Smeg | CD7276NLD2P1 | User manual | SMEG CD7276NLD2P1 Ohjekirja

SMEG CD7276NLD2P1 Ohjekirja
Käyttöohje
Bruksanvisn‐
ing
Jääpakastin
CD7276NLD2P1
Kombiskap
2
SISÄLTÖ
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Käyttö
Päivittäinen käyttö
2
3
5
6
9
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
12
13
14
16
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu
asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
3
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai
muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa
tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Älä käytä laitetta ennen kuin se on
asennettu turvallisesti kalusteeseen.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen
kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
4
•
•
•
•
•
•
•
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
Laite sisältää pussin kuivausainetta.
Sitä ei ole tarkoitettu leikkikaluksi. Sitä
ei ole tarkoitettu syötäväksi. Hävitä se
välittömästi.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
VAROITUS! Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä, ettei
virtajohto ole jäänyt puristuksiin
tai ole vaurioitunut.
VAROITUS! Älä käytä
jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto, kompressori).
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun tai sähköasentajaan
sähköosien vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen
tai tulipalon vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen.
Muutoin juomasäiliöön muodostuu
painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
• Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden
asettamista pakastimeen.
Sisävalo
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
5
• Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi
on tarkoitettu vain kodinkoneiden
valaistukseen. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Virheellinen käyttö
voi aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen
pohjalle.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Sijainti
Lue erilliset asennusohjeet
Parhaan mahdollisen toiminnan
varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa
lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden
tai boilereiden tms. lähelle eikä suoraan
auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti laitteen takana.
Sijoittaminen
Asenna laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun
sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila
vastaa laitteen arvokilvessä mainittua
ilmastoluokkaa.
Ilmas‐
toluok‐
ka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – +32 °C
N
+16 °C – +32 °C
ST
+16 °C – +38 °C
T
+16 °C – +43 °C
6
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
Joissakin malleissa voi esiintyä
toiminnallisia ongelmia, jos niitä
käytetään kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön toiminta
taataan vain määritetyllä
lämpötilavälillä. Jos laitteen
asennuspaikan valitsemisessa
on epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
Ilmanvaihtovaatimukset
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen
takana.
min.
200 cm2
5 cm
Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella. Jos
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole
maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
min.
200 cm2
HUOMIO! Lue asennusohjeet.
KÄYTTÖ
Käyttöpaneeli
1
8
1
2
3
4
5
6
7
7
6
Näyttö
Pakastimen lämpötilan nostopainike
Pakastimen lämpötilan alennuspainike
OK
Mode
Jääkaapin lämpötilan nostopainike
Jääkaapin lämpötilan alennuspainike
5
4
3
2
8 ON/OFF
Esimääritettyjä painikkeiden ääniä
voidaan säätää painamalla
samanaikaisesti Mode-painiketta ja
lämpötilan alennuspainiketta muutaman
sekunnin ajan. Asetusta voidaan säätää.
7
Näyttö
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
Laitteen käynnistäminen
1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina laitteen ON/OFF-painiketta, jos
näyttö ei ole päällä. Lämpötilanäytöt
näyttävät asetetun oletuslämpötilan.
Hälytyksen äänimerkki saattaa
kuulua muutaman sekunnin
kuluttua.
Katso hälytyksen kuittausohjeet
kohdasta "Korkean lämpötilan
hälytys".
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta,
katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Jos "dEMo" syttyy näyttöön, katso osio
"Vianmääritys".
Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
1. Paina laitteen ON/OFF-painiketta 5
sekunnin ajan.
Näyttö sammuu.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
Lämpötilan säätäminen
Aseta laitteen lämpötila painamalla
lämpötilan säätimiä.
Lämpötilan oletusasetus:
• jääkaappi +5 °C
• pakastin -18 °C
Lämpötilanäytöissä näkyy asetettu
lämpötila.
A. Jääkaapin merkkivalo
B. Ajastimen näyttö
/Lämpötilanäyttö
C. ON/OFF -merkkivalo
D. Shopping -toiminto
E. Holiday -tila
F. FastFreeze -toiminto
G. Lämpötilan merkkivalo
H. Pakastimen merkkivalo
I. Hälytyksen merkkivalo
J. ChildLock -toiminto
K. DrinksChill -toiminto
L. Puhallin -toiminto
Asetettu lämpötila saavutetaan
24 tunnin kuluessa.
Asetettu lämpötila säilyy
laitteen muistissa
sähkökatkoksen jälkeen.
Jääkaapin kytkeminen päälle
Kytke jääkaappi toimintaan painamalla
jääkaapin lämpötilan säädintä. Jääkaapin
kytkeminen toimintaan muussa
tapauksessa:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Jääkaapin OFF-merkkivalo vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Jääkaapin OFF-merkkivalo sammuu.
Jos haluat muuttaa lämpötilaasetusta, katso kohta
"Lämpötilan säätäminen".
Jääkaapin kytkeminen pois
toiminnasta
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Jääkaapin OFF-merkkivalo ja
jääkaappiosaston merkkivalo vilkkuvat.
Jääkaapin lämpötilanäytössä näkyy
viivoja.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Jääkaapin OFF-merkkivalo syttyy.
8
Shopping -toiminto
Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita
elintarvikkeita, esimerkiksi
kaupassakäynnin jälkeen, on
suositeltavaa kytkeä Shopping-toiminto,
jotta tuotteet jäähtyvät nopeammin. Tällä
tavoin voidaan välttää myös muiden jo
jääkaapissa olevien elintarvikkeiden
lämpeneminen.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Shopping vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Shopping-merkkivalo syttyy.
Shopping-toiminto kytkeytyy pois
toiminnasta automaattisesti noin kuuden
tunnin kuluttua.
Kytke toiminto pois päältä ennen sen
automaattista päättymistä toistamalla
toimenpide.
Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla jääkaapin
lämpötila-asetusta.
Holiday -tila
Tämän tilan avulla voit tyhjentää laitteen ja
jättää oven kiinni esimerkiksi pitkän loman
ajaksi ilman, että jääkaappiin muodostuu
epämiellyttävää hajua.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Holiday vilkkuu.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Holiday-merkkivalo syttyy.
Tämä tila kytkeytyy pois päältä,
kun lämpötilaa on muutettu.
FastFreeze -toiminto
FastFreeze-toiminto nopeuttaa tuoreiden
elintarvikkeiden pakastumista suojaten
samalla jo pakastettuja ruokia
lämpenemiseltä.
1. Kytke tämä toiminto toimintaan
painamalla Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo FastFreeze vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
FastFreeze-merkkivalo syttyy.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä ennen
sen automaattista päättymistä toistamalla
toimenpiteen, kunnes merkkivalo
FastFreeze sammuu.
Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla lämpötilaa.
ChildLock -toiminto
Kytke ChildLock-toiminto päälle
painikkeiden lukitsemiseksi ja estääksesi
painikkeiden tahattoman käytön.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo ChildLock vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
ChildLock-merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä ChildLock-toiminnon pois
päältä toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo ChildLock sammuu.
DrinksChill -toiminto
DrinksChill-toimintoa tulee käyttää
hälytysmerkkiäänen aktivoimiseen tiettynä
ajankohtana, se on hyödyllinen
esimerkiksi silloin, kun elintarvikkeiden
tulee antaa jäähtyä tietyn aikaa.
Se on hyödyllinen myös silloin, kun
tarvitset muistutuksen pakastimeen
pikajäähdytystä varten asetettujen pullojen
poistamiseksi.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo DrinksChill alkaa vilkkua.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30
minuuttia) muutaman sekunnin ajan.
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90
minuuttia painamalla ajastimen
säätöpainiketta.
3. Vahvista OK-painikkeella.
9
DrinksChill-merkkivalo syttyy.
Ajastin alkaa vilkkua (min).
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
DrinksChill-merkkivalo vilkkuu ja laitteesta
kuuluu äänimerkki. Paina OK-painiketta
äänimerkin pois päältä kytkemiseksi ja
toiminnon lopettamiseksi.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo DrinksChill sammuu.
Aika-asetusta voidaan muuttaa
milloin tahansa ajastuksen
aikana ja sen päättyessä
painamalla lämpötilan
alennuspainiketta ja lämpötilan
lisäyspainiketta.
Korkean lämpötilan hälytys
Pakastimen lämpötilan noususta ilmoittaa
(esimerkiksi sähkökatkoksen jälkeen)
vilkkuvat hälytyksen merkkivalo ja
pakastimen lämpötilanäytöt sekä
äänimerkki.
Paina mitä tahansa painiketta.
Äänimerkki sammuu.
Pakastimen lämpötilanäyttö näyttää
korkeimman saavutetun lämpötilan
muutaman sekunnin ajan ja sen jälkeen
lämpötila-asetuksen uudelleen.
Ovihälytys
Jos ovi jätetään auki muutaman minuutin
ajaksi, hälytysäänimerkki aktivoituu ja
hälytysmerkkivalo vilkkuu.
Hälytys sammuu, kun ovi suljetaan.
Hälytyksen aikana äänimerkki voidaan
sammuttaa painamalla mitä tahansa
painiketta.
Puhallin -toiminto
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Puhallin vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Puhallin-merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo Puhallin sammuu.
Jos toiminto on aktivoitu
automaattisesti, Puhallinmerkkivalo ei pala (katso kohta
"Päivittäinen käyttö").
Puhallin-toiminnon käyttäminen
lisää energiankulutusta.
Hälytyksen merkkivalo vilkkuu,
kunnes normaalit olosuhteet
palautuvat.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO! Älä käytä
puhdistusaineita, hankaavia
jauheita, klooria tai
öljypohjaisia puhdistusaineita,
sillä ne vahingoittavat pintoja.
Ovihyllyjen sijoittaminen
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
1. Vedä hyllyä varovasti ylöspäin, kunnes
se irtoaa kiinnikkeestään.
10
2. Sijoita lokero sen jälkeen haluamallesi
korkeudelle.
Osasto sijaitsee laitteen alaosassa,
vihanneslaatikon yläpuolella.
Lämpötilan merkkivalo
Jääkaapissa on lämpötilanäyttö
elintarvikkeiden oikeaoppista säilytystä
varten. Laitteen sivuseinässä oleva
symboli osoittaa jääkaapin kylmimmän
osaston.
Jos näytössä näkyy OK (A), aseta tuoreet
elintarvikkeet symbolin osoittamaan
kohtaan. Säädä muussa tapauksessa (B)
lämpötilan säädin alhaisempaan
asetukseen ja odota 12 tuntia ennen
lämpötilamittarin uudelleen tarkistamista.
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.
A
OK
B
OK
Kun olet lisännyt tuoreita
elintarvikkeita laitteeseen tai
kun ovi on avattu toistuvasti tai
pidemmäksi ajaksi, on
normaalia, ettei OK näy
näytössä. Odota vähintään 12
tuntia ennen lämpötilan
säätimen uudelleen säätöä.
Puhallin
Jääkaappi osastossa on laite, joka
mahdollistaa elintarvikkeiden nopean
jäähdyttämisen ja tasaisemman osaston
lämpötilan.
Älä siirrä vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasihyllyä,
jotta jääkaapin ilmankierto
toimii oikein.
Alhaisen lämpötilan osasto
Alhaisen lämpötilan osasto sijaitsee
tietyissä jääkaappimalleissa sopien
erityisesti tuoreiden elintarvikkeiden, kuten
kalan, lihan, merenherkkujen jne.
optimaaliseen säilyttämiseen.
Laite aktivoituu automaattisesti esimerkiksi
oikean lämpötilan palauttamiseksi
nopeasti oven avaamisen jälkeen tai
silloin, kun ympäristön lämpötila on
korkea.
11
poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne
voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Sulatus
Laite voidaan kytkeä
manuaalisesti päälle
tarvittaessa (katso kohta
"Puhallin-toiminto").
Puhallin pysähtyy, kun ovi on
auki, ja käynnistyy uudelleen
oven sulkemisen jälkeen.
Pakastaminen ja pakastettujen
elintarvikkeiden säilyttäminen
Pakastin soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin
ajan FastFreeze-toiminnolla. Kun pakastat
tuoretta ruokaa, aktivoi FastFreezetoiminto vähintään 24 tuntia ennen
elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Pakasta tuore ruoka asettamalla se
ylälokeroon.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa
riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä
tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta
otettuna. Kypsennys kestää tässä
tapauksessa pitempään.
Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai
useampi jääkuutioastia.
Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi
jääkuutioastiat pois
pakastimesta.
1. Täytä kyseiset astiat vedellä
2. Laita jääastiat pakastimeen.
Kylmävaraajat
Pakastimeen kuuluu vähintään yksi
kylmävaraaja, joka pidentää
kylmäsäilytysaikaa sähkökatkon tai
toimintahäiriön sattuessa.
Pakastetuotteiden kalenteri
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia
elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin
elintarvikeryhmän säilytysaikaa
kuukausina. Säilytysajan alemman vai
ylemmän arvon käyttäminen riippuu
elintarvikkeen laadusta ja käsittelystä
ennen pakastamista.
12
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
Normaalin toiminnan äänet
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
• Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Huriseva ja sykkivä ääni
kompressorista jäähdytysaineen
kierron aikana.
• Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
• Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin kytkeytyessä
päälle tai pois päältä.
Banaaneja, perunoita, sipulia ja
valkosipulia ei saa säilyttää
jääkaapissa ilman pakkausta.
• Voi ja juusto: aseta erityiseen
ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri
alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
Pakastusohjeita
• Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia
tai haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita
ja puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja sulatusta
varten.
• Kääri ruoat alumiinifolioon tai
talouskelmuun. Varmista, että
pakkaukset ovat ilmatiiviit.
• Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien
viereen välttääksesi pakastetettujen
ruokien lämpötilan nousun.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää
elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
Säilytysohjeita
Pakasteiden säilytysohjeita
Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Älä poista kylmävaraajia pakastimen
korista.
Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
Vinkkejä:
• Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se
vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan
1-2 päivää.
• Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat: suojaa
ja aseta mille tahansa hyllylle.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella ja aseta erityiseen laatikkoon.
• Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
• Aseta pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen
merkityn viimeisen käyttöpäivän
jälkeen.
13
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Yleiset varoitukset
HUOMIO! Kytke laite irti
verkkovirrasta ennen
minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä
ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa ainoastaan
valtuutettu huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia ei
saa pestä astianpesukoneessa.
Säännöllinen puhdistus
HUOMIO! Älä vedä, siirrä tai
vahingoita laitteen sisällä olevia
putkia ja/tai kaapeleita.
HUOMIO! Varo
vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
Pakastimen sulattaminen
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei muodostu
laitteen toiminnan aikana pakastinosaston
sisäseiniin eikä pakkausten päälle.
Jos laitetta ei käytetä pitkään
aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
HUOMIO! Jos haluat jättää
laitteen päälle, pyydä jotakin
toista henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet
aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
Suosittelemme Holiday-tilan
käyttöä.
14
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laittees‐
ta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla
kiinni pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistora‐
siaan.
Pistorasiaan ei tule jänni‐
tettä.
Kokeile kytkemällä pistorasi‐
aan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Pakastin on juuri kytketty
päälle tai lämpötila on liian
korkea.
Katso kohta "Korkean lämpöti‐
lan hälytys".
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Ota yhteyttä pätevään sähkö‐
asentajaan tai paikalliseen val‐
tuutettuun huoltopalveluun.
Ovi on jätetty auki.
Sulje ovi. Lue ohjeet kohdasta
"Ovihälytys"
Lämpötila-anturin häiriö.
Ota yhteys valtuutettuun huol‐
toliikkeeseen (jäähdytysjärjes‐
telmä pitää elintarvikkeet kyl‐
minä, mutta lämpötilaa ei voi
säätää).
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lämpötila on asetettu vir‐
heellisesti.
Katso kohta "Käyttö".
Laitteeseen on pantu mo‐
nia elintarvikkeita sama‐
naikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkis‐
ta lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko
arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinko‐
neeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakasta‐
mista.
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Lämpötilanäytössä näkyy
symboli
tai
den sijaan.
numeroi‐
Valo ei syty.
Kompressori käy jatkuvasti.
15
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
"FastFreeze -toiminto"
tai"Shopping -toiminto"on
kytketty päälle.
Katso kohta "FastFreeze -toi‐
minto" tai"Shopping -toiminto".
Ovea ei ole suljettu oikein
tai tiiviste on epämuodos‐
tunut/likainen.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Laite on täytetty täyteen ja
siihen on asetettu alhaisin
lämpötila.
Säädä lämpötila korkeammak‐
si. Katso kohta "Käyttö".
Laitteen lämpötila-asetus
on liian matala ja ympäris‐
tölämpötila liian korkea.
Säädä lämpötila korkeammak‐
si. Katso kohta "Käyttö".
Kompressori ei käynnisty
heti "FastFreeze" tai "Shop‐
ping"-painikkeen painamisen
tai lämpötilan muuttamisen
jälkeen.
Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Vettä valuu jääkaapin sisäl‐
le.
Elintarvikkeet estävät ve‐
den valumisen vedenke‐
ruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet ei‐
vät kosketa takaseinään.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Puhdista veden tyhjennysauk‐
ko.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin ylä‐
puolella olevaan haihdu‐
tusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poisto‐
putki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
"FastFreeze -toiminto"
tai"Shopping -toiminto"on
kytketty päälle.
Kytke "FastFreeze -toiminto"
tai"Shopping-toiminto" pois
päältä manuaalisesti tai odota,
kunnes toiminto nollautuu au‐
tomaattisesti lämpötilan aset‐
tamiseksi. Katso kohta "FastF‐
reeze -toiminto" tai"Shopping toiminto".
dEMo tulee näkymään näyt‐
töön.
Laite on esitystilassa.
Pidä OK -painiketta painettuna
noin 10 sekunnin ajan, kunnes
kuulet pitkän äänimerkin ja
näyttö sammuu lyhyeksi ajak‐
si.
Laitteessa on liikaa huurret‐
ta ja jäätä.
16
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteen lämpötila on liian al‐
hainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammak‐
si/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan las‐
kea huoneen lämpötilaan en‐
nen kuin laitat ruoat laittee‐
seen.
Laitteeseen on lisätty pal‐
jon ruokia samalla kertaa.
Lisää laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Ovea on avattu liian usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
"FastFreeze -toiminto"
tai"Shopping -toiminto"on
kytketty päälle.
Katso kohta "FastFreeze -toi‐
minto" tai"Shopping -toiminto".
Laitteen kylmän ilman
kierto ei toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
TEKNISET TIEDOT
Tuoteselosteella
Tavaramerkki
SMEG
Malli
CD7276NLD2P1 925516081
Luokka
7. Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A++
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodes‐
sa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana.
Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen käyttö‐
tavoista ja laitteen sijoituksesta
226
17
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
186
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
247
Käyttötilavuus litraa, pakastin
61
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suu‐
rin (l)
****
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Ei
Frost free (K/E), pakastin
Kyllä
Sähkökatkosuojattu h
23
Pakastuskyky kg/24h
10
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoi‐
tus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoi‐
tus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
39
Integroitu laite K/E
Kyllä
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämi‐
seen K/E
Ei
Tekniset lisätiedot
Asennusmitat
Korkeus
1780 mm
Leveys
560 mm
Syvyys
550 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä
. Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
18
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
19
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Bruk
Daglig bruk
19
20
22
23
26
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Tekniske data
29
30
30
33
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og
bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og
tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og
forstår hvilke farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet
hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres
av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den
i samsvar med lokale reguleringer.
Generell sikkerhet
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
20
Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker, kontorer
og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt de
som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av
den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere
med brennbart drivstoff i dette produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIKKERHETSANVISNINGER
Installering
ADVARSEL! Bare en
kvalifisert person må montere
dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Bruk ikke apparatet før du installerer
det i en innebygget enhet med hensyn
til sikkerhet.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
21
• Når du flytter apparatet skal du løfte det
i forkant for å unngå riper på gulvet.
• Apparatet inneholder en pose med
tørkemiddel. Det er ikke et leketøy. Det
er ikke mat. Kast det med samme.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
ADVARSEL! Når du plasserer
produktet, må du sørge for at
kabelen ikke er i klem eller
skadet.
ADVARSEL! Ikke bruk
grenuttak eller skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på typeskiltet
er kompatible med de elektriske
spesifikasjonene til strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks støpsel,
nettkabel, kompressor). Ta kontakt
med servicesenteret eller en elektriker
for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk
ADVARSEL! Fare for skade,
brannskader, elektrisk støt eller
brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med mindre
slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft rommet
godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
• Legg ikke mineralvann i fryseren. Dette
vil skape trykk i drikkebeholderen.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Frys ikke tinet mat på nytt.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
• Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
Innvendig belysning
ADVARSEL! Fare for elektrisk
støt.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
Stell og rengjøring
ADVARSEL! Fare for
personskade eller skade på
produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
22
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
Service
• Kontakt det autoriserte servicesenteret
for å reparere apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
Avfallsbehandling
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Lokalitet
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
For å sikre best mulig effekt, monter
produktet et godt stykke borte fra
varmekilder, som radiatorer,
varmtvannsbeholdere, direkte sollys, osv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet.
Plassering
Monter dette produktet på et godt ventilert
sted der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
typeskiltet.
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
T
+16°C til + 43°C
Noen funksjonelle problemer
kan oppstå for enkelte typer
modeller når de opererer
utenfor dette området. Korrekt
drift kan bare garanteres
innenfor det angitte
temperaturområdet. Hvis du er
i tvil om hvor du skal montere
produktet, må du kontakte
leverandøren, kundeservicen
vår eller nærmeste
servicesenter.
Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet på
strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal produktet
koples til en separat jording i
23
overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i overensstemmelse
med EØS-direktivene.
FORSIKTIG! Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
Krav til ventilasjon
Luftstrømmen bak produktet må være
tilstrekkelig.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
BRUK
Kontrollpanel
1
8
7
6
1 Skjerm
2 Knapp for øking av frysertemperaturen
3 Knapp for senking av
frysertemperaturen
4 OK
5 Mode
6 Knapp for øking av
kjøleskapstemperaturen
5
4
3
2
7 Knapp for senking av
kjøleskapstemperaturen
8 ON/OFF
Det er mulig å endre den
forhåndsdefinerte lyden for knapper ved å
holde knappen Mode og knappen for
senking av temperatur inne samtidig i et
par sekunder. Endringen kan tilbakestilles.
24
Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
Slå på
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på knappen ON/OFF hvis
displayet er av.
Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
Alarmen kan gå etter noen
sekunder.
For å nullstille alarmen, se
"Alarm ved høy temperatur".
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
Hvis "dEMo" vises på displayet, se
«Feilsøking».
Slå av
1. Trykk på produktets ON/OFF i 5
sekunder.
Da slukkes displayet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Temperturregulering
Still inn temperatur for produktet ved å
trykke på temperaturregulatorene.
Standardtemperatur:
• +5°C i kjøleskapet
• -18°C i fryseren
Temperaturindikatorene viser den innstilte
temperaturen.
A. Indikator for kjøleseksjon
B. Timer-indikator
/Temperaturindikator
C. ON/OFF-indikator
D. Shopping-funksjon
E. Holiday-modus
F. FastFreeze-funksjon
G. Temperaturindikator
H. Indikator for fryseseksjon
I. Alarmindikator
J. ChildLock-funksjon
K. DrinksChill-funksjon
L. Vifte-funksjon
Den innstilte temperaturen nås
innen 24 timer.
Etter strømbrudd forblir den
innstilte temperaturen lagret.
Slå på kjøleskapet
Det holder å trykke på kjøleskapets
temperaturregulator for å slå på
kjøleskapet. For å slå på kjøleskapet på
den andre måten:
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Kjøleskapets OFF-indikator blinker.
2. Trykk på OK for å bekrefte.
Kjøleskapets OFF -indikator slukkes.
For å stille inn en annen
temperatur, se "Regulere
temperaturen".
Slå av kjøleskapet
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Kjøleskapets OFF-indikator og indikatoren
for kjøleseksjonen blinker.
Kjøleskapets temperaturindikator viser
streker.
2. Trykk på OK for å bekrefte.
Kjøleskapets OFF-indikator vises.
25
Shopping-funksjon
Hvis du skal legge inn en større mengde
varm mat, for eksempel etter at du har
handlet, foreslår vi at du aktiverer
Shopping-funksjonen, slik at matvarene
avkjøles raskere. Samtidig unngår du at
matvarene som allerede befinner seg i
kjøleskapet, blir oppvarmet.
1. Trykk Mode inntil tilsvarende ikon
vises.
Shopping-indikatoren blinker.
2. Trykk OK-knappen for å bekrefte.
Shopping-indikatoren vises.
Shopping-funksjonen slår seg automatisk
av etter ca. 6 timer.
For å slå av funksjonen før den
deaktiveres automatisk, gjentar du
fremgangsmåten.
Funksjonen slås av ved å velge
en annen innstilt temperatur i
kjøleskapet.
Holiday-modus
Med denne modusen kan du holde
kjøleskapet lukket og tomt under en lang
ferieperiode uten at det dannes vond lukt.
1. Trykk på Mode til tilsvarende ikon
vises.
Holiday-indikatoren blinker.
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Holiday-indikatoren vises.
Denne modusen slås av etter
valg av annen temperatur.
FastFreeze-funksjon
FastFreeze-funksjonen fremskynder
frysing av ferske matvarer og beskytter
samtidig allerede innlagte matvarer mot
uønsket temperaturøkning.
1. Trykk Mode-knappen til tilsvarende
ikon vises for å slå på funksjonen.
FastFreeze-indikatoren blinker.
2. Trykk OK-knappen for å bekrefte.
FastFreeze-indikatoren vises.
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 52 timer.
For å slå av funksjonen før den
deaktiveres automatisk, gjenta prosedyren
inntil indikatoren FastFreeze slås av.
Funksjonen slås av ved å velge
en annen innstilt temperatur.
ChildLock-funksjon
Aktiver ChildLock-funksjonen hvis du vil
låse knappene og hindre utilsiktet bruk.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK for å bekrefte.
ChildLock-indikatoren vises.
For å slå av ChildLock-funksjonen, gjenta
prosedyren til indikatoren ChildLock slås
av.
DrinksChill-funksjon
DrinksChill-funksjonen skal brukes til å
stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt.
Denne funksjonen er nyttig for eksempel
når en oppskrift krever at du avkjøler
matprodukter i en viss tid.
Den er også nyttig hvis du trenger en
påminnelse for ikke å glemme flasker som
du har satt i fryseren så de skal bli fort
kalde.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
DrinksChill-indikatoren blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30
minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på reguleringsknappen for
tidsuret for å endre innstilt verdi fra 1 til
90 minutter.
3. Trykk på OK for å bekrefte.
DrinksChill-indikatoren vises.
Tidsuret begynner å blinke (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker
DrinksChill-indikatoren og det høres en
alarm. Trykk på OK for å skru av lyden og
avslutte funksjonen.
26
For å slå av funksjonen, gjenta
prosedyren til DrinksChill slukkes.
Du kan når som helst endre
tidspunktet under nedtellingen
og på slutten, ved å trykke på
minus eller pluss.
Høy temperatur-alarm
En temperaturøkning i fryseseksjonen (for
eksempel på grunn av tidligere
strømbrudd) vises ved at alarmikonet og
indikatorene for frysertemperatur blinker,
og det høres et lydsignal.
Trykk på en vilkårlig knapp.
Lydsignalet slås av.
Fryserens temperaturindikator viser den
høyest oppnådde temperaturen i noen
sekunder, og viser stilt temperaturen på
nytt.
Alarmen stopper etter at døren lukkes.
Under alarmen kan lydsignalet dempes
ved å trykke på en hvilken som helst
knapp.
Vifte-funksjon
Slå på funksjonen:
1. Trykk Mode-knappen inntil tilsvarende
ikon vises.
Vifte-indikatoren blinker.
2. Trykk OK-knappen for å bekrefte.
Vifte-indikatoren vises.
For å slå av funksjonen, gjenta
prosedyren inntil indikatoren Vifte slukkes.
Hvis funksjonen blir automatisk
aktivert, vises ikke Vifteindikatoren (se "Daglig bruk").
Strømforbruket øker når du
aktiverer Vifte-funksjonen.
Alarmindikatoren fortsetter å
blinke til normale forhold
gjenopprettes.
Alarm ved åpen dør
Hvis døren blir stående åpen i noen få
minutter, starter lydalarmen og
alarmindikatoren blinker.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller skurepulver,
klor eller oljebasert
vaskemiddel, da dette vil skade
finishen.
Slik plasserer du dørhyllene
For å lagre pakker av mat i forskjellige
størrelser, kan hyllene i døren plasseres i
forskjellige høyder.
1. Dra hyllen gradvis opp til den løsner.
2. Flytt etter behov.
27
Temperaturindikator
For riktig oppbevaring av mat er
kjøleskapet utstyrt med
temperaturindikator. Symbolet på
sideveggen av produktet viser det
kaldeste området i kjøleskapet.
Hvis OK vises (A), legg inn fersk mat i
området markert med symbol, hvis ikke
(B), må du justere temperaturkontrolleren
en kaldere innstilling og vente i 12 timer
før du kontrollerer temperaturindikatoren
på nytt.
A
OK
B
OK
Etter at det er satt fersk mat inn
i produktet eller døren har blitt
åpnet gjentatte ganger eller
over en lengre periode, er det
normalt at indikatoren ikke å
vise OK. Vent minst 12 timer
før du justerer
temperaturkontrollen igjen.
Flyttbare hyller
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt med
en rekke spor, som gjør at hyllene kan
plasseres der de trengs.
Vifte
Vinkjøleren er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av mat og
jevnere temperatur.
Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom den
sikrer riktig luftsirkulasjon.
Seksjon for lav temperatur
Modellene utstyrt med denne funksjonen i
kjøleskapsdelen, den egner seg særlig
godt for oppbevaring av ferskvarer som
fisk, kjøtt, sjømat, osv.
Den er plassert i den nedre delen, like
over grønnsaksskuffen.
Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov, f.eks. for en raskt
temperaturgjenvinning etter at døren er
åpnet eller når omgivelsestemperaturen er
høy.
28
borte lenger enn den verdien som er
oppført i tabellen over tekniske
egenskaper under "stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt som mulig eller
tilberedes øyeblikkelig og så fryses inn
igjen (etter avkjøling).
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye tid
du har til rådighet.
Det er mulig å styre enheten
manuelt etter behov (se
"funksjonen Vifte").
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så
fall tar tilberedningen lengre tid.
Enheten Vifte stopper når
døren er åpen og starter på
nytt straks døren er lukket.
Produksjon av isbiter
Frysing og oppbevaring av
frossen mat
Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen
mat over lengre tid.
Når apparatet slås på for første gang eller
etter en periode der den ikke var i bruk,
må du la den stå på i minst 2 timer med
FastFreeze-funksjonen slått på. Når du vil
fryse ferske matvarer, må FastFreezefunksjonen aktiveres minst 24 timer før
varene som skal fryses legges i
fryserommet.
Dette apparatet er utstyrt med en eller
flere brett for produksjon av isterninger.
Bruk ikke gjenstander av metall
for å fjerne brettene fra
fryseren.
1. Fyll brettene med vann
2. Plasser brettet inn i fryseseksjonen.
Fryseelementer
Fryseren har minst et fryseelement som
øker oppbevaringstiden i tilfelle
strømbrudd.
Kalender for frossen mat
For å fryse fersk mat, plasser den i den
øvre skuffen.
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer er spesifisert på typeskiltet, en
etikett som sitter inne i apparatet.
Innfrysingsprosessen varer i 24 timer: i
løpet av denne perioden må du ikke legge
inn flere matvarer som skal fryses.
Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn
av strømbrudd, og hvis strømmen blir
Symbolene viser forskjellige typer
frysevarer.
Tallene angir oppbevaringstider i måneder
for de ulike frysevaretypene. Om det er
den øvre eller nedre angitte verdien for
lagringstid som gjelder, avhenger av
matvarenes kvalitet og behandling før
nedfrysing.
29
RÅD OG TIPS
Normale driftslyder
Følgende lyder er normale under bruk:
• Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.
• En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet
pumpes.
• En plutselig knakende lyd fra innsiden
av produktet som lages av termisk
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).
• En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
Tips for strømsparing
• Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn absolutt
nødvendig.
• Fjern ikke kuldeakkumulatorene fra
frysekurven.
Tips til kjøling av ferske
matvarer
• Ikke oppbevar varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til eller pakk inn maten, særlig
hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan
sirkulere fritt rundt den.
Tips til kjøling
Nyttige tips:
• Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet
forpakning og plasseres på glasshyllen
over grønnsakskuffen. Oppbevar kjøtt i
maks 1-2 dager.
• Ferdig tilberedte retter, kalde retter:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
• Frukt og grønnsaker: vask godt og
plasser i den spesialboks. Bananer,
poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de ikke
er innpakket.
• Smør og ost: plasseres i lufttette
bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/
plastfolie for å holde luft borte så godt
som mulig.
• Flasker: lukk med en kork og sett i
flaskehyllen i døren, eller (hvis det
følger med) på flaskehyllen.
Tips til frysing
• Kun ferske matprodukter av høy
kvalitet og som er godt renset bør
innfryses.
• For mer effektiv frysing og tining, kan
du dele mat i små porsjoner.
• Pakk maten i aluminiumsfolie eller
plastfolie. Sørg for at pakkene er
lufttette.
• For å unngå temperaturøkning for
allerede fryst mat må du ikke plassere
fersk ufryst mat direkte ved siden av
den.
• Magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete. Salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid.
• Ikke spis isterninger, vannis eller
iskrem like etter at du har tatt dem ut av
fryseren. Risiko for frostbitt.
• Det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du
lettere kan følge med på
oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne
matvarer
• Påse at frosne matprodukter har vært
oppbevart på riktig måte i butikken.
• Sørg for at frosne matvarer fraktes fra
butikken til fryseren din hjemme på
kortest mulig tid.
• Når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
30
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Generelle advarsler
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut
av stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i kjølekretsen.
Vedlikehold må derfor bare
utføres av autoriserte
serviceteknikere.
gang kompressoren stopper.
Smeltevannet ledes ut gjennom et
dreneringsrør og ned i en beholder på
baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
for smeltevann med jevne mellomrom, for
å hindre at vannet flommer over og
drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
Tilbehøret og delene til
prduktet er ikke egnet for vask i
oppvaskmaskin.
Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG! Ikke trekk i, flytt
eller påfør skade på noen rør
og/eller kabler inne i produktet.
FORSIKTIG! Ikke ødelegg
kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene
og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Avriming av fryseren
Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens apparatet er i
bruk, verken på veggene eller på maten.
Perioder uten bruk
Når apparatet ikke brukes i lange
perioder, ta følgende forholdsregler:
1.
2.
3.
4.
Koble apparatet fra strømforsyningen.
Fjern alle matvarer.
Rengjør apparatet og alt tilbehør.
La døren(e) stå åpne for å hindre
ubehaglig lukt.
FORSIKTIG! Hvis du ønsker å
la apparatet stå på, spør noen
om å ta en titt i blant for å for å
hindre at maten blir ødelagt i
tilfelle strømbrudd.
Vi anbefaler at du aktiverer
Holiday-modus.
31
Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet virker ikke.
Apparatet er slått av.
Slå på apparatet.
Støpselet sitter ikke or‐
dentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig i stik‐
kontakten.
Det er ikke strøm i stikkon‐
takten.
Koble et annet elektrisk appa‐
rat til stikkontakten. Kontakt en
autorisert elektriker.
Kabinettet er nettopp slått
på eller temperaturen er
for høy.
Se "Alarm ved høy tempera‐
tur".
Temperaturen i apparatet
er for høy.
Kontakt en kvalifisert elektriker
eller kontakt nærmeste autori‐
serte servicesenter.
Døren er åpen.
Steng døren. Se "Alarmen ved
åpen dør"
Et
eller -symbol vises i
stedet for tall på temperatur‐
displayet.
Temperatursensor-pro‐
blem.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter (kjølesystemet
fortsetter å holde matvarene
kalde, men det vil ikke være
mulig å justere temperaturen).
Lampen tennes ikke.
Lampen er i standby-mo‐
dus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se “Bruk”.
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
typeplaten.
Matvarene du la i appara‐
tet var for varme.
Avkjøl matvarer til romtempe‐
ratur før du legger de i skapet.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Funksjonen "FastFreeze"
eller "Shopping" er slått
på.
Se "FastFreeze-funksjonen"
eller "Shopping-funksjonen".
Hørbar eller visuell alarm er
på.
Kompressoren arbeider uav‐
brutt.
32
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det er for mye rim og is.
Døren er ikke riktig lukket
eller pakningen er defor‐
mert/skitten.
Se "Lukke døren".
Apparatet er fullt og er satt
til laveste temperatur.
Still inn på en høyere tempe‐
ratur. Se “Bruk”.
Temperaturen i apparatet
er for lav og omgivelse‐
stemperaturen er for høy.
Still inn på en høyere tempe‐
ratur. Se “Bruk”.
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du har
trykket på "FastFreeze" eller
"Shopping", eller etter at
temperaturen er endret.
Dette er normalt, det har
ikke oppstått en feil.
Kompressoren starter etter en
viss tid.
Det renner vann inne i kjøle‐
skapet.
Matvarer forhindrer at van‐
net får samle seg i vann‐
oppsamlingsbeholderen.
Pass på at ingen matvarer be‐
rører bakveggen.
Dreneringshullet er tilstop‐
pet.
Rengjør dreneringshullet.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ik‐
ke koblet til fordamperpan‐
nen over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til for‐
damperpannen.
Temperaturen kan ikke stil‐
les inn.
Funksjonen "FastFreeze"
eller "Shopping" er slått
på.
Slå av "FastFreeze-funksjo‐
nen" eller "Shopping-funksjo‐
nen" manuelt, eller vent til
funksjonen tilbakestilles auto‐
matisk for å velge temperatu‐
ren. Se "FastFreeze-funksjo‐
nen" eller "Shopping-funksjo‐
nen".
dEMo vises på displayet.
Apparatet er i demonstra‐
sjonsmodus.
Holde OK nede i ca. 10 sek. til
det høres en lang lyd og di‐
splayet slukkes en kort stund.
Temperaturen i apparatet er
for høy/lav.
Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.
Still inn lavere/høyere tempe‐
ratur.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy
temperatur.
Avkjøl matvarene til romtem‐
peratur før du legger de i ska‐
pet.
33
Problem
Mulig årsak
Løsning
For mange matvarer er
lagt inn i apparatet samti‐
dig.
Oppbevar færre matvarer inn i
apparatet på samme tid.
Du har åpnet døren for of‐
te.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Funksjonen "FastFreeze"
eller "Shopping" er slått
på.
Se "FastFreeze-funksjonen"
eller "Shopping-funksjonen".
Det sirkulerer ikke kald luft
i apparatet.
Påse at kald luft sirkulerer i
apparatet.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se etter i
monteringsanvisningen.
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
service-senteret.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
TEKNISKE DATA
Produktinformasjonsark
Varemerke
SMEG
Modell
CD7276NLD2P1 925516081
Kategori
7. Kjøleskap med fryser
Energieffektivitetsklasse
A++
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard testre‐
sultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil av‐
henge av hvordan apparatet brukes og hvor det er
plassert
226
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
186
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
247
34
Lagringsvolum i liter, fryser
61
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste la‐
gringsvolum (l)
****
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis
noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Nei
Frostfritt (J/N), fryser
Ja
Strømbruddsikker i t
23
Frysekapasitet i kg/24t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
39
Innebygget apparat J/N
Ja
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende
til lagring av vin J/N
Nei
Ytterligere tekniske data
Nisjemål
Justerbar
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
BESKYTTELSE AV MILJØET
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for
å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
*
35
222376962-A-282019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising