AEG | SCE81821LC | User manual | Aeg SCE81821LC Ръководство за употреба

Aeg SCE81821LC Ръководство за употреба
SCE81821LC
BG
HU
USER
MANUAL
Ръководство за употреба
Хладилник-фризер
Használati útmutató
Hűtő - fagyasztó
2
22
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 4
3. ИНСТАЛИРАНЕ...................................................................................................6
4. ДЕЙСТВИЕ.......................................................................................................... 7
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................11
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ..................................................................................12
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ..................................................................................14
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ....................................................... 15
9. ШУМОВЕ............................................................................................................ 19
10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.................................................................................... 20
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
БЪЛГАРСКИ
3
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и хора с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8годишна възраст и хора с тежки или комплексни
увреждания, ако те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
1.2 Основна безопасност
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси
и други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в
корпуса на уреда или във вградената структура,
без да са възпрепятствани.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични
приспособления или други средства за ускоряване
на процеса на размразяване, освен препоръчаните
от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната
верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в
отделенията за съхранение на храна, освен ако не
са от типа, препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да
почистите уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, грапави,
почистващи кърпи, разтворители или метални
предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като
кутии аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Не използвайте уреда, преди да го
инсталирате във вградената
конструкция.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
•
•
•
•
•
•
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
Това е, за да се позволи на
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
Не инсталирайте този уред на
места, които са прекалено влажни
или студени.
Когато местите уреда, повдигнете
го от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
Уредът съдържа торбичка с
дехидратант. Това не е играчка.
Това не е храна. Моля, изхвърлете
незабавно.
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
ВНИМАНИЕ!
При позициониране на
уреда се уверете, че
захранващият кабел не е
закачен или повреден.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте
разклонители или
адаптери с много входове.
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е
под нивото на основния контакт за
захранване.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
5
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от контузии,
изгаряния, електрически
удар или пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с
високо ниво на екологична
съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната
верига със съдържание на изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението
на уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в
уреда, освен ако те са одобрени от
производителя.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма
пламъци и запалими източници в
стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте горещи съдове да
се допират до пластмасовите части
на уреда.
Не поставяйте газирани напитки
във фризерното отделение. Това
ще създаде натиск върху
контейнера за напитки.
Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение,
ако ръцете ви са мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
Опаковайте храните в материал,
подходящ за контакт с храна, преди
да ги поставите в отделението на
фризера.
6
www.aeg.com
2.4 Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
Видът лампи, използвани в този
уред, е само за домакински уреди.
Не я използвайте за битово
осветление.
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
•
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.7 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
Хладилната верига и
изолационните материали на този
уред са благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
2.6 Обслужване
•
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Местоположение
За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.
За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч
от източници на топлина, като
радиатори, бойлери, пряка слънчева
светлина и др. Погрижете се да има
свободна циркулация на въздух по
вътрешната задна стена на корпуса.
3.2 Разполагане
Монтирайте уредът в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението
отговаря на климатичния клас,
посочен на табелката с данни на
уреда.
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
БЪЛГАРСКИ
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
Т
+16°C до + 43°C
•
Възможно е да се появят
функционални проблеми
при някои видове модели,
ако се работи извън
рамките на посочения
диапазон. Правилната
работа е гарантирана,
единствено ако се
извършва в посочения
температурен диапазон.
Ако имате съмнения
относно това къде да
монтирате уреда,
обърнете се към
търговеца, отдела за
обслужване на клиенти
или най-близкия
оторизиран сервизен
център.
•
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са
спазени.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
3.4 Изисквания за
вентилация
Въздушният поток зад уреда трябва
да е достатъчен.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Електрическо свързване
•
•
min.
200 cm2
Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
За инсталация вижте
инструкциите за монтаж.
4. ДЕЙСТВИЕ
4.1 Командно табло
1
8
1 Екран
7
6
5
7
4
3
2
2 Бутон за повишаване на
температурата на фризера
8
www.aeg.com
3 Бутон за намаляване на
температурата на фризера
4 OK
5 Mode
6 Бутон за повишаване на
температурата на хладилника
7 Бутон за намаляване на
температурата на хладилника
8 ON/OFF
Можете да промените предварително
зададения звук за бутоните, като
натиснете заедно бутона Mode и
бутона за намаляване на
температурата за няколко секунди.
Промяната е обратима.
4.2 Екран
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
4.3 Включване
1. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
2. Натиснете ON/OFF на уреда, ако
дисплеят е изключен.
Индикаторите за температура
показват зададената температура
по подразбиране.
Звуковата аларма може да
се включи след няколко
секунди.
За да нулирате алармата,
вижте "Аларма за висока
температура".
За да изберете различна температура,
вижте "Регулиране на температурата".
Ако на дисплея се появи "dEMo",
вижте раздел "Отстраняване на
неизправности".
4.4 Изключване
1. Натиснтете бутона ON/OFF на
уреда за 5 секунди.
Дисплеят се изключва.
A. Индикатор на хладилното
отделение
B. Индикатор на таймера
/Индикатор за температурата
C. индикатор ON/OFF
D. функция Coolmatic
E. Режим Holiday
F. функция Frostmatic
G. Индикатор за температура
H. Индикатор на фризерното
отделение
I. Индикатор за аларми
J. функция ChildLock
K. функция DrinksChill
2. Изключете щепсела от
захранващия контакт.
4.5 Регулиране на
температурата
Задайте температурата на уреда чрез
натискане на регулаторите на
температурата.
Зададена температура по
подразбиране:
• +5°C за хладилника
• -18°C за фризера
Индикаторите за температура
показват зададената температура.
Зададената температура
ще бъде достигната в
рамките на 24 часа.
След спиране на тока
зададената температура
остава запаметена.
БЪЛГАРСКИ
4.6 Включване на
хладилника
За да включите хладилника, е
достатъчно да натиснете регулатора
за температура на хладилника. За да
включите хладилника по друг начин:
1. Натиснете Mode докато се появи
съответната икона.
Индикаторът на хладилника OFF мига.
2. Натиснете OK, за да потвърдите.
Индикаторът на хладилника OFF се
изключва.
За да изберете различна
температура, вижте
"Регулиране на
температурата".
4.7 Изключване на
хладилника
1. Натиснете Mode докато се появи
съответната икона.
Индикаторът OFF за изключен
хладилник и индикаторът за хладилно
отделение премигват.
Индикаторът за температура на
хладилника показва тирета.
2. Натиснете OK, за да потвърдите.
Появява се индикаторът OFF на
хладилника.
4.8 функция Coolmatic
Ако се налага да поставите голямо
количество топла храна, например
след пазаруване, ви предлагаме да
активирате функцията Coolmatic, за да
изстудите продуктите по-бързо и да
избегнете затоплянето на останалата
храна, която вече се намира в
хладилника.
1. Натиснете Mode, докато се появи
съответната икона.
Индикаторът Coolmatic мига.
2. Натиснете OK за потвърждение.
Индикаторът Coolmatic се показва.
Функцията Coolmatic се изключва
автоматично след приблизително 6
часа.
За да изключите функцията преди
автоматичното й изключване,
повторете процедурата.
9
Функцията се деактивира
чрез избор на друга
зададена температура на
хладилника.
4.9 Режим Holiday
Този режим дава възможност да
държите уреда затворен и празен по
време на дълга ваканция без да се
образуват неприятни миризми.
1. Натиснете Mode, докато се появи
съответната икона.
Индикаторът Holiday мига.
Индикаторът за температура показва
зададената температура.
2. Натиснете OK за потвърждение.
Индикаторът Holiday се показва.
Този режим се изключва
след избиране на различна
температура.
4.10 функция Frostmatic
Функцията Frostmatic ускорява
замразяването на пресните храни и в
същото време предпазва вече
съхраняваните храни от нежелано
затопляне.
1. За да активирате тази функция,
натиснете бутона Mode, докато се
появи съответната икона.
Индикаторът Frostmatic мига.
2. Натиснете бутона OK за
потвърждение.
Индикаторът Frostmatic се показва.
Тази функция спира автоматично след
52часа.
За да изключите функцията преди
автоматичния край, повторете
процедурата, докато се изключи
индикаторът Frostmatic.
Функцията се деактивира
чрез избор на друга
зададена температура.
4.11 Функция ChildLock
Активирайте функцията ChildLock, за
да заключите бутоните от неволно
натискане.
10
www.aeg.com
1. Натиснете Mode, докато се появи
съответната икона.
Индикаторът ChildLock мига.
2. Натиснете OK, за да потвърдите.
Индикаторът ChildLock се показва.
За да изключите функцията ChildLock,
повторете процедурата, докато се
изключи индикаторът ChildLock.
4.12 функция DrinksChill
Функцията DrinksChill се използва за
задаване на звуков сигнал в
предпочитан час, подходяща
например, когато за определена
рецепта се изисква изстудяване на
продуктите за определен период от
време.
Тя е удобна също когато е
необходимо напомняне, за да не
забравите бутилки, поставени във
фризера за по-бързо охлаждане.
1. Натиснете Mode, докато се появи
съответната икона.
Индикаторът DrinksChill мига.
Таймерът показва зададената
стойност (30 минути) в продължение
на няколко секунди.
2. Натиснете регулатора на таймера,
за да промените зададената
стойност на таймера от 1 до 90
минути.
3. Натиснете OK, за да потвърдите.
Индикаторът DrinksChill се показва.
Таймерът започва да мига (min).
Когато отброяването приключи,
индикаторът DrinksChill премигва и
прозвучава звуков алармен сигнал.
Натиснете бутон OK, за да изключите
сигнала и да преустановите
функцията.
За да изключите функцията, повторете
процедурата докато индикаторът
DrinksChill се изключи.
Можете да промените
времето във всеки един
момент по време на
отброяването и в края,
като натиснете бутона за
намаляване на
температурата или този за
увеличаването й.
4.13 Аларма за висока
температура
Нарастване на температурата в
отделението на фризера (напр.
поради по-ранна загуба
електрозахранване) се означава с
премигване на алармената икона и
индикаторите за температурата във
фризера и задействане на звукова
аларма.
Натиснете произволен бутон.
Звуковата аларма се изключва.
Индикаторът за температура на
фризера показва най-високата
температура, достигната за няколко
секунди, след което отново показва
зададената температура.
Индикаторът за аларма
продължава да мига,
докато не се възобновят
нормалните условия.
4.14 Аларма за отворена
врата
Ако вратичката е оставена отворена в
продължение на около 90 секунди,
звуковата аларма се включва и
индикаторът на алармата започва да
мига.
Алармата спира след затваряне на
вратичката. По време на алармата
звуковият сигнал може да бъде
заглушен чрез натискане на който и да
било бутон.
БЪЛГАРСКИ
11
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Почистване на
вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите
вътрешността и всички вътрешни
принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като
ще повредят покритието.
5.2 Позициониране на
рафтовете на вратата
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна
големина, рафтовете на вратата могат
да се поставят на различна височина.
1. Постепенно издърпайте рафта,
докато се освободи.
2. Необходимо е препозициониране.
Този модел е оборудван с
променлива кутия за съхранение,
която може да се мести настрани.
5.3 Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани
със серия от плъзгачи, така че
рафтовете да могат да се разположат
според предпочитанията ви.
1
2
Не премествайте
стъкления рафт над
чекмеджето за зеленчуци,
за да осигурите правилна
циркулация на въздуха.
12
www.aeg.com
5.4 Замразяване и
съхранение на замразени
храни
Фризерното отделение е подходящо
за замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение
на готови дълбоко замразени
продукти.
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който уредът не е
използван, оставете го да работи поне
2 часа с включена функция Frostmatic,
преди да поставите хранителните
продукти в отделението.
За замразяване на пресни хранителни
продукти ги поставете в средното
отделение.
Максималното количество храна,
което може да се замрази в рамките
на 24 часа, е указано на табелката с
данни (етикет, поставен във
вътрешността на уреда).
Процесът на замразяване трае 24
часа, не добавяйте други хранителни
продукти за замразяване по време на
този период.
5.5 Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани,
могат да се размразят в хладилника
или при стайна температура, в
зависимост от времето, с което
разполагате.
Малките парчета могат да се готвят
дори все още замразени, направо от
фризера: в такъв случай готвенето ще
отнеме повече време.
5.6 Приготвяне на кубчета
лед
Този уред е оборудван с една или
повече тавички за приготвяне на
кубчета лед.
Не използвайте метални
инструменти за изваждане
на тавичките от фризера.
1. Напълнете тези тавички с вода
2. Поставете тавичките за лед в
отделението на фризера.
В случай на случайно
размразяване, например
поради спиране на тока,
ако уредът е бил изключен
за по-дълго време,
отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу
"Време на повишаване",
замразената храна трябва
се консумира бързо или да
се сготви веднага и след
това да се замрази отново
(след охлаждане).
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
6.1 Звуци при нормална
работа:
•
Следните звуци са нормални по време
на работа:
•
•
Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен
от термично разширение
(естествен физически феномен,
който не е опасен).
БЪЛГАРСКИ
•
Слаб звук на щракане от
температурния регулатор, когато
компресорът се включва или
изключва.
6.5 Съвети за замразяване
•
6.2 Съвети за икономия на
електроенергия
•
•
•
Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
6.3 Съвети за съхраняване
в хладилник на пресни
хранителни продукти
•
•
•
Не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в
хладилника.
Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
Поставяйте храната така, че
въздухът да може свободно да
циркулира около нея.
6.4 Съвети за охлаждане
•
•
•
•
Полезни съвети:
•
•
•
•
•
Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата
за зеленчуци. Съхранявайте месо
за най-много 1-2 дена.
Готвени храни, студени блюда:
покрийте и поставете на които и да
е шкаф.
Плодове и зеленчуци: почистете
обстойно и поставете в специалния
шкаф. Банани, картофи, лук и
чесън не трябва да се съхраняват в
хладилника, ако не са пакетирани.
Масло и сирене: поставете в
специален запечатан контейнер
или увийте в алуминиево фолио
или полиетиленова торба, за да
извадите колкото може повече
въздух.
Бутилки: затворете с капачка и
поставете или на поставката за
бутилки (ако е възможно) или на
рафта за бутилки на вратата.
13
Замразявайте само
висококачествени, свежи и
почистени хранителни продукти.
За по-ефективно замразяване и
размразяване разделете храната
на малки порции.
Опаковайте храната в алуминиево
фолио или полиетилен. Уверете се,
че опаковките са херметични.
За да избегнете повишаване в
температурата на вече замразена
храна, не поставяйте прясна
незамразена храна в
непосредствена близост.
Постните храни се съхраняват подобре от мазните. Солта намалява
периода на съхранение на
продуктите.
Не консумирайте ледени кубчета,
лед или ледени близалки
непосредствено преди изваждането
им от фризера. Риск от
замръзвания.
Препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да
можете да проверявате етикета за
времето на съхранение.
6.6 Съвети за съхранение
на замразени храни
•
•
•
•
Уверете се, че готовите замразени
хранителни продукти са били
правилно съхранявани от
търговеца.
Постарайте се замразените
хранителни продукти да бъдат
пренесени от магазина до фризера
за възможно най-кратко време.
Веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно.
Не превишавайте срока на
съхранение, посочен от
производителя на хранителния
продукт.
14
www.aeg.com
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от
контакта преди
извършването на каквито и
да било операции по
поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в
охлаждащия блок;
следователно
поддръжката и
презареждането трябва да
се извършват от
упълномощени техници.
Принадлежностите и
частите на уреда не са
подходящи за миене в
съдомиялна машина.
7.2 Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не дърпайте, не движете и
не повреждайте тръбите
и/или кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не повреждайте
охлаждащата система.
Уредът трябва да се почиства
редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на
уреда и ще реализира икономия на
енергия
7.3 Размразяване на
хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от
изпарителя в хладилното отделение
при всяко спиране на компресора на
електромотора. Водата от
размразяването се оттича по улей и се
събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда,
над електромотора на компресора,
откъдето се изпарява.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
вода в средата на канала на
хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
БЪЛГАРСКИ
7.4 Обезскрежаване на
фризера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте остри
метални инструменти за
изстъргване на скрежа от
изпарителя, за да не го
повредите. Не използвайте
машинни съоръжения или
други средства за
ускоряване на процеса на
размразяване, различни от
препоръчаните от
производителя.
Покачването на
температурата на
замразени опаковки с
храна по време на
размразяването може да
съкрати техния безопасен
срок на съхранение.
Около 12 часа преди
размразяването, задайте
по-ниска температура, за
да се натрупа достатъчен
запас от студ за
прекъсването на работата.
Известно количество скреж винаги ще
се натрупва по рафтовете на фризера
и около горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът
скреж достигне дебелина 3-5 мм.
1. Изключете уреда или изтеглете
щепсела от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в
няколко пласта вестници и я
поставете на хладно място.
3. Оставете вратата отворена.
За да ускорите размразителния
процес, поставете съд с топла
вода във фризерното отделение.
Освен това, отстранете
парченцата лед, които се отделят
преди края на размразяването.
4. Когато размразяването завърши,
подсушете добре вътрешната
част.
5. Включете уреда.
След три часа поставете извадената
преди това храна обратно в
отделението на фризера.
7.5 Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете цялата храна.
3. Размразете уреда (ако се налага).
4. Почистете уреда и всички
принадлежности.
5. Оставете вратата/вратите
отворена/ени, за да предотвратите
появата на неприятни миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако желаете уредът да
остане включен, помолете
някого да го проверява от
време на време, за да се
предотврати развалянето
на храната в случай на
спиране на тока.
Препоръчваме да
активирате режим Holiday.
ВНИМАНИЕ!
Не докосвайте
замразени храни с
мокри ръце. Ръцете
могат да залепнат за
храната.
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
15
16
www.aeg.com
8.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсела
в захранващия контакт.
Няма напрежение в за‐
хранващия контакт.
Включете друг електроуред
в контакта. Обърнете се към
квалифициран електротех‐
ник.
Звуковата или визуалната
аларма е включена.
Уредът е включен нео‐
Вж. "Аларма за висока тем‐
тдавна или температура‐ пература".
та е твърде висока.
Температурата в уреда е Свържете се с квалифици‐
твърде висока.
ран електротехник или с найблизкия оторизиран серви‐
зен център.
Вратата е оставена отво‐ Затворете вратата. Вижте
рена.
"Аларма за отворена врата"
Вместо цифри, на дисплея Проблем в температур‐
за температура се показва ния сензор.
символ
или
.
Лампичката не работи.
Лампата е в режим на из‐ Затворете и отворете врата‐
чакване.
та.
Лампичката е дефектна.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център
(охлаждащата система ще
продължи да охлажда про‐
дуктите, но температурата
няма да може да се регули‐
ра).
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен цен‐
тър.
Температурата е зададе‐ Вижте "Експлоатация".
на неправилно.
Поставени са прекалено
много хранителни про‐
дукти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
Температурата в поме‐
щението е твърде висо‐
ка.
Вижте таблицата за клима‐
тичен клас на табелката с
данни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните про‐
дукти да се охладят до стай‐
на температура, преди да ги
съхранявате.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Има твърде много скреж и
лед.
17
Възможна причина
Решение
Вратичката не е правил‐
но затворена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Функцията "Frostmatic"
или функцията
"Coolmatic" са включени.
Вижте "функцията
Frostmatic" или "функцията
Coolmatic".
Вратата не е затворена
правилно или уплътне‐
нието е деформирано/
мръсно.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Тапата на отвора за от‐
цеждане на водата не е
позиционирана правил‐
но.
Позиционирайте тапата на
отвора за отцеждане на во‐
дата правилно.
Температурата е зададе‐ Вижте "Експлоатация".
на неправилно.
Компресорът не стартира
незабавно след натискане
на бутона „Frostmatic” или
„Coolmatic”, или след смя‐
на на температурата.
Това е нормално, не е
възникнала неизправ‐
ност.
Компресорът се включва
след известно време.
По задната стена на хла‐
дилника се стича вода.
По време на автоматич‐
ното размразяване се
размразява скрежът по
задната стена.
Това е нормално.
В хладилника се стича во‐
да.
Хранителните продукти
предотвратяват изтича‐
нето на водата в съда за
събиране.
Уверете се, че хранителните
продукти не се допират до
задната стена.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
Изходящият маркуч за
топяща се вода не е
свързан към тавата на
изпарителя над компре‐
сора.
Свържете изходящия маркуч
за топяща се вода към тава‐
та на изпарителя.
Водата тече на пода.
Не може да се задава тем‐ Функцията "Frostmatic"
пература.
или функцията
"Coolmatic" са включени.
Изключете функцията
"Frostmatic" функцията
"Coolmatic" ръчно или изча‐
кайте, докато се нулира ав‐
томатично, за да зададете
температурата. Вижте
"функцията Frostmatic" или
"функцията Coolmatic".
18
www.aeg.com
Проблем
Възможна причина
Решение
dEMo се показва на дис‐
плея.
Уредът е в демонстра‐
ционен режим.
Задръжте режим натиснат за
приблизително 10 секунди,
докато не прозвучи продъл‐
жителен звук и дисплеят се
изключи за кратко.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на темпера‐ Задайте по-висока/по-ниска
турата не е настроен
температура.
правилно.
Вратичката не е правил‐
но затворена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Температурата на храни‐ Изчакайте температурата на
телните продукти е твър‐ хранителните продукти да
де висока.
спадне до температурата в
помещението, преди съхра‐
нение.
Прекалено много храни‐ Добавяйте по-малко храни‐
телни продукти се съхра‐ телни продукти едновремен‐
няват едновременно.
но.
Дебелината на леда е
повече от 4 – 5 мм.
Размразете уреда.
Вратата се отваря често. Отворете вратата само, ако
е необходимо.
Функцията "Frostmatic"
или функцията
"Coolmatic" са включени.
Вижте "функцията
Frostmatic" или "функцията
Coolmatic".
Няма циркулация на сту‐
ден въздух в уреда.
Уверете се, че има циркула‐
ция на студен въздух в уре‐
да.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен
център.
8.2 Смяна на крушката
Уредът е снабден с вътрешна LED
лампа, с дълъг живот.
Само сервизен персонал може да
подменя осветителното тяло.
Свържете се с оторизирания център
за обслужване.
8.3 Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
сглобяване.
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
БЪЛГАРСКИ
9. ШУМОВЕ
Чува се шум по време на нормална употреба (компресор, циркулация на
охлаждащия агент).
SSS
R
RR!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
19
20
www.aeg.com
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
10.1 Продуктов фиш
Търговска марка
AEG
Модел
SCE81821LC 925511023
категория
7. Хладилник – Фризер
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на енергия в kWh за година въз ос‐
225
нова на стандартни тестови резултати за 24 ча‐
са. Реалната консумация на енергия зависи от
начина, по който се използва уреда и къде е раз‐
положен.
Обем за съхранение в литри, хладилник
186
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
258
Обем за съхранение в литри, фризер
72
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения
-
Класификация на звездите на фризерното отде‐
ление с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделения > 14 ° C (° C), ако има такива
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Не
БЪЛГАРСКИ
Захранването е безопасно в ч
24
Капацитет на замразяване в kg/24ч
12
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
10
Най-висока околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
43
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
35
Вграден уред Д/Н
Да
този уред е предназначен да се изолзва изклю‐
чително за съхранение на вино Д/Н
Не
10.2 Допълнителни
технически данни
Размери на отвора за
вграждане
Височина
1780 mm
Ширина
560 mm
Дълбочина
550 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
21
Техническата информация се намират
на табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
22
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................ 22
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...............................................................................24
3. ÜZEMBE HELYEZÉS......................................................................................... 26
4. MŰKÖDÉS.......................................................................................................... 27
5. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................30
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK........................................................ 32
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS..................................................................................... 33
8. HIBAELHÁRÍTÁS................................................................................................34
9. ZAJOK.................................................................................................................37
10. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 39
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
MAGYAR
23
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos,
komplex fogyatékossággal élő személyek kizárólag
akkor használhatják, ha megfelelő oktatásban
részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
1.2 Általános Biztonság
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon
vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
24
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott
típusú elektromos berendezéseket használjon a
készülék ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
A bútorba való beépítés előtt ne
használja a készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
•
•
•
•
•
Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó
nyitási irányának megfordítása) előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
MAGYAR
•
•
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
A készülék egy csomag szárítószert
tartalmaz. Ez nem játékszer. Ez nem
élelmiszer. Kérjük, hogy
haladéktalanul dobja ki.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön
be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon hálózati
elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
25
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés tűzveszély.
A készülékben gyúlékony,
azonban igen környezetbarát földgáz,
izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a hűtőkör izobutánt
tartalmazó alkatrészeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe.
A fagyás ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
26
www.aeg.com
•
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez
használható. Otthona világítására ne
használja.
•
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
2.6 Szerviz
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 Elhelyezés
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az összeszerelési
utasítást.
A legjobb teljesítmény biztosítása
érdekében a készüléket minden
hőforrástól, például radiátoroktól,
kazánoktól, közvetlen napsütéstől stb.
távol helyezze üzembe. Gondoskodjon
arról, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék hátlapja körül.
3.2 Elhelyezés
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján van
feltüntetve.
Klíma‐
osztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és 32°C között
N
+16°C és 32°C között
ST
+16°C és 38°C között
T
+16°C és 43°C között
MAGYAR
Bizonyos működési
problémák léphetnek fel
egyes típusoknál, ha az
adott tartományon kívül eső
értéken üzemelteti azokat. A
megfelelő működés
kizárólag a megadott
hőmérséklet-tartományon
belül biztosítható.
Amennyiben kételye merül
fel azzal kapcsolatban, hogy
hova telepítse a készüléket,
forduljon a készülék
forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy
a legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
•
•
jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
3.4 Szellőzési követelmények
A készülék mögött megfelelő légáramlást
kell biztosítani.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Elektromos
csatlakoztatás
•
•
27
min.
200 cm2
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő
VIGYÁZAT!
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az összeszerelési
utasítást.
4. MŰKÖDÉS
4.1 Kezelőpanel
1
8
7
6
1 Kijelző
2 Fagyasztó hőmérséklet-növelő gomb
3 Fagyasztó hőmérséklet-csökkentő
gomb
4 OK
5 Mode
5
4
3
2
6 Hűtőtér hőmérséklet-növelő gomb
7 Hűtőtér hőmérséklet-csökkentő gomb
8 ON/OFF
A gyárilag beállított billentyűhangot
megváltoztathatja, ha egyszerre
megnyomja a Mode és a hőmérsélet-
28
www.aeg.com
csökkentő gombot néhány másodpercig.
Az eredeti hang visszaállítható.
4.2 Kijelzés
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
4.3 Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a tápkábel
csatlakozóját a hálózati aljzatba.
2. Ha a kijelző nincs bekapcsolva,
nyomja meg a ON/OFF gombot. A
hőmérséklet-visszajelző a beállított
alapértelmezett hőmérsékletet
mutatja.
Néhány másodperc után
megszólalhat a riasztó.
A riasztó nullázásához lásd
a „Magas hőmérséklet miatti
riasztás” c. részt.
Eltérő hőmérséklet beállításához lásd a
„Hőmérséklet-szabályozás” c. részt.
Ha "dEMo" jelenik meg a kijelzőn,
olvassa el a Hibaelhárítás című fejezetet.
4.4 Kikapcsolás
1. Nyomja le 5 másodpercre a készülék
ON/OFF gombját.
A kijelző kikapcsol.
2. Húzza ki a dugaszt a hálózati
aljzatból.
A. Hűtőrekesz viszajelző
B. Időzítő jelzés
/Hőmérséklet-ellenőrző lámpa
C. ON/OFF visszajelző
D. Coolmatic funkció
E. Holiday üzemmód
F. Frostmatic funkció
G. Hőmérséklet-visszajelző
H. Fagyasztó rekesz viszajelző
I. Figyelmeztető visszajelző
J. ChildLock funkció
K. DrinksChill funkció
A beállított új hőmérsékletet
a készülék 24 órán belül éri
el.
A beállított hőmérsékletet a
készülék áramszünet esetén
is megjegyzi.
4.6 A hűtő bekapcsolása
A hűtő bekapcsolásához elegendő
megnyomni a hűtő hőmérsékletszabályozó gombját. A hűtő más módon
történő bekapcsolása:
1. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A Hűtő OFF visszajelző villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A hűtő OFF visszajelző nem világít
tovább.
Eltérő hőmérséklet
beállításához lásd a
„Hőmérséklet-szabályozás”
c. részt.
4.5 A hőmérséklet beállítása
4.7 A hűtő kikapcsolása
A hőmérséklet-szabályzókkal állítsa be a
készülék hőmérsékletét.
Beállított alapértelmezett hőmérséklet:
• +5 °C a hűtő esetében
• -18 °C a fagyasztó esetében
A hőmérséklet-visszajelzők a beállított
hőmérsékletet mutatják.
1. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A hűtő OFF visszajelzője és a
hűtőrekesz visszajelzője villog.
A hűtő hőmérséklet-visszajelzőjén
vízszintes vonalak láthatóak.
MAGYAR
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A hűtő OFF visszajelző jelenik meg.
4.8 Coolmatic funkció
Ha nagyobb mennyiségű meleg
élelmiszert kell behelyeznie a
készülékbe, például bevásárlás után, azt
javasoljuk, hogy aktiválja a Coolmatic
funkciót a termékek gyorsabb lehűtése
és annak megelőzése érdekében, hogy a
már a hűtőszekrényben lévő
élelmiszerek felmelegedjenek.
1. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A Coolmatic visszajelző villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A Coolmatic visszajelző jelenik meg.
A Coolmatic funkció kb. 6 óra elteltével
automatikusan kikapcsol.
A funkció automatikus befejeződése
előtti kikapcsoláshoz ismételje meg a
műveletet.
A funkció akkor is kikapcsol,
ha eltérő hűtőtérhőmérsékletet állít be.
4.9 Holiday üzemmód
Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a
készülék hosszabb távollét alatt zárva és
üresen álljon anélkül, hogy kellemetlen
szagok képződnének a készülékben.
1. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A Holiday visszajelző villog. A
hőmérséklet-visszajelző a beállított
hőmérsékletet mutatja.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A Holiday visszajelző jelenik meg.
A hőmérsékletbeállítás
megváltoztatásakor az
üzemmód kikapcsol.
4.10 Frostmatic funkció
A Frostmatic funkció felgyorsítja a friss
élelmiszer fagyasztását, ugyanakkor
29
megvédi a már tárolt élelmiszereket a
nem kívánatos felmelegedéstől.
1. E funkció bekapcsolásához nyomja
meg a Mode gombot a megfelelő
ikon megjelenéséig.
A Frostmatic visszajelző villog.
2. Az OK gombot nyomja meg a
megerősítéshez.
A Frostmatic visszajelző jelenik meg.
A funkció 52 óra elteltével automatikusan
kikapcsol
A funkció automatikus befejeződése
előtti kikapcsoláshoz addig ismételje a
műveletet, míg a Frostmatic visszajelző
ki nem kapcsol.
A funkció akkor is kikapcsol,
ha eltérő beállított
hőmérsékletet választ ki.
4.11 ChildLock funkció
A ChildLock funkció segítségével
letilthatja a készülék gombjainak
működtetését.
1. Nyomja meg többször a Mode
gombot mindaddig, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A ChildLock visszajelző villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A ChildLock visszajelző jelenik meg.
A ChildLock funkció kikapcsolásához
addig ismételje az eljárást, míg a
ChildLock visszajelző el nem tűnik.
4.12 DrinksChill funkció
A DrinksChill funkció segítségével
figyelmeztető hangjelzést állíthat be a
kívánt időre. Ez akkor lehet hasznos, ha
egy receptnél megadott ideig szükséges
hűteni a hozzávalókat.
Ez akkor is hasznos, ha emlékeztetővel
szeretné felhívni a figyelmét arra, hogy
palackokat helyezett a fagyasztóba azok
gyors lehűtéséhez.
1. Addig nyomja a Mode gombot, amíg
a megfelelő ikon megjelenik.
A DrinksChill visszajelző villog.
Az Időzítő néhány másodpercig a
beállított értéket (30 perc) mutatja.
30
www.aeg.com
2. Nyomja meg az Időszabályozó
gombot, és módosítsa az időzítési
értéket 1 és 90 perc között.
3. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A DrinksChill visszajelző jelenik meg.
Az Időzítő villogni kezd (min).
A visszaszámlálás végén a DrinksChill
visszajelző villogni kezd, és egy
hangjelzés hallható. A hangjelzés
kikapcsolásához és a funkció
leállításához nyomja meg az OK gombot.
A funkció kikapcsolásához addig
ismételje az eljárást, míg a DrinksChill
visszajelző el nem tűnik.
Az időt a visszaszámlálás
során és lejáratkor
módosíthatja úgy, hogy
megnyomja a hőmérsékletcsökkentő gombot és a
hőmérséklet-növelő gombot.
4.13 Magas hőmérséklet
miatti riasztás
emelkedését a riasztás ikon és a
fagyasztó hőmérséklet-visszajelzőinek
villogása, valamint a figyelmeztető
hangjelzés megszólalása jelzi.
Nyomja meg bármelyik gombot.
A hangjelző kikapcsol.
A fagyasztó hőmérséklet-visszajelzője
néhány másodpercig kijelzi a
készülékben keletkezett legmagasabb
hőmérsékletet, majd ismét a beállított
hőmérsékletet jelzi ki.
A hőmérséklet helyreállásáig
a riasztás visszajelző tovább
villog.
4.14 Nyitott ajtó riasztás
Ha az ajtó hozzávetőleg 90 másodpercig
nyitva marad, a hangjelzés megszólal, és
a figyelmeztető visszajelző villogni kezd.
A riasztás az ajtó becsukása után leáll. A
riasztás alatt a hangjelzés bármely gomb
megnyomásával elnémítható.
A fagyasztótérben a hőmérséklet
(például áramkimaradás miatti)
5. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT!
Ne használjon
mosószereket,
súrolóporokat, klór- vagy
olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a
felületet.
5.2 Az ajtópolcok elhelyezése
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok
számára szeretne helyet biztosítani, az
ajtópolcokat különböző magasságokba
állíthatja.
1. Óvatosan tolja felfelé a polcot, amíg
ki nem szabadul.
2. Pozícionálja újra szükség szerint.
MAGYAR
31
5.4 Lefagyasztás és a
fagyasztott termékek tárolása
A fagyasztórekesz alkalmas friss
élelmiszerek lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 órán át a
készüléket bekapcsolt Frostmatic
funkcióval.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert
a középső rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék
belsejében található adattáblán van
feltüntetve.
A készülék változtatható méretű
tárolódobozzal rendelkezik, mely
oldalirányban eltolható.
5.3 Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartó
sínnel vannak ellátva, hogy a polcokat
tetszés szerinti helyre lehessen tenni.
1
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe; ez alatt az idő alatt ne tegyen
be további lefagyasztandó élelmiszert.
Véletlenszerűen, például
áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás
esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig
tart, mint a műszaki
jellemzők között megadott
„áramkimaradási biztonság”
(felolvadási idő), a felolvadt
élelmiszert gyorsan el kell
fogyasztani, vagy azonnal
meg kell főzni, majd pedig a
(kihűlés után) újra
lefagyasztani.
5.5 Kiolvasztás
2
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő
üvegpolcot.
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott
élelmiszerek használat előtt a
hűtőrekeszben vagy
szobahőmérsékleten kiolvaszthatók, attól
függően, hogy mennyi idő áll
rendelkezésre ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból
kivéve is megfőzhetők: ebben az
esetben a főzés hosszabb ideig tart.
32
www.aeg.com
5.6 Jégkockakészítés
A készülékben egy vagy több
jégkockatartó található jégkockák
készítéséhez.
1. Töltse meg vízzel ezeket a tálcákat
2. Tegye a jégkockatartókat a
fagyasztórekeszbe.
Amikor a jégkockatartókat ki
akarja venni a fagyasztóból,
ne próbáljon fémeszközzel
segíteni.
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
6.1 Normális működéssel járó
hangok:
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
•
•
•
•
Gyenge gurgulázó és bugyborékoló
hang a csőkígyókból a hűtőközeg
áramlása közben.
Zümmögő vagy pulzáló hang hallható
a kompresszor felől a hűtőközeg
áramoltatása során.
Hirtelen recsegő zaj hallható a
készülék belseje felől, melyet a
hőtágulás okoz (ez természetes és
nem veszélyes fizikai jelenség).
Gyenge kattanó zaj hallható a
hőmérséklet-szabályozóból a
kompresszor be- vagy
kikapcsolásakor.
•
•
•
•
•
Hús (minden fajtája): csomagolja
megfelelő csomagolóanyagba, és
helyezze a zöldséges fiók feletti
üveglapra. A húst legfeljebb 1-2 napig
tárolja.
Készételek, hidegtálak: fedje le és
helyezze a polcok egyikére.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
tisztítsa meg, és helyezze egy erre a
célra készült tartóedénybe. Ha a
banán, krumpli, hagyma vagy
fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
őket a hűtőszekrényben tartani.
Vaj és sajt: speciális légmentes
tartóedénybe kell helyezni, vagy
alufóliába vagy nejlonzacskókba
csomagolni őket, és a lehető legtöbb
levegőt kiszorítani körülöttük.
Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja
őket az ajtó palacktartó rekeszében
vagy (ha van) a palacktartó állványon.
6.2 Energiatakarékossági
tanácsok
6.5 Ötletek fagyasztáshoz
•
•
Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva.
6.3 Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
•
•
•
Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben.
Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
6.4 Ötletek a hűtőszekrény
használatához
Hasznos tanácsok:
•
•
•
•
Csak első osztályú, friss és alaposan
megtisztított élelmiszereket
fagyasszon le.
A hatékonyabb fagyasztás és
felolvasztás érdekében az
élelmiszereket ossza fel kis adagokra.
Az ételt alufóliába vagy műanyag
fóliába csomagolja. Ügyeljen arra,
hogy a csomagolás légmentes
legyen.
A már lefagyasztott élelmiszer
felmelegedésének elkerülésére ne
helyezze közvetlenül mellé a friss,
lefagyasztandó élelmiszert.
A zsírszegény ételeket könnyebben
és hosszabb ideig lehet tárolni, mint a
zsírosakat. A só csökkenti az
élelmiszerek eltarthatóságát.
MAGYAR
•
•
A jégkockákat, illetve jégkrémeket ne
fogyassza azonnal a fagyasztóból
való kivétel után, mert fagyási sérülést
okozhatnak.
Ajánlatos minden egyes csomagon
feltüntetni a lefagyasztás dátumát,
hogy nyomon lehessen követni a
tárolási időket.
6.6 Ötletek fagyasztott
élelmiszerek tárolásához
•
•
•
•
33
Gondoskodjon róla, hogy a
fagyasztott élelmiszerek a lehető
legrövidebb időn belül elkerüljenek az
élelmiszerüzletből a fagyasztóba.
A kiolvasztott élelmiszerek nagyon
gyorsan romlanak, nem fagyaszthatók
vissza.
Ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.
Ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg
lefagyasztott élelmiszereket
megfelelően tárolta-e az eladó.
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Általános
figyelmeztetések
VIGYÁZAT!
Bármilyen karbantartási
művelet előtt válassza le a
készüléket a hálózatról.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz,
ezért csak megbízott szerelő
végezhet rajta karbantartást,
és töltheti fel újra.
A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.
7.2 Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT!
Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg
a készülékben lévő csöveket
és/vagy kábeleket.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
7.3 A hűtőszekrény
jégmentesítése
Rendeltetésszerű használat során az
olvadékvíz minden alkalommal
automatikusan távozik a hűtőrekesz
elpárologtatójáról, amint a kompresszor
leáll. A jégmentesítéssel keletkezett víz a
hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján,
a kompresszor felett elhelyezett tartályba
jut, ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának
közepén látható olvadékvíz
kivezetőnyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet
elvezeti, rendszeresen megtisztítsa,
nehogy a víz befolyjon a tárolótérbe,
károsítva a készüléket vagy a tárolt árut.
34
www.aeg.com
több réteg újságpapírba, és tegye
hideg helyre.
7.4 A fagyasztó leolvasztása
VIGYÁZAT!
Soha ne próbálja meg éles
fémeszközökkel lekaparni a
jeget az elpárologtatóról,
mert felsértheti azt. A
leolvasztás felgyorsítására
kizárólag a gyártó által
ajánlott eszközöket vagy
anyagokat használjon. Ha a
leolvasztás közben a
fagyasztott
élelmiszercsomagok
hőmérséklete
megemelkedik, biztonságos
tárolási idejük lerövidülhet.
A leolvasztás előtt kb. 12
órával állítson be
alacsonyabb hőmérsékletet
annak érdekében, hogy a
működés megszakítására
elegendő hűtési tartalék
halmozódjon fel.
Bizonyos mennyiségű dér mindig
képződik a fagyasztó polcain és a felső
rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a
dérréteg vastagsága meghaladja a 3-5
mm-t.
1. Kapcsolja ki a készüléket, vagy
húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Szedjen ki minden élelmiszert a
készülékből, csomagolja be azokat
8. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
FIGYELMEZTETÉS!
A fagyasztott árukhoz ne
nyúljon nedves kézzel. A
keze hozzáfagyhat az
élelmiszerhez.
3. Hagyja nyitva az ajtót.
A leolvasztási folyamat felgyorsítása
érdekében helyezzen egy fazék
langyos vizet a fagyasztórekeszbe.
Ezenkívül, távolítsa el azokat a
jégdarabokat, amelyek leolvasztás
közben letörnek.
4. A leolvasztás befejezése után
alaposan törölje szárazra a készülék
belsejét.
5. Kapcsolja be a készüléket.
3 óra elteltével pakolja vissza a korábban
kiszedett élelmiszereket a
fagyasztórekeszbe.
7.5 Használaton kívüli
időszak
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Szükség esetén olvassza le a
készüléket.
4. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
5. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/
ajtókat, hogy ne képződjenek
kellemetlen szagok.
VIGYÁZAT!
Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné
hagyni, kérjen meg valakit,
időnként ellenőrizze, hogy a
benne lévő étel nem romlotte meg áramkimaradás miatt.
Javasoljuk a Holiday
üzemmód bekapcsolását.
MAGYAR
35
8.1 Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék nem működik.
A készülék ki van kapcsol‐
va.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs
Csatlakoztassa megfelelően a
megfelelően csatlakoztatva hálózati dugaszt a konnektor‐
a konnektorba.
ba.
Nincs feszültség a konnek‐ Csatlakoztasson egy másik
torban.
elektromos készüléket a háló‐
zati aljzatba. Forduljon szak‐
képzett villanyszerelőhöz.
A hangjelzéses vagy vizuális A készüléket mostanában
riasztás be van kapcsolva.
kapcsolta be, vagy a hő‐
mérséklet túl magas.
A hőmérséklet-kijelzőn
,
szimbólum jelenik meg
számok helyett.
A világítás nem működik.
Olvassa el a „Magas hőmér‐
séklet miatti riasztás” c. sza‐
kaszt.
A készülékben a hőmér‐
séklet túl magas.
Kérjük, forduljon egy szakkép‐
zett villanyszerelőhöz vagy a
legközelebbi márkaszervizhez.
Az ajtó nyitva van.
Zárja be az ajtót. Olvassa el a
„Nyitott ajtó riasztás” c. sza‐
kaszt.
Hőmérséklet-érzékelő hi‐
ba.
Forduljon a legközelebbi már‐
kaszervizhez (a hűtőrendszer
továbbra is működik, és hideg‐
en tartja az élelmiszereket, de
nem lehetséges a hőmérséklet
szabályozása).
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghibá‐ Forduljon a legközelebbi már‐
sodott.
kaszervizhez.
A kompresszor folyamato‐
san működik.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Lásd a „Működés” című sza‐
kaszt.
Túl sok élelmiszert helye‐
zett egyszerre a készülék‐
be.
Várjon néhány órát, majd el‐
lenőrizze ismét a hőmérsékle‐
tet.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Lásd az adattáblán a Klíma‐
osztály táblázatot.
Túl sok meleg ételt tett a
hűtőbe.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahő‐
mérsékletre.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
36
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A „Frostmatic funkció”
vagy „Coolmatic funkció”
be van kapcsolva.
Olvassa el a „Frostmatic funk‐
ció” vagy „Coolmatic funkció”
c. szakaszt.
Túl sok dér és jég képződött. Az ajtó nincs megfelelően
bezárva vagy az ajtótömí‐
tés deformálódott/elszeny‐
nyeződött.
A kompresszor nem indul el
azonnal a „Frostmatic” vagy
„Coolmatic” kapcsoló meg‐
nyomása, illetve a hőmér‐
séklet módosítása után.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A vízleeresztő-dugó elhe‐
lyezkedése nem megfele‐
lő.
Helyezze el megfelelően a víz‐
leeresztő-dugót.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Lásd a „Működés” című sza‐
kaszt.
Ez normális jelenség, nem
történt hiba.
A kompresszor kis idő múlva
elindul.
Víz folyik a hűtőszekrény há‐ Az automatikus leolvasztá‐ Ez nem hibajelenség.
toldalán.
si folyamat során a zúzma‐
ra leolvad a hátlapon.
Víz folyik be a hűtőszekrény‐ Az élelmiszerek megaka‐
be.
dályozzák, hogy a víz a
vízgyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen rá, hogy az élelmi‐
szerek ne érjenek a hátsó fal‐
hoz.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
Víz a padlón.
A leolvasztási víz kifolyója
nincs csatlakoztatva a
kompresszor fölötti páro‐
logtató tálcához.
Illessze a leolvasztási víz kifo‐
lyóját a párologtató tálcához.
A hőmérséklet nem állítható
be.
A „Frostmatic funkció”
vagy „Coolmatic funkció”
be van kapcsolva.
Kapcsolja ki manuálisan a
„Frostmatic funkció”-t vagy a
„Coolmatic funkció”-t, vagy a
hőmérséklet beállításával vár‐
jon a funkció automatikus ki‐
kapcsolásáig. Olvassa el a
„Frostmatic funkció” vagy
„Coolmatic funkció” c. sza‐
kaszt.
dEMo meg nem jelenik a ki‐
jelzőn.
A készülék bemutató mód‐ Tartsa körülbelül 10 másod‐
ban működik.
percen át lenyomva az OK
gombot, míg egy hosszú
hangjelzés nem hallatszik, és
a kijelző rövid időre le nem
kapcsol.
MAGYAR
37
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az élelmiszerek hőmérsék‐ Hagyja, hogy az élelmiszerek
lete túl magas.
a szobahőmérsékletre hűlje‐
nek a tárolás előtt.
Túl sok élelmiszer van tá‐
rolva egy időben.
Kevesebb élelmiszert helyez‐
zen be egyszerre.
A dér vastagsága 4-5 mm- Olvassza le a készüléket.
nél nagyobb.
Túl gyakran nyitja ki az aj‐
tót.
Az ajtót csak akkor nyissa ki,
ha szükséges.
A „Frostmatic funkció”
vagy „Coolmatic funkció”
be van kapcsolva.
Olvassa el a „Frostmatic funk‐
ció” vagy „Coolmatic funkció”
c. szakaszt.
Nem kering a hideg levegő Gondoskodjon arról, hogy ke‐
a készülékben.
ringeni tudjon a hideg levegő a
készülékben.
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
8.2 A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú élettartamú belső
LED-világítással szereltük fel.
8.3 Az ajtó becsukása
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az összeszerelési
utasítást.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti. Forduljon a helyi
márkaszervizhez.
9. ZAJOK
Normál működés közben bizonyos hangok hallhatók (kompresszor, hűtőfolyadék
áramlása).
38
www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
MAGYAR
10. MŰSZAKI ADATOK
10.1 Termékismertető adatlap
Védjegy
AEG
Modell
SCE81821LC 925511023
Kategória
7. Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A++
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
teszteredmények alapján. A tényleges energiafo‐
gyasztás függ a készülék elhelyezésétől és haszná‐
latának módjától
225
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
186
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
258
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
72
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz
csillag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C),
ha van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Nem
Áramkimaradástól független, órában
24
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
12
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben
a készülék rendeltetésszerűen használható, °C ér‐
tékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C érték‐
ben
43
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
35
Beépíthető készülék I/N
Igen
39
40
www.aeg.com
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervez‐
ték I/N
10.2 Kiegészítő műszaki
adatok
A mélyedés méretei
Magasság
1780 mm
Szélesség
560 mm
Nem
Mélység
550 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
11. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
MAGYAR
41
42
www.aeg.com
MAGYAR
43
222376218-A-112019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising