Electrolux | ENN2852AOW | User manual | Electrolux ENN2852AOW Ohjekirja

Electrolux ENN2852AOW Ohjekirja
ENN2852AOW
FI
SV
Jääpakastin
Kyl-frys
Käyttöohje
Bruksanvisning
2
18
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................... 2
2. TURVALLISUUSOHJEET.................................................................................. 4
3. ASENNUS.......................................................................................................... 6
4. KÄYTTÖ............................................................................................................. 7
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ....................................................................................8
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...................................................................................10
7. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 11
8. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 12
9. ÄÄNET..............................................................................................................14
10. TEKNISET TIEDOT........................................................................................ 16
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
SUOMI
3
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on
asennettu turvallisesti kalusteeseen.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
•
•
•
•
Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
Laite sisältää pussin kuivausainetta.
Sitä ei ole tarkoitettu leikkikaluksi. Sitä
ei ole tarkoitettu syötäväksi. Hävitä se
välittömästi.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
SUOMI
•
•
•
•
•
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
•
•
•
•
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
5
Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät
tai kosteat.
Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden
asettamista pakastimeen.
Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa
ja eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
•
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
3. ASENNUS
Joissakin malleissa voi
esiintyä toiminnallisia
ongelmia, jos niitä käytetään
kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön
toiminta taataan vain
määritetyllä lämpötilavälillä.
Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Sijainti
Lue erilliset asennusohjeet
Parhaan mahdollisen toiminnan
varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa
lämmönlähteiden, kuten
lämpöpattereiden tai boilereiden tms.
lähelle eikä suoraan auringonvaloon.
Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana.
3.3 Sähköliitäntä
3.2 Sijoittaminen
•
Asenna laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa.
Ilmas‐
toluok‐
ka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – +32 °C
N
+16 °C – +32 °C
ST
+16 °C – +38 °C
T
+16 °C – +43 °C
•
•
•
Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
3.4 Ilmanvaihtovaatimukset
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen
takana.
SUOMI
5 cm
HUOMIO!
Lue asennusohjeet.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. KÄYTTÖ
4.1 Käyttöpaneeli
1
2
4
1
2
3
4
Lämpötilan LED-merkkivalo
FastFreeze LED-merkkivalo
FastFreeze -painike
Lämpötilan säädin
Virtapainike
3
4.2 Laitteen kytkeminen
toimintaan
vastaava merkkivalo LED syttyy. Arvo
muuttuu asteittain 2 °C:sta 8 °C:seen.
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Kosketa lämpötilan säädintä, jos
kaikki LED-merkkivalot ovat
sammuneet.
Alhaisin asetus: +2 °C.
Korkein asetus: +8 °C.
Keskiasento on yleensä
sopivin asetus.
4.3 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Valitse asetus ottamalla huomioon, että
sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat
seikat:
Paina lämpötilan säädintä 3 sekunnin
ajan.
Kaikki merkkivalot sammuvat.
•
•
•
•
4.4 Lämpötilan säätäminen
Käytä laitetta koskettamalla lämpötilan
säädintä, kunnes haluamaasi lämpötilaa
huoneen lämpötila
oven avaustiheys
säilytettävien elintarvikkeiden määrä
laitteen sijainti.
1. Kosketa lämpötilan säädintä.
Nykyisen lämpötilan merkkivalo vilkkuu.
Arvo säätyy yhden asetuksen verran
jokaisella lämpötilan säätimen
7
8
www.electrolux.com
kosketuskerralla. Vastaava LEDmerkkivalo vilkkuu hetken aikaa.
2. Kosketa lämpötilan säädintä, kunnes
vaadittu lämpötila on valittu.
4.5 FastFreeze -toiminto
FastFreeze-toiminto käynnistetään
painamalla FastFreeze-painiketta.
Laitteeseen syttyy LED-merkkivalo, joka
vastaa merkkivaloa FastFreeze.
FastFreeze-toiminto kytketään pois
päältä painamalla FastFreeze-painiketta
uudelleen.
FastFreeze-toiminnon merkkivalo
sammuu.
Toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin
kuluttua.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
5.2 Ovihyllyjen sijoittaminen
Tämä malli sisältää monikäyttöisen
säilytyslaatikon, jota voidaan liikuttaa
sivusuunnassa.
5.3 Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
1. Vedä hyllyä varovasti ylöspäin,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään.
2. Sijoita lokero sen jälkeen
haluamallesi korkeudelle.
Älä siirrä vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasihyllyä,
jotta jääkaapin ilmankierto
toimii oikein.
SUOMI
9
5.4 DYNAMICAIR -toiminto
DYNAMICAIR-toiminnon ansiosta
elintarvikkeet jäähtyvät nopeammin ja
osaston lämpötila on tasaisempi.
Kytke DYNAMICAIRtoiminto toimintaan, kun
ympäristön lämpötila on yli
25 °C.
Kytke puhallin päälle kytkimellä (A).
Vihreä merkkivalo (B) syttyy.
A
B
A
OK
B
OK
Kun olet lisännyt tuoreita
elintarvikkeita laitteeseen tai
kun ovi on avattu toistuvasti
tai pidemmäksi ajaksi, on
normaalia, ettei OK näy
näytössä. Odota vähintään
12 tuntia ennen lämpötilan
säätimen uudelleen säätöä.
5.6 Kosteuden säätö
Lasihylly on varustettu ilmanvaihtolistalla
(säädettävissä liukuvivulla), jonka
ansiosta vihanneslaatikon/-laatikoiden
kosteustasoa voidaan säätää.
Laitteen sammuttamisen
yhteydessä on muistettava
kytkeä puhallin pois päältä
painiketta (A) painamalla.
Vihreä merkkivalo (B)
sammuu.
5.5 Lämpötilan merkkivalo
Jääkaapissa on lämpötilanäyttö
elintarvikkeiden oikeaoppista säilytystä
varten. Laitteen sivuseinässä oleva
symboli osoittaa jääkaapin kylmimmän
osaston.
Jos näytössä näkyy OK (A), aseta
tuoreet elintarvikkeet symbolin
osoittamaan kohtaan. Säädä muussa
tapauksessa (B) lämpötilan säädin
alhaisempaan asetukseen ja odota 12
tuntia ennen lämpötilamittarin uudelleen
tarkistamista.
Kun ilmanvaihtoaukot ovat kiinni:
hedelmä- ja vihanneslaatikossa olevien
elintarvikkeiden luonnollinen kosteus
säilyy pitempään.
Kun ilmanvaihtoaukot ovat auki:
suurempi ilmankierto vähentää kosteutta
hedelmä- ja vihanneslaatikoissa.
5.7 Pakastaminen ja
pakastettujen elintarvikkeiden
säilyttäminen
Pakastin soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
10
www.electrolux.com
Kun käytät pakastinta ensimmäistä
kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson
jälkeen, anna laitteen toimia vähintään 2
tunnin ajan FastFreeze-toiminnolla. Kun
pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FastFreeze-toiminto vähintään 24 tuntia
ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Pakasta tuore ruoka asettamalla se
ylälokeroon.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki pitempään kuin
teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan,
sulaneet elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen
(kun ne ovat jäähtyneet).
lämpötilassa riippuen siitä, kuinka
nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta
otettuna. Kypsennys kestää tässä
tapauksessa pitempään.
5.9 Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai
useampi jääkuutioastia.
Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi
jääkuutioastiat pois
pakastimesta.
1. Täytä kyseiset astiat vedellä
2. Laita jääastiat pakastimeen.
5.10 Kylmävaraajat
Pakastimeen kuuluu vähintään yksi
kylmävaraaja, joka pidentää
kylmäsäilytysaikaa sähkökatkon tai
toimintahäiriön sattuessa.
5.8 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen
käyttöä jääkaapissa tai huoneen
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
6.1 Normaalin toiminnan äänet
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
•
•
•
•
Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
Huriseva ja sykkivä ääni
kompressorista jäähdytysaineen
kierron aikana.
Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin
kytkeytyessä päälle tai pois päältä.
•
Älä poista kylmävaraajia pakastimen
korista.
6.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
•
•
•
Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia
tai haihtuvia nesteitä.
Peitä ruoka kannella tai kääri se
folioon tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
6.4 Säilytysohjeita
6.2 Energiansäästövinkkejä
Vinkkejä:
•
•
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se
SUOMI
•
•
•
•
vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan
1-2 päivää.
Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat:
suojaa ja aseta mille tahansa hyllylle.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella ja aseta erityiseen laatikkoon.
Banaaneja, perunoita, sipulia ja
valkosipulia ei saa säilyttää
jääkaapissa ilman pakkausta.
Voi ja juusto: aseta erityiseen
ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri
alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
6.5 Pakastusohjeita
•
•
•
Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita
ja puhdistettuja elintarvikkeita.
Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja
sulatusta varten.
Kääri ruoat alumiinifolioon tai
talouskelmuun. Varmista, että
pakkaukset ovat ilmatiiviit.
•
•
•
•
11
Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien
viereen välttääksesi pakastetettujen
ruokien lämpötilan nousun.
Vähärasvaiset ruoat säilyvät
paremmin kuin rasvaiset. Suola
lyhentää elintarvikkeiden
säilytysaikaa.
Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
6.6 Pakasteiden säilytysohjeita
•
•
•
•
Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
Aseta pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
Älä käytä tuotetta pakkaukseen
merkityn viimeisen käyttöpäivän
jälkeen.
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Yleiset varoitukset
HUOMIO!
Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa
ainoastaan valtuutettu
huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä
astianpesukoneessa.
7.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
12
www.electrolux.com
7.3 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä
oleva sulatusveden tyhjennysaukko on
tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin,
jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien
päälle.
muodostu laitteen toiminnan aikana
pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
7.5 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
7.4 Pakastimen sulattaminen
HUOMIO!
Jos haluat jättää laitteen
päälle, pyydä jotakin toista
henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet
aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu lait‐
teesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla
kiinni pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pisto‐
rasiaan.
Pistorasiaan ei tule jänni‐ Kokeile kytkemällä pistorasi‐
tettä.
aan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilas‐
sa.
Sulje ja avaa ovi.
SUOMI
Ongelma
Kompressori käy jatkuvas‐
ti.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
13
Lämpötila on asetettu vir‐ Katso kohta "Käyttö".
heellisesti.
Laitteeseen on pantu mo‐ Odota muutama tunti ja tar‐
nia elintarvikkeita sama‐ kista lämpötila uudelleen.
naikaisesti.
Huoneen lämpötila on
liian korkea.
Katso ilmastoluokan tauluk‐
ko arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinko‐ Anna ruoan jäähtyä huoneen
neeseen liian lämpimänä. lämpötilaan ennen pakasta‐
mista.
Laitteessa on liikaa huur‐
retta ja jäätä.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
"FastFreeze -toiminto"on
kytketty päälle.
Katso kohta "FastFreeze toiminto".
Ovea ei ole suljettu oi‐
kein tai tiiviste on epä‐
muodostunut/likainen.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Laite on täytetty täyteen
ja siihen on asetettu al‐
haisin lämpötila.
Säädä lämpötila korkeam‐
maksi. Katso kohta "Käyttö".
Laitteen lämpötila-asetus Säädä lämpötila korkeam‐
on liian matala ja ympä‐ maksi. Katso kohta "Käyttö".
ristölämpötila liian kor‐
kea.
Kompressori ei käynnisty
heti "FastFreeze"-painik‐
keen painamisen tai läm‐
pötilan muuttamisen jäl‐
keen.
Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.
Vettä valuu jääkaapin si‐
sälle.
Elintarvikkeet estävät ve‐ Tarkista, että elintarvikkeet
den valumisen vedenke‐ eivät kosketa takaseinään.
ruukaukaloon.
Vettä valuu lattialle.
Kompressori käynnistyy jon‐
kin ajan kuluttua.
Veden tyhjennysaukko
on tukossa.
Puhdista veden tyhjennys‐
aukko.
Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin ylä‐
puolella olevaan haihdu‐
tusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poisto‐
putki haihdutusastiaan.
14
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Lämpötilaa ei voi säätää.
"FastFreeze -toiminto"on
kytketty päälle.
Kytke "FastFreeze -toiminto"
pois päältä manuaalisesti tai
odota, kunnes toiminto nol‐
lautuu automaattisesti läm‐
pötilan asettamiseksi. Katso
kohta "FastFreeze -toiminto".
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädet‐ Säädä lämpötila korkeam‐
ty oikein.
maksi/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpi‐
miä.
Anna ruokien lämpötilan las‐
kea huoneen lämpötilaan en‐
nen kuin laitat ruoat laittee‐
seen.
Laitteeseen on lisätty pal‐ Lisää laitteeseen vähemmän
jon ruokia samalla ker‐
ruokia yhdellä kertaa.
taa.
Ovea on avattu liian
usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
"FastFreeze -toiminto"on
kytketty päälle.
Katso kohta "FastFreeze toiminto".
Laitteen kylmän ilman
kierto ei toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Kaikki lämpötila-asetuksen On tapahtunut lämpötilan Ota yhteyttä valtuutettuun
LED-valot vilkkuvat sama‐ mittausvirhe.
huoltoliikkeeseen. Jäähdy‐
naikaisesti.
tysjärjestelmä pitää elintar‐
vikkeet kylminä, mutta läm‐
pötilaa ei voi säätää.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
8.3 Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
9. ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
SUOMI
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
15
16
www.electrolux.com
10. TEKNISET TIEDOT
10.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
Electrolux
Malli
ENN2852AOW 925505024
Luokka
7. Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A++
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuo‐
dessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin
aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu
laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
228
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
192
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
253
Käyttötilavuus litraa, pakastin
61
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on
suurin (l)
****
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C
(°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Ei
Frost free (K/E), pakastin
Kyllä
Sähkökatkosuojattu h
20
Pakastuskyky kg/24h
4
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
39
Integroitu laite K/E
Kyllä
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyt‐
tämiseen K/E
Ei
SUOMI
10.2 Tekniset lisätiedot
Asennusmitat
Korkeus
1780 mm
Leveys
560 mm
Syvyys
550 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
17
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
18
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................18
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................20
3. INSTALLATION................................................................................................ 22
4. ANVÄNDNING..................................................................................................23
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 23
6. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 26
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 26
8. FELSÖKNING...................................................................................................27
9. BULLER............................................................................................................30
10. TEKNISKA DATA........................................................................................... 31
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
19
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för unga och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionsnedsättningar, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Av säkerhetsskäl, använd inte
produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
•
•
•
•
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
Med produkten följer en påse med
torkmedel. Detta är ingen leksak. Det
är inget man kan äta. Kassera det
omedelbart.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
•
Produkten måste jordas.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
•
•
•
•
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
21
Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
Frys inte mat igen som en gång tinats.
Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
22
www.electrolux.com
•
•
•
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
•
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.3 Elektrisk anslutning
•
3.1 Plats
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
För att säkerställa bästa prestanda,
installera produkten på säkert avstånd
från värmekällor såsom element,
varmvattensberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt
kylens/frysens baksida.
3.2 Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimat‐
klass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16°C till + 32°C
ST
+16°C till + 38°C
T
+16°C till + 43°C
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper
vid användning utanför det
området. Korrekt funktion
kan endast garanteras inom
angivet temperaturområde.
Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.
•
•
•
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
3.4 Ventilationskrav
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FÖRSIKTIGHET!
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
SVENSKA
23
4. ANVÄNDNING
4.1 Kontrollpanel
1
2
4
1
2
3
4
Temperaturindikatorlampa
FastFreeze indikator LED
FastFreeze-knapp
Temperaturreglage
PÅ/AV-knapp
3
4.2 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på temperaturreglaget om alla
LED-indikatorer är släckta.
4.3 Stänga av
Fortsätt trycka på temperaturreglaget i 3
sekunder.
Alla kontrollampor är släckta.
•
•
mängden livsmedel som förvaras
produkten plats.
1. Tryck på temperaturreglaget.
Indikatorn för nuvarande temperatur
blinkar. Varje gång du trycker på
temperaturreglaget förflyttar sig
inställningen en position. Motsvarande
LED blinkar ett tag.
2. Tryck på temperaturreglaget tills
önskad temperatur valts.
4.4 Temperaturreglering
4.5 FastFreeze-funktion
Ställ in produkten genom att trycka på
temperaturreglaget tills LED som
motsvarar önskad temperatur tänds.
Valet sker i steg från +2°C till +8°C.
Du kan aktivera FastFreeze-funktionen
genom att trycka på FastFreezeknappen.
Kallaste inställning: +2°C.
Varmaste inställning: +8°C.
En medelhög inställning är i
regel lämpligast.
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
•
•
rumstemperatur
hur ofta man öppnar dörren
LED som motsvarar kontrollampan
FastFreeze tänds.
Du kan avaktivera FastFreeze-funktionen
genom att trycka på FastFreeze-knappen
igen.
Kontrollampan FastFreeze släcks.
Denna funktion stängs av
automatiskt efter 52 timmar.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
24
www.electrolux.com
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
5.2 Placering av dörrfacken
För att kunna förvara matförpackningar
av olika storlekar kan dörrhyllorna
placeras på olika nivåer.
1. Dra hyllan uppåt lite i taget tills den
lossnar.
2. Placera om enligt behov.
För att behålla korrekt
luftcirkulation ska inte
glashyllan placeras ovanför
grönsakslådan.
5.4 DYNAMICAIR-funktion
DYNAMICAIR-funktionen gör att maten
kyls ner snabbt och håller en jämnare
temperatur i utrymmet.
Sätt på DYNAMICAIR när
rumstemperaturen är högre
än 25 °C.
Tryck på brytaren (A) för att slå på
fläkten. Den gröna lampan (B) tänds.
A
B
Den här modellen är utrustad med en
variabel förvaringslåda som kan
flyttas i sidled.
5.3 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
När du stänger av produkten
måste du komma ihåg att
stänga av fläkten genom att
trycka på knapp (A). Den
gröna indikatorlampan (B)
slocknar.
5.5 Temperaturdisplay
För att förvara matvarorna rätt är kylen
försedd med temperaturindikator.
Symbolen vid sidan av kylen anger det
kallaste området i kylen.
Om OK visas (A) lägger du in färska
matvaror i området som indikeras med
symbolen, om inte (B) justerar du
temperaturvredet till en kallare inställning
och väntar 12 timmar innan du
kontrollerar temperaturindikatorn igen.
SVENSKA
A
OK
B
OK
När du har lagt in färsk mat i
produkten eller när du
öppnat dörren flera gånger
under en lång tid är det
normalt att meddelandet OK
försvinner. Vänta i minst 12
timmar innan du ändrar på
temperaturkontrollen.
5.6 Fuktkontroll
Glashyllan har ventilationsöppningar
(som kan regleras med en spak) som gör
det möjligt att reglera luftfuktigheten i
grönsakslådan/lådorna.
25
timmar med FastFreeze-funktionen
påslagen innan några produkter stoppas
i facket. För infrysning av färska
livsmedel, aktivera FastFreezefunktionen minst 24 timmar innan
livsmedlet som ska frysas placeras i
frysfacket.
När du ska frysa in matvaror, lägg dem i
det översta facket.
Maximal mängd livsmedel som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten som sitter på produktens
insida.
Infrysningsprocessen varar i 24 timmar,
lägg inte in andra livsmedel som ska
frysas under denna period.
I händelse av en oavsiktlig avfrostning,
t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som anges i den
tekniska informationen under "Säkerhet
vid strömavbrott", måste den tinade
maten konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och sedan frysas in
på nytt (när maten har kallnat).
5.8 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid
som står till förfogande för upptiningen.
När ventilationsöppningarna är stängda:
det naturliga fuktinnehållet hos
matvarorna i frukt- och grönsakslådan
bevaras längre.
När ventilationsöppningarna är öppna:
högre luftcirkulation resulterar i en lägre
fuktnivå i frukt- och grönsakslådan.
5.7 Infrysning av färska
matvaror och förvaring av frysta
matvaror
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
Vid första uppstarten eller efter en period
ur bruk ska apparaten gå i minst 2
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är
frysta. Tillagningen tar i detta fall dock
lite längre tid.
5.9 Tillverkning av isbitar
Denna hushållsapparat är utrustad med
en eller flera brickor för tillverkning av
isbitar.
Använd inga
metallinstrument för att
plocka ut brickorna ur frysen.
1. Fyll dessa brickor med vatten
2. Placera isbrickorna i frysfacket.
5.10 Frysklampar
Frysen är utrustad med minst en
frysklamp som ökar förvaringstiden i
händelse av ett strömavbrott eller
funktionsfel.
26
www.electrolux.com
6. RÅD OCH TIPS
6.1 Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
•
•
•
•
Ett gurglande och bubblande ljud hörs
från slingorna när köldmedlet pumpas
runt.
Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när
kompressorn slås på eller av.
•
•
6.5 Tips för infrysning
•
•
•
6.2 Tips för energibesparing
•
•
Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
Avlägsna inte kylackumulatorerna från
fryskorgen.
6.3 Tips för kylning av färska
livsmedel
•
•
•
Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.
Täck över eller förpacka maten,
särskilt om den har en stark smak.
Placera mat så att luft kan cirkulera
fritt omkring den.
förpackade bör inte förvaras i
kylskåpet.
Smör och ost: lägg i en lufttät
behållare eller vira in i aluminiumfolie
eller i en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.
Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
•
•
•
•
Frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.
Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
Slå in maten i aluminium- eller
plastfolie. Kontrollera att
förpackningen är lufttät.
Undvik att placera färsk mat som
precis ska frysas in bredvid varandra
för att undvika att redan fryst mat tinar
upp.
Magra livsmedel håller bättre och
längre än feta. Salt förkortar matens
förvaringstid.
Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det
finns risk för frostskador.
Det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat
förpackning så att du kan hålla reda
på förvaringstiderna.
6.4 Tips för kylning
6.6 Tips för förvaring av fryst
mat
Praktiska råd:
•
•
•
•
Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
Tillagad mat, kalla rätter: täck och
placera på vilken hylla som helst.
Frukt och grönsaker: skölj noggrant
och lägg i speciallådan. Bananer,
potatis, lök och vitlök som inte är
•
•
•
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
Transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som
möjligt.
När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
Överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av matvarans tillverkare.
SVENSKA
7.1 Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför
någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten.
Underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en
auktoriserad servicetekniker.
27
stannar under normal användning. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på kylskåpet baksida, där
vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte lämpliga
för rengöring i diskmaskin.
7.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
7.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.4 Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
7.5 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
FÖRSIKTIGHET!
Om du vill att kylen/frysen
lämnas påslagen, be någon
titta till den då och då så att
inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.
28
www.electrolux.com
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordent‐
ligt i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk
produkt till eluttaget. Kontak‐
ta en behörig elektriker.
Lampan är i standbyläge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad.
Lampan fungerar inte.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Temperaturen är felaktigt Se "Drift".
inställd.
Många matvaror har
lagts in samtidigt.
Vänta några timmar och kon‐
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för Se klimatklasstabellen på
hög.
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts Låt mat svalna till rumstem‐
in.
peratur före infrysning.
Det har bildats för mycket
frost och is.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Funktionen "FastFreeze"
är påslagen.
Se "FastFreeze"-.
Dörren är inte ordentligt
stängd eller packningen
är deformerad/smutsig.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Produkten är full med
Ställ in en högre temperatur.
livsmedel och är inställd Se "Drift".
på den lägsta temperatu‐
ren
Produktens inställda tem‐ Ställ in en högre temperatur.
peratur är för låg och om‐ Se "Drift"
givningstemperaturen är
för hög.
Kompressorn startar inte
omedelbart när "FastFree‐
ze" trycks in eller när tem‐
peraturen ändras.
Detta är normalt och indi‐ Kompressorn startar efter en
kerar inte att något fel
stund.
har uppstått.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
29
Åtgärd
Vatten rinner inne i kylskå‐ Matvaror har placerats så Kontrollera att inga matvaror
pet.
att de hindrar vattnet från har kontakt med den bakre
att rinna in i vattenupp‐
väggen.
samlaren.
Vattenutloppet är igen‐
täppt.
Rengör vattenutloppet.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför
kompressorn.
Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte
ställas in.
Funktionen "FastFreeze"
är påslagen.
Stäng av "FastFreeze" ma‐
nuellt eller vänta med att
ställa in temperaturen tills
funktionen har återställts au‐
tomatiskt. Se "FastFreeze"-.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt Ställ in en högre/lägre tem‐
inställd.
peratur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in‐
nan du lägger in dem.
Många matvaror har
Lägg in färre matvaror för
lagts in för förvaring sam‐ förvaring samtidigt.
tidigt.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Funktionen "FastFreeze"
är påslagen.
Se "FastFreeze"-.
Kalluft cirkulerar inte i
produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera
i produkten.
Alla temperaturinställnings‐ Ett fel har inträffat i mät‐
lamporna blinkar samtidigt. ningen av temperaturen.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad. Kyl‐
systemet fortsätter att hålla
matvarorna kalla, men tem‐
peraturen kan inte justeras.
8.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
30
www.electrolux.com
8.3 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
9. BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
SVENSKA
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
10. TEKNISKA DATA
10.1 Informationsblad
Varumärke
Electrolux
Modell
ENN2852AOW 925505024
Kategori
7. Kyl - frys
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resul‐ 228
tat från standardiserade provningar under 24 tim‐
mar. Den verkliga energiförbrukningen beror på
hur apparaten används och var den placeras
Förvaringsvolym i liter, kyl
192
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
253
Förvaringsvolym i liter, frys
61
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största för‐
varingsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C),
om något
-
Frostfri (J/N), kyl
Nej
Frostfri (J/N), frys
Ja
Säkerhet vid strömavbrott i h
20
31
32
www.electrolux.com
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
4
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
39
Inbyggd apparat J/N
Ja
Denna apparat är avsedd att uteslutande använ‐
das för förvaring av vin J/N
Nej
10.2 Ytterligare teknisk data
Inbyggnadsmått
Höjd
1780 mm
Bredd
560 mm
Djup
550 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
33
34
www.electrolux.com
SVENSKA
35
222376909-A-31209
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising