Leonard | LKT1441 | User manual | Leonard LKT1441 Εγχειρίδιο χρήστη

Leonard LKT1441 Εγχειρίδιο χρήστη
Οδηγίες Χρήσης
Manual de instruções
Kullanma Kılavuzu
Ψυγειοκαταψύκτης
Combinado
Buzdolabı
LKT1441
2 Leonard
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Λειτουργία
Καθημερινή χρήση
2
4
6
7
7
Υποδείξεις και συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά χαρακτηριστικά
9
10
12
15
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης
εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις
οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για
μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και από άτομα με εκτεταμένες
και περίπλοκες αναπηρίες αν έχουν λάβει σωστές οδηγίες.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Leonard 3
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και
παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
– Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
– Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα
περιβάλλοντα στέγασης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα
τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την
εντοιχισμένη κατασκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές
συσκευές ή διαφορετικά τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση
της διαδικασίας απόψυξης από εκείνα που συνιστά ο
κατασκευαστής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές
συσκευές στο εσωτερικό του θαλάμου αποθήκευσης
τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι συσκευές οι οποίες
προτείνονται για αυτή τη χρήση από τον κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το
καθάρισμα της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί.
Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ
με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
κίνδυνοι.
4 Leonard
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή προτού
την τοποθετήσετε στην κατασκευή
εντοιχισμού για λόγους ασφαλείας.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.
• Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα
γύρω από τη συσκευή.
• Στην πρώτη εγκατάσταση ή μετά από
αναστροφή της πόρτας, περιμένετε
τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη
συσκευή στην παροχή ρεύματος. Αυτό
είναι απαραίτητο για να μπορέσει το
λάδι να επιστρέψει στον συμπιεστή.
• Προτού πραγματοποιήσετε
οποιαδήποτε ενέργεια στη συσκευή
(π.χ. αναστροφή της πόρτας),
αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε
σώματα θέρμανσης, κουζίνες,
φούρνους ή εστίες μαγειρέματος.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση
όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
• Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε
μέρη με πολύ υγρασία ή κρύο.
• Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την
ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος
για να μη χαράξετε το δάπεδο.
• Η συσκευή περιέχει μια σακούλα με
αφυγραντική ουσία. Αυτό δεν είναι
παιχνίδι. Αυτό δεν είναι φαγητό. Να
απορριφθεί άμεσα.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την
τοποθέτηση της συσκευής
φροντίστε το καλώδιο
τροφοδοσίας να μην πιαστεί ή
υποστεί ζημιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη
χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις
τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας,
συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή με
ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των
ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να
παραμένει χαμηλότερα από το ύψος
του φις τροφοδοσίας.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων,
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Leonard 5
Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αέριο,
ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με
υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής
συμβατότητας. Προσέχετε να μην
προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού
υγρού που περιέχει ισοβουτάνιο.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές
(π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη
συσκευή, εκτός αν αναφέρονται ως
κατάλληλες για τον σκοπό αυτό από
τον κατασκευαστή.
• Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών
ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε τον
χώρο.
• Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να
έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη
της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στον
θάλαμο του καταψύκτη. Στον θάλαμο
του καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα
δοχεία αυτών των ποτών.
• Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
• Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον
συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι
ζεστά.
• Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή
νωπά, μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε
προϊόντα από τον θάλαμο του
καταψύκτη.
• Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που
έχετε αποψύξει.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης
στη συσκευασία των κατεψυγμένων
τροφίμων.
• Τυλίξτε τα τρόφιμα σε υλικό
συσκευασίας κατάλληλο για
αποθήκευση τροφίμων πριν τα
τοποθετήσετε στον θάλαμο καταψύκτη.
Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
• Ο τύπος λαμπτήρα που χρησιμοποιείται
για αυτή τη συσκευή προορίζεται μόνο
για οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
• Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στην ψυκτική
μονάδα. Η συντήρηση και η
αναπλήρωση του ψυκτικού υγρού της
μονάδας πρέπει να πραγματοποιούνται
μόνο από εξειδικευμένο άτομο.
• Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση
της συσκευής και, αν απαιτείται,
καθαρίζετέ την. Εάν η αποστράγγιση
είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης
συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της
συσκευής.
Σέρβις
• Για την επισκευή της συσκευής,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
απορρίψτε το.
• Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί
ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη
συσκευή.
6 Leonard
• Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα
μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής
είναι φιλικά προς το όζον.
• Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο
αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές
αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη
σωστή απόρριψη της συσκευής.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της
ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά
στον εναλλάκτη θερμότητας.
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Θέση
Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης για την
εγκατάσταση.
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση,
τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από
πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ,
λέβητες, άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ.
Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να
κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από το πίσω
μέρος του θαλάμου.
Τοποθέτηση
Εγκαταστήστε τη συσκευή σε στεγνό, καλά
αεριζόμενο εσωτερικό χώρο όπου η
θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί
στην κλιματική κατηγορία που
αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών της συσκευής.
Κλιμα‐
τική
κλάση
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
Μπορεί να παρουσιαστούν
λειτουργικά προβλήματα σε
ορισμένους τύπους μοντέλων
όταν λειτουργούν εκτός αυτού
του εύρους. Η σωστή
λειτουργία μπορεί να
διασφαλιστεί μόνο εντός του
καθορισμένου εύρους
θερμοκρασίας. Εάν έχετε
αμφιβολίες σχετικά με το μέρος
τοποθέτησης της συσκευής,
απευθυνθείτε στον πωλητή, την
εξυπηρέτηση πελατών μας ή
στο πλησιέστερο
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Ηλεκτρική σύνδεση
• Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι
η τάση και η συχνότητα που
αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στα
χαρακτηριστικά της παροχής σας.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας
διαθέτει μια επαφή για τον σκοπό αυτό.
Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη,
συνδέστε τη συσκευή σε μια
μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους
τρέχοντες κανονισμούς, αφού
συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
• Σε περίπτωση μη τήρησης των
παραπάνω προφυλάξεων ασφαλείας, ο
κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.
• Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις
Οδηγίες της ΕΟΚ.
Leonard 7
Απαιτήσεις εξαερισμού
Πρέπει να υπάρχει επαρκής ροή αέρα
πίσω από τη συσκευή.
5 cm
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανατρέξτε στις
οδηγίες συναρμολόγησης για
την εγκατάσταση.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Ενεργοποίηση της συσκευής
1. Συνδέστε το φις στην πρίζα τοίχου.
2. Στρέψτε τον Ρυθμιστή θερμοκρασίας
προς τα δεξιά σε μια μέτρια ρύθμιση.
Απενεργοποίηση της συσκευής
Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή,
στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη
θέση «O».
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.
Μπορείτε όμως να ρυθμίσετε μόνοι σας τη
θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής.
Επιλέξτε τη ρύθμιση λαμβάνοντας υπόψη
ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της
συσκευής εξαρτάται από:
• τη θερμοκρασία δωματίου,
• τη συχνότητα που ανοίγει η πόρτα,
• την ποσότητα των αποθηκευμένων
τροφίμων,
• τη θέση της συσκευής.
Η πλέον κατάλληλη είναι συνήθως μια
μεσαία ρύθμιση.
Για να χειριστείτε τη συσκευή:
1. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας
δεξιόστροφα για να επιτύχετε
χαμηλότερη θερμοκρασία εντός της
συσκευής.
2. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας
αριστερόστροφα για να επιτύχετε
υψηλότερη θερμοκρασία εντός της
συσκευής.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Καθάρισμα του εσωτερικού
Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής,
το εσωτερικό και όλα τα εξαρτήματα
πρέπει να πλυθούν με χλιαρό νερό και
ουδέτερο σαπούνι για την αφαίρεση της
τυπικής μυρωδιάς ενός ολοκαίνουριου
προϊόντος και, στη συνέχεια, να
σκουπιστούν καλά για να στεγνώσουν.
8 Leonard
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά ή σκόνες που
χαράσσουν, χλωρίνη ή
καθαριστικά που έχουν ως
βάση το πετρέλαιο καθότι
καταστρέφουν το φινίρισμα.
Τοποθέτηση των ραφιών της
πόρτας
Για να είναι δυνατή η αποθήκευση
συσκευασιών τροφίμων διαφόρων
μεγεθών, τα ράφια της πόρτας μπορούν
να τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη.
1. Τραβήξτε σταδιακά το ράφι προς τα
πάνω μέχρι να απελευθερωθεί.
2. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά
όπως θέλετε.
Μετακινούμενα ράφια
Τα τοιχώματα του ψυγείου διαθέτουν μια
σειρά από ράγες, ώστε να μπορείτε να
τοποθετήσετε τα ράφια σε όποια θέση
επιθυμείτε.
Για να διασφαλίσετε τη σωστή
κυκλοφορία του αέρα, μη
μετακινήσετε το γυάλινο ράφι
επάνω από το συρτάρι
λαχανικών.
Ένδειξη Θερμοκρασίας
Για τη σωστή αποθήκευση των τροφίμων,
το ψυγείο είναι εφοδιασμένο με ένδειξη
θερμοκρασίας. Το σύμβολο στο πλαϊνό
τοίχωμα της συσκευής υποδεικνύει την
ψυχρότερη περιοχή του ψυγείου.
Εάν εμφανίζεται η ένδειξη OK (Α),
τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα στην
περιοχή που υποδεικνύεται από το
σύμβολο, σε αντίθετη περίπτωση (Β),
θέστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας σε μια
χαμηλότερη θερμοκρασία και περιμένετε
12 ώρες πριν ελέγξετε ξανά την ένδειξη
θερμοκρασίας.
A
OK
B
OK
Μετά την τοποθέτηση νωπών
τροφίμων στη συσκευή ή μετά
από επαναλαμβανόμενο
άνοιγμα της πόρτας ή για
μεγάλο διάστημα, είναι
φυσιολογικό να μην εμφανιστεί
η ένδειξη OK. Περιμένετε
τουλάχιστον 12 ώρες προτού
προσαρμόσετε πάλι τον
ρυθμιστή θερμοκρασίας.
Κατάψυξη και αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι
κατάλληλος για την κατάψυξη φρέσκων
τροφίμων, καθώς και για τη μακροχρόνια
αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και
προϊόντων βαθιάς κατάψυξης.
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από
μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού
Leonard 9
τοποθετήσετε τα προϊόντα στον θάλαμο, η
συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για
τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες
ρυθμίσεις.
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα
τοποθετήστε τα στον επάνω θάλαμο.
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί
να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζεται
στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών, μια ετικέτα που
βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.
Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες,
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μην
προσθέσετε περισσότερα τρόφιμα προς
κατάψυξη.
Όταν η διαδικασία κατάψυξης
ολοκληρωθεί, μπορείτε να επαναφέρετε
την προηγουμένως ρυθμισμένη
θερμοκρασία.
Σε περίπτωση ακούσιας απόψυξης, για
παράδειγμα σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν κομμένο για
περισσότερο διάστημα από την τιμή που
αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών
χαρακτηριστικών στην ενότητα «χρόνος
ανόδου», τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει
να καταναλωθούν σύντομα ή να
μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να
καταψυχθούν και πάλι (αφού έχουν
κρυώσει).
Απόψυξη
Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή της
κατάψυξης, πριν τη χρήση τους, μπορούν
να αποψύχονται στον θάλαμο ψυγείου ή
σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον
διαθέσιμο χρόνο για απόψυξη.
Τα μικρά κομμάτια μπορούν να
μαγειρεύονται ακόμη και κατεψυγμένα,
απευθείας από τον καταψύκτη: σε αυτήν
την περίπτωση, το μαγείρεμα διαρκεί
περισσότερο.
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
Κανονικοί ήχοι λειτουργίας
Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας:
• Ένας αμυδρός ήχος γουργουρίσματος
ακούγεται από τις σερπαντίνες όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένα βουητό και ένας παλλόμενος ήχος
ακούγεται από τον συμπιεστή όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένας ξαφνικός ήχος σπασίματος από
το εσωτερικό της συσκευής ο οποίος
προκαλείται από τη θερμική διαστολή
(ένα φυσικό και ακίνδυνο φυσικό
φαινόμενο).
• Ένας αμυδρός ήχος κλικ από το
ρυθμιστή θερμοκρασίας όταν ο
συμπιεστής ενεργοποιείται ή
απενεργοποιείται.
Συμβουλές εξοικονόμησης
ενέργειας
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο.
Συμβουλές ψύξης φρέσκων
τροφίμων
• Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά
τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται.
• Καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα,
ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα.
• Τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο
ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω τους.
Συμβουλές ψύξης
Χρήσιμες συμβουλές:
• Κρέας (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε
κατάλληλη συσκευασία και τοποθετήστε
το στο γυάλινο ράφι επάνω από το
συρτάρι των λαχανικών. Μην
αποθηκεύετε κρέας για περισσότερο
από 1-2 ημέρες.
• Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα:
σκεπάστε τα και τοποθετήστε τα σε
οποιοδήποτε ράφι.
• Φρούτα και λαχανικά: πλύντε τα καλά
και τοποθετήστε τα στο ειδικό συρτάρι.
Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια
10 Leonard
και το σκόρδο δεν πρέπει να
διατηρούνται στο ψυγείο, εάν δεν είναι
συσκευασμένα.
• Βούτυρο και τυρί: τοποθετήστε τα σε
ειδικά αεροστεγή δοχεία ή τυλίξτε τα με
αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές
σακούλες αφαιρώντας όσο το δυνατόν
περισσότερο αέρα.
• Μπουκάλια: ταπώστε τα και
αποθηκεύεστε τα στο ράφι μπουκαλιών
στην πόρτα ή (αν διατίθεται) στη σχάρα
μπουκαλιών.
Συμβουλές κατάψυξης
• Καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,
φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα.
• Για πιο αποδοτική κατάψυξη και
απόψυξη διαχωρίζετε τα τρόφιμα σε
μικρές μερίδες.
• Τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο
ή πλαστικές σακούλες. Βεβαιωθείτε ότι
οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς.
• Για την αποφυγή αύξησης της
θερμοκρασίας των ήδη κατεψυγμένων
τροφίμων, μην τοποθετείτε φρέσκα μη
κατεψυγμένα τρόφιμα δίπλα σε
κατεψυγμένα.
• Τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται
καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα
από τα λιπαρά Το αλάτι μειώνει τη
διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων.
• Μην τρώτε παγάκια, πάγο ή γρανίτες
αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον
καταψύκτη. Υπάρχει κίνδυνος
κρυοπαγήματος.
• Είναι σκόπιμο να γράφετε την
ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε
συσκευασία ώστε να μπορείτε να
υπολογίζετε τον χρόνο αποθήκευσης.
Συμβουλές για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
• Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες διατήρησης
των κατεψυγμένων τροφίμων του
εμπορίου ήταν κατάλληλες στο
κατάστημα αγοράς.
• Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα
τρόφιμα έχουν μεταφερθεί ταχύτατα
από το κατάστημα αγοράς στον
καταψύκτη.
• Αφού αποψυχθούν, τα τρόφιμα
αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν
να καταψυχθούν ξανά.
• Μην υπερβαίνετε τον χρόνο
αποθήκευσης που υποδεικνύεται από
τους παρασκευαστές των τροφίμων.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Γενικές προειδοποιήσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από
οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στη μονάδα
ψύξης της, και για το λόγο αυτό
οι εργασίες συντήρησης και
επαναφόρτισης θα πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
Τα αξεσουάρ και μέρη της
συσκευής δεν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων.
Περιοδικός καθαρισμός
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβάτε,
μετακινείτε ή προκαλείτε ζημιά
σε σωληνώσεις ή/και καλώδια
που βρίσκονται στο εσωτερικό
της συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προκαλείτε
ζημιά στο σύστημα ψύξης.
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:
Leonard 11
1. Καθαρίζετε το εσωτερικό και τα
εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο
ουδέτερο σαπούνι.
2. Ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα
λάστιχα της πόρτας, ώστε να
παραμένουν καθαρά και χωρίς
υπολείμματα.
3. Ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά.
4. Αν έχετε πρόσβαση, καθαρίστε τον
συμπυκνωτή και τον συμπιεστή στο
πίσω μέρος της συσκευής με μια
βούρτσα.
Κάτι τέτοιο βελτιώνει την απόδοση της
συσκευής και εξοικονομεί ηλεκτρική
ενέργεια
Απόψυξη του ψυγείου
Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον
εξατμιστήρα του θαλάμου του ψυγείου
κάθε φορά που σταματά ο συμπιεστής
κινητήρα κατά τη διάρκεια της κανονικής
χρήσης. Το νερό της απόψυξης
αποστραγγίζεται μέσω μιας σκάφης σε ένα
ειδικό δοχείο στο πίσω μέρος της
συσκευής, επάνω από το συμπιεστή,
όπου και εξατμίζεται.
Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η
οπή αποστράγγισης του νερού της
απόψυξης στη μέση του αγωγού του
θαλάμου του ψυγείου, προκειμένου να
αποτρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο
νερού στα τρόφιμα στο εσωτερικό του
θαλάμου.
Απόψυξη του καταψύκτη
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ αιχμηρά μεταλλικά
εργαλεία για την απόξεση του
πάγου από τον εξατμιστήρα,
καθότι μπορεί να του
προκαλέσετε ζημιά. Μη
χρησιμοποιείτε μηχανικές
συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα
για την επιτάχυνση της
διαδικασίας απόψυξης εκτός
από αυτά που συνιστά ο
κατασκευαστής. Η άνοδος της
θερμοκρασίας των
συσκευασιών κατεψυγμένων
τροφίμων κατά τη διάρκεια της
απόψυξης μπορεί να μειώσει τη
διάρκεια της ασφαλούς
αποθήκευσής τους.
Περίπου 12 ώρες πριν από την
απόψυξη, ρυθμίστε χαμηλότερη
θερμοκρασία, για να επιτευχθεί
επαρκής ψύξη, λόγω της
επικείμενης διακοπής της
λειτουργίας.
Κάποια ποσότητα πάγου θα δημιουργείται
πάντα στα ράφια του καταψύκτη και γύρω
από τον επάνω θάλαμο.
Ο καταψύκτης πρέπει να αποψύχεται όταν
το στρώμα πάγου έχει πάχος περίπου 3-5
mm.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, ή
βγάλτε το φις από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα,
τυλίξτε τα με πολλές εφημερίδες και
τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην
αγγίζετε τα κατεψυγμένα
τρόφιμα με βρεγμένα χέρια.
Τα χέρια σας μπορεί να
παγώσουν πάνω στα
τρόφιμα.
3. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή.
Για να επιταχύνετε τη διαδικασία
απόψυξης, τοποθετήστε μια
κατσαρόλα με ζεστό νερό στον θάλαμο
του καταψύκτη. Επιπλέον,
12 Leonard
απομακρύνετε τα κομμάτια πάγου που
σπάνε και πέφτουν πριν από την
ολοκλήρωση της απόψυξης.
4. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη,
σκουπίστε καλά το εσωτερικό.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Μετά από τρεις ώρες, τοποθετήστε και
πάλι στον θάλαμο του καταψύκτη τα
τρόφιμα που είχατε βγάλει προηγουμένως.
2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
3. Πραγματοποιήστε απόψυξη της
συσκευής (αν είναι απαραίτητο).
4. Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα
εξαρτήματα.
5. Αφήστε την πόρτα ή τις πόρτες
ανοικτές για να αποτρέψετε τις
δυσάρεστες οσμές.
Περίοδοι εκτός λειτουργίας
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις
ακόλουθες προφυλάξεις:
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική τροφοδοσία.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν επιθυμείτε η
συσκευή να παραμείνει
ενεργοποιημένη, ζητήστε από
κάποιο άτομο να ελέγχει τον
θάλαμο κατά διαστήματα, ώστε
να μη χαλάσουν τα τρόφιμα στο
εσωτερικό σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Η συσκευή είναι απενερ‐
γοποιημένη.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Δεν έχει συνδεθεί σωστά
το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις τροφο‐
δοσίας στην πρίζα.
Δεν υπάρχει τάση ρεύμα‐
τος στην πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική
συσκευή στην πρίζα. Επικοι‐
νωνήστε με επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής.
Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.
Ο λαμπτήρας είναι ελαττω‐
ματικός.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντι‐
κατάσταση του λαμπτήρα».
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
η θερμοκρασία.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Λει‐
τουργία».
Τοποθετήσατε ταυτόχρονα
μεγάλες ποσότητες τροφί‐
μων.
Περιμένετε μερικές ώρες και,
στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά τη
θερμοκρασία.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Leonard 13
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η θερμοκρασία περιβάλ‐
λοντος είναι πολύ υψηλή.
Ανατρέξτε στον πίνακα κλιματι‐
κής κλάσης στην πινακίδα τε‐
χνικών χαρακτηριστικών.
Τα τρόφιμα που τοποθετή‐
σατε στη συσκευή ήταν
πολύ ζεστά.
Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα να
αποκτήσουν θερμοκρασία δω‐
ματίου πριν τα αποθηκεύσετε.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλεί‐
σιμο της πόρτας».
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα ή το λάστιχο είναι
παραμορφωμένο/βρόμικο.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλεί‐
σιμο της πόρτας».
Η συσκευή είναι πλήρως
φορτωμένη και ρυθμισμέ‐
νη στη χαμηλότερη θερμο‐
κρασία
Επιλέξτε υψηλότερη θερμο‐
κρασία. Ανατρέξτε στην ενότη‐
τα «Λειτουργία».
Η ρυθμισμένη θερμοκρα‐
σία στη συσκευή είναι πο‐
λύ χαμηλή και η θερμο‐
κρασία περιβάλλοντος εί‐
ναι πολύ υψηλή.
Επιλέξτε υψηλότερη θερμο‐
κρασία. Ανατρέξτε στην ενότη‐
τα «Λειτουργία»
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
η θερμοκρασία.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Λει‐
τουργία».
Υπάρχουν τρόφιμα που
εμποδίζουν τη ροή του νε‐
ρού στον συλλέκτη νερού.
Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν
έρχονται σε επαφή με την πί‐
σω πλάκα.
Η έξοδος νερού είναι
φραγμένη.
Καθαρίστε την έξοδο νερού.
Υπάρχει ροή νερού στο δά‐
πεδο.
Η έξοδος του νερού από‐
ψυξης δεν είναι συνδεδε‐
μένη στον δίσκο εξάτμισης
που βρίσκεται επάνω από
τον συμπιεστή.
Προσαρμόστε την έξοδο του
νερού απόψυξης ώστε να ρέει
μέσα στον δίσκο εξάτμισης.
Η θερμοκρασία στη συσκευή
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
υψηλή.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
ο ρυθμιστής θερμοκρα‐
σίας.
Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμηλό‐
τερη θερμοκρασία.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλεί‐
σιμο της πόρτας».
Η θερμοκρασία των τροφί‐
μων είναι πολύ υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία των
τροφίμων να μειωθεί στη θερ‐
μοκρασία δωματίου πριν από
την αποθήκευση.
Έχει σχηματιστεί υπερβολι‐
κός πάγος.
Υπάρχει ροή νερού στο
εσωτερικό του ψυγείου.
14 Leonard
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Αποθηκεύσατε ταυτόχρο‐
να μεγάλες ποσότητες τρο‐
φίμων.
Προσθέστε λιγότερα τρόφιμα
ταυτόχρονα.
Το πάχος του πάγου είναι
μεγαλύτερο από 4-5 mm.
Πραγματοποιήστε απόψυξη
της συσκευής.
Ανοίγετε πολύ συχνά την
πόρτα.
Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν
είναι απαραίτητο.
Δεν υπάρχει κυκλοφορία
κρύου αέρα στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυ‐
κλοφορία κρύου αέρα στη συ‐
σκευή.
Εάν το πρόβλημα δεν
αποκατασταθεί, επικοινωνήστε
με το πλησιέστερο
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό
φωτισμό LED μακράς
διάρκειας.
Συνιστάται η χρήση μόνο
γνήσιων ανταλλακτικών.
Χρησιμοποιείτε μόνο
λαμπτήρες LED (βάση E14). Η
μέγιστη ισχύς αναγράφεται
στον λαμπτήρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσυνδέστε το
φις από την πρίζα.
1. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι,
αφαιρέστε τη βίδα από το κάλυμμα του
λαμπτήρα.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του λαμπτήρα
προς την κατεύθυνση των βελών.
3. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με έναν
ίδιων χαρακτηριστικών, ειδικά
σχεδιασμένο για οικιακές συσκευές.
4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του
λαμπτήρα.
5. Σφίξτε τη βίδα στο κάλυμμα του
λαμπτήρα.
6. Συνδέστε το φις στην πρίζα.
7. Ανοίξτε την πόρτα.
Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας ανάβει.
Κλείσιμο της πόρτας
1. Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.
2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την
πόρτα. Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης.
3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα
ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Leonard 15
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
δελτίο πληροφοριών για το προϊόν
Εμπορικό σήμα
Leonard
Μοντέλο
LKT1441 925542745
Κατηγορία
7. Ψυγειοκαταψύκτης
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A+
Κατανάλωση ενέργειας kWh ανά έτος, βάσει αποτελε‐
σμάτων 24ωρης πρότυπης δοκιμής. Η πραγματική κα‐
τανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης
και τη θέση της συσκευής.
239
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Ψυγείο
180
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Star
-
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Ζώνη κελαριού
-
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Κρασί
-
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Σύνολο
218
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Καταψύκτης
38
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Συντήρηση
-
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Λοιποί Θάλαμοι
-
Κατάταξη με αστέρες του θαλάμου κατάψυξης με τον
υψηλότερο όγκο αποθήκευσης (l)
****
Θερμοκρασία σχεδιασμού λοιπών θαλάμων D > 14 °C
(°C), κατά περίπτωση
-
Θάλαμος χωρίς πάγο (frost-free) (Ν/Ο), Ψυγείο
Όχι
Θάλαμος χωρίς πάγο(frost-free) (Ν/Ο), Κατάψυξη
Όχι
Ώρες αυτονομίας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού
ρεύματος
20
Χωρητικότητα κατάψυξης σε kg/24ωρο
3
Κλιματική κλάση
SN-N-ST
Χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή, σε °C
10
Υψηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή, σε °C
38
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου dB(A)
re1 pW
36
Εντοιχιζόμενο μοντέλο συσκευής Ν/Ο
Ναι
16 Leonard
Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη
συντήρηση κρασιών Ν/Ο
Πρόσθετα τεχνικά
χαρακτηριστικά
Διαστάσεις εσοχής
Ύψος
1446 mm
Πλάτος
560 mm
Βάθος
550 mm
Όχι
Τάση
230 - 240 V
Συχνότητα
50 Hz
Τα τεχνικά δεδομένα αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην
εξωτερική ή εσωτερική πλευρά της
συσκευής και στην ετικέτα κατανάλωσης
ενέργειας.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
Leonard 17
ÍNDICE
Informações de segurança
Instruções de segurança
Instalação
Funcionamento
Utilização diária
17
18
20
21
22
Sugestões e dicas
Manutenção e limpeza
Resolução de problemas
Dados técnicos
23
25
26
29
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar
e utilizar o aparelho. O fabricante não poderá ser
responsabilizado por ferimentos ou danos resultantes de
instalação incorreta ou utilização incorreta. Guarde sempre
as instruções num sítio seguro e acessível para consultar no
futuro.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho
de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade
entre 3 e 8 anos e pessoas portadoras de incapacidade
profunda e complexa desde que recebam as instruções
adequadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente
vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem
ser efetuadas por crianças sem supervisão.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
18 Leonard
Segurança geral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao pessoal
em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros
ambientes do tipo residencial.
AVISO: As aberturas de ventilação do aparelho ou da
estrutura onde ele se encontra encastrado têm de ser
mantidas sem obstruções.
AVISO: Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer
meio artificial para acelerar o processo de descongelação
além daqueles recomendados pelo fabricante.
AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração.
AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos
compartimentos do aparelho destinados a alimentos, a
não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
Não utilize jatos de água ou vapor para limpar o aparelho.
Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize
apenas detergentes neutros. Não utilize produtos
abrasivos, esfregões, solventes ou objetos metálicos.
Não guarde substâncias explosivas, como latas de
aerossóis com agente pressurizante inflamável, dentro do
aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência
Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente
qualificada, para evitar perigos.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Instalação
AVISO! A instalação deste
aparelho tem de ser efetuada
por uma pessoa qualificada.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Não utilize o aparelho antes de o
instalar de forma segura na estrutura
de encastre.
• Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas e calçado
de proteção.
Leonard 19
• Certifique-se de que o ar pode circular
em torno do aparelho.
• Após a instalação ou após uma
inversão da porta, aguarde pelo menos
4 horas antes de ligar o aparelho à
alimentação elétrica. Isto permite que o
óleo regresse ao compressor.
• Antes de efetuar qualquer operação no
aparelho (por exemplo, inverter a
porta), retire a ficha da tomada elétrica.
• Não instale o aparelho perto de
radiadores, fogões, fornos ou placas.
• Não exponha o aparelho a chuva.
• Não instale o aparelho em locais com
luz solar direta.
• Não instale este aparelho em locais
demasiado húmidos ou frios.
• Quando deslocar o aparelho, eleve-o
na parte da frente para evitar riscar o
chão.
• O aparelho contém um saco de
dessecador. Não é um brinquedo. Não
é um alimento. Deite-o fora
imediatamente.
Ligação elétrica
AVISO! Risco de incêndio e
choque elétrico.
AVISO! Quando colocar o
aparelho na posição definitiva,
certifique-se de que o cabo de
alimentação não fica entalado
ou danificado.
AVISO! Não utilize
adaptadores com várias
tomadas, nem cabos de
extensão.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Certifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com a alimentação
elétrica.
• Utilize sempre uma tomada bem
instalada e à prova de choques
elétricos.
• Certifique-se de que não danifica os
componentes elétricos (ficha e cabo de
alimentação elétrica, compressor, etc.).
Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado ou um eletricista se
for necessário substituir componentes
elétricos.
• O cabo de alimentação deve ficar
abaixo do nível da ficha.
• Ligue a ficha à tomada elétrica apenas
no final da instalação. Certifique-se de
que a ficha fica acessível após a
instalação.
• Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentação.
Utilização
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras, choque elétrico
ou incêndio.
O aparelho contém gás inflamável,
isobutano (R600a), que é um gás natural
com um alto nível de compatibilidade
ambiental. Tenha cuidado para não
provocar danos no circuito de refrigeração
que contém isobutano.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Não coloque dispositivos elétricos (por
ex. máquinas de fazer gelados) no
interior do aparelho, exceto se forem
autorizados pelo fabricante.
• Se ocorrerem danos no circuito de
refrigeração, certifique-se de que não
existem chamas e fontes de ignição na
divisão. Ventile bem a divisão.
• Não permita que objetos quentes
toquem nas peças de plástico do
aparelho.
• Não coloque bebidas gaseificadas
dentro do congelador. Isto irá criar
pressão no recipiente da bebida.
• Não guarde gases e líquidos
inflamáveis no aparelho.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou
objetos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
• Não toque no compressor ou no
condensador. Estão quentes.
20 Leonard
• Não remova nem toque em peças do
compartimento de congelação com as
mãos húmidas ou molhadas.
• Não volte a congelar alimentos que já
foram descongelados.
• Cumpra as instruções de
armazenamento das embalagens dos
alimentos congelados.
• Embale os alimentos em material
próprio para contacto com alimentos
antes de os colocar no congelador.
Luz interior
AVISO! Risco de choque
elétrico.
• Este aparelho utiliza uma lâmpada de
um tipo que se destina exclusivamente
a aparelhos domésticos. Não a utilize
para iluminação em casa.
Manutenção e limpeza
AVISO! Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
• Antes de qualquer acção de
manutenção, desactive o aparelho e
desligue a ficha da tomada eléctrica.
• Este aparelho contém hidrocarbonetos
na sua unidade de arrefecimento A
manutenção e o recarregamento só
devem ser efectuados por uma pessoa
qualificada.
• Inspeccione regularmente o
escoamento do aparelho e limpe-o, se
necessário. Se o orifício de
escoamento estiver bloqueado, a água
descongelada fica acumulada na parte
inferior do aparelho.
Assistência
• Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição
originais.
Eliminação
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
e elimine-o.
• Remova a porta para evitar que
crianças ou animais de estimação
fiquem fechados no interior do
aparelho.
• O circuito de refrigeração e os
materiais de isolamento deste aparelho
não prejudicam a camada de ozono.
• A espuma de isolamento contém gás
inflamável. Contacte a sua autoridade
municipal para saber como eliminar o
aparelho correctamente.
• Não provoque danos na parte da
unidade de arrefecimento que está
próxima do permutador de calor.
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Localização
Consulte as instruções de
montagem para efectuar a
instalação.
Para garantir o melhor desempenho,
instale o aparelho bem afastado de fontes
de calor, como sejam radiadores,
caldeiras, luz solar directa, etc. Certifiquese de que o ar pode circular livremente
atrás do armário.
Posicionamento
Instale o aparelho num espaço interior
seco e bem ventilado, onde a temperatura
ambiente corresponda à classe climática
indicada na placa de características do
aparelho.
Leonard 21
Classe
climá‐
tica
Temperatura ambiente
SN
+10°C a +32°C
N
+16°C a +32°C
ST
+16°C a +38°C
T
+16°C a +43°C
Podem ocorrer alguns
problemas de funcionamento
em alguns tipos de modelos se
estiverem a funcionar fora
destas condições. O
funcionamento correcto só
pode ser garantido no intervalo
de temperaturas indicado. Se
tiver dúvidas em relação ao
local onde deve instalar o
aparelho, contacte o vendedor,
o nosso serviço de apoio ao
cliente ou o Centro de
Assistência Técnica Autorizado
mais próximo.
fornecida com um contacto para esse
fim. Se a tomada elétrica doméstica
não estiver ligada à terra, ligue o
aparelho a uma ligação à terra
separada que cumpra as normas
atuais; consulte um eletricista
qualificado.
• O fabricante declina toda a
responsabilidade caso as precauções
de segurança acima não sejam
cumpridas.
• Este aparelho está em conformidade
com as Diretivas da C.E.E.
Requisitos de ventilação
A circulação de ar na parte posterior do
aparelho tem de ser suficiente.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Ligação elétrica
• Antes de ligar a ficha na tomada,
certifique-se de que a voltagem e a
frequência indicadas na placa de
características correspondem à rede
elétrica da sua casa.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
A ficha do cabo de alimentação é
CUIDADO! Consulte as
instruções de montagem para
efectuar a instalação.
FUNCIONAMENTO
Ligar
Regulação da temperatura
1. Introduza a ficha na tomada eléctrica.
2. Rode o regulador da temperatura no
sentido horário para uma regulação
média.
A temperatura é regulada
automaticamente. No entanto, pode
selecionar manualmente uma temperatura
no interior do aparelho.
Desligar
Escolha a regulação tendo em conta que
a temperatura no interior do aparelho
depende do seguinte:
Para desligar o aparelho, rode o regulador
da temperatura para a posição “O”.
• temperatura ambiente;
• frequência de abertura da porta;
22 Leonard
• quantidade de alimentos armazenados;
• localização do aparelho.
Normalmente, uma regulação média é a
mais adequada.
2. Rode o regulador de temperatura no
sentido anti-horário para aumentar a
temperatura no interior do aparelho.
Para regular o aparelho:
1. Rode o regulador de temperatura no
sentido horário para baixar a
temperatura no interior do aparelho.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira
vez, limpe o interior e todos os acessórios
internos com água morna e detergente
neutro, para remover o cheiro típico de
um produto novo, e seque
minuciosamente.
CUIDADO! Não utilize
detergentes, pós abrasivos,
cloro ou produtos de limpeza à
base de óleos, porque estes
produtos danificam o
acabamento.
Posicionamento das prateleiras
da porta
Prateleiras móveis
As paredes do frigorífico possuem várias
calhas que permitem posicionar as
prateleiras conforme pretendido.
Para permitir o armazenamento de
embalagens de alimentos de várias
dimensões, as prateleiras da porta podem
ser colocadas a diferentes alturas.
1. Puxe a prateleira gradualmente para
cima até que ela se desencaixe.
2. Volte a colocar conforme desejar.
Não desloque a prateleira de
vidro que cobre a gaveta de
legumes, para garantir uma
circulação de ar correta.
Indicador de temperatura
O frigorífico está equipado com um
indicador de temperatura para ajudar a
garantir um armazenamento correto dos
Leonard 23
alimentos. O símbolo na parte lateral do
aparelho indica a área mais fria do
frigorífico.
Se aparecer OK (A), coloque os alimentos
na área indicada pelo símbolo; caso
contrário (B), ajuste o controlador da
temperatura para uma regulação mais fria
e aguarde 12 horas até voltar a verificar o
indicador de temperatura.
A
OK
B
OK
Após colocar alimentos frescos
no aparelho ou após ter tido a
porta aberta durante bastante
tempo, é normal que o
indicador não apresente OK.
Aguarde pelo menos 12 horas
antes de reajustar o
controlador da temperatura.
Congelação e armazenamento
de alimentos congelados
O congelador é adequado para congelar
alimentos frescos e conservar alimentos
congelados e ultracongelados a longo
prazo.
Quando ligar pela primeira vez ou após
um período sem utilização, deixe o
aparelho em funcionamento durante 2
horas ou mais na regulação máxima antes
de colocar produtos.
Para congelar alimentos frescos, utilize o
compartimento superior.
A quantidade máxima de alimentos que
podem ser congelados em 24 horas está
indicada na placa de características,
situada no interior do aparelho.
O processo de congelação demora 24
horas. Não introduza mais alimentos para
congelar durante este período.
Quando o processo de congelação
terminar, pode repor a temperatura
anterior.
Em caso de descongelação acidental, por
exemplo, devido a uma falha de energia,
se a energia faltar durante mais tempo do
que o indicado na tabela de
características técnicas em “Tempo de
autonomia”, os alimentos descongelados
têm de ser consumidos rapidamente ou
cozinhados imediatamente e depois
novamente congelados (após
arrefecerem).
Descongelação
Antes de serem utilizados, os alimentos
congelados e ultra-congelados podem ser
descongelados no compartimento do
frigorífico ou à temperatura ambiente,
dependendo do tempo disponível para
esta operação.
Os artigos pequenos podem ser
cozinhados ainda congelados, logo após
retirados do congelador: neste caso, a
cozedura demora mais tempo.
SUGESTÕES E DICAS
Sons de funcionamento
normais
Os seguintes sons são normais durante o
funcionamento:
• Um som de gorgolejar ou borbulhar
quando o refrigerante está a ser
bombeado.
• Um som sibilante e ritmado
proveniente do compressor quando o
refrigerante está a ser bombeado.
• Um ruído repentino de estilhaçar no
interior do aparelho, causado pela
dilatação térmica (fenómeno físico
natural e não perigoso).
24 Leonard
• Um ruído de clique proveniente do
regulador de temperatura quando o
compressor é ligado e desligado.
Conselhos para poupar energia
• Não abra a porta muitas vezes, nem a
deixe aberta mais tempo do que o
absolutamente necessário.
Conselhos para a refrigeração
de alimentos frescos
• Não armazene alimentos quentes ou
líquidos que se evaporam no frigorífico.
• Cubra ou embale os alimentos,
especialmente se tiverem um odor
forte.
• Posicione os alimentos de modo a
permitir que o ar circule livremente em
redor deles.
Conselhos para a refrigeração
Conselhos úteis:
• Carne (todos os tipos): embale em
embagalens adequadas e coloque na
prateleira de vidro por cima da gaveta
de legumes. A carne conserva-se por 1
ou 2 dias no máximo.
• Alimentos cozinhados e pratos frios:
cubra e coloque em qualquer
prateleira.
• Fruta e legumes: lave bem e coloque
numa gaveta especial. Alguns
produtos, como bananas, batatas,
cebolas e alho, não devem ser
guardados no frigorífico se não
estiverem embalados.
• Manteiga e queijo: coloque em
recipientes herméticos especiais ou
embale em folha de alumínio ou sacos
de politeno para excluir o máximo de ar
possível.
• Garrafas: devem ter uma tampa e
devem ser colocadas na prateleira de
garrafas da porta ou noutra prateleira
de garrafas (se existir).
Conselhos para a congelação
• Congele apenas alimentos de alta
qualidade, frescos e bem limpos.
• Para melhorar a eficiência ao congelar
e descongelar, divida os alimentos em
porções pequenas.
• Envolva os alimentos em folha de
alumínio ou película de politeno.
Certifique-se de que as embalagens
ficam bem vedadas.
• Para evitar aumentos de temperatura
nos alimentos já congelados, não
coloque os alimentos frescos em
contacto com os congelados.
• Os alimentos sem gordura conservamse durante mais tempo do que os
alimentos com gordura. O sal reduz o
tempo de armazenamento dos
alimentos.
• Não se deve comer cubos de gelo ou
gelados à base de água imediatamente
após serem retirados do congelador.
Existe o risco de queimaduras por frio.
• É aconselhável que anote a data de
congelação em cada embalagem para
poder controlar o tempo de
armazenamento.
Conselhos para o
armazenamento de alimentos
congelados
• Certifique-se de que os alimentos
congelados comercialmente foram
armazenados adequadamente pelo
vendedor.
• Certifique-se de que os alimentos
congelados são transferidos do
supermercado para o congelador no
tempo mais curto possível.
• Uma vez descongelados, os alimentos
degradam-se rapidamente e não
podem voltar a ser congelados.
• Não exceda o período de
armazenamento indicado pelo produtor
de cada alimento.
Leonard 25
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Avisos gerais
CUIDADO! Desligue o
aparelho da tomada eléctrica
antes de qualquer operação de
manutenção.
Este aparelho contém
hidrocarbonetos na unidade de
refrigeração, pelo que a
manutenção e a recarga
devem ser efectuadas
exclusivamente por técnicos
autorizados.
Descongelar o frigorífico
O gelo é eliminado automaticamente do
evaporador do compartimento do
frigorífico sempre que o compressor
motorizado pára, durante o funcionamento
normal. A água resultante da
descongelação é drenada por um canal
para um recipiente especial colocado na
parte traseira do aparelho, sobre o
compressor motorizado, onde evapora.
É importante limpar periodicamente o
orifício de descarga da água da
descongelação, no centro do canal do
compartimento do frigorífico, para evitar o
transbordamento de água para os
alimentos.
Os acessórios e as peças
deste aparelho não podem ser
lavados na máquina de lavar
loiça.
Limpeza periódica
CUIDADO! Não puxe, não
desloque, nem danifique
quaisquer tubos e/ou cabos no
interior do aparelho.
CUIDADO! Não danifique o
circuito de refrigeração.
O equipamento tem de ser limpo
regularmente:
1. Limpe o interior e os acessórios com
água morna e um pouco de detergente
neutro.
2. Verifique regularmente os vedantes da
porta e limpe-os para garantir que
estão limpos e sem resíduos.
3. Enxagúe e seque cuidadosamente.
4. Se estiver acessível, limpe o
condensador e o compressor na parte
de trás do aparelho com uma escova.
Esta operação vai melhorar o
desempenho do aparelho e reduzir o
consumo de eletricidade.
Descongelar o congelador
CUIDADO! Nunca utilize
objectos metálicos afiados para
raspar o gelo do evaporador,
porque pode danificá-lo. Não
utilize um dispositivo mecânico
ou qualquer meio artificial para
acelerar o processo de
descongelação além dos
recomendados pelo fabricante.
Um aumento da temperatura
das embalagens dos alimentos
congelados, durante a
descongelação, pode reduzir o
tempo de armazenamento
seguro.
26 Leonard
Cerca de 12 horas antes de
descongelar, seleccione uma
temperatura inferior para criar
uma reserva de frio suficiente
para a interrupção do
funcionamento.
Vai sempre formar-se uma certa
quantidade de gelo nas prateleiras do
congelador e em redor do compartimento
superior.
Descongele o congelador quando a
camada de gelo atingir uma espessura de
cerca de 3 a 5 mm.
1. Desligue o aparelho ou retire a ficha
da tomada eléctrica.
2. Retire os alimentos armazenados,
embrulhe-os em várias folhas de jornal
e coloque-os num local frio.
AVISO! Não toque nos
produtos congelados com
as mãos molhadas. Pode
ficar com as mãos coladas
aos produtos.
3. Deixe a porta aberta.
Para acelerar o processo de
descongelação, coloque um tacho
com água quente no compartimento
do congelador. Retire os pedaços de
gelo que se tenham partido antes do
fim da descongelação.
4. Quando a descongelação terminar,
seque o interior minuciosamente.
5. Ligue o aparelho.
Após três horas, volte a colocar os
alimentos no compartimento do
congelador.
Períodos de inatividade
Quando não pretender utilizar o aparelho
durante bastante tempo, adote as
seguintes precauções:
1. Desligue o aparelho da alimentação
elétrica.
2. Retire todos os alimentos.
3. Descongele o aparelho (se
necessário).
4. Limpe o aparelho e todos os
acessórios.
5. Deixe a(s) porta(s) aberta(s) para
evitar cheiros desagradáveis.
CUIDADO! Se pretender
deixar o aparelho ligado, peça
a alguém para o verificar com
alguma regularidade, para
evitar que os alimentos no
interior se estraguem em caso
de falha de energia.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
O que fazer se...
Problema
Causa possível
Solução
O aparelho não funciona.
O aparelho está desliga‐
do.
Ligue o aparelho.
A ficha não está correta‐
mente introduzida na to‐
mada elétrica.
Ligue a ficha corretamente na
tomada elétrica.
Não existe tensão na to‐
mada elétrica.
Ligue outro aparelho elétrico
na tomada elétrica. Contacte
um eletricista qualificado.
Leonard 27
Problema
Causa possível
Solução
A lâmpada não funciona.
A lâmpada está em espe‐
ra.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está avariada.
Consulte “Substituir a lâmpa‐
da”.
A temperatura regulada
não é adequada.
Consulte “Funcionamento”.
Guardou demasiados ali‐
mentos ao mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e vol‐
te a verificar a temperatura.
A temperatura ambiente
está demasiado elevada.
Consulte a classe climática na
placa de características.
Os alimentos colocados
no aparelho estavam de‐
masiado quentes.
Deixe que os alimentos arrefe‐
çam até à temperatura ambi‐
ente antes de os guardar.
A porta não está bem fe‐
chada.
Consulte “Fechar a porta”.
A porta não está bem fe‐
chada ou a junta da porta
está deformada/suja.
Consulte “Fechar a porta”.
O aparelho está totalmen‐
te carregado e regulado
para a temperatura mais
baixa.
Regule para uma temperatura
mais elevada. Consulte “Fun‐
cionamento”.
A temperatura regulada
no aparelho está demasia‐
do baixa e a temperatura
ambiente está demasiado
alta.
Regule para uma temperatura
mais elevada. Consulte “Fun‐
cionamento”.
A temperatura regulada
não é adequada.
Consulte “Funcionamento”.
Existem alimentos a impe‐
dir que a água escorra pa‐
ra o coletor da água.
Certifique-se de que os ali‐
mentos não tocam na parede
traseira.
A saída da água está ob‐
struída.
Limpe a saída da água.
A saída da água descon‐
gelada não está ligada ao
tabuleiro de evaporação,
por cima do compressor.
Encaixe o tubo de saída da
água descongelada no tabu‐
leiro de evaporação.
O compressor funciona con‐
tinuamente.
Existe demasiado gelo acu‐
mulado.
Há fluxo de água para o in‐
terior do frigorífico.
Existe água a escorrer para
o chão.
28 Leonard
Problema
Causa possível
Solução
A temperatura no aparelho
está demasiado baixa/alta.
O regulador de temperatu‐
ra não está bem regulado.
Regule para uma temperatura
mais alta/baixa.
A porta não está bem fe‐
chada.
Consulte “Fechar a porta”.
A temperatura de algum
produto está demasiado
elevada.
Deixe que a temperatura dos
alimentos diminua até à tem‐
peratura ambiente antes de os
guardar.
Guardou demasiados ali‐
mentos ao mesmo tempo.
Guarde menos alimentos ao
mesmo tempo.
A espessura do gelo acu‐
mulado é superior a 4-5
mm.
Descongele o aparelho.
A porta foi aberta muitas
vezes.
Abra a porta apenas quando
for mesmo necessário.
Não há circulação de ar
frio no interior do apare‐
lho.
Certifique-se de que o ar frio
pode circular no interior do
aparelho.
Se estes conselhos não
resultarem, contacte o Centro
de Assistência Técnica
Autorizado mais próximo.
2. Retire a tampa da lâmpada na direção
das setas.
Substituir a lâmpada
O aparelho está equipado com
uma luz interior LED de longa
duração.
Recomendamos vivamente
que utilize apenas peças de
substituição originais.
Utilize apenas lâmpadas LED
(casquilho E14). A potência
máxima está indicada na
unidade da lâmpada.
CUIDADO! Desligue a ficha da
tomada elétrica.
1. Com uma chave de parafusos, retire o
parafuso da tampa da lâmpada.
3. Substitua a lâmpada por uma com
características idênticas e
especialmente concebida para
aparelhos domésticos.
4. Reinstale a tampa da lâmpada.
5. Aperte o parafuso da tampa da
lâmpada.
6. Ligue a ficha na tomada elétrica.
7. Abra a porta.
Certifique-se de que a lâmpada
acende.
Fechar a porta
1. Limpe as juntas da porta.
Leonard 29
2. Se necessário, ajuste a porta.
Consulte as instruções de montagem.
3. Se as juntas da porta estiverem
defeituosas, substitua-as. Contacte um
Centro de Assistência Técnica
Autorizado.
DADOS TÉCNICOS
Ficha de informação do produto
Marca comercial
Leonard
Modelo
LKT1441 925542745
Categoria
7. Frigorífico-congelador
Classe de eficiência energética
A+
Consumo de energia em kWh por ano, com base nos
resultados de teste normalizados durante 24 horas. O
valor real do consumo de energia dependerá do mo‐
do de utilização do aparelho e da sua localização.
239
Volume de armazenagem em litros, frigorífico
180
Volume de armazenagem em litros, Zona de estrelas
-
Volume de armazenagem em litros, Zona de adega
-
Volume de armazenagem em litros, Vinho
-
Volume de armazenagem em litros, Total
218
Volume de armazenagem em litros, Congelador
38
Volume de armazenagem em litros, Compartimento
refrigerado
-
Volume de armazenagem em litros, Outros comparti‐
mentos
-
Classificação de estrelas do compartimento do con‐
gelador ao maior volume de armazenagem (l)
****
Temperatura de design dos outros compartimentos >
14 °C (°C), se existentes
-
Sem gelo (S/N), Frigorífico
Não
Sem gelo (S/N), Congelador
Não
Segurança de corte de alimentação em h
20
Capacidade de congelamento em kg/24 h
3
Classe de climatização
SN-N-ST
Temperatura ambiente mais baixa de utilização deste
eletrodoméstico, em °C
10
30 Leonard
Temperatura ambiente mais alta de utilização deste
eletrodoméstico, em °C
38
Nível de emissão de ruído dB(A) re1 pW
36
Eletrodoméstico de encastrar S/N
Sim
A utilização deste eletrodoméstico é exclusivamente
para o armazenamento de vinho S/N
Não
Dados técnicos adicionais
Dimensões do nicho de instalação
Altura
1446 mm
Largura
560 mm
Profundidade
550 mm
Tensão
230 - 240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na
placa de características, que está no
exterior ou no interior do aparelho e na
etiqueta de energia.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num ponto
de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
Leonard 31
İÇİNDEKİLER
Güvenlik Bilgileri
Güvenlik talimatları
Montaj
Çalıştırma
Günlük kullanım
31
32
34
35
36
İpuçları ve yararlı bilgiler
Bakım ve temizlik
Sorun giderme
Teknik veriler
37
38
40
42
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan
kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir.
Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve
kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi
halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya
zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan
kişiler tarafından kullanılabilir.
3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile
fiziksel engellere sahip kişiler bu ürünü yalnızca yeteri
kadar bilgilendirilmiş olması halinde kullanmalıdır.
3 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak
gözlemlenmedikçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim
altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde
bertaraf edin.
Genel Güvenlik
•
Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev ve benzeri alanlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
– Çiftlik evleri; mağaza, ofis ve diğer çalışma
ortamlarındaki çalışanlar için yapılmış mutfak bölümleri
32 Leonard
Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama tarzı
yerlerdeki müşteriler tarafından
UYARI: Cihazın kabinindeki veya ankastre yapıdaki
havalandırma menfezlerinin tıkanmasını önleyin.
UYARI: Buz çözme sürecini hızlandırmak için üretici
tarafından önerilenin dışında mekanik cihazlar veya başka
yöntemler kullanmayın.
UYARI: Soğutucu devresine zarar vermeyin.
UYARI: Üretici tarafından önerilen tipte olmadıkları sürece,
cihazın yiyecek saklama bölmelerinin içinde elektrikli
cihazlar kullanmayın.
Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar kullanmayın.
Cihazı yumuşak nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr
deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı ovma
bezleri, çözücüler veya metal cisimler kullanmayın.
Yanıcı itici gazlı aerosol teneke kutular gibi patlayıcı
maddeleri bu cihazda saklamayın.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir kazanın
meydana gelmesine engel olmak için, kablonun değişimi,
üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi
tarafından yapılmalıdır.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
GÜVENLIK TALIMATLARI
Montaj
UYARI! Cihazın montajı
yalnızca kalifiye bir kişi
tarafından yapılmalıdır.
• Tüm ambalajları çıkartın.
• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da
kullanmayın.
• Güvenlik açısından cihazı yerleşik
yapıya kurmadan kullanmayın.
• Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarını takip edin.
• Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, cihaz ağırdır. Her zaman
koruyucu eldiven ve koruyuculu
ayakkabı kullanın.
• Cihazın çevresinde havanın
dolaşabileceğinden emin olun.
• İlk kurulum sonrası veya kapı açılma
yönü değiştirildikten sonra cihazı güç
kaynağına bağlamadan önce en az 4
saat bekleyin. Bunun amacı yağın
kompresöre geri akmasını sağlamaktır.
• Cihaz üzerinde herhangi bir müdahale
yapmadan önce (örn; kapı açılma
yönünün değiştirilmesi) cihazın fişini
prizden çekin.
• Cihazı radyatörler, fırınlar, ankastre
fırın ya da ocakların yakınına monte
etmeyin.
• Cihazı yağmura maruz bırakmayın.
• Doğrudan güneş ışığı alan yerlere
cihazı monte etmeyin.
• Bu cihazı çok nemli veya çok soğuk
olan yerlere kurmayın.
Leonard 33
• Cihazı hareket ettirirken, zeminin
çizilmemesi için cihazın ön kenarından
kaldırın.
• Cihaz bir kurutucu madde torbası içerir.
Bu bir oyuncak değildir. Bu bir yiyecek
değildir. Lütfen bunu derhal bertaraf
edin.
Elektrik bağlantısı
UYARI! Yangın ve elektrik
çarpması riski.
UYARI! Cihazı
konumlandırırken, elektrik
kablosunun sıkışmadığından
veya zarar görmediğinden emin
olun.
UYARI! Priz çoğaltıcılarını ve
uzatma kablolarını
kullanmayın.
• Cihaz topraklanmalıdır.
• Anma değeri plakasındaki
parametrelerinin ana güç kaynağının
elektrik gücüne uygun olduğunda emin
olun.
• Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
• Elektriksel aksamlara (ör. fiş, elektrik
kablosu, kompresör) zarar vermemeye
özen gösterin. Elektrik aksamlarını
değiştirmek için Yetkili Servise ya da bir
elektrikçiye başvurun.
• Elektrik kablosu fiş seviyesinin altında
kalmalıdır.
• Fişi prize sadece kurulum
tamamlandıktan sonra takın.
Kurulumdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
• Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyin. Her
zaman fişten tutarak çekin.
Kullanım
UYARI! Yaralanma, yanık,
elektrik çarpması ya da yangın
riski.
Cihaz yüksek çevresel uyumluluğa
sahip bir doğal gaz olan yanıcı izobütan
(R600a) içerir. İzobütan içeren soğutucu
devresine zarar vermemeye dikkat edin.
• Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle
değiştirmeyin.
• Üretici tarafından önerilmediği sürece
cihaz içine elektrikli cihazları (ör.
dondurma makineleri) koymayın.
• Soğutucu devrede hasar oluşursa,
odada alevlerin ve ateşleme
kaynaklarının olmadığından emin olun.
Odayı iyice havalandırın.
• Sıcak maddelerin cihazın plastik
parçalarına temas etmesine izin
vermeyin.
• İçecekleri dondurucu bölmesine
koymayın. Bu durum içecek kutusunda
basınç oluşturacaktır.
• Yanıcı gaz ve sıvıları cihazda
saklamayın.
• Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış maddeler koymayın.
• Kompresöre ya da yoğuşturucuya
dokunmayın. Bunlar sıcaktır.
• Elleriniz ıslak ya da nemli ise
dondurucu bölmesinden yiyecekleri
çıkarmayın ya da bunlara dokunmayın.
• Çözülmüş olan yiyeceği yeniden
dondurmayın.
• Dondurulmuş yiyeceğin paketi
üstündeki saklama talimatlarına
başvurun.
• Yiyecekleri dondurucu bölmesine
koymadan önce herhangi bir gıdayla
temas etmemesi için sarın.
Dahili ışık
UYARI! Elektrik çarpması riski.
• Bu cihazda kullanılan lamba türü
yalnızca ev aletleri içindir. Ev
aydınlatması için kullanmayın.
34 Leonard
Bakım ve temizlik
UYARI! Yaralanma veya
cihazın zarar görme riski söz
konusudur.
çıkaracağınıza ilişkin bilgi için
belediyenize başvurun.
• Isı eşanjörünün yanındaki soğutma
ünitesi kısmına zarar vermemeye
dikkat edin.
• Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik fişini prizden
çekin.
• Bu cihaz, soğutma ünitesinde
hidrokarbonlar içerir. Ünitenin bakım ve
şarj işlemleri sadece kalifiye bir
personel tarafından yapılmalıdır.
• Cihazın tahliyesini düzenli olarak
kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
Tahliye kısmı tıkalı ise, buzu çözülmüş
su cihazın alt kısmında toplanır.
Üretici / İhracatçı :
Servis
www.electrolux.com
• Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
• Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Elden çıkarma
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0 850
250 35 89
UYARI! Yaralanma ya da
boğulma riski.
• Cihazın fişini prizden çekin.
• Elektrik kablosunu kesin ve atın.
• Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapıyı
çıkarın.
• Bu cihazın soğutucu devresi ve yalıtım
maddeleri ozon dostudur.
• Yalıtım köpüğü yanıcı gaz içerir. Cihazı
nasıl doğru şekilde elden
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır.
Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı
firmanın cihazınızla ilgili yedek parça
temini ve bakım süresini ifade eder.
MONTAJ
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Yerleştirme
Kurulum için montaj
talimatlarına bakın.
En iyi performansı elde etmek için cihaz,
kalorifer, ısıtıcı kazan, direk güneş ışığı
gibi ısı kaynaklarından yeterince uzağa
monte edilmelidir. Havanın, kabinin arka
tarafında rahatça devridaim
yapabildiğinden emin olun.
Konumlandırma
Cihazı, üzerindeki bilgi etiketinde belirtilen
iklim sınıfına uygun ortam sıcaklığına
sahip, kuru ve iyi havalandırılan bir iç
mekana monte edin. Bilgi etiketinde şu
bilgiler yer alır.
Leonard 35
İklim
sınıfı
Ortam sıcaklığı
SN
+10°C ila + 32°C
N
+16°C ila + 32°C
ST
+16°C ila + 38°C
T
+16°C ila + 43°C
Bu aralığın dışında çalıştırılan
bazı modellerde bir takım işlev
sorunları yaşanabilir. Doğru
çalışma, yalnızca belirtilen
sıcaklık aralığında garanti
edilebilir. Cihazı nereye monte
etmeniz gerektiği hakkında
şüpheleriniz varsa lütfen
satıcıya, müşteri hizmetlerimize
veya en yakındaki Yetkili
Servise başvurun.
olarak bir kontak ile donatılmıştır. Eğer
evin elektrik prizi topraklı değilse,
kalifiye bir elektrikçiye danışarak
yürürlükteki kanunlara uygun olarak
cihazı ayrı bir toprak hattına bağlayın.
• Üretici firma, yukarıda belirtilen
güvenlik önlemlerine uyulamaması
halinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.
• Bu cihaz, E.E.C. Direktifleri ile
uyumludur.
Havalandırma gereksinimleri
Cihazın arkasındaki hava akışı yeterli
olmalıdır.
5 cm
min.
200 cm2
Elektrik bağlantısı
• Cihazın fişini prize takmadan önce, bilgi
etiketinde yazılı voltaj ve frekans
değerlerinin evinizin elektrik
beslemesinin sahip olduğu değerlerle
aynı olduğundan emin olun.
• Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik
kablosunun fişi bu amaca yönelik
min.
200 cm2
DİKKAT! Kurulum için montaj
talimatlarına bakın.
ÇALIŞTIRMA
Cihazın açılması
1. Elektrik fişini prize takın.
2. Sıcaklık ayar düğmesini saat yönünde
döndürerek bir orta ayara getirin.
Cihaz içindeki sıcaklığın aşağıdaki
hususlara bağlı olduğu dikkate alınarak
seçilmelidir:
Cihazı kapatmak için, ısı ayar düğmesini
"O" konumuna getirin.
• oda sıcaklığı,
• kapı açma sıklığı,
• cihaza konan yiyecek miktarı,
• cihaz konumu.
Orta seviyede bir ayar genellikle en uygun
olanıdır.
Sıcaklığın ayarlanması
Cihazı çalıştırmak için:
Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır. Ancak;
cihazın içindeki sıcaklığı kendiniz
ayarlayabilirsiniz.
1. Cihazın içinde daha düşük bir sıcaklık
elde etmek için sıcaklık regülatörünü
saat yönünde çevirin.
2. Cihazın içinde daha yüksek bir sıcaklık
elde etmek için sıcaklık regülatörünü
saatin tersi yönde çevirin.
Cihazın kapanması
36 Leonard
GÜNLÜK KULLANIM
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir
ürünün sahip olduğu tipik kokuyu
gidermek için cihazın iç kısmının ve dahili
aksesuarlarının ılık su ve biraz nötr sabun
kullanarak yıkanıp ve daha sonra iyice
kurulanması gerekir.
DİKKAT! Bitişe zarar
vereceklerinden dolayı
deterjan, aşındırıcı tozlar, klor
veya yağ bazlı temizlik
maddeleri kullanmayın.
Kapak raflarının
konumlandırılması
Farklı ebatlardaki yiyecek paketlerini
yerleştirebilmek için, kapak rafları farklı
yüksekliklere ayarlanabilir.
1. Rafı serbest kalana kadar yukarı doğru
yavaş yavaş çekiniz.
2. Gerekiyorsa yeniden yerleştiriniz.
Hareketli raflar
Soğutucunun yan panellerinde, rafları
istediğiniz gibi yerleştirmenize olanak
veren bir dizi ray bulunmaktadır.
Doğru hava devir daimini
sağlamak için, sebze
çekmecesinin üzerinde bulunan
cam rafı çıkarmayın.
Sıcaklık göstergesi
Yiyeceklerin doğru şekilde saklanması için
soğutucu bir sıcaklık göstergesi ile
donatılmıştır. Cihazın yan duvarındaki
sembol, soğutucu içerisindeki en soğuk
alanı gösterir.
OK mesajı görüntüleniyorsa (A), sembol
ile belirtilen alana taze yiyecek yerleştirin,
görüntülenmiyorsa (B) sıcaklık kontrol
düğmesini daha düşük bir sıcaklığa
ayarlayın ve sıcaklık göstergesini tekrar
kontrol etmeden önce 12 saat bekleyin.
A
OK
B
OK
Cihaza taze yiyecek
yerleştirdikten ya da uzun bir
süre boyunca kapıyı sık sık
açıp kapattıktan sonra OK
mesajının görülmemesi
normaldir. Sıcaklık kontrolünü
tekrardan ayarlamadan önce
en az 12 saat bekleyin.
Leonard 37
Yiyeceklerin dondurulması ve
dondurulmuş yiyeceklerin
muhafazası
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin
dondurulması, dondurulmuş ve derin
dondurulmuş yiyeceklerin uzun süreli
muhafazası için uygundur.
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli
bir süre kullanım dışı bıraktıktan sonra,
yiyecekleri dondurucuya yerleştirmeden
önce cihazı en az 2 saat en soğuk ayarda
çalışmaya bırakın.
Taze gıdaları dondurmak için bunu üst
bölme yerleştirin.
24 saatte dondurulabilecek maksimum
yiyecek miktarı, cihazın içinde bulunan
bilgi etiketi üzerinde yazar.
Dondurma işlemi 24 saat sürer, bu süre
boyunca, dondurulmak üzere başka bir
yiyecek koymayın.
Kazara buz çözme işlemi uygulanması
halinde, örneğin bir elektrik kesintisinden
dolayı; eğer elektrik kesintisi, teknik
özellikler bölümünde "başlatma (saklama)
süresi" başlığı kısmında belirtilen süreden
daha uzun sürerse, buzu çözülen yiyecek
hemen tüketilmeli veya derhal pişirilmeli
ve sonra yeniden dondurulmalıdır
(soğuduktan sonra).
Buz çözme
Derin dondurulmuş veya normal donmuş
gıdalar kullanılmadan önce, soğutucu
bölmesinde veya oda sıcaklığında (bu
işlem için gereken süreye bağlı olarak)
eritilebilir.
Küçük hacimli donmuş gıdalar,
dondurucudan çıkartılır çıkartılmaz
donmuş haldeyken bile pişirilebilir: böyle
bir durumda, pişirme işlemi biraz daha
uzun sürecektir.
Dondurma işlemi tamamlandığı zaman,
önceden ayarlanmış sıcaklığa geri
ayarlayın.
İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
Normal çalışma sesleri
Aşağıdaki seslerin çalışma sırasında
duyulması normaldir:
• Soğutucu pompalandığında,
bobinlerden gelen hafif bir çalkalanma
ve fokurdama sesi.
• Soğutucu pompalandığında
kompresörden gelen bir fan çalışması
ve titreşim sesi.
• Termik genleşme (doğal ve tehlikeli
olmayan bir durum) nedeniyle cihazın
içinden gelen ani bir çatlama sesi.
• Kompresör açıldığında veya
kapandığında ısı ayarlayıcı
mekanizmadan gelen hafif bir tıkırtı.
Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları
• Cihazın kapısını sıkça açmayın veya
gerekmedikçe kesinlikle açık
bırakmayın.
Taze yiyeceklerin
soğutulmasıyla ilgili tavsiyeler
• Sıcak yiyecekleri veya buharlaşan
sıvıları buzdolabına koymayınız.
• Yiyecekleri, özellikle keskin bir kokusu
varsa, kapatın veya sarın.
• Yiyecekleri, etrafında hava rahatça
devridaim yapabilecek şekilde
yerleştiriniz.
Soğutma tavsiyeleri
Faydalı tavsiyeler:
• Et (tüm çeşitleri): Uygun torbalara
koyunuz ve sebze çekmecesinin
üstündeki cam rafa yerleştiriniz. Eti en
fazla 1-2 gün saklayın.
• Pişmiş yiyecekler, soğuk yemekler:
kapatın ve herhangi bir rafa koyun.
• Meyve ve sebzeler: İyice temizleyin ve
özel çekmecesine yerleştirin. Muzlar,
patatesler, soğanlar ve sarımsaklar
38 Leonard
(paketli değilse), buzdolabına
konulmamalıdır.
• Tereyağı ve peynir: Özel hava
geçirmez bir kaba koyun veya havayla
teması engellemek adına alüminyum
folyo veya polietilen torba ile sarın.
• Şişeler: bunları, kapakla kapatın ve
kapakta bulunan şişe bölmesinde ya da
(varsa) cihazın içindeki şişe rafında
muhafaza edin.
Dondurma tavsiyeleri
• Sadece birinci kalite, taze ve iyi
temizlenmiş yiyecekleri dondurunuz.
• Daha etkili dondurmak ve eritmek için
yiyeceği küçük paylara ayırın.
• Yiyeceği alüminyum veya politen ile
paketleyin. Paketlerin hava
geçirmediğinden emin olun.
• Zaten donmuş olan yiyeceklerin
sıcaklık artışının önüne geçmek için,
yanına donmamış taze yiyecek
yerleştirmeyin.
• Yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere
göre daha iyi ve daha uzun süre
muhafaza edilir Tuz, yiyeceğin
muhafaza ömrünü kısaltır
• Buz küplerini, su buzlarını veya buzlu
dondurmaları dondurucudan
çıkardıktan hemen sonra tüketmeyin.
Korozyon riski vardır.
• Yiyeceklerin muhafaza sürelerini
kontrol edebilmek amacıyla, her bir
yiyecek paketinin üzerine dondurucuya
konulma tarihini yazmanız tavsiye
edilir.
Donmuş gıda ürünlerinin
muhafazasıyla ilgili tavsiyeler
• Piyasada donmuş halde satılan gıda
ürünlerinin satıcı tarafından uygun
şekilde muhafaza edilmiş olduğundan
emin olun;
• Donmuş yiyeceklerin, yiyecek
mağazasından dondurucunuza
mümkün olan en kısa sürede
aktarılmasını sağlayınız
• Buz çözme işlemi uygulandığında,
yiyecekler çabuk çözülür ve tekrar
dondurulmaz.
• Yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza
süresini aşmayın.
BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Genel uyarılar
DİKKAT! Herhangi bir bakım
işlemi yapmadan önce, cihazın
fişini prizden çekin.
Bu cihazın soğutucu
birimlerinde hidrokarbonlar
bulunmaktadır; dolayısıyla
bakım ve şarj işlemleri sadece
yetkili teknisyenler tarafından
yapılmalıdır.
Cihazın aksesuarları ve
parçaları, bulaşık makinesinde
yıkamak için uygun değildir.
Periyodik temizlik
DİKKAT! Cihazın içerisindeki
boruları ve/veya kabloları
çekmeyin, oynatmayın veya
zarar vermeyin.
DİKKAT! Soğutma sistemine
zarar vermeyin.
Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:
1. Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını
ılık su ve biraz beyaz sabun kullanarak
temizleyin.
2. Temiz ve kirden arınmış kalmalarını
sağlamak için kapı contalarını düzenli
olarak kontrol edip silerek temizleyin.
3. İyice durulayıp, kurulayın.
4. Varsa, cihazın arka tarafındaki
yoğuşturucuyu ve kompresörü bir fırça
ile temizleyin.
Leonard 39
Bu işlem, cihazın performansını artırır
ve elektrik tüketimini azaltır.
Buz çözdürme işlemi
esnasında yiyeceklerin
yeterince soğuk kalabilmesi için
12 saat öncesinden daha
soğuk bir kademe ayarlayın.
Soğutucunun buzunun
çözülmesi
Soğutucu bölmesinin buharlaştırıcı
devresindeki buzlar, normal kullanım
esnasında motor kompresörü her
durduğunda otomatik olarak giderilir.
Eriyen su, bir kanal vasıtasıyla motor
kompresörü üzerinden geçerek
buharlaştırıldığı yer olan cihazın arka
tarafındaki özel bir kaba boşaltılır.
Suyun taşmasını ve içerdeki yiyeceklerin
üzerine damlamasını önlemek için,
soğutucu bölmesi kanalının ortasındaki
buz çözme suyu tahliye deliğinin periyodik
olarak temizlenmesi önemlidir.
Dondurucunun buzunun
çözülmesi
DİKKAT! Evaporatördeki buz
oluşumlarını kesinlikle sivri uçlu
metal nesnelerle kazımayın,
aksi halde evaporatöre zarar
verebilirsiniz. Eritme sürecini
hızlandırmak için üretici
tarafından önerilenin dışında
mekanik bir alet veya başka bir
suni yöntem kullanmayın. Buz
çözme sırasında dondurulmuş
yiyecek paketlerinin
sıcaklığının artması, bunların
güvenli muhafaza ömrünü
kısaltabilir.
Dondurucu raflarında ve üst bölmenin
etrafında her zaman belirli bir miktarda
buz (karlanma) olur.
Buzun kalınlığı yaklaşık 3-5 mm'ye
ulaştığında dondurucunun buzunu
çözdürün.
1. Cihazı kapatın veya fişini prizden
çekin.
2. Cihazın içindeki yiyecekleri çıkarın,
birkaç kat gazete kağıdına sarın ve
serin bir yere koyun.
UYARI! Donmuş
yiyeceklere ıslak ellerle
dokunmayın. Elleriniz,
donmuş yiyeceklere
yapışabilir.
3. Cihazın kapısını açık bırakın.
Buz çözme sürecini hızlandırmak için,
dondurucu bölmesine içinde sıcak su
olan bir kap koyun. Ayrıca, buz çözme
işlemi tamamlanmadan önce kırılan
buz parçalarını çıkarın.
4. Buz çözme işlemi tamamlandığında, iç
kısmı iyice kurulayın.
5. Cihazı açın.
Üç saat sonra, çıkarmış olduğunuz
yiyecekleri dondurucu bölmesine
yerleştirin.
Cihazın kullanılmadığı zamanlar
Cihaz uzunca bir süre kullanılmayacaksa,
aşağıdaki önlemleri alın:
1.
2.
3.
4.
Cihazın elektrik beslemesini kesin.
İçindeki tüm yiyecekleri çıkarın.
Cihazın buzunu çözdürün (gerekirse).
Cihazı ve tüm aksesuarlarını
temizleyin.
5. Kötü kokuların oluşmasını önlemek
için kapıyı/kapıları hafif aralık bırakın.
40 Leonard
DİKKAT! Eğer buzdolabı açık
tutulacaksa, bir elektrik kesintisi
durumunda içindeki
yiyeceklerin bozulmasını
önlemek için birilerinden ara
sıra kontrol etmesini rica edin.
SORUN GIDERME
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Bu durumlarda ne yapmalı...
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Cihaz hiç çalışmıyor.
Cihaz kapalıdır.
Cihazı açın.
Cihazın fişi, prize doğru
şekilde takılı değildir.
Fişi, prize doğru bir şekilde ta‐
kın.
Prizde elektrik yoktur.
Prize başka bir elektrikli cihaz
takarak kontrol edin. Kalifiye
bir elektrikçi çağırın.
Lamba, bekleme modun‐
dadır.
Kapıyı kapatıp açın.
Lamba arızalı.
"Lambanın değiştirilmesi" bö‐
lümüne bakın.
Sıcaklık yanlış ayarlan‐
mıştır.
"Çalıştırma" bölümüne bakın.
Cihaza aynı anda birçok
yiyecek konulmuştur.
Birkaç saat bekleyin ve sıcak‐
lığı tekrar kontrol edin.
Oda sıcaklığı çok yüksek‐
tir.
Bilgi etiketindeki iklim sınıfı
tablosuna bakın.
Gıdalar, cihaza sıcakken
yerleştirilmiştir.
Dondurucuya koymadan önce
gıda ürünlerinin oda sıcak‐
lığına gelmesini bekleyin.
Kapak doğru kapatılma‐
mıştır.
"Kapağın kapatılması" bölü‐
müne bakın.
Kapı doğru şekilde kapan‐
mamıştır veya conta de‐
forme olmuştur/kirlidir.
"Kapağın kapatılması" bölü‐
müne bakın.
Cihaz tamamen dolu ve
en düşük sıcaklığa ayarlı
Daha yüksek bir sıcaklık ayar‐
layın. "Çalıştırma" bölümüne
bakın.
Lamba çalışmıyor.
Kompresör devamlı çalışı‐
yor.
Aşırı karlanma ve buz var.
Leonard 41
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Cihazdaki sıcaklık ayarı
çok düşük ve ortam sıcak‐
lığı çok yüksek.
Daha yüksek bir sıcaklık ayar‐
layın. "Çalıştırma" bölümüne
bakın.
Sıcaklık yanlış ayarlan‐
mıştır.
"Çalıştırma" bölümüne bakın.
Cihazın içindeki gıda ürün‐
leri, suyun su toplayıcısına
akmasını engelliyordur.
Cihazın içindeki gıda ürünleri‐
nin arka panele temas etme‐
diğinden emin olun.
Su çıkış oluğu tıkalıdır.
Su çıkış oluğunu temizleyin.
Yere su akıyor.
Eriyen su tahliye çıkışı,
kompresörün üstündeki
buharlaşma kabına bağlı
değildir.
Eriyen su çıkışını buharlaşma
kabına yönlendirilecek şekilde
takın.
Cihazın içindeki sıcaklık çok
düşük/yüksek.
Sıcaklık ayarı doğru seçil‐
memiştir.
Daha yüksek/düşük bir sıcak‐
lık ayarlayın.
Kapak doğru kapatılma‐
mıştır.
"Kapağın kapatılması" bölü‐
müne bakın.
Gıda ürünlerinin sıcaklığı
çok yüksektir.
Gıda ürünlerini koymadan ön‐
ce sıcaklıklarının oda sıcak‐
lığına düşmesini bekleyin.
Cihaza aynı anda birçok
gıda ürünü konulmuştur.
Aynı anda daha az gıda ürünü
koyun.
Buz kalınlığı 4-5 mm'den
fazladır.
Cihazın buzunu çözün.
Kapı çok sık açılıyordur.
Sadece gerektiğinde kapıyı
açın.
Cihazda soğuk hava dola‐
şımı yoktur.
Cihazda soğuk hava dolaşımı
olduğundan emin olun.
Soğutucunun içine su akı‐
yor.
Bu tavsiye ile istenen sonucu
alamazsanız, en yakındaki
Yetkili Servis Merkezini arayın.
Lambanın değiştirilmesi
Cihaz, uzun ömürlü LED dahili
ışığı ile donatılmıştır.
Değişimlerde orijinal yedek
parça kullanmanız kesinlikle
tavsiye edilir.
Yalnızca LED ampuller (E14)
kullanın. Maksimum güç değeri
lamba ünitesinde gösterilmiştir.
DİKKAT! Elektrik fişini prizden
çekin.
1. Bir tornavida ile lamba kapağının
vidasını sökün.
2. Lamba kapağını ok yönünde sökün.
42 Leonard
5. Lamba kapağındaki vidayı sıkın.
6. Elektrik fişini prize takın.
7. Kapıyı açın.
Lambanın yandığından emin olun.
Kapının kapatılması
3. Lambayı aynı özelliklere sahip olan ve
özellikle ev cihazları için tasarlanan bir
lambayla değiştirin.
4. Lamba kapağını takın.
1. Kapı contalarını temizleyin.
2. Gerekirse kapıyı ayarlayın. Montaj
talimatlarına başvurun.
3. Gerekirse sorunlu kapı contalarını
değiştirin. Yetkili Servis Merkezini
arayın.
TEKNIK VERILER
Ürün bilgi Sayfası
Ticari Marka
Leonard
Model
LKT1441 925542745
Kategori
7. Buzdolabı-Derin dondurucu
Enerji verimlilik sınıfı
A+
Yıllık kWsaat olarak enerji tüketimi, 24 saatlik standart
test sonuçları üzerinden hesaplanır. Enerji tüketimi, ci‐
hazın kullanış şekline ve nereye kurulduğuna bağlıdır
239
Litre cinsinden saklama hacmi, Buzdolabı
180
Litre cinsinden saklama hacmi, Yıldız
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Bölme
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Şarap
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Toplam
218
Litre cinsinden saklama hacmi, Dondurucu
38
Litre cinsinden saklama hacmi, Soğutucu
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Diğer bölmeler
-
En yüksek depolama hacmine sahip dondurucu böl‐
mesinin yıldız sınıflandırması (l)
****
Diğer bölmelerin tasarım sıcaklığı > 14 °C (°C), varsa
-
Buzsuz (E/H), Buzdolabı
Hayır
Buzsuz (E/H), Dondurucu
Hayır
Güç kesintisi güvenliği (s olarak)
20
Leonard 43
Dondurma kapasitesi kg/24s
3
İklim sınıfı
SN-N-ST
Bu cihazın kullanılacağı en düşük ortam sıcaklığı (°C
olarak)
10
Bu cihazın kullanılacağı en yüksek ortam sıcaklığı (°C
olarak)
38
Akustik gürültü emisyonları dB(A) re1 pW
36
Ankastre cihaz E/H
Evet
Bu cihaz, yalnızca şarap saklamak üzere kullanılmak
için tasarlanmıştır E/H
Hayır
İlave teknik veriler
Girinti boyutları
Yükseklik
1446 mm
Genişlik
560 mm
Derinlik
550 mm
Voltaj
230 - 240 V
Sıklık
50 Hz
Teknik bilgiler, cihazın dış ya da iç
tarafındaki bilgi etiketinde ve enerji
etiketinde bulunmaktadır.
ÇEVREYLE İLGILI BILGILER
Şu sembole sahip malzemeler geri
korunmasına yardımcı olun. Ev atığı
sembolü bulunan cihazları atmayın.
Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize
gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri
dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının
*
222376987-A-202019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising