Progress | PKG1843 | User manual | Progress PKG1843 Korisnički priručnik

Progress PKG1843 Korisnički priručnik
Upute za uporabu
Οδηγίες Χρήσης
Упутство за употребу
Kullanma Kılavuzu
Zamrzivač hladnjak
Ψυγειοκαταψύκτης
Фрижидер-замрзивач
Buzdolabı
PKG1843
2 Progress
SADRŽAJ
Sigurnosne informacije
Sigurnosne upute
Postavljanje
Rad uređaja
Svakodnevna uporaba
2
3
5
6
7
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
8
9
11
13
Zadržava se pravo na izmjene.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i
osobe s velikim i složenim invaliditetom, ako su pravilno
upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Opća sigurnost
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za
slične namjene kao što su:
Progress 3
Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
– Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s doručkom i
drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili
ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili druga
sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih
koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u odjeljcima
za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni od strane
proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Ne koristite uređaj prije njegovog
postavljanja u ormarić.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
• Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije
priključenja uređaja na napajanje. Na
taj način se omogućuje povrat ulja u
kompresor.
• Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera
otvaranja vrata), izvucite utikač iz
utičnice.
• Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnice ili ploča
za kuhanje.
• Ne izlažite uređaj kiši.
4 Progress
• Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
• Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta
koja su prevlažna ili prehladna.
• Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
• Uređaj sadrži vrećicu sredstva za
odvlaživanje. To nije igračka. To nije
hrana. Odmah je bacite.
Priključak na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
UPOZORENJE! Kod
postavljanja aparata provjerite
da kabel napajanja nije
presavijen ili prignječen.
UPOZORENJE! Ne koristite
višeputne utikače i produžne
kabele.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog
udara ili požara.
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Pazite da
ne uzrokujete oštećenje u sustavu
hlađenja koji sadži izobutan.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• U uređaj ne stavljajte električne uređaje
(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to
moguće.
• Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
• Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.
• U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak na
posudu s pićem.
• U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
• Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.
• Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne ili mokre.
• Nemojte ponovno zamrzavati
odmrznute namirnice.
• Poštujte upute za spremanje na
ambalaži smrznutih namirnica.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
• Vrsta žarulje u ovom uređaju,
namijenjeno samo za kućanske
uređaje. Ne koristite ga za kućno
osvjetljenje.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
Progress 5
• Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
• Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
Servisiranje
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Uređaj isključite iz električne mreže.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
• Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
• Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Položaj
Za postavljanje, pogledajte
upute za sastavljanje sklopa.
Kako biste omogućili najbolju učinkovitost
uređaj postavite dalje od izvora topline,
kao što su radijatori, bojleri, izravna
sunčeva svjetlost, itd. Osigurajte slobodan
protok zraka oko stražnjeg dijela kućišta
uređaja.
Postavljanje
Uređaj postavite na suho mjesto s dobrom
ventilacijom gdje sobna temperatura
odgovara klimatskoj klasi označenoj na
nazivnoj pločici uređaja:
Klimat
ska
klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
Klimat
ska
klasa
Temperatura okoline
T
od +16°C do + 43°C
Može doći do pojave određenih
problema u radu na nekim
tipovima modela kada rade
izvan ovog raspona. Ispravan
rad može se zajamčiti samo
unutar navedenog raspona
temperature. U slučaju
nedoumica po pitanju mjesta
postavljanja uređaja, obratite
se prodavaču, našoj službi za
korisnike ili najbližem
ovlaštenom servisu.
Spajanje na električnu mrežu
• Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
• Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kućna
električna utičnica nije uzemljena,
spojite uređaj na odvojeno uzemljenje u
skladu s važećim propisima,
konzultirajući ovlaštenog električara.
6 Progress
• Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza
nisu poduzete.
• Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim
EEZ direktivama:
OPREZ! Za postavljanje,
pogledajte upute za
sastavljanje.
Ventilacijski zahtjevi
Protok zraka iza uređaja mora biti
dovoljan.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
RAD UREĐAJA
Uključivanje
1. Umetnite utikač u utičnicu.
2. Okrenite regulator temperature u
smjeru kazaljke na satu do srednje
vrijednosti.
Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "O".
Regulacija temperature
Temperatura se automatski podešava.
1. Okrenite regulator temperature prema
nižim postavkama kako biste postigli
manji stupanj hladnoće.
2. Okrenite regulator temperature prema
višim postavkama kako biste postigli
veći stupanj hladnoće.
Općenito je najprikladnija
srednja postavka.
Međutim, potrebno je odabrati
točnu postavku imajući u vidu
da temperatura u uređaju ovisi
o:
• sobnoj temperaturi,
• koliko se često otvaraju
vrata,
• količini čuvane hrane,
• mjestu gdje je uređaj
postavljen.
OPREZ! Ako je temperatura u
prostoriji visoka ili je uređaj
potpuno pun i postavljen na
najnižu temperaturu, on može
neprekidno raditi pa se na
stražnjoj stjenci može stvarati
inje. U tom slučaju, regulator se
mora postaviti na višu
temperaturu kako bi se
omogućilo automatsko
odmrzavanje te manja
potrošnja električne energije.
Progress 7
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
OPREZ! Ne koristite
deterdžente, abrazivne praške,
klor ili sredstva za čišćenje s
uljem jer će ona oštetiti vanjsku
oblogu.
Postavljanje polica na vratima
Da biste mogli pohraniti pakete s hranom
raznih veličina, police na vratima mogu se
postaviti na različitim visinama.
1. Postepeno vucite policu prema gore
dok se ne oslobodi.
2. Ponovno postavite prema potrebi.
Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
Ne premještajte staklenu policu
iznad ladice za povrće kako
biste osigurali pravilno kruženje
zraka.
Kontrolna žaruljica temperature
Za ispravnu pohranu namirnica hladnjak je
opremljen kontrolnom žaruljicom
temperature. Simbol sa strane uređaja
označava najhladnije područje u
hladnjaku.
Ako je prikazano OK (A), svježe namirnice
stavite u područje označeno simbolom;
ako nije (B), regulator temperature
postavite na hladniju postavku i pričekajte
12 sati prije ponovne provjere kontrolne
žaruljice temperature.
A
OK
B
OK
Nakon što u uređaj stavite
svježu hranu ili ako više puta
na dulje vremena otvorite vrata,
normalno je da indikator ne
prikazuje OK. Pričekajte barem
12 sati prije ponovnog
podešavanja kontrolera
temperature.
8 Progress
Zamrzavanje i pohranjivanje
zamrznutih namirnica
Odjeljak zamrzivača prikladan je za
dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica
i čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih
namirnica.
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
Za zamrzavanje svježe hrane stavite je u
srednji odjeljak.
Maksimalna količina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata navedena je na
nazivnoj pločici, naljepnici koja se nalazi
u unutrašnjosti uređaja.
proces zamrzavanja traje 24 sata, tijekom
tog perioda ne dodajite drugu hranu za
zamrzavanje.
Kad je postupak zamrzavanja završen,
možete vratiti prethodno postavljenu
temperaturu.
U slučaju neželjenog
odmrzavanja, na primjer uslijed
prekida napajanja električnom
energijom, ako je napajanje
prekinuto dulje od vremena
prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod „vrijeme
odgovora“, odmrznute
namirnice trebate ubrzo
konzumirati ili odmah skuhati i
zatim zamrznuti (nakon što se
ohlade).
Otapanje
Prije uporabe duboko zamrznuta ili
zamrznuta hrana može se otopiti u
odjeljku hladnjaka ili na sobnoj
temperaturi, ovisno o vremenu koje je na
raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi mogu se čak i kuhati dok su
još zamrznuti, izravno iz zamrzivača: u
tom slučaju, kuhanje će duže trajati.
Proizvodnja kockica leda
Ovaj je uređaj opremljen jednom ili više
posuda za proizvodnju kockica leda.
Ne koristite metalne
instrumente za uklanjanje
posuda iz zamrzivača.
1. Napunite posude vodom.
2. Posude za led stavite u odjeljak
zamrzivača
Kalendar zamrzavanja hrane
Simboli pokazuju različite vrste zamrznutih
namirnica.
Brojevi označavaju vrijeme čuvanja u
mjesecima za odgovarajuće vrste
zamrznute hrane. Valjanost gornje ili
donje vrijednosti označenog vremena
čuvanja ovisi o kvaliteti namirnica i
pripremi prije zamrzavanja.
SAVJETI
Zvukovi pri normalnom radu
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom rada:
• Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u
cijevima tijekom pumpanja rashladnog
plina.
• Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
• Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom
dilatacijom (prirodna i neopasna fizička
pojava).
• Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno.
Progress 9
Savjeti za hlađenje svježe hrane
• Nemojte spremati toplu hranu ili
hlapljive tekućine u hladnjak.
• Pokrivajte ili zamatajte hranu, naročito
ako ima jak miris.
• Stavite hranu tako da zrak može
slobodno kružiti oko nje.
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
• Meso (sve vrste): umotajte u prikladno
pakiranje i stavite na staklenu policu
iznad ladice za povrće. Meso pohranite
najviše 1 do 2 dana.
• Skuhana hrana, hladna jela: pokrijte i
stavite na bilo koju policu.
• Voće i povrće: temeljito očistite i stavite
u posebnu ladicu. Banane, krumpir, luk
i češnjak, ukoliko se ne nalaze u
ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.
• Maslac i sir: stavite u poseban
zabrtvljeni spremnik, omotajte
aluminijskom folijom ili stavite u
polietilensku vrećicu kako biste što je
više moguće isključili prisustvo zraka.
• Boce: zatvorite čepomi stavite na policu
za boce u vratima (ako postoji) ili na
stalak za boce.
Savjeti za zamrzavanje
• Hranu zamotajte u aluminijsku ili
polietilensku foliju. Provjerite jesu li
pakiranja hermetički zatvorena.
• Da biste izbjegli povišenje temperature
već zamrznute hrane, neposredno
pored nje ne postavljajte svježu,
nezamrznutu hranu.
• Nemasne namirnice bolje se čuvaju od
masnih namirnica. Sol smanjuje rok
čuvanja namirnica.
• Neposredno nakon vađenja iz
zamrzivača ne jedite kockice leda,
vodeni led ili ledene lizalice. Opasnost
od smrzotina.
• Preporučuje se da je datum
zamrzavanja dobro vidljiv na svakom
pakiranju, kako biste mogli voditi
računa o vremenu čuvanja.
Savjeti za čuvanje zamrznutih
namirnica
• Provjerite jesu li komercijalno zamrznuti
proizvodi u trgovini bili ispravno
pohranjeni.
• Pazite da se zamrznuta hrana dostavi
iz trgovine namirnica do zamrzivača u
što kraćem vremenu.
• Nakon što ste ih odmrznuli, namirnice
se brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti.
• Nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je
otisnuo proizvođač namirnice.
• Zamrzavajte samo visokokvalitetne,
svježe i dobro očišćene namirnice.
• Za učinkovitije zamrzavanje i
odmrzavanje hranu podijelite u manje
porcije.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opća upozorenja
OPREZ! Uređaj isključite iz
električne mreže prije bilo
kakvih radova na održavanju.
Ovaj uređaj sadrži
ugljikovodike u rashladnoj
jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo
ovlašteni tehničar.
Pribor i dijelovi uređaja ne
mogu se prati u perilici posuđa.
10 Progress
Redovito čišćenje
OPREZ! Nemojte povlačiti,
pomicati ili oštetiti cijevi i/ili
kabele unutar uređaja.
OPREZ! Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
To će poboljšati rad uređaja i uštedjeti
električnu energiju
Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
pretinca hladnjaka svaki put kada se
motor kompresora zaustavi tijekom
normalne uporabe. Otopljena voda se
ispušta u poseban spremnik u stražnjem
dijelu uređaja, preko motora kompresora,
gdje isparava.
Povremeno treba očistiti otvor za
ispuštanje otopljene vode u sredini kanala
odjeljka hladnjaka kako bi se spriječilo da
ga voda preplavi te iscuri na hranu u
unutrašnjosti.
Odmrzavanje zamrzivača
OPREZ! Nikad ne koristite
oštre metalne predmete za
struganje inja s isparivača, jer
biste ga mogli oštetiti. Nemojte
koristiti mehaničke uređaje ili
druga sredstva za ubrzavanje
postupka odmrzavanja osim
onih koje preporučuje
proizvođač. Rast temperature
na pakiranjima zamrznutih
namirnica tijekom odleđivanja
može skratiti njihov siguran rok
čuvanja.
Otprilike 12 sati prije
odmrzavanja postavite nižu
temperaturu kako bi se
nakupilo dovoljno rezervne
hladnoće tijekom prekida rada.
Određena količina inja uvijek će se
nakupljati na policama zamrzivača i oko
gornjeg odjeljka.
Zamrzivač odmrznite kada sloj inja
dosegne debljinu od 3-5 mm.
1. Isključite uređaj ili izvucite utikač iz
zidne utičnice.
2. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u
više slojeva novinskog papira i stavite
ih na hladno mjesto.
UPOZORENJE! Zamrznute
namirnice nemojte dirati
vlažnim rukama. Ruke bi
vam se mogle zalijepiti na
hranu.
3. Ostavite otvorena vrata.
Kako biste ubrzali proces
odmrzavanja, stavite lonac tople vode
u pretinac zamrzivača. Nadalje,
uklonite komade leda koji se lome prije
nego je odmrzavanje dovršeno.
4. Po završetku odleđivanja, temeljito
osušite unutrašnjost.
5. Uključite uređaj.
Nakon tri sata vratite prethodno izvađene
namirnice u odjeljak zamrzivača.
Progress 11
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
5. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite sve namirnice.
3. Odmrznite uređaj (ako je neophodno).
4. Očistite uređaj i kompletan pribor.
OPREZ! Ako želite uređaj
ostaviti uključenim, zamolite
nekog da ga svako toliko
provjeri kako biste spriječili da
se hrana u njemu pokvari u
slučaju prekida napajanja.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije
ispravno ukopčan u utični‐
cu mrežnog napajanja.
Ispravno ukopčajte utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni
uređaj na utičnicu mrežnog
napajanja. Obratite se ovlašte‐
nom serviseru.
Svjetlo je u stanju priprav‐
nosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Pogledajte poglavlje "Zamjena
žarulje".
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte "Rad".
Odjednom je u uređaj
stavljeno puno namirnica.
Čekajte nekoliko sati pa po‐
novno provjerite temperaturu.
Sobna temperatura je pre‐
visoka.
Pogledajte grafikon klimatske
klase na nazivnoj pločici.
Namirnice stavljene u
uređaj bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite da
se namirnice ohlade do sobne
temperature.
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Svjetlo ne radi.
Kompresor neprekidno radi.
12 Progress
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Stvara se previše inja i leda.
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena ili je brtva deformira‐
na/prljava.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Čep za ispuštanje vode
nije pravilno namješten.
Pravilno namjestite čep za
ispuštanje vode.
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte "Rad".
Niz stražnju stijenku
hladnjaka curi voda.
Za vrijeme automatskog
procesa odmrzavanja inje
se otapa na stražnjoj ploči.
To je normalno.
Voda teče u hladnjak.
Prehrambeni proizvodi
sprječavaju protok vode u
kolektor za vodu.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Izlaz za vodu je začepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu
nije priključen na pliticu za
isparavanje iznad kompre‐
sora.
Pričvrstite otvor za otopljenu
vodu na pliticu za isparavanje.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu tempe‐
raturu.
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Temperatura namirnica je
previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Odjednom ste spremili pu‐
no namirnica.
Istodobno stavljajte manje
namirnica.
Debljina leda veća je od
4-5 mm.
Odmrznite uređaj.
Vrata se često otvaraju.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Nema cirkulacije hladnog
zraka u uređaju.
Provjerite kruži li hladan zrak
unutar uređaja.
Ako ovi savjeti ne daju željene
rezultate, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen unutarnjim
LED osvjetljenjem dugog vijeka
trajanja.
Progress 13
Strogo se preporučuje uporaba
isključivo originalnih rezervnih
dijelova.
Koristite samo LED žarulje
(grlo E14). Maksimalna snaga
prikazana je na žarulji.
OPREZ! Iskopčajte utikač iz
električne utičnice.
1. Prstima raširite prozirni poklopac i
otkvačite ga u smjeru strelica.
1
2
2. Žarulju zamijenite onom jednakih
značajki, posebno namijenjenoj
kućanskim uređajima.
3. Ponovno sastavite poklopac svjetla.
4. Električni utikač uključite u utičnicu
mrežnog napajanja.
5. Otvorite vrata.
Provjerite uključuje li se žarulja.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Proučite upute za montažu.
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
1
TEHNIČKI PODACI
Informacijski list proizvoda
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
Progress
Model
PKG1843 PNC925503041
Kategorija
7. Kombinirani hladnjak-zamrzivač
razred energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi rezulta‐
ta standardnog testa za 24 sata.. Stvarna potrošnja
energije ovisiti će o načinu uporabe uređaja i njegovoj
lokaciji
291
Zapremnina u litrama, hladnjak
196
Zapremnina u litrama, zvijezda
-
Zapremnina u litrama, zona podruma
-
Zapremnina u litrama, vino
-
Zapremnina u litrama, ukupno
268
14 Progress
Zapremnina u litrama, zamrzivač
72
Mjesto za pohranu u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, ostali odjeljci
-
Broj zvjezdica za odjeljak zamrzivača s najvećom za‐
premninom (l)
****
Ciljana temperatura ostalih odjeljaka > 14 °C (°C), ako
postoje
-
Bez inja (D/N), Hladnjak
Ne
Bez inja (D/N), zamrzivač
Ne
Sigurnosno isključivanje napajanja u h
22
Kapacitet zamrzavanja u kg/24h
4
Klimatska klasa
SN-N-ST-T
Najniža ambijentalna temperatura na kojoj je predvi‐
đena uporaba uređaja, u °C
10
Najviša ambijentalna temperatura na kojoj je predvi‐
đena uporaba uređaja, u °C
43
Akustička emisija buke dB(A) re1 pW
36
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Da
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu vina
D/N
ne
Dodatni tehnički podaci
Dimenzije udubine
Visina
1780 mm
Širina
560 mm
Dubina
550 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na
natpisnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
Progress 15
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Λειτουργία
Καθημερινή χρήση
15
17
19
20
21
Υποδείξεις και συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά χαρακτηριστικά
23
24
26
28
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης
εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις
οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για
μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και από άτομα με εκτεταμένες
και περίπλοκες αναπηρίες αν έχουν λάβει σωστές οδηγίες.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
16 Progress
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και
παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
– Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
– Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα
περιβάλλοντα στέγασης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα
τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την
εντοιχισμένη κατασκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές
συσκευές ή διαφορετικά τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση
της διαδικασίας απόψυξης από εκείνα που συνιστά ο
κατασκευαστής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές
συσκευές στο εσωτερικό του θαλάμου αποθήκευσης
τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι συσκευές οι οποίες
προτείνονται για αυτή τη χρήση από τον κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το
καθάρισμα της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί.
Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ
με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
κίνδυνοι.
Progress 17
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή προτού
την τοποθετήσετε στην κατασκευή
εντοιχισμού.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.
• Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα
γύρω από τη συσκευή.
• Στην πρώτη εγκατάσταση ή μετά από
αναστροφή της πόρτας, περιμένετε
τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη
συσκευή στην παροχή ρεύματος. Αυτό
είναι απαραίτητο για να μπορέσει το
λάδι να επιστρέψει στον συμπιεστή.
• Προτού πραγματοποιήσετε
οποιαδήποτε ενέργεια στη συσκευή
(π.χ. αναστροφή της πόρτας),
αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε
σώματα θέρμανσης, κουζίνες,
φούρνους ή εστίες μαγειρέματος.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση
όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
• Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε
μέρη με πολύ υγρασία ή κρύο.
• Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την
ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος
για να μη χαράξετε το δάπεδο.
• Η συσκευή περιέχει μια σακούλα με
αφυγραντική ουσία. Αυτό δεν είναι
παιχνίδι. Αυτό δεν είναι φαγητό. Να
απορριφθεί άμεσα.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την
τοποθέτηση της συσκευής
φροντίστε το καλώδιο
τροφοδοσίας να μην πιαστεί ή
υποστεί ζημιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη
χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις
τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας,
συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή με
ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των
ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να
παραμένει χαμηλότερα από το ύψος
του φις τροφοδοσίας.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων,
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
18 Progress
Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αέριο,
ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με
υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής
συμβατότητας. Προσέχετε να μην
προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού
υγρού που περιέχει ισοβουτάνιο.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές
(π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη
συσκευή, εκτός αν αναφέρονται ως
κατάλληλες για τον σκοπό αυτό από
τον κατασκευαστή.
• Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών
ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε τον
χώρο.
• Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να
έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη
της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στον
θάλαμο του καταψύκτη. Στον θάλαμο
του καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα
δοχεία αυτών των ποτών.
• Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
• Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον
συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι
ζεστά.
• Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή
νωπά, μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε
προϊόντα από τον θάλαμο του
καταψύκτη.
• Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που
έχετε αποψύξει.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης
στη συσκευασία των κατεψυγμένων
τροφίμων.
Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
• Ο τύπος λαμπτήρα που χρησιμοποιείται
για αυτή τη συσκευή προορίζεται μόνο
για οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
• Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στην ψυκτική
μονάδα. Η συντήρηση και η
αναπλήρωση του ψυκτικού υγρού της
μονάδας πρέπει να πραγματοποιούνται
μόνο από εξειδικευμένο άτομο.
• Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση
της συσκευής και, αν απαιτείται,
καθαρίζετέ την. Εάν η αποστράγγιση
είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης
συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της
συσκευής.
Σέρβις
• Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
απορρίψτε το.
• Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί
ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη
συσκευή.
• Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα
μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής
είναι φιλικά προς το όζον.
• Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο
αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές
Progress 19
αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη
σωστή απόρριψη της συσκευής.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της
ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά
στον εναλλάκτη θερμότητας.
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Θέση
Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης για την
εγκατάσταση.
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση,
τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από
πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ,
λέβητες, άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ.
Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να
κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από το πίσω
μέρος του θαλάμου.
Τοποθέτηση
Εγκαταστήστε τη συσκευή σε στεγνό, καλά
αεριζόμενο εσωτερικό χώρο όπου η
θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί
στην κλιματική κατηγορία που
αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών της συσκευής.
Κλιμα‐
τική
κλάση
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
Μπορεί να παρουσιαστούν
λειτουργικά προβλήματα σε
ορισμένους τύπους μοντέλων
όταν λειτουργούν εκτός αυτού
του εύρους. Η σωστή
λειτουργία μπορεί να
διασφαλιστεί μόνο εντός του
καθορισμένου εύρους
θερμοκρασίας. Εάν έχετε
αμφιβολίες σχετικά με το μέρος
τοποθέτησης της συσκευής,
απευθυνθείτε στον πωλητή, την
εξυπηρέτηση πελατών μας ή
στο πλησιέστερο
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Ηλεκτρική σύνδεση
• Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι
η τάση και η συχνότητα που
αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στα
χαρακτηριστικά της παροχής σας.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας
διαθέτει μια επαφή για τον σκοπό αυτό.
Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη,
συνδέστε τη συσκευή σε μια
μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους
τρέχοντες κανονισμούς, αφού
συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
• Σε περίπτωση μη τήρησης των
παραπάνω προφυλάξεων ασφαλείας, ο
κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.
• Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις
Οδηγίες της ΕΟΚ.
Απαιτήσεις εξαερισμού
Πρέπει να υπάρχει επαρκής ροή αέρα
πίσω από τη συσκευή.
20 Progress
5 cm
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανατρέξτε στις
οδηγίες συναρμολόγησης για
την εγκατάσταση.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Ενεργοποίηση της συσκευής
1. Συνδέστε το φις στην πρίζα τοίχου.
2. Στρέψτε τον Ρυθμιστή θερμοκρασίας
προς τα δεξιά σε μια μέτρια ρύθμιση.
Απενεργοποίηση της συσκευής
Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή,
στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη
θέση «O».
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.
1. Στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
προς τις μικρότερες ρυθμίσεις για την
επίτευξη της ελάχιστης ψύξης.
2. Στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
προς τις μεγαλύτερες ρυθμίσεις για την
επίτευξη της μέγιστης ψύξης.
Η πλέον κατάλληλη είναι
συνήθως μια ενδιάμεση
ρύθμιση.
Ωστόσο, η ακριβής ρύθμιση
πρέπει να επιλεγεί
λαμβάνοντας υπόψη ότι η
θερμοκρασία στο εσωτερικό της
συσκευής εξαρτάται από:
• τη θερμοκρασία δωματίου,
• πόσο συχνά ανοίγει η
πόρτα,
• την ποσότητα των
αποθηκευμένων τροφίμων,
• τη θέση της συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν η
θερμοκρασία περιβάλλοντος
είναι υψηλή ή η συσκευή είναι
πλήρως φορτωμένη και έχει
ρυθμιστεί στις χαμηλότερες
θερμοκρασίες, ενδέχεται να
λειτουργεί συνεχώς
δημιουργώντας πάγο στο πίσω
τοίχωμα. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να
επιλέγεται υψηλότερη
θερμοκρασία ώστε να είναι
δυνατή η αυτόματη απόψυξη
και επομένως η μειωμένη
κατανάλωση ενέργειας.
Progress 21
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Καθάρισμα του εσωτερικού
Μετακινούμενα ράφια
Τα τοιχώματα του ψυγείου διαθέτουν μια
σειρά από ράγες, ώστε να μπορείτε να
τοποθετήσετε τα ράφια σε όποια θέση
επιθυμείτε.
Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής,
το εσωτερικό και όλα τα εξαρτήματα
πρέπει να πλυθούν με χλιαρό νερό και
ουδέτερο σαπούνι για την αφαίρεση της
τυπικής μυρωδιάς ενός ολοκαίνουριου
προϊόντος και, στη συνέχεια, να
σκουπιστούν καλά για να στεγνώσουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά ή σκόνες που
χαράσσουν, χλωρίνη ή
καθαριστικά που έχουν ως
βάση το πετρέλαιο καθότι
καταστρέφουν το φινίρισμα.
Τοποθέτηση των ραφιών της
πόρτας
Για να είναι δυνατή η αποθήκευση
συσκευασιών τροφίμων διαφόρων
μεγεθών, τα ράφια της πόρτας μπορούν
να τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη.
1. Τραβήξτε σταδιακά το ράφι προς τα
πάνω μέχρι να απελευθερωθεί.
2. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά
όπως θέλετε.
Για να διασφαλίσετε τη σωστή
κυκλοφορία του αέρα, μη
μετακινήσετε το γυάλινο ράφι
επάνω από το συρτάρι
λαχανικών.
Ένδειξη Θερμοκρασίας
Για τη σωστή αποθήκευση των τροφίμων,
το ψυγείο είναι εφοδιασμένο με ένδειξη
θερμοκρασίας. Το σύμβολο στο πλαϊνό
τοίχωμα της συσκευής υποδεικνύει την
ψυχρότερη περιοχή του ψυγείου.
Εάν εμφανίζεται η ένδειξη OK (Α),
τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα στην
περιοχή που υποδεικνύεται από το
σύμβολο, σε αντίθετη περίπτωση (Β),
θέστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας σε μια
χαμηλότερη θερμοκρασία και περιμένετε
12 ώρες πριν ελέγξετε ξανά την ένδειξη
θερμοκρασίας.
A
OK
B
OK
22 Progress
Μετά την τοποθέτηση νωπών
τροφίμων στη συσκευή ή μετά
από επαναλαμβανόμενο
άνοιγμα της πόρτας ή για
μεγάλο διάστημα, είναι
φυσιολογικό να μην εμφανιστεί
η ένδειξη OK. Περιμένετε
τουλάχιστον 12 ώρες προτού
προσαρμόσετε πάλι τον
ρυθμιστή θερμοκρασίας.
Κατάψυξη και αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι
κατάλληλος για την κατάψυξη φρέσκων
τροφίμων, καθώς και για τη μακροχρόνια
αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και
προϊόντων βαθιάς κατάψυξης.
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από
μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού
τοποθετήσετε τα προϊόντα στον θάλαμο, η
συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για
τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες
ρυθμίσεις.
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα
τοποθετήστε τα στον μεσαίο θάλαμο.
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί
να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζεται
στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών, μια ετικέτα που
βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.
Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες,
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μην
προσθέσετε περισσότερα τρόφιμα προς
κατάψυξη.
Όταν η διαδικασία κατάψυξης
ολοκληρωθεί, μπορείτε να επαναφέρετε
την προηγουμένως ρυθμισμένη
θερμοκρασία.
Σε περίπτωση ακούσιας
απόψυξης, για παράδειγμα σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος,
εάν το ρεύμα ήταν κομμένο για
περισσότερο διάστημα από την
τιμή που αναγράφεται στον
πίνακα τεχνικών
χαρακτηριστικών στην ενότητα
«χρόνος ανόδου», τα
αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει
να καταναλωθούν σύντομα ή
να μαγειρευτούν αμέσως και
στη συνέχεια να καταψυχθούν
και πάλι (αφού έχουν κρυώσει).
Απόψυξη
Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή της
κατάψυξης, πριν τη χρήση τους, μπορούν
να αποψύχονται στον θάλαμο ψυγείου ή
σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον
διαθέσιμο χρόνο για απόψυξη.
Τα μικρά κομμάτια μπορούν να
μαγειρεύονται ακόμη και κατεψυγμένα,
απευθείας από τον καταψύκτη: σε αυτήν
την περίπτωση, το μαγείρεμα διαρκεί
περισσότερο.
Παγάκια
Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με μία ή
περισσότερες θήκες για παγάκια.
Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά
αντικείμενα για να αφαιρέσετε
τις θήκες από τον καταψύκτη.
1. Γεμίστε αυτές τις θήκες με νερό
2. Τοποθετήστε τις θήκες για παγάκια στο
θάλαμο καταψύκτη.
Ημερολόγιο κατεψυγμένων
τροφίμων
Τα σύμβολα αναπαριστούν διαφορετικούς
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων.
Οι αριθμοί υποδηλώνουν τους χρόνους
αποθήκευσης σε μήνες για τους
Progress 23
ανάλογους τύπους κατεψυγμένων
τροφίμων. Κατά πόσο ισχύει η ανώτερη ή
η κατώτερη τιμή του εμφανιζόμενου
χρόνου αποθήκευσης εξαρτάται από την
ποιότητα των τροφίμων και την
επεξεργασία τους πριν καταψυχθούν.
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
Κανονικοί ήχοι λειτουργίας
Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας:
• Ένας αμυδρός ήχος γουργουρίσματος
ακούγεται από τις σερπαντίνες όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένα βουητό και ένας παλλόμενος ήχος
ακούγεται από τον συμπιεστή όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένας ξαφνικός ήχος σπασίματος από
το εσωτερικό της συσκευής ο οποίος
προκαλείται από τη θερμική διαστολή
(ένα φυσικό και ακίνδυνο φυσικό
φαινόμενο).
• Ένας αμυδρός ήχος κλικ από το
ρυθμιστή θερμοκρασίας όταν ο
συμπιεστής ενεργοποιείται ή
απενεργοποιείται.
Συμβουλές εξοικονόμησης
ενέργειας
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο.
Συμβουλές ψύξης φρέσκων
τροφίμων
• Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά
τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται.
• Καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα,
ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα.
• Τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο
ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω τους.
Συμβουλές ψύξης
Χρήσιμες συμβουλές:
• Κρέας (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε
κατάλληλη συσκευασία και τοποθετήστε
το στο γυάλινο ράφι επάνω από το
συρτάρι των λαχανικών. Μην
•
•
•
•
αποθηκεύετε κρέας για περισσότερο
από 1-2 ημέρες.
Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα:
σκεπάστε τα και τοποθετήστε τα σε
οποιοδήποτε ράφι.
Φρούτα και λαχανικά: πλύντε τα καλά
και τοποθετήστε τα στο ειδικό συρτάρι.
Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια
και το σκόρδο δεν πρέπει να
διατηρούνται στο ψυγείο, εάν δεν είναι
συσκευασμένα.
Βούτυρο και τυρί: τοποθετήστε τα σε
ειδικά αεροστεγή δοχεία ή τυλίξτε τα με
αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές
σακούλες αφαιρώντας όσο το δυνατόν
περισσότερο αέρα.
Μπουκάλια: ταπώστε τα και
αποθηκεύεστε τα στο ράφι μπουκαλιών
στην πόρτα ή (αν διατίθεται) στη σχάρα
μπουκαλιών.
Συμβουλές κατάψυξης
• Καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,
φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα.
• Για πιο αποδοτική κατάψυξη και
απόψυξη διαχωρίζετε τα τρόφιμα σε
μικρές μερίδες.
• Τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο
ή πλαστικές σακούλες. Βεβαιωθείτε ότι
οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς.
• Για την αποφυγή αύξησης της
θερμοκρασίας των ήδη κατεψυγμένων
τροφίμων, μην τοποθετείτε φρέσκα μη
κατεψυγμένα τρόφιμα δίπλα σε
κατεψυγμένα.
• Τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται
καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα
από τα λιπαρά Το αλάτι μειώνει τη
διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων.
• Μην τρώτε παγάκια, πάγο ή γρανίτες
αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον
καταψύκτη. Υπάρχει κίνδυνος
κρυοπαγήματος.
24 Progress
• Είναι σκόπιμο να γράφετε την
ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε
συσκευασία ώστε να μπορείτε να
υπολογίζετε τον χρόνο αποθήκευσης.
Συμβουλές για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
• Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες διατήρησης
των κατεψυγμένων τροφίμων του
εμπορίου ήταν κατάλληλες στο
κατάστημα αγοράς.
• Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα
τρόφιμα έχουν μεταφερθεί ταχύτατα
από το κατάστημα αγοράς στον
καταψύκτη.
• Αφού αποψυχθούν, τα τρόφιμα
αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν
να καταψυχθούν ξανά.
• Μην υπερβαίνετε τον χρόνο
αποθήκευσης που υποδεικνύεται από
τους παρασκευαστές των τροφίμων.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Γενικές προειδοποιήσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από
οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στη μονάδα
ψύξης της, και για το λόγο αυτό
οι εργασίες συντήρησης και
επαναφόρτισης θα πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
Τα αξεσουάρ και μέρη της
συσκευής δεν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων.
Περιοδικός καθαρισμός
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβάτε,
μετακινείτε ή προκαλείτε ζημιά
σε σωληνώσεις ή/και καλώδια
που βρίσκονται στο εσωτερικό
της συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προκαλείτε
ζημιά στο σύστημα ψύξης.
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:
1. Καθαρίζετε το εσωτερικό και τα
εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο
ουδέτερο σαπούνι.
2. Ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα
λάστιχα της πόρτας, ώστε να
παραμένουν καθαρά και χωρίς
υπολείμματα.
3. Ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά.
4. Αν έχετε πρόσβαση, καθαρίστε τον
συμπυκνωτή και τον συμπιεστή στο
πίσω μέρος της συσκευής με μια
βούρτσα.
Κάτι τέτοιο βελτιώνει την απόδοση της
συσκευής και εξοικονομεί ηλεκτρική
ενέργεια
Απόψυξη του ψυγείου
Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον
εξατμιστήρα του θαλάμου του ψυγείου
κάθε φορά που σταματά ο συμπιεστής
κινητήρα κατά τη διάρκεια της κανονικής
χρήσης. Το νερό της απόψυξης
αποστραγγίζεται μέσω μιας σκάφης σε ένα
ειδικό δοχείο στο πίσω μέρος της
συσκευής, επάνω από το συμπιεστή,
όπου και εξατμίζεται.
Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η
οπή αποστράγγισης του νερού της
απόψυξης στη μέση του αγωγού του
θαλάμου του ψυγείου, προκειμένου να
αποτρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο
νερού στα τρόφιμα στο εσωτερικό του
θαλάμου.
Progress 25
Απόψυξη του καταψύκτη
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ αιχμηρά μεταλλικά
εργαλεία για την απόξεση του
πάγου από τον εξατμιστήρα,
καθότι μπορεί να του
προκαλέσετε ζημιά. Μη
χρησιμοποιείτε μηχανικές
συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα
για την επιτάχυνση της
διαδικασίας απόψυξης εκτός
από αυτά που συνιστά ο
κατασκευαστής. Η άνοδος της
θερμοκρασίας των
συσκευασιών κατεψυγμένων
τροφίμων κατά τη διάρκεια της
απόψυξης μπορεί να μειώσει τη
διάρκεια της ασφαλούς
αποθήκευσής τους.
Περίπου 12 ώρες πριν από την
απόψυξη, ρυθμίστε χαμηλότερη
θερμοκρασία, για να επιτευχθεί
επαρκής ψύξη, λόγω της
επικείμενης διακοπής της
λειτουργίας.
Κάποια ποσότητα πάγου θα δημιουργείται
πάντα στα ράφια του καταψύκτη και γύρω
από τον επάνω θάλαμο.
Ο καταψύκτης πρέπει να αποψύχεται όταν
το στρώμα πάγου έχει πάχος περίπου 3-5
mm.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, ή
βγάλτε το φις από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα,
τυλίξτε τα με πολλές εφημερίδες και
τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην
αγγίζετε τα κατεψυγμένα
τρόφιμα με βρεγμένα χέρια.
Τα χέρια σας μπορεί να
παγώσουν πάνω στα
τρόφιμα.
3. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή.
Για να επιταχύνετε τη διαδικασία
απόψυξης, τοποθετήστε μια
κατσαρόλα με ζεστό νερό στον θάλαμο
του καταψύκτη. Επιπλέον,
απομακρύνετε τα κομμάτια πάγου που
σπάνε και πέφτουν πριν από την
ολοκλήρωση της απόψυξης.
4. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη,
σκουπίστε καλά το εσωτερικό.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Μετά από τρεις ώρες, τοποθετήστε και
πάλι στον θάλαμο του καταψύκτη τα
τρόφιμα που είχατε βγάλει προηγουμένως.
Περίοδοι εκτός λειτουργίας
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις
ακόλουθες προφυλάξεις:
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική τροφοδοσία.
2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
3. Πραγματοποιήστε απόψυξη της
συσκευής (αν είναι απαραίτητο).
4. Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα
εξαρτήματα.
5. Αφήστε την πόρτα ή τις πόρτες
ανοικτές για να αποτρέψετε τις
δυσάρεστες οσμές.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν επιθυμείτε η
συσκευή να παραμείνει
ενεργοποιημένη, ζητήστε από
κάποιο άτομο να ελέγχει τον
θάλαμο κατά διαστήματα, ώστε
να μη χαλάσουν τα τρόφιμα στο
εσωτερικό σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος.
26 Progress
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τι να κάνετε εάν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Η συσκευή είναι απενερ‐
γοποιημένη.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Δεν έχει συνδεθεί σωστά
το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις τροφο‐
δοσίας στην πρίζα.
Δεν υπάρχει τάση ρεύμα‐
τος στην πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική
συσκευή στην πρίζα. Επικοι‐
νωνήστε με πιστοποιημένο
ηλεκτρολόγο.
Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής.
Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.
Ο λαμπτήρας είναι ελαττω‐
ματικός.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντι‐
κατάσταση του λαμπτήρα».
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
η θερμοκρασία.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Λει‐
τουργία».
Τοποθετήσατε ταυτόχρονα
μεγάλες ποσότητες τροφί‐
μων.
Περιμένετε μερικές ώρες και,
στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά τη
θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία δωματίου
είναι πολύ υψηλή.
Ανατρέξτε στον πίνακα κλιματι‐
κής κατηγορίας στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών.
Τα τρόφιμα που τοποθετή‐
σατε στη συσκευή ήταν
πολύ ζεστά.
Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα να
αποκτήσουν θερμοκρασία δω‐
ματίου πριν τα αποθηκεύσετε.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλεί‐
σιμο της πόρτας».
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα ή το λάστιχο είναι
παραμορφωμένο/βρόμικο.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλεί‐
σιμο της πόρτας».
Δεν έχει τοποθετηθεί σω‐
στά το πώμα αποστράγγι‐
σης νερού.
Τοποθετήστε σωστά το πώμα
αποστράγγισης νερού.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Έχει σχηματιστεί υπερβολι‐
κός πάγος.
Progress 27
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
η θερμοκρασία.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Λει‐
τουργία».
Υπάρχει ροή νερού στην πί‐
σω πλάκα του ψυγείου.
Κατά τη διάρκεια της αυτό‐
ματης διαδικασίας απόψυ‐
ξης, ο πάγος λιώνει στην
πίσω πλάκα.
Αυτό είναι φυσιολογικό.
Υπάρχει ροή νερού στο
εσωτερικό του ψυγείου.
Υπάρχουν τρόφιμα που
εμποδίζουν τη ροή του νε‐
ρού στον συλλέκτη νερού.
Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν
έρχονται σε επαφή με την πί‐
σω πλάκα.
Η έξοδος νερού είναι
φραγμένη.
Καθαρίστε την έξοδο νερού.
Υπάρχει ροή νερού στο δά‐
πεδο.
Η έξοδος του νερού από‐
ψυξης δεν είναι συνδεδε‐
μένη στον δίσκο εξάτμισης
που βρίσκεται επάνω από
τον συμπιεστή.
Προσαρμόστε την έξοδο του
νερού απόψυξης ώστε να ρέει
μέσα στον δίσκο εξάτμισης.
Η θερμοκρασία στη συσκευή
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
υψηλή.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
ο ρυθμιστής θερμοκρα‐
σίας.
Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμηλό‐
τερη θερμοκρασία.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλεί‐
σιμο της πόρτας».
Η θερμοκρασία των τροφί‐
μων είναι πολύ υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία των
τροφίμων να μειωθεί στη θερ‐
μοκρασία δωματίου πριν από
την αποθήκευση.
Αποθηκεύσατε ταυτόχρο‐
να μεγάλες ποσότητες τρο‐
φίμων.
Προσθέστε λιγότερα τρόφιμα
ταυτόχρονα.
Το πάχος του πάγου είναι
μεγαλύτερο από 4-5 mm.
Πραγματοποιήστε απόψυξη
της συσκευής.
Ανοίγετε πολύ συχνά την
πόρτα.
Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν
είναι απαραίτητο.
Δεν υπάρχει κυκλοφορία
κρύου αέρα στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυ‐
κλοφορία κρύου αέρα στη συ‐
σκευή.
Εάν το πρόβλημα δεν
αποκατασταθεί, επικοινωνήστε
με το πλησιέστερο
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό
φωτισμό LED μακράς
διάρκειας.
28 Progress
Συνιστάται η χρήση μόνο
γνήσιων ανταλλακτικών.
Χρησιμοποιείτε μόνο
λαμπτήρες LED (βάση E14). Η
μέγιστη ισχύς αναγράφεται
στον λαμπτήρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσυνδέστε το
φις από την πρίζα.
1. Με τα δάχτυλά σας, ανοίξτε ελαφρώς
και τις δύο πλευρές του διάφανου
καλύμματος για να τις απαγκιστρώσετε
και αφαιρέστε το κάλυμμα τραβώντας
το προς την κατεύθυνση των βελών.
1
2. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με έναν
ίδιων χαρακτηριστικών, ειδικά
σχεδιασμένο για οικιακές συσκευές.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του
λαμπτήρα.
4. Συνδέστε το φις στην πρίζα.
5. Ανοίξτε την πόρτα.
Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας ανάβει.
Κλείσιμο της πόρτας
1. Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.
2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την
πόρτα. Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης.
3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα
ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
2
1
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
δελτίο πληροφοριών για το προϊόν
Εμπορικό σήμα
Progress
Μοντέλο
PKG1843 PNC925503041
Κατηγορία
7. Ψυγειοκαταψύκτης
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A+
Κατανάλωση ενέργειας kWh ανά έτος, βάσει αποτελε‐
σμάτων 24ωρης πρότυπης δοκιμής. Η πραγματική κα‐
τανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης
και τη θέση της συσκευής.
291
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Ψυγείο
196
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Star
-
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Ζώνη κελαριού
-
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Κρασί
-
Progress 29
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Σύνολο
268
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Καταψύκτης
72
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Συντήρηση
-
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Λοιποί Θάλαμοι
-
Κατάταξη με αστέρες του θαλάμου κατάψυξης με τον
υψηλότερο όγκο αποθήκευσης (l)
****
Θερμοκρασία σχεδιασμού λοιπών θαλάμων D > 14 °C
(°C), κατά περίπτωση
-
Θάλαμος χωρίς πάγο (frost-free) (Ν/Ο), Ψυγείο
Όχι
Θάλαμος χωρίς πάγο(frost-free) (Ν/Ο), Κατάψυξη
Όχι
Ώρες αυτονομίας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού
ρεύματος
22
Χωρητικότητα κατάψυξης σε kg/24ωρο
4
Κλιματική κλάση
SN-N-ST-T
Χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή, σε °C
10
Υψηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή, σε °C
43
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου dB(A)
re1 pW
36
Εντοιχιζόμενο μοντέλο συσκευής Ν/Ο
Ναι
Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη
συντήρηση κρασιών Ν/Ο
Όχι
Πρόσθετα τεχνικά
χαρακτηριστικά
Διαστάσεις εσοχής
Ύψος
1780 mm
Πλάτος
560 mm
Βάθος
550 mm
Τάση
230 - 240 V
Συχνότητα
50 Hz
Τα τεχνικά δεδομένα αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην
εξωτερική ή εσωτερική πλευρά της
συσκευής και στην ετικέτα κατανάλωσης
ενέργειας.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
30 Progress
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
Progress 31
САДРЖАЈ
Безбедносне информације
Безбедносна упутства
Инсталација
Руковање
Свакодневна употреба
31
33
35
36
36
Корисни савети
Нега и чишћење
Решавање проблема
Технички подаци
38
39
41
44
Задржано право измена.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном
месту за будуће коришћење.
Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и
особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима, kao особе којима недостају искуство и
знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају
упутства у вези са употребом уређаја на безбедан
начин и уколико схватају могуће опасности.
Овај уређај могу да користе деца узраста између 3 и 8
година старости, као и особе са веома тешким и
сложеним инвалидитетом, ако су упућени на
одговарајући начин.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на
одговарајући начин.
32 Progress
Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај је намењен за коришћење у
домаћинствима и сличним окружењима, као што су:
– куће на фармама; кухиње за особље у
продавницама, канцеларијама и другим радним
окружењима;
– од стране клијената у хотелима, мотелима,
пансионима и другим окружењима стационарног
типа.
УПОЗОРЕЊЕ: Отвори за вентилацију, на кућишту
уређаја или на уградном елементу, не смеју да се
блокирају.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите механичке уређаје или
друга средства да убрзате процес одмрзавања, осим
оних која су препоручена од стране произвођача.
УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да оштетите коло расхладног
средства.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите електричне уређаје унутар
преграда за одлагање хране унутар уређаја, осим ако
њихов тип препоручује произвођач.
Немојте користити млаз воде или пару за чишћење
уређаја.
Уређај чистите влажном меком крпом. Користите
искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити
абразивне производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне предмете.
Немојте држати експлозивне материје као што су
аеросол лименке са запаљивим погонским горивом у
овом уређају.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да
замени произвођач, његов Овлашћени сервисни
центар или лица сличне квалификације, како би се
избегла опасност.
Progress 33
БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ! Само
квалификована особа може
да инсталира овај уређај.
• Уклоните комплетну амбалажу.
• Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
• Не користите овај уређај пре него
што га инсталирате у уградни
елемент.
• Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз уређај.
• Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је тежак.
Увек користите заштитне рукавице и
затворену обућу.
• Уверите се да ваздух може да
циркулише око уређаја.
• При првој инсталацији или након
промене смера отварања врата
сачекајте најмање 4 сата пре
укључивања уређаја на извор
напајања. Ово ће омогућити да се
уље слије назад у компресор.
• Пре обављања било каквих радњи
на уређају (нпр. промене смера
отварања врата), исључите уређај
извлачењем утикача из мрежне
утичнице.
• Не монтирајте уређај близу
радијатора, шпорета, рерни или
плоча за кување.
• Не излажите уређај киши.
• Не монтирајте уређај на местима
која су изложена директној сунчевој
светлости.
• Немојте да инсталирате уређај у
областима које су сувише влажне
или сувише хладне.
• Када померате уређај, подигните
предњу ивицу да се не би изгребао
под.
• Уређај садржи кесицу средства за
упијање влаге. То није играчка. То
није храна. Ову врећицу одмах
баците у смеће.
Прикључење на електричну
мрежу
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
пожара и струјног удара.
УПОЗОРЕЊЕ! Приликом
позиционирања уређаја,
уверите се да кабл за
напајање није заглављен или
оштећен.
УПОЗОРЕЊЕ! Немојте да
користите адаптере са више
утичница и продужне
каблове.
• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
• Увек користите прописно уграђену
утичницу заштићену од струјног
удара.
• Водите рачуна да не изазовете
штету на електричним компонентама
(нпр. на утикачу, каблу за напајање,
компресору). Обратите се
овлашћеном сервисном центру или
електричару ради замене
електричних компоненти.
• Кабл за напајање мора да остане
испод нивоа зидне утичнице.
• Прикључите главни кабл за напајање
на зидну утичницу тек на крају
инсталације. Водите рачуна да
постоји приступ мрежном утикачу
након инсталације.
• Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Употреба
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик
од повреде, опекотина,
струјног удара или пожара.
34 Progress
Уређај садржи запаљиви гас,
изобутан (R600а), природни гас са
високим нивоом компатибилности са
животном средином. Водите рачуна да
не оштетите коло расхладног средства
које садржи изобутан.
• Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
• Не стављајте електричне уређаје
(нпр. уређаје за прављење
сладоледа) у апарат, осим ако нису
наведени као погодни од стране
произвођача.
• Ако дође до оштећења расхладног
кола, уверите се да у просторији
нема пламена и извора паљења.
Проветрите просторију.
• Не дозволите врућим предметима да
додирну пластичне делове уређаја.
• Не стављајте газиране сокове у
одељак за замрзавање. То ће
створити притисак на посуде са
пићем.
• Немојте држати запаљиве гасове и
течности у уређају.
• Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
• Не додирујте компресор или
кондензатор. Они су врели.
• Немојте уклањати или додиривати
предмете из одељка замрзивача ако
су вам руке мокре или влажне.
• Не замрзавајте поново храну која је
одмрзнута.
• Придржавајте се упутстава у вези са
складиштењем датих на паковању
замрзнуте хране.
Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
струјног удара.
• Тип лампице који се користи за овај
уређај погодaн је само за
осветљавање кућних апарата.
Немојте га користити за расвету у
домаћинству.
Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или оштећења
уређаја.
• Пре чишћења искључите уређај и
извуците утикач из зидне утичнице.
• Овај уређај садржи угљоводонике у
јединици за хлађење. Само
квалификована особа може да
обавља одржавање и пуњење ове
јединице.
• Редовно проверавајте отвор уређаја
и, уколико је потребно, очистите га.
Уколико је овај отвор запушен,
отопљена вода ће се скупљати на
дну уређаја.
Сервис
• За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
• Користите само оригиналне
резервне делове.
Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или гушења.
• Одвојте кабл за напајање уређаја од
мрежног напајања.
• Одсеците кабл за напајање и баците
га у смеће.
• Уклоните врата да бисте спречили
да се деца и кућни љубимци затворе
унутар уређаја.
• Струјно коло фрижидера и
изолациони материјали овог уређаја
не оштећују озон.
• Изолациона пена садржи запаљиве
гасове. Обратите се општинским
органима да бисте сазнали како да
правилно одложите уређај у отпад.
• Немојте да оштетите део за хлађење
који је близу грејног тела.
Progress 35
ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Постављање
Ради инсталације, погледајте
одељак са упутствима за
склапање.
За постизање најбољих резултата,
поставите уређај далеко од извора
топлоте као што су радијатори, бојлери,
директни сунчеви зраци, итд.
Осигурајте слободну циркулацију
ваздуха око задњег дела уређаја.
Постављање
Овај уређај монтирајте на сувом, добро
проветреном затвореном простору, на
којем температура просторије одговара
климатској класи означеној на плочици
са техничким карактеристикама
уређаја:
Класа
климе
Температура просторије
SN
+10°C дo + 32°C
N
+16°C дo + 32°C
ST
+16°C дo + 38°C
T
+16°C дo + 43°C
Могу се јавити одређени
проблеми у раду уређаја код
неких модела када уређај
ради изван наведеног опсега.
Правилан рад се може
гарантовати искључиво у
оквиру наведеног
температурног опсега. У
случају било какве сумње у
вези са монтирањем уређаја,
обратите се продавцу, нашем
корисничком сервису или
најближем овлашћеном
сервисном центру.
Прикључење на електричну
мрежу
• Пре укључивања, обезбедите да
напон и фреквенција приказани на
плочици са техничким
карактеристикама одговарају
напајању у вашем домаћинству.
• Уређај мора да буде уземљен.
Утикач кабла за напајање на себи
има контакт у ту сврху. Ако домаћа
утичница за напајање није
уземљена, повежите уређај на
одвојено уземљење у складу са
важећим прописима, уз консултације
са квалификованим електричарем.
• Произвођач одбија сваку
одговорност уколико се не поштују
горе наведене мере
предострожности.
• Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
Захтеви за проветравање
Иза уређаја мора да има довољно
струјања ваздуха.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ОПРЕЗ Ради инсталације,
погледајте одељак са
упутствима за монтажу.
36 Progress
РУКОВАЊЕ
Укључивање
1. Прикључите утикач у зидну
утичницу.
2. Окрените регулатор температуре у
смеру кретања казаљки на сату на
средње подешавање.
Искључивање функције
Да бисте искључили уређај, поставите
регулатор температуре у положај „О“.
Регулисање температуре
Температура се регулише аутоматски.
1. Окрените регулатор температуре
према нижем подешавању како
бисте постигли минималну
хладноћу.
2. Окрените регулатор температуре
према вишем подешавању како
бисте постигли максималну
хладноћу.
ОПРЕЗ Уколико је собна
температура висока или је
уређај сасвим пун, а
температура уређаја је
подешена на најнижу, уређај
може непрекидно да ради и
да проузрокује формирање
леда на задњем зиду уређаја.
У том случају регулатор
температуре мора да се
подеси на вишу температуру
како би се омогућило
аутоматско одмрзавање
уређаја и смањила његова
потрошња електричне
енергије.
Средња вредност
температуре је обично
најподеснија.
Ипак, потребно је одабрати
тачно подешавање имајући у
виду да температура унутар
уређаја зависи од:
• собне температуре,
• учесталости отварања
врата,
• количине хране у њему,
• места на којем уређај
стоји.
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Чишћење унутрашњости
Пре прве употребе уређаја,
унутрашњост и све унутрашње додатке
треба опрати млаком водом и неким
неутралним детерџентом да би се
уклонио карактеристичан мирис
потпуно новог производа, а затим га
добро осушити.
ОПРЕЗ Немојте користити
детерџенте, абразивна
средства, хлор нити средства
за чишћење на бази уља.
Progress 37
Постављање полица на
вратима
Да би се омогућило смештање
паковања хране различитих величина,
полице на вратима могу да се поставе
на различитим висинама.
1. Лагано повуците полицу док се не
ослободи.
2. Поново је поставите, по потреби.
Покретне полице
Зидови фрижидера су опремљени са
неколико вођица тако да се полице могу
подешавати према жељи.
бочној страни уређаја означава
најхладнију област у фрижидеру.
Уколико се OK приказује (А), ставите
свежу храну у део означен симболом,
ако се не прикаже (В), подесите
контролор температуре на хладније и
сачекајте 12 сати пре него што поново
проверите индикатор темпертуре.
A
OK
B
OK
Када ставите свеже
намирнице у уређај или након
што више пута узастопно
отворите врата на дужи
период, нормално је да
индикатор не показује OK.
Сачекајте барем 12 сати пре
него што поново подесите
контролер температуре.
Замрзавање и чување
замрзнуте хране
Одељак замрзивача је погодан за
замрзавање свеже хране и за дуго
чување замрзнуте и залеђене хране.
Када први пут укључујете уређај или га
укључујете након одређеног периода
током којег га нисте користили,
подесите вишу температуру и пустите
га да ради тако најмање 2 сата пре
стављања намирница у преграду.
Немојте да померате
стаклену полицу изнад фиоке
за поврће да не бисте
пореметили правилно
струјање ваздуха.
Индикатор температуре
За правилно чување хране фрижидер
има индикатор температуре. Симбол на
Да бисте замрзли свежу храну ставите
је у средњи одељак.
Максимална количина хране која може
да се замрзне за 24 сата наведена је на
плочици са техничким
карактеристикама, на налепници која
се налази у унутрашњости уређаја.
Процес замрзавања траје 24 сата;
током овог периода немојте додавати
другу храну за замрзавање.
38 Progress
Када је процес замрзавања завршен,
можете да вратите раније подешену
температуру.
У случају случајног
одмрзавања, на пример
приликом нестанка струје,
уколико струје није било дуже
него што је прописано у
графикону са техничким
карактеристикама, у делу
„време постизања
температуре“, одмрзнута
храна мора брзо да се
конзумира или да се одмах
припреми а затим поново
замрзне (након што се
охлади).
Отапање
Пре конзумирања, дубоко замрзнуте
или замрзтнуте намирнице можете да
одмрзнете у комори фрижидера или на
собној температури, зависно од тога
колико времена имате на располагању
за то.
Мање комаде хране можете чак да
кувате док су још замрзнути, одмах
након вађења из замрзивача: у том
случају, кување ће трајати дуже.
Прављење коцкица леда
Овај уређај има један или више
послужавника за прављење коцкица
леда.
Немојте да користите
металне инструменте за
вађење послужавника из
замрзивача.
1. Напуните ове послужавнике водом
2. Ставите послужавнике за лед у
преграду замрзивача.
Календар смрзнуте хране
Симболи показују различите врсте
замрзнутих производа.
Бројеви показују време чувања
одређених врста замрзнутих производа
у месецима. Да ли важи горња или
доња вредност назначеног времена
чувања, зависи од квалитета
намирница и начина обраде пре
замрзавања.
КОРИСНИ САВЕТИ
Нормални радни звукови
Следећи звукови су нормални за време
рада уређаја:
• Слабо клокотање и жуборење са
звуком намотавања када се
упумпава средство за хлађење.
• Завијајући и пулсирајући звук из
компресора када се упумпава
средство за хлађење.
• Изненадни прасак из унутрашњости
уређаја проузрокован термичким
ширењем (природна и безопасна
физичка појава).
• Слабо шкљоцање из регулатора
температуре када се компресор
укључи или искључи.
Савети за уштеду електричне
енергије
• Немојте често отварати врата нити
их остављати отворена дуже него
што је потребно.
Савети за чување свеже хране
у фрижидеру
• Немојте у фрижидеру да чувате
топлу храну или течности које
испаравају.
• Покријте или умотајте храну,
посебно ако има јаки мирис.
• Намирнице стављајте тако да ваздух
може слободно да струји око њих.
Progress 39
Савети за чување хране у
фрижидеру
Корисни савети:
• Месо (све врсте): умотајте га у
одговарајуће паковање и поставите
на стаклену полицу изнад фиоке за
поврће. Месо чувајте најдуже 1-2
дана.
• Кувана храна, хладна јела: покријте
и оставите на било којој полици.
• Воће и поврће: добро оперите и
оставите у посебној фиоци. Банане,
кромпир, црни и бели лук не смеју се
држати у фрижидеру уколико нису
запаковани.
• Маслац и сир: оставите у посебној
посуди која се херметички затвара
или замотајте у алуминијумску
фолију или пластичну врећицу како
би ове намирнице што мање биле
изложене ваздуху.
• Боце: затворите поклопцем и
оставите на полици у вратима или
(ако постоји) на полици за боце.
Савети у вези са замрзавањем
• Замрзавајте само намирнице
врхунског квалитета, свеже и
темељно очишћене.
• За ефикасније замрзавање и
одмрзавање поделите храну у мале
порције.
• Замотајте храну у алуминијумску
фолију или полиетилен. Уверите се
•
•
•
•
да су сва паковања херметички
затворена.
Да бисте избегли повећање
температуре већ замрзнуте хране,
не стављајте свежу незамрзнуту
храну директно поред ње.
Мање масна храна чува боље и дуже
од масне. Со скраћује време
складиштења хране.
Немојте јести коцкице леда или
ледене лизалице одмах након што их
извадите из замрзивача. Ризик од
промрзлина.
Препоручљиво је да се датум
замрзавања истакне на сваком
појединачном паковању како бисте
могли да водите евиденцију о
времену складиштења.
Савети у вези с чувањем
замрзнуте хране
• Проверите да ли су комерцијално
замрзнути прехрамбени производи
били адекватно ускладиштени у
малопродајном објекту.
• Водите рачуна да замрзнути
прехрамбени производи буду
пребачени из продавнице хране у
замрзивач у најкраћем могућем року.
• Чим се одмрзне, храна се брзо квари
и не може се поново замрзавати.
• Не прекорачујте период
складиштења означен од стране
произвођача хране.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Општа упозорења
ОПРЕЗ Искључите уређај са
електричне мреже пре
вршења било каквих радњи
из домена одржавања.
Овај уређај садржи
угљоводонике у расхладној
јединици, стога одржавање и
допуњавање морају да врше
овлашћени техничари.
Прибор и делови уређаја
нису погодни за прање у
машини за прање посуђа.
40 Progress
Периодично чишћење
ОПРЕЗ Немојте да вучете,
померате или оштећујете
цеви и/или каблове унутар
уређаја.
ОПРЕЗ Немојте да оштетите
систем за хлађење.
Уређај треба редовно чистити:
1. Очистите унутрашњост и приборе
топлом водом и неким неутралним
детерџентом.
2. Редовно проверавајте заптивке
врата и водите рачуна да остану
чисте и да на њима нема отпадака.
3. Исперите и добро осушите.
4. Ако је могуће приступити
кондензатору и компресору са
задње стране уређаја, очистите их
помоћу четке.
На тај начин ћете побољшати
перформансе уређаја и смањити
потрошњу електричне енергије.
Одмрзавање фрижидера
Лед се аутоматски уклања из
испаривача коморе фрижидера увек
када се компресор мотора заустави
током нормалне употребе. Одмрзнута
вода истиче кроз цев у посебну посуду
изнад компресора мотора у задњем
делу уређаја, одакле испарава.
Отвор за истицање одмрзнуте воде,
смештен у средини канала у одељку
фрижидера, треба редовно чистити
како би се спречило преливање и
капање воде по храни смештеној у
фрижидеру.
Одлеђивање замрзивача
ОПРЕЗ Никада немојте
користити оштре металне
предмете за стругање леда
са испаривача, јер бисте
могли да га оштетите.
Немојте да користите
механичке уређаје нити
вештачка средства за
убрзавање процеса
одмрзавања осим оних које је
произвођач препоручио.
Повишена температура на
којој се залеђена храна држи
током одмрзавања
замрзивача може да скрати
њен рок трајања.
Приближно 12 сати пре
одлеђивања подесите нижу
температуру како би се
сакупила довољна резервна
хладноћа за случај прекида
рада уређаја.
Извесна количина леда ће се увек
створити на полицама замрзивача и око
горњег одељка.
Одмрзните замрзивач када слој иња
достигне дебљину од око 3–5 мм.
1. Искључите уређај или извуците
утикач из зидне утичнице.
2. Извадите све намирнице, умотајте
их у више слојева новинског папира
и ставите их на хладно место.
УПОЗОРЕЊЕ! Немојте
додиривати веома
замрзнуту храну влажним
рукама. Ваше руке могу
да се замрзну и залепе за
храну.
3. Оставите врата уређаја отворена.
Да бисте убрзали процес
одмрзавања, ставите лонац топле
воде у одељак замрзивача. Осим
тога, уклоните комаде леда који
отпадају пре завршетка
одмрзавања.
Progress 41
4. Када се заврши процес
одмрзавања, темељно осушите
унутрашњост.
5. Укључите уређај.
Након три сата вратите у одељке
замрзивача храну коју сте претходно
извадили.
2. Извадите сву храну.
3. Одмрзните уређај (ако је
неопходно).
4. Очистите уређај и сав прибор.
5. Оставите врата отворена како бисте
спречили настајање непријатних
мириса.
Периоди када се уређај не
користи
Када се уређај не користи дуже време,
предузмите следеће мере
предострожности:
1. Искључите апарат из електричног
напајања.
ОПРЕЗ Ако желите да уређај
остане укључен, замолите
некога да га повремено
проверава како би се
спречило кварење хране у
њему у случају прекида
напајања.
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Уређај не ради.
Уређај је искључен.
Укључите уређај.
Утикач кабла за напаја‐
ње није правилно утак‐
нут у зидну утичницу.
Правилно утакните утикач у
зидну утичницу.
Нема напона у утичници.
Прикључите неки други
електрични уређај у ту зидну
утичницу. Контактирајте
овлашћеног електричара.
Лампица је у режиму
приправности.
Затворите и отворите врата.
Лампица је неисправна.
Погледајте одељак „Замена
лампице“.
Температура је погреш‐
но подешена.
Погледајте одељак „Рад“.
Истовремено је смеште‐
но много прехрамбених
производа.
Сачекајте неколико сати и
затим поново проверите
температуру.
Лампица не ради.
Компресор ради без преки‐
да.
42 Progress
Проблем
Могући узрок
Решење
Собна температура је
превисока.
Погледајте графикон кли‐
матских класа на плочици са
техничким карактеристика‐
ма.
Прехрамбени производи
које сте ставили у уређај
су превише топли.
Оставите прехрамбене про‐
изводе да се охладе на соб‐
ној температури, пре него
што их ставите у уређај.
Врата нису правилно за‐
творена.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
Врата нису правилно за‐
творена или је заптивач
деформисан/прљав.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
Чеп за испуштање воде
није правилно постав‐
љен.
Поставите чеп за испуштање
воде на правилан начин.
Температура је погреш‐
но подешена.
Погледајте одељак „Рад“.
Вода се излива на задњу
плочу фрижидера.
Током процеса аутомат‐
ског одлеђивања топи се
иње на задњој плочи.
Тако треба да буде.
Вода се задржава у фри‐
жидеру.
Прехрамбени производи
спречавају да вода
отиче у посуду за при‐
купљање воде.
Пазите да прехрамбени про‐
изводи не додирују задњу
плочу.
Одвод за воду је зачеп‐
љен.
Очистите одвод за воду.
Вода се задржава на поду.
Одвод за одмрзнуту во‐
ду није повезан са по‐
служавником за испара‐
вање изнад компресора.
Причврстите одвод за од‐
мрзнуту воду за послужав‐
ник за испаравање.
Температура у уређају је
превише ниска/висока.
Регулатор температуре
није правилно подешен.
Подесите вишу/нижу темпе‐
ратуру.
Врата нису правилно за‐
творена.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
Температура прехрамбе‐
них производа је преви‐
сока.
Сачекајте да температура
прехрамбених производа
опадне на собну температу‐
ру пре смештања у фрижи‐
дер.
Накупило се превише иња
и леда.
Progress 43
Проблем
Могући узрок
Решење
Истовремено је смеште‐
но много прехрамбених
производа у фрижидер.
Истовремено додајте мањи
број прехрамбених произво‐
да.
Дебљина иња је већа од
4–5 mm.
Одмрзните уређај.
Врата су често отварана.
Отворите врата само ако је
неопходно.
Нема циркулације хлад‐
ног ваздуха у уређају.
Постарајте се да у уређају
постоји циркулација хладног
ваздуха.
Ако ови савети не дају
жељене резултате, обратите
се најближем овлашћеном
сервису.
Замена сијалице
1
2
1
Уређај је опремљен
унутрашњом LED лампицом
чији је век трајања дугачак.
Топло се препоручује да
користите само оригиналне
резервне делове.
Користите само LED сијалице
(E14 постоље). Максимална
снага је наведена на масци
лампе.
ОПРЕЗ Извуците уређај из
струје тако што ћете извући
утикач из утичнице.
1. Прстима благо размакните обе
стране провидног поклопца да бисте
га откачили и скините поклопац
повлачењем у правцу стрелице.
2. Замените лампицу резервном
лампицом истих карактеристика
снаге, намењеном искључиво за
уређаје у домаћинству.
3. Скините маску лампице.
4. Утакните утикач у утичницу.
5. Отворите врата.
Проверите да ли се светло пали.
Затварање врата
1. Очистите заптиваче на вратима.
2. Ако је потребно, подесите врата.
Погледајте одељак са упутствима за
монтажу.
3. Ако је потребно, замените оштећене
заптивке на вратима. Обратите се
овлашћеном сервисном центру.
44 Progress
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Лист са информацијама о производу
Заштитни знак
Progress
Moдел
PKG1843 PNC925503041
Категорија
7. Фрижидер - замрзивач
Класа енергетске ефикасности
A+
Годишња потрошња електричне енергије у kWh,
на бази резултата стандардних испитивања током
24 сата. Стварна потрошња електричне енергије
зависиће од тога како се уређај користи и где је
смештен
291
Складишна запремина у литрима, фрижидер
196
Складишна запремина у литрима, „Star“
-
Складишна запремина у литрима, зона „Подрум“
-
Складишна запремина у литрима, вино
-
Складишна запремина у литрима, укупно
268
Складишна запремина у литрима, замрзивач
72
Складишна запремина у литрима, расхлађивач
-
Складишна запремина у литрима, остали одељци
-
Број звездица за одељак замрзивача са највећом
складишном запремином (л)
****
Пројектована температура свих осталих компонен‐
ти > 14 °C (°C), ако их има
-
Без иња (Да/Не), фрижидер
Не
Без иња (Да/Не), замрзивач
Не
Отпорност на прекид напајања у сатима
22
Капацитет замрзавања у кг/24ч
4
Класа климе
SN-N-ST-T
Најнижа температура просторије при којој је пред‐
виђено коришћење овог уређаја, у °C
10
Највиша температура просторије при којој је пред‐
виђено коришћење овог уређаја, у °C
43
Емисија буке dB(A) re1 pW
36
Уграђени уређај Да/Не
Да
Progress 45
Овај уређај намењен је искључиво за складиште‐
ње вина Да/Не
Додатни технички подаци
Димензије шупљине
за уградњу
Висина
1780 mm
Ширина
560 mm
Дубина
550 mm
Не
Напон
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничке информације се налазе на
плочици са техничким
карактеристикама са спољне или
унутрашње стране уређаја и на ознаци
енергетског разреда.
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
. Паковање одложите у одговарајуће
контејнере ради рециклирања.
Помозите у заштити животне средине и
људског здравља као и у рециклирању
отпадног материјала од електронских и
електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом немојте бацати
заједно са смећем. Производ вратите у
локални центар за рециклирање или се
обратите општинској канцеларији.
46 Progress
İÇİNDEKİLER
Güvenlik Bilgileri
Güvenlik talimatları
Montaj
Çalıştırma
Günlük kullanım
46
47
49
50
51
İpuçları ve yararlı bilgiler
Bakım ve temizlik
Sorun giderme
Teknik veriler
53
54
55
58
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya kullanımdan
kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir.
Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve
kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi
halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya
zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan
kişiler tarafından kullanılabilir.
3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile
fiziksel engellere sahip kişiler bu ürünü yalnızca yeteri
kadar bilgilendirilmiş olması halinde kullanmalıdır.
3 yaş altı çocuklar, sürekli olarak gözlemlenmedikçe
cihazdan uzak tutulmalıdır.
Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak değildir.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim
altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde
bertaraf edin.
Genel Güvenlik
•
Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev ve benzeri alanlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
– Çiftlik evleri; mağaza, ofis ve diğer çalışma
ortamlarındaki çalışanlar için yapılmış mutfak bölümleri
Progress 47
Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama tarzı
yerlerdeki müşteriler tarafından
UYARI: Cihazın kabinindeki veya ankastre yapıdaki
havalandırma menfezlerinin tıkanmasını önleyin.
UYARI: Buz çözme sürecini hızlandırmak için üretici
tarafından önerilenin dışında mekanik cihazlar veya başka
yöntemler kullanmayın.
UYARI: Soğutucu devresine zarar vermeyin.
UYARI: Üretici tarafından önerilen tipte olmadıkları sürece,
cihazın yiyecek saklama bölmelerinin içinde elektrikli
cihazlar kullanmayın.
Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar kullanmayın.
Cihazı yumuşak nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr
deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı ovma
bezleri, çözücüler veya metal cisimler kullanmayın.
Yanıcı itici gazlı aerosol teneke kutular gibi patlayıcı
maddeleri bu cihazda saklamayın.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir kazanın
meydana gelmesine engel olmak için, kablonun değişimi,
üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi
tarafından yapılmalıdır.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
GÜVENLIK TALIMATLARI
Montaj
UYARI! Cihazın montajı
yalnızca kalifiye bir kişi
tarafından yapılmalıdır.
• Tüm ambalajları çıkartın.
• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da
kullanmayın.
• Cihazı, yerleşik yapıya kurmadan
kullanmayın.
• Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarını takip edin.
• Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, cihaz ağırdır. Her zaman
koruyucu eldiven ve koruyuculu
ayakkabı kullanın.
• Cihazın çevresinde havanın
dolaşabileceğinden emin olun.
• İlk kurulum sonrası veya kapı açılma
yönü değiştirildikten sonra cihazı güç
kaynağına bağlamadan önce en az 4
saat bekleyin. Bunun amacı yağın
kompresöre geri akmasını sağlamaktır.
• Cihaz üzerinde herhangi bir müdahale
yapmadan önce (örn; kapı açılma
yönünün değiştirilmesi) cihazın fişini
prizden çekin.
• Cihazı radyatörler, fırınlar, ankastre
fırın ya da ocakların yakınına monte
etmeyin.
• Cihazı yağmura maruz bırakmayın.
• Doğrudan güneş ışığı alan yerlere
cihazı monte etmeyin.
• Bu cihazı çok nemli veya çok soğuk
olan yerlere kurmayın.
48 Progress
• Cihazı hareket ettirirken, zeminin
çizilmemesi için cihazın ön kenarından
kaldırın.
• Cihaz bir kurutucu madde torbası içerir.
Bu bir oyuncak değildir. Bu bir yiyecek
değildir. Lütfen bunu derhal bertaraf
edin.
Elektrik bağlantısı
UYARI! Yangın ve elektrik
çarpması riski.
UYARI! Cihazı
konumlandırırken, elektrik
kablosunun sıkışmadığından
veya zarar görmediğinden emin
olun.
UYARI! Priz çoğaltıcılarını ve
uzatma kablolarını
kullanmayın.
• Cihaz topraklanmalıdır.
• Anma değeri plakasındaki
parametrelerinin ana güç kaynağının
elektrik gücüne uygun olduğunda emin
olun.
• Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
• Elektriksel aksamlara (ör. fiş, elektrik
kablosu, kompresör) zarar vermemeye
özen gösterin. Elektrik aksamlarını
değiştirmek için Yetkili Servise ya da bir
elektrikçiye başvurun.
• Elektrik kablosu fiş seviyesinin altında
kalmalıdır.
• Fişi prize sadece kurulum
tamamlandıktan sonra takın.
Kurulumdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
• Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyiniz. Her
zaman fişten tutarak çekin.
Kullanım
UYARI! Yaralanma, yanık,
elektrik çarpması ya da yangın
riski.
Cihaz yüksek çevresel uyumluluğa
sahip bir doğal gaz olan yanıcı izobütan
(R600a) içerir. İzobütan içeren soğutucu
devresine zarar vermemeye dikkat edin.
• Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle
değiştirmeyin.
• Üretici tarafından önerilmediği sürece
cihaz içine elektrikli cihazları (ör.
dondurma makineleri) koymayın.
• Soğutucu devrede hasar oluşursa,
odada alevlerin ve ateşleme
kaynaklarının olmadığından emin olun.
Odayı iyice havalandırın.
• Sıcak maddelerin cihazın plastik
parçalarına temas etmesine izin
vermeyin.
• İçecekleri dondurucu bölmesine
koymayın. Bu durum içecek kutusunda
basınç oluşturacaktır.
• Yanıcı gaz ve sıvıları cihazda
saklamayın.
• Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış maddeler koymayın.
• Kompresöre ya da yoğuşturucuya
dokunmayın. Bunlar sıcaktır.
• Elleriniz ıslak ya da nemli ise
dondurucu bölmesinden yiyecekleri
çıkarmayın ya da bunlara dokunmayın.
• Çözülmüş olan yiyeceği yeniden
dondurmayın.
• Dondurulmuş yiyeceğin paketi
üstündeki saklama talimatlarına uyun.
Dahili ışık
UYARI! Elektrik çarpması riski.
• Bu cihazda kullanılan lamba türü
yalnızca ev aletleri içindir. Ev
aydınlatması için kullanmayın.
Bakım ve temizlik
UYARI! Yaralanma veya
cihazın zarar görme riski söz
konusudur.
Progress 49
• Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik fişini prizden
çekin.
• Bu cihaz, soğutma ünitesinde
hidrokarbonlar içerir. Ünitenin bakım ve
şarj işlemleri sadece kalifiye bir
personel tarafından yapılmalıdır.
• Cihazın tahliyesini düzenli olarak
kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
Tahliye kısmı tıkalı ise, buzu çözülmüş
su cihazın alt kısmında toplanır.
Servis
• Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
• Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
Elden çıkarma
UYARI! Yaralanma ya da
boğulma riski.
• Cihazın fişini prizden çekin.
• Elektrik kablosunu kesin ve atın.
• Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapıyı
çıkarın.
• Bu cihazın soğutucu devresi ve yalıtım
maddeleri ozon dostudur.
• Yalıtım köpüğü yanıcı gaz içerir. Cihazı
nasıl doğru şekilde elden
çıkaracağınıza ilişkin bilgi için
belediyenize başvurun.
• Isı eşanjörünün yanındaki soğutma
ünitesi kısmına zarar vermemeye
dikkat edin.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0 850
250 35 89
www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır.
Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı
firmanın cihazınızla ilgili yedek parça
temini ve bakım süresini ifade eder.
MONTAJ
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Yerleştirme
Kurulum için montaj
talimatlarına bakın.
En iyi performansı elde etmek için cihaz,
kalorifer, ısıtıcı kazan, direk güneş ışığı
gibi ısı kaynaklarından yeterince uzağa
monte edilmelidir. Havanın, kabinin arka
tarafında rahatça devridaim
yapabildiğinden emin olun.
Konumlandırma
Cihazı, üzerindeki bilgi etiketinde belirtilen
iklim sınıfına uygun ortam sıcaklığına
sahip, kuru ve iyi havalandırılan bir iç
mekana monte edin. Bilgi etiketinde şu
bilgiler yer alır.
İklim
sınıfı
Ortam sıcaklığı
SN
+10°C ila + 32°C
N
+16°C ila + 32°C
ST
+16°C ila + 38°C
50 Progress
İklim
sınıfı
Ortam sıcaklığı
T
+16°C ila + 43°C
Bu aralığın dışında çalıştırılan
bazı modellerde bir takım işlev
sorunları yaşanabilir. Doğru
çalışma, yalnızca belirtilen
sıcaklık aralığında garanti
edilebilir. Cihazı nereye monte
etmeniz gerektiği hakkında
şüpheleriniz varsa lütfen
satıcıya, müşteri hizmetlerimize
veya en yakındaki Yetkili
Servise başvurun.
yürürlükteki kanunlara uygun olarak
cihazı ayrı bir toprak hattına bağlayın.
• Üretici firma, yukarıda belirtilen
güvenlik önlemlerine uyulamaması
halinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.
• Bu cihaz, E.E.C. Direktifleri ile
uyumludur.
Havalandırma gereksinimleri
Cihazın arkasındaki hava akışı yeterli
olmalıdır.
5 cm
min.
200 cm2
Elektrik bağlantısı
• Cihazın fişini prize takmadan önce, bilgi
etiketinde yazılı voltaj ve frekans
değerlerinin evinizin elektrik
beslemesinin sahip olduğu değerlerle
aynı olduğundan emin olun.
• Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik
kablosunun fişi bu amaca yönelik
olarak bir kontak ile donatılmıştır. Eğer
evin elektrik prizi topraklı değilse,
kalifiye bir elektrikçiye danışarak
min.
200 cm2
DİKKAT! Kurulum için montaj
talimatlarına bakın.
ÇALIŞTIRMA
Cihazın açılması
1. Elektrik fişini prize takın.
2. Sıcaklık ayar düğmesini saat yönünde
döndürerek bir orta ayara getirin.
Cihazın kapanması
Cihazı kapatmak için, ısı ayar düğmesini
"O" konumuna getirin.
Sıcaklığın ayarlanması
Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.
1. Daha düşük sıcaklık elde etmek için
Sıcaklık ayar düğmesini düşük
ayarlara getirin.
2. Maksimum soğukluk elde etmek için
Sıcaklık ayar düğmesini yüksek
ayarlara getirin.
Orta seviyede bir ayar
genellikle en uygun olanıdır.
Ancak tam ayar, cihaz içindeki
sıcaklığın aşağıdaki hususlara
bağlı olduğu dikkate alınarak
seçilmelidir:
• oda sıcaklığı,
• cihaz kapısının açılma
sıklığı,
• cihaza konan yiyecek
miktarı,
• cihazın konumu.
Progress 51
DİKKAT! Eğer ortam sıcaklığı
yüksekse veya cihaz tam dolu
ise ve ayrıca cihaz en düşük
sıcaklığa ayarlanmışsa, cihaz
devamlı çalışabilir ve bunun
neticesinde arka duvarında buz
oluşabilir. Böyle bir durumda,
otomatik buz çözme işleminin
devreye girmesini sağlamak ve
enerji tüketimini azaltmak için
sıcaklık ayar düğmesi daha
yüksek bir sıcaklığa
getirilmelidir.
GÜNLÜK KULLANIM
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir
ürünün sahip olduğu tipik kokuyu
gidermek için cihazın iç kısmının ve dahili
aksesuarlarının ılık su ve biraz nötr sabun
kullanarak yıkanıp ve daha sonra iyice
kurulanması gerekir.
DİKKAT! Bitişe zarar
vereceklerinden dolayı
deterjan, aşındırıcı tozlar, klor
veya yağ bazlı temizlik
maddeleri kullanmayın.
Kapak raflarının
konumlandırılması
Hareketli raflar
Soğutucunun yan panellerinde, rafları
istediğiniz gibi yerleştirmenize olanak
veren bir dizi ray bulunmaktadır.
Farklı ebatlardaki yiyecek paketlerini
yerleştirebilmek için, kapak rafları farklı
yüksekliklere ayarlanabilir.
1. Rafı serbest kalana kadar yukarı doğru
yavaş yavaş çekiniz.
2. Gerekiyorsa yeniden yerleştiriniz.
Doğru hava devir daimini
sağlamak için, sebze
çekmecesinin üzerinde bulunan
cam rafı çıkarmayın.
52 Progress
Sıcaklık göstergesi
Yiyeceklerin doğru şekilde saklanması için
soğutucu bir sıcaklık göstergesi ile
donatılmıştır. Cihazın yan duvarındaki
sembol, soğutucu içerisindeki en soğuk
alanı gösterir.
OK mesajı görüntüleniyorsa (A), sembol
ile belirtilen alana taze yiyecek yerleştirin,
görüntülenmiyorsa (B) sıcaklık kontrol
düğmesini daha düşük bir sıcaklığa
ayarlayın ve sıcaklık göstergesini tekrar
kontrol etmeden önce 12 saat bekleyin.
A
OK
B
OK
Dondurma işlemi 24 saat sürer, bu süre
boyunca, dondurulmak üzere başka bir
yiyecek koymayınız.
Dondurma işlemi tamamlandığı zaman,
önceden ayarlanmış sıcaklığa geri
ayarlayınız.
Elektrik kesintisi gibi sebeplerle
kazara buzu çözülen yiyecekler
söz konusuysa, elektrik
kesintisinin teknik özellikler
bölümünde "başlatma süresi"
başlığı kısmında belirtilen
süreden daha uzun sürdüğü
durumlarda, buzu çözülen
yiyecek hemen tüketilmeli veya
derhal pişirilmelidir ve sonra
yeniden dondurulmalıdır
(soğuduktan sonra).
Buz çözme
Cihaza taze yiyecek
yerleştirdikten ya da uzun bir
süre boyunca kapıyı sık sık
açıp kapattıktan sonra OK
mesajının görülmemesi
normaldir. Sıcaklık kontrolünü
tekrardan ayarlamadan önce
en az 12 saat bekleyin.
Yiyeceklerin dondurulması ve
dondurulmuş yiyeceklerin
muhafazası
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin
dondurulması ve dondurulmuş ve derin
dondurulmuş yiyeceklerin uzun süreli
muhafazası ve için uygundur.
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli
bir süre kullanım dışı bıraktıktan sonra,
yiyecekleri bölmeye yerleştirmeden önce
cihazı en az 2 saat en soğuk ayarda
çalışmaya bırakınız.
Taze yiyecekleri dondurmak için
yerleştiriniz orta bölme.
24 saatte dondurulabilecek maksimum
yiyecek miktarı, cihazın içinde bulunan
anma değeri plakasında yazılıdır.
Derin dondurulmuş veya normal donmuş
gıdalar kullanılmadan önce, soğutucu
bölmesinde veya oda sıcaklığında (bu
işlem için gereken süreye bağlı olarak)
eritilebilir.
Küçük hacimli donmuş gıdalar,
dondurucudan çıkartılır çıkartılmaz
donmuş haldeyken bile pişirilebilir: böyle
bir durumda, pişirme işlemi biraz daha
uzun sürecektir.
Buz-küpü yapma
Bu cihaz, buz küpleri yapmada kullanılan
bir veya daha fazla sayıda buz kalıbı
tepsisi içerir.
Bu buz kalıbı tepsilerini
dondurucudan çıkarmak için
metal alet kullanmayınız.
1. Bu buz kalıbı tepsilerini su ile
doldurunuz
2. Buz kalıbı tepsilerini dondurucu
bölmesine yerleştiriniz.
Progress 53
Dondurulmuş Yiyecek Takvimi
Semboller, farklı tipte donmuş yiyecekleri
göstermektedir.
belirtmektedir. Belirtilen muhafaza
süresinin hem üst hem de alt sınır
değerinin geçerliliği, yiyeceğin kalitesine
ve yiyecek dondurulmadan önce yapılan
işlemlere bağlıdır.
Sayılar, uygun tipte donmuş yiyecekler için
ay cinsinden muhafaza sürelerini
İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
Normal çalışma sesleri
Aşağıdaki seslerin çalışma sırasında
duyulması normaldir:
•
• Soğutucu pompalandığında,
bobinlerden gelen hafif bir çalkalanma
ve fokurdama sesi.
• Soğutucu pompalandığında
kompresörden gelen bir fan çalışması
ve titreşim sesi.
• Termik genleşme (doğal ve tehlikeli
olmayan bir durum) nedeniyle cihazın
içinden gelen ani bir çatlama sesi.
• Kompresör açıldığında veya
kapandığında ısı ayarlayıcı
mekanizmadan gelen hafif bir tıkırtı.
•
Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları
• Cihazın kapısını sıkça açmayın veya
gerekmedikçe kesinlikle açık
bırakmayın.
Taze yiyeceklerin
soğutulmasıyla ilgili tavsiyeler
• Sıcak yiyecekleri veya buharlaşan
sıvıları buzdolabına koymayınız.
• Yiyecekleri, özellikle keskin bir kokusu
varsa, kapatın veya sarın.
• Yiyecekleri, etrafında hava rahatça
devridaim yapabilecek şekilde
yerleştiriniz.
Soğutma tavsiyeleri
Faydalı tavsiyeler:
• Et (tüm çeşitleri): Uygun torbalara
koyunuz ve sebze çekmecesinin
•
•
üstündeki cam rafa yerleştiriniz. Eti en
fazla 1-2 gün saklayın.
Pişmiş yiyecekler, soğuk yemekler:
kapatın ve herhangi bir rafa koyun.
Meyve ve sebzeler: İyice temizleyin ve
özel çekmecesine yerleştirin. Muzlar,
patatesler, soğanlar ve sarımsaklar
(paketli değilse), buzdolabına
konulmamalıdır.
Tereyağı ve peynir: Özel hava
geçirmez bir kaba koyun veya havayla
teması engellemek adına alüminyum
folyo veya polietilen torba ile sarın.
Şişeler: bunları, kapakla kapatın ve
kapakta bulunan şişe bölmesinde ya da
(varsa) cihazın içindeki şişe rafında
muhafaza edin.
Dondurma tavsiyeleri
• Sadece birinci kalite, taze ve iyi
temizlenmiş yiyecekleri dondurunuz.
• Daha etkili dondurmak ve eritmek için
yiyeceği küçük paylara ayırın.
• Yiyeceği alüminyum veya politen ile
paketleyin. Paketlerin hava
geçirmediğinden emin olun.
• Zaten donmuş olan yiyeceklerin
sıcaklık artışının önüne geçmek için,
yanına donmamış taze yiyecek
yerleştirmeyin.
• Yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere
göre daha iyi ve daha uzun süre
muhafaza edilir Tuz, yiyeceğin
muhafaza ömrünü kısaltır
• Buz küplerini, su buzlarını veya buzlu
dondurmaları dondurucudan
çıkardıktan hemen sonra tüketmeyin.
Korozyon riski vardır.
54 Progress
• Yiyeceklerin muhafaza sürelerini
kontrol edebilmek amacıyla, her bir
yiyecek paketinin üzerine dondurucuya
konulma tarihini yazmanız tavsiye
edilir.
Donmuş gıda ürünlerinin
muhafazasıyla ilgili tavsiyeler
• Piyasada donmuş halde satılan gıda
ürünlerinin satıcı tarafından uygun
şekilde muhafaza edilmiş olduğundan
emin olun;
• Donmuş yiyeceklerin, yiyecek
mağazasından dondurucunuza
mümkün olan en kısa sürede
aktarılmasını sağlayınız
• Buz çözme işlemi uygulandığında,
yiyecekler çabuk çözülür ve tekrar
dondurulmaz.
• Yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza
süresini aşmayın.
BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Genel uyarılar
DİKKAT! Herhangi bir bakım
işlemi yapmadan önce, cihazın
fişini prizden çekin.
Bu cihazın soğutucu
birimlerinde hidrokarbonlar
bulunmaktadır; dolayısıyla
bakım ve şarj işlemleri sadece
yetkili teknisyenler tarafından
yapılmalıdır.
Cihazın aksesuarları ve
parçaları, bulaşık makinesinde
yıkamak için uygun değildir.
Periyodik temizlik
DİKKAT! Cihazın içerisindeki
boruları ve/veya kabloları
çekmeyin, oynatmayın veya
zarar vermeyin.
DİKKAT! Soğutma sistemine
zarar vermeyin.
Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:
1. Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını
ılık su ve biraz beyaz sabun kullanarak
temizleyin.
2. Temiz ve kirden arınmış kalmalarını
sağlamak için kapı contalarını düzenli
olarak kontrol edip silerek temizleyin.
3. İyice durulayıp, kurulayın.
4. Varsa, cihazın arka tarafındaki
yoğuşturucuyu ve kompresörü bir fırça
ile temizleyin.
Bu işlem, cihazın performansını artırır
ve elektrik tüketimini azaltır.
Soğutucunun buzunun
çözülmesi
Soğutucu bölmesinin buharlaştırıcı
devresindeki buzlar, normal kullanım
esnasında motor kompresörü her
durduğunda otomatik olarak giderilir.
Eriyen su, bir kanal vasıtasıyla motor
kompresörü üzerinden geçerek
buharlaştırıldığı yer olan cihazın arka
tarafındaki özel bir kaba boşaltılır.
Suyun taşmasını ve içerdeki yiyeceklerin
üzerine damlamasını önlemek için,
soğutucu bölmesi kanalının ortasındaki
buz çözme suyu tahliye deliğinin periyodik
olarak temizlenmesi önemlidir.
Progress 55
1. Cihazı kapatın veya fişini prizden
çekin.
2. Cihazın içindeki yiyecekleri çıkarın,
birkaç kat gazete kağıdına sarın ve
serin bir yere koyun.
Dondurucunun buzunun
çözülmesi
DİKKAT! Evaporatördeki buz
oluşumlarını kesinlikle sivri uçlu
metal nesnelerle kazımayın,
aksi halde evaporatöre zarar
verebilirsiniz. Eritme sürecini
hızlandırmak için üretici
tarafından önerilenin dışında
mekanik bir alet veya başka bir
suni yöntem kullanmayın. Buz
çözme sırasında dondurulmuş
yiyecek paketlerinin
sıcaklığının artması, bunların
güvenli muhafaza ömrünü
kısaltabilir.
Buz çözdürme işlemi
esnasında yiyeceklerin
yeterince soğuk kalabilmesi için
12 saat öncesinden daha
soğuk bir kademe ayarlayın.
Dondurucu raflarında ve üst bölmenin
etrafında her zaman belirli bir miktarda
buz (karlanma) olur.
Buzun kalınlığı yaklaşık 3-5 mm'ye
ulaştığında dondurucunun buzunu
çözdürün.
SORUN GIDERME
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
UYARI! Donmuş
yiyeceklere ıslak ellerle
dokunmayın. Elleriniz,
donmuş yiyeceklere
yapışabilir.
3. Cihazın kapısını açık bırakın.
Buz çözme sürecini hızlandırmak için,
dondurucu bölmesine içinde sıcak su
olan bir kap koyun. Ayrıca, buz çözme
işlemi tamamlanmadan önce kırılan
buz parçalarını çıkarın.
4. Buz çözme işlemi tamamlandığında, iç
kısmı iyice kurulayın.
5. Cihazı açın.
Üç saat sonra, çıkarmış olduğunuz
yiyecekleri dondurucu bölmesine
yerleştirin.
Cihazın kullanılmadığı zamanlar
Cihaz uzunca bir süre kullanılmayacaksa,
aşağıdaki önlemleri alın:
1.
2.
3.
4.
Cihazın elektrik beslemesini kesin.
İçindeki tüm yiyecekleri çıkarın.
Cihazın buzunu çözdürün (gerekirse).
Cihazı ve tüm aksesuarlarını
temizleyin.
5. Kötü kokuların oluşmasını önlemek
için kapıyı/kapıları hafif aralık bırakın.
DİKKAT! Eğer buzdolabı açık
tutulacaksa, bir elektrik kesintisi
durumunda içindeki
yiyeceklerin bozulmasını
önlemek için birilerinden ara
sıra kontrol etmesini rica edin.
56 Progress
Bu durumlarda ne yapmalı...
Problem
Olası sebep
Çözüm
Cihaz hiç çalışmıyor.
Cihaz kapalıdır.
Cihazı açın.
Cihazın fişi prize doğru bir
şekilde takılı değildir.
Fişi prize doğru şekilde takı‐
nız.
Prizde elektrik yoktur.
Prize başka bir elektrikli cihaz
takınız. Kalifiye bir elektrikçi
çağırınız.
Lamba bekleme modun‐
dadır.
Kapağı kapatıp açınız.
Lamba arızalı.
“Lambanın değiştirilmesi" bö‐
lümüne bakınız.
Sıcaklık yanlış ayarlan‐
mıştır.
"Çalıştırma" bölümüne bakı‐
nız.
Cihaza aynı anda birçok
yiyecek konulmuştur.
Birkaç saat bekleyiniz ve sı‐
caklığı tekrar kontrol ediniz.
Oda sıcaklığı çok yüksek‐
tir.
Anma değeri plakasındaki ik‐
lim sınıfı tablosuna bakınız.
Yiyecekler cihaza sıcak‐
ken yerleştirilmiştir.
Dondurucuya koymadan önce
gıda ürünlerinin oda sıcak‐
lığına gelmesini bekleyiniz.
Kapak doğru kapatılma‐
mıştır.
“Kapağın kapatılması" bölü‐
müne bakınız.
Kapak doğru şekilde ka‐
panmamıştır veya conta
deforme olmuştur/kirlidir.
“Kapağın kapatılması" bölü‐
müne bakınız.
Su tahliye tapası doğru
şekilde yerleştirilmemiştir.
Su tahliye tapasını doğru şe‐
kilde yerleştiriniz.
Sıcaklık yanlış ayarlan‐
mıştır.
"Çalıştırma" bölümüne bakı‐
nız.
Buzdolabının arka panelin‐
den su akıyor.
Otomatik buz çözme işle‐
mi esnasında, buzlar arka
panelde erir.
Bu normal bir durumdur.
Soğutucunun içine su akı‐
yor.
Cihazın içindeki gıda ürün‐
leri, suyun su toplayıcısına
akmasını engelliyordur.
Cihazın içindeki gıda ürünleri‐
nin arka panele temas etme‐
diğinden emin olunuz.
Su çıkışı tıkalıdır.
Su çıkışını temizleyiniz.
Lamba çalışmıyor
Kompresör devamlı çalışı‐
yor.
Aşırı karlanma vardır.
Progress 57
Problem
Olası sebep
Çözüm
Yere su akıyor.
Eriyen su tahliye çıkışı,
kompresörün üstündeki
buharlaşma kabına bağlı
değildir.
Eriyen su çıkışını buharlaşma
tablasına takınız.
Cihazın içindeki sıcaklık çok
düşük/yüksek.
Sıcaklık doğru ayarlanma‐
mıştır
Daha yüksek / düşük bir sıcak‐
lık ayarlayınız
Kapak doğru kapatılma‐
mıştır.
“Kapağın kapatılması" bölü‐
müne bakınız.
Gıda ürünlerinin sıcaklığı
çok yüksektir.
Gıda ürünlerini koymadan ön‐
ce sıcaklıklarının oda sıcak‐
lığına düşmesini bekleyiniz.
Cihaza aynı anda birçok
gıda ürünü konulmuştur.
Aynı anda daha az gıda ürünü
koyunuz.
Buz kalınlığı 4-5 mm'den
fazla.
Cihazın buzunu çözünüz.
Kapak çok sık açılıyordur.
Kapağı sadece gerektiğinde
açınız.
Cihazda soğuk hava devri‐
daimi yoktur.
Cihazda soğuk hava devridai‐
mi olduğundan emin olunuz.
Bu tavsiye ile istenen sonucu
alamazsanız, en yakındaki
Yetkili Servis Merkezini
arayınız.
Lambanın değiştirilmesi
1
2
1
Cihaz, uzun ömürlü LED dahili
ışığı ile donatılmıştır.
Değişimlerde orijinal yedek
parça kullanmanız kesinlikle
tavsiye edilir.
Yalnızca LED ampuller (E14)
kullanın. Maksimum güç değeri
lamba ünitesinde gösterilmiştir.
DİKKAT! Elektrik fişini prizden
çekin.
1. Parmaklarınızla şeffaf kapağın iki
yanından hafifçe yayarak açın ve
okların yönünde çekerek kapağı ayırın.
2. Lambayı aynı özelliklere sahip olan ve
özellikle ev cihazları için tasarlanan bir
lambayla değiştirin.
3. Lamba kapağını takın.
4. Elektrik fişini prize takın.
5. Kapıyı açın.
Lambanın yandığından emin olun.
Kapının kapatılması
1. Kapı contalarını temizleyin.
58 Progress
2. Gerekirse kapıyı ayarlayın. Montaj
talimatlarına başvurun.
3. Gerekirse sorunlu kapı contalarını
değiştirin. Yetkili Servis Merkezini
arayın.
TEKNIK VERILER
Ürün bilgi Sayfası
Ticari Marka
Progress
Model
PKG1843 PNC925503041
Kategori
7. Buzdolabı-dondurucu
Enerji verimlilik sınıfı
A+
Yıllık kWsaat olarak enerji tüketimi, 24 saatlik standart
test sonuçları üzerinden hesaplanır. Enerji tüketimi, ci‐
hazın kullanış şekline ve nereye kurulduğuna bağlıdır
291
Litre cinsinden saklama hacmi, Buzdolabı
196
Litre cinsinden saklama hacmi, Yıldız
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Bölme
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Şarap
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Toplam
268
Litre cinsinden saklama hacmi, Dondurucu
72
Litre cinsinden saklama hacmi, Soğutucu
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Diğer bölmeler
-
En yüksek depolama hacmine sahip dondurucu böl‐
mesinin yıldız sınıflandırması (l)
****
Diğer bölmelerin tasarım sıcaklığı > 14 °C (°C), varsa
-
Buzsuz (E/H), Buzdolabı
Hayır
Buzsuz (E/H), Dondurucu
Hayır
Güç kesintisi güvenliği (s olarak)
22
Dondurma kapasitesi kg/24s
4
İklim sınıfı
SN-N-ST-T
Bu cihazın kullanılacağı en düşük ortam sıcaklığı (°C
olarak)
10
Bu cihazın kullanılacağı en yüksek ortam sıcaklığı (°C
olarak)
43
Akustik gürültü emisyonları dB(A) re1 pW
36
Ankastre cihaz E/H
Evet
Progress 59
Bu cihaz, yalnızca şarap saklamak üzere kullanılmak
için tasarlanmıştır E/H
Ek teknik veriler
Girinti boyutları
Yükseklik
1780 mm
En
560 mm
Derinlik
550 mm
Hayır
Çalışma gerilimi
230 - 240 V
Frekans
50 Hz
Teknik bilgiler, cihazın dış ya da iç
tarafındaki anma değeri plakasında ve
enerji etiketinde bulunur.
ÇEVREYLE İLGILI BILGILER
Şu sembole sahip malzemeler geri
korunmasına yardımcı olun. Ev atığı
sembolü bulunan cihazları atmayın.
Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize
gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri
dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının
*
www.progress-hausgeraete.de
222376040-A-032019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising