ZANKER | KBB29011SK | User manual | Zanker KBB29011SK Brugermanual

Zanker KBB29011SK Brugermanual
Brugsanvisn‐
ing
KBB29011SK
Käyttöohje
Bruksanvisn‐
ing
Køle-/fryse‐
skab
Jääpakastin
Kyl-frys
Indholdsfortegnelse
Oplysninger om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Betjening
Daglig brug
2
3
4
5
6
Råd og tips
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Tekniske data
7
7
9
11
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Oplysninger om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug.
Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet
af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler
den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og personer med
omfattende og komplekst handicap, hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med mindre de
overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på apparatet uden
opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
Generelt om sikkerhed
•
•
2
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse,
som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre
arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af
indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger,
både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med mindre
det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolbeholdere med
brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes
af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
Sikkerhedsanvisninger
Installation
•
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Følg installationsvejledningen, der følger med
apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er
tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket
fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter apparatet til
strømforsyningen efter første installation eller efter
at have vendt døren. Dette er for, at olien kan løbe
tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for arbejde på
apparatet (f.eks. vending af døren), skal stikket altid
tages ud af kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på radiatorer eller
komfurer, ovne eller kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder, der er for fugtige
eller for kolde.
Når du flytter apparatet, skal du løfte op i forkanten,
så gulvet ikke bliver ridset.
Apparatet indeholder en pose med tørremiddel.
Dette er ikke et legetøj. Dette er ikke mad. Skal
bortskaffes med det samme.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
ADVARSEL! Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at forsyningsledningen
ikke sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL! Brug ikke adaptere med
flere stik og forlængerledninger.
•
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på typeskiltet er
kompatible med de elektriske data for
strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de elektriske
komponenter (f.eks. netstik, netledning,
kompressor). Kontakt det autoriserede servicecenter
eller en elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
Netledningen skal være under niveauet for
netstikket.
3
•
•
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang
til elstikket efter installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at trække i
netledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
•
Den type lampe, der anvendes til dette apparat, er
kun til husholdningsapparater. Det må ikke bruges til
anden belysning.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
Brug
ADVARSEL! Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød eller brand.
Dette apparat indeholder brændbar gas,
isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med ikke at forårsage
skade på kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks. ismaskiner) i
apparatet, medmindre det er angivet på apparatet
som egnet af producenten.
Hvis der opstår skader på kølekredsløbet, skal du
sørge for, at der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets plastdele.
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre (brus) i
fryserafdelingen. Dette vil skabe tryk på
drikkevarerne.
Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der
er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De
er varme.
Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen, hvis dine
hænder er våde eller fugtige.
Indfrys ikke madvarer, der har været optøet.
Overhold opbevaringsanvisningerne på emballagen
til frostvaren.
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten
inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter. Kun en
faguddannet person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb, og rengør det,
hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er blokeret,
ophobes afrimningsvandet i bunden af apparatet.
Service
•
•
Kontakt et autoriseret servicecenter for at få
repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for personskade
eller kvælning.
•
•
•
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive
lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er
ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder brændbar gas.
Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til køleenheden, der
befinder sig i nærheden af varmeveksleren.
Indvendig belysning
ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød.
Installation
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Placering
Se monteringsvejledningen vedr.
installation.
4
For at sikre bedst mulig ydelse bør apparatet placeres i
god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler,
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere frit
omkring kabinettets bagside.
Placering
•
Installér apparatet på et tørt sted med god udluftning
indendørs, hvor rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet. Stikket på netledningen
har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord
på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt
jordforbindelse iht. Stærkstrømsreglementet. Spørg
en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de
nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med EUdirektiverne.
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
Krav til lufttilførsel
ST
+16°C til + 38°C
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag apparatet.
T
+16°C til + 43°C
Der kan opstå visse funktionsproblemer
for visse typer modeller, når de betjenes
uden for dette interval. Der kan kun
garanteres korrekt drift inden for det
specifikke temperaturinterval. Hvis du er
i tvivl om, hvor du kan installere
apparatet, bedes du henvende dig til
sælgeren, vores kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede servicecenter.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Tilslutning, el
•
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at
spændingen og frekvensen på mærkepladen svarer
til boligens forsyningsstrøm.
Forsigtig! Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
Betjening
Aktivering
1.
2.
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
Deaktivering
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til
stilling "O".
Indstilling af temperatur
Temperaturen reguleres automatisk.
1.
2.
Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for
at vælge minimum køling.
Drej termostatknappen mod højere indstillinger for
at vælge maksimal køling.
Normalt er en mellemindstilling mest
passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i
apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte døren åbnes
• mængden af madvarer
• apparatets placering.
Forsigtig! Hvis den omgivende
temperatur er høj, eller apparatet er helt
fyldt, og apparatet står på den laveste
temperatur, kan kompressoren køre
konstant, så der dannes rim eller is på
bagvæggen. Hvis det sker, sættes
termostatknappen på en højere
temperatur, så den automatiske
afrimning starter, og strømforbruget
dermed falder.
5
Daglig brug
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det vaskes indvendig
(inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for
at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt
efter.
Forsigtig! Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller oliebaserede
rengøringsmidler, da de beskadiger
finishets overflade.
Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er
plads til madvarer af forskellig størrelse.
1.
2.
Træk gradvist hylden op, til den kommer fri.
Sæt den derpå i den ønskede højde.
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer korrekt
luftcirkulation.
Frysning og opbevaring af dybfrost
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af friske
madvarer og til opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor
det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 2
timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer
ind.
For at indfryse mad skal du lægge det i det midterste
rum.
Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses
på 24 timer, står på typepladen, der er anbragt
indvendigt i skabet.
Fryseprocessen varer 24 timer, og under denne periode
må der ikke tilføjes anden mad, der skal nedfryses.
Når fryseprocessen er færdig, kan du gendanne den
tidligere indstillede temperatur.
Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end
den angivne temperaturstigningstid
under tekniske specifikationer, skal
madvarerne enten spises eller tilberedes
og derefter nedfryses igen (efter
afkøling).
Optøning
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne
kan placeres efter ønske.
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges,
kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning,
direkte fra fryseren: i så fald forlænges
tilberedningstiden.
Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til isterninger.
Brug ikke metalgenstande til at tage
bakkerne ud af frostrummet.
1.
2.
6
Fyld vand i disse bakker
Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
Dybfrostkalender
Tallene angiver det antal måneder, de pågældende
madvarer kan opbevares. Madvarens kvalitet og
behandling før nedfrysningen afgør, om det højeste eller
laveste tal for opbevaringstid gælder.
Symbolerne viser forskellige slags dybfrost.
Råd og tips
Normale driftslyde
•
Følgende lyde er normale under drift:
•
•
•
•
Der kommer en svag gurglende og boblende lyd fra
kølerørene, når der pumpes kølemiddel.
Der kommer en summende og pulserende lyd fra
kompressoren, når der pumpes kølemiddel.
Der kommer en pludselig smældende lyd fra
apparatets inderside, som forårsages af termisk
udvidelse (et naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når kompressoren tændes
eller slukkes.
Energisparetips
•
Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå
åben længere end højst nødvendigt.
Råd om køling af friske madvarer
•
•
•
Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i
køleskabet.
Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den
lugter stærkt.
Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om
den.
Råd om køling
Nyttige tip:
•
•
•
Kød (alle slags): pakkes ind i passende emballage
og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Opbevar kød i højst 1-2 dage.
Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og stil på en
hvilken som helst hylde.
Frugt og grønt: rengør grundigt og læg i en speciel
skuffe. Bananer, kartofler, løg og hvidløg må ikke
lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.
•
Smør og ost: anbring i en særlig lufttæt beholder
eller pak det ind i alufolie eller i en polyætylenpose
for at udelukke så meget luft som muligt.
Flasker: luk dem med en kapsel og opbevare dem i
dørflaskehylden, eller (hvis tilgængelige) på
flaskestativet.
Råd om frysning
•
•
•
•
•
•
•
Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og
grundigt rengjorte.
For mere effektiv nedfrysning og optøning skal
maden deles op i små portioner.
Pak maden ind i aluminiumsfolie eller polyætylen.
Sørg for, at pakkerne er lufttætte.
For at undgå en temperaturstigning af allerede
frossen mad må du ikke anbringe frisk ufrossen mad
lige ved siden af den.
Magre madvarer holder sig bedre og længere end
fedtholdige. Salt nedsætter madens holdbarhed.
Undlad at spise isterninger og sodavandsis, lige
efter du har taget dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
Det er en god idé at mærke alle pakker med
indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
•
•
•
•
Sikr dig, at købte dybfrostvarer har været været
korrekt opbevaret i forretningen.
Sørg for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og
lægge dem i fryseren.
Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan
ikke nedfryses igen.
Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle advarsler
Forsigtig! Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen
som helst form for vedligeholdelse.
7
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter, og service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun udføres af en
autoriseret tekniker.
Afrimning af fryseren
Forsigtig! Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe rim af
fryseren. Det kan beskadige den. Brug
ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre det er anbefalet
af producenten. Hvis dybfrostvarernes
temperatur er steget under afrimningen,
kan det forkorte deres holdbarhed.
Apparatets dele og tilbehør egner sig
ikke til opvask i maskine.
Regelmæssig rengøring
Forsigtig! Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i
apparatet.
Ca. 12 timer før afrimningen indstilles
termostatknappen til en lavere
temperatur for at opbygge tilstrækkelig
ekstra køling til afbrydelsen i driften.
Forsigtig! Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1.
2.
3.
4.
Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent
vand tilsat neutral sæbe.
Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så
de er rene og fri for belægninger.
Skyl og tør grundigt af.
Rens kondensatoren og kompressoren bag på
skabet med en børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen
automatisk, hver gang kompressoren standser.
Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i
en særlig beholder bag på apparatet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i
køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke
løber over og drypper ned på maden i skabet.
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i frostrummet og
rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5 mm tykt.
1.
Sluk for apparatet, og tag elstikket ud af
stikkontakten.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag
avispapir, og læg dem et koldt sted.
ADVARSEL! Rør ikke frostvarer
med våde hænder. Hænderne kan
fryse fast til pakken.
3. Lad døren stå åben.
Sæt evt. en grydefuld varmt vand i frostafdelingen
for at fremskynde optøningen. Fjern efterhånden de
stykker is, der går løs under afrimningen.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet grundigt
af indvendigt.
5. Tænd for apparatet.
Læg madvarerne på plads i frostafdelingen efter tre
timer.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal
bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
5.
8
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Afrim apparatet (om nødvendigt).
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at forebygge
ubehagelig lugt.
Forsigtig! Hvis der skal være tændt for
apparatet: Bed nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været strømsvigt.
Fejlfinding
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Problemer
Apparatet virker ikke.
Mulige årsager
Opløsning
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret elektriker.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er indstillet forkert.
Se under "Betjening".
Der blev lagt for store mængder
madvarer i på samme tid.
Vent nogle få timer, og kontrollér så
temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet på typepladen.
Madvarerne var for varme, da de
blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned på stuetemperatur, før de lægges i.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Døren er ikke lukket korrekt, eller
pakningen er defekt/snavset.
Se under "Lukning af lågen".
Proppen til afløbet er ikke sat rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rigtigt i.
Temperaturen er indstillet forkert.
Se under "Betjening".
Der løber vand ned ad bagpladen i
køleskabet.
Rimen smelter på bagpladen under den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand inde i køleskabet.
Madvarer forhindrer, at vandet løber ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke rører ved
bagpladen.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke tilsluttet fordampningsbakken over
kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til fordampningsbakken.
Temperaturen i apparatet er for lav/
høj.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele tiden.
Der er for meget rim og is.
9
Problemer
Mulige årsager
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store mængder
madvarer i på samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Tykkelsen af rimen er over 4-5
mm.
Afrim apparatet.
Lågen er blevet åbnet for tit.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Der cirkulerer ikke kold luft i apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer kold luft i
apparatet.
Hvis rådet ikke fører til det ønskede
resultat, skal du kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Det anbefales kraftigt kun at bruge
originale reservedele.
Brug kun LED-pærer (E14-base). Den
maksimale effekt er angivet på
lampeenheden.
Forsigtig! Tag stikket ud af kontakten.
1.
Brug fingrene til at sprede begge sider af det
transparente dæksel en smule for at afhægte dem
og frakoble dækslet ved at trække i pileretningen.
1
2
1
10
Opløsning
2.
3.
4.
5.
Udskift pæren med en, der har de samme
karakteristika, og som er specielt beregnet til
husholdningsapparater.
Genmontér lampedækslet.
Sæt stikket i stikkontakten.
Åbn lågen.
Se efter, at lampen lyser.
Lukning af døren
1.
2.
3.
Rengør dørpakningerne.
Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se
monteringsvejledningerne.
Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt det
autoriserede servicecenter.
Tekniske data
Produktdatablad
Varemærk
Zanker
Model
KBB29011SK PNC925503042
Kategori
7. Køleskab med frostboks
Energieffektivitetsklasse
A+
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering
291
Nettorumfang i liter, køleskab
196
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
268
Nettorumfang i liter, fryser
72
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
Nej
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
22
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
4
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
36
Apparat beregnet til indbygning J/N
Ja
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin J/N
Nej
Yderligere tekniske data
Nichemål
Højde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
11
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af mærkeplade
udvendigt eller indvendigt i apparatets samt af
energimærket.
Miljøhensyn
Genbrug materialer med symbolet . Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med
12
symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Käyttö
Päivittäinen käyttö
13
14
15
16
17
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
18
19
20
22
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka
aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo
ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat
käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota
jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän
huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa
ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
13
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai
kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla sellaisilla
välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa,
elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja,
liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien ponneaineiden
aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa
vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen
henkilö.
Turvallisuusohjeet
Asennus
•
VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä
aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä laitteen ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen kytkemistä
sähköverkkoon ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen jälkeen. Täten öljy
virtaa takaisin kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen laitteen
käsittelyä (esim. oven avautumissuunnan
vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai liesien, uunien
tai keittotasojen lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan auringonvaloon.
Tätä laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin tai kylmiin
ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, jottet
naarmuta lattiaa.
Laite sisältää pussin kuivausainetta. Sitä ei ole
tarkoitettu leikkikaluksi. Sitä ei ole tarkoitettu
syötäväksi. Hävitä se välittömästi.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS! Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä, ettei virtajohto
ole jäänyt puristuksiin tai ole vaurioitunut.
VAROITUS! Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat
verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu (esim.
pistoke, virtajohto, kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai sähköasentajaan
sähköosien vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä
aina pistokkeesta.
Käyttö
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen tai
tulipalon vaara.
VAROITUS! Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen
vaurioitumisen.
•
Laite sisältää syttyvää kaasua, isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen
maakaasu. Varo, ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita)
laitteeseen, ellei valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, ettei
huoneessa ole avotulta ja sytytyslähteitä. Huolehdi
hyvästä ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea laitteen
muoviosia.
Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen. Muutoin
juomasäiliöön muodostuu painetta.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä
laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä
tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai lauhduttimeen. Ne
ovat kuumia.
Älä poista pakastimen tuotteita tai kosketa niihin, jos
kätesi ovat märät tai kosteat.
Älä pakasta uudelleen jo sulaneita elintarvikkeita.
Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia
säilytysohjeita.
Sisävalo
•
Huolto
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
•
•
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä.
Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa huoltaa
yksikköä ja täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko säännöllisesti ja
puhdista se tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä
kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle
haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy
lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa
jääkaapin osaa.
Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Sijainti
lämpöpattereiden tai boilereiden tms. lähelle eikä
suoraan auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti laitteen takana.
Sijoittaminen
Lue erilliset asennusohjeet
Parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi laitetta
ei saa asentaa lämmönlähteiden, kuten
Asenna laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun sisätilaan,
jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa.
15
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – +32 °C
N
+16 °C – +32 °C
ST
+16 °C – +38 °C
T
+16 °C – +43 °C
Joissakin malleissa voi esiintyä
toiminnallisia ongelmia, jos niitä
käytetään kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön toiminta taataan
vain määritetyllä lämpötilavälillä. Jos
laitteen asennuspaikan valitsemisessa
on epäselvyyksiä, käänny jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai lähimmän
valtuutetun huoltopalvelun puoleen.
Sähköliitäntä
•
•
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista,
että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Virtajohdon pistoke on varustettu
maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite
•
•
kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään
laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista,
mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole
noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää Euroopan yhteisön
direktiivien vaatimukset.
Ilmanvaihtovaatimukset
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen takana.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
HUOMIO! Lue asennusohjeet.
Käyttö
Laitteen käynnistäminen
1.
2.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään
keskiasentoon.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan
säädin asentoon "O".
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
1.
2.
16
Lämpötilaa säädetään lämpimämmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä
asetusarvoja kohti.
Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi kääntämällä
lämpötilan säädintä suurempia asetusarvoja kohti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Huomioi lämpötilan säätämisessä
seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
HUOMIO! Jos sijoituspaikan lämpötila on
korkea tai laite on täynnä ja laitteen
lämpötilaksi on valittu alhaisin lämpötila,
kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin
takaseinään muodostuu huurretta. Tässä
tapauksessa lämpötilan säädin
kannattaa kääntää korkeampaan
lämpötilaan automaattisen sulatuksen
käynnistämiseksi, jolloin myös
energiankulutus vähenee.
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja
kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla
vedellä ja miedolla pesuaineella poistaaksesi uudelle
laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet
lopuksi huolellisesti.
HUOMIO! Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria tai
öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
Ovihyllyjen sijoittaminen
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille siten, että
erikokoiset pakkaukset mahtuvat lokeroihin.
1.
2.
Vedä hyllyä varovasti ylöspäin, kunnes se irtoaa
kiinnikkeestään.
Sijoita lokero sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.
Älä siirrä vihanneslaatikon yläpuolella
olevaa lasihyllyä, jotta jääkaapin
ilmankierto toimii oikein.
Pakastaminen ja pakastettujen elintarvikkeiden
säilyttäminen
Pakastin soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden
pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän
käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia
vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla
asetusarvoilla.
Pakasta tuore ruoka asettamalla se keskimmäiseen
lokeroon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden
enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana
pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, voit palauttaa
aikaisemmin asetetun lämpötilan.
Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki pitempään kuin
teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan,
sulaneet elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen
(kun ne ovat jäähtyneet).
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla, minkä
ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle tasolle.
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa
tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti
niitä tarvitaan.
17
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä
suoraan pakastimesta otettuna. Kypsennys kestää
tässä tapauksessa pitempään.
2.
Laita jääastiat pakastimeen.
Pakastetuotteiden kalenteri
Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai useampi
jääkuutioastia.
Älä käytä apuna metallisia välineitä
ottaessasi jääkuutioastiat pois
pakastimesta.
1.
Täytä kyseiset astiat vedellä
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia
elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin elintarvikeryhmän
säilytysaikaa kuukausina. Säilytysajan alemman vai
ylemmän arvon käyttäminen riippuu elintarvikkeen
laadusta ja käsittelystä ennen pakastamista.
Vihjeitä ja neuvoja
Normaalin toiminnan äänet
•
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön aikana:
•
•
•
•
Kevyt loriseva tai pulputtava ääni jäähdytysaineen
kierron aikana.
Huriseva ja sykkivä ääni kompressorista
jäähdytysaineen kierron aikana.
Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen aiheuttama
ääni laitteen sisältä (luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
Kevyt napsahdusääni lämpötilan säätimestä
kompressorin kytkeytyessä päälle tai pois päältä.
Energiansäästövinkkejä
•
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki
pitempään kuin on tarpeen.
•
Pakastusohjeita
•
•
•
•
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
•
•
•
Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia
nesteitä.
Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon tms.
erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma
pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä.
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
•
•
•
18
Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan pakkaukseen ja
laita se vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle.
Säilytä lihaa korkeintaan 1-2 päivää.
Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat: suojaa ja aseta
mille tahansa hyllylle.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolella ja aseta
erityiseen laatikkoon. Banaaneja, perunoita, sipulia
ja valkosipulia ei saa säilyttää jääkaapissa ilman
pakkausta.
Voi ja juusto: aseta erityiseen ilmatiiviiseen rasiaan
tai kääri alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja asettaa joko
oven pullotelineeseen tai pullohyllyyn (jos
varusteena).
•
•
•
Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
Jaa ruoat pieniin osiin niiden tehokkaampaa
pakastusta ja sulatusta varten.
Kääri ruoat alumiinifolioon tai talouskelmuun.
Varmista, että pakkaukset ovat ilmatiiviit.
Älä aseta tuoreita pakastamattomia elintarvikkeita
pakastettujen ruokien viereen välttääksesi
pakastetettujen ruokien lämpötilan nousun.
Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin
rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden
säilytysaikaa.
Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä heti niiden
pakastimesta poistamisen jälkeen. Paleltumavaara.
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin,
jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
•
•
•
•
Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on
säilytetty oikein.
Aseta pakasteet pakastimeen mahdollisimman
nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä sitä saa
pakastaa uudelleen.
Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen
käyttöpäivän jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Yleiset varoitukset
HUOMIO! Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa ainoastaan
valtuutettu huoltomekaanikko.
Pakastimen sulattaminen
HUOMIO! Älä koskaan käytä teräviä
metalliesineitä huurteen poistamisessa
höyrystimestä, sillä se voi vahingoittua.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla välineillä, joita
valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
Pakasteiden lämpötilan nouseminen
sulatuksen aikana voi lyhentää niiden
turvallista säilytysaikaa.
Jääkaapin varusteita ja osia ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Säännöllinen puhdistus
HUOMIO! Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia ja/tai
kaapeleita.
HUOMIO! Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Aseta alhaisempi lämpötila noin 12 tuntia
ennen sulatuksen aloittamista, jotta
pakasteet jäätyvät mahdollisimman
kylmiksi ja varaavat näin itseensä
kylmää sulatustoimenpiteen ajaksi.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1.
2.
3.
4.
Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi ne
puhtaaksi.
Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Jos mahdollista, puhdista laitteen takaosassa
sijaitsevat lauhdutin ja kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää
energiaa.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti
jääkaappiosaston höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana,
kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta
se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatusveden
tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa säännöllisin
väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
Pakastimen hyllyihin ja ylälokeroon muodostuu aina
jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin
3-5 mm.
1.
Kytke laite pois toiminnasta tai irrota pistoke
pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne
paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
VAROITUS! Älä koske pakasteisiin
märin käsin. Kädet voivat jäätyä
kiinni ruokaan.
3. Jätä ovi auki.
Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla lämmintä vettä
sisältävän astian pakastimen sisään. Poista myös
sulatuksen aikana irtoilevat jääpalat pakastimen
sisältä.
4. Kun pakastelokero on sulatettu, kuivaa sisäpinnat
hyvin.
5. Kytke laite toimintaan.
Aseta pakasteet takaisin pakastimen osastoihin kolmen
tunnin kuluttua.
19
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan,
suorita seuraavat toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
5.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Sulata laite (tarvittaessa).
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei
muodostu epämiellyttävää hajua.
HUOMIO! Jos haluat jättää laitteen
päälle, pyydä jotakin toista henkilöä
tarkistamaan kaappiin jätetyt
elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi sähkökatkon
sattuessa.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Laite ei toimi lainkaan.
Valo ei syty.
Kompressori käy jatkuvasti.
Laitteessa on liikaa huurretta ja jäätä.
20
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistorasiaan.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin
toinen sähkölaite. Ota yhteys sähköasentajaan.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lampun vaihtaminen".
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö".
Laitteeseen on pantu monia elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen
liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen pakastamista.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen".
Ovea ei ole suljettu oikein tai tiiviste on epämuodostunut/likainen.
Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen".
Veden poistoputken tulppaa ei
ole asetettu oikein.
Aseta veden poistoputken tulppa oikein.
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö".
Vettä valuu jääkaapin takaseinää
pitkin.
Automaattisen sulatuksen aikana
takaseinässä oleva huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.
Veden tyhjennysaukko on tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty
kompressorin yläpuolella olevaan
haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on liian alhainen
tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat
ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon ruokia samalla kertaa.
Lisää laitteeseen vähemmän ruokia
yhdellä kertaa.
Huurrekerroksen paksuus on yli
4-5 mm.
Sulata laite.
Ovea on avattu liian usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Laitteen kylmän ilman kierto ei
toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Jos ongelmaa ei ratkaista ohjeiden
avulla, ota yhteyttä paikalliseen
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Lampun vaihtaminen
HUOMIO! Irrota pistoke pistorasiasta.
1.
Levitä hiukan läpinäkyvän suojuksen molempia
puolia sormilla sen irrottamiseksi ja poista suojus
vetämällä sitä nuolien osoittamaan suuntaan.
Laitteessa on pitkäikäinen LED-valo.
On erittäin suositeltavaa käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
Käytä ainoastaan LED-valoja (E14kantaiset). Maksimiteho on merkitty
lamppuyksikköön.
21
1
2.
1
3.
4.
5.
2
Vaihda lamppu ominaisuuksiltaan samanlaiseen
lamppuun, joka on tarkoitettu erityisesti
kodinkoneisiin.
Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Avaa luukku.
Varmista, että valo syttyy.
Oven sulkeminen
1.
2.
3.
Puhdista oven tiivisteet.
Säädä ovea tarvittaessa. Lue asennusohjeet.
Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Tekniset tiedot
Tuoteselosteella
22
Tavaramerkki
Zanker
Malli
KBB29011SK PNC925503042
Luokka
7. Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A+
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus
riippuu laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
291
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
196
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
268
Käyttötilavuus litraa, pakastin
72
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suurin (l)
****
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Ei
Frost free (K/E), pakastin
Ei
Sähkökatkosuojattu h
22
Pakastuskyky kg/24h
4
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
36
Integroitu laite K/E
Kyllä
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämiseen K/E
Ei
Tekniset lisätiedot
Asennusmitat
Korkeus
1780 mm
Leveys
560 mm
Syvyys
550 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen ulkopuolelle tai
sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä .
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä
hävitä merkillä
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
merkittyjä kodinkoneita
23
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Användning
Daglig användning
24
25
26
27
28
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
29
29
31
33
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av
produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller
andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats
för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt
personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller
instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår
de risker som är förknippade med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8 år och personer
med mycket omfattande och komplexa funktionshinder, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på
lämpligt sätt.
Allmän säkerhet
•
•
24
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av
boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att
påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av
tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i förvaringsutrymmena
såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med lättantändligt
bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens
auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning,
för att undvika fara.
Säkerhetsinstruktioner
Installation
•
VARNING! Endast en behörig person får
installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den
är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta
skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om dörren har hängts
om, vänta minst 4 timmar innan du ansluter till
elnätet. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t ex hänger om
dörren), ska du dra ut kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära element, spisar, ugnar
eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i direkt solljus.
Installera inte produkten på platser som är mycket
fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i framkanten
för att inte repa golvet.
Med produkten följer en påse med torkmedel. Detta
är ingen leksak. Det är inget man kan äta. Kassera
det omedelbart.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING! När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte kommer under
produkten eller skadas.
VARNING! Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på märkskylten
överensstämmer med elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och
jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de elektriska
komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett auktoriserat
servicecenter eller en elektriker för att ersätta
skadade komponenter.
Nätkabeln måste vara under stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av
installationen. Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
25
•
Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Användning
•
Skötsel och rengöring
VARNING! Risk för personskador och
skador på produkten föreligger.
VARNING! Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
Produkten innehåller brandfarlig gas, isobutan
(R600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet Var
försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i
produkten om inte tillverkaren uttryckligen säger att
det är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga flammor eller
antändningskällor finnas i rummet. Ventilera
rummet.
Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i
produkten.
Lägg inte in läskedrycker i frysen. Detta skapar tryck
i dricksflaskan.
Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i
produkten.
Placera inga lättantändliga produkter eller föremål
som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära
eller på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är
heta.
Ta inte bort och vidrör inte föremål från frysdelen om
händerna är våta eller fuktiga.
Frys inte mat igen som en gång tinats.
Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till
den frysta maten.
Lampa inuti produkten
Lampan som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej
användas som husbelysning.
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller kolväten
Endast en behörig person får utföra underhåll och
fylla kylapparaten.
Undersök regelbundet tömningskanalen i kylen och
rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps
igen kommer avfrostat vatten att samlas på
produktens botten.
Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
Använd endast originaldelar.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stängs
in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här
produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas.
Kontakta kommunen för information om hur
produkten kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av kylenheten som
är nära värmeväxlaren.
VARNING! Risk för elektrisk stöt!
Installation
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Placering
Plats
Se monteringsanvisningarna för
installationen.
För att säkerställa bästa prestanda, installera produkten
på säkert avstånd från värmekällor såsom element,
26
varmvattensberedare, direkt solsken, etc. Se till att
luften kan cirkulera fritt runt kylens/frysens baksida.
Produkten ska installeras på en torr och välventilerad
plats inomhus där omgivningstemperaturen motsvarar
den klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
•
nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en
kvalificerad elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord enligt gällande
bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att
ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.
SN
+10°C till + 32°C
N
+16°C till + 32°C
ST
+16°C till + 38°C
Ventilationskrav
T
+16°C till + 43°C
Luftflödet bakom produkten måste vara tillräckligt.
Vissa funktionsproblem kan uppstå för
vissa modelltyper vid användning utanför
det området. Korrekt funktion kan endast
garanteras inom angivet
temperaturområde. Kontakta
återförsäljaren, vår kundtjänst eller
närmsta servicecenter om du är osäker
på var du ska installera produkten.
•
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Elektrisk anslutning
•
•
Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen
överensstämmer med hushållsapparatens märkdata
som anges på typskylten före anslutning till ett
eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är
försedd med en kontakt för detta ändamål. Om
FÖRSIKTIGHET! Se
monteringsanvisningarna för
installationen.
Användning
Slå på
1.
2.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög
inställning.
Stänga av
Stäng av produkten genom att vrida temperaturreglaget
till "O"-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
1.
2.
Vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna
för att erhålla låga kylnivåer.
Vrid temperaturreglaget mot de höga
inställningarna för att få höga kylnivåer.
En medelhög inställning är i regel
lämpligast.
Den exakta inställningen bör dock väljas
med hänsyn till att temperaturen inne i
hushållsapparaten beror på:
• rumstemperatur,
• hur ofta dörren öppnas,
• mängden matvaror som förvaras,
• hushållsapparatens placering.
FÖRSIKTIGHET! Om produkten är
inställd på en låg temperatur och
omgivningstemperaturen är hög eller full
med matvaror, kan kompressorn arbeta
kontinuerligt och medföra att frost bildas
på baksidan. I detta fall måste
temperaturreglaget ställas in på en högre
temperatur för att möjliggöra automatisk
avfrostning och därigenom också sänka
energiförbrukningen.
27
Daglig användning
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Placera inte glashyllan ovanför
grönsakslådan för att säkerställa korrekt
luftcirkulation.
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången ska du
rengöra insidan och alla invändiga tillbehör med
ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att
ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka
sedan noga.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
rengöringsmedel, skurpulver, klor eller
oljebaserade rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
Placering av dörrfacken
Infrysning av färska matvaror och förvaring av
frysta matvaror
Produkten är lämplig för infrysning av färska livsmedel
och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta
matvaror.
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt
läge, låt produkten stå på i minst 2 timmar med en hög
inställning innan du lägger in några matvaror.
När du ska frysa in matvaror, lägg dem i det mellersta
facket.
För att kunna förvara matförpackningar av olika
storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer.
Maximal mängd livsmedel som kan frysas inom 24
timmar anges på typskylten som sitter på produktens
insida.
1.
2.
Infrysningsprocessen varar i 24 timmar, lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under denna period.
Dra hyllan uppåt lite i taget tills den lossnar.
Placera om enligt behov.
När infrysningsprocessen är klar kan du återställa
tidigare inställda temperatur.
I händelse av en oavsiktlig avfrostning,
t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som anges i den
tekniska informationen under "Säkerhet
vid strömavbrott", måste den tinade
maten konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och sedan frysas in
på nytt (när maten har kallnat).
Upptining
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett antal bärare
så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i
kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som
står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen
medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta
fall dock lite längre tid.
Tillverkning av isbitar
Denna hushållsapparat är utrustad med en eller flera
brickor för tillverkning av isbitar.
Använd inga metallinstrument för att
plocka ut brickorna ur frysen.
1.
2.
28
Fyll dessa brickor med vatten
Placera isbrickorna i frysfacket.
Kalender för frysta livsmedel
Siffrorna anger förvaringstiden i månader för de olika
typerna av infrysta matvaror. Huruvida den längsta eller
kortaste förvaringstiden för en viss matvara är giltig
beror på matvarans kvalitet och behandling före
infrysningen.
Symbolerna visar olika typer av infrysta matvaror.
Råd och tips
Normala driftljud
•
Följande ljud är normala under drift:
•
•
•
•
Ett gurglande och bubblande ljud hörs från slingorna
när köldmedlet pumpas runt.
Ett surrande eller pulserande ljud hörs från
kompressorn när köldmedlet pumpas runt.
Ett plötsligt knackande ljud från produktens insida
som orsakas av termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när kompressorn slås på eller
av.
Tips för energibesparing
•
Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen
längre tid än absolut nödvändigt.
Tips för kylning av färska livsmedel
•
•
•
Förvara inte varm mat eller flyktiga vätskor i
kylskåpet.
Täck över eller förpacka maten, särskilt om den har
en stark smak.
Placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring
den.
Tips för kylning
Praktiska råd:
•
•
•
Kött (alla typer): lägg i lämplig förpackning och
placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Förvara kött i högst 1-2 dagar.
Tillagad mat, kalla rätter: täck och placera på vilken
hylla som helst.
Frukt och grönsaker: skölj noggrant och lägg i
speciallådan. Bananer, potatis, lök och vitlök som
inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
•
Smör och ost: lägg i en lufttät behållare eller vira in i
aluminiumfolie eller i en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.
Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i dörrens
flaskhylla eller (extrautr.) i flaskstället.
Tips för infrysning
•
•
•
•
•
•
•
Frys endast in färska och rena matvaror av hög
kvalitet.
Dela upp maten i mindre portioner för effektivare
infrysning och upptining.
Slå in maten i aluminium- eller plastfolie. Kontrollera
att förpackningen är lufttät.
Undvik att placera färsk mat som precis ska frysas
in bredvid varandra för att undvika att redan fryst
mat tinar upp.
Magra livsmedel håller bättre och längre än feta.
Salt förkortar matens förvaringstid.
Ät inte isbitar eller isglass direkt efter du har tagit ut
dem ur frysen. Det finns risk för frostskador.
Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning
på varje separat förpackning så att du kan hålla
reda på förvaringstiderna.
Tips för förvaring av fryst mat
•
•
•
•
Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har
förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
Transportera frysta matvaror från affären till frysen
så snabbt som möjligt.
När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och
får inte frysas in på nytt.
Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av
matvarans tillverkare.
Skötsel och rengöring
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET! Koppla loss produkten
från eluttaget innan du utför någon form
av underhåll.
29
Kylenheten i denna produkt innehåller
kolväten. Underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en auktoriserad
servicetekniker.
Avfrostning av frysen
FÖRSIKTIGHET! Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa av frost från
evaporatorn, eftersom den kan skadas.
Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda
avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren. En
temperaturökning hos frysta
matförpackningar kan förkorta tiden som
de kan förvaras utan säkerhetsrisk.
Tillbehören och andra delar av produkten
är inte lämpliga för rengöring i
diskmaskin.
Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET! Du får inte dra, flytta
eller skada rörledningarna och/eller
kablarna i produkten.
Cirka 12 timmar före avfrostningen
ställer du in en lägre temperatur för att
bygga upp en tillräcklig kylreserv för
driftsavbrottet.
FÖRSIKTIGHET! Var noga med att inte
skada kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:
1.
2.
3.
4.
Rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör med
ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka
dem rena från eventuell smuts.
Skölj av och torka noggrant.
Rengör kondensorn och kompressorn (om de går
att komma åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda och bidrar till
en lägre energiförbrukning.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet varje gång
kompressorn stannar under normal användning. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild
behållare som sitter ovanför kompressorn på kylskåpet
baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets
tömningshål i mitten baktill av kylskåpsutrymmet för att
undvika att vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt
det övre facket.
Frosta av frysen när frostlagret har en tjocklek på cirka
3-5 mm.
1.
Stäng av produkten eller koppla loss den från
eluttaget.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager med
tidningspapper och lägg dem på en sval plats.
VARNING! Ta inte i fryst mat med
våta händer. Dina händer kan frysa
fast i matvarorna.
3. Låt frysdörren stå öppen.
För att påskynda avfrostningsprocessen kan du
placera en skål med varmt vatten i frysfacket. Du
kan också ta bort isbitar som lossnar innan
avfrostningen är klar.
4. Torka av insidan noga när avfrostningen är klar.
5. Slå på produkten.
Efter tre timmar ska de matvaror läggas tillbaka i
frysfacket som du tidigare plockade ut.
Långa uppehåll i användning
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall
användas på länge:
1.
2.
3.
4.
5.
30
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Avfrosta produkten (om det behövs).
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig
lukt bildas.
FÖRSIKTIGHET! Om du vill att kylen/
frysen lämnas påslagen, be någon titta
till den då och då så att inte matvarorna i
den förstörs i händelse av strömavbrott.
Felsökning
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Produkten fungerar inte.
Lampan fungerar inte.
Kompressorn arbetar utan uppehåll.
Det har bildats för mycket frost och
is.
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk produkt till
eluttaget. Kontakta en behörig elektriker.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lampan”.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Se "Drift".
Många matvaror inlagda samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera
sedan temperaturen igen.
Rumstemperaturen är för hög.
Se klimatklasstabellen på märkskylten.
Alltför varm mat har lagts in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före
infrysning.
Dörren är inte ordentligt stängd.
Se avsnittet ”Stängning av dörren”.
Dörren är inte ordentligt stängd
eller packningen är deformerad/
smutsig.
Se avsnittet ”Stängning av dörren”.
Vattentömningspluggen är inte
korrekt placerad.
Placera vattentömningspluggen på rätt
sätt.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Se "Drift".
Vatten rinner på den bakre väggen i
kylskåpet.
Under den automatiska avfrostningen tinar frost på bakväggen.
Detta är normalt.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Matvaror har placerats så att de
hindrar vattnet från att rinna in i
vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror har kontakt med den bakre väggen.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är inte anslutet till avdunstningsbrickan
ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen i produkten är för låg/
hög.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
31
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Dörren är inte ordentligt stängd.
Se avsnittet ”Stängning av dörren”.
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till
rumstemperatur innan du lägger in
dem.
Många matvaror inlagda för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring
samtidigt.
Frosten är tjockare än 4-5 mm.
Avfrosta produkten.
Dörren har öppnats för ofta.
Öppna dörren bara när det behövs.
Kalluft cirkulerar inte i produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera i produkten.
Kontakta närmaste auktoriserade
serviceverkstad om dessa råd inte löser
problemet.
Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Vi rekommenderar starkt att endast
använda originalreservdelar.
Använd endast LED-lampor (E14-bas).
Den maximala effekten anges på
lampenheten.
FÖRSIKTIGHET! Koppla bort kylskåpet
från eluttaget.
1.
Med fingrarna ska du sära lite på det
genomskinliga lockets båda sidor för att haka loss
dem och lossa locket genom att dra det i pilarnas
riktning.
1
2
1
32
2.
3.
4.
5.
Byt lampan mot en med samma effekt och som är
specialtillverkad för dessa produkter.
Sätt tillbaka lampskyddet.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Öppna luckan.
Kontrollera att belysningen tänds.
Stängning av dörren
1.
2.
3.
Rengör dörrtätningarna.
Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Tekniska data
Informationsblad
Varumärke
Zanker
Modell
KBB29011SK PNC925503042
Kategori
7. Kyl - frys
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat från standardiserade provningar under 24 timmar. Den verkliga energiförbrukningen
beror på hur apparaten används och var den placeras
291
Förvaringsvolym i liter, kyl
196
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
268
Förvaringsvolym i liter, frys
72
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om något
-
Frostfri (J/N), kyl
Nej
Frostfri (J/N), frys
Nej
Säkerhet vid strömavbrott i h
22
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
4
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd
att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd
att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
36
Inbyggd apparat J/N
Ja
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas för förvaring av
vin J/N
Nej
33
Ytterligare teknisk data
Inbyggnadsmått
Höjd
1780 mm
Bredd
560 mm
Djup
550 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten som sitter på
insidan eller utsidan av produkten och på
energietiketten.
Miljöskydd
med hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen . Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen
34
*
35
www.electrolux.com/shop
222376046-A-032019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising