Progress | PKGN1845CF | User manual | Progress PKGN1845CF Ръководство за употреба

Progress PKGN1845CF Ръководство за употреба
Ръководство за употреба
Upute za uporabu
Használati útmutató
Упутство за употребу
Хладилник-фризер
Zamrzivač hladnjak
Hűtő - fagyasztó
Фрижидер-замрзивач
PKGN1845CF
2 Progress
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Действие
Всекидневна употреба
2
3
5
7
8
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
10
11
12
15
Запазваме си правото на изменения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят
не е отговорен за наранявания или повреди в резултат
на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
Безопасност за деца и хора с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда
и възможните рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8-годишна
възраст и хора с тежки или комплексни увреждания,
ако те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
Progress 3
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси и
други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в
корпуса на уреда или във вградената структура, без да
са възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични
приспособления или други средства за ускоряване на
процеса на размразяване, освен препоръчаните от
производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията
за съхранение на храна, освен ако не са от типа,
препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите
уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал. Използвайте
само неутрални препарати. Не използвайте абразивни
продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители
или метални предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии
аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Не използвайте уреда, преди да го
инсталирате във вградената
конструкция заради безопасността.
4 Progress
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
• При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
Това е, за да се позволи на маслото
да се влива обратно в компресора.
• Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
• Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
• Не излагайте уреда на дъжд.
• Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
• Не инсталирайте този уред на места,
които са прекалено влажни или
студени.
• Когато местите уреда, повдигнете го
от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
• Уредът съдържа торбичка с
дехидратант. Това не е играчка.
Това не е храна. Моля, изхвърлете
незабавно.
Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
ВНИМАНИЕ! При
позициониране на уреда се
уверете, че захранващият
кабел не е закачен или
повреден.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
разклонители или адаптери с
много входове.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни
на захранващата мрежа.
• Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
• Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
• Захранващият кабел трябва да е под
нивото на основния контакт за
захранване.
• Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
• Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
контузии, изгаряния,
електрически удар или
пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с
високо ниво на екологична
съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната
верига със съдържание на изобутан.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в уреда,
освен ако те са одобрени от
производителя.
• Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма пламъци
и запалими източници в стаята.
Проветрете стаята.
Progress 5
• Не позволявайте горещи съдове да
се допират до пластмасовите части
на уреда.
• Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще
създаде натиск върху контейнера за
напитки.
• Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни материали,
в уреда, в близост до него или върху
него.
• Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
• Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение, ако
ръцете ви са мокри или влажни.
• Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
• Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
• Опаковайте храните в материал,
подходящ за контакт с храна, преди
да ги поставите в отделението на
фризера.
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
• Видът лампи, използвани в този
уред, е само за домакински уреди.
Не я използвайте за битово
осветление.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на
уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването
от контакта на ел. мрежа.
• Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
• Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере на
дъното на уреда.
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
• Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
• Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са
благоприятни за озона.
• Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
• Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Местоположение
За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.
6 Progress
За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч
от източници на топлина, като
радиатори, бойлери, пряка слънчева
светлина и др. Погрижете се да има
свободна циркулация на въздух по
вътрешната задна стена на корпуса.
Разполагане
Монтирайте уредът в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря
на климатичния клас, посочен на
табелката с данни на уреда.
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
• Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
• Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са спазени.
• Уредът съответства на Директивите
на E.E.C.
Кли‐
мати‐
чен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
Изисквания за вентилация
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Въздушният поток зад уреда трябва да
е достатъчен.
Т
+16°C до + 43°C
Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон.
Правилната работа е
гарантирана, единствено ако
се извършва в посочения
температурен диапазон. Ако
имате съмнения относно това
къде да монтирате уреда,
обърнете се към търговеца,
отдела за обслужване на
клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.
Електрическо свързване
• Преди включване към
електрозахранващата мрежа
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За
инсталация вижте
инструкциите за монтаж.
Progress 7
ДЕЙСТВИЕ
Командно табло
1
2
4
Индикатор на температура LED
индикатор FastFreeze LED
бутон FastFreeze
Регулатор за температурата
бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
3
Включване
1. Поставете щепсела в контакта.
2. Докоснете регулатора за
температурата, ако не свети нито
един LED индикатор.
Изключване
Натискайте бутона за регулиране на
температурата в продължение на 3
секунди.
Всички индикатори угасват.
Регулиране на температурата
За да работите с уреда, докоснете
регулатора на температурата, докато
съответстващият на желаната
температура LED индикатор светне.
Избирането е последователно, от 2 °C
до 8 °C
Най-студена настройка: +2°C.
Най-топла настройка: +8°C.
Обикновено средната
настройка е най-подходяща.
Изберете настройката, имайки предвид,
че температурата във вътрешността на
уреда зависи от:
• стайната температура
1
2
3
4
• това колко често се отваря вратата
• количеството на съхраняваните
храни
• местоположението на уреда.
1. Докоснете регулатора на
температурата.
Индикаторът за текущата температура
мига. Всеки път, когато докоснете
регулатора на температурата,
настройката се премества с една
позиция. Съответният LED започва да
мига за известно време.
2. Докосвайте регулатора на
температурата до достигане на
желаната температура.
функция FastFreeze
Можете да активирате функцията
FastFreeze, като натиснете бутона
FastFreeze.
Светодиодът LED, съответстващ на
символа FastFreeze, светва.
Можете да деактивирате функцията
FastFreeze, като отново натиснете
бутона FastFreeze.
Изгасва индикаторът FastFreeze.
Тази функция спира
автоматично след 52 часа.
8 Progress
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
рафтовете да могат да се разположат
според предпочитанията ви.
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите вътрешността
и всички вътрешни принадлежности с
хладка сапунена вода и малко
неутрален сапун, за да отстраните
типичната за новите изделия миризма,
а след това подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като ще
повредят покритието.
Позициониране на рафтовете
на вратата
Вратичката на хладилното отделение е
оборудвавна с плъзгачи, които
позволяват пренареждането на
рафтовете на вратичката
индивидуално.
1
Не премествайте стъкления
рафт над чекмеджето за
зеленчуци, за да осигурите
правилна циркулация на
въздуха.
Индикатор за температура
За правилно съхранение на храните,
хладилникът е оборудван с индикатор
за температурата. Символът на
страничната стена на уредът показва
най-студената част на хладилника.
Ако OK се показва (A), поставете свежи
продукти в зона, посочена със символ,
ако не (B), регулирайте контролера на
температурата до по-хладна настройка
и изчакайте 12 часа преди да
проверявате индикатора за
температура отново.
1
2
За да пренаредите рафтовете на
вратичката, моля плъзнете ги
внимателно спрямо стрелките.
Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани
със серия от плъзгачи, така че
A
OK
B
OK
Progress 9
След като сложите прясна
храна в уреда или след като
отворите вратата
неколкократно или за дълъг
период от време, е нормално
индикаторът да не показва
OK. Изчакайте поне 12 часа
преди да пренастроите
контролера на
температурата.
Замразяване и съхранение на
замразени храни
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение на
готови дълбоко замразени продукти.
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който уредът не е
използван, оставете го да работи поне
2 часа с включена функция FastFreeze,
преди да поставите хранителните
продукти в отделението. За да
замразите пресни хранителни продукти,
активирайте функцията FastFreeze наймалко 24 часа преди поставянето на
хранителни продукти за замразяване
във фризерното отделение
За замразяване на пресни хранителни
продукти ги поставете в най-горното
отделение.
Максималното количество храна, което
може да се замрази в рамките на 24
часа, е указано на табелката с данни
(етикет, поставен във вътрешността на
уреда).
Процесът на замразяване трае 24 часа,
не добавяйте други хранителни
продукти за замразяване по време на
този период.
В случай на случайно размразяване,
например поради спиране на тока, ако
уредът е бил изключен за по-дълго
време, отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу "Време на
повишаване", замразената храна
трябва се консумира бързо или да се
сготви веднага и след това да се
замрази отново (след охлаждане).
Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани,
могат да се размразят в хладилника
или при стайна температура, в
зависимост от времето, с което
разполагате.
Малките парчета могат да се готвят
дори все още замразени, направо от
фризера: в такъв случай готвенето ще
отнеме повече време.
Приготвяне на кубчета лед
Този уред е оборудван с една или
повече тавички за приготвяне на
кубчета лед.
Не използвайте метални
инструменти за изваждане на
тавичките от фризера.
1. Напълнете тези тавички с вода
2. Поставете тавичките за лед в
отделението на фризера.
Акумулатори за студ
Фризерът съдържа най-малко един
акумулатор за студ, който увеличава
времето за съхранение, в случай на
спиране на тока или повреда.
Календар на дълбоко
замразените храни
Символите показват различни типове
замразени продукти.
Цифрите показват времето за
съхранение в месеци за съответните
типове замразени продукти. Дали важи
горната или долната стойност за
посоченото време на съхранение
зависи от количеството на
хранителните продукти и
10 Progress
предварителната им обработка преди
замразяване.
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
Звуци при нормална работа:
Следните звуци са нормални по време
на работа:
• Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
• Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
• Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е
опасен).
• Слаб звук на щракане от
температурния регулатор, когато
компресорът се включва или
изключва.
Съвети за икономия на
електроенергия
• Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
• Не отстранявайте акумулаторите за
студ от фризерното отделение.
Съвети за съхраняване в
хладилник на пресни
хранителни продукти
• Не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в
хладилника.
• Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
• Поставяйте храната така, че
въздухът да може свободно да
циркулира около нея.
Съвети за охлаждане
Полезни съвети:
• Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
•
•
•
•
стъкления рафт над чекмеджетата
за зеленчуци. Съхранявайте месо за
най-много 1-2 дена.
Готвени храни, студени блюда:
покрийте и поставете на които и да е
шкаф.
Плодове и зеленчуци: почистете
обстойно и поставете в специалния
шкаф. Банани, картофи, лук и чесън
не трябва да се съхраняват в
хладилника, ако не са пакетирани.
Масло и сирене: поставете в
специален запечатан контейнер или
увийте в алуминиево фолио или
полиетиленова торба, за да
извадите колкото може повече
въздух.
Бутилки: затворете с капачка и
поставете или на поставката за
бутилки (ако е възможно) или на
рафта за бутилки на вратата.
Съвети за замразяване
• Замразявайте само
висококачествени, свежи и
почистени хранителни продукти.
• За по-ефективно замразяване и
размразяване разделете храната на
малки порции.
• Опаковайте храната в алуминиево
фолио или полиетилен. Уверете се,
че опаковките са херметични.
• За да избегнете повишаване в
температурата на вече замразена
храна, не поставяйте прясна
незамразена храна в
непосредствена близост.
• Постните храни се съхраняват подобре от мазните. Солта намалява
периода на съхранение на
продуктите.
• Не консумирайте ледени кубчета,
лед или ледени близалки
непосредствено преди изваждането
им от фризера. Риск от замръзвания.
Progress 11
• Препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да
можете да проверявате етикета за
времето на съхранение.
Съвети за съхранение на
замразени храни
• Уверете се, че готовите замразени
хранителни продукти са били
правилно съхранявани от търговеца.
• Постарайте се замразените
хранителни продукти да бъдат
пренесени от магазина до фризера
за възможно най-кратко време.
• Веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно.
• Не превишавайте срока на
съхранение, посочен от
производителя на хранителния
продукт.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от контакта
преди извършването на
каквито и да било операции
по поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в
охлаждащия блок;
следователно поддръжката и
презареждането трябва да се
извършват от упълномощени
техници.
Принадлежностите и частите
на уреда не са подходящи за
миене в съдомиялна машина.
Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
повреждайте охлаждащата
система.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на уреда
и ще реализира икономия на
енергия
Размразяване на хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя
в хладилното отделение при всяко
спиране на компресора на
електромотора. Водата от
размразяването се оттича по улей и се
събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда,
над електромотора на компресора,
откъдето се изпарява.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
вода в средата на канала на
хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
12 Progress
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
Обезскрежаване на фризера
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете цялата храна.
3. Почистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите отворена/
ени, за да предотвратите появата на
неприятни миризми.
Отделението на фризера е без
заскрежаване. Това означава, че не се
образува скреж, когато той работи, нито
по вътрешните стени, нито по
хранителните продукти.
Периоди на бездействие
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
желаете уредът да остане
включен, помолете някого да
го проверява от време на
време, за да се предотврати
развалянето на храната в
случай на спиране на тока.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсела
в захранващия контакт.
Няма напрежение в за‐
хранващия контакт.
Включете друг електроуред
в контакта. Обърнете се към
квалифициран електротех‐
ник.
Лампчката е в режим на
изчакване.
Затворете и отворете врата‐
та.
Лампичката е дефектна.
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен цен‐
тър.
Температурата е зада‐
дена неправилно.
Вижте "Експлоатация".
Лампичката не работи.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Progress 13
Проблем
Възможна причина
Решение
Поставени са прекалено
много хранителни про‐
дукти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
Температурата в поме‐
щението е твърде висо‐
ка.
Вижте таблицата за клима‐
тичен клас на табелката с
данни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните про‐
дукти да се охладят до стай‐
на температура, преди да ги
съхранявате.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Функцията "FastFreeze"
са включени.
Вижте "функцията
FastFreeze".
Вратата не е затворена
правилно или уплътне‐
нието е деформирано/
мръсно.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Уредът е напълно заре‐
ден и е настроен на найниската температура
Задайте по-висока темпера‐
тура. Вижте "Експлоатация".
Температурата в уреда е
твърде ниска, а околната
температура твърде ви‐
сока.
Задайте по-висока темпера‐
тура. Вижте "Експлоатация".
Компресорът не стартира
незабавно след натискане
на бутона „FastFreeze”,
или след смяна на темпе‐
ратурата.
Това е нормално, не е
възникнала неизправ‐
ност.
Компресорът се включва
след известно време.
В хладилника се стича во‐
да.
Хранителните продукти
предотвратяват изтича‐
нето на водата в съда за
събиране.
Уверете се, че хранителните
продукти не се допират до
задната стена.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
Изходящият маркуч за
топяща се вода не е
свързан към тавата на
изпарителя над компре‐
сора.
Свържете изходящия маркуч
за топяща се вода към тава‐
та на изпарителя.
Има твърде много скреж и
лед.
Водата тече на пода.
14 Progress
Проблем
Възможна причина
Решение
Не може да се задава тем‐
пература.
Функцията "FastFreeze"
са включени.
Изключете функцията
"FastFreeze" ръчно или изча‐
кайте, докато се нулира ав‐
томатично, за да зададете
температурата. Вижте
"функцията FastFreeze".
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на темпера‐
турата не е настроен
правилно.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Температурата на храни‐
телните продукти е твър‐
де висока.
Изчакайте температурата на
хранителните продукти да
спадне до температурата в
помещението, преди съхра‐
нение.
Прекалено много храни‐
телни продукти се съхра‐
няват едновременно.
Добавяйте по-малко храни‐
телни продукти едновремен‐
но.
Вратата се отваря често.
Отворете вратата само, ако
е необходимо.
Функцията "FastFreeze"
са включени.
Вижте "функцията
FastFreeze".
Няма циркулация на сту‐
ден въздух в уреда.
Уверете се, че има циркула‐
ция на студен въздух в уре‐
да.
Възникнала е неизправ‐
ност при измерване на
температурата.
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен цен‐
тър. Охлаждащата система
ще продължи да охлажда
продуктите, но температура‐
та няма да може да се регу‐
лира.
Всички светодиодни лам‐
пички за настройка на тем‐
пературата мигат едновре‐
менно.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център.
Смяна на крушката
Уредът е снабден с вътрешна LED
лампа, с дълъг живот.
Само сервизен персонал може да
подменя осветителното тяло. Свържете
се с оторизирания център за
обслужване.
Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
Progress 15
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
сглобяване.
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Продуктов фиш
Търговска марка
Progress
Модел
PKGN1845CF 925505036
категория
7. Хладилник – фризер
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на енергия в kWh за година въз осно‐
ва на стандартни тестови резултати за 24 часа.
Реалната консумация на енергия зависи от начи‐
на, по който се използва уреда и къде е разполо‐
жен.
228
Обем за съхранение в литри, хладилник
192
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
253
Обем за съхранение в литри, фризер
61
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения
-
Класификация на звездите на фризерното отделе‐
ние с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделения >
14 ° C (° C), ако има такива
-
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Да
Захранването е безопасно в ч
20
Капацитет на замразяване в kg/24ч
4
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
10
Най-висока околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
43
16 Progress
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
39
Вграден уред Д/Н
Да
този уред е предназначен да се изолзва изключи‐
телно за съхранение на вино Д/Н
Не
Допълнителни технически
данни
Размери на отвора за вграждане
Височина
1780 mm
Ширина
560 mm
Дълбочина
550 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира
на табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
Progress 17
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Rad uređaja
Svakodnevna uporaba
17
18
20
21
22
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
24
25
26
28
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i
osobe s velikim i složenim invaliditetom, ako su pravilno
upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Opća sigurnost
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za
slične namjene kao što su:
18 Progress
Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
– Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s doručkom i
drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili
ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili druga
sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih
koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u odjeljcima
za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni od strane
proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Ne koristite uređaj prije njegovog
postavljanja u ormarić na siguran
način.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
• Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije
priključenja uređaja na napajanje. Na
taj način se omogućuje povrat ulja u
kompresor.
• Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera
otvaranja vrata), izvucite utikač iz
utičnice.
Progress 19
• Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnice ili ploča
za kuhanje.
• Ne izlažite uređaj kiši.
• Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
• Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta
koja su prevlažna ili prehladna.
• Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
• Uređaj sadrži vrećicu sredstva za
odvlaživanje. To nije igračka. To nije
hrana. Odmah je bacite.
Priključak na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
UPOZORENJE! Kod
postavljanja aparata provjerite
da kabel napajanja nije
presavijen ili prignječen.
UPOZORENJE! Ne koristite
višeputne utikače i produžne
kabele.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog
udara ili požara.
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Pazite da
ne uzrokujete oštećenje u sustavu
hlađenja koji sadži izobutan.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• U uređaj ne stavljajte električne uređaje
(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to
moguće.
• Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
• Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.
• U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak na
posudu s pićem.
• U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
• Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.
• Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne ili mokre.
• Nemojte ponovno zamrzavati
odmrznute namirnice.
• Slijedite upute za spremanje na
ambalaži smrznutih namirnica.
• Prije stavljanja u odjeljak zamrzivača,
hranu omotajte bilo kojim materijalom
prikladnim za kontakt s hranom.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
• Vrsta žarulje u ovom uređaju,
namijenjeno samo za kućanske
20 Progress
uređaje. Ne koristite ga za kućno
osvjetljenje.
Čišćenje i održavanje
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
• Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
Usluga
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Uređaj isključite iz električne mreže.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
• Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
• Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Položaj
Za postavljanje, pogledajte
upute za sastavljanje sklopa.
Kako biste omogućili najbolju učinkovitost
uređaj postavite dalje od izvora topline,
kao što su radijatori, bojleri, izravna
sunčeva svjetlost, itd. Osigurajte slobodan
protok zraka oko stražnjeg dijela kućišta
uređaja.
Postavljanje
Uređaj postavite na suho mjesto s dobrom
ventilacijom gdje sobna temperatura
odgovara klimatskoj klasi označenoj na
nazivnoj pločici uređaja:
Klimat
ska
klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Može doći do pojave određenih
problema u radu na nekim
tipovima modela kada rade
izvan ovog raspona. Ispravan
rad može se zajamčiti samo
unutar navedenog raspona
temperature. U slučaju
nedoumica po pitanju mjesta
postavljanja uređaja, obratite
se prodavaču, našoj službi za
korisnike ili najbližem
ovlaštenom servisu.
Progress 21
Spajanje na električnu mrežu
5 cm
• Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
• Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kućna
električna utičnica nije uzemljena,
spojite uređaj na odvojeno uzemljenje u
skladu s važećim propisima,
konzultirajući ovlaštenog električara.
• Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza
nisu poduzete.
• Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim
EEZ direktivama:
min.
200 cm2
min.
200 cm2
OPREZ! Za postavljanje,
pogledajte upute za
sastavljanje.
Ventilacijski zahtjevi
Protok zraka iza uređaja mora biti
dovoljan.
RAD UREĐAJA
Upravljačka ploča
1
2
4
1
2
3
4
LED indikator temperature
FastFreeze LED indikator
Tipka FastFreeze
Regulator temperature
Tipka UKLJUČENO/ISKLJUČENO
3
Uključivanje
Regulacija temperature
1. Umetnite utikač u utičnicu.
2. Dodirnite regulator temperature ako su
svi LED indikatori isključeni.
Dodirujte regulator temperature sve dok
se ne uključi LED žaruljica odgovarajuće
temperature. Odabir je progresivan, kreće
se u rasponu od 2°C do 8°C.
Isključivanje
Držite regulator temperature pritisnutim još
3 sek.
Svi indikatori su isključeni.
22 Progress
Najhladnija postavka: +2°C.
Najtoplija postavka: +8°C.
Općenito je najprikladnija
srednja postavka.
Odaberite točnu postavku imajući u vidu
da temperatura u uređaju ovisi o
sljedećem:
•
•
•
•
sobnoj temperaturi
učestalosti otvaranja vrata
količini pohranjene hrane
položaju uređaja.
1. Dodirnite regulator temperature.
Kontrolna žaruljica temperature bljeska.
Sa svakim dodirom regulatora
temperature postavka će se pomaknuti za
jedan položaj. Neko će vrijeme treptati
LED.
2. Dodirujte regulator temperature sve
dok se ne odabere željena vrijednost
temperature.
Funkcija FastFreeze
Funkciju FastFreeze možete aktivirati
pritiskom na tipku FastFreeze.
Uključuje se LED svjetlo koje odgovara
indikatoru FastFreeze indikator se
uključuje
Funkciju FastFreeze možete deaktivirati
pritiskom na tipku FastFreeze.
Uključit će se indikator FastFreeze.
Ta funkcija automatski se
zaustavlja nakon 52 sata.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
1
Čišćenje unutrašnjosti
1
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
OPREZ! Ne koristite
deterdžente, abrazivne praške,
klor ili sredstva za čišćenje s
uljem jer će ona oštetiti vanjsku
oblogu.
Stavljanje polica vrata
Vrata odjeljka hladnjaka opremljena su
vodilicama koje omogućuju razmještaj
polica u vratima u skladu s pojedinačnim
željama.
2
Za razmještanje polica u vratima pažljivo
postavite police u skladu sa strelicama.
Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
Progress 23
čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih
namirnica.
Prije pohranjivanja proizvoda u odjeljak
prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja pustite uređaj da
radi najmanje 2 sata s uključenom
funkcijom FastFreeze. Za zamrzavanje
svježe hrane aktivirajte funkciju
FastFreeze najmanje 24 sata prije
stavljanja hrane u odjeljak zamrzivača.
Ne mičite staklenu policu iznad
ladice za povrće kako biste
osigurali pravilno kruženje
zraka.
Kontrolna žaruljica temperature
Za ispravnu pohranu namirnica hladnjak je
opremljen kontrolnom žaruljicom
temperature. Simbol sa strane uređaja
označava najhladnije područje u
hladnjaku.
Ako je prikazano OK (A), svježe namirnice
stavite u područje označeno simbolom;
ako nije (B), regulator temperature
postavite na hladniju postavku i pričekajte
12 sati prije ponovne provjere kontrolne
žaruljice temperature.
A
OK
B
OK
Nakon što u uređaj stavite
svježu hranu ili ako više puta
na dulje vremena otvorite vrata,
normalno je da indikator ne
prikazuje OK. Pričekajte barem
12 sati prije ponovnog
podešavanja kontrolera
temperature.
Zamrzavanje i pohranjivanje
zamrznutih namirnica
Odjeljak zamrzivača je prikladan za
dugotrajno zamrzavanje svježe hrane i
Za zamrzavanje svježe hrane stavite je u
gornji odjeljak.
Maksimalna količina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata navedena je na
natpisnoj pločici, natpisu koji se nalazi u
unutrašnjosti uređaja.
proces zamrzavanja traje 24 sata, tijekom
tog perioda ne dodavajte drugu hranu za
zamrzavanje.
U slučaju neželjenog odmrzavanja, na
primjer uslijed prekida napajanja
električnom energijom, ako je napajanje
prekinuto dulje od vremena prikazanog u
tablici tehničkih karakteristika pod „vrijeme
odgovora“, odmrznute namirnice trebate
ubrzo konzumirati ili odmah skuhati i zatim
zamrznuti (nakon što se ohlade).
Otapanje
Prije uporabe duboko zamrznuta ili
zamrznuta hrana može se otopiti u
odjeljku hladnjaka ili na sobnoj
temperaturi, ovisno o vremenu koje je na
raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi mogu se čak i kuhati dok su
još zamrznuti, izravno iz zamrzivača: u
tom slučaju, kuhanje će duže trajati.
Proizvodnja kockica leda
Ovaj je uređaj opremljen jednom ili više
posuda za proizvodnju kockica leda.
Ne koristite metalne
instrumente za uklanjanje
posuda iz zamrzivača.
1. Napunite posude vodom.
2. Posude za led stavite u odjeljak
zamrzivača
24 Progress
Akumulatori hladnoće
Zamrzivač ima barem jedan akumulator
hladnoće koji produžuje vrijeme očuvanja
u slučaju nestanka električne energije ili
kvara.
Kalendar zamrzavanja hrane
Simboli pokazuju različite vrste zamrznutih
namirnica.
Brojevi označavaju vrijeme čuvanja u
mjesecima za odgovarajuće vrste
zamrznute hrane. Valjanost gornje ili
donje vrijednosti označenog vremena
čuvanja ovisi o kvaliteti namirnica i
pripremi prije zamrzavanja.
SAVJETI
Zvukovi pri normalnom radu
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom rada:
• Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u
cijevima tijekom pumpanja rashladnog
plina.
• Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
• Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom
dilatacijom (prirodna i neopasna fizička
pojava).
• Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno.
• Nemojte uklanjati akumulatore
hladnoće iz košare zamrzivača.
Savjeti za hlađenje svježe hrane
• Nemojte spremati toplu hranu ili
hlapljive tekućine u hladnjak.
• Pokrivajte ili zamatajte hranu, naročito
ako ima jak miris.
• Stavite hranu tako da zrak može
slobodno kružiti oko nje.
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
• Meso (sve vrste): umotajte u prikladno
pakiranje i stavite na staklenu policu
•
•
•
•
iznad ladice za povrće. Meso pohranite
najviše 1 do 2 dana.
Skuhana hrana, hladna jela: pokrijte i
stavite na bilo koju policu.
Voće i povrće: temeljito očistite i stavite
u posebnu ladicu. Banane, krumpir, luk
i češnjak, ukoliko se ne nalaze u
ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.
Maslac i sir: stavite u poseban
zabrtvljeni spremnik, omotajte
aluminijskom folijom ili stavite u
polietilensku vrećicu kako biste što je
više moguće isključili prisustvo zraka.
Boce: zatvorite čepomi stavite na policu
za boce u vratima (ako postoji) ili na
stalak za boce.
Savjeti za zamrzavanje
• Zamrzavajte samo visokokvalitetne,
svježe i dobro očišćene namirnice.
• Za učinkovitije zamrzavanje i
odmrzavanje hranu podijelite u manje
porcije.
• Hranu zamotajte u aluminijsku ili
polietilensku foliju. Provjerite jesu li
pakiranja hermetički zatvorena.
• Da biste izbjegli povišenje temperature
već zamrznute hrane, neposredno
pored nje ne postavljajte svježu,
nezamrznutu hranu.
• Nemasne namirnice bolje se čuvaju od
masnih namirnica. Sol smanjuje rok
čuvanja namirnica.
• Neposredno nakon vađenja iz
zamrzivača ne jedite kockice leda,
Progress 25
vodeni led ili ledene lizalice. Opasnost
od smrzotina.
• Preporučuje se da je datum
zamrzavanja dobro vidljiv na svakom
pakiranju, kako biste mogli voditi
računa o vremenu čuvanja.
Savjeti za čuvanje zamrznutih
namirnica
• Pazite da se zamrznuta hrana dostavi
iz trgovine namirnica do zamrzivača u
što kraćem vremenu.
• Nakon što ste ih odmrznuli, namirnice
se brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti.
• Nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je
otisnuo proizvođač namirnice.
• Provjerite jesu li komercijalno zamrznuti
proizvodi u trgovini bili ispravno
pohranjeni.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opća upozorenja
OPREZ! Uređaj isključite iz
električne mreže prije bilo
kakvih radova na održavanju.
Ovaj uređaj sadrži
ugljikovodike u rashladnoj
jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo
ovlašteni tehničar.
Pribor i dijelovi uređaja ne
mogu se prati u perilici posuđa.
Redovito čišćenje
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
To će poboljšati rad uređaja i uštedjeti
električnu energiju
Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
pretinca hladnjaka svaki put kada se
motor kompresora zaustavi tijekom
normalne uporabe. Otopljena voda se
ispušta u poseban spremnik u stražnjem
dijelu uređaja, preko motora kompresora,
gdje isparava.
Povremeno treba očistiti otvor za
ispuštanje otopljene vode u sredini kanala
odjeljka hladnjaka kako bi se spriječilo da
ga voda preplavi te iscuri na hranu u
unutrašnjosti.
OPREZ! Nemojte povlačiti,
pomicati ili oštetiti cijevi i/ili
kabele unutar uređaja.
OPREZ! Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
Odmrzavanje zamrzivača
Odjeljak zamrzivača je "frost-free". To
znači da tijekom rada nema nakupina inja
na unutrašnjim stjenkama i na hrani.
26 Progress
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite sve namirnice.
3. Očistite uređaj i kompletan pribor.
4. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
OPREZ! Ako želite uređaj
ostaviti uključenim, zamolite
nekog da ga svako toliko
provjeri kako biste spriječili da
se hrana u njemu pokvari u
slučaju prekida napajanja.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti ako ...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije
ispravno ukopčan u utični‐
cu mrežnog napajanja.
Ispravno ukopčajte utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni
uređaj na utičnicu mrežnog
napajanja. Obratite se ovlašte‐
nom serviseru.
Svjetlo je u stanju priprav‐
nosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo je neispravno.
Obratite se najbližem ovlašte‐
nom servisu.
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte "Rad uređaja".
Odjednom je u uređaj
stavljeno puno namirnica.
Čekajte nekoliko sati pa po‐
novno provjerite temperaturu.
Temperatura prostorije je
previsoka.
Pogledajte grafikon klimatske
klase na nazivnoj pločici.
Namirnice stavljene u
uređaj bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite da
se namirnice ohlade do sobne
temperature.
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Svjetlo ne radi.
Kompresor neprekidno radi.
Progress 27
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uključena je „ funkcija
FastFreeze".
Pogledajte poglavlje „funkcija
FastFreeze".
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena ili je brtva deformira‐
na/prljava.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Uređaj je potpuno
napunjen i postavljen na
najnižu temperaturu.
Postavite višu temperaturu.
Pogledajte "Rad uređaja".
Temperatura postavljena
u uređaju preniska je, a
temperatura okoline previ‐
soka.
Postavite višu temperaturu.
Pogledajte "Rad uređaja"
Kompresor se ne pokreće
neposredno nakon pritiska
"FastFreeze" nakon
promjene temperature.
To je normalno i nije došlo
do pogreške.
Kompresor se uključuje nakon
određenog vremena.
Voda teče u hladnjak.
Prehrambeni proizvodi
sprječavaju protok vode u
kolektor za vodu.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Izlaz za vodu je začepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu
nije priključen na pliticu za
isparavanje iznad kompre‐
sora.
Pričvrstite otvor za otopljenu
vodu na pliticu za isparavanje.
Temperaturu nije moguće
podesiti.
Uključena je „ funkcija
FastFreeze".
Ručno isključite „funkciju Fast‐
Freeze" ili pričekajte s
podešavanjem temperature
dok se funkcija ne poništi au‐
tomatski. Pogledajte poglavlje
„funkcija FastFreeze".
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu tempe‐
raturu.
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Temperatura namirnica je
previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Odjednom ste spremili pu‐
no namirnica.
Istodobno stavljajte manje
namirnica.
Stvara se previše inja i leda.
28 Progress
Problem
Sve LED postavke tempera‐
ture istovremeno svijetle.
Mogući uzrok
Rješenje
Vrata se često otvaraju.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Uključena je „ funkcija
FastFreeze".
Pogledajte poglavlje „funkcija
FastFreeze".
Nema cirkulacije hladnog
zraka u uređaju.
Provjerite kruži li hladan zrak
unutar uređaja.
Došlo je do pogreške u
mjerenju temperature.
Obratite se najbližem ovlašte‐
nom servisu. Rashladni sustav
će nastaviti održavati namirni‐
ce hladnim, no neće biti mogu‐
će podešavanje temperature.
Ako ovi savjeti ne daju željene
rezultate, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen unutarnjim LED
osvjetljenjem dugog vijeka trajanja.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Proučite upute za montažu.
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
Samo je servisnom centru dopušteno
zamijeniti uređaj za osvjetljenje. Obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
TEHNIČKI PODACI
Informacijski list proizvoda
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
Progress
Model
PKGN1845CF 925505036
Kategorija
7. Kombinirani hladnjak-zamrzivač
razred energetske učinkovitosti
A++
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi rezulta‐
ta standardnog testa za 24 sata.. Stvarna potrošnja
energije ovisiti će o načinu uporabe uređaja i njegovoj
lokaciji
228
Zapremnina u litrama, hladnjak
192
Zapremnina u litrama, zvijezda
-
Zapremnina u litrama, zona podruma
-
Zapremnina u litrama, vino
-
Progress 29
Zapremnina u litrama, ukupno
253
Zapremnina u litrama, zamrzivač
61
Mjesto za pohranu u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, ostali odjeljci
-
Broj zvjezdica za odjeljak zamrzivača s najvećom za‐
premninom (l)
****
Ciljana temperatura ostalih odjeljaka > 14 °C (°C), ako
postoje
-
Bez inja (D/N), Hladnjak
Ne
Bez inja (D/N), zamrzivač
Da
Sigurnosno isključivanje napajanja u h
20
Kapacitet zamrzavanja u kg/24h
4
Klimatska klasa
SN-N-ST-T
Najniža ambijentalna temperatura na kojoj je predvi‐
đena uporaba uređaja, u °C
10
Najviša ambijentalna temperatura na kojoj je predvi‐
đena uporaba uređaja, u °C
43
Akustička emisija buke dB(A) re1 pW
39
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Da
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu vina
D/N
Ne
Dodatni tehnički podaci
Dimenzije udubine
Visina
1780 mm
Širina
560 mm
Dubina
550 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na
natpisnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
30 Progress
TARTALOM
Biztonsági információk
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
Működés
Napi használat
30
31
33
35
36
Hasznos tanácsok és javaslatok
Ápolás és tisztítás
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
38
39
40
42
A változtatások jogát fenntartjuk.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el
a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek kizárólag akkor
használhatják, ha megfelelő oktatásban részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási
vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől,
és megfelelően dobja azokat hulladékba.
Általános Biztonság
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási
területekre szánták, mint például:
Progress 31
Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon vagy a
beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket használjon
a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg
a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú
elektromos berendezéseket használjon a készülék
ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy
gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.:
gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! A
készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
• Biztonsági okokból ne használja a
készüléket a bútorba való beépítés
előtt.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
• A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
• Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
32 Progress
•
•
•
•
•
•
•
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó nyitási
irányának megfordítása) előtt húzza ki
a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel, ellenkező
esetben megkarcolhatja a padlót.
A készülék egy csomag szárítószert
tartalmaz. Ez nem játékszer. Ez nem
élelmiszer. Kérjük, hogy haladéktalanul
dobja ki.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS! A
készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a hálózati
kábel ne csípődjön be és ne
sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS! Ne
használjon hálózati elosztókat
és hosszabbító kábeleket.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
• Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
• Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl.
hálózati csatlakozódugasz, hálózati
kábel, kompresszor) épségére. Ha az
elektromos alkatrészek cserére
szorulnak, forduljon a hivatalos
márkaszervizhez vagy elektromos
szakemberhez.
• A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
• Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy
a hálózati dugasz üzembe helyezés
után is könnyen elérhető legyen.
• A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva
húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt
mindig a csatlakozódugónál fogva
húzza ki.
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és
tűzveszély.
A készülékben gyúlékony, azonban
igen környezetbarát földgáz, izobután
(R600a) taláható. Ügyeljen arra, hogy ne
sértse meg a hűtőkör izobutánt tartalmazó
alkatrészeit.
• Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
• Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem javasolja.
• Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng és
gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
• Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
• Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe. A
fagyás ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak közelébe,
illetve annak tetejére.
Progress 33
• Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát. Ezek
üzem közben forróvá válnak.
• Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
• Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
• Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.
• A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
• A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez használható.
Otthona világítására ne használja.
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• A készülék hűtőegysége szénhidrogén
hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos
üzembe helyezést és a készülék
hűtőközeggel való feltöltését csak
képesített személy végezheti el.
• Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
Szerviz
• A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS! Sérülésvagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
• Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
• A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
• A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Elhelyezés
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az összeszerelési
utasítást.
A legjobb teljesítmény biztosítása
érdekében a készüléket minden
hőforrástól, például radiátoroktól,
kazánoktól, közvetlen napsütéstől stb.
távol helyezze üzembe. Gondoskodjon
arról, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék hátlapja körül.
Elhelyezés
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
34 Progress
amely a készülék adattábláján van
feltüntetve.
Klíma‐
osz‐
tály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és 32°C között
N
+16°C és 32°C között
ST
+16°C és 38°C között
T
+16°C és 43°C között
Bizonyos működési problémák
léphetnek fel egyes típusoknál,
ha az adott tartományon kívül
eső értéken üzemelteti azokat.
A megfelelő működés kizárólag
a megadott hőmérséklettartományon belül biztosítható.
Amennyiben kételye merül fel
azzal kapcsolatban, hogy hova
telepítse a készüléket, forduljon
a készülék forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy a
legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
• A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az elektromos
hálózati csatlakozóaljzat nincs
leföldelve, csatlakoztassa a készüléket
az érvényben lévő jogszabályok szerint
külön földpólushoz, miután konzultált
egy képesített villanyszerelővel.
• A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
• A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
Szellőzési követelmények
A készülék mögött megfelelő légáramlást
kell biztosítani.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Elektromos csatlakoztatás
• Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az elektromos
hálózat értékeivel.
VIGYÁZAT! Az üzembe
helyezés előtt olvassa el az
összeszerelési utasítást.
Progress 35
MŰKÖDÉS
Kezelőpanel
1
2
4
1
2
3
4
Hőmérséklet-visszajelző LED
FastFreeze visszajelző LED
FastFreeze gomb
Hőmérséklet-szabályozó
BE/KI kapcsoló gomb
3
Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
konnektorhoz.
2. Érintse meg a hőmérséklet-szabályozó
gombot, ha a LED visszajelzők nem
világítanak.
Kikapcsolás
Érintse meg 3 másodperc hosszan a
hőmérséklet-szabályozó gombot.
Minden visszajelző kialszik.
A hőmérséklet beállítása
A készülék üzemeltetéséhez addig tartsa
megérintve a hőmérséklet-szabályzó
gombot, amíg a kívánt hőmérsékletnek
megfelelő LED világítani nem kezd. A
kiválasztás progresszívan, 2 °C és 8 °C
között változik.
Leghidegebb beállítás: +2 °C.
Legmelegebb beállítás: +8 °C.
Általában a közepes beállítás a
legmegfelelőbb.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt kell
tartani, hogy a készülék belsejében levő
hőmérséklet az alábbi tényezőktől függ:
•
•
•
•
szobahőmérséklet
az ajtónyitások gyakorisága
a tárolt élelmiszer mennyisége
a készülék elhelyezése.
1. Érintse meg a hőmérséklet-szabályzó
gombot.
Az aktuális hőmérséklet visszajelzője
villogni kezd. A hőmérséklet-szabályzó
gomb minden egyes megérintésekor a
beállítás lép egyet. Az értékhez tartozó
LED egy ideig villogni fog.
2. A hőmérséklet-szabályzó gomb
megérintését addig folytassa, amíg a
kívánt hőmérséklet meg nem jelenik.
FastFreeze funkció
A FastFreeze funkciót a FastFreeze gomb
megnyomásával lehet bekapcsolni.
A FastFreeze visszajelzőhöz tartozó LED
világítani kezd.
A FastFreeze funkciót a FastFreeze gomb
ismételt megnyomásával lehet kikapcsolni.
Ekkor a FastFreeze visszajelző kialszik.
36 Progress
Ez a funkció 52 óra elteltével
automatikusan kikapcsol.
NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
A készülék belsejének tisztítása
A készülék legelső használata előtt mossa
ki a készülék belsejét és az összes belső
tartozékot semleges mosogatószeres
langyos vízzel, hogy eltávolítsa a
tökéletesen új termékek tipikus szagát,
majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT! Ne használjon
mosószereket, súrolóporokat,
klór- vagy olajtartalmú
tisztítószereket, mert ezek
károsítják a felületet.
Az ajtó polcainak elhelyezése
A hűtőrekesz ajtaja több sor polctartó
sínnel van ellátva, hogy az ajtópolcokat
tetszés szerinti helyre lehessen tenni.
1
1
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő
üvegpolcot.
Hőmérséklet-visszajelző
Az élelmiszerek helyes tárolása
érdekében a hűtőszekrény hőmérsékletvisszajelzővel van felszerelve. A készülék
oldalfalán elhelyezett szimbólum a
hűtőszekrény leghidegebb területét jelöli.
Ha az OK megjelenik (A), helyezze a friss
élelmiszert a szimbólum által jelzett
területre, ha nem (B), akkor állítsa a
hőmérséklet-szabályozót hidegebb
értékre, majd várjon 12 órát a
hőmérséklet-visszajelző ellenőrzése előtt.
2
Az ajtópolc áthelyezéséhez óvatosan
csúsztassa az ajtópolcot a nyilakkal jelzett
irányba.
Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartó
sínnel vannak ellátva, hogy a polcokat
tetszés szerinti helyre lehessen tenni.
A
OK
B
OK
Progress 37
Friss élelmiszer behelyezése
vagy a készülék ajtajának
hosszabb ideig tartó, többszöri
kinyitása után normális
jelenség, hogy az OK üzenet
nem jelenik meg a kijelzőn.
Várjon legalább 12 órát a
hőmérséklet-szabályzó
beállításának megváltoztatása
előtt.
Lefagyasztás és a fagyasztott
termékek tárolása
A fagyasztórekesz alkalmas friss
élelmiszerek lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 órán át a
készüléket bekapcsolt FastFreeze
funkcióval. Friss élelmiszer
lefagyasztásához aktiválja a FastFreeze
funkciót legalább 24 órával azelőtt, hogy a
lefagyasztani kívánt élelmiszert behelyezi
a fagyasztórekeszbe.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert
a felső rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék
belsejében található adattáblán van
feltüntetve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe; ez alatt az idő alatt ne tegyen be
további lefagyasztandó élelmiszert.
Véletlenszerűen, például áramkimaradás
miatt bekövetkező leolvadás esetén,
amikor az áramszünet hosszabb ideig tart,
mint a műszaki jellemzők között megadott
„áramkimaradási biztonság” (felolvadási
idő), a felolvadt élelmiszert gyorsan el kell
fogyasztani, vagy azonnal meg kell főzni,
majd pedig a (kihűlés után) újra
lefagyasztani.
Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott
élelmiszerek használat előtt a
hűtőrekeszben vagy szobahőmérsékleten
kiolvaszthatók, attól függően, hogy mennyi
idő áll rendelkezésre ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból
kivéve is megfőzhetők: ebben az esetben
a főzés hosszabb ideig tart.
Jégkockakészítés
A készülékben egy vagy több
jégkockatartó található jégkockák
készítéséhez.
Amikor a jégkockatartókat ki
akarja venni a fagyasztóból, ne
próbáljon fémeszközzel
segíteni.
1. Töltse meg vízzel ezeket a tálcákat
2. Tegye a jégkockatartókat a
fagyasztórekeszbe.
Jégakkuk
A fagyasztó legalább egy jégakkut
tartalmaz, amely megnöveli az
eltarthatósági időtartamot áramkimaradás
vagy áramszünet esetén.
Naptár a fagyasztott ételekhez
A szimbólumok a fagyasztott cikkek
különböző típusait jelzik.
A számok a tárolási időtartamot jelzik
hónapokban, a megfelelő típusú
fagyasztott cikkhez. A jelzett tárolási idő
felső vagy alsó értéke egyaránt érvényes
lehet az élelmiszerek minőségétől és a
fagyasztás előtti előkezeléstől függően.
38 Progress
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
Normális működéssel járó
hangok:
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
• Gyenge gurgulázó és bugyborékoló
hang a csőkígyókból a hűtőközeg
áramlása közben.
• Zümmögő vagy pulzáló hang hallható a
kompresszor felől a hűtőközeg
áramoltatása során.
• Hirtelen recsegő zaj hallható a
készülék belseje felől, melyet a
hőtágulás okoz (ez természetes és
nem veszélyes fizikai jelenség).
• Gyenge kattanó zaj hallható a
hőmérséklet-szabályozóból a
kompresszor be- vagy kikapcsolásakor.
Energiatakarékossági tanácsok
• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva.
• Ne vegye ki a jégakkumulátorokat a
fagyasztókosárból.
Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
• Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben.
• Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
• Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
Ötletek a hűtőszekrény
használatához
Hasznos tanácsok:
• Hús (minden fajtája): csomagolja
megfelelő csomagolóanyagba, és
helyezze a zöldséges fiók feletti
üveglapra. A húst legfeljebb 1-2 napig
tárolja.
• Készételek, hidegtálak: fedje le és
helyezze a polcok egyikére.
• Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
tisztítsa meg, és helyezze egy erre a
célra készült tartóedénybe. Ha a
banán, krumpli, hagyma vagy
fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
őket a hűtőszekrényben tartani.
• Vaj és sajt: speciális légmentes
tartóedénybe kell helyezni, vagy
alufóliába vagy nejlonzacskókba
csomagolni őket, és a lehető legtöbb
levegőt kiszorítani körülöttük.
• Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja
őket az ajtó palacktartó rekeszében
vagy (ha van) a palacktartó állványon.
Ötletek fagyasztáshoz
• Csak első osztályú, friss és alaposan
megtisztított élelmiszereket fagyasszon
le.
• A hatékonyabb fagyasztás és
felolvasztás érdekében az
élelmiszereket ossza fel kis adagokra.
• Az ételt alufóliába vagy műanyag
fóliába csomagolja. Ügyeljen arra, hogy
a csomagolás légmentes legyen.
• A már lefagyasztott élelmiszer
felmelegedésének elkerülésére ne
helyezze közvetlenül mellé a friss,
lefagyasztandó élelmiszert.
• A zsírszegény ételeket könnyebben és
hosszabb ideig lehet tárolni, mint a
zsírosakat. A só csökkenti az
élelmiszerek eltarthatóságát.
• A jégkockákat, illetve jégkrémeket ne
fogyassza azonnal a fagyasztóból való
kivétel után, mert fagyási sérülést
okozhatnak.
• Ajánlatos minden egyes csomagon
feltüntetni a lefagyasztás dátumát,
hogy nyomon lehessen követni a
tárolási időket.
Ötletek fagyasztott élelmiszerek
tárolásához
• Ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg
lefagyasztott élelmiszereket
megfelelően tárolta-e az eladó.
Progress 39
• Gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott
élelmiszerek a lehető legrövidebb időn
belül elkerüljenek az élelmiszerüzletből
a fagyasztóba.
• A kiolvasztott élelmiszerek nagyon
gyorsan romlanak, nem fagyaszthatók
vissza.
• Ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Általános figyelmeztetések
VIGYÁZAT! Bármilyen
karbantartási művelet előtt
válassza le a készüléket a
hálózatról.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz, ezért
csak megbízott szerelő
végezhet rajta karbantartást, és
töltheti fel újra.
A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.
Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT! Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg a
készülékben lévő csöveket és/
vagy kábeleket.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
A hűtőszekrény jégmentesítése
Rendeltetésszerű használat során az
olvadékvíz minden alkalommal
automatikusan távozik a hűtőrekesz
elpárologtatójáról, amint a kompresszor
leáll. A jégmentesítéssel keletkezett víz a
hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján, a
kompresszor felett elhelyezett tartályba
jut, ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának
közepén látható olvadékvíz
kivezetőnyílást, amely a jégmentesítésből
származó vizet elvezeti, rendszeresen
megtisztítsa, nehogy a víz befolyjon a
tárolótérbe, károsítva a készüléket vagy a
tárolt árut.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra,
hogy ne sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
A fagyasztó leolvasztása
A fagyasztótér dérmentes kivitelű. Ez azt
jelenti, hogy a működés közben nem
40 Progress
képződik dér a készülékben, a belső
falakon vagy pedig az élelmiszereken.
Használaton kívüli időszak
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
3. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat,
hogy ne képződjenek kellemetlen
szagok.
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
VIGYÁZAT! Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné hagyni,
kérjen meg valakit, időnként
ellenőrizze, hogy a benne lévő
étel nem romlott-e meg
áramkimaradás miatt.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék nem működik.
A készülék ki van kapcsol‐
va.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs
megfelelően csatlakoztat‐
va a konnektorba.
Csatlakoztassa megfelelően a
hálózati dugaszt a konnektor‐
ba.
Nincs feszültség a kon‐
nektorban.
Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a háló‐
zati aljzatba. Forduljon szak‐
képzett villanyszerelőhöz.
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghi‐
básodott.
Forduljon a legközelebbi már‐
kaszervizhez.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Lásd a „Működés” című sza‐
kaszt.
Túl sok élelmiszert helye‐
zett egyszerre a készülék‐
be.
Várjon néhány órát, majd el‐
lenőrizze ismét a hőmérsékle‐
tet.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Olvassa el az adattáblán lévő
klímabesorolást.
A készülékbe helyezett
étel túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahő‐
mérsékletre.
A világítás nem működik.
A kompresszor folyamato‐
san működik.
Progress 41
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A „FastFreeze funkció” be
van kapcsolva.
Olvassa el a „FastFreeze
funkció” c. szakaszt.
Az ajtó nincs jól becsukva
vagy az ajtótömítés defor‐
málódott/szennyeződött.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A készülék teljesen tele
van pakolva, és a legala‐
csonyabb hőmérsékletre
van állítva.
Állítson be magasabb hőmér‐
sékletet. Lásd a „Működés” cí‐
mű szakaszt.
A készülékben a beállított
hőmérséklet túl alacsony,
és a környezeti hőmérsék‐
let túl magas.
Állítson be magasabb hőmér‐
sékletet. Lásd a „Működés” cí‐
mű szakaszt.
A kompresszor nem indul el
azonnal a „FastFreeze” kap‐
csoló megnyomása, illetve a
hőmérséklet módosítása
után.
Ez normális jelenség, nem
történt hiba.
A kompresszor kis idő múlva
elindul.
Víz folyik be a hűtőszek‐
rénybe.
Az élelmiszerek megaka‐
dályozzák, hogy a víz a
vízgyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élelmi‐
szerek ne érjenek a hátsó fal‐
hoz.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti páro‐
logtató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz kifo‐
lyóját a párologtató tálcához.
A hőmérséklet nem állítható
be.
A „FastFreeze funkció” be
van kapcsolva.
Kapcsolja ki manuálisan a
„FastFreeze funkció”-t, vagy a
hőmérséklet beállításával vár‐
jon a funkció automatikus ki‐
kapcsolásáig. Olvassa el a
„FastFreeze funkció” c. sza‐
kaszt.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Túl sok dér és jég képző‐
dött.
42 Progress
Jelenség
A hőmérséklet-beállítás ösz‐
szes LED-je egyszerre vil‐
log.
Lehetséges ok
Megoldás
Az élelmiszerek hőmér‐
séklete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmiszerek
hőmérséklete szobahőmér‐
sékletre csökkenjen a tárolás
előtt.
Egyszerre túl sok terméket
helyezett be.
Kevesebb élelmiszert helyez‐
zen be egyszerre.
Túl gyakran nyitja ki az aj‐
tót.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
A „FastFreeze funkció” be
van kapcsolva.
Olvassa el a „FastFreeze
funkció” c. szakaszt.
Nem kering a hideg leve‐
gő a készülékben.
Gondoskodjon arról, hogy ke‐
ringeni tudjon a hideg levegő a
készülékben.
Hiba lépett fel a hőmér‐
séklet mérése közben.
Forduljon a legközelebbi már‐
kaszervizhez. A hűtőrendszer
továbbra is működik, és hideg‐
en tartja az élelmiszereket, de
nem lehetséges a hőmérséklet
szabályozása.
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú élettartamú belső
LED-világítással szereltük fel.
Az ajtó becsukása
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az összeszerelési utasítást.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti. Forduljon a helyi
márkaszervizhez.
MŰSZAKI ADATOK
Termékismertető adatlap
Védjegy
Progress
Modell
PKGN1845CF 925505036
Kategória
7. Hűtőszekrény - fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A++
Progress 43
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos tesz‐
teredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás
függ a készülék elhelyezésétől és használatának
módjától
228
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
192
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
253
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
61
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz
csillag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha
van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Igen
Áramkimaradástól független, órában
20
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
4
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C érték‐
ben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C érték‐
ben
43
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
39
Beépíthető készülék I/N
Igen
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték
I/N
Nem
Kiegészítő műszaki adatok
A mélyedés méretei
Magasság
1780 mm
Szélesség
560 mm
Mélység
550 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
44 Progress
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa
el a készüléket a helyi újrahasznosító
telepre, vagy lépjen kapcsolatba a
hulladékkezelésért felelős hivatallal.
Progress 45
САДРЖАЈ
Информације о безбедности
Безбедносна упутства
Инсталација
Руковање
Свакодневна употреба
45
47
49
50
51
Корисни савети
Нега и чишћење
Решавање проблема
Технички подаци
53
54
55
57
Задржано право измена.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штету које су
резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном
месту за будуће коришћење.
Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и
особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима, кao особе којима недостају искуство и
знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају
упутства у вези са употребом уређаја на безбедан
начин и уколико схватају могуће опасности.
Овај уређај могу да користе деца узраста између 3 и 8
година старости, као и особе са веома тешким и
сложеним инвалидитетом, ако су упућени на
одговарајући начин.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на
одговарајући начин.
46 Progress
Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај је намењен за коришћење у
домаћинствима и сличним окружењима, као што су:
– куће на фармама; кухиње за особље у
продавницама, канцеларијама и другим радним
окружењима;
– од стране клијената у хотелима, мотелима,
пансионима и другим окружењима стационарног
типа.
УПОЗОРЕЊЕ: Отвори за вентилацију, на кућишту
уређаја или на уградном елементу, не смеју да се
блокирају.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите механичке уређаје или
друга средства да убрзате процес одмрзавања, осим
оних која су препоручена од стране произвођача.
УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да оштетите коло расхладног
средства.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите електричне уређаје унутар
преграда за одлагање хране унутар уређаја, осим ако
њихов тип препоручује произвођач.
Немојте користити млаз воде или пару за чишћење
уређаја.
Уређај чистите влажном меком крпом. Користите
искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити
абразивне производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне предмете.
Немојте држати експлозивне материје као што су
аеросол лименке са запаљивим погонским горивом у
овом уређају.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да
замени произвођач, његов Овлашћени сервисни
центар или лица сличне квалификације, како би се
избегла опасност.
Progress 47
БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ! Само
квалификована особа може
да инсталира овај уређај.
• Уклоните комплетну амбалажу.
• Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
• Не користите овај уређај пре него
што га, због безбедности,
инсталирате у уградни елемент.
• Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз уређај.
• Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је тежак.
Увек користите заштитне рукавице и
затворену обућу.
• Уверите се да ваздух може да
циркулише око уређаја.
• При првој инсталацији или након
промене смера отварања врата
сачекајте најмање 4 сата пре
укључивања уређаја на извор
напајања. Ово ће омогућити да се
уље слије назад у компресор.
• Пре обављања било каквих радњи
на уређају (нпр. промене смера
отварања врата), исључите уређај
извлачењем утикача из мрежне
утичнице.
• Не монтирајте уређај близу
радијатора, шпорета, рерни или
плоча за кување.
• Не излажите уређај киши.
• Не монтирајте уређај на местима
која су изложена директној сунчевој
светлости.
• Немојте да инсталирате уређај у
областима које су сувише влажне
или сувише хладне.
• Када померате уређај, подигните
предњу ивицу да се не би изгребао
под.
• Уређај садржи кесицу средства за
упијање влаге. То није играчка. То
није храна. Ову врећицу одмах
баците у смеће.
Прикључење на електричну
мрежу
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
пожара и струјног удара.
УПОЗОРЕЊЕ! Приликом
позиционирања уређаја,
уверите се да кабл за
напајање није заглављен или
оштећен.
УПОЗОРЕЊЕ! Немојте да
користите адаптере са више
утичница и продужне
каблове.
• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
• Увек користите прописно уграђену
утичницу са заштитом од струјног
удара.
• Водите рачуна да не изазовете
штету на електричним компонентама
(нпр. на утикачу, каблу за напајање,
компресору). Обратите се
овлашћеном сервисном центру или
електричару ради замене
електричних компоненти.
• Кабл за напајање мора да остане
испод нивоа зидне утичнице.
• Прикључите главни кабл за напајање
на зидну утичницу тек на крају
инсталације. Водите рачуна да
постоји приступ мрежном утикачу
након инсталације.
• Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Употреба
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик
од повреде, опекотина,
струјног удара или пожара.
48 Progress
Уређај садржи запаљиви гас,
изобутан (R600а), природни гас са
високим нивоом компатибилности са
животном средином. Водите рачуна да
не оштетите коло расхладног средства
које садржи изобутан.
• Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
• Не стављајте електричне уређаје
(нпр. уређаје за прављење
сладоледа) у апарат, осим ако нису
наведени као погодни од стране
произвођача.
• Ако дође до оштећења расхладног
кола, уверите се да у просторији
нема пламена и извора паљења.
Проветрите просторију.
• Не дозволите врућим предметима да
додирну пластичне делове уређаја.
• Не стављајте газиране сокове у
одељак за замрзавање. То ће
створити притисак на посуде са
пићем.
• Немојте држати запаљиве гасове и
течности у уређају.
• Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
• Не додирујте компресор или
кондензатор. Они су врели.
• Немојте уклањати или додиривати
предмете из одељка замрзивача ако
су вам руке мокре или влажне.
• Не замрзавајте поново храну која је
одмрзнута.
• Придржавајте се упутстава у вези са
складиштењем датих на паковању
замрзнуте хране.
• Пре стављања у замрзивач, умотајте
храну у било који материјал који је
погодан да дође у контакт са храном.
Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
струјног удара.
• Тип лампице који се користи за овај
уређај погодaн је само за
осветљавање кућних апарата.
Немојте га користити за расвету у
домаћинству.
Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или оштећења
уређаја.
• Пре чишћења искључите уређај и
извуците утикач из зидне утичнице.
• Овај уређај садржи угљоводонике у
јединици за хлађење. Само
квалификована особа може да
обавља одржавање и пуњење ове
јединице.
• Редовно проверавајте отвор уређаја
и, уколико је потребно, очистите га.
Уколико је овај отвор запушен,
отопљена вода ће се скупљати на
дну уређаја.
Услуга
• Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
• Користите само оригиналне
резервне делове.
Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или гушења.
• Одвојте кабл за напајање уређаја од
мрежног напајања.
• Одсеците кабл за напајање и баците
га у смеће.
• Уклоните врата да бисте спречили
да се деца и кућни љубимци затворе
унутар уређаја.
• Струјно коло фрижидера и
изолациони материјали овог уређаја
не оштећују озон.
• Изолациона пена садржи запаљиве
гасове. Обратите се општинским
органима да бисте сазнали како да
правилно одложите уређај у отпад.
• Немојте да оштетите део за хлађење
који је близу грејног тела.
Progress 49
ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Локација
Ради инсталације, погледајте
одељак са упутствима за
склапање.
За постизање најбољих резултата,
поставите уређај далеко од извора
топлоте као што су радијатори, бојлери,
директни сунчеви зраци, итд.
Осигурајте слободну циркулацију
ваздуха око задњег дела уређаја.
Постављање
Овај уређај монтирајте на сувом, добро
проветреном затвореном простору, на
којем температура просторије одговара
климатској класи означеној на плочици
са техничким карактеристикама
уређаја:
Класа
климе
Температура просторије
SN
+10°C дo + 32°C
N
+16°C дo + 32°C
ST
+16°C дo + 38°C
T
+16°C дo + 43°C
Могу се јавити одређени
проблеми у раду уређаја код
неких модела када уређај
ради изван наведеног опсега.
Правилан рад се може
гарантовати искључиво у
оквиру наведеног
температурног опсега. У
случају било какве сумње у
вези са монтирањем уређаја,
обратите се продавцу, нашем
корисничком сервису или
најближем овлашћеном
сервисном центру.
Прикључење на електричну
мрежу
• Пре укључивања, обезбедите да
напон и фреквенција приказани на
плочици са техничким
карактеристикама одговарају
напајању у вашем домаћинству.
• Уређај мора да буде уземљен.
Утикач кабла за напајање на себи
има контакт у ту сврху. Ако домаћа
утичница за напајање није
уземљена, повежите уређај на
одвојено уземљење у складу са
важећим прописима, уз консултације
са квалификованим електричарем.
• Произвођач одбија сваку
одговорност уколико се не поштују
горе наведене мере
предострожности.
• Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
Захтеви за проветравање
Иза уређаја мора да има довољно
струјања ваздуха.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ОПРЕЗ Ради инсталације,
погледајте одељак са
упутствима за монтажу.
50 Progress
РУКОВАЊЕ
Командна табла
1
2
4
1
2
3
4
LED индикатор температуре
FastFreeze LED индикатор
Дугме FastFreeze
Регулатор температуре
Дугме за укључивање/искључивање
3
Укључивање
1. Прикључите утикач у зидну
утичницу.
2. Додирните дугме регулатора
температуре ако су сви LED
индикатори искључени.
Искључивање
Држите додирнуто дугме регулатора
температуре 3 секунде.
Све лампице се гасе.
Регулисање температуре
Да бисте укључили уређај, притискајте
регулатор температуре све док се не
упали LED лампица која одговара
потребној температури. Избор се мења,
варирајући од 2°C дo 8 °C.
Најхладније подешавање:
+2°C.
Најтоплије подешавање:
+8°C.
Средња вредност
температуре је обично
најподеснија.
Изаберите подешавање имајући у виду
да температура унутар уређаја зависи
од:
•
•
•
•
собне температуре;
учесталости отварања врата
количине хране у њему
локације уређаја.
1. Додирните тастер температуре.
Индикатор тренутне температуре
трепери. Сваки пут када додирнете
тастер температуре, подешавање се
помера за један положај. Одговарајућа
LED лампица трепери неко време.
2. Притискајте регулатор температуре
све док се не изабере потребна
температура.
Функција FastFreeze
Функцију FastFreeze можете да
активирате притиском на дугме
FastFreeze.
Почиње да светли LED који одговара
индикатору FastFreeze.
Функцију FastFreeze можете да
деактивирате поновним притиском на
дугме FastFreeze.
Угасиће се индикатор FastFreeze.
Progress 51
Ова функција се аутоматски
зауставља након 52 сата.
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
Покретне полице
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Зидови фрижидера су опремљени са
неколико клизача тако да се полице
могу постављати према жељи.
Чишћење унутрашњости
Пре прве употребе уређаја,
унутрашњост и све унутрашње додатке
треба опрати млаком водом и неким
неутралним детерџентом да би се
уклонио карактеристичан мирис
потпуно новог производа, а затим га
добро осушити.
ОПРЕЗ Немојте користити
детерџенте, абразивна
средства, хлор нити средства
за чишћење на бази уља.
Немојте да померате
стаклену полицу изнад фиоке
за поврће да не бисте
пореметили правилно
струјање ваздуха.
Намештање полица на
вратима
Врата одељка фрижидера имају вођице
које омогућавају мењање положаја
полица у вратима у складу са личним
потребама.
1
1
2
Да бисте полице у вратим поставили на
жељени положај, полако их померите у
правцу стрелица.
Индикатор температуре
За правилно чување хране фрижидер
има индикатор температуре. Симбол на
бочној страни уређаја означава
најхладнију област у фрижидеру.
Уколико се OK приказује (А), ставите
свежу храну у део означен симболом,
ако се не прикаже (В), подесите
контролор температуре на хладније и
сачекајте 12 сати пре него што поново
проверите индикатор темпертуре.
A
OK
B
OK
52 Progress
Када ставите свеже
намирнице у уређај или након
што више пута узастопно
отворите врата на дужи
период, нормално је да
индикатор не показује OK.
Сачекајте барем 12 сати пре
него што поново подесите
контролер температуре.
Замрзавање и чување
замрзнуте хране
Одељак замрзивача је погодан за
замрзавање свеже хране и за дуго
чување замрзнуте и залеђене хране.
Када први пут укључујете уређај или га
укључујете након одређеног периода
током којег га нисте користили, пре
стављања производа у преграду
оставите уређај да ради најмање 2 сата
са укљученом функцијом FastFreeze. Да
бисте замрзли свежу храну, активирајте
функцију FastFreeze најмање 24 сата
пре уношења хране у замрзивач.
Да бисте замрзли свежу храну ставите
је у највиши одељак.
Максимална количина хране која може
да се замрзне за 24 сата наведена је на
плочици са техничким
карактеристикама, на налепници која
се налази у унутрашњости уређаја.
Процес замрзавања траје 24 сата;
током овог периода немојте додавати
другу храну за замрзавање.
У случају случајног одмрзавања, на
пример приликом нестанка струје,
уколико струје није било дуже него што
је прописано у графикону са техничким
карактеристикама, у делу „време
постизања температуре“, одмрзнута
храна мора брзо да се конзумира или
да се одмах припреми а затим поново
замрзне (након што се охлади).
Отапање
Пре конзумирања, дубоко замрзнуте
или замрзтнуте намирнице можете да
одмрзнете у комори фрижидера или на
собној температури, зависно од тога
колико времена имате на располагању
за то.
Мање комаде хране можете чак да
кувате док су још замрзнути, одмах
након вађења из замрзивача: у том
случају, кување ће трајати дуже.
Прављење коцкица леда
Овај уређај има један или више
послужавника за прављење коцкица
леда.
Немојте да користите
металне инструменте за
вађење послужавника из
замрзивача.
1. Напуните ове послужавнике водом
2. Ставите послужавнике за лед у
преграду замрзивача.
Акумулатори хладноће
Фрижидер има барем један акумулатор
хладноће који продужава време
складиштења у случају прекида
напајања или квара.
Календар смрзнуте хране
Симболи показују различите врсте
замрзнутих производа.
Бројеви показују време чувања
одређених врста замрзнутих производа
у месецима. Да ли важи горња или
доња вредност назначеног времена
чувања, зависи од квалитета
намирница и начина обраде пре
замрзавања.
Progress 53
КОРИСНИ САВЕТИ
Нормални радни звукови
Следећи звукови су нормални за време
рада уређаја:
• Слабо клокотање и жуборење са
звуком намотавања када се
упумпава средство за хлађење.
• Завијајући и пулсирајући звук из
компресора када се упумпава
средство за хлађење.
• Изненадни прасак из унутрашњости
уређаја проузрокован термичким
ширењем (природна и безопасна
физичка појава).
• Слабо шкљоцање из регулатора
температуре када се компресор
укључи или искључи.
Савети за уштеду електричне
енергије
• Немојте често отварати врата нити
их остављати отворена дуже него
што је потребно.
• Немојте уклањати хладне
акумулаторе из корпе замрзивача.
Савети за чување свеже хране
у фрижидеру
• Немојте у фрижидеру да чувате
топлу храну или течности које
испаравају.
• Покријте или умотајте храну,
посебно ако има јаки мирис.
• Намирнице стављајте тако да ваздух
може слободно да струји око њих.
Савети за чување хране у
фрижидеру
Корисни савети:
• Месо (све врсте): умотајте га у
одговарајуће паковање и поставите
на стаклену полицу изнад фиоке за
поврће. Месо чувајте најдуже 1-2
дана.
• Кувана храна, хладна јела: покријте
и оставите на било којој полици.
• Воће и поврће: добро оперите и
оставите у посебној фиоци. Банане,
кромпир, црни и бели лук не смеју се
држати у фрижидеру уколико нису
запаковани.
• Маслац и сир: оставите у посебној
посуди која се херметички затвара
или замотајте у алуминијумску
фолију или пластичну врећицу како
би ове намирнице што мање биле
изложене ваздуху.
• Боце: затворите поклопцем и
оставите на полици у вратима или
(ако постоји) на полици за боце.
Савети у вези са замрзавањем
• Замрзавајте само намирнице
врхунског квалитета, свеже и
темељно очишћене.
• За ефикасније замрзавање и
одмрзавање поделите храну у мале
порције.
• Замотајте храну у алуминијумску
фолију или полиетилен. Уверите се
да су сва паковања херметички
затворена.
• Да бисте избегли повећање
температуре већ замрзнуте хране,
не стављајте свежу незамрзнуту
храну директно поред ње.
• Мање масна храна чува боље и дуже
од масне. Со скраћује време
складиштења хране.
• Немојте јести коцкице леда или
ледене лизалице одмах након што их
извадите из замрзивача. Ризик од
промрзлина.
• Препоручљиво је да се датум
замрзавања истакне на сваком
појединачном паковању како бисте
могли да водите евиденцију о
времену складиштења.
Савети у вези с чувањем
замрзнуте хране
• Проверите да ли су комерцијално
замрзнути прехрамбени производи
54 Progress
били адекватно ускладиштени у
малопродајном објекту.
• Водите рачуна да замрзнути
прехрамбени производи буду
пребачени из продавнице хране у
замрзивач у најкраћем могућем року.
• Чим се одмрзне, храна се брзо квари
и не може се поново замрзавати.
• Не прекорачујте период
складиштења означен од стране
произвођача хране.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Општа упозорења
ОПРЕЗ Искључите уређај са
електричне мреже пре
вршења било каквих радњи
из домена одржавања.
Овај уређај садржи
угљоводонике у расхладној
јединици, стога одржавање и
допуњавање морају да врше
овлашћени техничари.
Прибор и делови уређаја
нису погодни за прање у
машини за прање посуђа.
На тај начин ћете побољшати
перформансе уређаја и смањити
потрошњу електричне енергије.
Одмрзавање фрижидера
Лед се аутоматски уклања из
испаривача коморе фрижидера увек
када се компресор мотора заустави
током нормалне употребе. Одмрзнута
вода истиче кроз цев у посебну посуду
изнад компресора мотора у задњем
делу уређаја, одакле испарава.
Отвор за истицање одмрзнуте воде,
смештен у средини канала у одељку
фрижидера, треба редовно чистити
како би се спречило преливање и
капање воде по храни смештеној у
фрижидеру.
Периодично чишћење
ОПРЕЗ Немојте да вучете,
померате или оштећујете
цеви и/или каблове унутар
уређаја.
ОПРЕЗ Немојте да оштетите
систем за хлађење.
Уређај треба редовно чистити:
1. Очистите унутрашњост и приборе
топлом водом и неким неутралним
детерџентом.
2. Редовно проверавајте заптивке
врата и водите рачуна да остану
чисте и да на њима нема отпадака.
3. Исперите и добро осушите.
4. Ако је могуће приступити
кондензатору и компресору са
задње стране уређаја, очистите их
помоћу четке.
Одлеђивање замрзивача
Одељак замрзивача је без иња. То
значи да нема наслаганог иња док
ради, ни на унутрашњости зидова нити
на храни.
Периоди када се уређај не
користи
Progress 55
Када се уређај не користи дуже време,
предузмите следеће мере
предострожности:
1. Искључите апарат из електричног
напајања.
2. Извадите сву храну.
3. Очистите уређај и сав прибор.
4. Оставите врата отворена како бисте
спречили настајање непријатних
мириса.
ОПРЕЗ Ако желите да уређај
остане укључен, замолите
некога да га повремено
проверава како би се
спречило кварење хране у
њему у случају прекида
напајања.
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Уређај не ради.
Уређај је искључен.
Укључите уређај.
Утикач кабла за напаја‐
ње није правилно утак‐
нут у зидну утичницу.
Правилно утакните утикач у
зидну утичницу.
Нема напона у утичници.
Прикључите неки други
електрични уређај у ту зидну
утичницу. Контактирајте
овлашћеног електричара.
Лампица је у режиму
приправности.
Затворите и отворите врата.
Лампица је неисправна.
Обратите се најближем
овлашћеном сервисном цен‐
тру.
Температура је погреш‐
но подешена.
Погледајте одељак „Рад“.
Истовремено је смеште‐
но много прехрамбених
производа.
Сачекајте неколико сати и
затим поново проверите
температуру.
Собна температура је
превисока.
Погледајте графикон кли‐
матских класа на плочици са
техничким карактеристика‐
ма.
Лампица не ради.
Компресор ради без преки‐
да.
56 Progress
Проблем
Могући узрок
Решење
Прехрамбени производи
које сте ставили у уређај
су превише топли.
Оставите прехрамбене про‐
изводе да се охладе на соб‐
ној температури, пре него
што их ставите у уређај.
Врата нису правилно за‐
творена.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
„Функција FastFreeze“ је
укључена.
Погледајте одељак „Функци‐
ја FastFreeze“.
Врата нису правилно за‐
творена или је заптивач
деформисан/прљав.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
Уређај је до краја напу‐
њен и подешен на најни‐
жу температуру
Подесите вишу температуру.
Погледајте одељак „Рад“.
Подешена температура
у уређају је прениска и
температура просторије
је превисока.
Подесите вишу температуру.
Погледајте одељак „Рад“
Компресор се не покреће
одмах након притиска на
„FastFreeze“ или након
промене температуре.
То је нормално, није до‐
шло ни до какве грешке.
Компресор се покреће након
одређеног времена.
Вода се задржава у фри‐
жидеру.
Прехрамбени производи
спречавају да вода
отиче у посуду за при‐
купљање воде.
Пазите да прехрамбени про‐
изводи не додирују задњу
плочу.
Одвод за воду је зачеп‐
љен.
Очистите одвод за воду.
Вода се задржава на поду.
Одвод за одмрзнуту во‐
ду није повезан са по‐
служавником за испара‐
вање изнад компресора.
Причврстите одвод за од‐
мрзнуту воду за послужав‐
ник за испаравање.
Температура не може да
се подеси.
„Функција FastFreeze“ је
укључена.
Ручно искључите „Функција
FastFreeze“, или сачекајте
да се функција аутоматски
ресетује на постављену тем‐
пературу. Погледајте оде‐
љак „Функција FastFreeze“.
Температура у уређају је
превише ниска/висока.
Регулатор температуре
није правилно подешен.
Подесите вишу/нижу темпе‐
ратуру.
Накупило се превише иња
и леда.
Progress 57
Проблем
Све LED лампице за под‐
ешавање температуре
истовремено трепере.
Могући узрок
Решење
Врата нису правилно за‐
творена.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
Температура прехрамбе‐
них производа је преви‐
сока.
Сачекајте да температура
прехрамбених производа
опадне на собну температу‐
ру пре смештања у фрижи‐
дер.
Истовремено је смеште‐
но много прехрамбених
производа у фрижидер.
Истовремено додајте мањи
број прехрамбених произво‐
да.
Врата су често отварана.
Отворите врата само ако је
неопходно.
„Функција FastFreeze“ је
укључена.
Погледајте одељак „Функци‐
ја FastFreeze“.
Нема циркулације хлад‐
ног ваздуха у уређају.
Постарајте се да у уређају
постоји циркулација хладног
ваздуха.
Дошло је до грешке при‐
ликом мерења темпера‐
туре.
Обратите се најближем
овлашћеном сервисном цен‐
тру. Расхладни систем ће и
даље хладити намирнице,
али неће бити могуће под‐
есити температуру.
Ако ови савети не дају
жељене резултате, обратите
се најближем овлашћеном
сервису.
Замена сијалице
Уређај је опремљен унутрашњом LED
лампицом чији је век трајања дугачак.
Затварање врата
1. Очистите заптиваче на вратима.
2. Ако је потребно, подесите врата.
Погледајте одељак са упутствима за
монтажу.
3. Ако је потребно, замените оштећене
заптивке на вратима. Обратите се
овлашћеном сервисном центру.
Замену уређаја за осветљење може да
обави само особље сервиса. Обратите
се Овлашћеном сервисном центру.
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Лист са информацијама о производу
Заштитни знак
Progress
Moдел
PKGN1845CF 925505036
58 Progress
Категорија
7. Фрижидер - замрзивач
Класа енергетске ефикасности
A++
Годишња потрошња електричне енергије у kWh,
на бази резултата стандардних испитивања током
24 сата. Стварна потрошња електричне енергије
зависиће од тога како се уређај користи и где је
смештен
228
Складишна запремина у литрима, фрижидер
192
Складишна запремина у литрима, „Star“
-
Складишна запремина у литрима, зона „Подрум“
-
Складишна запремина у литрима, вино
-
Складишна запремина у литрима, укупно
253
Складишна запремина у литрима, замрзивач
61
Складишна запремина у литрима, расхлађивач
-
Складишна запремина у литрима, остали одељци
-
Број звездица за одељак замрзивача са највећом
складишном запремином (л)
****
Пројектована температура свих осталих компонен‐
ти > 14 °C (°C), ако их има
-
Без иња (Да/Не), фрижидер
Не
Без иња (Да/Не), замрзивач
Да
Отпорност на прекид напајања у сатима
20
Капацитет замрзавања у кг/24ч
4
Класа климе
SN-N-ST-T
Најнижа температура просторије при којој је пред‐
виђено коришћење овог уређаја, у °C
10
Највиша температура просторије при којој је пред‐
виђено коришћење овог уређаја, у °C
43
Емисија буке dB(A) re1 pW
39
Уграђени уређај Да/Не
Да
Овај уређај намењен је искључиво за складиште‐
ње вина Да/Не
Не
Додатни технички подаци
Димензије шупљине за уградњу
Висина
1780 mm
Ширина
560 mm
Progress 59
Дубина
550 mm
Напон
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничке информације се налазе на
плочици са техничким
карактеристикама са спољне или
унутрашње стране уређаја и на ознаци
енергетског разреда.
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом немојте бацати
заједно са смећем. Производ вратите у
локални центар за рециклирање или се
обратите општинској канцеларији.
. Паковање одложите у одговарајуће
контејнере ради рециклирања.
Помозите у заштити животне средине и
људског здравља као и у рециклирању
отпадног материјала од електронских и
*
www.progress-hausgeraete.de
222376938-A-292019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising