Leonard | LKG1843 | User manual | Leonard LKG1843 Ohjekirja

Leonard LKG1843 Ohjekirja
Käyttöohje
Manual de instruções
Bruksanvisning
Jääpakastin
Combinado
Kyl-frys
LKG1843
2 Leonard
SISÄLTÖ
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Käyttö
Päivittäinen käyttö
2
3
5
6
7
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
8
9
11
13
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu
asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Leonard 3
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai
muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa
tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Älä käytä laitetta ennen kuin se on
asennettu kalusteeseen.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen
kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
4 Leonard
•
•
•
•
•
•
•
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
Laite sisältää pussin kuivausainetta.
Sitä ei ole tarkoitettu leikkikaluksi. Sitä
ei ole tarkoitettu syötäväksi. Hävitä se
välittömästi.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
VAROITUS! Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä, ettei
virtajohto ole jäänyt puristuksiin
tai ole vaurioitunut.
VAROITUS! Älä käytä
jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto, kompressori).
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun tai sähköasentajaan
sähköosien vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen
tai tulipalon vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen.
Muutoin juomasäiliöön muodostuu
painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
Sisävalo
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi
on tarkoitettu vain kodinkoneiden
valaistukseen. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
Leonard 5
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Virheellinen käyttö
voi aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen
pohjalle.
Huolto
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Sijainti
Lue erilliset asennusohjeet
Parhaan mahdollisen toiminnan
varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa
lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden
tai boilereiden tms. lähelle eikä suoraan
auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti laitteen takana.
Sijoittaminen
Asenna laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun
sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila
vastaa laitteen arvokilvessä mainittua
ilmastoluokkaa.
Ilmas‐
toluok‐
ka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – +32 °C
Ilmas‐
toluok‐
ka
Ympäristön lämpötila
N
+16 °C – +32 °C
ST
+16 °C – +38 °C
T
+16 °C – +43 °C
Joissakin malleissa voi esiintyä
toiminnallisia ongelmia, jos niitä
käytetään kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön toiminta
taataan vain määritetyllä
lämpötilavälillä. Jos laitteen
asennuspaikan valitsemisessa
on epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
6 Leonard
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella. Jos
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole
maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
HUOMIO! Lue asennusohjeet.
Ilmanvaihtovaatimukset
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen
takana.
KÄYTTÖ
Laitteen käynnistäminen
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään keskiasentoon.
Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta
kääntämällä lämpötilan säädin asentoon
"O".
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
1. Lämpötilaa säädetään
lämpimämmäksi kääntämällä
lämpötilan säädintä pienempiä
asetusarvoja kohti.
2. Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä
suurempia asetusarvoja kohti.
Keskiasento on yleensä sopivin
asetus.
Huomioi lämpötilan
säätämisessä seuraavat siihen
vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien
elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
HUOMIO! Jos sijoituspaikan
lämpötila on korkea tai laite on
täynnä ja laitteen lämpötilaksi
on valittu alhaisin lämpötila,
kompressori voi käydä
jatkuvasti, jolloin takaseinään
muodostuu huurretta. Tässä
tapauksessa lämpötilan säädin
kannattaa kääntää
korkeampaan lämpötilaan
automaattisen sulatuksen
käynnistämiseksi, jolloin myös
energiankulutus vähenee.
Leonard 7
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO! Älä käytä
puhdistusaineita, hankaavia
jauheita, klooria tai
öljypohjaisia puhdistusaineita,
sillä ne vahingoittavat pintoja.
Ovihyllyjen sijoittaminen
Älä siirrä vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasihyllyä,
jotta jääkaapin ilmankierto
toimii oikein.
Pakastaminen ja pakastettujen
elintarvikkeiden säilyttäminen
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
Pakastin soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
1. Vedä hyllyä varovasti ylöspäin, kunnes
se irtoaa kiinnikkeestään.
2. Sijoita lokero sen jälkeen haluamallesi
korkeudelle.
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään kahden
tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Pakasta tuore ruoka asettamalla se
keskimmäiseen lokeroon.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, voit
palauttaa aikaisemmin asetetun
lämpötilan.
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.
8 Leonard
Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon
vuoksi, kun sähkö on ollut
poikki pitempään kuin
teknisissä ominaisuuksissa
(kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava
ruoaksi, jonka jälkeen ne
voidaan pakastaa uudelleen
(kun ne ovat jäähtyneet).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa
riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä
tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta
otettuna. Kypsennys kestää tässä
tapauksessa pitempään.
Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi
jääkuutioastiat pois
pakastimesta.
1. Täytä kyseiset astiat vedellä
2. Laita jääastiat pakastimeen.
Pakastetuotteiden kalenteri
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia
elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin
elintarvikeryhmän säilytysaikaa
kuukausina. Säilytysajan alemman vai
ylemmän arvon käyttäminen riippuu
elintarvikkeen laadusta ja käsittelystä
ennen pakastamista.
Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai
useampi jääkuutioastia.
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
Normaalin toiminnan äänet
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
• Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Huriseva ja sykkivä ääni
kompressorista jäähdytysaineen
kierron aikana.
• Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
• Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin kytkeytyessä
päälle tai pois päältä.
Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
• Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia
tai haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
• Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se
vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan
1-2 päivää.
Leonard 9
• Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat: suojaa
ja aseta mille tahansa hyllylle.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella ja aseta erityiseen laatikkoon.
Banaaneja, perunoita, sipulia ja
valkosipulia ei saa säilyttää
jääkaapissa ilman pakkausta.
• Voi ja juusto: aseta erityiseen
ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri
alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
Pakastusohjeita
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita
ja puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja sulatusta
varten.
• Kääri ruoat alumiinifolioon tai
talouskelmuun. Varmista, että
pakkaukset ovat ilmatiiviit.
• Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien
viereen välttääksesi pakastetettujen
ruokien lämpötilan nousun.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää
elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
• Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
• Aseta pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen
merkityn viimeisen käyttöpäivän
jälkeen.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Yleiset varoitukset
HUOMIO! Kytke laite irti
verkkovirrasta ennen
minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa ainoastaan
valtuutettu huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia ei
saa pestä astianpesukoneessa.
Säännöllinen puhdistus
HUOMIO! Älä vedä, siirrä tai
vahingoita laitteen sisällä olevia
putkia ja/tai kaapeleita.
HUOMIO! Varo
vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
10 Leonard
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä
ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
Pakastimen sulattaminen
HUOMIO! Älä koskaan käytä
teräviä metalliesineitä huurteen
poistamisessa höyrystimestä,
sillä se voi vahingoittua. Älä
yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla
välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
Pakasteiden lämpötilan
nouseminen sulatuksen aikana
voi lyhentää niiden turvallista
säilytysaikaa.
Aseta alhaisempi lämpötila
noin 12 tuntia ennen
sulatuksen aloittamista, jotta
pakasteet jäätyvät
mahdollisimman kylmiksi ja
varaavat näin itseensä kylmää
sulatustoimenpiteen ajaksi.
Pakastimen hyllyihin ja ylälokeroon
muodostuu aina jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen
paksuus on noin 3-5 mm.
1. Kytke laite pois toiminnasta tai irrota
pistoke pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki
elintarvikkeet, kääri ne paksulti
sanomalehteen ja laita viileään
paikkaan.
VAROITUS! Älä koske
pakasteisiin märin käsin.
Kädet voivat jäätyä kiinni
ruokaan.
3. Jätä ovi auki.
Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla
lämmintä vettä sisältävän astian
pakastimen sisään. Poista myös
sulatuksen aikana irtoilevat jääpalat
pakastimen sisältä.
4. Kun pakastelokero on sulatettu, kuivaa
sisäpinnat hyvin.
5. Kytke laite toimintaan.
Aseta pakasteet takaisin pakastimen
osastoihin kolmen tunnin kuluttua.
Jos laitetta ei käytetä pitkään
aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
5.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Sulata laite (tarvittaessa).
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
HUOMIO! Jos haluat jättää
laitteen päälle, pyydä jotakin
toista henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet
aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
Leonard 11
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laittees‐
ta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla
kiinni pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistora‐
siaan.
Pistorasiaan ei tule jänni‐
tettä.
Kokeile kytkemällä pistorasi‐
aan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lampun
vaihtaminen".
Lämpötila on asetettu vir‐
heellisesti.
Katso kohta "Käyttö".
Laitteeseen on pantu mo‐
nia elintarvikkeita sama‐
naikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkis‐
ta lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko
arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinko‐
neeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakasta‐
mista.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ovea ei ole suljettu oikein
tai tiiviste on epämuodos‐
tunut/likainen.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Veden poistoputken tulp‐
paa ei ole asetettu oikein.
Aseta veden poistoputken
tulppa oikein.
Lämpötila on asetettu vir‐
heellisesti.
Katso kohta "Käyttö".
Automaattisen sulatuksen
aikana takaseinässä oleva
huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Valo ei syty.
Kompressori käy jatkuvasti.
Laitteessa on liikaa huurret‐
ta ja jäätä.
Vettä valuu jääkaapin taka‐
seinää pitkin.
12 Leonard
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Vettä valuu jääkaapin sisäl‐
le.
Elintarvikkeet estävät ve‐
den valumisen vedenke‐
ruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet ei‐
vät kosketa takaseinään.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Puhdista veden tyhjennysauk‐
ko.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin ylä‐
puolella olevaan haihdu‐
tusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poisto‐
putki haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on liian al‐
hainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammak‐
si/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan las‐
kea huoneen lämpötilaan en‐
nen kuin laitat ruoat laittee‐
seen.
Laitteeseen on lisätty pal‐
jon ruokia samalla kertaa.
Lisää laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Huurrekerroksen paksuus
on yli 4-5 mm.
Sulata laite.
Ovea on avattu liian usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Laitteen kylmän ilman
kierto ei toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen
LED-valo.
On erittäin suositeltavaa
käyttää ainoastaan alkuperäisiä
varaosia.
Käytä ainoastaan LED-valoja
(E14-kantaiset). Maksimiteho
on merkitty lamppuyksikköön.
HUOMIO! Irrota pistoke
pistorasiasta.
1. Levitä hiukan läpinäkyvän suojuksen
molempia puolia sormilla sen
irrottamiseksi ja poista suojus
vetämällä sitä nuolien osoittamaan
suuntaan.
Leonard 13
1
2
1
3. Kiinnitä lampun suojus takaisin
paikalleen.
4. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
5. Avaa luukku.
Varmista, että valo syttyy.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
2. Vaihda lamppu ominaisuuksiltaan
samanlaiseen lamppuun, joka on
tarkoitettu erityisesti kodinkoneisiin.
TEKNISET TIEDOT
Tuoteselosteella
Tavaramerkki
Leonard
Malli
LKG1843 PNC925503039
Luokka
7. Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A+
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodes‐
sa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana.
Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen käyttö‐
tavoista ja laitteen sijoituksesta
291
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
196
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
268
Käyttötilavuus litraa, pakastin
72
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suu‐
rin (l)
****
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
14 Leonard
Frost free (K/E), jääkaappi
Ei
Frost free (K/E), pakastin
Ei
Sähkökatkosuojattu h
22
Pakastuskyky kg/24h
4
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoi‐
tus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoi‐
tus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
36
Integroitu laite K/E
Kyllä
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämi‐
seen K/E
Ei
Tekniset lisätiedot
Asennusmitat
Korkeus
1780 mm
Leveys
560 mm
Syvyys
550 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
Leonard 15
ÍNDICE
Informações de segurança
Instruções de segurança
Instalação
Funcionamento
Utilização diária
15
16
18
19
20
Sugestões e dicas
Manutenção e limpeza
Resolução de problemas
Dados técnicos
22
23
24
27
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar
e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por
quaisquer ferimentos ou danos resultantes de instalação ou
utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções em local
seguro e acessível para consultar no futuro.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho
de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade
entre 3 e 8 anos e pessoas portadoras de deficiência
profunda e complexa desde que recebam instruções
adequadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente
vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem
ser efetuadas por crianças sem supervisão.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
16 Leonard
Segurança geral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao pessoal
em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros
ambientes do tipo residencial.
AVISO: As aberturas de ventilação do aparelho ou da
estrutura onde ele se encontra encastrado têm de ser
mantidas sem obstruções.
AVISO: Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer
meio artificial para acelerar o processo de descongelação
além daqueles recomendados pelo fabricante.
AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração.
AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos
compartimentos do aparelho destinados a alimentos, a
não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
Não utilize jatos de água ou vapor para limpar o aparelho.
Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize
apenas detergentes neutros. Não utilize produtos
abrasivos, esfregões, solventes ou objetos metálicos.
Não guarde substâncias explosivas, como latas de
aerossóis com agente pressurizante inflamável, dentro do
aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência
Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente
qualificada, para evitar perigos.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Instalação
AVISO! A instalação deste
aparelho tem de ser efetuada
por uma pessoa qualificada.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Não utilize o aparelho antes de o
instalar na estrutura de encastre.
• Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas e calçado
de proteção.
Leonard 17
• Certifique-se de que o ar pode circular
em torno do aparelho.
• Após a instalação ou após uma
inversão da porta, aguarde pelo menos
4 horas antes de ligar o aparelho à
alimentação elétrica. Isto permite que o
óleo regresse ao compressor.
• Antes de efetuar qualquer operação no
aparelho (por exemplo, inverter a
porta), retire a ficha da tomada elétrica.
• Não instale o aparelho perto de
radiadores, fogões, fornos ou placas.
• Não exponha o aparelho a chuva.
• Não instale o aparelho em locais com
luz solar direta.
• Não instale este aparelho em locais
demasiado húmidos ou frios.
• Quando deslocar o aparelho, eleve-o
na parte da frente para evitar riscar o
chão.
• O aparelho contém um saco de
dessecador. Não é um brinquedo. Não
é um alimento. Deite-o fora
imediatamente.
Ligação elétrica
AVISO! Risco de incêndio e
choque elétrico.
AVISO! Quando colocar o
aparelho na posição definitiva,
certifique-se de que o cabo de
alimentação não fica entalado
ou danificado.
AVISO! Não utilize
adaptadores com várias
tomadas, nem cabos de
extensão.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Certifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com a alimentação
elétrica.
• Utilize sempre uma tomada bem
instalada e à prova de choques
elétricos.
• Certifique-se de que não danifica os
componentes elétricos (ficha e cabo de
alimentação elétrica, compressor, etc.).
Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado ou um eletricista se
for necessário substituir componentes
elétricos.
• O cabo de alimentação deve ficar
abaixo do nível da ficha.
• Ligue a ficha à tomada elétrica apenas
no final da instalação. Certifique-se de
que a ficha fica acessível após a
instalação.
• Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentação.
Utilização
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras, choque elétrico
ou incêndio.
O aparelho contém gás inflamável,
isobutano (R600a), que é um gás natural
com um alto nível de compatibilidade
ambiental. Tenha cuidado para não
provocar danos no circuito de refrigeração
que contém isobutano.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Não coloque dispositivos elétricos (por
ex. máquinas de fazer gelados) no
interior do aparelho, exceto se forem
autorizados pelo fabricante.
• Se ocorrerem danos no circuito de
refrigeração, certifique-se de que não
existem chamas e fontes de ignição na
divisão. Ventile bem a divisão.
• Não permita que objetos quentes
toquem nas peças de plástico do
aparelho.
• Não coloque bebidas gaseificadas
dentro do congelador. Isto irá criar
pressão no recipiente da bebida.
• Não guarde gases e líquidos
inflamáveis no aparelho.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou
objetos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
• Não toque no compressor ou no
condensador. Estão quentes.
18 Leonard
• Não remova nem toque em peças do
compartimento de congelação com as
mãos húmidas ou molhadas.
• Não volte a congelar alimentos que já
foram descongelados.
• Cumpra as instruções de
armazenamento das embalagens dos
alimentos congelados.
Luz interior
AVISO! Risco de choque
elétrico.
• Este aparelho utiliza uma lâmpada de
um tipo que se destina exclusivamente
a aparelhos domésticos. Não a utilize
para iluminação em casa.
Manutenção e limpeza
AVISO! Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
• Antes de qualquer acção de
manutenção, desactive o aparelho e
desligue a ficha da tomada eléctrica.
• Este aparelho contém hidrocarbonetos
na sua unidade de arrefecimento A
manutenção e o recarregamento só
devem ser efectuados por uma pessoa
qualificada.
• Inspeccione regularmente o
escoamento do aparelho e limpe-o, se
necessário. Se o orifício de
escoamento estiver bloqueado, a água
descongelada fica acumulada na parte
inferior do aparelho.
Assistência Técnica
• Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição
originais.
Eliminação
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
e elimine-o.
• Remova a porta para evitar que
crianças ou animais de estimação
fiquem fechados no interior do
aparelho.
• O circuito de refrigeração e os
materiais de isolamento deste aparelho
não prejudicam a camada de ozono.
• A espuma de isolamento contém gás
inflamável. Contacte a sua autoridade
municipal para saber como eliminar o
aparelho correctamente.
• Não provoque danos na parte da
unidade de arrefecimento que está
próxima do permutador de calor.
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Localização
Consulte as instruções de
montagem para efectuar a
instalação.
Para garantir o melhor desempenho,
instale o aparelho bem afastado de fontes
de calor, como sejam radiadores,
caldeiras, luz solar directa, etc. Certifiquese de que o ar pode circular livremente
atrás do armário.
Posicionamento
Instale o aparelho num espaço interior
seco e bem ventilado, onde a temperatura
ambiente corresponda à classe climática
indicada na placa de características do
aparelho.
Classe
climá‐
tica
Temperatura ambiente
SN
+10°C a +32°C
N
+16°C a +32°C
Leonard 19
Classe
climá‐
tica
Temperatura ambiente
ST
+16°C a +38°C
T
+16°C a +43°C
Podem ocorrer alguns
problemas de funcionamento
em alguns tipos de modelos se
estiverem a funcionar fora
destas condições. O
funcionamento correcto só
pode ser garantido no intervalo
de temperaturas indicado. Se
tiver dúvidas em relação ao
local onde deve instalar o
aparelho, contacte o vendedor,
o nosso serviço de apoio ao
cliente ou o Centro de
Assistência Técnica Autorizado
mais próximo.
fim. Se a tomada elétrica doméstica
não estiver ligada à terra, ligue o
aparelho a uma ligação à terra
separada que cumpra as normas
atuais; consulte um eletricista
qualificado.
• O fabricante declina toda a
responsabilidade caso as precauções
de segurança acima não sejam
cumpridas.
• Este aparelho está em conformidade
com as Diretivas da C.E.E.
Requisitos de ventilação
A circulação de ar na parte posterior do
aparelho tem de ser suficiente.
5 cm
min.
200 cm2
Ligação elétrica
• Antes de ligar a ficha na tomada,
certifique-se de que a voltagem e a
frequência indicadas na placa de
características correspondem à rede
elétrica da sua casa.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
A ficha do cabo de alimentação é
fornecida com um contacto para esse
min.
200 cm2
CUIDADO! Consulte as
instruções de montagem para
efectuar a instalação.
FUNCIONAMENTO
Ligar
Regulação da temperatura
1. Introduza a ficha na tomada eléctrica.
2. Rode o regulador da temperatura no
sentido horário para uma regulação
média.
A temperatura é regulada
automaticamente.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador
da temperatura para a posição “O”.
1. Rode o regulador de temperatura para
definições inferiores para obter frio
mínimo.
2. Rode o regulador de temperatura para
definições superiores para obter frio
máximo.
20 Leonard
Normalmente, uma definição
média é a mais adequada.
No entanto, a regulação exacta
deve ser escolhida tendo em
conta que a temperatura no
interior do aparelho depende
do seguinte:
• temperatura ambiente;
• frequência de abertura da
porta;
• quantidade de alimentos
armazenados;
• localização do aparelho.
CUIDADO! Se a temperatura
ambiente for elevada ou se o
aparelho estiver
completamente cheio e estiver
regulado para as temperaturas
mais baixas, pode funcionar
continuamente e provocar a
formação de gelo na parede
posterior. Neste caso, o
regulador deve ser colocado
numa temperatura mais
elevada para permitir a
descongelação automática e
reduzir o consumo de energia.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira
vez, limpe o interior e todos os acessórios
internos com água morna e detergente
neutro, para remover o cheiro típico de
um produto novo, e seque
minuciosamente.
CUIDADO! Não utilize
detergentes, pós abrasivos,
cloro ou produtos de limpeza à
base de óleos, porque estes
produtos danificam o
acabamento.
Posicionamento das prateleiras
da porta
Para permitir o armazenamento de
embalagens de alimentos de várias
dimensões, as prateleiras da porta podem
ser colocadas a diferentes alturas.
1. Puxe a prateleira gradualmente para
cima até que ela se desencaixe.
2. Volte a colocar conforme desejar.
Prateleiras móveis
As paredes do frigorífico possuem várias
calhas que permitem posicionar as
prateleiras conforme pretendido.
Leonard 21
Não desloque a prateleira de
vidro que cobre a gaveta de
legumes, para garantir uma
circulação de ar correcta.
Descongelação
Congelação e armazenamento
de alimentos congelados
Antes de serem utilizados, os alimentos
congelados e ultra-congelados podem ser
descongelados no compartimento do
frigorífico ou à temperatura ambiente,
dependendo do tempo disponível para
esta operação.
O congelador é adequado para congelar
alimentos frescos e conservar alimentos
congelados e ultracongelados a longo
prazo.
Os artigos pequenos podem ser
cozinhados ainda congelados, logo após
retirados do congelador: neste caso, a
cozedura demora mais tempo.
Quando ligar pela primeira vez ou após
um período sem utilização, deixe o
aparelho em funcionamento durante 2
horas ou mais na regulação máxima antes
de colocar produtos.
Produção de cubos de gelo
Para congelar alimentos frescos, utilize o
compartimento do meio.
Este aparelho possui uma ou mais
cuvetes para a produção de cubos de
gelo.
Não utilize instrumentos
metálicos para remover as
cuvetes do congelador.
A quantidade máxima de alimentos que
podem ser congelados em 24 horas está
indicada na placa de características,
situada no interior do aparelho.
1. Encha as cuvetes com água.
2. Coloque as cuvetes no compartimento
do congelador.
O processo de congelação demora 24
horas. Não introduza mais alimentos para
congelar durante este período.
Calendário de alimentos
congelados
Quando o processo de congelação
terminar, pode repor a temperatura
anterior.
Em caso de descongelação
acidental, por exemplo, devido
a uma falha de energia, se a
energia faltar durante mais
tempo do que o indicado na
tabela de características
técnicas em “Tempo de
autonomia”, os alimentos
descongelados têm de ser
consumidos rapidamente ou
cozinhados imediatamente e
depois novamente congelados
(após arrefecerem).
Os símbolos apresentam diferentes tipos
de alimentos congelados.
Os números indicam os tempos de
armazenamento em meses para os
respectivos tipos de alimentos
congelados. A validade dos limites
superiores ou inferiores dos tempos de
armazenamento indicados depende da
qualidade dos alimentos e do tratamento
antes da congelação.
22 Leonard
SUGESTÕES E DICAS
Sons de funcionamento
normais
Os seguintes sons são normais durante o
funcionamento:
• Um som de gorgolejar ou borbulhar
quando o refrigerante está a ser
bombeado.
• Um som sibilante e ritmado
proveniente do compressor quando o
refrigerante está a ser bombeado.
• Um ruído repentino de estilhaçar no
interior do aparelho, causado pela
dilatação térmica (fenómeno físico
natural e não perigoso).
• Um ruído de clique proveniente do
regulador de temperatura quando o
compressor é ligado e desligado.
Conselhos para poupar energia
• Não abra a porta muitas vezes, nem a
deixe aberta mais tempo do que o
absolutamente necessário.
Conselhos para a refrigeração
de alimentos frescos
• Não armazene alimentos quentes ou
líquidos que se evaporam no frigorífico.
• Cubra ou embale os alimentos,
especialmente se tiverem um odor
forte.
• Posicione os alimentos de modo a
permitir que o ar circule livremente em
redor deles.
Conselhos para a refrigeração
Conselhos úteis:
• Carne (todos os tipos): embale em
embagalens adequadas e coloque na
prateleira de vidro por cima da gaveta
de legumes. A carne conserva-se por 1
ou 2 dias no máximo.
• Alimentos cozinhados e pratos frios:
cubra e coloque em qualquer
prateleira.
• Fruta e legumes: lave bem e coloque
numa gaveta especial. Alguns
produtos, como bananas, batatas,
cebolas e alho, não devem ser
guardados no frigorífico se não
estiverem embalados.
• Manteiga e queijo: coloque em
recipientes herméticos especiais ou
embale em folha de alumínio ou sacos
de politeno para excluir o máximo de ar
possível.
• Garrafas: devem ter uma tampa e
devem ser colocadas na prateleira de
garrafas da porta ou noutra prateleira
de garrafas (se existir).
Conselhos para a congelação
• Congele apenas alimentos de alta
qualidade, frescos e bem limpos.
• Para melhorar a eficiência ao congelar
e descongelar, divida os alimentos em
porções pequenas.
• Envolva os alimentos em folha de
alumínio ou película de politeno.
Certifique-se de que as embalagens
ficam bem vedadas.
• Para evitar aumentos de temperatura
nos alimentos já congelados, não
coloque os alimentos frescos em
contacto com os congelados.
• Os alimentos sem gordura conservamse durante mais tempo do que os
alimentos com gordura. O sal reduz o
tempo de armazenamento dos
alimentos.
• Não se deve comer cubos de gelo ou
gelados à base de água imediatamente
após serem retirados do congelador.
Existe o risco de queimaduras por frio.
• É aconselhável que anote a data de
congelação em cada embalagem para
poder controlar o tempo de
armazenamento.
Conselhos para o
armazenamento de alimentos
congelados
• Certifique-se de que os alimentos
congelados comercialmente foram
Leonard 23
armazenados adequadamente pelo
vendedor.
• Certifique-se de que os alimentos
congelados são transferidos do
supermercado para o congelador no
tempo mais curto possível.
• Uma vez descongelados, os alimentos
degradam-se rapidamente e não
podem voltar a ser congelados.
• Não exceda o período de
armazenamento indicado pelo produtor
de cada alimento.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Avisos gerais
CUIDADO! Desligue o
aparelho da tomada eléctrica
antes de qualquer operação de
manutenção.
Este aparelho contém
hidrocarbonetos na unidade de
refrigeração, pelo que a
manutenção e a recarga
devem ser efectuadas
exclusivamente por técnicos
autorizados.
Os acessórios e as peças
deste aparelho não podem ser
lavados na máquina de lavar
loiça.
Limpeza periódica
CUIDADO! Não puxe, não
desloque, nem danifique
quaisquer tubos e/ou cabos no
interior do aparelho.
CUIDADO! Não danifique o
circuito de refrigeração.
O equipamento tem de ser limpo
regularmente:
1. Limpe o interior e os acessórios com
água morna e um pouco de detergente
neutro.
2. Verifique regularmente os vedantes da
porta e limpe-os para garantir que
estão limpos e sem resíduos.
3. Enxagúe e seque cuidadosamente.
4. Se estiver acessível, limpe o
condensador e o compressor na parte
de trás do aparelho com uma escova.
Esta operação vai melhorar o
desempenho do aparelho e reduzir o
consumo de eletricidade.
Descongelar o frigorífico
O gelo é eliminado automaticamente do
evaporador do compartimento do
frigorífico sempre que o compressor
motorizado pára, durante o funcionamento
normal. A água resultante da
descongelação é drenada por um canal
para um recipiente especial colocado na
parte traseira do aparelho, sobre o
compressor motorizado, onde evapora.
É importante limpar periodicamente o
orifício de descarga da água da
descongelação, no centro do canal do
compartimento do frigorífico, para evitar o
transbordamento de água para os
alimentos.
24 Leonard
Descongelar o congelador
CUIDADO! Nunca utilize
objectos metálicos afiados para
raspar o gelo do evaporador,
porque pode danificá-lo. Não
utilize um dispositivo mecânico
ou qualquer meio artificial para
acelerar o processo de
descongelação além dos
recomendados pelo fabricante.
Um aumento da temperatura
das embalagens dos alimentos
congelados, durante a
descongelação, pode reduzir o
tempo de armazenamento
seguro.
Cerca de 12 horas antes de
descongelar, seleccione uma
temperatura inferior para criar
uma reserva de frio suficiente
para a interrupção do
funcionamento.
Vai sempre formar-se uma certa
quantidade de gelo nas prateleiras do
congelador e em redor do compartimento
superior.
3. Deixe a porta aberta.
Para acelerar o processo de
descongelação, coloque um tacho
com água quente no compartimento
do congelador. Retire os pedaços de
gelo que se tenham partido antes do
fim da descongelação.
4. Quando a descongelação terminar,
seque o interior minuciosamente.
5. Ligue o aparelho.
Após três horas, volte a colocar os
alimentos no compartimento do
congelador.
Períodos de inatividade
Quando não pretender utilizar o aparelho
durante bastante tempo, adote as
seguintes precauções:
1. Desligue o aparelho da alimentação
elétrica.
2. Retire todos os alimentos.
3. Descongele o aparelho (se
necessário).
4. Limpe o aparelho e todos os
acessórios.
5. Deixe a(s) porta(s) aberta(s) para
evitar cheiros desagradáveis.
Descongele o congelador quando a
camada de gelo atingir uma espessura de
cerca de 3 a 5 mm.
1. Desligue o aparelho ou retire a ficha
da tomada eléctrica.
2. Retire os alimentos armazenados,
embrulhe-os em várias folhas de jornal
e coloque-os num local frio.
AVISO! Não toque nos
produtos congelados com
as mãos molhadas. Pode
ficar com as mãos coladas
aos produtos.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
CUIDADO! Se pretender
deixar o aparelho ligado, peça
a alguém para o verificar com
alguma regularidade, para
evitar que os alimentos no
interior se estraguem em caso
de falha de energia.
Leonard 25
O que fazer se...
Problema
Causa possível
Solução
O aparelho não funciona.
O aparelho está desliga‐
do.
Ligue o aparelho.
A ficha não está correta‐
mente introduzida na to‐
mada elétrica.
Ligue a ficha corretamente na
tomada elétrica.
Não existe tensão na to‐
mada elétrica.
Ligue outro aparelho elétrico
na tomada elétrica. Contacte
um eletricista qualificado.
A lâmpada está em espe‐
ra.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está avariada.
Consulte “Substituir a lâmpa‐
da”.
A temperatura seleciona‐
da não é adequada.
Consulte “Funcionamento”.
Guardou demasiados ali‐
mentos ao mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e vol‐
te a verificar a temperatura.
A temperatura ambiente
está demasiado elevada.
Consulte a classe climática na
placa de características.
Os alimentos colocados
no aparelho estavam de‐
masiado quentes.
Deixe que os alimentos arrefe‐
çam até à temperatura ambi‐
ente antes de os guardar.
A porta não está bem fe‐
chada.
Consulte “Fechar a porta”.
A porta não está bem fe‐
chada ou a junta da porta
está deformada/suja.
Consulte “Fechar a porta”.
O tampão de escoamento
da água não está bem co‐
locado.
Coloque o tampão de escoa‐
mento da água na posição
correta.
A temperatura seleciona‐
da não é adequada.
Consulte “Funcionamento”.
Há água a escorrer na pare‐
de posterior do frigorífico.
Durante o processo de
descongelação automáti‐
ca, o gelo descongela na
parede posterior.
Isto é normal.
Há fluxo de água para o in‐
terior do frigorífico.
Existem alimentos a impe‐
dir que a água escorra pa‐
ra o coletor da água.
Certifique-se de que os ali‐
mentos não tocam na parede
traseira.
A lâmpada não funciona.
O compressor funciona con‐
tinuamente.
Existe demasiado gelo acu‐
mulado.
26 Leonard
Problema
Causa possível
Solução
A saída da água está ob‐
struída.
Limpe a saída da água.
Existe água a escorrer para
o chão.
A saída da água descon‐
gelada não está ligada ao
tabuleiro de evaporação,
por cima do compressor.
Encaixe o tubo de saída da
água descongelada no tabu‐
leiro de evaporação.
A temperatura no aparelho
está demasiado baixa/alta.
O regulador de temperatu‐
ra não está bem regulado.
Selecione uma temperatura
mais alta/baixa.
A porta não está bem fe‐
chada.
Consulte “Fechar a porta”.
A temperatura de algum
produto está demasiado
elevada.
Deixe que a temperatura dos
alimentos diminua até à tem‐
peratura ambiente antes de os
guardar.
Guardou demasiados ali‐
mentos ao mesmo tempo.
Guarde menos alimentos ao
mesmo tempo.
A espessura do gelo acu‐
mulado é superior a 4-5
mm.
Descongele o aparelho.
A porta foi aberta muitas
vezes.
Abra a porta apenas quando
for mesmo necessário.
Não há circulação de ar
frio no interior do apare‐
lho.
Certifique-se de que o ar frio
pode circular no interior do
aparelho.
Se estes conselhos não
resultarem, contacte o Centro
de Assistência Técnica
Autorizado mais próximo.
Substituir a lâmpada
O aparelho está equipado com
uma luz interior LED de longa
duração.
Recomendamos vivamente
que utilize apenas peças de
substituição originais.
Utilize apenas lâmpadas LED
(casquilho E14). A potência
máxima está indicada na
unidade da lâmpada.
CUIDADO! Desligue a ficha da
tomada elétrica.
1. Com os seus dedos, afaste
ligeiramente ambos os lados da tampa
transparente para os desencaixar e
retire a tampa puxando-a na direção
das setas.
Leonard 27
1
2
1
especialmente concebida para
aparelhos domésticos.
3. Reinstale a tampa da lâmpada.
4. Ligue a ficha na tomada elétrica.
5. Abra a porta.
Certifique-se de que a lâmpada
acende.
Fechar a porta
2. Substitua a lâmpada por uma com
características idênticas e
1. Limpe as juntas da porta.
2. Se necessário, ajuste a porta.
Consulte as instruções de montagem.
3. Se as juntas da porta estiverem
defeituosas, substitua-as. Contacte um
Centro de Assistência Técnica
Autorizado.
DADOS TÉCNICOS
Ficha de informação do produto
Marca comercial
Leonard
Modelo
LKG1843 PNC925503039
Categoria
7. Frigorífico-congelador
Classe de eficiência energética
A+
Consumo de energia em kWh por ano, com base nos
resultados de teste normalizados durante 24 horas. O
valor real do consumo de energia dependerá do mo‐
do de utilização do aparelho e da sua localização.
291
Volume de armazenagem em litros, frigorífico
196
Volume de armazenagem em litros, Zona de estrelas
-
Volume de armazenagem em litros, Zona de adega
-
Volume de armazenagem em litros, Vinho
-
Volume de armazenagem em litros, Total
268
Volume de armazenagem em litros, Congelador
72
Volume de armazenagem em litros, Compartimento
refrigerado
-
Volume de armazenagem em litros, Outros comparti‐
mentos
-
Classificação de estrelas do compartimento do con‐
gelador ao maior volume de armazenagem (l)
****
28 Leonard
Temperatura de design dos outros compartimentos >
14 °C (°C), se existentes
-
Sem gelo (S/N), Frigorífico
Não
Sem gelo (S/N), Congelador
Não
Segurança de corte de alimentação em h
22
Capacidade de congelamento em kg/24 h
4
Classe de climatização
SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mais baixa de utilização deste
eletrodoméstico, em °C
10
Temperatura ambiente mais alta de utilização deste
eletrodoméstico, em °C
43
Nível de emissão de ruído dB(A) re1 pW
36
Eletrodoméstico de encastrar S/N
Sim
A utilização deste eletrodoméstico é exclusivamente
para o armazenamento de vinho S/N
Não
Dados técnicos adicionais
Dimensões do nicho de
instalação
Altura
1780 mm
Largura
560 mm
Profundidade
550 mm
Tensão
230 - 240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na
placa de características, que está no
exterior ou no interior do aparelho e na
etiqueta de energia.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num ponto
de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
Leonard 29
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Användning
Daglig användning
29
30
32
33
34
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
35
36
37
40
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8 år
och personer med mycket omfattande och komplexa
funktionshinder, om de har fått rätt instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Allmän säkerhet
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
30 Leonard
Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de
som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra
den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara
neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med
lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Använd inte produkten innan den
installeras i den inbyggda strukturen.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i produkten.
• Vid första installationen eller om dörren
har hängts om, vänta minst 4 timmar
innan du ansluter till elnätet. Detta för
att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t ex
hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära element,
spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser som
är mycket fuktiga eller kalla.
Leonard 31
• När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
• Med produkten följer en påse med
torkmedel. Detta är ingen leksak. Det
är inget man kan äta. Kassera det
omedelbart.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
VARNING! När du sätter in din
produkt, se till att elsladden inte
kommer under produkten eller
skadas.
VARNING! Använd inte
grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett auktoriserat
servicecenter eller en elektriker för att
ersätta skadade komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det är
lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga flammor
eller antändningskällor finnas i rummet.
Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen. Detta
skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål från
frysdelen om händerna är våta eller
fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
Lampa inuti produkten
VARNING! Risk för elektrisk
stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
Skötsel och rengöring
VARNING! Risk för
personskador och skador på
produkten föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla kylapparaten.
32 Leonard
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten att
samlas på produktens botten.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Avfallshantering
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära värmeväxlaren.
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
INSTALLATION
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Plats
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
För att säkerställa bästa prestanda,
installera produkten på säkert avstånd
från värmekällor såsom element,
varmvattensberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt
kylens/frysens baksida.
Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Kli‐
mat‐
klass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16°C till + 32°C
ST
+16°C till + 38°C
T
+16°C till + 43°C
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper vid
användning utanför det
området. Korrekt funktion kan
endast garanteras inom angivet
temperaturområde. Kontakta
återförsäljaren, vår kundtjänst
eller närmsta servicecenter om
du är osäker på var du ska
installera produkten.
Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt
för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är jordad,
kontakta en kvalificerad elektriker för
att ansluta hushållsapparaten till en
separat jord enligt gällande
bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Leonard 33
Ventilationskrav
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
5 cm
FÖRSIKTIGHET! Se
monteringsanvisningarna för
installationen.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ANVÄNDNING
Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Vrid temperaturreglaget medurs till en
medelhög inställning.
Stänga av
Stäng av produkten genom att vrida
temperaturreglaget till "O"-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
1. Vrid temperaturreglaget mot de låga
inställningarna för att erhålla låga
kylnivåer.
2. Vrid temperaturreglaget mot de höga
inställningarna för att få höga
kylnivåer.
En medelhög inställning är i
regel lämpligast.
Den exakta inställningen bör
dock väljas med hänsyn till att
temperaturen inne i
hushållsapparaten beror på:
• rumstemperatur,
• hur ofta dörren öppnas,
• mängden matvaror som
förvaras,
• hushållsapparatens
placering.
FÖRSIKTIGHET! Om
produkten är inställd på en låg
temperatur och
omgivningstemperaturen är
hög eller full med matvaror, kan
kompressorn arbeta
kontinuerligt och medföra att
frost bildas på baksidan. I detta
fall måste temperaturreglaget
ställas in på en högre
temperatur för att möjliggöra
automatisk avfrostning och
därigenom också sänka
energiförbrukningen.
34 Leonard
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya produkter.
Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
rengöringsmedel, skurpulver,
klor eller oljebaserade
rengöringsmedel eftersom de
skadar ytan.
Placering av dörrfacken
För att kunna förvara matförpackningar av
olika storlekar kan dörrhyllorna placeras
på olika nivåer.
1. Dra hyllan uppåt lite i taget tills den
lossnar.
2. Placera om enligt behov.
Placera inte glashyllan ovanför
grönsakslådan för att
säkerställa korrekt
luftcirkulation.
Infrysning av färska matvaror
och förvaring av frysta matvaror
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring av
frysta och djupfrysta matvaror.
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i
avstängt läge, låt produkten stå på i minst
2 timmar med en hög inställning innan du
lägger in några matvaror.
När du ska frysa in matvaror, lägg dem i
det mellersta facket.
Maximal mängd livsmedel som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten som
sitter på produktens insida.
Infrysningsprocessen varar i 24 timmar,
lägg inte in andra livsmedel som ska
frysas under denna period.
När infrysningsprocessen är klar kan du
återställa tidigare inställda temperatur.
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under "Säkerhet
vid strömavbrott", måste den
tinade maten konsumeras
snabbt eller omedelbart tillagas
och sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
Leonard 35
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid som
står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är frysta.
Tillagningen tar i detta fall dock lite längre
tid.
Tillverkning av isbitar
Denna hushållsapparat är utrustad med
en eller flera brickor för tillverkning av
isbitar.
Använd inga metallinstrument
för att plocka ut brickorna ur
frysen.
1. Fyll dessa brickor med vatten
2. Placera isbrickorna i frysfacket.
Kalender för frysta livsmedel
Symbolerna visar olika typer av infrysta
matvaror.
Siffrorna anger förvaringstiden i månader
för de olika typerna av infrysta matvaror.
Huruvida den längsta eller kortaste
förvaringstiden för en viss matvara är giltig
beror på matvarans kvalitet och
behandling före infrysningen.
RÅD OCH TIPS
Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
• Ett gurglande och bubblande ljud hörs
från slingorna när köldmedlet pumpas
runt.
• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när kompressorn
slås på eller av.
Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
Tips för kylning av färska
livsmedel
• Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.
• Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
• Placera mat så att luft kan cirkulera fritt
omkring den.
Tips för kylning
Praktiska råd:
• Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
• Tillagad mat, kalla rätter: täck och
placera på vilken hylla som helst.
• Frukt och grönsaker: skölj noggrant och
lägg i speciallådan. Bananer, potatis,
lök och vitlök som inte är förpackade
bör inte förvaras i kylskåpet.
• Smör och ost: lägg i en lufttät behållare
eller vira in i aluminiumfolie eller i en
plastpåse för att få ut så mycket luft
som möjligt.
• Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
Tips för infrysning
• Frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
36 Leonard
• Slå in maten i aluminium- eller
plastfolie. Kontrollera att förpackningen
är lufttät.
• Undvik att placera färsk mat som precis
ska frysas in bredvid varandra för att
undvika att redan fryst mat tinar upp.
• Magra livsmedel håller bättre och
längre än feta. Salt förkortar matens
förvaringstid.
• Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det finns
risk för frostskador.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för
infrysning på varje separat förpackning
så att du kan hålla reda på
förvaringstiderna.
Tips för förvaring av fryst mat
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som möjligt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av matvarans tillverkare.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET! Koppla loss
produkten från eluttaget innan
du utför någon form av
underhåll.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten. Underhåll
och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad
servicetekniker.
Tillbehören och andra delar av
produkten är inte lämpliga för
rengöring i diskmaskin.
Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET! Du får inte
dra, flytta eller skada
rörledningarna och/eller
kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET! Var noga
med att inte skada kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna
och torka dem rena från eventuell
smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och kompressorn
(om de går att komma åt) på
produktens baksida med en borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet
varje gång kompressorn stannar under
normal användning. Det avfrostade vattnet
töms ut via en ränna i en särskild
behållare som sitter ovanför kompressorn
på kylskåpet baksida, där vattnet
avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
Leonard 37
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera
lager med tidningspapper och lägg
dem på en sval plats.
Avfrostning av frysen
FÖRSIKTIGHET! Använd
aldrig vassa metallverktyg för
att skrapa av frost från
evaporatorn, eftersom den kan
skadas. Använd inga
mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda
avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av
tillverkaren. En
temperaturökning hos frysta
matförpackningar kan förkorta
tiden som de kan förvaras utan
säkerhetsrisk.
Cirka 12 timmar före
avfrostningen ställer du in en
lägre temperatur för att bygga
upp en tillräcklig kylreserv för
driftsavbrottet.
En viss mängd frost bildas alltid på
fryshyllorna och runt det övre facket.
Frosta av frysen när frostlagret har en
tjocklek på cirka 3-5 mm.
1. Stäng av produkten eller koppla loss
den från eluttaget.
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
VARNING! Ta inte i fryst
mat med våta händer. Dina
händer kan frysa fast i
matvarorna.
3. Låt frysdörren stå öppen.
För att påskynda
avfrostningsprocessen kan du placera
en skål med varmt vatten i frysfacket.
Du kan också ta bort isbitar som
lossnar innan avfrostningen är klar.
4. Torka av insidan noga när
avfrostningen är klar.
5. Slå på produkten.
Efter tre timmar ska de matvaror läggas
tillbaka i frysfacket som du tidigare
plockade ut.
Långa uppehåll i användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
5.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Avfrosta produkten (om det behövs).
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att
inte dålig lukt bildas.
FÖRSIKTIGHET! Om du vill att
kylen/frysen lämnas påslagen,
be någon titta till den då och då
så att inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.
38 Leonard
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk pro‐
dukt till eluttaget. Kontakta en
behörig elektriker.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lampan”.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se "Drift".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kon‐
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstempe‐
ratur före infrysning.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Dörren är inte ordentligt
stängd eller packningen är
deformerad/smutsig.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Vattentömningspluggen är
inte korrekt placerad.
Placera vattentömningsplug‐
gen på rätt sätt.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se "Drift".
Vatten rinner på den bakre
väggen i kylskåpet.
Under den automatiska
avfrostningen tinar frost på
bakväggen.
Detta är normalt.
Vatten rinner inne i kylskå‐
pet.
Matvaror har placerats så
att de hindrar vattnet från
att rinna in i vattenupp‐
samlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Vattenutloppet är igen‐
täppt.
Rengör vattenutloppet.
Lampan fungerar inte.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Det har bildats för mycket
frost och is.
Leonard 39
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför kom‐
pressorn.
Anslut tömningsslangen till av‐
dunstningsbrickan.
Temperaturen i produkten är
för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre tempe‐
ratur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in‐
nan du lägger in dem.
Många matvaror inlagda
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för för‐
varing samtidigt.
Frosten är tjockare än 4-5
mm.
Avfrosta produkten.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det be‐
hövs.
Kalluft cirkulerar inte i pro‐
dukten.
Se till att kalluft kan cirkulera i
produkten.
Kontakta närmaste
auktoriserade serviceverkstad
om dessa råd inte löser
problemet.
1. Med fingrarna ska du sära lite på det
genomskinliga lockets båda sidor för
att haka loss dem och lossa locket
genom att dra det i pilarnas riktning.
1
Byte av lampan
Produkten har en
innerbelysning bestående av
en LED-lampa med lång
livslängd.
2
1
Vi rekommenderar starkt att
endast använda
originalreservdelar.
Använd endast LED-lampor
(E14-bas). Den maximala
effekten anges på
lampenheten.
FÖRSIKTIGHET! Koppla bort
kylskåpet från eluttaget.
2. Byt lampan mot en med samma effekt
och som är specialtillverkad för dessa
produkter.
3. Sätt tillbaka lampskyddet.
4. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
5. Öppna luckan.
40 Leonard
Kontrollera att belysningen tänds.
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
TEKNISKA DATA
Informationsblad
Varumärke
Leonard
Modell
LKG1843 PNC925503039
Kategori
7. Kyl - frys
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat
från standardiserade provningar under 24 timmar.
Den verkliga energiförbrukningen beror på hur appa‐
raten används och var den placeras
291
Förvaringsvolym i liter, kyl
196
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
268
Förvaringsvolym i liter, frys
72
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förva‐
ringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om
något
-
Frostfri (J/N), kyl
Nej
Frostfri (J/N), frys
Nej
Säkerhet vid strömavbrott i h
22
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
4
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna appa‐
rat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna appa‐
rat är avsedd att användas, i °C
43
Leonard 41
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
36
Inbyggd apparat J/N
Ja
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas
för förvaring av vin J/N
Nej
Ytterligare teknisk data
Inbyggnadsmått
Höjd
1780 mm
Bredd
560 mm
Djup
550 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
42 Leonard
Leonard 43
222376036-A-052019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising