Electrolux | ENN2800AJW | User manual | Electrolux ENN2800AJW Korisnički priručnik

Electrolux ENN2800AJW Korisnički priručnik
ENN2800AJW
HR
SR
SL
Zamrzivač hladnjak
Фрижидер-замрзивач
Hladilnik z zamrzovalnikom
Upute za uporabu
Упутство за употребу
Navodila za uporabo
2
17
34
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 2
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. POSTAVLJANJE................................................................................................ 6
4. RAD UREĐAJA.................................................................................................. 7
5. SVAKODNEVNA UPORABA..............................................................................8
6. SAVJETI............................................................................................................. 9
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.............................................................................10
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA..............................................................................11
9. ZVUKOVI.......................................................................................................... 14
10. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 15
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
HRVATSKI
3
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i
osobe s velikim i složenim invaliditetom, ako su
pravilno upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i
za slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni
u prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima
– Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s
doručkom i drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja
ili ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili
druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja
osim onih koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u
odjeljcima za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni
od strane proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i
parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva,
poput limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Ne koristite uređaj prije njegovog
postavljanja u ormarić na siguran
način.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije
priključenja uređaja na napajanje. Na
taj način se omogućuje povrat ulja u
kompresor.
Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera
otvaranja vrata), izvucite utikač iz
utičnice.
•
•
•
•
•
•
Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnice ili ploča
za kuhanje.
Ne izlažite uređaj kiši.
Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta
koja su prevlažna ili prehladna.
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
Uređaj sadrži vrećicu sredstva za
odvlaživanje. To nije igračka. To nije
hrana. Odmah je bacite.
2.2 Priključak na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
UPOZORENJE!
Kod postavljanja aparata
provjerite da kabel napajanja
nije presavijen ili prignječen.
UPOZORENJE!
Ne koristite višeputne
utikače i produžne kabele.
•
Uređaj mora biti uzemljen.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
•
•
•
•
•
2.4 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
požara.
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Pazite da
ne uzrokujete oštećenje u sustavu
hlađenja koji sadži izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
U uređaj ne stavljajte električne
uređaje (npr. aparate za izradu
sladoleda) osim ako je proizvođač
naveo da je to moguće.
Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
Ne dozvolite da vrući predmeti
dodiruju plastične dijelove uređaja.
U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak
na posudu s pićem.
U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
5
Ne dodirujte kompresor ili
kondenzator. Oni su vrući.
Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete
iz odjeljka zamrzivača ako su vam
ruke vlažne ili mokre.
Nemojte ponovno zamrzavati
odmrznute namirnice.
Slijedite upute za spremanje na
ambalaži smrznutih namirnica.
Prije stavljanja u odjeljak zamrzivača,
hranu omotajte bilo kojim materijalom
prikladnim za kontakt s hranom.
Vrsta žarulje u ovom uređaju,
namijenjeno samo za kućanske
uređaje. Ne koristite ga za kućno
osvjetljenje.
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
•
Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
2.6 Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
•
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
3. POSTAVLJANJE
Može doći do pojave
određenih problema u radu
na nekim tipovima modela
kada rade izvan ovog
raspona. Ispravan rad može
se zajamčiti samo unutar
navedenog raspona
temperature. U slučaju
nedoumica po pitanju mjesta
postavljanja uređaja, obratite
se prodavaču, našoj službi
za korisnike ili najbližem
ovlaštenom servisu.
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3.1 Položaj
Za postavljanje, pogledajte
upute za sastavljanje sklopa.
Kako biste omogućili najbolju
učinkovitost uređaj postavite dalje od
izvora topline, kao što su radijatori,
bojleri, izravna sunčeva svjetlost, itd.
Osigurajte slobodan protok zraka oko
stražnjeg dijela kućišta uređaja.
3.2 Postavljanje
Uređaj postavite na suho mjesto s
dobrom ventilacijom gdje sobna
temperatura odgovara klimatskoj klasi
označenoj na nazivnoj pločici uređaja:
3.3 Spajanje na električnu
mrežu
•
•
Klimats Temperatura okoline
ka
klasa
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
•
•
Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša
kućna električna utičnica nije
uzemljena, spojite uređaj na odvojeno
uzemljenje u skladu s važećim
propisima, konzultirajući ovlaštenog
električara.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere
opreza nisu poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim
EEZ direktivama:
3.4 Ventilacijski zahtjevi
Protok zraka iza uređaja mora biti
dovoljan.
HRVATSKI
5 cm
OPREZ!
Za postavljanje, pogledajte
upute za sastavljanje.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. RAD UREĐAJA
4.1 Uključivanje
1. Umetnite utikač u utičnicu.
2. Okrenite regulator temperature u
smjeru kazaljke na satu do srednje
vrijednosti.
4.2 Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite
regulator temperature u položaj "O".
4.3 Regulacija temperature
Temperatura se automatski podešava.
1. Okrenite regulator temperature
prema nižim postavkama kako biste
postigli manji stupanj hladnoće.
2. Okrenite regulator temperature
prema višim postavkama kako biste
postigli veći stupanj hladnoće.
Općenito je najprikladnija
srednja postavka.
Međutim, potrebno je
odabrati točnu postavku
imajući u vidu da
temperatura u uređaju ovisi
o:
• sobnoj temperaturi,
• koliko se često otvaraju
vrata,
• količini čuvane hrane,
• mjestu gdje je uređaj
postavljen.
OPREZ!
Ako je temperatura u
prostoriji visoka ili je uređaj
potpuno pun i postavljen na
najnižu temperaturu, on
može neprekidno raditi pa se
na stražnjoj stjenci može
stvarati inje. U tom slučaju,
regulator se mora postaviti
na višu temperaturu kako bi
se omogućilo automatsko
odmrzavanje te manja
potrošnja električne energije.
7
8
www.electrolux.com
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
OPREZ!
Ne koristite deterdžente,
abrazivne praške, klor ili
sredstva za čišćenje s uljem
jer će ona oštetiti vanjsku
oblogu.
5.2 Postavljanje polica na
vratima
Da biste mogli pohraniti pakete s hranom
raznih veličina, police na vratima mogu
se postaviti na različitim visinama.
1. Postepeno vucite policu prema gore
dok se ne oslobodi.
2. Ponovno postavite prema potrebi.
Ne premještajte staklenu
policu iznad ladice za povrće
kako biste osigurali pravilno
kruženje zraka.
5.4 Zamrzavanje i
pohranjivanje zamrznutih
namirnica
Odjeljak zamrzivača prikladan je za
dugotrajno zamrzavanje svježih
namirnica i čuvanje zamrznutih i duboko
zamrznutih namirnica.
Prilikom prvog uključivanja ili nakon
dužeg razdoblja nekorištenja, prije
pohranjivanja proizvoda u odjeljak pustite
uređaj da radi najmanje 2 sata s
uključenom postavkom FastFreeze.
Prilikom prvog uključivanja ili nakon
dužeg razdoblja nekorištenja, prije
pohranjivanja proizvoda u odjeljak,
pustite uređaj da radi najmanje 2 sata na
višim postavkama.
Za zamrzavanje svježe hrane stavite je u
srednji odjeljak.
Ovaj model opremljen je varijabilnom
kutijom za skladištenje koja se može
micati postrance.
5.3 Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
Maksimalna količina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata navedena je na
nazivnoj pločici, naljepnici koja se
nalazi u unutrašnjosti uređaja.
proces zamrzavanja traje 24 sata,
tijekom tog perioda ne dodajite drugu
hranu za zamrzavanje.
Kad je postupak zamrzavanja završen,
možete vratiti prethodno postavljenu
temperaturu.
HRVATSKI
U slučaju neželjenog
odmrzavanja, na primjer
uslijed prekida napajanja
električnom energijom, ako
je napajanje prekinuto dulje
od vremena prikazanog u
tablici tehničkih
karakteristika pod „vrijeme
odgovora“, odmrznute
namirnice trebate ubrzo
konzumirati ili odmah skuhati
i zatim zamrznuti (nakon što
se ohlade).
5.5 Otapanje
Prije uporabe duboko zamrznuta ili
zamrznuta hrana može se otopiti u
9
odjeljku hladnjaka ili na sobnoj
temperaturi, ovisno o vremenu koje je na
raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi mogu se čak i kuhati dok
su još zamrznuti, izravno iz zamrzivača:
u tom slučaju, kuhanje će duže trajati.
5.6 Proizvodnja kockica leda
Ovaj je uređaj opremljen jednom ili više
posuda za proizvodnju kockica leda.
Ne koristite metalne
instrumente za uklanjanje
posuda iz zamrzivača.
1. Napunite posude vodom.
2. Posude za led stavite u odjeljak
zamrzivača
6. SAVJETI
6.1 Zvukovi pri normalnom radu
6.4 Savjeti za hlađenje
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom
rada:
Korisni savjeti:
•
•
•
•
Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u
cijevima tijekom pumpanja rashladnog
plina.
Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom
dilatacijom (prirodna i neopasna
fizička pojava).
Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
•
•
•
•
6.2 Savjeti za uštedu energije
•
Nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno.
6.3 Savjeti za hlađenje svježe
hrane
•
•
•
Nemojte spremati toplu hranu ili
hlapljive tekućine u hladnjak.
Pokrivajte ili zamatajte hranu, naročito
ako ima jak miris.
Stavite hranu tako da zrak može
slobodno kružiti oko nje.
•
Meso (sve vrste): umotajte u prikladno
pakiranje i stavite na staklenu policu
iznad ladice za povrće. Meso
pohranite najviše 1 do 2 dana.
Skuhana hrana, hladna jela: pokrijte i
stavite na bilo koju policu.
Voće i povrće: temeljito očistite i
stavite u posebnu ladicu. Banane,
krumpir, luk i češnjak, ukoliko se ne
nalaze u ambalaži, ne smiju se čuvati
u hladnjaku.
Maslac i sir: stavite u poseban
zabrtvljeni spremnik, omotajte
aluminijskom folijom ili stavite u
polietilensku vrećicu kako biste što je
više moguće isključili prisustvo zraka.
Boce: zatvorite čepomi stavite na
policu za boce u vratima (ako postoji)
ili na stalak za boce.
6.5 Savjeti za zamrzavanje
•
•
•
Zamrzavajte samo visokokvalitetne,
svježe i dobro očišćene namirnice.
Za učinkovitije zamrzavanje i
odmrzavanje hranu podijelite u manje
porcije.
Hranu zamotajte u aluminijsku ili
polietilensku foliju. Provjerite jesu li
pakiranja hermetički zatvorena.
10
www.electrolux.com
•
•
•
•
Da biste izbjegli povišenje
temperature već zamrznute hrane,
neposredno pored nje ne postavljajte
svježu, nezamrznutu hranu.
Nemasne namirnice bolje se čuvaju
od masnih namirnica. Sol smanjuje
rok čuvanja namirnica.
Neposredno nakon vađenja iz
zamrzivača ne jedite kockice leda,
vodeni led ili ledene lizalice. Opasnost
od smrzotina.
Preporučuje se da je datum
zamrzavanja dobro vidljiv na svakom
pakiranju, kako biste mogli voditi
računa o vremenu čuvanja.
6.6 Savjeti za čuvanje
zamrznutih namirnica
•
•
•
•
Provjerite jesu li komercijalno
zamrznuti proizvodi u trgovini bili
ispravno pohranjeni.
Pazite da se zamrznuta hrana dostavi
iz trgovine namirnica do zamrzivača u
što kraćem vremenu.
Nakon što ste ih odmrznuli, namirnice
se brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti.
Nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je
otisnuo proizvođač namirnice.
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Opća upozorenja
OPREZ!
Uređaj isključite iz električne
mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
Ovaj uređaj sadrži
ugljikovodike u rashladnoj
jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti
isključivo ovlašteni tehničar.
Pribor i dijelovi uređaja ne
mogu se prati u perilici
posuđa.
7.2 Redovito čišćenje
OPREZ!
Nemojte povlačiti, pomicati ili
oštetiti cijevi i/ili kabele
unutar uređaja.
OPREZ!
Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
To će poboljšati rad uređaja i
uštedjeti električnu energiju
7.3 Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
pretinca hladnjaka svaki put kada se
motor kompresora zaustavi tijekom
normalne uporabe. Otopljena voda se
ispušta u poseban spremnik u stražnjem
dijelu uređaja, preko motora kompresora,
gdje isparava.
Povremeno treba očistiti otvor za
ispuštanje otopljene vode u sredini
kanala odjeljka hladnjaka kako bi se
spriječilo da ga voda preplavi te iscuri na
hranu u unutrašnjosti.
HRVATSKI
7.4 Odmrzavanje zamrzivača
OPREZ!
Nikad ne koristite oštre
metalne predmete za
struganje inja s isparivača,
jer biste ga mogli oštetiti.
Nemojte koristiti mehaničke
uređaje ili druga sredstva za
ubrzavanje postupka
odmrzavanja osim onih koje
preporučuje proizvođač.
Rast temperature na
pakiranjima zamrznutih
namirnica tijekom
odleđivanja može skratiti
njihov siguran rok čuvanja.
Otprilike 12 sati prije
odmrzavanja postavite nižu
temperaturu kako bi se
nakupilo dovoljno rezervne
hladnoće tijekom prekida
rada.
11
3. Ostavite otvorena vrata.
Kako biste ubrzali proces
odmrzavanja, stavite lonac tople
vode u pretinac zamrzivača. Nadalje,
uklonite komade leda koji se lome
prije nego je odmrzavanje dovršeno.
4. Po završetku odleđivanja, temeljito
osušite unutrašnjost.
5. Uključite uređaj.
Nakon tri sata vratite prethodno izvađene
namirnice u odjeljak zamrzivača.
7.5 Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite sve namirnice.
3. Odmrznite uređaj (ako je
neophodno).
4. Očistite uređaj i kompletan pribor.
5. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
Određena količina inja uvijek će se
nakupljati na policama zamrzivača i oko
gornjeg odjeljka.
Zamrzivač odmrznite kada sloj inja
dosegne debljinu od 3-5 mm.
1. Isključite uređaj ili izvucite utikač iz
zidne utičnice.
2. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u
više slojeva novinskog papira i
stavite ih na hladno mjesto.
OPREZ!
Ako želite uređaj ostaviti
uključenim, zamolite nekog
da ga svako toliko provjeri
kako biste spriječili da se
hrana u njemu pokvari u
slučaju prekida napajanja.
UPOZORENJE!
Zamrznute namirnice
nemojte dirati vlažnim
rukama. Ruke bi vam se
mogle zalijepiti na hranu.
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
12
www.electrolux.com
Problem
Svjetlo ne radi.
Kompresor neprekidno ra‐
di.
Mogući uzrok
Rješenje
Električni utikač nije
ispravno ukopčan u utič‐
nicu mrežnog napajanja.
Ispravno ukopčajte utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni
uređaj na utičnicu mrežnog
napajanja. Obratite se
ovlaštenom serviseru.
Svjetlo je u stanju pri‐
pravnosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo pećnice nije
ispravno.
Pogledajte poglavlje
"Zamjena žarulje".
Temperatura nije isprav‐
no postavljena.
Pogledajte "Rad uređaja".
Odjednom je u uređaj
Čekajte nekoliko sati pa po‐
stavljeno puno namirnica. novno provjerite temperatu‐
ru.
Stvara se previše inja i
leda.
Kompresor se ne pokreće
neposredno nakon pritiska
"FastFreeze" nakon
promjene temperature.
Sobna temperatura je
previsoka.
Pogledajte grafikon
klimatske klase na nazivnoj
pločici.
Namirnice stavljene u
uređaj bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite
da se namirnice ohlade do
sobne temperature.
Vrata nisu ispravno za‐
tvorena.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Uključeno je
"FunkcijaFastFreeze " .
Pogledajte poglavlje
"FunkcijaFastFreeze ".
Vrata nisu ispravno za‐
tvorena ili je brtva de‐
formirana/prljava.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Uređaj je potpuno
napunjen.
Postavite višu temperaturu.
Pogledajte "Rad uređaja".
Postavljena temperatura
u uređaju je preniska.
Postavite višu temperaturu.
Pogledajte "Rad uređaja"
Temperatura nije isprav‐
no postavljena.
Pogledajte "Rad uređaja".
To je normalno i nije
došlo do pogreške.
Kompresor se uključuje
nakon određenog vremena.
HRVATSKI
13
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Voda teče u hladnjak.
Prehrambeni proizvodi
sprječavaju protok vode
u kolektor za vodu.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Izlaz za vodu je za‐
čepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu
nije priključen na pliticu
za isparavanje iznad
kompresora.
Pričvrstite otvor za otopljenu
vodu na pliticu za
isparavanje.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature
nije ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu
temperaturu.
Vrata nisu ispravno za‐
tvorena.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Temperatura namirnica
je previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Odjednom ste spremili
puno namirnica.
Istodobno stavljajte manje
namirnica.
Debljina leda veća je od
4-5 mm.
Odmrznite uređaj.
Vrata se često otvaraju.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Uključeno je
"FunkcijaFastFreeze " .
Pogledajte poglavlje
"FunkcijaFastFreeze ".
Nema cirkulacije hladnog Provjerite kruži li hladan zrak
zraka u uređaju.
unutar uređaja.
Ako ovi savjeti ne daju
željene rezultate,
kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
8.2 Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen
unutarnjim LED
osvjetljenjem dugog vijeka
trajanja.
Strogo se preporučuje
uporaba isključivo originalnih
rezervnih dijelova.
Koristite samo LED žarulje
(grlo E14). Maksimalna
snaga prikazana je na
žarulji.
OPREZ!
Iskopčajte utikač iz
električne utičnice.
1. Prstima raširite prozirni poklopac i
otkvačite ga u smjeru strelica.
14
www.electrolux.com
3. Ponovno sastavite poklopac svjetla.
4. Električni utikač uključite u utičnicu
mrežnog napajanja.
5. Otvorite vrata.
Provjerite uključuje li se žarulja.
1
2
8.3 Zatvaranje vrata
1
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Proučite upute za montažu.
3. Ako je potrebno, zamijenite
neispravne brtve na vratima. Obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
2. Žarulju zamijenite onom jednakih
značajki, posebno namijenjenoj
kućanskim uređajima.
9. ZVUKOVI
Tijekom normalnog rada čuju se razni zvukovi (kompresor, kruženje rashladnog
sredstva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
HRVATSKI
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
CRACK!
BRRR!
CRACK!
10. TEHNIČKI PODACI
10.1 Informacijski list proizvoda
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
Electrolux
Model
ENN2800AJW 925503035
Kategorija
7. Kombinirani hladnjak-zamrzi‐
vač
razred energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi re‐
zultata standardnog testa za 24 sata.. Stvarna
potrošnja energije ovisiti će o načinu uporabe
uređaja i njegovoj lokaciji
291
Zapremnina u litrama, hladnjak
196
Zapremnina u litrama, zvijezda
-
Zapremnina u litrama, zona podruma
-
Zapremnina u litrama, vino
-
Zapremnina u litrama, ukupno
268
15
16
www.electrolux.com
Zapremnina u litrama, zamrzivač
72
Mjesto za pohranu u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, ostali odjeljci
-
Broj zvjezdica za odjeljak zamrzivača s najvećom ****
zapremninom (l)
Ciljana temperatura ostalih odjeljaka > 14 °C
(°C), ako postoje
-
Bez inja (D/N), Hladnjak
Ne
Bez inja (D/N), zamrzivač
Ne
Sigurnosno isključivanje napajanja u h
22
Kapacitet zamrzavanja u kg/24h
4
Klimatska klasa
SN-N-ST-T
Najniža ambijentalna temperatura na kojoj je
predviđena uporaba uređaja, u °C
10
Najviša ambijentalna temperatura na kojoj je
predviđena uporaba uređaja, u °C
43
Akustička emisija buke dB(A) re1 pW
36
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Da
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu
vina D/N
Ne
10.2 Dodatni tehnički podaci
Dimenzije udubine
Visina
1780 mm
Širina
560 mm
Dubina
550 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na
natpisnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
11. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
СРПСКИ
17
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.............................................................. 17
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................19
3. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................... 21
4. РУКОВАЊЕ..................................................................................................... 22
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 23
6. КОРИСНИ САВЕТИ.........................................................................................25
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................26
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 27
9. БУКА.................................................................................................................30
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 32
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штету које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
18
www.electrolux.com
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, кao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Овај уређај могу да користе деца узраста између 3
и 8 година старости, као и особе са веома тешким
и сложеним инвалидитетом, ако су упућени на
одговарајући начин.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
Овај уређај је намењен за коришћење у
домаћинствима и сличним окружењима, као што
су:
– куће на фармама; кухиње за особље у
продавницама, канцеларијама и другим радним
окружењима;
– од стране клијената у хотелима, мотелима,
пансионима и другим окружењима стационарног
типа.
УПОЗОРЕЊЕ: Отвори за вентилацију, на кућишту
уређаја или на уградном елементу, не смеју да се
блокирају.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
19
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите механичке уређаје
или друга средства да убрзате процес
одмрзавања, осим оних која су препоручена од
стране произвођача.
УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да оштетите коло
расхладног средства.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите електричне уређаје
унутар преграда за одлагање хране унутар
уређаја, осим ако њихов тип препоручује
произвођач.
Немојте користити млаз воде или пару за чишћење
уређаја.
Уређај чистите влажном меком крпом. Користите
искључиво неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе, абразивне
јастучиће за чишћење, раствараче или металне
предмете.
Немојте држати експлозивне материје као што су
аеросол лименке са запаљивим погонским горивом
у овом уређају.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, његов Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Не користите овај уређај пре него
што га, због безбедности,
инсталирате у уградни елемент.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
•
•
•
•
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Уверите се да ваздух може да
циркулише око уређаја.
При првој инсталацији или након
промене смера отварања врата
сачекајте најмање 4 сата пре
укључивања уређаја на извор
напајања. Ово ће омогућити да се
уље слије назад у компресор.
Пре обављања било каквих радњи
на уређају (нпр. промене смера
отварања врата), исључите уређај
извлачењем утикача из мрежне
утичнице.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Не монтирајте уређај близу
радијатора, шпорета, рерни или
плоча за кување.
Не излажите уређај киши.
Не монтирајте уређај на местима
која су изложена директној сунчевој
светлости.
Немојте да инсталирате уређај у
областима које су сувише влажне
или сувише хладне.
Када померате уређај, подигните
предњу ивицу да се не би изгребао
под.
Уређај садржи кесицу средства за
упијање влаге. То није играчка. То
није храна. Ову врећицу одмах
баците у смеће.
2.2 Прикључење на
електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
УПОЗОРЕЊЕ!
Приликом позиционирања
уређаја, уверите се да
кабл за напајање није
заглављен или оштећен.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
адаптере са више
утичница и продужне
каблове.
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Увек користите прописно уграђену
утичницу са заштитом од струјног
удара.
Водите рачуна да не изазовете
штету на електричним
компонентама (нпр. на утикачу,
каблу за напајање, компресору).
Обратите се овлашћеном
сервисном центру или електричару
ради замене електричних
компоненти.
•
•
•
Кабл за напајање мора да остане
испод нивоа зидне утичнице.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина, струјног удара
или пожара.
Уређај садржи запаљиви гас,
изобутан (R600а), природни гас са
високим нивоом компатибилности са
животном средином. Водите рачуна да
не оштетите коло расхладног средства
које садржи изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Не стављајте електричне уређаје
(нпр. уређаје за прављење
сладоледа) у апарат, осим ако нису
наведени као погодни од стране
произвођача.
Ако дође до оштећења расхладног
кола, уверите се да у просторији
нема пламена и извора паљења.
Проветрите просторију.
Не дозволите врућим предметима
да додирну пластичне делове
уређаја.
Не стављајте газиране сокове у
одељак за замрзавање. То ће
створити притисак на посуде са
пићем.
Немојте држати запаљиве гасове и
течности у уређају.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
Не додирујте компресор или
кондензатор. Они су врели.
Немојте уклањати или додиривати
предмете из одељка замрзивача
ако су вам руке мокре или влажне.
СРПСКИ
•
•
•
Не замрзавајте поново храну која је
одмрзнута.
Придржавајте се упутстава у вези
са складиштењем датих на
паковању замрзнуте хране.
Пре стављања у замрзивач,
умотајте храну у било који
материјал који је погодан да дође у
контакт са храном.
2.4 Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.
•
Тип лампице који се користи за овај
уређај погодaн је само за
осветљавање кућних апарата.
Немојте га користити за расвету у
домаћинству.
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
•
Пре чишћења искључите уређај и
извуците утикач из зидне утичнице.
Овај уређај садржи угљоводонике у
јединици за хлађење. Само
квалификована особа може да
обавља одржавање и пуњење ове
јединице.
Редовно проверавајте отвор
уређаја и, уколико је потребно,
21
очистите га. Уколико је овај отвор
запушен, отопљена вода ће се
скупљати на дну уређаја.
2.6 Услуга
•
•
Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
Користите само оригиналне
резервне делове.
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
•
•
•
Одвојте кабл за напајање уређаја
од мрежног напајања.
Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.
Уклоните врата да бисте спречили
да се деца и кућни љубимци
затворе унутар уређаја.
Струјно коло фрижидера и
изолациони материјали овог
уређаја не оштећују озон.
Изолациона пена садржи запаљиве
гасове. Обратите се општинским
органима да бисте сазнали како да
правилно одложите уређај у отпад.
Немојте да оштетите део за
хлађење који је близу грејног тела.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.1 Локација
Ради инсталације,
погледајте одељак са
упутствима за склапање.
За постизање најбољих резултата,
поставите уређај далеко од извора
топлоте као што су радијатори,
бојлери, директни сунчеви зраци, итд.
Осигурајте слободну циркулацију
ваздуха око задњег дела уређаја.
3.2 Постављање
Овај уређај монтирајте на сувом,
добро проветреном затвореном
простору, на којем температура
просторије одговара климатској класи
означеној на плочици са техничким
карактеристикама уређаја:
Класа
климе
Температура просторије
SN
+10°C дo + 32°C
N
+16°C дo + 32°C
22
www.electrolux.com
Класа
климе
Температура просторије
ST
+16°C дo + 38°C
T
+16°C дo + 43°C
Могу се јавити одређени
проблеми у раду уређаја
код неких модела када
уређај ради изван
наведеног опсега.
Правилан рад се може
гарантовати искључиво у
оквиру наведеног
температурног опсега. У
случају било какве сумње у
вези са монтирањем
уређаја, обратите се
продавцу, нашем
корисничком сервису или
најближем овлашћеном
сервисном центру.
3.3 Прикључење на
електричну мрежу
•
•
Пре укључивања, обезбедите да
напон и фреквенција приказани на
плочици са техничким
карактеристикама одговарају
напајању у вашем домаћинству.
Уређај мора да буде уземљен.
Утикач кабла за напајање на себи
има контакт у ту сврху. Ако домаћа
•
•
утичница за напајање није
уземљена, повежите уређај на
одвојено уземљење у складу са
важећим прописима, уз
консултације са квалификованим
електричарем.
Произвођач одбија сваку
одговорност уколико се не поштују
горе наведене мере
предострожности.
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
3.4 Захтеви за проветравање
Иза уређаја мора да има довољно
струјања ваздуха.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ОПРЕЗ
Ради инсталације,
погледајте одељак са
упутствима за монтажу.
4. РУКОВАЊЕ
4.1 Укључивање
1. Прикључите утикач у зидну
утичницу.
2. Окрените регулатор температуре у
смеру кретања казаљки на сату на
средње подешавање.
4.2 Искључивање функције
Да бисте искључили уређај, поставите
регулатор температуре у положај „О“.
4.3 Регулисање температуре
Температура се регулише аутоматски.
1. Окрените регулатор температуре
према нижем подешавању како
бисте постигли минималну
хладноћу.
2. Окрените регулатор температуре
према вишем подешавању како
бисте постигли максималну
хладноћу.
СРПСКИ
Средња вредност
температуре је обично
најподеснија.
Ипак, потребно је
одабрати тачно
подешавање имајући у
виду да температура
унутар уређаја зависи од:
• собне температуре,
• учесталости отварања
врата,
• количине хране у њему,
• места на којем уређај
стоји.
23
ОПРЕЗ
Уколико је собна
температура висока или је
уређај сасвим пун, а
температура уређаја је
подешена на најнижу,
уређај може непрекидно да
ради и да проузрокује
формирање леда на
задњем зиду уређаја. У
том случају регулатор
температуре мора да се
подеси на вишу
температуру како би се
омогућило аутоматско
одмрзавање уређаја и
смањила његова
потрошња електричне
енергије.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Чишћење унутрашњости
Пре прве употребе уређаја,
унутрашњост и све унутрашње
додатке треба опрати млаком водом и
неким неутралним детерџентом да би
се уклонио карактеристичан мирис
потпуно новог производа, а затим га
добро осушити.
ОПРЕЗ
Немојте користити
детерџенте, абразивна
средства, хлор нити
средства за чишћење на
бази уља.
5.2 Постављање полица на
вратима
Да би се омогућило смештање
паковања хране различитих величина,
полице на вратима могу да се поставе
на различитим висинама.
1. Лагано повуците полицу док се не
ослободи.
2. Поново је поставите, по потреби.
Овај модел је опремљен кутијом за
складиштење променљиве
величине која може да се помера
са стране.
5.3 Покретне полице
Зидови фрижидера су опремљени са
неколико вођица тако да се полице
могу подешавати према жељи.
24
www.electrolux.com
Када је процес замрзавања завршен,
можете да вратите раније подешену
температуру.
Немојте да померате
стаклену полицу изнад
фиоке за поврће да не
бисте пореметили
правилно струјање
ваздуха.
5.4 Замрзавање и чување
замрзнуте хране
Одељак замрзивача је погодан за
замрзавање свеже хране и за дуго
чување замрзнуте и залеђене хране.
Када први пут укључујете уређај или
га укључујете након одређеног
периода током којег га нисте
користили, пре стављања производа у
преграду оставите уређај да ради
најмање 2 сата са укљученом
функцијом FastFreeze.
Када први пут укључујете уређај или
га укључујете након одређеног
периода током којег га нисте
користили, подесите вишу
температуру и пустите га да ради тако
најмање 2 сата пре стављања
намирница у преграду.
Да бисте замрзли свежу храну ставите
је у средњи одељак.
Максимална количина хране која може
да се замрзне за 24 сата наведена је
на плочици са техничким
карактеристикама, на налепници која
се налази у унутрашњости уређаја.
Процес замрзавања траје 24 сата;
током овог периода немојте додавати
другу храну за замрзавање.
У случају случајног
одмрзавања, на пример
приликом нестанка струје,
уколико струје није било
дуже него што је
прописано у графикону са
техничким
карактеристикама, у делу
„време постизања
температуре“, одмрзнута
храна мора брзо да се
конзумира или да се одмах
припреми а затим поново
замрзне (након што се
охлади).
5.5 Отапање
Пре конзумирања, дубоко замрзнуте
или замрзтнуте намирнице можете да
одмрзнете у комори фрижидера или
на собној температури, зависно од
тога колико времена имате на
располагању за то.
Мање комаде хране можете чак да
кувате док су још замрзнути, одмах
након вађења из замрзивача: у том
случају, кување ће трајати дуже.
5.6 Прављење коцкица леда
Овај уређај има један или више
послужавника за прављење коцкица
леда.
Немојте да користите
металне инструменте за
вађење послужавника из
замрзивача.
1. Напуните ове послужавнике водом
2. Ставите послужавнике за лед у
преграду замрзивача.
СРПСКИ
25
6. КОРИСНИ САВЕТИ
6.1 Нормални радни звукови
•
Следећи звукови су нормални за
време рада уређаја:
•
•
•
•
Слабо клокотање и жуборење са
звуком намотавања када се
упумпава средство за хлађење.
Завијајући и пулсирајући звук из
компресора када се упумпава
средство за хлађење.
Изненадни прасак из унутрашњости
уређаја проузрокован термичким
ширењем (природна и безопасна
физичка појава).
Слабо шкљоцање из регулатора
температуре када се компресор
укључи или искључи.
6.2 Савети за уштеду
електричне енергије
•
Немојте често отварати врата нити
их остављати отворена дуже него
што је потребно.
6.3 Савети за чување свеже
хране у фрижидеру
•
•
•
Немојте у фрижидеру да чувате
топлу храну или течности које
испаравају.
Покријте или умотајте храну,
посебно ако има јаки мирис.
Намирнице стављајте тако да
ваздух може слободно да струји око
њих.
•
6.5 Савети у вези са
замрзавањем
•
•
•
•
•
•
•
6.4 Савети за чување хране у
фрижидеру
Корисни савети:
•
•
•
Месо (све врсте): умотајте га у
одговарајуће паковање и поставите
на стаклену полицу изнад фиоке за
поврће. Месо чувајте најдуже 1-2
дана.
Кувана храна, хладна јела: покријте
и оставите на било којој полици.
Воће и поврће: добро оперите и
оставите у посебној фиоци. Банане,
кромпир, црни и бели лук не смеју
се држати у фрижидеру уколико
нису запаковани.
Маслац и сир: оставите у посебној
посуди која се херметички затвара
или замотајте у алуминијумску
фолију или пластичну врећицу како
би ове намирнице што мање биле
изложене ваздуху.
Боце: затворите поклопцем и
оставите на полици у вратима или
(ако постоји) на полици за боце.
Замрзавајте само намирнице
врхунског квалитета, свеже и
темељно очишћене.
За ефикасније замрзавање и
одмрзавање поделите храну у мале
порције.
Замотајте храну у алуминијумску
фолију или полиетилен. Уверите се
да су сва паковања херметички
затворена.
Да бисте избегли повећање
температуре већ замрзнуте хране,
не стављајте свежу незамрзнуту
храну директно поред ње.
Мање масна храна чува боље и
дуже од масне. Со скраћује време
складиштења хране.
Немојте јести коцкице леда или
ледене лизалице одмах након што
их извадите из замрзивача. Ризик
од промрзлина.
Препоручљиво је да се датум
замрзавања истакне на сваком
појединачном паковању како бисте
могли да водите евиденцију о
времену складиштења.
6.6 Савети у вези с чувањем
замрзнуте хране
•
•
Проверите да ли су комерцијално
замрзнути прехрамбени производи
били адекватно ускладиштени у
малопродајном објекту.
Водите рачуна да замрзнути
прехрамбени производи буду
пребачени из продавнице хране у
замрзивач у најкраћем могућем
року.
26
www.electrolux.com
•
Чим се одмрзне, храна се брзо
квари и не може се поново
замрзавати.
•
Не прекорачујте период
складиштења означен од стране
произвођача хране.
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Општа упозорења
ОПРЕЗ
Искључите уређај са
електричне мреже пре
вршења било каквих
радњи из домена
одржавања.
Овај уређај садржи
угљоводонике у расхладној
јединици, стога одржавање
и допуњавање морају да
врше овлашћени
техничари.
Прибор и делови уређаја
нису погодни за прање у
машини за прање посуђа.
7.2 Периодично чишћење
ОПРЕЗ
Немојте да вучете,
померате или оштећујете
цеви и/или каблове унутар
уређаја.
ОПРЕЗ
Немојте да оштетите
систем за хлађење.
Уређај треба редовно чистити:
1. Очистите унутрашњост и приборе
топлом водом и неким неутралним
детерџентом.
2. Редовно проверавајте заптивке
врата и водите рачуна да остану
чисте и да на њима нема отпадака.
3. Исперите и добро осушите.
4. Ако је могуће приступити
кондензатору и компресору са
задње стране уређаја, очистите их
помоћу четке.
На тај начин ћете побољшати
перформансе уређаја и смањити
потрошњу електричне енергије.
7.3 Одмрзавање фрижидера
Лед се аутоматски уклања из
испаривача коморе фрижидера увек
када се компресор мотора заустави
током нормалне употребе. Одмрзнута
вода истиче кроз цев у посебну посуду
изнад компресора мотора у задњем
делу уређаја, одакле испарава.
Отвор за истицање одмрзнуте воде,
смештен у средини канала у одељку
фрижидера, треба редовно чистити
како би се спречило преливање и
капање воде по храни смештеној у
фрижидеру.
СРПСКИ
7.4 Одлеђивање замрзивача
ОПРЕЗ
Никада немојте користити
оштре металне предмете
за стругање леда са
испаривача, јер бисте
могли да га оштетите.
Немојте да користите
механичке уређаје нити
вештачка средства за
убрзавање процеса
одмрзавања осим оних
које је произвођач
препоручио. Повишена
температура на којој се
залеђена храна држи
током одмрзавања
замрзивача може да
скрати њен рок трајања.
Приближно 12 сати пре
одлеђивања подесите
нижу температуру како би
се сакупила довољна
резервна хладноћа за
случај прекида рада
уређаја.
Извесна количина леда ће се увек
створити на полицама замрзивача и
око горњег одељка.
Одмрзните замрзивач када слој иња
достигне дебљину од око 3–5 мм.
1. Искључите уређај или извуците
утикач из зидне утичнице.
2. Извадите све намирнице, умотајте
их у више слојева новинског
папира и ставите их на хладно
место.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте додиривати
веома замрзнуту храну
влажним рукама. Ваше
руке могу да се
замрзну и залепе за
храну.
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
27
3. Оставите врата уређаја отворена.
Да бисте убрзали процес
одмрзавања, ставите лонац топле
воде у одељак замрзивача. Осим
тога, уклоните комаде леда који
отпадају пре завршетка
одмрзавања.
4. Када се заврши процес
одмрзавања, темељно осушите
унутрашњост.
5. Укључите уређај.
Након три сата вратите у одељке
замрзивача храну коју сте претходно
извадили.
7.5 Периоди када се уређај не
користи
Када се уређај не користи дуже време,
предузмите следеће мере
предострожности:
1. Искључите апарат из електричног
напајања.
2. Извадите сву храну.
3. Одмрзните уређај (ако је
неопходно).
4. Очистите уређај и сав прибор.
5. Оставите врата отворена како
бисте спречили настајање
непријатних мириса.
ОПРЕЗ
Ако желите да уређај
остане укључен, замолите
некога да га повремено
проверава како би се
спречило кварење хране у
њему у случају прекида
напајања.
28
www.electrolux.com
8.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Уређај не ради.
Уређај је искључен.
Укључите уређај.
Утикач кабла за напаја‐ Правилно утакните утикач
ње није правилно утак‐ у зидну утичницу.
нут у зидну утичницу.
Лампица не ради.
Нема напона у утични‐
ци.
Прикључите неки други
електрични уређај у ту зид‐
ну утичницу. Контактирајте
овлашћеног електричара.
Лампица је у режиму
приправности.
Затворите и отворите вра‐
та.
Лампица је неисправна. Погледајте одељак „Заме‐
на лампице“.
Компресор ради без пре‐ Температура је погреш‐ Погледајте одељак „Рад“.
кида.
но подешена.
Истовремено је сме‐
штено много прехрам‐
бених производа.
Сачекајте неколико сати и
затим поново проверите
температуру.
Собна температура је
превисока.
Погледајте графикон кли‐
матских класа на плочици
са техничким карактери‐
стикама.
Прехрамбени произво‐
ди које сте ставили у
уређај су превише то‐
пли.
Оставите прехрамбене
производе да се охладе на
собној температури, пре
него што их ставите у уре‐
ђај.
Врата нису правилно
затворена.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
„Функција FastFreeze“ је Погледајте одељак „Функ‐
укључена.
ција FastFreeze“.
Накупило се превише
иња и леда.
Врата нису правилно
затворена или је запти‐
вач деформисан/
прљав.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
Уређај је до краја напу‐
њен.
Подесите вишу температу‐
ру. Погледајте одељак
„Рад“.
Подешена температура Подесите вишу температу‐
у уређају је прениска.
ру. Погледајте одељак
„Рад“
СРПСКИ
Проблем
Могући узрок
29
Решење
Температура је погреш‐ Погледајте одељак „Рад“.
но подешена.
Компресор се не покреће То је нормално, није до‐ Компресор се покреће на‐
одмах након притиска на шло ни до какве гре‐
кон одређеног времена.
„FastFreeze“ или након
шке.
промене температуре.
Вода се задржава у фри‐ Прехрамбени произво‐
жидеру.
ди спречавају да вода
отиче у посуду за при‐
купљање воде.
Пазите да прехрамбени
производи не додирују зад‐
њу плочу.
Одвод за воду је зачеп‐ Очистите одвод за воду.
љен.
Вода се задржава на по‐
ду.
Одвод за одмрзнуту во‐ Причврстите одвод за од‐
ду није повезан са по‐
мрзнуту воду за послужав‐
служавником за испара‐ ник за испаравање.
вање изнад компресо‐
ра.
Температура у уређају је
превише ниска/висока.
Регулатор температуре Подесите вишу/нижу тем‐
није правилно подешен. пературу.
Врата нису правилно
затворена.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
Температура прехрам‐ Сачекајте да температура
бених производа је пре‐ прехрамбених производа
висока.
опадне на собну темпера‐
туру пре смештања у фри‐
жидер.
Истовремено је сме‐
Истовремено додајте мањи
штено много прехрам‐
број прехрамбених произ‐
бених производа у фри‐ вода.
жидер.
Дебљина иња је већа
од 4–5 mm.
Одмрзните уређај.
Врата су често отвара‐
на.
Отворите врата само ако је
неопходно.
„Функција FastFreeze“ је Погледајте одељак „Функ‐
укључена.
ција FastFreeze“.
Нема циркулације хлад‐ Постарајте се да у уређају
ног ваздуха у уређају.
постоји циркулација хлад‐
ног ваздуха.
Ако ови савети не дају
жељене резултате,
обратите се најближем
овлашћеном сервису.
30
www.electrolux.com
8.2 Замена сијалице
Уређај је опремљен
унутрашњом LED
лампицом чији је век
трајања дугачак.
Топло се препоручује да
користите само
оригиналне резервне
делове.
Користите само LED
сијалице (E14 постоље).
Максимална снага је
наведена на масци лампе.
ОПРЕЗ
Извуците уређај из струје
тако што ћете извући
утикач из утичнице.
2. Замените лампицу резервном
лампицом истих карактеристика
снаге, намењеном искључиво за
уређаје у домаћинству.
3. Скините маску лампице.
4. Утакните утикач у утичницу.
5. Отворите врата.
Проверите да ли се светло пали.
8.3 Затварање врата
1. Очистите заптиваче на вратима.
2. Ако је потребно, подесите врата.
Погледајте одељак са упутствима
за монтажу.
3. Ако је потребно, замените
оштећене заптивке на вратима.
Обратите се овлашћеном
сервисном центру.
1. Прстима благо размакните обе
стране провидног поклопца да
бисте га откачили и скините
поклопац повлачењем у правцу
стрелице.
1
2
1
9. БУКА
Чују се неки звуци током нормалне употребе (компресор, циркулација расхладне
течности).
СРПСКИ
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
31
32
www.electrolux.com
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
10.1 Лист са информацијама о производу
Заштитни знак
Electrolux
Moдел
ENN2800AJW 925503035
Категорија
7. Фрижидер - замрзивач
Класа енергетске ефикасности
A+
Годишња потрошња електричне енергије у
kWh, на бази резултата стандардних испити‐
вања током 24 сата. Стварна потрошња елек‐
тричне енергије зависиће од тога како се уре‐
ђај користи и где је смештен
291
Складишна запремина у литрима, фрижидер
196
Складишна запремина у литрима, „Star“
-
Складишна запремина у литрима, зона „Под‐
рум“
-
Складишна запремина у литрима, вино
-
Складишна запремина у литрима, укупно
268
Складишна запремина у литрима, замрзивач
72
Складишна запремина у литрима, расхлађи‐
вач
-
Складишна запремина у литрима, остали
одељци
-
Број звездица за одељак замрзивача са најве‐ ****
ћом складишном запремином (л)
Пројектована температура свих осталих ком‐
поненти > 14 °C (°C), ако их има
-
Без иња (Да/Не), фрижидер
Не
Без иња (Да/Не), замрзивач
Не
Отпорност на прекид напајања у сатима
22
Капацитет замрзавања у кг/24ч
4
Класа климе
SN-N-ST-T
Најнижа температура просторије при којој је
предвиђено коришћење овог уређаја, у °C
10
Највиша температура просторије при којој је
предвиђено коришћење овог уређаја, у °C
43
Емисија буке dB(A) re1 pW
36
СРПСКИ
Уграђени уређај Да/Не
Да
Овај уређај намењен је искључиво за склади‐
штење вина Да/Не
Не
10.2 Додатни технички
подаци
Димензије шупљине
за уградњу
Висина
1780 mm
Ширина
560 mm
Дубина
550 mm
Напон
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
33
Техничке информације се налазе на
плочици са техничким
карактеристикама са спољне или
унутрашње стране уређаја и на ознаци
енергетског разреда.
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
34
www.electrolux.com
KAZALO
1. VARNOSTNE INFORMACIJE.......................................................................... 34
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 36
3. NAMESTITEV...................................................................................................38
4. DELOVANJE.................................................................................................... 39
5. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................39
6. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 41
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 41
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 43
9. ZVOKI............................................................................................................... 45
10. TEHNIČNI PODATKI...................................................................................... 47
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
SLOVENŠČINA
35
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo
otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati
napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo
prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih
okoljih.
OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju
naprave ali vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
OPOZORILO: Za odtaljevanje ne uporabljajte
mehanskih priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki
jih priporoča proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
OPOZORILO: V predelkih za shranjevanje hrane v
napravi ne uporabljajte električnih priprav, razen tistih,
ki jih priporoča proizvajalec.
36
www.electrolux.com
•
•
•
•
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte
samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne
uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže
z aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Zaradi varnosti naprave ne
uporabljajte, dokler je ne namestite v
vgradno konstrukcijo.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Poskrbite, da bo zrak lahko krožil
okrog naprave.
Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi
strani odpiranja vrat počakajte vsaj
štiri ure, preden napravo priključite na
napajanje. To pa zato, da olje steče
nazaj v kompresor.
Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz
vtičnice.
Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
Naprave ne izpostavljajte dežju.
•
•
•
•
Naprave ne postavljajte na mesto,
kjer je izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
Naprave ne postavljajte v prevlažne
ali premrzle prostore.
Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
Naprava vsebuje vrečko s sušilom. To
ni igrača. To ni hrana. Takoj jo
zavrzite.
2.2 Električna povezava
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
OPOZORILO!
Pri nameščanju naprave
pazite, da napajalnega kabla
v kaj ne ujamete ali ga
poškodujete.
OPOZORILO!
Ne uporabljajte razdelilnikov
in podaljškov.
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča,
SLOVENŠČINA
•
•
•
priključnega kabla, kompresorja). Za
zamenjavo električnih sestavnih delov
se obrnite na pooblaščeni servisni
center ali električarja.
Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
•
2.4 Notranja osvetlitev
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
•
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin, električnega udara
ali požara.
Naprava vsebuje vnetljiv plin
izobutan (R600a), zemeljski plin z visoko
stopnjo okoljske neoporečnosti. Pazite,
da ne poškodujete hladilnega krogotoka,
ki vsebuje izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja
in virov vžiga. Prostor prezračite.
Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na
vsebnik pijač.
V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte
predmetov iz zamrzovalnika.
Odtajane hrane ne zamrzujte
ponovno.
Upoštevajte navodila za shranjevanje
na embalaži zamrznjene hrane.
37
Preden živila položite v zamrzovalnik,
jih zavijte v poljuben material,
namenjen za stik z živili.
Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi,
je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
2.5 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
V napravi redno preverjajte odtok
vode in ga po potrebi očistite. Če je
odtok zamašen, se odtajana voda
nabira na dnu naprave.
2.6 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.7 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
38
www.electrolux.com
•
Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3.3 Električna povezava
•
3.1 Mesto namestitve
Za namestitev si oglejte
navodila za montažo.
Za zagotovitev najboljšega delovanja
napravo postavite čim dlje od virov
toplote, kot so radiatorji, grelci,
neposredna sončna svetloba itd.
Zagotovite nemoteno kroženje zraka na
hrbtni strani ohišja.
3.2 Postavitev
Napravo namestite v suhem, dobro
prezračevanem prostoru s temperaturo,
ki ustreza klimatskemu razredu s
ploščice za tehnične navedbe naprave.
Klimat‐ Temperatura okolja
ski raz‐
red
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
Pri nekaterih modelih lahko
zunaj tega območja pride do
težav v delovanju. Pravilno
delovanje je lahko
zagotovljeno samo znotraj
določenega temperaturnega
območja. Če ste v dvomih
glede mesta namestitve
naprave, se obrnite na
prodajalca, našo službo za
pomoč strankam ali najbližji
pooblaščeni servisni center.
•
•
•
Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in
frekvenca s ploščice za tehnične
navedbe ujemata s hišno električno
napeljavo.
Naprava mora biti ozemljena. Zato
ima vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v
skladu z veljavnimi predpisi, pred tem
pa se posvetujte z usposobljenim
električarjem.
Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti v primeru neupoštevanja
zgornjih varnostnih navodil.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
3.4 Zahteve glede
prezračevanja
Na zadnji strani naprave mora biti
zagotovljen zadosten pretok zraka.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
POZOR!
Za namestitev si oglejte
navodila za montažo.
SLOVENŠČINA
39
4. DELOVANJE
4.1 Vklop
1. Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
2. Regulator temperature obrnite v
smeri urinega kazalca na srednjo
nastavitev.
4.2 Izklop
Za izklop naprave obrnite regulator
temperature v položaj »O«.
4.3 Nastavitev temperature
Temperatura se samodejno prilagaja.
POZOR!
Če je temperatura okolja
visoka ali je naprava povsem
napolnjena in nastavljena na
najnižjo temperaturo, lahko
neprestano deluje, zaradi
česar na zadnji steni nastaja
ivje. V tem primeru mora biti
regulator nastavljen na višjo
temperaturo, da je
omogočeno samodejno
odtaljevanje in s tem
zmanjšanje porabe energije.
1. Za dosego najšibkejše ohlajenosti
obrnite regulator temperature proti
nižji nastavitvi.
2. Za dosego najmočnejše ohlajenosti
obrnite regulator temperature proti
višji nastavitvi.
Običajno je najprimernejša
srednja nastavitev.
Vendar pa je treba točno
nastavitev izbrati ob
upoštevanju, da je
temperatura v napravi
odvisna od:
• temperature v prostoru,
• pogostosti odpiranja vrat,
• količine shranjenih živil,
• prostora, kjer se naprava
nahaja.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti
z mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
POZOR!
Ne uporabljajte čistilnih
sredstev, grobih praškov,
klora ali oljnih čistil, ker
poškodujejo površino.
5.2 Nameščanje vratnih polic
Da bi lahko shranili zavitke hrane
različnih velikosti, so lahko vratne police
nameščene na različnih višinah.
1. Polico postopoma vlecite navzgor,
dokler je ne sprostite.
2. Prestavite na želeno mesto.
40
www.electrolux.com
deluje pri najvišji nastavitvi, preden vanjo
položite živila.
Če želite zamrzniti sveža živila, ta
položite v srednji predal.
Največja količina živil, ki jo lahko
zamrznete v 24 urah, je navedena na
ploščici za tehnične navedbe, oznaki v
notranjosti naprave.
Postopek zamrzovanja traja 24 ur, v tem
času ne dodajajte druge hrane za
zamrzovanje.
Ta model je opremljen s premikajočo
posodo za shranjevanje, ki jo lahko
premikate z ene strani na drugo.
5.3 Premične police
Stene hladilnika so opremljene s
številnimi vodili, da so lahko police
postavljene tako, kot želite.
Ko je zamrzovanje končano, lahko
ponastavite predhodno nastavljeno
temperaturo.
V primeru nenamernega
odtajanja, npr. da je izpad
električnega toka daljši od
vrednosti, navedene v
razpredelnici tehničnih
podatkov pod »Čas
naraščanja temperature«,
morate odtajana živila
porabiti hitro ali takoj skuhati
in ponovno zamrzniti.
5.5 Odmrzovanje
Ne premikajte steklene
police nad predalom za
zelenjavo, da zagotovite
pravilno kroženje zraka.
5.4 Zamrzovanje in
shranjevanje zamrznjenih živil
Zamrzovalnik je primeren za
zamrzovanje svežih živil ter dolgotrajno
shranjevanje zamrznjenih in globoko
zamrznjenih živil.
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj naprava vsaj dve uri
deluje s funkcijo FastFreeze, preden
vanjo položite živila.
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj naprava vsaj dve uri
Globoko zamrznjena ali zamrznjena
živila lahko pred uporabo odmrznete v
hladilniku ali pri sobni temperaturi,
odvisno od razpoložljivega časa.
Majhne kose lahko začnete pripravljati še
zamrznjene, neposredno iz
zamrzovalnika: v tem primeru bo priprava
hrane trajale dlje.
5.6 Priprava ledenih kock
Ta naprava je opremljena z eno ali več
posodicami za pripravo ledenih kock.
Za odstranjevanje posodic iz
zamrzovalnika ne
uporabljajte kovinskih
predmetov.
1. Posodice napolnite z vodo.
2. Posodice za pripravo ledenih kock
postavite v zamrzovalnik.
SLOVENŠČINA
41
6. NAMIGI IN NASVETI
6.1 Običajni zvoki delovanja
•
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
•
•
•
•
Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok
tuljav.
Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok
kompresorja.
Nenadno pokanje iz notranjosti
naprave zaradi toplotnega raztezanja
(naraven in nenevaren fizikalni pojav).
Pri vklopu ali izklopu kompresorja je
slišen blag klikajoč zvok regulatorja
temperature.
6.2 Nasveti za varčevanje z
energijo
•
•
•
V hladilniku ne shranjujte toplih živil
ali hlapljivih tekočin.
Živila pokrijte ali zavijte, še posebej,
če imajo močan vonj.
Živila shranite tako, da bo okoli njih
lahko prosto krožil zrak.
6.4 Namigi za hlajenje
Uporabni nasveti:
•
•
•
6.5 Namigi za zamrzovanje
•
•
•
•
Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je treba.
6.3 Namigi za hlajenje svežih
živil
•
•
Meso (vse vrste): zavijte v primerno
embalažo in postavite na stekleno
polico nad predalom za zelenjavo.
Meso shranjujte največ 1-2 dni.
Pripravljene jedi, hladne jedi: pokrijte
in postavite na poljubno polico.
Sadje in zelenjava: temeljito očistite in
položite v poseben predal.
Nepakiranih banan, krompirja, čebule
in česna ne smete hraniti v hladilniku.
•
•
•
Zamrzujte samo kakovostna, sveža in
povsem očiščena živila.
Za temeljitejše zamrzovanje in
odtaljevanje razdelite živila na majhne
porcije.
Živila zavijte v aluminijasto folijo ali
polietilen. Prepričajte se, da so zavitki
nepredušno zaprti.
Če želite preprečiti povišanje
temperature že zamrznjenih živil,
poleg njih ne postavljajte svežih
nezamrznjenih živil.
Nemastna živila lahko shranjujete
lažje in dalj časa od mastnih. Sol
skrajša dobo shranjevanja živil.
Ne uživajte ledenih kock, sorbetov ali
sladolednih lučk takoj, ko jih vzamete
iz zamrzovalnika. Nevarnost ozeblin.
Posamezne zavitke je priporočljivo
označiti z datumom zamrzovanja, da
imate pod nadzorom čas
shranjevanja.
6.6 Namigi za shranjevanje
zamrznjenih živil
•
•
•
•
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Maslo in siri: položite v posebno
nepropustno posodo ali zavijte v
aluminijasto folijo ali polietilensko
vrečko, da izločite čim več zraka.
Steklenice: zaprite s pokrovčki in
položite na vratno polico za steklenice
ali (če je na voljo) na držalu za
steklenice.
Prepričajte se, da je imel prodajalec
zamrznjena živila primerno shranjena.
Poskrbite, da bodo zamrznjena živila
iz trgovine v zamrzovalnik prenesena
v najkrajšem možnem času.
Odtajana živila se hitro pokvarijo in jih
ne smete ponovno zamrzniti.
Ne prekoračite obdobja zamrzovanja,
ki ga navede proizvajalec živil.
42
www.electrolux.com
7.1 Splošna opozorila
POZOR!
Pred vzdrževalnimi deli
izključite napravo.
kanala hladilnega prostora in s tem
preprečite prelivanje in kapljanje vode po
živilih v notranjosti.
Naprava ima v svoji hladilni
enoti ogljikovodike, zaradi
česar mora vzdrževanje in
polnjenje izvajati pooblaščen
serviser.
Dodatna oprema in deli
naprave niso primerni za
pomivanje v pomivalnem
stroju.
7.2 Redno čiščenje
POZOR!
Cevi in/ali kablov v napravi
ne smete vleči, premikati ali
jih poškodovati.
POZOR!
Ne poškodujte hladilnega
sistema.
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo
električne energije.
7.3 Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki
zaustavitvi kompresorja ivje samodejno
odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru.
Odtajana voda odteka skozi odprtino za
odtekanje vode v posebno posodo na
zadnji strani naprave nad kompresorjem,
kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino
za odtekanje odtajane vode na sredini
7.4 Odtaljevanje zamrzovalnika
POZOR!
Za strganje ivja z izparilnika
nikoli ne uporabljajte ostrih
kovinskih pripomočkov, saj
ga lahko poškodujete. Za
pospeševanje odtaljevanja
ne uporabljajte mehanske
naprave ali umetnih
sredstev, ampak samo tista,
ki jih priporoča proizvajalec.
Dvig temperature
zamrznjenih živil lahko med
odtaljevanjem skrajša
njihovo varno dobo
shranjevanja.
Približno 12 ur pred
odtaljevanjem nastavite nižjo
temperaturo, da se nakopiči
zadostna zaloga hladu za
poznejšo prekinitev v
delovanju.
Na policah zamrzovalnika in okoli
zgornjega predala se vedno nabere
določena količina ivja.
Zamrzovalnik odtajajte, ko plast ivja
doseže debelino okoli 3-5 mm.
1. Izklopite napravo ali izvlecite
električni vtič iz vtičnice.
2. Odstranite shranjena živila, ovijte jih
v več plasti časopisnega papirja in
postavite na hladno mesto.
SLOVENŠČINA
OPOZORILO!
Zamrznjenih živil se ne
dotikajte z mokrimi
rokami. Roke lahko
primrznejo nanje.
3. Vrata pustite odprta.
Da bi postopek odtaljevanja
pospešili, postavite v zamrzovalnik
lonec tople vode. Poleg tega pred
končanim odtaljevanjem odstranite
kose ledu, ki se odlomijo.
4. Ko je odtaljevanje končano, temeljito
osušite notranjost.
5. Vklopite napravo.
Po treh urah dajte prej odstranjena živila
nazaj v zamrzovalnik.
43
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Odtajajte napravo (po potrebi).
4. Očistite napravo ter vso opremo.
5. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
POZOR!
Če želite napravo pustiti
vklopljeno, prosite nekoga,
da jo občasno preveri, da se
živila v njej v primeru izpada
električne energije ne bi
pokvarila.
7.5 Obdobja neuporabe
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
8.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v Pravilno vtaknite vtič v vtični‐
vtičnico.
co.
Ni napetosti v vtičnici.
Luč ne sveti.
Kompresor deluje nepreki‐
njeno.
V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo.
Obrnite se na usposobljene‐
ga električarja.
Luč je v stanju pripravlje‐ Zaprite in odprite vrata.
nosti.
Luč je okvarjena.
Oglejte si »Zamenjava žarni‐
ce«.
Temperatura je nepravil‐
no nastavljena.
Oglejte si »Delovanje«.
Hkrati je shranjenih veli‐
ko živil.
Počakajte nekaj ur in ponov‐
no preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru
je previsoka.
Oglejte si razpredelnico kli‐
matskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
44
www.electrolux.com
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Živila, ki ste jih dali v na‐
pravo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohla‐
dijo na sobno temperaturo,
preden jih shranite.
Vrata niso pravilno zapr‐
ta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Vklopljena je »Funkcija
FastFreeze «.
Oglejte si »Funkcija Fast‐
Freeze« .
Nabralo se je preveč ivja in Vrata niso pravilno zaprta Oglejte si »Zapiranje vrat«.
ledu.
ali pa je poškodovano/
umazano tesnilo.
Naprava je polna.
Nastavite višjo temperaturo.
Oglejte si »Delovanje«.
Temperatura, nastavljena Nastavite višjo temperaturo.
v napravi, je prenizka.
Oglejte si »Delovanje«.
Temperatura je nepravil‐
no nastavljena.
Oglejte si »Delovanje«.
Kompresor se ne zažene
takoj po pritisku »Fast‐
Freeze« ali spremembi
temperature.
To je običajno, ni prišlo
do napake.
Kompresor se zažene čez
nekaj časa.
Voda teče v hladilnik.
Živila v napravi prepreču‐ Živila se ne smejo dotikati
jejo odtekanje vode v zbi‐ zadnje stene.
ralnik.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni Odvod odtajane vode name‐
priključen na izparilni pla‐ stite na izparilni pladenj.
denj nad kompresorjem.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni Nastavite višjo/nižjo tempe‐
pravilno nastavljen.
raturo.
Vrata niso pravilno zapr‐
ta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Temperatura živil je pre‐
visoka.
Živila naj se pred hrambo
ohladijo na sobno tempera‐
turo.
Hkrati je shranjenih veli‐
ko živil.
Hkrati dodajte manj živil.
Ivje je debelejše od 4-5
mm.
Odtajajte napravo.
Vrata ste pogosto odprli.
Vrata odprite samo, če je tre‐
ba.
SLOVENŠČINA
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Vklopljena je »Funkcija
FastFreeze «.
Oglejte si »Funkcija Fast‐
Freeze« .
V napravi ni kroženja
hladnega zraka.
Poskrbite za kroženje hlad‐
nega zraka v napravi.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, se obrnite
na najbližji pooblaščeni
servisni center.
8.2 Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo
svetlečo diodo z dolgo
življenjsko dobo.
Priporočamo uporabo samo
originalnih nadomestnih
delov.
Uporabljajte samo svetleče
diode (nastavek E14).
Najvišja moč je prikazana na
žarnici.
45
2. Žarnico zamenjajte s tako, ki ima
podobne lastnosti in je posebej
prilagojena gospodinjskim aparatom.
3. Namestite nazaj pokrov žarnice.
4. Vtaknite vtič v vtičnico.
5. Odprite vrata.
Preverite, ali luč zasveti.
8.3 Zapiranje vrat
1. Očistite tesnila vrat.
2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si
navodila za montažo.
3. Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na
pooblaščeni servisni center.
POZOR!
Iztaknite vtič iz vtičnice.
1. S prsti malce razširite obe strani
prozornega pokrova, da ga ločite,
potem pa ga snemite v smeri puščic.
1
2
1
9. ZVOKI
Med običajnim delovanjem se pojavijo nekateri zvoki (kompresor, kroženje hladilnega
sredstva).
46
www.electrolux.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
SLOVENŠČINA
10. TEHNIČNI PODATKI
10.1 Informacijski list izdelka
Blagovna znamka
Electrolux
Model
ENN2800AJW 925503035
Kategorija
7. Hladilnik - Zamrzovalnik
Razred energijske učinkovitosti
A+
Poraba energije v kWh na leto na podlagi rezul‐
tatov standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska
poraba energije je odvisna od načina uporabe
aparata in njegove lokacije.
291
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
196
Prostornina shranjevanja v litrih, zvezdica
-
Prostornina shranjevanja v litrih, območje kleti
-
Prostornina shranjevanja v litrih, vino
-
Prostornina shranjevanja v litrih, skupaj
268
Prostornina shranjevanja v litrih, zamrzovalnik
72
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, drugi predelki
-
Ocena z zvezdico zamrzovalnika z največjo pro‐
stornino shranjevanja (I)
****
Načrtovana temperatura drugih predelkov > 14
°C (°C), če obstajajo
-
Brez ledu (D/N), hladilnik
Ne
Brez ledu (D/N), zamrzovalnik
Ne
Varen izklop električne energije
22
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
4
Klimatski razred
SN-N-ST-T
Najnižja temperatura prostora, pri kateri se upo‐
rablja ta aparat v °C
10
Najvišja temperatura prostora, pri kateri se upo‐
rablja ta aparat v °C
43
Emisije akustičnega hrupa, izražene v dB(A) re1
Pw
36
Vgradni aparat D/N
Da
Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje
vina D/N
Ne
47
48
www.electrolux.com
10.2 Dodatni tehnični podatki
Dimenzije izreza
Višina
1780 mm
Širina
560 mm
Globina
550 mm
Napetost
230 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
49
50
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
51
222376655-A-122019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising