Progress PKG1845 User manual

Progress PKG1845 User manual
Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Koel-vriescombinatie
Fridge Freezer
Réfrigérateur/congélateur
Kühl - Gefrierschrank
PKG1845
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Bediening
Dagelijks gebruik
2
3
5
6
7
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
9
10
11
14
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de
3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe
beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend
onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te
worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Progress 3
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in
de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden
aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Installatie
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Gebruik het apparaat niet voordat u het
in de ingebouwde structuur installeert.
4 Progress
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
• Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• Stel het apparaat niet bloot aan regen.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.
• Til de voorkant van het apparaat op als
u hem wilt verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
• Het apparaat bevat een zakje
droogmiddel. Dit is geen speelgoed. Dit
is geen levensmiddel. Gooi het
onmiddellijk weg.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een elektricien
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven dan
het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Lucht de ruimte indien dit
gebeurt.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
WAARSCHUWING! Zorg er bij
het plaatsen van het apparaat
voor dat het stroomsnoer niet
klem zit of wordt beschadigd.
WAARSCHUWING! Gebruik
geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas met
een hoge ecologische compatibiliteit. Zorg
ervoor dat u het koelcircuit dat isobutaan
bevat, niet beschadigt.
Progress 5
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
• Wikkel het voedsel in eender welk
contactmateriaal voor voedsel alvorens
het in het vriesvak te plaatsen.
Binnenverlichting
WAARSCHUWING! Gevaar
voor elektrische schokken.
• De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten. Gebruik
deze niet voor andere doeleinden.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of schade aan het
apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien nodig.
Indien de afvoer verstopt is, zal er
water op de bodem van het apparaat
liggen.
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten
raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Locatie
Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor
dat lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
Plaatsing
Installeer het apparaat op een droge,
goed geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met
6 Progress
de klimaatklasse die vermeld is op het
typeplaatje van het apparaat.
Kli‐
maat‐
klasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Bij bepaalde modeltypes
kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat kan
enkel gegarandeerd worden als
het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat te
installeren, raadpleeg dan de
verkoper, de klantenservice of
de dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
netsnoerstekker is voorzien van een
contact voor dit doel. Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het
apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de
geldende regels. Raadpleeg hiervoor
een gekwalificeerd elektricien.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.
Ventilatievereisten
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Elektrische aansluiting
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact. De
LET OP! Raadpleeg de
montage-instructies voor de
installatie.
BEDIENING
Inschakelen
Temperatuurregelaar
1. Steek dan de stekker in het
stopcontact.
2. Draai de temperatuurknop naar rechts
op een gemiddelde stand.
De temperatuur wordt automatisch
geregeld.
Uitschakelen
Draai de temperatuurknop op de stand "O"
om het apparaat uit te schakelen.
1. Draai de thermostaatknop op een
lagere stand om de minimale koude te
verkrijgen.
2. Draai de thermostaatknop op een
hogere stand om de maximale koude
te verkrijgen.
Progress 7
Een gemiddelde instelling is
over het algemeen het meest
geschikt.
De exacte instelling moet
echter worden gekozen
rekening houdend met het feit
dat de temperatuur in het
apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur geopend
wordt
• de hoeveelheid voedsel die
wordt bewaard
• de plaats van het apparaat
LET OP! Als de
omgevingstemperatuur hoog is
of als het apparaat volledig
gevuld is en de
thermostaatknop op de koudste
instelling staat, kan het
apparaat continu werken,
waardoor er ijs op de
achterwand gevormd wordt. In
dat geval moet de knop op een
hogere temperatuur gezet
worden om automatische
ontdooiing mogelijk te maken
en zodoende het
energieverbruik te beperken.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product weg
te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
Het plaatsen van de
deurplateaus
Om het bewaren van
voedselverpakkingen van verschillende
afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
1. Trek het schap enigszins omhoog
totdat het loskomt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
8 Progress
Verwijder de glasplaat boven
de groentelade niet om een
goede luchtcirculatie te
garanderen.
Indicatielampje voor
temperatuur
Voor de juiste bewaring van het voedsel is
de koelkast uitgerust met een
temperatuurlampje. Het symbool op de
zijkant van het apparaat duidt het koudste
deel van de koelkast aan.
Als OK wordt weergegeven (A), plaatst u
het verse voedsel in het gedeelte dat
wordt aangegeven door het symbool. Zo
niet (B) past u de temperatuurregelaar
aan naar een koudere stand en wacht u
12 uur voordat u het temperatuurlampje
weer controleert.
A
OK
B
OK
Het is normaal dat de indicator
geen OK aanduidt nadat u
voedsel in het apparaat
geplaatst hebt of na
herhaaldelijk openen van de
deur. Wacht minstens 12 uur
voordat u de
temperatuurregelaar opnieuw
aanpast.
Invriezen en bewaren van
diepgevroren levensmiddelen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en om diepvriesvoedsel
langere tijd te bewaren.
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
inschakelt, dient u het apparaat minstens
2 uur op een hoge instelling te laten
werken voordat u er producten in plaatst.
Om vers voedsel in te vriezen plaatst u het
in het middenvak.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden is vermeld
op het typeplaatje, een etiket dat aan de
binnenkant van het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur: vries
tijdens deze periode geen ander voedsel
in.
Als het invriesproces is voltooid, kunt u de
eerder ingestelde temperatuur in ere
herstellen.
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart
met technische kenmerken
onder "maximale bewaartijd bij
stroomuitval" is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren
(nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt
u, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid
tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bladen voor het maken van ijsblokjes.
Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden uit
de vriezer te halen.
1. Vul de bakjes met water.
2. Zet de ijsbakjes in het vriesvak.
Progress 9
Kalender ingevroren
etenswaren
De symbolen geven verschillende soorten
ingevroren etenswaren aan.
ingevroren etenswaren. Of de hoogste of
laagste waarde van de aangegeven
bewaartijd van toepassing is, hangt af van
de kwaliteit van de etenswaren en
eventuele bereiding voordat deze werden
ingevroren.
De cijfers geven de bewaartijd in
maanden aan voor de bijbehorende
AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens
de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door leidingen
wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische uitzetting
(een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
Tips voor het koelen van vers
voedsel
• Zet geen warm voedsel of
verdampende vloeistoffen in de
koelkast.
• Dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft.
• Plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren.
Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade. Bewaar
vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude
gerechten: bedekken en op een schap
leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in
een speciale lade leggen. Bananen,
aardappelen, uien en knoflook moeten
als deze niet verpakt zijn niet in de
koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte
bakjes leggen of in aluminiumfolie of
plastic zakjes wikkelen om zoveel
mogelijk lucht uit te sluiten.
• Flessen: afsluiten met een dop en in de
deur plaatsen of (indien beschikbaar) in
het flessenrek.
Tips voor het invriezen
• Vries alleen verse en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in.
• Verdeel voor efficiënter invriezen en
ontdooien het voedsel in kleine porties.
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic. Zorg ervoor dat de verpakking
luchtdicht is.
• Om te voorkomen dat de temperatuur
van al ingevroren voedsel toeneemt,
dient u vers voedsel hier niet direct
naast te plaatsen.
• Smalle pakjes zijn makkelijker te
bewaren dan dikke. Zout maakt
voedsel minder lang houdbaar.
• IJsblokjes, ingevroren water of
waterijsjes niet meteen nadat ze uit de
10 Progress
vriezer zijn gehaald opeten. Gevaar
voor bevriezing.
• Het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is.
Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
• Verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op
geschikte wijze door de winkelier
werden bewaard.
• Zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van
de winkel naar uw vriezer gebracht
worden.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is,
bederft het snel en kan het niet
opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Algemene waarschuwingen
LET OP! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker uit het
stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen
uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen
van het apparaat zijn niet
geschikt om in een
afwasmachine gewassen te
worden.
Periodieke reiniging
LET OP! Trek niet aan
leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van het apparaat
en verplaats of beschadig ze
niet.
LET OP! Let op dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water en
wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon en vrij van
resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor
en de compressor aan de achterkant
van het apparaat schoon met een
borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het elektriciteitsverbruik
reduceren.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale werking
stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater
loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het
apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
Progress 11
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen
krantenpapier en leg het op een koele
plaats.
De vriezer ontdooien
LET OP! Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om de
rijp van de verdamper te
krabben, deze zou beschadigd
kunnen raken. Gebruik geen
mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces
te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant
zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
Stel ongeveer 12 uur voordat u
gaat ontdooien een lagere
temperatuur in om voldoende
koudereserve op te bouwen
voor de onderbreking tijdens de
werking.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer en
rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt
heeft.
1. Trek de stekker uit het stopcontact of
schakel het apparaat uit.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
WAARSCHUWING! Raak
ingevroren voedsel niet met
natte handen aan. Uw
handen kunnen dan aan de
producten vastvriezen.
3. Laat de deur open staan.
Om het ontdooiproces te versnellen
kunt u een bak warm water in het
vriesvak zetten. Verwijder bovendien
stukken ijs die afbreken voordat het
ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien, de
binnenkant grondig droog maken.
5. Zet het apparaat aan.
Plaats na drie uur het eerder verwijderde
voedsel terug in het vriesvak.
Periodes dat het apparaat niet
gebruikt wordt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt:
1.
2.
3.
4.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Verwijder al het voedsel
Ontdooi het apparaat (indien nodig).
Maak het apparaat en alle toebehoren
schoon.
5. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
LET OP! Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten, vraag
dan iemand om het zo nu en
dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde
voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
12 Progress
Wat moet u doen als ...
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgescha‐
keld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch ap‐
paraat op het stopcontact aan.
Bel een gekwalificeerd elektri‐
cien.
Het lampje staat in standby.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is fout in‐
gesteld.
Zie "Bediening".
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en contro‐
leer dan nogmaals de tempe‐
ratuur.
De omgevingstemperatuur
is te hoog.
Zie het typeplaatje voor de kli‐
maatklasse.
Het voedsel dat in het ap‐
paraat werd geplaatst,
was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot ka‐
mertemperatuur voordat u het
opslaat.
De deur is niet goed ge‐
sloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is niet correct ge‐
sloten of de deurpakking
is vervormd/vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De dop van de wateraf‐
voer bevindt zich niet op
de juiste plaats.
Plaats de dop voor de wateraf‐
voer op de juiste manier.
De temperatuur is fout in‐
gesteld.
Zie "Bediening".
Er loopt water over de ach‐
terkant van de koelkast.
Tijdens het automatische
ontdooiproces, ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Dat is juist.
Er loopt water in de koel‐
kast.
Producten verhinderen dat
het water in de waterop‐
vangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten
de achterwand niet raken.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt conti‐
nu.
Er is te veel vorst en ijs.
Progress 13
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De waterafvoer is ver‐
stopt.
Reinig de waterafvoer.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de ver‐
damperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
De temperatuur in het appa‐
raat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere tempe‐
ratuur in.
De deur is niet goed ge‐
sloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Plaats minder producten tege‐
lijk.
De dikte van de rijp is
meer dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
De deur is te vaak geo‐
pend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Er is geen koude luchtcir‐
culatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde klantenservice
voor dit merk.
Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met
een LED-binnenlampje dat een
lange levensduur heeft.
Het wordt ten zeerste
aanbevolen uitsluitend originele
reserveonderdelen te
gebruiken.
Gebruik uitsluitend ledlampen
(E14-basis). Het maximale
vermogen wordt getoond op de
lampunit.
LET OP! Trek de stekker uit
het stopcontact.
1. Spreid met uw vingers beide kanten
van de transparente deksel om deze
los te maken en neem de deksel af
door in de richting van de pijlen te
trekken.
14 Progress
1
2
1
dat specifiek bedoeld is voor
huishoudelijke apparaten.
3. Plaats de afdekking van het lampje
terug.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
2. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met dezelfde kenmerken
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de erkende servicedienst.
TECHNISCHE GEGEVENS
Productinformatieblad
Handelsmerk
Progress
Model
PKG1845 925503040
Categorie
7. Koel-vrieskast
Energie-efficiëntieklasse
A++
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de re‐
sultaten van standaardtests gedurende 24 uur. Het
feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier
waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar
het zich bevindt
229
Opslagvolume in liter, koelkast
196
Opslagvolume in liter, ster
-
Opslagvolume in liter, kelderzone
-
Opslagvolume in liter, wijn
-
Opslagvolume in liter, totaal
268
Opslagvolume in liter, diepvries
72
Opslagvolume in liter, koeler
-
Opslagvolume in liter, andere ruimten
-
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste op‐
slagvolume (l)
****
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C
(°C), indien van toepassing
-
Progress 15
Vorstvrij (J/N), koelkast
Nee
Vorstvrij (J/N), vriezer
Nee
conserveringsduur bij stroomuitval in h
22
Vriesvermogen in kg/24h
4
Klimaatklasse
SN-N-ST-T
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat
bedoeld is om te gebruiken, in °C
10
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat
bedoeld is om te gebruiken, in °C
43
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
36
Ingebouwde apparatuur J/N
Ja
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren
van wijn J/N
Nee
Aanvullende technische
gegevens
Afmetingen van de in‐
bouw
Hoogte
1780 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
16 Progress
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Installation
Operation
Daily use
16
17
19
20
21
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Technical data
22
23
25
27
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damages that are the result of
incorrect installation or usage. Always keep the instructions
in a safe and accessible location for future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
This appliance may be used by children between 3 and 8
years of age and persons with very extensive and complex
disabilities, if they have been properly instructed.
Children of less than 3 years of age should be kept away
from the appliance unless continuously supervised.
Do not let children play with the appliance.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.
Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.
General Safety
•
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
Progress 17
Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other
residential type environments
WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other
means to accelerate the defrosting process, other than
those recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the
food storage compartments of the appliance, unless they
are of the type recommended by the manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol cans
with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Do not use the appliance before
installing it in the built-in structure.
• Follow the installation instructions
supplied with the appliance.
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• At first installation or after reversing the
door wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the power
supply. This is to allow the oil to flow
back in the compressor.
• Before carrying out any operations on
the appliance (e.g. reversing the door),
remove the plug from the power socket.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, ovens or hobs.
• Do not expose the appliance to the
rain.
• Do not install the appliance where there
is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too cold.
18 Progress
• When you move the appliance, lift it by
the front edge to avoid scratching the
floor.
• The appliance contains a bag of
desiccant. This is not a toy. This is not
food. Please dispose of it immediately.
Electrical connection
WARNING! Risk of fire and
electric shock.
WARNING! When positioning
the appliance, ensure the
supply cord is not trapped or
damaged.
WARNING! Do not use multiplug adapters and extension
cables.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Make sure not to cause damage to the
electrical components (e.g. mains plug,
mains cable, compressor). Contact the
Authorised Service Centre or an
electrician to change the electrical
components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
Use
WARNING! Risk of injury,
burns, electric shock or fire.
The appliance contains flammable
gas, isobutane (R600a), a natural gas with
a high level of environmental compatibility.
Be careful not to cause damage to the
refrigerant circuit containing isobutane.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by the
manufacturer.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the plastic
parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create pressure
on the drink container.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from the
freezer compartment if your hands are
wet or damp.
• Do not freeze again food that has been
thawed.
• Follow the storage instructions on the
packaging of frozen food.
• Wrap the food in any food contact
material before putting it in the freezer
compartment.
Internal lighting
WARNING! Risk of electric
shock.
• The type of lamp used for this
appliance is for household appliances
only. Do not use it for house lighting.
Progress 19
Care and cleaning
Disposal
WARNING! Risk of injury or
damage to the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the appliance.
Service
• To repair the appliance contact an
Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozonefriendly.
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your municipal
authority for information on how to
discard the appliance correctly.
• Do not cause damage to the part of the
cooling unit that is near the heat
exchanger.
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Location
Refer to the assembly
instructions for the installation.
To ensure best performance, install the
appliance well away from sources of heat
such as radiators, boilers, direct sunlight
etc. Make sure that air can circulate freely
around the back of the cabinet.
Positioning
Install the appliance in a dry, well
ventilated indoors where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance.
Cli‐
mate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
Cli‐
mate
class
Ambient temperature
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Some functional problems
might occur for some types of
models when operating outside
of that range. The correct
operation can only be
guaranteed within the specified
temperature range. If you have
any doubts regarding where to
install the appliance, please
turn to the vendor, to our
customer service or to the
nearest Authorised Service
Centre.
Electrical connection
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
20 Progress
rating plate correspond to your
domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
Ventilation requirements
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
CAUTION! Refer to the
assembly instructions for the
installation.
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
OPERATION
Switching on
1. Insert the plug into the wall socket.
2. Turn the Temperature regulator
clockwise to a medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the
temperature regulator to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is regulated
automatically.
1. Turn the Temperature regulator toward
lower settings to obtain the minimum
coldness.
2. Turn the Temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
A medium setting is generally
the most suitable.
However, the exact setting
should be chosen keeping in
mind that the temperature
inside the appliance depends
on:
• room temperature,
• how often the door is
opened,
• the quantity of food stored,
• the location of the appliance.
CAUTION! If the ambient
temperature is high or the
appliance is fully loaded, and
the appliance is set to the
lowest temperatures, it may run
continuously causing frost to
form on the rear wall. In this
case the dial must be set to a
higher temperature to allow
automatic defrosting and
therefore reduced energy
consumption.
Progress 21
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal
accessories should be washed with
lukewarm water and some neutral soap to
remove the typical smell of a brand-new
product, then dried thoroughly.
CAUTION! Do not use
detergents, abrasive powders,
chlorine or oil-based cleaners
as they will damage the finish.
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
1. Gradually pull the shelf up until it
comes free.
2. Reposition as required.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
Do not move the glass shelf
above the vegetable drawer to
ensure correct air circulation.
Temperature indicator
For proper storage of food the refrigerator
is equipped with the temperature indicator.
The symbol on the side wall of the
appliance indicates the coldest area in the
refrigerator.
If OK is displayed (A), put fresh food into
area indicated by symbol, if not (B), adjust
the temperature controller to a colder
setting and wait 12 hours before checking
the temperature indicator again.
A
OK
B
OK
After putting fresh food into the
appliance or after opening the
door repeatedly or for a long
period, it is normal for the
indicator not to show OK. Wait
at least 12 hours before
readjusting the temperature
controller.
22 Progress
Freezing and storage of frozen
food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
When first starting-up or after a period out
of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least
2 hours on the higher settings.
To freeze fresh food place it in the middle
compartment.
The maximum amount of food that can be
frozen in 24 hours is specified on the
rating plate, a label located on the inside
of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours,
during this period do not add other food to
be frozen.
When the freezing process is completed,
you can restore previously set
temperature.
In the event of accidental
defrosting, for example due to
a power failure, if the power
has been off for longer than the
value shown in the technical
characteristics chart under
"rising time", the defrosted food
must be consumed quickly or
cooked immediately and then
re-frozen (after cooling).
compartment or at room temperature,
depending on the time available for this
operation.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or
more trays for the production of ice-cubes.
Do not use metallic instruments
to remove the trays from the
freezer.
1. Fill these trays with water
2. Put the ice trays in the freezer
compartment.
Frozen Food Calendar
The symbols show different types of
frozen goods.
The numbers indicate storage times in
months for the appropriate types of frozen
goods. Whether the upper or lower value
of the indicated storage time is valid
depends on the quality of the foods and
treating before freezing.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator
HINTS AND TIPS
Normal operating sounds
The following sounds are normal during
operation:
• A faint gurgling and bubbling sound
from coils sound when refrigerant is
pumped.
• A whirring and pulsating sound from
the compressor when refrigerant is
pumped.
• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic dilatation
(a natural and not dangerous physical
phenomenon).
Progress 23
• A faint click noise from the temperature
regulator when the compressor
switches on or off.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
Hints for fresh food refrigeration
• Do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator.
• Cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour.
• Position food so that air can circulate
freely around it.
Hints for refrigeration
Useful hints:
• Meat (all types): wrap in a suitable
packaging and place it on the glass
shelf above the vegetable drawer.
Store meat for at most 1-2 days.
• Cooked foods, cold dishes: cover and
place on any shelf.
• Fruit and vegetables: clean thoroughly
and place in a special drawer.
Bananas, potatoes, onions and garlic
must not be kept in the refrigerator if
not packed.
• Butter and cheese: place in a special
airtight container or wrap in an
aluminium foil or a polythene bag to
exclude as much air as possible.
• Bottles: close with a cap and place on
the door bottle shelf, or (if available) on
the bottle rack.
Hints for freezing
• Freeze only top quality, fresh and
thoroughly cleaned food products.
• For more efficient freezing and thawing
divide food into small portions.
• Wrap the food in aluminium foil or
polythene. Make sure that the
packages are airtight.
• To avoid increase in temperature of
already frozen food, do not place fresh
unfrozen food directly next to it.
• Lean foods store better and longer than
fatty ones. Salt reduces the storage life
of food.
• Do not eat ice cubes, water ices or ice
lollies immediately after taking them out
of the freezer. Risk of frostbites.
• It is advisable to show the freezing date
on each individual pack to enable you
to keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
• Make sure that the commercially frozen
food products were adequately stored
by the retailer.
• Make sure that frozen foodstuffs are
transferred from the food store to the
freezer in the shortest possible time.
• Once defrosted, food deteriorates
rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period
indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
General warnings
CAUTION! Unplug the
appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains
hydrocarbons in its cooling unit;
maintenance and recharging
must therefore only be carried
out by authorized technicians.
The accessories and parts of
the appliance are not suitable
for washing in a dishwasher.
24 Progress
Periodic cleaning
CAUTION! Do not pull, move
or damage any pipes and/or
cables inside the appliance.
CAUTION! Do not damage the
cooling system.
The equipment has to be cleaned
regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe them clean to ensure they are
clean and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser and
the compressor at the back of the
appliance with a brush.
This will improve the performance of
the appliance and save electricity
consumption.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops,
during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special
container at the back of the appliance,
over the motor compressor, where it
evaporates.
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole in the middle of
the refrigerator compartment channel to
prevent the water overflowing and dripping
onto the food inside.
Defrosting of the freezer
CAUTION! Never use sharp
metal tools to scrape off frost
from the evaporator as you
could damage it. Do not use a
mechanical device or any
artificial means to speed up the
thawing process other than
those recommended by the
manufacturer. A temperature
rise of the frozen food packs,
during defrosting, may shorten
their safe storage life.
About 12 hours prior to
defrosting, set a lower
temperature, in order to build
up sufficient chill reserve for
the interruption in operation.
A certain amount of frost will always form
on the freezer shelves and around the top
compartment.
Defrost the freezer when the frost layer
reaches a thickness of about 3-5 mm.
1. Switch off the appliance, or pull out
electrical plug from the wall socket.
2. Remove any stored food, wrap it in
several layers of newspaper and put it
in a cool place.
WARNING! Do not touch
frozen goods with wet
hands. Hands can freeze to
the goods.
3. Leave the door open.
In order to speed up the defrosting
process, place a pot of warm water in
the freezer compartment. In addition,
remove pieces of ice that break away
before defrosting is complete.
4. When defrosting is completed, dry the
interior thoroughly.
5. Switch on the appliance.
After three hours reload the previously
removed food into the freezer
compartment.
Periods of non-operation
Progress 25
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Defrost the appliance (if necessary).
4. Clean the appliance and all
accessories.
5. Leave the door/doors open to prevent
unpleasant smells.
CAUTION! If you want to keep
the appliance switched on, ask
somebody to check it once in a
while to prevent the food inside
from spoiling in case of a
power failure.
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not op‐
erate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not con‐
nected to the mains sock‐
et correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
Temperature is set incor‐
rectly.
Refer to "Operation".
Many food products were
put in at the same time.
Wait few hours and then
check the temperature again.
The room temperature is
too high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in
the appliance were too
warm.
Allow food products to cool to
room temperature before stor‐
ing.
The door is not closed cor‐
rectly.
Refer to "Closing the door".
The door is not closed cor‐
rectly or the gasket is de‐
formed/dirty.
Refer to "Closing the door".
The lamp does not work.
The compressor operates
continually.
There is too much frost and
ice.
26 Progress
Problem
Possible cause
Solution
The water drainage plug is
not correctly positioned.
Position the water drainage
plug in the correct way.
Temperature is set incor‐
rectly.
Refer to "Operation" .
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic de‐
frosting process, frost
melts on the rear plate.
This is correct.
Water flows inside the refrig‐
erator.
Food products prevent the
water to flow into the wa‐
ter collector.
Make sure that food products
do not touch the rear plate.
The water outlet is clog‐
ged.
Clean the water outlet.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is
not connected to the evap‐
orative tray above the
compressor.
Attach the melting water outlet
to the evaporative tray.
The temperature in the ap‐
pliance is too low/too high.
The temperature regulator
is not set correctly.
Set a higher/lower tempera‐
ture.
The door is not closed cor‐
rectly.
Refer to "Closing the door".
The food products' tem‐
perature is too high.
Let the food products temper‐
ature decrease to room tem‐
perature before storage.
Many food products are
stored at the same time.
Add less food products at the
same time.
The thickness of the frost
is greater than 4-5 mm.
Defrost the appliance.
The door has been
opened often.
Open the door only if necessa‐
ry.
There is no cold air circu‐
lation in the appliance.
Make sure that there is cold
air circulation in the appliance.
If the advice does not lead to
the desired result, contact the
nearest Authorised Service
Centre.
Replacing the lamp
The appliance is equipped with
a long-life LED interior light.
It is strongly recommended to
use original spare parts only.
Progress 27
Use LED bulbs (E14 base)
only. The maximum power is
shown on the lamp unit.
CAUTION! Disconnect the plug
from the mains socket.
1. With your fingers, spread slightly both
sides of the transparent cover to
unhook them and detach the cover
pulling it in the direction of the arrows.
1
2
1
2. Replace the lamp with the one that has
identical characteristics and is
specifically designed for household
appliances.
3. Reassemble the lamp cover.
4. Connect the plug to the mains socket.
5. Open the door.
Make sure that the light switches on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
assembly instructions.
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Authorised
Service Centre.
TECHNICAL DATA
Product information sheet
Trade Mark
Progress
Model
PKG1845 925503040
Category
7. Refrigerator-freezer
Energy efficiency class
A++
Energy consumption in kWh per year, based on
standard test results for 24 hours. The actual energy
consumption will depend on how the appliance is
used and where it is located
229
Storage volume in litres, Fridge
196
Storage volume in litres, Star
-
Storage volume in litres, Cellar zone
-
Storage volume in litres, Wine
-
Storage volume in litres, Total
268
Storage volume in litres, Freezer
72
Storage volume in litres, Chiller
-
28 Progress
Storage volume in litres, Other compartments
-
Star rating of freezer compartment with highest stor‐
age volume (l)
****
Design temperature of other compartments > 14 °C
(°C), if any
-
Frost free (Y/N), Fridge
No
Frost free (Y/N), Freezer
No
Power cut safe in h
22
Freezing capacity in kg/24h
4
Climate class
SN-N-ST-T
Lowest ambient temperature at which this appliance
is intended to be used, in °C
10
Highest ambient temperature at which this appliance
is intended to be used, in °C
43
Acoustical noise emissions dB(A) re1 pW
36
Built in appliance Y/N
Yes
This appliance is intended to be used exclusively for
the storage of wine Y/N
No
Additional technical data
Dimensions of the re‐
cess
Height
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Voltage
230 - 240 V
Frequency
50 Hz
The technical information is situated in the
rating plate, on the external or internal
side of the appliance and on the energy
label.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol . Put
the packaging in relevant containers to
recycle it. Help protect the environment
and human health by recycling waste of
electrical and electronic appliances. Do
not dispose of appliances marked with the
symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.
Progress 29
TABLE DES MATIÈRES
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Installation
Fonctionnement
Utilisation quotidienne
29
31
33
34
35
Conseils
Entretien et nettoyage
Dépannage
Caractéristiques techniques
36
38
39
42
Sous réserve de modifications.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts
résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et
accessible pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à
condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions
concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de
comprendre les risques encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et
8 ans et des personnes ayant un handicap très important
et complexe à condition d'avoir reçu de bonnes
instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart
de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et
jetez-les convenablement.
30 Progress
Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au
personnel dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la
structure intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif mécanique
ou autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage
que ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit
frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques
à l'intérieur des compartiments de conservation des
aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé
par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas
de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
Progress 31
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement
par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir
installé dans la structure encastrée.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
• Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet à
l'huile de refouler dans le compresseur.
• Avant toute opération sur l'appareil (par
ex. inversion de la porte), débranchez
la fiche de la prise de courant.
• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
• N'exposez pas l'appareil à la pluie.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
• L'appareil contient un sachet de
dessiccateur. Ce n'est pas un jouet. Ce
n'est pas un aliment. Jetez-le
immédiatement.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
AVERTISSEMENT! Lorsque
vous installez l'appareil,
assurez-vous que le câble
d'alimentation n'est pas coincé
ou endommagé.
AVERTISSEMENT! N'utilisez
pas d'adaptateurs multiprises ni
de rallonges.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant sur
la plaque signalétique correspondent
aux données électriques de votre
réseau.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation ou
le compresseur. Contactez le service
après-vente agréé ou un électricien
pour changer les composants
électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la prise
de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'incendie.
L'appareil contient un gaz
inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz
naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit frigorifique
contenant de l'isobutane.
32 Progress
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes
et de sources d'ignition dans la pièce.
Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le congélateur. Cela
engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
• Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment congélateur
avec les mains mouillées ou humides.
• Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
• Respectez les instructions de stockage
figurant sur l'emballage des aliments
surgelés.
• Emballez les aliments dans un
emballage adapté au contact avec des
aliments avant de les placer dans le
compartiment congélateur.
Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
• Le type d'ampoule utilisé pour cet
appareil est uniquement destiné aux
appareils domestiques. Ne les utilisez
pas pour éclairer votre logement.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de
dommages matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la recharge
du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire, nettoyezle. Si l'orifice est bouché, l'eau
provenant du dégivrage s'écoulera en
bas de l'appareil.
Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent la
couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des informations
sur la marche à suivre pour mettre
l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du circuit
de réfrigération située à proximité du
condenseur thermique.
Progress 33
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Emplacement
Consultez la notice de montage
lors de l'installation.
Pour assurer des performances optimales,
l'appareil ne doit pas être installé près
d'une source de chaleur telle qu'un
radiateur, une chaudière, la lumière
directe du soleil, etc. Assurez-vous que
l'air circule librement à l'arrière de
l'appareil.
Positionnement
Installez cet appareil dans une pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil.
Classe
clima‐
tique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
Des problèmes fonctionnels
peuvent survenir sur certains
types de modèles fonctionnant
hors de cette plage de
températures. Seul le respect
de la plage de températures
spécifiée peut garantir un bon
fonctionnement de l'appareil.
En cas de doute concernant
l'emplacement d'installation de
l'appareil, veuillez contacter le
vendeur, notre service aprèsvente ou le centre de
réparation agréé le plus
proche.
Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau
électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si la
prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
Exigences en matière de
ventilation
Veillez à garantir une circulation d'air
suffisante à l'arrière de l'appareil.
34 Progress
5 cm
ATTENTION! Consultez la
notice de montage lors de
l'installation.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FONCTIONNEMENT
Mise en marche
1. Insérez la fiche dans la prise murale.
2. Tournez le thermostat vers la droite
sur une position médiane.
Mise hors tension
Pour éteindre l'appareil, tournez le
thermostat sur la position « O ».
Réglage de la température
La température est régulée
automatiquement.
1. Tournez le thermostat sur la position
minimale pour obtenir moins de froid.
2. Tournez le thermostat sur la position
maximale pour obtenir plus de froid.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus indiqué.
Toutefois, on obtiendra le
réglage exact en tenant compte
du fait que la température à
l'intérieur de l'appareil dépend
de plusieurs facteurs :
• la température ambiante,
• la fréquence d'ouverture de
la porte,
• la quantité d'aliments
stockés,
• l'emplacement de l'appareil.
ATTENTION! Si la température
ambiante est élevée ou
l'appareil très rempli et si le
thermostat est réglé sur la
température la plus basse, il
est possible que le
compresseur fonctionne en
régime continu, d'où un risque
de formation de givre sur la
paroi arrière. Pour éviter cet
inconvénient, modifiez la
position du thermostat pour
obtenir moins de froid, de façon
à permettre un dégivrage
automatique et, par
conséquent, des économies
d'énergie.
Progress 35
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les
accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais
de détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à base
de chlore ou d'huile car ils
pourraient endommager le
revêtement.
Mise en place des balconnets
de la porte
En fonction de la taille des emballages
des aliments conservés, les balconnets de
la porte peuvent être positionnés à
différentes hauteurs.
1. Soulevez doucement le balconnet
jusqu'à ce qu'il se détache.
2. Repositionnez-le selon les besoins.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières afin que les
clayettes puissent être positionnées
comme vous le souhaitez.
Ne modifiez pas l'emplacement
de la clayette en verre située
au-dessus du bac à légumes,
afin de garantir une circulation
d'air optimale.
Indicateur de température
Pour un bon stockage des aliments, le
réfrigérateur est doté d'un indicateur de
température. Le symbole sur la paroi
latérale de l'appareil indique la zone la
plus froide du réfrigérateur.
Si « OK » s'affiche (A), placez les aliments
frais dans la zone indiquée par le
symbole. Si ce n'est pas le cas (B), réglez
le thermostat sur une température
inférieure et attendez 12 heures avant de
vérifier à nouveau.
A
OK
B
OK
Après chargement de denrées
fraîches dans l'appareil ou
après des ouvertures répétées
(ou une ouverture prolongée)
de la porte, il est normal que
l'inscription OK. disparaisse.
Attendez au moins 12 heures
avant de régler le thermostat.
36 Progress
Congélation et rangement des
produits surgelés
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et
conserver longtemps des aliments
congelés ou surgelés.
À la mise en service ou après un arrêt
prolongé, placez le thermostat sur la
position maximale pendant 2 heures
environ avant d'introduire les produits
dans le compartiment.
Pour congeler des aliments frais, placezles dans le compartiment du milieu.
La quantité maximale d'aliments frais que
vous pouvez congeler par tranche de
24 heures est indiquée sur la plaque
signalétique (située à l'intérieur de
l'appareil).
Le processus de congélation demande 24
heures. Vous ne devez ajouter aucun
autre aliment à congeler pendant cette
période.
Une fois le processus de congélation
terminé, vous pouvez restaurer la
température réglée précédemment.
En cas de décongélation
accidentelle, due par exemple
à une coupure de courant, si la
coupure a duré plus de temps
qu'indiqué au paragraphe
« Autonomie de
fonctionnement » du chapitre
« Caractéristiques
techniques », consommez
rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les
recongeler (une fois refroidis).
Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou
congelés peuvent être décongelés dans le
compartiment réfrigérateur ou à
température ambiante en fonction du
temps disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être
cuites sans décongélation préalable ; la
cuisson sera cependant un peu plus
longue.
Production de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou plusieurs
bacs à glaçons.
N'utilisez pas d'instruments
métalliques pour décoller les
bacs du congélateur.
1. Remplissez les bacs avec de l'eau
2. Placez les bacs à glaçons dans le
compartiment congélateur.
Calendrier des aliments
congelés
Les symboles indiquent différents types
d'aliments congelés.
Les numéros indiquent les durées de
conservation en mois correspondant aux
différents types d'aliments congelés. La
validité de la durée de conservation
maximale ou minimale indiquée dépend
de la qualité des aliments et de leur
traitement avant la congélation.
CONSEILS
Bruits normaux de
fonctionnement
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de fonctionnement :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de
pulsation provenant du compresseur
lorsque le liquide réfrigérant est pompé.
• Un bruit de craquement soudain
provenant de l'intérieur de l'appareil
provoqué par une dilatation thermique
(un phénomène naturel et inoffensif).
Progress 37
• Un léger cliquetis du thermostat
lorsque le compresseur s'active ou se
désactive.
Conseils d'économie d'énergie
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laissez ouverte
que le temps nécessaire.
Conseils pour la réfrigération
des aliments frais
• Ne placez pas les aliments chauds ou
les liquides bouillants dans le
réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez les aliments,
surtout s'ils sont forts en saveurs.
• Placez correctement les aliments pour
que l'air puisse circuler librement
autour
Conseils pour la réfrigération
Conseil utiles :
• Viande (tous types de viande) :
emballez-la dans un emballage adapté
et placez-la sur l'étagère en verre audessus du bac à légumes. Ne
conservez la viande que 1 ou 2 jours
au plus.
• Aliments cuits, plats froids : couvrez-les
et placez-les sur une étagère.
• Fruits et légumes : nettoyez-les
soigneusement et placez-les dans le
bac spécial. Bananes, pommes de
terre, oignons et ail ne doivent pas être
mis dans le réfrigérateur, s'ils ne sont
pas emballés.
• Beurre et fromage : placez-les dans le
compartiment spécial, étanche à l'air,
ou enveloppez-les dans une feuille
d'aluminium ou un sachet en
polyéthylène, pour les tenir autant que
possible à l'abri de l'air.
• Bouteilles : elles doivent être munies
d'un bouchon et être placées sur le
porte-bouteilles ou (s'il est installé)
dans le balconnet à bouteilles de la
porte.
Conseils pour la congélation
• Congelez uniquement des aliments
frais, de qualité supérieure et propres.
• Pour une congélation et une
décongélation plus efficaces, séparez
les aliments en petites portions.
• Emballez les aliments dans du papier
aluminium ou en polyéthylène.
Assurez-vous que les emballages sont
hermétiques.
• Pour éviter d'augmenter la température
des aliments déjà surgelés, ne placez
pas d'aliments frais non congelés
directement à proximité.
• Les aliments faibles en gras se
conservent mieux et plus longtemps
que les aliments gras. Le sel diminue la
durée de conservation des aliments.
• Ne mangez pas les glaçons, les glaces
à l'eau ou les bâtonnets glacés dès leur
sortie du congélateur. Risque de
gelure !
• Il est conseillé d'indiquer la date de
congélation des aliments sur chaque
paquet afin de garder une trace du
temps de conservation.
Conseils pour le stockage des
aliments surgelés
• Assurez-vous que les denrées
surgelées achetées dans le commerce
ont été correctement entreposées par
le revendeur.
• Prévoyez un temps réduit au minimum
pour le transport des denrées du
magasin d'alimentation à votre
domicile.
• Une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
être recongelés.
• Ne dépassez pas la durée de
conservation indiquée par le fabricant.
38 Progress
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Dégivrage du réfrigérateur
ATTENTION! Débranchez
l'appareil avant toute opération
d'entretien et de nettoyage.
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur
du compartiment réfrigérateur à chaque
fois que le compresseur s'arrête. L'eau de
dégivrage est collectée dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit
de réfrigération ; l'entretien et la
recharge ne doivent donc être
effectués que par du personnel
qualifié.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la goulotte
d'évacuation de l'eau de dégivrage située
au milieu du compartiment réfrigérateur
pour empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
Avertissements généraux
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas être
lavés au lave-vaisselle.
Nettoyage périodique
ATTENTION! Ne tirez pas, ne
déplacez pas, n'endommagez
pas les tuyaux et/ou câbles qui
se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION! N'endommagez
pas le circuit de
refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et additionnée d'un
détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous assurer
qu'ils sont propres et ne contiennent
pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés à
l'arrière de l'appareil avec une brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
Dégivrage du congélateur
ATTENTION! N'utilisez en
aucun cas d'objets métalliques
ou tranchants pour gratter la
couche de givre sur
l'évaporateur, car vous
risqueriez de le détériorer.
N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen
artificiel pour accélérer le
processus de dégivrage hormis
ceux recommandés par le
fabricant. Une élévation de la
température des denrées
congelées, pendant le
dégivrage, peut réduire leur
durée de conservation.
Progress 39
Mettez le thermostat sur la
température la plus basse
12 heures avant d'effectuer le
dégivrage afin d'assurer une
réserve de froid suffisante.
Une certaine quantité de givre se forme
toujours sur les clayettes du congélateur
et autour du compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque
l'épaisseur de la couche de givre est
comprise entre 3 et 5 mm.
1. Éteignez l'appareil, ou débranchez la
fiche de la prise secteur.
2. Sortez les denrées congelées,
enveloppez-les dans plusieurs feuilles
de papier journal et conservez-les
dans un endroit frais.
AVERTISSEMENT! Ne
touchez pas les produits
congelés et les surfaces
givrées avec les mains
humides. Risque de
brûlures ou d'arrachement
de la peau.
3. Laissez la porte ouverte.
Le dégivrage peut être accéléré en
plaçant un récipient d'eau chaude
dans le compartiment congélateur.
Retirez également les morceaux de
glace au fur et à mesure qu'ils se
détachent, avant que le processus de
dégivrage ne soit terminé.
4. Une fois le dégivrage terminé, séchez
bien l'intérieur.
5. Mettez l'appareil en marche.
Au bout de 3 heures, replacez les produits
congelés dans le compartiment
congélateur.
En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Dégivrez l'appareil (si nécessaire).
4. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
5. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
ATTENTION! Si, toutefois,
vous n'avez pas la possibilité
de débrancher et de vider
l'appareil, faites vérifier
régulièrement le bon de
fonctionnement de celui-ci pour
éviter que les aliments qu'il
contient ne pourrissent en cas
de coupure de courant.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil ne fonctionne pas
du tout.
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
40 Progress
Problème
L'éclairage ne fonctionne
pas.
Le compresseur fonctionne
en permanence.
Il y a trop de givre et de gla‐
ce.
De l'eau s'écoule sur la pla‐
que arrière du réfrigérateur.
Cause probable
Solution
La fiche du câble d'alimen‐
tation n'est pas correcte‐
ment insérée dans la prise
de courant.
Branchez correctement la fi‐
che du câble d'alimentation
dans la prise de courant.
La prise de courant n'est
pas alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de cou‐
rant. Contactez un électricien
qualifié.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'ampou‐
le ».
Il y a une erreur dans le
réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la tempé‐
rature.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la pla‐
que signalétique.
Les aliments introduits
dans l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant
de les mettre dans l'appareil.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La porte n'est pas correc‐
tement fermée ou le joint
est déformé/sale.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
Le bouchon de la gouttière
d'évacuation de l'eau de
dégivrage n'est pas bien
placé.
Placez correctement le bou‐
chon de la gouttière d'évacua‐
tion de l'eau.
Il y a une erreur dans le
réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Pendant le dégivrage au‐
tomatique, le givre fond
sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
Progress 41
Problème
Cause probable
Solution
De l'eau s'écoule à l'intérieur
du réfrigérateur.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits
ne touchent pas la plaque ar‐
rière.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est
obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement
de l'eau de dégivrage.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est
pas raccordé au bac
d'évaporation situé audessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau au bac d'évaporation de
l'eau de dégivrage.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas ré‐
glé correctement.
Augmentez/réduisez la tempé‐
rature.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température des pro‐
duits est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant
de les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Introduisez moins de produits
en même temps.
L'épaisseur de givre est
supérieure à 4 - 5 mm.
Dégivrez l'appareil.
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid
circule dans l'appareil.
Si ces conseils n'apportent pas
de solution à votre problème,
veuillez consulter le service
après-vente agréé le plus
proche.
Remplacement de l'éclairage
L'appareil est équipé d'un
éclairage à LED longue durée.
Il est recommandé d'utiliser
uniquement des pièces
détachées d'origine.
Utilisez des ampoules LED
(base E14) uniquement. La
puissance maximale est
indiquée sur la base
d'éclairage.
ATTENTION! Débranchez la
fiche de l'appareil de la prise
secteur.
1. Écartez doucement les deux côtés du
diffuseur avec vos doigts pour les
décrocher, puis détachez le cache en
le tirant dans le sens des flèches.
42 Progress
1
2
1
identiques, spécifiquement conçue
pour les appareils électroménagers.
3. Remontez le diffuseur de l'ampoule.
4. Branchez la fiche de l'appareil à la
prise secteur.
5. Ouvrez la porte.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Fermeture de la porte
2. Remplacez l'ampoule par une
ampoule de caractéristiques
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Reportez-vous aux instructions de
montage.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez le service
après-vente agréé.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fiche produit
Marque
Progress
Modèle
PKG1845 925503040
Catégorie
7. Réfrigérateur-congélateur
Classe d’efficacité énergétique
A++
Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée
sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans
des conditions d’essai normalisées. La consommation
d’énergie réelle dépend des conditions d’utilisation et
de l’emplacement de l’appareil.
229
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
196
Volume de stockage en litres, Étoile
-
Volume de stockage en litres, Zone cellier
-
Volume de stockage en litres, Vin
-
Volume de stockage en litres, Total
268
Volume de stockage en litres, Congélateur
72
Volume de stockage en litres, Refroidisseur
-
Volume de stockage en litres, Autres compartiments
-
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur ayant
le volume de stockage le plus élevé (l)
****
Température de conception des autres comparti‐
ments > 14 °C (°C), s'il y a lieu
-
Progress 43
Sans givre (O/N), Réfrigérateur
Non
Sans givre (O/N), Congélateur
Non
Coupure de courant en toute sécurité en h
22
Pouvoir de congélation en kg/24 h
4
Classe climatique
SN-N-ST-T
La température ambiante la plus basse à laquelle l'ap‐
pareil est conçu pour être utilisé, en °C
10
La température ambiante la plus élevée à laquelle
l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW
36
Appareil intégrable O/N
Oui
Cet appareil est destiné uniquement au stockage du
vin O/N
Non
Autres caractéristiques
techniques
Dimensions de la niche
d'encastrement
Hauteur
1780 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil et
sur l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
44 Progress
INHALTSVERZEICHNIS
Sicherheitshinweise
Sicherheitsanweisungen
Montage
Betrieb
Täglicher Gebrauch
44
46
48
49
49
Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Technische Daten
51
53
54
57
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts
zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder
Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder
Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine
Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem
sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen
auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/
oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden,
wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und
Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in die
sichere Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Progress 45
•
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern
fern und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die
Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in der
Einbaunische nicht blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische
oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des
Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder
Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen
Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen,
wie Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer
gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um Gefahrenquellen zu vermeiden.
46 Progress
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Montage
WARNUNG! Die Montage des
Geräts darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Verwenden Sie ds Gerät nicht, bevor
es in den Einbauschrank gesetzt wird.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags
mindestens 4 Stunden, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich, damit
das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe
von Heizkörpern, Herden, Backöfen
oder Kochfeldern auf.
• Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen
aus.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo
es direktem Sonnenlicht ausgesetzt
sein könnte.
• Stellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
• Das Gerät enthält einen Beutel mit
Trockenmittel. Dieser Beutel ist kein
Spielzeug. Dieser Beutel ist kein
Lebensmittel. Bitte entsorgen Sie ihn
umgehend.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG! Achten Sie bei
der Montage des Geräts
darauf, dass das Netzkabel
nicht eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG! Verwenden Sie
keine Mehrfachsteckdosen
oder Verlängerungskabel.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Achten Sie darauf, elektrische Bauteile
(wie Netzstecker, Netzkabel und
Kompressor) nicht zu beschädigen.
Wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst oder einen Elektriker, um
die elektrischen Bauteile
auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Progress 47
Gebrauch
WARNUNG! Es besteht
Verletzungs-, Verbrennungs-,
Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Das Gerät enthält Isobutan
(R600a), ein brennbares Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf,
den Kältekreislauf, der Isobutan enthält,
nicht zu beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck zugelassen
sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
• Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass oder
feucht sind.
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
• Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
• Wickeln Sie die Lebensmittel in
Lebensmittelkontaktmaterial ein, bevor
Sie sie in das Gefrierfach legen.
Innenbeleuchtung
WARNUNG!
Stromschlaggefahr.
• Die in diesem Gerät verwendete
Lampe ist nur für Haushaltsgeräte
geeignet. Benutzen Sie diese nicht für
die Raumbeleuchtung.
Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie Risiko
von Schäden am Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und reinigen
Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
Entsorgung
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
48 Progress
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit
in der Nähe des Wärmetauschers nicht
beschädigt wird.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Standort
Beachten Sie bei der
Installation die
Montageanleitung.
Damit das Gerät die optimale Leistung
bringen kann, sollte es weit entfernt von
Wärmequellen wie Heizungskörpern,
Boilern, direktem Sonnenlicht usw.
aufgestellt werden. Die Luft muss frei an
der Rückseite des Gerätes zirkulieren
können.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, an dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist.
Klima‐
klasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis + 38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen können
Funktionsstörungen auftreten,
wenn sie außerhalb dieses
Temperaturbereichs betrieben
werden. Der ordnungsgemäße
Betrieb wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen zum
Aufstellungsort des Geräts
wenden Sie sich an den
Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen autorisierten
Service-Partner.
Elektroanschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den
geltenden Vorschriften von einem
qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den ECRichtlinien.
Anforderungen an die Belüftung
Hinter dem Gerät muss genug Platz für
eine ausreichende Luftzirkulation sein.
Progress 49
5 cm
VORSICHT! Beachten Sie bei
der Installation die
Montageanleitung.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
BETRIEB
Einschalten des Geräts
1. Stecken Sie den Stecker in die
Netzsteckdose.
2. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere
Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position
„O“.
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
1. Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine niedrigere Einstellung, um die
minimal mögliche Kühlung zu
erreichen.
2. Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die
maximal mögliche Kühlung zu
erreichen.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten
geeignet.
Allerdings muss für eine exakte
Einstellung berücksichtigt
werden, dass die Temperatur
im Innern des Geräts von
verschiedenen Faktoren
abhängt:
• Raumtemperatur,
• Häufigkeit der Türöffnung,
• Menge der eingelagerten
Lebensmittel,
• Standort des Geräts.
VORSICHT! Ist die
Umgebungstemperatur hoch
oder das Gerät voll beladen,
dieses aber auf die niedrigste
Temperatur eingestellt, so kann
es bei andauerndem Betrieb
des Geräts an der Rückwand
zu Reifbildung kommen. In
diesem Fall muss eine höhere
Temperatur gewählt werden,
die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch
einen niedrigeren
Energieverbrauch.
50 Progress
Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT! Verwenden Sie
keine chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel, da
diese die Oberfläche
beschädigen.
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte
jedoch nicht verstellt werden,
um eine korrekte Luftzirkulation
zu gewährleisten.
Positionieren der Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener
Höhe positioniert werden; damit
ermöglichen sie das Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam nach
oben, bis sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in gewünschter
Höhe ein.
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit
einer Reihe von Führungsschienen
ausgestattet, die verschiedene
Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
Temperaturanzeige
Um eine korrekte Lagerung der
Lebensmittel zu gewährleisten, verfügt
dieser Kühlschrank über eine
Temperaturanzeige. Das Symbol an der
Seitenwand des Geräts zeigt den
kältesten Bereich im Kühlraum an.
Legen Sie bei der Anzeige OK (A) frische
Lebensmittel in den durch das Symbol
angezeigten Bereich; sollte kein
„OK“ angezeigt werden (B), dann stellen
Sie eine niedrigere Temperatur ein und
warten Sie 12 Stunden, bevor Sie die
Temperaturanzeige erneut prüfen.
A
OK
B
OK
Nach dem Einlegen von
frischen Lebensmitteln oder
nach häufigem Öffnen der Tür
über einen längeren Zeitraum,
ist es normal, dass die Anzeige
OK erlischt. Warten Sie
mindestens 12 Stunden, bevor
Sie den Temperaturregler neu
einstellen.
Progress 51
Gefrieren und Lagern gefrorener
Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln und
zum längerfristigen Lagern von bereits
gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in
der das Gerät nicht benutzt wurde,
mindestens 2 Stunden lang mit höherer
Einstellung laufen, bevor Sie Lebensmittel
in das Gefrierfach legen.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
legen Sie sie das mittlere Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typenschild
angegeben, das sich im Innern des Geräts
befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
Legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in den Gefrierraum.
Wenn der Gefriervorgang beendet ist,
können Sie die vorher eingestellte
Temperatur wieder einstellen.
Kam es zum Beispiel durch
einen Stromausfall, der länger
dauerte als der in der Tabelle
mit den technischen Daten
angegebene Wert (siehe
„Lagerzeit bei Störung“), zu
einem ungewollten Abtauen,
dann müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht
und nach dem Abkühlen erneut
eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung je nach der
zur Verfügung stehenden Zeit im
Kühlschrank oder bei Raumtemperatur
aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar
direkt aus dem Gefriergerät entnommen
und anschließend sofort gekocht werden.
In diesem Fall dauert der Garvorgang
allerdings etwas länger.
Herstellen von Eiswürfeln
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren
Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln
ausgestattet.
Verwenden Sie zum
Entnehmen der Schalen aus
dem Gefrierfach keine
Gegenstände aus Metall.
1. Füllen Sie die Schalen mit Wasser
2. Stellen Sie die Eisschalen in das
Gefrierfach.
Gefrierkalender
Die Symbole zeigen verschiedene Arten
gefrorener Lebensmittel an.
Die Zahlen geben die Lagerzeiten in
Monaten für das entsprechende Gefriergut
an. Es hängt von der Qualität der
Lebensmittel und ihrer Behandlung vor
dem Einfrieren ab, ob der obere oder der
untere Wert für die angezeigte Lagerzeit
gilt.
TIPPS UND HINWEISE
Normale Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern,
wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn das
52 Progress
Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus
dem Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine
natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
notwendig.
Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass die Luft frei um sie zirkulieren
kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie
Fleisch in geeignetes Material und
legen Sie dieses auf die Glasablage
über der Gemüseschublade. Lagern
Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
• Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte:
Decken Sie die Speisen ab und ordnen
Sie sie auf einer beliebigen Ablage ein.
• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
und in der speziellen Schublade
aufbewahren. Bananen, Kartoffeln,
Zwiebeln und Knoblauch sollten im
Kühlschrank nicht unverpackt
aufbewahrt werden.
• Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern
verpackt sein oder in Aluminiumfolie
bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft
wie möglich in der Verpackung zu
haben.
• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden)
aufbewahrt werden.
Hinweise zum Einfrieren
• Frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein.
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleine
Portionen, um das Einfrieren und
Auftauen zu erleichtern.
• Verpacken Sie die Lebensmittel in Aluoder Kunststofffolie. Vergewissern Sie
sich, dass die Verpackung luftdicht ist.
• Um eine Erwärmung bereits
eingefrorener Lebensmittel zu
verhindern, legen Sie die frischen, nicht
gefrorenen Lebensmittel nicht direkt
neben sie.
• Weniger fetthaltige Lebensmittel lassen
sich besser lagern als fetthaltigere.
Salz verkürzt die Lagerzeit von
Lebensmitteln.
• Essen Sie keine Eiswürfel, Wassereis
oder Eis am Stiel, wenn sie direkt aus
dem Gefriergerät genommen wurden.
Gefahr von Erfrierungen.
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu
notieren, um einen genauen Überblick
über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung
gefrorener Lebensmittel
• Prüfen Sie sorgfältig, ob die im Handel
erworbenen gefrorenen Lebensmittel
sachgerecht gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die
eingekauften gefrorenen Lebensmittel
in der kürzest möglichen Zeit in Ihr
Gefriergerät zu bringen.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung sollte nicht
überschritten werden.
Progress 53
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Allgemeine Warnhinweise
VORSICHT! Ziehen Sie vor
jeder Wartungsmaßnahme
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in seinem
Kältekreislauf. Aus diesem
Grund dürfen die Wartung und
das Nachfüllen ausschließlich
durch autorisiertes
Fachpersonal erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich nicht
für die Reinigung im
Geschirrspüler.
Regelmäßige Reinigung
VORSICHT! Ziehen Sie nicht
an Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese nicht
zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT! Beschädigen Sie
nicht das Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten, dass
diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese zugänglich
sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht weniger
Strom.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem
Anhalten des Kompressors automatisch
vom Verdampfer des Kühlschranks
entfernt. Das Tauwasser sammelt sich in
einer Auffangrinne und läuft durch eine
Abflussöffnung in einen speziellen
Behälter an der Rückseite des Geräts
über dem Kompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der
Auffangrinne an der Rückwand des
Kühlraums, damit das Tauwasser nicht
überläuft und auf die eingelagerten
Lebensmittel tropft.
54 Progress
Abtauen des Gefrierraums
VORSICHT! Entfernen Sie Reif
und Eis vom Verdampfer
niemals mit scharfen
metallischen Gegenständen,
da dieser dadurch beschädigt
werden könnte. Versuchen Sie
nicht, den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller
empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen. Ein
Temperaturanstieg des
Gefrierguts während des
Abtauens des Geräts kann die
Lagerzeit dieser Lebensmittel
verkürzen.
Stellen Sie 12 Stunden vor
dem Abtauen eine niedrigere
Temperatur ein, damit eine
ausreichende Kälte als
Reserve für die Unterbrechung
im Betrieb entstehen kann.
Auf den Ablagen des Gefriergeräts und im
Innern des oberen Fachs bildet sich stets
etwas Reif.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5
mm erreicht hat.
1. Schalten Sie das Gerät aus, oder
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut
heraus, verpacken Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einem kühlen Ort.
WARNUNG! Fassen Sie
gefrorene Lebensmittel
nicht mit nassen Händen
an. Ihre Hände könnten an
den Lebensmitteln
festfrieren.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
3. Lassen Sie die Tür offen.
Stellen Sie eine Schale mit warmem
Wasser in das Gefrierfach, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
Entfernen Sie bereits während des
Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke,
die sich lösen lassen.
4. Wenn der Gefrierraum vollständig
abgetaut ist, wischen Sie das Innere
sorgfältig trocken.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel
nach drei Stunden wieder in das
Gefrierfach.
Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Spannungsversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel
3. Tauen Sie das Gerät ab (falls
erforderlich).
4. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
5. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
VORSICHT! Möchten Sie bei
einer längeren Abwesenheit
das Gerät weiter laufen lassen,
bitten Sie jemanden, es
gelegentlich zu prüfen, damit
die Lebensmittel bei einem
möglichen Stromausfall nicht
im Innern des Gerätes
verderben.
Progress 55
Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschal‐
tet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde
nicht richtig in die Steck‐
dose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker
korrekt in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung
an der Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie sich
an eine Elektrofachkraft.
Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Lampe“.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
Es wurden zu viele Le‐
bensmittel gleichzeitig ein‐
gelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die Tem‐
peratur erneut.
Die Raumtemperatur ist
zu hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem
Typenschild.
In das Gerät eingelegte
Lebensmittel waren noch
zu warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf Raum‐
temperatur abkühlen.
Die Tür ist nicht richtig ge‐
schlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Tür ist nicht richtig ge‐
schlossen oder die Dich‐
tung hat sich verformt/ist
verschmutzt.
Siehe „Schließen der Tür“.
Der Wasserablaufstopfen
sitzt nicht richtig.
Setzen Sie den Wasserab‐
laufstopfen richtig ein.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
Während des automati‐
schen Abtauprozesses
schmilzt Reif auf der
Rückwand.
Dies ist normal.
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor ist durch‐
gehend in Betrieb.
Zu starke Reif- und Eisbil‐
dung.
Wasser fließt an der Rück‐
wand des Kühlschranks hi‐
nunter.
56 Progress
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Wasser fließt in den Kühl‐
schrank.
Die eingelagerten Lebens‐
mittel verhindern, dass
das Wasser zum Wasser‐
sammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die
Lebensmittel nicht die Rück‐
wand berühren.
Der Wasserablauf ist ver‐
stopft.
Reinigen Sie den Wasserab‐
lauf.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampfer‐
schale über dem Kom‐
pressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwas‐
serablauf mit der Verdampfer‐
schale.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/nied‐
rigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig ge‐
schlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu
kühlenden Lebensmittel ist
zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abküh‐
len, bevor Sie sie in das Gerät
geben.
Es wurden zu viele Le‐
bensmittel gleichzeitig ein‐
gelegt.
Legen Sie weniger Lebensmit‐
tel gleichzeitig ein.
Die Reifschicht ist dicker
als 4 - 5 mm.
Tauen Sie das Gerät ab.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät si‐
cherstellen.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten Abhilfemaßnahmen
nicht zum gewünschten Erfolg
führen.
Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer
langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Es wird dringend empfohlen
nur Originalersatzteile zu
verwenden.
Verwenden Sie nur LEDLampen (E14 Fassung). Die
maximale Leistung ist auf der
Lampe angegeben.
VORSICHT! Ziehen Sie den
Netzstecker aus der
Steckdose.
1. Spreizen Sie mit Ihren Fingern beide
Seiten der durchsichtigen Abdeckung
Progress 57
leicht auseinander, um sie auszuhaken
und nehmen Sie die Abdeckung durch
Ziehen in Pfeilrichtung ab.
1
2
1
2. Ersetzen Sie die Lampe durch eine
Lampe mit denselben Eigenschaften,
die speziell für Haushaltsgeräte
vorgesehen ist.
3. Bringen Sie die Lampenabdeckung
wieder an.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.
5. Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe die Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
TECHNISCHE DATEN
Produktdatenblatt
Warenzeichen
Progress
Modellkennung
PKG1845 925503040
Kategorie
7. Kühl-Gefrierkombination
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von
Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der
tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und
vom Standort des Geräts ab
229
Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät
196
Nutzinhalt in Liter, Star
-
Nutzinhalt in Liter, Kellerzone
-
Nutzinhalt in Liter, Wein
-
Nutzinhalt in Liter, Total
268
Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,
72
Nutzinhalt in Liter, Kühler
-
Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer
-
Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höchsten
Lagerraum in Liter
****
58 Progress
Auslegungstemperatur der anderen Fächer > 14 °C
(°C), falls vorhanden
-
Frostfrei (J/N), Kühlgerät
Nein
Frostfrei (J/N), Gefrierschrank
Nein
Stromausfallsicherung in Stunden Std.
22
Gefriervermögen in kg/24 Stunden
4
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Ver‐
wendung bestimmt ist, in °C
10
Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Verwen‐
dung bestimmt ist, in °C
43
Luftschallemissionen in db(A) re1 pW
36
Einbaugerät (J/N)
Ja
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von
Wein bestimmt (J/N)
Nein
Zusätzliche technische Daten
Abmessungen der Ein‐
baunische
Höhe
1780 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Außen- oder
Innenseite des Geräts sowie auf der
Energieplakette.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Progress 59
www.progress-hausgeraete.de
222376163-A-112019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement