Progress | PKG1643 | User manual | Progress PKG1643 Brugermanual

Progress PKG1643 Brugermanual
Brugsanvisning
Istruzioni per l’uso
Bruksanvisning
Manual de instrucciones
Køle-/fryseskab
Frigo-Congelatore
Kombiskap
Frigorífico-congelador
PKG1643
2 Progress
INDHOLDSFORTEGNELSE
Oplysninger om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Betjening
Daglig brug
2
3
5
6
7
Råd og tips
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Tekniske data
8
9
11
13
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap, hvis de
er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med mindre de
overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf
det korrekt.
Generelt om sikkerhed
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
Progress 3
Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen,
medmindre de er anbefalet af producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending af
døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
4 Progress
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder, der
er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte op
i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
• Apparatet indeholder en pose med
tørremiddel. Dette er ikke et legetøj.
Dette er ikke mad. Skal bortskaffes
med det samme.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
ADVARSEL! Ved placering af
apparatet skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL! Brug ikke
adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data
for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under niveauet
for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger,
elektrisk stød eller brand.
Dette apparat indeholder brændbar
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
høj biologisk nedbrydelighed. Vær
omhyggelig med ikke at forårsage skade
på kølekredsløbet, der indeholder
isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre det
er angivet på apparatet som egnet af
producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Overhold opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
Indvendig belysning
ADVARSEL! Risiko for
elektrisk stød.
• Den type lampe, der anvendes til dette
apparat, er kun til
Progress 5
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for skader
på mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet person
må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb, og
rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis
afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
Service
• Brug kun originale reservedele.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
• Kontakt et autoriseret servicecenter for
at få repareret apparatet.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Placering
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler, direkte
sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere
frit omkring kabinettets bagside.
Placering
Installér apparatet på et tørt sted med god
udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de betjenes
uden for dette interval. Der kan
kun garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du er i
tvivl om, hvor du kan installere
apparatet, bedes du henvende
dig til sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
6 Progress
Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette
formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FORSIGTIG! Se
monteringsvejledningen vedr.
installation.
Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
BETJENING
Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
Deaktivering
Sluk for apparatet ved at dreje
termostatknappen til stilling "O".
Indstilling af temperatur
Temperaturen reguleres automatisk.
1. Drej termostatknappen mod lavere
indstillinger for at vælge minimum
køling.
2. Drej termostatknappen mod højere
indstillinger for at vælge maksimal
køling.
Normalt er en mellemindstilling
mest passende.
Når den præcise indstilling
vælges, skal man dog huske
på, at temperaturen i apparatet
afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte døren åbnes
• mængden af madvarer
• apparatets placering.
FORSIGTIG! Hvis den
omgivende temperatur er høj,
eller apparatet er helt fyldt, og
apparatet står på den laveste
temperatur, kan kompressoren
køre konstant, så der dannes
rim eller is på bagvæggen. Hvis
det sker, sættes
termostatknappen på en højere
temperatur, så den
automatiske afrimning starter,
og strømforbruget dermed
falder.
Progress 7
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG! Brug ikke
vaskemidler, skurepulver, chlor
eller oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets overflade.
Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden op, til den
kommer fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
Temperaturlampe
Køleskabet er udstyret med
temperaturindikatoren for korrekt
opbevaring af madvarer. Symbolet på
apparatets sidevæg angiver det koldeste
område i køleskabet.
Hvis OK viser (A), kan der lægges friske
madvarer i området, der er angivet med
symbolet, hvis ikke (B), justeres
temperaturvælgeren til en koldere
indstilling, og temperaturindikatoren
kontrolleres igen efter 12 timer.
A
OK
B
OK
Når du har sat de friske
madvarer i apparatet eller efter
at have åbnet døren flere
gange i træk eller i en lang
periode, er det normalt, at
lampen ikke vises OK. Vent
mindst 12 timer, inden du
genjusterer
temperaturvælgeren.
8 Progress
Frysning og opbevaring af
dybfrost
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning
af friske madvarer og til opbevaring af
frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: i så fald
forlænges tilberedningstiden.
Når skabet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt,
skal det køre i mindst 2 timer på højere
indstillinger, inden der lægges madvarer
ind.
Isterningbakker
For at indfryse mad skal du lægge det i
det øverste rum.
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen, der er anbragt indvendigt i
skabet.
Fryseprocessen varer 24 timer, og under
denne periode må der ikke tilføjes anden
mad, der skal nedfryses.
Brug ikke metalgenstande til at
tage bakkerne ud af
frostrummet.
1. Fyld vand i disse bakker
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
Når fryseprocessen er færdig, kan du
gendanne den tidligere indstillede
temperatur.
Hvis madvarerne optøs ved et
uheld (f.eks. som følge af
strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal
madvarerne enten spises eller
tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling).
RÅD OG TIPS
Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
Progress 9
Råd om køling af friske
madvarer
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet.
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den.
Råd om køling
Nyttige tip:
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden
over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i
højst 1-2 dage.
• Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og
stil på en hvilken som helst hylde.
• Frugt og grønt: rengør grundigt og læg i
en speciel skuffe. Bananer, kartofler,
løg og hvidløg må ikke lægges i
køleskab, med mindre de er pakket ind.
• Smør og ost: anbring i en særlig lufttæt
beholder eller pak det ind i alufolie eller
i en polyætylenpose for at udelukke så
meget luft som muligt.
• Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
Råd om frysning
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
• For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
• Pak maden ind i aluminiumsfolie eller
polyætylen. Sørg for, at pakkerne er
lufttætte.
• For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
• Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af
frostvarer
• Sikr dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
• Sørg for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle advarsler
FORSIGTIG! Kobl apparatet
fra strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst form
for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
10 Progress
Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG! Undgå at trække
i, flytte eller beskadige evt. rør
og/eller ledninger i apparatet.
FORSIGTIG! Undgå at
beskadige kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og kompressoren
bag på skabet med en børste, hvis der
er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser. Afrimningsvandet
ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
Afrimning af fryseren
FORSIGTIG! Brug aldrig
skarpe metalgenstande til at
skrabe rim af fryseren. Det kan
beskadige den. Brug ikke
mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til
at fremskynde optøningen,
medmindre det er anbefalet af
producenten. Hvis
dybfrostvarernes temperatur er
steget under afrimningen, kan
det forkorte deres holdbarhed.
Ca. 12 timer før afrimningen
indstilles termostatknappen til
en lavere temperatur for at
opbygge tilstrækkelig ekstra
køling til afbrydelsen i driften.
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
3-5 mm tykt.
1. Sluk for apparatet, og tag elstikket ud
af stikkontakten.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem
ind i flere lag avispapir, og læg dem et
koldt sted.
ADVARSEL! Rør ikke
frostvarer med våde
hænder. Hænderne kan
fryse fast til pakken.
3. Lad døren stå åben.
Sæt evt. en grydefuld varmt vand i
frostafdelingen for at fremskynde
optøningen. Fjern efterhånden de
stykker is, der går løs under
afrimningen.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres
skabet grundigt af indvendigt.
5. Tænd for apparatet.
Læg madvarerne på plads i
frostafdelingen efter tre timer.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
Progress 11
1.
2.
3.
4.
5.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Afrim apparatet (om nødvendigt).
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
FORSIGTIG! Hvis der skal
være tændt for apparatet: Bed
nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver
fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Opløsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for appara‐
tet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkon‐
takten.
Der er ingen strøm i stik‐
kontakten.
Prøv at tilslutte et andet elek‐
trisk apparat til den pågælden‐
de stikkontakt. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæ‐
ren".
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kon‐
trollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempe‐
ratur.
Se klimaklassediagrammet på
typepladen.
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de læg‐
ges i.
Døren er ikke lukket rig‐
tigt.
Se under "Lukning af lågen".
Døren er ikke lukket kor‐
rekt, eller pakningen er
defekt/snavset.
Se under "Lukning af lågen".
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele ti‐
den.
Der er for meget rim og is.
12 Progress
Problemer
Mulige årsager
Opløsning
Proppen til afløbet er ikke
sat rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rigtigt i.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Der løber vand ned ad bag‐
pladen i køleskabet.
Rimen smelter på bagpla‐
den under den automati‐
ske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand inde i køle‐
skabet.
Madvarer forhindrer, at
vandet løber ned i vand‐
beholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ik‐
ke tilsluttet fordampnings‐
bakken over kompresso‐
ren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen i apparatet er
for lav/høj.
Temperaturen er ikke ind‐
stillet korrekt.
Vælg en højere/lavere tempe‐
ratur.
Døren er ikke lukket rig‐
tigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes
i skabet.
Der er lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Læg færre madvarer i ad gan‐
gen.
Tykkelsen af rimen er over
4-5 mm.
Afrim apparatet.
Lågen er blevet åbnet for
tit.
Åbn kun lågen, når det er nød‐
vendigt.
Der cirkulerer ikke kold luft
i apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en
indvendig LED-pære med lang
holdbarhed.
Det anbefales kraftigt kun at
bruge originale reservedele.
Progress 13
Brug kun LED-pærer (E14base). Den maksimale effekt er
angivet på lampeenheden.
FORSIGTIG! Tag stikket ud af
kontakten.
1. Brug fingrene til at sprede begge sider
af det transparente dæksel en smule
for at afhægte dem og frakoble
dækslet ved at trække i pileretningen.
1
2
1
2. Udskift pæren med en, der har de
samme karakteristika, og som er
specielt beregnet til
husholdningsapparater.
3. Genmontér lampedækslet.
4. Sæt stikket i stikkontakten.
5. Åbn lågen.
Se efter, at lampen lyser.
Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
TEKNISKE DATA
Produktdatablad
Varemærk
Progress
Model
PKG1643
Kategori
7. Køleskab med frostboks
Energieffektivitetsklasse
A+
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug
vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets
placering
274
Nettorumfang i liter, køleskab
160
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
232
Nettorumfang i liter, fryser
72
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
14 Progress
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorum‐
fang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis det
er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
Nej
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
22
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
4
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
36
Apparat beregnet til indbygning J/N
Ja
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af
vin J/N
Nej
Yderligere tekniske data
Nichemål
Højde
1580 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
Progress 15
INDICE
Informazioni di sicurezza
Istruzioni di sicurezza
Installazione
Funzionamento
Utilizzo quotidiano
15
16
18
19
20
Consigli e suggerimenti utili
Pulizia e cura
Risoluzione dei problemi
Dati tecnici
22
23
25
27
Con riserva di modifiche.
INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare
e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono
responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da
un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le
istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle
consultare in futuro.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a
partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche,
sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza
sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se
istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se
hanno compreso i rischi coinvolti.
Questa apparecchiatura potrebbe essere usata dai
bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni oltre che dalle
persone con disabilità diffuse e complesse, se
debitamente istruite.
Tenere lontani i bambini al di sotto dei 3 anni se non
costantemente supervisionati.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in
modo adeguato.
16 Progress
Avvertenze di sicurezza generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura è destinata ad un uso domestico
e applicazioni simili, quali:
– case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri
ambienti di lavoro,
– da clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri
ambienti residenziali
AVVERTENZA: Verificare che le aperture di ventilazione,
sia sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso, non
siano ostruite.
AVVERTENZA: Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi
artificiali non raccomandati dal produttore allo scopo di
accelerare il processo di sbrinamento.
AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito refrigerante.
AVVERTENZA: Non utilizzare apparecchiature elettriche
all'interno dei comparti di conservazione degli alimenti, ad
eccezione di quelli consigliati dal costruttore.
Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido.
Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti
abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
Non conservare in questa apparecchiatura sostanze
esplosive come bombolette spray contenenti un
propellente infiammabile.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore, dal Centro di Assistenza
Autorizzato o da una persona qualificata per evitare
situazioni di pericolo.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Installazione
AVVERTENZA! L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da personale
qualificato.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Non usare l'apparecchiatura prima di
installarla nella struttura a incasso.
Progress 17
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura, dato
che è pesante. Usare sempre i guanti
di sicurezza e le calzature adeguate.
• Assicurarsi che l'aria possa circolare
liberamente attorno all'apparecchiatura.
• In fase di prima installazione o dopo
aver girato la porta, attendere almeno 4
ore prima di collegare l'apparecchiatura
alla sorgente di alimentazione. Questo
serve a consentire all'olio di fluire
nuovamente nel compressore.
• Prima di eseguire eventuali operazioni
sull'apparecchiatura (ad esempio
invertire la porta), togliere la spina dalla
presa di corrente.
• Non installare l'apparecchiatura in
prossimità di radiatori, fornelli, forni o
piani di cottura.
• Non esporre l'apparecchiatura alla
pioggia.
• Non installare l'apparecchiatura dove
sia esposta alla luce solare diretta.
• Non installare questa apparecchiatura
in aree troppo umide o troppo fredde.
• Quando si sposta l'apparecchiatura,
sollevarla dal bordo anteriore, così da
non graffiare il pavimento.
• L'apparecchiatura contiene un
sacchetto di essiccante. Questo
prodotto non è un giocattolo. Questo
prodotto non è un alimento. Smaltirlo
immediatamente.
Collegamento elettrico
AVVERTENZA! Rischio di
incendio e scossa elettrica.
AVVERTENZA! In fase di
posizionamento
dell'apparecchiatura, verificare
che il cavo di alimentazione
non sia intrappolato o
danneggiato.
AVVERTENZA! Non utilizzare
prese multiple e prolunghe.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra.
• Verificare che i parametri sulla
targhetta siano compatibili con le
indicazioni elettriche dell'alimentazione.
• Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.
• Accertarsi di non danneggiare i
componenti elettrici (ad es. la spina di
alimentazione, il cavo di alimentazione,
il compressore). Contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato o un elettricista
per sostituire i componenti elettrici.
• Il cavo di alimentazione deve rimanere
sotto il livello della spina di
alimentazione.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine dell'installazione.
Verificare che la spina di alimentazione
rimanga accessibile dopo
l'installazione.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
Utilizzare
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni, scottature o scosse
elettriche.
L'apparecchiatura contiene gas
infiammabile, isobutano (R600a), un gas
naturale con un alto livello di compatibilità
ambientale, Fare attenzione a non
danneggiare il circuito refrigerante che
contiene isobutano.
• Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
• Non introdurre apparecchiature
elettriche (ad es. gelatiere)
nell'apparecchiatura se non
specificamente consentito dal
produttore.
• Nel caso di danno al circuito
refrigerante, assicurarsi che non si
sviluppino fiamme libere e scintille nel
locale. Aerare bene l'ambiente.
18 Progress
• Non appoggiare oggetti incandescenti
sulle parti in plastica
dell'apparecchiatura.
• Non introdurre bevande analcoliche nel
vano congelatore. Si verrà a creare una
pressione nel contenitore della
bevanda.
• Non conservare gas e liquidi
infiammabili nell'apparecchiatura.
• Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
• Non toccare il compressore o il
condensatore. Sono incandescenti.
• Non togliere o toccare gli oggetti nel
vano congelatore con le mani bagnate
o umide.
• Non ricongelare del cibo
precedentemente scongelato.
• Attenersi alle istruzioni per la
conservazione riportate sulla
confezione del cibo surgelato.
Luce interna
AVVERTENZA! Pericolo di
scosse elettriche.
• Il tipo di lampada utilizzata per questa
apparecchiatura è adatta soltanto agli
elettrodomestici. Non usarle per
l'illuminazione di casa.
Pulizia e cura
AVVERTENZA! Vi è il rischio
di ferirsi o danneggiare
l'apparecchiatura.
• Prima di eseguire qualunque intervento
di manutenzione, spegnere
l'apparecchiatura ed estrarre la spina
dalla presa.
• L'unità refrigerante di questa
apparecchiatura contiene idrocarburi.
L’unità deve essere ricaricata ed
ispezionata esclusivamente da
personale qualificato.
• Controllare regolarmente lo scarico
dell'apparecchiatura e, se necessario,
pulirlo. L'ostruzione dello scarico può
causare un deposito di acqua di
sbrinamento sul fondo
dell'apparecchiatura.
Assistenza Tecnica
• Per riparare l'apparecchiatura
contattare il Centro di Assistenza
Autorizzato.
• Utilizzare esclusivamente ricambi
originali.
Smaltimento
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni o soffocamento.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
• Rimuovere la porta per evitare che
bambini e animali domestici rimangano
chiusi all’interno dell’apparecchiatura.
• Il circuito refrigerante e i materiali di
isolamento di questa apparecchiatura
rispettano l'ozono.
• La schiuma isolante contiene gas
infiammabili. Contattare le autorità
locali per ricevere informazioni su come
smaltire correttamente
l'apparecchiatura.
• Non danneggiare i componenti
dell'unità refrigerante che si trovano
vicino allo scambiatore di calore.
INSTALLAZIONE
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Ubicazione
Consultare le istruzioni di
montaggio per l'installazione.
Progress 19
Per garantire prestazioni ottimali,
l'apparecchiatura deve essere installata
lontano da fonti di calore (termosifoni,
boiler, luce solare diretta, ecc.). Verificare
che sul lato posteriore sia garantita
un'adeguata circolazione dell'aria.
Luogo d'installazione
Installare l'apparecchiatura in un luogo
asciutto, ben ventilato, la cui temperatura
ambiente corrisponda alla classe climatica
indicata sulla targhetta dei dati del
modello:
Classe
clima‐
tica
Temperatura ambiente
SN
da +10°C a + 32°C
N
da +16°C a + 32°C
ST
da +16°C a + 38°C
T
da +16°C a + 43°C
sulla targhetta dei dati corrispondano a
quelle dell'impianto domestico.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra. La spina del cavo di
alimentazione è dotata di un apposito
contatto. Se la presa di corrente
dell'impianto domestico non è collegata
a terra, allacciare l'apparecchiatura a
una presa di terra separata in
conformità alle norme in vigore,
rivolgendosi a un elettricista qualificato.
• Il produttore declina ogni responsabilità
qualora le suddette precauzioni di
sicurezza non vengano rispettate.
• Questa apparecchiatura è conforme
alle direttive CEE.
Requisiti di ventilazione
In alcuni modelli potrebbero
verificarsi delle anomalie se
non si rispettano le
temperature indicate. Il corretto
funzionamento può essere
garantito solo nel rispetto delle
temperature indicate. In caso di
dubbi sul luogo di installazione
dell'apparecchiatura, contattare
il venditore, il nostro Centro di
Assistenza o il rivenditore
autorizzato più vicino.
Collegamento elettrico
Il flusso d'aria dietro l'apparecchiatura
deve essere sufficiente.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ATTENZIONE! Consultare le
istruzioni di montaggio per
l'installazione.
• Prima di inserire la spina, verificare che
la tensione e la frequenza riportate
FUNZIONAMENTO
Accensione
Spegnimento
1. Inserire la spina nella presa a muro.
2. Impostare il regolatore di temperatura
su un livello medio, ruotandolo in
senso orario.
Per spegnere l’apparecchiatura, ruotare il
regolatore di temperatura in posizione "O".
20 Progress
Regolazione della temperatura
La temperatura viene regolata
automaticamente.
1. Impostare il regolatore di temperatura
su un livello basso per ottenere un
raffreddamento minimo.
2. Ruotare il regolatore di temperatura
verso l'impostazione massima per
aumentare l'intensità del
raffreddamento.
In condizioni normali, si
consiglia di utilizzare una
regolazione media.
Tuttavia, è importante ricordare
che la temperatura all'interno
dell'apparecchiatura dipende
dai seguenti fattori:
• temperatura ambiente,
• frequenza di apertura della
porta,
• quantità di alimenti
conservati,
• Posizione
dell'apparecchiatura.
ATTENZIONE! Se la
temperatura ambiente è
elevata o l'apparecchiatura è a
pieno carico, l'impostazione
alla temperatura minima può
causare l'attivazione ininterrotta
del compressore e la
formazione di brina sulla parete
posteriore. In questo caso,
impostare una temperatura più
elevata per consentire lo
sbrinamento automatico e
ridurre così il consumo di
energia.
UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per la
prima volta, lavare l'interno e gli accessori
con acqua tiepida e sapone neutro per
eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi,
quindi asciugare accuratamente.
ATTENZIONE! Non usare
detergenti, polveri abrasive,
detergenti a base di cloro od
olio, dato che potrebbero
danneggiare le finiture.
Posizionamento dei ripiani della
porta
Per facilitare l'introduzione di alimenti di
diverse dimensioni, i ripiani della porta
possono essere posizionati ad altezze
differenti.
1. Tirare gradualmente il ripiano fino a
che non si libera.
2. Riposizionare secondo necessità.
Progress 21
Ripiani rimovibili
Le guide presenti sulle pareti del
frigorifero permettono di posizionare i
ripiani a diverse altezze.
A
OK
B
OK
Dopo aver collocato gli alimenti
freschi nell'apparecchiatura o
dopo aver aperto la porta
ripetutamente per un intervallo
prolungato, è normale
l'indicatore non mostri OK.
Attendere almeno 12 ore prima
di regolare nuovamente il
controller della temperatura.
Congelamento e conservazione
di alimenti surgelati
Il vano congelatore è adatto al
congelamento di cibi freschi e alla
conservazione a lungo termine di alimenti
congelati e surgelati.
Al primo avvio o dopo un periodo di non
utilizzo, lasciare in funzione
l'apparecchiatura per almeno 2 ore con
una regolazione alta prima di introdurre gli
alimenti.
Per garantire una corretta
circolazione dell'aria, non
spostare il ripiano in vetro
posto sopra il cassetto delle
verdure.
Indicatore della temperatura
Per una corretta conservazione del cibo, il
frigorifero è corredato di un indicatore di
temperatura. Il simbolo sulla parete
laterale dell'apparecchiatura indica la zona
più fredda del frigorifero.
Se appare OK (A), introdurre il cibo fresco
nello spazio indicato dal simbolo, se al
contrario appare (B), portare la manopola
di regolazione della temperatura a un
livello più basso e attendere 12 ore prima
di controllare di nuovo l'indicatore della
temperatura.
Per congelare gli alimenti freschi,
collocare nello lo scomparto superiore.
La quantità massima di alimenti
congelabili in 24 ore è riportata sulla
targhetta dei dati, un'etichetta presente
sulle pareti interne dell'apparecchiatura.
Il processo di congelamento dura 24 ore:
finché non è concluso, non aggiungere
altro cibo da congelare
Al termine del processo di congelamento
sarà possibile ripristinare la temperatura
impostata in precedenza.
22 Progress
Se si verifica un'interruzione
della corrente elettrica di durata
superiore al "tempo di risalita"
indicato nella tabella dei dati
tecnici, il cibo scongelato deve
essere consumato rapidamente
o cucinato immediatamente e
quindi ricongelato (dopo il
raffreddamento).
Scongelamento
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o
congelati possono essere scongelati nel
vano frigorifero o, per un processo più
veloce, a temperatura ambiente.
Gli alimenti divisi in piccole porzioni
possono essere cucinati direttamente,
senza essere prima scongelati: in questo
caso, tuttavia, la cottura durerà più a
lungo.
Produzione di cubetti di
ghiaccio
Questa apparecchiatura è dotata di una o
più vaschette per la produzione di cubetti
di ghiaccio.
Non usare strumenti metallici
per estrarre le vaschette dal
vano congelatore.
1. Riempire d’acqua le vaschette
2. Introdurre le vaschette per il ghiaccio
nel vano congelatore.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
Rumori normali durante il
funzionamento
I seguenti rumori sono da considerarsi
normali:
• Un gorgoglio o borbottio dalle
serpentine quando viene pompato il
refrigerante.
• Un ronzio o un rumore pulsante dal
compressore quando viene pompato il
refrigerante.
• Uno schiocco improvviso dall'interno
dell'apparecchiatura causato dalla
dilatazione termica (fenomeno fisico
naturale e non pericoloso).
• Un lieve scatto dal regolatore della
temperatura quando il compressore si
accende e si spegne.
Consigli per il risparmio
energetico
• Non aprire frequentemente la porta e
limitare il più possibile i tempi di
apertura.
Consigli per la refrigerazione
dei cibi freschi
• Non introdurre alimenti o liquidi caldi
nel vano frigorifero
• Coprire o avvolgere gli alimenti, in
particolare quelli con un gusto o un
aroma forte.
• Disporre gli alimenti in modo da
consentire una corretta circolazione
dell’aria.
Consigli per la refrigerazione
Consigli utili:
• Carne (tutti i tipi): deve essere avvolta
in appositi sacchetti e collocata sul
ripiano di vetro, sopra il cassetto delle
verdure. La carne può essere
conservata al massimo per 1-2 giorni.
• Alimenti cotti, piatti freddi: coprirli e
metterli su un ripiano qualsiasi.
• Frutta e verdura: pulire accuratamente
e riporla in un apposito cassetto. Non
conservare in frigorifero banane,
patate, cipolle o aglio se non
confezionati
• Burro e formaggio: riporli in un apposito
contenitore sottovuoto oppure
avvolgerli in un foglio di alluminio o in
un sacchetto di polietilene per limitare il
più possibile la presenza di aria.
• Bottiglie: chiuderle con un tappo e
conservarle sul ripiano portabottiglie
Progress 23
della porta, o (se presente) sulla griglia
portabottiglie.
Consigli per il congelamento
• Congelare solo alimenti freschi, di
ottima qualità e accuratamente lavati.
• Per congelare e scongelare in modo
più efficace, suddividere gli alimenti in
piccole porzioni.
• Avvolgere il cibo in pellicola di alluminio
o polietilene. Accertarsi che le
confezioni siano a tenuta stagna.
• Al fine di evitare gli aumenti di
temperatura di alimenti già congelati,
non mettere alimenti freschi scongelati
nelle immediate vicinanze.
• I cibi magri si conservano meglio e più
a lungo di quelli grassi. Il sale riduce la
durata di conservazione dei cibi.
• Non mangiare i cubetti di ghiaccio, i
ghiaccioli o granite subito dopo averli
tolti dal congelatore. Rischio di sintomi
da congelamento.
• È consigliabile riportare su ogni
confezione la data di congelamento, in
modo da poter controllare il tempo di
conservazione.
Consigli per la conservazione
dei surgelati
• Controllare che i surgelati esposti nei
punti vendita non presentino segni di
interruzione della catena del freddo
• Il tempo di trasferimento dei surgelati
dal punto vendita al congelatore
domestico deve essere il più breve
possibile
• Una volta scongelati, gli alimenti si
deteriorano rapidamente e non
possono essere ricongelati.
• Non superare la durata di
conservazione indicata sulla
confezione.
PULIZIA E CURA
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Avvertenze generali
ATTENZIONE! Prima di
qualsiasi intervento di
manutenzione, estrarre la spina
dalla presa.
Questa apparecchiatura
contiene idrocarburi nell’unità
di raffreddamento, pertanto le
operazioni di manutenzione e
ricarica devono essere
eseguite esclusivamente da
personale autorizzato.
Gli accessori e i componenti
dell’apparecchiatura non sono
lavabili in lavastoviglie.
Pulizia periodica
ATTENZIONE! Evitare di tirare,
spostare o danneggiare tubi
e/o cavi all'interno
dell'apparecchiatura.
ATTENZIONE! Non
danneggiare il sistema
refrigerante.
L'apparecchiatura deve essere pulita
regolarmente:
1. Lavare l'interno e gli accessori con
acqua tiepida e sapone neutro.
2. Ispezionare regolarmente le
guarnizioni della porta ed eliminare
con un panno umido tracce di sporco e
residui.
3. Risciacquare e asciugare
accuratamente.
4. Pulire il condensatore e il compressore
sul retro dell'apparecchiatura con una
spazzola.
24 Progress
Ciò migliorerà le prestazioni
dell'apparecchiatura riducendone i
consumi di energia.
Sbrinamento del frigorifero
Durante l'uso normale, la brina viene
eliminata automaticamente
dall'evaporatore del vano frigorifero ogni
volta che il motocompressore si arresta.
L'acqua di sbrinamento giunge attraverso
un condotto in un apposito recipiente
posto sul retro dell'apparecchiatura, sopra
il motocompressore, dove evapora.
È importante pulire periodicamente il foro
di scarico dell'acqua di sbrinamento,
situato al centro del canale sulla parete
posteriore, per evitare che l'acqua
fuoriesca sugli alimenti.
Sbrinamento del congelatore
ATTENZIONE! Per rimuovere
la brina dall'evaporatore, non
usare utensili metallici appuntiti
che possano danneggiarlo.
Non usare dispositivi meccanici
o altri mezzi artificiali non
raccomandati dal produttore
allo scopo di accelerare il
processo di sbrinamento. Un
aumento della temperatura dei
surgelati durante lo
sbrinamento può ridurre la loro
durata di conservazione.
Circa 12 ore prima dello
sbrinamento, impostare una
temperatura più bassa per
accumulare una riserva di
freddo sufficiente per
l'interruzione del
funzionamento.
È normale che sui ripiani del congelatore
e intorno allo scomparto superiore si formi,
col tempo, uno strato di brina.
Quando tale strato raggiunge uno
spessore di circa 3 - 5 mm, è necessario
procedere allo sbrinamento del vano
congelatore.
1. Spegnere l'apparecchiatura o estrarre
la spina della presa a parete.
2. Rimuovere i surgelati, avvolgerli in
alcuni strati di carta di giornale e riporli
in un luogo fresco.
AVVERTENZA! Non
toccare il cibo congelato
con le mani bagnate. Le
mani potrebbero aderire
all'alimento congelato.
3. Lasciare la porta aperta.
Per accelerare il processo di
sbrinamento, collocare un recipiente di
acqua calda nel vano congelatore.
Rimuovere inoltre i pezzi di ghiaccio
che si staccano prima che lo
sbrinamento sia completo.
4. Una volta completato lo sbrinamento,
asciugare accuratamente l'interno.
5. Accendere l’apparecchiatura.
Dopo tre ore reintrodurre nel vano
congelatore gli alimenti precedentemente
rimossi.
Periodi di non utilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata
per un lungo periodo, adottare le seguenti
precauzioni:
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla rete
elettrica.
2. Estrarre tutti gli alimenti
3. Scongelare l'apparecchiatura (ove
necessario).
Progress 25
4. Pulire l'apparecchiatura e tutti gli
accessori.
5. Lasciare la porta/le porte socchiuso/i
per evitare la formazione di odori
sgradevoli.
ATTENZIONE! Se si desidera
mantenere l'apparecchiatura
accesa, farla controllare
periodicamente per evitare che
gli alimenti si deteriorino in
caso di interruzione della
corrente elettrica.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Cosa fare se...
Problema
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchiatura non fun‐
ziona.
L'apparecchio è spento.
Accendere l’apparecchiatura.
La spina non è inserita
correttamente nella presa
di alimentazione.
Inserire correttamente la spina
nella presa di alimentazione.
Assenza di tensione nella
presa di alimentazione.
Collegare alla presa di alimen‐
tazione un altro apparecchio
elettrico. Rivolgersi ad un elet‐
tricista qualificato.
La lampadina è in modali‐
tà stand-by.
Chiudere e riaprire la porta.
La lampada è guasta.
Fare riferimento alla sezione
"Sostituzione della lampada".
La temperatura impostata
non è corretta.
Fare riferimento a "Funziona‐
mento".
Sono stati introdotti molti
alimenti contemporanea‐
mente.
Attendere alcune ore e ricon‐
trollare la temperatura.
La temperatura ambiente
è troppo alta
Fare riferimento al grafico del‐
la classe climatica sulla tar‐
ghetta dei dati.
Gli alimenti introdotti nel‐
l'apparecchiatura erano
troppo caldi.
Lasciar raffreddare gli alimenti
a temperatura ambiente prima
di introdurli.
la porta non è chiusa cor‐
rettamente.
Consultare la sezione "Chiu‐
sura della porta".
La lampadina non si accen‐
de.
Il compressore rimane sem‐
pre in funzione.
26 Progress
Problema
Possibile causa
Soluzione
Presenza di brina eccessiva.
La porta non è stata chiu‐
sa correttamente o la
guarnizione è deformata/
sporca.
Consultare la sezione "Chiu‐
sura della porta".
Il tappo dello scarico del‐
l'acqua non è posizionato
correttamente.
Posizionare il tappo corretta‐
mente.
La temperatura impostata
non è corretta.
Fare riferimento a "Funziona‐
mento".
Scorre dell'acqua sul pan‐
nello posteriore del frigorife‐
ro.
Durante lo sbrinamento
automatico, la brina che si
forma sul pannello poste‐
riore si scioglie.
Non si tratta di un'anomalia.
Scorre dell'acqua all'interno
del frigorifero.
Gli alimenti impediscono
all'acqua di scorrere nel‐
l'apposito collettore.
Evitare di disporre gli alimenti
direttamente contro la parete
posteriore.
Lo scarico dell'acqua è
ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
Presenza di acqua sul pavi‐
mento.
L'acqua di sbrinamento
non viene scaricata nella
bacinella di evaporazione
posta sopra il compresso‐
re.
Collegare lo scarico dell'acqua
di sbrinamento alla bacinella
di evaporazione.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è trop‐
po bassa/troppo alta.
Il regolatore della tempe‐
ratura non è impostato
correttamente.
Impostare una temperatura
superiore/inferiore.
la porta non è chiusa cor‐
rettamente.
Consultare la sezione "Chiu‐
sura della porta".
La temperatura degli ali‐
menti è troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti,
lasciarli raffreddare a tempera‐
tura ambiente.
Sono stati introdotti molti
alimenti contemporanea‐
mente.
Aggiungere gli alimenti un po‐
co alla volta.
Lo spessore dello strato di
brina supera i 4 - 5 mm.
Sbrinare l'apparecchiatura.
Il coperchio viene aperto
frequentemente.
Aprire la porta solo se neces‐
sario.
L'aria fredda non circola
correttamente all'interno
dell'apparecchio.
Adottare le misure necessarie
per garantire una corretta cir‐
colazione dell'aria fredda.
Progress 27
Se il consiglio non da risultati,
contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato più
vicino.
Sostituzione della lampadina
L'apparecchiatura è dotata di
una lampadina interna a LED a
lunga durata.
Consigliamo caldamente di
servirsi unicamente di pezzi di
ricambio originali.
Usare solo lampadine LED
(base E14). La potenza
massima è indicata sull'unità
lampada.
2. Sostituire la lampadina con una della
stessa potenza e con caratteristiche
identiche, specificamente studiata per
gli elettrodomestici.
3. Rimontare il coprilampada.
4. Inserire la spina nella presa.
5. Apire l'oblò.
Controllare che la luce si accenda.
Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta.
Leggere attentamente le istruzioni di
montaggio.
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni
difettose. Contattare il Centro di
Assistenza autorizzato.
ATTENZIONE! Estrarre la
spina dalla presa di corrente.
1. Con le dita, allargare leggermente i
due lati del coperchio trasparente fino
a sbloccarli, quindi staccare il
coperchio tirandolo nella direzione
delle frecce.
1
2
1
DATI TECNICI
Documentazione tecnica
Marchio Commerciale
Progress
Modello
PKG1643
Categoria
7. Frigo-Congelatore
28 Progress
Classe di efficienza energetica
A+
Consumo di energia in kWh/anno, basato sui risultati
di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo di‐
pende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal
luogo in cui è installato
274
Volume utile in litri, Frigorifero
160
Volume utile in litri, Stella
-
Volume utile in litri, Zona cantina
-
Volume utile in litri, Vino
-
Volume utile in litri, Totale
232
Volume utile in litri, Freezer
72
Volume utile in litri, Raffreddatore
-
Volume utile in litri, Altri scomparti
-
Numero di stelle dello scomparto freezer con il volu‐
me utile più alto (l)
****
Temperatura di progetto degli altri scomparti > 14°C
(°C), se esistente
-
Antibrina (S/N), Frigorifero
No
Antibrina (S/N), Freezer
No
Autonomia di conservazione senza energia elettrica in
h
22
Capacità di congelamento in kg/24h
4
Classe climatica
SN-N-ST-T
Temperatura ambiente più bassa alla quale è destina‐
to l'uso di questa apparecchiatura, in °C
10
Temperatura ambiente più alta alla quale è destinato
l'uso di questa apparecchiatura, in °C
43
Emissioni di rumore acustico dB(A) re1 pW
36
Apparecchiatura da incasso S/N
Sì
Apparecchio destinato esclusivamente alla conserva‐
zione del vino S/N
No
Dati tecnici aggiuntivi
Dimensioni nicchia di
incasso
Altezza
1580 mm
Larghezza
560 mm
Profondità
550 mm
Tensione
230 - 240 V
Progress 29
Frequenza
50 Hz
dell'apparecchiatura e sull'etichetta dei
valori energetici.
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
dei dati applicata sul lato esterno o interno
CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana e
a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non smaltire le apparecchiature che
riportano il simbolo insieme ai normali
rifiuti domestici. Portare il prodotto al
punto di riciclaggio più vicino o contattare
il comune di residenza.
30 Progress
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Bruk
Daglig bruk
30
31
33
34
35
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Tekniske data
36
37
39
41
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre
skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid
vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig
referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og
forstår hvilke farer som kan inntreffe.
Produktet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått passende
instruksjoner.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke er
under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres
av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den
i samsvar med lokale reguleringer.
Generell sikkerhet
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
Progress 31
Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker, kontorer
og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt de
som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av
den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere
med brennbart drivstoff i dette produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIKKERHETSANVISNINGER
Installering
ADVARSEL! Bare en
kvalifisert person må montere
dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Bruk ikke apparatet før du installerer
det i en innebygget struktur.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
• Før du utfører noen operasjoner på
apparatet (for eksempel reversering av
døren), fjern støpselet fra
stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
• Når du flytter apparatet skal du løfte det
i forkant for å unngå riper på gulvet.
32 Progress
• Apparatet inneholder en pose med
tørkemiddel. Det er ikke et leketøy. Det
er ikke mat. Kast det med samme.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
ADVARSEL! Når du plasserer
produktet, må du sørge for at
kabelen ikke er i klem eller
skadet.
ADVARSEL! Ikke bruk
grenuttak eller skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på typeskiltet
er kompatible med de elektriske
spesifikasjonene i strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks støpsel,
nettkabel, kompressor). Ta kontakt
med servicesenteret eller en elektriker
for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk
ADVARSEL! Fare for skade,
brannskader, elektrisk støt eller
brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), en naturgass
med liten innvirkning på miljøet. Vær
forsiktig så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Apparatets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med mindre
slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Ventiler
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
• Legg ikke mineralvann i fryseren. Dette
vil skape trykk i drikkebeholderen.
• Oppbevar ikke lett antennelig gass eller
væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Frys ikke tinet mat på nytt.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
Innvendig belysning
ADVARSEL! Fare for elektrisk
støt.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
Stell og rengjøring
ADVARSEL! Fare for
personskade eller skade på
produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert person.
Progress 33
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for å
reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Lokalitet
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
For å sikre best mulig effekt, monter
produktet et godt stykke borte fra
varmekilder, som radiatorer,
varmtvannsbeholdere, direkte sollys, osv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet.
Plassering
Monter dette produktet på et godt ventilert
sted der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
typeskiltet.
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Noen funksjonelle problemer
kan oppstå for enkelte typer
modeller når de opererer
utenfor dette området. Korrekt
drift kan bare garanteres
innenfor det angitte
temperaturområdet. Hvis du er
i tvil om hvor du skal montere
produktet, må du kontakte
leverandøren, kundeservicen
vår eller nærmeste
servicesenter.
Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet på
strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal produktet
koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i overensstemmelse
med EØS-direktivene.
34 Progress
Krav til ventilasjon
Luftstrømmen bak produktet må være
tilstrekkelig.
5 cm
FORSIKTIG! Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
BRUK
Slå på
1. Sett støpslet i stikkontakten.
2. Drei termostatbryteren med urviserne
til middels innstilling.
Slå av
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for
å slå av produktet.
Temperaturregulering
Temperaturen reguleres automatisk.
1. Vri temperaturregulatoren mot en
lavere innstilling for å stille inn minste
kuldenivå.
2. Drei termostatbryteren mot høyere
innstillinger for å oppnå maksimal
kjøleeffekt.
Vanligvis er middels innstilling
mest passende.
Likevel bør du huske på at
temperaturen inne i produktet
avhenger av følgende når du
velger innstilling:
• romtemperatur,
• hvor ofte døren åpnes,
• mengden mat som lagres,
• produktets plassering.
FORSIKTIG! Dersom
romtemperaturen er høy eller
det oppbevares store mengder
matvarer og produktet er
innstilt på laveste temperatur,
vil produktet muligens gå
kontinuerlig. Dermed kan det
danne seg rim på bakveggen. I
så fall må bryteren stilles på en
høyere temperatur, slik at den
automatiske
avrimingsfunksjonen aktiveres
og energiforbruket dermed
reduseres.
Progress 35
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller skurepulver,
klor eller oljebasert
vaskemiddel, da dette vil skade
finishen.
Slik plasserer du dørhyllene
For å lagre pakker av mat i forskjellige
størrelser, kan hyllene i døren plasseres i
forskjellige høyder.
1. Dra hyllen gradvis opp til den løsner.
2. Flytt etter behov.
Flyttbare hyller
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt med
en rekke spor, som gjør at hyllene kan
plasseres der de trengs.
Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom den
sikrer riktig luftsirkulasjon.
Temperaturindikator
For riktig oppbevaring av mat er
kjøleskapet utstyrt med
temperaturindikator. Symbolet på
sideveggen av produktet viser det
kaldeste området i kjøleskapet.
Hvis OK vises (A), legg inn fersk mat i
området markert med symbol, hvis ikke
(B), må du justere temperaturkontrolleren
en kaldere innstilling og vente i 12 timer
før du kontrollerer temperaturindikatoren
på nytt.
A
OK
B
OK
Etter at det er satt fersk mat inn
i produktet eller døren har blitt
åpnet gjentatte ganger eller
over en lengre periode, er det
normalt at indikatoren ikke å
vise OK. Vent minst 12 timer
før du justerer
temperaturkontrollen igjen.
36 Progress
Frysing og oppbevaring av
frossen mat
Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen
mat over lengre tid.
Når apparatet slås på for første gang eller
etter en periode der det ikke har vært i
bruk, må du la apparatet stå på i minst 2
timer på høyeste innstilling.
For å fryse mat plassert i det øverste
rommet.
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer er spesifisert på typeskiltet, en
etikett som sitter inne i apparatet.
Innfrysingsprosessen varer i 24 timer: i
løpet av denne perioden må du ikke legge
inn flere matvarer som skal fryses.
Når innfrysingsprosessen er ferdig, kan du
gjenopprette tidligere innstilt temperatur.
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye tid
du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så
fall tar tilberedningen lengre tid.
Produksjon av isbiter
Dette apparatet er utstyrt med en eller
flere brett for produksjon av isterninger.
Bruk ikke gjenstander av metall
for å fjerne brettene fra
fryseren.
1. Fyll brettene med vann
2. Plasser brettet inn i fryseseksjonen.
Dersom det oppstår tining,
f.eks. på grunn av strømbrudd,
og hvis strømmen er borte
lenger enn den verdien som er
oppført i tabellen over tekniske
egenskaper under "stigetid",
må den tinte maten brukes opp
så raskt som mulig eller
tilberedes øyeblikkelig og så
fryses inn igjen (etter
avkjøling).
RÅD OG TIPS
Normale driftslyder
Tips for strømsparing
Følgende lyder er normale under bruk:
• Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn absolutt
nødvendig.
• Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.
• En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet
pumpes.
• En plutselig knakende lyd fra innsiden
av produktet som lages av termisk
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).
• En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
Tips til kjøling av ferske
matvarer
• Ikke oppbevar varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til eller pakk inn maten, særlig
hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan
sirkulere fritt rundt den.
Progress 37
Tips til kjøling
Nyttige tips:
• Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet
forpakning og plasseres på glasshyllen
over grønnsakskuffen. Oppbevar kjøtt i
maks 1-2 dager.
• Ferdig tilberedte retter, kalde retter:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
• Frukt og grønnsaker: vask godt og
plasser i den spesialboks. Bananer,
poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de ikke
er innpakket.
• Smør og ost: plasseres i lufttette
bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/
plastfolie for å holde luft borte så godt
som mulig.
• Flasker: lukk med en kork og sett i
flaskehyllen i døren, eller (hvis det
følger med) på flaskehyllen.
Tips til frysing
• Kun ferske matprodukter av høy
kvalitet og som er godt renset bør
innfryses.
• For mer effektiv frysing og tining, kan
du dele mat i små porsjoner.
• Pakk maten i aluminiumsfolie eller
plastfolie. Sørg for at pakkene er
lufttette.
• For å unngå temperaturøkning for
allerede fryst mat må du ikke plassere
fersk ufryst mat direkte ved siden av
den.
• Magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete. Salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid.
• Ikke spis isterninger, vannis eller
iskrem like etter at du har tatt dem ut av
fryseren. Risiko for frostbitt.
• Det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du
lettere kan følge med på
oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne
matvarer
• Påse at frosne matprodukter har vært
oppbevart på riktig måte i butikken.
• Sørg for at frosne matvarer fraktes fra
butikken til fryseren din hjemme på
kortest mulig tid.
• Når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Generelle advarsler
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut
av stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i kjølekretsen.
Vedlikehold må derfor bare
utføres av autoriserte
serviceteknikere.
Tilbehøret og delene til
prduktet er ikke egnet for vask i
oppvaskmaskin.
Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG! Ikke trekk i, flytt
eller påfør skade på noen rør
og/eller kabler inne i produktet.
FORSIKTIG! Ikke ødelegg
kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
38 Progress
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene
og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver
gang kompressoren stopper.
Smeltevannet ledes ut gjennom et
dreneringsrør og ned i en beholder på
baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
for smeltevann med jevne mellomrom, for
å hindre at vannet flommer over og
drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
Ca. 12 timer før avriming velger
du en lavere temperatur for å
bygge opp tilstrekkelig
kjølereserve før driftsbruddet.
Det vil alltid dannes en viss mengde rim
på frysehyllene og rundt det øverste
rommet.
Rim av fryseren når laget av rim har blitt
ca. 3-5 mm tykt.
1. Skru av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt
inn i flere lag avispapir og legg dem på
et kaldt sted.
ADVARSEL! Ikke berør
frosne matvarer med våte
hender. Det kan gi
frostskader.
3. La døren stå åpen.
Sett en bolle med varmt vann inn i
fryseren for å få avrimingsprosessen til
å gå raskere. Fjern også stykker av is
som smelter løs før avrimingen er
ferdig.
4. Tørk innsiden av skapet grundig når
avrimingen er ferdig.
5. Slå på produktet.
Etter tre timer kan du legge maten inn i
fryseseksjonen igjen.
Perioder uten bruk
Avriming av fryseren
FORSIKTIG! Ikke bruk skarpe
metallredskaper til å skrape rim
av fordamperen, da det kan
skade den. Ikke bruk redskaper
eller utstyr som ikke
produsenten har anbefalt for å
gjøre avrimingsprosessen
raskere. En temperaturstigning
i pakkene med frossen mat
under tining, kan redusere
matens holdbarhetstid.
Når apparatet ikke brukes i lange
perioder, ta følgende forholdsregler:
1.
2.
3.
4.
5.
Koble apparatet fra strømforsyningen.
Fjern all mat.
Tin apparatet (om nødvendig).
Rengjør apparatet og alt tilbehør.
La døren(e) stå åpne for å hindre
ubehaglig lukt.
FORSIKTIG! Hvis du ønsker å
la apparatet stå på, spør noen
om å ta en titt i blant for å for å
hindre at maten blir ødelagt i
tilfelle strømbrudd.
Progress 39
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hva må gjøres hvis...
Feil
Mulig årsak
Løsning
Apparatet virker ikke.
Apparatet er slått av.
Slå på apparatet.
Støpselet sitter ikke or‐
dentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig i stik‐
kontakten.
Det er ikke strøm i stikkon‐
takten.
Koble et annet elektrisk appa‐
rat til stikkontakten. Kontakt en
autorisert elektriker.
Lampen er i standby-mo‐
dus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er innstilt
feil.
Se «Bruk».
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
merkeplaten.
Matvarene du la i appara‐
tet var for varme.
La matvarer avkjøle seg til
romtemperatur før de lagres i
apparatet.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Døren er ikke riktig lukket
eller pakningen er defor‐
mert/skitten.
Se "Lukke døren".
Vannavløpspluggen er ik‐
ke riktig plassert.
Sett vannavløpspluggen inn
på riktig måte.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se «Bruk».
Det renner vann på bakveg‐
gen av kjøleskapet.
Under den automatiske
avrimingsprosessen smel‐
ter rimet på bakveggen.
Dette er korrekt.
Det renner vann inne i kjøle‐
skapet.
Matvarer forhindrer at van‐
net får samle seg i vann‐
oppsamlingsbeholderen.
Pass på at ingen matvarer be‐
rører bakveggen.
Lampen lyser ikke.
Kompressoren arbeider uav‐
brutt.
Det er for mye rim og is.
40 Progress
Feil
Mulig årsak
Løsning
Dreneringshullet er tilstop‐
pet.
Rengjør dreneringshullet.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ik‐
ke koblet til fordamper‐
brettet over kompresso‐
ren.
Fest smeltevannsrøret til for‐
damperpannen.
Temperaturen i apparatet er
for høy/lav.
Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere tem‐
peratur.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg til
romtemperatur før du lagrer
produktene.
Mange matvarer er lagt
inn i apparatet samtidig.
Oppbevar færre matvarer inn i
apparatet på samme tid.
Tykkelsen til frosten er
større enn 4–5 mm.
Avrim apparatet.
Døren har vært åpnet for
ofte.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Det sirkulerer ikke kald luft
i apparatet.
Påse at kald luft sirkulerer i
apparatet.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
fingrene for å løsne dem, og ta av
dekselet ved å trekke det i pilens
retning.
1
Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et
ekstra holdbart LED-lys.
Det anbefales på det sterkeste
å kun bruke originale
reservedeler.
2
1
Bruk kun LED-pærer (E14sokkel). Maksimal styrke er
angitt på lampedekselet.
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut
av stikkontakten.
1. Spre begge sider av det
gjennomsiktige dekselet forsiktig med
2. Skift ut lampen med en som har
samme egenskaper og er spesielt
utviklet for husholdningsapparater.
3. Sett lampedekselet på igjen.
Progress 41
4. Sett støpslet i stikkontakten.
5. Åpne døren.
Kontroller at lyset tennes.
Lukke døren
2. Juster døren, om nødvendig. Se etter i
monteringsanvisningen.
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
service-senteret.
1. Rengjøre dørpakninger.
TEKNISKE DATA
Produktinformasjonsark
Varemerke
Progress
Modell
PKG1643
Kategori
7. Kjøleskap med fryser
Energieffektivitetsklasse
A+
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard testre‐
sultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil av‐
henge av hvordan apparatet brukes og hvor det er
plassert
274
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
160
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
232
Lagringsvolum i liter, fryser
72
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste la‐
gringsvolum (l)
****
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis
noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Nei
Frostfritt (J/N), fryser
Nei
Strømbruddsikker i t
22
Frysekapasitet i kg/24t
4
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
10
42 Progress
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
36
Innebygget apparat J/N
Ja
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende
til lagring av vin J/N
Nei
Ytterligere tekniske data
Nisjemål
Justerbar
1580 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spenning
230 – 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
utvendige eller innvendige siden av
produktet og på energietiketten.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for
å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
Progress 43
CONTENIDO
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Instalación
Funcionamiento
Uso diario
43
44
46
47
48
Consejos
Mantenimiento y limpieza
Solución de problemas
Datos técnicos
50
51
52
55
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como resultado
de una instalación o un uso incorrectos: Conserve siempre
estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras
consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan
de la experiencia y conocimientos suficientes para
manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la
supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma
segura y comprendan los riesgos.
Este aparato pueden utilizarlo niños entre 3 y 8 años, así
como las personas con minusvalías importantes y
complejas, siempre que estén bajo supervisión continua.
Es necesario mantener alejados a los niños de menos de
3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no
podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance
de los niños y deséchelo de forma adecuada.
44 Progress
Seguridad general
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato está concebido para utilizarse en
aplicaciones domésticas y similares, tales como:
– Granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas,
oficinas y otros entornos de trabajo
– Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros
entornos de tipo residencial
ADVERTENCIA: Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de
la estructura empotrada.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el proceso de
descongelación, excepto los recomendados por el
fabricante.
ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrigerante.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos eléctricos dentro
de los compartimientos para alimentos del aparato, salvo
si son del tipo recomendado por el fabricante.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el
aparato.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice
solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos metálicos.
No almacene sustancias explosivas tales como latas de
aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional cualificado
tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalación
ADVERTENCIA! Sólo un
técnico cualificado puede
instalar el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• No utilice el aparato antes de instalarlo
en la estructura empotrada.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
Progress 45
• Asegúrese de que el aire pueda
circular alrededor del aparato.
• En la primera instalación otras invertir
el sentido de apertura de la puerta,
espere al menos 4 horas antes de
conectar el aparato a la alimentación
eléctrica. Esto es para permitir que el
aceite regrese al compresor.
• Desenchufe siempre el aparato antes
de llevar a cabo cualquier operación,
por ejemplo cambiar el sentido de
apertura de la puerta.
• No instale el aparato cerca de
radiadores, cocinas, hornos o placas
de cocción.
• No exponga el aparato a la lluvia.
• No instale el aparato donde reciba luz
solar directa.
• No instale este aparato en áreas
excesivamente húmedas o frías.
• Al mover el aparato, levántelo por el
borde frontal para no arañar el suelo.
• El aparato contiene una bolsa de
desecante. No se trata de un juguete.
No es un alimento. No olvide
desecharlo inmediatamente.
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendios y descargas
eléctricas.
ADVERTENCIA! Al colocar el
producto, asegúrese de que el
cable de alimentación no
queda atrapado o doblado.
ADVERTENCIA! No utilice
adaptadores de enchufes
múltiples ni cables
prolongadores.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Asegúrese de que los parámetros de la
placa de características son
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.
• Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
• Asegúrese de no provocar daños en
los componentes eléctricos (como
enchufe, cable de alimentación,
compresor). Póngase en contacto con
un electricista o con el servicio técnico
autorizado para cambiar los
componentes eléctricos.
• El cable de alimentación debe estar por
debajo del nivel del enchufe de
alimentación.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese de
tener acceso al enchufe del suministro
de red una vez finalizada la instalación.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
Uso del aparato
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones, quemaduras,
descargas eléctricas o
incendios.
El aparato contiene un gas
inflamable, isobutano (R600a), un gas
natural con alto grado de compatibilidad
medioambiental. Tenga cuidado para no
dañar el circuito de refrigerante que
contiene isobutano.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• No utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas de hacer helados)
dentro de aparatos de refrigeración,
salvo que el fabricante haya autorizado
su utilización.
• Si se daña el circuito del refrigerante,
evite las llamas y fuentes de ignición
en la habitación. Ventile la habitación.
• No toque con elementos calientes las
piezas de plástico del aparato.
• No coloque bebidas con gas en el
congelador. Se creará presión en el
contenedor de la bebida.
• No almacene gas ni líquido inflamable
en el aparato.
46 Progress
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima del
aparato.
• No toque el compresor ni el
condensador. Están calientes.
• No retire ni toque elementos del
compartimento congelador con las
manos húmedas o mojadas.
• No vuelva a congelar alimentos que se
hayan descongelado.
• Siga las instrucciones del envase de
los alimentos congelados.
Luz interna
ADVERTENCIA! Riesgo de
descarga eléctrica.
• El tipo de luz utilizada para este
aparato es específica para aparatos
domésticos. No debe utilizarse para la
iluminación doméstica.
Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA! Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
• Antes de proceder con el
mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
• Este equipo contiene hidrocarburos en
la unidad de refrigeración. Solo una
persona cualificada debe realizar el
mantenimiento y la recarga de la
unidad.
• Examine periódicamente el desagüe
del aparato y límpielo si fuera
necesario. Si el desagüe se bloquea, el
agua descongelada se acumulará en la
base del aparato.
Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con un centro de servicio
autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
Desecho
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones o asfixia.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
• Retire la puerta para evitar que los
niños y las mascotas queden
encerrados en el aparato.
• El circuito del refrigerante y los
materiales aislantes de este aparato no
dañan la capa de ozono.
• La espuma aislante contiene gas
inflamable. Póngase en contacto con
las autoridades locales para saber
cómo desechar correctamente el
aparato.
• No dañe la parte de la unidad de
refrigeración que está cerca del
intercambiador de calor.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Ubicación
Consulte las instrucciones de
montaje para la instalación.
Para garantizar el mejor rendimiento,
instale el aparato alejado de fuentes de
calor, como radiadores, calderas, luz solar
directa, etc. Asegúrese también de que el
aire puede circular sin obstáculos por la
parte trasera del aparato.
Colocación
Instale el aparato en un lugar interior seco
y bien ventilado en el que la temperatura
ambiente se corresponda con la clase
climática indicada en la placa de
características del aparato.
Progress 47
Clase
climá‐
tica
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
Se puede producir algún
problema de funcionamiento en
algunos modelos cuando se
usan fuera de ese rango. Solo
se puede garantizar el correcto
funcionamiento dentro del
rango de temperatura
especificado. Si tiene cualquier
duda respecto al lugar de
instalación del aparato,
consulte al vendedor, a nuestro
servicio de atención al cliente o
al servicio técnico autorizado
más cercano.
suministra con un contacto para tal fin.
Si la toma de red de la vivienda carece
de conexión a tierra, conecte el aparato
a una toma de tierra conforme con la
normativa, después de consultar a un
electricista profesional
• El fabricante declina toda
responsabilidad si no se toman las
precauciones antes indicadas.
• Este aparato cumple las directivas
CEE.
Requisitos de ventilación
El aire debe poder circular libremente por
la parte posterior del aparato.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Conexión eléctrica
• Antes de conectar el aparato,
compruebe que el voltaje y la
frecuencia indicados en la placa de
datos técnicos se corresponden con el
suministro de la vivienda.
• El aparato debe conectarse a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se
PRECAUCIÓN! Consulte las
instrucciones de montaje para
la instalación.
FUNCIONAMIENTO
Encendido
Regulación de la temperatura
1. Introduzca el enchufe en la toma de
pared.
2. Gire el regulador de temperatura hacia
la derecha, a un ajuste intermedio.
La temperatura se regula
automáticamente.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador
de temperatura hasta la posición "O".
1. Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más bajos para obtener el frío
mínimo.
2. Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más altos para obtener el frío
máximo.
48 Progress
Lo más idóneo es ajustar la
temperatura en una posición
intermedia.
Sin embargo, el ajuste exacto
debe elegirse teniendo en
cuenta que la temperatura
interior del aparato depende
de:
• temperatura ambiente,
• la frecuencia con que se
abre la puerta,
• la cantidad de alimentos
guardados,
• ubicación del aparato.
PRECAUCIÓN! Si la
temperatura ambiente es
elevada o el aparato está
totalmente lleno y se ha
ajustado a las temperaturas
más bajas, puede mantenerse
en marcha de manera continua
provocando la formación de
escarcha en la pared posterior.
En tal caso, el mando debe
colocarse a temperatura más
elevada para permitir la
descongelación automática y
reducir así el consumo
energético.
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera
vez, lave su interior y todos los accesorios
internos con agua templada y jabón
neutro para eliminar el típico olor de los
productos nuevos. A continuación, seque
todo bien.
PRECAUCIÓN! No utilice
detergentes, polvos abrasivos
ni limpiadores a base de cloro
o aceite, ya que podrían dañar
el acabado.
Colocación de los estantes de la
puerta
Para poder guardar alimentos de distintos
tamaños, los estantes de la puerta se
pueden colocar a diferentes alturas.
1. Tire gradualmente del estante hacia
arriba hasta que se suelte.
2. Vuelva a colocarlo según sea
necesario.
Estantes móviles
Las paredes del frigorífico cuentan con
una serie de guías para colocar los
estantes del modo que se prefiera.
Progress 49
No coloque el estante de vidrio
por encima del cajón de
verduras para no impedir la
correcta circulación del aire.
Indicador de temperatura
Para almacenar correctamente los
alimentos, el frigorífico dispone de
indicador de temperatura. El símbolo de la
pared lateral indica el área más fría del
frigorífico.
Si aparece OK (A), coloque los alimentos
frescos en el área indicada con el
símbolo, si no (B), ajuste el controlador de
temperatura en más frío y espere 12
horas antes de volver a comprobar el
indicador de temperatura.
A
OK
B
OK
Después de colocar alimentos
frescos en el aparato o
después de abrir la puerta
repetidamente o durante
mucho tiempo, es normal que
el indicador no muestre OK.
Espere al menos 12 horas para
volver a ajustar el control de
temperatura.
Congelación y almacenamiento
de alimentos congelados
El compartimento del congelador es
adecuado para congelar alimentos frescos
y conservar a largo plazo los alimentos
congelados y ultracongelados.
Al poner en marcha el aparato por primera
vez o después de un periodo sin uso,
déjelo en marcha al menos durante 2
horas con un ajuste alto antes de colocar
los productos en el compartimento.
Para congelar alimentos, colóquelos en el
el compartimento superior.
La cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se indica
en la placa de características, una
etiqueta situada en el interior del aparato.
El proceso de congelación dura 24 horas,
durante ese tiempo no deben añadirse
otros alimentos para congelar.
Cuando haya finalizado el proceso de
congelación, puede volver a ajustar la
temperatura anterior.
En caso de producirse una
descongelación accidental, por
ejemplo, por un corte del
suministro eléctrico, y si la
interrupción ha sido más
prolongada que el valor
indicado en el campo "tiempo
de elevación" de la tabla de
características técnicas, será
necesario consumir cuanto
antes los alimentos
descongelados o cocinarlos de
inmediato y congelarlos de
nuevo (después de que se
hayan enfriado).
Descongelación
Los alimentos ultracongelados o
congelados, antes de utilizarlos, se
pueden descongelar en el compartimento
frigorífico o a temperatura ambiente,
dependiendo del tiempo de que se
disponga.
Es posible incluso cocinar piezas
pequeñas congeladas, tomadas
directamente del congelador: en tal caso,
el tiempo de cocción será más
prolongado.
Producción de cubitos de hielo
Este aparato cuenta con una o varias
bandejas para la producción de cubitos de
hielo.
No utilice instrumentos
metálicos para retirar las
bandejas del congelador.
1. Rellene estas bandejas con agua.
50 Progress
2. Ponga las bandejas de hielo en el
compartimento del congelador.
CONSEJOS
Sonidos de funcionamiento
normal
Los ruidos siguientes son normales
durante el funcionamiento:
• Un gorgoteo y burbujeo débil desde el
serpentín cuando se bombea el
refrigerante.
• Un zumbido o sonido intermitente
desde el compresor cuando se bombea
el refrigerante.
• Un chasquido repentino desde el
interior del aparato debido a la
dilatación térmica (un fenómeno físico
natural no peligroso).
• Un chasquido débil desde el regulador
de temperatura cuando se activa o
desactiva el compresor.
Consejos para ahorrar energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la
deje abierta más tiempo del
estrictamente necesario.
Consejos para la refrigeración
de alimentos frescos
• No guarde en el frigorífico alimentos
calientes ni líquidos en evaporación.
• Cubra o envuelva los alimentos, en
especial si tienen sabores fuertes.
• Coloque los alimentos de modo que el
aire pueda circular libremente entre
ellos.
Consejos para la refrigeración
Consejos útiles:
• Carne (de todo tipo): guárdela en un
envoltorio adecuado y colóquela en el
estante de vidrio, sobre el cajón de las
verduras. Almacene la carne durante
un máximo de 1-2 días.
• Alimentos cocinados, platos fríos:
cubra y coloque en cualquier instante.
• Frutas y verduras: limpie a fondo y
coloque en un cajón especial. No
guarde en el frigorífico productos como
plátanos, patatas, cebollas y ajos, a
menos que estén empaquetados.
• Mantequilla y queso: coloque en un
recipiente hermético especial o
envuelva o bolsas de polietileno para
eliminar todo el aire posible.
• Botellas: cierre con un tapón y
colóquelas en el estante para botellas
de la puerta de la puerta o en el
botellero (si dispone de él).
Consejos sobre la congelación
• Congele solo alimentos de máxima
calidad, frescos y perfectamente
limpios.
• Para congelar y descongelar con más
eficacia, divida la comida en porciones
pequeñas.
• Envuelva los alimentos en aluminio o
polietileno. Asegúrese de que los
envases sean herméticos.
• Para evitar aumentos en la
temperatura de comida ya congelada,
no coloque comida no congelada justo
al lado.
• Los alimentos magros se congelan
mejor que los grasos. La sal reduce el
tiempo de almacenamiento de los
alimentos.
• No coma cubitos de hielo, sorbetes o
helados inmediatamente después de
sacarlos del congelador. Existe riesgo
de quemaduras.
• Se recomienda etiquetar cada paquete
con la fecha de congelación para
controlar el tiempo de almacenamiento.
Progress 51
Consejos para el
almacenamiento de alimentos
congelados
• Comprobar que el comerciante ha
mantenido los productos congelados
correctamente almacenados.
• Procurar que los alimentos congelados
pasen de la tienda al congelador en el
menor tiempo posible.
• los alimentos descongelados se
deterioran con rapidez y no pueden
congelarse de nuevo.
• No supere el tiempo de
almacenamiento indicado por el
fabricante de los alimentos.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Advertencias generales
PRECAUCIÓN! Antes de
realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el
aparato
Este aparato contiene
hidrocarburos en la unidad de
refrigeración por lo que
cualquier tarea de
mantenimiento o recarga debe
ser realizada por personal
técnico homologado.
Los accesorios y las piezas del
aparato no deben lavarse en el
lavavajillas.
Limpieza periódica
PRECAUCIÓN! No mueva,
dañe ni tire de los conductos o
cables del interior del aparato.
PRECAUCIÓN! No dañe el
sistema de refrigeración.
El equipo debe limpiarse de forma regular:
1. Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
2. Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos.
3. Aclare y seque a fondo.
4. Si se puede acceder, limpie el
condensador y el compresor de la
parte posterior del aparato con un
cepillo.
Así mejorará el rendimiento del
aparato y reducirá el consumo
eléctrico.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente
del evaporador del frigorífico cada vez
que se detiene el compresor, durante el
funcionamiento normal. El agua de la
descongelación se descarga por un canal
hacia un recipiente especial situado en la
parte posterior del aparato, sobre el motor
compresor, desde donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el
orificio de salida del agua de
descongelación situado en la mitad del
canal del compartimento frigorífico para
evitar que el agua se desborde y caiga
sobre los alimentos del interior.
52 Progress
Descongelación del congelador
PRECAUCIÓN! No utilice
herramientas metálicas
afiladas para raspar la
escarcha del evaporador, ya
que podría dañarlo. No utilice
dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para
acelerar el proceso de
descongelación, excepto los
recomendados por el
fabricante. El aumento de la
temperatura de los paquetes
de alimentos congelados
durante la descongelación
puede acortar su tiempo de
almacenamiento.
Unas 12 horas antes de
realizar la descongelación,
ajuste una temperatura más
baja con el fin de acumular frío
suficiente para la interrupción
del funcionamiento.
Siempre se forma un poco de escarcha en
los estantes del congelador y en torno al
compartimento superior.
Descongele el congelador cuando la capa
de escarcha alcance un grosor de unos
3-5 mm.
1. Apague el aparato o desconecte el
enchufe de la toma de corriente.
2. Retire los alimentos congelados,
envuélvalos en varias hojas de papel
de periódico y colóquelos en un sitio
fresco.
ADVERTENCIA! No toque
los alimentos congelados
con las manos mojadas.
Podrían congelarse al
contacto con los alimentos.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
3. Deje la puerta abierta.
Para acelerar el proceso de
descongelación, coloque un recipiente
con agua tibia en el compartimento
congelador. Además, retire los trozos
de hielo que se desprendan antes de
que finalice la descongelación.
4. Cuando la descongelación haya
terminado, seque a fondo el interior
del aparato.
5. Encienda el aparato.
Después de tres horas, vuelva a introducir
en el compartimento congelador los
alimentos retirados anteriormente.
Periodos de inactividad
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
1. Desconecte el aparato de la red
eléctrica.
2. Extraiga todos los alimentos.
3. Descongele el aparato (si es
necesario).
4. Limpie el aparato y todos los
accesorios.
5. Deje la puerta o puertas abiertas para
que no se produzcan olores
desagradables.
PRECAUCIÓN! Si desea
mantener el aparato
encendido, procure que alguien
lo vigile de vez en cuando para
que los alimentos de su interior
no se estropeen si se
interrumpe el suministro
eléctrico.
Progress 53
Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
El aparato no funciona.
El aparato está apagado.
Encienda el electrodoméstico.
El aparato no está correc‐
tamente enchufado a la
toma de corriente.
Enchufe el aparato correcta‐
mente a la toma de corriente.
No hay tensión en la toma
de corriente.
Enchufe un aparato eléctrico
diferente a la toma de corrien‐
te. Llame a un electricista cua‐
lificado.
La bombilla está en espe‐
ra.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla es defectuo‐
sa.
Consulte la sección "Cambio
de la bombilla".
La temperatura está ajus‐
tada incorrectamente.
Consulte "Funcionamiento".
Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiem‐
po.
Espere unas horas y vuelva a
comprobar la temperatura.
La temperatura ambiente
es demasiado alta.
Consulte la tabla de clase cli‐
mática en la placa de caracte‐
rísticas.
Los alimentos introducidos
en el aparato estaban de‐
masiado calientes.
Deje que los alimentos se en‐
fríen a temperatura ambiente
antes de almacenarlos.
La puerta no está bien ce‐
rrada.
Consulte la sección "Cierre de
la puerta".
La puerta no se ha cerra‐
do correctamente o la jun‐
ta está deformada/sucia.
Consulte la sección "Cierre de
la puerta".
El tapón de drenaje del
agua no está bien coloca‐
do.
Coloque el tapón de drenaje
en la forma correcta.
La temperatura está ajus‐
tada incorrectamente.
Consulte "Funcionamiento".
Durante el proceso de
descongelación automáti‐
ca, la escarcha se derrite
en la placa posterior.
Esto es correcto.
La bombilla no funciona.
El compresor funciona conti‐
nuamente.
Hay demasiada escarcha o
hielo.
El agua fluye por la placa
posterior del frigorífico.
54 Progress
Problema
Posible causa
Solución
El agua fluye por el interior
del frigorífico.
Los productos impiden
que el agua fluya al colec‐
tor de agua.
Asegúrese de que los alimen‐
tos no entran en contacto con
la placa posterior.
La salida de agua está
obstruida.
Limpie la salida de agua.
Hay agua en el suelo.
La salida de agua de la
descongelación no está
conectada a la bandeja de
evaporación situada sobre
el compresor.
Fije la salida de agua de des‐
congelación a la bandeja de
evaporación.
La temperatura del aparato
es demasiado baja/alta.
El regulador de tempera‐
tura no se ha ajustado co‐
rrectamente.
Seleccione una temperatura
más alta o baja.
La puerta no está bien ce‐
rrada.
Consulte la sección "Cierre de
la puerta".
La temperatura de los pro‐
ductos es demasiado alta.
Deje que la temperatura de
los productos descienda a la
temperatura ambiente antes
de guardarlos.
Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiem‐
po.
Añada menos productos al
mismo tiempo.
El grosor de la escarcha
es de más de 4-5 mm.
Descongele el aparato.
La puerta se ha abierto
con frecuencia.
Si es necesario, cierre la puer‐
ta.
No hay circulación de aire
frío en el aparato.
Compruebe que el aire frío cir‐
cula libremente en el aparato.
Si el consejo anterior no ofrece
resultados, llame al servicio
técnico autorizado más
cercano.
Cambio de la bombilla
El aparato está equipado con
una luz LED interior de larga
duración.
Recomendamos
encarecidamente utilizar solo
piezas de repuesto originales.
Utilice bombillas LED (rosca
E14) solamente. La potencia
máxima se indica en la unidad
de la bombilla.
PRECAUCIÓN! Desenchufe el
aparato de la toma de
corriente.
Progress 55
1. Con los dedos, separe ligeramente
ambos lados de la tapa transparente
para soltarlos y desenganche la tapa
tirando en la dirección de las flechas.
1
2
1
específicamente para
electrodomésticos.
3. Vuelva a colocar la tapa de la
bombilla.
4. Enchufe el aparato a la toma de
corriente.
5. Abra la puerta.
Compruebe que la bombilla se
enciende.
Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta.
Consulte las instrucciones de montaje.
3. Si es necesario, cambie las juntas
defectuosas. Póngase en contacto con
el servicio técnico autorizado.
2. Cambie la bombilla por otra de las
mismas características y diseñada
DATOS TÉCNICOS
Ficha de información del producto
Marca registrada
Progress
Modelo
PKG1643
Categoría
7. Frigorífico-Congelador
Clase de eficiencia energética
A+
Consumo de energía en kWh/año, según los resulta‐
dos obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El
consumo de energía real depende de las condiciones
de uso del aparato y de su localización
274
Volumen útil en litros, refrigerador
160
Volumen útil en litros, estrellas
-
Volumen útil en litros, zona de bodega
-
Volumen útil en litros, vino
-
Volumen útil en litros, total
232
Volumen útil en litros, congelador
72
Volumen útil en litros, enfriador
-
Volumen útil en litros, otros compartimentos
-
56 Progress
Clasificación por estrellas del compartimento del con‐
gelador con el volumen útil más alto (I)
****
Temperatura de diseño de otros compartimentos > 14
°C (°C), si acaso
-
Libre de escarcha (S/N), refrigerador
No
Libre de escarcha (S/N), congelador
No
Autonomía en h
22
Capacidad de congelación en kg/24h
4
Clase climática
SN-N-ST-T
Temperatura mínima ambiente a la que este aparato
está destinado a ser utiizado, en °C
10
Temperatura máxima ambiente a la que este aparato
está destinado a ser utiizado, en °C
43
Emisiones de ruido acústico dB(A) re1 pW
36
Aparato encastrado S/N
Sí
Aparato destinado a utilizarse exclusivamente para la
conservación de vinos S/N
No
Datos técnicos adicionales
Medidas del hueco
Alto
1580 mm
Ancho
560 mm
Profundidad
550 mm
Voltaje
230 - 240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la
placa de datos técnicos situada en el lado
exterior o interior del aparato, y en la
etiqueta de consumo energético.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
*
Progress 57
58 Progress
Progress 59
www.progress-hausgeraete.de
222375902-A-092019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising