illetve jégkrémeket ne
fogyassza azonnal a fagyasztóból
való kivétel után, mert fagyási sérülést
okozhatnak.
Ajánlatos minden egyes csomagon
feltüntetni a lefagyasztás dátumát,
hogy nyomon lehessen követni a
tárolási időket.
6.6 Ötletek fagyasztott
élelmiszerek tárolásához
•
•
Ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg
lefagyasztott élelmiszereket
megfelelően tárolta-e az eladó.
Gondoskodjon róla, hogy a
fagyasztott élelmiszerek a lehető
legrövidebb időn belül elkerüljenek az
élelmiszerüzletből a fagyasztóba.
28
www.electrolux.com
•
A kiolvasztott élelmiszerek nagyon
gyorsan romlanak, nem fagyaszthatók
vissza.
•
Ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Általános figyelmeztetések
VIGYÁZAT!
Bármilyen karbantartási
művelet előtt válassza le a
készüléket a hálózatról.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz,
ezért csak megbízott szerelő
végezhet rajta karbantartást,
és töltheti fel újra.
A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.
7.2 Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT!
Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg
a készülékben lévő csöveket
és/vagy kábeleket.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
7.3 A hűtőszekrény
jégmentesítése
Rendeltetésszerű használat során az
olvadékvíz minden alkalommal
automatikusan távozik a hűtőrekesz
elpárologtatójáról, amint a kompresszor
leáll. A jégmentesítéssel keletkezett víz a
hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján,
a kompresszor felett elhelyezett tartályba
jut, ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának
közepén látható olvadékvíz
kivezetőnyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet
elvezeti, rendszeresen megtisztítsa,
nehogy a víz befolyjon a tárolótérbe,
károsítva a készüléket vagy a tárolt árut.
MAGYAR
7.4 A fagyasztó leolvasztása
VIGYÁZAT!
Soha ne próbálja meg éles
fémeszközökkel lekaparni a
jeget az elpárologtatóról,
mert felsértheti azt. A
leolvasztás felgyorsítására
kizárólag a gyártó által
ajánlott eszközöket vagy
anyagokat használjon. Ha a
leolvasztás közben a
fagyasztott
élelmiszercsomagok
hőmérséklete
megemelkedik, biztonságos
tárolási idejük lerövidülhet.
A leolvasztás előtt kb. 12
órával állítson be
alacsonyabb hőmérsékletet
annak érdekében, hogy a
működés megszakítására
elegendő hűtési tartalék
halmozódjon fel.
Bizonyos mennyiségű dér mindig
képződik a fagyasztó polcain és a felső
rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a
dérréteg vastagsága meghaladja a 3-5
mm-t.
1. Kapcsolja ki a készüléket, vagy
húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Szedjen ki minden élelmiszert a
készülékből, csomagolja be azokat
több réteg újságpapírba, és tegye
hideg helyre.
FIGYELMEZTETÉS!
A fagyasztott árukhoz ne
nyúljon nedves kézzel. A
keze hozzáfagyhat az
élelmiszerhez.
8. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
29
3. Hagyja nyitva az ajtót.
A leolvasztási folyamat felgyorsítása
érdekében helyezzen egy fazék
langyos vizet a fagyasztórekeszbe.
Ezenkívül, távolítsa el azokat a
jégdarabokat, amelyek leolvasztás
közben letörnek.
4. A leolvasztás befejezése után
alaposan törölje szárazra a készülék
belsejét.
5. Kapcsolja be a készüléket.
3 óra elteltével pakolja vissza a korábban
kiszedett élelmiszereket a
fagyasztórekeszbe.
7.5 Ha a készülék nincs
használatban
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Szükség esetén olvassza le a
készüléket.
4. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
5. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/
ajtókat, hogy ne képződjenek
kellemetlen szagok.
VIGYÁZAT!
Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné
hagyni, kérjen meg valakit,
időnként ellenőrizze, hogy a
benne lévő étel nem romlotte meg áramkimaradás miatt.
30
www.electrolux.com
8.1 Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék nem működik.
A készülék ki van kap‐
csolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs
Csatlakoztassa megfelelően
megfelelően csatlakoztat‐ a hálózati dugaszt a konnek‐
va a konnektorba.
torba.
A világítás nem működik.
A kompresszor folyamato‐
san működik.
Nincs feszültség a kon‐
nektorban.
Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a há‐
lózati aljzatba. Forduljon
szakképzett villanyszerelő‐
höz.
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghi‐
básodott.
Olvassa el az „Izzócsere” c.
részt.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Lásd a „Működés” című sza‐
kaszt.
Túl sok élelmiszert helye‐ Várjon néhány órát, majd el‐
zett egyszerre a készü‐
lenőrizze ismét a hőmérsék‐
lékbe.
letet.
Túl sok dér és jég képző‐
dött.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Lásd az adattáblán a Klíma‐
osztály táblázatot.
Túl sok meleg ételt tett a
hűtőbe.
A behelyezés előtt várja
meg, amíg az étel lehűl szo‐
bahőmérsékletre.
Az ajtó nincs jól becsuk‐
va.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az ajtó nincs megfelelő‐
en bezárva vagy az ajtó‐
tömítés deformálódott/
elszennyeződött.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A vízleeresztő-dugó elhe‐ Helyezze el megfelelően a
lyezkedése nem megfe‐ vízleeresztő-dugót.
lelő.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Víz folyik a hűtőszekrény
hátoldalán.
Lásd a „Működés” című sza‐
kaszt.
Az automatikus leolvasz‐ Ez nem hibajelenség.
tási folyamat során a
zúzmara leolvad a hátla‐
pon.
MAGYAR
31
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
Víz folyik be a hűtőszek‐
rénybe.
Az élelmiszerek megaka‐ Ügyeljen rá, hogy az élelmi‐
dályozzák, hogy a víz a
szerek ne érjenek a hátsó
vízgyűjtőbe folyjon.
falhoz.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyí‐
lást.
Víz a padlón.
A leolvasztási víz kifolyó‐ Illessze a leolvasztási víz ki‐
ja nincs csatlakoztatva a folyóját a párologtató tálcá‐
kompresszor fölötti páro‐ hoz.
logtató tálcához.
A készülékben a hőmér‐
séklet túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályo‐ Állítson be magasabb/
zó nincs helyesen beállít‐ alacsonyabb hőmérsékletet.
va.
Az ajtó nincs jól becsuk‐
va.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az élelmiszerek hőmér‐
séklete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmisze‐
rek a szobahőmérsékletre
hűljenek a tárolás előtt.
Túl sok élelmiszer van tá‐ Kevesebb élelmiszert he‐
rolva egy időben.
lyezzen be egyszerre.
A dér vastagsága 4-5
mm-nél nagyobb.
Olvassza le a készüléket.
Túl gyakran nyitja ki az
ajtót.
Az ajtót csak akkor nyissa ki,
ha szükséges.
Nem kering a hideg leve‐ Gondoskodjon arról, hogy
gő a készülékben.
keringeni tudjon a hideg le‐
vegő a készülékben.
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
8.2 A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú
élettartamú belső LEDvilágítással szereltük fel.
Javasoljuk, hogy mindig
eredeti cserealkatrészt
használjon.
Kizárólag LED égőt (E14
foglalat) használjon. A
maximális teljesítmény a
lámpaegységen látható.
VIGYÁZAT!
Húzza ki a dugaszt a
hálózati aljzatból.
1. Az ujjaival óvatosan húzza szét az
átlátszó fedél két oldalát, majd a
reteszelés feloldását követően a nyíl
irányába mozgatva távolítsa el a
fedelet.
32
www.electrolux.com
3. Szerelje vissza a lámpabúrát.
4. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket
a hálózati aljzatba.
5. Nyissa ki az ajtót.
Győződjön meg arról, hogy a
világítás bekapcsol-e.
1
2
1
8.3 Az ajtó becsukása
2. Olyan égőt használjon a cseréhez,
melynek jellemzői azonosak az
eredetivel, és kifejezetten háztartási
eszközökhöz gyártották.
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az összeszerelési
utasítást.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
9. ZAJOK
Normál működés közben bizonyos hangok hallhatók (kompresszor, hűtőfolyadék
áramlása).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
MAGYAR
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
CRACK!
CRACK!
10. MŰSZAKI ADATOK
10.1 Termékismertető adatlap
Védjegy
Electrolux
Modell
ENN2800BOW PNC925503017
Kategória
7. Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A+
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
291
teszteredmények alapján. A tényleges energiafo‐
gyasztás függ a készülék elhelyezésétől és hasz‐
nálatának módjától
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
196
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
268
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
72
33
34
www.electrolux.com
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztóre‐
kesz csillag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha van
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Nem
Áramkimaradástól független, órában
22
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
4
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amely‐
ben a készülék rendeltetésszerűen használható,
°C értékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben 43
a készülék rendeltetésszerűen használható, °C
értékben
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
36
Beépíthető készülék I/N
Igen
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására ter‐
vezték I/N
Nem
10.2 Kiegészítő műszaki adatok
A mélyedés méretei
Magasság
1780 mm
Szélesség
560 mm
Mélység
550 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
11. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
ROMÂNA
35
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 35
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 37
3. INSTALAREA................................................................................................... 39
4. FUNCŢIONAREA............................................................................................. 40
5. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 41
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................ 42
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 43
8. DEPANARE...................................................................................................... 45
9. ZGOMOTE........................................................................................................47
10. DATE TEHNICE............................................................................................. 48
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
36
www.electrolux.com
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3
şi 8 ani şi de persoanele cu dizabilităţi profunde şi
complexe dacă au fost instruite adecvat.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică
şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal
din magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de
cazare cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie
de pe carcasa aparatului sau din structura în care este
încorporat.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau
alte instrumente diferite de cele recomandate de
producător pentru a accelera procesul de dezgheţare.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
37
AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în
interiorul compartimentelor de conservare a
alimentelor ale aparatului, decât dacă sunt de tipul
recomandat de producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi
numai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive,
cum ar fi recipiente cu aerosoli cu un combustibil
inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l
instala în structura încastrată.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Asiguraţi-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.
După instalare sau după inversarea
uşii, aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte
de a conecta aparatul la sursa de
alimentare. Aceasta pentru a permite
uleiului să curgă înapoi în compresor.
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de a efectua orice operaţie
asupra aparatul (de ex. inversarea
uşii), scoateţi ştecherul din priză.
Nu instalaţi aparatul aproape de
radiatoare sau aragaze, cuptoare sau
plite.
Nu expuneţi aparatul la precipitaţii.
Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
Nu instalaţi acest aparat în zonele cu
umiditate ridicată sau prea reci.
Când mutaţi aparatul, ridicaţi din
partea frontală, pentru a evita
zgârierea podelei.
Aparatul conţine un săculeţ de sicativ.
Acesta nu este o jucărie. Nu este nici
aliment. A se arunca imediat.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
38
www.electrolux.com
AVERTISMENT!
Atunci când amplasaţi
aparatul, asiguraţi-vă că nu
blocaţi sau deterioraţi cablul
de alimentare.
AVERTISMENT!
Nu folosiţi prize multiple şi
cabluri prelungitoare.
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora componentele electrice (de
exemplu, ştecherul, cablul de
alimentare electrică şi compresorul).
Contactaţi Centrul de service autorizat
sau un electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
Cablul de alimentare electrică trebuie
să rămână sub nivelul ştecherului.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
2.3 Modul de utilizare
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri,
electrocutare sau incendiu.
Aparatul conţine gaz inflamabil,
izobutan (R600a), un gaz natural cu un
nivel ridicat de compatibilitate cu mediul.
Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul
frigorific care conţine izobutan.
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată)
în interiorul aparatului, decât dacă
•
•
•
•
•
•
•
•
•
acest lucru este recomandat de către
producător.
Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi
surse de aprindere în cameră. Aerisiţi
camera.
Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă
piesele din plastic ale aparatului.
Nu introduceţi băuturi răcoritoare în
compartimentul congelatorului.
Aceasta va crea presiune în
recipientul cu băutură.
Nu depozitaţi gaze şi lichide
inflamabile în aparat.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.
Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din
congelator cu mâinile ude sau umede.
Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
Respectaţi instrucţiunile de depozitare
de pe ambalajul preparatelor
congelate.
2.4 Becul interior
AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare.
•
Tipul de bec utilizat în acest aparat
este dedicat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze
întreţinerea şi încărcarea unităţii.
Verificaţi regulat evacuarea aparatului
şi, dacă este necesar, curăţaţi-o.
Dacă evacuarea este blocată, apa
ROMÂNA
dezgheţată se va acumula în partea
de jos a aparatului.
2.6 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
•
•
•
39
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi uşa pentru a preveni
închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
Circuitul frigorific şi materialele de
izolare a acestui aparat nu afectează
stratul de ozon.
Spuma izolatoare conţine gaze
inflamabile. Contactaţi autoritatea
locală pentru informaţii privind
aruncarea adecvată a acestui aparat.
Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
3.1 Amplasarea
Clasa
de
climă
Temperatura mediului am‐
biant
T
între +16°C şi +43°C
Pentru instalare, consultaţi
instrucţiunile de montare.
Unele probleme funcţionale
pot să apară la anumite
tipuri de modele când
acestea sunt utilizate în
afara gamei respective.
Funcţionarea corectă poate
fi garantată doar în cadrul
gamei specificate de valori
pentru temperatură. Dacă
aveţi nelămuriri cu privire la
locul de instalare a
aparatului, vă rugăm să
apelaţi la vânzător, la
serviciul nostru de asistenţă
pentru clienţi sau la cel mai
apropiat Centru de service
autorizat.
Pentru a asigura performante optime,
instalaţi aparatul departe de surse de
căldură, precum calorifere, boilere,
lumină solară directă etc. Aerul trebuie
să poată circula uşor în spatele
aparatului.
3.2 Poziţionarea
Instalaţi aparatul la interior într-un loc
uscat şi bine ventilat în care temperatura
ambiantă corespunde cu clasa de climă
indicată pe plăcuţa cu datele tehnice ale
aparatului.
Clasa
de
climă
Temperatura mediului am‐
biant
SN
între +10°C şi +32°C
N
între +16°C şi +32°C
ST
între +16°C şi +38°C
3.3 Conexiunea electrică
•
•
Înainte de a conecta aparatul,
asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa
indicate pe plăcuţa cu datele tehnice
corespund cu sursa de alimentare a
locuinţei.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului
electric este prevăzut cu un contact în
40
www.electrolux.com
•
•
acest scop. Dacă priza din locuinţă nu
este împământată, conectaţi aparatul
la o împământare separată, în
conformitate cu reglementările în
vigoare, după ce aţi consultat un
electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri
de siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
3.4 Cerinţe privind aerisirea
Circulaţia aerului în spatele aparatului
trebuie să fie suficientă.
ATENŢIE!
Pentru instalare, consultaţi
instrucţiunile de montare.
4. FUNCŢIONAREA
4.1 Pornirea aparatului
1. Introduceţi ştecherul în priză.
2. Rotiţi butonul de reglare a
temperaturii la dreapta, la o valoare
medie.
4.2 Oprirea aparatului
Pentru a opri aparatul, rotiţi butonul de
reglare a temperaturii pe poziţia „O”.
4.3 Reglarea temperaturii
Temperatura este reglată automat.
1. Rotiţi butonul de reglare a
temperaturii spre o valoare mai
joasă, pentru a obţine o răcire
minimă.
2. Rotiţi butonul de reglare a
temperaturii spre o valoare mai mare,
pentru a obţine o răcire maximă.
În general, valoarea medie
este cea mai potrivită.
Totuşi, valoarea exactă
trebuie aleasă ţinând cont de
faptul că temperatura din
interiorul aparatului depinde
de:
• temperatura din încăpere,
• frecvenţa de deschidere
a uşii,
• cantitatea de alimente
conservate,
• amplasarea aparatului.
ATENŢIE!
Dacă temperatura din
încăpere este prea ridicată
sau dacă aparatul este
complet încărcat şi este
setat la temperaturile cele
mai joase, acesta poate
funcţiona în mod continuu,
iar pe peretele din spate se
formează gheaţă. În acest
caz, discul trebuie setat pe o
temperatură mai ridicată,
pentru a permite
dezgheţarea automată,
economisindu-se astfel
energia.
ROMÂNA
41
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
5.1 Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima
oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile
interne cu apă călduţă şi cu săpun neutru
pentru a înlătura mirosul specific de
produs nou, după care uscaţi bine.
ATENŢIE!
Nu folosiţi detergenţi, pulberi
abrazive, agenţi de curăţare
pe bază de clor sau ulei
deoarece vor deteriora
stratul acoperitor.
5.2 Poziţionarea rafturilor pe
uşă
Pentru a permite conservarea pachetelor
cu alimente de diferite dimensiuni,
rafturile de pe uşă pot fi poziţionate la
înălţimi diferite.
1. Trageţi treptat de raft până când se
eliberează.
2. Repoziţionaţi în funcţie de necesităţi.
Pentru a asigura o circulaţie
corectă a aerului, nu mutaţi
raftul de sticlă aflat deasupra
sertarului pentru legume.
5.4 Congelarea şi conservarea
alimentelor congelate
Compartimentul congelator este adecvat
pentru congelarea alimentelor proaspete
şi pentru depozitarea pe termen lung a
alimentelor congelate.
La prima pornire sau după o perioadă de
neutilizare, înainte de a introduce
alimentele în compartiment, lăsaţi
aparatul să funcţioneze timp de cel puţin
2 ore la setările maxime.
Pentru a congela alimente proaspete,
introduceţi-le în compartimentul din
mijloc.
Cantitatea maximă de alimente care
poate fi congelată într-o perioadă de 24
de ore este specificată pe plăcuţa cu
date tehnice, o etichetă situată în
interiorul aparatului.
Procesul de congelare durează 24 de
ore. În timpul acestei perioade nu
adăugaţi alte alimente la congelat.
1
2
5.3 Rafturi detaşabile
Pe pereţii frigiderului se află o serie de
ghidaje, astfel încât rafturile pot fi
poziţionate după dorinţă.
La terminarea procesului de congelare,
puteţi restabili temperatura setată
anterior.
42
www.electrolux.com
În cazul dezgheţării
accidentale, de exemplu din
cauza unei întreruperi a
curentului, dacă alimentarea
electrică a fost întreruptă
pentru mai mult timp decât
valoarea indicată în tabelul
cu caracteristicile tehnice din
paragraful „Timpul de
atingere a condiţiilor normale
de funcţionare", alimentele
decongelate trebuie
consumate rapid sau trebuie
gătite imediat şi apoi
recongelate (după ce s-au
răcit).
5.5 Dezgheţarea
Alimentele congelate, înainte de a fi
utilizate, pot fi dezgheţate în
compartimentul frigider sau la
temperatura camerei, în funcţie de timpul
de care dispuneţi pentru această
operaţiune.
Bucăţile mici pot fi gătite congelate,
direct din congelator: în acest caz, durata
de gătire va fi mai mare.
5.6 Producerea cuburilor de
gheaţă
Aparatul este dotat cu una sau mai multe
tăviţe pentru producerea cuburilor de
gheaţă.
Nu folosiţi instrumente
metalice pentru a scoate
tăviţele din congelator.
1. Umpleţi aceste tăviţe cu apă
2. Puneţi tăviţele pentru gheaţă în
compartimentul congelator.
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI
6.1 Sunete normale în timpul
funcţionării:
Următoarele sunete sunt normale pe
durata funcţionării:
•
•
•
•
Un sunet slab ca un clipocit sau
fierbere de la bobine atunci când
agentul refrigerant este pompat.
Un sunet ca un bâzâit sau de pulsare
de la compresor când agentul
refrigerant este pompat.
Un zgomot brusc de fisurare din
interiorul aparatului cauzat de
dilatarea termică (un fenomen fizic
natural care nu este periculos).
Un clic slab de la regulatorul de
temperatură atunci când compresorul
porneşte sau se opreşte.
6.3 Recomandări pentru
conservarea alimentelor
proaspete
•
•
•
6.4 Recomandări privind
păstrarea în frigider
Recomandări utile:
•
6.2 Recomandări pentru
economisirea energiei
•
•
•
Nu deschideţi uşa prea des şi nu o
lăsaţi deschisă mai mult decât este
absolut necesar.
Nu puneţi alimente calde şi nu păstraţi
lichide care se evaporă în frigider.
Acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai
ales dacă au un miros puternic.
Poziţionaţi alimentele astfel încât
aerul să poată circula liber în jurul lor.
•
Carne (toate tipurile): ambalaţi într-un
ambalaj adecvat şi puneţi pe raftul de
sticlă, deasupra sertarului pentru
legume. Depozitaţi carnea pentru cel
mul 1-2 zile.
Alimente gătite, gustări reci: acoperiţi
şi puneţi pe orice raft.
Legume şi fructe: spălaţi bine şi
puneţi într-un sertar special.
Bananele, cartofii, ceapa şi usturoiul
nu trebuie păstrate în frigider dacă nu
sunt ambalate.
Unt şi brânză: puneţi într-un recipient
special etanş sau împachetaţi într-o
folie de aluminiu sau pungă de
ROMÂNA
•
polietilenă pentru a nu permite pe cât
posibil contactul cu aerul.
Sticle: închideţi cu un capac şi puneţi
pe raftul pentru sticle de pe uşă sau
(dacă există) suportul pentru sticle.
6.5 Recomandări privind
congelarea
•
•
•
•
•
Congelaţi numai alimente de calitate
superioară, proaspete şi bine
curăţate.
Pentru o congelare şi dezgheţare mai
eficientă, împărţiţi alimentele în porţii
mici.
Înveliţi alimentele în foile de aluminiu
sau polietilenă. Pachetele trebuie să
fie închise ermetic.
Pentru a evita creşterea în
temperatură a alimentelor deja
congelate, nu puneţi alimente
proaspete necongelate direct lângă
cele congelate.
Alimentele fără grăsime se păstrează
mai bine şi pe o perioadă mai
•
•
43
îndelungată decât cele grase. Sarea
reduce perioada de păstrare a
alimentelor.
Nu consumaţi cuburile de gheaţă, apa
îngheţată sau îngheţata imediat după
ce le-aţi scos din congelator. Pericol
de degerare.
Pentru a putea ţine evidenţa perioadei
de depozitare se recomandă să notaţi
data congelării pe fiecare pachet.
6.6 Recomandări pentru
stocarea alimentelor congelate
•
•
•
•
Asiguraţi-vă că alimentele congelate
comercial au fost păstrate în mod
corespunzător în magazin.
Asiguraţi-vă că alimentele congelate
sunt transferate din magazin în
congelator cât mai repede posibil.
După dezgheţare, alimentele se
deteriorează rapid şi nu mai pot fi
congelate din nou.
Nu depăşiţi perioada de păstrare
indicată de producătorul alimentelor.
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Avertismente generale
ATENŢIE!
Scoateţi ştecherul din priză
înainte de a efectua orice
operaţie de întreţinere
Acest aparat conţine
hidrocarburi în unitatea de
răcire; prin urmare
întreţinerea şi reîncărcarea
trebuie efectuate numai de
tehnicieni autorizaţi.
Accesoriile şi celelalte piese
ale aparatului nu sunt
adecvate pentru a fi spălate
în maşina de spălat vase.
7.2 Curăţarea periodică
ATENŢIE!
Nu trageţi, nu deplasaţi şi nu
deterioraţi conductele şi/sau
cablurile din interiorul
aparatului.
ATENŢIE!
Nu deterioraţi sistemul de
răcire.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o
soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi
ştergeţi-le pentru a vă asigura că
sunt curate.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o
perie condensatorul şi compresorul
din spatele aparatului.
Astfel se vor îmbunătăţi
performanţele aparatului şi se va
economisi energia.
44
www.electrolux.com
7.3 Dezgheţarea frigiderului
Gheaţa este eliminată automat din
evaporatorul compartimentului frigider de
fiecare dată când se opreşte motorul
compresorului, în timpul utilizării
normale. Apa rezultată din dezgheţare se
scurge printr-un canal într-un recipient
special situat în spatele aparatului,
deasupra compresorului motorului, de
unde se evaporă.
Este necesară curăţarea periodică a
orificiului de evacuare a apei rezultate
din dezgheţare, situat in mijlocul
canalului de colectare din
compartimentul frigider, pentru ca apa să
nu dea pe dinafară şi să nu se scurgă
peste alimente.
7.4 Decongelarea
congelatorului
ATENŢIE!
Nu folosiţi niciodată
instrumente metalice
ascuţite pentru a îndepărta
gheaţa de pe evaporator
deoarece îl puteţi deteriora.
Nu utilizaţi dispozitive
mecanice sau instrumente
diferite de cele recomandate
de producător pentru a
accelera procesul de
dezgheţare. Creşterea
temperaturii pachetelor cu
alimente congelate, în timpul
dezgheţării, poate scurta
durata de conservare în
siguranţă a acestora.
Cu aproximativ 12 ore
înainte de dezgheţare, setaţi
o temperatură mai redusă
pentru a acumula suficientă
rezervă de răcire pentru
întreruperea funcţionării.
Întotdeauna se va forma gheaţă pe
rafturile congelatorului şi în jurul
compartimentului superior.
Dezgheţaţi congelatorul atunci când
grosimea stratului de gheaţă atinge
aproximativ 3-5 mm.
1. Opriţi aparatul sau scoateţi ştecherul
din priză.
2. Scoateţi toate alimentele din acesta,
înfăşuraţi-le în mai multe straturi de
ziar şi puneţi-le într-un loc răcoros.
AVERTISMENT!
Nu atingeţi alimentele
congelate cu mâinile
ude. În contact cu
alimentele mâinile vă pot
îngheţa.
3. Lăsaţi uşa deschisă.
Pentru a accelera procesul de
dezgheţare, puneţi o oală cu apă
caldă în compartimentul congelator.
Suplimentar, îndepărtaţi bucăţile de
gheaţă care se desprind înainte de
terminarea dezgheţării.
4. După terminarea dezgheţării, uscaţi
bine interiorul.
5. Porniţi aparatul.
După trei ore, puneţi alimentele din nou
în compartimentul congelator.
7.5 Perioadele de
nefuncţionare
Atunci când aparatul nu este utilizat
perioade îndelungate, luaţi următoarele
măsuri de precauţie:
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
2. Scoateţi toate alimentele.
3. Dezgheţaţi aparatul (dacă este
cazul).
4. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
5. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a
preveni formarea mirosurilor
neplăcute.
ROMÂNA
45
ATENŢIE!
Dacă doriţi să menţineţi
aparatul pornit, rugaţi pe
cineva să-l verifice din când
în când pentru ca alimentele
din interior să nu se strice în
cazul unei pene de curent.
8. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
8.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este oprit.
Porniţi aparatul.
Ştecherul nu este intro‐
dus corect în priză.
Introduceţi ştecherul corect
în priză.
Nu există tensiune la
priză.
Conectaţi alt aparat electric
la priză. Contactaţi un elec‐
trician calificat.
Becul nu funcţionează.
Compresorul funcţionează
continuu.
Becul se află în modul de Închideţi şi deschideţi uşa.
aşteptare.
Becul este defect.
Consultaţi paragraful „Înlo‐
cuirea becului”.
Temperatura nu este se‐
tată corect.
Consultaţi „Funcţionarea”.
Au fost introduse multe
produse alimentare în
acelaşi timp.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi
verificaţi din nou temperatu‐
ra.
Temperatura camerei es‐ Consultaţi desenul cu clasa
te prea mare.
climatică de pe plăcuţa cu
date tehnice.
Există prea multă gheaţă.
Alimentele introduse în
aparat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura ca‐
merei înainte de a le introdu‐
ce în aparat.
Uşa nu este închisă co‐
rect.
Consultaţi secţiunea „Închi‐
derea uşii”.
Uşa nu este închisă co‐
rect sau garnitura este
deformată/murdară.
Consultaţi secţiunea „Închi‐
derea uşii”.
46
www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Dopul de scurgere a apei Poziţionaţi dopul de scurgere
nu este poziţionat corect. a apei în mod corect.
Temperatura nu este se‐
tată corect.
Consultaţi „Funcţionarea”.
Pe peretele din spate al fri‐ În timpul procesului de
Acest lucru este normal.
giderului curge apă.
dezgheţare automată,
gheaţa de pe peretele din
spate se topeşte.
În frigider curge apă.
Alimentele pot împiedica
scurgerea apei în colec‐
tor.
Asiguraţi-vă că alimentele nu
ating peretele din spate.
Orificiul pentru drenarea
apei este înfundat.
Curăţaţi orificiul pentru dre‐
narea apei.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei Puneţi tubul de drenare a
rezultate din topire nu es‐ apei rezultate din topire în
te conectat la tăviţa de
tăviţa de evaporare.
evaporare situată pe
compresor.
Temperatura din aparat
este prea mică/prea mare.
Regulatorul de tempera‐
tură nu este setat corect.
Setaţi o temperatură mai
mare/mai mică.
Uşa nu este închisă co‐
rect.
Consultaţi secţiunea „Închi‐
derea uşii”.
Temperatura alimentelor
este prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimente‐
lor să scadă până la tempe‐
ratura camerei înainte de
stocare.
Sunt conservate prea
multe alimente în acelaşi
timp.
Puneţi mai puţine alimente în
acelaşi timp.
Grosimea stratului de
Decongelaţi aparatul.
gheaţă este mai mare de
4-5 mm.
Uşa a fost deschisă prea
des.
Deschideţi uşa doar dacă
este necesar.
Aerul rece nu circulă în
aparat.
Asiguraţi circulaţia aerului re‐
ce prin aparat.
Dacă soluţia indicată nu
conduce la rezultatul dorit,
contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
8.2 Înlocuirea becului
Aparatul este echipat cu o
sursă de lumină interioară
de tip LED cu o durată mare
de funcţionare.
ROMÂNA
Se recomandă insistent
utilizarea exclusivă a
pieselor de schimb originale.
Folosiţi doar becuri LED
(soclu E14). Puterea
maximă este marcată pe
bec.
ATENŢIE!
Scoateţi ştecherul din priză.
1. Folosind degetele, întindeţi uşor
ambele laturi ale capacului
transparent pentru a le desface şi
desprindeţi capacul trăgându-l în
direcţia săgeţilor.
2. Înlocuiţi becul cu unul cu
caracteristici identice proiectat
special pentru utilizarea în aparatele
electrocasnice.
3. Puneţi la loc capacul becului.
4. Introduceţi ştecherul în priză.
5. Deschideţi uşa.
Verificaţi dacă becul se aprinde.
8.3 Închiderea uşii
1. Curăţaţi garniturile uşii.
2. Dacă este nevoie, reglaţi uşa.
Consultaţi instrucţiunile de montare.
3. Dacă este nevoie, înlocuiţi garniturile
defecte ale uşii. Contactaţi Centrul de
service autorizat.
1
2
1
9. ZGOMOTE
În timpul utilizării normale se aud unele sunete (compresorul, circulaţia agentului de
răcire).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
47
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
48
www.electrolux.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. DATE TEHNICE
10.1 Fişă cu informaţii despre produs
Marcă
Electrolux
Model
ENN2800BOW PNC925503017
Categorie
7. Frigider - congelator
Clasă de eficienţă energetică
A+
ROMÂNA
49
Consumul de energie electrică în kWh/an, bazat 291
pe rezultatele testelor standard pentru 24 de ore.
Consumul real de energie va depinde de modul
de utilizare a aparatului şi de amplasamentul
acestuia.
Volumul de depozitare în litri, Frigider
196
Volumul de depozitare în litri, Stea
-
Volumul de depozitare în litri, Zonă pivniţă
-
Volumul de depozitare în litri, Vin
-
Volumul de depozitare în litri, Total
268
Volumul de depozitare în litri, Congelator
72
Volumul de depozitare în litri, Răcitor
-
Volumul de depozitare în litri, Alte compartimente Număr stele al compartimentului congelator cu
cel mai mare volum de depozitare (I)
****
Temperatura proiectată a „altor compartimente” > 14 °C (°C), dacă există
Fără gheaţă (D/N), Frigider
Nu
Fără gheaţă (D/N), Congelator
Nu
Autonomie fără curent în h
22
Capacitate de îngheţare în kg/24h
4
Clasă climă
SN-N-ST-T
Cea mai mică temperatură ambientală la care
acest aparat este menit a fi utilizat, în °C
10
Cea mai mare temperatură ambientală la care
acest aparat este menit a fi utilizat, în °C
43
Emisii sonore dB(A) re1 pW
36
Aparat încorporabil D/N
Da
Acest aparat este menit a fi utilizat exclusiv pen‐
tru depozitarea de vin D/N
Nu
10.2 Date tehnice suplimentare
Dimensiunile spaţiului
pentru încorporare
Înălţime
1780 mm
Lăţime
560 mm
Adâncime
550 mm
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu date tehnice, aflată pe partea
exterioară sau interioară a aparatului şi
pe eticheta energetică.
50
www.electrolux.com
11. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
ROMÂNA
51
222376009-A-032019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising