ZANKER | KBB29011SK | User manual | Zanker KBB29011SK Handleiding

Zanker KBB29011SK Handleiding
Gebruik‐
saanwijzing
User Manual
Notice d'utili‐
sation
Benutzerin‐
formation
Koel-vries‐
combinatie
Fridge
Freezer
Réfrigéra‐
teur/congéla‐
teur
Kühl - Ge‐
frierschrank
KBB29011SK
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Bediening
Dagelijks gebruik
2
3
5
5
6
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
7
8
9
12
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van
het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade
veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig
gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de 3 en 8 jaar
oud en personen met zware en complexe beperkingen, indien ze duidelijk
zijn geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder toezicht
staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder ze op
gepaste wijze.
Algemene veiligheid
•
2
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke
toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere
werkomgevingen
Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere middelen om
het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de
fabrikant zijn aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast,
tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen
neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas in dit
apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende
serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Veiligheidsvoorschriften
Installatie
WAARSCHUWING! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de
ingebouwde structuur installeert.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want
het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen
en gesloten schoeisel.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan
circuleren.
Bij de eerste installatie of na het omdraaien van de
deur moet u minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit. Hierdoor kan de
olie terug in de compressor stromen.
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
handelingen aan het apparaat uitvoert (bijv. het
omdraaien van de deur).
•
•
•
•
•
•
Installeer het apparaat niet in de nabijheid van
radiatoren, fornuizen, ovens of kookplaten.
Stel het apparaat niet bloot aan regen.
Installeer het apparaat niet op een plaats met direct
zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes die te vochtig
of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen.
Het apparaat bevat een zakje droogmiddel. Dit is
geen speelgoed. Dit is geen levensmiddel. Gooi het
onmiddellijk weg.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar voor brand
en elektrische schokken.
WAARSCHUWING! Zorg er bij het
plaatsen van het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of wordt
beschadigd.
3
WAARSCHUWING! Gebruik geen
meerwegstekkers en verlengsnoeren.
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met elektrische
vermogen van de netstroom.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig
stopcontact.
Zorg dat u de elektrische onderdelen (hoofdstekker,
kabel, compressor) niet beschadigt. Neem contact
met de erkende servicedienst of een elektricien om
de elektrische onderdelen te wijzigen.
De stroomkabel moet lager blijven dan het niveau
van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te
koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
Het apparaat bevat ontvlambaar gas, isobutaan
(R600a), een aardgas met een hoge ecologische
compatibiliteit. Zorg ervoor dat u het koelcircuit dat
isobutaan bevat, niet beschadigt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk
geschikt verklaard door de fabrikant.
Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg er
dan voor dat er zich geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer bevinden. Ventileer
de kamer goed.
Zet geen hete items op de kunststofonderdelen van
het apparaat.
Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het
vriesvak. Dit zal extra druk in de drankfles
veroorzaken.
Bewaar geen ontvlambare gassen en vloeistoffen in
het apparaat.
Plaats geen ontvlambare producten of gerechten die
vochtig zijn gemaakt met ontvlambare producten in,
bij of op het apparaat.
Raak de compressor of condensator niet aan. Ze
zijn heet.
Zorg ervoor dat u nooit met natte of vochtige
handen items uit het vriesvak verwijderd of
aanraakt.
•
•
Vries ontdooide voedingswaren nooit opnieuw in.
Bewaar de voedingswaren volgens de instructies op
de verpakking.
Binnenverlichting
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken.
•
De soort lamp die in dit apparaat gebruikt wordt, is
uitsluitend geschikt voor huishoudelijke apparaten.
Gebruik deze niet voor andere doeleinden.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel
of schade aan het apparaat.
•
•
•
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen
verricht.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen mogen
de eenheid onderhouden en herladen.
Controleer regelmatig de afvoer van het apparaat en
reinig het indien nodig. Indien de afvoer verstopt is,
zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
Servicedienst
•
•
Neem contact op met een erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel
of verstikking.
•
•
•
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit
weg.
Verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen en
huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit
apparaat zijn ozonvriendelijk.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen.
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
Veroorzaak geen schade aan het deel van de
koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar
bevindt.
Montage
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Elektrische aansluiting
•
Locatie
Raadpleeg de montage-instructies voor
de installatie.
Installeer, om de beste prestatie te garanderen, het
apparaat van hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor dat lucht vrij
aan de achterkant van het apparaat kan circuleren.
•
•
Plaatsing
Installeer het apparaat op een droge, goed
geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Bij bepaalde modeltypes kunnen er
functionele problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste werking van het
apparaat kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt gerespecteerd.
Als u twijfels hebt over waar het
apparaat te installeren, raadpleeg dan de
verkoper, de klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende servicedienst.
•
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en
de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met
de stroomtoevoer in uw huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien
van een contact voor dit doel. Als het stopcontact
niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de
geldende regels. Raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden
als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EEG -richtlijnen.
Ventilatievereisten
De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende
zijn.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Let op! Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.
Bediening
Inschakelen
Uitschakelen
1.
2.
Draai de temperatuurknop op de stand "O" om het
apparaat uit te schakelen.
Steek dan de stekker in het stopcontact.
Draai de temperatuurknop naar rechts op een
gemiddelde stand.
Temperatuurregelaar
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
5
1.
2.
Draai de thermostaatknop op een lagere stand om
de minimale koude te verkrijgen.
Draai de thermostaatknop op een hogere stand om
de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het
algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter worden
gekozen rekening houdend met het feit
dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die wordt
bewaard
• de plaats van het apparaat
Let op! Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig
gevuld is en de thermostaatknop op de
koudste instelling staat, kan het apparaat
continu werken, waardoor er ijs op de
achterwand gevormd wordt. In dat geval
moet de knop op een hogere
temperatuur gezet worden om
automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik
te beperken.
Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt,
wast u de binnenkant en de interne accessoires met
lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
Let op! Gebruik geen
reinigingsmiddelen, schuurpoeders,
chloor of reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
Het plaatsen van de deurplateaus
Om het bewaren van voedselverpakkingen van
verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
1.
2.
Trek het schap enigszins omhoog totdat het
loskomt.
Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal glijschoenen zodat de schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen worden.
Verwijder de glasplaat boven de
groentelade niet om een goede
luchtcirculatie te garanderen.
6
Invriezen en bewaren van diepgevroren
levensmiddelen
laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers
voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de
vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat
geval zal de bereiding iets langer duren.
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat
het niet gebruikt is inschakelt, dient u het apparaat
minstens 2 uur op een hoge instelling te laten werken
voordat u er producten in plaatst.
Om vers voedsel in te vriezen plaatst u het in het
middenvak.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor
het maken van ijsblokjes.
Gebruik geen metalen instrumenten om
de laden uit de vriezer te halen.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur
ingevroren kan worden is vermeld op het typeplaatje,
een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit.
1.
2.
Het invriesproces duurt 24 uur: vries tijdens deze
periode geen ander voedsel in.
Kalender ingevroren etenswaren
Vul de bakjes met water.
Zet de ijsbakjes in het vriesvak.
Als het invriesproces is voltooid, kunt u de eerder
ingestelde temperatuur in ere herstellen.
In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die op de kaart
met technische kenmerken onder
"maximale bewaartijd bij stroomuitval" is
vermeld, moet het ontdooide voedsel
snel geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en dan weer
worden ingevroren (nadat het afgekoeld
is).
De symbolen geven verschillende soorten ingevroren
etenswaren aan.
De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de
bijbehorende ingevroren etenswaren. Of de hoogste of
laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van
toepassing is, hangt af van de kwaliteit van de
etenswaren en eventuele bereiding voordat deze
werden ingevroren.
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u, voordat het
gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur
Aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden:
Tips voor energiebesparing
De volgende geluiden zijn normaal tijdens de werking:
•
•
•
•
•
Een zacht gorgelend en borrelend geluid als het
koelmiddel door leidingen wordt gepompt.
Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt rondgepompt.
Een plotseling krakend geluid uit de binnenkant van
het apparaat veroorzaakt door thermische uitzetting
(een natuurlijk en ongevaarlijk natuurkundig
fenomeen).
Een zacht klikkend geluid van de thermostaat als de
compressor aan of uit gaat.
De deur niet vaker openen of open laten staan dan
strikt noodzakelijk.
Tips voor het koelen van vers voedsel
•
•
•
Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen
in de koelkast.
Dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als
het een sterke geur heeft.
Plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk
omheen kan circuleren.
Tips voor het koelen
Nuttige tips:
7
•
•
•
•
•
Vlees (alle soorten): in plastic zakken verpakken en
op het glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.
Gekookte etenswaren, koude gerechten: bedekken
en op een schap leggen.
Fruit en groeten: goed wassen en in een speciale
lade leggen. Bananen, aardappelen, uien en
knoflook moeten als deze niet verpakt zijn niet in de
koelkast worden bewaard.
Boter en kaas: in speciale luchtdichte bakjes leggen
of in aluminiumfolie of plastic zakjes wikkelen om
zoveel mogelijk lucht uit te sluiten.
Flessen: afsluiten met een dop en in de deur
plaatsen of (indien beschikbaar) in het flessenrek.
•
•
•
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
•
•
Tips voor het invriezen
•
•
•
•
Vries alleen verse en grondig schoongemaakte
levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in.
Verdeel voor efficiënter invriezen en ontdooien het
voedsel in kleine porties.
Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic. Zorg
ervoor dat de verpakking luchtdicht is.
Om te voorkomen dat de temperatuur van al
ingevroren voedsel toeneemt, dient u vers voedsel
hier niet direct naast te plaatsen.
Smalle pakjes zijn makkelijker te bewaren dan
dikke. Zout maakt voedsel minder lang houdbaar.
IJsblokjes, ingevroren water of waterijsjes niet
meteen nadat ze uit de vriezer zijn gehaald opeten.
Gevaar voor bevriezing.
Het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje
te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al
bewaard is.
•
•
Verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren
levensmiddelen op geschikte wijze door de winkelier
werden bewaard.
Zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo
snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer
gebracht worden.
Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en
kan het niet opnieuw worden ingevroren.
Bewaar het voedsel niet langer dan de door de
fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Algemene waarschuwingen
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en hervullen
mag alleen uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt om in een
afwasmachine gewassen te worden.
Periodieke reiniging
Let op! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van het
apparaat en verplaats of beschadig ze
niet.
Let op! Let op dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
1.
2.
3.
4.
Maak de binnenkant en de accessoires schoon met
lauw water en wat neutrale zeep.
Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze
schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van resten zijn.
Spoel ze af en maak ze grondig droog.
Maak indien toegankelijk de condensor en de
compressor aan de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat verbeteren en
het elektriciteitsverbruik reduceren.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens
normale werking stopt, automatisch van de verdamper
van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een
gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant
van het apparaat, boven de compressormotor, waar het
verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater
in het midden van het koelvak regelmatig schoon te
8
maken om te voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
De vriezer ontdooien
Let op! Gebruik nooit scherpe metalen
hulpmiddelen om de rijp van de
verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Gebruik geen
mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn
aanbevolen. Een temperatuurstijging
tijdens het ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
Stel ongeveer 12 uur voordat u gaat
ontdooien een lagere temperatuur in om
voldoende koudereserve op te bouwen
voor de onderbreking tijdens de werking.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de
schappen van de vriezer en rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van
ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
1.
Trek de stekker uit het stopcontact of schakel het
apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in
een paar lagen krantenpapier en leg het op een
koele plaats.
WAARSCHUWING! Raak
ingevroren voedsel niet met natte
handen aan. Uw handen kunnen
dan aan de producten vastvriezen.
3. Laat de deur open staan.
Om het ontdooiproces te versnellen kunt u een bak
warm water in het vriesvak zetten. Verwijder
bovendien stukken ijs die afbreken voordat het
ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien, de binnenkant
grondig droog maken.
5. Zet het apparaat aan.
Plaats na drie uur het eerder verwijderde voedsel terug
in het vriesvak.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het
apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:
1.
2.
3.
4.
5.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Verwijder al het voedsel
Ontdooi het apparaat (indien nodig).
Maak het apparaat en alle toebehoren schoon.
Laat de deur/deuren open staan om onaangename
luchtjes te voorkomen.
Let op! Als u uw apparaat ingeschakeld
wilt laten, vraag dan iemand om het zo
nu en dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde voedsel
bederft, als de stroom uitvalt.
Probleemoplossing
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Wat moet u doen als ...
Storing
Het apparaat werkt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
9
Storing
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
Er is te veel vorst en ijs.
10
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op
het stopcontact aan. Bel een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is fout ingesteld.
Zie "Bediening".
Er worden veel producten tegelijk
geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan
nogmaals de temperatuur.
De omgevingstemperatuur is te
hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat
werd geplaatst, was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is niet correct gesloten of
de deurpakking is vervormd/vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De dop van de waterafvoer bevindt zich niet op de juiste plaats.
Plaats de dop voor de waterafvoer op
de juiste manier.
De temperatuur is fout ingesteld.
Zie "Bediening".
Er loopt water over de achterkant
van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces, ontdooit de rijp tegen de
achterwand.
Dat is juist.
Er loopt water in de koelkast.
Producten verhinderen dat het
water in de wateropvangbak
loopt.
Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de
verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is te
laag/hoog.
De temperatuurknop is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het voedsel
is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.
Er worden veel producten tegelijk
bewaard.
Plaats minder producten tegelijk.
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De dikte van de rijp is meer dan
4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het nodig is.
Er is geen koude luchtcirculatie in
het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
Het wordt ten zeerste aanbevolen
uitsluitend originele reserveonderdelen
te gebruiken.
Gebruik uitsluitend ledlampen (E14basis). Het maximale vermogen wordt
getoond op de lampunit.
2.
3.
4.
5.
Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje
met dezelfde kenmerken dat specifiek bedoeld is
voor huishoudelijke apparaten.
Plaats de afdekking van het lampje terug.
Steek de stekker in het stopcontact.
Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1.
2.
3.
Maak de afdichtingen van de deur schoon.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg de
montageaanwijzingen.
Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen.
Neem contact op met de erkende servicedienst.
Let op! Trek de stekker uit het
stopcontact.
1.
Spreid met uw vingers beide kanten van de
transparente deksel om deze los te maken en
neem de deksel af door in de richting van de pijlen
te trekken.
1
2
1
11
Technische gegevens
Productinformatieblad
12
Handelsmerk
Zanker
Model
KBB29011SK PNC925503042
Categorie
7. Koel-vrieskast
Energie-efficiëntieklasse
A+
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van
standaardtests gedurende 24 uur. Het feitelijke energieverbruik is
afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de
plaats waar het zich bevindt
291
Opslagvolume in liter, koelkast
196
Opslagvolume in liter, ster
-
Opslagvolume in liter, kelderzone
-
Opslagvolume in liter, wijn
-
Opslagvolume in liter, totaal
268
Opslagvolume in liter, diepvries
72
Opslagvolume in liter, koeler
-
Opslagvolume in liter, andere ruimten
-
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste opslagvolume (l)
****
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C (°C), indien
van toepassing
-
Vorstvrij (J/N), koelkast
Nee
Vorstvrij (J/N), vriezer
Nee
conserveringsduur bij stroomuitval in h
22
Vriesvermogen in kg/24h
4
Klimaatklasse
SN-N-ST-T
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om
te gebruiken, in °C
10
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om
te gebruiken, in °C
43
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
36
Ingebouwde apparatuur J/N
Ja
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn J/N
Nee
Aanvullende technische gegevens
Afmetingen van de inbouw
Hoogte
1780 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan
de binnen- of buitenkant van het apparaat en op het
energielabel.
Milieubescherming
Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de
verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid
en recycleer op een correcte manier het afval van
elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de
gemeente.
13
Contents
Safety information
Safety instructions
Installation
Operation
Daily use
14
15
16
17
18
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Technical data
19
20
21
23
Subject to change without notice.
Safety information
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied
instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damages
that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the
instructions in a safe and accessible location for future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
This appliance may be used by children between 3 and 8 years of age
and persons with very extensive and complex disabilities, if they have
been properly instructed.
Children of less than 3 years of age should be kept away from the
appliance unless continuously supervised.
Do not let children play with the appliance.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the
appliance without supervision.
Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
General Safety
•
14
This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other residential
type environments
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the
built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate
the defrosting process, other than those recommended by the
manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage
compartments of the appliance, unless they are of the type recommended
by the manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents.
Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal
objects.
Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable
propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its
Authorised Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
Safety instructions
Installation
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Remove all the packaging.
Do not install or use a damaged appliance.
Do not use the appliance before installing it in the
built-in structure.
Follow the installation instructions supplied with the
appliance.
Always take care when moving the appliance as it is
heavy. Always use safety gloves and enclosed
footwear.
Make sure the air can circulate around the
appliance.
At first installation or after reversing the door wait at
least 4 hours before connecting the appliance to the
power supply. This is to allow the oil to flow back in
the compressor.
Before carrying out any operations on the appliance
(e.g. reversing the door), remove the plug from the
power socket.
Do not install the appliance close to radiators or
cookers, ovens or hobs.
Do not expose the appliance to the rain.
•
•
•
•
Do not install the appliance where there is direct
sunlight.
Do not install this appliance in areas that are too
humid or too cold.
When you move the appliance, lift it by the front
edge to avoid scratching the floor.
The appliance contains a bag of desiccant. This is
not a toy. This is not food. Please dispose of it
immediately.
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electric shock.
Warning! When positioning the
appliance, ensure the supply cord is not
trapped or damaged.
Warning! Do not use multi-plug adapters
and extension cables.
•
•
•
The appliance must be earthed.
Make sure that the parameters on the rating plate
are compatible with the electrical ratings of the
mains power supply.
Always use a correctly installed shockproof socket.
15
•
•
•
•
Make sure not to cause damage to the electrical
components (e.g. mains plug, mains cable,
compressor). Contact the Authorised Service Centre
or an electrician to change the electrical
components.
The mains cable must stay below the level of the
mains plug.
Connect the mains plug to the mains socket only at
the end of the installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the installation.
Do not pull the mains cable to disconnect the
appliance. Always pull the mains plug.
Internal lighting
Warning! Risk of electric shock.
•
Care and cleaning
Warning! Risk of injury or damage to the
appliance.
•
Use
Warning! Risk of injury, burns, electric
shock or fire.
•
•
The appliance contains flammable gas,
isobutane (R600a), a natural gas with a high level of
environmental compatibility. Be careful not to cause
damage to the refrigerant circuit containing isobutane.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not change the specification of this appliance.
Do not put electrical appliances (e.g. ice cream
makers) in the appliance unless they are stated
applicable by the manufacturer.
If damage occurs to the refrigerant circuit, make
sure that there are no flames and sources of ignition
in the room. Ventilate the room.
Do not let hot items to touch the plastic parts of the
appliance.
Do not put soft drinks in the freezer compartment.
This will create pressure on the drink container.
Do not store flammable gas and liquid in the
appliance.
Do not put flammable products or items that are wet
with flammable products in, near or on the
appliance.
Do not touch the compressor or the condenser.
They are hot.
Do not remove or touch items from the freezer
compartment if your hands are wet or damp.
Do not freeze again food that has been thawed.
Obey the storage instructions on the packaging of
frozen food.
The type of lamp used for this appliance is for
household appliances only. Do not use it for house
lighting.
Before maintenance, deactivate the appliance and
disconnect the mains plug from the mains socket.
This appliance contains hydrocarbons in the cooling
unit. Only a qualified person must do the
maintenance and the recharging of the unit.
Regularly examine the drain of the appliance and if
necessary, clean it. If the drain is blocked, defrosted
water collects in the bottom of the appliance.
Service
•
•
To repair the appliance contact an Authorised
Service Centre.
Use original spare parts only.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
•
•
•
•
•
•
Disconnect the appliance from the mains supply.
Cut off the mains cable and discard it.
Remove the door to prevent children and pets to be
closed inside of the appliance.
The refrigerant circuit and the insulation materials of
this appliance are ozone-friendly.
The insulation foam contains flammable gas.
Contact your municipal authority for information on
how to discard the appliance correctly.
Do not cause damage to the part of the cooling unit
that is near the heat exchanger.
Installation
Warning! Refer to Safety chapters.
Location
Refer to the assembly instructions for the
installation.
16
To ensure best performance, install the appliance well
away from sources of heat such as radiators, boilers,
direct sunlight etc. Make sure that air can circulate
freely around the back of the cabinet.
•
Positioning
Install the appliance in a dry, well ventilated indoors
where the ambient temperature corresponds to the
climate class indicated on the rating plate of the
appliance.
Climate
class
Ambient temperature
•
•
The appliance must be earthed. The power supply
cable plug is provided with a contact for this
purpose. If the domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a separate earth
in compliance with current regulations, consulting a
qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the
above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be sufficient.
5 cm
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Some functional problems might occur
for some types of models when
operating outside of that range. The
correct operation can only be guaranteed
within the specified temperature range. If
you have any doubts regarding where to
install the appliance, please turn to the
vendor, to our customer service or to the
nearest Authorised Service Centre.
Caution! Refer to the assembly
instructions for the installation.
Electrical connection
•
Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the rating plate correspond to
your domestic power supply.
Operation
Switching on
1.
2.
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a
medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the temperature regulator
to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is regulated automatically.
1.
2.
Turn the Temperature regulator toward higher
settings to obtain the maximum coldness.
A medium setting is generally the most
suitable.
However, the exact setting should be
chosen keeping in mind that the
temperature inside the appliance
depends on:
• room temperature,
• how often the door is opened,
• the quantity of food stored,
• the location of the appliance.
Turn the Temperature regulator toward lower
settings to obtain the minimum coldness.
17
Caution! If the ambient temperature is
high or the appliance is fully loaded, and
the appliance is set to the lowest
temperatures, it may run continuously
causing frost to form on the rear wall. In
this case the dial must be set to a higher
temperature to allow automatic
defrosting and therefore reduced energy
consumption.
Daily use
Warning! Refer to Safety chapters.
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, the interior
and all internal accessories should be washed with
lukewarm water and some neutral soap to remove the
typical smell of a brand-new product, then dried
thoroughly.
Caution! Do not use detergents,
abrasive powders, chlorine or oil-based
cleaners as they will damage the finish.
Do not move the glass shelf above the
vegetable drawer to ensure correct air
circulation.
Positioning the door shelves
Freezing and storage of frozen food
To permit storage of food packages of various sizes, the
door shelves can be placed at different heights.
The freezer compartment is suitable for freezing fresh
food and storing frozen and deep-frozen food for a long
time.
1.
2.
Gradually pull the shelf up until it comes free.
Reposition as required.
When first starting-up or after a period out of use, before
putting the products in the compartment let the
appliance run at least 2 hours on the higher settings.
To freeze fresh food place it in the middle compartment.
The maximum amount of food that can be frozen in 24
hours is specified on the rating plate, a label located on
the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours, during this period
do not add other food to be frozen.
When the freezing process is completed, you can
restore previously set temperature.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a series
of runners so that the shelves can be positioned as
desired.
18
In the event of accidental defrosting, for
example due to a power failure, if the
power has been off for longer than the
value shown in the technical
characteristics chart under "rising time",
the defrosted food must be consumed
quickly or cooked immediately and then
re-frozen (after cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be
thawed in the refrigerator compartment or at room
temperature, depending on the time available for this
operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly
from the freezer: in this case, cooking will take longer.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or more trays for
the production of ice-cubes.
Do not use metallic instruments to
remove the trays from the freezer.
1.
2.
Fill these trays with water
Put the ice trays in the freezer compartment.
Frozen Food Calendar
The symbols show different types of frozen goods.
The numbers indicate storage times in months for the
appropriate types of frozen goods. Whether the upper or
lower value of the indicated storage time is valid
depends on the quality of the foods and treating before
freezing.
Hints and tips
Normal operating sounds
The following sounds are normal during operation:
•
•
•
•
A faint gurgling and bubbling sound from coils sound
when refrigerant is pumped.
A whirring and pulsating sound from the compressor
when refrigerant is pumped.
A sudden cracking noise from inside appliance
caused by thermic dilatation (a natural and not
dangerous physical phenomenon).
A faint click noise from the temperature regulator
when the compressor switches on or off.
Hints for energy saving
•
Do not open the door frequently or leave it open
longer than absolutely necessary.
•
•
Hints for freezing
•
•
•
•
Hints for fresh food refrigeration
•
•
•
Do not store warm food or evaporating liquids in the
refrigerator.
Cover or wrap the food, particularly if it has a strong
flavour.
Position food so that air can circulate freely around
it.
garlic must not be kept in the refrigerator if not
packed.
Butter and cheese: place in a special airtight
container or wrap in an aluminium foil or a polythene
bag to exclude as much air as possible.
Bottles: close with a cap and place on the door
bottle shelf, or (if available) on the bottle rack.
•
•
•
Hints for refrigeration
Freeze only top quality, fresh and thoroughly
cleaned food products.
For more efficient freezing and thawing divide food
into small portions.
Wrap the food in aluminium foil or polythene. Make
sure that the packages are airtight.
To avoid increase in temperature of already frozen
food, do not place fresh unfrozen food directly next
to it.
Lean foods store better and longer than fatty ones.
Salt reduces the storage life of food.
Do not eat ice cubes, water ices or ice lollies
immediately after taking them out of the freezer.
Risk of frostbites.
It is advisable to show the freezing date on each
individual pack to enable you to keep tab of the
storage time.
Useful hints:
Hints for storage of frozen food
•
•
•
•
Meat (all types): wrap in a suitable packaging and
place it on the glass shelf above the vegetable
drawer. Store meat for at most 1-2 days.
Cooked foods, cold dishes: cover and place on any
shelf.
Fruit and vegetables: clean thoroughly and place in
a special drawer. Bananas, potatoes, onions and
•
•
Make sure that the commercially frozen food
products were adequately stored by the retailer.
Make sure that frozen foodstuffs are transferred
from the food store to the freezer in the shortest
possible time.
Once defrosted, food deteriorates rapidly and
cannot be refrozen.
19
•
Do not exceed the storage period indicated by the
food manufacturer.
Care and cleaning
Warning! Refer to Safety chapters.
General warnings
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in
its cooling unit; maintenance and
recharging must therefore only be
carried out by authorized technicians.
The accessories and parts of the
appliance are not suitable for washing in
a dishwasher.
Defrosting of the freezer
Caution! Never use sharp metal tools to
scrape off frost from the evaporator as
you could damage it. Do not use a
mechanical device or any artificial means
to speed up the thawing process other
than those recommended by the
manufacturer. A temperature rise of the
frozen food packs, during defrosting,
may shorten their safe storage life.
Periodic cleaning
Caution! Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside the
appliance.
Caution! Do not damage the cooling
system.
About 12 hours prior to defrosting, set a
lower temperature, in order to build up
sufficient chill reserve for the interruption
in operation.
The equipment has to be cleaned regularly:
1.
2.
3.
4.
Clean the inside and accessories with lukewarm
water and some neutral soap.
Regularly check the door seals and wipe them
clean to ensure they are clean and free from
debris.
Rinse and dry thoroughly.
If accessible, clean the condenser and the
compressor at the back of the appliance with a
brush.
This will improve the performance of the appliance
and save electricity consumption.
A certain amount of frost will always form on the freezer
shelves and around the top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches a
thickness of about 3-5 mm.
1.
2.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of
the refrigerator compartment every time the motor
compressor stops, during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special container at
the back of the appliance, over the motor compressor,
where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water
drain hole in the middle of the refrigerator compartment
channel to prevent the water overflowing and dripping
onto the food inside.
20
3.
4.
5.
Switch off the appliance, or pull out electrical plug
from the wall socket.
Remove any stored food, wrap it in several layers
of newspaper and put it in a cool place.
Warning! Do not touch frozen
goods with wet hands. Hands can
freeze to the goods.
Leave the door open.
In order to speed up the defrosting process, place a
pot of warm water in the freezer compartment. In
addition, remove pieces of ice that break away
before defrosting is complete.
When defrosting is completed, dry the interior
thoroughly.
Switch on the appliance.
After three hours reload the previously removed food
into the freezer compartment.
Periods of non-operation
3.
4.
5.
When the appliance is not in use for long periods, take
the following precautions:
1.
2.
Disconnect the appliance from electricity supply.
Remove all food.
Defrost the appliance (if necessary).
Clean the appliance and all accessories.
Leave the door/doors open to prevent unpleasant
smells.
Caution! If you want to keep the
appliance switched on, ask somebody to
check it once in a while to prevent the
food inside from spoiling in case of a
power failure.
Troubleshooting
Warning! Refer to Safety chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
The appliance does not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the mains
socket correctly.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect a different electrical appliance
to the mains socket. Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation".
Many food products were put in
at the same time.
Wait few hours and then check the
temperature again.
The room temperature is too
high.
Refer to climate class chart on the rating plate.
Food products placed in the appliance were too warm.
Allow food products to cool to room
temperature before storing.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door is not closed correctly
or the gasket is deformed/dirty.
Refer to "Closing the door".
The water drainage plug is not
correctly positioned.
Position the water drainage plug in the
correct way.
The lamp does not work.
The compressor operates continually.
There is too much frost and ice.
Water flows on the rear plate of the
refrigerator.
Solution
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" .
During the automatic defrosting
process, frost melts on the rear
plate.
This is correct.
21
Problem
Possible cause
Solution
Water flows inside the refrigerator.
Food products prevent the water
to flow into the water collector.
Make sure that food products do not
touch the rear plate.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is not
connected to the evaporative tray
above the compressor.
Attach the melting water outlet to the
evaporative tray.
The temperature in the appliance is
too low/too high.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher/lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The food products' temperature is
too high.
Let the food products temperature decrease to room temperature before
storage.
Many food products are stored at
the same time.
Add less food products at the same
time.
The thickness of the frost is
greater than 4-5 mm.
Defrost the appliance.
The door has been opened often.
Open the door only if necessary.
There is no cold air circulation in
the appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
If the advice does not lead to the desired
result, contact the nearest Authorised
Service Centre.
1
Replacing the lamp
2
The appliance is equipped with a longlife LED interior light.
1
It is strongly recommended to use
original spare parts only.
Use LED bulbs (E14 base) only. The
maximum power is shown on the lamp
unit.
Caution! Disconnect the plug from the
mains socket.
1.
With your fingers, spread slightly both sides of the
transparent cover to unhook them and detach the
cover pulling it in the direction of the arrows.
2.
3.
4.
5.
Replace the lamp with the one that has identical
characteristics and is specifically designed for
household appliances.
Reassemble the lamp cover.
Connect the plug to the mains socket.
Open the door.
Make sure that the light switches on.
Closing the door
1.
22
Clean the door gaskets.
2.
If necessary, adjust the door. Refer to assembly
instructions.
3.
If necessary, replace the defective door gaskets.
Contact the Authorised Service Centre.
Technical data
Product information sheet
Trade Mark
Zanker
Model
KBB29011SK PNC925503042
Category
7. Refrigerator-freezer
Energy efficiency class
A+
Energy consumption in kWh per year, based on standard test results for 24 hours. The actual energy consumption will depend on
how the appliance is used and where it is located
291
Storage volume in litres, Fridge
196
Storage volume in litres, Star
-
Storage volume in litres, Cellar zone
-
Storage volume in litres, Wine
-
Storage volume in litres, Total
268
Storage volume in litres, Freezer
72
Storage volume in litres, Chiller
-
Storage volume in litres, Other compartments
-
Star rating of freezer compartment with highest storage volume (l)
****
Design temperature of other compartments > 14 °C (°C), if any
-
Frost free (Y/N), Fridge
No
Frost free (Y/N), Freezer
No
Power cut safe in h
22
Freezing capacity in kg/24h
4
Climate class
SN-N-ST-T
Lowest ambient temperature at which this appliance is intended to
be used, in °C
10
Highest ambient temperature at which this appliance is intended to
be used, in °C
43
Acoustical noise emissions dB(A) re1 pW
36
Built in appliance Y/N
Yes
This appliance is intended to be used exclusively for the storage of
wine Y/N
No
23
Additional technical data
Dimensions of the recess
Height
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Voltage
230 - 240 V
Frequency
50 Hz
The technical information is situated in the rating plate,
on the external or internal side of the appliance and on
the energy label.
Environmental concerns
Recycle materials with the symbol . Put the
packaging in relevant containers to recycle it. Help
protect the environment and human health by recycling
waste of electrical and electronic appliances. Do not
24
dispose of appliances marked with the symbol with
the household waste. Return the product to your local
recycling facility or contact your municipal office.
Table des matières
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Installation
Fonctionnement
Utilisation quotidienne
25
26
28
29
29
Conseils
Entretien et nettoyage
Dépannage
Caractéristiques techniques
31
31
33
35
Sous réserve de modifications.
Informations de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions
fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez
toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer
ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que
des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales
sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes,
à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et 8 ans et des
personnes ayant un handicap très important et complexe à condition
d'avoir reçu de bonnes instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à
moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de
maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les
convenablement.
Sécurité générale
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des
situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au personnel dans des
magasins, bureaux et autres
25
l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des environnements du
type chambres d’hôtes et autres environnements à caractère
résidentiel
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés
dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas
obstrués.
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre
appareil pour accélérer le processus de dégivrage que ceux
recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des
compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont
du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil, comme des
aérosols contenant un produit inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification
similaire afin d'éviter un danger.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Consignes de sécurité
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil doit être
installé uniquement par un professionnel
qualifié.
•
•
•
•
•
•
•
26
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans
la structure encastrée.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants
de sécurité et des chaussures fermées.
Assurez-vous que l'air circule autour de l'appareil.
Lors de la première installation ou après avoir
inversé la porte, attendez au moins 4 heures avant
•
•
•
•
•
•
•
de brancher l'appareil sur le secteur. Cela permet à
l'huile de refouler dans le compresseur.
Avant toute opération sur l'appareil (par ex.
inversion de la porte), débranchez la fiche de la
prise de courant.
N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur,
d'une cuisinière, d'un four ou d'une table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la
lumière directe du soleil.
N'installez pas l'appareil dans une pièce trop
humide ou trop froide.
Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour éviter de rayer le sol.
L'appareil contient un sachet de dessiccateur. Ce
n'est pas un jouet. Ce n'est pas un aliment. Jetez-le
immédiatement.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque d'incendie
ou d'électrocution.
AVERTISSEMENT! Lorsque vous
installez l'appareil, assurez-vous que le
câble d'alimentation n'est pas coincé ou
endommagé.
AVERTISSEMENT! N'utilisez pas
d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
•
•
•
•
•
•
•
L'appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la plaque
signalétique correspondent aux données électriques
de votre réseau.
Utilisez toujours une prise de courant de sécurité
correctement installée.
Veillez à ne pas endommager les composants
électriques tels que la fiche secteur, le câble
d'alimentation ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un électricien pour
changer les composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en dessous du
niveau de la fiche secteur.
Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de
courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que
la prise de courant est accessible une fois l'appareil
installé.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
L'appareil contient un gaz inflammable,
l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau
élevé de compatibilité environnementale. Veillez à ne
pas endommager le circuit frigorifique contenant de
l'isobutane.
•
•
•
•
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
Ne placez aucun appareil électrique (sorbetière,
etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications du
fabricant.
Si le circuit frigorifique est endommagé, assurezvous de l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.
Évitez tout contact d'éléments chauds avec les
parties en plastique de l'appareil.
•
•
•
•
•
•
•
Ne placez jamais de boissons gazeuses dans le
congélateur. Cela engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
Ne stockez jamais de gaz ou de liquide inflammable
dans l'appareil.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le condenseur. Ils
sont chauds.
Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du
compartiment congélateur avec les mains mouillées
ou humides.
Ne recongelez jamais un aliment qui a été
décongelé.
Respectez les instructions de stockage figurant sur
l'emballage des aliments surgelés.
Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
•
Le type d'ampoule utilisé pour cet appareil est
uniquement destiné aux appareils domestiques. Ne
les utilisez pas pour éclairer votre logement.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT! Risque de blessure
corporelle ou de dommages matériels.
•
•
•
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil
et débranchez la fiche de la prise secteur.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit de réfrigération. L'entretien et la recharge du
circuit de réfrigération doivent être effectués par un
professionnel qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement de l'appareil
et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage s'écoulera en bas de
l'appareil.
Maintenance
•
•
Pour réparer l'appareil, contactez un service aprèsvente agréé.
Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de blessure
ou d'asphyxie.
•
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au
rebut.
27
•
•
•
Retirez la porte pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation de
cet appareil préservent la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz inflammable.
Contactez votre service municipal pour obtenir des
•
informations sur la marche à suivre pour mettre
l'appareil au rebut.
N'endommagez pas la partie du circuit de
réfrigération située à proximité du condenseur
thermique.
Installation
AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Branchement électrique
•
Emplacement
Consultez la notice de montage lors de
l'installation.
•
Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la
tension et la fréquence indiquées sur la plaque
signalétique correspondent à celles de votre réseau
électrique domestique.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
cordon d'alimentation est fournie avec un contact à
cette fin. Si la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à la terre
séparée conformément aux réglementations en
vigueur, en consultant un électricien spécialisé.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
non-respect de ces consignes de sécurité.
Cet appareil est conforme aux directives CEE.
Pour assurer des performances optimales, l'appareil ne
doit pas être installé près d'une source de chaleur telle
qu'un radiateur, une chaudière, la lumière directe du
soleil, etc. Assurez-vous que l'air circule librement à
l'arrière de l'appareil.
•
Positionnement
•
Installez cet appareil dans une pièce intérieure sèche et
bien ventilée où la température ambiante correspond à
la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique
de l'appareil.
Exigences en matière de ventilation
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
Des problèmes fonctionnels peuvent
survenir sur certains types de modèles
fonctionnant hors de cette plage de
températures. Seul le respect de la plage
de températures spécifiée peut garantir
un bon fonctionnement de l'appareil. En
cas de doute concernant l'emplacement
d'installation de l'appareil, veuillez
contacter le vendeur, notre service
après-vente ou le centre de réparation
agréé le plus proche.
28
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à
l'arrière de l'appareil.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ATTENTION! Consultez la notice de
montage lors de l'installation.
Fonctionnement
Mise en marche
1.
2.
ATTENTION! Si la température
ambiante est élevée ou l'appareil très
rempli et si le thermostat est réglé sur la
température la plus basse, il est possible
que le compresseur fonctionne en
régime continu, d'où un risque de
formation de givre sur la paroi arrière.
Pour éviter cet inconvénient, modifiez la
position du thermostat pour obtenir
moins de froid, de façon à permettre un
dégivrage automatique et, par
conséquent, des économies d'énergie.
Insérez la fiche dans la prise murale.
Tournez le thermostat vers la droite sur une
position médiane.
Mise hors tension
Pour éteindre l'appareil, tournez le thermostat sur la
position « O ».
Réglage de la température
La température est régulée automatiquement.
1.
2.
Tournez le thermostat sur la position minimale pour
obtenir moins de froid.
Tournez le thermostat sur la position maximale
pour obtenir plus de froid.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus indiqué.
Toutefois, on obtiendra le réglage exact
en tenant compte du fait que la
température à l'intérieur de l'appareil
dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante,
• la fréquence d'ouverture de la porte,
• la quantité d'aliments stockés,
• l'emplacement de l'appareil.
Utilisation quotidienne
AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
1.
2.
Soulevez doucement le balconnet jusqu'à ce qu'il
se détache.
Repositionnez-le selon les besoins.
Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez
l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur de neuf), puis
séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais de
détergents, de produits abrasifs, de
nettoyants à base de chlore ou d'huile
car ils pourraient endommager le
revêtement.
Mise en place des balconnets de la porte
En fonction de la taille des emballages des aliments
conservés, les balconnets de la porte peuvent être
positionnés à différentes hauteurs.
29
Clayettes amovibles
Décongélation
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de
glissières afin que les clayettes puissent être
positionnées comme vous le souhaitez.
Avant utilisation, les aliments surgelés ou congelés
peuvent être décongelés dans le compartiment
réfrigérateur ou à température ambiante en fonction du
temps disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être cuites sans
décongélation préalable ; la cuisson sera cependant un
peu plus longue.
Production de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou plusieurs bacs à
glaçons.
Ne modifiez pas l'emplacement de la
clayette en verre située au-dessus du
bac à légumes, afin de garantir une
circulation d'air optimale.
Congélation et rangement des produits surgelés
N'utilisez pas d'instruments métalliques
pour décoller les bacs du congélateur.
1.
2.
Remplissez les bacs avec de l'eau
Placez les bacs à glaçons dans le compartiment
congélateur.
Calendrier des aliments congelés
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler
des aliments frais et conserver longtemps des aliments
congelés ou surgelés.
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez
le thermostat sur la position maximale pendant 2 heures
environ avant d'introduire les produits dans le
compartiment.
Pour congeler des aliments frais, placez-les dans le
compartiment du milieu.
La quantité maximale d'aliments frais que vous pouvez
congeler par tranche de 24 heures est indiquée sur la
plaque signalétique (située à l'intérieur de l'appareil).
Le processus de congélation demande 24 heures. Vous
ne devez ajouter aucun autre aliment à congeler
pendant cette période.
Une fois le processus de congélation terminé, vous
pouvez restaurer la température réglée précédemment.
En cas de décongélation accidentelle,
due par exemple à une coupure de
courant, si la coupure a duré plus de
temps qu'indiqué au paragraphe
« Autonomie de fonctionnement » du
chapitre « Caractéristiques techniques »,
consommez rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les recongeler
(une fois refroidis).
30
Les symboles indiquent différents types d'aliments
congelés.
Les numéros indiquent les durées de conservation en
mois correspondant aux différents types d'aliments
congelés. La validité de la durée de conservation
maximale ou minimale indiquée dépend de la qualité
des aliments et de leur traitement avant la congélation.
Conseils
Bruits normaux de fonctionnement
•
Les bruits suivants sont normaux lorsque l'appareil est
en cours de fonctionnement :
•
•
•
•
Un léger gargouillis lorsque le liquide réfrigérant est
pompé.
Un ronronnement et un bruit de pulsation provenant
du compresseur lorsque le liquide réfrigérant est
pompé.
Un bruit de craquement soudain provenant de
l'intérieur de l'appareil provoqué par une dilatation
thermique (un phénomène naturel et inoffensif).
Un léger cliquetis du thermostat lorsque le
compresseur s'active ou se désactive.
•
Conseils pour la congélation
•
•
•
Conseils d'économie d'énergie
Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur
et ne la laissez ouverte que le temps nécessaire.
•
Conseils pour la réfrigération des aliments frais
•
•
•
•
•
Ne placez pas les aliments chauds ou les liquides
bouillants dans le réfrigérateur.
Couvrez ou enveloppez les aliments, surtout s'ils
sont forts en saveurs.
Placez correctement les aliments pour que l'air
puisse circuler librement autour
Beurre et fromage : placez-les dans le compartiment
spécial, étanche à l'air, ou enveloppez-les dans une
feuille d'aluminium ou un sachet en polyéthylène,
pour les tenir autant que possible à l'abri de l'air.
Bouteilles : elles doivent être munies d'un bouchon
et être placées sur le porte-bouteilles ou (s'il est
installé) dans le balconnet à bouteilles de la porte.
•
•
Conseils pour la réfrigération
Congelez uniquement des aliments frais, de qualité
supérieure et propres.
Pour une congélation et une décongélation plus
efficaces, séparez les aliments en petites portions.
Emballez les aliments dans du papier aluminium ou
en polyéthylène. Assurez-vous que les emballages
sont hermétiques.
Pour éviter d'augmenter la température des aliments
déjà surgelés, ne placez pas d'aliments frais non
congelés directement à proximité.
Les aliments faibles en gras se conservent mieux et
plus longtemps que les aliments gras. Le sel
diminue la durée de conservation des aliments.
Ne mangez pas les glaçons, les glaces à l'eau ou
les bâtonnets glacés dès leur sortie du congélateur.
Risque de gelure !
Il est conseillé d'indiquer la date de congélation des
aliments sur chaque paquet afin de garder une trace
du temps de conservation.
Conseil utiles :
Conseils pour le stockage des aliments surgelés
•
•
•
•
Viande (tous types de viande) : emballez-la dans un
emballage adapté et placez-la sur l'étagère en verre
au-dessus du bac à légumes. Ne conservez la
viande que 1 ou 2 jours au plus.
Aliments cuits, plats froids : couvrez-les et placezles sur une étagère.
Fruits et légumes : nettoyez-les soigneusement et
placez-les dans le bac spécial. Bananes, pommes
de terre, oignons et ail ne doivent pas être mis dans
le réfrigérateur, s'ils ne sont pas emballés.
•
•
•
Assurez-vous que les denrées surgelées achetées
dans le commerce ont été correctement
entreposées par le revendeur.
Prévoyez un temps réduit au minimum pour le
transport des denrées du magasin d'alimentation à
votre domicile.
Une fois décongelés, les aliments se détériorent
rapidement et ne peuvent être recongelés.
Ne dépassez pas la durée de conservation indiquée
par le fabricant.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Avertissements généraux
ATTENTION! Débranchez l'appareil
avant toute opération d'entretien et de
nettoyage.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit de réfrigération ;
l'entretien et la recharge ne doivent donc
être effectués que par du personnel
qualifié.
Les pièces et accessoires de l'appareil
ne doivent pas être lavés au lavevaisselle.
31
Nettoyage périodique
Dégivrage du congélateur
ATTENTION! Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les tuyaux et/ou
câbles qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION! N'utilisez en aucun cas
d'objets métalliques ou tranchants pour
gratter la couche de givre sur
l'évaporateur, car vous risqueriez de le
détériorer. N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen artificiel pour
accélérer le processus de dégivrage
hormis ceux recommandés par le
fabricant. Une élévation de la
température des denrées congelées,
pendant le dégivrage, peut réduire leur
durée de conservation.
ATTENTION! N'endommagez pas le
circuit de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1.
2.
3.
4.
Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de l'eau
tiède et additionnée d'un détergent doux.
Vérifiez régulièrement les joints de porte et
essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont propres
et ne contiennent pas de résidus.
Rincez et séchez soigneusement.
S'ils sont accessibles, nettoyez le condenseur et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec
une brosse.
Cette opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'électricité.
Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est collectée
dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil,
au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice
d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de
dégivrage située au milieu du compartiment
réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
Mettez le thermostat sur la température
la plus basse 12 heures avant d'effectuer
le dégivrage afin d'assurer une réserve
de froid suffisante.
Une certaine quantité de givre se forme toujours sur les
clayettes du congélateur et autour du compartiment
supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la
couche de givre est comprise entre 3 et 5 mm.
1.
Éteignez l'appareil, ou débranchez la fiche de la
prise secteur.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez-les
dans plusieurs feuilles de papier journal et
conservez-les dans un endroit frais.
AVERTISSEMENT! Ne touchez pas
les produits congelés et les surfaces
givrées avec les mains humides.
Risque de brûlures ou
d'arrachement de la peau.
3. Laissez la porte ouverte.
Le dégivrage peut être accéléré en plaçant un
récipient d'eau chaude dans le compartiment
congélateur. Retirez également les morceaux de
glace au fur et à mesure qu'ils se détachent, avant
que le processus de dégivrage ne soit terminé.
4. Une fois le dégivrage terminé, séchez bien
l'intérieur.
5. Mettez l'appareil en marche.
Au bout de 3 heures, replacez les produits congelés
dans le compartiment congélateur.
En cas de non-utilisation prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues
périodes, prenez les précautions suivantes :
1.
2.
3.
32
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
Retirez tous les aliments.
Dégivrez l'appareil (si nécessaire).
4.
5.
Nettoyez l'appareil et tous les accessoires.
Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour éviter la
formation d'odeurs désagréables.
ATTENTION! Si, toutefois, vous n'avez
pas la possibilité de débrancher et de
vider l'appareil, faites vérifier
régulièrement le bon de fonctionnement
de celui-ci pour éviter que les aliments
qu'il contient ne pourrissent en cas de
coupure de courant.
Dépannage
AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
L'appareil ne fonctionne pas du tout.
L'éclairage ne fonctionne pas.
Le compresseur fonctionne en permanence.
Il y a trop de givre et de glace.
Cause probable
Solution
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimentation
n'est pas correctement insérée
dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche du câble d'alimentation dans la prise de
courant.
La prise de courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique
à la prise de courant. Contactez un
électricien qualifié.
L'éclairage est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Reportez-vous au chapitre « Remplacement de l'ampoule ».
Il y a une erreur dans le réglage
de la température.
Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ».
Trop de produits ont été introduits
simultanément.
Attendez quelques heures et vérifiez
de nouveau la température.
La température ambiante est trop
élevée.
Reportez-vous au tableau des classes
climatiques de la plaque signalétique.
Les aliments introduits dans l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à température ambiante avant de les mettre
dans l'appareil.
La porte n'est pas fermée correctement.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La porte n'est pas correctement
fermée ou le joint est déformé/
sale.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
Le bouchon de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage
n'est pas bien placé.
Placez correctement le bouchon de la
gouttière d'évacuation de l'eau.
33
Problème
Cause probable
Il y a une erreur dans le réglage
de la température.
Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ».
De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque
arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule à l'intérieur du réfrigérateur.
Des aliments empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.
L'orifice d'écoulement de l'eau de
dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau
de dégivrage.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de l'eau de
dégivrage n'est pas raccordé au
bac d'évaporation situé au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de l'eau au
bac d'évaporation de l'eau de dégivrage.
La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse/élevée.
Le thermostat n'est pas réglé correctement.
Augmentez/réduisez la température.
La porte n'est pas fermée correctement.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La température des produits est
trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à température ambiante avant de les placer
dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits
simultanément.
Introduisez moins de produits en même temps.
L'épaisseur de givre est supérieure à 4 - 5 mm.
Dégivrez l'appareil.
La porte a été ouverte trop souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité.
L'air froid ne circule pas dans
l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid circule
dans l'appareil.
Si ces conseils n'apportent pas de
solution à votre problème, veuillez
consulter le service après-vente agréé le
plus proche.
Utilisez des ampoules LED (base E14)
uniquement. La puissance maximale est
indiquée sur la base d'éclairage.
ATTENTION! Débranchez la fiche de
l'appareil de la prise secteur.
Remplacement de l'éclairage
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
Il est recommandé d'utiliser uniquement
des pièces détachées d'origine.
34
Solution
1.
Écartez doucement les deux côtés du diffuseur
avec vos doigts pour les décrocher, puis détachez
le cache en le tirant dans le sens des flèches.
1
3.
4.
5.
Fermeture de la porte
2
1
1.
2.
3.
2.
Remontez le diffuseur de l'ampoule.
Branchez la fiche de l'appareil à la prise secteur.
Ouvrez la porte.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Nettoyez les joints de la porte.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous aux
instructions de montage.
Si nécessaire, remplacez les joints de porte
défectueux. Contactez le service après-vente
agréé.
Remplacez l'ampoule par une ampoule de
caractéristiques identiques, spécifiquement conçue
pour les appareils électroménagers.
Caractéristiques techniques
Fiche produit
Marque
Zanker
Modèle
KBB29011SK PNC925503042
Catégorie
7. Réfrigérateur-congélateur
Classe d’efficacité énergétique
A+
Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée sur la base du
résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie réelle dépend des conditions
d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.
291
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
196
Volume de stockage en litres, Étoile
-
Volume de stockage en litres, Zone cellier
-
Volume de stockage en litres, Vin
-
Volume de stockage en litres, Total
268
Volume de stockage en litres, Congélateur
72
Volume de stockage en litres, Refroidisseur
-
Volume de stockage en litres, Autres compartiments
-
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur ayant le volume de
stockage le plus élevé (l)
****
Température de conception des autres compartiments > 14 °C (°C),
s'il y a lieu
-
Sans givre (O/N), Réfrigérateur
Non
35
Sans givre (O/N), Congélateur
Non
Coupure de courant en toute sécurité en h
22
Pouvoir de congélation en kg/24 h
4
Classe climatique
SN-N-ST-T
La température ambiante la plus basse à laquelle l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
10
La température ambiante la plus élevée à laquelle l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW
36
Appareil intégrable O/N
Oui
Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin O/N
Non
Autres caractéristiques techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1780 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque
signalétique située sur le côté intérieur ou extérieur de
l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
En matière de protection de l'environnement
Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à
cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement
et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le
36
symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
Inhaltsverzeichnis
Sicherheitshinweise
Sicherheitsanweisungen
Montage
Betrieb
Täglicher Gebrauch
37
38
40
41
41
Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Technische Daten
42
43
45
47
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die
Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des Geräts übernimmt der
Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem
sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann
verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige
Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren
verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit
schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung benutzt werden,
wenn Sie in die sichere Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig
beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne Beaufsichtigung
durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und
entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Allgemeine Sicherheit
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche Zwecke
vorgesehen, wie z. B.:
37
Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und
anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im
Schrank, um das Gerät und in der Einbaunische nicht blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als
vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine
anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen, wie
Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem
autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten
Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Sicherheitsanweisungen
Montage
WARNUNG! Die Montage des Geräts
darf nur von einer qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
•
•
•
•
•
•
•
38
Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Verwenden Sie ds Gerät nicht, bevor es in den
Einbauschrank gesetzt wird.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes vorsichtig,
da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes Schuhwerk.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät
zirkulieren kann.
Warten Sie nach der Montage oder dem Wechsel
des Türanschlags mindestens 4 Stunden, bevor Sie
•
•
•
•
•
•
•
das Gerät an die Stromversorgung anschließen.
Dies ist erforderlich, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor
Sie am Gerät arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Heizkörpern, Herden, Backöfen oder Kochfeldern
auf.
Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es direktem
Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.
Stellen Sie dieses Gerät nicht in Bereichen auf, die
zu feucht oder kalt sind.
Wenn Sie das Gerät verschieben möchten, heben
Sie es bitte an der Vorderkante an, um den
Fußboden nicht zu verkratzen.
Das Gerät enthält einen Beutel mit Trockenmittel.
Dieser Beutel ist kein Spielzeug. Dieser Beutel ist
kein Lebensmittel. Bitte entsorgen Sie ihn
umgehend.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG! Achten Sie bei der
Montage des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG! Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten der
Netzspannung übereinstimmen.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose
an.
Achten Sie darauf, elektrische Bauteile (wie
Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst oder einen Elektriker, um die
elektrischen Bauteile auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des Netzsteckers
verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss
der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher,
dass der Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät
von der Stromversorgung trennen möchten. Ziehen
Sie stets am Netzstecker.
Gebrauch
WARNUNG! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Das Gerät enthält Isobutan (R600a), ein
brennbares Erdgas mit einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf, den
Kältekreislauf, der Isobutan enthält, nicht zu
beschädigen.
•
•
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z. B.
Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte nicht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie bitte
sicher, dass es keine Flammen und Zündquellen im
Raum gibt. Belüften Sie den Raum.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die
Kunststoffteile des Geräts.
Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht in das
Gefrierfach. Dadurch entsteht Druck auf den
Getränkebehälter.
Bewahren Sie keine entzündbaren Gase und
Flüssigkeiten im Gerät auf.
Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten
benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
Berühren Sie nicht den Kompressor oder den
Kondensator. Sie sind heiß.
Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem
Gefrierfach bzw. berühren Sie diese nicht, falls Ihre
Hände nass oder feucht sind.
Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht wieder
ein.
Befolgen Sie die Hinweise auf der Verpackung zur
Aufbewahrung tiefgekühlter Lebensmittel.
Innenbeleuchtung
WARNUNG! Stromschlaggefahr.
•
Die in diesem Gerät verwendete Lampe ist nur für
Haushaltsgeräte geeignet. Benutzen Sie diese nicht
für die Raumbeleuchtung.
Reinigung und Pflege
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
•
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer
qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt
werden.
Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss des
Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
Service
•
•
Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an einen
autorisierten Kundendienst.
Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile.
39
Entsorgung
•
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen Sie
es.
Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass sich
Kinder oder Haustiere in dem Gerät einschließen.
•
•
Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien
dieses Gerätes sind ozonfreundlich.
Die Isolierung enthält entzündliches Gas. Für
Informationen zur korrekten Entsorgung des
Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale
Behörde.
Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in der Nähe
des Wärmetauschers nicht beschädigt wird.
Montage
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Elektroanschluss
•
Standort
Beachten Sie bei der Installation die
Montageanleitung.
•
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Geräts, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild
angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist
der Netzstecker mit einem Schutzkontakt
ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen
Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften
von einem qualifizierten Elektriker erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei
Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EC-Richtlinien.
Damit das Gerät die optimale Leistung bringen kann,
sollte es weit entfernt von Wärmequellen wie
Heizungskörpern, Boilern, direktem Sonnenlicht usw.
aufgestellt werden. Die Luft muss frei an der Rückseite
des Gerätes zirkulieren können.
•
Aufstellung
•
Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen, gut
belüfteten Raum, an dem die Umgebungstemperatur
mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist.
Hinter dem Gerät muss genug Platz für eine
ausreichende Luftzirkulation sein.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis + 38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen können
Funktionsstörungen auftreten, wenn sie
außerhalb dieses Temperaturbereichs
betrieben werden. Der ordnungsgemäße
Betrieb wird nur innerhalb des
angegebenen Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen zum
Aufstellungsort des Geräts wenden Sie
sich an den Verkäufer, unseren
Kundendienst oder nächstgelegenen
autorisierten Service-Partner.
40
Anforderungen an die Belüftung
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Vorsicht! Beachten Sie bei der
Installation die Montageanleitung.
Betrieb
Einschalten des Geräts
1.
2.
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn
auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des
Geräts in die Position „O“.
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
1.
2.
Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche
Kühlung zu erreichen.
Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu
erreichen.
Eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte
Einstellung berücksichtigt werden, dass
die Temperatur im Innern des Geräts
von verschiedenen Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur,
• Häufigkeit der Türöffnung,
• Menge der eingelagerten
Lebensmittel,
• Standort des Geräts.
Vorsicht! Ist die Umgebungstemperatur
hoch oder das Gerät voll beladen, dieses
aber auf die niedrigste Temperatur
eingestellt, so kann es bei andauerndem
Betrieb des Geräts an der Rückwand zu
Reifbildung kommen. In diesem Fall
muss eine höhere Temperatur gewählt
werden, die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch.
Täglicher Gebrauch
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie
den typischen Neugeruch am besten durch Reinigen
der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Vorsicht! Verwenden Sie keine
chemischen Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder ölhaltige
Reinigungsmittel, da diese die
Oberfläche beschädigen.
Positionieren der Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener Höhe
positioniert werden; damit ermöglichen sie das Lagern
verschieden großer Lebensmittelpackungen.
1.
2.
Ziehen Sie die Ablage langsam nach oben, bis sie
sich löst.
Setzen Sie die Ablage in gewünschter Höhe ein.
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von
Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene
Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.
41
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor
der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden
Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut
werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar direkt aus dem
Gefriergerät entnommen und anschließend sofort
gekocht werden. In diesem Fall dauert der Garvorgang
allerdings etwas länger.
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte jedoch nicht
verstellt werden, um eine korrekte
Luftzirkulation zu gewährleisten.
Herstellen von Eiswürfeln
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren Schalen für
die Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet.
Verwenden Sie zum Entnehmen der
Schalen aus dem Gefrierfach keine
Gegenstände aus Metall.
Gefrieren und Lagern gefrorener Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen
Lebensmitteln und zum längerfristigen Lagern von
bereits gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln.
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme
oder nach einer Zeit, in der das Gerät nicht benutzt
wurde, mindestens 2 Stunden lang mit höherer
Einstellung laufen, bevor Sie Lebensmittel in das
Gefrierfach legen.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, legen Sie sie das
mittlere Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24
Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem
Typenschild angegeben, das sich im Innern des
Geräts befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: Legen Sie
während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum.
1.
2.
Füllen Sie die Schalen mit Wasser
Stellen Sie die Eisschalen in das Gefrierfach.
Gefrierkalender
Die Symbole zeigen verschiedene Arten gefrorener
Lebensmittel an.
Die Zahlen geben die Lagerzeiten in Monaten für das
entsprechende Gefriergut an. Es hängt von der Qualität
der Lebensmittel und ihrer Behandlung vor dem
Einfrieren ab, ob der obere oder der untere Wert für die
angezeigte Lagerzeit gilt.
Wenn der Gefriervorgang beendet ist, können Sie die
vorher eingestellte Temperatur wieder einstellen.
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der
in der Tabelle mit den technischen Daten
angegebene Wert (siehe „Lagerzeit bei
Störung“), zu einem ungewollten
Abtauen, dann müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder
sofort gekocht und nach dem Abkühlen
erneut eingefroren werden.
Tipps und Hinweise
Normale Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des normalen
Gerätebetriebs normal:
42
•
Ein leichtes Gurgeln und Blubbern, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird.
•
•
•
Ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom
Kompressor, wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
Ein plötzliches Knackgeräusch aus dem
Geräteinneren, verursacht durch thermische
Ausdehnung (eine natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung).
Leises Klicken des Temperaturreglers, wenn sich
der Kompressor ein- oder ausschaltet.
Energiespartipps
•
Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie
diese nicht länger offen als notwendig.
•
Hinweise zum Einfrieren
•
•
•
Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
•
•
•
Legen Sie keine warmen Lebensmittel oder
dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie
diese entsprechend, besonders wenn sie stark
riechen.
Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass die Luft
frei um sie zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
•
•
•
•
Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie Fleisch in
geeignetes Material und legen Sie dieses auf die
Glasablage über der Gemüseschublade. Lagern Sie
Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte: Decken Sie
die Speisen ab und ordnen Sie sie auf einer
beliebigen Ablage ein.
Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und in der
speziellen Schublade aufbewahren. Bananen,
Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten im
Kühlschrank nicht unverpackt aufbewahrt werden.
Butter und Käse: Diese sollten stets in speziellen
luftdichten Behältern verpackt sein oder in
Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in
der Verpackung zu haben.
Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im Flaschenhalter
(falls vorhanden) aufbewahrt werden.
•
•
•
•
Frieren Sie ausschließlich frische und gründlich
gewaschene Lebensmittel von sehr guter Qualität
ein.
Teilen Sie die Lebensmittel in kleine Portionen, um
das Einfrieren und Auftauen zu erleichtern.
Verpacken Sie die Lebensmittel in Alu- oder
Kunststofffolie. Vergewissern Sie sich, dass die
Verpackung luftdicht ist.
Um eine Erwärmung bereits eingefrorener
Lebensmittel zu verhindern, legen Sie die frischen,
nicht gefrorenen Lebensmittel nicht direkt neben sie.
Weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser
lagern als fetthaltigere. Salz verkürzt die Lagerzeit
von Lebensmitteln.
Essen Sie keine Eiswürfel, Wassereis oder Eis am
Stiel, wenn sie direkt aus dem Gefriergerät
genommen wurden. Gefahr von Erfrierungen.
Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder
einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen
Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener Lebensmittel
•
•
•
•
Prüfen Sie sorgfältig, ob die im Handel erworbenen
gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert
wurden.
Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften
gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen
Zeit in Ihr Gefriergerät zu bringen.
Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und
eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten
werden.
Reinigung und Pflege
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Allgemeine Warnhinweise
Vorsicht! Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer den
Netzstecker aus der Steckdose.
Dieses Gerät enthält Kohlenwasserstoffe
in seinem Kältekreislauf. Aus diesem
Grund dürfen die Wartung und das
Nachfüllen ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und die
Innenteile eignen sich nicht für die
Reinigung im Geschirrspüler.
43
Regelmäßige Reinigung
Abtauen des Gefrierraums
Vorsicht! Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des Geräts
und achten Sie darauf, diese nicht zu
verschieben oder zu beschädigen.
Vorsicht! Entfernen Sie Reif und Eis
vom Verdampfer niemals mit scharfen
metallischen Gegenständen, da dieser
dadurch beschädigt werden könnte.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller
empfohlene mechanische oder sonstige
Hilfsmittel zu beschleunigen. Ein
Temperaturanstieg des Gefrierguts
während des Abtauens des Geräts kann
die Lagerzeit dieser Lebensmittel
verkürzen.
Vorsicht! Beschädigen Sie nicht das
Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt werden:
1.
2.
3.
4.
Reinigen Sie das Innere und die Zubehörteile mit
lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von Fremdkörpern sind.
Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Reinigen Sie den Kondensator und den
Kompressor auf der Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts
und es verbraucht weniger Strom.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des
Kompressors automatisch vom Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser sammelt sich in
einer Auffangrinne und läuft durch eine Abflussöffnung
in einen speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Kompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung in
der Mitte der Auffangrinne an der Rückwand des
Kühlraums, damit das Tauwasser nicht überläuft und
auf die eingelagerten Lebensmittel tropft.
Stellen Sie 12 Stunden vor dem Abtauen
eine niedrigere Temperatur ein, damit
eine ausreichende Kälte als Reserve für
die Unterbrechung im Betrieb entstehen
kann.
Auf den Ablagen des Gefriergeräts und im Innern des
oberen Fachs bildet sich stets etwas Reif.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die Reifschicht
eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.
1.
Schalten Sie das Gerät aus, oder ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus,
verpacken Sie es in mehrere Schichten
Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen
Ort.
WARNUNG! Fassen Sie gefrorene
Lebensmittel nicht mit nassen
Händen an. Ihre Hände könnten an
den Lebensmitteln festfrieren.
3. Lassen Sie die Tür offen.
Stellen Sie eine Schale mit warmem Wasser in das
Gefrierfach, um den Abtauprozess zu
beschleunigen. Entfernen Sie bereits während des
Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke, die sich lösen
lassen.
4. Wenn der Gefrierraum vollständig abgetaut ist,
wischen Sie das Innere sorgfältig trocken.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel nach drei
Stunden wieder in das Gefrierfach.
Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie
folgende Vorkehrungen treffen:
1.
2.
44
Trennen Sie das Gerät von der
Spannungsversorgung.
Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3.
4.
5.
Tauen Sie das Gerät ab (falls erforderlich).
Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile.
Lassen Sie die Tür(en) offen, um das Entstehen
unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Vorsicht! Möchten Sie bei einer
längeren Abwesenheit das Gerät weiter
laufen lassen, bitten Sie jemanden, es
gelegentlich zu prüfen, damit die
Lebensmittel bei einem möglichen
Stromausfall nicht im Innern des Gerätes
verderben.
Fehlersuche
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Was tun, wenn...
Störung
Das Gerät funktioniert nicht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor ist durchgehend in
Betrieb.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde nicht richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker korrekt in
die Steckdose.
Es liegt keine Spannung an der
Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes Gerät an
dieser Steckdose funktioniert. Wenden
Sie sich an eine Elektrofachkraft.
Die Lampe befindet sich im
Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
Es wurden zu viele Lebensmittel
gleichzeitig eingelegt.
Warten Sie einige Stunden und prüfen
Sie dann die Temperatur erneut.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu warm.
Lassen Sie die Lebensmittel vor dem
Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen oder die Dichtung hat sich
verformt/ist verschmutzt.
Siehe „Schließen der Tür“.
Der Wasserablaufstopfen sitzt
nicht richtig.
Setzen Sie den Wasserablaufstopfen
richtig ein.
45
Störung
Mögliche Ursache
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
Wasser fließt an der Rückwand des
Kühlschranks hinunter.
Während des automatischen Abtauprozesses schmilzt Reif auf
der Rückwand.
Dies ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Die eingelagerten Lebensmittel
verhindern, dass das Wasser
zum Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist nicht mit
der Verdampferschale über dem
Kompressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf
mit der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät ist zu
hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie
sie in das Gerät geben.
Es wurden zu viele Lebensmittel
gleichzeitig eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel
gleichzeitig ein.
Die Reifschicht ist dicker als 4 - 5
mm.
Tauen Sie das Gerät ab.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn es notwendig ist.
Die Kaltluft kann im Gerät nicht
zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät sicherstellen.
Bitte wenden Sie sich an den nächsten
autorisierten Kundendienst, wenn alle
genannten Abhilfemaßnahmen nicht zum
gewünschten Erfolg führen.
Verwenden Sie nur LED-Lampen (E14
Fassung). Die maximale Leistung ist auf
der Lampe angegeben.
Vorsicht! Ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Es wird dringend empfohlen nur
Originalersatzteile zu verwenden.
46
Abhilfe
1.
Spreizen Sie mit Ihren Fingern beide Seiten der
durchsichtigen Abdeckung leicht auseinander, um
sie auszuhaken und nehmen Sie die Abdeckung
durch Ziehen in Pfeilrichtung ab.
1
3.
4.
5.
Schließen der Tür
2
1
1.
2.
3.
2.
Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe die
Montageanleitung.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls
erforderlich. Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
Ersetzen Sie die Lampe durch eine Lampe mit
denselben Eigenschaften, die speziell für
Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
Technische Daten
Produktdatenblatt
Warenzeichen
Zanker
Modellkennung
KBB29011SK PNC925503042
Kategorie
7. Kühl-Gefrierschrank
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen
der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch
hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab
291
Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät
196
Nutzinhalt in Liter, Star
-
Nutzinhalt in Liter, Kellerzone
-
Nutzinhalt in Liter, Wein
-
Nutzinhalt in Liter, Total
268
Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,
72
Nutzinhalt in Liter, Kühler
-
Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer
-
Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höchsten Lagerraum in
Liter
****
Auslegungstemperatur der anderen Fächer > 14 °C (°C), falls vorhanden
-
Frostfrei (J/N), Kühlgerät
Nein
47
Frostfrei (J/N), Gefrierschrank
Nein
Stromausfallsicherung in Stunden Std.
22
Gefriervermögen in kg/24 Stunden
4
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
10
Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt
ist, in °C
43
Luftschallemissionen in db(A) re1 pW
36
Einbaugerät (J/N)
Ja
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt
(J/N)
Nein
Zusätzliche technische Daten
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
1780 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild auf der Außen- oder Innenseite des Geräts
sowie auf der Energieplakette.
Umwelttipps
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .
Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und elektronische
Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
48
*
49
50
51
www.electrolux.com/shop
222376044-A-032019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising