Leonard | LKT1441 | User manual | Leonard LKT1441 Ръководство за употреба

Leonard LKT1441 Ръководство за употреба
Ръководство за употреба
Upute za uporabu
Manual de utilizare
Упутство за употребу
Хладилник-фризер
Zamrzivač hladnjak
Frigider cu congelator
Фрижидер-замрзивач
LKT1441
2 Leonard
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Действие
Всекидневна употреба
2
3
5
7
7
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
9
10
11
14
Запазваме си правото на изменения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят
не е отговорен за наранявания или повреди в резултат
на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
Безопасност за деца и хора с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда
и възможните рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8-годишна
възраст и хора с тежки или комплексни увреждания,
ако те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
Leonard 3
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси и
други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в
корпуса на уреда или във вградената структура, без да
са възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични
приспособления или други средства за ускоряване на
процеса на размразяване, освен препоръчаните от
производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията
за съхранение на храна, освен ако не са от типа,
препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите
уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал. Използвайте
само неутрални препарати. Не използвайте абразивни
продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители
или метални предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии
аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Не използвайте уреда, преди да го
инсталирате във вградената
конструкция заради безопасността.
4 Leonard
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
• При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
Това е, за да се позволи на маслото
да се влива обратно в компресора.
• Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
• Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
• Не излагайте уреда на дъжд.
• Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
• Не инсталирайте този уред на места,
които са прекалено влажни или
студени.
• Когато местите уреда, повдигнете го
от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
• Уредът съдържа торбичка с
дехидратант. Това не е играчка.
Това не е храна. Моля, изхвърлете
незабавно.
Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
ВНИМАНИЕ! При
позициониране на уреда се
уверете, че захранващият
кабел не е закачен или
повреден.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
разклонители или адаптери с
много входове.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни
на захранващата мрежа.
• Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
• Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
• Захранващият кабел трябва да е под
нивото на основния контакт за
захранване.
• Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
• Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
контузии, изгаряния,
електрически удар или
пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с
високо ниво на екологична
съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната
верига със съдържание на изобутан.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в уреда,
освен ако те са одобрени от
производителя.
• Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма пламъци
и запалими източници в стаята.
Проветрете стаята.
Leonard 5
• Не позволявайте горещи съдове да
се допират до пластмасовите части
на уреда.
• Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще
създаде натиск върху контейнера за
напитки.
• Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни материали,
в уреда, в близост до него или върху
него.
• Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
• Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение, ако
ръцете ви са мокри или влажни.
• Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
• Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
• Опаковайте храните в материал,
подходящ за контакт с храна, преди
да ги поставите в отделението на
фризера.
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
• Видът лампи, използвани в този
уред, е само за домакински уреди.
Не я използвайте за битово
осветление.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на
уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването
от контакта на ел. мрежа.
• Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
• Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере на
дъното на уреда.
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
• Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
• Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са
благоприятни за озона.
• Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
• Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Местоположение
За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.
6 Leonard
За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч
от източници на топлина, като
радиатори, бойлери, пряка слънчева
светлина и др. Погрижете се да има
свободна циркулация на въздух по
вътрешната задна стена на корпуса.
Разполагане
Монтирайте уредът в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря
на климатичния клас, посочен на
табелката с данни на уреда.
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
• Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
• Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са спазени.
• Уредът съответства на Директивите
на E.E.C.
Кли‐
мати‐
чен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
Изисквания за вентилация
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Въздушният поток зад уреда трябва да
е достатъчен.
Т
+16°C до + 43°C
Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон.
Правилната работа е
гарантирана, единствено ако
се извършва в посочения
температурен диапазон. Ако
имате съмнения относно това
къде да монтирате уреда,
обърнете се към търговеца,
отдела за обслужване на
клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.
Електрическо свързване
• Преди включване към
електрозахранващата мрежа
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За
инсталация вижте
инструкциите за монтаж.
Leonard 7
ДЕЙСТВИЕ
Включване
1. Поставете щепсела в контакта.
2. Завъртете регулатора за
температурата по посока на
часовниковата стрелка на средно
положение.
• стайната температура,
• това колко често се отваря вратата
• количеството на съхраняваните
храни,
• местоположението на уреда.
Обикновено средната настройка е найподходяща.
Изключване
За да боравите с уреда:
За да изключите уреда, завъртете
регулатора за температурата в
положение "О".
1. Завъртете терморегулатора по
посока на часовниковата стрелка, за
да постигнете по-ниска температура
в уреда.
2. Завъртете терморегулатора по
посока обратна на часовниковата
стрелка, за да постигнете по-висока
температура в уреда.
Регулиране на температурата
Температурата се регулира
автоматично. Въпреки това можете
сами да зададете температура в уреда.
Изберете настройката, имайки предвид,
че температурата във вътрешността на
уреда зависи от:
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите вътрешността
и всички вътрешни принадлежности с
хладка сапунена вода и малко
неутрален сапун, за да отстраните
типичната за новите изделия миризма,
а след това подсушете напълно.
големина, рафтовете на вратата могат
да се поставят на различна височина.
1. Постепенно издърпайте рафта,
докато се освободи.
2. Необходимо е препозициониране.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като ще
повредят покритието.
Позициониране на рафтовете
на вратата
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна
Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани
със серия от плъзгачи, така че
8 Leonard
рафтовете да могат да се разположат
според предпочитанията ви.
Замразяване и съхранение на
замразени храни
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение на
готови дълбоко замразени продукти.
Не премествайте стъкления
рафт над чекмеджето за
зеленчуци, за да осигурите
правилна циркулация на
въздуха.
Индикатор за температура
За правилно съхранение на храните,
хладилникът е оборудван с индикатор
за температурата. Символът на
страничната стена на уредът показва
най-студената част на хладилника.
Ако OK се показва (A), поставете свежи
продукти в зона, посочена със символ,
ако не (B), регулирайте контролера на
температурата до по-хладна настройка
и изчакайте 12 часа преди да
проверявате индикатора за
температура отново.
A
OK
B
OK
След като сложите прясна
храна в уреда или след като
отворите вратата
неколкократно или за дълъг
период от време, е нормално
индикаторът да не показва
OK. Изчакайте поне 12 часа
преди да пренастроите
контролера на
температурата.
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който фризерът не
е използван, оставете уреда да работи
поне 2 часа на най-високата настройка,
преди да поставите хранителните
продукти в отделението.
За замразяване на пресни хранителни
продукти ги поставете в най-горното
отделение.
Максималното количество храна, което
може да се замрази в рамките на 24
часа, е указано на табелката с данни
(етикет, поставен във вътрешността на
уреда).
Процесът на замразяване трае 24 часа,
не добавяйте други хранителни
продукти за замразяване по време на
този период.
Когато процесът на замразяване
завърши, можете да възстановите
предходно зададената температура.
В случай на случайно размразяване,
например поради спиране на тока, ако
уредът е бил изключен за по-дълго
време, отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу "Време на
повишаване", замразената храна
трябва се консумира бързо или да се
сготви веднага и след това да се
замрази отново (след охлаждане).
Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани,
могат да се размразят в хладилника
или при стайна температура, в
зависимост от времето, с което
разполагате.
Малките парчета могат да се готвят
дори все още замразени, направо от
Leonard 9
фризера: в такъв случай готвенето ще
отнеме повече време.
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
Звуци при нормална работа:
Следните звуци са нормални по време
на работа:
• Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
• Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
• Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е
опасен).
• Слаб звук на щракане от
температурния регулатор, когато
компресорът се включва или
изключва.
Съвети за икономия на
електроенергия
• Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
Съвети за съхраняване в
хладилник на пресни
хранителни продукти
• Не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в
хладилника.
• Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
• Поставяйте храната така, че
въздухът да може свободно да
циркулира около нея.
Съвети за охлаждане
Полезни съвети:
• Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата
•
•
•
•
за зеленчуци. Съхранявайте месо за
най-много 1-2 дена.
Готвени храни, студени блюда:
покрийте и поставете на които и да е
шкаф.
Плодове и зеленчуци: почистете
обстойно и поставете в специалния
шкаф. Банани, картофи, лук и чесън
не трябва да се съхраняват в
хладилника, ако не са пакетирани.
Масло и сирене: поставете в
специален запечатан контейнер или
увийте в алуминиево фолио или
полиетиленова торба, за да
извадите колкото може повече
въздух.
Бутилки: затворете с капачка и
поставете или на поставката за
бутилки (ако е възможно) или на
рафта за бутилки на вратата.
Съвети за замразяване
• Замразявайте само
висококачествени, свежи и
почистени хранителни продукти.
• За по-ефективно замразяване и
размразяване разделете храната на
малки порции.
• Опаковайте храната в алуминиево
фолио или полиетилен. Уверете се,
че опаковките са херметични.
• За да избегнете повишаване в
температурата на вече замразена
храна, не поставяйте прясна
незамразена храна в
непосредствена близост.
• Постните храни се съхраняват подобре от мазните. Солта намалява
периода на съхранение на
продуктите.
• Не консумирайте ледени кубчета,
лед или ледени близалки
непосредствено преди изваждането
им от фризера. Риск от замръзвания.
• Препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
10 Leonard
опаковка, така че по-късно да
можете да проверявате етикета за
времето на съхранение.
Съвети за съхранение на
замразени храни
• Уверете се, че готовите замразени
хранителни продукти са били
правилно съхранявани от търговеца.
• Постарайте се замразените
хранителни продукти да бъдат
пренесени от магазина до фризера
за възможно най-кратко време.
• Веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно.
• Не превишавайте срока на
съхранение, посочен от
производителя на хранителния
продукт.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от контакта
преди извършването на
каквито и да било операции
по поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в
охлаждащия блок;
следователно поддръжката и
презареждането трябва да се
извършват от упълномощени
техници.
Принадлежностите и частите
на уреда не са подходящи за
миене в съдомиялна машина.
Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
повреждайте охлаждащата
система.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на уреда
и ще реализира икономия на
енергия
Размразяване на хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя
в хладилното отделение при всяко
спиране на компресора на
електромотора. Водата от
размразяването се оттича по улей и се
събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда,
над електромотора на компресора,
откъдето се изпарява.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
вода в средата на канала на
хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
Leonard 11
2. Извадете храната, увийте я в
няколко пласта вестници и я
поставете на хладно място.
Обезскрежаване на фризера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте остри метални
инструменти за изстъргване
на скрежа от изпарителя, за
да не го повредите. Не
използвайте машинни
съоръжения или други
средства за ускоряване на
процеса на размразяване,
различни от препоръчаните
от производителя.
Покачването на
температурата на замразени
опаковки с храна по време на
размразяването може да
съкрати техния безопасен
срок на съхранение.
Около 12 часа преди
размразяването, задайте пониска температура, за да се
натрупа достатъчен запас от
студ за прекъсването на
работата.
Известно количество скреж винаги ще
се натрупва по рафтовете на фризера и
около горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът
скреж достигне дебелина 3-5 мм.
1. Изключете уреда или изтеглете
щепсела от стенния контакт.
ВНИМАНИЕ! Не
докосвайте замразени
храни с мокри ръце.
Ръцете могат да залепнат
за храната.
3. Оставете вратата отворена.
За да ускорите размразителния
процес, поставете съд с топла вода
във фризерното отделение. Освен
това, отстранете парченцата лед,
които се отделят преди края на
размразяването.
4. Когато размразяването завърши,
подсушете добре вътрешната част.
5. Включете уреда.
След три часа поставете извадената
преди това храна обратно в
отделението на фризера.
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете цялата храна.
3. Размразете уреда (ако се налага).
4. Почистете уреда и всички
принадлежности.
5. Оставете вратата/вратите отворена/
ени, за да предотвратите появата на
неприятни миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
желаете уредът да остане
включен, помолете някого да
го проверява от време на
време, за да се предотврати
развалянето на храната в
случай на спиране на тока.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
12 Leonard
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсела
в захранващия контакт.
Няма напрежение в за‐
хранващия контакт.
Включете друг електроуред
в контакта. Обърнете се към
квалифициран електротех‐
ник.
Лампчката е в режим на
изчакване.
Затворете и отворете врата‐
та.
Лампичката не работи.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Има твърде много скреж и
лед.
Лампичката е дефектна.
Вижте "Смяна на лампата".
Температурата е зада‐
дена неправилно.
Вижте "Експлоатация".
Поставени са прекалено
много хранителни про‐
дукти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
Температурата в поме‐
щението е твърде висо‐
ка.
Вижте таблицата за клима‐
тичен клас на табелката с
данни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните про‐
дукти да се охладят до стай‐
на температура, преди да ги
съхранявате.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Вратата не е затворена
правилно или уплътне‐
нието е деформирано/
мръсно.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Уредът е напълно заре‐
ден и е настроен на найниската температура
Задайте по-висока темпера‐
тура. Вижте "Експлоатация".
Температурата в уреда е
твърде ниска, а околната
температура твърде ви‐
сока.
Задайте по-висока темпера‐
тура. Вижте "Експлоатация".
Температурата е зада‐
дена неправилно.
Вижте "Експлоатация".
Leonard 13
Проблем
Възможна причина
Решение
В хладилника се стича во‐
да.
Хранителните продукти
предотвратяват изтича‐
нето на водата в съда за
събиране.
Уверете се, че хранителните
продукти не се допират до
задната стена.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за
топяща се вода не е
свързан към тавата на
изпарителя над компре‐
сора.
Свържете изходящия маркуч
за топяща се вода към тава‐
та на изпарителя.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на темпера‐
турата не е настроен
правилно.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Температурата на храни‐
телните продукти е твър‐
де висока.
Изчакайте температурата на
хранителните продукти да
спадне до температурата в
помещението, преди съхра‐
нение.
Прекалено много храни‐
телни продукти се съхра‐
няват едновременно.
Добавяйте по-малко храни‐
телни продукти едновремен‐
но.
Дебелината на леда е
повече от 4 – 5 мм.
Размразете уреда.
Вратата се отваря често.
Отворете вратата само, ако
е необходимо.
Няма циркулация на сту‐
ден въздух в уреда.
Уверете се, че има циркула‐
ция на студен въздух в уре‐
да.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център.
Смяна на крушката
Уредът е снабден с
интериорна LED лампичка с
дълъготраен живот.
Препоръчително е да се
използват само оригинални
резервни части.
14 Leonard
Използвайте само LED
крушки (основа E14).
Максималната мощност е
посочена на осветителното
тяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете щепсела от
контакта на захранващата
мрежа.
1. Използвайки отвертка, свалете
винта от капака на крушката.
2. Свалете капака на крушката в
посока на стрелките.
3. Сменете крушката с нова със
същите характеристики и специално
проектирана за домашни уреди.
4. Сглобете отново капака на
крушката.
5. Затегнете винта на капака на
лампата.
6. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
7. Отворете вратата.
Уверете се, че крушката светва.
Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
сглобяване.
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Продуктов фиш
Търговска марка
Leonard
Модел
LKT1441 925542745
категория
7. Хладилник – Фризер
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия в kWh за година въз осно‐
ва на стандартни тестови резултати за 24 часа.
Реалната консумация на енергия зависи от начи‐
на, по който се използва уреда и къде е разполо‐
жен.
239
Обем за съхранение в литри, хладилник
180
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
218
Обем за съхранение в литри, фризер
38
Leonard 15
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения
-
Класификация на звездите на фризерното отделе‐
ние с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделения >
14 ° C (° C), ако има такива
-
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Не
Захранването е безопасно в ч
20
Капацитет на замразяване в kg/24ч
3
Климатичен клас
SN-N-ST
Най-ниската околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
10
Най-висока околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
38
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
36
Вграден уред Д/Н
Да
този уред е предназначен да се изолзва изключи‐
телно за съхранение на вино Д/Н
Не
Допълнителни технически
данни
Размери на отвора за вграждане
Височина
1446 mm
Ширина
560 mm
Дълбочина
550 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира
на табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
16 Leonard
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Rad uređaja
Svakodnevna uporaba
16
17
19
20
20
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
22
23
24
27
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i
osobe s velikim i složenim invaliditetom, ako su pravilno
upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Opća sigurnost
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za
slične namjene kao što su:
Leonard 17
Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
– Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s doručkom i
drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili
ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili druga
sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih
koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u odjeljcima
za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni od strane
proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Ne koristite uređaj prije njegovog
postavljanja u ormarić na siguran
način.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
• Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije
priključenja uređaja na napajanje. Na
taj način se omogućuje povrat ulja u
kompresor.
• Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera
otvaranja vrata), izvucite utikač iz
utičnice.
18 Leonard
• Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnice ili ploča
za kuhanje.
• Ne izlažite uređaj kiši.
• Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
• Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta
koja su prevlažna ili prehladna.
• Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
• Uređaj sadrži vrećicu sredstva za
odvlaživanje. To nije igračka. To nije
hrana. Odmah je bacite.
Priključak na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
UPOZORENJE! Kod
postavljanja aparata provjerite
da kabel napajanja nije
presavijen ili prignječen.
UPOZORENJE! Ne koristite
višeputne utikače i produžne
kabele.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog
udara ili požara.
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Pazite da
ne uzrokujete oštećenje u sustavu
hlađenja koji sadži izobutan.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• U uređaj ne stavljajte električne uređaje
(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to
moguće.
• Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
• Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.
• U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak na
posudu s pićem.
• U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
• Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.
• Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne ili mokre.
• Nemojte ponovno zamrzavati
odmrznute namirnice.
• Slijedite upute za spremanje na
ambalaži smrznutih namirnica.
• Prije stavljanja u odjeljak zamrzivača,
hranu omotajte bilo kojim materijalom
prikladnim za kontakt s hranom.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
• Vrsta žarulje u ovom uređaju,
namijenjeno samo za kućanske
Leonard 19
uređaje. Ne koristite ga za kućno
osvjetljenje.
Čišćenje i održavanje
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
• Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
Usluga
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Uređaj isključite iz električne mreže.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
• Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
• Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Položaj
Za postavljanje, pogledajte
upute za sastavljanje sklopa.
Kako biste omogućili najbolju učinkovitost
uređaj postavite dalje od izvora topline,
kao što su radijatori, bojleri, izravna
sunčeva svjetlost, itd. Osigurajte slobodan
protok zraka oko stražnjeg dijela kućišta
uređaja.
Postavljanje
Uređaj postavite na suho mjesto s dobrom
ventilacijom gdje sobna temperatura
odgovara klimatskoj klasi označenoj na
nazivnoj pločici uređaja:
Klimat
ska
klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Može doći do pojave određenih
problema u radu na nekim
tipovima modela kada rade
izvan ovog raspona. Ispravan
rad može se zajamčiti samo
unutar navedenog raspona
temperature. U slučaju
nedoumica po pitanju mjesta
postavljanja uređaja, obratite
se prodavaču, našoj službi za
korisnike ili najbližem
ovlaštenom servisu.
20 Leonard
Spajanje na električnu mrežu
• Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
• Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kućna
električna utičnica nije uzemljena,
spojite uređaj na odvojeno uzemljenje u
skladu s važećim propisima,
konzultirajući ovlaštenog električara.
• Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza
nisu poduzete.
• Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim
EEZ direktivama:
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
OPREZ! Za postavljanje,
pogledajte upute za
sastavljanje.
Ventilacijski zahtjevi
Protok zraka iza uređaja mora biti
dovoljan.
RAD UREĐAJA
Uključivanje
1. Umetnite utikač u utičnicu.
2. Okrenite regulator temperature u
smjeru kazaljke na satu do srednje
vrijednosti.
• sobnoj temperaturi,
• učestalosti otvaranja vrata,
• količini pohranjene hrane,
• položaju uređaja.
Središnja postavka općenito je
najprikladnija.
Isključivanje
Za rad uređaja:
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "O".
1. Okrenite regulator temperature u
smjeru kazaljki na satu kako bi se
unutar uređaja postigla niža
temperatura.
2. Okrenite regulator temperature
suprostno od smjera kazaljki na satu
kako bi se unutar uređaja postigla viša
temperatura.
Regulacija temperature
Temperatura se automatski podešava.
Ipak, možete sami podesiti temperaturu u
uređaju.
Odaberite točnu postavku imajući u vidu
da temperatura u uređaju ovisi o
sljedećem:
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
Leonard 21
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
OPREZ! Ne koristite
deterdžente, abrazivne praške,
klor ili sredstva za čišćenje s
uljem jer će ona oštetiti vanjsku
oblogu.
Postavljanje polica na vratima
Da biste mogli pohraniti pakete s hranom
raznih veličina, police na vratima mogu se
postaviti na različitim visinama.
1. Postepeno vucite policu prema gore
dok se ne oslobodi.
2. Ponovno postavite prema potrebi.
Kontrolna žaruljica temperature
Za ispravnu pohranu namirnica hladnjak je
opremljen kontrolnom žaruljicom
temperature. Simbol sa strane uređaja
označava najhladnije područje u
hladnjaku.
Ako je prikazano OK (A), svježe namirnice
stavite u područje označeno simbolom;
ako nije (B), regulator temperature
postavite na hladniju postavku i pričekajte
12 sati prije ponovne provjere kontrolne
žaruljice temperature.
A
OK
B
OK
Nakon što u uređaj stavite
svježu hranu ili ako više puta
na dulje vremena otvorite vrata,
normalno je da indikator ne
prikazuje OK. Pričekajte barem
12 sati prije ponovnog
podešavanja kontrolera
temperature.
Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
Zamrzavanje i pohranjivanje
zamrznutih namirnica
Odjeljak zamrzivača je prikladan za
dugotrajno zamrzavanje svježe hrane i
čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih
namirnica.
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
Za zamrzavanje svježe hrane stavite je u
gornji odjeljak.
Ne mičite staklenu policu iznad
ladice za povrće kako biste
osigurali pravilno kruženje
zraka.
Maksimalna količina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata navedena je na
natpisnoj pločici, natpisu koji se nalazi u
unutrašnjosti uređaja.
22 Leonard
proces zamrzavanja traje 24 sata, tijekom
tog perioda ne dodavajte drugu hranu za
zamrzavanje.
Kad je postupak zamrzavanja završen,
možete vratiti prethodno postavljenu
temperaturu.
U slučaju neželjenog odmrzavanja, na
primjer uslijed prekida napajanja
električnom energijom, ako je napajanje
prekinuto dulje od vremena prikazanog u
tablici tehničkih karakteristika pod „vrijeme
odgovora“, odmrznute namirnice trebate
ubrzo konzumirati ili odmah skuhati i zatim
zamrznuti (nakon što se ohlade).
Otapanje
Prije uporabe duboko zamrznuta ili
zamrznuta hrana može se otopiti u
odjeljku hladnjaka ili na sobnoj
temperaturi, ovisno o vremenu koje je na
raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi mogu se čak i kuhati dok su
još zamrznuti, izravno iz zamrzivača: u
tom slučaju, kuhanje će duže trajati.
SAVJETI
Zvukovi pri normalnom radu
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom rada:
• Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u
cijevima tijekom pumpanja rashladnog
plina.
• Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
• Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom
dilatacijom (prirodna i neopasna fizička
pojava).
• Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno.
Savjeti za hlađenje svježe hrane
• Nemojte spremati toplu hranu ili
hlapljive tekućine u hladnjak.
• Pokrivajte ili zamatajte hranu, naročito
ako ima jak miris.
• Stavite hranu tako da zrak može
slobodno kružiti oko nje.
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
• Meso (sve vrste): umotajte u prikladno
pakiranje i stavite na staklenu policu
•
•
•
•
iznad ladice za povrće. Meso pohranite
najviše 1 do 2 dana.
Skuhana hrana, hladna jela: pokrijte i
stavite na bilo koju policu.
Voće i povrće: temeljito očistite i stavite
u posebnu ladicu. Banane, krumpir, luk
i češnjak, ukoliko se ne nalaze u
ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.
Maslac i sir: stavite u poseban
zabrtvljeni spremnik, omotajte
aluminijskom folijom ili stavite u
polietilensku vrećicu kako biste što je
više moguće isključili prisustvo zraka.
Boce: zatvorite čepomi stavite na policu
za boce u vratima (ako postoji) ili na
stalak za boce.
Savjeti za zamrzavanje
• Zamrzavajte samo visokokvalitetne,
svježe i dobro očišćene namirnice.
• Za učinkovitije zamrzavanje i
odmrzavanje hranu podijelite u manje
porcije.
• Hranu zamotajte u aluminijsku ili
polietilensku foliju. Provjerite jesu li
pakiranja hermetički zatvorena.
• Da biste izbjegli povišenje temperature
već zamrznute hrane, neposredno
pored nje ne postavljajte svježu,
nezamrznutu hranu.
• Nemasne namirnice bolje se čuvaju od
masnih namirnica. Sol smanjuje rok
čuvanja namirnica.
Leonard 23
• Neposredno nakon vađenja iz
zamrzivača ne jedite kockice leda,
vodeni led ili ledene lizalice. Opasnost
od smrzotina.
• Preporučuje se da je datum
zamrzavanja dobro vidljiv na svakom
pakiranju, kako biste mogli voditi
računa o vremenu čuvanja.
• Pazite da se zamrznuta hrana dostavi
iz trgovine namirnica do zamrzivača u
što kraćem vremenu.
• Nakon što ste ih odmrznuli, namirnice
se brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti.
• Nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je
otisnuo proizvođač namirnice.
Savjeti za čuvanje zamrznutih
namirnica
• Provjerite jesu li komercijalno zamrznuti
proizvodi u trgovini bili ispravno
pohranjeni.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opća upozorenja
OPREZ! Uređaj isključite iz
električne mreže prije bilo
kakvih radova na održavanju.
Ovaj uređaj sadrži
ugljikovodike u rashladnoj
jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo
ovlašteni tehničar.
Pribor i dijelovi uređaja ne
mogu se prati u perilici posuđa.
Redovito čišćenje
OPREZ! Nemojte povlačiti,
pomicati ili oštetiti cijevi i/ili
kabele unutar uređaja.
OPREZ! Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
To će poboljšati rad uređaja i uštedjeti
električnu energiju
Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
pretinca hladnjaka svaki put kada se
motor kompresora zaustavi tijekom
normalne uporabe. Otopljena voda se
ispušta u poseban spremnik u stražnjem
dijelu uređaja, preko motora kompresora,
gdje isparava.
Povremeno treba očistiti otvor za
ispuštanje otopljene vode u sredini kanala
odjeljka hladnjaka kako bi se spriječilo da
ga voda preplavi te iscuri na hranu u
unutrašnjosti.
24 Leonard
Odmrzavanje zamrzivača
OPREZ! Nikad ne koristite
oštre metalne predmete za
struganje inja s isparivača, jer
biste ga mogli oštetiti. Nemojte
koristiti mehaničke uređaje ili
druga sredstva za ubrzavanje
postupka odmrzavanja osim
onih koje preporučuje
proizvođač. Rast temperature
na pakiranjima zamrznutih
namirnica tijekom odleđivanja
može skratiti njihov siguran rok
čuvanja.
Otprilike 12 sati prije
odmrzavanja postavite nižu
temperaturu kako bi se
nakupilo dovoljno rezervne
hladnoće tijekom prekida rada.
Određena količina inja uvijek će se
nakupljati na policama zamrzivača i oko
gornjeg odjeljka.
3. Ostavite otvorena vrata.
Kako biste ubrzali proces
odmrzavanja, stavite lonac tople vode
u pretinac zamrzivača. Nadalje,
uklonite komade leda koji se lome prije
nego je odmrzavanje dovršeno.
4. Po završetku odleđivanja, temeljito
osušite unutrašnjost.
5. Uključite uređaj.
Nakon tri sata vratite prethodno izvađene
namirnice u odjeljak zamrzivača.
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite sve namirnice.
3. Odmrznite uređaj (ako je neophodno).
4. Očistite uređaj i kompletan pribor.
5. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
Zamrzivač odmrznite kada sloj inja
dosegne debljinu od 3-5 mm.
1. Isključite uređaj ili izvucite utikač iz
zidne utičnice.
2. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u
više slojeva novinskog papira i stavite
ih na hladno mjesto.
OPREZ! Ako želite uređaj
ostaviti uključenim, zamolite
nekog da ga svako toliko
provjeri kako biste spriječili da
se hrana u njemu pokvari u
slučaju prekida napajanja.
UPOZORENJE! Zamrznute
namirnice nemojte dirati
vlažnim rukama. Ruke bi
vam se mogle zalijepiti na
hranu.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti ako ...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Leonard 25
Problem
Svjetlo ne radi.
Kompresor neprekidno radi.
Stvara se previše inja i leda.
Voda teče u hladnjak.
Mogući uzrok
Rješenje
Električni utikač nije
ispravno ukopčan u utični‐
cu mrežnog napajanja.
Ispravno ukopčajte utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni
uređaj na utičnicu mrežnog
napajanja. Obratite se ovlašte‐
nom serviseru.
Svjetlo je u stanju priprav‐
nosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo je neispravno.
Pogledajte poglavlje "Zamjena
žarulje".
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte "Rad uređaja".
Odjednom je u uređaj
stavljeno puno namirnica.
Čekajte nekoliko sati pa po‐
novno provjerite temperaturu.
Temperatura prostorije je
previsoka.
Pogledajte grafikon klimatske
klase na nazivnoj pločici.
Namirnice stavljene u
uređaj bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite da
se namirnice ohlade do sobne
temperature.
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena ili je brtva deformira‐
na/prljava.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Uređaj je potpuno
napunjen i postavljen na
najnižu temperaturu.
Postavite višu temperaturu.
Pogledajte "Rad uređaja".
Temperatura postavljena
u uređaju preniska je, a
temperatura okoline previ‐
soka.
Postavite višu temperaturu.
Pogledajte "Rad uređaja"
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte "Rad".
Prehrambeni proizvodi
sprječavaju protok vode u
kolektor za vodu.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Izlaz za vodu je začepljen.
Očistite izlaz za vodu.
26 Leonard
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu
nije priključen na pliticu za
isparavanje iznad kompre‐
sora.
Pričvrstite otvor za otopljenu
vodu na pliticu za isparavanje.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu tempe‐
raturu.
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Temperatura namirnica je
previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Odjednom ste spremili pu‐
no namirnica.
Istodobno stavljajte manje
namirnica.
Debljina leda veća je od
4-5 mm.
Odmrznite uređaj.
Vrata se često otvaraju.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Nema cirkulacije hladnog
zraka u uređaju.
Provjerite kruži li hladan zrak
unutar uređaja.
Ako ovi savjeti ne daju željene
rezultate, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen unutarnjim
LED osvjetljenjem dugog vijeka
trajanja.
Strogo se preporučuje uporaba
isključivo originalnih rezervnih
dijelova.
Koristite samo LED žarulje
(grlo E14). Maksimalna snaga
prikazana je na žarulji.
OPREZ! Iskopčajte utikač iz
električne utičnice.
1. Izvadite vijak iz poklopca žarulje.
2. Uklonite poklopac žarulje u smjeru
strelice.
3. Žarulju zamijenite onom jednakih
značajki, posebno namijenjenoj
kućanskim uređajima.
4. Ponovno sastavite poklopac svjetla.
5. Zategnite vijak poklopca žarulje.
6. Električni utikač uključite u utičnicu
mrežnog napajanja.
7. Otvorite vrata.
Provjerite uključuje li se žarulja.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Proučite upute za montažu.
Leonard 27
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
TEHNIČKI PODACI
Informacijski list proizvoda
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
Leonard
Model
LKT1441 925542745
Kategorija
7. Kombinirani hladnjak-zamrzivač
razred energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi rezulta‐
ta standardnog testa za 24 sata.. Stvarna potrošnja
energije ovisiti će o načinu uporabe uređaja i njegovoj
lokaciji
239
Zapremnina u litrama, hladnjak
180
Zapremnina u litrama, zvijezda
-
Zapremnina u litrama, zona podruma
-
Zapremnina u litrama, vino
-
Zapremnina u litrama, ukupno
218
Zapremnina u litrama, zamrzivač
38
Mjesto za pohranu u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, ostali odjeljci
-
Broj zvjezdica za odjeljak zamrzivača s najvećom za‐
premninom (l)
****
Ciljana temperatura ostalih odjeljaka > 14 °C (°C), ako
postoje
-
Bez inja (D/N), Hladnjak
Ne
Bez inja (D/N), zamrzivač
Ne
Sigurnosno isključivanje napajanja u h
20
Kapacitet zamrzavanja u kg/24h
3
Klimatska klasa
SN-N-ST
Najniža ambijentalna temperatura na kojoj je predvi‐
đena uporaba uređaja, u °C
10
Najviša ambijentalna temperatura na kojoj je predvi‐
đena uporaba uređaja, u °C
38
28 Leonard
Akustička emisija buke dB(A) re1 pW
36
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Da
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu vina
D/N
Ne
Dodatni tehnički podaci
Dimenzije udubine
Visina
1446 mm
Širina
560 mm
Dubina
550 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na
natpisnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
Leonard 29
CUPRINS
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Funcţionarea
Utilizarea zilnică
29
30
32
33
34
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
35
36
38
40
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din
instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi permanent
instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil pentru o consultare
ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare
de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3 şi 8
ani şi de persoanele cu dizabilităţi profunde şi complexe
dacă au fost instruite adecvat.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
30 Leonard
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la
aplicaţii similare, cum ar fi:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din
magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare
cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie de pe
carcasa aparatului sau din structura în care este
încorporat.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte
instrumente diferite de cele recomandate de producător
pentru a accelera procesul de dezgheţare.
AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul
compartimentelor de conservare a alimentelor ale
aparatului, decât dacă sunt de tipul recomandat de
producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai
detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive, cum ar
fi recipiente cu aerosoli cu un combustibil inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala
în structura încastrată din cauza
îngrijorărilor privind siguranţa.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Leonard 31
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
• Asiguraţi-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.
• După instalare sau după inversarea
uşii, aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte de
a conecta aparatul la sursa de
alimentare. Aceasta pentru a permite
uleiului să curgă înapoi în compresor.
• Înainte de a efectua orice operaţie
asupra aparatul (de ex. inversarea
uşii), scoateţi ştecherul din priză.
• Nu instalaţi aparatul aproape de
radiatoare sau aragaze, cuptoare sau
plite.
• Nu expuneţi aparatul la precipitaţii.
• Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
• Nu instalaţi acest aparat în zonele cu
umiditate ridicată sau prea reci.
• Când mutaţi aparatul, ridicaţi din partea
frontală, pentru a evita zgârierea
podelei.
• Aparatul conţine un săculeţ de sicativ.
Acesta nu este o jucărie. Nu este nici
aliment. A se arunca imediat.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
AVERTISMENT! Atunci când
amplasaţi aparatul, asiguraţi-vă
că nu blocaţi sau deterioraţi
cablul de alimentare.
AVERTISMENT! Nu folosiţi
prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt compatibili
cu valorile nominale ale sursei de
alimentare.
• Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora componentele electrice (de
exemplu, ştecherul, cablul de
alimentare electrică şi compresorul).
Contactaţi Centrul de service autorizat
sau un electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
• Cablul de alimentare electrică trebuie
să rămână sub nivelul ştecherului.
• Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Modul de utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri, electrocutare
sau incendiu.
Aparatul conţine gaz inflamabil,
izobutan (R600a), un gaz natural cu un
nivel ridicat de compatibilitate cu mediul.
Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul
frigorific care conţine izobutan.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată) în
interiorul aparatului, decât dacă acest
lucru este recomandat de către
producător.
• Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi surse
de aprindere în cameră. Aerisiţi
camera.
• Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă
piesele din plastic ale aparatului.
• Nu introduceţi băuturi răcoritoare în
compartimentul congelatorului. Aceasta
va crea presiune în recipientul cu
băutură.
• Nu depozitaţi gaze şi lichide inflamabile
în aparat.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
32 Leonard
•
•
•
•
•
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.
Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din
congelator cu mâinile ude sau umede.
Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
Respectaţi instrucţiunile de depozitare
de pe ambalajul preparatelor
congelate.
Ambalaţi mâncarea în orice tip de
ambalaj alimentar înainte de a o
introduce în compartimentul congelator.
Becul interior
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
• Tipul de bec utilizat în acest aparat
este dedicat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau
deteriorare a aparatului.
• Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze
întreţinerea şi încărcarea unităţii.
• Verificaţi regulat evacuarea aparatului
şi, dacă este necesar, curăţaţi-o. Dacă
evacuarea este blocată, apa
dezgheţată se va acumula în partea de
jos a aparatului.
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
Gestionarea deşeurilor după
încheierea ciclului de viaţă al
aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi uşa pentru a preveni
închiderea copiilor sau a animalelor de
companie în aparat.
• Circuitul frigorific şi materialele de
izolare a acestui aparat nu afectează
stratul de ozon.
• Spuma izolatoare conţine gaze
inflamabile. Contactaţi autoritatea
locală pentru informaţii privind
aruncarea adecvată a acestui aparat.
• Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
INSTALAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Amplasarea
Pentru instalare, consultaţi
instrucţiunile de montare.
Pentru a asigura performante optime,
instalaţi aparatul departe de surse de
căldură, precum calorifere, boilere, lumină
solară directă etc. Aerul trebuie să poată
circula uşor în spatele aparatului.
Poziţionarea
Instalaţi aparatul la interior într-un loc
uscat şi bine ventilat în care temperatura
ambiantă corespunde cu clasa de climă
indicată pe plăcuţa cu datele tehnice ale
aparatului.
Leonard 33
Clasa
de
climă
Temperatura mediului am‐
biant
SN
între +10°C şi +32°C
N
între +16°C şi +32°C
ST
între +16°C şi +38°C
T
între +16°C şi +43°C
Unele probleme funcţionale pot
să apară la anumite tipuri de
modele când acestea sunt
utilizate în afara gamei
respective. Funcţionarea
corectă poate fi garantată doar
în cadrul gamei specificate de
valori pentru temperatură.
Dacă aveţi nelămuriri cu privire
la locul de instalare a
aparatului, vă rugăm să apelaţi
la vânzător, la serviciul nostru
de asistenţă pentru clienţi sau
la cel mai apropiat Centru de
service autorizat.
electric este prevăzut cu un contact în
acest scop. Dacă priza din locuinţă nu
este împământată, conectaţi aparatul la
o împământare separată, în
conformitate cu reglementările în
vigoare, după ce aţi consultat un
electrician calificat.
• Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri de
siguranţă nu sunt respectate.
• Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
Cerinţe privind aerisirea
Circulaţia aerului în spatele aparatului
trebuie să fie suficientă.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Conexiunea electrică
• Înainte de a conecta aparatul, asiguraţivă că tensiunea şi frecvenţa indicate pe
plăcuţa cu datele tehnice corespund cu
sursa de alimentare a locuinţei.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului
ATENŢIE! Pentru instalare,
consultaţi instrucţiunile de
montare.
FUNCŢIONAREA
Pornirea aparatului
Reglarea temperaturii
1. Introduceţi ştecherul în priză.
2. Rotiţi butonul de reglare a temperaturii
la dreapta, la o valoare medie.
Temperatura este reglată automat. Însă
puteţi seta singuri o temperatură în
interiorul aparatului.
Oprirea aparatului
Alegeţi setarea ţinând cont de faptul că
temperatura din interiorul aparatului
depinde de:
Pentru a opri aparatul, rotiţi butonul de
reglare a temperaturii pe poziţia „O”.
•
•
•
•
temperatura din încăpere,
frecvenţa de deschidere a uşii,
cantitatea de alimente stocate,
amplasarea aparatului.
34 Leonard
În general, cea mai adecvată este setarea
medie.
Pentru utilizarea aparatului:
1. Rotiţi regulatorul pentru temperatură în
sensul acelor de ceasornic pentru a
obţine o temperatură mai redusă în
interiorul aparatului.
2. Rotiţi regulatorul pentru temperatură în
sens invers acelor de ceasornic pentru
a obţine o temperatură mai ridicată în
interiorul aparatului.
UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Curăţarea interiorului
Rafturi detaşabile
Pe pereţii frigiderului se află o serie de
ghidaje, astfel încât rafturile pot fi
poziţionate după dorinţă.
Înainte de a folosi aparatul pentru prima
oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile
interne cu apă călduţă şi cu săpun neutru
pentru a înlătura mirosul specific de
produs nou, după care uscaţi bine.
ATENŢIE! Nu folosiţi
detergenţi, pulberi abrazive,
agenţi de curăţare pe bază de
clor sau ulei deoarece vor
deteriora stratul acoperitor.
Pentru a asigura o circulaţie
corectă a aerului, nu mutaţi
raftul de sticlă aflat deasupra
sertarului pentru legume.
Poziţionarea rafturilor pe uşă
Pentru a permite conservarea pachetelor
cu alimente de diferite dimensiuni, rafturile
de pe uşă pot fi poziţionate la înălţimi
diferite.
1. Trageţi treptat de raft până când se
eliberează.
2. Repoziţionaţi în funcţie de necesităţi.
Indicator de temperatură
Pentru păstrarea adecvată a alimentelor,
frigiderul este echipat cu indicator de
temperatură. Simbolul de pe peretele
lateral al aparatului indică zona cea mai
rece din frigider.
Dacă este afişat OK (A), puneţi alimentele
proaspete în zona indicată de simbol,
dacă nu (B), reglaţi dispozitivul de control
al temperaturii la o setare mai rece şi
aşteptaţi 12 ore înainte de a verifica din
nou indicatorul de temperatură.
A
OK
B
OK
Leonard 35
După ce aţi pus alimentele
proaspete în aparat sau după
ce aţi deschis uşa în mod
repetat pentru o perioadă mai
lungă, este normal să nu fie
afişat OK. Aşteptaţi cel puţin 12
ore înainte de a regla din nou
controlerul de temperatură.
Congelarea şi conservarea
alimentelor congelate
Compartimentul congelator este adecvat
pentru congelarea alimentelor proaspete
şi pentru depozitarea pe termen lung a
alimentelor congelate.
La prima pornire sau după o perioadă de
neutilizare, înainte de a introduce
alimentele în compartiment, lăsaţi aparatul
să funcţioneze timp de cel puţin 2 ore la
setările maxime.
Pentru a congela alimente proaspete,
introduceţi-le în compartimentul de sus.
Cantitatea maximă de alimente care poate
fi congelată într-o perioadă de 24 de ore
este specificată pe plăcuţa cu date
tehnice, o etichetă situată în interiorul
aparatului.
Procesul de congelare durează 24 de ore.
În timpul acestei perioade nu adăugaţi alte
alimente la congelat.
La terminarea procesului de congelare,
puteţi restabili temperatura setată anterior.
În cazul dezgheţării accidentale, de
exemplu din cauza unei întreruperi a
curentului, dacă alimentarea electrică a
fost întreruptă pentru mai mult timp decât
valoarea indicată în tabelul cu
caracteristicile tehnice din paragraful
„Timpul de atingere a condiţiilor normale
de funcţionare", alimentele decongelate
trebuie consumate rapid sau trebuie gătite
imediat şi apoi recongelate (după ce s-au
răcit).
Dezgheţarea
Alimentele congelate, înainte de a fi
utilizate, pot fi dezgheţate în
compartimentul frigider sau la temperatura
camerei, în funcţie de timpul de care
dispuneţi pentru această operaţiune.
Bucăţile mici pot fi gătite congelate, direct
din congelator: în acest caz, durata de
gătire va fi mai mare.
INFORMAŢII ŞI SFATURI
Sunete normale în timpul
funcţionării:
Recomandări pentru
economisirea energiei
Următoarele sunete sunt normale pe
durata funcţionării:
• Nu deschideţi uşa prea des şi nu o
lăsaţi deschisă mai mult decât este
absolut necesar.
• Un sunet slab ca un clipocit sau
fierbere de la bobine atunci când
agentul refrigerant este pompat.
• Un sunet ca un bâzâit sau de pulsare
de la compresor când agentul
refrigerant este pompat.
• Un zgomot brusc de fisurare din
interiorul aparatului cauzat de dilatarea
termică (un fenomen fizic natural care
nu este periculos).
• Un clic slab de la regulatorul de
temperatură atunci când compresorul
porneşte sau se opreşte.
Recomandări pentru
conservarea alimentelor
proaspete
• Nu puneţi alimente calde şi nu păstraţi
lichide care se evaporă în frigider.
• Acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai
ales dacă au un miros puternic.
• Poziţionaţi alimentele astfel încât aerul
să poată circula liber în jurul lor.
36 Leonard
Recomandări privind păstrarea
în frigider
Recomandări utile:
• Carne (toate tipurile): ambalaţi într-un
ambalaj adecvat şi puneţi pe raftul de
sticlă, deasupra sertarului pentru
legume. Depozitaţi carnea pentru cel
mul 1-2 zile.
• Alimente gătite, gustări reci: acoperiţi şi
puneţi pe orice raft.
• Legume şi fructe: spălaţi bine şi puneţi
într-un sertar special. Bananele,
cartofii, ceapa şi usturoiul nu trebuie
păstrate în frigider dacă nu sunt
ambalate.
• Unt şi brânză: puneţi într-un recipient
special etanş sau împachetaţi într-o
folie de aluminiu sau pungă de
polietilenă pentru a nu permite pe cât
posibil contactul cu aerul.
• Sticle: închideţi cu un capac şi puneţi
pe raftul pentru sticle de pe uşă sau
(dacă există) suportul pentru sticle.
Recomandări privind
congelarea
• Congelaţi numai alimente de calitate
superioară, proaspete şi bine curăţate.
• Pentru o congelare şi dezgheţare mai
eficientă, împărţiţi alimentele în porţii
mici.
• Înveliţi alimentele în foile de aluminiu
sau polietilenă. Pachetele trebuie să fie
închise ermetic.
• Pentru a evita creşterea în temperatură
a alimentelor deja congelate, nu puneţi
alimente proaspete necongelate direct
lângă cele congelate.
• Alimentele fără grăsime se păstrează
mai bine şi pe o perioadă mai
îndelungată decât cele grase. Sarea
reduce perioada de păstrare a
alimentelor.
• Nu consumaţi cuburile de gheaţă, apa
îngheţată sau îngheţata imediat după
ce le-aţi scos din congelator. Pericol de
degerare.
• Pentru a putea ţine evidenţa perioadei
de depozitare se recomandă să notaţi
data congelării pe fiecare pachet.
Recomandări pentru stocarea
alimentelor congelate
• Asiguraţi-vă că alimentele congelate
comercial au fost păstrate în mod
corespunzător în magazin.
• Asiguraţi-vă că alimentele congelate
sunt transferate din magazin în
congelator cât mai repede posibil.
• După dezgheţare, alimentele se
deteriorează rapid şi nu mai pot fi
congelate din nou.
• Nu depăşiţi perioada de păstrare
indicată de producătorul alimentelor.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Avertismente generale
ATENŢIE! Scoateţi ştecherul
din priză înainte de a efectua
orice operaţie de întreţinere
Acest aparat conţine
hidrocarburi în unitatea de
răcire; prin urmare întreţinerea
şi reîncărcarea trebuie
efectuate numai de tehnicieni
autorizaţi.
Accesoriile şi celelalte piese
ale aparatului nu sunt adecvate
pentru a fi spălate în maşina de
spălat vase.
Leonard 37
Curăţarea periodică
ATENŢIE! Nu trageţi, nu
deplasaţi şi nu deterioraţi
conductele şi/sau cablurile din
interiorul aparatului.
ATENŢIE! Nu deterioraţi
sistemul de răcire.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o
soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi
ştergeţi-le pentru a vă asigura că sunt
curate.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o perie
condensatorul şi compresorul din
spatele aparatului.
Astfel se vor îmbunătăţi performanţele
aparatului şi se va economisi energia.
Dezgheţarea frigiderului
Gheaţa este eliminată automat din
evaporatorul compartimentului frigider de
fiecare dată când se opreşte motorul
compresorului, în timpul utilizării normale.
Apa rezultată din dezgheţare se scurge
printr-un canal într-un recipient special
situat în spatele aparatului, deasupra
compresorului motorului, de unde se
evaporă.
Este necesară curăţarea periodică a
orificiului de evacuare a apei rezultate din
dezgheţare, situat in mijlocul canalului de
colectare din compartimentul frigider,
pentru ca apa să nu dea pe dinafară şi să
nu se scurgă peste alimente.
Decongelarea congelatorului
ATENŢIE! Nu folosiţi niciodată
instrumente metalice ascuţite
pentru a îndepărta gheaţa de
pe evaporator deoarece îl
puteţi deteriora. Nu utilizaţi
dispozitive mecanice sau
instrumente diferite de cele
recomandate de producător
pentru a accelera procesul de
dezgheţare. Creşterea
temperaturii pachetelor cu
alimente congelate, în timpul
dezgheţării, poate scurta
durata de conservare în
siguranţă a acestora.
Cu aproximativ 12 ore înainte
de dezgheţare, setaţi o
temperatură mai redusă pentru
a acumula suficientă rezervă
de răcire pentru întreruperea
funcţionării.
Întotdeauna se va forma gheaţă pe
rafturile congelatorului şi în jurul
compartimentului superior.
Dezgheţaţi congelatorul atunci când
grosimea stratului de gheaţă atinge
aproximativ 3-5 mm.
1. Opriţi aparatul sau scoateţi ştecherul
din priză.
2. Scoateţi toate alimentele din acesta,
înfăşuraţi-le în mai multe straturi de
ziar şi puneţi-le într-un loc răcoros.
AVERTISMENT! Nu
atingeţi alimentele
congelate cu mâinile ude.
În contact cu alimentele
mâinile vă pot îngheţa.
3. Lăsaţi uşa deschisă.
Pentru a accelera procesul de
dezgheţare, puneţi o oală cu apă caldă
în compartimentul congelator.
Suplimentar, îndepărtaţi bucăţile de
gheaţă care se desprind înainte de
terminarea dezgheţării.
4. După terminarea dezgheţării, uscaţi
bine interiorul.
38 Leonard
5. Porniţi aparatul.
După trei ore, puneţi alimentele din nou în
compartimentul congelator.
Perioadele de nefuncţionare
3. Dezgheţaţi aparatul (dacă este cazul).
4. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
5. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a
preveni formarea mirosurilor
neplăcute.
Atunci când aparatul nu este utilizat
perioade îndelungate, luaţi următoarele
măsuri de precauţie:
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
2. Scoateţi toate alimentele.
ATENŢIE! Dacă doriţi să
menţineţi aparatul pornit, rugaţi
pe cineva să-l verifice din când
în când pentru ca alimentele
din interior să nu se strice în
cazul unei pene de curent.
DEPANARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este oprit.
Porniţi aparatul.
Ştecherul nu este introdus
corect în priză.
Introduceţi ştecherul corect în
priză.
Nu există tensiune la
priză.
Conectaţi alt aparat electric la
priză. Contactaţi un electrician
calificat.
Becul se află în modul de
aşteptare.
Închideţi şi deschideţi uşa.
Becul este defect.
Consultaţi paragraful „Înlocui‐
rea becului”.
Temperatura nu este se‐
tată corect.
Consultaţi „Funcţionarea”.
Au fost introduse multe
produse alimentare în
acelaşi timp.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi
verificaţi din nou temperatura.
Temperatura camerei este
prea mare.
Consultaţi desenul cu clasa
climatică de pe plăcuţa cu da‐
te tehnice.
Alimentele introduse în
aparat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura ca‐
merei înainte de a le introduce
în aparat.
Becul nu funcţionează.
Compresorul funcţionează
continuu.
Leonard 39
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Uşa nu este închisă co‐
rect.
Consultaţi secţiunea „Închide‐
rea uşii”.
Uşa nu este închisă corect
sau garnitura este defor‐
mată/murdară.
Consultaţi secţiunea „Închide‐
rea uşii”.
Aparatul este încărcat
complet şi este setat la
temperatura cea mai mică.
Setaţi o temperatură mai ridi‐
cată. Consultaţi „Funcţiona‐
rea”.
Temperatura setată în
aparat este prea mică şi
temperatura mediului este
prea ridicată.
Setaţi o temperatură mai ridi‐
cată. Consultaţi „Funcţiona‐
rea”
Temperatura nu este se‐
tată corect.
Consultaţi „Funcţionarea”.
Alimentele pot împiedica
scurgerea apei în colector.
Asiguraţi-vă că alimentele nu
ating peretele din spate.
Orificiul pentru drenarea
apei este înfundat.
Curăţaţi orificiul pentru drena‐
rea apei.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei
rezultate din topire nu este
conectat la tăviţa de eva‐
porare situată pe compre‐
sor.
Puneţi tubul de drenare a apei
rezultate din topire în tăviţa de
evaporare.
Temperatura din aparat este
prea mică/prea mare.
Regulatorul de tempera‐
tură nu este setat corect.
Setaţi o temperatură mai ma‐
re/mai mică.
Uşa nu este închisă co‐
rect.
Consultaţi secţiunea „Închide‐
rea uşii”.
Temperatura alimentelor
este prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimentelor
să scadă până la temperatura
camerei înainte de stocare.
Sunt conservate prea mul‐
te alimente în acelaşi timp.
Puneţi mai puţine alimente în
acelaşi timp.
Grosimea stratului de
gheaţă este mai mare de
4-5 mm.
Decongelaţi aparatul.
Uşa a fost deschisă prea
des.
Deschideţi uşa doar dacă este
necesar.
Aerul rece nu circulă în
aparat.
Asiguraţi circulaţia aerului rece
prin aparat.
Există prea multă gheaţă.
În frigider curge apă.
40 Leonard
Dacă soluţia indicată nu
conduce la rezultatul dorit,
contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
Înlocuirea becului
Aparatul este echipat cu o
sursă de lumină interioară de
tip LED cu o durată mare de
funcţionare.
Se recomandă insistent
utilizarea exclusivă a pieselor
de schimb originale.
Folosiţi doar becuri LED (soclu
E14). Puterea maximă este
marcată pe bec.
3. Înlocuiţi becul cu unul cu caracteristici
identice proiectat special pentru
utilizarea în aparatele electrocasnice.
4. Puneţi la loc capacul becului.
5. Strângeţi şurubul de la capacul
becului.
6. Introduceţi ştecherul în priză.
7. Deschideţi uşa.
Verificaţi dacă becul se aprinde.
Închiderea uşii
1. Curăţaţi garniturile uşii.
2. Dacă este nevoie, reglaţi uşa.
Consultaţi instrucţiunile de montare.
3. Dacă este nevoie, înlocuiţi garniturile
defecte ale uşii. Contactaţi Centrul de
service autorizat.
ATENŢIE! Scoateţi ştecherul
din priză.
1. Cu o şurubelniţă, scoateţi şurubul de la
capacul becului.
2. Desfaceţi capacul becului în sensul
indicat de săgeată.
DATE TEHNICE
Fişă cu informaţii despre produs
Marcă
Leonard
Model
LKT1441 925542745
Categorie
7. Frigider - congelator
Clasă de eficienţă energetică
A+
Leonard 41
Consumul de energie electrică în kWh/an, bazat pe
rezultatele testelor standard pentru 24 de ore. Consu‐
mul real de energie va depinde de modul de utilizare
a aparatului şi de amplasamentul acestuia.
239
Volumul de depozitare în litri, Frigider
180
Volumul de depozitare în litri, Stea
-
Volumul de depozitare în litri, Zonă pivniţă
-
Volumul de depozitare în litri, Vin
-
Volumul de depozitare în litri, Total
218
Volumul de depozitare în litri, Congelator
38
Volumul de depozitare în litri, Răcitor
-
Volumul de depozitare în litri, Alte compartimente
-
Număr stele al compartimentului congelator cu cel
mai mare volum de depozitare (I)
****
Temperatura proiectată a „altor compartimente” > 14
°C (°C), dacă există
-
Fără gheaţă (D/N), Frigider
Nu
Fără gheaţă (D/N), Congelator
Nu
Autonomie fără curent în h
20
Capacitate de îngheţare în kg/24h
3
Clasă climă
SN-N-ST
Cea mai mică temperatură ambientală la care acest
aparat este menit a fi utilizat, în °C
10
Cea mai mare temperatură ambientală la care acest
aparat este menit a fi utilizat, în °C
38
Emisii sonore dB(A) re1 pW
36
Aparat încorporabil D/N
Da
Acest aparat este menit a fi utilizat exclusiv pentru de‐
pozitarea de vin D/N
Nu
Date tehnice suplimentare
Dimensiunile spaţiului pentru încorporare
Înălţime
1446 mm
Lăţime
560 mm
Adâncime
550 mm
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu date tehnice, aflată pe partea
exterioară sau interioară a aparatului şi pe
eticheta energetică.
42 Leonard
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
Leonard 43
САДРЖАЈ
Информације о безбедности
Безбедносна упутства
Инсталација
Руковање
Свакодневна употреба
43
45
47
48
48
Корисни савети
Нега и чишћење
Решавање проблема
Технички подаци
50
51
52
55
Задржано право измена.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штету које су
резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном
месту за будуће коришћење.
Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и
особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима, кao особе којима недостају искуство и
знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају
упутства у вези са употребом уређаја на безбедан
начин и уколико схватају могуће опасности.
Овај уређај могу да користе деца узраста између 3 и 8
година старости, као и особе са веома тешким и
сложеним инвалидитетом, ако су упућени на
одговарајући начин.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на
одговарајући начин.
44 Leonard
Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај је намењен за коришћење у
домаћинствима и сличним окружењима, као што су:
– куће на фармама; кухиње за особље у
продавницама, канцеларијама и другим радним
окружењима;
– од стране клијената у хотелима, мотелима,
пансионима и другим окружењима стационарног
типа.
УПОЗОРЕЊЕ: Отвори за вентилацију, на кућишту
уређаја или на уградном елементу, не смеју да се
блокирају.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите механичке уређаје или
друга средства да убрзате процес одмрзавања, осим
оних која су препоручена од стране произвођача.
УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да оштетите коло расхладног
средства.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите електричне уређаје унутар
преграда за одлагање хране унутар уређаја, осим ако
њихов тип препоручује произвођач.
Немојте користити млаз воде или пару за чишћење
уређаја.
Уређај чистите влажном меком крпом. Користите
искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити
абразивне производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне предмете.
Немојте држати експлозивне материје као што су
аеросол лименке са запаљивим погонским горивом у
овом уређају.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да
замени произвођач, његов Овлашћени сервисни
центар или лица сличне квалификације, како би се
избегла опасност.
Leonard 45
БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ! Само
квалификована особа може
да инсталира овај уређај.
• Уклоните комплетну амбалажу.
• Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
• Не користите овај уређај пре него
што га, због безбедности,
инсталирате у уградни елемент.
• Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз уређај.
• Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је тежак.
Увек користите заштитне рукавице и
затворену обућу.
• Уверите се да ваздух може да
циркулише око уређаја.
• При првој инсталацији или након
промене смера отварања врата
сачекајте најмање 4 сата пре
укључивања уређаја на извор
напајања. Ово ће омогућити да се
уље слије назад у компресор.
• Пре обављања било каквих радњи
на уређају (нпр. промене смера
отварања врата), исључите уређај
извлачењем утикача из мрежне
утичнице.
• Не монтирајте уређај близу
радијатора, шпорета, рерни или
плоча за кување.
• Не излажите уређај киши.
• Не монтирајте уређај на местима
која су изложена директној сунчевој
светлости.
• Немојте да инсталирате уређај у
областима које су сувише влажне
или сувише хладне.
• Када померате уређај, подигните
предњу ивицу да се не би изгребао
под.
• Уређај садржи кесицу средства за
упијање влаге. То није играчка. То
није храна. Ову врећицу одмах
баците у смеће.
Прикључење на електричну
мрежу
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
пожара и струјног удара.
УПОЗОРЕЊЕ! Приликом
позиционирања уређаја,
уверите се да кабл за
напајање није заглављен или
оштећен.
УПОЗОРЕЊЕ! Немојте да
користите адаптере са више
утичница и продужне
каблове.
• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
• Увек користите прописно уграђену
утичницу са заштитом од струјног
удара.
• Водите рачуна да не изазовете
штету на електричним компонентама
(нпр. на утикачу, каблу за напајање,
компресору). Обратите се
овлашћеном сервисном центру или
електричару ради замене
електричних компоненти.
• Кабл за напајање мора да остане
испод нивоа зидне утичнице.
• Прикључите главни кабл за напајање
на зидну утичницу тек на крају
инсталације. Водите рачуна да
постоји приступ мрежном утикачу
након инсталације.
• Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Употреба
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик
од повреде, опекотина,
струјног удара или пожара.
46 Leonard
Уређај садржи запаљиви гас,
изобутан (R600а), природни гас са
високим нивоом компатибилности са
животном средином. Водите рачуна да
не оштетите коло расхладног средства
које садржи изобутан.
• Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
• Не стављајте електричне уређаје
(нпр. уређаје за прављење
сладоледа) у апарат, осим ако нису
наведени као погодни од стране
произвођача.
• Ако дође до оштећења расхладног
кола, уверите се да у просторији
нема пламена и извора паљења.
Проветрите просторију.
• Не дозволите врућим предметима да
додирну пластичне делове уређаја.
• Не стављајте газиране сокове у
одељак за замрзавање. То ће
створити притисак на посуде са
пићем.
• Немојте држати запаљиве гасове и
течности у уређају.
• Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
• Не додирујте компресор или
кондензатор. Они су врели.
• Немојте уклањати или додиривати
предмете из одељка замрзивача ако
су вам руке мокре или влажне.
• Не замрзавајте поново храну која је
одмрзнута.
• Придржавајте се упутстава у вези са
складиштењем датих на паковању
замрзнуте хране.
• Пре стављања у замрзивач, умотајте
храну у било који материјал који је
погодан да дође у контакт са храном.
Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
струјног удара.
• Тип лампице који се користи за овај
уређај погодaн је само за
осветљавање кућних апарата.
Немојте га користити за расвету у
домаћинству.
Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или оштећења
уређаја.
• Пре чишћења искључите уређај и
извуците утикач из зидне утичнице.
• Овај уређај садржи угљоводонике у
јединици за хлађење. Само
квалификована особа може да
обавља одржавање и пуњење ове
јединице.
• Редовно проверавајте отвор уређаја
и, уколико је потребно, очистите га.
Уколико је овај отвор запушен,
отопљена вода ће се скупљати на
дну уређаја.
Услуга
• Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
• Користите само оригиналне
резервне делове.
Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или гушења.
• Одвојте кабл за напајање уређаја од
мрежног напајања.
• Одсеците кабл за напајање и баците
га у смеће.
• Уклоните врата да бисте спречили
да се деца и кућни љубимци затворе
унутар уређаја.
• Струјно коло фрижидера и
изолациони материјали овог уређаја
не оштећују озон.
• Изолациона пена садржи запаљиве
гасове. Обратите се општинским
органима да бисте сазнали како да
правилно одложите уређај у отпад.
• Немојте да оштетите део за хлађење
који је близу грејног тела.
Leonard 47
ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Локација
Ради инсталације, погледајте
одељак са упутствима за
склапање.
За постизање најбољих резултата,
поставите уређај далеко од извора
топлоте као што су радијатори, бојлери,
директни сунчеви зраци, итд.
Осигурајте слободну циркулацију
ваздуха око задњег дела уређаја.
Постављање
Овај уређај монтирајте на сувом, добро
проветреном затвореном простору, на
којем температура просторије одговара
климатској класи означеној на плочици
са техничким карактеристикама
уређаја:
Класа
климе
Температура просторије
SN
+10°C дo + 32°C
N
+16°C дo + 32°C
ST
+16°C дo + 38°C
T
+16°C дo + 43°C
Могу се јавити одређени
проблеми у раду уређаја код
неких модела када уређај
ради изван наведеног опсега.
Правилан рад се може
гарантовати искључиво у
оквиру наведеног
температурног опсега. У
случају било какве сумње у
вези са монтирањем уређаја,
обратите се продавцу, нашем
корисничком сервису или
најближем овлашћеном
сервисном центру.
Прикључење на електричну
мрежу
• Пре укључивања, обезбедите да
напон и фреквенција приказани на
плочици са техничким
карактеристикама одговарају
напајању у вашем домаћинству.
• Уређај мора да буде уземљен.
Утикач кабла за напајање на себи
има контакт у ту сврху. Ако домаћа
утичница за напајање није
уземљена, повежите уређај на
одвојено уземљење у складу са
важећим прописима, уз консултације
са квалификованим електричарем.
• Произвођач одбија сваку
одговорност уколико се не поштују
горе наведене мере
предострожности.
• Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
Захтеви за проветравање
Иза уређаја мора да има довољно
струјања ваздуха.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ОПРЕЗ Ради инсталације,
погледајте одељак са
упутствима за монтажу.
48 Leonard
РУКОВАЊЕ
Укључивање
1. Прикључите утикач у зидну
утичницу.
2. Окрените регулатор температуре у
смеру кретања казаљки на сату на
средње подешавање.
Искључивање функције
Да бисте искључили уређај, поставите
регулатор температуре у положај „О“.
Регулација температуре
Температура се регулише аутоматски.
Међутим, температуру унутар уређаја
можете сами да подесите.
• собне температуре,
• учесталости отварања врата,
• количине хране у њему,
• локације уређаја.
Средња вредност температуре је
обично најподеснија.
За рад уређаја:
1. Окрените регулатор температуре у
смеру казаљке на сату да бисте
добили нижу температуру унутар
уређаја.
2. Окрените регулатор температуре у
смеру супротном од смера кретања
казаљки на сату да бисте добили
вишу температуру унутар уређаја.
Изаберите подешавање имајући у виду
да температура унутар уређаја зависи
од:
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
1. Лагано повуците полицу док се не
ослободи.
2. Поново је поставите, по потреби.
Чишћење унутрашњости
Пре прве употребе уређаја,
унутрашњост и све унутрашње додатке
треба опрати млаком водом и неким
неутралним детерџентом да би се
уклонио карактеристичан мирис
потпуно новог производа, а затим га
добро осушити.
ОПРЕЗ Немојте користити
детерџенте, абразивна
средства, хлор нити средства
за чишћење на бази уља.
Постављање полица на
вратима
Да би се омогућило смештање
паковања хране различитих величина,
полице на вратима могу да се поставе
на различитим висинама.
Покретне полице
Зидови фрижидера су опремљени са
неколико клизача тако да се полице
могу постављати према жељи.
Leonard 49
Замрзавање и чување
замрзнуте хране
Одељак замрзивача је погодан за
замрзавање свеже хране и за дуго
чување замрзнуте и залеђене хране.
Немојте да померате
стаклену полицу изнад фиоке
за поврће да не бисте
пореметили правилно
струјање ваздуха.
Индикатор температуре
За правилно чување хране фрижидер
има индикатор температуре. Симбол на
бочној страни уређаја означава
најхладнију област у фрижидеру.
Уколико се OK приказује (А), ставите
свежу храну у део означен симболом,
ако се не прикаже (В), подесите
контролор температуре на хладније и
сачекајте 12 сати пре него што поново
проверите индикатор темпертуре.
A
OK
B
OK
Када ставите свеже
намирнице у уређај или након
што више пута узастопно
отворите врата на дужи
период, нормално је да
индикатор не показује OK.
Сачекајте барем 12 сати пре
него што поново подесите
контролер температуре.
Када први пут укључујете уређај или га
укључујете након одређеног периода
током којег га нисте користили,
подесите вишу температуру и пустите
га да ради тако најмање 2 сата пре
стављања намирница у преграду.
Да бисте замрзли свежу храну ставите
је у највиши одељак.
Максимална количина хране која може
да се замрзне за 24 сата наведена је на
плочици са техничким
карактеристикама, на налепници која
се налази у унутрашњости уређаја.
Процес замрзавања траје 24 сата;
током овог периода немојте додавати
другу храну за замрзавање.
Када је процес замрзавања завршен,
можете да вратите раније подешену
температуру.
У случају случајног одмрзавања, на
пример приликом нестанка струје,
уколико струје није било дуже него што
је прописано у графикону са техничким
карактеристикама, у делу „време
постизања температуре“, одмрзнута
храна мора брзо да се конзумира или
да се одмах припреми а затим поново
замрзне (након што се охлади).
Отапање
Пре конзумирања, дубоко замрзнуте
или замрзтнуте намирнице можете да
одмрзнете у комори фрижидера или на
собној температури, зависно од тога
колико времена имате на располагању
за то.
Мање комаде хране можете чак да
кувате док су још замрзнути, одмах
након вађења из замрзивача: у том
случају, кување ће трајати дуже.
50 Leonard
КОРИСНИ САВЕТИ
Нормални радни звукови
Следећи звукови су нормални за време
рада уређаја:
• Слабо клокотање и жуборење са
звуком намотавања када се
упумпава средство за хлађење.
• Завијајући и пулсирајући звук из
компресора када се упумпава
средство за хлађење.
• Изненадни прасак из унутрашњости
уређаја проузрокован термичким
ширењем (природна и безопасна
физичка појава).
• Слабо шкљоцање из регулатора
температуре када се компресор
укључи или искључи.
Савети за уштеду електричне
енергије
• Немојте често отварати врата нити
их остављати отворена дуже него
што је потребно.
Савети за чување свеже хране
у фрижидеру
• Немојте у фрижидеру да чувате
топлу храну или течности које
испаравају.
• Покријте или умотајте храну,
посебно ако има јаки мирис.
• Намирнице стављајте тако да ваздух
може слободно да струји око њих.
Савети за чување хране у
фрижидеру
Корисни савети:
• Месо (све врсте): умотајте га у
одговарајуће паковање и поставите
на стаклену полицу изнад фиоке за
поврће. Месо чувајте најдуже 1-2
дана.
• Кувана храна, хладна јела: покријте
и оставите на било којој полици.
• Воће и поврће: добро оперите и
оставите у посебној фиоци. Банане,
кромпир, црни и бели лук не смеју се
држати у фрижидеру уколико нису
запаковани.
• Маслац и сир: оставите у посебној
посуди која се херметички затвара
или замотајте у алуминијумску
фолију или пластичну врећицу како
би ове намирнице што мање биле
изложене ваздуху.
• Боце: затворите поклопцем и
оставите на полици у вратима или
(ако постоји) на полици за боце.
Савети у вези са замрзавањем
• Замрзавајте само намирнице
врхунског квалитета, свеже и
темељно очишћене.
• За ефикасније замрзавање и
одмрзавање поделите храну у мале
порције.
• Замотајте храну у алуминијумску
фолију или полиетилен. Уверите се
да су сва паковања херметички
затворена.
• Да бисте избегли повећање
температуре већ замрзнуте хране,
не стављајте свежу незамрзнуту
храну директно поред ње.
• Мање масна храна чува боље и дуже
од масне. Со скраћује време
складиштења хране.
• Немојте јести коцкице леда или
ледене лизалице одмах након што их
извадите из замрзивача. Ризик од
промрзлина.
• Препоручљиво је да се датум
замрзавања истакне на сваком
појединачном паковању како бисте
могли да водите евиденцију о
времену складиштења.
Савети у вези с чувањем
замрзнуте хране
• Проверите да ли су комерцијално
замрзнути прехрамбени производи
били адекватно ускладиштени у
малопродајном објекту.
• Водите рачуна да замрзнути
прехрамбени производи буду
Leonard 51
пребачени из продавнице хране у
замрзивач у најкраћем могућем року.
• Чим се одмрзне, храна се брзо квари
и не може се поново замрзавати.
• Не прекорачујте период
складиштења означен од стране
произвођача хране.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Општа упозорења
ОПРЕЗ Искључите уређај са
електричне мреже пре
вршења било каквих радњи
из домена одржавања.
Овај уређај садржи
угљоводонике у расхладној
јединици, стога одржавање и
допуњавање морају да врше
овлашћени техничари.
Прибор и делови уређаја
нису погодни за прање у
машини за прање посуђа.
Периодично чишћење
ОПРЕЗ Немојте да вучете,
померате или оштећујете
цеви и/или каблове унутар
уређаја.
ОПРЕЗ Немојте да оштетите
систем за хлађење.
Уређај треба редовно чистити:
1. Очистите унутрашњост и приборе
топлом водом и неким неутралним
детерџентом.
2. Редовно проверавајте заптивке
врата и водите рачуна да остану
чисте и да на њима нема отпадака.
3. Исперите и добро осушите.
4. Ако је могуће приступити
кондензатору и компресору са
задње стране уређаја, очистите их
помоћу четке.
На тај начин ћете побољшати
перформансе уређаја и смањити
потрошњу електричне енергије.
Одмрзавање фрижидера
Лед се аутоматски уклања из
испаривача коморе фрижидера увек
када се компресор мотора заустави
током нормалне употребе. Одмрзнута
вода истиче кроз цев у посебну посуду
изнад компресора мотора у задњем
делу уређаја, одакле испарава.
Отвор за истицање одмрзнуте воде,
смештен у средини канала у одељку
фрижидера, треба редовно чистити
како би се спречило преливање и
капање воде по храни смештеној у
фрижидеру.
52 Leonard
Одлеђивање замрзивача
ОПРЕЗ Никада немојте
користити оштре металне
предмете за стругање леда
са испаривача, јер бисте
могли да га оштетите.
Немојте да користите
механичке уређаје нити
вештачка средства за
убрзавање процеса
одмрзавања осим оних које је
произвођач препоручио.
Повишена температура на
којој се залеђена храна држи
током одмрзавања
замрзивача може да скрати
њен рок трајања.
Приближно 12 сати пре
одлеђивања подесите нижу
температуру како би се
сакупила довољна резервна
хладноћа за случај прекида
рада уређаја.
Извесна количина леда ће се увек
створити на полицама замрзивача и око
горњег одељка.
Одмрзните замрзивач када слој иња
достигне дебљину од око 3–5 мм.
1. Искључите уређај или извуците
утикач из зидне утичнице.
2. Извадите све намирнице, умотајте
их у више слојева новинског папира
и ставите их на хладно место.
УПОЗОРЕЊЕ! Немојте
додиривати веома
замрзнуту храну влажним
рукама. Ваше руке могу
да се замрзну и залепе за
храну.
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
3. Оставите врата уређаја отворена.
Да бисте убрзали процес
одмрзавања, ставите лонац топле
воде у одељак замрзивача. Осим
тога, уклоните комаде леда који
отпадају пре завршетка
одмрзавања.
4. Када се заврши процес
одмрзавања, темељно осушите
унутрашњост.
5. Укључите уређај.
Након три сата вратите у одељке
замрзивача храну коју сте претходно
извадили.
Периоди када се уређај не
користи
Када се уређај не користи дуже време,
предузмите следеће мере
предострожности:
1. Искључите апарат из електричног
напајања.
2. Извадите сву храну.
3. Одмрзните уређај (ако је
неопходно).
4. Очистите уређај и сав прибор.
5. Оставите врата отворена како бисте
спречили настајање непријатних
мириса.
ОПРЕЗ Ако желите да уређај
остане укључен, замолите
некога да га повремено
проверава како би се
спречило кварење хране у
њему у случају прекида
напајања.
Leonard 53
Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Уређај не ради.
Уређај је искључен.
Укључите уређај.
Утикач кабла за напаја‐
ње није правилно утак‐
нут у зидну утичницу.
Правилно утакните утикач у
зидну утичницу.
Нема напона у утичници.
Прикључите неки други
електрични уређај у ту зидну
утичницу. Контактирајте
овлашћеног електричара.
Лампица је у режиму
приправности.
Затворите и отворите врата.
Лампица је неисправна.
Погледајте одељак „Замена
лампице“.
Температура је погреш‐
но подешена.
Погледајте одељак „Рад“.
Истовремено је смеште‐
но много прехрамбених
производа.
Сачекајте неколико сати и
затим поново проверите
температуру.
Собна температура је
превисока.
Погледајте графикон кли‐
матских класа на плочици са
техничким карактеристика‐
ма.
Прехрамбени производи
које сте ставили у уређај
су превише топли.
Оставите прехрамбене про‐
изводе да се охладе на соб‐
ној температури, пре него
што их ставите у уређај.
Врата нису правилно за‐
творена.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
Врата нису правилно за‐
творена или је заптивач
деформисан/прљав.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
Уређај је до краја напу‐
њен и подешен на најни‐
жу температуру
Подесите вишу температуру.
Погледајте одељак „Рад“.
Подешена температура
у уређају је прениска и
температура просторије
је превисока.
Подесите вишу температуру.
Погледајте одељак „Рад“
Температура је погреш‐
но подешена.
Погледајте одељак „Рад“.
Лампица не ради.
Компресор ради без преки‐
да.
Накупило се превише иња
и леда.
54 Leonard
Проблем
Могући узрок
Решење
Вода се задржава у фри‐
жидеру.
Прехрамбени производи
спречавају да вода
отиче у посуду за при‐
купљање воде.
Пазите да прехрамбени про‐
изводи не додирују задњу
плочу.
Одвод за воду је зачеп‐
љен.
Очистите одвод за воду.
Вода се задржава на поду.
Одвод за одмрзнуту во‐
ду није повезан са по‐
служавником за испара‐
вање изнад компресора.
Причврстите одвод за од‐
мрзнуту воду за послужав‐
ник за испаравање.
Температура у уређају је
превише ниска/висока.
Регулатор температуре
није правилно подешен.
Подесите вишу/нижу темпе‐
ратуру.
Врата нису правилно за‐
творена.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
Температура прехрамбе‐
них производа је преви‐
сока.
Сачекајте да температура
прехрамбених производа
опадне на собну температу‐
ру пре смештања у фрижи‐
дер.
Истовремено је смеште‐
но много прехрамбених
производа у фрижидер.
Истовремено додајте мањи
број прехрамбених произво‐
да.
Дебљина иња је већа од
4–5 mm.
Одмрзните уређај.
Врата су често отварана.
Отворите врата само ако је
неопходно.
Нема циркулације хлад‐
ног ваздуха у уређају.
Постарајте се да у уређају
постоји циркулација хладног
ваздуха.
Ако ови савети не дају
жељене резултате, обратите
се најближем овлашћеном
сервису.
Замена сијалице
Уређај је опремљен
унутрашњом LED лампицом
чији је век трајања дугачак.
Топло се препоручује да
користите само оригиналне
резервне делове.
Користите само LED сијалице
(E14 постоље). Максимална
снага је наведена на масци
лампе.
ОПРЕЗ Извуците уређај из
струје тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Leonard 55
1. Помоћу одвртке уклоните завртањ
са поклопца сијалице.
2. Одвојте поклопац сијалице у правцу
стрелица.
4. Скините маску лампице.
5. Затегните поклопац сијалице
завртњем.
6. Утакните утикач у утичницу.
7. Отворите врата.
Проверите да ли се светло пали.
Затварање врата
3. Замените лампицу резервном
лампицом истих карактеристика
снаге, намењеном искључиво за
уређаје у домаћинству.
1. Очистите заптиваче на вратима.
2. Ако је потребно, подесите врата.
Погледајте одељак са упутствима за
монтажу.
3. Ако је потребно, замените оштећене
заптивке на вратима. Обратите се
овлашћеном сервисном центру.
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Лист са информацијама о производу
Заштитни знак
Leonard
Moдел
LKT1441 925542745
Категорија
7. Фрижидер - замрзивач
Класа енергетске ефикасности
A+
Годишња потрошња електричне енергије у kWh,
на бази резултата стандардних испитивања током
24 сата. Стварна потрошња електричне енергије
зависиће од тога како се уређај користи и где је
смештен
239
Складишна запремина у литрима, фрижидер
180
Складишна запремина у литрима, „Star“
-
Складишна запремина у литрима, зона „Подрум“
-
Складишна запремина у литрима, вино
-
Складишна запремина у литрима, укупно
218
Складишна запремина у литрима, замрзивач
38
Складишна запремина у литрима, расхлађивач
-
Складишна запремина у литрима, остали одељци
-
Број звездица за одељак замрзивача са највећом
складишном запремином (л)
****
56 Leonard
Пројектована температура свих осталих компонен‐
ти > 14 °C (°C), ако их има
-
Без иња (Да/Не), фрижидер
Не
Без иња (Да/Не), замрзивач
Не
Отпорност на прекид напајања у сатима
20
Капацитет замрзавања у кг/24ч
3
Класа климе
SN-N-ST
Најнижа температура просторије при којој је пред‐
виђено коришћење овог уређаја, у °C
10
Највиша температура просторије при којој је пред‐
виђено коришћење овог уређаја, у °C
38
Емисија буке dB(A) re1 pW
36
Уграђени уређај Да/Не
Да
Овај уређај намењен је искључиво за складиште‐
ње вина Да/Не
Не
Додатни технички подаци
Димензије шупљине за уградњу
Висина
1446 mm
Ширина
560 mm
Дубина
550 mm
Напон
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничке информације се налазе на
плочици са техничким
карактеристикама са спољне или
унутрашње стране уређаја и на ознаци
енергетског разреда.
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом немојте бацати
заједно са смећем. Производ вратите у
локални центар за рециклирање или се
обратите општинској канцеларији.
. Паковање одложите у одговарајуће
контејнере ради рециклирања.
Помозите у заштити животне средине и
људског здравља као и у рециклирању
отпадног материјала од електронских и
*
Leonard 57
58 Leonard
Leonard 59
222376991-A-202019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising