ZANKER | KBB25011SK | User manual | Zanker KBB25011SK Ръководство за употреба

Zanker KBB25011SK Ръководство за употреба
Ръководств
о за
употреба
Upute za up‐
orabu
Használati
útmutató
Navodila za
uporabo
Хладилникфризер
Zamrzivač
hladnjak
Hűtő - fa‐
gyasztó
Hladilnik z
zamrzovalni‐
kom
KBB25011SK
Съдържание
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Действие
Всекидневна употреба
2
3
5
6
7
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
8
9
11
13
Запазваме си правото на изменения.
Информация за безопасност
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не е
отговорен за контузии или наранявания в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място за
справка в бъдеще.
Безопасност за деца и хора с ограничени способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8-годишна
възраст и хора с тежки или комплексни увреждания, ако
те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
Основна безопасност
•
2
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси и
други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в корпуса
на уреда или във вградената структура, без да са
възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични приспособления
или други средства за ускоряване на процеса на
размразяване, освен препоръчаните от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията за
съхранение на храна, освен ако не са от типа,
препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите
уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал. Използвайте
само неутрални препарати. Не използвайте абразивни
продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или
метални предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии
аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Инструкции за безопасност
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Не използвайте уреда, преди да го
инсталирате във вградената
конструкция.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
•
•
•
•
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката изчакайте
поне 4 часа, преди да свържете уреда
към захранването. Това е, за да се
позволи на маслото да се влива
обратно в компресора.
Преди да извършвате каквито и да било
действия върху уреда (напр.
3
•
•
•
•
•
•
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на места,
които са прекалено влажни или студени.
Когато местите уреда, повдигнете го от
предния ъгъл, за да предотвратите
драскане по пода.
Уредът съдържа торбичка с
дехидратант. Това не е играчка. Това не
е храна. Моля, изхвърлете я незабавно.
Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
ВНИМАНИЕ! При
позициониране на уреда се
уверете, че захранващият
кабел не е закачен или
повреден.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
разклонители или адаптери с
много входове.
•
•
•
•
•
•
•
4
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни на
захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно монтиран
контакт със защита от токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт за
захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е под
нивото на основния контакт за
захранване.
Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
Не издърпвайте захранващия кабел, за
да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от контузии,
изгаряния, електрически удар
или пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с високо
ниво на екологична съвместимост.
Внимавайте да не причините повреда на
хладилната верига със съдържание на
изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението на
уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в уреда,
освен ако те са одобрени от
производителя.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма пламъци и
запалими източници в стаята.
Проветрете стаята.
Не позволявайте на горещи съдове да
се допират до пластмасовите части на
уреда.
Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще
създаде натиск върху контейнера за
напитки.
Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.
Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте неща
от фризерното отделение, ако ръцете
ви са мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна, която
вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за съхранение
върху опаковката на замразената храна.
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
•
Видът лампи, използвани в този уред, е
само за домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на
уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само квалифицирано
лице може да поддържа и презарежда
уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако каналът
за отцеждане се запуши, размразената
вода ще се събере на дъното на уреда.
Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете се с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални резервни
части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
•
•
•
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се
заключат в уреда.
Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са
благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация за
това как да изхвърлите уреда правилно.
Не повреждайте частта на охлаждащия
блок, който е близо до топлообменника.
Инсталиране
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Местоположение
За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.
За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч от
източници на топлина, като радиатори,
бойлери, пряка слънчева светлина и др.
Погрижете се да има свободна циркулация
на въздух по вътрешната задна стена на
корпуса.
Разполагане
Монтирайте уредът в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря на
климатичния клас, посочен на табелката с
данни на уреда.
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон.
Правилната работа е
гарантирана, единствено ако се
извършва в посочения
температурен диапазон. Ако
имате съмнения относно това
къде да монтирате уреда,
обърнете се към търговеца,
отдела за обслужване на
клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.
5
Електрическо свързване
Изисквания за вентилация
•
Въздушният поток зад уреда трябва да е
достатъчен.
•
•
•
Преди включване към
електрозахранващата мрежа проверете
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща
мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният
контакт на електрозахранването не е
заземен, свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни разпоредби
след консултация с квалифициран
техник.
Производителят не носи отговорност,
ако горепосочените мерки за
безопасност не са спазени.
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За
инсталация вижте
инструкциите за монтаж.
Действие
Включване
1.
2.
Поставете щепсела в контакта.
Завъртете регулатора за
температурата по посока на
часовниковата стрелка на средно
положение.
Изключване
За да изключите уреда, завъртете
регулатора за температурата в положение
"О".
Регулиране на температурата
Температурата се регулира автоматично.
1.
2.
6
Завъртете регулатора за
температурата на по-ниска настройка с
цел минимално охлаждане.
Завъртете регулатора температурата
на по-висока настройка с цел
максимално охлаждане.
Обикновено средната
настройка е най-подходяща.
Точната настройка обаче
трябва да се избере, като се
има предвид, че температурата
във вътрешността на уреда
зависи от:
• стайната температура,
• колко често се отваря
вратата,
• количеството на
съхраняваните храни,
• местоположението на уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
температурата в помещението
е висока или ако уредът е
напълно зареден и е настроен
на най-ниската температура,
тогава уредът може да работи
непрекъснато, предизвиквайки
образуването на скреж по
задната стена. В такъв случай
кръговият селектор трябва да
се завърти на по-висока
температура, за да се
задейства автоматичното
размразяване и следователно
да се намали консумацията на
енергия.
Всекидневна употреба
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи път,
трябва да почистите вътрешността и
всички вътрешни принадлежности с хладка
сапунена вода и малко неутрален сапун, за
да отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това подсушете
напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като ще
повредят покритието.
Позициониране на рафтовете на
вратата
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна големина,
рафтовете на вратата могат да се
поставят на различна височина.
1.
2.
Постепенно издърпайте рафта, докато
се освободи.
Необходимо е препозициониране.
Не премествайте стъкления
рафт над чекмеджето за
зеленчуци, за да осигурите
правилна циркулация на
въздуха.
Замразяване и съхранение на
замразени храни
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение на
готови дълбоко замразени продукти.
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който фризерът не е
използван, оставете уреда да работи поне
2 часа на най-високата настройка, преди
да поставите хранителните продукти в
отделението.
За замразяване на пресни хранителни
продукти ги поставете в средното
отделение.
Максималното количество храна, което
може да се замрази в рамките на 24 часа,
е указано на табелката с данни (етикет,
поставен във вътрешността на уреда).
Процесът на замразяване трае 24 часа, не
добавяйте други хранителни продукти за
замразяване по време на този период.
Когато процесът на замразяване завърши,
можете да възстановите предходно
зададената температура.
Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани със
серия от плъзгачи, така че рафтовете да
могат да се разположат според
предпочитанията ви.
7
В случай на случайно
размразяване, например
поради спиране на тока, ако
уредът е бил изключен за подълго време, отколкото е
посочено в таблицата с
техническите спецификации
срещу "Време на повишаване",
замразената храна трябва се
консумира бързо или да се
сготви веднага и след това да
се замрази отново (след
охлаждане).
Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани, могат
да се размразят в хладилника или при
стайна температура, в зависимост от
времето, с което разполагате.
Малките парчета могат да се готвят дори
все още замразени, направо от фризера: в
такъв случай готвенето ще отнеме повече
време.
Не използвайте метални
инструменти за изваждане на
тавичките от фризера.
1.
2.
Напълнете тези тавички с вода
Поставете тавичките за лед в
отделението на фризера.
Календар на дълбоко замразените
храни
Символите показват различни типове
замразени продукти.
Цифрите показват времето за съхранение
в месеци за съответните типове замразени
продукти. Дали важи горната или долната
стойност за посоченото време на
съхранение зависи от количеството на
хранителните продукти и предварителната
им обработка преди замразяване.
Приготвяне на кубчета лед
Този уред е оборудван с една или повече
тавички за приготвяне на кубчета лед.
Препоръки и съвети
Звуци при нормална работа:
Следните звуци са нормални по време на
работа:
•
•
•
•
Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е опасен).
Слаб звук на щракане от температурния
регулатор, когато компресорът се
включва или изключва.
Съвети за икономия на
електроенергия
•
Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
Съвети за съхраняване в хладилник
на пресни хранителни продукти
•
•
•
Не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в хладилника.
Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
Поставяйте храната така, че въздухът
да може свободно да циркулира около
нея.
Съвети за охлаждане
Полезни съвети:
•
8
Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
•
•
•
•
стъкления рафт над чекмеджетата за
зеленчуци. Съхранявайте месо за наймного 1-2 дена.
Готвени храни, студени блюда:
покрийте и поставете на които и да е
шкаф.
Плодове и зеленчуци: почистете
обстойно и поставете в специалния
шкаф. Банани, картофи, лук и чесън не
трябва да се съхраняват в хладилника,
ако не са пакетирани.
Масло и сирене: поставете в специален
запечатан контейнер или увийте в
алуминиево фолио или полиетиленова
торба, за да извадите колкото може
повече въздух.
Бутилки: затворете с капачка и
поставете или на поставката за бутилки
(ако е възможно) или на рафта за
бутилки на вратата.
Съвети за замразяване
•
•
•
•
Замразявайте само висококачествени,
свежи и почистени хранителни
продукти.
За по-ефективно замразяване и
размразяване разделете храната на
малки порции.
Опаковайте храната в алуминиево
фолио или полиетилен. Уверете се, че
опаковките са херметични.
За да избегнете повишаване в
температурата на вече замразена
•
•
•
храна, не поставяйте прясна
незамразена храна в непосредствена
близост.
Постните храни се съхраняват по-добре
от мазните. Солта намалява периода на
съхранение на продуктите.
Не консумирайте ледени кубчета, лед
или ледени близалки непосредствено
преди изваждането им от фризера. Риск
от замръзвания.
Препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да можете да
проверявате етикета за времето на
съхранение.
Съвети за съхранение на замразени
храни
•
•
•
•
Уверете се, че готовите замразени
хранителни продукти са били правилно
съхранявани от търговеца.
Постарайте се замразените хранителни
продукти да бъдат пренесени от
магазина до фризера за възможно найкратко време.
Веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно.
Не превишавайте срока на съхранение,
посочен от производителя на
хранителния продукт.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от контакта
преди извършването на
каквито и да било операции по
поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в охлаждащия
блок; следователно
поддръжката и презареждането
трябва да се извършват от
упълномощени техници.
Принадлежностите и частите
на уреда не са подходящи за
миене в съдомиялна машина.
Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
повреждайте охлаждащата
система.
Уредът трябва да се почиства редовно:
9
1.
2.
3.
4.
Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
Редовно проверявайте уплътненията
на вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без
замърсявания.
Изплакнете и подсушете напълно.
Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в задната
част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на уреда и
ще реализира икономия на енергия
Обезскрежаване на фризера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте остри метални
инструменти за изстъргване на
скрежа от изпарителя, за да не
го повредите. Не използвайте
машинни съоръжения или
други средства за ускоряване
на процеса на размразяване,
различни от препоръчаните от
производителя. Покачването
на температурата на замразени
опаковки с храна по време на
размразяването може да
съкрати техния безопасен срок
на съхранение.
Размразяване на хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя в
хладилното отделение при всяко спиране
на компресора на електромотора. Водата
от размразяването се оттича по улей и се
събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда, над
електромотора на компресора, откъдето се
изпарява.
Важно е периодично да почиствате отвора
за оттичане на размразената вода в
средата на канала на хладилното
отделение, за да предотвратите преливане
на водата и отцеждането й върху храната
вътре.
10
Около 12 часа преди
размразяването, задайте пониска температура, за да се
натрупа достатъчен запас от
студ за прекъсването на
работата.
Известно количество скреж винаги ще се
натрупва по рафтовете на фризера и
около горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът скреж
достигне дебелина 3-5 мм.
Изключете уреда или изтеглете
щепсела от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в няколко
пласта вестници и я поставете на
хладно място.
ВНИМАНИЕ! Не
докосвайте замразени
храни с мокри ръце. Ръцете
могат да залепнат за
храната.
3. Оставете вратата отворена.
За да ускорите размразителния процес,
поставете съд с топла вода във
фризерното отделение. Освен това,
отстранете парченцата лед, които се
отделят преди края на размразяването.
4. Когато размразяването завърши,
подсушете добре вътрешната част.
5. Включете уреда.
След три часа поставете извадената преди
това храна обратно в отделението на
фризера.
1.
Периоди на бездействие
5.
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1.
2.
3.
4.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете цялата храна.
Размразете уреда (ако се налага).
Почистете уреда и всички
принадлежности.
Оставете вратата/вратите отворена/
ени, за да предотвратите появата на
неприятни миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
желаете уредът да остане
включен, помолете някого да го
проверява от време на време,
за да се предотврати
развалянето на храната в
случай на спиране на тока.
Отстраняване на неизправности
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Уредът не работи.
Лампичката не работи.
Компресорът работи непре‐
къснато.
Възможна причина
Решение
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсела
в захранващия контакт.
Няма напрежение в за‐
хранващия контакт.
Включете друг електроуред в
контакта. Обърнете се към
квалифициран електротехник.
Лампата е в режим на из‐
чакване.
Затворете и отворете врата‐
та.
Лампичката е дефектна.
Вижте "Смяна на лампата".
Температурата е зададе‐
на неправилно.
Вижте "Експлоатация".
Поставени са прекалено
много хранителни продук‐
ти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Вижте таблицата за климати‐
чен клас на табелката с дан‐
ни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните про‐
дукти да се охладят до стай‐
на температура, преди да ги
съхранявате.
Вратичката не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
11
12
Проблем
Възможна причина
Решение
Има твърде много скреж и
лед.
Вратата не е затворена
правилно или уплътне‐
нието е деформирано/
мръсно.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Тапата на отвора за отце‐
ждане на водата не е по‐
зиционирана правилно.
Позиционирайте тапата на
отвора за отцеждане на вода‐
та правилно.
Температурата е зададе‐
на неправилно.
Вижте "Експлоатация".
По задната стена на хла‐
дилника се стича вода.
По време на автоматич‐
ното размразяване се
размразява скрежът по
задната стена.
Това е нормално.
В хладилника се стича во‐
да.
Хранителните продукти
предотвратяват изтичане‐
то на водата в съда за съ‐
биране.
Уверете се, че хранителните
продукти не се допират до за‐
дната стена.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за то‐
пяща се вода не е свър‐
зан към тавата на изпари‐
теля над компресора.
Свържете изходящия маркуч
за топяща се вода към тавата
на изпарителя.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на темпера‐
турата не е настроен пра‐
вилно.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Вратичката не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Температурата на храни‐
телните продукти е твър‐
де висока.
Изчакайте температурата на
хранителните продукти да
спадне до температурата в
помещението, преди съхра‐
нение.
Прекалено много храни‐
телни продукти се съхра‐
няват едновременно.
Добавяйте по-малко храни‐
телни продукти едновремен‐
но.
Дебелината на леда е по‐
вече от 4 – 5 мм.
Размразете уреда.
Вратата се отваря често.
Отворете вратата само, ако е
необходимо.
Няма циркулация на сту‐
ден въздух в уреда.
Уверете се, че има циркула‐
ция на студен въздух в уреда.
В случай, че съветите не водят
до постигане на желаните
резултати, свържете се с найблизкия оторизиран сервизен
център.
Смяна на крушката
Уредът е снабден с интериорна
LED лампичка с дълъготраен
живот.
Препоръчително е да се
използват само оригинални
резервни части.
Използвайте само LED крушки
(основа E14). Максималната
мощност е посочена на
осветителното тяло.
2.
3.
4.
5.
Сменете крушката с нова със същите
характеристики и специално
проектирана за домашни уреди.
Сглобете отново капака на крушката.
Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
Отворете вратата.
Уверете се, че крушката светва.
Затваряне на вратата
1.
2.
3.
Почистете уплътненията на
вратичката.
При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
сглобяване.
Ако е необходимо, сменете дефектните
уплътнения. Свържете се с оторизиран
сервизен център.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете щепсела от
контакта на захранващата
мрежа.
1.
Раздалечете с пръсти леко двете
страни на прозрачния капак, за да ги
откачите, след което свалете капака,
като го издърпате в посока на
стрелките.
1
2
1
Технически данни
Продуктов фиш
Търговска марка
Zanker
Модел
KBB25011SK PNC925513006
категория
7. Хладилник – Фризер
13
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия в kWh за година въз основа
на стандартни тестови резултати за 24 часа. Реал‐
ната консумация на енергия зависи от начина, по
който се използва уреда и къде е разположен.
274
Обем за съхранение в литри, хладилник
160
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
232
Обем за съхранение в литри, фризер
72
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения
-
Класификация на звездите на фризерното отделе‐
ние с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделения >
14 ° C (° C), ако има такива
-
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Не
Захранването е безопасно в ч
22
Капацитет на замразяване в kg/24ч
4
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
10
Най-висока околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
43
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
36
Вграден уред Д/Н
Да
този уред е предназначен да се изолзва изключи‐
телно за съхранение на вино Д/Н
Не
Допълнителни технически данни
Размери на отвора за
вграждане
14
Височина
1580 mm
Ширина
560 mm
Дълбочина
550 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намират на
табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на етикета
за енергийна категория.
Опазване на околната среда
Рециклирайте материалите със символа
изхвърляйте уредите, означени със
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към вашата
общинска служба.
15
Sadržaj
Sigurnosne informacije
Sigurnosne upute
Postavljanje
Rad uređaja
Svakodnevna uporaba
16
17
19
20
20
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
22
22
24
26
Zadržava se pravo na izmjene.
Sigurnosne informacije
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili
korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i osobe
s velikim i složenim invaliditetom, ako su pravilno upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu
pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Opća sigurnost
•
16
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za
slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s doručkom i
drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili
ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili druga
sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih
koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u odjeljcima
za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni od strane
proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Sigurnosne upute
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije postaviti
ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Ne koristite uređaj prije njegovog
postavljanja u ormarić.
Pridržavajte se uputa za ugradnju koje su
priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite
pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite
zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
Provjerite može li zrak kružiti oko uređaja.
Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije priključenja
uređaja na napajanje. Na taj način se
omogućuje povrat ulja u kompresor.
•
•
•
•
•
•
•
Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera otvaranja
vrata), izvucite utikač iz utičnice.
Uređaj ne postavljajte u blizini radijatora,
štednjaka, pećnice ili ploča za kuhanje.
Ne izlažite uređaj kiši.
Uređaj ne postavljajte na direktno sunčevo
svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta koja
su prevlažna ili prehladna.
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli ogrebotine
na podu.
Uređaj sadrži vrećicu sredstva za
odvlaživanje. To nije igračka. To nije
hrana. Odmah je bacite.
Priključak na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
17
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE! Kod postavljanja
aparata provjerite da kabel
napajanja nije presavijen ili
prignječen.
•
UPOZORENJE! Ne koristite
višeputne utikače i produžne
kabele.
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na natpisnoj
pločici kompatibilni s električnim detaljima
napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu
sa zaštitom od strujnog udara.
Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel napajanja,
kompresor). Za zamjenu električnih
komponenti kontaktirajte ovlašteni servis.
Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu
tek po završetku postavljanja. Provjerite
postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog udara
ili požara.
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je izrazito
ekološki kompatibilan. Pazite da ne
uzrokujete oštećenje u sustavu hlađenja koji
sadži izobutan.
•
•
•
•
•
•
18
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
U uređaj ne stavljajte električne uređaje
(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to moguće.
Ako dođe do oštećenja u sustavu hlađenja,
provjerite da nema vatre i izvora plamena
u prostoriji. Dobro prozračujte prostoriju.
Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.
U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak na
posudu s pićem.
U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
•
•
•
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim sredstvima
u, pored ili na uređaj.
Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.
Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne ili mokre.
Nemojte ponovno zamrzavati odmrznute
namirnice.
Poštujte upute za spremanje na ambalaži
smrznutih namirnica.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
•
Vrsta žarulje u ovom uređaju, namijenjeno
samo za kućanske uređaje. Ne koristite ga
za kućno osvjetljenje.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
•
•
•
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač
izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust začepljen,
na dnu uređaja će se skupljati odmrznuta
voda.
Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni
servis.
Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
•
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Sustav hlađenja i izolacijski materijali ovog
uređaja nisu štetni za ozon.
Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove.
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
•
Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
Postavljanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Položaj
Spajanje na električnu mrežu
•
•
Za postavljanje, pogledajte upute
za sastavljanje sklopa.
Kako biste omogućili najbolju učinkovitost
uređaj postavite dalje od izvora topline, kao
što su radijatori, bojleri, izravna sunčeva
svjetlost, itd. Osigurajte slobodan protok
zraka oko stražnjeg dijela kućišta uređaja.
•
Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kućna
električna utičnica nije uzemljena, spojite
uređaj na odvojeno uzemljenje u skladu s
važećim propisima, konzultirajući
ovlaštenog električara.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza
nisu poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim EEZ
direktivama:
Postavljanje
•
Uređaj postavite na suho mjesto s dobrom
ventilacijom gdje sobna temperatura
odgovara klimatskoj klasi označenoj na
nazivnoj pločici uređaja:
Ventilacijski zahtjevi
Klimats
ka
klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Može doći do pojave određenih
problema u radu na nekim
tipovima modela kada rade izvan
ovog raspona. Ispravan rad može
se zajamčiti samo unutar
navedenog raspona temperature.
U slučaju nedoumica po pitanju
mjesta postavljanja uređaja,
obratite se prodavaču, našoj
službi za korisnike ili najbližem
ovlaštenom servisu.
Protok zraka iza uređaja mora biti dovoljan.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
OPREZ! Za postavljanje,
pogledajte upute za sastavljanje.
19
Rad uređaja
Uključivanje
1.
2.
OPREZ! Ako je temperatura u
prostoriji visoka ili je uređaj
potpuno pun i postavljen na
najnižu temperaturu, on može
neprekidno raditi pa se na
stražnjoj stjenci može stvarati
inje. U tom slučaju, regulator se
mora postaviti na višu
temperaturu kako bi se
omogućilo automatsko
odmrzavanje te manja potrošnja
električne energije.
Umetnite utikač u utičnicu.
Okrenite regulator temperature u smjeru
kazaljke na satu do srednje vrijednosti.
Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "O".
Regulacija temperature
Temperatura se automatski podešava.
1.
2.
Okrenite regulator temperature prema
nižim postavkama kako biste postigli
manji stupanj hladnoće.
Okrenite regulator temperature prema
višim postavkama kako biste postigli veći
stupanj hladnoće.
Općenito je najprikladnija srednja
postavka.
Međutim, potrebno je odabrati
točnu postavku imajući u vidu da
temperatura u uređaju ovisi o:
• sobnoj temperaturi,
• koliko se često otvaraju vrata,
• količini čuvane hrane,
• mjestu gdje je uređaj
postavljen.
Svakodnevna uporaba
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i sav
unutrašnji pribor operite toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipičan
miris novog proizvoda, zatim dobro osušite.
OPREZ! Ne koristite deterdžente,
abrazivne praške, klor ili sredstva
za čišćenje s uljem jer će ona
oštetiti vanjsku oblogu.
20
Postavljanje polica na vratima
Da biste mogli pohraniti pakete s hranom
raznih veličina, police na vratima mogu se
postaviti na različitim visinama.
1.
2.
Postepeno vucite policu prema gore dok
se ne oslobodi.
Ponovno postavite prema potrebi.
proces zamrzavanja traje 24 sata, tijekom tog
perioda ne dodajite drugu hranu za
zamrzavanje.
Kad je postupak zamrzavanja završen,
možete vratiti prethodno postavljenu
temperaturu.
U slučaju neželjenog
odmrzavanja, na primjer uslijed
prekida napajanja električnom
energijom, ako je napajanje
prekinuto dulje od vremena
prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod „vrijeme
odgovora“, odmrznute namirnice
trebate ubrzo konzumirati ili
odmah skuhati i zatim zamrznuti
(nakon što se ohlade).
Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
Otapanje
Prije uporabe duboko zamrznuta ili zamrznuta
hrana može se otopiti u odjeljku hladnjaka ili
na sobnoj temperaturi, ovisno o vremenu koje
je na raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi mogu se čak i kuhati dok su još
zamrznuti, izravno iz zamrzivača: u tom
slučaju, kuhanje će duže trajati.
Proizvodnja kockica leda
Ne premještajte staklenu policu
iznad ladice za povrće kako biste
osigurali pravilno kruženje zraka.
Zamrzavanje i pohranjivanje zamrznutih
namirnica
Odjeljak zamrzivača prikladan je za
dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica i
čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih
namirnica.
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
Za zamrzavanje svježe hrane stavite je u
srednji odjeljak.
Maksimalna količina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata navedena je na nazivnoj
pločici, naljepnici koja se nalazi u
unutrašnjosti uređaja.
Ovaj je uređaj opremljen jednom ili više
posuda za proizvodnju kockica leda.
Ne koristite metalne instrumente
za uklanjanje posuda iz
zamrzivača.
1.
2.
Napunite posude vodom.
Posude za led stavite u odjeljak
zamrzivača
Kalendar zamrzavanja hrane
Simboli pokazuju različite vrste zamrznutih
namirnica.
Brojevi označavaju vrijeme čuvanja u
mjesecima za odgovarajuće vrste zamrznute
hrane. Valjanost gornje ili donje vrijednosti
označenog vremena čuvanja ovisi o kvaliteti
namirnica i pripremi prije zamrzavanja.
21
Savjeti
Zvukovi pri normalnom radu
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom rada:
•
•
•
•
Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u cijevima
tijekom pumpanja rashladnog plina.
Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom dilatacijom
(prirodna i neopasna fizička pojava).
Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
•
Savjeti za zamrzavanje
•
•
•
Savjeti za uštedu energije
•
Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno.
Savjeti za hlađenje svježe hrane
•
•
•
Nemojte spremati toplu hranu ili hlapljive
tekućine u hladnjak.
Pokrivajte ili zamatajte hranu, naročito ako
ima jak miris.
Stavite hranu tako da zrak može slobodno
kružiti oko nje.
•
•
•
•
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
•
•
•
•
Meso (sve vrste): umotajte u prikladno
pakiranje i stavite na staklenu policu iznad
ladice za povrće. Meso pohranite najviše 1
do 2 dana.
Skuhana hrana, hladna jela: pokrijte i
stavite na bilo koju policu.
Voće i povrće: temeljito očistite i stavite u
posebnu ladicu. Banane, krumpir, luk i
češnjak, ukoliko se ne nalaze u ambalaži,
ne smiju se čuvati u hladnjaku.
Maslac i sir: stavite u poseban zabrtvljeni
spremnik, omotajte aluminijskom folijom ili
stavite u polietilensku vrećicu kako biste
što je više moguće isključili prisustvo
zraka.
Boce: zatvorite čepomi stavite na policu za
boce u vratima (ako postoji) ili na stalak za
boce.
Zamrzavajte samo visokokvalitetne, svježe
i dobro očišćene namirnice.
Za učinkovitije zamrzavanje i odmrzavanje
hranu podijelite u manje porcije.
Hranu zamotajte u aluminijsku ili
polietilensku foliju. Provjerite jesu li
pakiranja hermetički zatvorena.
Da biste izbjegli povišenje temperature već
zamrznute hrane, neposredno pored nje
ne postavljajte svježu, nezamrznutu hranu.
Nemasne namirnice bolje se čuvaju od
masnih namirnica. Sol smanjuje rok
čuvanja namirnica.
Neposredno nakon vađenja iz zamrzivača
ne jedite kockice leda, vodeni led ili ledene
lizalice. Opasnost od smrzotina.
Preporučuje se da je datum zamrzavanja
dobro vidljiv na svakom pakiranju, kako
biste mogli voditi računa o vremenu
čuvanja.
Savjeti za čuvanje zamrznutih namirnica
•
•
•
•
Provjerite jesu li komercijalno zamrznuti
proizvodi u trgovini bili ispravno
pohranjeni.
Pazite da se zamrznuta hrana dostavi iz
trgovine namirnica do zamrzivača u što
kraćem vremenu.
Nakon što ste ih odmrznuli, namirnice se
brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti.
Nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je
otisnuo proizvođač namirnice.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
22
Opća upozorenja
OPREZ! Uređaj isključite iz
električne mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici; održavanje i
ponovo punjenje mora izvršiti
isključivo ovlašteni tehničar.
Odmrzavanje zamrzivača
OPREZ! Nikad ne koristite oštre
metalne predmete za struganje
inja s isparivača, jer biste ga
mogli oštetiti. Nemojte koristiti
mehaničke uređaje ili druga
sredstva za ubrzavanje postupka
odmrzavanja osim onih koje
preporučuje proizvođač. Rast
temperature na pakiranjima
zamrznutih namirnica tijekom
odleđivanja može skratiti njihov
siguran rok čuvanja.
Pribor i dijelovi uređaja ne mogu
se prati u perilici posuđa.
Redovito čišćenje
OPREZ! Nemojte povlačiti,
pomicati ili oštetiti cijevi i/ili
kabele unutar uređaja.
OPREZ! Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Otprilike 12 sati prije
odmrzavanja postavite nižu
temperaturu kako bi se nakupilo
dovoljno rezervne hladnoće
tijekom prekida rada.
Opremu treba redovito čistiti:
1.
2.
3.
4.
Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
Redovito provjeravajte brtve na vratima i
čistite kako biste bili sigurni da su čiste i
bez naslaga.
Dobro isperite i osušite.
Ako je dostupan, kondenzator i kompresor
u stražnjem dijelu uređaja čistite četkom.
To će poboljšati rad uređaja i uštedjeti
električnu energiju
Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
pretinca hladnjaka svaki put kada se motor
kompresora zaustavi tijekom normalne
uporabe. Otopljena voda se ispušta u
poseban spremnik u stražnjem dijelu uređaja,
preko motora kompresora, gdje isparava.
Povremeno treba očistiti otvor za ispuštanje
otopljene vode u sredini kanala odjeljka
hladnjaka kako bi se spriječilo da ga voda
preplavi te iscuri na hranu u unutrašnjosti.
Određena količina inja uvijek će se nakupljati
na policama zamrzivača i oko gornjeg
odjeljka.
Zamrzivač odmrznite kada sloj inja dosegne
debljinu od 3-5 mm.
Isključite uređaj ili izvucite utikač iz zidne
utičnice.
2. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u više
slojeva novinskog papira i stavite ih na
hladno mjesto.
UPOZORENJE! Zamrznute
namirnice nemojte dirati
vlažnim rukama. Ruke bi vam
se mogle zalijepiti na hranu.
3. Ostavite otvorena vrata.
Kako biste ubrzali proces odmrzavanja,
stavite lonac tople vode u pretinac
zamrzivača. Nadalje, uklonite komade
leda koji se lome prije nego je
odmrzavanje dovršeno.
4. Po završetku odleđivanja, temeljito
osušite unutrašnjost.
5. Uključite uređaj.
Nakon tri sata vratite prethodno izvađene
namirnice u odjeljak zamrzivača.
1.
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1.
2.
3.
Odvojite uređaj od električnog napajanja.
Izvadite sve namirnice.
Odmrznite uređaj (ako je neophodno).
23
4.
5.
Očistite uređaj i kompletan pribor.
Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
OPREZ! Ako želite uređaj ostaviti
uključenim, zamolite nekog da ga
svako toliko provjeri kako biste
spriječili da se hrana u njemu
pokvari u slučaju prekida
napajanja.
Rješavanje problema
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Rješavanje problema...
Problem
Uređaj ne radi.
Svjetlo ne radi.
Kompresor neprekidno radi.
Stvara se previše inja i leda.
24
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije isprav‐
no ukopčan u utičnicu
mrežnog napajanja.
Ispravno ukopčajte utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni uređaj
na utičnicu mrežnog napajanja.
Obratite se ovlaštenom servise‐
ru.
Svjetlo je u stanju priprav‐
nosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Pogledajte poglavlje "Zamjena
žarulje".
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte "Rad".
Odjednom je u uređaj
stavljeno puno namirnica.
Čekajte nekoliko sati pa ponov‐
no provjerite temperaturu.
Sobna temperatura je pre‐
visoka.
Pogledajte grafikon klimatske
klase na nazivnoj pločici.
Namirnice stavljene u
uređaj bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite da
se namirnice ohlade do sobne
temperature.
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena ili je brtva deformira‐
na/prljava.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Čep za ispuštanje vode nije
pravilno namješten.
Pravilno namjestite čep za
ispuštanje vode.
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte "Rad".
Niz stražnju stijenku
hladnjaka curi voda.
Za vrijeme automatskog
procesa odmrzavanja inje
se otapa na stražnjoj ploči.
To je normalno.
Voda teče u hladnjak.
Prehrambeni proizvodi
sprječavaju protok vode u
kolektor za vodu.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Izlaz za vodu je začepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu
nije priključen na pliticu za
isparavanje iznad kompre‐
sora.
Pričvrstite otvor za otopljenu
vodu na pliticu za isparavanje.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu tempera‐
turu.
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Temperatura namirnica je
previsoka.
Prije spremanja namirnica osta‐
vite ih da se ohlade na sobnu
temperaturu.
Odjednom ste spremili pu‐
no namirnica.
Istodobno stavljajte manje
namirnica.
Debljina leda veća je od
4-5 mm.
Odmrznite uređaj.
Vrata se često otvaraju.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Nema cirkulacije hladnog
zraka u uređaju.
Provjerite kruži li hladan zrak
unutar uređaja.
Ako ovi savjeti ne daju željene
rezultate, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen unutarnjim
LED osvjetljenjem dugog vijeka
trajanja.
Strogo se preporučuje uporaba
isključivo originalnih rezervnih
dijelova.
Koristite samo LED žarulje (grlo
E14). Maksimalna snaga
prikazana je na žarulji.
OPREZ! Iskopčajte utikač iz
električne utičnice.
25
1.
Prstima raširite prozirni poklopac i
otkvačite ga u smjeru strelica.
1
2.
3.
4.
5.
2
1
Žarulju zamijenite onom jednakih
značajki, posebno namijenjenoj
kućanskim uređajima.
Ponovno sastavite poklopac svjetla.
Električni utikač uključite u utičnicu
mrežnog napajanja.
Otvorite vrata.
Provjerite uključuje li se žarulja.
Zatvaranje vrata
1.
2.
3.
Očistite brtve na vratima.
Ako je potrebno, podesite vrata. Proučite
upute za montažu.
Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
Tehnički podaci
Informacijski list proizvoda
26
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
Zanker
Model
KBB25011SK PNC925513006
Kategorija
7. Kombinirani hladnjak-zamrzivač
razred energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi rezultata
standardnog testa za 24 sata.. Stvarna potrošnja
energije ovisiti će o načinu uporabe uređaja i njegovoj
lokaciji
274
Zapremnina u litrama, hladnjak
160
Zapremnina u litrama, zvijezda
-
Zapremnina u litrama, zona podruma
-
Zapremnina u litrama, vino
-
Zapremnina u litrama, ukupno
232
Zapremnina u litrama, zamrzivač
72
Mjesto za pohranu u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, ostali odjeljci
-
Broj zvjezdica za odjeljak zamrzivača s najvećom za‐
premninom (l)
****
Ciljana temperatura ostalih odjeljaka > 14 °C (°C), ako
postoje
-
Bez inja (D/N), Hladnjak
Ne
Bez inja (D/N), zamrzivač
Ne
Sigurnosno isključivanje napajanja u h
22
Kapacitet zamrzavanja u kg/24h
4
Klimatska klasa
SN-N-ST-T
Najniža ambijentalna temperatura na kojoj je predviđe‐
na uporaba uređaja, u °C
10
Najviša ambijentalna temperatura na kojoj je predviđe‐
na uporaba uređaja, u °C
43
Akustička emisija buke dB(A) re1 pW
36
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Da
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu vina
D/N
Ne
Dodatni tehnički podaci
Dimenzije udubine
Visina
1580 mm
Širina
560 mm
Dubina
550 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na natpisnoj
pločici na vanjskoj ili unutarnjoj strani uređaja
i na energetskoj oznaci.
Briga za okoliš
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i
ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada
od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje
označene simbolom ne bacajte zajedno s
kućnim otpadom. Proizvod odnesite na
lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
27
Tartalom
Biztonsági információk
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
Működés
Napi használat
28
29
31
32
32
Hasznos tanácsok és javaslatok
Ápolás és tisztítás
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
34
35
36
39
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek kizárólag akkor
használhatják, ha megfelelő oktatásban részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat hulladékba.
Általános Biztonság
•
28
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási
területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák
Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon vagy a
beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott mechanikus
berendezéseket vagy eszközöket használjon a leolvasztás
meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú
elektromos berendezéseket használjon a készülék ételtároló
rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.:
gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat)
tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
•
FIGYELMEZTETÉS! A
készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
A bútorba való beépítés előtt ne használja
a készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt
lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon
a levegő a készülék körül.
•
•
•
•
•
Az első üzembe helyezéskor vagy az ajtó
nyitási irányának megfordítása után várjon
legalább 4 órát, mielőtt csatlakoztatja a
készüléket az elektromos hálózathoz. Ez
azért szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó nyitási
irányának megfordítása) előtt húzza ki a
hálózati vezetéket a hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
A készüléket nem szabad túl párás vagy
túl hideg környezetben üzemeltetni.
29
•
•
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel, ellenkező
esetben megkarcolhatja a padlót.
A készülék egy csomag szárítószert
tartalmaz. Ez nem játékszer. Ez nem
élelmiszer. Kérjük, hogy haladéktalanul
dobja ki.
•
•
•
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
elhelyezésekor ügyeljen arra,
hogy a hálózati kábel ne
csípődjön be és ne sérüljön meg.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS! Ne
használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés
ellen védett aljzatot használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl.
hálózati csatlakozódugasz, hálózati kábel,
kompresszor) épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak, forduljon a
hivatalos márkaszervizhez vagy
elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat szintje
alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen
arra, hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető legyen.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha ne
vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
•
•
•
•
Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
•
A készülékben gyúlékony, azonban
igen környezetbarát földgáz, izobután
(R600a) taláható. Ügyeljen arra, hogy ne
sértse meg a hűtőkör izobutánt tartalmazó
alkatrészeit.
30
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez használható.
Otthona világítására ne használja.
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és tűzveszély.
Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos készüléket
(például fagylaltkészítő gépet) a készülék
belsejében, hacsak ezt a gyártó
kifejezetten nem javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng és
gyújtószikra használatától. Szellőztesse ki
a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne érjen
a készülék műanyag részeihez.
Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe. A
szénsav ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot
a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a
készülékbe, annak közelébe, illetve annak
tetejére.
Ne érintse meg a készülék kompresszorát
és kondenzátorát. Ezek üzem közben
forróvá válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne is
érintse meg azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel csomagolásán
található tárolási útmutatásokat.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége szénhidrogén
hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos
üzembe helyezést és a készülék
hűtőközeggel való feltöltését csak
képesített személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és szükség
szerint tisztítsa ki. Ha az olvadékvízelvezető nyílás el van záródva, a víz
összegyűlik a készülék alján.
Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
•
•
•
•
Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS! Sérülésvagy fulladásveszély.
•
•
Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze
a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza
a gyermekek és háziállatok készülékben
rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt tartalmaz.
A készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a hőcserélő
közelében található.
Üzembe helyezés
Bizonyos működési problémák
léphetnek fel egyes típusoknál,
ha az adott tartományon kívül
eső értéken üzemelteti azokat. A
megfelelő működés kizárólag a
megadott hőmérséklettartományon belül biztosítható.
Amennyiben kételye merül fel
azzal kapcsolatban, hogy hova
telepítse a készüléket, forduljon a
készülék forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy a
legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Elhelyezés
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az összeszerelési
utasítást.
A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében
a készüléket minden hőforrástól, például
radiátoroktól, kazánoktól, közvetlen
napsütéstől stb. távol helyezze üzembe.
Gondoskodjon arról, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék hátlapja körül.
Elektromos csatlakoztatás
Elhelyezés
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni, amelynek
környezeti hőmérséklete megfelel annak a
klímabesorolásnak, amely a készülék
adattábláján van feltüntetve.
Klíma‐
osztály
•
•
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és 32°C között
N
+16°C és 32°C között
ST
+16°C és 38°C között
T
+16°C és 43°C között
•
•
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az adattáblán
feltüntetett feszültség és frekvencia
megegyezik-e az elektromos hálózat
értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza ilyen
típusú (földelt). Ha az elektromos hálózati
csatlakozóaljzat nincs leföldelve,
csatlakoztassa a készüléket az érvényben
lévő jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
31
Szellőzési követelmények
A készülék mögött megfelelő légáramlást kell
biztosítani.
5 cm
VIGYÁZAT! Az üzembe helyezés
előtt olvassa el az összeszerelési
utasítást.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Működés
Bekapcsolás
1.
2.
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
konnektorhoz.
Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányba
egy közepes beállításra.
Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet szabályozása automatikusan
történik.
1.
2.
A minimális hűtés érdekében forgassa a
hőmérséklet-szabályozót az alacsonyabb
beállítások felé.
A maximális hűtés érdekében forgassa a
hőmérséklet-szabályozót a magasabb
beállítások felé.
Napi használat
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
32
Általában a közepes beállítás a
legmegfelelőbb.
A pontos beállítás
kiválasztásakor azonban szem
előtt kell tartani, hogy a készülék
belsejében levő hőmérséklet a
következő tényezőktől is függ:
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer
mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
VIGYÁZAT! Ha a környezeti
hőmérséklet magas, vagy a
készülék a maximális határig
meg van terhelve, a hűtőtér
hőmérsékletét pedig a
legalacsonyabb értékre állították
be, előfordulhat, hogy
folyamatosan hűt, s emiatt dér
képződik a belső falán. Ebben az
esetben a tárcsát a legmagasabb
hőmérsékleti értékre kell állítani
az automatikus jégmentesítés
elindításához, ezzel pedig
csökkentett energiafogyasztást
lehet elérni.
A készülék belsejének tisztítása
A készülék legelső használata előtt mossa ki
a készülék belsejét és az összes belső
tartozékot semleges mosogatószeres langyos
vízzel, hogy eltávolítsa a tökéletesen új
termékek tipikus szagát, majd alaposan
szárítsa ki.
VIGYÁZAT! Ne használjon
mosószereket, súrolóporokat,
klór- vagy olajtartalmú
tisztítószereket, mert ezek
károsítják a felületet.
Az ajtópolcok elhelyezése
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok
számára szeretne helyet biztosítani, az
ajtópolcokat különböző magasságokba
állíthatja.
1.
2.
Óvatosan tolja felfelé a polcot, amíg ki
nem szabadul.
Pozícionálja újra szükség szerint.
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő üvegpolcot.
Lefagyasztás és a fagyasztott termékek
tárolása
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek
lefagyasztására, valamint fagyasztott és
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú
tárolására is.
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 óráig a készüléket a
magasabb beállításokon.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert a
középső rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék belsejében
található adattáblán van feltüntetve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe;
ez alatt az idő alatt ne tegyen be további
lefagyasztandó élelmiszert.
Amikor a fagyasztási folyamat befejeződött,
visszaállíthatja a készüléket a korábban
beállított hőmérsékletre.
Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartó sínnel
vannak ellátva, hogy a polcokat tetszés
szerinti helyre lehessen tenni.
Véletlenszerűen, például
áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás esetén,
amikor az áramszünet hosszabb
ideig tart, mint a műszaki
jellemzők között megadott
„áramkimaradási biztonság”
(felolvadási idő), a felolvadt
élelmiszert gyorsan el kell
fogyasztani, vagy azonnal meg
kell főzni, majd pedig a (kihűlés
után) újra lefagyasztani.
Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott
élelmiszerek használat előtt a hűtőrekeszben
vagy szobahőmérsékleten kiolvaszthatók,
attól függően, hogy mennyi idő áll
rendelkezésre ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve
is megfőzhetők: ebben az esetben a főzés
hosszabb ideig tart.
33
Jégkockakészítés
A készülékben egy vagy több jégkockatartó
található jégkockák készítéséhez.
Amikor a jégkockatartókat ki
akarja venni a fagyasztóból, ne
próbáljon fémeszközzel segíteni.
1.
2.
Töltse meg vízzel ezeket a tálcákat
Tegye a jégkockatartókat a
fagyasztórekeszbe.
A szimbólumok a fagyasztott cikkek
különböző típusait jelzik.
A számok a tárolási időtartamot jelzik
hónapokban, a megfelelő típusú fagyasztott
cikkhez. A jelzett tárolási idő felső vagy alsó
értéke egyaránt érvényes lehet az
élelmiszerek minőségétől és a fagyasztás
előtti előkezeléstől függően.
Naptár a fagyasztott ételekhez
Hasznos tanácsok és javaslatok
Normális működéssel járó hangok:
•
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
•
•
•
•
Gyenge gurgulázó és bugyborékoló hang
a csőkígyókból a hűtőközeg áramlása
közben.
Zümmögő vagy pulzáló hang hallható a
kompresszor felől a hűtőközeg
áramoltatása során.
Hirtelen recsegő zaj hallható a készülék
belseje felől, melyet a hőtágulás okoz (ez
természetes és nem veszélyes fizikai
jelenség).
Gyenge kattanó zaj hallható a
hőmérséklet-szabályozóból a kompresszor
be- vagy kikapcsolásakor.
Energiatakarékossági tanácsok
•
Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne
hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább
nyitva.
Ötletek friss élelmiszerek hűtéséhez
•
•
•
Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben.
Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni azokat.
Ötletek a hűtőszekrény használatához
Hasznos tanácsok:
34
•
•
•
•
Hús (minden fajtája): csomagolja
megfelelő csomagolóanyagba, és
helyezze a zöldséges fiók feletti üveglapra.
A húst legfeljebb 1-2 napig tárolja.
Készételek, hidegtálak: fedje le és
helyezze a polcok egyikére.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
tisztítsa meg, és helyezze egy erre a célra
készült tartóedénybe. Ha a banán, krumpli,
hagyma vagy fokhagyma nincs
becsomagolva, tilos őket a
hűtőszekrényben tartani.
Vaj és sajt: speciális légmentes
tartóedénybe kell helyezni, vagy alufóliába
vagy nejlonzacskókba csomagolni őket, és
a lehető legtöbb levegőt kiszorítani
körülöttük.
Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja őket
az ajtó palacktartó rekeszében vagy (ha
van) a palacktartó állványon.
Ötletek fagyasztáshoz
•
•
•
•
Csak első osztályú, friss és alaposan
megtisztított élelmiszereket fagyasszon le.
A hatékonyabb fagyasztás és felolvasztás
érdekében az élelmiszereket ossza fel kis
adagokra.
Az ételt alufóliába vagy műanyag fóliába
csomagolja. Ügyeljen arra, hogy a
csomagolás légmentes legyen.
A már lefagyasztott élelmiszer
felmelegedésének elkerülésére ne
helyezze közvetlenül mellé a friss,
lefagyasztandó élelmiszert.
•
•
•
A zsírszegény ételeket könnyebben és
hosszabb ideig lehet tárolni, mint a
zsírosakat. A só csökkenti az élelmiszerek
eltarthatóságát.
A jégkockákat, illetve jégkrémeket ne
fogyassza azonnal a fagyasztóból való
kivétel után, mert fagyási sérülést
okozhatnak.
Ajánlatos minden egyes csomagon
feltüntetni a lefagyasztás dátumát, hogy
nyomon lehessen követni a tárolási időket.
•
•
•
Gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott
élelmiszerek a lehető legrövidebb időn
belül elkerüljenek az élelmiszerüzletből a
fagyasztóba.
A kiolvasztott élelmiszerek nagyon
gyorsan romlanak, nem fagyaszthatók
vissza.
Ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.
Ötletek fagyasztott élelmiszerek
tárolásához
•
Ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg
lefagyasztott élelmiszereket megfelelően
tárolta-e az eladó.
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Általános figyelmeztetések
VIGYÁZAT! Bármilyen
karbantartási művelet előtt
válassza le a készüléket a
hálózatról.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz, ezért
csak megbízott szerelő végezhet
rajta karbantartást, és töltheti fel
újra.
A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.
Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT! Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg a
készülékben lévő csöveket és/
vagy kábeleket.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy
ne sérüljön meg a hűtőrendszer.
2.
3.
4.
Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára, hogy
biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa meg a
kondenzátort és a készülék hátulján lévő
kompresszort egy kefével.
Ezzel javíthatja a készülék teljesítményét,
és csökkentheti az áramfogyasztást.
A hűtőszekrény jégmentesítése
Rendeltetésszerű használat során az
olvadékvíz minden alkalommal automatikusan
távozik a hűtőrekesz elpárologtatójáról, amint
a kompresszor leáll. A jégmentesítéssel
keletkezett víz a hűtőtér hátsó falán levő,
vályúszerű csatornán keresztül a készülék
hátulján, a kompresszor felett elhelyezett
tartályba jut, ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának
közepén látható olvadékvíz kivezetőnyílást,
amely a jégmentesítésből származó vizet
elvezeti, rendszeresen megtisztítsa, nehogy a
víz befolyjon a tárolótérbe, károsítva a
készüléket vagy a tárolt árut.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1.
A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
35
2.
A fagyasztó leolvasztása
VIGYÁZAT! Soha ne próbálja
meg éles fémeszközökkel
lekaparni a jeget az
elpárologtatóról, mert felsértheti
azt. A leolvasztás felgyorsítására
kizárólag a gyártó által ajánlott
eszközöket vagy anyagokat
használjon. Ha a leolvasztás
közben a fagyasztott
élelmiszercsomagok
hőmérséklete megemelkedik,
biztonságos tárolási idejük
lerövidülhet.
A leolvasztás előtt kb. 12 órával
állítson be alacsonyabb
hőmérsékletet annak érdekében,
hogy a működés megszakítására
elegendő hűtési tartalék
halmozódjon fel.
Bizonyos mennyiségű dér mindig képződik a
fagyasztó polcain és a felső rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a dérréteg
vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t.
1.
Kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a
dugót a konnektorból.
Hibaelhárítás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
36
Szedjen ki minden élelmiszert a
készülékből, csomagolja be azokat több
réteg újságpapírba, és tegye hideg helyre.
FIGYELMEZTETÉS! A
fagyasztott árukhoz ne
nyúljon nedves kézzel. A
keze hozzáfagyhat az
élelmiszerhez.
3. Hagyja nyitva az ajtót.
A leolvasztási folyamat felgyorsítása
érdekében helyezzen egy fazék langyos
vizet a fagyasztórekeszbe. Ezenkívül,
távolítsa el azokat a jégdarabokat,
amelyek leolvasztás közben letörnek.
4. A leolvasztás befejezése után alaposan
törölje szárazra a készülék belsejét.
5. Kapcsolja be a készüléket.
3 óra elteltével pakolja vissza a korábban
kiszedett élelmiszereket a fagyasztórekeszbe.
Ha a készülék nincs használatban
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1.
2.
3.
4.
5.
Válassza le a készüléket az elektromos
táphálózatról.
Vegye ki az összes élelmiszert.
Szükség esetén olvassza le a készüléket.
Tisztítsa meg a készüléket és az összes
tartozékot.
Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat,
hogy ne képződjenek kellemetlen szagok.
VIGYÁZAT! Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné hagyni,
kérjen meg valakit, időnként
ellenőrizze, hogy a benne lévő
étel nem romlott-e meg
áramkimaradás miatt.
Mit tegyek, ha...
Jelenség
A készülék nem működik.
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék ki van kapcsol‐
va.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs
megfelelően csatlakoztatva
a konnektorba.
Csatlakoztassa megfelelően a
hálózati dugaszt a konnektorba.
Nincs feszültség a konnek‐
torban.
Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a háló‐
zati aljzatba. Forduljon szak‐
képzett villanyszerelőhöz.
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki az aj‐
tót.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Olvassa el az „Izzócsere” c.
részt.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Lásd a „Működés” című sza‐
kaszt.
Túl sok élelmiszert helye‐
zett egyszerre a készülék‐
be.
Várjon néhány órát, majd ellen‐
őrizze ismét a hőmérsékletet.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Lásd az adattáblán a Klímaosz‐
tály táblázatot.
Túl sok meleg ételt tett a
hűtőbe.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahőmér‐
sékletre.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsukása”
című részt.
Az ajtó nincs megfelelően
bezárva vagy az ajtótömí‐
tés deformálódott/elszeny‐
nyeződött.
Olvassa el „Az ajtó becsukása”
című részt.
A vízleeresztő-dugó elhe‐
lyezkedése nem megfelelő.
Helyezze el megfelelően a víz‐
leeresztő-dugót.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Lásd a „Működés” című sza‐
kaszt.
Víz folyik a hűtőszekrény há‐
toldalán.
Az automatikus leolvasztási
folyamat során a zúzmara
leolvad a hátlapon.
Ez nem hibajelenség.
Víz folyik be a hűtőszekrény‐
be.
Az élelmiszerek megakadá‐
lyozzák, hogy a víz a víz‐
gyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen rá, hogy az élelmisze‐
rek ne érjenek a hátsó falhoz.
A világítás nem működik.
A kompresszor folyamatosan
működik.
Túl sok dér és jég képződött.
37
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
Víz a padlón.
A leolvasztási víz kifolyója
nincs csatlakoztatva a
kompresszor fölötti páro‐
logtató tálcához.
Illessze a leolvasztási víz kifo‐
lyóját a párologtató tálcához.
A készülékben a hőmérséklet
túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsukása”
című részt.
Az élelmiszerek hőmérsék‐
lete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmiszerek a
szobahőmérsékletre hűljenek a
tárolás előtt.
Túl sok élelmiszer van tá‐
rolva egy időben.
Kevesebb élelmiszert helyez‐
zen be egyszerre.
A dér vastagsága 4-5 mmnél nagyobb.
Olvassza le a készüléket.
Túl gyakran nyitja ki az aj‐
tót.
Az ajtót csak akkor nyissa ki,
ha szükséges.
Nem kering a hideg levegő
a készülékben.
Gondoskodjon arról, hogy ke‐
ringeni tudjon a hideg levegő a
készülékben.
reteszelés feloldását követően a nyíl
irányába mozgatva távolítsa el a fedelet.
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
1
A sütőlámpa cseréje
2
A készüléket hosszú élettartamú
belső LED-világítással szereltük
fel.
1
Javasoljuk, hogy mindig eredeti
cserealkatrészt használjon.
Kizárólag LED égőt (E14 foglalat)
használjon. A maximális
teljesítmény a lámpaegységen
látható.
2.
VIGYÁZAT! Húzza ki a dugaszt a
hálózati aljzatból.
1.
38
Az ujjaival óvatosan húzza szét az
átlátszó fedél két oldalát, majd a
3.
Olyan égőt használjon a cseréhez,
melynek jellemzői azonosak az eredetivel,
és kifejezetten háztartási eszközökhöz
gyártották.
Szerelje vissza a lámpabúrát.
4.
5.
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatba.
Nyissa ki az ajtót.
Győződjön meg arról, hogy a világítás
bekapcsol-e.
2.
3.
Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az összeszerelési utasítást.
Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
Az ajtó becsukása
1.
Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
Műszaki adatok
Termékismertető adatlap
Védjegy
Zanker
Modell
KBB25011SK PNC925513006
Kategória
7. Hűtőszekrény - fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A+
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszte‐
redmények alapján. A tényleges energiafogyasztás
függ a készülék elhelyezésétől és használatának mód‐
jától
274
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
160
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
232
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
72
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz csil‐
lag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha
van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Nem
Áramkimaradástól független, órában
22
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
4
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
10
39
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a ké‐
szülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
43
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
36
Beépíthető készülék I/N
Igen
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték
I/N
Nem
Kiegészítő műszaki adatok
A mélyedés méretei
Magasság
1580 mm
Szélesség
560 mm
Mélység
550 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején vagy
belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
Környezetvédelmi tudnivalók
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
40
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el
a készüléket a helyi újrahasznosító telepre,
vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért
felelős hivatallal.
Kazalo
Varnostna informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Delovanje
Vsakodnevna uporaba
41
42
44
44
45
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
46
47
49
51
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Varnostna informacije
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali
škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo otroci
med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso
pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Splošna varnostna navodila
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča z
zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih.
41
•
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali
vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
OPOZORILO: Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih
priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
OPOZORILO: V predelkih za shranjevanje hrane v napravi
ne uporabljajte električnih priprav, razen tistih, ki jih
priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže z
aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
Varnostna navodila
Namestitev
OPOZORILO! To napravo lahko
namesti le strokovno
usposobljena oseba.
•
•
•
•
•
•
•
42
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Naprave ne uporabljajte, dokler je ne
namestite v vgradno konstrukcijo.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker
je težka. Vedno uporabljajte zaščitne
rokavice in priloženo obutev.
Poskrbite, da bo zrak lahko krožil okrog
naprave.
Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi strani
odpiranja vrat počakajte vsaj štiri ure,
preden napravo priključite na napajanje.
To pa zato, da olje steče nazaj v
kompresor.
•
•
•
•
•
•
•
Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz vtičnice.
Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali kuhalnih
plošč.
Naprave ne izpostavljajte dežju.
Naprave ne postavljajte na mesto, kjer je
izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
Naprave ne postavljajte v prevlažne ali
premrzle prostore.
Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
Naprava vsebuje vrečko s sušilom. To ni
igrača. To ni hrana. Takoj jo zavrzite.
Električna povezava
OPOZORILO! Nevarnost požara
in električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO! Pri nameščanju
naprave pazite, da napajalnega
kabla v kaj ne ujamete ali ga
poškodujete.
•
OPOZORILO! Ne uporabljajte
razdelilnikov in podaljškov.
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča, priključnega
kabla, kompresorja). Za zamenjavo
električnih sestavnih delov se obrnite na
pooblaščeni servisni center ali električarja.
Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Ne vlecite za električni priključni kabel, če
želite izključiti napravo. Vedno povlecite za
vtič.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin, električnega
udara ali požara.
Naprava vsebuje vnetljiv plin izobutan
(R600a), zemeljski plin z visoko stopnjo
okoljske neoporečnosti. Pazite, da ne
poškodujete hladilnega krogotoka, ki vsebuje
izobutan.
•
•
•
•
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled), razen
če jih za ta namen odobri proizvajalec.
Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja in
virov vžiga. Prostor prezračite.
Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na vsebnik
pijač.
V napravi ne shranjujte vnetljivega plina in
tekočin.
•
•
•
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte predmetov iz
zamrzovalnika.
Odtajane hrane ne zamrzujte ponovno.
Upoštevajte navodila za shranjevanje na
embalaži zamrznjene hrane.
Notranja osvetlitev
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
•
Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi, je
prilagojena le gospodinjskim aparatom. Ne
uporabljajte je za hišno razsvetljavo.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost telesnih
poškodb ali poškodb naprave.
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
Ta naprava vsebuje ogljikovodike v hladilni
enoti. Vzdrževalna dela in ponovno
polnjenje enote lahko opravi le
pooblaščena oseba.
V napravi redno preverjajte odtok vode in
ga po potrebi očistite. Če je odtok
zamašen, se odtajana voda nabira na dnu
naprave.
Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne nadomestne
dele.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
•
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
Odstranite vrata in na ta način preprečite,
da bi se otroci in živali zaprli v napravo.
Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
43
•
Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin. Za
informacije o pravilnem odstranjevanju
naprave se obrnite na občinsko upravo.
•
Ne poškodujte dela hladilne enote, ki se
nahaja v bližini kondenzatorja.
Namestitev
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Električna povezava
•
Mesto namestitve
Za namestitev si oglejte navodila
za montažo.
Za zagotovitev najboljšega delovanja napravo
postavite čim dlje od virov toplote, kot so
radiatorji, grelci, neposredna sončna svetloba
itd. Zagotovite nemoteno kroženje zraka na
hrbtni strani ohišja.
Postavitev
Napravo namestite v suhem, dobro
prezračevanem prostoru s temperaturo, ki
ustreza klimatskemu razredu s ploščice za
tehnične navedbe naprave.
Klimat‐
ski raz‐
red
Temperatura okolja
•
•
•
Pred priključitvijo naprave se prepričajte,
da se napetost in frekvenca s ploščice za
tehnične navedbe ujemata s hišno
električno napeljavo.
Naprava mora biti ozemljena. Zato ima vtič
napajalnega kabla varnostni kontakt. Če
vtičnica hišne električne napeljave ni
ozemljena, napravo priključite na ločeno
ozemljitev v skladu z veljavnimi predpisi,
pred tem pa se posvetujte z usposobljenim
električarjem.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v
primeru neupoštevanja zgornjih varnostnih
navodil.
Naprava je izdelana v skladu z direktivami
EGS.
Zahteve glede prezračevanja
Na zadnji strani naprave mora biti zagotovljen
zadosten pretok zraka.
5 cm
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Pri nekaterih modelih lahko zunaj
tega območja pride do težav v
delovanju. Pravilno delovanje je
lahko zagotovljeno samo znotraj
določenega temperaturnega
območja. Če ste v dvomih glede
mesta namestitve naprave, se
obrnite na prodajalca, našo
službo za pomoč strankam ali
najbližji pooblaščeni servisni
center.
POZOR! Za namestitev si oglejte
navodila za montažo.
Delovanje
Vklop
1.
44
Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
2.
Regulator temperature obrnite v smeri
urinega kazalca na srednjo nastavitev.
Izklop
Za izklop naprave obrnite regulator
temperature v položaj »O«.
Nastavitev temperature
Temperatura se samodejno prilagaja.
1.
2.
Za dosego najšibkejše ohlajenosti obrnite
regulator temperature proti nižji nastavitvi.
Za dosego najmočnejše ohlajenosti
obrnite regulator temperature proti višji
nastavitvi.
Običajno je najprimernejša
srednja nastavitev.
Vendar pa je treba točno
nastavitev izbrati ob upoštevanju,
da je temperatura v napravi
odvisna od:
• temperature v prostoru,
• pogostosti odpiranja vrat,
• količine shranjenih živil,
• prostora, kjer se naprava
nahaja.
POZOR! Če je temperatura
okolja visoka ali je naprava
povsem napolnjena in
nastavljena na najnižjo
temperaturo, lahko neprestano
deluje, zaradi česar na zadnji
steni nastaja ivje. V tem primeru
mora biti regulator nastavljen na
višjo temperaturo, da je
omogočeno samodejno
odtaljevanje in s tem zmanjšanje
porabe energije.
Vsakodnevna uporaba
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate notranjost
in vso notranjo opremo očistiti z mlačno vodo
in nevtralnim pomivalnim sredstvom, da
odstranite tipičen vonj po novem, ter nato
temeljito posušiti.
POZOR! Ne uporabljajte čistilnih
sredstev, grobih praškov, klora ali
oljnih čistil, ker poškodujejo
površino.
Nameščanje vratnih polic
Premične police
Da bi lahko shranili zavitke hrane različnih
velikosti, so lahko vratne police nameščene
na različnih višinah.
Stene hladilnika so opremljene s številnimi
vodili, da so lahko police postavljene tako, kot
želite.
1.
2.
Polico postopoma vlecite navzgor, dokler
je ne sprostite.
Prestavite na želeno mesto.
45
Odmrzovanje
Globoko zamrznjena ali zamrznjena živila
lahko pred uporabo odmrznete v hladilniku ali
pri sobni temperaturi, odvisno od
razpoložljivega časa.
Majhne kose lahko začnete pripravljati še
zamrznjene, neposredno iz zamrzovalnika: v
tem primeru bo priprava hrane trajale dlje.
Ne premikajte steklene police
nad predalom za zelenjavo, da
zagotovite pravilno kroženje
zraka.
Zamrzovanje in shranjevanje
zamrznjenih živil
Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje
svežih živil ter dolgotrajno shranjevanje
zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj naprava vsaj dve uri deluje pri
najvišji nastavitvi, preden vanjo položite živila.
Če želite zamrzniti sveža živila, ta položite v
srednji predal.
Največja količina živil, ki jo lahko zamrznete v
24 urah, je navedena na ploščici za
tehnične navedbe, oznaki v notranjosti
naprave.
Postopek zamrzovanja traja 24 ur, v tem času
ne dodajajte druge hrane za zamrzovanje.
Ko je zamrzovanje končano, lahko
ponastavite predhodno nastavljeno
temperaturo.
Priprava ledenih kock
Ta naprava je opremljena z eno ali več
posodicami za pripravo ledenih kock.
Za odstranjevanje posodic iz
zamrzovalnika ne uporabljajte
kovinskih predmetov.
1.
2.
Posodice napolnite z vodo.
Posodice za pripravo ledenih kock
postavite v zamrzovalnik.
Koledar zamrznjenih živil
Simboli predstavljajo različne vrste
zamrznjenih živil.
Številke predstavljajo čase shranjevanja v
mesecih za ustrezne vrste zamrznjenih živil.
Ali zgornja ali spodnja vrednost navedenega
časa shranjevanja velja ali ne, je odvisno od
kakovosti živil in rokovanja z njimi pred
zamrzovanjem.
V primeru nenamernega
odtajanja, npr. da je izpad
električnega toka daljši od
vrednosti, navedene v
razpredelnici tehničnih podatkov
pod »Čas naraščanja
temperature«, morate odtajana
živila porabiti hitro ali takoj
skuhati in ponovno zamrzniti.
Namigi in nasveti
Običajni zvoki delovanja
•
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
•
46
Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok tuljav.
Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok kompresorja.
•
•
Nenadno pokanje iz notranjosti naprave
zaradi toplotnega raztezanja (naraven in
nenevaren fizikalni pojav).
Pri vklopu ali izklopu kompresorja je slišen
blag klikajoč zvok regulatorja temperature.
Nasveti za varčevanje z energijo
•
Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne puščajte
odprtih dlje, kot je treba.
Namigi za hlajenje svežih živil
•
•
•
V hladilniku ne shranjujte toplih živil ali
hlapljivih tekočin.
Živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če
imajo močan vonj.
Živila shranite tako, da bo okoli njih lahko
prosto krožil zrak.
Namigi za zamrzovanje
•
•
•
•
•
•
•
Namigi za hlajenje
Uporabni nasveti:
•
•
•
•
•
Meso (vse vrste): zavijte v primerno
embalažo in postavite na stekleno polico
nad predalom za zelenjavo. Meso
shranjujte največ 1-2 dni.
Pripravljene jedi, hladne jedi: pokrijte in
postavite na poljubno polico.
Sadje in zelenjava: temeljito očistite in
položite v poseben predal. Nepakiranih
banan, krompirja, čebule in česna ne
smete hraniti v hladilniku.
Maslo in siri: položite v posebno
nepropustno posodo ali zavijte v
aluminijasto folijo ali polietilensko vrečko,
da izločite čim več zraka.
Steklenice: zaprite s pokrovčki in položite
na vratno polico za steklenice ali (če je na
voljo) na držalu za steklenice.
Zamrzujte samo kakovostna, sveža in
povsem očiščena živila.
Za temeljitejše zamrzovanje in odtaljevanje
razdelite živila na majhne porcije.
Živila zavijte v aluminijasto folijo ali
polietilen. Prepričajte se, da so zavitki
nepredušno zaprti.
Če želite preprečiti povišanje temperature
že zamrznjenih živil, poleg njih ne
postavljajte svežih nezamrznjenih živil.
Nemastna živila lahko shranjujete lažje in
dalj časa od mastnih. Sol skrajša dobo
shranjevanja živil.
Ne uživajte ledenih kock, sorbetov ali
sladolednih lučk takoj, ko jih vzamete iz
zamrzovalnika. Nevarnost ozeblin.
Posamezne zavitke je priporočljivo označiti
z datumom zamrzovanja, da imate pod
nadzorom čas shranjevanja.
Namigi za shranjevanje zamrznjenih
živil
•
•
•
•
Prepričajte se, da je imel prodajalec
zamrznjena živila primerno shranjena.
Poskrbite, da bodo zamrznjena živila iz
trgovine v zamrzovalnik prenesena v
najkrajšem možnem času.
Odtajana živila se hitro pokvarijo in jih ne
smete ponovno zamrzniti.
Ne prekoračite obdobja zamrzovanja, ki ga
navede proizvajalec živil.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Splošna opozorila
POZOR! Pred vzdrževalnimi deli
izključite napravo.
Naprava ima v svoji hladilni enoti
ogljikovodike, zaradi česar mora
vzdrževanje in polnjenje izvajati
pooblaščen serviser.
Dodatna oprema in deli naprave
niso primerni za pomivanje v
pomivalnem stroju.
Redno čiščenje
POZOR! Cevi in/ali kablov v
napravi ne smete vleči, premikati
ali jih poškodovati.
POZOR! Ne poškodujte
hladilnega sistema.
47
Napravo morate redno čistiti:
1.
2.
3.
4.
Odtaljevanje zamrzovalnika
Očistite notranjost in dodatno opremo z
mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov hrane
in umazanije.
Temeljito izperite in posušite.
Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju očistite
s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo električne
energije.
POZOR! Za strganje ivja z
izparilnika nikoli ne uporabljajte
ostrih kovinskih pripomočkov, saj
ga lahko poškodujete. Za
pospeševanje odtaljevanja ne
uporabljajte mehanske naprave
ali umetnih sredstev, ampak
samo tista, ki jih priporoča
proizvajalec. Dvig temperature
zamrznjenih živil lahko med
odtaljevanjem skrajša njihovo
varno dobo shranjevanja.
Približno 12 ur pred
odtaljevanjem nastavite nižjo
temperaturo, da se nakopiči
zadostna zaloga hladu za
poznejšo prekinitev v delovanju.
Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki zaustavitvi
kompresorja ivje samodejno odtaja z
izparilnika v hladilnem prostoru. Odtajana
voda odteka skozi odprtino za odtekanje vode
v posebno posodo na zadnji strani naprave
nad kompresorjem, kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino za
odtekanje odtajane vode na sredini kanala
hladilnega prostora in s tem preprečite
prelivanje in kapljanje vode po živilih v
notranjosti.
Na policah zamrzovalnika in okoli zgornjega
predala se vedno nabere določena količina
ivja.
Zamrzovalnik odtajajte, ko plast ivja doseže
debelino okoli 3-5 mm.
Izklopite napravo ali izvlecite električni vtič
iz vtičnice.
2. Odstranite shranjena živila, ovijte jih v več
plasti časopisnega papirja in postavite na
hladno mesto.
OPOZORILO! Zamrznjenih
živil se ne dotikajte z mokrimi
rokami. Roke lahko
primrznejo nanje.
3. Vrata pustite odprta.
Da bi postopek odtaljevanja pospešili,
postavite v zamrzovalnik lonec tople vode.
Poleg tega pred končanim odtaljevanjem
odstranite kose ledu, ki se odlomijo.
4. Ko je odtaljevanje končano, temeljito
osušite notranjost.
5. Vklopite napravo.
Po treh urah dajte prej odstranjena živila
nazaj v zamrzovalnik.
1.
Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate, opravite
naslednje varnostne ukrepe:
1.
2.
3.
4.
48
Napravo izključite iz električnega omrežja.
Odstranite vsa živila.
Odtajajte napravo (po potrebi).
Očistite napravo ter vso opremo.
5.
Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
POZOR! Če želite napravo pustiti
vklopljeno, prosite nekoga, da jo
občasno preveri, da se živila v
njej v primeru izpada električne
energije ne bi pokvarila.
Odpravljanje težav
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Naprava ne deluje.
Luč ne sveti.
Kompresor deluje neprekinje‐
no.
Nabralo se je preveč ivja in
ledu.
Možen vzrok
Rešitev
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v
vtičnico.
Pravilno vtaknite vtič v vtičnico.
Ni napetosti v vtičnici.
V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo. Obr‐
nite se na usposobljenega elek‐
tričarja.
Luč je v stanju pripravljeno‐
sti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč je okvarjena.
Oglejte si »Zamenjava žarni‐
ce«.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si »Delovanje«.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Počakajte nekaj ur in ponovno
preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Oglejte si razpredelnico klimat‐
skih razredov na ploščici za
tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v napra‐
vo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohladijo
na sobno temperaturo, preden
jih shranite.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Vrata niso pravilno zaprta
ali pa je poškodovano/
umazano tesnilo.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Čep za izpust vode ni pra‐
vilno nameščen.
Pravilno namestite čep za iz‐
pust vode.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si »Delovanje«.
49
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Po zadnji steni hladilnika teče
voda.
Med samodejnim odtaljeva‐
njem se na zadnji steni taja
led.
To je pravilno.
Voda teče v hladilnik.
Živila v napravi preprečuje‐
jo odtekanje vode v zbiral‐
nik.
Živila se ne smejo dotikati za‐
dnje stene.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode namestite
na izparilni pladenj.
Temperatura v napravi je pre‐
nizka/previsoka.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo temperatu‐
ro.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Temperatura živil je previ‐
soka.
Živila naj se pred hrambo ohla‐
dijo na sobno temperaturo.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Hkrati dodajte manj živil.
Ivje je debelejše od 4-5
mm.
Odtajajte napravo.
Vrata ste pogosto odprli.
Vrata odprite samo, če je treba.
V napravi ni kroženja hlad‐
nega zraka.
Poskrbite za kroženje hladnega
zraka v napravi.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, se obrnite na
najbližji pooblaščeni servisni
center.
1.
S prsti malce razširite obe strani
prozornega pokrova, da ga ločite, potem
pa ga snemite v smeri puščic.
1
Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo svetlečo
diodo z dolgo življenjsko dobo.
2
1
Priporočamo uporabo samo
originalnih nadomestnih delov.
Uporabljajte samo svetleče diode
(nastavek E14). Najvišja moč je
prikazana na žarnici.
POZOR! Iztaknite vtič iz vtičnice.
2.
50
Žarnico zamenjajte s tako, ki ima podobne
lastnosti in je posebej prilagojena
gospodinjskim aparatom.
3.
4.
5.
Namestite nazaj pokrov žarnice.
Vtaknite vtič v vtičnico.
Odprite vrata.
Preverite, ali luč zasveti.
Zapiranje vrat
1.
2.
3.
Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si
navodila za montažo.
Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
Očistite tesnila vrat.
Tehnični podatki
Informacijski list izdelka
Blagovna znamka
Zanker
Model
KBB25011SK PNC925513006
Kategorija
7. Hladilnik - Zamrzovalnik
Razred energijske učinkovitosti
A+
Poraba energije v kWh na leto na podlagi rezultatov
standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska poraba
energije je odvisna od načina uporabe aparata in njego‐
ve lokacije.
274
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
160
Prostornina shranjevanja v litrih, zvezdica
-
Prostornina shranjevanja v litrih, območje kleti
-
Prostornina shranjevanja v litrih, vino
-
Prostornina shranjevanja v litrih, skupaj
232
Prostornina shranjevanja v litrih, zamrzovalnik
72
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, drugi predelki
-
Ocena z zvezdico zamrzovalnika z največjo prostornino
shranjevanja (I)
****
Načrtovana temperatura drugih predelkov > 14 °C (°C),
če obstajajo
-
Brez ledu (D/N), hladilnik
Ne
Brez ledu (D/N), zamrzovalnik
Ne
Varen izklop električne energije
22
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
4
Klimatski razred
SN-N-ST-T
Najnižja temperatura prostora, pri kateri se uporablja ta
aparat v °C
10
51
Najvišja temperatura prostora, pri kateri se uporablja ta
aparat v °C
43
Emisije akustičnega hrupa, izražene v dB(A) re1 Pw
36
Vgradni aparat D/N
Da
Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje vina
D/N
Ne
Dodatni tehnični podatki
Dimenzije izreza
Višina
1580 mm
Širina
560 mm
Globina
550 mm
Napetost
230 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici za
tehnične navedbe na zunanji ali notranji strani
naprave in energijski nalepki.
Skrb za okolje
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi
odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče
za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike
za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in
zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih
in elektronskih naprav. Naprav, označenih s
52
*
53
54
55
www.electrolux.com/shop
222375909-A-022019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising