AEG | SCE81811LC | User manual | Aeg SCE81811LC Ръководство за употреба

Aeg SCE81811LC Ръководство за употреба
SCE81811LC
USER
MANUAL
BG
Ръководство за употреба
Хладилник-фризер
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 4
3. ДЕЙСТВИЕ.......................................................................................................... 6
4. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА...............................................................................9
5. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ..................................................................................11
6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ..................................................................................12
7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ....................................................... 14
8. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................18
9. ШУМОВЕ............................................................................................................ 19
10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.................................................................................... 20
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
БЪЛГАРСКИ
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с
ограничени способности
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Селскостопански къщи; кухненски зони за
персонал в магазини, офиси и други работни
места
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене
Не запушвайте вентилационните отвори от
външната или вътрешната част на уреда.
Не използвайте механични приспособления или
други средства за ускоряване на процеса на
размразяване, освен препоръчаните от
производителя.
Не повреждайте хладилната верига.
Не използвайте електрически уреди, различни от
типовете, препоръчани от производителя, вътре в
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
отделенията за съхранение на хранителни
продукти.
Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, абразивни
стъргалки, разтворители или метални предмети.
Не съхранявайте в този уред експлозивни
вещества като аерозолни флакони със запалимо
гориво.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете цялата опаковка и
транспортните болтове.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
Това е, за да се позволи на
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратичката),
извадете щепсела от контакта.
•
•
•
•
•
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
Не монтирайте уреда където има
директна слънчева светлина.
Не монтирайте уреда в зони с
твърде много влага или студ, като
строителни площадки, гаражи или
изби.
Когато местите уреда, повдигнете
го от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
Уреда съдържа торбичка с
дехидратант. Това не е играчка.
Това не е храна. Моля, изхвърлете
я незабавно.
2.2 Електрическа връзка
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (нарп. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизираният сервизен център
или електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващия кабел трябва да е
под нивото на основния контакт за
захранване.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в
уреда, освен ако те са одобрени от
производителя.
Внимавайте да не причините
повреда на хладилната верига. Той
съдържа изобутан (R600a),
природен газ с високо ниво на
екологична съвместимост. Този газ
е запалим.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма
пламъци и запалими източници в
стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте на горещи съдове
да се допират до пластмасовите
части на уреда.
Не поставяйте газирани напитки
във фризерното отделение. Това
ще създаде натиск върху
контейнерът за напитки.
Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение,
ако ръцете Ви са мокри или
влажни.
Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
2.4 Вградена лампичка
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от контузии,
изгаряния, ел. шок или
пожар.
5
Видът лампи, използвани в този
уред, е само за домакински уреди.
Не я използвайте за битово
осветление.
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
2.6 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
6
www.aeg.com
•
•
•
Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
Хладилната верига и
изолационните материали на този
уред са благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
•
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
3. ДЕЙСТВИЕ
3.1 Командно табло
1
8
7
6
1 Екран
2 Бутон за повишаване на
температурата на фризера
3 Бутон за намаляване на
температурата на фризера
4 OK
5 Mode
6 Бутон за повишаване на
температурата на хладилника
5
4
3
2
7 Бутон за намаляване на
температурата на хладилника
8 ON/OFF
Можете да промените предварително
зададения звук за бутоните, като
натиснете заедно бутона Mode и
бутона за намаляване на
температурата за няколко секунди.
Промяната е обратима.
3.2 Екран
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
A. Индикатор на хладилното
отделение
B. Индикатор на таймера
/Индикатор за температурата
C. индикатор ON/OFF
D. функция COOLMATIC
E. функция Holiday
F. функция FROSTMATIC
G. Индикатор за температура
H. Индикатор на фризерното
отделение
I. Индикатор за аларми
J. функция ChildLock
K. функция DrinksChill
БЪЛГАРСКИ
3.3 Включване
1. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
2. Натиснете ON/OFF на уреда, ако
дисплеят е изключен.
Индикаторите за температура
показват зададената температура
по подразбиране.
Звуковата аларма може да
се включи след няколко
секунди.
За да нулирате алармата,
вижте "Аларма за висока
температура".
За да изберете различна температура,
вижте "Регулиране на температурата".
Ако на дисплея се появи "dEMo",
вижте раздел "Отстраняване на
неизправности".
3.4 Изключване
1. Натиснтете бутона ON/OFF на
уреда за 5 секунди.
Дисплеят се изключва.
2. Изключете щепсела от
захранващия контакт.
3.5 Регулиране на
температурата
Задайте температурата на уреда чрез
натискане на регулаторите на
температурата.
Зададена температура по
подразбиране:
• +5°C за хладилника
• -18°C за фризера
Индикаторите за температура
показват зададената температура.
Зададената температура
ще бъде достигната в
рамките на 24 часа.
След спиране на тока
зададената температура
остава запаметена.
3.6 Включване на
хладилника
За да включите хладилника, е
достатъчно да натиснете регулатора
7
за температура на хладилника. За да
включите хладилника по друг начин:
1. Натиснете Mode докато се появи
съответната икона.
Индикаторът на хладилника OFF мига.
2. Натиснете OK, за да потвърдите.
Индикаторът на хладилника OFF се
изключва.
За да изберете различна
температура, вижте
"Регулиране на
температурата".
3.7 Изключване на
хладилника
1. Натиснете Mode докато се появи
съответната икона.
Индикаторът OFF за изключен
хладилник и индикаторът за хладилно
отделение премигват.
Индикаторът за температура на
хладилника показва тирета.
2. Натиснете OK, за да потвърдите.
Появява се индикаторът OFF на
хладилника.
3.8 Аларма за висока
температура
Нарастване на температурата в
отделението на фризера (напр.
поради по-ранна загуба
електрозахранване) се означава с
премигване на алармената икона и
индикаторите за температурата във
фризера и задействане на звукова
аларма.
Натиснете произволен бутон.
Звуковата аларма се изключва.
Индикаторът за температура на
фризера показва най-високата
температура, достигната за няколко
секунди, след което отново показва
зададената температура.
Индикаторът за аларма
продължава да мига,
докато не се възобновят
нормалните условия.
8
www.aeg.com
3.9 функция COOLMATIC
Ако се налага да поставите голямо
количество топла храна, например
след пазаруване, ви предлагаме да
активирате функцията COOLMATIC, за
да изстудите продуктите по-бързо и да
избегнете затоплянето на останалата
храна, която вече се намира в
хладилника.
1. Натиснете Mode, докато се появи
съответната икона.
Индикаторът COOLMATIC мига.
2. Натиснете OK за потвърждение.
Индикаторът COOLMATIC се показва.
Функцията COOLMATIC се изключва
автоматично след приблизително 6
часа.
За да изключите функцията преди
автоматичното й изключване,
повтрете процедурата.
Функцията се деактивира
чрез избор на друга
зададена температура на
хладилника.
3.10 Функция "Ваканция"
Тази функция дава възможност да
държите уреда затворен и празен по
време на дълга ваканция без да се
образуват неприятни миризми.
1. Натиснете Mode, докато се появи
съответната икона.
Индикаторът "Ваканция" премигва.
Индикаторът за температура показва
зададената температура.
2. Натиснете OK за потвърждение.
Показва се индикаторът "Ваканция".
Функцията се деактивира
чрез избор на друга
зададена температура.
3.11 функция FROSTMATIC
Функцията FROSTMATIC ускорява
замразяването на пресните храни и в
същото време предпазва вече
съхраняваните храни от нежелано
затопляне.
1. За да активирате тази функция,
натиснете бутона Mode, докато се
появи съответната икона.
Индикаторът FROSTMATIC мига.
2. Натиснете бутона OK за
потвърждение.
Индикаторът FROSTMATIC се
показва.
Тази функция спира автоматично след
52 часа.
За да изключите функцията преди
автоматичния край, повторете
процедурата, докато се изключи
индикаторът FROSTMATIC.
Функцията се деактивира
чрез избор на друга
зададена температура.
3.12 Аларма за отворена
врата
Ще прозвучи звукова аларма, ако
вратата бъде оставена отворена за
няколко минути. Условията за
прозвучаването на аларма за
отворена врата са следните:
• мигащ индикатор на алармата;
• звукова аларма.
Когато се възстановят нормалните
условия (вратата се затвори),
алармата спира. Звънецът може също
да се изключи с натискане на всеки
бутон.
3.13 Функция ChildLock
Активирайте функцията ChildLock, за
да заключите бутоните от неволно
натискане.
1. Натиснете Mode, докато се появи
съответната икона.
Индикаторът ChildLock мига.
2. Натиснете OK, за да потвърдите.
Индикаторът ChildLock се показва.
За да изключите функцията ChildLock,
повторете процедурата, докато се
изключи индикаторът ChildLock.
3.14 функция DrinksChill
Функцията DrinksChill се използва за
задаване на звуков сигнал в
предпочитан час, подходяща
например, когато за определена
рецепта се изисква изстудяване на
БЪЛГАРСКИ
продуктите за определен период от
време.
Тя е удобна също когато е
необходимо напомняне, за да не
забравите бутилки, поставени във
фризера за по-бързо охлаждане.
1. Натиснете Mode, докато се появи
съответната икона.
Индикаторът DrinksChill мига.
Таймерът показва зададената
стойност (30 минути) в продължение
на няколко секунди.
2. Натиснете регулатора на таймера,
за да промените зададената
стойност на таймера от 1 до 90
минути.
3. Натиснете OK, за да потвърдите.
Индикаторът DrinksChill се показва.
Таймерът започва да мига (min).
9
Когато отброяването приключи,
индикаторът DrinksChill премигва и
прозвучава звуков алармен сигнал.
Натиснете бутон OK, за да изключите
сигнала и да преустановите
функцията.
За да изключите функцията, повторете
процедурата докато индикаторът
DrinksChill се изключи.
Можете да промените
времето във всеки един
момент по време на
отброяването и в края,
като натиснете бутона за
намаляване на
температурата или този за
увеличаването й.
4. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
4.1 Почистване на
вътрешността
1. Постепенно издърпайте рафта по
посока на стрелките, докато не я
освободите.
2. Необходимо е препозициониране.
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите
вътрешността и всички вътрешни
принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като
ще повредят покритието.
4.2 Позициониране на
рафтовете на вратата
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна
големина, рафтовете на вратата могат
да се поставят на различна височина.
Този модел е оборудван с кутия за
съхранение, която може да се
мести настрани.
10
www.aeg.com
4.3 Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани
със серия от плъзгачи, така че
рафтовете да могат да се разположат
според предпочитанията ви.
1
2
Не премествайте
стъкления рафт над
чекмеджето за зеленчуци,
за да осигурите правилна
циркулация на въздуха.
4.4 Замразяване на пресни
хранителни продукти
Фризерното отделение е подходящо
за замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение
на готови дълбоко замразени
продукти.
За да замразите пресни хранителни
продукти, активирайте функцията
FROSTMATIC и поставете
хранителните продукти за
замразяване във фризерното
отделение.
За да замразите пресни хранителни
продукти, активирайте функцията
FROSTMATIC най-малко 24 часа
преди поставянето на хранителни
продукти за замразяване във
фризерното отделение.
Поставете свежата храна, която
искате да замразите във средното
отделение.
Максималното количество храна,
което може да се замрази в рамките
на 24 часа, е указано на табелката с
данни, етикет, поставен във
вътрешността на уреда.
Процесът на замразяване отнема 24
часа: през този период не добавяйте
други хранителни продукти за
замразяване.
Когато процесът на замразяване
приключи, се върнете на
необходимата температура (вж.
"Функция FROSTMATIC").
При това положение
температурата на
хладилника може да падне
до под 0 °C. Ако това се
случи, завъртете
регулатора на
температурата на повисока настройка.
4.5 Съхраняване на
замразена храна
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който фризерът не
е използван, оставете уреда да работи
поне 2 часа на най-високата
настройка, преди да поставите
хранителните продукти в отделението.
ВНИМАНИЕ!
В случай на случайно
размразяване, например
поради спиране на тока,
ако уредът е бил изключен
за по-дълго време,
отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу
"Време на повишаване",
замразената храна трябва
се консумира бързо или да
се сготви веднага и след
това да се замрази отново
(след охлаждане).
4.6 Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани,
могат да се размразят в хладилника
или при стайна температура, в
зависимост от времето, с което
разполагате.
БЪЛГАРСКИ
Малките парчета могат да се готвят
дори все още замразени, направо от
фризера: в такъв случай готвенето ще
отнеме повече време.
4.7 Приготвяне на кубчета
лед
11
Не използвайте метални
инструменти за изваждане
на тавичките от фризера.
1. Напълнете тези тавички с вода
2. Поставете тавичките за лед в
отделението на фризера.
Този уред е оборудван с една или
повече тавички за приготвяне на
кубчета лед.
5. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
5.1 Звуци при нормална
работа:
Следните звуци са нормални по време
на работа:
•
•
•
•
Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен
от термично разширение
(естествен физически феномен,
който не е опасен).
Слаб звук на щракане от
температурния регулатор, когато
компресорът се включва или
изключва.
5.2 Съвети за икономия на
електроенергия
•
•
Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
Ако температурата в помещението
е висока, Регулаторът на
температурата е настроен на ниска
температура и ако уредът е
напълно зареден, тогава
компресoрът може да работи
непрекъснато, предизвиквайки
образуването на скреж или лед по
изпарителя. Ако това стане,
завъртете Регулатора на
температурата на настройка за повисока температура, за да дадете
възможност да се стартира
автоматичното обезскрежаване и
така да се реализира икономия на
електроенергия.
5.3 Съвети за съхраняване
в хладилник на пресни
хранителни продукти
За да постигнете най-добри резултати:
•
•
•
не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в
хладилника
покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма
поставяйте храната така, че
въздухът да може свободно да
циркулира около нея
5.4 Съвети за охлаждане
Полезни съвети:
•
•
•
•
•
Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата
за зеленчуци. Съхранявайте месо
за най-много 1-2 дена.
Готвени храни, студени блюда:
покрийте и поставете на които и да
е шкаф.
Плодове и зеленчуци: почистете
обстойно и поставете в специалния
шкаф. Банани, картофи, лук и
чесън не трябва да се съхраняват в
хладилника, ако не са пакетирани.
Масло и сирене: поставете в
специален запечатан контейнер
или увийте в алуминиево фолио
или полиетиленова торба, за да
извадите колкото може повече
въздух.
Бутилки: затворете с капачка и
поставете или на поставката за
12
www.aeg.com
бутилки (ако е възможно) или на
рафта за бутилки на вратата.
5.5 Съвети за замразяване
Ето няколко важни съвета, с които да
ви помогнем да използвате най-добре
процеса на замразяване:
•
•
•
•
•
•
•
максималното количество
хранителни продукти, които могат
да се замразят за 24 часа, е
показано на табелката с данни;
процесът на замразяване отнема
24 часа и не трябва да се добавя
храна за замразяване по време на
този период;
замразявайте само
висококачествени, пресни и добре
измити хранителни продукти;
разделяйте храната на малки
порции, за да може да се замрази
бързо и напълно и за да можете да
размразявате впоследствие само
нужното ви количество;
обвийте хранителните продукти в
алуминиево фолио или в
полиетиленови торбички и
проверете дали торбичките са
вакуумирани;
не позволявайте прясна,
незамразена храна да се допира до
вече замразени хранителни
продукти, като така ще избегнете
повишаване на температурата им;
крехките храни се съхраняват подобре и по-дълго, отколкото
мазните; солта намалява
•
•
продължителността на съхранение
на храната;
има вероятност ледените кубчета,
ако се консумират веднага след
изваждането им от фризерното
отделение, да причинят "студено
изгаряне" на кожата;
препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да
можете да проверявате етикета за
времето на съхранение.
5.6 Съвети за съхранение
на замразени храни
За да постигнете най-добри резултати,
трябва да направите следното:
•
•
•
•
•
проверете дали фабрично
замразените хранителни продукти
са правилно съхранявани в
магазина;
постарайте се замразените
хранителни продукти да бъдат
пренесени от магазина до фризера
за възможно най-късо време;
не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото;
веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно;
не превишавайте срока на
съхранение, посочен от
производителя на хранителния
продукт.
6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от
контакта преди
извършването на каквито и
да било операции по
поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в
охлаждащия блок;
следователно
поддръжката и
презареждането трябва да
се извършват от
упълномощени техници.
Принадлежностите и
частите на уреда не са
подходящи за миене в
съдомиялна машина.
БЪЛГАРСКИ
13
6.2 Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не дърпайте, не движете и
не повреждайте тръбите
и/или кабелите в корпуса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте да не
повредите охлаждащата
система.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Когато местите корпуса,
наклонете го на предния
му ръб, за да избегнете
надраскване на пода.
Уредът трябва да се почиства
редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Тази операция ще подобри
работата на уреда и ще реализира
икономия на енергия.
6.3 Размразяване на
хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от
изпарителя в хладилното отделение
при всяко спиране на компресора на
електромотора. Водата от
размразяването се оттича по улей и се
събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда,
над електромотора на компресора,
откъдето се изпарява.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
вода в средата на канала на
хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
6.4 Обезскрежаване на
фризера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте остри
метални инструменти за
изстъргване на скрежа от
изпарителя, за да не го
повредите. Не използвайте
машинни съоръжения или
други средства за
ускоряване на процеса на
размразяване, различни от
препоръчаните от
производителя.
Покачването на
температурата на
замразени опаковки с
храна по време на
размразяването може да
съкрати техния безопасен
срок на съхранение.
Около 12 часа преди
размразяването, задайте
по-ниска температура, за
да се натрупа достатъчен
запас от студ за
прекъсването на работата.
Известно количество скреж винаги ще
се натрупва по рафтовете на фризера
и около горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът
скреж достигне дебелина 3-5 мм.
1. Изключете уреда или изтеглете
щепсела от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в
няколко пласта вестници и я
поставете на хладно място.
14
www.aeg.com
ВНИМАНИЕ!
Не докосвайте
замразени храни с
мокри ръце. Ръцете
могат да залепнат за
храната.
3. Оставете вратата отворена.
За да ускорите размразителния
процес, поставете съд с топла
вода във фризерното отделение.
Освен това, отстранете
парченцата лед, които се отделят
преди края на размразяването.
4. Когато размразяването завърши,
подсушете добре вътрешната
част.
5. Включете уреда.
След три часа поставете извадената
преди това храна обратно в
отделението на фризера.
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Размразете (ако е необходимо) и
изчистете уреда и всички
принадлежности.
4. Почистете уреда и всички
принадлежности.
5. Оставете вратата/вратите
отворена/ени, за да предотвратите
появата на неприятни миризми.
6.5 Периоди на бездействие
ВНИМАНИЕ!
Ако желаете уредът да
остане включен, помолете
някого да го проверява от
време на време, за да се
предотврати развалянето
на храната в случай на
спиране на тока.
Препоръчваме да
активирате режим Holiday.
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсела
в захранващия контакт.
Няма напрежение в за‐
хранващия контакт.
Включете друг електроуред
в контакта. Обърнете се към
квалифициран електротех‐
ник.
Уредът е шумен.
Уредът не е укрепен пра‐ Проверете дали уредът стои
вилно.
стабилно.
Звуковата или визуалната
аларма е включена.
Уредът е включен нео‐
Вижте „Аларма за отворена
тдавна или температура‐ врата" или „Аларма за висо‐
та е още твърде висока. ка температура".
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
15
Решение
Температурата в уреда е Вижте „Аларма за отворена
твърде висока.
врата" или „Аларма за висо‐
ка температура".
Вратата е оставена отво‐ Затворете вратичката.
рена.
Температурата в уреда е Свържете се с квалифици‐
твърде висока.
ран електротехник или с найблизкия оторизиран серви‐
зен център.
Вместо цифри, на дисплея Проблем в температур‐
за температура се показва ния сензор.
символ
или символ
.
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център
(охлаждащата система ще
продължи да охлажда про‐
дуктите, но температурата
няма да може да се регули‐
ра).
Лампата не свети.
Лампичката е в режим на Затворете и отворете врата‐
изчакване.
та.
Лампата не свети.
Лампата е дефектна.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Температурата е зададе‐ Разгледайте "Експлоатация".
на неправилно.
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен цен‐
тър.
Поставени са прекалено
много хранителни про‐
дукти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това проверете темпе‐
ратурата отново.
Температурата в поме‐
щението е твърде висо‐
ка.
Вижте таблицата за клима‐
тичен клас на табелката с
данни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните про‐
дукти да се охладят до стай‐
на температура, преди да ги
съхранявате.
Вратата не е добре за‐
творена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Функцията FROSTMATIC
е включена.
Вижте "FROSTMATIC функ‐
ция".
Функцията COOLMATIC е Вижте "COOLMATIC функ‐
включена.
ция".
16
www.aeg.com
Проблем
Възможна причина
Решение
Има твърде много скреж и
лед.
Вратата не е затворена
правилно или уплътне‐
нието е деформирано/
мръсно.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Тапата на отвора за от‐
цеждане на водата не е
позиционирана правил‐
но.
Позиционирайте тапата на
отвора за отцеждане на во‐
дата правилно.
Хранителните продукти
не са увити правилно.
Увийте хранителните про‐
дукти по-добре.
Температурата е зададе‐ Разгледайте "Експлоатация".
на неправилно.
Компресорът не стартира
незабавно след натискане
на бутона FROSTMATIC
или след смяна на темпе‐
ратурата.
Това е нормално, няма
наличие на грешка.
Компресорът се включва
след известно време.
Компресорът не стартира
Това е нормално, няма
незабавно след натискане наличие на грешка.
на бутона COOLMATIC или
след смяна на температу‐
рата.
Компресорът се включва
след известно време.
По задната стена на хла‐
дилника се стича вода.
По време на автоматич‐
ното размразяване се
размразява скрежът по
задната стена.
Това е нормално.
В хладилника се стича во‐
да.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
Хранителните продукти
предотвратяват изтича‐
нето на водата в съда за
събиране.
Уверете се, че хранителните
продукти не се допират до
задната стена.
Изходящият маркуч за
топяща се вода не е
свързан към тавата на
изпарителя над компре‐
сора.
Свържете изходящия маркуч
за топяща се вода към тава‐
та на изпарителя.
Водата тече на пода.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
17
Решение
Не може да се задава тем‐ Функцията FROSTMATIC
пература.
или функцията
COOLMATIC са включе‐
ни.
Изключете FROSTMATIC
или COOLMATIC ръчно, или
изчакайте, докато функцията
се нулира автоматично, за
да зададете температурата.
Вижте функция
"FROSTMATIC" или функция
"COOLMATIC".
dEMo се показва на дис‐
плея.
Уредът е в демонстра‐
ционен режим.
Задръжте режим OK натис‐
нат за приблизително 10 се‐
кунди, докато не прозвучи
продължителен звук и дис‐
плеят се изключи за кратко.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът за темпера‐
тура не е настроен пра‐
вилно.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Вратата не е добре за‐
творена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Температурата на храни‐ Изчакайте температурата на
телните продукти е твър‐ хранителните продукти да
де висока.
спадне до температурата в
помещението, преди съхра‐
нение.
Прекалено много храни‐ Съхранявайте едновремен‐
телни продукти се съхра‐ но по-малко хранителни про‐
няват едновременно.
дукти.
Дебелината на леда е
повече от 4-5 мм.
Размразете уреда.
Вратата се отваря често. Отворете вратата само, ако
е необходимо.
Функцията FROSTMATIC
или функцията
COOLMATIC са включе‐
ни.
Вижте функция
"FROSTMATIC" или функция
"COOLMATIC".
Няма циркулация на сту‐
ден въздух в уреда.
Уверете се, че има циркула‐
ция на студен въздух в уре‐
да.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с найблизкият оторизиран
сервизен център.
7.2 Смяна на крушката
Уредът е снабден с интериорна
светодиодна лампичка с дълъг живот.
Само сервизен персонал може да
подменя осветителното тяло.
18
www.aeg.com
Свържете се с оторизираният център
за обслужване.
7.3 Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
сглобяване.
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
8. ИНСТАЛИРАНЕ
8.1 Местоположение
Възможно е да се появят
функционални проблеми
при някои видове модели,
ако се работи извън
рамките на посочения
диапазон. Правилната
работа е гарантирана,
единствено ако се
извършва в посочения
температурен диапазон.
Ако имате съмнения
относно това къде да
монтирате уреда,
обърнете се към
търговеца, отдела за
обслужване на клиенти
или най-близкия
оторизиран сервизен
център.
За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.
За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч
от източници на топлина, като
радиатори, бойлери, пряка слънчева
светлина и др. Погрижете се да има
свободна циркулация на въздух по
вътрешната задна стена на корпуса.
8.2 Разполагане
Монтирайте уредът в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението
отговаря на климатичния клас,
посочен на табелката с данни на
уреда.
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
8.3 Свързване към
електрическата мрежа
•
•
•
•
Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са
спазени.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
БЪЛГАРСКИ
8.4 Изисквания за
вентилация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
За инсталация вижте
инструкциите за монтаж.
Въздушният поток зад уреда трябва
да е достатъчен.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
9. ШУМОВЕ
Чува се шум по време на нормална употреба (компресор, циркулация на
охлаждащия агент).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
19
20
www.aeg.com
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
10.1 Технически данни
Размери на отвора за вграждане
Височина
мм
1780
Ширина
мм
560
Дълбочина
мм
550
Време на повишаване
Часа
23
Волтаж
Волта
230 - 240
Честота
Hz
50
Техническите данни се намират на
табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа
. Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
БЪЛГАРСКИ
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl
, заедно с битовата смет.
*
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
21
22
www.aeg.com
БЪЛГАРСКИ
23
222376667-A-102019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising