Electrolux | ENN2841AOW | User manual | Electrolux ENN2841AOW Uživatelský manuál

Electrolux ENN2841AOW Uživatelský manuál
ENN2841AOW
CS
PL
SK
Chladnička s mrazničkou
Chłodziarko-zamrażarka
Chladnička s mrazničkou
Návod k použití
Instrukcja obsługi
Návod na používanie
2
16
31
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. PROVOZ.............................................................................................................6
4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 6
5. TIPY A RADY..................................................................................................... 8
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.......................................................................................... 9
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 11
8. INSTALACE......................................................................................................12
9. ZVUKY..............................................................................................................13
10. TECHNICKÉ INFORMACE............................................................................ 15
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
ČESKY
3
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými schopnostmi, pouze pokud tak
činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje
bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům
spojeným s provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu
spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické
ani jiné pomocné prostředky, které nejsou doporučeny
výrobcem.
Nepoškozujte chladicí okruh.
V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné
elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
4
www.electrolux.com
•
•
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte všechny obaly nebo
přepravní šrouby.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Počkejte alespoň čtyři hodiny, než
spotřebič připojíte k napájení. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Zadní stěna spotřebiče musí být
umístěna směrem ke zdi.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech, jako jsou
přístavby, garáže či vinné sklepy.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí okruh. Obsahuje isobutan
(R600a) - zemní plyn, který je dobře
snášen životním prostředím. Tento
plyn je hořlavý.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
5
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.5 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
6
www.electrolux.com
3. PROVOZ
3.1 Ovládací panel
1
2
4
Kontrolka LED teploty
Kontrolka FastFreeze
Tlačítko FastFreeze
Regulátor teploty
Tlačítko ZAP/VYP
3
3.2 Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
2. Pokud nesvítí žádná kontrolka LED,
stiskněte tlačítko regulace teploty.
3.3 Vypnutí spotřebiče
Stiskněte tlačítko regulace teploty na
alespoň tři sekundy.
Žádná kontrolka nesvítí.
3.4 Regulace teploty
Stiskněte regulátor teploty, dokud se
nerozsvítí kontrolka LED odpovídající
požadované teplotě. Teplota se
postupně mění od 2 °C do 8 °C.
Nejchladnější nastavení: +2
°C.
Nejteplejší nastavení: +8 °C.
Optimální je obvykle střední
nastavení.
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
•
1
2
3
4
teplotě místnosti
•
•
•
četnosti otevírání dveří
množství uložených potravin
umístění spotřebiče.
1. Stiskněte regulátor teploty.
Kontrolka aktuální teploty bliká. Každým
stisknutím regulátoru teploty se
nastavení posune o jednu polohu.
Příslušná LED bude chvíli blikat.
2. Opětovně stiskněte regulátor teploty,
dokud nezvolíte požadovanou
teplotu.
3.5 Funkce FastFreeze
Funkci FastFreeze můžete zapnout
stisknutím tlačítka FastFreeze.
Rozsvítí se kontrolka LED, která
odpovídá symbolu FastFreeze.
Funkci FastFreeze můžete vypnout
opětovným stisknutím tlačítka
FastFreeze.
Kontrolka FastFreeze zhasne.
Funkce se automaticky
vypne za 52 hodin.
4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
ČESKY
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky nebo abrazivní
prášky, které mohou
poškodit povrch spotřebiče.
7
4.4 Regulace vlhkosti
Ve skleněné polici jsou štěrbiny
(nastavitelné posuvnou páčkou), které
umožňují regulaci vlhkosti v zásuvce
nebo zásuvkách na zeleninu.
4.2 Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
1. Pomalu posunujte polici ve směru
šipek, dokud se neuvolní.
2. Změňte umístění dle potřeby.
Když jsou větrací štěrbiny zavřené:
přirozená vlhkost potravin v zásuvkách
na ovoce a zeleninu se uchová po delší
dobu.
Když jsou větrací štěrbiny otevřené:
dochází k větší cirkulaci vzduchu a tedy
ke snížení vlhkosti vzduchu v zásuvkách
na ovoce a zeleninu.
Tento model je vybaven variabilním
skladovacím boxem, který lze
přesunout na stranu.
4.3 Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
4.5 Zmrazování čerstvých
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny,
zapněte funkci FastFreeze a uložte
potraviny ke zmrazení do mrazicího
oddílu.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny,
zapněte funkci FastFreeze minimálně 24
hodin před uložením zmrazovaných
potravin do mrazicího oddílu.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
horního oddílu.
Skleněná police nad
zásuvkou na zeleninu musí
ale vždy zůstat na svém
místě k zajištění správného
oběhu vzduchu.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmrazení.
8
www.electrolux.com
Když je zmrazování potravin dokončeno,
zvolte opět požadovanou teplotu (viz
„Funkce FastFreeze“).
Teplota chladicího oddílu
pak může klesnout pod 0 °C.
V takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.
4.6 Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny se zapnutou funkcí
FastFreeze.
V případě náhodného
rozmrazení, například z
důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval
delší dobu, než je
„Skladovací doba při
poruše“ uvedená v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmražené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned
tepelně upravit a (po
ochlazení) opět zmrazit.
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové
teplotě, podle toho, kolik na to máte
času.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.
4.8 Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
K vyjmutí nádobek z
mrazničky nepoužívejte
kovové nástroje.
1. Nádobky naplňte vodou.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
4.9 Akumulátory chladu
Mraznička obsahuje nejméně jeden
akumulátor chladu, který prodlužuje dobu
uchování potravin v případě výpadku
proudu nebo poruchy.
Ten musí být umístěn v přední části na
zmrazených potravinách.
4.7 Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
5. TIPY A RADY
5.1 Normální provozní zvuky
5.2 Tipy pro úsporu energie
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
•
•
•
•
•
Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
Když se čerpá chladící kapalina,
může to být doprovázeno drnčením
nebo pulsujícím zvukem kompresoru.
Náhlý praskavý zvuk zevnitř
spotřebiče, přestavuje přirozený, nijak
nebezpečný fyzikální jev způsobený
tepelnou roztažností.
Když se kompresor spustí nebo
vypne, můžete zaslechnout slabé
cvakání regulátoru teploty.
•
Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Nevyndávejte akumulátory chladu,
jsou-li u modelu, z koše na
zmrazování potravin.
5.3 Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
•
do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují
ČESKY
•
•
potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni
potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch
5.4 Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
•
•
•
•
•
Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou. Maso skladujte nejdéle 1-2
dny.
Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte
do hliníkové fólie či do
polyetylénového sáčku, aby k nim měl
vzduch co nejméně přístup.
Lahve: uzavřete víčkem a uložte
buďto v polici na lahve ve dveřích
spotřebiče nebo ve stojanu na lahve
(je-li součástí výbavy).
5.5 Tipy pro zmrazování
potravin
K dosažení dokonalého zmrazování
dodržujte následující důležité rady:
•
•
•
maximální množství potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku;
zmrazovací postup trvá 24 hodin – v
této době nepřidávejte žádné další
potraviny ke zmrazení;
mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné;
•
•
•
•
•
•
5.6 Tipy pro skladování
zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu
zakoupeného spotřebiče dodržujte
následující podmínky:
•
•
•
•
•
vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladovány;
zajistěte, aby zmrazené potraviny byly
z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase;
neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné;
již rozmrazené potraviny se rychle
kazí a nesmí se znovu zmrazovat;
nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9
potraviny si připravte v malých
porcích, aby se mohly rychle a zcela
zmrazit, a bylo pak možné rozmrazit
pouze požadované množství;
zabalte potraviny do alobalu nebo
polyetylénu a přesvědčte se, že jsou
balíčky vzduchotěsné;
čerstvé, nezmrazené potraviny se
nesmí dotýkat již zmrazených
potravin, protože by zvýšily jejich
teplotu;
libové potraviny vydrží uložené déle a
v lepším stavu, než tučné; sůl
zkracuje délku bezpečného
skladování potravin;
vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího
oddílu způsobit v ústech a na pokožce
popáleniny mrazem;
doporučujeme napsat na každý
balíček viditelně datum uskladnění,
abyste mohli správně dodržet dobu
uchování potravin.
6.1 Obecná upozornění
POZOR!
Před každou údržbou nebo
čištěním spotřebič odpojte
od elektrické sítě.
10
www.electrolux.com
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v
chladicím okruhu; údržbu a
doplnění smí tedy provádět
pouze oprávněný a
kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné
pro mytí v myčce nádobí.
vypnutí motoru kompresoru.
Rozmrazená voda vytéká žlábkem do
speciální nádoby na zadní straně
spotřebiče nad motorem kompresoru,
kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.
6.2 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR!
Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí systém.
POZOR!
Při přemisťování skříně
spotřebiče ji nadzdvihněte
za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání
podlahy.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
6.3 Odmrazování chladničky
Během normálního používání se
námraza automaticky odstraňuje z
výparníku chladicího oddílu při každém
6.4 Odmrazování mrazničky
Mrazicí oddíl je beznámrazový. To
znamená, že se v zapnutém spotřebiči
nevytváří námraza ani na vnitřních
stěnách, ani na potravinách.
6.5 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
VAROVÁNÍ!
Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
ČESKY
11
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně
zasunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického
spotřebiče. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohoto‐
vostním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Obraťte se na nejbližší auto‐
rizované servisní středisko.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Nesprávně nastavená te‐ Viz „Provoz“.
plota.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Funkce FastFreeze je za‐ Viz „FastFreeze“.
pnutá.
Po stisknutí FastFreeze
Toto je normální jev, kte‐
nebo po změně teploty se rý nepřestavuje poruchu
kompresor nespustí okam‐ spotřebiče.
žitě.
Kompresor se spouští až po
určité době.
V chladničce teče voda.
Vyčistěte odtokový otvor.
Odtokový otvor je ucpa‐
ný.
12
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Vložené potraviny brání
odtoku vody do odtoko‐
vého otvoru.
Přemístěte potraviny tak,
aby se nedotýkaly zadní stě‐
ny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vo‐
dy (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře obíhat
chladný vzduch.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
7.2 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
7.3 Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte.
Řiďte se pokyny k montáži.
3. V případě potřeby vadné těsnění
dveří vyměňte. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
8. INSTALACE
8.1 Umístění
Řiďte se pokyny k montáži
při instalaci.
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Zkontrolujte,
zda může vzduch volně cirkulovat kolem
zadní části skříně spotřebiče.
ČESKY
8.2 Poloha
•
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
13
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
8.4 Požadavky na větrání
T
+16 °C až 43 °C
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
U některých typů modelů
může při provozu mimo daný
rozsah docházet k
problémům s fungováním.
Správný provoz lze zaručit
pouze v rámci stanoveného
teplotního rozsahu. Pokud
máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
8.3 Připojení k elektrické síti
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
•
•
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
POZOR!
Řiďte se pokyny k montáži
při instalaci.
9. ZVUKY
Během normálního provozu vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, cirkulace
chladiva).
14
www.electrolux.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ČESKY
15
10. TECHNICKÉ INFORMACE
10.1 Technické údaje
Rozměry prostoru pro instalaci
Výška
mm
1780
Šířka
mm
560
Hloubka
mm
550
Skladovací doba při poruše
Hodin
13
Napětí
V
230-240
Frekvence
Hz
50
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
16
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 16
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 18
3. EKSPLOATACJA..............................................................................................20
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 21
5. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 23
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 24
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 25
8. INSTALACJA.................................................................................................... 28
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA.................................................................................29
10. DANE TECHNICZNE......................................................................................30
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
POLSKI
17
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby niepełnosprawne, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i
będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, w miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
– Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
18
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które
zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie obojętne detergenty. Nie
stosować produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierających
łatwopalny gaz pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania i blokady transportowe.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Odczekać co najmniej 4 godziny
przed podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
•
•
•
•
•
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników
ani płyt grzejnych.
Tył urządzenia musi znajdować się
przy ścianie.
Nie instalować urządzenia w miejscu,
gdzie występuje bezpośrednie
nasłonecznienie.
Nie instalować urządzenia w
miejscach wilgotnych lub chłodnych,
takich jak przybudówki, garaże,
winiarnie.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
Urządzenie musi być uziemione.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
2.3 Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia
prądem lub pożaru.
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np.
maszynek do lodów), chyba, że
zostały one przeznaczone do tego
celu przez producenta.
Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
Zawiera on izobutan (R600a), który
jest gazem ziemnym spełniającym
wymogi dotyczące ochrony
środowiska. Gaz ten jest łatwopalny.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
•
•
•
•
•
•
•
•
19
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w
urządzeniu łatwopalnych gazów i
płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w
komorze zamrażarki mokrymi lub
wilgotnymi rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania
mrożonej żywności, które znajdują się
na jej opakowaniu.
2.4 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń i
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w urządzeniu i w razie
potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ
zablokuje się, na dnie urządzenia
zbiera się woda.
20
www.electrolux.com
2.5 Utylizacja
•
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
•
•
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowej utylizacji
urządzenia, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
3. EKSPLOATACJA
3.1 Panel sterowania
1
2
4
1
2
3
4
Kontrolka wskaźnika temperatury
FastFreeze Wskaźnik
FastFreeze Przycisk
Regulator temperatury
Przycisk WŁ./WYŁ.
3
3.2 Włączanie
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Jeśli wszystkie diody LED są
wyłączone, należy dotknąć przycisku
regulacji temperatury.
odpowiadająca żądanej temperaturze.
Wybór jest progresywny, od 2°C do 8°C.
Najniższa temperatura:
+2°C.
Najwyższa temperatura:
+8°C.
Ustawienie pośrednie jest
zwykle najbardziej
odpowiednie.
3.3 Wyłączanie
Nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacji
temperatury przez 3 sekundy.
Zgasną wszystkie wskaźniki.
Ustawienie temperatury należy wybrać,
uwzględniając fakt, że temperatura
wewnątrz urządzenia zależy od:
3.4 Regulacja temperatury
•
•
•
•
Aby zacząć korzystać z urządzenia,
należy dotykać regulator temperatury, aż
zaświeci się kontrolka LED
temperatury w pomieszczeniu;
częstotliwości otwierania drzwi;
ilości przechowywanej żywności;
miejsca, w którym umieszczono
urządzenie.
1. Dotknąć regulatora temperatury.
POLSKI
Wskaźnik aktualnej temperatury będzie
migać. Każde dotknięcie przycisku
spowoduje zmianę ustawienia o jedną
pozycję. Odpowiedni wskaźnik LED
będzie migać przez chwilę.
2. Dotykać regulatora temperatury aż
do wybrania żądanej temperatury.
21
Zaświeci się dioda LED odpowiadająca
symbolowi funkcji FastFreeze.
Funkcję FastFreeze można wyłączyć,
naciskając przycisk FastFreeze.
Wskaźnik FastFreeze wyłączy się.
Funkcja wyłącza się
automatycznie po 52
godzinach.
3.5 Funkcja FastFreeze
Funkcję FastFreeze można włączyć,
naciskając przycisk FastFreeze.
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
4.1 Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA!
Nie należy stosować silnych
detergentów ani materiałów
ściernych, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
4.2 Rozmieszczanie półek na
drzwiach
Ten model urządzenia wyposażono
w regulowany pojemnik, który można
przesuwać na boki.
4.3 Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono
w kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
Aby umożliwić przechowywanie
artykułów spożywczych w opakowaniach
o różnej wielkości, półki na drzwiach
można umieszczać na różnych
wysokościach.
1. Stopniowo wyciągać półkę w
kierunku wskazywanym przez
strzałki, aby ją wyjąć.
2. Umieścić ponownie według potrzeb.
Nie wolno wyjmować
szklanej półki znad szuflady
na warzywa, ponieważ jej
obecność zapewnia
odpowiedni obieg powietrza.
22
www.electrolux.com
4.4 Regulacja wilgotności
Szklaną półkę wyposażono w
mechanizm ze szczelinami
(regulowanymi dźwigienką), dzięki
któremu można regulować wilgotność w
szufladzie na warzywa.
znamionowej umieszczonej wewnątrz
urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w
tym czasie nie wolno wkładać kolejnej
partii żywności przeznaczonej do
zamrożenia.
Po zakończeniu procesu zamrażania
należy powrócić do żądanej temperatury
(patrz „Funkcja FastFreeze”).
Temperatura w komorze
chłodziarki może wtedy
spaść poniżej 0°C. Jeśli tak
się stanie, należy ponownie
ustawić wyższą temperaturę.
4.6 Przechowywanie
zamrożonej żywności
Gdy szczeliny wentylacyjne są
zamknięte:
artykuły w szufladzie na warzywa i
owoce dłużej zachowują naturalną
wilgotność.
Gdy szczeliny wentylacyjne są otwarte:
szybsza cyrkulacja powietrza powoduje
obniżenie wilgotności powietrza w
szufladach na warzywa.
4.5 Zamrażanie świeżej
żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania
mrożonek, głęboko zamrożonej żywności
oraz do zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności
należy włączyć funkcję FastFreeze i
umieścić żywność do zamrożenia w
komorze zamrażarki.
W celu zamrożenia świeżej żywności
należy włączyć funkcję FastFreeze co
najmniej 24 godziny przed
umieszczeniem żywności przeznaczonej
do zamrożenia w komorze zamrażarki.
Umieścić świeżą żywność do zamrożenia
w górnej komorze.
Informację o maksymalnej ilości
żywności, jaką można zamrozić w ciągu
24 godzin, podano na tabliczce
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie
na co najmniej 2 godziny z włączoną
funkcją FastFreeze.
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności, np. wskutek awarii
zasilania, lub jeśli
urządzenie było wyłączone
przez czas dłuższy niż
podany w tabeli z danymi
technicznymi w punkcie
„Czas utrzymywania
temperatury bez zasilania”,
należy szybko spożyć
rozmrożone produkty lub
niezwłocznie poddać je
obróbce termicznej, a
następnie ponownie
zamrozić (po ostudzeniu).
4.7 Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub
mrożonki przed użyciem należy
rozmrozić w komorze chłodziarki lub w
temperaturze pokojowej, zależnie od
dostępnego czasu rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku
gotowanie potrwa dłużej.
POLSKI
23
4.8 Wytwarzanie lodu
4.9 Akumulatory zimna
Urządzenie jest wyposażone w jedną lub
dwie tacki do wytwarzania lodu.
Zamrażarka posiada co najmniej jeden
akumulator zimna, który wydłuża czas
przechowywania produktów po awarii lub
braku zasilania.
Do wyjmowania tacek z
zamrażarki nie należy
używać metalowych
narzędzi.
Należy go umieścić w przedniej części
urządzenia, na zamrożonej żywności.
1. Napełnić pojemniki wodą
2. Włożyć pojemniki na lód do komory
zamrażarki.
5. WSKAZÓWKI I PORADY
5.1 Odgłosy normalnej pracy
•
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
•
•
•
•
•
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów
chłodniczych, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
5.2 Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
•
•
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to
absolutnie konieczne.
Nie wyjmować akumulatorów zimna z
kosza zamrażarki (jeśli są w
wyposażeniu).
5.3 Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej
żywności
Aby uzyskać najlepsze efekty:
•
W chłodziarce nie należy
przechowywać ciepłej żywności ani
parujących płynów
Artykuły spożywcze należy przykryć
lub owinąć, szczególnie te, które
wydzielają intensywny zapach
należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów
spożywczych
5.4 Wskazówki dotyczące
przechowywania
Przydatne wskazówki:
•
•
•
•
•
Mięso (wszystkie rodzaje):
zapakować do odpowiedniego
opakowania i umieścić na szklanej
półce nad pojemnikiem na warzywa.
Mięso można przechowywać
maksymalnie przez 1–2 dni.
Żywność gotowana, potrawy na
zimno: przykryć i umieścić na
dowolnej półce.
Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych bananów,
ziemniaków, cebuli i czosnku nie
należy przechowywać w chłodziarce.
Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć
folią aluminiową lub umieścić
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.
24
www.electrolux.com
5.5 Wskazówki dotyczące
zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki
zamrażania, należy korzystać z
poniższych ważnych wskazówek:
•
•
•
•
•
•
•
maksymalną ilość żywności, jaką
można zamrozić w ciągu 24 godzin
podano na tabliczce znamionowej;
proces zamrażania trwa 24 godziny,
w tym czasie nie należy wkładać
dodatkowych porcji żywności do
zamrożenia;
należy zamrażać tylko artykuły
spożywcze najwyższej jakości, świeże
i dokładnie oczyszczone;
żywność należy dzielić na małe porcje
w celu przyspieszenia zamrażania i
zwiększenia skuteczności procesu
oraz w celu umożliwienia rozmrażania
tylko potrzebnych ilości;
żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
zapewniającą hermetyczne
zamknięcie;
nie dopuszczać do stykania się
świeżej, nie zamrożonej żywności z
zamrożonymi produktami, aby
uniknąć podniesienia temperatury
zamrożonych produktów;
produkty niskotłuszczowe
przechowują się lepiej i przez dłuższy
czas niż te o dużej zawartości
•
•
tłuszczu. Sól skraca okres
przechowywania żywności;
spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry;
zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
5.6 Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
•
•
•
•
•
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w
sklepie.
Starać się, aby zamrożona żywność
była transportowana ze sklepu do
zamrażarki w jak najkrótszym czasie.
Nie otwierać zbyt często drzwi
zamrażarki i nie zostawiać ich
otwartych dłużej niż jest to absolutnie
konieczne.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie można jej ponownie
zamrażać.
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Ogólne wskazówki
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory,
dlatego wszelkie prace
konserwacyjne i napełnianie
układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych
pracowników serwisu.
Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do
mycia w zmywarce.
POLSKI
6.2 Okresowe czyszczenie
UWAGA!
Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani uszkadzać
rurek i/lub przewodów w
urządzeniu.
25
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
UWAGA!
Należy chronić układ
chłodniczy przed
uszkodzeniem.
UWAGA!
Przesuwając urządzenie,
należy podnieść jego
przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania
podłogi.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć
letnią wodą z dodatkiem neutralnego
środka czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadził się
na nich osad.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Poprawi to wydajność urządzenia i
zmniejszy zużycie energii
elektrycznej.
6.3 Rozmrażanie chłodziarki
6.4 Rozmrażanie zamrażarki
Zamrażarka jest urządzeniem typu
bezszronowego. Podczas działania
urządzenia szron nie gromadzi się na
wewnętrznych ściankach ani na
żywności.
6.5 Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania
nieprzyjemnych zapachów.
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego
szronu spływa rynienką do specjalnego
pojemnika znajdującego się z tyłu
urządzenia nad sprężarką, skąd
następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli urządzenie ma
pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego
regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się
żywności w przypadku
przerwy w zasilaniu.
26
www.electrolux.com
7.1 Co zrobić, gdy...
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączo‐ Włączyć urządzenie.
ne.
Wtyczki przewodu zasila‐ Włożyć prawidłowo wtyczkę
jącego nie włożono pra‐ do gniazda elektrycznego.
widłowo do gniazda elek‐
trycznego.
Brak napięcia w gnieź‐
dzie elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego.
Skontaktować się z wykwali‐
fikowanym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głoś‐
no.
Urządzenie nie stoi sta‐
bilnie.
Sprawdzić, czy urządzenie
jest wypoziomowane.
Nie działa oświetlenie.
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym cen‐
trum serwisowym.
Sprężarka pracuje w spo‐
sób ciągły.
Nie ustawiono prawidło‐
wo temperatury.
Patrz „Eksploatacja”.
Zbyt wiele produktów
włożono na raz do prze‐
chowania.
Odczekać kilka godzin i po‐
nownie sprawdzić tempera‐
turę.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest zbyt wyso‐
ka.
Zapoznać się z informacją
dotyczącą klasy klimatycznej
na tabliczce znamionowej.
Włożono zbyt ciepłe po‐
trawy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy
odczekać, aż ostygnie ona
do temperatury pokojowej.
Drzwi nie zamknięto pra‐
widłowo.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Włączono FastFreeze.
Patrz „FastFreeze”.
Sprężarka nie uruchamia
Jest to normalne zjawi‐
się natychmiast po naciś‐
sko, które nie oznacza
nięciu FastFreeze lub
usterki.
zmianie ustawienia tempe‐
ratury.
Sprężarka rozpoczyna pracę
dopiero po pewnym czasie.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Oczyścić odpływ skroplin.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
POLSKI
Problem
Woda wylewa się na pod‐
łogę.
27
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Końcówka wężyka od‐
prowadzającego wodę z
odszraniania nie jest po‐
łączona z pojemnikiem
umieszczonym nad sprę‐
żarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężar‐
ką.
Temperatura w urządzeniu Nie ustawiono prawidło‐ Ustawić wyższą/niższą tem‐
jest zbyt niska lub zbyt wy‐ wo regulatora temperatu‐ peraturę.
soka.
ry.
Drzwi nie zamknięto pra‐
widłowo.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury poko‐
jowej i dopiero wtedy włożyć
je do urządzenia.
Włożono na raz zbyt wie‐ Ograniczyć ilość produktów
le produktów do przecho‐ wkładanych jednocześnie do
wania.
przechowania.
Drzwi urządzenia są ot‐
wierane zbyt często.
Otwierać drzwi urządzenia
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Brak obiegu zimnego po‐ Zapewnić obieg zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
wietrza w urządzeniu.
Jeżeli podane rozwiązania
nie przynoszą pożądanego
efektu, należy skontaktować
się z najbliższym
autoryzowanym centrum
serwisowym.
7.2 Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w bardzo trwałe
oświetlenie wnętrza typu LED.
Wymiany oświetlenia może dokonać
wyłącznie pracownik serwisu. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
7.3 Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz wskazówki dotyczące montażu.
3. W razie potrzeby wymienić
uszkodzone uszczelki drzwi. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
28
www.electrolux.com
8. INSTALACJA
8.1 Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy
przeczytać instrukcję
montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy
zainstalować z dala od źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery, bojlery,
bezpośrednie promienie słoneczne itd.
Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza z tyłu urządzenia.
8.3 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
8.2 Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.
•
•
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest
w tym celu wyposażona w specjalny
styk. Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji
z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
8.4 Wymagania dotyczące
wentylacji
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
Przepływ powietrza za urządzeniem musi
być wystarczający.
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Niektóre modele urządzeń
mogą działać nieprawidłowo
w temperaturze spoza
podanego zakresu.
Prawidłowa praca
urządzenia jest
gwarantowana tylko w
podanym zakresie
temperatury. W razie
wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
UWAGA!
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy
przeczytać instrukcję
montażu.
POLSKI
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
Podczas normalnej pracy urządzenia słychać odgłosy (sprężarka, obieg czynnika
chłodniczego).
SSS
R
RR!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
29
30
www.electrolux.com
BLUBB!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
10. DANE TECHNICZNE
10.1 Dane techniczne
Wymiary wnęki
Wysokość
mm
1780
Szerokość
mm
560
Głębokość
mm
550
Czas utrzymywania temperatury
Godz.
13
Napięcie
V
230-240
Częstotliwość
Hz
50
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
lub na zewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie z oznaczeniem klasy
energetycznej.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
SLOVENSKY
31
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................31
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 33
3. PREVÁDZKA.................................................................................................... 35
4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 36
5. TIPY A RADY................................................................................................... 38
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................39
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 40
8. INŠTALÁCIA.....................................................................................................42
9. ZVUKY..............................................................................................................43
10. TECHNICKÉ INFORMÁCIE........................................................................... 44
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
32
www.electrolux.com
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou
spôsobilosťou smú tento spotrebič používať len vtedy,
ak boli dostatočne poučené ohľadne bezpečného
používania spotrebiča a chápu možné riziká alebo sú
pod spoľahlivým dohľadom.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– Vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom
prostredí.
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
Vetracie otvory na spotrebiči alebo v skrinke na
zabudovanie musia zostať voľné.
Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné prostriedky, ak ich
neodporučil výrobca.
Nepoškodzujte chladiaci okruh.
Vnútri skladovacieho priestoru nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporučil výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
SLOVENSKY
•
•
33
abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky ako napr.
aerosólové plechovky s horľavým propelantom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
voľne cirkulovať vzduch.
Pred zapojením spotrebiča do
elektrickej siete počkajte aspoň 4
hodiny. Je to potrebné na to, aby olej
stiekol späť do kompresora.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Zadnú stranu spotrebiča je potrebné
umiestniť oproti stene.
Neinštalujte spotrebič na miesta, kde
dopadá priame slnečné svetlo.
Tento spotrebič neinštalujte na
miestach, ktoré sú príliš vlhké alebo
chladné, ako napr. prístavby, garáže
alebo vínne pivnice.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Dbajte na to, aby ste nespôsobili
poškodenie elektrických častí (napr.
zástrčky napájacieho kábla,
elektrického napájacieho kábla,
kompresora). Ak je potrebná výmena
elektrických komponentov, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko
alebo elektrikára.
Elektrický napájací kábel musí zostať
vždy nižšie ako zástrčka napájacieho
kábla.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že
napájací elektrický kábel je po
inštalácii prístupný.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
34
www.electrolux.com
2.3 Použite
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo zranenia,
popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
požiaru.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
zmrzliny), pokiaľ nie sú výslovne
určené výrobcom na tento účel.
Dbajte na to, aby ste nespôsobili
poškodenie chladiaceho okruhu.
Obsahuje izobután (R600a), prírodný
plyn s vysokou kompatibilitou so
životným prostredím. Tento plyn je
horľavý.
V prípade poškodenia chladiaceho
okruhu zabezpečte, aby sa v
miestnosti nenachádzali žiadne
plamene ani iné zápalné zdroje.
Miestnosť dobre vyvetrajte.
Dbajte na to, aby sa horúce predmety
nedostali do kontaktu s plastovými
časťami spotrebiča.
Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje.
Spôsobí to vznik nadmerného tlaku v
nádobe s nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety ani sa ich
nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
•
Dodržiavajte pokyny ohľadne
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
SLOVENSKY
35
3. PREVÁDZKA
3.1 Ovládací panel
1
2
4
1
2
3
4
LED ukazovateľ teploty
Ukazovateľ FastFreeze
Tlačidlo FastFreeze
Regulátor teploty
Tlačidlo ZAP/VYP
3
3.2 Zapnutie
1. Zástrčku zasuňte do sieťovej
zásuvky.
2. Ak sú všetky ukazovatele LED
zhasnuté, dotknite sa tlačidla
regulátora teploty.
3.3 Vypnutie
Tlačidlo regulátora teploty podržte 3
sekundy.
Všetky ukazovatele zhasnú.
3.4 Regulácia teploty
Pri obsluhe spotrebiča stláčajte regulátor
teploty, kým sa nerozsvieti ukazovateľ
LED požadovanej teploty. Teplota sa
mení postupne v škále od 2 °C do 8 °C.
Najchladnejšie nastavenie:
+2 °C.
Najteplejšie nastavenie: +8
°C.
Stredné nastavenie je vo
všeobecnosti najvhodnejšie.
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím
na skutočnosť, že teplota v spotrebiči
závisí od:
•
•
•
•
izbovej teploty,
frekvencie otvárania dvierok,
množstva uchovávaných potravín,
umiestenia spotrebiča.
1. Dotknite sa regulátora teploty.
Ukazovateľ aktuálnej teploty bliká. Pri
každom stlačení regulátora teploty sa
nastavenie zmení o jednu pozíciu.
Príslušný ukazovateľ LED chvíľu bliká.
2. Dotýkajte sa regulátora teploty, až
kým nenastavíte požadovanú teplotu.
3.5 Funkcia FastFreeze
Funkciu FastFreeze môžete zapnúť
stlačením tlačidla FastFreeze.
Rozsvieti sa LED zodpovedajúci symbolu
ukazovateľa FastFreeze.
Funkciu FastFreeze môžete vypnúť
opätovným stlačením tlačidla
FastFreeze.
Ukazovateľ FastFreeze zhasne.
Táto funkcia sa automaticky
vypne po 52 hodinách.
36
www.electrolux.com
4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
4.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte abrazívne
čistiace prostriedky ani
prášky, pretože by poškodili
povrch.
4.2 Umiestnenie poličiek na
dverách
Nepremiestňujte sklenenú
policu nad zásuvkou na
ovocie a zeleninu, aby bola
zaručená správna cirkulácia
vzduchu.
4.4 Regulácia vlhkosti
V sklenenej polici je vetracie zariadenie
(nastaviteľné pomocou posuvnej páčky),
ktoré umožňuje regulovať úroveň vlhkosti
v priehradke (priehradkách) na zeleninu.
Poličky na dverách možno umiestniť v
rôznej výške, aby ste mohli uložiť balenia
potravín rôznych veľkostí.
1. Poličku postupne ťahajte v smere
šípok, až kým sa neuvoľní.
2. Vložte ju do požadovanej polohy.
Keď sú vetracie štrbiny zatvorené:
prirodzená vlhkosť potravín v
priehradkách na ovocie a zeleninu sa
dlhšie uchová.
Keď sú vetracie štrbiny otvorené:
Tento model je vybavený variabilným
odkladacím boxom, ktorý môžete
posúvať do strán.
4.3 Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené
niekoľkými lištami, aby ste poličky mohli
umiestniť do požadovanej polohy.
cirkuluje viac vzduchu, čo spôsobuje
zníženie vlhkosti vzduchu v priehradkách
na ovocie a zeleninu.
4.5 Zmrazovanie čerstvých
potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
SLOVENSKY
Pri zmrazovaní čerstvých potravín
zapnite funkciu FastFreeze a potraviny
určené na zmrazenie vložte do
mraziaceho priestoru.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín
zapnite funkciu FastFreeze najmenej 24
hodín pred vložením potravín určených
na zmrazenie do mraziaceho priestoru.
Čerstvé potraviny určené na zmrazenie
vložte do hornej priehradky.
Maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza
na typovom štítku, ktorý sa nachádza
vo vnútri spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v
tomto čase nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
Keď sa zmrazovanie skončí, znova
nastavte požadovanú teplotu (pozri
„FunkciaFastFreeze").
V takýchto podmienkach
môže klesnúť teplota
chladiaceho priestoru pod 0
°C. Ak sa tak stane, nastavte
regulátor teploty na vyššiu
teplotu.
4.6 Skladovanie mrazených
potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo
po určitom čase mimo prevádzky
nechajte spotrebič pred vložením
potravín bežať najmenej 2 hodiny so
zapnutou funkciou FastFreeze.
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku
výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že
čas trvania výpadku energie
bol dlhší ako údaj uvedený v
technických údajoch pod
položkou „akumulačná
doba“, rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a potom znova
zmraziť (po ochladení).
37
4.7 Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené
potraviny sa pred použitím môžu
rozmrazovať v chladiacom priestore
alebo pri izbovej teplote, v závislosti od
času, ktorý máme k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď
sú ešte zmrazené, priamo z mrazničky: v
tomto prípade varenie potrvá dlhšie.
4.8 Výroba ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou
alebo dvoma miskami na prípravu
ľadových kociek.
Na uvoľňovanie misiek z
mrazničky nepoužívajte
kovové nástroje.
1. Tieto misky naplňte vodou.
2. Misky s ľadom vložte do mraziaceho
priestoru.
4.9 Chladiace akumulátory
Mraznička obsahuje najmenej jeden
chladiaci akumulátor na predĺženie doby
skladovania potravín v prípade výpadku
elektrického napájania alebo poruchy.
Tento položte na zmrazené potraviny v
prednej časti.
38
www.electrolux.com
5. TIPY A RADY
5.1 Normálne zvuky pri
prevádzke
Nasledovné zvuky sú pri bežnej
prevádzke normálne:
•
•
•
•
Cievka vydáva slabé bublanie a
zurčanie pri prečerpávaní chladiva.
Kompresor vydáva bzučanie a
pulzovanie pri prečerpávaní chladiva.
Náhle praskanie vychádzajúce z
vnútra spotrebiča býva spôsobené
tepelnou dilatáciou (prirodzený a nie
nebezpečný fyzický jav).
Regulátor teploty vydáva slabé
kliknutie pri zapnutí alebo vypnutí
kompresora.
5.2 Rady pre úsporu energie
•
•
Dvere spotrebiča neotvárajte príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.
Ak sú k dispozícii, chladiace
akumulátory nevyberajte zo
zmrazovacieho koša.
5.3 Rady na chladenie
čerstvých potravín
V záujme optimálnej účinnosti:
•
•
•
do chladničky nevkladajte teplé
potraviny ani odparujúce sa kvapaliny,
potraviny prikryte alebo zabaľte,
hlavne ak majú prenikavú arómu,
potraviny uložte tak, aby vzduch
mohol voľne cirkulovať okolo nich.
•
•
5.5 Rady pre zmrazovanie
Tu je niekoľko dôležitých tipov, ktoré vám
pomôžu zabezpečiť optimálne
zmrazovanie potravín:
•
•
•
•
•
•
•
5.4 Rady pre chladenie
Užitočné rady:
•
•
•
Mäso (všetky druhy): zabaľte do
vhodného balenia a položte na
sklenenú policu nad zásuvkou na
zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
Varené a studené jedlá: zakryte a
umiestnite na ľubovoľný rošt.
Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite
a vložte do špeciálnej zásuvky.
V chladničke sa nesmú skladovať
banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak,
ak nie sú zabalené.
Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo
zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyténového vrecka, aby ste
odstránili čo najviac vzduchu.
Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo
do police na fľaše (ak je k dispozícii).
•
•
maximálne množstvo potravín, ktoré
možné zmraziť počas 24 hodín, je
uvedené na typovom štítku
spotrebiča;
proces zmrazovania trvá 24 hodín,
počas tejto fázy nepridávajte žiadne
ďalšie potraviny na zmrazovanie;
zmrazujte iba potraviny špičkovej
kvality, čerstvé a dôkladne vyčistené;
potraviny rozdeľte na malé porcie, aby
sa mohli rýchlo a úplne zmraziť a aby
ste neskôr mohli odmraziť iba
potrebné množstvo;
potraviny zabaľte do alobalu alebo do
polyetylénovej fólie; dbajte, aby boli
zabalené vzduchotesne;
nedovoľte, aby sa čerstvé,
nezmrazené potraviny dotýkali
potravín, ktoré sú už zmrazené,
predídete tak zvýšeniu ich teploty,
potraviny s nízkym obsahom tuku sa
uchovávajú lepšie a vydržia dlhšie
ako potraviny s vysokým obsahom
tukov; soľ znižuje dobu skladovania
potravín;
zmrzliny konzumované bezprostredne
po vybraní z mraziaceho priestoru
môžu spôsobiť poranenie kože
mrazom;
odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazenia, aby ste mohli
presne sledovať dobu skladovania.
5.6 Rady na uchovávanie
mrazených potravín
Keď chcete maximálne využiť možnosti
tohto spotrebiča, riaďte sa nasledujúcimi
pokynmi:
SLOVENSKY
•
•
•
uistite sa, že maloobchodný predajca
adekvátne skladuje komerčné
mrazené potraviny,
dbajte, aby ste mrazené potraviny
preniesli z predajne potravín do
mrazničky podľa možnosti čo
najrýchlejšie,
neotvárajte dvierka spotrebiča príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné,
•
•
39
po rozmrazení sa potraviny rýchlo
kazia a nesmú sa znova zmrazovať,
neprekračujte dobu skladovania
stanovenú výrobcom potravín.
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Všeobecné upozornenia
UPOZORNENIE!
Pred akoukoľvek údržbou
spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
V chladiacej jednotke
spotrebiča sa nachádzajú
uhľovodíky, preto smie
údržbu a doplnenie chladiva
vykonať výhradne
autorizovaný technik.
Príslušenstvo a časti
spotrebiča sa nesmú umývať
v umývačke riadu.
6.2 Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE!
Neťahajte, neposúvajte a
nepoškodzujte žiadne rúrky
a/alebo káble v spotrebiči
alebo na ňom.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby ste
nepoškodili chladiaci
systém.
UPOZORNENIE!
Pri presúvaní spotrebiča
nadvihnite jeho prednú
hranu, aby ste nepoškriabali
podlahu.
Vybavenie spotrebiča treba pravidelne
čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dverí
a vyutierajte ich, aby boli čisté a bez
zvyškov potravín.
3. Opláchnite a dôkladne osušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Touto operáciou zvýšite výkonnosť
spotrebiča a usporíte elektrickú
energiu.
6.3 Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
Odmrazená voda odteká cez žliabok do
osobitnej nádoby na zadnej stene
spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
40
www.electrolux.com
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
6.4 Odmrazovanie mrazničky
Priestor mrazničky je beznámrazový.
Znamená to, že sa tu počas prevádzky
netvorí námraza, a to ani na vnútorných
stenách, ani na potravinách.
VAROVANIE!
Ak chcete spotrebič
ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho
raz za čas skontroloval
a zabránil tak znehodnoteniu
potravín v prípade výpadku
napájania.
6.5 Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas
používať, vykonajte nasledujúce
opatrenia:
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotre‐ Sieťovú zástrčku zapojte
biča nie je správne zapo‐ správne do sieťovej zásuvky.
jená do sieťovej zásuvky.
Sieťová zásuvka nie je
pod napätím.
Do sieťovej zásuvky skúste
zapojiť iný spotrebič. Obráť‐
te sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Nadmerná hlučnosť spo‐
trebiča.
Spotrebič nestojí pevne
na podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐ Zatvorte a otvorte dvierka.
nom režime.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Obráťte sa na najbližšie au‐
torizované servisné stredi‐
sko.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Kompresor pracuje nepre‐
tržite.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a
potom opäť skontrolujte te‐
plotu.
41
Izbová teplota je príliš vy‐ Pozrite si údaje o klimatickej
soká.
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do
spotrebiča boli príliš tep‐
lé.
Pred vložením nechajte po‐
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú Pozrite si časť „Zatvorenie
správne zatvorené.
dvierok“.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze.
Pozrite si časť „Režim Fast‐
Freeze “.
Kompresor sa nezapne ih‐ Je to normálne, nie je to
neď po stlačení FastFree‐ porucha.
ze alebo po zmene teploty.
Kompresor sa zapne po urči‐
tom čase.
Voda steká do chladiaceho Upchaný odtokový kaná‐
priestoru.
lik na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spo‐
trebiči bránia odtekaniu
vody do odtokového ka‐
nálika.
Voda vyteká na podlahu.
Dávajte pozor, aby sa potra‐
viny nedotýkali zadnej steny.
Odtokový kanálik na vo‐ Odtokový kanálik pripevnite
du z rozmrazenej námra‐ k odparovacej miske.
zy nie je pripojený k od‐
parovacej miske nad
kompresorom.
Teplota vnútri spotrebiča je Nie je správne nastavený Nastavte vyššiu alebo nižšiu
príliš nízka alebo príliš vy‐ regulátor teploty.
teplotu.
soká.
Dvierka spotrebiča nie sú Pozrite si časť „Zatvorenie
správne zatvorené.
dvierok“.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte na‐
raz menej potravín.
Dvierka ste otvárali príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
42
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
V spotrebiči neprúdi stu‐
dený vzduch.
Zabezpečte prúdenie stude‐
ného vzduchu v spotrebiči.
Ak pomocou horeuvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok,
kontaktujte najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
7.2 Výmena osvetlenia
7.3 Zatvorenie dvierok
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si montážne pokyny.
3. V prípade potreby vymeňte
poškodené tesnenia dvierok. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Žiarovku smie vymieňať len servisné
stredisko. Obráťte sa na vaše
autorizované servisné stredisko.
8. INŠTALÁCIA
8.1 Umiestnenie
Pri prevádzke mimo
uvedeného rozsahu môže
dôjsť pri niektorých typoch
modelov k určitým funkčným
problémom. Správnu
prevádzku je možné zaručiť
len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti
týkajúce sa miesta inštalácie
spotrebiča, obráťte sa na
predajcu, na náš zákaznícky
servis alebo na najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
Pri inštalácii postupujte
podľa pokynov na inštaláciu.
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od
tepelných zdrojov, ako sú radiátory,
ohrievače vody, priame slnečné svetlo a
pod. Zabezpečte, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
8.2 Miesto inštalácie
Tento spotrebič nainštalujte do suchého
a dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
8.3 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
Pred pripojením sa presvedčte, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú
parametrom vašej domácej elektrickej
siete.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Napájací elektrický kábel je na tento
účel vybavený príslušným kontaktom.
Ak domáca sieťová zásuvka nie je
uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
SLOVENSKY
•
•
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
UPOZORNENIE!
Pri inštalácii postupujte
podľa pokynov na inštaláciu.
8.4 Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
9. ZVUKY
Počas bežnej prevádzky spotrebič vydáva zvuky (kompresor, chladiaci okruh).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
43
44
www.electrolux.com
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
10. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
10.1 Technické údaje
Rozmery výklenku
Výška
mm
1780
Šírka
mm
560
Hĺbka
mm
550
Akumulačná doba
Hodín
13
Napätie
Voltov
230-240
Frekvencia
Hz
50
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej
strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
SLOVENSKY
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
*
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
45
46
www.electrolux.com
SLOVENSKY
47
222376647-A-102019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising