Electrolux | ENN2852AOW | User manual | Electrolux ENN2852AOW Ohjekirja

Electrolux ENN2852AOW Ohjekirja
ENN2852AOW
FI
SV
Jääpakastin
Kyl-frys
Käyttöohje
Bruksanvisning
2
16
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................... 2
2. TURVALLISUUSOHJEET.................................................................................. 4
3. ASENNUS.......................................................................................................... 6
4. KÄYTTÖ............................................................................................................. 7
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ....................................................................................8
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...................................................................................10
7. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 11
8. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 12
9. ÄÄNET..............................................................................................................14
10. TEKNISET TIEDOT........................................................................................ 15
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
SUOMI
3
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit ja
kuljetuspultit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
•
•
•
Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
Laite sisältää pussin kuivausainetta.
Sitä ei ole tarkoitettu leikkikaluksi. Sitä
ei ole tarkoitettu syötäväksi. Hävitä se
välittömästi.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
SUOMI
•
•
•
•
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
•
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Varo, ettei jäähdytysputkisto
vaurioidu. Se sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöön
yhteensopiva maakaasu. Kyseinen
kaasu on syttyvää.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät
tai kosteat.
Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
5
Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huolto
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa
ja eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
6
www.electrolux.com
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
•
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Sijainti
Lue erilliset asennusohjeet
Parhaan mahdollisen toiminnan
varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa
lämmönlähteiden, kuten
lämpöpattereiden tai boilereiden tms.
lähelle eikä suoraan auringonvaloon.
Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana.
3.3 Sähköliitäntä
•
•
•
Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää EECdirektiivien vaatimukset.
3.2 Sijoittaminen
•
Asenna laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa.
3.4 Ilmanvaihtovaatimukset
Ilmas‐
toluok‐
ka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – +32 °C
N
+16 °C – +32 °C
ST
+16 °C – +38 °C
T
+16 °C – +43 °C
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen
takana.
5 cm
Joissakin malleissa voi
esiintyä toiminnallisia
ongelmia, jos niitä käytetään
kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön
toiminta taataan vain
määritetyllä lämpötilavälillä.
Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
HUOMIO!
Lue asennusohjeet.
SUOMI
7
4. KÄYTTÖ
4.1 Käyttöpaneeli
1
2
4
1
2
3
4
Lämpötilan LED-merkkivalo
FastFreeze LED-merkkivalo
FastFreeze -painike
Lämpötilan säädin
Virtapainike
3
4.2 Laitteen kytkeminen
toimintaan
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Kosketa lämpötilan säädintä, jos
kaikki LED-merkkivalot ovat
sammuneet.
4.3 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Paina lämpötilan säädintä 3 sekunnin
ajan.
Kaikki merkkivalot sammuvat.
4.4 Lämpötilan säätäminen
Käytä laitetta koskettamalla lämpötilan
säädintä, kunnes haluamaasi lämpötilaa
vastaava merkkivalo LED syttyy. Arvo
muuttuu asteittain 2 °C:sta 8 °C:seen.
Alhaisin asetus: +2 °C.
Korkein asetus: +8 °C.
Keskiasento on yleensä
sopivin asetus.
Valitse asetus ottamalla huomioon, että
sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat
seikat:
•
•
•
•
huoneen lämpötila
oven avaustiheys
säilytettävien elintarvikkeiden määrä
laitteen sijainti.
1. Kosketa lämpötilan säädintä.
Nykyisen lämpötilan merkkivalo vilkkuu.
Arvo säätyy yhden asetuksen verran
jokaisella lämpötilan säätimen
kosketuskerralla. Vastaava LEDmerkkivalo vilkkuu hetken aikaa.
2. Kosketa lämpötilan säädintä, kunnes
vaadittu lämpötila on valittu.
4.5 FastFreeze -toiminto
FastFreeze-toiminto käynnistetään
painamalla FastFreeze-painiketta.
Laitteeseen syttyy LED-merkkivalo, joka
vastaa symbolia FastFreeze.
FastFreeze-toiminto kytketään pois
päältä painamalla FastFreeze-painiketta
uudelleen.
FastFreeze-toiminnon merkkivalo
sammuu.
Toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin
kuluttua.
8
www.electrolux.com
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
5.2 Ovihyllyjen sijoittaminen
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
1. Vedä hyllyä varovasti ylöspäin,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään.
2. Sijoita lokero sen jälkeen
haluamallesi korkeudelle.
Älä siirrä vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasihyllyä,
jotta jääkaapin ilmankierto
toimii oikein.
5.4 DYNAMICAIR -toiminto
DYNAMICAIR-toiminnon ansiosta
elintarvikkeet jäähtyvät nopeammin ja
osaston lämpötila on tasaisempi.
Kytke DYNAMICAIRtoiminto toimintaan, kun
ympäristön lämpötila on yli
25 °C.
Kytke puhallin päälle kytkimellä (A).
Vihreä merkkivalo (B) syttyy.
A
B
1
2
5.3 Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.
Laitteen sammuttamisen
yhteydessä on muistettava
kytkeä puhallin pois päältä
painiketta (A) painamalla.
Vihreä merkkivalo (B)
sammuu.
SUOMI
5.5 Lämpötilan merkkivalo
Kun ilmanvaihtoaukot ovat auki:
Jääkaapissa on lämpötilanäyttö
elintarvikkeiden oikeaoppista säilytystä
varten. Laitteen sivuseinässä oleva
symboli osoittaa jääkaapin kylmimmän
osaston.
5.7 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Jos näytössä näkyy OK (A), aseta
tuoreet elintarvikkeet symbolin
osoittamaan kohtaan. Säädä muussa
tapauksessa (B) lämpötilan säädin
alhaisempaan asetukseen ja odota 12
tuntia ennen lämpötilamittarin uudelleen
tarkistamista.
A
OK
B
OK
Kun olet lisännyt tuoreita
elintarvikkeita laitteeseen tai
kun ovi on avattu toistuvasti
tai pidemmäksi ajaksi, on
normaalia, ettei OK näy
näytössä. Odota vähintään
12 tuntia ennen lämpötilan
säätimen uudelleen säätöä.
5.6 Kosteuden säätö
Lasihylly on varustettu ilmanvaihtolistalla
(säädettävissä liukuvivulla), jonka
ansiosta vihanneslaatikon/-laatikoiden
kosteustasoa voidaan säätää.
suurempi ilmankierto vähentää kosteutta
hedelmä- ja vihanneslaatikoissa.
Pakastin soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FastFreeze-toiminto vähintään 24 tuntia
ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Tässä tilassa
jääkaappiosaston lämpötila
voi laskea alle 0 °C. Aseta
lämpötilan säädin tällöin
suuremman lämpötilaasetuksen kohdalle.
Aseta pakastettava tuore ruoka
ylälokeroa.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, voit
palauttaa aikaisemmin asetetun
lämpötilan (ks. "FastFreeze-toiminto").
5.8 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen
käyttöä jääkaapissa tai huoneen
lämpötilassa riippuen siitä, kuinka
nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta
otettuna. Kypsennys kestää tässä
tapauksessa pitempään.
5.9 Jääkuutioiden valmistus
Kun ilmanvaihtoaukot ovat kiinni:
hedelmä- ja vihanneslaatikossa olevien
elintarvikkeiden luonnollinen kosteus
säilyy pitempään.
9
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai
useampi jääkuutioastia.
10
www.electrolux.com
Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi
jääkuutioastiaa pois
pakastimesta.
1. Täytä kyseiset astiat vedellä
2. Laita jääastiat pakastimeen.
5.10 Kylmävaraajat
Pakastimeen kuuluu vähintään yksi
kylmävaraaja, joka pidentää
kylmäsäilytysaikaa sähkökatkon tai
toimintahäiriön sattuessa.
Se tulee sijoittaa pakasteiden päälle
etuosaan.
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
6.1 Normaalin toiminnan äänet
•
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
•
•
•
•
•
Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
Huriseva ja sykkivä ääni
kompressorista jäähdytysaineen
kierron aikana.
Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin
kytkeytyessä päälle tai pois päältä.
6.2 Energiansäästövinkkejä
•
•
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
Älä poista kylmävaraajia pakastimen
korista.
6.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
•
•
•
Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia
tai haihtuvia nesteitä.
Peitä ruoka kannella tai kääri se
folioon tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
6.4 Säilytysohjeita
Vinkkejä:
•
Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se
vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan
1-2 päivää.
•
•
Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat:
suojaa ja aseta mille tahansa hyllylle.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella ja aseta erityiseen laatikkoon.
Banaaneja, perunoita, sipulia ja
valkosipulia ei saa säilyttää
jääkaapissa ilman pakkausta.
Voi ja juusto: aseta erityiseen
ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri
alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
6.5 Pakastusohjeita
•
•
•
•
•
•
•
Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita
ja puhdistettuja elintarvikkeita.
Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja
sulatusta varten.
Kääri ruoat alumiinifolioon tai
talouskelmuun. Varmista, että
pakkaukset ovat ilmatiiviit.
Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien
viereen välttääksesi pakastetettujen
ruokien lämpötilan nousun.
Vähärasvaiset ruoat säilyvät
paremmin kuin rasvaiset. Suola
lyhentää elintarvikkeiden
säilytysaikaa.
Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
6.6 Pakasteiden säilytysohjeita
•
Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
SUOMI
•
•
Aseta pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
•
11
Älä käytä tuotetta pakkaukseen
merkityn viimeisen käyttöpäivän
jälkeen.
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Yleiset varoitukset
HUOMIO!
Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa
ainoastaan valtuutettu
huoltomekaanikko.
7.3 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä
oleva sulatusveden tyhjennysaukko on
tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin,
jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien
päälle.
Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä
astianpesukoneessa.
7.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
7.4 Pakastimen sulattaminen
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei
muodostu laitteen toiminnan aikana
pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
7.5 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
12
www.electrolux.com
HUOMIO!
Jos haluat jättää laitteen
päälle, pyydä jotakin toista
henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet
aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu lait‐
teesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla
kiinni pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pisto‐
rasiaan.
Pistorasiaan ei tule jänni‐ Kokeile kytkemällä pistorasi‐
tettä.
aan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Valo ei syty.
Kompressori käy jatkuvas‐
ti.
Lamppu on valmiustilas‐
sa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lämpötila on asetettu vir‐ Katso kohta "Käyttö".
heellisesti.
Laitteeseen on pantu mo‐ Odota muutama tunti ja tar‐
nia elintarvikkeita sama‐ kista lämpötila uudelleen.
naikaisesti.
Huoneen lämpötila on
liian korkea.
Katso ilmastoluokan tauluk‐
ko arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinko‐ Anna ruoan jäähtyä huoneen
neeseen liian lämpimänä. lämpötilaan ennen pakasta‐
mista.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
"FastFreeze" on kytketty
päälle.
Katso kohta "FastFreeze -ti‐
la".
SUOMI
13
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kompressori ei käynnisty
heti "FastFreeze" -painik‐
keen painamisen tai läm‐
pötilan muuttamisen jäl‐
keen.
Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.
Kompressori käynnistyy jon‐
kin ajan kuluttua.
Vettä valuu jääkaapin si‐
sälle.
Elintarvikkeet estävät ve‐ Tarkista, että elintarvikkeet
den valumisen vedenke‐ eivät kosketa takaseinään.
ruukaukaloon.
Veden tyhjennysaukko
on tukossa.
Puhdista veden tyhjennys‐
aukko.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin ylä‐
puolella olevaan haihdu‐
tusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poisto‐
putki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
"FastFreeze -tila" on kyt‐
ketty päälle.
Kytke "FastFreeze -tila" pois
päältä manuaalisesti tai odo‐
ta, kunnes -tila nollautuu au‐
tomaattisesti lämpötilan
asettamiseksi. Katso kohta
"FastFreeze -tila".
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädet‐ Säädä lämpötila korkeam‐
ty oikein.
maksi/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpi‐
miä.
Anna ruokien lämpötilan las‐
kea huoneen lämpötilaan en‐
nen kuin laitat ruoat laittee‐
seen.
Laitteeseen on lisätty pal‐ Lisää laitteeseen vähemmän
jon ruokia samalla ker‐
ruokia yhdellä kertaa.
taa.
Ovea on avattu liian
usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
"FastFreeze -tila" on kyt‐
ketty päälle.
Katso kohta "FastFreeze -ti‐
la".
Laitteen kylmän ilman
kierto ei toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Kaikki lämpötila-asetuksen On tapahtunut lämpötilan Ota yhteyttä valtuutettuun
LED-valot vilkkuvat sama‐ mittausvirhe.
huoltoliikkeeseen. Jäähdy‐
naikaisesti.
tysjärjestelmä pitää elintar‐
vikkeet kylminä, mutta läm‐
pötilaa ei voi säätää.
14
www.electrolux.com
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
8.3 Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
9. ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
SUOMI
BLUBB!
CRACK!
BLUBB!
15
CRACK!
10. TEKNISET TIEDOT
Asennusmitat
Korkeus
mm
1780
Leveys
mm
560
Syvyys
mm
550
Käyttöönottoaika
Tuntia
20
Jännite
V
230 - 240
Taajuus
Hz
50
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
16
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................16
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................18
3. INSTALLATION................................................................................................ 20
4. ANVÄNDNING..................................................................................................21
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 21
6. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 24
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 24
8. FELSÖKNING...................................................................................................25
9. BULLER............................................................................................................27
10. TEKNISKA DATA........................................................................................... 29
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
17
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionshinder, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
18
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
•
•
•
Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
Med produkten följer en påse med
torkmedel. Detta är ingen leksak. Det
är inget man kan äta. Kassera den
omedelbart.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
SVENSKA
•
•
•
•
•
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen. Den innehåller isobutan
(R600a), en naturgas med hög
miljökompatibilitet. Denna gas är
lättantändlig.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
Frys inte mat igen som en gång tinats.
Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
19
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
20
www.electrolux.com
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.3 Elektrisk anslutning
•
3.1 Plats
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
För att säkerställa bästa prestanda,
installera produkten på säkert avstånd
från värmekällor såsom element,
varmvattensberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt
kylens/frysens baksida.
3.2 Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimat‐
klass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16°C till + 32°C
ST
+16°C till + 38°C
T
+16°C till + 43°C
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper
vid användning utanför det
området. Korrekt funktion
kan endast garanteras inom
angivet temperaturområde.
Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.
•
•
•
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
produktens märkdata som anges på
typskylten före anslutning till ett
eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta produkten till
en separat jord enligt gällande
bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
3.4 Ventilationskrav
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FÖRSIKTIGHET!
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
SVENSKA
21
4. ANVÄNDNING
4.1 Kontrollpanel
1
2
4
1
2
3
4
Temperaturindikatorlampa
FastFreeze indikator LED
FastFreeze-knapp
Temperaturreglage
PÅ/AV-knapp
3
4.2 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på temperaturreglaget om alla
LED-indikatorer är släckta.
4.3 Stänga av
Fortsätt trycka på temperaturreglaget i 3
sekunder.
Alla kontrollampor är släckta.
•
•
mängden livsmedel som förvaras
produkten plats.
1. Tryck på temperaturreglaget.
Indikatorn för nuvarande temperatur
blinkar. Varje gång du trycker på
temperaturreglaget förflyttar sig
inställningen en position. Motsvarande
LED blinkar ett tag.
2. Tryck på temperaturreglaget tills
önskad temperatur valts.
4.4 Temperaturreglering
4.5 FastFreeze-funktion
Ställ in produkten genom att trycka på
temperaturreglaget tills LED som
motsvarar önskad temperatur tänds.
Valet sker i steg från +2°C till +8°C.
Du kan aktivera FastFreeze-funktionen
genom att trycka på FastFreezeknappen.
Kallaste inställning: +2°C.
Varmaste inställning: +8°C.
En medelhög inställning är i
regel lämpligast.
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
•
•
rumstemperatur
hur ofta man öppnar dörren
LED som motsvarar symbolen
FastFreeze tänds.
Du kan avaktivera FastFreeze-funktionen
genom att trycka på FastFreeze-knappen
igen.
Kontrollampan FastFreeze släcks.
Denna funktion stängs av
automatiskt efter 52 timmar.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
22
www.electrolux.com
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
5.4 DYNAMICAIR-funktion
DYNAMICAIR-funktionen gör att maten
kyls ner snabbt och håller en jämnare
temperatur i utrymmet.
Sätt på DYNAMICAIR när
rumstemperaturen är högre
än 25 °C.
Tryck på brytaren (A) för att slå på
fläkten. Den gröna lampan (B) tänds.
5.2 Placering av dörrfacken
För att kunna förvara matförpackningar
av olika storlekar kan dörrhyllorna
placeras på olika nivåer.
1. Dra hyllan uppåt lite i taget tills den
lossnar.
2. Placera om enligt behov.
A
B
När du stänger av produkten
måste du komma ihåg att
stänga av fläkten genom att
trycka på knapp (A). Den
gröna indikatorlampan (B)
slocknar.
1
2
5.3 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
Placera inte glashyllan
ovanför grönsakslådan för
att säkerställa korrekt
luftcirkulation.
5.5 Temperaturdisplay
För att förvara matvarorna rätt är kylen
försedd med temperaturindikator.
Symbolen vid sidan av kylen anger det
kallaste området i kylen.
Om OK visas (A) lägger du in färska
matvaror i området som indikeras med
symbolen, om inte (B) justerar du
temperaturvredet till en kallare inställning
och väntar 12 timmar innan du
kontrollerar temperaturindikatorn igen.
A
OK
B
OK
SVENSKA
När du har lagt in färsk mat i
produkten eller när du
öppnat dörren flera gånger
under en lång tid är det
normalt att meddelandet OK
försvinner. Vänta i minst 12
timmar innan du ändrar på
temperaturkontrollen.
5.6 Fuktkontroll
Glashyllan har ventilationsöppningar som
med en spak kan reglera fuktighetsnivån
i grönsakslådan/lådorna.
23
Placera de färska matvarorna som ska
frysas in i det översta facket.
Maximal mängd livsmedel som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten som sitter på produktens
insida.
Infrysningsprocessen varar i 24 timmar,
lägg inte in andra livsmedel som ska
frysas under denna period.
När infrysningsprocessen är klar kan du
återställa tidigare inställda temperatur
(se"FastFreeze-funktionen").
5.8 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid
som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är
frysta. Tillagningen tar i detta fall dock
lite längre tid.
5.9 Tillverkning av isbitar
När ventilationsöppningarna är stängda:
det naturliga fuktinnehållet hos
matvarorna i frukt- och grönsakslådan/
lådorna bevaras längre.
När ventilationsöppningarna är öppna:
Denna produkt är utrustad med en eller
flera brickor för tillverkning av isbitar.
Använd inga
metallinstrument för att
plocka ut brickorna ur frysen.
högre luftcirkulation resulterar i en lägre
fuktnivå i frukt- och grönsakslådan.
1. Fyll dessa brickor med vatten
2. Placera isbrickorna i frysfacket.
5.7 Infrysning av färska
livsmedel
5.10 Kylackumulatorer
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FastFreeze-funktionen minst 24
timmar innan livsmedlet som ska frysas
placeras i frysfacket.
I detta läge kan
temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka
under 0 °C. Ställ i så fall in
temperaturreglaget på en
varmare inställning.
Frysen är utrustad med minst en
kylackumulator som ökar förvaringstiden
i händelse av ett strömavbrott eller
funktionsfel.
Den ska placeras ovanpå de frysta
matvarorna i den främre delen.
24
www.electrolux.com
6. RÅD OCH TIPS
6.1 Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
•
•
•
•
Ett gurglande och bubblande ljud hörs
från slingorna när köldmedlet pumpas
runt.
Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när
kompressorn slås på eller av.
•
•
6.5 Tips för infrysning
•
•
•
6.2 Tips för energibesparing
•
•
Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
Avlägsna inte kylackumulatorerna från
fryskorgen.
6.3 Tips för kylning av färska
livsmedel
•
•
•
Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.
Täck över eller förpacka maten,
särskilt om den har en stark smak.
Placera mat så att luft kan cirkulera
fritt omkring den.
förpackade bör inte förvaras i
kylskåpet.
Smör och ost: lägg i en lufttät
behållare eller vira in i aluminiumfolie
eller i en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.
Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
•
•
•
•
Frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.
Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
Slå in maten i aluminium- eller
plastfolie. Kontrollera att
förpackningen är lufttät.
Undvik att placera färsk mat som
precis ska frysas in bredvid varandra
för att undvika att redan fryst mat tinar
upp.
Magra livsmedel håller bättre och
längre än feta. Salt förkortar matens
förvaringstid.
Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det
finns risk för frostskador.
Det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat
förpackning så att du kan hålla reda
på förvaringstiderna.
6.4 Tips för kylning
6.6 Tips för förvaring av fryst
mat
Praktiska råd:
•
•
•
•
Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
Tillagad mat, kalla rätter: täck och
placera på vilken hylla som helst.
Frukt och grönsaker: skölj noggrant
och lägg i speciallådan. Bananer,
potatis, lök och vitlök som inte är
•
•
•
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
Transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som
möjligt.
När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
Överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av matvarans tillverkare.
SVENSKA
7.1 Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför
någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten.
Underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en
auktoriserad servicetekniker.
25
stannar under normal användning. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på kylskåpet baksida, där
vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte lämpliga
för rengöring i diskmaskin.
7.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
7.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.4 Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
7.5 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
FÖRSIKTIGHET!
Om du vill att kylen/frysen
lämnas påslagen, be någon
titta till den då och då så att
inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.
26
www.electrolux.com
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordent‐
ligt i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk
produkt till eluttaget. Kontak‐
ta en behörig elektriker.
Lampan är i standbyläge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad.
Lampan fungerar inte.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Temperaturen är felaktigt Se "Drift".
inställd.
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kon‐
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för Se klimatklasstabellen på
hög.
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts Låt mat svalna till rumstem‐
in.
peratur före infrysning.
Kompressorn startar inte
omedelbart när "FastFree‐
ze" trycks in eller när tem‐
peraturen ändras.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Funktionen "FastFreeze"
är påslagen.
Se "FastFreeze läge".
Detta är normalt och indi‐ Kompressorn startar efter en
kerar inte att något fel
stund.
har uppstått.
Vatten rinner inne i kylskå‐ Matvaror har placerats så Kontrollera att inga matvaror
pet.
att de hindrar vattnet från har kontakt med den bakre
att rinna in i vattenupp‐
väggen.
samlaren.
Vatten rinner ut på golvet.
Vattenutloppet är igen‐
täppt.
Rengör vattenutloppet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför
kompressorn.
Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.
SVENSKA
27
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Temperaturen kan inte
ställas in.
"FastFreeze läge" är pås‐ Stäng av "FastFreeze läge"
laget.
manuellt eller vänta tills läge
återställs automatiskt för att
ställa in temperaturen. Se
"FastFreeze läge".
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt Ställ in en högre/lägre tem‐
inställd.
peratur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in‐
nan du lägger in dem.
Många matvaror inlagda
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för
förvaring samtidigt.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
"FastFreeze läge" är pås‐ Se "FastFreeze läge".
laget.
Kalluft cirkulerar inte i
produkten.
Alla temperaturinställnings‐ Ett fel har inträffat i mät‐
lamporna blinkar samtidigt. ningen av temperaturen.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
8.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Se till att kalluft kan cirkulera
i produkten.
Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad. Kyl‐
systemet fortsätter att hålla
matvarorna kalla, men tem‐
peraturen kan inte justeras.
8.3 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
9. BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
28
www.electrolux.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
SVENSKA
29
10. TEKNISKA DATA
Inbyggnadsmått
Höjd
mm
1780
Bredd
mm
560
Djup
mm
550
Temperaturökningstid
Timmar
20
Nätspänning
Volt
230 - 240
Frekvens
Hz
50
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
30
www.electrolux.com
SVENSKA
31
222375598-A-062019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising