AEG | SCB51821LS | User manual | Aeg SCB51821LS Brugermanual

Aeg SCB51821LS Brugermanual
SCB51821LS
DA
NL
FI
SV
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Køle-/fryseskab
Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
Käyttöohje
Jääpakastin
Bruksanvisning
Kyl-frys
2
17
33
48
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. BETJENING..................................................................................................................7
5. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 7
6. RÅD OG TIPS............................................................................................................... 9
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 10
8. FEJLFINDING.............................................................................................................11
9. STØJ........................................................................................................................... 13
10. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 15
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
• Apparatet indeholder en pose med
tørremiddel. Dette er ikke et legetøj.
Dette er ikke mad. Skal bortskaffes
med det samme.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med
flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
DANSK
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
5
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
• Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
• Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
6
www.aeg.com
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Placering
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler,
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan
cirkulere frit omkring kabinettets
bagside.
3.2 Placering
Installér apparatet på et tørt sted med
god udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de
betjenes uden for dette
interval. Der kan kun
garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du
er i tvivl om, hvor du kan
installere apparatet, bedes
du henvende dig til
sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
3.3 Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
3.4 Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
DANSK
5 cm
FORSIGTIG!
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. BETJENING
4.1 Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til
en mellemindstilling.
4.2 Deaktivering
Sluk for apparatet ved at dreje
termostatknappen til stilling "O".
4.3 Indstilling af temperatur
Temperaturen reguleres automatisk.
1. Drej termostatknappen mod lavere
indstillinger for at vælge minimum
køling.
2. Drej termostatknappen mod højere
indstillinger for at vælge maksimal
køling.
Normalt er en
mellemindstilling mest
passende.
Når den præcise indstilling
vælges, skal man dog huske
på, at temperaturen i
apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte døren åbnes
• mængden af madvarer
• apparatets placering.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
FORSIGTIG!
Hvis den omgivende
temperatur er høj, eller
apparatet er helt fyldt, og
apparatet står på den
laveste temperatur, kan
kompressoren køre konstant,
så der dannes rim eller is på
bagvæggen. Hvis det sker,
sættes termostatknappen på
en højere temperatur, så
den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget
dermed falder.
7
8
www.aeg.com
5.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
5.2 Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden op, til den
kommer fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
5.4 Frysning og opbevaring af
dybfrost
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Når skabet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt,
skal det køre i mindst 2 timer på højere
indstillinger, inden der lægges madvarer
ind.
For at indfryse mad skal du lægge det i
det midterste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen, der er anbragt indvendigt i
skabet.
Fryseprocessen varer 24 timer, og under
denne periode må der ikke tilføjes anden
mad, der skal nedfryses.
Når fryseprocessen er færdig, kan du
gendanne den tidligere indstillede
temperatur.
5.3 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række
skinner, så hylderne kan placeres efter
ønske.
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld (f.eks. som følge af
strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
temperaturstigningstid
under tekniske
specifikationer, skal
madvarerne enten spises
eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter
afkøling).
5.5 Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: i så fald
forlænges tilberedningstiden.
DANSK
5.6 Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger.
9
1. Fyld vand i disse bakker
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
Brug ikke metalgenstande til
at tage bakkerne ud af
frostrummet.
6. RÅD OG TIPS
6.1 Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
6.2 Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
6.3 Råd om køling af friske
madvarer
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet.
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den.
6.4 Råd om køling
Nyttige tip:
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden
over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i
højst 1-2 dage.
• Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og
stil på en hvilken som helst hylde.
• Frugt og grønt: rengør grundigt og
læg i en speciel skuffe. Bananer,
kartofler, løg og hvidløg må ikke
lægges i køleskab, med mindre de er
pakket ind.
• Smør og ost: anbring i en særlig
lufttæt beholder eller pak det ind i
alufolie eller i en polyætylenpose for
at udelukke så meget luft som muligt.
• Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
6.5 Råd om frysning
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
• For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
• Pak maden ind i aluminiumsfolie eller
polyætylen. Sørg for, at pakkerne er
lufttætte.
• For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
• Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle
pakker med indfrysningsdato, så du
har styr på holdbarheden.
6.6 Tips om opbevaring af
frostvarer
• Sikr dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
• Sørg for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i
fryseren.
10
www.aeg.com
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle advarsler
FORSIGTIG!
Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst
form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
7.3 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser.
Afrimningsvandet ledes ud gennem en
rende og ned i en særlig beholder bag
på apparatet, over kompressoren, hvor
det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
7.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
7.4 Afrimning af fryseren
FORSIGTIG!
Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe
rim af fryseren. Det kan
beskadige den. Brug ikke
mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler
til at fremskynde
optøningen, medmindre det
er anbefalet af producenten.
Hvis dybfrostvarernes
temperatur er steget under
afrimningen, kan det
forkorte deres holdbarhed.
Ca. 12 timer før afrimningen
indstilles termostatknappen
til en lavere temperatur for
at opbygge tilstrækkelig
ekstra køling til afbrydelsen i
driften.
DANSK
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
3-5 mm tykt.
1. Sluk for apparatet, og tag elstikket
ud af stikkontakten.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak
dem ind i flere lag avispapir, og læg
dem et koldt sted.
ADVARSEL!
Rør ikke frostvarer med
våde hænder. Hænderne
kan fryse fast til pakken.
3. Lad døren stå åben.
Sæt evt. en grydefuld varmt vand i
frostafdelingen for at fremskynde
optøningen. Fjern efterhånden de
stykker is, der går løs under
afrimningen.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres
skabet grundigt af indvendigt.
11
5. Tænd for apparatet.
Læg madvarerne på plads i
frostafdelingen efter tre timer.
7.5 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
5.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Afrim apparatet (om nødvendigt).
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
FORSIGTIG!
Hvis der skal være tændt for
apparatet: Bed nogen se til
det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været
strømsvigt.
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Opløsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele tiden.
12
www.aeg.com
Problemer
Mulige årsager
Opløsning
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet på
typepladen.
Madvarerne var for varme, Lad madvarerne komme ned
da de blev lagt i apparatet. på stuetemperatur, før de lægges i.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Der er for meget rim og is.
Se under "Lukning af lågen".
Døren er ikke lukket korSe under "Lukning af lågen".
rekt, eller pakningen er defekt/snavset.
Proppen til afløbet er ikke
sat rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rigtigt
i.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.
Rimen smelter på bagpladen under den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand inde i køleskabet.
Madvarer forhindrer, at
Sørg for, at madvarerne ikke
vandet løber ned i vandbe- rører ved bagpladen.
holderen.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Der løber vand ud på gulvet. Smeltevandsafløbet er ikke Tilslut smeltevandsafløbet til
tilsluttet fordampningsbak- fordampningsbakken.
ken over kompressoren.
Temperaturen i apparatet er Temperaturen er ikke indfor lav/høj.
stillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i
skabet.
Der er lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Tykkelsen af rimen er over
4-5 mm.
Afrim apparatet.
Lågen er blevet åbnet for
tit.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Der cirkulerer ikke kold luft Kontrollér, at der cirkulerer
i apparatet.
kold luft i apparatet.
DANSK
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
8.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med
en indvendig LED-pære
med lang holdbarhed.
Det anbefales kraftigt kun at
bruge originale reservedele.
Brug kun LED-pærer (E14base). Den maksimale effekt
er angivet på
lampeenheden.
2. Udskift pæren med en, der har de
samme karakteristika, og som er
specielt beregnet til
husholdningsapparater.
3. Genmontér lampedækslet.
4. Sæt stikket i stikkontakten.
5. Åbn lågen.
Se efter, at lampen lyser.
8.3 Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
FORSIGTIG!
Tag stikket ud af kontakten.
1. Brug fingrene til at sprede begge
sider af det transparente dæksel en
smule for at afhægte dem og
frakoble dækslet ved at trække i
pileretningen.
1
2
1
9. STØJ
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
13
14
www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
DANSK
10. TEKNISKE DATA
10.1 Produktdatablad
Varemærk
AEG
Model
SCB51821LS 925503094
Kategori
7. Køleskab med frostboks
Energieffektivitetsklasse
A++
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes
og dets placering
229
Nettorumfang i liter, køleskab
196
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
268
Nettorumfang i liter, fryser
72
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis
det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
Nej
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
22
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
4
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
36
Apparat beregnet til indbygning J/N
Ja
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring
af vin J/N
Nej
15
16
www.aeg.com
10.2 Yderligere tekniske data
Nichemål
Højde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
NEDERLANDS
17
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE....................................................................................... 17
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................................................19
3. MONTAGE ................................................................................................................ 21
4. BEDIENING................................................................................................................22
5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................23
6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................24
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................26
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................27
9. GELUIDEN..................................................................................................................30
10. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 31
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
18
www.aeg.com
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen
tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen, indien ze duidelijk zijn
geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
en soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen
altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor
losstaande als ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of
andere middelen om het ontdooiproces te versnellen,
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
19
behalve die middelen die door de fabrikant zijn
aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische
apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant
worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen
of metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Gebruik het apparaat niet voordat u
het in de ingebouwde structuur
installeert.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit.
•
•
•
•
•
•
•
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
Stel het apparaat niet bloot aan
regen.
Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
Het apparaat bevat een zakje
droogmiddel. Dit is geen speelgoed.
Dit is geen levensmiddel. Gooi het
onmiddellijk weg.
20
www.aeg.com
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
WAARSCHUWING!
Zorg er bij het plaatsen van
het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of
wordt beschadigd.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen
meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een
elektricien om de elektrische
onderdelen te wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Lucht de ruimte indien dit
gebeurt.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
• Wikkel het voedsel in eender welk
contactmateriaal voor voedsel
alvorens het in het vriesvak te
plaatsen.
2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
• De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten.
Gebruik deze niet voor andere
doeleinden.
2.5 Onderhoud en reiniging
Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas met
een hoge ecologische compatibiliteit.
Zorg ervoor dat u het koelcircuit dat
isobutaan bevat, niet beschadigt.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
NEDERLANDS
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
2.6 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
2.7 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Locatie
Raadpleeg de montageinstructies voor de
installatie.
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor
dat lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
3.2 Plaatsing
Installeer het apparaat op een droge,
goed geventileerde plaats binnen waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op
het typeplaatje van het apparaat.
21
Klimaat- Omgevingstemperatuur
klasse
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
22
www.aeg.com
Bij bepaalde modeltypes
kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat
kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat
te installeren, raadpleeg dan
de verkoper, de
klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.
3.4 Ventilatievereisten
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Elektrische aansluiting
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels. Raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien.
min.
200 cm2
LET OP!
Raadpleeg de montageinstructies voor de
installatie.
4. BEDIENING
4.1 Inschakelen
1. Steek dan de stekker in het
stopcontact.
2. Draai de temperatuurknop naar
rechts op een gemiddelde stand.
4.2 Uitschakelen
Draai de temperatuurknop op de stand
"O" om het apparaat uit te schakelen.
4.3 Temperatuurregelaar
De temperatuur wordt automatisch
geregeld.
1. Draai de thermostaatknop op een
lagere stand om de minimale koude
te verkrijgen.
2. Draai de thermostaatknop op een
hogere stand om de maximale koude
te verkrijgen.
NEDERLANDS
Een gemiddelde instelling is
over het algemeen het
meest geschikt.
De exacte instelling moet
echter worden gekozen
rekening houdend met het
feit dat de temperatuur in
het apparaat afhankelijk is
van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur
geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel
die wordt bewaard
• de plaats van het
apparaat
23
LET OP!
Als de
omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat
volledig gevuld is en de
thermostaatknop op de
koudste instelling staat, kan
het apparaat continu
werken, waardoor er ijs op
de achterwand gevormd
wordt. In dat geval moet de
knop op een hogere
temperatuur gezet worden
om automatische ontdooiing
mogelijk te maken en
zodoende het
energieverbruik te
beperken.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP!
Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
5.2 Het plaatsen van de
deurplateaus
Om het bewaren van
voedselverpakkingen van verschillende
afmetingen mogelijk te maken, kunnen
de schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
1. Trek het schap enigszins omhoog
totdat het loskomt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
5.3 Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
24
www.aeg.com
Verwijder de glasplaat
boven de groentelade niet
om een goede
luchtcirculatie te
garanderen.
5.4 Invriezen en bewaren van
diepgevroren levensmiddelen
Het vriesvak is geschikt voor het
invriezen van vers voedsel en om
diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
inschakelt, dient u het apparaat minstens
2 uur op een hoge instelling te laten
werken voordat u er producten in plaatst.
Om vers voedsel in te vriezen plaatst u
het in het middenvak.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden is vermeld
op het typeplaatje, een etiket dat aan
de binnenkant van het apparaat zit.
5.5 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt
u, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de
hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
5.6 Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bladen voor het maken van ijsblokjes.
Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden
uit de vriezer te halen.
1. Vul de bakjes met water.
2. Zet de ijsbakjes in het vriesvak.
Het invriesproces duurt 24 uur: vries
tijdens deze periode geen ander voedsel
in.
Als het invriesproces is voltooid, kunt u
de eerder ingestelde temperatuur in ere
herstellen.
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als
de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die
op de kaart met technische
kenmerken onder
"maximale bewaartijd bij
stroomuitval" is vermeld,
moet het ontdooide voedsel
snel geconsumeerd worden
of onmiddellijk bereid
worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het
afgekoeld is).
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
6.1 Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal
tijdens de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door
leidingen wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
NEDERLANDS
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische
uitzetting (een natuurlijk en
ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
6.2 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
6.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
• Zet geen warm voedsel of
verdampende vloeistoffen in de
koelkast.
• Dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft.
• Plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan
circuleren.
6.4 Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade.
Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude
gerechten: bedekken en op een
schap leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in
een speciale lade leggen. Bananen,
aardappelen, uien en knoflook
moeten als deze niet verpakt zijn niet
in de koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte
bakjes leggen of in aluminiumfolie of
plastic zakjes wikkelen om zoveel
mogelijk lucht uit te sluiten.
• Flessen: afsluiten met een dop en in
de deur plaatsen of (indien
beschikbaar) in het flessenrek.
25
6.5 Tips voor het invriezen
• Vries alleen verse en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in.
• Verdeel voor efficiënter invriezen en
ontdooien het voedsel in kleine
porties.
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie
of plastic. Zorg ervoor dat de
verpakking luchtdicht is.
• Om te voorkomen dat de
temperatuur van al ingevroren
voedsel toeneemt, dient u vers
voedsel hier niet direct naast te
plaatsen.
• Smalle pakjes zijn makkelijker te
bewaren dan dikke. Zout maakt
voedsel minder lang houdbaar.
• IJsblokjes, ingevroren water of
waterijsjes niet meteen nadat ze uit
de vriezer zijn gehaald opeten.
Gevaar voor bevriezing.
• Het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is.
6.6 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
• Verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op
geschikte wijze door de winkelier
werden bewaard.
• Zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van
de winkel naar uw vriezer gebracht
worden.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is,
bederft het snel en kan het niet
opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan
de door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
26
www.aeg.com
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene waarschuwingen
LET OP!
Voordat u welke
onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit
het stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen
uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
De toebehoren en
onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt
om in een afwasmachine
gewassen te worden.
7.2 Periodieke reiniging
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van het apparaat en
verplaats of beschadig ze
niet.
LET OP!
Let op dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het
elektriciteitsverbruik reduceren.
7.3 Het ontdooien van de
koelkast
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale
werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd.
Het dooiwater loopt via een gootje in
een speciale opvangbak aan de
achterkant van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
NEDERLANDS
7.4 De vriezer ontdooien
LET OP!
Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om
de rijp van de verdamper te
krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken.
Gebruik geen mechanische
of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die
door de fabrikant zijn
aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens
het ontdooien van de
ingevroren levensmiddelen,
kan de veilige bewaartijd
verkorten.
Stel ongeveer 12 uur
voordat u gaat ontdooien
een lagere temperatuur in
om voldoende koudereserve
op te bouwen voor de
onderbreking tijdens de
werking.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer
en rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt
heeft.
1. Trek de stekker uit het stopcontact of
schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen
krantenpapier en leg het op een
koele plaats.
WAARSCHUWING!
Raak ingevroren voedsel
niet met natte handen
aan. Uw handen kunnen
dan aan de producten
vastvriezen.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
27
3. Laat de deur open staan.
Om het ontdooiproces te versnellen
kunt u een bak warm water in het
vriesvak zetten. Verwijder bovendien
stukken ijs die afbreken voordat het
ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien, de
binnenkant grondig droog maken.
5. Zet het apparaat aan.
Plaats na drie uur het eerder verwijderde
voedsel terug in het vriesvak.
7.5 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1.
2.
3.
4.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Verwijder al het voedsel
Ontdooi het apparaat (indien nodig).
Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
5. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
LET OP!
Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten,
vraag dan iemand om het zo
nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft,
als de stroom uitvalt.
28
www.aeg.com
8.1 Wat moet u doen als ...
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Bel een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in standby.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is fout ingesteld.
Zie "Bediening".
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
De omgevingstemperatuur Zie het typeplaatje voor de kliis te hoog.
maatklasse.
Het voedsel dat in het ap- Laat voedsel afkoelen tot kaparaat werd geplaatst, was mertemperatuur voordat u het
te warm.
opslaat.
De deur is niet goed gesloten.
Er is te veel vorst en ijs.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is niet correct ge- Zie 'De deur sluiten'.
sloten of de deurpakking is
vervormd/vies.
De dop van de waterafvoer Plaats de dop voor de waterafbevindt zich niet op de
voer op de juiste manier.
juiste plaats.
De temperatuur is fout ingesteld.
Zie "Bediening".
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische
ontdooiproces, ontdooit
de rijp tegen de achterwand.
Dat is juist.
Er loopt water in de koelkast.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producten
het water in de wateropde achterwand niet raken.
vangbak loopt.
NEDERLANDS
Storing
Mogelijke oorzaak
29
Oplossing
De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de
compressor.
De temperatuur in het appa- De temperatuurknop is
raat is te laag/hoog.
niet goed ingesteld.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Plaats minder producten tegelijk.
De dikte van de rijp is
meer dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
8.2 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust
met een LED-binnenlampje
dat een lange levensduur
heeft.
Het wordt ten zeerste
aanbevolen uitsluitend
originele reserveonderdelen
te gebruiken.
Gebruik uitsluitend
ledlampen (E14-basis). Het
maximale vermogen wordt
getoond op de lampunit.
LET OP!
Trek de stekker uit het
stopcontact.
1. Spreid met uw vingers beide kanten
van de transparente deksel om deze
los te maken en neem de deksel af
door in de richting van de pijlen te
trekken.
1
2
1
30
www.aeg.com
2. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met dezelfde
kenmerken dat specifiek bedoeld is
voor huishoudelijke apparaten.
3. Plaats de afdekking van het lampje
terug.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat
branden.
8.3 De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de erkende servicedienst.
9. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
NEDERLANDS
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
10. TECHNISCHE GEGEVENS
10.1 Productinformatieblad
Handelsmerk
AEG
Model
SCB51821LS 925503094
Categorie
7. Koel-vrieskast
Energie-efficiëntieklasse
A++
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de
resultaten van standaardtests gedurende 24 uur.
Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de
manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de
plaats waar het zich bevindt
229
Opslagvolume in liter, koelkast
196
Opslagvolume in liter, ster
-
Opslagvolume in liter, kelderzone
-
Opslagvolume in liter, wijn
-
Opslagvolume in liter, totaal
268
Opslagvolume in liter, diepvries
72
Opslagvolume in liter, koeler
-
Opslagvolume in liter, andere ruimten
-
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste
opslagvolume (l)
****
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C (°C), indien van toepassing
Vorstvrij (J/N), koelkast
Nee
Vorstvrij (J/N), vriezer
Nee
31
32
www.aeg.com
conserveringsduur bij stroomuitval in h
22
Vriesvermogen in kg/24h
4
Klimaatklasse
SN-N-ST-T
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
10
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
43
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
36
Ingebouwde apparatuur J/N
Ja
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn J/N
Nee
10.2 Aanvullende technische
gegevens
Afmetingen van de inbouw
Hoogte
1780 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
SUOMI
33
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................33
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................35
3. ASENNUS...................................................................................................................37
4. KÄYTTÖ......................................................................................................................38
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 39
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA............................................................................................ 40
7. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 41
8. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 42
9. ÄÄNET........................................................................................................................ 45
10. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 46
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
34
www.aeg.com
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
35
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Älä käytä laitetta ennen kuin se on
asennettu kalusteeseen.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
• Suojaa laite vesisateelta.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
• Laite sisältää pussin kuivausainetta.
Sitä ei ole tarkoitettu leikkikaluksi. Sitä
ei ole tarkoitettu syötäväksi. Hävitä se
välittömästi.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
36
www.aeg.com
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
• Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen
niiden asettamista pakastimeen.
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
SUOMI
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
37
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Sijainti
Lue erilliset asennusohjeet
Parhaan mahdollisen toiminnan
varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa
lämmönlähteiden, kuten
lämpöpattereiden tai boilereiden tms.
lähelle eikä suoraan auringonvaloon.
Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana.
3.2 Sijoittaminen
Asenna laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun
sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila
vastaa laitteen arvokilvessä mainittua
ilmastoluokkaa.
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – +32 °C
N
+16 °C – +32 °C
ST
+16 °C – +38 °C
T
+16 °C – +43 °C
Joissakin malleissa voi
esiintyä toiminnallisia
ongelmia, jos niitä käytetään
kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön
toiminta taataan vain
määritetyllä lämpötilavälillä.
Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
3.3 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
3.4 Ilmanvaihtovaatimukset
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen
takana.
38
www.aeg.com
5 cm
HUOMIO!
Lue asennusohjeet.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. KÄYTTÖ
4.1 Laitteen käynnistäminen
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään keskiasentoon.
4.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta
kääntämällä lämpötilan säädin asentoon
"O".
4.3 Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
1. Lämpötilaa säädetään
lämpimämmäksi kääntämällä
lämpötilan säädintä pienempiä
asetusarvoja kohti.
2. Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä
suurempia asetusarvoja kohti.
Keskiasento on yleensä
sopivin asetus.
Huomioi lämpötilan
säätämisessä seuraavat
siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien
elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
HUOMIO!
Jos sijoituspaikan lämpötila
on korkea tai laite on täynnä
ja laitteen lämpötilaksi on
valittu alhaisin lämpötila,
kompressori voi käydä
jatkuvasti, jolloin takaseinään
muodostuu huurretta. Tässä
tapauksessa lämpötilan
säädin kannattaa kääntää
korkeampaan lämpötilaan
automaattisen sulatuksen
käynnistämiseksi, jolloin
myös energiankulutus
vähenee.
SUOMI
39
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
5.2 Ovihyllyjen sijoittaminen
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
1. Vedä hyllyä varovasti ylöspäin,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään.
2. Sijoita lokero sen jälkeen
haluamallesi korkeudelle.
Älä siirrä vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasihyllyä,
jotta jääkaapin ilmankierto
toimii oikein.
5.4 Pakastaminen ja
pakastettujen elintarvikkeiden
säilyttäminen
Pakastin soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään kahden
tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Pakasta tuore ruoka asettamalla se
keskimmäiseen lokeroon.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, voit
palauttaa aikaisemmin asetetun
lämpötilan.
5.3 Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.
40
www.aeg.com
Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun
ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
5.5 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa
riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä
tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta
otettuna. Kypsennys kestää tässä
tapauksessa pitempään.
5.6 Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai
useampi jääkuutioastia.
Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi
jääkuutioastiat pois
pakastimesta.
1. Täytä kyseiset astiat vedellä
2. Laita jääastiat pakastimeen.
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
6.1 Normaalin toiminnan äänet
6.4 Säilytysohjeita
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
Vinkkejä:
• Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Huriseva ja sykkivä ääni
kompressorista jäähdytysaineen
kierron aikana.
• Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
• Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin kytkeytyessä
päälle tai pois päältä.
6.2 Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
6.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
• Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia
tai haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri se
folioon tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
• Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se
vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan
1-2 päivää.
• Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat:
suojaa ja aseta mille tahansa hyllylle.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella ja aseta erityiseen laatikkoon.
Banaaneja, perunoita, sipulia ja
valkosipulia ei saa säilyttää
jääkaapissa ilman pakkausta.
• Voi ja juusto: aseta erityiseen
ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri
alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
6.5 Pakastusohjeita
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita
ja puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja sulatusta
varten.
• Kääri ruoat alumiinifolioon tai
talouskelmuun. Varmista, että
pakkaukset ovat ilmatiiviit.
SUOMI
• Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien
viereen välttääksesi pakastetettujen
ruokien lämpötilan nousun.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää
elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
41
6.6 Pakasteiden säilytysohjeita
• Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
• Aseta pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen
merkityn viimeisen käyttöpäivän
jälkeen.
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Yleiset varoitukset
HUOMIO!
Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa
ainoastaan valtuutettu
huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä
astianpesukoneessa.
7.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
7.3 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta
vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
42
www.aeg.com
7.4 Pakastimen sulattaminen
HUOMIO!
Älä koskaan käytä teräviä
metalliesineitä huurteen
poistamisessa höyrystimestä,
sillä se voi vahingoittua. Älä
yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla
välineillä, joita valmistaja ei
ole neuvonut käyttämään.
Pakasteiden lämpötilan
nouseminen sulatuksen
aikana voi lyhentää niiden
turvallista säilytysaikaa.
Aseta alhaisempi lämpötila
noin 12 tuntia ennen
sulatuksen aloittamista, jotta
pakasteet jäätyvät
mahdollisimman kylmiksi ja
varaavat näin itseensä
kylmää sulatustoimenpiteen
ajaksi.
3. Jätä ovi auki.
Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla
lämmintä vettä sisältävän astian
pakastimen sisään. Poista myös
sulatuksen aikana irtoilevat jääpalat
pakastimen sisältä.
4. Kun pakastelokero on sulatettu,
kuivaa sisäpinnat hyvin.
5. Kytke laite toimintaan.
Aseta pakasteet takaisin pakastimen
osastoihin kolmen tunnin kuluttua.
7.5 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
5.
Pakastimen hyllyihin ja ylälokeroon
muodostuu aina jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen
paksuus on noin 3-5 mm.
1. Kytke laite pois toiminnasta tai irrota
pistoke pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki
elintarvikkeet, kääri ne paksulti
sanomalehteen ja laita viileään
paikkaan.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Sulata laite (tarvittaessa).
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
HUOMIO!
Jos haluat jättää laitteen
päälle, pyydä jotakin toista
henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt
elintarvikkeet aika ajoin, jotta
ne eivät pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
VAROITUS!
Älä koske pakasteisiin
märin käsin. Kädet voivat
jäätyä kiinni ruokaan.
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
43
Ratkaisu
Pistoke ei ole kunnolla kiin- Kiinnitä pistoke oikein pistorani pistorasiassa.
siaan.
Valo ei syty.
Kompressori käy jatkuvasti.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lampun
vaihtaminen".
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö".
Laitteeseen on pantu mo- Odota muutama tunti ja tarkisnia elintarvikkeita samanai- ta lämpötila uudelleen.
kaisesti.
Huoneen lämpötila on liian Katso ilmastoluokan taulukko
korkea.
arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Laitteessa on liikaa huurretta Ovea ei ole suljettu oikein
ja jäätä.
tai tiiviste on epämuodostunut/likainen.
Vettä valuu jääkaapin takaseinää pitkin.
Veden poistoputken tulppaa ei ole asetettu oikein.
Aseta veden poistoputken
tulppa oikein.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö".
Automaattisen sulatuksen
aikana takaseinässä oleva
huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin sisälle. Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Vettä valuu lattialle.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Sulatusvesiaukkoa ei ole lii- Kiinnitä sulatusveden poistotetty kompressorin yläpuo- putki haihdutusastiaan.
lella olevaan haihdutusastiaan.
44
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Laitteen lämpötila on liian al- Lämpötilaa ei ole säädetty
hainen tai korkea.
oikein.
Ratkaisu
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon ruokia samalla kertaa.
Lisää laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Huurrekerroksen paksuus
on yli 4-5 mm.
Sulata laite.
Ovea on avattu liian usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Laitteen kylmän ilman kier- Tarkista kylmän ilman kierto.
to ei toimi.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8.2 Lampun vaihtaminen
1
2
1
Laitteessa on pitkäikäinen
LED-valo.
On erittäin suositeltavaa
käyttää ainoastaan
alkuperäisiä varaosia.
Käytä ainoastaan LED-valoja
(E14-kantaiset). Maksimiteho
on merkitty
lamppuyksikköön.
HUOMIO!
Irrota pistoke pistorasiasta.
1. Levitä hiukan läpinäkyvän suojuksen
molempia puolia sormilla sen
irrottamiseksi ja poista suojus
vetämällä sitä nuolien osoittamaan
suuntaan.
2. Vaihda lamppu ominaisuuksiltaan
samanlaiseen lamppuun, joka on
tarkoitettu erityisesti kodinkoneisiin.
3. Kiinnitä lampun suojus takaisin
paikalleen.
4. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
5. Avaa luukku.
Varmista, että valo syttyy.
8.3 Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
SUOMI
9. ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
SSS
R
RR!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
45
46
www.aeg.com
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
10. TEKNISET TIEDOT
10.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
AEG
Malli
SCB51821LS 925503094
Luokka
7. Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A++
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen
käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
229
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
196
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
268
Käyttötilavuus litraa, pakastin
72
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suu- ****
rin (l)
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Ei
Frost free (K/E), pakastin
Ei
Sähkökatkosuojattu h
22
SUOMI
Pakastuskyky kg/24h
4
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
36
Integroitu laite K/E
Kyllä
47
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämi- Ei
seen K/E
10.2 Tekniset lisätiedot
Asennusmitat
Korkeus
1780 mm
Leveys
560 mm
Syvyys
550 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
48
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................48
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 50
3. INSTALLATION..........................................................................................................52
4. ANVÄNDNING.......................................................................................................... 53
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 53
6. RÅD OCH TIPS...........................................................................................................54
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................55
8. FELSÖKNING.............................................................................................................57
9. BULLER....................................................................................................................... 59
10. TEKNISKA DATA..................................................................................................... 60
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
49
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionshinder, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
50
www.aeg.com
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Använd inte produkten innan den
installeras i den inbyggda strukturen.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
• Med produkten följer en påse med
torkmedel. Detta är ingen leksak. Det
är inget man kan äta. Kassera det
omedelbart.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
SVENSKA
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så
att du inte skadar kylkretsen som
innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
51
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
• Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
52
www.aeg.com
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Plats
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
För att säkerställa bästa prestanda,
installera produkten på säkert avstånd
från värmekällor såsom element,
varmvattensberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt
kylens/frysens baksida.
3.2 Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16°C till + 32°C
ST
+16°C till + 38°C
T
+16°C till + 43°C
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper
vid användning utanför det
området. Korrekt funktion
kan endast garanteras inom
angivet temperaturområde.
Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.
3.3 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning
till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
3.4 Ventilationskrav
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FÖRSIKTIGHET!
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
SVENSKA
53
4. ANVÄNDNING
4.1 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Vrid temperaturreglaget medurs till
en medelhög inställning.
4.2 Stänga av
Stäng av produkten genom att vrida
temperaturreglaget till "O"-läget.
4.3 Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
1. Vrid temperaturreglaget mot de låga
inställningarna för att erhålla låga
kylnivåer.
2. Vrid temperaturreglaget mot de
höga inställningarna för att få höga
kylnivåer.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten är inställd på
en låg temperatur och
omgivningstemperaturen är
hög eller full med matvaror,
kan kompressorn arbeta
kontinuerligt och medföra
att frost bildas på baksidan. I
detta fall måste
temperaturreglaget ställas in
på en högre temperatur för
att möjliggöra automatisk
avfrostning och därigenom
också sänka
energiförbrukningen.
En medelhög inställning är i
regel lämpligast.
Den exakta inställningen bör
dock väljas med hänsyn till
att temperaturen inne i
hushållsapparaten beror på:
• rumstemperatur,
• hur ofta dörren öppnas,
• mängden matvaror som
förvaras,
• hushållsapparatens
placering.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
5.2 Placering av dörrfacken
För att kunna förvara matförpackningar
av olika storlekar kan dörrhyllorna
placeras på olika nivåer.
1. Dra hyllan uppåt lite i taget tills den
lossnar.
2. Placera om enligt behov.
54
www.aeg.com
När du ska frysa in matvaror, lägg dem i
det mellersta facket.
Maximal mängd livsmedel som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten
som sitter på produktens insida.
Infrysningsprocessen varar i 24 timmar,
lägg inte in andra livsmedel som ska
frysas under denna period.
När infrysningsprocessen är klar kan du
återställa tidigare inställda temperatur.
5.3 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Säkerhet vid strömavbrott",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
5.5 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid
som står till förfogande för upptiningen.
Placera inte glashyllan
ovanför grönsakslådan för
att säkerställa korrekt
luftcirkulation.
5.4 Infrysning av färska
matvaror och förvaring av
frysta matvaror
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst 2 timmar med en hög inställning
innan du lägger in några matvaror.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är
frysta. Tillagningen tar i detta fall dock
lite längre tid.
5.6 Tillverkning av isbitar
Denna hushållsapparat är utrustad med
en eller flera brickor för tillverkning av
isbitar.
Använd inga
metallinstrument för att
plocka ut brickorna ur frysen.
1. Fyll dessa brickor med vatten
2. Placera isbrickorna i frysfacket.
6. RÅD OCH TIPS
6.1 Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
• Ett gurglande och bubblande ljud
hörs från slingorna när köldmedlet
pumpas runt.
SVENSKA
• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när
kompressorn slås på eller av.
6.2 Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt
den inte stå öppen längre tid än
absolut nödvändigt.
6.3 Tips för kylning av färska
livsmedel
• Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.
• Täck över eller förpacka maten,
särskilt om den har en stark smak.
• Placera mat så att luft kan cirkulera
fritt omkring den.
6.4 Tips för kylning
Praktiska råd:
• Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
• Tillagad mat, kalla rätter: täck och
placera på vilken hylla som helst.
• Frukt och grönsaker: skölj noggrant
och lägg i speciallådan. Bananer,
potatis, lök och vitlök som inte är
förpackade bör inte förvaras i
kylskåpet.
• Smör och ost: lägg i en lufttät
behållare eller vira in i aluminiumfolie
eller i en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.
• Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
6.5 Tips för infrysning
• Frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
• Slå in maten i aluminium- eller
plastfolie. Kontrollera att
förpackningen är lufttät.
• Undvik att placera färsk mat som
precis ska frysas in bredvid varandra
för att undvika att redan fryst mat tinar
upp.
• Magra livsmedel håller bättre och
längre än feta. Salt förkortar matens
förvaringstid.
• Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det
finns risk för frostskador.
• Det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat
förpackning så att du kan hålla reda
på förvaringstiderna.
6.6 Tips för förvaring av fryst
mat
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som
möjligt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av matvarans tillverkare.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
55
7.1 Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför
någon form av underhåll.
56
www.aeg.com
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten.
Underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en
auktoriserad servicetekniker.
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte
lämpliga för rengöring i
diskmaskin.
7.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
7.4 Avfrostning av frysen
FÖRSIKTIGHET!
Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa
av frost från evaporatorn,
eftersom den kan skadas.
Använd inga mekaniska
verktyg eller andra medel för
att påskynda
avfrostningsprocessen
utöver de som
rekommenderas av
tillverkaren. En
temperaturökning hos frysta
matförpackningar kan
förkorta tiden som de kan
förvaras utan säkerhetsrisk.
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
En viss mängd frost bildas alltid på
fryshyllorna och runt det övre facket.
7.3 Avfrostning av kylskåpet
Frosta av frysen när frostlagret har en
tjocklek på cirka 3-5 mm.
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på kylskåpet baksida, där
vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
Cirka 12 timmar före
avfrostningen ställer du in en
lägre temperatur för att
bygga upp en tillräcklig
kylreserv för driftsavbrottet.
1. Stäng av produkten eller koppla loss
den från eluttaget.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i
flera lager med tidningspapper och
lägg dem på en sval plats.
VARNING!
Ta inte i fryst mat med
våta händer. Dina
händer kan frysa fast i
matvarorna.
3. Låt frysdörren stå öppen.
För att påskynda
avfrostningsprocessen kan du
SVENSKA
placera en skål med varmt vatten i
frysfacket. Du kan också ta bort
isbitar som lossnar innan
avfrostningen är klar.
4. Torka av insidan noga när
avfrostningen är klar.
5. Slå på produkten.
Efter tre timmar ska de matvaror läggas
tillbaka i frysfacket som du tidigare
plockade ut.
1.
2.
3.
4.
5.
57
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Avfrosta produkten (om det behövs).
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
7.5 Långa uppehåll i
användning
FÖRSIKTIGHET!
Om du vill att kylen/frysen
lämnas påslagen, be någon
titta till den då och då så att
inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk produkt till eluttaget. Kontakta en
behörig elektriker.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lampan”.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se "Drift".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Lampan fungerar inte.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
58
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Det har bildats för mycket
frost och is.
Dörren är inte ordentligt
Se avsnittet ”Stängning av
stängd eller packningen är dörren”.
deformerad/smutsig.
Vattentömningspluggen är Placera vattentömningspluginte korrekt placerad.
gen på rätt sätt.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se "Drift".
Vatten rinner på den bakre
väggen i kylskåpet.
Under den automatiska av- Detta är normalt.
frostningen tinar frost på
bakväggen.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Matvaror har placerats så
att de hindrar vattnet från
att rinna in i vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Matvarornas temperatur är Låt matvarornas temperatur
för hög.
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Många matvaror inlagda
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Frosten är tjockare än 4-5
mm.
Avfrosta produkten.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Kalluft cirkulerar inte i produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera i
produkten.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
SVENSKA
8.2 Byte av lampan
Produkten har en
innerbelysning bestående av
en LED-lampa med lång
livslängd.
Vi rekommenderar starkt att
endast använda
originalreservdelar.
Använd endast LED-lampor
(E14-bas). Den maximala
effekten anges på
lampenheten.
FÖRSIKTIGHET!
Koppla bort kylskåpet från
eluttaget.
2. Byt lampan mot en med samma
effekt och som är specialtillverkad för
dessa produkter.
3. Sätt tillbaka lampskyddet.
4. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
5. Öppna luckan.
Kontrollera att belysningen tänds.
8.3 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
1. Med fingrarna ska du sära lite på det
genomskinliga lockets båda sidor för
att haka loss dem och lossa locket
genom att dra det i pilarnas riktning.
1
2
1
9. BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
59
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
60
www.aeg.com
SSSRRR!
SSSRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. TEKNISKA DATA
10.1 Informationsblad
Varumärke
AEG
Modell
SCB51821LS 925503094
Kategori
7. Kyl - frys
Energieffektivitetsklass
A++
SVENSKA
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat
från standardiserade provningar under 24 timmar.
Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras
229
Förvaringsvolym i liter, kyl
196
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
268
Förvaringsvolym i liter, frys
72
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om
något
-
Frostfri (J/N), kyl
Nej
Frostfri (J/N), frys
Nej
Säkerhet vid strömavbrott i h
22
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
4
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
36
Inbyggd apparat J/N
Ja
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas
för förvaring av vin J/N
Nej
10.2 Ytterligare teknisk data
Inbyggnadsmått
Höjd
1780 mm
Bredd
560 mm
Djup
550 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
61
62
www.aeg.com
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
63
222376191-A-102019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising