AEG | SCE81811LC | User manual | Aeg SCE81811LC Uživatelský manuál

Aeg SCE81811LC Uživatelský manuál
SCE81811LC
CS
PL
SK
USER
MANUAL
Návod k použití
Chladnička s mrazničkou
Instrukcja obsługi
Chłodziarko-zamrażarka
Návod na používanie
Chladnička s mrazničkou
2
20
40
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. PROVOZ............................................................................................................... 6
4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...............................................................................................8
5. TIPY A RADY......................................................................................................10
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...........................................................................................11
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.................................................................................. 13
8. INSTALACE........................................................................................................ 16
9. ZVUKY................................................................................................................ 17
10. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................18
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu
spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické
ani jiné pomocné prostředky, které nejsou doporučeny
výrobcem.
Nepoškozujte chladicí okruh.
V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné
elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
4
www.aeg.com
•
•
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte všechny obaly nebo
přepravní šrouby.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech, jako jsou
přístavby, garáže či vinné sklepy.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Spotřebič obsahuje sáček pohlcovače
vlhkosti. Nejde o hračku. Nejde o
poživatinu. Okamžitě zlikvidujte.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí okruh. Obsahuje isobutan
(R600a) - zemní plyn, který je dobře
snášen životním prostředím. Tento
plyn je hořlavý.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
2.4 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
5
domácích spotřebičů. Nepoužívejte
ho pro osvětlení domácnosti.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
6
www.aeg.com
3. PROVOZ
3.1 Ovládací panel
1
8
7
6
1 Displej
2 Tlačítko pro nastavení vyšší teploty
mrazničky
3 Tlačítko pro nastavení nižší teploty
mrazničky
4 OK
5 Mode
6 Tlačítko pro nastavení vyšší teploty
chladničky
5
4
3
2
7 Tlačítko pro nastavení nižší teploty
chladničky
8 ON/OFF
Přednastavený zvuk tlačítek lze změnit
současným stisknutím tlačítka Mode a
tlačítka nižší teploty na několik sekund.
Změnu je možné vrátit.
3.2 Displej
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
3.3 Zapnutí spotřebiče
1. Síťovou zástrčku zasuňte do
zásuvky.
2. Pokud je displej vypnutý, stiskněte
tlačítko ON/OFF spotřebiče.
Ukazatele teploty ukazují nastavenou
výchozí teplotu.
A. Ukazatel chladícího oddílu
B. Ukazatel časovače
/Ukazatel teploty
C. Ukazatel ON/OFF
D. Funkce COOLMATIC
E. Funkce Holiday
F. Funkce FROSTMATIC
G. Ukazatel teploty
H. Ukazatel mrazícího oddílu
I. Ukazatel výstrahy
J. Funkce ChildLock
K. Funkce DrinksChill
Po několika sekundách by
se mohla spustit zvuková
výstraha.
Vypnutí zvukové výstrahy viz
část „Výstraha vysoké
teploty“.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte
si oddíl „Regulace teploty“.
Pokud se na displeji zobrazí "dEMo", viz
část „Odstraňování závad“.
ČESKY
3.4 Vypnutí spotřebiče
1. Na 5 sekund stiskněte tlačítko ON/
OFF.
Displej se vypne.
2. Vytáhněte zástrčku ze síťové
zásuvky.
3.5 Regulace teploty
Nastavte teplotu ve spotřebiči stisknutím
regulátorů teploty.
Nastavená výchozí teplota:
• +5 °C v chladničce
• -18 °C v mrazničce
Ukazatele teploty zobrazují nastavenou
teplotu.
Nastavené teploty bude
dosaženo do 24 hodin.
Nastavené teploty zůstanou
uloženy i při výpadku
proudu.
3.6 Zapnutí chladničky
K zapnutí chladničky stačí stisknout
regulátor teploty chladničky. K zapnutí
chladničky dalším způsobem:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Bliká ukazatel OFF pro chladničku.
2. Potvrďte stisknutím OK.
Ukazatel OFF pro chladničku se
přestane zobrazovat.
Chcete-li zvolit jinou teplotu,
prostudujte si oddíl
„Regulace teploty“.
3.7 Vypnutí chladničky
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel OFF pro
chladničku a ukazatel chladicího oddílu.
Ukazatel teploty chladničky zobrazuje
čárky.
2. Potvrďte stisknutím OK.
Zobrazí se ukazatel OFF pro chladničku.
3.8 Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty v mrazicím oddílu (např.
z důvodu předchozího výpadku proudu)
je značeno blikající výstražnou ikonou a
7
kontrolkami teploty mrazničky a znějící
zvukovou signalizací.
Stiskněte libovolné tlačítko.
Zvukový signál se vypne.
Ukazatel teploty mrazničky na několik
sekund zobrazí nejvyšší dosaženou
teplotu, a poté opět zobrazí nastavenou
teplotu.
Kontrolka výstrahy bude
dále blikat, dokud nedojde k
obnovení normálních
provozních podmínek.
3.9 Funkce COOLMATIC
Potřebujete-li uložit velké množství
teplých potravin, například po nákupu,
doporučujeme zapnout funkci
COOLMATIC, aby se potraviny rychleji
zchladily a nezahřály další potraviny,
které jsou už v chladničce.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel COOLMATIC.
2. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka
OK.
Zobrazí se ukazatel COOLMATIC.
Funkce COOLMATIC se automaticky
vypne asi za šest hodin.
K vypnutí funkce před jejím
automatickým ukončením zopakujte
uvedený postup.
Tato funkce se vypne při
nastavení jiné teploty
chladničky.
3.10 Funkce Dovolená
Tato funkce umožňuje ponechat prázdný
spotřebič zavřený po dobu dlouhé
dovolené, aniž by došlo ke vzniku
nepříjemných pachů.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Ukazatel funkce Dovolená začne blikat.
Ukazatel teploty zobrazuje nastavenou
teplotu.
2. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka
OK.
Zobrazí se ukazatel funkce Dovolená.
8
www.aeg.com
Tato funkce se vypne
zvolením jiné nastavené
teploty.
3.11 Funkce FROSTMATIC
Funkce FROSTMATIC urychluje
zmrazování čerstvých potravin a
současně chrání již uložené potraviny
před nežádoucím zahřátím.
1. Chcete-li tuto funkci zapnout,
opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel FROSTMATIC.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
Zobrazí se ukazatel FROSTMATIC.
Funkce se automaticky vypne za 52
hodin.
Funkci před jejím automatickým
ukončením vypnete tak, že postup
zopakujete, dokud se nepřestane
zobrazovat ukazatel FROSTMATIC.
Tato funkce se vypne
zvolením jiné nastavené
teploty.
3.12 Výstraha otevřených
dveří
Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dveře
spotřebiče otevřené několik minut.
Výstraha otevřených dveří je
signalizována:
• blikajícím ukazatelem výstrahy;
• zvukovou signalizací.
Po obnovení normálních podmínek
(zavřené dveře) se výstraha vypne.
Zvukovou signalizaci lze také vypnout
stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
3.13 Funkce ChildLock
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel ChildLock.
2. Potvrďte stisknutím OK.
Zobrazí se ukazatel ChildLock.
Funkci ChildLock vypnete zopakováním
postupu, dokud nezhasne kontrolka
ChildLock.
3.14 Funkce DrinksChill
Pomocí funkce DrinksChill nastavíte, aby
ve stanovený moment, například když na
určitou dobu potřebujete nechat
vychladnout potraviny, zazněla zvuková
výstraha.
Je rovněž vhodná, když potřebujete
připomenout, že máte v mrazničce
uložené lahve k rychlému zchlazení.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel DrinksChill.
Časovač po dobu několika sekund
ukazuje nastavenou hodnotu (30 minut).
2. Stisknutím ovladače časovače
upravte nastavenou hodnotu v
rozsahu od 1 do 90 minut.
3. Potvrďte stisknutím OK.
Zobrazí se ukazatel DrinksChill.
Časovač začne blikat (min).
Na konci odpočítávání času zabliká
ukazatel DrinksChill a rozezní se
zvuková výstraha. Stisknutím tlačítka OK
vypnete zvukovou signalizaci a funkci
vypnete.
Funkci vypnete zopakováním postupu,
dokud se nepřestane zobrazovat
ukazatel DrinksChill.
Nastavenou dobu lze
kdykoliv během odpočtu
změnit současným
stisknutím tlačítek nižší a
vyšší teploty.
Zapnutím funkce ChildLock zablokujete
tlačítka před nechtěným použitím.
4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
ČESKY
9
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
4.2 Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
1. Pomalu posunujte polici ve směru
šipek, dokud se neuvolní.
2. Změňte umístění dle potřeby.
1
2
Skleněná police nad
zásuvkou na zeleninu musí
ale vždy zůstat na svém
místě k zajištění správného
oběhu vzduchu.
4.4 Zmrazování čerstvých
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny,
zapněte funkci FROSTMATIC a uložte
potraviny ke zmrazení do mrazicího
oddílu.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny,
zapněte funkci FROSTMATIC minimálně
24 hodin před uložením zmrazovaných
potravin do mrazicího oddílu.
Vložte čerstvé potraviny ke zmrazení do
prostředního oddílu.
Tento model je vybaven variabilním
skladovacím boxem, který lze
přesunout na stranu.
4.3 Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmrazení.
Když je zmrazování potravin dokončeno,
zvolte opět požadovanou teplotu (viz
„Funkce FROSTMATIC“).
10
www.aeg.com
Teplota chladicího oddílu
pak může klesnout pod 0 °C.
V takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.
4.5 Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny na vyšší nastavení.
VAROVÁNÍ!
V případě náhodného
rozmrazení, například z
důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval
delší dobu, než je uvedeno v
tabulce technických údajů, je
nutné rozmrazené potraviny
rychle spotřebovat nebo
ihned uvařit či upéct a potom
opět zmrazit (po ochlazení).
4.6 Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové
teplotě, podle toho, kolik na to máte
času.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.
4.7 Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
K vyjmutí nádobek z
mrazničky nepoužívejte
kovové nástroje.
1. Nádobky naplňte vodou.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
5. TIPY A RADY
5.1 Normální provozní zvuky
nepřetržitě a na výparníku se pak
tvoří námraza nebo led. V takovém
případě je nutné nastavit regulátor
teploty na nižší nastavení, aby se
spotřebič automaticky odmrazil, a tím
snížil spotřebu energie.
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
•
•
•
•
Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
Když se čerpá chladící kapalina,
může to být doprovázeno drnčením
nebo pulsujícím zvukem kompresoru.
Náhlý praskavý zvuk zevnitř
spotřebiče, přestavuje přirozený, nijak
nebezpečný fyzikální jev způsobený
tepelnou roztažností.
Když se kompresor spustí nebo
vypne, můžete zaslechnout slabé
cvakání regulátoru teploty.
5.2 Tipy pro úsporu energie
•
•
Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Jestliže je okolní teplota vysoká,
regulátor teploty je na vyšším
nastavení a spotřebič je zcela
zaplněný, může kompresor běžet
5.3 Tipy pro chlazení
čerstvých potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
•
•
•
do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují
potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni
potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch
5.4 Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
•
Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
ČESKY
•
•
•
•
zeleninou. Maso skladujte nejdéle 1-2
dny.
Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte
do hliníkové fólie či do
polyetylénového sáčku, aby k nim měl
vzduch co nejméně přístup.
Lahve: uzavřete víčkem a uložte
buďto v polici na lahve ve dveřích
spotřebiče nebo ve stojanu na lahve
(je-li součástí výbavy).
5.5 Tipy pro zmrazování
potravin
K dosažení dokonalého zmrazování
dodržujte následující důležité rady:
•
•
•
•
•
maximální množství potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku;
zmrazovací postup trvá 24 hodin – v
této době nepřidávejte žádné další
potraviny ke zmrazení;
mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné;
potraviny si připravte v malých
porcích, aby se mohly rychle a zcela
zmrazit, a bylo pak možné rozmrazit
pouze požadované množství;
zabalte potraviny do alobalu nebo
polyetylénu a přesvědčte se, že jsou
balíčky vzduchotěsné;
•
•
•
•
čerstvé, nezmrazené potraviny se
nesmí dotýkat již zmrazených
potravin, protože by zvýšily jejich
teplotu;
libové potraviny vydrží uložené déle a
v lepším stavu, než tučné; sůl
zkracuje délku bezpečného
skladování potravin;
vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího
oddílu způsobit v ústech a na pokožce
popáleniny mrazem;
doporučujeme napsat na každý
balíček viditelně datum uskladnění,
abyste mohli správně dodržet dobu
uchování potravin.
5.6 Tipy pro skladování
zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu
zakoupeného spotřebiče dodržujte
následující podmínky:
•
•
•
•
•
vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladovány;
zajistěte, aby zmrazené potraviny byly
z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase;
neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné;
již rozmrazené potraviny se rychle
kazí a nesmí se znovu zmrazovat;
nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Obecná upozornění
POZOR!
Před každou údržbou nebo
čištěním spotřebič odpojte
od elektrické sítě.
11
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v
chladicím okruhu; údržbu a
doplnění smí tedy provádět
pouze oprávněný a
kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné
pro mytí v myčce nádobí.
12
www.aeg.com
6.2 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR!
Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí systém.
POZOR!
Při přemisťování skříně
spotřebiče ji nadzdvihněte
za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání
podlahy.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
6.3 Odmrazování chladničky
Během normálního používání se
námraza automaticky odstraňuje z
výparníku chladicího oddílu při každém
vypnutí motoru kompresoru.
Rozmrazená voda vytéká žlábkem do
speciální nádoby na zadní straně
spotřebiče nad motorem kompresoru,
kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.
6.4 Odmrazování mrazničky
POZOR!
K odstraňování námrazy z
výparníku nepoužívejte
nikdy ostré kovové nástroje,
mohli byste jej poškodit. K
urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické
nebo jiné pomocné
prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
Zvýšení teploty zmražených
potravin během
odmrazování může zkrátit
dobu jejich skladování.
Asi 12 hodin před
odmrazováním nastavte
nižší teplotu, aby se vytvořila
dostatečná zásoba chladu
pro přerušení provozu
spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního
oddílu se vždy bude tvořit určité množství
námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva
námrazy dosáhne tloušťky kolem 3–5
mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
2. Vyjměte všechny zmrazené
potraviny, zabalte je do několika
vrstev novin a dejte je na chladné
místo.
VAROVÁNÍ!
Nedotýkejte se
zmrazených potravin
vlhkýma rukama. Ruce
by vám mohly k
potravinám přimrznout.
ČESKY
3. Nechte dveře otevřené.
Chcete-li urychlit odmrazování,
postavte do mrazicího oddílu hrnek s
teplou vodou. Odstraňujte také kusy
ledu, které odpadnou ještě před
dokončením odmrazování.
4. Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor.
5. Zapněte spotřebič.
Po třech hodinách vyjmuté potraviny
vložte zpět do mrazicího oddílu.
13
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Odmrazte (v případě potřeby) a
vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
5. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
6.5 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
VAROVÁNÍ!
Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
Doporučujeme zapnout
režim Holiday.
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně po‐ Zkontrolujte stabilní polohu
staven.
spotřebiče.
Je spuštěna optická či zvu‐
ková výstraha.
Spotřebič byl zapnut ne‐
Viz „Výstraha otevřených
dávno nebo teplota je ještě dveří“ nebo „Výstraha vysoké
příliš vysoká.
teploty“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Viz „Výstraha otevřených
dveří“ nebo „Výstraha vysoké
teploty“.
Dveře jsou otevřené.
Zavřete dveře.
14
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře nebo na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
Problém s teplotním sní‐
mačem.
Obraťte se na nejbližší autori‐
zované servisní středisko
(chladicí systém bude potravi‐
ny nadále chladit, ale nebude
možné nastavit teplotu).
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Obraťte se na nejbližší autori‐
zované servisní středisko.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz „Provoz“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Na displeji teploty se namí‐
sto číslic zobrazí symbol
nebo symbol
.
Teplota v místnosti je příliš Viz tabulka klimatické třídy na
vysoká.
typovém štítku.
Příliš mnoho námrazy a le‐
du.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Funkce FROSTMATIC je
zapnutá.
Viz „funkceFROSTMATIC“.
Funkce COOLMATIC je
zapnutá.
Viz „funkceCOOLMATIC“.
Dveře nejsou správně
Viz „Zavření dveří“.
zavřené nebo je deformo‐
vané či zašpiněné těsnění.
Zátka výpusti vody není ve Zasuňte zátku výpusti vody do
správné poloze.
správné polohy.
Potraviny nejsou řádně za‐ Zabalte potraviny lépe.
balené.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz „Provoz“.
ČESKY
Problém
Možná příčina
15
Řešení
Po stisknutí FROSTMATIC
Toto je normální jev, který
nebo po změně teploty se
nepřestavuje poruchu
kompresor nespustí okamži‐ spotřebiče.
tě.
Kompresor se spouští až po
určité době.
Po stisknutí COOLMATIC
Toto je normální jev, který
nebo po změně teploty se
nepřestavuje poruchu
kompresor nespustí okamži‐ spotřebiče.
tě.
Kompresor se spouští až po
určité době.
Po vnitřní zadní stěně chlad‐ Během automatického od‐ Nejde o závadu.
ničky stéká voda.
mrazování se na zadní stě‐
ně rozmrazuje námraza.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání
odtoku vody do odtokové‐
ho otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vody
(kondenzátu) do odpařovací
misky.
Teplotu nelze nastavit.
Je zapnutá funkce
FROSTMATIC nebo funk‐
ce COOLMATIC.
Ručně vypněte funkci FROST‐
MATIC nebo COOLMATIC, či
případně vyčkejte s nastavo‐
váním teploty, dokud se daná
funkce neresetuje automatic‐
ky. Viz „Funkce FROSTMA‐
TIC“ nebo „Funkce COOLMA‐
TIC“.
Na displeji se zobrazí dEMo. Spotřebič je v
předváděcím režimu.
Držte OK stisknutý na asi 10
sekund, dokud nezazní dlouhý
zvukový signál a displej se na
krátkou chvíli nevypne.
Teplota ve spotřebiči je příliš Není správně nastavený
nízká/vysoká.
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
16
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Síla námrazy je větší než 4 Spotřebič odmrazte.
- 5 mm.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Je zapnutá funkce
FROSTMATIC nebo funk‐
ce COOLMATIC.
Viz „Funkce FROSTMATIC“
nebo „Funkce COOLMATIC“.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný
vzduch.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
7.2 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
7.3 Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte.
Řiďte se pokyny k montáži.
3. V případě potřeby vadné těsnění
dveří vyměňte. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
8. INSTALACE
8.1 Umístění
Řiďte se pokyny k montáži
při instalaci.
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Zkontrolujte,
zda může vzduch volně cirkulovat kolem
zadní části skříně spotřebiče.
8.2 Poloha
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
ČESKY
U některých typů modelů
může při provozu mimo daný
rozsah docházet k
problémům s fungováním.
Správný provoz lze zaručit
pouze v rámci stanoveného
teplotního rozsahu. Pokud
máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
•
•
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
8.4 Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
min.
200 cm2
5 cm
8.3 Připojení k elektrické síti
•
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
min.
200 cm2
POZOR!
Řiďte se pokyny k montáži
při instalaci.
9. ZVUKY
Během normálního provozu vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, cirkulace
chladiva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
17
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
18
www.aeg.com
SSSRRR!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
SSSRRR!
CRACK!
BLUBB!
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
10.1 Technické údaje
Rozměry prostoru pro instalaci
Výška
mm
1780
Šířka
mm
560
Hloubka
mm
550
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ČESKY
Skladovací doba při poruše
Hodin
23
Napětí
V
230 - 240
Frekvence
Hz
50
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
19
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
20
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................20
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.............................................22
3. EKSPLOATACJA................................................................................................ 24
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................27
5. WSKAZÓWKI I PORADY....................................................................................29
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................... 30
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....................................................................32
8. INSTALACJA...................................................................................................... 36
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA................................................................................... 37
10. DANE TECHNICZNE........................................................................................ 38
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
POLSKI
21
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, w miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
– Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
22
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które
zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie obojętne detergenty. Nie
stosować produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierających
łatwopalny gaz pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
•
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania i blokady transportowe.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
•
•
•
•
Po zainstalowaniu nowego
urządzenia lub zmianie kierunku
otwierania jego drzwi należy
odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników
ani płyt grzejnych.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w
miejscach zbyt wilgotnych lub zbyt
chłodnych, takich jak przybudówki,
garaże lub piwnice.
POLSKI
•
•
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
W urządzeniu znajduje się torebka ze
środkiem pochłaniającym wilgoć. Nie
wolno się nią bawić. Nie jest ona
przeznaczona do spożycia. Należy ją
niezwłocznie wyrzucić.
•
•
•
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia
prądem lub pożaru.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np.
maszynek do lodów), chyba że
zostały one przeznaczone do tego
celu przez producenta.
Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
Zawiera on izobutan (R600a), który
jest gazem ziemnym spełniającym
wymogi dotyczące ochrony
środowiska. Gaz ten jest łatwopalny.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w
urządzeniu łatwopalnych gazów i
płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w
komorze zamrażarki mokrymi lub
wilgotnymi rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania
mrożonej żywności, które znajdują się
na jej opakowaniu.
2.4 Wewnętrzne oświetlenie
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
23
Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych.
24
www.aeg.com
2.6 Utylizacja
Nie należy używać go do oświetlania
pomieszczeń.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
2.5 Konserwacja i
czyszczenie
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w urządzeniu i w razie
potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ
zablokuje się, na dnie urządzenia
zbiera się woda.
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowej utylizacji
urządzenia, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
3. EKSPLOATACJA
3.1 Panel sterowania
1
8
7
6
1 Wyświetlacz
2 Przycisk podwyższania temperatury
zamrażarki
3 Przycisk obniżania temperatury
zamrażarki
4 OK
5 Mode
6 Przycisk podwyższania temperatury
chłodziarki
5
4
3
2
7 Przycisk obniżania temperatury
chłodziarki
8 ON/OFF
Można zmienić zdefiniowany dźwięk
przycisków, naciskając jednocześnie i
przytrzymując przez kilka sekund Mode i
przycisk obniżania temperatury. Zmianę
tę można cofnąć.
POLSKI
25
3.2 Wyświetlacz
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
3.3 Włączanie
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony,
nacisnąć ON/OFF. Wskaźniki
temperatury wskazują ustawioną
domyślną temperaturę.
Po kilku sekundach może
zostać wyemitowany sygnał
dźwiękowy alarmu.
Informacje na temat
wyłączania alarmu znajdują
się w rozdziale „Alarm
wysokiej temperatury”.
Aby wybrać ustawienie innej
temperatury, należy zapoznać się z
rozdziałem „Regulacja temperatury”.
Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie "dEMo", należy zapoznać się
z częścią „Rozwiązywanie problemów”.
3.4 Wyłączanie
1. Nacisnąć przycisk ON/OFF na
urządzeniu i przytrzymać przez 5
sekund.
Wyświetlacz wyłączy się.
2. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
3.5 Regulacja temperatury
Ustawić temperaturę urządzenia,
naciskając przyciski regulacji
temperatury.
Domyślne ustawienia temperatury:
A. Wskaźnik komory chłodziarki
B. Wskaźnik minutnika
/wskaźnik temperatury
C. Wskaźnik funkcji ON/OFF
D. Funkcja COOLMATIC
E. Funkcja Holiday
F. Funkcja FROSTMATIC
G. Wskaźnik temperatury
H. Wskaźnik komory zamrażarki
I. Wskaźnik alarmu
J. Funkcja ChildLock
K. Funkcja DrinksChill
• +5°C w komorze chłodziarki
• -18°C w komorze zamrażarki
Wskaźniki temperatury wskazują
ustawioną temperaturę.
Urządzenie osiągnie
ustawioną temperaturę w
ciągu 24 godzin.
W razie awarii zasilania
ustawiona temperatura
pozostaje zapisana w
pamięci.
3.6 Włączanie chłodziarki
Aby włączyć chłodziarkę, wystarczy
nacisnąć przycisk regulacji temperatury
chłodziarki. Inny sposób włączenia
chłodziarki:
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Zacznie migać wskaźnik OFF chłodziarki.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik OFF chłodziarki zgaśnie.
Aby wybrać ustawienie innej
temperatury, należy
zapoznać się z rozdziałem
„Regulacja temperatury”.
3.7 Wyłączanie chłodziarki
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik OFF chłodziarki i wskaźnik
komory chłodziarki zaczną migać.
Wskaźnik temperatury chłodziarki będzie
wyświetlał kreski.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Zostanie wyświetlony wskaźnik OFF
chłodziarki.
26
www.aeg.com
3.8 Alarm wysokiej
temperatury
Wzrost temperatury w komorze
zamrażarki (np. z powodu awarii
zasilania) jest sygnalizowany miganiem
symbolu alarmu i wskaźników
temperatury zamrażarki, a także
sygnałem dźwiękowym.
Nacisnąć dowolny przycisk.
Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Wskaźnik temperatury zamrażarki przez
kilka sekund będzie wskazywał
najwyższą odnotowaną temperaturę, a
następnie powróci do wyświetlania
ustawionej temperatury.
Wskaźnik alarmu będzie
migał do czasu przywrócenia
normalnych warunków.
3.9 Funkcja COOLMATIC
Jeżeli trzeba przechować większą ilość
ciepłych produktów spożywczych, na
przykład po zrobieniu zakupów, zaleca
się uruchomienie funkcji COOLMATIC w
celu szybkiego schłodzenia produktów
bez podnoszenia temperatury żywności
będącej już wewnątrz chłodziarki.
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik COOLMATIC zacznie migać.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Włączy się wskaźnik COOLMATIC.
Funkcja COOLMATIC wyłącza się
automatycznie po upływie ok. 6 godzin.
Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem, należy
powtórzyć opisaną wyżej procedurę.
Funkcja wyłącza się po
wybraniu innego ustawienia
temperatury w chłodziarce.
3.10 Funkcja Holiday
Funkcja ta pozwala na pozostawienie
zamkniętego i pustego urządzenia na
dłuższy czas, np. podczas wakacji, nie
dopuszczając do powstawania
nieprzyjemnego zapachu.
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik Wakacje zacznie migać.
Wskaźnik temperatury wskaże ustawioną
temperaturę.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Włączy się wskaźnik Wakacje.
Funkcja wyłącza się, gdy
zostanie wybrane inne
ustawienie temperatury.
3.11 Funkcja FROSTMATIC
Funkcja FROSTMATIC przyspiesza
zamrażanie świeżej żywności i
jednocześnie chroni przechowywane
produkty przed niepożądanym
ogrzaniem.
1. W celu włączenia tej funkcji należy
nacisnąć Mode, aż wyświetli się
odpowiedni symbol.
Wskaźnik FROSTMATIC zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby
potwierdzić.
Włączy się wskaźnik FROSTMATIC.
Funkcja wyłącza się automatycznie po
52 godzinach.
Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem, należy
powtórzyć procedurę, aż wyłączy się
wskaźnik FROSTMATIC.
Funkcja wyłącza się, gdy
zostanie wybrane inne
ustawienie temperatury.
3.12 Alarm otwartych drzwi
Jeśli drzwi urządzenia pozostają otwarte
przez kilka minut, włącza się alarm
dźwiękowy. Alarm otwartych drzwi jest
sygnalizowany przez:
• miganie wskaźnika alarmu;
• sygnał dźwiękowy.
Po przywróceniu normalnych warunków
pracy (zamknięte drzwi) alarm
dźwiękowy wyłącza się. Sygnał
dźwiękowy można również wyłączyć
poprzez naciśnięcie dowolnego
przycisku.
3.13 Funkcja ChildLock
Funkcja ChildLock umożliwia
zablokowanie przycisków w celu
POLSKI
zabezpieczenia przed ich przypadkowym
użyciem.
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik ChildLock zacznie migać.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Włączy się wskaźnik ChildLock.
Aby wyłączyć funkcję ChildLock, należy
powtórzyć procedurę, aż zgaśnie
wskaźnik ChildLock.
3.14 Funkcja DrinksChill
Funkcja DrinksChill, umożliwiająca
ustawienie alarmu dźwiękowego, jest
przydatna np. gdy jest konieczność
schładzania produktów przez określony
czas.
Można z niej także korzystać, aby nie
zapomnieć o butelkach włożonych do
zamrażarki w celu szybkiego
schłodzenia.
27
Przez kilka sekund będzie wyświetlana
ustawiona wartość dla minutnika (30
minut).
2. Nacisnąć przycisk regulacji
minutnika, aby zmienić ustawienie w
zakresie od 1 do 90 minut.
3. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Włączy się wskaźnik DrinksChill.
Wskazanie minutnika (min) zacznie
migać.
Po zakończeniu odliczania wskaźnik
DrinksChill zacznie migać i włączy się
dźwiękowy sygnał alarmowy. Nacisnąć
OK, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy i
zakończyć działanie funkcji.
Aby wyłączyć funkcję, należy powtórzyć
opisane wyżej czynności, aż zgaśnie
wskaźnik DrinksChill.
W dowolnej chwili podczas
odliczania można zmienić
ustawiony czas, naciskając
przycisk obniżania
temperatury oraz przycisk
podwyższania temperatury.
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik DrinksChill zacznie migać.
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
4.1 Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA!
Nie należy stosować żrących
detergentów, materiałów
ściernych, środków na bazie
chloru lub oleju, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
4.2 Rozmieszczanie półek na
drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie
artykułów spożywczych w opakowaniach
o różnej wielkości, półki na drzwiach
można umieszczać na różnych
wysokościach.
1. Stopniowo wyciągać półkę w
kierunku wskazywanym przez
strzałki, aby ją wyjąć.
2. Umieścić ponownie według potrzeb.
28
www.aeg.com
4.4 Zamrażanie świeżej
żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania
mrożonek, głęboko zamrożonej żywności
oraz do zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności
należy włączyć funkcję FROSTMATIC i
umieścić żywność do zamrożenia w
komorze zamrażarki.
W celu zamrożenia świeżej żywności
należy włączyć funkcję FROSTMATIC co
najmniej 24 godziny przed
umieszczeniem żywności przeznaczonej
do zamrożenia w komorze zamrażarki.
Umieścić świeżą żywność do zamrożenia
w środkowej komorze.
Ten model urządzenia wyposażono
w regulowany pojemnik, który można
przesuwać na boki.
4.3 Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono
w kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
1
Informację o maksymalnej ilości
żywności, jaką można zamrozić w ciągu
24 godzin, podano na tabliczce
znamionowej umieszczonej wewnątrz
urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w
tym czasie nie wolno wkładać kolejnej
partii żywności przeznaczonej do
zamrożenia.
Po zakończeniu procesu zamrażania
należy powrócić do żądanej temperatury
(patrz „Funkcja FROSTMATIC”).
Temperatura w komorze
chłodziarki może wtedy
spaść poniżej 0°C. Jeśli tak
się stanie, należy ponownie
ustawić wyższą temperaturę.
4.5 Przechowywanie
zamrożonej żywności
2
Nie wolno wyjmować
szklanej półki znad szuflady
na warzywa, ponieważ
zapewnia ona odpowiedni
obieg powietrza.
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia,
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie
na co najmniej 2 godziny z wyższym
ustawieniem.
POLSKI
OSTRZEŻENIE!
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności spowodowanego
na przykład awarią zasilania,
jeśli awaria zasilania trwała
dłużej niż podano w tabeli
danych technicznych w
punkcie „czas utrzymywania
temperatury bez zasilania”,
należy szybko spożyć
rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie ją ugotować,
po czym ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).
4.6 Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub
mrożonki przed użyciem należy
29
rozmrozić w komorze chłodziarki lub w
temperaturze pokojowej, zależnie od
dostępnego czasu rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku
gotowanie potrwa dłużej.
4.7 Wytwarzanie lodu
Urządzenie jest wyposażone w jedną lub
dwie tacki do wytwarzania lodu.
Do wyjmowania tacek z
zamrażarki nie należy
używać metalowych
narzędzi.
1. Napełnić pojemniki wodą
2. Włożyć pojemniki na lód do komory
zamrażarki.
5. WSKAZÓWKI I PORADY
5.1 Odgłosy normalnej pracy
szronu lub lodu na parowniku. Jeśli do
tego dojdzie, należy ustawić regulator
temperatury na wyższą temperaturę,
aby umożliwić automatyczne
odszranianie i jednocześnie
zmniejszyć zużycie energii.
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
•
•
•
•
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów
chłodniczych, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
5.3 Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej
żywności
Aby uzyskać najlepsze efekty:
•
•
W chłodziarce nie należy
przechowywać ciepłej żywności ani
parujących płynów
Artykuły spożywcze należy przykryć
lub owinąć, szczególnie te, które
wydzielają intensywny zapach
należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów
spożywczych
5.2 Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
•
•
5.4 Wskazówki dotyczące
przechowywania
•
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to
absolutnie konieczne.
Jeśli temperatura otoczenia jest
wysoka, regulator temperatury jest
ustawiony na niską temperaturę i
urządzenie jest w pełni załadowane,
sprężarka może pracować bez
przerwy, co powoduje powstawanie
Przydatne wskazówki:
•
Mięso (wszystkie rodzaje):
zapakować do odpowiedniego
opakowania i umieścić na szklanej
półce nad pojemnikiem na warzywa.
30
www.aeg.com
•
•
•
•
Mięso można przechowywać
maksymalnie przez 1–2 dni.
Żywność gotowana, potrawy na
zimno: przykryć i umieścić na
dowolnej półce.
Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych bananów,
ziemniaków, cebuli i czosnku nie
należy przechowywać w chłodziarce.
Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć
folią aluminiową lub umieścić
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.
•
•
•
•
zapewniającą hermetyczne
zamknięcie;
nie dopuszczać do stykania się
świeżej, nie zamrożonej żywności z
zamrożonymi produktami, aby
uniknąć podniesienia temperatury
zamrożonych produktów;
produkty niskotłuszczowe
przechowują się lepiej i przez dłuższy
czas niż te o dużej zawartości
tłuszczu. Sól skraca okres
przechowywania żywności;
spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry;
zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
5.5 Wskazówki dotyczące
zamrażania
5.6 Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki
zamrażania, należy korzystać z
poniższych ważnych wskazówek:
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
•
•
•
•
•
maksymalną ilość żywności, jaką
można zamrozić w ciągu 24 godzin
podano na tabliczce znamionowej;
proces zamrażania trwa 24 godziny,
w tym czasie nie należy wkładać
dodatkowych porcji żywności do
zamrożenia;
należy zamrażać tylko artykuły
spożywcze najwyższej jakości, świeże
i dokładnie oczyszczone;
żywność należy dzielić na małe porcje
w celu przyspieszenia zamrażania i
zwiększenia skuteczności procesu
oraz w celu umożliwienia rozmrażania
tylko potrzebnych ilości;
żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
•
•
•
•
•
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w
sklepie.
Starać się, aby zamrożona żywność
była transportowana ze sklepu do
zamrażarki w jak najkrótszym czasie.
Nie otwierać zbyt często drzwi
zamrażarki i nie zostawiać ich
otwartych dłużej niż jest to absolutnie
konieczne.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie można jej ponownie
zamrażać.
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
POLSKI
6.1 Ogólne wskazówki
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory,
dlatego wszelkie prace
konserwacyjne i napełnianie
układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych
pracowników serwisu.
Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do
mycia w zmywarce.
Poprawi to wydajność urządzenia i
zmniejszy zużycie energii
elektrycznej.
6.3 Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego
szronu spływa rynienką do specjalnego
pojemnika znajdującego się z tyłu
urządzenia nad sprężarką, skąd
następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
6.2 Okresowe czyszczenie
UWAGA!
Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani uszkadzać
rurek i/lub przewodów w
urządzeniu.
UWAGA!
Należy chronić układ
chłodniczy przed
uszkodzeniem.
UWAGA!
Przesuwając urządzenie,
należy podnieść jego
przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania
podłogi.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć
letnią wodą z dodatkiem neutralnego
środka czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadził się
na nich osad.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
31
6.4 Rozmrażanie zamrażarki
UWAGA!
Nigdy nie wolno używać
ostrych metalowych
przedmiotów do usuwania
szronu z parownika,
ponieważ można go
uszkodzić. Do
przyśpieszenia rozmrażania
nie wolno używać urządzeń
mechanicznych ani żadnych
innych metod niezalecanych
przez producenta. Wzrost
temperatury zamrożonych
artykułów spożywczych
podczas rozmrażania może
spowodować skrócenie
czasu ich bezpiecznego
przechowywania.
32
www.aeg.com
Na około 12 godzin przed
planowanym rozmrażaniem
należy ustawić niższą
temperaturę, aby zapewnić
odpowiednią rezerwę w
zamrożonych produktach na
czas przerwy w działaniu.
Na półkach zamrażarki oraz w górnej
części komory zawsze osadza się trochę
szronu.
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy
warstwa szronu ma grubość ok. 3-5 mm.
1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
z gniazda elektrycznego.
2. Wyjąć wszystkie przechowywane
artykuły spożywcze, zawinąć w kilka
warstw gazet i umieścić w chłodnym
miejscu.
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno dotykać
zamrożonej żywności
mokrymi rękoma. Ręce
mogą przymarznąć do
mrożonki.
3. Zostawić otwarte drzwi.
Aby przyspieszyć proces
rozmrażania, należy umieścić w
komorze zamrażarki miskę z ciepłą
wodą. Należy również usuwać
kawałki lodu, które odrywają się
podczas rozmrażania.
4. Po zakończeniu rozmrażania należy
dokładnie wysuszyć wewnętrzne
powierzchnie.
5. Włączyć urządzenie.
Po upływie trzech godzin włożyć do
komory zamrażarki wcześniej wyjęte
produkty spożywcze.
6.5 Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Rozmrozić (jeśli konieczne) i
wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
5. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania
nieprzyjemnych zapachów.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli urządzenie ma
pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego
regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się
żywności w przypadku
przerwy w zasilaniu.
Zaleca się włączenie trybu
Holiday.
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączo‐
ne.
Włączyć urządzenie.
POLSKI
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
33
Rozwiązanie
Wtyczki przewodu zasilają‐ Włożyć prawidłowo wtyczkę
cego nie włożono prawidło‐ do gniazda elektrycznego.
wo do gniazda elektrycz‐
nego.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon‐
taktować się z wykwalifikowa‐
nym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głośno.
Urządzenie nie stoi stabil‐
nie.
Sprawdzić, czy urządzenie jest
wypoziomowane.
Działa alarm dźwiękowy lub
świetlny.
Urządzenie niedawno włą‐ Patrz „Alarm otworzonych
czono lub temperatura jest drzwi” lub „Alarm wysokiej
wciąż za wysoka.
temperatury”.
Temperatura w urządzeniu Patrz „Alarm otworzonych
jest za wysoka.
drzwi” lub „Alarm wysokiej
temperatury”.
Pozostawiono otworzone
drzwi.
Zamknąć drzwi.
Temperatura w urządzeniu Skontaktować się z wykwalifi‐
jest za wysoka.
kowanym elektrykiem lub naj‐
bliższym autoryzowanym cen‐
trum serwisowym.
Zamiast cyfr na wyświetla‐
czu temperatury widoczny
Problem z czujnikiem tem‐
peratury.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym centrum
serwisowym (układ chłodniczy
będzie nadal chłodził żywność,
ale regulacja temperatury sta‐
nie się niemożliwa).
Nie działa oświetlenie.
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym centrum
serwisowym.
jest symbol
lub symbol
.
Sprężarka pracuje bez prze‐ Nie ustawiono prawidłowo
rwy.
temperatury.
Patrz „Eksploatacja”.
Zbyt wiele produktów wło‐ Odczekać kilka godzin i po‐
żono na raz do przechowa‐ nownie sprawdzić temperatu‐
nia.
rę.
34
www.aeg.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją do‐
tyczącą klasy klimatycznej na
tabliczce znamionowej.
Włożono za ciepłe potrawy Przed umieszczeniem żyw‐
do urządzenia.
ności w urządzeniu należy od‐
czekać, aż ostygnie ona do
temperatury pokojowej.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Włączono FROSTMATIC.
Patrz „FunkcjaFROSTMATIC”.
Włączono COOLMATIC.
Patrz „FunkcjaCOOLMATIC”.
Osadza się za dużo szronu i Nie zamknięto prawidłowo
lodu.
drzwi lub uszczelka jest
zdeformowana/brudna.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Nie włożono prawidłowo
zatyczki otworu odpływo‐
wego odszraniania.
Umieścić prawidłowo zatyczkę
otworu odpływowego odszra‐
niania.
Nie zapakowano prawidło‐
wo produktów żywnościo‐
wych.
Zapakować prawidłowo pro‐
dukty.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz „Eksploatacja”.
Sprężarka nie uruchamia się Jest to normalne zjawisko,
natychmiast po naciśnięciu
które nie oznacza usterki.
FROSTMATIC lub zmianie
ustawienia temperatury.
Sprężarka rozpoczyna pracę
dopiero po pewnym czasie.
Sprężarka nie uruchamia się Jest to normalne zjawisko,
natychmiast po naciśnięciu
które nie oznacza usterki.
COOLMATIC lub zmianie
ustawienia temperatury.
Sprężarka rozpoczyna pracę
dopiero po pewnym czasie.
Po tylnej ściance chłodziarki
spływa woda.
Podczas procesu automa‐
tycznego odszraniania
szron topi się na tylnej
ściance.
Jest to normalne zjawisko.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
POLSKI
35
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Woda wylewa się na podło‐
gę.
Końcówka wężyka odpro‐
wadzającego wodę z od‐
szraniania nie jest połączo‐
na z pojemnikiem umie‐
szczonym nad sprężarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wodę z
odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężarką.
Nie można ustawić tempera‐ Włączona jest funkcja
tury.
FROSTMATIC lub funkcja
COOLMATIC.
Wyłączyć funkcję FROSTMA‐
TIC lub COOLMATIC ręcznie
albo zaczekać, aż funkcja wy‐
łączy się automatycznie i usta‐
wić temperaturę. Patrz „Funk‐
cja FROSTMATIC” lub „Funk‐
cja COOLMATIC”.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie dEMo.
Urządzenie działa w trybie
demonstracyjnym.
Nacisnąć i przytrzymać przy‐
cisk OK przez ok. 10 sekund,
aż rozlegnie się długi sygnał
dźwiękowy i nastąpi na krótko
wyłączenie wyświetlacza.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tempe‐
raturę.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby os‐
tygły do temperatury pokojo‐
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
Włożono na raz za wiele
produktów do przechowa‐
nia.
Ograniczyć liczbę produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Grubość warstwy szronu
przekracza 4-5 mm.
Rozmrozić urządzenie.
Użytkownik za często ot‐
wiera drzwi urządzenia.
Otwierać drzwi urządzenia tyl‐
ko wtedy, gdy jest to koniecz‐
ne.
Włączona jest funkcja
FROSTMATIC lub funkcja
COOLMATIC.
Patrz „Funkcja FROSTMATIC”
lub „Funkcja COOLMATIC”.
Brak obiegu zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
36
www.aeg.com
Jeżeli podane rozwiązania
nie przynoszą pożądanego
efektu, należy skontaktować
się z najbliższym
autoryzowanym centrum
serwisowym.
7.2 Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w bardzo trwałe
oświetlenie wnętrza typu LED.
Wymiany oświetlenia może dokonać
wyłącznie pracownik serwisu. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
7.3 Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz wskazówki dotyczące montażu.
3. W razie potrzeby wymienić
uszkodzone uszczelki drzwi. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
8. INSTALACJA
8.1 Miejsce instalacji
Niektóre modele urządzeń
mogą działać nieprawidłowo
w temperaturze spoza
podanego zakresu.
Prawidłowa praca
urządzenia jest
gwarantowana tylko w
podanym zakresie
temperatury. W razie
wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy
przeczytać instrukcję
montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy
zainstalować z dala od źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery, bojlery,
bezpośrednie promienie słoneczne itd.
Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza z tyłu urządzenia.
8.2 Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
8.3 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
•
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest
w tym celu wyposażona w specjalny
styk. Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji
z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
POLSKI
•
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
UWAGA!
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy
przeczytać instrukcję
montażu.
8.4 Wymagania dotyczące
wentylacji
Przepływ powietrza za urządzeniem musi
być wystarczający.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
Podczas normalnej pracy urządzenia słychać odgłosy (sprężarka, obieg czynnika
chłodniczego).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
37
38
www.aeg.com
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
10. DANE TECHNICZNE
10.1 Dane techniczne
Wymiary wnęki
Wysokość
mm
1780
Szerokość
mm
560
Głębokość
mm
550
Czas utrzymywania temperatury
Godz.
23
Napięcie
V
230 - 240
Częstotliwość
Hz
50
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
lub na zewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie z oznaczeniem klasy
energetycznej.
POLSKI
39
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
40
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 40
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................42
3. PREVÁDZKA...................................................................................................... 44
4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 46
5. TIPY A RADY......................................................................................................48
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE............................................................................. 49
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV....................................................................................51
8. INŠTALÁCIA....................................................................................................... 54
9. ZVUKY................................................................................................................ 55
10. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................56
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
SLOVENSKY
41
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– Vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom
prostredí.
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
Vetracie otvory na spotrebiči alebo v skrinke na
zabudovanie musia zostať voľné.
Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné prostriedky, ak ich
neodporučil výrobca.
Nepoškodzujte chladiaci okruh.
Vnútri skladovacieho priestoru nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporučil výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
42
www.aeg.com
•
•
abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky ako napr.
aerosólové plechovky s horľavým propelantom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
voľne cirkulovať vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to
potrebné na to, aby olej stiekol späť
do kompresora.
Pred vykonávaním úprav na
spotrebiči (napr. zmena smeru
otvárania dvierok) vytiahnite sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Neinštalujte spotrebič na miesta, kde
dopadá priame slnečné svetlo.
Tento spotrebič neinštalujte na
miestach, ktoré sú príliš vlhké alebo
chladné, ako napr. prístavby, garáže
alebo vínne pivnice.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
•
Spotrebič obsahuje vrecko s
vysúšadlom. Nie je to hračka. Nie je
na jedenie. Okamžite ho vyhoďte.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr.: sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor).
Ak je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
SLOVENSKY
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Riziko poranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom
alebo riziko požiaru.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte elektrické
spotrebiče (napr.: zariadenia na
výrobu zmrzliny), ak ich neznačil za
vhodné výrobca.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
chladiaci okruh. Obsahuje izobután
(R600a) – prírodný plyn s vysokou
úrovňou environmentálnej
kompatibility. Tento plyn je horľavý.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť
vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
Nedávajte nealkoholické nápoje do
mraziacej časti. Vytvoril by sa tlak na
nádobu s nápojom.
Neskladujte v spotrebiči horľavý plyn
a tekutiny.
Neukladajte dovnútra spotrebiča
horľavé výrobky alebo mokré
predmety spolu s horľavými
výrobkami, neukladajte ich ani vedľa
alebo na spotrebič.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety ani sa ich
nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny ohľadne
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
2.4 Vnútorné svetlo
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
43
Svetlo LED použité v tomto spotrebiči
je určené iba pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
44
www.aeg.com
3. PREVÁDZKA
3.1 Ovládací panel
1
8
1
2
3
4
5
6
7
7
6
Displej
Tlačidlo zvýšenia teploty v mrazničke
Tlačidlo zníženia teploty v mrazničke
OK
Mode
Tlačidlo zvýšenia teploty v chladničke
Tlačidlo zníženia teploty v chladničke
5
4
3
2
8 ON/OFF
Predvolenú hlasitosť zvukových signálov
pri stláčaní tlačidiel môžete zmeniť
súčasným stlačením tlačidla Mode a
tlačidla zníženia teploty na niekoľko
sekúnd. Vykonané zmeny môžete vrátiť
späť.
3.2 Displej
A
B
C
D E F
G
Off
min
K J
I
H
3.3 Zapnutie
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
2. Ak je displej vypnutý, stlačte tlačidlo
ON/OFF. Ukazovatele teploty
zobrazujú nastavenú predvolenú
teplotu.
O niekoľko sekúnd sa môže
spustiť výstražná zvuková
signalizácia.
Ak chcete vypnúť alarm,
pozrite si časť „Alarm pri
zvýšení vnútornej teploty“.
A. Ukazovateľ priestoru chladničky
B. Ukazovateľ časovača
/Ukazovateľ teploty
C. Ukazovateľ ON/OFF
D. Funkcia COOLMATIC
E. Funkcia Holiday
F. Funkcia FROSTMATIC
G. Ukazovateľ teploty
H. Ukazovateľ priestoru mrazničky
I. Ukazovateľ alarmu
J. Funkcia ChildLock
K. Funkcia DrinksChill
Ak chcete nastaviť inú teplotu, pozrite si
časť „Regulácia teploty“.
Ak sa na displeji zobrazí "dEMo", pozrite
si časť „Riešenie problémov”.
3.4 Vypnutie
1. Stlačte tlačidlo ON/OFF spotrebiča
na 5 sekúnd.
Displej sa vypne.
2. Vytiahnite zástrčku napájacieho
kábla zo zásuvky elektrickej siete.
SLOVENSKY
3.5 Regulácia teploty
Stlačením regulátorov teploty nastavte
teplotu v spotrebiči.
Predvolená nastavená teplota:
• +5 °C v chladničke
• -18 °C v mrazničke
Ukazovatele teploty zobrazujú nastavenú
teplotu.
Nastavená teplota sa
dosiahne do 24 hodín.
Po výpadku elektrického
prúdu zostane nastavená
teplota uložená.
3.6 Zapnutie chladničky
Pri zapínaní chladničky stačí stlačiť
regulátor teploty chladničky. Alternatívny
spôsob zapnutia chladničky:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ chladničky OFF bliká.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Ukazovateľ OFF chladničky zhasne.
Ak chcete nastaviť inú
teplotu, pozrite si časť
„Regulácia teploty“.
3.7 Vypnutie chladničky
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Začne blikať ukazovateľ chladničky OFF
a ukazovateľ chladiaceho priestoru.
Ukazovateľ teploty chladničky zobrazuje
pomlčky.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ OFF chladničky.
3.8 Alarm pri zvýšení
vnútornej teploty
Zvýšenie teploty v mraziacom priestore
(napríklad následkom výpadku dodávky
elektriny) indikuje blikanie ikony alarmu a
ukazovateľov teploty v mrazničke a
zvukový signál.
Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Zvukový signál sa vypne.
Ukazovateľ teploty v mrazničke na
niekoľko sekúnd zobrazí najvyššiu
45
dosiahnutú teplotu, potom sa na ňom
opäť zobrazí nastavená teplota.
Ukazovateľ alarmu bude
naďalej blikať, kým sa
neobnovia normálne
podmienky.
3.9 Funkcia COOLMATIC
Ak potrebujete vložiť veľké množstvo
teplých potravín, napríklad po nákupe
potravín, odporúčame vám aktivovať
funkciu COOLMATIC, aby sa čerstvé
potraviny rýchlejšie vychladili a aby
nedošlo k otepleniu potravín, ktoré sú už
vložené v chladničke.
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie COOLMATIC bliká.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie
COOLMATIC.
Funkcia COOLMATIC sa automaticky
vypne približne po 6 hodinách.
Ak chcete funkciu vypnúť pred jej
automatickým skončením, postup
zopakujte.
Funkcia sa vypína aj
nastavením inej teploty v
chladničke.
3.10 Funkcia dovolenky
Táto funkcia vám umožní počas dlhšej
dovolenky nechať spotrebič zatvorený a
prázdny bez toho, aby sa tvoril
nepríjemný zápach.
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ Dovolenka bliká. Ukazovateľ
teploty zobrazuje nastavenú teplotu.
2. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.
Zobrazí sa ukazovateľ Dovolenka.
Funkcia sa vypína aj
zvolením inej teploty.
3.11 Funkcia FROSTMATIC
Funkcia FROSTMATIC urýchľuje
zmrazenie čerstvých potravín a zároveň
46
www.aeg.com
chráni už uskladnené potraviny pred
neželaným ohriatím.
1. Ak chcete funkciu zapnúť, stláčajte
tlačidlo Mode, kým sa neobjaví
príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie FROSTMATIC bliká.
2. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie
FROSTMATIC.
Táto funkcia sa automaticky vypne po 52
hodinách.
Ak chcete funkciu vypnúť pred jej
automatickým uplynutím, zopakujte
postup, kým nezhasne ukazovateľ
FROSTMATIC.
Funkcia sa vypína aj
zvolením inej teploty.
3.12 Alarm otvorených dverí
Zvukový signál sa spustí, ak necháte
dvere otvorené niekoľko minút. Alarm
otvorených dverí indikujú:
• blikajúci ukazovateľ alarmu,
• zvukový signál.
Po obnovení normálnych podmienok
(zatvorené dvere) sa zvukový signál
vypne. Zvukový signál môžete vypnúť aj
stlačením ľubovoľného tlačidla.
3.13 Funkcia ChildLock
Zapnutím funkcie ChildLock zablokujete
tlačidlá, čím zabránite ich náhodnému
stlačeniu.
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie ChildLock bliká.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie ChildLock.
Funkciu ChildLock vypnete zopakovaním
postupu, kým nezhasne ukazovateľ
funkcie ChildLock.
3.14 Funkcia DrinksChill
Funkcia DrinksChill slúži na spustenie
zvukového alarmu v požadovanom čase,
čo je užitočné napríklad vtedy, keď je
podľa receptu potrebné, aby sa potraviny
chladili len určitý čas.
Je užitočná tiež ako pripomienka, aby ste
nezabudli na fľaše vložené do mrazničky
na rýchle vychladenie.
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie DrinksChill bliká.
Časovač zobrazí na niekoľko sekúnd
nastavenú hodnotu (30 minút).
2. Stláčaním ovládacieho tlačidla
časovača zmeníte nastavenú
hodnotu časovača v škále od 1 do 90
minút.
3. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie
DrinksChill.
Časovač začne blikať (min).
Na konci odpočítavania bliká ukazovateľ
DrinksChill a spustí sa zvukový alarm.
Stlačením tlačidla OK vypnete zvukový
signál a ukončíte funkciu.
Ak chcete funkciu vypnúť, zopakujte
vyššie uvedený postup, kým nezhasne
ukazovateľ funkcie DrinksChill.
Nastavenie časovača
môžete zmeniť kedykoľvek
počas odpočítavania a na
konci nastaveného času
prostredníctvom tlačidla
zníženia alebo zvýšenia
teploty.
4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
4.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
SLOVENSKY
47
odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte saponáty,
abrazívne prášky ani čistiace
prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
4.2 Umiestnenie poličiek na
dverách
Poličky na dverách možno umiestniť v
rôznej výške, aby ste mohli uložiť balenia
potravín rôznych veľkostí.
1. Poličku postupne ťahajte v smere
šípok, až kým sa neuvoľní.
2. Vložte ju do požadovanej polohy.
1
2
Nepremiestňujte sklenenú
policu nad zásuvkou na
ovocie a zeleninu, aby bola
zaručená správna cirkulácia
vzduchu.
4.4 Zmrazovanie čerstvých
potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín
zapnite funkciu FROSTMATIC a
potraviny určené na zmrazenie vložte do
mraziaceho priestoru.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín
zapnite funkciu FROSTMATIC najmenej
24 hodín pred vložením potravín
určených na zmrazenie do mraziaceho
priestoru.
Čerstvé potraviny určené na zmrazenie
vložte do strednej priehradky.
Tento model je vybavený variabilným
odkladacím boxom, ktorý môžete
posúvať do strán.
4.3 Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené
niekoľkými lištami, aby ste poličky mohli
umiestniť do požadovanej polohy.
Maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza
na typovom štítku, ktorý sa nachádza
vo vnútri spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v
tomto čase nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
Keď sa zmrazovanie skončí, znova
nastavte požadovanú teplotu (pozri
„FunkciaFROSTMATIC").
48
www.aeg.com
V takýchto podmienkach
môže klesnúť teplota
chladiaceho priestoru pod 0
°C. Ak sa tak stane, nastavte
regulátor teploty na vyššiu
teplotu.
4.5 Skladovanie mrazených
potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo
po určitom čase mimo prevádzky
nechajte spotrebič pred vložením
potravín bežať najmenej 2 hodiny pri
najvyššom nastavení.
VAROVANIE!
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku
výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že
doba výpadku energie bola
dlhšia ako údaj uvedený v
technických údajoch pod
položkou „akumulačná
doba“, rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a až potom
znova zmraziť (po
ochladení).
4.6 Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené
potraviny sa pred použitím môžu
rozmrazovať v chladiacom priestore
alebo pri izbovej teplote, v závislosti od
času, ktorý máte k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď
sú ešte zmrazené, hneď po vybratí z
mrazničky: v tomto prípade varenie
potrvá dlhšie.
4.7 Výroba ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou
alebo dvoma miskami na prípravu
ľadových kociek.
Na uvoľňovanie misiek z
mrazničky nepoužívajte
kovové nástroje.
1. Tieto misky naplňte vodou.
2. Misky s ľadom vložte do mraziaceho
priestoru.
5. TIPY A RADY
5.1 Normálne zvuky pri
prevádzke
Nasledovné zvuky sú pri bežnej
prevádzke normálne:
•
•
•
•
Cievka vydáva slabé bublanie a
zurčanie pri prečerpávaní chladiva.
Kompresor vydáva bzučanie a
pulzovanie pri prečerpávaní chladiva.
Náhle praskanie vychádzajúce z
vnútra spotrebiča býva spôsobené
tepelnou dilatáciou (prirodzený a nie
nebezpečný fyzický jav).
Regulátor teploty vydáva slabé
kliknutie pri zapnutí alebo vypnutí
kompresora.
5.2 Rady pre úsporu energie
•
•
Dvere spotrebiča neotvárajte príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.
Ak je okolitá teplota vysoká, regulátor
teploty je nastavený na intenzívne
chladenie a spotrebič je úplne plný,
kompresor môže byť v činnosti
nepretržite, pričom sa vytvorí
námraza alebo ľad na výparníku. Ak
sa tak stane, nastavte regulátor
teploty na menej intenzívne
chladenie, aby sa umožnilo
automatické odmrazovanie a aby ste
ušetrili elektrickú energiu.
5.3 Rady na chladenie
čerstvých potravín
V záujme optimálnej účinnosti:
SLOVENSKY
•
•
•
do chladničky nevkladajte teplé
potraviny ani odparujúce sa kvapaliny,
potraviny prikryte alebo zabaľte,
hlavne ak majú prenikavú arómu,
potraviny uložte tak, aby vzduch
mohol voľne cirkulovať okolo nich.
5.4 Rady pre chladenie
•
•
•
Užitočné rady:
•
•
•
•
•
Mäso (všetky druhy): zabaľte do
vhodného balenia a položte na
sklenenú policu nad zásuvkou na
zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
Varené a studené jedlá: zakryte a
umiestnite na ľubovoľný rošt.
Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite
a vložte do špeciálnej zásuvky.
V chladničke sa nesmú skladovať
banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak,
ak nie sú zabalené.
Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo
zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyténového vrecka, aby ste
odstránili čo najviac vzduchu.
Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo
do police na fľaše (ak je k dispozícii).
5.5 Rady pre zmrazovanie
Tu je niekoľko dôležitých tipov, ktoré vám
pomôžu zabezpečiť optimálne
zmrazovanie potravín:
•
•
•
maximálne množstvo potravín, ktoré
možné zmraziť počas 24 hodín, je
uvedené na typovom štítku
spotrebiča;
proces zmrazovania trvá 24 hodín,
počas tejto fázy nepridávajte žiadne
ďalšie potraviny na zmrazovanie;
zmrazujte iba potraviny špičkovej
kvality, čerstvé a dôkladne vyčistené;
•
•
•
potraviny rozdeľte na malé porcie, aby
sa mohli rýchlo a úplne zmraziť a aby
ste neskôr mohli odmraziť iba
potrebné množstvo;
potraviny zabaľte do alobalu alebo do
polyetylénovej fólie; dbajte, aby boli
zabalené vzduchotesne;
nedovoľte, aby sa čerstvé,
nezmrazené potraviny dotýkali
potravín, ktoré sú už zmrazené,
predídete tak zvýšeniu ich teploty,
potraviny s nízkym obsahom tuku sa
uchovávajú lepšie a vydržia dlhšie
ako potraviny s vysokým obsahom
tukov; soľ znižuje dobu skladovania
potravín;
zmrzliny konzumované bezprostredne
po vybraní z mraziaceho priestoru
môžu spôsobiť poranenie kože
mrazom;
odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazenia, aby ste mohli
presne sledovať dobu skladovania.
5.6 Rady na uchovávanie
mrazených potravín
Keď chcete maximálne využiť možnosti
tohto spotrebiča, riaďte sa nasledujúcimi
pokynmi:
•
•
•
•
•
uistite sa, že maloobchodný predajca
adekvátne skladuje komerčné
mrazené potraviny,
dbajte, aby ste mrazené potraviny
preniesli z predajne potravín do
mrazničky podľa možnosti čo
najrýchlejšie,
neotvárajte dvierka spotrebiča príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné,
po rozmrazení sa potraviny rýchlo
kazia a nesmú sa znova zmrazovať,
neprekračujte dobu skladovania
stanovenú výrobcom potravín.
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
49
6.1 Všeobecné upozornenia
UPOZORNENIE!
Pred akoukoľvek údržbou
spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
50
www.aeg.com
V chladiacej jednotke
spotrebiča sa nachádzajú
uhľovodíky, preto smie
údržbu a doplnenie chladiva
vykonať výhradne
autorizovaný technik.
Príslušenstvo a časti
spotrebiča sa nesmú umývať
v umývačke riadu.
spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
6.2 Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE!
Neťahajte, neposúvajte a
nepoškodzujte žiadne rúrky
a/alebo káble v spotrebiči
alebo na ňom.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby ste
nepoškodili chladiaci
systém.
UPOZORNENIE!
Pri presúvaní spotrebiča
nadvihnite jeho prednú
hranu, aby ste nepoškriabali
podlahu.
Vybavenie spotrebiča treba pravidelne
čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dverí
a vyutierajte ich, aby boli čisté a bez
zvyškov potravín.
3. Opláchnite a dôkladne osušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Touto operáciou zvýšite výkonnosť
spotrebiča a usporíte elektrickú
energiu.
6.3 Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
Odmrazená voda odteká cez žliabok do
osobitnej nádoby na zadnej stene
6.4 Odmrazovanie mrazničky
UPOZORNENIE!
Na odstraňovanie námrazy z
výparníka nikdy
nepoužívajte ostré
predmety. Mohli by ste
spotrebič poškodiť. Na
urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky,
s výnimkou prostriedkov,
ktoré odporučil výrobca.
Počas odmrazovania
spotrebiča stúpne teplota
mrazených potravín, preto
sa môže skrátiť ich
trvanlivosť.
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte
nižšiu teplotu, aby si
potraviny vytvorili dostatočnú
rezervu chladu pred
prerušením činnosti.
Na policiach a v okolí hornej časti
mrazničky sa vždy vytvára určité
množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku
približne 3 až 5 mm, mrazničku
odmrazte.
1. Spotrebič vypnite alebo vytiahnite
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
SLOVENSKY
2. Vyberte všetky skladované potraviny,
zabaľte ich do niekoľkých vrstiev
novinového papiera a uložte na
chladnom mieste.
VAROVANIE!
Mrazených potravín sa
nedotýkajte mokrými
rukami. Ruky by vám
mohli primrznúť k
potravinám.
3. Dvere nechajte otvorené.
Do mraziaceho priestoru vložte
hrniec s teplou vodou, aby sa proces
odmrazovania urýchlil. Kusy ľadu,
ktoré sa dajú oddeliť, vyberajte už
počas odmrazovania.
4. Po ukončení odmrazovania vnútro
dôkladne osušte.
5. Spotrebič zapnite.
Po troch hodinách vložte potraviny, ktoré
ste predtým vybrali, späť do mrazničky.
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič odmrazte (v prípade
potreby) a potom spotrebič a všetky
časti príslušenstva vyčistite.
4. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
5. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
VAROVANIE!
Ak chcete spotrebič
ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho
raz za čas skontroloval
a zabránil tak znehodnoteniu
potravín v prípade výpadku
napájania.
Odporúčame vám zapnúť
režim Holiday.
6.5 Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas
používať, vykonajte nasledujúce
opatrenia:
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebi‐ Sieťovú zástrčku zapojte
ča nie je správne zapojená správne do sieťovej zásuvky.
do sieťovej zásuvky.
Sieťová zásuvka nie je pod Do sieťovej zásuvky skúste
napätím.
zapojiť iný spotrebič. Obráťte
sa na kvalifikovaného elektri‐
kára.
Nadmerná hlučnosť spotre‐
biča.
51
Spotrebič nestojí pevne na Skontrolujte, či spotrebič sta‐
podklade.
bilne stojí.
52
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Zapol sa zvukový alebo vi‐
zuálny alarm.
Spotrebič ste zapli iba ne‐ Pozrite si časť „Alarm pri otvo‐
dávno alebo teplota je ešte rených dvierkach“ alebo
stále vysoká.
„Alarm pri zvýšení vnútornej
teploty“.
Teplota v spotrebiči je prí‐
liš vysoká.
Pozrite si časť „Alarm pri otvo‐
rených dvierkach“ alebo
„Alarm pri zvýšení vnútornej
teploty“.
Dvierka zostali otvorené.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
Teplota v spotrebiči je prí‐
liš vysoká.
Obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára alebo kontaktujte
najbližšie autorizované servis‐
né stredisko.
Namiesto čísiel sa na teplot‐ Problém so snímačom te‐
nom displeji zobrazuje sym‐ ploty.
Kontaktujte najbližšie autorizo‐
vané servisné stredisko (chla‐
diaci systém bude udržovať
potraviny v chlade, ale nasta‐
venie teploty nebude možné).
bol
alebo symbol
.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Obráťte sa na najbližšie autori‐
zované servisné stredisko.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do spo‐
trebiča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte potra‐
viny vychladnúť na izbovú te‐
plotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Je zapnutá funkcia
FROSTMATIC.
Pozrite si časť „FROSTMATIC
funkcia“.
Je zapnutá funkcia COOL‐ Pozrite si časť „COOLMATIC
MATIC.
funkcia“.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
Príliš veľa námrazy a ľadu.
Dvierka nie sú správne za‐ Pozrite si časť „Zatvorenie
tvorené alebo tesnenie je
dvierok“.
zdeformované/špinavé.
53
Riešenie
Uzáver odtokového kanáli‐ Uzáver odtokového kanálika
ka nie je správne umiest‐
vložte správnym spôsobom.
nený.
Potraviny nie sú správne
zabalené.
Lepšie zabaľte potraviny.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Kompresor sa nezapne ih‐
neď po stlačení FROSTMA‐
TIC alebo po zmene teploty.
Je to normálne, nie je to
porucha.
Kompresor sa zapne po urči‐
tom čase.
Kompresor sa nezapne ih‐
neď po stlačení COOLMA‐
TIC alebo po zmene teploty.
Je to normálne, nie je to
porucha.
Kompresor sa zapne po urči‐
tom čase.
Po zadnej stene chladničky
steká voda.
Počas automatického
Je to normálne.
odmrazovania sa námraza
roztápa na zadnej stene.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spo‐
Dávajte pozor, aby sa potravi‐
trebiči bránia odtekaniu vo‐ ny nedotýkali zadnej steny.
dy do odtokového kanáli‐
ka.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu Odtokový kanálik pripevnite k
z rozmrazenej námrazy nie odparovacej miske.
je pripojený k odparovacej
miske nad kompresorom.
Nedá sa nastaviť teplota.
Je zapnutá funkcia
FROSTMATIC alebo CO‐
OLMATIC.
Funkciu FROSTMATIC alebo
COOLMATIC vypnite manuál‐
ne alebo počkajte, kým sa
funkcia nevypne automaticky.
Pozrite si časť „Funkcia
FROSTMATIC“ alebo „Funkcia
COOLMATIC“.
Na displeji sa zobrazí dEMo. Spotrebič je v predvádza‐
com režime.
Tlačidlo OK podržte stlačené
po dobu asi 10 sekúnd, kým
nezaznie dlhý zvukový signál
a displej sa na krátku dobu ne‐
vypne.
54
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Teplota vnútri spotrebiča je
Nie je správne nastavený
príliš nízka alebo príliš vyso‐ regulátor teploty.
ká.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Námraza je hrubšia ako
4-5 mm.
Spotrebič odmrazte.
Dvierka ste otvárali príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Je zapnutá funkcia
FROSTMATIC alebo CO‐
OLMATIC.
Pozrite si časť „Funkcia
FROSTMATIC“ alebo „Funkcia
COOLMATIC“.
V spotrebiči neprúdi stude‐ Zabezpečte prúdenie studené‐
ný vzduch.
ho vzduchu v spotrebiči.
Ak pomocou horeuvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok,
kontaktujte najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
7.2 Výmena osvetlenia
7.3 Zatvorenie dvierok
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si montážne pokyny.
3. V prípade potreby vymeňte
poškodené tesnenia dvierok. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Žiarovku smie vymieňať len servisné
stredisko. Obráťte sa na vaše
autorizované servisné stredisko.
8. INŠTALÁCIA
8.1 Umiestnenie
Pri inštalácii postupujte
podľa pokynov na inštaláciu.
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od
tepelných zdrojov, ako sú radiátory,
ohrievače vody, priame slnečné svetlo a
pod. Zabezpečte, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
8.2 Miesto inštalácie
Tento spotrebič nainštalujte do suchého
a dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
SLOVENSKY
•
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Pri prevádzke mimo
uvedeného rozsahu môže
dôjsť pri niektorých typoch
modelov k určitým funkčným
problémom. Správnu
prevádzku je možné zaručiť
len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti
týkajúce sa miesta inštalácie
spotrebiča, obráťte sa na
predajcu, na náš zákaznícky
servis alebo na najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Napájací elektrický kábel je na tento
účel vybavený príslušným kontaktom.
Ak domáca sieťová zásuvka nie je
uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
8.4 Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
8.3 Zapojenie do elektrickej
siete
•
Pred pripojením sa presvedčte, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú
parametrom vašej domácej elektrickej
siete.
UPOZORNENIE!
Pri inštalácii postupujte
podľa pokynov na inštaláciu.
9. ZVUKY
Počas bežnej prevádzky spotrebič vydáva zvuky (kompresor, chladiaci okruh).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
55
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
56
www.aeg.com
SSSRRR!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
SSSRRR!
CRACK!
BLUBB!
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
10.1 Technické údaje
Rozmery výklenku
Výška
mm
1780
Šírka
mm
560
Hĺbka
mm
550
CLICK!
BRRR!
CRACK!
SLOVENSKY
Akumulačná doba
Hodín
23
Napätie
Voltov
230 - 240
Frekvencia
Hz
50
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej
57
strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
58
www.aeg.com
SLOVENSKY
59
222376665-A-102019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising