Electrolux | ENN2851AOW | User manual | Electrolux ENN2851AOW Korisnički priručnik

Electrolux ENN2851AOW Korisnički priručnik
ENN2851AOW
HR
RO
SR
SL
Zamrzivač hladnjak
Frigider cu congelator
Фрижидер-замрзивач
Hladilnik z zamrzovalnikom
Upute za uporabu
Manual de utilizare
Упутство за употребу
Navodila za uporabo
2
16
31
47
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.......................................................................... 2
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. POSTAVLJANJE................................................................................................ 6
4. RAD UREĐAJA.................................................................................................. 7
5. SVAKODNEVNA UPORABA..............................................................................8
6. SAVJETI........................................................................................................... 10
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.............................................................................11
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA..............................................................................12
9. ZVUKOVI.......................................................................................................... 14
10. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 15
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
HRVATSKI
3
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i
osobe s velikim i složenim invaliditetom, ako su
pravilno upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i
za slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni
u prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima
– Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s
doručkom i drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja
ili ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili
druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja
osim onih koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u
odjeljcima za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni
od strane proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i
parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva,
poput limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Ne koristite uređaj prije njegovog
postavljanja u ormarić na siguran
način.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije
priključenja uređaja na napajanje. Na
taj način se omogućuje povrat ulja u
kompresor.
Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera
otvaranja vrata), izvucite utikač iz
utičnice.
•
•
•
•
•
•
Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnice ili ploča
za kuhanje.
Ne izlažite uređaj kiši.
Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta
koja su prevlažna ili prehladna.
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
Uređaj sadrži vrećicu sredstva za
odvlaživanje. To nije igračka. To nije
hrana. Odmah je bacite.
2.2 Priključak na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
UPOZORENJE!
Kod postavljanja aparata
provjerite da kabel napajanja
nije presavijen ili prignječen.
UPOZORENJE!
Ne koristite višeputne
utikače i produžne kabele.
•
Uređaj mora biti uzemljen.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
•
•
•
•
•
2.4 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
požara.
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Pazite da
ne uzrokujete oštećenje u sustavu
hlađenja koji sadži izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
U uređaj ne stavljajte električne
uređaje (npr. aparate za izradu
sladoleda) osim ako je proizvođač
naveo da je to moguće.
Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
Ne dozvolite da vrući predmeti
dodiruju plastične dijelove uređaja.
U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak
na posudu s pićem.
U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
5
Ne dodirujte kompresor ili
kondenzator. Oni su vrući.
Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete
iz odjeljka zamrzivača ako su vam
ruke vlažne ili mokre.
Nemojte ponovno zamrzavati
odmrznute namirnice.
Slijedite upute za spremanje na
ambalaži smrznutih namirnica.
Prije stavljanja u odjeljak zamrzivača,
hranu omotajte bilo kojim materijalom
prikladnim za kontakt s hranom.
Vrsta žarulje u ovom uređaju,
namijenjeno samo za kućanske
uređaje. Ne koristite ga za kućno
osvjetljenje.
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
•
Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
2.6 Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
•
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
3. POSTAVLJANJE
Može doći do pojave
određenih problema u radu
na nekim tipovima modela
kada rade izvan ovog
raspona. Ispravan rad može
se zajamčiti samo unutar
navedenog raspona
temperature. U slučaju
nedoumica po pitanju mjesta
postavljanja uređaja, obratite
se prodavaču, našoj službi
za korisnike ili najbližem
ovlaštenom servisu.
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3.1 Položaj
Za postavljanje, pogledajte
upute za sastavljanje sklopa.
Kako biste omogućili najbolju
učinkovitost uređaj postavite dalje od
izvora topline, kao što su radijatori,
bojleri, izravna sunčeva svjetlost, itd.
Osigurajte slobodan protok zraka oko
stražnjeg dijela kućišta uređaja.
3.2 Postavljanje
Uređaj postavite na suho mjesto s
dobrom ventilacijom gdje sobna
temperatura odgovara klimatskoj klasi
označenoj na nazivnoj pločici uređaja:
3.3 Spajanje na električnu
mrežu
•
•
Klimats Temperatura okoline
ka
klasa
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
•
•
Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša
kućna električna utičnica nije
uzemljena, spojite uređaj na odvojeno
uzemljenje u skladu s važećim
propisima, konzultirajući ovlaštenog
električara.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere
opreza nisu poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim
EEZ direktivama:
3.4 Ventilacijski zahtjevi
Protok zraka iza uređaja mora biti
dovoljan.
HRVATSKI
5 cm
7
OPREZ!
Za postavljanje, pogledajte
upute za sastavljanje.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. RAD UREĐAJA
4.1 Upravljačka ploča
1
2
4
1
2
3
4
LED indikator temperature
FastFreeze LED indikator
Tipka FastFreeze
Regulator temperature
Tipka UKLJUČENO/ISKLJUČENO
3
4.2 Uključivanje
Najhladnija postavka: +2°C.
Najtoplija postavka: +8°C.
Općenito je najprikladnija
srednja postavka.
1. Umetnite utikač u utičnicu.
2. Dodirnite regulator temperature ako
su svi LED indikatori isključeni.
4.3 Isključivanje
Držite regulator temperature pritisnutim
još 3 sek.
Svi indikatori su isključeni.
4.4 Regulacija temperature
Dodirujte regulator temperature sve dok
se ne uključi LED žaruljica odgovarajuće
temperature. Odabir je progresivan,
kreće se u rasponu od 2°C do 8°C.
Odaberite točnu postavku imajući u vidu
da temperatura u uređaju ovisi o
sljedećem:
•
•
•
•
sobnoj temperaturi
učestalosti otvaranja vrata
količini pohranjene hrane
položaju uređaja.
1. Dodirnite regulator temperature.
Kontrolna žaruljica temperature bljeska.
Sa svakim dodirom regulatora
temperature postavka će se pomaknuti
za jedan položaj. Neko će vrijeme treptati
LED.
8
www.electrolux.com
2. Dodirujte regulator temperature sve
dok se ne odabere željena vrijednost
temperature.
4.5 Funkcija FastFreeze
Funkciju FastFreeze možete aktivirati
pritiskom na tipku FastFreeze.
Funkciju FastFreeze možete deaktivirati
pritiskom na tipku FastFreeze.
Uključit će se indikator FastFreeze.
Ta funkcija automatski se
zaustavlja nakon 52 sata.
Uključuje se LED svjetlo koje odgovara
indikatoru FastFreeze indikator se
uključuje
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
OPREZ!
Ne koristite deterdžente,
abrazivne praške, klor ili
sredstva za čišćenje s uljem
jer će ona oštetiti vanjsku
oblogu.
5.2 Postavljanje polica na
vratima
Ovaj model opremljen je varijabilnom
kutijom za skladištenje koja se može
micati postrance.
5.3 Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
Da biste mogli pohraniti pakete s hranom
raznih veličina, police na vratima mogu
se postaviti na različitim visinama.
1. Postepeno vucite policu prema gore
dok se ne oslobodi.
2. Ponovno postavite prema potrebi.
Ne premještajte staklenu
policu iznad ladice za povrće
kako biste osigurali pravilno
kruženje zraka.
HRVATSKI
5.4 Funkcija DYNAMICAIR
Funkcija DYNAMICAIR omogućuje brže
hlađenje namirnica i ravnomjerniju
temperaturu u odjeljku.
Uključite DYNAMICAIR kada
temperatura okoline prijeđe
25°C.
Za uključivanje ventilatora pritisnite
prekidač (A). Uključuje se zeleno svjetlo
(B).
9
prirodna vlaga koju sadrži hrana u
odjeljcima za voće i povrće dulje će se
očuvati.
Kad su otvori za ventilaciju otvoreni:
veće kruženje zraka dovodi do nižeg
stupnja vlage u odjeljcima za voće i
povrće.
5.6 Zamrzavanje i
pohranjivanje zamrznutih
namirnica
Odjeljak zamrzivača prikladan je za
dugotrajno zamrzavanje svježih
namirnica i čuvanje zamrznutih i duboko
zamrznutih namirnica.
A
B
Prilikom prvog uključivanja ili nakon
dužeg razdoblja nekorištenja, prije
pohranjivanja proizvoda u odjeljak pustite
uređaj da radi najmanje 2 sata s
uključenom postavkom FastFreeze.
Za zamrzavanje svježe hrane stavite je u
gorni odjeljak.
Kad isključite uređaj ne
zaboravite isključiti ventilator
pritiskom tipke (A). Isključuje
se zeleno svjetlo (B).
5.5 Kontrola vlage
Na staklenoj polici ugrađen je
mehanizam s urezima (podesivim
pomoću klizne poluge), koji omogućuje
podešavanje vlage u ladici(ladicama) za
povrće.
Maksimalna količina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata navedena je na
nazivnoj pločici, naljepnici koja se
nalazi u unutrašnjosti uređaja.
proces zamrzavanja traje 24 sata,
tijekom tog perioda ne dodajite drugu
hranu za zamrzavanje.
U slučaju neželjenog
odmrzavanja, na primjer
uslijed prekida napajanja
električnom energijom, ako
je napajanje prekinuto dulje
od vremena prikazanog u
tablici tehničkih
karakteristika pod „vrijeme
odgovora“, odmrznute
namirnice trebate ubrzo
konzumirati ili odmah skuhati
i zatim zamrznuti (nakon što
se ohlade).
5.7 Otapanje
Kad su otvori za ventilaciju zatvoreni:
Prije uporabe duboko zamrznuta ili
zamrznuta hrana može se otopiti u
odjeljku hladnjaka ili na sobnoj
temperaturi, ovisno o vremenu koje je na
raspolaganju za taj postupak.
10
www.electrolux.com
Manji komadi mogu se čak i kuhati dok
su još zamrznuti, izravno iz zamrzivača:
u tom slučaju, kuhanje će duže trajati.
1. Napunite posude vodom.
2. Posude za led stavite u odjeljak
zamrzivača
5.8 Proizvodnja kockica leda
5.9 Akumulatori hladnoće
Ovaj je uređaj opremljen jednom ili više
posuda za proizvodnju kockica leda.
Zamrzivač ima barem jedan akumulator
hladnoće koji produžuje vrijeme očuvanja
u slučaju nestanka električne energije ili
kvara.
Ne koristite metalne
instrumente za uklanjanje
posuda iz zamrzivača.
6. SAVJETI
6.1 Zvukovi pri normalnom radu
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom
rada:
•
•
•
•
•
•
Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u
cijevima tijekom pumpanja rashladnog
plina.
Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom
dilatacijom (prirodna i neopasna
fizička pojava).
Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
6.2 Savjeti za uštedu energije
•
•
Nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno.
Nemojte uklanjati akumulatore
hladnoće iz košare zamrzivača.
•
•
6.5 Savjeti za zamrzavanje
•
•
6.3 Savjeti za hlađenje svježe
hrane
•
•
•
•
•
Nemojte spremati toplu hranu ili
hlapljive tekućine u hladnjak.
Pokrivajte ili zamatajte hranu, naročito
ako ima jak miris.
Stavite hranu tako da zrak može
slobodno kružiti oko nje.
6.4 Savjeti za hlađenje
•
•
Korisni savjeti:
•
Meso (sve vrste): umotajte u prikladno
pakiranje i stavite na staklenu policu
iznad ladice za povrće. Meso
pohranite najviše 1 do 2 dana.
Skuhana hrana, hladna jela: pokrijte i
stavite na bilo koju policu.
Voće i povrće: temeljito očistite i
stavite u posebnu ladicu. Banane,
krumpir, luk i češnjak, ukoliko se ne
nalaze u ambalaži, ne smiju se čuvati
u hladnjaku.
Maslac i sir: stavite u poseban
zabrtvljeni spremnik, omotajte
aluminijskom folijom ili stavite u
polietilensku vrećicu kako biste što je
više moguće isključili prisustvo zraka.
Boce: zatvorite čepomi stavite na
policu za boce u vratima (ako postoji)
ili na stalak za boce.
•
Zamrzavajte samo visokokvalitetne,
svježe i dobro očišćene namirnice.
Za učinkovitije zamrzavanje i
odmrzavanje hranu podijelite u manje
porcije.
Hranu zamotajte u aluminijsku ili
polietilensku foliju. Provjerite jesu li
pakiranja hermetički zatvorena.
Da biste izbjegli povišenje
temperature već zamrznute hrane,
neposredno pored nje ne postavljajte
svježu, nezamrznutu hranu.
Nemasne namirnice bolje se čuvaju
od masnih namirnica. Sol smanjuje
rok čuvanja namirnica.
Neposredno nakon vađenja iz
zamrzivača ne jedite kockice leda,
vodeni led ili ledene lizalice. Opasnost
od smrzotina.
Preporučuje se da je datum
zamrzavanja dobro vidljiv na svakom
HRVATSKI
pakiranju, kako biste mogli voditi
računa o vremenu čuvanja.
•
6.6 Savjeti za čuvanje
zamrznutih namirnica
•
•
•
Provjerite jesu li komercijalno
zamrznuti proizvodi u trgovini bili
ispravno pohranjeni.
11
Pazite da se zamrznuta hrana dostavi
iz trgovine namirnica do zamrzivača u
što kraćem vremenu.
Nakon što ste ih odmrznuli, namirnice
se brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti.
Nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je
otisnuo proizvođač namirnice.
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Opća upozorenja
OPREZ!
Uređaj isključite iz električne
mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
Ovaj uređaj sadrži
ugljikovodike u rashladnoj
jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti
isključivo ovlašteni tehničar.
To će poboljšati rad uređaja i
uštedjeti električnu energiju
7.3 Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
pretinca hladnjaka svaki put kada se
motor kompresora zaustavi tijekom
normalne uporabe. Otopljena voda se
ispušta u poseban spremnik u stražnjem
dijelu uređaja, preko motora kompresora,
gdje isparava.
Povremeno treba očistiti otvor za
ispuštanje otopljene vode u sredini
kanala odjeljka hladnjaka kako bi se
spriječilo da ga voda preplavi te iscuri na
hranu u unutrašnjosti.
Pribor i dijelovi uređaja ne
mogu se prati u perilici
posuđa.
7.2 Redovito čišćenje
OPREZ!
Nemojte povlačiti, pomicati ili
oštetiti cijevi i/ili kabele
unutar uređaja.
OPREZ!
Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
7.4 Odmrzavanje zamrzivača
Odjeljak zamrzivača je "frost-free". To
znači da tijekom rada nema nakupina
inja na unutrašnjim stjenkama i na hrani.
7.5 Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite sve namirnice.
12
www.electrolux.com
3. Očistite uređaj i kompletan pribor.
4. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
OPREZ!
Ako želite uređaj ostaviti
uključenim, zamolite nekog
da ga svako toliko provjeri
kako biste spriječili da se
hrana u njemu pokvari u
slučaju prekida napajanja.
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Što učiniti ako...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije
ispravno ukopčan u utič‐
nicu mrežnog napajanja.
Ispravno ukopčajte utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni
uređaj na utičnicu mrežnog
napajanja. Obratite se
ovlaštenom serviseru.
Svjetlo je u stanju pri‐
pravnosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo pećnice nije
ispravno.
Obratite se najbližem
ovlaštenom servisu.
Temperatura nije isprav‐
no postavljena.
Pogledajte "Rad".
Svjetlo ne radi.
Kompresor neprekidno ra‐
di.
Odjednom je u uređaj
Čekajte nekoliko sati pa po‐
stavljeno puno namirnica. novno provjerite temperatu‐
ru.
Sobna temperatura je
previsoka.
Pogledajte grafikon
klimatske klase na nazivnoj
pločici.
Namirnice stavljene u
uređaj bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite
da se namirnice ohlade do
sobne temperature.
Vrata nisu ispravno za‐
tvorena.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Uključeno je
"FunkcijaFastFreeze " .
Pogledajte poglavlje
"FunkcijaFastFreeze ".
HRVATSKI
13
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Kompresor se ne pokreće
neposredno nakon pritiska
"FastFreeze" nakon
promjene temperature.
To je normalno i nije
došlo do pogreške.
Kompresor se uključuje
nakon određenog vremena.
Voda teče u hladnjak.
Prehrambeni proizvodi
sprječavaju protok vode
u kolektor za vodu.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Izlaz za vodu je za‐
čepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu
nije priključen na pliticu
za isparavanje iznad
kompresora.
Pričvrstite otvor za otopljenu
vodu na pliticu za
isparavanje.
Temperaturu nije moguće
podesiti.
Uključeno je
"FunkcijaFastFreeze " .
Ručno isključite funkciju
"FunkcijaFastFreeze " ili pri‐
čekajte dok se funkcija au‐
tomatski poništi kako biste
postavili temperaturu.
Pogledajte poglavlje
"FunkcijaFastFreeze ".
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature
nije ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu
temperaturu.
Vrata nisu ispravno za‐
tvorena.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Temperatura namirnica
je previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Odjednom ste spremili
puno namirnica.
Istodobno stavljajte manje
namirnica.
Vrata se često otvaraju.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Uključeno je
"FunkcijaFastFreeze " .
Pogledajte poglavlje
"FunkcijaFastFreeze ".
Nema cirkulacije hladnog Provjerite kruži li hladan zrak
zraka u uređaju.
unutar uređaja.
Sve LED postavke tempe‐ Došlo je do pogreške u
rature istovremeno svijetle. mjerenju temperature.
Obratite se najbližem
ovlaštenom servisu.
Rashladni sustav će nastaviti
održavati namirnice hladnim,
no neće biti moguće
podešavanje temperature.
14
www.electrolux.com
Ako ovi savjeti ne daju
željene rezultate,
kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
8.2 Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen unutarnjim LED
osvjetljenjem dugog vijeka trajanja.
8.3 Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Proučite upute za montažu.
3. Ako je potrebno, zamijenite
neispravne brtve na vratima. Obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
Samo je servisnom centru dopušteno
zamijeniti uređaj za osvjetljenje. Obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
9. ZVUKOVI
Tijekom normalnog rada čuju se razni zvukovi (kompresor, kruženje rashladnog
sredstva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
HRVATSKI
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
15
BRRR!
CRACK!
10. TEHNIČKI PODACI
10.1 Tehnički podaci
Dimenzije udubine
Visina
1780 mm
Širina
560 mm
Dubina
550 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Vrijeme zadržavanja
temperature
13 h
Tehničke informacije nalaze se na
natpisnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
11. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
16
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 16
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 18
3. INSTALAREA................................................................................................... 20
4. FUNCŢIONAREA............................................................................................. 21
5. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 22
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................ 24
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 25
8. DEPANARE...................................................................................................... 26
9. ZGOMOTE........................................................................................................28
10. DATE TEHNICE............................................................................................. 30
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
ROMÂNA
17
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3
şi 8 ani şi de persoanele cu dizabilităţi profunde şi
complexe dacă au fost instruite adecvat.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică
şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal
din magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de
cazare cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie
de pe carcasa aparatului sau din structura în care este
încorporat.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau
alte instrumente diferite de cele recomandate de
producător pentru a accelera procesul de dezgheţare.
18
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în
interiorul compartimentelor de conservare a
alimentelor ale aparatului, decât dacă sunt de tipul
recomandat de producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi
numai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive,
cum ar fi recipiente cu aerosoli cu un combustibil
inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l
instala în structura încastrată din
cauza îngrijorărilor privind siguranţa.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Asiguraţi-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.
După instalare sau după inversarea
uşii, aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte
de a conecta aparatul la sursa de
alimentare. Aceasta pentru a permite
uleiului să curgă înapoi în compresor.
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de a efectua orice operaţie
asupra aparatul (de ex. inversarea
uşii), scoateţi ştecherul din priză.
Nu instalaţi aparatul aproape de
radiatoare sau aragaze, cuptoare sau
plite.
Nu expuneţi aparatul la precipitaţii.
Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
Nu instalaţi acest aparat în zonele cu
umiditate ridicată sau prea reci.
Când mutaţi aparatul, ridicaţi din
partea frontală, pentru a evita
zgârierea podelei.
Aparatul conţine un săculeţ de sicativ.
Acesta nu este o jucărie. Nu este nici
aliment. A se arunca imediat.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
ROMÂNA
AVERTISMENT!
Atunci când amplasaţi
aparatul, asiguraţi-vă că nu
blocaţi sau deterioraţi cablul
de alimentare.
AVERTISMENT!
Nu folosiţi prize multiple şi
cabluri prelungitoare.
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora componentele electrice (de
exemplu, ştecherul, cablul de
alimentare electrică şi compresorul).
Contactaţi Centrul de service autorizat
sau un electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
Cablul de alimentare electrică trebuie
să rămână sub nivelul ştecherului.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
2.3 Modul de utilizare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Becul interior
AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare.
•
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri,
electrocutare sau incendiu.
Tipul de bec utilizat în acest aparat
este dedicat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
Aparatul conţine gaz inflamabil,
izobutan (R600a), un gaz natural cu un
nivel ridicat de compatibilitate cu mediul.
Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul
frigorific care conţine izobutan.
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată)
în interiorul aparatului, decât dacă
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
19
acest lucru este recomandat de către
producător.
Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi
surse de aprindere în cameră. Aerisiţi
camera.
Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă
piesele din plastic ale aparatului.
Nu introduceţi băuturi răcoritoare în
compartimentul congelatorului.
Aceasta va crea presiune în
recipientul cu băutură.
Nu depozitaţi gaze şi lichide
inflamabile în aparat.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.
Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din
congelator cu mâinile ude sau umede.
Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
Respectaţi instrucţiunile de depozitare
de pe ambalajul preparatelor
congelate.
Ambalaţi mâncarea în orice tip de
ambalaj alimentar înainte de a o
introduce în compartimentul
congelator.
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze
întreţinerea şi încărcarea unităţii.
20
www.electrolux.com
•
Verificaţi regulat evacuarea aparatului
şi, dacă este necesar, curăţaţi-o.
Dacă evacuarea este blocată, apa
dezgheţată se va acumula în partea
de jos a aparatului.
2.6 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
•
•
•
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi uşa pentru a preveni
închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
Circuitul frigorific şi materialele de
izolare a acestui aparat nu afectează
stratul de ozon.
Spuma izolatoare conţine gaze
inflamabile. Contactaţi autoritatea
locală pentru informaţii privind
aruncarea adecvată a acestui aparat.
Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
3.1 Amplasarea
Pentru instalare, consultaţi
instrucţiunile de montare.
Clasa
de
climă
Temperatura mediului am‐
biant
ST
între +16°C şi +38°C
T
între +16°C şi +43°C
Unele probleme funcţionale
pot să apară la anumite
tipuri de modele când
acestea sunt utilizate în
afara gamei respective.
Funcţionarea corectă poate
fi garantată doar în cadrul
gamei specificate de valori
pentru temperatură. Dacă
aveţi nelămuriri cu privire la
locul de instalare a
aparatului, vă rugăm să
apelaţi la vânzător, la
serviciul nostru de asistenţă
pentru clienţi sau la cel mai
apropiat Centru de service
autorizat.
Pentru a asigura performante optime,
instalaţi aparatul departe de surse de
căldură, precum calorifere, boilere,
lumină solară directă etc. Aerul trebuie
să poată circula uşor în spatele
aparatului.
3.2 Poziţionarea
Instalaţi aparatul la interior într-un loc
uscat şi bine ventilat în care temperatura
ambiantă corespunde cu clasa de climă
indicată pe plăcuţa cu datele tehnice ale
aparatului.
Clasa
de
climă
Temperatura mediului am‐
biant
SN
între +10°C şi +32°C
N
între +16°C şi +32°C
3.3 Conexiunea electrică
•
Înainte de a conecta aparatul,
asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa
indicate pe plăcuţa cu datele tehnice
ROMÂNA
•
•
•
corespund cu sursa de alimentare a
locuinţei.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului
electric este prevăzut cu un contact în
acest scop. Dacă priza din locuinţă nu
este împământată, conectaţi aparatul
la o împământare separată, în
conformitate cu reglementările în
vigoare, după ce aţi consultat un
electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri
de siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ATENŢIE!
Pentru instalare, consultaţi
instrucţiunile de montare.
3.4 Cerinţe privind aerisirea
Circulaţia aerului în spatele aparatului
trebuie să fie suficientă.
4. FUNCŢIONAREA
4.1 Panou de comandă
1
2
4
1
2
3
4
LED indicator Temperatură
LED indicator FastFreeze
Buton FastFreeze
Regulator de temperatură
Buton PORNIT/OPRIT
3
4.2 Pornirea aparatului
4.4 Reglarea temperaturii
1. Introduceţi ştecherul în priză.
2. Atingeţi butonul de reglare a
temperaturii dacă toate indicatoarele
LED sunt stinse.
Pentru a utiliza aparatul, atingeţi
regulatorul pentru temperatură până
când se aprinde LED corespunzător
temperaturii necesare. Selecţia este
progresivă, variind de la 2°C la 8°C.
4.3 Oprirea aparatului
Menţineţi apăsat butonul de reglare a
temperaturii timp de 3 secunde.
Toate indicatoarele se sting.
21
22
www.electrolux.com
Setarea cu temperatura cea
mai scăzută: +2°C.
Setarea cu temperatura cea
mai ridicată: +8°C.
În general, valoarea medie
este cea mai potrivită.
Alegeţi setarea ţinând cont de faptul că
temperatura din interiorul aparatului
depinde de:
•
•
•
•
temperatura camerei
frecvenţa de deschidere a uşii
cantitatea de alimente conservate
amplasarea aparatului.
1. Atingeţi regulatorul pentru
temperatură.
Indicatorul temperaturii curente clipeşte.
De fiecare dată când atingeţi regulatorul
pentru temperatură, setarea se schimbă
cu o poziţie. LED corespunzător clipeşte
pentru un timp.
2. Atingeţi regulatorul pentru
temperatură până când este
selectată temperatura necesară.
4.5 Funcţia FastFreeze
Puteţi activa funcţia FastFreeze apăsând
butonul FastFreeze.
LED corespunzător pentru indicatorul
FastFreeze se aprinde.
Puteţi dezactiva funcţia
FastFreezeapăsând din nou butonul
FastFreeze.
Indicatorul FastFreeze se va stinge.
Această funcţie se opreşte
automat după 52 ore.
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
5.1 Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima
oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile
interne cu apă călduţă şi cu săpun neutru
pentru a înlătura mirosul specific de
produs nou, după care uscaţi bine.
ATENŢIE!
Nu folosiţi detergenţi, pulberi
abrazive, agenţi de curăţare
pe bază de clor sau ulei
deoarece vor deteriora
stratul acoperitor.
5.2 Poziţionarea rafturilor pe
uşă
Pentru a permite conservarea pachetelor
cu alimente de diferite dimensiuni,
rafturile de pe uşă pot fi poziţionate la
înălţimi diferite.
1. Trageţi treptat de raft până când se
eliberează.
2. Repoziţionaţi în funcţie de necesităţi.
Acest model este echipat cu o cutie
de depozitare variabilă care poate fi
mişcată în lateral.
5.3 Rafturi detaşabile
Pe pereţii frigiderului se află o serie de
ghidaje, astfel încât rafturile pot fi
poziţionate după dorinţă.
ROMÂNA
23
intermediul unei manete glisante), care
permite reglarea umidităţii în sertarul
(sertarele) de legume.
Pentru a asigura o circulaţie
corectă a aerului, nu mutaţi
raftul de sticlă aflat deasupra
sertarului pentru legume.
5.4 Funcţia DYNAMICAIR
Funcţia DYNAMICAIR permite răcirea
rapidă a alimentelor şi menţine o
temperatură mai uniformă în
compartiment.
Porniţi DYNAMICAIR atunci
când temperatura ambiantă
depăşeşte 25°C.
Pentru activarea ventilatorului apăsaţi
comutatorul (A). Se aprinde indicatorul
luminos verde (B).
Când fantele de ventilaţie sunt închise:
conţinutul natural de umezeală al
alimentelor din compartimentele pentru
fructe şi legume este păstrat un timp mai
îndelungat.
Când fantele de ventilaţie sunt deschise:
o circulaţie mai mare de aer are ca
rezultat un conţinut mai redus de
umiditate a aerului în compartimentele
pentru fructe şi legume.
5.6 Congelarea şi conservarea
alimentelor congelate
Compartimentul congelator este adecvat
pentru congelarea alimentelor proaspete
şi pentru depozitarea pe termen lung a
alimentelor congelate.
A
B
La prima pornire sau după o perioadă de
neutilizare, înainte de a introduce
alimentele în compartiment, lăsaţi
aparatul să funcţioneze timp de cel puţin
2 ore cu funcţia FastFreeze activată.
Pentru a congela alimente proaspete,
introduceţi-le în compartimentul de sus.
Atunci când opriţi aparatul,
reţineţi să opriţi ventilatorul
apăsând butonul (A). Se
stinge indicatorul luminos
verde (B).
5.5 Controlul umidităţii
Raftul din sticlă are încorporat un
dispozitiv cu fante (reglabile prin
Cantitatea maximă de alimente care
poate fi congelată într-o perioadă de 24
de ore este specificată pe plăcuţa cu
date tehnice, o etichetă situată în
interiorul aparatului.
Procesul de congelare durează 24 de
ore. În timpul acestei perioade nu
adăugaţi alte alimente la congelat.
24
www.electrolux.com
În cazul dezgheţării
accidentale, de exemplu din
cauza unei întreruperi a
curentului, dacă alimentarea
electrică a fost întreruptă
pentru mai mult timp decât
valoarea indicată în tabelul
cu caracteristicile tehnice din
paragraful „Timpul de
atingere a condiţiilor normale
de funcţionare", alimentele
decongelate trebuie
consumate rapid sau trebuie
gătite imediat şi apoi
recongelate (după ce s-au
răcit).
5.7 Dezgheţarea
Alimentele congelate, înainte de a fi
utilizate, pot fi dezgheţate în
compartimentul frigider sau la
temperatura camerei, în funcţie de timpul
de care dispuneţi pentru această
operaţiune.
Bucăţile mici pot fi gătite congelate,
direct din congelator: în acest caz, durata
de gătire va fi mai mare.
5.8 Producerea cuburilor de
gheaţă
Aparatul este dotat cu una sau mai multe
tăviţe pentru producerea cuburilor de
gheaţă.
Nu folosiţi instrumente
metalice pentru a scoate
tăviţele din congelator.
1. Umpleţi aceste tăviţe cu apă
2. Puneţi tăviţele pentru gheaţă în
compartimentul congelator.
5.9 Acumulatoare reci
Congelatorul conţine cel puţin un
acumulator rece care creşte durata de
depozitare în cazul unei pene de curent
sau defectări.
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI
6.1 Sunete normale în timpul
funcţionării:
•
Următoarele sunete sunt normale pe
durata funcţionării:
6.3 Recomandări pentru
conservarea alimentelor
proaspete
•
•
•
•
Un sunet slab ca un clipocit sau
fierbere de la bobine atunci când
agentul refrigerant este pompat.
Un sunet ca un bâzâit sau de pulsare
de la compresor când agentul
refrigerant este pompat.
Un zgomot brusc de fisurare din
interiorul aparatului cauzat de
dilatarea termică (un fenomen fizic
natural care nu este periculos).
Un clic slab de la regulatorul de
temperatură atunci când compresorul
porneşte sau se opreşte.
6.2 Recomandări pentru
economisirea energiei
•
Nu deschideţi uşa prea des şi nu o
lăsaţi deschisă mai mult decât este
absolut necesar.
•
•
•
Nu scoateţi acumulatorii pentru răcire
din coşul congelatorului.
Nu puneţi alimente calde şi nu păstraţi
lichide care se evaporă în frigider.
Acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai
ales dacă au un miros puternic.
Poziţionaţi alimentele astfel încât
aerul să poată circula liber în jurul lor.
6.4 Recomandări privind
păstrarea în frigider
Recomandări utile:
•
•
Carne (toate tipurile): ambalaţi într-un
ambalaj adecvat şi puneţi pe raftul de
sticlă, deasupra sertarului pentru
legume. Depozitaţi carnea pentru cel
mul 1-2 zile.
Alimente gătite, gustări reci: acoperiţi
şi puneţi pe orice raft.
ROMÂNA
•
•
•
Legume şi fructe: spălaţi bine şi
puneţi într-un sertar special.
Bananele, cartofii, ceapa şi usturoiul
nu trebuie păstrate în frigider dacă nu
sunt ambalate.
Unt şi brânză: puneţi într-un recipient
special etanş sau împachetaţi într-o
folie de aluminiu sau pungă de
polietilenă pentru a nu permite pe cât
posibil contactul cu aerul.
Sticle: închideţi cu un capac şi puneţi
pe raftul pentru sticle de pe uşă sau
(dacă există) suportul pentru sticle.
6.5 Recomandări privind
congelarea
•
•
•
•
Congelaţi numai alimente de calitate
superioară, proaspete şi bine
curăţate.
Pentru o congelare şi dezgheţare mai
eficientă, împărţiţi alimentele în porţii
mici.
Înveliţi alimentele în foile de aluminiu
sau polietilenă. Pachetele trebuie să
fie închise ermetic.
Pentru a evita creşterea în
temperatură a alimentelor deja
congelate, nu puneţi alimente
•
•
•
25
proaspete necongelate direct lângă
cele congelate.
Alimentele fără grăsime se păstrează
mai bine şi pe o perioadă mai
îndelungată decât cele grase. Sarea
reduce perioada de păstrare a
alimentelor.
Nu consumaţi cuburile de gheaţă, apa
îngheţată sau îngheţata imediat după
ce le-aţi scos din congelator. Pericol
de degerare.
Pentru a putea ţine evidenţa perioadei
de depozitare se recomandă să notaţi
data congelării pe fiecare pachet.
6.6 Recomandări pentru
stocarea alimentelor congelate
•
•
•
•
Asiguraţi-vă că alimentele congelate
comercial au fost păstrate în mod
corespunzător în magazin.
Asiguraţi-vă că alimentele congelate
sunt transferate din magazin în
congelator cât mai repede posibil.
După dezgheţare, alimentele se
deteriorează rapid şi nu mai pot fi
congelate din nou.
Nu depăşiţi perioada de păstrare
indicată de producătorul alimentelor.
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Avertismente generale
ATENŢIE!
Scoateţi ştecherul din priză
înainte de a efectua orice
operaţie de întreţinere
Acest aparat conţine
hidrocarburi în unitatea de
răcire; prin urmare
întreţinerea şi reîncărcarea
trebuie efectuate numai de
tehnicieni autorizaţi.
Accesoriile şi celelalte piese
ale aparatului nu sunt
adecvate pentru a fi spălate
în maşina de spălat vase.
7.2 Curăţarea periodică
ATENŢIE!
Nu trageţi, nu deplasaţi şi nu
deterioraţi conductele şi/sau
cablurile din interiorul
aparatului.
ATENŢIE!
Nu deterioraţi sistemul de
răcire.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o
soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi
ştergeţi-le pentru a vă asigura că
sunt curate.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o
perie condensatorul şi compresorul
din spatele aparatului.
26
www.electrolux.com
Astfel se vor îmbunătăţi
performanţele aparatului şi se va
economisi energia.
7.3 Dezgheţarea frigiderului
Gheaţa este eliminată automat din
evaporatorul compartimentului frigider de
fiecare dată când se opreşte motorul
compresorului, în timpul utilizării
normale. Apa rezultată din dezgheţare se
scurge printr-un canal într-un recipient
special situat în spatele aparatului,
deasupra compresorului motorului, de
unde se evaporă.
Este necesară curăţarea periodică a
orificiului de evacuare a apei rezultate
din dezgheţare, situat in mijlocul
canalului de colectare din
compartimentul frigider, pentru ca apa să
nu dea pe dinafară şi să nu se scurgă
peste alimente.
7.4 Decongelarea
congelatorului
În compartimentul congelatorului nu se
formează gheaţa. Acest lucru înseamnă
că gheaţa nu se acumulează în timpul
funcţionării, nici pe pereţii interni, nici pe
alimente.
7.5 Perioadele de
nefuncţionare
Atunci când aparatul nu este utilizat
perioade îndelungate, luaţi următoarele
măsuri de precauţie:
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
2. Scoateţi toate alimentele.
3. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
4. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a
preveni formarea mirosurilor
neplăcute.
ATENŢIE!
Dacă doriţi să menţineţi
aparatul pornit, rugaţi pe
cineva să-l verifice din când
în când pentru ca alimentele
din interior să nu se strice în
cazul unei pene de curent.
8. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
8.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este oprit.
Porniţi aparatul.
Ştecherul nu este intro‐
dus corect în priză.
Introduceţi ştecherul corect
în priză.
Nu există tensiune la
priză.
Conectaţi alt aparat electric
la priză. Contactaţi un elec‐
trician calificat.
ROMÂNA
Problemă
Cauză posibilă
Becul nu funcţionează.
Becul se află în modul de Închideţi şi deschideţi uşa.
aşteptare.
Compresorul funcţionează
continuu.
27
Soluţie
Becul este defect.
Contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
Temperatura nu este se‐
tată corect.
Consultaţi „Funcţionarea”.
Au fost introduse multe
produse alimentare în
acelaşi timp.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi
verificaţi din nou temperatu‐
ra.
Temperatura camerei es‐ Consultaţi desenul cu clasa
te prea mare.
climatică de pe plăcuţa cu
date tehnice.
Alimentele introduse în
aparat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura ca‐
merei înainte de a le introdu‐
ce în aparat.
Uşa nu este închisă co‐
rect.
Consultaţi secţiunea „Închi‐
derea uşii”.
„Funcţia FastFreeze” es‐
te pornită.
Consultaţi „Funcţia Fast‐
Freeze”.
Compresorul nu porneşte
imediat după apăsarea
„FastFreeze” sau după
schimbarea temperaturii.
Acest lucru este normal,
nu a survenit nici o eroa‐
re.
Compresorul porneşte după
o perioadă de timp.
În frigider curge apă.
Alimentele pot împiedica
scurgerea apei în colec‐
tor.
Asiguraţi-vă că alimentele nu
ating peretele din spate.
Orificiul pentru drenarea
apei este înfundat.
Curăţaţi orificiul pentru dre‐
narea apei.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei Puneţi tubul de drenare a
rezultate din topire nu es‐ apei rezultate din topire în
te conectat la tăviţa de
tăviţa de evaporare.
evaporare situată pe
compresor.
Temperatura nu poate fi
setată.
„Funcţia FastFreeze” es‐
te pornită.
Dezactivaţi manual „Funcţia
FastFreeze” sau aşteptaţi
până când funcţia se rese‐
tează automat pentru a seta
temperatura. Consultaţi
„Funcţia FastFreeze”.
Temperatura din aparat
este prea mică/prea mare.
Regulatorul de tempera‐
tură nu este setat corect.
Setaţi o temperatură mai
mare/mai mică.
28
www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Uşa nu este închisă co‐
rect.
Consultaţi secţiunea „Închi‐
derea uşii”.
Temperatura alimentelor
este prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimente‐
lor să scadă până la tempe‐
ratura camerei înainte de
stocare.
Sunt conservate prea
multe alimente în acelaşi
timp.
Puneţi mai puţine alimente în
acelaşi timp.
Uşa a fost deschisă prea
des.
Deschideţi uşa doar dacă
este necesar.
„Funcţia FastFreeze” es‐
te pornită.
Consultaţi „Funcţia Fast‐
Freeze”.
Aerul rece nu circulă în
aparat.
Asiguraţi circulaţia aerului re‐
ce prin aparat.
Toate LED-urile pentru se‐ S-a produs o eroare la
tarea temperaturii clipesc
măsurarea temperaturii.
în acelaşi timp.
Dacă soluţia indicată nu
conduce la rezultatul dorit,
contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
8.2 Înlocuirea becului
Aparatul este echipat cu o sursă de
lumină interioară de tip LED cu o durată
mare de funcţionare.
Contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
Sistemul de răcire va menţi‐
ne în continuare alimentele
reci, dar reglarea temperatu‐
rii nu va fi posibilă.
8.3 Închiderea uşii
1. Curăţaţi garniturile uşii.
2. Dacă este nevoie, reglaţi uşa.
Consultaţi instrucţiunile de montare.
3. Dacă este nevoie, înlocuiţi garniturile
defecte ale uşii. Contactaţi Centrul de
service autorizat.
Doar personalul de service poate înlocui
dispozitivul de iluminat. Contactaţi
centrul de service autorizat.
9. ZGOMOTE
În timpul utilizării normale se aud unele sunete (compresorul, circulaţia agentului de
răcire).
ROMÂNA
SSS
R
RR!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
29
30
www.electrolux.com
10. DATE TEHNICE
10.1 Date tehnice
Frecvenţă
Dimensiunile spaţiului
pentru încorporare
Înălţime
1780 mm
Lăţime
560 mm
Adâncime
550 mm
Tensiune
230 - 240 V
50 Hz
Perioada de atingere a 13 h
condiţiilor normale de
funcţionare
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu date tehnice, aflată pe partea
exterioară sau interioară a aparatului şi
pe eticheta energetică.
11. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
СРПСКИ
31
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..................................................................31
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................33
3. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................... 35
4. РУКОВАЊЕ..................................................................................................... 37
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 38
6. КОРИСНИ САВЕТИ.........................................................................................40
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................41
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 42
9. БУКА.................................................................................................................44
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 45
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
32
www.electrolux.com
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, кao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Овај уређај могу да користе деца узраста између 3
и 8 година старости, као и особе са веома тешким
и сложеним инвалидитетом, ако су упућени на
одговарајући начин.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
Овај уређај је намењен за коришћење у
домаћинствима и сличним окружењима, као што
су:
– куће на фармама; кухиње за особље у
продавницама, канцеларијама и другим радним
окружењима;
– од стране клијената у хотелима, мотелима,
пансионима и другим окружењима стационарног
типа.
УПОЗОРЕЊЕ: Отвори за вентилацију, на кућишту
уређаја или на уградном елементу, не смеју да се
блокирају.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
33
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите механичке уређаје
или друга средства да убрзате процес
одмрзавања, осим оних која су препоручена од
стране произвођача.
УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да оштетите коло
расхладног средства.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите електричне уређаје
унутар преграда за одлагање хране унутар
уређаја, осим ако њихов тип препоручује
произвођач.
Немојте користити млаз воде или пару за чишћење
уређаја.
Уређај чистите влажном меком крпом. Користите
искључиво неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе, абразивне
јастучиће за чишћење, раствараче или металне
предмете.
Немојте држати експлозивне материје као што су
аеросол лименке са запаљивим погонским горивом
у овом уређају.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, његов Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Не користите овај уређај пре него
што га, због безбедности,
инсталирате у уградни елемент.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
•
•
•
•
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Уверите се да ваздух може да
циркулише око уређаја.
При првој инсталацији или након
промене смера отварања врата
сачекајте најмање 4 сата пре
укључивања уређаја на извор
напајања. Ово ће омогућити да се
уље слије назад у компресор.
Пре обављања било каквих радњи
на уређају (нпр. промене смера
отварања врата), исључите уређај
извлачењем утикача из мрежне
утичнице.
34
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Не монтирајте уређај близу
радијатора, шпорета, рерни или
плоча за кување.
Не излажите уређај киши.
Не монтирајте уређај на местима
која су изложена директној сунчевој
светлости.
Немојте да инсталирате уређај у
областима које су сувише влажне
или сувише хладне.
Када померате уређај, подигните
предњу ивицу да се не би изгребао
под.
Уређај садржи кесицу средства за
упијање влаге. То није играчка. То
није храна. Ову врећицу одмах
баците у смеће.
2.2 Прикључење на
електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
УПОЗОРЕЊЕ!
Приликом позиционирања
уређаја, уверите се да
кабл за напајање није
заглављен или оштећен.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
адаптере са више
утичница и продужне
каблове.
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Увек користите прописно уграђену
утичницу са заштитом од струјног
удара.
Водите рачуна да не изазовете
штету на електричним
компонентама (нпр. на утикачу,
каблу за напајање, компресору).
Обратите се овлашћеном
сервисном центру или електричару
ради замене електричних
компоненти.
•
•
•
Кабл за напајање мора да остане
испод нивоа зидне утичнице.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина, струјног удара
или пожара.
Уређај садржи запаљиви гас,
изобутан (R600а), природни гас са
високим нивоом компатибилности са
животном средином. Водите рачуна да
не оштетите коло расхладног средства
које садржи изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Не стављајте електричне уређаје
(нпр. уређаје за прављење
сладоледа) у апарат, осим ако нису
наведени као погодни од стране
произвођача.
Ако дође до оштећења расхладног
кола, уверите се да у просторији
нема пламена и извора паљења.
Проветрите просторију.
Не дозволите врућим предметима
да додирну пластичне делове
уређаја.
Не стављајте газиране сокове у
одељак за замрзавање. То ће
створити притисак на посуде са
пићем.
Немојте држати запаљиве гасове и
течности у уређају.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
Не додирујте компресор или
кондензатор. Они су врели.
Немојте уклањати или додиривати
предмете из одељка замрзивача
ако су вам руке мокре или влажне.
СРПСКИ
•
•
•
Не замрзавајте поново храну која је
одмрзнута.
Придржавајте се упутстава у вези
са складиштењем датих на
паковању замрзнуте хране.
Пре стављања у замрзивач,
умотајте храну у било који
материјал који је погодан да дође у
контакт са храном.
2.4 Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.
•
Тип лампице који се користи за овај
уређај погодaн је само за
осветљавање кућних апарата.
Немојте га користити за расвету у
домаћинству.
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
•
Пре чишћења искључите уређај и
извуците утикач из зидне утичнице.
Овај уређај садржи угљоводонике у
јединици за хлађење. Само
квалификована особа може да
обавља одржавање и пуњење ове
јединице.
Редовно проверавајте отвор
уређаја и, уколико је потребно,
35
очистите га. Уколико је овај отвор
запушен, отопљена вода ће се
скупљати на дну уређаја.
2.6 Услуга
•
•
Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
Користите само оригиналне
резервне делове.
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
•
•
•
Одвојте кабл за напајање уређаја
од мрежног напајања.
Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.
Уклоните врата да бисте спречили
да се деца и кућни љубимци
затворе унутар уређаја.
Струјно коло фрижидера и
изолациони материјали овог
уређаја не оштећују озон.
Изолациона пена садржи запаљиве
гасове. Обратите се општинским
органима да бисте сазнали како да
правилно одложите уређај у отпад.
Немојте да оштетите део за
хлађење који је близу грејног тела.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.1 Локација
Ради инсталације,
погледајте одељак са
упутствима за склапање.
За постизање најбољих резултата,
поставите уређај далеко од извора
топлоте као што су радијатори,
бојлери, директни сунчеви зраци, итд.
Осигурајте слободну циркулацију
ваздуха око задњег дела уређаја.
3.2 Постављање
Овај уређај монтирајте на сувом,
добро проветреном затвореном
простору, на којем температура
просторије одговара климатској класи
означеној на плочици са техничким
карактеристикама уређаја:
Класа
климе
Температура просторије
SN
+10°C дo + 32°C
N
+16°C дo + 32°C
36
www.electrolux.com
Класа
климе
Температура просторије
ST
+16°C дo + 38°C
T
+16°C дo + 43°C
Могу се јавити одређени
проблеми у раду уређаја
код неких модела када
уређај ради изван
наведеног опсега.
Правилан рад се може
гарантовати искључиво у
оквиру наведеног
температурног опсега. У
случају било какве сумње у
вези са монтирањем
уређаја, обратите се
продавцу, нашем
корисничком сервису или
најближем овлашћеном
сервисном центру.
3.3 Прикључење на
електричну мрежу
•
•
Пре укључивања, обезбедите да
напон и фреквенција приказани на
плочици са техничким
карактеристикама одговарају
напајању у вашем домаћинству.
Уређај мора да буде уземљен.
Утикач кабла за напајање на себи
има контакт у ту сврху. Ако домаћа
•
•
утичница за напајање није
уземљена, повежите уређај на
одвојено уземљење у складу са
важећим прописима, уз
консултације са квалификованим
електричарем.
Произвођач одбија сваку
одговорност уколико се не поштују
горе наведене мере
предострожности.
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
3.4 Захтеви за проветравање
Иза уређаја мора да има довољно
струјања ваздуха.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ОПРЕЗ
Ради инсталације,
погледајте одељак са
упутствима за монтажу.
СРПСКИ
37
4. РУКОВАЊЕ
4.1 Командна табла
1
2
4
1
2
3
4
LED индикатор температуре
FastFreeze LED индикатор
Дугме FastFreeze
Регулатор температуре
Дугме за укључивање/
искључивање
3
4.2 Укључивање
1. Прикључите утикач у зидну
утичницу.
2. Додирните дугме регулатора
температуре ако су сви LED
индикатори искључени.
4.3 Искључивање
Држите додирнуто дугме регулатора
температуре 3 секунде.
Све лампице се гасе.
4.4 Регулисање температуре
Да бисте укључили уређај, притискајте
регулатор температуре све док се не
упали LED лампица која одговара
потребној температури. Избор се
мења, варирајући од 2°C дo 8 °C.
Најхладније подешавање:
+2°C.
Најтоплије подешавање:
+8°C.
Средња вредност
температуре је обично
најподеснија.
Изаберите подешавање имајући у
виду да температура унутар уређаја
зависи од:
•
•
•
•
собне температуре;
учесталости отварања врата
количине хране у њему
локације уређаја.
1. Додирните тастер температуре.
Индикатор тренутне температуре
трепери. Сваки пут када додирнете
тастер температуре, подешавање се
помера за један положај. Одговарајућа
LED лампица трепери неко време.
2. Притискајте регулатор
температуре све док се не изабере
потребна температура.
4.5 Функција FastFreeze
Функцију FastFreeze можете да
активирате притиском на дугме
FastFreeze.
Почиње да светли LED који одговара
индикатору FastFreeze.
Функцију FastFreeze можете да
деактивирате поновним притиском на
дугме FastFreeze.
Угасиће се индикатор FastFreeze.
Ова функција се
аутоматски зауставља
након 52 сата.
38
www.electrolux.com
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Чишћење унутрашњости
5.3 Покретне полице
Зидови фрижидера су опремљени са
неколико вођица тако да се полице
могу подешавати према жељи.
Пре прве употребе уређаја,
унутрашњост и све унутрашње
додатке треба опрати млаком водом и
неким неутралним детерџентом да би
се уклонио карактеристичан мирис
потпуно новог производа, а затим га
добро осушити.
ОПРЕЗ
Немојте користити
детерџенте, абразивна
средства, хлор нити
средства за чишћење на
бази уља.
5.2 Постављање полица на
вратима
Да би се омогућило смештање
паковања хране различитих величина,
полице на вратима могу да се поставе
на различитим висинама.
1. Лагано повуците полицу док се не
ослободи.
2. Поново је поставите, по потреби.
Немојте да померате
стаклену полицу изнад
фиоке за поврће да не
бисте пореметили
правилно струјање
ваздуха.
5.4 Функција DYNAMICAIR
Функција DYNAMICAIR омогућава да
се храна брже охлади и одржава
уједначенију температуру у комори.
Укључите вентилатор
DYNAMICAIR када спољна
температура прекорачи
25°C.
Притисните прекидач (A) да бисте
укључили вентилатор. Пали се зелена
лампица (В).
A
Овај модел је опремљен кутијом за
складиштење променљиве
величине која може да се помера
са стране.
B
СРПСКИ
Када исључите уређај, не
заборавите да искључите
вентилатор тако што ћете
притиснути дугме (A).
Зелена лампица (В) се
гаси.
5.5 Контрола влажности
Стаклена полица поседује уређај са
прорезима (подесив помоћу клизне
полуге), што омогућава регулисање
влажности у фиоци/фиокама за
поврће.
39
Максимална количина хране која може
да се замрзне за 24 сата наведена је
на плочици са техничким
карактеристикама, на налепници која
се налази у унутрашњости уређаја.
Процес замрзавања траје 24 сата;
током овог периода немојте додавати
другу храну за замрзавање.
У случају случајног
одмрзавања, на пример
приликом нестанка струје,
уколико струје није било
дуже него што је
прописано у графикону са
техничким
карактеристикама, у делу
„време постизања
температуре“, одмрзнута
храна мора брзо да се
конзумира или да се одмах
припреми а затим поново
замрзне (након што се
охлади).
5.7 Отапање
Када су затворени отвори за
вентилацију:
природна влага у намирницама које се
чувају у одељцима за воће и поврће
одржава се дуже.
Када су отворени отвори за
вентилацију:
већа циркулација ваздуха изазива
мањи ниво влажности у одељцима за
воће и поврће.
5.6 Замрзавање и чување
замрзнуте хране
Одељак замрзивача је погодан за
замрзавање свеже хране и за дуго
чување замрзнуте и залеђене хране.
Када први пут укључујете уређај или
га укључујете након одређеног
периода током којег га нисте
користили, пре стављања производа у
преграду оставите уређај да ради
најмање 2 сата са укљученом
функцијом FastFreeze.
Да бисте замрзли свежу храну ставите
је у највиши одељак.
Пре конзумирања, дубоко замрзнуте
или замрзтнуте намирнице можете да
одмрзнете у комори фрижидера или
на собној температури, зависно од
тога колико времена имате на
располагању за то.
Мање комаде хране можете чак да
кувате док су још замрзнути, одмах
након вађења из замрзивача: у том
случају, кување ће трајати дуже.
5.8 Прављење коцкица леда
Овај уређај има један или више
послужавника за прављење коцкица
леда.
Немојте да користите
металне инструменте за
вађење послужавника из
замрзивача.
1. Напуните ове послужавнике водом
2. Ставите послужавнике за лед у
преграду замрзивача.
40
www.electrolux.com
5.9 Акумулатори хладноће
Фрижидер има барем један
акумулатор хладноће који продужава
време складиштења у случају прекида
напајања или квара.
6. КОРИСНИ САВЕТИ
6.1 Нормални радни звукови
•
Следећи звукови су нормални за
време рада уређаја:
•
•
•
•
•
Слабо клокотање и жуборење са
звуком намотавања када се
упумпава средство за хлађење.
Завијајући и пулсирајући звук из
компресора када се упумпава
средство за хлађење.
Изненадни прасак из унутрашњости
уређаја проузрокован термичким
ширењем (природна и безопасна
физичка појава).
Слабо шкљоцање из регулатора
температуре када се компресор
укључи или искључи.
6.2 Савети за уштеду
електричне енергије
•
•
Немојте често отварати врата нити
их остављати отворена дуже него
што је потребно.
Немојте уклањати хладне
акумулаторе из корпе замрзивача.
6.3 Савети за чување свеже
хране у фрижидеру
•
•
•
Немојте у фрижидеру да чувате
топлу храну или течности које
испаравају.
Покријте или умотајте храну,
посебно ако има јаки мирис.
Намирнице стављајте тако да
ваздух може слободно да струји око
њих.
6.4 Савети за чување хране у
фрижидеру
Корисни савети:
•
Месо (све врсте): умотајте га у
одговарајуће паковање и поставите
на стаклену полицу изнад фиоке за
поврће. Месо чувајте најдуже 1-2
дана.
•
•
Кувана храна, хладна јела: покријте
и оставите на било којој полици.
Воће и поврће: добро оперите и
оставите у посебној фиоци. Банане,
кромпир, црни и бели лук не смеју
се држати у фрижидеру уколико
нису запаковани.
Маслац и сир: оставите у посебној
посуди која се херметички затвара
или замотајте у алуминијумску
фолију или пластичну врећицу како
би ове намирнице што мање биле
изложене ваздуху.
Боце: затворите поклопцем и
оставите на полици у вратима или
(ако постоји) на полици за боце.
6.5 Савети у вези са
замрзавањем
•
•
•
•
•
•
•
Замрзавајте само намирнице
врхунског квалитета, свеже и
темељно очишћене.
За ефикасније замрзавање и
одмрзавање поделите храну у мале
порције.
Замотајте храну у алуминијумску
фолију или полиетилен. Уверите се
да су сва паковања херметички
затворена.
Да бисте избегли повећање
температуре већ замрзнуте хране,
не стављајте свежу незамрзнуту
храну директно поред ње.
Мање масна храна чува боље и
дуже од масне. Со скраћује време
складиштења хране.
Немојте јести коцкице леда или
ледене лизалице одмах након што
их извадите из замрзивача. Ризик
од промрзлина.
Препоручљиво је да се датум
замрзавања истакне на сваком
појединачном паковању како бисте
могли да водите евиденцију о
времену складиштења.
СРПСКИ
6.6 Савети у вези с чувањем
замрзнуте хране
•
•
Проверите да ли су комерцијално
замрзнути прехрамбени производи
били адекватно ускладиштени у
малопродајном објекту.
Водите рачуна да замрзнути
прехрамбени производи буду
пребачени из продавнице хране у
•
•
41
замрзивач у најкраћем могућем
року.
Чим се одмрзне, храна се брзо
квари и не може се поново
замрзавати.
Не прекорачујте период
складиштења означен од стране
произвођача хране.
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Општа упозорења
ОПРЕЗ
Искључите уређај са
електричне мреже пре
вршења било каквих
радњи из домена
одржавања.
Овај уређај садржи
угљоводонике у расхладној
јединици, стога одржавање
и допуњавање морају да
врше овлашћени
техничари.
Прибор и делови уређаја
нису погодни за прање у
машини за прање посуђа.
7.2 Периодично чишћење
ОПРЕЗ
Немојте да вучете,
померате или оштећујете
цеви и/или каблове унутар
уређаја.
ОПРЕЗ
Немојте да оштетите
систем за хлађење.
Уређај треба редовно чистити:
1. Очистите унутрашњост и приборе
топлом водом и неким неутралним
детерџентом.
2. Редовно проверавајте заптивке
врата и водите рачуна да остану
чисте и да на њима нема отпадака.
3. Исперите и добро осушите.
4. Ако је могуће приступити
кондензатору и компресору са
задње стране уређаја, очистите их
помоћу четке.
На тај начин ћете побољшати
перформансе уређаја и смањити
потрошњу електричне енергије.
7.3 Одмрзавање фрижидера
Лед се аутоматски уклања из
испаривача коморе фрижидера увек
када се компресор мотора заустави
током нормалне употребе. Одмрзнута
вода истиче кроз цев у посебну посуду
изнад компресора мотора у задњем
делу уређаја, одакле испарава.
Отвор за истицање одмрзнуте воде,
смештен у средини канала у одељку
фрижидера, треба редовно чистити
како би се спречило преливање и
капање воде по храни смештеној у
фрижидеру.
42
www.electrolux.com
7.4 Одлеђивање замрзивача
Одељак замрзивача је без иња. То
значи да нема наслаганог иња док
ради, ни на унутрашњости зидова нити
на храни.
2. Извадите сву храну.
3. Очистите уређај и сав прибор.
4. Оставите врата отворена како
бисте спречили настајање
непријатних мириса.
7.5 Периоди када се уређај не
користи
Када се уређај не користи дуже време,
предузмите следеће мере
предострожности:
1. Искључите апарат из електричног
напајања.
ОПРЕЗ
Ако желите да уређај
остане укључен, замолите
некога да га повремено
проверава како би се
спречило кварење хране у
њему у случају прекида
напајања.
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
8.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Уређај не ради.
Уређај је искључен.
Укључите уређај.
Утикач кабла за напаја‐ Правилно утакните утикач
ње није правилно утак‐ у зидну утичницу.
нут у зидну утичницу.
Лампица не ради.
Нема напона у утични‐
ци.
Прикључите неки други
електрични уређај у ту зид‐
ну утичницу. Контактирајте
овлашћеног електричара.
Лампица је у режиму
приправности.
Затворите и отворите вра‐
та.
Лампица је неисправна. Обратите се најближем
овлашћеном сервисном
центру.
Компресор ради без пре‐ Температура је погреш‐ Погледајте одељак „Рад“.
кида.
но подешена.
Истовремено је сме‐
штено много прехрам‐
бених производа.
Сачекајте неколико сати и
затим поново проверите
температуру.
Собна температура је
превисока.
Погледајте графикон кли‐
матских класа на плочици
са техничким карактери‐
стикама.
СРПСКИ
Проблем
43
Могући узрок
Решење
Прехрамбени произво‐
ди које сте ставили у
уређај су превише то‐
пли.
Оставите прехрамбене
производе да се охладе на
собној температури, пре
него што их ставите у уре‐
ђај.
Врата нису правилно
затворена.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
„Функција FastFreeze“ је Погледајте одељак „Функ‐
укључена.
ција FastFreeze“.
Компресор се не покреће То је нормално, није до‐ Компресор се покреће на‐
одмах након притиска на шло ни до какве гре‐
кон одређеног времена.
„FastFreeze“ или након
шке.
промене температуре.
Вода се задржава у фри‐ Прехрамбени произво‐
жидеру.
ди спречавају да вода
отиче у посуду за при‐
купљање воде.
Пазите да прехрамбени
производи не додирују зад‐
њу плочу.
Одвод за воду је зачеп‐ Очистите одвод за воду.
љен.
Вода се задржава на по‐
ду.
Одвод за одмрзнуту во‐ Причврстите одвод за од‐
ду није повезан са по‐
мрзнуту воду за послужав‐
служавником за испара‐ ник за испаравање.
вање изнад компресо‐
ра.
Температура не може да
се подеси.
„Функција FastFreeze“ је Ручно искључите „Функција
укључена.
FastFreeze“, или сачекајте
да се функција аутоматски
ресетује на постављену
температуру. Погледајте
одељак „Функција Fast‐
Freeze“.
Температура у уређају је
превише ниска/висока.
Регулатор температуре Подесите вишу/нижу тем‐
није правилно подешен. пературу.
Врата нису правилно
затворена.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
Температура прехрам‐ Сачекајте да температура
бених производа је пре‐ прехрамбених производа
висока.
опадне на собну темпера‐
туру пре смештања у фри‐
жидер.
Истовремено је сме‐
Истовремено додајте мањи
штено много прехрам‐
број прехрамбених произ‐
бених производа у фри‐ вода.
жидер.
44
www.electrolux.com
Проблем
Могући узрок
Решење
Врата су често отвара‐
на.
Отворите врата само ако је
неопходно.
„Функција FastFreeze“ је Погледајте одељак „Функ‐
укључена.
ција FastFreeze“.
Нема циркулације хлад‐ Постарајте се да у уређају
ног ваздуха у уређају.
постоји циркулација хлад‐
ног ваздуха.
Све LED лампице за под‐ Дошло је до грешке
ешавање температуре
приликом мерења тем‐
истовремено трепере.
пературе.
Ако ови савети не дају
жељене резултате,
обратите се најближем
овлашћеном сервису.
8.2 Замена сијалице
Уређај је опремљен унутрашњом LED
лампицом чији је век трајања дугачак.
Замену уређаја за осветљење може
да обави само особље сервиса.
Обратите се Овлашћеном сервисном
центру.
Обратите се најближем
овлашћеном сервисном
центру. Расхладни систем
ће и даље хладити намир‐
нице, али неће бити могуће
подесити температуру.
8.3 Затварање врата
1. Очистите заптиваче на вратима.
2. Ако је потребно, подесите врата.
Погледајте одељак са упутствима
за монтажу.
3. Ако је потребно, замените
оштећене заптивке на вратима.
Обратите се овлашћеном
сервисном центру.
9. БУКА
Чују се неки звуци током нормалне употребе (компресор, циркулација расхладне
течности).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
СРПСКИ
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
45
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
10.1 Технички подаци
Димензије шупљине
за уградњу
Висина
1780 mm
Ширина
560 mm
Дубина
550 mm
Напон
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Време пораста тем‐
пературе
13 h
Техничке информације се налазе на
плочици са техничким
карактеристикама са спољне или
унутрашње стране уређаја и на ознаци
енергетског разреда.
46
www.electrolux.com
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
SLOVENŠČINA
47
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE.......................................................................... 47
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 49
3. NAMESTITEV...................................................................................................51
4. DELOVANJE.................................................................................................... 52
5. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................52
6. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 54
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 55
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 56
9. ZVOKI............................................................................................................... 58
10. TEHNIČNI PODATKI...................................................................................... 60
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
48
www.electrolux.com
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo
otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati
napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo
prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih
okoljih.
OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju
naprave ali vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
OPOZORILO: Za odtaljevanje ne uporabljajte
mehanskih priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki
jih priporoča proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
OPOZORILO: V predelkih za shranjevanje hrane v
napravi ne uporabljajte električnih priprav, razen tistih,
ki jih priporoča proizvajalec.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
49
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte
samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne
uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže
z aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Zaradi varnosti naprave ne
uporabljajte, dokler je ne namestite v
vgradno konstrukcijo.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Poskrbite, da bo zrak lahko krožil
okrog naprave.
Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi
strani odpiranja vrat počakajte vsaj
štiri ure, preden napravo priključite na
napajanje. To pa zato, da olje steče
nazaj v kompresor.
Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz
vtičnice.
Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
Naprave ne izpostavljajte dežju.
•
•
•
•
Naprave ne postavljajte na mesto,
kjer je izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
Naprave ne postavljajte v prevlažne
ali premrzle prostore.
Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
Naprava vsebuje vrečko s sušilom. To
ni igrača. To ni hrana. Takoj jo
zavrzite.
2.2 Električna povezava
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
OPOZORILO!
Pri nameščanju naprave
pazite, da napajalnega kabla
v kaj ne ujamete ali ga
poškodujete.
OPOZORILO!
Ne uporabljajte razdelilnikov
in podaljškov.
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča,
50
www.electrolux.com
•
•
•
priključnega kabla, kompresorja). Za
zamenjavo električnih sestavnih delov
se obrnite na pooblaščeni servisni
center ali električarja.
Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
•
2.4 Notranja osvetlitev
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
•
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin, električnega udara
ali požara.
Naprava vsebuje vnetljiv plin
izobutan (R600a), zemeljski plin z visoko
stopnjo okoljske neoporečnosti. Pazite,
da ne poškodujete hladilnega krogotoka,
ki vsebuje izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja
in virov vžiga. Prostor prezračite.
Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na
vsebnik pijač.
V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte
predmetov iz zamrzovalnika.
Odtajane hrane ne zamrzujte
ponovno.
Upoštevajte navodila za shranjevanje
na embalaži zamrznjene hrane.
Preden živila položite v zamrzovalnik,
jih zavijte v poljuben material,
namenjen za stik z živili.
Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi,
je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
2.5 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
V napravi redno preverjajte odtok
vode in ga po potrebi očistite. Če je
odtok zamašen, se odtajana voda
nabira na dnu naprave.
2.6 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.7 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
SLOVENŠČINA
•
51
Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3.3 Električna povezava
•
3.1 Mesto namestitve
Za namestitev si oglejte
navodila za montažo.
Za zagotovitev najboljšega delovanja
napravo postavite čim dlje od virov
toplote, kot so radiatorji, grelci,
neposredna sončna svetloba itd.
Zagotovite nemoteno kroženje zraka na
hrbtni strani ohišja.
3.2 Postavitev
Napravo namestite v suhem, dobro
prezračevanem prostoru s temperaturo,
ki ustreza klimatskemu razredu s
ploščice za tehnične navedbe naprave.
Klimat‐ Temperatura okolja
ski raz‐
red
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
Pri nekaterih modelih lahko
zunaj tega območja pride do
težav v delovanju. Pravilno
delovanje je lahko
zagotovljeno samo znotraj
določenega temperaturnega
območja. Če ste v dvomih
glede mesta namestitve
naprave, se obrnite na
prodajalca, našo službo za
pomoč strankam ali najbližji
pooblaščeni servisni center.
•
•
•
Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in
frekvenca s ploščice za tehnične
navedbe ujemata s hišno električno
napeljavo.
Naprava mora biti ozemljena. Zato
ima vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v
skladu z veljavnimi predpisi, pred tem
pa se posvetujte z usposobljenim
električarjem.
Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti v primeru neupoštevanja
zgornjih varnostnih navodil.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
3.4 Zahteve glede
prezračevanja
Na zadnji strani naprave mora biti
zagotovljen zadosten pretok zraka.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
POZOR!
Za namestitev si oglejte
navodila za montažo.
52
www.electrolux.com
4. DELOVANJE
4.1 Upravljalna plošča
1
2
4
1
2
3
4
Svetleča dioda za prikaz temperature
Indikatorska lučka načina FastFreeze
Tipka FastFreeze
Regulator temperature
Tipka za VKLOP/IZKLOP
3
4.2 Vklop
1. Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
2. Pritisnite tipko za regulacijo
temperature, če so vse indikatorske
lučke ugasnjene.
4.3 Izklop
Tri sekunde pritiskajte tipko za regulacijo
temperature.
Vse indikatorske lučke ugasnejo.
4.4 Nastavitev temperature
Za upravljanje naprave pritiskajte
regulator temperature, dokler ne zasveti
svetleča dioda LED, ki ustreza potrebni
temperaturi. Izbira je progresivna in se
spreminja od 2 °C do 8 °C.
Najnižja nastavitev: +2 °C.
Najvišja nastavitev: +8 °C.
Običajno je najprimernejša
srednja nastavitev.
Nastavitev izberite ob upoštevanju, da je
temperatura v napravi odvisna od:
•
•
•
•
temperature v prostoru,
pogostosti odpiranja vrat,
količine shranjenih živil,
mesta postavitve naprave.
1. Pritisnite regulator temperature.
Utripa prikazovalnik trenutne
temperature. Ob vsakem pritisku
regulatorja temperature se nastavitev
premakne za en položaj. Nekaj časa
utripa ustrezna svetleča dioda LED.
2. Pritiskajte regulator temperature,
dokler ni izbrana potrebna
temperatura.
4.5 Funkcija FastFreeze
Funkcijo FastFreeze lahko vklopite s
pritiskom tipke FastFreeze.
Zasveti svetleča dioda LED, ki ustreza
indikatorju FastFreeze.
Funkcijo FastFreeze lahko izklopite s
ponovnim pritiskom tipke FastFreeze.
Indikator FastFreeze ugasne.
Ta funkcija se samodejno
izklopi po 52 urah.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti
SLOVENŠČINA
z mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
POZOR!
Ne uporabljajte čistilnih
sredstev, grobih praškov,
klora ali oljnih čistil, ker
poškodujejo površino.
5.2 Nameščanje vratnih polic
53
5.4 Funkcija DYNAMICAIR
Funkcija DYNAMICAIR hitreje ohladi
živila in v hladilniku ustvari bolj
enakomerno temperaturo.
Vklopite DYNAMICAIR, ko
temperatura okolice preseže
25 °C.
Pritisnite stikalo (A) za vklop ventilatorja.
Zasveti zelena lučka (B).
Da bi lahko shranili zavitke hrane
različnih velikosti, so lahko vratne police
nameščene na različnih višinah.
1. Polico postopoma vlecite navzgor,
dokler je ne sprostite.
2. Prestavite na želeno mesto.
A
B
Ko izklopite napravo, ne
pozabite izklopiti ventilatorja
s pritiskom tipke (A). Zelena
lučka (B) ugasne.
Ta model je opremljen s premikajočo
posodo za shranjevanje, ki jo lahko
premikate z ene strani na drugo.
5.3 Premične police
Stene hladilnika so opremljene s
številnimi vodili, da so lahko police
postavljene tako, kot želite.
5.5 Regulator vlage
Steklena polica vključuje napravo z
režami (nastavljivo z drsnim vzvodom), ki
omogoča reguliranje vlage v predalu(ih)
za zelenjavo.
Ko so prezračevalne odprtine zaprte:
Ne premikajte steklene
police nad predalom za
zelenjavo, da zagotovite
pravilno kroženje zraka.
se naravna vlaga hrane v predelkih za
sadje in zelenjavo ohrani dlje časa.
Ko so prezračevalne odprtine odprte:
54
www.electrolux.com
večje kroženje zraka povzroči nižjo
stopnjo vlage v zraku v predelkih za
sadje in zelenjavo.
5.6 Zamrzovanje in
shranjevanje zamrznjenih živil
Zamrzovalnik je primeren za
zamrzovanje svežih živil ter dolgotrajno
shranjevanje zamrznjenih in globoko
zamrznjenih živil.
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj naprava vsaj dve uri
deluje s funkcijo FastFreeze, preden
vanjo položite živila.
5.7 Odmrzovanje
Globoko zamrznjena ali zamrznjena
živila lahko pred uporabo odmrznete v
hladilniku ali pri sobni temperaturi,
odvisno od razpoložljivega časa.
Majhne kose lahko začnete pripravljati še
zamrznjene, neposredno iz
zamrzovalnika: v tem primeru bo priprava
hrane trajale dlje.
5.8 Priprava ledenih kock
Ta naprava je opremljena z eno ali več
posodicami za pripravo ledenih kock.
Za odstranjevanje posodic iz
zamrzovalnika ne
uporabljajte kovinskih
predmetov.
Če želite zamrzniti sveža živila, ta
položite v zgornji predal.
Največja količina živil, ki jo lahko
zamrznete v 24 urah, je navedena na
ploščici za tehnične navedbe, oznaki v
notranjosti naprave.
Postopek zamrzovanja traja 24 ur, v tem
času ne dodajajte druge hrane za
zamrzovanje.
V primeru nenamernega
odtajanja, npr. da je izpad
električnega toka daljši od
vrednosti, navedene v
razpredelnici tehničnih
podatkov pod »Čas
naraščanja temperature«,
morate odtajana živila
porabiti hitro ali takoj skuhati
in ponovno zamrzniti.
1. Posodice napolnite z vodo.
2. Posodice za pripravo ledenih kock
postavite v zamrzovalnik.
5.9 Akumulatorji hladu
Zamrzovalnik ima vsaj en akumulator
hladu, ki podaljša čas shranjevanja v
primeru izpada električne napetosti ali
okvare.
6. NAMIGI IN NASVETI
6.1 Običajni zvoki delovanja
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
•
•
•
Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok
tuljav.
Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok
kompresorja.
Nenadno pokanje iz notranjosti
naprave zaradi toplotnega raztezanja
(naraven in nenevaren fizikalni pojav).
•
Pri vklopu ali izklopu kompresorja je
slišen blag klikajoč zvok regulatorja
temperature.
6.2 Nasveti za varčevanje z
energijo
•
•
Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je treba.
Ne odstranjujte hladilnih
akumulatorjev iz košare za
zamrzovanje.
SLOVENŠČINA
6.3 Namigi za hlajenje svežih
živil
•
•
•
•
•
V hladilniku ne shranjujte toplih živil
ali hlapljivih tekočin.
Živila pokrijte ali zavijte, še posebej,
če imajo močan vonj.
Živila shranite tako, da bo okoli njih
lahko prosto krožil zrak.
6.4 Namigi za hlajenje
•
•
Uporabni nasveti:
•
•
•
•
•
Meso (vse vrste): zavijte v primerno
embalažo in postavite na stekleno
polico nad predalom za zelenjavo.
Meso shranjujte največ 1-2 dni.
Pripravljene jedi, hladne jedi: pokrijte
in postavite na poljubno polico.
Sadje in zelenjava: temeljito očistite in
položite v poseben predal.
Nepakiranih banan, krompirja, čebule
in česna ne smete hraniti v hladilniku.
Maslo in siri: položite v posebno
nepropustno posodo ali zavijte v
aluminijasto folijo ali polietilensko
vrečko, da izločite čim več zraka.
Steklenice: zaprite s pokrovčki in
položite na vratno polico za steklenice
ali (če je na voljo) na držalu za
steklenice.
6.5 Namigi za zamrzovanje
•
•
•
6.6 Namigi za shranjevanje
zamrznjenih živil
•
•
•
•
Prepričajte se, da je imel prodajalec
zamrznjena živila primerno shranjena.
Poskrbite, da bodo zamrznjena živila
iz trgovine v zamrzovalnik prenesena
v najkrajšem možnem času.
Odtajana živila se hitro pokvarijo in jih
ne smete ponovno zamrzniti.
Ne prekoračite obdobja zamrzovanja,
ki ga navede proizvajalec živil.
Zamrzujte samo kakovostna, sveža in
povsem očiščena živila.
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Splošna opozorila
POZOR!
Pred vzdrževalnimi deli
izključite napravo.
Naprava ima v svoji hladilni
enoti ogljikovodike, zaradi
česar mora vzdrževanje in
polnjenje izvajati pooblaščen
serviser.
55
Za temeljitejše zamrzovanje in
odtaljevanje razdelite živila na majhne
porcije.
Živila zavijte v aluminijasto folijo ali
polietilen. Prepričajte se, da so zavitki
nepredušno zaprti.
Če želite preprečiti povišanje
temperature že zamrznjenih živil,
poleg njih ne postavljajte svežih
nezamrznjenih živil.
Nemastna živila lahko shranjujete
lažje in dalj časa od mastnih. Sol
skrajša dobo shranjevanja živil.
Ne uživajte ledenih kock, sorbetov ali
sladolednih lučk takoj, ko jih vzamete
iz zamrzovalnika. Nevarnost ozeblin.
Posamezne zavitke je priporočljivo
označiti z datumom zamrzovanja, da
imate pod nadzorom čas
shranjevanja.
Dodatna oprema in deli
naprave niso primerni za
pomivanje v pomivalnem
stroju.
7.2 Redno čiščenje
POZOR!
Cevi in/ali kablov v napravi
ne smete vleči, premikati ali
jih poškodovati.
56
www.electrolux.com
POZOR!
Ne poškodujte hladilnega
sistema.
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo
električne energije.
7.3 Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki
zaustavitvi kompresorja ivje samodejno
odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru.
Odtajana voda odteka skozi odprtino za
odtekanje vode v posebno posodo na
zadnji strani naprave nad kompresorjem,
kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino
za odtekanje odtajane vode na sredini
kanala hladilnega prostora in s tem
preprečite prelivanje in kapljanje vode po
živilih v notranjosti.
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.4 Odtaljevanje zamrzovalnika
V zamrzovalniku se ne nabira led. To
pomeni, da se med delovanjem niti na
notranjih stenah niti na živilih ne nabira
ivje.
7.5 Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Očistite napravo ter vso opremo.
4. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
POZOR!
Če želite napravo pustiti
vklopljeno, prosite nekoga,
da jo občasno preveri, da se
živila v njej v primeru izpada
električne energije ne bi
pokvarila.
SLOVENŠČINA
57
8.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v Pravilno vtaknite vtič v vtični‐
vtičnico.
co.
Ni napetosti v vtičnici.
Luč ne sveti.
V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo.
Obrnite se na usposobljene‐
ga električarja.
Luč je v stanju pripravlje‐ Zaprite in odprite vrata.
nosti.
Luč je okvarjena.
Obrnite se na najbližji poob‐
laščeni servisni center.
Temperatura je nepravil‐
no nastavljena.
Oglejte si »Delovanje«.
Hkrati je shranjenih veli‐
ko živil.
Počakajte nekaj ur in ponov‐
no preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru
je previsoka.
Oglejte si razpredelnico kli‐
matskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v na‐
pravo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohla‐
dijo na sobno temperaturo,
preden jih shranite.
Vrata niso pravilno zapr‐
ta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Vklopljena je »Funkcija
FastFreeze «.
Oglejte si »Funkcija Fast‐
Freeze« .
Kompresor se ne zažene
takoj po pritisku »Fast‐
Freeze« ali spremembi
temperature.
To je običajno, ni prišlo
do napake.
Kompresor se zažene čez
nekaj časa.
Voda teče v hladilnik.
Živila v napravi prepreču‐ Živila se ne smejo dotikati
jejo odtekanje vode v zbi‐ zadnje stene.
ralnik.
Kompresor deluje nepreki‐
njeno.
Zamašen je odvod vode.
Voda teče na tla.
Očistite odvod vode.
Odvod odtajane vode ni Odvod odtajane vode name‐
priključen na izparilni pla‐ stite na izparilni pladenj.
denj nad kompresorjem.
58
www.electrolux.com
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Temperature ni mogoče
nastaviti.
Vklopljena je »Funkcija
FastFreeze «.
Ročno izklopite »Funkcijo
FastFreeze« ali počakajte,
da se funkcija samodejno
ponastavi na nastavljeno
temperaturo. Oglejte si
»Funkcija FastFreeze« .
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni Nastavite višjo/nižjo tempe‐
pravilno nastavljen.
raturo.
Vse svetleče diode nasta‐
vitev temperature utripajo
sočasno.
Vrata niso pravilno zapr‐
ta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Temperatura živil je pre‐
visoka.
Živila naj se pred hrambo
ohladijo na sobno tempera‐
turo.
Hkrati je shranjenih veli‐
ko živil.
Hkrati dodajte manj živil.
Vrata ste pogosto odprli.
Vrata odprite samo, če je tre‐
ba.
Vklopljena je »Funkcija
FastFreeze «.
Oglejte si »Funkcija Fast‐
Freeze« .
V napravi ni kroženja
hladnega zraka.
Poskrbite za kroženje hlad‐
nega zraka v napravi.
Prišlo je do napake pri
merjenju temperature.
Obrnite se na najbližji poob‐
laščeni servisni center. Hla‐
dilni sistem bo še naprej
ohranjal živila hladna, a tem‐
perature ne boste mogli
spreminjati.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, se obrnite
na najbližji pooblaščeni
servisni center.
8.2 Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo svetlečo diodo z
dolgo življenjsko dobo.
8.3 Zapiranje vrat
1. Očistite tesnila vrat.
2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si
navodila za montažo.
3. Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na
pooblaščeni servisni center.
Žarnico lahko zamenja le serviser.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
9. ZVOKI
Med običajnim delovanjem se pojavijo nekateri zvoki (kompresor, kroženje hladilnega
sredstva).
SLOVENŠČINA
SSS
R
RR!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
59
60
www.electrolux.com
10. TEHNIČNI PODATKI
10.1 Tehnični podatki
Dimenzije izreza
Višina
1780 mm
Širina
560 mm
Globina
550 mm
Napetost
230 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Čas naraščanja tem‐
perature
13 h
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
61
62
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
63
222376540-A-102019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising