ZANKER | KBB29011SK | User manual | Zanker KBB29011SK Uživatelský manuál

Zanker KBB29011SK Uživatelský manuál
Návod k
použití
Instrukcja
obsługi
Manual de
utilizare
Návod na
používanie
Chladnička s
mrazničkou
Chłodziarkozamrażarka
Frigider cu
congelator
Chladnička s
mrazničkou
KBB29011SK
Obsah
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Provoz
Denní používání
2
3
5
6
6
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
8
8
10
12
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič používat,
pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
2
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro zaměstnance
v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako např.
aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Bezpečnostní pokyny
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není
nainstalován do vestavné konstrukce.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k napájení.
Olej tak může natéct zpět do kompresoru.
•
•
•
•
•
•
•
Před každou činností na spotřebiči (např.
změna směru otevírání dveří) vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti topidel,
sporáků, trub či varných desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či
příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Spotřebič obsahuje sáček pohlcovače
vlhkosti. Nejde o hračku. Nejde o
poživatinu. Okamžitě zlikvidujte.
3
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ! Při instalaci
spotřebiče se ujistěte, že není
napájecí kapel nikde zachycený
či poškozený.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte
rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku
souhlasí s parametry elektrické sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické
součásti (např. napájecí kabel, síťovou
zástrčku, kompresor). Při výměně
elektrických součástí se obraťte na
autorizované servisní středisko či
elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní
síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace spotřebiče.
Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
•
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je dobře
snášen životním prostředím. Dbejte na to,
abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující
isobutan.
•
•
4
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná elektrická
zařízení (jako např. výrobníky zmrzliny),
pokud nejsou výrobcem označena jako
použitelná.
Typ osvětlení použitý u tohoto spotřebiče
je určen pouze do domácích spotřebičů.
Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte sycené
nápoje. V nádobě takových nápojů by
vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé plyny
a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte předměty
či potraviny z mrazicího oddílu, pokud
máte mokré či vlhké ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které byly
rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené na
balení mražených potravin.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze kvalifikovaná
osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej
vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný, bude se
na dně spotřebiče shromažďovat voda.
Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální náhradní
díly.
Likvidace
•
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili uvěznění
dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
•
•
Chladicí okruh a izolační materiály tohoto
spotřebiče neškodí ozonové vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Pro
informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky, která
se nachází blízko výměníku tepla.
Instalace
U některých typů modelů může
při provozu mimo daný rozsah
docházet k problémům s
fungováním. Správný provoz lze
zaručit pouze v rámci
stanoveného teplotního rozsahu.
Pokud máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Umístění
Řiďte se pokyny k montáži při
instalaci.
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdrojů
tepla, jako jsou radiátory, bojlery, přímý
sluneční svit apod. Zkontrolujte, zda může
vzduch volně cirkulovat kolem zadní části
skříně spotřebiče.
Připojení k elektrické síti
Umístění
•
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
•
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
•
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené na
typovém štítku odpovídají napětí v domácí
síti.
Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem. Pokud
není domácí zásuvka uzemněná, poraďte
se s odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených
pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
5
5 cm
POZOR! Řiďte se pokyny k
montáži při instalaci.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Provoz
Zapnutí spotřebiče
1.
2.
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
Vypnutí spotřebiče
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte
regulátorem teploty do polohy „O“.
Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky.
1.
2.
Otočte regulátorem teploty směrem na
nižší nastavení výkonu, chcete-li
dosáhnout vyšší teploty.
Otočte regulátorem teploty směrem na
vyšší nastavení, chcete-li dosáhnout nižší
teploty.
Optimální je obvykle střední
nastavení.
Při hledání přesného nastavení
mějte na paměti, že teplota uvnitř
spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří
spotřebiče,
• množství vložených potravin,
• umístění spotřebiče.
POZOR! Jestliže je okolní teplota
vysoká, nebo je spotřebič zcela
zaplněný (přitom je spotřebič
nastavený na nejnižší teplotu)
může běžet nepřetržitě a na
zadní stěně se pak tvoří
námraza. V tomto případě je
nutné nastavit vyšší teplotu, aby
se spotřebič automaticky
odmrazil, a tím snížil spotřebu
energie.
Denní používání
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou
vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku, abyste odstranili typický pach
nového výrobku, pak vše důkladně vytřete do
sucha.
6
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo ropy,
které mohou poškodit povrch
spotřebiče.
Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé výšky a
vkládat tak do nich různě velká balení
potravin.
1.
2.
Postupně vytahujte polici směrem nahoru,
dokud se neuvolní.
Změňte umístění dle potřeby.
Zmrazování trvá 24 hodin – během této doby
nepřidávejte žádné další potraviny ke
zmrazení.
Když je zmrazování dokončeno, můžete
obnovit předchozí nastavenou teplotu.
V případě náhodného
rozmrazení, například z důvodu
výpadku proudu, a pokud
výpadek proudu trval delší dobu,
než je uvedeno v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit či
upéct a potom opět zmrazit (po
ochlazení).
Rozmrazování
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny
je možné před použitím rozmrazit v
chladničce nebo při pokojové teplotě, podle
toho, kolik na to máte času.
Malé kousky lze dokonce tepelně upravovat
ještě zmrazené, přímo z mrazničky: čas
přípravy bude ale v takovém případě delší.
Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
K vyjmutí nádobek z mrazničky
nepoužívejte kovové nástroje.
Skleněná police nad zásuvkou na
zeleninu musí ale vždy zůstat na
svém místě k zajištění správného
oběhu vzduchu.
1.
2.
Nádobky naplňte vodou.
Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
Kalendář zmrazování potravin
Zmrazování a uchovávání zmrazených
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé uložení
zmrazených a hlubokozmrazených potravin.
Symboly ukazují různé druhy zmrazených
potravin.
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před
vložením potravin běžet nejméně dvě hodiny
na vyšší nastavení.
Čísla udávají dobu uskladnění v měsících pro
příslušné druhy zmrazených potravin. Zda
platí horní nebo dolní hodnota uvedeného
času skladování, závisí na kvalitě potravin a
jejich zpracování před zmrazením.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
prostředního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin, které
je možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na
typovém štítku uvnitř spotřebiče.
7
Tipy a rady
Normální provozní zvuky
•
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
•
•
•
•
Když je čerpána chladicí kapalina, můžete
z cívek slyšet zvuk slabého bublání či
zurčení.
Když se čerpá chladící kapalina, může to
být doprovázeno drnčením nebo
pulsujícím zvukem kompresoru.
Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče,
přestavuje přirozený, nijak nebezpečný
fyzikální jev způsobený tepelnou
roztažností.
Když se kompresor spustí nebo vypne,
můžete zaslechnout slabé cvakání
regulátoru teploty.
Tipy pro úsporu energie
•
Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Tipy pro chlazení čerstvých potravin
•
•
•
Do chladničky nevkládejte teplé potraviny
nebo tekutiny, které se odpařují.
Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich mohl
proudit volně vzduch.
Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
•
•
•
Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na skleněnou
polici nad zásuvku se zeleninou. Maso
skladujte nejdéle 1-2 dny.
Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
8
•
Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte do
hliníkové fólie či do polyetylénového
sáčku, aby k nim měl vzduch co nejméně
přístup.
Lahve: uzavřete víčkem a uložte buďto v
polici na lahve ve dveřích spotřebiče nebo
ve stojanu na lahve (je-li součástí výbavy).
Tipy pro zmrazování potravin
•
•
•
•
•
•
•
Mrazte pouze potraviny prvotřídní kvality,
čerstvé a dokonale očištěné.
Efektivnějšího zmrazování a rozmrazování
potravin dosáhnete, když je rozdělíte na
malé porce.
Potraviny zabalte do alobalu nebo
polyetylénu. Přesvědčte se, že je obal
vzduchotěsný.
Aby nedošlo ke zvýšení teploty již
zmrazených potravin, neumísťujte přímo
vedle nich čerstvé nezmrazené potraviny.
Libové potraviny vydrží uložené déle a v
lepším stavu než tučné. Sůl zkracuje délku
bezpečného skladování potravin.
Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte ihned
poté, co je vyjmete z mrazničky. Hrozí
nebezpečí omrznutí.
Doporučujeme napsat na každý balíček
viditelně datum uskladnění, abyste mohli
správně dodržet dobu uchování potravin.
Tipy pro skladování zmrazených
potravin
•
•
•
•
Vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené
zmrazené potraviny byly prodejcem
správně skladované.
Zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z
obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase.
Již rozmrazené potraviny se rychle kazí a
nesmí se znovu zmrazovat.
Nepřekračujte dobu skladování uvedenou
výrobcem na obalu.
Obecná upozornění
POZOR! Před každou údržbou
nebo čištěním spotřebič odpojte
od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje plynné
uhlovodíky v chladicím okruhu;
údržbu a doplnění smí tedy
provádět pouze oprávněný a
kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné pro
mytí v myčce nádobí.
Odmrazování mrazničky
POZOR! K odstraňování
námrazy z výparníku
nepoužívejte nikdy ostré kovové
nástroje, mohli byste jej poškodit.
K urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické nebo
jiné pomocné prostředky, které
nejsou doporučeny výrobcem.
Zvýšení teploty zmražených
potravin během odmrazování
může zkrátit dobu jejich
skladování.
Pravidelné čištění
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1.
2.
3.
4.
Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou
neutrálního mycího prostředku.
Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených
nečistot.
Vše důkladně opláchněte a osušte.
Jsou-li dostupné, vyčistěte kondenzátor a
kompresor na zadní straně spotřebiče
kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku
chladicího oddílu při každém vypnutí motoru
kompresoru. Rozmrazená voda vytéká
žlábkem do speciální nádoby na zadní straně
spotřebiče nad motorem kompresoru, kde se
odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu, který
se nachází uprostřed žlábku v chladicím
oddíle, se musí pravidelně čistit, aby voda
nemohla přetéct a kapat na uložené
potraviny.
Asi 12 hodin před odmrazováním
nastavte nižší teplotu, aby se
vytvořila dostatečná zásoba
chladu pro přerušení provozu
spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního oddílu
se vždy bude tvořit určité množství námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy
dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.
1.
2.
3.
4.
Vypněte spotřebič nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a dejte
je na chladné místo.
VAROVÁNÍ! Nedotýkejte se
zmrazených potravin vlhkýma
rukama. Ruce by vám mohly
k potravinám přimrznout.
Nechte dveře otevřené.
Chcete-li urychlit odmrazování, postavte
do mrazicího oddílu hrnek s teplou vodou.
Odstraňujte také kusy ledu, které
odpadnou ještě před dokončením
odmrazování.
Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor.
9
5. Zapněte spotřebič.
Po třech hodinách vyjmuté potraviny vložte
zpět do mrazicího oddílu.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následná opatření:
1.
2.
3.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Vyjměte všechny potraviny.
Odmrazte spotřebič (v případě potřeby).
4.
5.
Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili
vzniku nepříjemných pachů.
POZOR! Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se uchovávaný
obsah nekazí, např. z důvodu
výpadku proudu.
Odstraňování závad
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Spotřebič nefunguje.
Osvětlení nefunguje.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
10
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku ji‐
ného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz „Provoz“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy na
typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potraviny
vychladnout na teplotu místnos‐
ti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Problém
Příliš mnoho námrazy a ledu.
Možná příčina
Řešení
Dveře nejsou správně
zavřené nebo je deformo‐
vané či zašpiněné těsnění.
Viz „Zavření dveří“.
Zátka výpusti vody není ve
správné poloze.
Zasuňte zátku výpusti vody do
správné polohy.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz „Provoz“.
Po vnitřní zadní stěně chlad‐
ničky stéká voda.
Během automatického od‐
mrazování se na zadní stě‐
ně rozmrazuje námraza.
Nejde o závadu.
V chladničce teče voda.
Vložené potraviny brání od‐
toku vody do odtokového
otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad kom‐
presorem.
Vložte vývod rozmražené vody
(kondenzátu) do odpařovací
misky.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš vy‐
soká.
Před uložením nechte potraviny
vychladnout na teplotu místnos‐
ti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Síla námrazy je větší než 4
- 5 mm.
Spotřebič odmrazte.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný
vzduch.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte
se na nejbližší autorizované
servisní středisko.
Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven
vnitřním osvětlením pomocí LED
diod s dlouhou životností.
11
Důrazně doporučujeme používat
pouze originální náhradní díly.
Používejte pouze LED žárovky
(objímka E14). Maximální výkon
je zobrazen na těle žárovky.
POZOR! Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
1.
Prsty mírně roztáhněte průhledný kryt
oběma směry a uvolněte jej z háčku ve
směru označeném šipkami.
1
2.
3.
4.
5.
Vyměňte žárovku za novou se stejnými
vlastnostmi a určenou speciálně pro
použití v domácích spotřebičích.
Nasaďte kryt žárovky.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Otevřete dveře spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení rozsvítí.
Zavření dveří
1.
2.
3.
Vyčistěte těsnění dveří.
Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se
pokyny k montáži.
V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
2
1
Technické údaje
Informační list výrobku
12
Ochranná známka
Zanker
Model
KBB29011SK PNC925503042
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích
normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná
spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění
spotřebiče.
291
Užitný objem v litrech, chladnička
196
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
268
Užitný objem v litrech, mraznička
72
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší úložnou
kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou-li k di‐
spozici
-
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ne
Doba skladování při vypnutí v hodinách
22
Mrazicí výkon v kg/24 h
4
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší teploty
okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší teploty
okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
36
Vestavný spotřebič, A/N
Ano
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína,
A/N
Ne
Další technické údaje
Rozměry prostoru pro
instalaci
Výška
1780 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém
štítku umístěném na vnější nebo vnitřní
straně spotřebiče a na energetickém štítku.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit
životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
13
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
Eksploatacja
Codzienna eksploatacja
14
15
17
18
19
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
20
21
23
26
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną
instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała
ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub
eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi
w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
14
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8 lat i
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli zostaną
uprzednio odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań w takich
miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń ani
środków do przyspieszania odmrażania urządzenia z
wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać
żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem tych, które
zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie używać
produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Nie uruchamiać urządzenia przed
zainstalowaniem go w zabudowie.
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dołączoną do urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Należy zawsze stosować
rękawice ochronne i mieć na stopach
pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Po zainstalowaniu nowego urządzenia lub
zmianie kierunku otwierania jego drzwi
należy odczekać co najmniej 4 godziny
przed podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi) należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani płyt
grzejnych.
Nie narażać urządzenia na zamoczenie
przez deszcz.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w miejscach,
gdzie występuje zbyt duża wilgotność lub
zbyt niska temperatura.
Przesuwając urządzenie, należy podnieść
jego przednią krawędź, aby uniknąć
zarysowania podłogi.
W urządzeniu znajduje się torebka ze
środkiem pochłaniającym wilgoć. Nie
wolno się nią bawić. Nie jest ona
przeznaczona do spożycia. Należy ją
niezwłocznie wyrzucić.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
OSTRZEŻENIE! Ustawiając
urządzenie, należy uważać, aby
nie przycisnąć lub nie uszkodzić
przewodu zasilającego.
OSTRZEŻENIE! Nie stosować
rozgałęźników ani przedłużaczy.
•
16
Urządzenie musi być uziemione.
•
•
•
•
•
•
Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego z
uziemieniem.
Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
elementów elektrycznych (np. wtyczki,
przewodu zasilającego, sprężarki). Jeśli
wystąpi konieczność wymiany elementów
elektrycznych, należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym lub
elektrykiem.
Przewód zasilający powinien znajdować
się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć
za przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi dotyczące
ochrony środowiska. Należy zachować
ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego zawierającego izobutan.
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek do
lodów), chyba że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
W razie uszkodzenia układu chłodniczego
należy zadbać o to, aby w pomieszczeniu
nie było otwartego płomienia ani źródeł
zapłonu. Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty
dotykały plastikowych elementów
urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
•
•
•
•
•
•
powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu z
napojem.
Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza. Są
one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać produktów
znajdujących się w komorze zamrażarki
mokrymi lub wilgotnymi rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania mrożonej
żywności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
•
•
Serwis
•
•
•
Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone wyłącznie
do urządzeń domowych. Nie należy
używać go do oświetlania pomieszczeń.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
•
•
•
•
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Należy skontaktować się z autoryzowanym
punktem serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
porażeniem prądem.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w
urządzeniu i w razie potrzeby oczyszczać
go. Gdy odpływ zablokuje się, na dnie
urządzenia zbiera się woda.
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w tym
urządzeniu nie stanowią zagrożenia dla
warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny gaz.
Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego w pobliżu wymiennika ciepła.
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy przeczytać
instrukcję montażu.
W celu zapewnienia optymalnego działania,
urządzenie należy zainstalować z dala od
źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, bojlery,
bezpośrednie promienie słoneczne itd. Należy
zapewnić swobodny przepływ powietrza z tyłu
urządzenia.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w suchym,
dobrze wietrzonym pomieszczeniu, w którym
temperatura otoczenia będzie odpowiadać
klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.
17
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Niektóre modele urządzeń mogą
działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowa praca
urządzenia jest gwarantowana
tylko w podanym zakresie
temperatury. W razie wątpliwości
dotyczących miejsca instalacji
należy skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.
•
•
wyposażona w specjalny styk. Jeśli
gniazdko nie ma wyprowadzonego
uziemienia, urządzenie należy podłączyć
do oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Wymagania dotyczące wentylacji
Przepływ powietrza za urządzeniem musi być
wystarczający.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Podłączenie do sieci elektrycznej
•
•
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość na tabliczce
znamionowej odpowiadają napięciu w sieci
domowej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego jest w tym celu
UWAGA! Przed zainstalowaniem
urządzenia należy przeczytać
instrukcję montażu.
Eksploatacja
Włączanie
1.
2.
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego
do gniazda elektrycznego.
Obrócić regulator temperatury zgodnie z
ruchem wskazówek zegara do średniego
ustawienia.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, ustawić pokrętło
regulacji temperatury w położeniu „O”.
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana automatycznie.
18
1.
2.
Przestawić regulator temperatury w stronę
niższego ustawienia, aby uzyskać
minimalne chłodzenie.
Przestawić regulator temperatury w stronę
wyższego ustawienia, aby uzyskać
maksymalne chłodzenie.
Ustawienie pośrednie jest zwykle
najbardziej odpowiednie.
Ustawiając temperaturę należy
jednak uwzględnić to, że
temperatura wewnątrz
urządzenia zależy od:
• temperatury w pomieszczeniu,
• częstości otwierania drzwi,
• ilości przechowywanej
żywności,
• umiejscowienia urządzenia.
UWAGA! Jeśli temperatura
otoczenia jest wysoka lub
urządzenie jest w pełni
załadowane, a wybrano
ustawienie najniższej
temperatury, urządzenie może
pracować bez przerwy, co
powoduje osadzanie się szronu
na tylnej ściance. W takim
przypadku należy ustawić
pokrętło na wyższą temperaturę,
aby umożliwić automatyczne
odszranianie i w efekcie
zmniejszyć zużycie energii.
Codzienna eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu,
przed pierwszym uruchomieniem urządzenia,
należy umyć jego wnętrze i znajdujące się w
nim akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA! Nie należy stosować
żrących detergentów, materiałów
ściernych, środków na bazie
chloru lub oleju, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
Rozmieszczanie półek na drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie artykułów
spożywczych w opakowaniach o różnej
wielkości, półki na drzwiach można
umieszczać na różnej wysokości.
1.
2.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
Stopniowo wyciągać półkę do góry aż do
jej zwolnienia.
Umieścić ponownie według potrzeb.
Nie wolno wyjmować szklanej
półki znad szuflady na warzywa,
ponieważ zapewnia ona
odpowiedni obieg powietrza.
19
Zamrażanie i przechowywanie
zamrożonej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
głęboko zamrożonej żywności oraz do
zamrażania świeżej żywności.
Przy pierwszym uruchomieniu lub po pewnym
okresie wyłączenia urządzenia, przed
umieszczeniem produktów w komorze należy
uruchomić urządzenie na co najmniej 2
godziny z wyższym ustawieniem.
Aby zamrozić świeżą żywność, należy
umieścić ją w środkowej komorze.
Informację o maksymalnej ilości żywności,
jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin,
podano na tabliczce znamionowej
umieszczonej wewnątrz urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym
czasie nie wolno wkładać kolejnej partii
żywności przeznaczonej do zamrożenia.
Po zakończeniem procesu zamrażania
można przywrócić pierwotnie ustawioną
temperaturę.
Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności
spowodowanego na przykład
awarią zasilania, jeśli awaria
zasilania trwała dłużej niż podano
w tabeli danych technicznych w
punkcie „czas utrzymywania
temperatury bez zasilania”,
należy szybko spożyć
rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie ją ugotować, po
czym ponownie zamrozić (po
ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
przed użyciem należy rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej,
zależnie od dostępnego czasu rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa dłużej.
Wytwarzanie lodu
Urządzenie wyposażono w jedną lub dwie
tacki do wytwarzania lodu.
Do wyjmowania tacek z
zamrażarki nie należy używać
metalowych narzędzi.
1.
2.
Napełnić pojemniki wodą
Włożyć pojemniki na lód do komory
zamrażarki.
Kalendarz przechowywania zamrożonej
żywności
Symbole przedstawiają różne rodzaje
mrożonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w
miesiącach odpowiedni dla danego rodzaju
produktów spożywczych. To, czy
zastosowanie ma wyższa czy niższa wartość
wskazanego okresu przechowywania, zależy
od jakości żywności i stopnia przetworzenia
przed zamrożeniem.
Wskazówki i porady
Odgłosy normalnej pracy
•
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
•
•
•
20
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów chłodniczych,
gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania sprężarki,
gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza urządzenia,
spowodowany przez naturalne i niegroźne
zjawisko rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania regulatora
temperatury podczas włączania i
wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
•
Nie otwierać zbyt często drzwi urządzenia i
nie zostawiać ich otworzonych dłużej, niż
jest to absolutnie konieczne.
Wskazówki dotyczące przechowywania
świeżej żywności
•
•
•
•
•
W chłodziarce nie należy przechowywać
ciepłej żywności ani parujących płynów.
Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć – szczególnie te, które wydzielają
mocny zapach.
Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów spożywczych.
Wskazówki dotyczące przechowywania
•
•
Przydatne wskazówki:
•
•
•
•
•
Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować do
odpowiedniego opakowania i umieścić na
szklanej półce nad pojemnikiem na
warzywa. Mięso można przechowywać
maksymalnie przez 1–2 dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno:
przykryć i umieścić na dowolnej półce.
Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych bananów, ziemniaków,
cebuli i czosnku nie należy przechowywać
w chłodziarce.
Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć folią
aluminiową lub umieścić w polietylenowym
worku tak, aby maksymalnie ograniczyć
dostęp powietrza.
Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na butelki
lub (jeśli występuje) specjalnej półce na
butelki.
•
•
W celu zapewnienia bardziej efektywnego
zamrażania i rozmrażania należy podzielić
żywność na małe porcje.
Zawinąć żywność w folię aluminiową lub
polietylenową. Upewnić się, że
opakowanie jest szczelne.
Nie należy umieszczać świeżej żywności
bezpośrednio obok już zamrożonych
produktów, aby uniknąć podniesienia ich
temperatury.
Produkty niskotłuszczowe przechowują się
lepiej i przez dłuższy czas niż te o dużej
zawartości tłuszczu. Sól powoduje
skrócenie okresu przechowywania
żywności.
Nie należy spożywać kostek lodu, lodów
sorbetowych ani lodów na patyku
bezpośrednio po ich wyjęciu z zamrażarki.
Grozi to odmrożeniami.
Zaleca się umieszczenie daty zamrożenia
na każdym opakowaniu w celu kontroli
długości okresu przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
•
•
•
•
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w sklepie.
Przenieść zamrożoną żywność ze sklepu
do zamrażarki w jak najkrótszym czasie.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie
zamrażana.
Nie przekraczać okresu przechowywania
podanego przez producenta żywności.
Wskazówki dotyczące zamrażania
•
Należy zamrażać tylko produkty
spożywcze najwyższej jakości, świeże i
dokładnie oczyszczone.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ogólne wskazówki
UWAGA! Przed
przeprowadzeniem jakichkolwiek
prac konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory, dlatego
wszelkie prace konserwacyjne i
napełnianie układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych pracowników
serwisu.
Akcesoria oraz części urządzenia
nie nadają się do mycia w
zmywarce.
21
Okresowe czyszczenie
Rozmrażanie zamrażarki
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać do
uszkodzenia rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
UWAGA! Nigdy nie wolno
używać ostrych metalowych
przedmiotów do usuwania szronu
z parownika, ponieważ można go
uszkodzić. Do przyśpieszenia
rozmrażania nie wolno używać
urządzeń mechanicznych ani
żadnych innych metod
niezalecanych przez producenta.
Wzrost temperatury zamrożonych
artykułów spożywczych podczas
rozmrażania może spowodować
skrócenie czasu ich
bezpiecznego przechowywania.
UWAGA! Nie wolno uszkodzić
układu chłodzenia.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1.
2.
3.
4.
Wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego.
Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły się na
nich zabrudzenia.
Dokładnie opłukać i wysuszyć.
Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je za
pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność
urządzenia i zmniejszyć zużycie energii
elektrycznej.
Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za każdym
razem po wyłączeniu się silnika sprężarki
następuje automatyczne usunięcie szronu z
parownika komory chłodziarki. Woda z
rozpuszczonego szronu spływa rynienką do
specjalnego pojemnika znajdującego się z
tyłu urządzenia nad sprężarką, skąd
następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór odpływowy
znajdujący się na środku rynienki w komorze
chłodziarki, aby zapobiec przelewaniu się
wody i jej kapaniu na żywność.
Na około 12 godzin przed
planowanym rozmrażaniem
należy ustawić niższą
temperaturę, aby zapewnić
odpowiednią rezerwę w
zamrożonych produktach na czas
przerwy w działaniu.
Na półkach zamrażarki oraz w górnej części
komory zawsze osadza się trochę szronu.
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy warstwa
szronu ma grubość ok. 3-5 mm.
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego.
2. Wyjąć wszystkie przechowywane artykuły
spożywcze, zawinąć w kilka warstw gazet
i umieścić w chłodnym miejscu.
OSTRZEŻENIE! Nie wolno
dotykać zamrożonej żywności
mokrymi rękoma. Ręce mogą
przymarznąć do mrożonki.
3. Zostawić otwarte drzwi.
Aby przyspieszyć proces rozmrażania,
należy umieścić w komorze zamrażarki
miskę z ciepłą wodą. Należy również
usuwać kawałki lodu, które odrywają się
podczas rozmrażania.
4. Po zakończeniu rozmrażania należy
dokładnie wysuszyć wewnętrzne
powierzchnie.
5. Włączyć urządzenie.
Po upływie trzech godzin włożyć do komory
zamrażarki wcześniej wyjęte produkty
spożywcze.
1.
Przerwy w użytkowaniu urządzenia
22
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez
długi czas, należy wykonać następujące
czynności:
1.
2.
3.
4.
5.
Odłączyć urządzenie od zasilania.
Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
Rozmrozić urządzenie (w razie potrzeby).
Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
Pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć
powstawania nieprzyjemnych zapachów.
UWAGA! Jeśli urządzenie ma
pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego regularne
sprawdzanie, aby uniknąć
zepsucia się żywności w
przypadku przerwy w zasilaniu.
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem
Urządzenie nie działa.
Nie działa oświetlenie.
Sprężarka pracuje bez prze‐
rwy.
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Urządzenie jest wyłączone.
Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasilają‐
cego nie włożono prawidło‐
wo do gniazda elektryczne‐
go.
Włożyć prawidłowo wtyczkę do
gniazda elektrycznego.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon‐
taktować się z wykwalifikowa‐
nym elektrykiem.
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz „Eksploatacja”.
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowa‐
nia.
Odczekać kilka godzin i ponow‐
nie sprawdzić temperaturę.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją doty‐
czącą klasy klimatycznej na
tabliczce znamionowej.
Włożono za ciepłe potrawy
do urządzenia.
Przed umieszczeniem żywności
w urządzeniu należy odczekać,
aż ostygnie ona do temperatury
pokojowej.
23
Problem
Rozwiązanie
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi lub uszczelka jest
zdeformowana/brudna.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Nie włożono prawidłowo
zatyczki otworu odpływo‐
wego odszraniania.
Umieścić prawidłowo zatyczkę
otworu odpływowego odszra‐
niania.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz „Eksploatacja”.
Po tylnej ściance chłodziarki
spływa woda.
Podczas procesu automa‐
tycznego odszraniania
szron topi się na tylnej
ściance.
Jest to normalne zjawisko.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Woda wylewa się na podłogę.
Końcówka wężyka odpro‐
wadzającego wodę z od‐
szraniania nie jest połączo‐
na z pojemnikiem umie‐
szczonym nad sprężarką.
Zamocować końcówkę wężyka
odprowadzającego wodę z od‐
szraniania w pojemniku umie‐
szczonym nad sprężarką.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tempe‐
raturę.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby os‐
tygły do temperatury pokojowej
i dopiero wtedy włożyć je do
urządzenia.
Włożono na raz za wiele
produktów do przechowa‐
nia.
Ograniczyć ilość produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Grubość warstwy szronu
przekracza 4-5 mm.
Rozmrozić urządzenie.
Użytkownik za często ot‐
wiera drzwi urządzenia.
Otwierać drzwi urządzenia tylko
wtedy, gdy jest to konieczne.
Osadza się za dużo szronu i
lodu.
24
Prawdopodobna przyczy‐
na
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Brak obiegu zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
Jeżeli podane rozwiązania nie
przynoszą pożądanego efektu,
należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w
bardzo trwałe oświetlenie
wnętrza typu LED.
Zaleca się stosowanie wyłącznie
oryginalnych części zamiennych.
Należy stosować wyłącznie
źródła światła LED (oprawa E14).
Moc maksymalną podano na
kloszu oświetlenia.
2.
3.
4.
5.
Wymienić źródło światła na źródło o
takich samych parametrach,
przeznaczone specjalnie do urządzeń
domowych.
Ponownie założyć klosz oświetlenia.
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego
do gniazda.
Otworzyć drzwi.
Upewnić się, że oświetlenie się włącza.
Zamykanie drzwi
1.
2.
3.
Wyczyścić uszczelki drzwi.
W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz wskazówki dotyczące montażu.
W razie potrzeby wymienić uszkodzone
uszczelki drzwi. Należy skontaktować się
z autoryzowanym centrum serwisowym.
UWAGA! Wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda.
1.
Odchylić lekko palcami po obu stronach
zaczepy przezroczystego klosza w celu
ich zwolnienia, a następnie zdjąć klosz,
pociągając go w kierunku wskazanym
strzałkami.
1
2
1
25
Dane techniczne
Karta informacyjna produktu
26
Znak towarowy
Zanker
Model
KBB29011SK PNC925503042
Kategoria
7. Chłodziarko-zamrażarka
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wyników
testu przeprowadzonego w normalnych warunkach w
cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste zużycie energii zale‐
ży od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w któ‐
rym się ono znajduje
291
Pojemność użytkowa w litrach, lodówka
196
Pojemność użytkowa w litrach, Star
-
Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna
-
Pojemność użytkowa w litrach, wino
-
Pojemność użytkowa w litrach, łącznie
268
Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka
72
Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory
-
Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania o najwięk‐
szej pojemności użytkowej (l)
****
Temperatura projektowa „pozostałych komór” > 14 °C
(°C),jeśli występują
-
„System bezszronowy” (T/N), lodówka
Nie
„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka
Nie
Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania, godzin
22
Zdolność zamrażania w kg/24 h
4
Klasa klimatyczna
SN-N-ST-T
Najniższa temperatura otoczenia, w której urządzenie
jest przeznaczone do użytku, w °C
10
Najwyższa temperatura otoczenia, w której urządzenie
jest przeznaczone do użytku, w °C
43
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW
36
Przeznaczony do zabudowy T/N
Tak
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przechowywa‐
nia wina T/N
Nie
Dodatkowe dane techniczne
Wymiary wnęki
Wysokość
1780 mm
Szerokość
560 mm
Głębokość
550 mm
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz lub na
zewnątrz urządzenia oraz na etykiecie z
oznaczeniem klasy energetycznej.
Ochrona środowiska
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o
ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do miejscowego
punktu ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami
miejskimi.
27
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Funcţionarea
Utilizarea zilnică
28
29
31
32
32
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
34
35
36
39
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil
pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau
utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani
şi de persoanele cu dizabilităţi profunde şi complexe dacă au
fost instruite adecvat.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Aspecte generale privind siguranţa
•
28
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la
aplicaţii similare, cum ar fi:
În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din
magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare cu
mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie de pe
carcasa aparatului sau din structura în care este încorporat.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte
instrumente diferite de cele recomandate de producător
pentru a accelera procesul de dezgheţare.
AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul
compartimentelor de conservare a alimentelor ale aparatului,
decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai
detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive, cum ar fi
recipiente cu aerosoli cu un combustibil inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al
acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se
evita orice pericol.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în
structura încastrată.
Urmaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi
încălţăminte închisă.
•
•
•
•
•
•
•
Asiguraţi-vă că aerul poate circula în jurul
aparatului.
După instalare sau după inversarea uşii,
aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte de a
conecta aparatul la sursa de alimentare.
Aceasta pentru a permite uleiului să curgă
înapoi în compresor.
Înainte de a efectua orice operaţie asupra
aparatul (de ex. inversarea uşii), scoateţi
ştecherul din priză.
Nu instalaţi aparatul aproape de radiatoare
sau aragaze, cuptoare sau plite.
Nu expuneţi aparatul la precipitaţii.
Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
Nu instalaţi acest aparat în zonele cu
umiditate ridicată sau prea reci.
29
•
•
Când mutaţi aparatul, ridicaţi din partea
frontală, pentru a evita zgârierea podelei.
Aparatul conţine un săculeţ de sicativ.
Acesta nu este o jucărie. Nu este nici
aliment. A se arunca imediat.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
AVERTISMENT! Atunci când
amplasaţi aparatul, asiguraţi-vă
că nu blocaţi sau deterioraţi
cablul de alimentare.
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT! Nu folosiţi prize
multiple şi cabluri prelungitoare.
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa cu
date tehnice sunt compatibili cu valorile
nominale ale sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
componentele electrice (de exemplu,
ştecherul, cablul de alimentare electrică şi
compresorul). Contactaţi Centrul de
service autorizat sau un electrician pentru
schimbarea componentelor electrice.
Cablul de alimentare electrică trebuie să
rămână sub nivelul ştecherului.
Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi
întotdeauna de ştecher.
Modul de utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri, electrocutare
sau incendiu.
Aparatul conţine gaz inflamabil,
izobutan (R600a), un gaz natural cu un nivel
ridicat de compatibilitate cu mediul. Aveţi grijă
să nu deterioraţi circuitul frigorific care conţine
izobutan.
•
30
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
•
•
•
•
Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată) în
interiorul aparatului, decât dacă acest lucru
este recomandat de către producător.
Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi surse de
aprindere în cameră. Aerisiţi camera.
Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă piesele
din plastic ale aparatului.
Nu introduceţi băuturi răcoritoare în
compartimentul congelatorului. Aceasta va
crea presiune în recipientul cu băutură.
Nu depozitaţi gaze şi lichide inflamabile în
aparat.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu trebuie
introduse în aparat, nici puse adiacent sau
deasupra acestuia.
Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.
Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din
congelator cu mâinile ude sau umede.
Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
Respectaţi instrucţiunile de depozitare de
pe ambalajul preparatelor congelate.
Becul interior
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
•
Tipul de bec utilizat în acest aparat este
dedicat exclusiv aparatelor electrocasnice.
Nu îl utilizaţi în alte scopuri.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau
deteriorare a aparatului.
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi scoateţi
ştecherul din priză.
Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze întreţinerea
şi încărcarea unităţii.
Verificaţi regulat evacuarea aparatului şi,
dacă este necesar, curăţaţi-o. Dacă
evacuarea este blocată, apa dezgheţată
se va acumula în partea de jos a
aparatului.
Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb originale.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
•
•
•
•
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
•
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi uşa pentru a preveni închiderea
copiilor sau a animalelor de companie în
aparat.
Circuitul frigorific şi materialele de izolare a
acestui aparat nu afectează stratul de
ozon.
Spuma izolatoare conţine gaze inflamabile.
Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată a
acestui aparat.
Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
Instalarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Unele probleme funcţionale pot
să apară la anumite tipuri de
modele când acestea sunt
utilizate în afara gamei
respective. Funcţionarea corectă
poate fi garantată doar în cadrul
gamei specificate de valori pentru
temperatură. Dacă aveţi
nelămuriri cu privire la locul de
instalare a aparatului, vă rugăm
să apelaţi la vânzător, la serviciul
nostru de asistenţă pentru clienţi
sau la cel mai apropiat Centru de
service autorizat.
Amplasarea
Pentru instalare, consultaţi
instrucţiunile de montare.
Pentru a asigura performante optime, instalaţi
aparatul departe de surse de căldură, precum
calorifere, boilere, lumină solară directă etc.
Aerul trebuie să poată circula uşor în spatele
aparatului.
Poziţionarea
Instalaţi aparatul la interior într-un loc uscat şi
bine ventilat în care temperatura ambiantă
corespunde cu clasa de climă indicată pe
plăcuţa cu datele tehnice ale aparatului.
Clasa
de
climă
Temperatura mediului ambiant
SN
între +10°C şi +32°C
N
între +16°C şi +32°C
ST
între +16°C şi +38°C
T
între +16°C şi +43°C
Conexiunea electrică
•
•
•
•
Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă
că tensiunea şi frecvenţa indicate pe
plăcuţa cu datele tehnice corespund cu
sursa de alimentare a locuinţei.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului electric
este prevăzut cu un contact în acest scop.
Dacă priza din locuinţă nu este
împământată, conectaţi aparatul la o
împământare separată, în conformitate cu
reglementările în vigoare, după ce aţi
consultat un electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri de
siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
Cerinţe privind aerisirea
Circulaţia aerului în spatele aparatului trebuie
să fie suficientă.
31
5 cm
ATENŢIE! Pentru instalare,
consultaţi instrucţiunile de
montare.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Funcţionarea
Pornirea aparatului
1.
2.
Introduceţi ştecherul în priză.
Rotiţi butonul de reglare a temperaturii la
dreapta, la o valoare medie.
Oprirea aparatului
Pentru a opri aparatul, rotiţi butonul de reglare
a temperaturii pe poziţia „O”.
Reglarea temperaturii
Temperatura este reglată automat.
1.
2.
Rotiţi butonul de reglare a temperaturii
spre o valoare mai joasă, pentru a obţine
o răcire minimă.
Rotiţi butonul de reglare a temperaturii
spre o valoare mai mare, pentru a obţine
o răcire maximă.
În general, valoarea medie este
cea mai potrivită.
Totuşi, valoarea exactă trebuie
aleasă ţinând cont de faptul că
temperatura din interiorul
aparatului depinde de:
• temperatura din încăpere,
• frecvenţa de deschidere a uşii,
• cantitatea de alimente
conservate,
• amplasarea aparatului.
ATENŢIE! Dacă temperatura din
încăpere este prea ridicată sau
dacă aparatul este complet
încărcat şi este setat la
temperaturile cele mai joase,
acesta poate funcţiona în mod
continuu, iar pe peretele din
spate se formează gheaţă. În
acest caz, discul trebuie setat pe
o temperatură mai ridicată,
pentru a permite dezgheţarea
automată, economisindu-se astfel
energia.
Utilizarea zilnică
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
32
Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima oară,
spălaţi interiorul şi toate accesoriile interne cu
apă călduţă şi cu săpun neutru pentru a
înlătura mirosul specific de produs nou, după
care uscaţi bine.
ATENŢIE! Nu folosiţi detergenţi,
pulberi abrazive, agenţi de
curăţare pe bază de clor sau ulei
deoarece vor deteriora stratul
acoperitor.
Poziţionarea rafturilor pe uşă
Pentru a permite conservarea pachetelor cu
alimente de diferite dimensiuni, rafturile de pe
uşă pot fi poziţionate la înălţimi diferite.
1.
2.
Trageţi treptat de raft până când se
eliberează.
Repoziţionaţi în funcţie de necesităţi.
Congelarea şi conservarea alimentelor
congelate
Compartimentul congelator este adecvat
pentru congelarea alimentelor proaspete şi
pentru depozitarea pe termen lung a
alimentelor congelate.
La prima pornire sau după o perioadă de
neutilizare, înainte de a introduce alimentele
în compartiment, lăsaţi aparatul să
funcţioneze timp de cel puţin 2 ore la setările
maxime.
Pentru a congela alimente proaspete,
introduceţi-le în compartimentul din mijloc.
Cantitatea maximă de alimente care poate fi
congelată într-o perioadă de 24 de ore este
specificată pe plăcuţa cu date tehnice, o
etichetă situată în interiorul aparatului.
Procesul de congelare durează 24 de ore. În
timpul acestei perioade nu adăugaţi alte
alimente la congelat.
La terminarea procesului de congelare, puteţi
restabili temperatura setată anterior.
Rafturi detaşabile
Pe pereţii frigiderului se află o serie de
ghidaje, astfel încât rafturile pot fi poziţionate
după dorinţă.
În cazul dezgheţării accidentale,
de exemplu din cauza unei
întreruperi a curentului, dacă
alimentarea electrică a fost
întreruptă pentru mai mult timp
decât valoarea indicată în tabelul
cu caracteristicile tehnice din
paragraful „Timpul de atingere a
condiţiilor normale de
funcţionare", alimentele
decongelate trebuie consumate
rapid sau trebuie gătite imediat şi
apoi recongelate (după ce s-au
răcit).
Dezgheţarea
Alimentele congelate, înainte de a fi utilizate,
pot fi dezgheţate în compartimentul frigider
sau la temperatura camerei, în funcţie de
timpul de care dispuneţi pentru această
operaţiune.
Pentru a asigura o circulaţie
corectă a aerului, nu mutaţi raftul
de sticlă aflat deasupra sertarului
pentru legume.
Bucăţile mici pot fi gătite congelate, direct din
congelator: în acest caz, durata de gătire va fi
mai mare.
33
Producerea cuburilor de gheaţă
Aparatul este dotat cu una sau mai multe
tăviţe pentru producerea cuburilor de gheaţă.
Nu folosiţi instrumente metalice
pentru a scoate tăviţele din
congelator.
1.
2.
Umpleţi aceste tăviţe cu apă
Puneţi tăviţele pentru gheaţă în
compartimentul congelator.
Simbolurile indică diferite tipuri de alimente
congelate.
Numerele indică durata de depozitare, în luni,
pentru tipul respectiv de alimente congelate.
Valabilitatea valorii superioare sau inferioare
a duratei de depozitare indicate depinde de
calitatea alimentelor şi de tratamentul aplicat
acestora înainte de congelare.
Calendarul alimentelor congelate
Informaţii şi sfaturi
Sunete normale în timpul funcţionării:
Recomandări privind păstrarea în
frigider
Următoarele sunete sunt normale pe durata
funcţionării:
Recomandări utile:
•
•
•
•
•
Un sunet slab ca un clipocit sau fierbere
de la bobine atunci când agentul
refrigerant este pompat.
Un sunet ca un bâzâit sau de pulsare de la
compresor când agentul refrigerant este
pompat.
Un zgomot brusc de fisurare din interiorul
aparatului cauzat de dilatarea termică (un
fenomen fizic natural care nu este
periculos).
Un clic slab de la regulatorul de
temperatură atunci când compresorul
porneşte sau se opreşte.
Recomandări pentru economisirea
energiei
•
Nu deschideţi uşa prea des şi nu o lăsaţi
deschisă mai mult decât este absolut
necesar.
Recomandări pentru conservarea
alimentelor proaspete
•
•
•
34
Nu puneţi alimente calde şi nu păstraţi
lichide care se evaporă în frigider.
Acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai ales
dacă au un miros puternic.
Poziţionaţi alimentele astfel încât aerul să
poată circula liber în jurul lor.
•
•
•
•
Carne (toate tipurile): ambalaţi într-un
ambalaj adecvat şi puneţi pe raftul de
sticlă, deasupra sertarului pentru legume.
Depozitaţi carnea pentru cel mul 1-2 zile.
Alimente gătite, gustări reci: acoperiţi şi
puneţi pe orice raft.
Legume şi fructe: spălaţi bine şi puneţi întrun sertar special. Bananele, cartofii, ceapa
şi usturoiul nu trebuie păstrate în frigider
dacă nu sunt ambalate.
Unt şi brânză: puneţi într-un recipient
special etanş sau împachetaţi într-o folie
de aluminiu sau pungă de polietilenă
pentru a nu permite pe cât posibil contactul
cu aerul.
Sticle: închideţi cu un capac şi puneţi pe
raftul pentru sticle de pe uşă sau (dacă
există) suportul pentru sticle.
Recomandări privind congelarea
•
•
•
•
Congelaţi numai alimente de calitate
superioară, proaspete şi bine curăţate.
Pentru o congelare şi dezgheţare mai
eficientă, împărţiţi alimentele în porţii mici.
Înveliţi alimentele în foile de aluminiu sau
polietilenă. Pachetele trebuie să fie închise
ermetic.
Pentru a evita creşterea în temperatură a
alimentelor deja congelate, nu puneţi
alimente proaspete necongelate direct
lângă cele congelate.
•
•
•
Alimentele fără grăsime se păstrează mai
bine şi pe o perioadă mai îndelungată
decât cele grase. Sarea reduce perioada
de păstrare a alimentelor.
Nu consumaţi cuburile de gheaţă, apa
îngheţată sau îngheţata imediat după ce
le-aţi scos din congelator. Pericol de
degerare.
Pentru a putea ţine evidenţa perioadei de
depozitare se recomandă să notaţi data
congelării pe fiecare pachet.
•
•
•
Asiguraţi-vă că alimentele congelate sunt
transferate din magazin în congelator cât
mai repede posibil.
După dezgheţare, alimentele se
deteriorează rapid şi nu mai pot fi
congelate din nou.
Nu depăşiţi perioada de păstrare indicată
de producătorul alimentelor.
Recomandări pentru stocarea
alimentelor congelate
•
Asiguraţi-vă că alimentele congelate
comercial au fost păstrate în mod
corespunzător în magazin.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Avertismente generale
ATENŢIE! Scoateţi ştecherul din
priză înainte de a efectua orice
operaţie de întreţinere
Acest aparat conţine hidrocarburi
în unitatea de răcire; prin urmare
întreţinerea şi reîncărcarea
trebuie efectuate numai de
tehnicieni autorizaţi.
Accesoriile şi celelalte piese ale
aparatului nu sunt adecvate
pentru a fi spălate în maşina de
spălat vase.
Curăţarea periodică
ATENŢIE! Nu trageţi, nu
deplasaţi şi nu deterioraţi
conductele şi/sau cablurile din
interiorul aparatului.
2.
3.
4.
Verificaţi regulat garniturile uşii şi ştergeţile pentru a vă asigura că sunt curate.
Clătiţi şi uscaţi bine.
Dacă este accesibil, curăţaţi cu o perie
condensatorul şi compresorul din spatele
aparatului.
Astfel se vor îmbunătăţi performanţele
aparatului şi se va economisi energia.
Dezgheţarea frigiderului
Gheaţa este eliminată automat din
evaporatorul compartimentului frigider de
fiecare dată când se opreşte motorul
compresorului, în timpul utilizării normale.
Apa rezultată din dezgheţare se scurge printrun canal într-un recipient special situat în
spatele aparatului, deasupra compresorului
motorului, de unde se evaporă.
Este necesară curăţarea periodică a orificiului
de evacuare a apei rezultate din dezgheţare,
situat in mijlocul canalului de colectare din
compartimentul frigider, pentru ca apa să nu
dea pe dinafară şi să nu se scurgă peste
alimente.
ATENŢIE! Nu deterioraţi sistemul
de răcire.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1.
Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o
soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
35
Scoateţi toate alimentele din acesta,
înfăşuraţi-le în mai multe straturi de ziar şi
puneţi-le într-un loc răcoros.
AVERTISMENT! Nu atingeţi
alimentele congelate cu
mâinile ude. În contact cu
alimentele mâinile vă pot
îngheţa.
3. Lăsaţi uşa deschisă.
Pentru a accelera procesul de
dezgheţare, puneţi o oală cu apă caldă în
compartimentul congelator. Suplimentar,
îndepărtaţi bucăţile de gheaţă care se
desprind înainte de terminarea
dezgheţării.
4. După terminarea dezgheţării, uscaţi bine
interiorul.
5. Porniţi aparatul.
După trei ore, puneţi alimentele din nou în
compartimentul congelator.
2.
Decongelarea congelatorului
ATENŢIE! Nu folosiţi niciodată
instrumente metalice ascuţite
pentru a îndepărta gheaţa de pe
evaporator deoarece îl puteţi
deteriora. Nu utilizaţi dispozitive
mecanice sau instrumente diferite
de cele recomandate de
producător pentru a accelera
procesul de dezgheţare.
Creşterea temperaturii pachetelor
cu alimente congelate, în timpul
dezgheţării, poate scurta durata
de conservare în siguranţă a
acestora.
Cu aproximativ 12 ore înainte de
dezgheţare, setaţi o temperatură
mai redusă pentru a acumula
suficientă rezervă de răcire
pentru întreruperea funcţionării.
Întotdeauna se va forma gheaţă pe rafturile
congelatorului şi în jurul compartimentului
superior.
Dezgheţaţi congelatorul atunci când grosimea
stratului de gheaţă atinge aproximativ 3-5
mm.
1.
Opriţi aparatul sau scoateţi ştecherul din
priză.
Depanare
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
36
Perioadele de nefuncţionare
Atunci când aparatul nu este utilizat perioade
îndelungate, luaţi următoarele măsuri de
precauţie:
1.
2.
3.
4.
5.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
Scoateţi toate alimentele.
Dezgheţaţi aparatul (dacă este cazul).
Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a preveni
formarea mirosurilor neplăcute.
ATENŢIE! Dacă doriţi să
menţineţi aparatul pornit, rugaţi
pe cineva să-l verifice din când în
când pentru ca alimentele din
interior să nu se strice în cazul
unei pene de curent.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Aparatul nu funcţionează.
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul este oprit.
Porniţi aparatul.
Ştecherul nu este introdus
corect în priză.
Introduceţi ştecherul corect în
priză.
Nu există tensiune la priză.
Conectaţi alt aparat electric la
priză. Contactaţi un electrician
calificat.
Becul se află în modul de
aşteptare.
Închideţi şi deschideţi uşa.
Becul este defect.
Consultaţi paragraful „Înlocui‐
rea becului”.
Temperatura nu este setată
corect.
Consultaţi „Funcţionarea”.
Au fost introduse multe pro‐
duse alimentare în acelaşi
timp.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi ve‐
rificaţi din nou temperatura.
Temperatura camerei este
prea mare.
Consultaţi desenul cu clasa cli‐
matică de pe plăcuţa cu date
tehnice.
Alimentele introduse în
aparat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura came‐
rei înainte de a le introduce în
aparat.
Uşa nu este închisă corect.
Consultaţi secţiunea „Închide‐
rea uşii”.
Uşa nu este închisă corect
sau garnitura este defor‐
mată/murdară.
Consultaţi secţiunea „Închide‐
rea uşii”.
Dopul de scurgere a apei
nu este poziţionat corect.
Poziţionaţi dopul de scurgere a
apei în mod corect.
Temperatura nu este setată
corect.
Consultaţi „Funcţionarea”.
Pe peretele din spate al frigi‐
derului curge apă.
În timpul procesului de dez‐
gheţare automată, gheaţa
de pe peretele din spate se
topeşte.
Acest lucru este normal.
În frigider curge apă.
Alimentele pot împiedica
scurgerea apei în colector.
Asiguraţi-vă că alimentele nu
ating peretele din spate.
Becul nu funcţionează.
Compresorul funcţionează
continuu.
Există prea multă gheaţă.
37
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Orificiul pentru drenarea
apei este înfundat.
Curăţaţi orificiul pentru drena‐
rea apei.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei re‐
zultate din topire nu este
conectat la tăviţa de evapo‐
rare situată pe compresor.
Puneţi tubul de drenare a apei
rezultate din topire în tăviţa de
evaporare.
Temperatura din aparat este
prea mică/prea mare.
Regulatorul de temperatură
nu este setat corect.
Setaţi o temperatură mai
mare/mai mică.
Uşa nu este închisă corect.
Consultaţi secţiunea „Închide‐
rea uşii”.
Temperatura alimentelor
este prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimentelor
să scadă până la temperatura
camerei înainte de stocare.
Sunt conservate prea multe
alimente în acelaşi timp.
Puneţi mai puţine alimente în
acelaşi timp.
Grosimea stratului de
gheaţă este mai mare de
4-5 mm.
Decongelaţi aparatul.
Uşa a fost deschisă prea
des.
Deschideţi uşa doar dacă este
necesar.
Aerul rece nu circulă în
aparat.
Asiguraţi circulaţia aerului rece
prin aparat.
Dacă soluţia indicată nu conduce
la rezultatul dorit, contactaţi cel
mai apropiat Centru de service
autorizat.
1.
Folosind degetele, întindeţi uşor ambele
laturi ale capacului transparent pentru a le
desface şi desprindeţi capacul trăgându-l
în direcţia săgeţilor.
1
Înlocuirea becului
Aparatul este echipat cu o sursă
de lumină interioară de tip LED
cu o durată mare de funcţionare.
2
1
Se recomandă insistent utilizarea
exclusivă a pieselor de schimb
originale.
Folosiţi doar becuri LED (soclu
E14). Puterea maximă este
marcată pe bec.
ATENŢIE! Scoateţi ştecherul din
priză.
38
2.
Înlocuiţi becul cu unul cu caracteristici
identice proiectat special pentru utilizarea
în aparatele electrocasnice.
3.
4.
5.
Puneţi la loc capacul becului.
Introduceţi ştecherul în priză.
Deschideţi uşa.
Verificaţi dacă becul se aprinde.
2.
3.
Închiderea uşii
1.
Dacă este nevoie, reglaţi uşa. Consultaţi
instrucţiunile de montare.
Dacă este nevoie, înlocuiţi garniturile
defecte ale uşii. Contactaţi Centrul de
service autorizat.
Curăţaţi garniturile uşii.
Date tehnice
Fişă cu informaţii despre produs
Marcă
Zanker
Model
KBB29011SK PNC925503042
Categorie
7. Frigider - congelator
Clasă de eficienţă energetică
A+
Consumul de energie electrică în kWh/an, bazat pe re‐
zultatele testelor standard pentru 24 de ore. Consumul
real de energie va depinde de modul de utilizare a apa‐
ratului şi de amplasamentul acestuia.
291
Volumul de depozitare în litri, Frigider
196
Volumul de depozitare în litri, Stea
-
Volumul de depozitare în litri, Zonă pivniţă
-
Volumul de depozitare în litri, Vin
-
Volumul de depozitare în litri, Total
268
Volumul de depozitare în litri, Congelator
72
Volumul de depozitare în litri, Răcitor
-
Volumul de depozitare în litri, Alte compartimente
-
Număr stele al compartimentului congelator cu cel mai
mare volum de depozitare (I)
****
Temperatura proiectată a „altor compartimente” > 14 °C
(°C), dacă există
-
Fără gheaţă (D/N), Frigider
Nu
Fără gheaţă (D/N), Congelator
Nu
Autonomie fără curent în h
22
Capacitate de îngheţare în kg/24h
4
Clasă climă
SN-N-ST-T
Cea mai mică temperatură ambientală la care acest
aparat este menit a fi utilizat, în °C
10
39
Cea mai mare temperatură ambientală la care acest
aparat este menit a fi utilizat, în °C
43
Emisii sonore dB(A) re1 pW
36
Aparat încorporabil D/N
Da
Acest aparat este menit a fi utilizat exclusiv pentru de‐
pozitarea de vin D/N
Nu
Date tehnice suplimentare
Dimensiunile spaţiului
pentru încorporare
Înălţime
1780 mm
Lăţime
560 mm
Adâncime
550 mm
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu date tehnice, aflată pe partea
exterioară sau interioară a aparatului şi pe
eticheta energetică.
Informaţii privind mediul
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul .
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare. Ajutaţi
la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi
la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele
40
marcate cu acest simbol împreună cu
deşeurile menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
Obsah
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Prevádzka
Každodenné používanie
41
42
44
45
46
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Technické údaje
47
48
49
52
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za
telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou
alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a
prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti
nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Tento spotrebič smie byť používaný deťmi medzi 3 a 8 rokmi
a osobami s veľmi rozsiahlymi a zložitými hendikepmi, ak
boli správne poučené.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Všeobecná bezpečnosť
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a
podobnom prostredí, ako sú napr.:
41
chalupy, chaty, kuchynské priestory pre zamestnancov v
obchodoch, úradoch a v inom pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča alebo
konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia zostať voľné
a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné prostriedky, ak ich neodporučil
výrobca.
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak
ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako napríklad
aerosólové nádoby s horľavými hnacími látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Bezpečnostné pokyny
Montáž
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
42
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený
spotrebič.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho
nainštalovaním do zabudovanej štruktúry.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané
so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
•
•
•
•
používajte ochranné rukavice a uzavretú
obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže prúdiť
vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene smeru
otvárania dvierok počkajte minimálne 4
hodiny pred pripojením spotrebiča do
napájania. Je to potrebné na to, aby olej
stiekol späť do kompresora.
Pred vykonávaním úprav na spotrebiči
(napr. zmena smeru otvárania dvierok)
vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
•
•
•
•
•
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré sú
príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite jeho
prednú hranu, aby ste nepoškriabali
podlahu.
Spotrebič obsahuje vrecko s vysúšadlom.
Nie je to hračka. Nie je na jedenie.
Okamžite ho vyhoďte.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
VAROVANIE! Pri umiestňovaní
spotrebiča sa uistite, že nie je
elektrický napájací kábel
zachytený alebo poškodený.
VAROVANIE! Nepoužívajte
viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom štítku
sú kompatibilné s elektrickým napätím
zdroja napájania.
Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor). Ak je
potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko alebo elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou
úrovňou environmentálnej kompatibility.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci
okruh, ktorý obsahuje izobután.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
•
Typ žiarovky použitý v tomto spotrebiči je
určený iba pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie domácnosti.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia alebo
poškodenia spotrebiča.
Použitie
VAROVANIE! Riziko poranenia,
popálenia, zásahu elektrickým
prúdom alebo riziko požiaru.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné elektrické
spotrebiče (napr. výrobníky zmrzliny),
pokiaľ nie sú na tento účel určené
výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite sa,
že v miestnosti nie sú plamene a zdroje
vznietenia. Miestnosť dobre vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené
a nealkoholické nápoje. Vytvoril by sa tlak
na nádobu s nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani
kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte žiadne
predmety, ani sa ich nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na obale
mrazených potravín.
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
43
•
•
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a dopĺňanie
jednotky smie vykonať iba kvalifikovaná
osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča a v
prípade potreby ho vyčistite. Ak je odtok
upchatý, odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto
spotrebiča nepoškodzujú ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii spotrebiča
vám poskytne váš miestny úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej jednotky,
ktorá sa nachádza blízko výmenníka tepla.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia alebo
udusenia.
Inštalácia
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Klima‐
tická
trieda
Umiestnenie
Pri inštalácii postupujte podľa
pokynov na inštaláciu.
T
Miesto inštalácie
Tento spotrebič nainštalujte do suchého a
dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
44
Teplota prostredia
Zapojenie do elektrickej siete
•
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
+16 °C až +43 °C
Pri prevádzke mimo uvedeného
rozsahu môže dôjsť pri
niektorých typoch modelov k
určitým funkčným problémom.
Správnu prevádzku je možné
zaručiť len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti týkajúce
sa miesta inštalácie spotrebiča,
obráťte sa na predajcu, na náš
zákaznícky servis alebo na
najbližšie autorizované servisné
stredisko.
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od
tepelných zdrojov, ako sú radiátory, ohrievače
vody, priame slnečné svetlo a pod.
Zabezpečte, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
•
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na typovom
štítku zodpovedajú vašim domácim
hodnotám napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka na
napájacom kábli obsahuje kontakt, ktorý
slúži na tento účel. Ak domáca sieťová
zásuvka nie je uzemnená, spotrebič
•
•
pripojte k samostatnému uzemneniu v
súlade s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť
pri nedodržaní hore uvedených
bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
UPOZORNENIE! Pri inštalácii
postupujte podľa pokynov na
inštaláciu.
Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Prevádzka
Zapnutie
1.
2.
Zástrčku zasuňte do zásuvky elektrickej
siete.
Otočte regulátor teploty doprava do
strednej polohy.
Vypnutie
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládač
teploty do polohy „O”.
Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky.
1.
2.
Minimálne chladenie sa dosiahne
otočením regulátora teploty smerom na
nižšie nastavenia.
Maximálne chladenie sa dosiahne
otočením regulátora teploty smerom na
vyššie nastavenia.
Stredné nastavenie je vo
všeobecnosti najvhodnejšie.
Presné nastavenie si treba
vyberať s prihliadnutím na
skutočnosť, že teplota v
spotrebiči závisí od:
• teploty v miestnosti,
• od toho, ako často sa otvárajú
dvere,
• množstva uchovávaných
potravín,
• umiestnenia spotrebiča.
UPOZORNENIE! Ak je teplota
okolia vysoká alebo je spotrebič
úplne naplnený, a pritom je
spotrebič nastavený na najnižšiu
teplotu, môže pracovať
nepretržite, čo spôsobí tvorbu
námrazy na zadnej stene. V
tomto prípade treba regulátor
nastaviť na vyššiu teplotu, aby
mohlo prebehnúť automatické
odmrazovanie a znížila sa
spotreba energie.
45
Každodenné používanie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho
vnútro a všetky jeho diely umyť vlažnou
vodou s prídavkom neutrálneho umývacieho
prostriedku, aby ste odstránili typický zápach
nového spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte
saponáty, abrazívne prášky ani
čistiace prostriedky na báze
chlóru alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
Umiestnenie priehradiek na dverách
Priehradky na dverách možno umiestniť v
rôznej výške, aby ste mohli uložiť balenia
potravín rôznych veľkostí.
1.
2.
Postupne ťahajte priehradku nahor, kým
sa neuvoľní.
Vložte ju do požadovanej polohy.
Nepremiestňujte sklenenú policu
nad zásuvkou na ovocie a
zeleninu, aby bola zaručená
správna cirkulácia vzduchu.
Zmrazovanie a skladovanie mrazených
potravín
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie
čerstvých potravín a na dlhodobé
uchovávanie mrazených a hlboko mrazených
potravín.
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po
určitom čase mimo prevádzky nechajte
spotrebič pred vložením potravín bežať
najmenej 2 hodiny pri najvyššom nastavení.
Potraviny určené na zmrazenie vložte do
strednej priehradky.
Maximálne množstvo potravín, ktoré možno
zmraziť za 24 hodín, sa uvádza na typovom
štítku, ktorý sa nachádza vo vnútri
spotrebiča.
Proces zmrazenia trvá 24 hodín, počas tohto
času nepridávajte ďalšie potraviny na
zmrazenie.
Keď je proces zmrazenia hotový, môžete
obnoviť pôvodne nastavenú teplotu.
Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými
lištami, aby ste poličky mohli umiestniť do
požadovanej polohy.
46
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín, napríklad v
dôsledku výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že doba
výpadku energie bola dlhšia ako
údaj uvedený v technických
údajoch pod položkou
„akumulačná doba“, rozmrazené
potraviny treba čo najskôr
spotrebovať alebo uvariť a až
potom znova zmraziť (po
ochladení).
Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa
pred použitím môžu rozmrazovať
v chladiacom priestore alebo pri izbovej
teplote, v závislosti od času, ktorý máte k
dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď sú
ešte zmrazené, hneď po vybratí z mrazničky:
v tomto prípade varenie potrvá dlhšie.
Výroba ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou alebo
dvoma miskami na prípravu ľadových kociek.
Na uvoľňovanie misiek z
mrazničky nepoužívajte kovové
nástroje.
1.
2.
Tieto misky naplňte vodou
Misky s ľadom vložte do mraziaceho
priestoru.
Kalendár mrazených potravín
Tieto symboly označujú rôzne druhy
mrazených potravín.
Čísla indikujú dobu skladovania príslušných
druhov potravín v mesiacoch. To, či platí
horný alebo dolný limit uvádzanej doby
skladovania, závisí od kvality potravín a od
ich úpravy pred zmrazením.
Tipy a rady
Normálne zvuky pri prevádzke
Nasledovné zvuky sú pri bežnej prevádzke
normálne:
•
•
•
•
•
•
Cievka vydáva slabé bublanie a zurčanie
pri prečerpávaní chladiva.
Kompresor vydáva bzučanie a pulzovanie
pri prečerpávaní chladiva.
Náhle praskanie vychádzajúce z vnútra
spotrebiča býva spôsobené tepelnou
dilatáciou (prirodzený a nie nebezpečný
fyzický jav).
Regulátor teploty vydáva slabé kliknutie pri
zapnutí alebo vypnutí kompresora.
•
•
Rady pre úsporu energie
•
Dvere spotrebiča neotvárajte príliš často
a nenechávajte ich otvorené dlhšie, ako je
absolútne nevyhnutné.
Rady na chladenie čerstvých potravín
•
•
•
Do chladničky nevkladajte teplé potraviny
ani odparujúce sa kvapaliny.
Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne ak
majú prenikavú arómu.
Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
Rady pre chladenie
Užitočné rady:
•
zásuvkou na zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
Varené a studené jedlá: zakryte a
umiestnite na ľubovoľný rošt.
Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite a
vložte do špeciálnej zásuvky. V chladničke
sa nesmú skladovať banány, zemiaky,
cibuľa ani cesnak, ak nie sú zabalené.
Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo zabaľte
do hliníkovej fólie alebo polyténového
vrecka, aby ste odstránili čo najviac
vzduchu.
Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo do
police na fľaše (ak je k dispozícii).
Rady pre zmrazovanie
•
•
•
•
•
Zmrazujte iba potraviny špičkovej kvality,
čerstvé a dôkladne vyčistené.
Potraviny pre účinnejšie zmrazovanie a
rozmrazovanie rozdeľte na malé porcie.
Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyetylénu. Skontrolujte, či je obal
vzduchotesný.
Aby ste predišli nárastu teploty už
zmrazených potravín, neklaďte priamo
vedľa nich čerstvé nezmrazené potraviny.
Chudé potraviny sa uchovávajú lepšie
a dlhšie ako tučné. Soľ skracuje dobu
skladovateľnosti potravín.
Mäso (všetky druhy): zabaľte do vhodného
balenia a položte na sklenenú policu nad
47
•
•
Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky
nekonzumujte ihneď po vybratí z
mrazničky. Hrozí nebezpečenstvo omrzlín.
Odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazovania, aby ste mohli
presne sledovať dobu uchovávania.
•
•
•
Rady na uchovávanie mrazených
potravín
•
Dbajte, aby ste mrazené potraviny
preniesli z predajne potravín do mrazničky
podľa možnosti čo najrýchlejšie.
Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia
a nesmú sa znova zmrazovať.
Neprekračujte dobu skladovania uvedenú
výrobcom potravín.
Presvedčite sa, že maloobchodný predajca
adekvátne skladuje komerčné mrazené
potraviny.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné upozornenia
UPOZORNENIE! Pred
akoukoľvek údržbou spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
V chladiacej jednotke spotrebiča
sa nachádzajú uhľovodíky, preto
smie údržbu a doplnenie chladiva
vykonať výhradne autorizovaný
technik.
Príslušenstvo a časti spotrebiča
sa nesmú umývať v umývačke
riadu.
Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE! Neťahajte,
nepresúvajte a nepoškodzujte
žiadne rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE! Nepoškodzujte
chladiaci systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1.
2.
3.
48
Vnútro spotrebiča a príslušenstvo umyte
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
saponátu.
Pravidelne kontrolujte tesnenia dvierok a
udržiavajte ich čisté. Zvyšky potravín a
nečistoty utrite handričkou.
Opláchnite a riadne vysušte.
4.
Kefou vyčistite kondenzátor a kompresor
na zadnej strane spotrebiča, ak sú
prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom zastavení
motora kompresora. Odmrazená voda odteká
cez žliabok do osobitnej nádoby na zadnej
stene spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor v strednej
časti chladiaceho priestoru pravidelne čistili,
aby sa zabránilo pretekaniu vody a jej
kvapkaniu na potraviny vnútri chladničky.
Odmrazovanie mrazničky
UPOZORNENIE! Na
odstraňovanie námrazy z
výparníka nikdy nepoužívajte
ostré predmety. Mohli by ste
spotrebič poškodiť. Na urýchlenie
odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné
prostriedky, s výnimkou
prostriedkov, ktoré odporučil
výrobca. Počas odmrazovania
spotrebiča stúpne teplota
mrazených potravín, preto sa
môže skrátiť ich trvanlivosť.
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte nižšiu
teplotu, aby si potraviny vytvorili
dostatočnú rezervu chladu pred
prerušením činnosti.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku
približne 3 až 5 mm, mrazničku odmrazte.
2.
Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
1.
Na policiach a v okolí hornej časti mrazničky
sa vždy vytvára určité množstvo námrazy.
1.
Dvere nechajte otvorené.
Do mraziaceho priestoru vložte hrniec s
teplou vodou, aby sa proces
odmrazovania urýchlil. Kusy ľadu, ktoré sa
dajú oddeliť, vyberajte už počas
odmrazovania.
4. Po ukončení odmrazovania vnútro
dôkladne osušte.
5. Spotrebič zapnite.
Po troch hodinách vložte potraviny, ktoré ste
predtým vybrali, späť do mrazničky.
3.
Spotrebič vypnite alebo vytiahnite
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Vyberte všetky skladované potraviny,
zabaľte ich do niekoľkých vrstiev
novinového papiera a uložte na chladnom
mieste.
VAROVANIE! Mrazených
potravín sa nedotýkajte
mokrými rukami. Ruky by
vám mohli primrznúť k
potravinám.
2.
3.
4.
5.
Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
Vyberte všetky potraviny.
Odmrazte spotrebič (v prípade potreby).
Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného zápachu.
UPOZORNENIE! Ak chcete
spotrebič ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho raz za
čas skontroloval a zabránil tak
znehodnoteniu potravín v prípade
výpadku napájania.
Riešenie problémov
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Spotrebič nefunguje.
Možné príčiny
Riešenie
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebi‐
ča nie je správne zapojená
do sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku zapojte správ‐
ne do sieťovej zásuvky.
49
Problém
Riešenie
Sieťová zásuvka nie je pod
napätím.
Do sieťovej zásuvky skúste za‐
pojiť iný spotrebič. Obráťte sa
na kvalifikovaného elektrikára.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žiarov‐
ky”.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom štít‐
ku.
Potraviny vložené do spo‐
trebiča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte potravi‐
ny vychladnúť na izbovú teplo‐
tu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie dvie‐
rok“.
Dvierka nie sú správne za‐
tvorené alebo tesnenie je
zdeformované/špinavé.
Pozrite si časť „Zatvorenie dvie‐
rok“.
Uzáver odtokového kanáli‐
ka nie je správne umiestne‐
ný.
Uzáver odtokového kanálika
vložte správnym spôsobom.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Po zadnej stene chladničky
steká voda.
Počas automatického odm‐
razovania sa námraza roz‐
tápa na zadnej stene.
Je to normálne.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Potraviny uložené v spotre‐
biči bránia odtekaniu vody
do odtokového kanálika.
Dávajte pozor, aby sa potraviny
nedotýkali zadnej steny.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Odtokový kanálik na vodu z
rozmrazenej námrazy nie je
pripojený k odparovacej mi‐
ske nad kompresorom.
Odtokový kanálik pripevnite k
odparovacej miske.
Nesvieti žiarovka.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
Príliš veľa námrazy a ľadu.
Voda vyteká na podlahu.
50
Možné príčiny
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu te‐
plotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie dvie‐
rok“.
Teplota potravín je príliš vy‐
soká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Námraza je hrubšia ako 4-5
mm.
Spotrebič odmrazte.
Dvierka ste otvárali príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to po‐
trebné.
V spotrebiči neprúdi stude‐
ný vzduch.
Zabezpečte prúdenie studené‐
ho vzduchu v spotrebiči.
Ak pomocou hore uvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované servisné
stredisko.
1
2
Výmena osvetlenia
1
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Dôrazne sa odporúča používať
iba originálne náhradné diely.
1.
Použite iba LED žiarovky (E14
základné). Maximálny výkon je
uvedený na jednotke žiarovky.
2.
UPOZORNENIE! Zástrčku
sieťového kábla vytiahnite zo
sieťovej zásuvky.
3.
4.
Prstami mierne roztvorte obe strany
priehľadného krytu, aby ste ich rozopli a
odpojte kryt jeho potiahnutím v smere
šípok.
5.
Žiarovku vymeňte za žiarovku s
rovnakými parametrami a špeciálne
určenú pre domáce spotrebiče.
Namontujte kryt žiarovky.
Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej
zásuvky.
Dvierka otvorte.
Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.
Zatvorenie dvierok
1.
2.
Očistite tesnenia dvierok.
V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si montážne pokyny.
51
3.
V prípade potreby vymeňte poškodené
tesnenia dvierok. Obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
Technické údaje
Informačný list výrobku
52
Obchodná značka
Zanker
Model
KBB29011SK PNC925503042
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A+
Spotreba energie v kWh za rok na základe výsledkov
štandardného testu za 24 hodín. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa
a kde je umiestnený
291
Skladovací objem v litroch, Chladnička
196
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplotou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
268
Skladovací objem v litroch, Mraznička
72
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s najväčším
skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak existu‐
jú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Nie
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
22
Kapacita mrazenia v kg/24 h
4
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
10
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
36
Vstavaný spotrebič A/N
Áno
Tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie vína
A/N
Nie
Dodatočné technické údaje
Rozmery výklenku
Výška
1780 mm
Šírka
560 mm
Hĺbka
550 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej strane
spotrebiča a na štítku energetických
parametrov.
Ochrana životného prostredia
Materiály označené symbolom odovzdajte na
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
recykláciu. . Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
53
*
54
55
www.electrolux.com/shop
222376048-A-032019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising