IKEA | KÖLDGRADER | User manual | IKEA KÖLDGRADER Ръководство за употреба

IKEA KÖLDGRADER Ръководство за употреба
BG
KÖLDGRADER
RO
БЪЛГАРСКИ
Проверете на последната страница на това ръководство за
пълния списък на сервизи за следпродажбено обслужване,
определени от IKEA, и телефонните номера в съответната
страна.
ROMÂNA
Consultaţi ultima pagină din acest manual pentru lista completă de
Furnizori de servicii post-vânzare numiţi de IKEA şi numerele de
telefon corespunzătoare.
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNA
4
31
4
БЪЛГАРСКИ
Съдържание
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Описание на продукта
Действие
Всекидневна употреба
4
6
8
9
10
14
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
Опазване на околната среда
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
19
20
22
26
27
27
Запазваме си правото на изменения.
Информация за безопасност
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не е
отговорен за контузии или наранявания в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място за
справка в бъдеще.
Безопасност за деца и хора с ограничени способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна
възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и
умствени възможности или лица без опит и познания, само
ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани
относно безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8-годишна
възраст и хора с тежки или комплексни увреждания, ако
те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
БЪЛГАРСКИ
5
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни условия
и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси и
други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в корпуса
на уреда или във вградената структура, без да са
възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични приспособления
или други средства за ускоряване на процеса на
размразяване, освен препоръчаните от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията за
съхранение на храна, освен ако не са от типа,
препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите
уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал. Използвайте само
неутрални препарати. Не използвайте абразивни
продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или
метални предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии
аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център или
лица със сходна квалификация, за да се избегне опасност.
6
БЪЛГАРСКИ
Инструкции за безопасност
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Не използвайте уреда, преди да го
инсталирате във вградената
конструкция.
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
• При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката изчакайте
поне 4 часа, преди да свържете уреда
към захранването. Това е, за да се
позволи на маслото да се влива
обратно в компресора.
• Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
• Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или котлони.
• Не излагайте уреда на дъжд.
• Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
• Не инсталирайте този уред на места,
които са прекалено влажни или
студени.
• Когато местите уреда, повдигнете го от
предния ъгъл, за да предотвратите
драскане по пода.
• Уредът съдържа торбичка с
дехидратант. Това не е играчка. Това
не е храна. Моля, изхвърлете
незабавно.
Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.
ВНИМАНИЕ! При
позициониране на уреда се
уверете, че захранващият
кабел не е закачен или
повреден.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
разклонители или адаптери с
много входове.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни на
захранващата мрежа.
• Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от токов
удар.
• Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт за
захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
• Захранващият кабел трябва да е под
нивото на основния контакт за
захранване.
• Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
• Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
7
БЪЛГАРСКИ
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от контузии,
изгаряния, електрически удар
или пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с високо
ниво на екологична съвместимост.
Внимавайте да не причините повреда на
хладилната верига със съдържание на
изобутан.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в уреда,
освен ако те са одобрени от
производителя.
• Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма пламъци и
запалими източници в стаята.
Проветрете стаята.
• Не позволявайте на горещи съдове да
се допират до пластмасовите части на
уреда.
• Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще
създаде натиск върху контейнера за
напитки.
• Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.
• Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
• Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
• Не премахвайте или докосвайте неща
от фризерното отделение, ако ръцете
ви са мокри или влажни.
• Не замразявайте отново храна, която
вече сте размразили.
• Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от токов
удар.
• Видът лампи, използвани в този уред, е
само за домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на
уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.
• Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
• Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако каналът
за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере на
дъното на уреда.
Обслужване
• За поправка на уредът, свържете се с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
• Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се
заключат в уреда.
8
БЪЛГАРСКИ
• Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са
благоприятни за озона.
• Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация за
това как да изхвърлите уреда
правилно.
• Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
Инсталиране
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Местоположение
За инсталация вижте
инструкциите за монтаж.
За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч от
източници на топлина, като радиатори,
бойлери, пряка слънчева светлина и др.
Погрижете се да има свободна
циркулация на въздух по вътрешната
задна стена на корпуса.
Разполагане
Монтирайте този уред на сухо и добре
проветрено място, където температурата
в помещението отговаря на климатичния
клас, посочен на табелката с данни на
уреда:
Климатичен клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон.
Правилната работа е
гарантирана, единствено ако
се извършва в посочения
температурен диапазон. Ако
имате съмнения относно това
къде да монтирате уреда,
обърнете се към търговеца,
отдела за обслужване на
клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.
Свързване към електрическата мрежа
Преди включване към
електрозахранващата мрежа проверете
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща
мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният
контакт на електрозахранването не е
заземен, свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни разпоредби
след консултация с квалифициран техник.
Производителят не носи отговорност, ако
горепосочените мерки за безопасност не
са спазени.
БЪЛГАРСКИ
9
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
Описание на продукта
1
2
12
3
11
10
4
9
5
8
7
6
1 Вентилаторно охлаждане със
светодиодна лампа
2 Контролен панел
3 Отделения на вратата
4 Рафт за бутилки
5 Чекмедже за зеленчуци
6 Чекмеджета на фризера
7 Чекмедже за замразяване
8 Плъзгащ се рафт с контейнери
9 Табелка с данни
10 Отделение с ниска температура
11 Разгъващ се половин рафт
12 Стъклени рафтове
Най-малко студена зона
Зона със средна температура
Най-студена зона
БЪЛГАРСКИ
10
Действие
Контролен панел
1
8
7
6
5
4
3
2
6 Бутон за повишаване на
температурата на хладилника
7 Бутон за намаляване на
температурата на хладилника
8 Бутон ON/OFF
1 Екран
2 Бутон за повишаване на
температурата на фризера
3 Бутон за намаляване на
температурата на фризера
4 Бутон OK
5 Бутон Функция
Екран
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
A. Индикатор на хладилното отделение
B. Индикатор на температурата на
хладилника и индикатор на таймера
C. Индикатор за хладилник Off
D. Индикатор на функцията Пазаруване
E. Индикатор на функцията Ваканция
F. Индикатор на функцията Бързо
замразяване
G. Индикатор на температурата на
фризера
H. Индикатор на фризерното отделение
I. Индикатор за аларми
J. Индикатор на функцията Защита за
деца
K. Индикатор на функцията Охлаждане
на бутилки
L. Индикатор на функцията
Вентилаторно охлаждане
11
БЪЛГАРСКИ
Включване
Изключване на хладилника
Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа
1. Натиснете бутона 5 Функция до
появяване на иконата на хладилника
Off.
Индикаторът Off за изключен хладилник и
индикаторът за хладилно отделение
премигват.
2. Натиснете бутона 4 OK за
потвърждение.
Появява се индикаторът Off на
хладилника.
1. Натиснете бутона 8 ON/OFF, ако
дисплеят е изключен.
Индикаторите на температурата показват
температурата по подразбиране.
2. След няколко секунди може да се
включи звуковата аларма.
За да нулирате алармата, вижте
"Аларма за висока температура".
Ако на дисплея се появи "DEMO", това
означава, че уредът е в
демонстрационен режим. Вижте
"Отстраняване на неизправности...".
За да изберете различна
температура, вижте
"Регулиране на
температурата".
Изключване
Натиснете бутона 8 ON/OFF в
продължение на 3 секунди.
Дисплеят се изключва.
За да изключите уреда от захранването,
извадете щепсела от захранващия
контакт.
Включване на хладилника
1. Натиснете един от бутоните за
температура на хладилника.
Или:
1. Натиснете бутона 5 Функция, докато
иконата на хладилника Off започне да
мига.
2. Натиснете бутона 4 OK за
потвърждение.
3. Индикаторът на хладилника Off се
изключва.
За да изберете различна температура,
вижте "Регулиране на температурата".
Регулиране на температурата
1. Зададената температура на
хладилника може да се регулира с
натискане на бутоните за
настройване на температурата.
Температура по подразбиране:
• +5 °C за хладилника
Индикаторът за температура показва
зададената температура.
Температурата на отделението на
хладилника може да варира между +2 °C
и +8 °C.
2. Зададената температура на фризера
може да се регулира с натискане на
бутоните за настройване на
температурата.
Температура по подразбиране:
• -18 °C за фризера
Индикаторът за температура показва
зададената температура.
Температурата на отделението на във
фризера може да варира между -15 °C и
-24 °C.
Зададената температура ще
бъде достигната в рамките на
24 часа. След спиране на тока
зададената температура
остава запаметена.
Меню "Функции"
При всяко натискане на бутона 5
Функция, могат да се активират следните
функции:
12
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
Функция Пазаруване
Функция Ваканция
Функция Бързо замразяване
Функция Защита за деца
Функция Охлаждане на бутилки
Функция Вентилаторно охлаждане
Без символ: Нормално действие
Можете да включите всяка
функция по всяко време и да я
изключите чрез натискане на
бутона 5 Функция няколко
пъти, докато не се появи нито
една икона.
Функция Пазаруване
Ако се налага да поставите голямо
количество храна, например след
пазаруване, ви предлагаме да
активирате функцията Пазаруване за
по-бързо охлаждане на продуктите и
избягване на затопляне на храната, която
вече е в хладилника.
Функцията Пазаруване се
изключва автоматично след
около 6 часа.
1. Натиснете бутона за функцията 5
Функция до появяване на иконата
Пазаруване.
Индикаторът Пазаруване мига.
2. Натиснете бутона 4 OK за
потвърждение.
Индикаторът Пазаруване се показва.
За да изключите функцията, преди да се
изключи автоматично, повторете
процедурата до изчезване на индикатора
Пазаруване.
Функцията се деактивира чрез
избор на друга зададена
температура на хладилника.
Функция Ваканция
Тази функция дава възможност да
държите хладилника затворен и празен
по време на дълга ваканция, без да се
образува неприятна миризма.
Отделението на хладилника
трябва да е празно при
включена функция Ваканция.
1. Натиснете бутона 5 Функция докато
се появи иконата Ваканция.
Индикаторът Ваканция мига. Индикаторът
за температура на хладилника показва
зададената температура.
2. Натиснете бутона 4 OK за
потвърждение.
Индикаторът Ваканция се показва.
За изключване на функцията повторете
процедурата до изчезване на индикатора
Ваканция.
Функцията се деактивира чрез
избор на друга зададена
температура на хладилника.
Функция Бързо замразяване
За замразяване на пресни хранителни
продукти е необходимо да активирате
функцията Бързо замразяване
Функцията Бързо замразяване
се изключва автоматично след
52 часа.
1. Натиснете бутона 5 Функция докато
се появи иконата Бързо замразяване.
Индикаторът Бързо замразяване мига.
2. Натиснете бутона 4 OK за
потвърждение.
Индикаторът Бързо замразяване се
показва.
13
БЪЛГАРСКИ
За изключване на функцията повторете
процедурата до изчезване на индикатора
Бързо замразяване.
Функцията се деактивира чрез
избор на друга зададена
температура на фризера.
Функция Безопасност за деца
Активирайте функцията Безопасност за
деца, за да предотвратите
непреднамерено включване.
1. Натиснете бутона 5 Функция до
появяване на иконата Безопасност за
деца.
Индикаторът Защита за деца премигва.
2. Натиснете бутона 4 OK за
потвърждение.
Индикаторът Защита за деца премигва.
За да деактивирате функцията Защита за
деца, повторете процедурата до
изчезване на индикатора Защита за деца.
Функция Охлаждане на бутилки
Функцията Охлаждане на бутилки може
да се използва за задаване на звукова
аларма в предпочитано време; полезна е
за охлаждане на смес за определен
период от време или за напомняне при
бързо охлаждане на бутилки с питиета.
1. Натиснете бутона 5 Функция докато
се появи иконата Охлаждане на
бутилки.
Таймерът показва зададената стойност
(30 мин).
2. Натиснете бутоните за температура
2 , 3 , за да промените зададената
стойност на таймера от 1 до 90
минути. Натиснете бутона 4 OK за
потвърждение.
Показва се индикаторът на таймера (min).
Когато отброяването приключи, иконата
Охлаждане на бутилки премигва и
прозвучава звуков сигнал. В този момент
извадете продуктите, които са били
поставени в уреда за охлаждане, и
натиснете бутона 5 Функция, за да
изключите звука и да спрете функцията.
За да смените времето по време на
отброяването или в края, натиснете един
от бутоните за температура 2 , 3 .
За да деактивирате функцията по всяко
време при отброяването, повторете
процедурата до изчезване на индикатора
Охлаждане на бутилки.
Функция Вентилаторно охлаждане
Отделението на хладилника е снабдено с
вентилатор, който спомага за бързото
изстудяване на хранителните продукти и
поддържа равномерна температура в
отделението.
1. Натиснете бутона 5 Функция до
появяване на индикатора
Вентилаторно охлаждане.
Индикаторът Вентилаторно охлаждане
започва да мига в продължение на
няколко секунди.
2. Натиснете бутона 4 OK за
потвърждение.
Индикаторът Вентилаторно охлаждане се
показва.
За изключване на функцията повторете
процедурата до изчезване на индикатора
Вентилаторно охлаждане.
Аларма за висока температура
Увеличаването на температурата във
фризерното отделение (напр. поради
непредвидено спиране на тока или
отворена вратичка) се обозначава от
звукова аларма, премигване на
БЪЛГАРСКИ
14
индикатора на алармата и този на
температурата във фризера.
За да нулирате алармата и да изключите
звуковия сигнал, натиснете който и да е
бутон. Индикаторът за температура на
фризера показва най-високата
достигната температура за няколко
секунди. След това показва отново
зададената температура.
Индикаторът за аларма продължава да
мига, докато не се възобновят
нормалните условия, след което се
изключва.
Аларма за отворена врата
Ако вратичката е оставена отворена
около 5 минути, се включва звукова
аларма и индикаторът на алармата
започва да мига.
Алармата ще се изключи след затваряне
на вратичката. Докато алармата е
включена, звуковият сигнал може да бъде
заглушен чрез натискане на произволен
бутон.
Всекидневна употреба
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Почистващ уред за
тръба
Аксесоари
Поставка за яйца
x1
x1
Тавичка за лед
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
изхвърляйте почистващия уред,
тъй като в бъдеще ще Ви
трябва.
Индикатор на температурата
x1
Фризерни блокове
x2
15
БЪЛГАРСКИ
Този уред се продава във
Франция.
Съобразно с разпоредбите,
които важат в тази страна, той
трябва да бъде осигурен със
специално устройство (вж.
фигурата), разположено в
долното отделение на
хладилника, за да показва найстудената зона в него.
Позициониране на рафтовете на
вратата
Подвижни рафтове
1
2
Стените на хладилника са оборудвани
със серия от плъзгачи, така че рафтовете
да могат да се разположат според
предпочитанията ви.
За по-оптимално използване на мястото,
разгъващият се половин рафт може да се
сгъва и разгъва според необходимостта.
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна
големина, рафтовете на вратата могат да
се поставят на различна височина.
За да извършите тези настройки,
процедирайте по следния начин:
постепенно издърпайте рафта нагоре,
докато се освободи, след това го
поставете на желаната височина.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
премествайте стъклените
рафтове над чекмеджето за
зеленчуци, за да осигурите
правилна циркулация на
въздуха.
Контрол на влажността
Стъкленият рафт включва устройство с
прорези (което се регулира посредством
плъзгащо лостче), което позволява
регулирането на влажността в
чекмеджето (чекмеджетата) за зеленчуци.
16
БЪЛГАРСКИ
Когато вентилационните отвори са
затворени:
естественото съдържание на влага на
хранителните продукти в отделенията за
плодове и зеленчуци се запазва за подълго време.
2. Вдигнете отделението с ниска
температура и издърпайте стъкления
капак с контрола на влажността изпод
него.
Когато вентилационните отвори са
отворени:
по-високата циркулация на въздух води
до по-ниско съдържание на влажност във
въздуха в отделенията за плодове и
зеленчуци.
Отделение с ниска температура
Чекмеджето е подходящо за съхраняване
на пресни хранителни продукти, като
риба, месо, морски дарове, тъй като
температурата в него е по-ниска,
отколкото в останалата част на
хладилника.
3. Хванете чекмеджето заедно със
стъкления капак на отделението с
ниска температура и ги издърпайте
към себе си.
За да извадите отделението с ниска
температура от хладилника, следвайте
тези стъпки:
1. Извадете чекмеджето за зеленчуци от
хладилника.
4. Наклонете модула надолу, за да го
извадите от хладилника.
17
БЪЛГАРСКИ
Вентилаторно охлаждане
Чекмедже за зеленчуци
Устройството се активира от само себе си,
когато е необходимо, например за бързо
възстановяване на температурата след
отваряне на вратата или при висока
околна температура.
Вентилаторът работи само
когато вратичката е затворена.
Вентилаторът се активира в следните
ситуации:
Чекмеджето е подходящо за съхраняване
на плодове и зеленчуци.
Има решетка (ако е предвидена) на
дъното на чекмеджето, за да се отделят
плодовете и зеленчуците от всяка влага,
която може да се образува на долната
повърхност.
Плъзгащ се рафт
В горната част на чекмеджето за
зеленчуци е поставен плъзгащ се рафт, в
който се намират два сменяеми коша, и
може да бъде преместен според
индивидуалните предпочитания за подобър достъп.
• когато е активирана функцията
Пазаруване – вентилаторът работи
през цялото времетраене на
функцията Пазаруване
• когато околната температура надвиши
32 °C
• когато отваряне на вратичката
дестабилизира температурата в
отделението на хладилника
Ако функцията се активира
автоматично, индикаторът
Вентилаторно охлаждане не се
показва.
Ако функцията се активира
автоматично, не можете да я
изключите. Вентилаторът се
деактивира.
За ръчно включване на устройството,
вижте "Функция Вентилаторно
охлаждане".
18
БЪЛГАРСКИ
Замразяване на пресни хранителни
продукти
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение на
готови дълбоко замразени продукти.
За да замразите пресни хранителни
продукти, активирайте функцията Бързо
замразяване най-малко 24 часа преди
поставянето на хранителни продукти за
замразяване във фризерното отделение
Поставете пресните хранителни продукти
за замразяване в най-горното отделение.
Максималното количество храна, което
може да се замрази в рамките на 24
часа, е указано на табелката с данни,
етикет, поставен във вътрешността на
уреда.
Процесът на замразяване отнема 24
часа: през този период не добавяйте
други хранителни продукти за
замразяване.
След 24 часа, когато процесът на
замразяване приключи, деактивирайте
Бързо замразяване функцията (вж.
"Бързо замразяване функция").
Календар на замразяване
Цифрите показват времето за
съхранение в месеци за съответните
типове замразени продукти. Дали важи
горната или долната стойност за
посоченото време на съхранение зависи
от количеството на хранителните
продукти и предварителната им
обработка преди замразяване.
Съхраняване на замразена храна
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който уредът не е
използван, оставете го да работи поне 12
часа с включена фукция Бързо
замразяване, преди да поставите
продутки в отделението.
В случай на случайно
размразяване, например
поради спиране на тока, ако
уредът е бил изключен за подълго време, отколкото е
посочено в таблицата с
техническите спецификации
срещу "Време на повишаване",
замразената храна трябва се
консумира бързо или да се
сготви веднага и след това да се
замрази отново (след
охлаждане).
Размразяване
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Символите показват различни типове
замразени продукти.
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани, могат
да се размразят в хладилника или при
стайна температура, в зависимост от
времето, което имате за тази операция.
Малките парчета могат да се готвят дори
все още замразени, направо от фризера:
в такъв случай готвенето ще отнеме
повече време.
БЪЛГАРСКИ
19
Приготвяне на кубчета лед
Фризерни блокове
Този уред е оборудван с тавичка за
приготвяне на кубчета лед.
Във фризера има два фризерни блока.
Те увеличават продължителността от
време, в което храната ще бъде запазена
при прекъсване на електрозахранването
или повреда.
1. Напълнете тавичката с вода.
2. Поставете тавичката в отделението на
фризера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте метални
инструменти за изваждане на
формата от фризера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
отваряйте и не консумирайте
съдържанието на фризерните
блокове.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
докосвайте уреда с мокри
ръце, тъй като могат да
залепната на вътрешната
повърхност.
Препоръки и съвети
Звуци при нормална работа:
Следните звуци са нормални по време на
работа:
• Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
• Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
• Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е
опасен).
• Слаб звук на щракане от
температурния регулатор, когато
компресорът се включва или изключва.
Съвети за икономия на електроенергия
• Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
• Не отстранявайте фризерните пакети
от фризерното отделение.
Съвети за съхраняване в хладилник на
пресни хранителни продукти
• Не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в хладилника.
• Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
• Поставяйте храната така, че въздухът
да може свободно да циркулира около
нея.
Съвети за охлаждане
Полезни съвети:
• Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата за
зеленчуци. Съхранявайте месо за наймного 1-2 дена.
• Готвени храни, студени блюда:
покрийте и поставете на които и да е
шкаф.
• Плодове и зеленчуци: почистете
обстойно и поставете в специалния
шкаф. Банани, картофи, лук и чесън
не трябва да се съхраняват в
хладилника, ако не са пакетирани.
БЪЛГАРСКИ
20
• Масло и сирене: поставете в
специален запечатан контейнер или
увийте в алуминиево фолио или
полиетиленова торба, за да извадите
колкото може повече въздух.
• Бутилки: затворете с капачка и
поставете или на поставката за
бутилки (ако е възможно) или на
рафта за бутилки на вратата.
• Не консумирайте ледени кубчета, лед
или ледени близалки непосредствено
преди изваждането им от фризера.
Риск от замръзвания.
• Препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да можете
да проверявате етикета за времето на
съхранение.
Съвети за замразяване
Съвети за съхранение на замразени
храни
• Замразявайте само висококачествени,
свежи и почистени хранителни
продукти.
• За по-ефективно замразяване и
размразяване разделете храната на
малки порции.
• Опаковайте храната в алуминиево
фолио или полиетилен. Уверете се, че
опаковките са херметични.
• За да избегнете повишаване в
температурата на вече замразена
храна, не поставяйте прясна
незамразена храна в непосредствена
близост.
• Постните храни се съхраняват подобре от мазните. Солта намалява
периода на съхранение на продуктите.
• Уверете се, че готовите замразени
хранителни продукти са били
правилно съхранявани от търговеца.
• Постарайте се замразените
хранителни продукти да бъдат
пренесени от магазина до фризера за
възможно най-кратко време.
• Веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно.
• Не превишавайте срока на
съхранение, посочен от производителя
на хранителния продукт.
• Не съхранявайте стъклени съдове с
течности във фризерното отделение
поради опасност от счупване.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от контакта
преди извършването на каквито
и да било операции по
поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в охлаждащия
блок; следователно
поддръжката и
презареждането трябва да се
извършват от упълномощени
техници.
Принадлежностите и частите на
уреда не са подходящи за
миене в съдомиялна машина.
21
БЪЛГАРСКИ
Почистване на вътрешността
Размразяване на хладилника
Преди да използвате уреда за първи път,
трябва да почистите вътрешността и
всички вътрешни принадлежности с
хладка сапунена вода и малко неутрален
сапун, за да отстраните типичната за
новите изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като ще
повредят покритието.
Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
повреждайте охлаждащата
система.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте уплътненията
на вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без
замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в задната
част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на уреда и
ще реализира икономия на енергия
При нормална употреба скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя в
хладилното отделение при всяко спиране
на компресора на електромотора.
Водата от размразяването се оттича по
улей и се събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда, над
електромотора на компресора, откъдето
се изпарява.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
вода в средата на канала на хладилното
отделение, за да предотвратите
преливане на водата и отцеждането й
върху храната вътре.
За тази цел използвайте уреда за
почистване на тръби, предоставен в
чантата с аксесоари.
Обезскрежаване на фризера
Отделението на фризера е без
заскрежаване. Това означава, че не се
образува скреж, когато той работи, нито
по вътрешните стени, нито по
хранителните продукти.
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
БЪЛГАРСКИ
22
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете цялата храна.
3. Почистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите отворена/
ени, за да предотвратите появата на
неприятни миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
желаете уредът да остане
включен, помолете някого да го
проверява от време на време,
за да се предотврати
развалянето на храната в
случай на спиране на тока.
Препоръчваме ви да
активирате функцията
Ваканция.
Отстраняване на неизправности
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Уредът не работи.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсела
в захранващия контакт.
Уредът не работи.
Няма напрежение в захранващия контакт.
Включете друг електроуред в
контакта. Обърнете се към
квалифициран електротехник.
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно по- Проверете дали уредът стои
зициониран.
стабилно.
Звуковата или визуалната
аларма е включена.
Уредът е включен неотдавна или температурата е още твърде висока.
Звуковата или визуалната
аларма е включена.
Вратата е оставена отво- Затворете вратата. Вижте
рена.
"Аларма за отворена врата"
Звуковата или визуалната
аларма е включена.
Температурата в уреда е Свържете се с квалифицитвърде висока.
ран електротехник или с
най-близкия оторизиран сервизен център.
Вижте "Аларма за висока
температура".
БЪЛГАРСКИ
Проблем
23
Възможна причина
На дисплея за температура Проблем в температурсе показва правоъгълен
ния сензор.
или квадратен символ вместо цифри.
Решение
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център
(охлаждащата система ще
продължи да охлажда продуктите, но температурата
няма да може да се регулира).
Лампичката не работи.
Лампичката е в режим на Затворете и отворете вратаизчакване.
та.
Лампичката не работи.
Лампичката е дефектна.
Компресорът работи непрекъснато.
Температурата е зададе- Вижте глава "Действие".
на неправилно.
Компресорът работи непрекъснато.
Прекалено много хранителни продукти са поставени едновременно.
Компресорът работи непрекъснато.
Температурата в помеВижте таблицата за климатищението е твърде висока. чен клас на табелката с данни.
Компресорът работи непрекъснато.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните продукти да се охладят до стайна
температура, преди да ги съхранявате.
Компресорът работи непрекъснато.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на вратата".
Компресорът работи непрекъснато.
Функцията Бързо замразяване е включена.
Вижте "Функцията Бързо замразяване".
Компресорът работи непрекъснато.
Функцията Пазаруване е
включена.
Вижте "Функцията Пазаруване".
Компресорът не стартира
Това е нормално, не е
веднага след задействане
възникнала неизправна функцията Бързо заност.
мразяване или след промяна на температурата.
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
Компресорът се включва
след определено време.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
24
Възможна причина
Решение
Компресорът не стартира
веднага след задействане
на функцията Пазаруване
или след промяна на температурата.
Това е нормално, не е
възникнала неизправност.
Компресорът се включва
след определено време.
В хладилника се стича вода.
Хранителните продукти
Уверете се, че хранителните
предотвратяват изтичане- продукти не се допират до
то на водата в съда за съ- задната стена.
биране.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за то- Свържете изходящия маркуч
пяща се вода не е свърза топяща се вода към тавата
зан към тавата на изпана изпарителя.
рителя над компресора.
Не може да се задава температура.
Функцията Пазаруване е
включена.
Изключете функцията Пазаруване ръчно или изчакайте,
докато се нулира автоматично, за да зададете температурата. Вижте "Функцията
Пазаруване".
Не може да се задава температура.
Функцията Бързо замразяване е включена.
Изключете функцията Бързо
замразяване ръчно или изчакайте, докато се нулира
автоматично, за да зададете
температурата. Вижте
"Функцията Бързо замразяване".
DEMO се показва на дисплея.
Уредът е в демонстрацио- Задръжте OK натиснат за
нен режим.
приблизително 10 секунди,
докато не прозвучи продължителен звук и дисплеят се
изключи за кратко.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на температурата не е настроен
правилно.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Включете вентилатора.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на вратата".
БЪЛГАРСКИ
Проблем
25
Възможна причина
Решение
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Температурата на храни- Изчакайте температурата на
телните продукти е твър- хранителните продукти да
де висока.
спадне до температурата в
помещението, преди съхранение.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Прекалено много хранителни продукти са поставени едновременно.
Поставяйте по-малко хранителни продукти едновременно.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Вратата е била отваряна
прекалено често.
Отворете вратата само, ако
е необходимо.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Функцията Бързо замразяване е включена.
Вижте "Функцията Бързо замразяване".
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Функцията Пазаруване е
включена.
Вижте "Функцията Пазаруване".
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Няма циркулация на студен въздух в уреда.
Уверете се, че има циркулация на студен въздух в уреда.
Има прекалено много конденз по задната стена на
хладилника.
Вратата е отваряна прекалено често.
Отваряйте вратата само когато е необходимо.
Има прекалено много конденз по задната стена на
хладилника.
Вратата не е напълно за- Уверете се, че вратата е натворена.
пълно затворена.
Има прекалено много конденз по задната стена на
хладилника.
Съхраняваната храна не Опаковайте храната в поде опакована.
ходяща опаковка, преди да я
съхраните в уреда.
Вратата не се отваря лесно.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след като сте я затворили.
Ако уредът все още не работи
правилно след горните
проверки, обърнете се към
най-близкия оторизиран
сервизен център. Можете да
намерите списъка в края на
това ръководство.
Изчакайте няколко секунди,
след като сте затворили вратата, преди да я отворите отново.
Смяна на крушката
Уредът е снабден с вътрешна LED лампа,
с дълъг живот.
Само сервизен персонал може да
подменя осветителното тяло. Свържете се
с оторизирания център за обслужване.
БЪЛГАРСКИ
Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
монтаж.
26
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете се
с оторизиран сервизен център.
Технически данни
Продуктова категория
Тип на продукта
Хладилник – Фризер
Тип монтиране
Само за вграждане
Продуктови размери
Височина
1884 мм
Ширина
540 мм
Дълбочина
549 мм
Нетен обем
Хладилник
213 литра
Фризер
60 литра
Система за размразяване
Хладилник
автоматично
Фризер
автоматично
Оценка със звезди
Време на повишаване
21 часа
Капацитет на замразяване
10 кг/24 ч
Потребление на енергия
0,644 kWh/24 ч
Ниво на шума
39 dB (A)
Енергиен клас
A++
Волтаж
230 – 240 V
Честота
50 Hz
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
XX h
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
XXXXXXXXX
xxxxx
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXX XXX XXX
XX/X/XX/X
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
TYPE-TYP
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
xxxxxxxxx
SER.N.
PQM
Техническите данни (включително серийния
номер) се намират на табелката с данни от
лявата вътрешна страна на уреда и на
енергийния етикет.
27
xxxx
БЪЛГАРСКИ
XXXXXXXX
TYPE I
XXX W
Опазване на околната среда
Рециклирайте материалите със символа
изхвърляйте уредите, означени със
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
За какъв срок е валидна гаранцията на
IKEA?
Тази гаранция е валидна в продължение
на 5 годинислед първоначалната дата на
покупка на Вашия уред от IKEA. Като
доказателство за покупката се изисква
първоначалната касова бележка. Ако в
рамките на гаранционния срок бъде
извършена сервизна работа, това не
удължава гаранционния срок за уреда.
Кой извършва сервизното обслужване?
Доставчикът на сервизно обслужване на
IKEA извършва обслужване посредством
свои собствени сервизи или мрежа от
упълномощени сервизни партньори.
Какво покрива тази гаранция?
Гаранцията покрива дефекти на уреда,
които са предизвикани от дефектна
конструкция или дефекти в материалите,
настъпили след датата на покупка от
IKEA. Тази гаранция важи само при
домашна употреба. Изключенията са
посочени под заглавие "Какво не се
покрива от тази гаранция?". В рамките на
гаранционния срок се покриват
разходите за отстраняване на дефекта,
като ремонти, части, труд и пътуване, при
условие че уредът е достъпен за ремонт
без специални разноски и че дефектът е
свързан с неизправна конструкция или
дефект в материалите, покриван от
гаранцията. При тези условия се прилагат
Директивите на ЕС (№ 99/44/ЕО) и
БЪЛГАРСКИ
съответната местна нормативна уредба.
Сменените части стават собственост на
IKEA.
Какво ще направи IKEA, за да отстрани
проблема?
Определеният сервизен доставчик на
IKEA ще провери продукта и ще реши по
свое усмотрение дали той се покрива от
тази гаранция. Ако се установи, че се
покрива, сервизният доставчик на IKEA
или негов упълномощен сервизен
партньор чрез своя собствен сервиз по
свое усмотрение или ще ремонтира
дефектния продукт, или ще го смени със
същия или сравним такъв.
Какво не се покрива от тази гаранция?
• Нормално износване и изхабяване
• Умишлена или предизвикана от
небрежност повреда, повреда,
предизвикана от неспазване на
инструкциите за работа, от
неправилно инсталиране или от
свързване към неподходящо
напрежение, повреда, предизвикана
от химична или електрохимична
реакция, ръжда, корозия или повреда
от вода, включително, но не само
повреда, предизвикана от прекомерно
количество варовик в подаваната
вода, повреда, предизвикана от
ненормални условия на околната
среда.
• Консумативи, включително батерии и
електрически крушки.
• Нефункционални и декоративни части,
от които не зависи нормалното
използване на уреда, включително
драскотини и възможни разлики в
цветовете.
• Случайна повреда, предизвикана от
чужди тела или материи, както и
почистване и отпушване на филтри,
системи за оттичане или чекмеджета за
сапун.
28
• Повреда на следните части:
стъклокерамика, принадлежности,
кошници за съдове и прибори, тръби
за подаване и оттичане, уплътнения,
електрически крушки и плафони на
крушки, ключове, корпуси и части на
корпуси. С изключение на случаите,
когато такива повреди могат да се
докажат като предизвикани от
дефекти в производството.
• Случаи, в които не е установен дефект
при посещението на техник.
• Ремонти, които не са извършени от
посочените от нас сервизни доставчици
и/или упълномощени сервизни
партньори или при които са
използвани неоригинални части.
• Ремонти, предизвикани от инсталация,
която е дефектна или не отговаря на
спецификациите.
• Употреба на уреда в среда, която не е
домашна, т. е. професионална
употреба.
• Повреди от транспортиране. Ако
клиентът сам транспортира продукта
до дома си или друг адрес, IKEA не
носи отговорност за повреди, които
могат да възникнат при
транспортирането. Ако обаче IKEA
доставя продукта до адреса за
доставка на клиента, то повреда на
продукта, която възникне при такава
доставка, се покрива от тази гаранция.
• Цена за извършване на първоначално
инсталиране на уреда на IKEA. Ако
обаче доставчик на услуги на IKEA или
негов оторизиран сервизен партньор
ремонтира или замени уреда при
условията на тази гаранция, то
доставчикът на услуги или неговият
оторизиран сервизен партньор ще
инсталират повторно ремонтирания
уред или заменящия уред, ако това е
необходимо.
Това ограничение не важи за работата
без дефекти, извършена от
квалифициран специалист с използване
на наши оригинални части с цел да се
БЪЛГАРСКИ
пригоди уредът към спецификациите за
техническа безопасност на друга страна
от ЕС.
Как се прилага законодателството на
страната
Гаранцията на IKEA ви дава определени
законови права, които отговарят на или
превишават всички местни законови
изисквания, които може да са различни за
различните страни.
Област на валидност
За уреди, закупени в една страна от ЕС и
пренесени в друга страна от ЕС, сервиз се
осигурява в рамките на гаранционните
условия, нормални за новата страна.
Задължение за извършване на сервиз в
рамките на гаранцията съществува само
ако:
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с техническите
спецификации на страната, в която е
направен гаранционният иск;
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с Инструкциите за
инсталиране и Информацията за
безопасност в Ръководството за
потребителя.
Специализиран сервиз за поддръжка
на уреди на IKEA:
Не се колебайте да се обърнете към
сервиза за поддръжка на IKEA за
следното:
1. иск при условията на тази гаранция;
2. въпроси за разясняване на
инсталирането на уред на IKEA в
специализираните кухненски мебели
на IKEA. Сервизът не може да дава
разяснения, свързани с:
• общото инсталиране на кухни
IKEA;
• свързване към
електроинсталацията (ако уредът е
предоставен без щепсел и кабел),
29
към водопровод и газова
инсталация, тъй като то трябва да
се извърши от упълномощен
сервизен техник.
3. въпроси за разясняване по
съдържанието на ръководство за
потребителя и спецификации на
уреда на IKEA.
За да се осигури предоставянето на найдобрата помощ за вас, прочетете
внимателно Инструкциите за инсталиране
и/или раздела "Ръководство за
потребителя" в тази книжка, преди да се
обърнете към нас.
Как да ни намерите, ако се нуждаете от
нашия сервиз
Проверете на последната страница на
това ръководство за пълния списък на
лица за контакт, определени от IKEA, и
телефонните номера в съответната
страна.
За да ви предоставим по-бързо
обслужване, препоръчваме да
използвате определените
телефонни номера от списъка
накрая на това ръководство.
Използвайте винаги номерата
от списъка в книжката,
предназначена за уреда, за
който се нуждаете от помощ.
Преди да ни се обадите,
уверете се, че разполагате с
номера на артикул на ИКЕА (8цифрен код) и със серийния
номер (8-цифрен код, който се
намира на табелката с
технически данни) на уреда, за
който се нуждаете от нашата
помощ.
БЪЛГАРСКИ
ЗАПАЗЕТЕ КАСОВАТА
БЕЛЕЖКА ОТ ПРОДАЖБАТА!
Това е вашето доказателство за
покупка и е необходимо, за да
бъде гаранцията в сила.
Обърнете внимание, че на
касовата бележка е даден и
номерът на артикул на IKEA (8цифрен код) за всеки от
уредите, които сте закупили.
Необходима ли ви е допълнителна
помощ?
За всички допълнителни въпроси, които
не са свързани със сервизно обслужване,
се обръщайте към центъра за
обслужване в нашия най-близък магазин
на IKEA. Препоръчваме внимателно да
прочетете документацията на уреда,
преди да се обърнете към нас.
30
31
ROMÂNA
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Descrierea produsului
Funcţionarea
Utilizarea zilnică
31
32
34
36
37
41
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
Informaţii privind mediul
GARANŢIA IKEA
45
47
48
52
53
53
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru
nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau
utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani
şi de persoanele cu dizabilităţi profunde şi complexe dacă au
fost instruite adecvat.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
ROMÂNA
32
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la
aplicaţii similare, cum ar fi:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din
magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare cu
mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie de pe
carcasa aparatului sau din structura în care este încorporat.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte
instrumente diferite de cele recomandate de producător
pentru a accelera procesul de dezgheţare.
AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul
compartimentelor de conservare a alimentelor ale aparatului,
decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai
detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive, cum ar fi
recipiente cu aerosoli cu un combustibil inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al
acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se
evita orice pericol.
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala
în structura încastrată.
33
ROMÂNA
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie
şi încălţăminte închisă.
• Asiguraţi-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.
• După instalare sau după inversarea uşii,
aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte de a
conecta aparatul la sursa de alimentare.
Aceasta pentru a permite uleiului să
curgă înapoi în compresor.
• Înainte de a efectua orice operaţie
asupra aparatul (de ex. inversarea uşii),
scoateţi ştecherul din priză.
• Nu instalaţi aparatul aproape de
radiatoare sau aragaze, cuptoare sau
plite.
• Nu expuneţi aparatul la precipitaţii.
• Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
• Nu instalaţi acest aparat în zonele cu
umiditate ridicată sau prea reci.
• Când mutaţi aparatul, ridicaţi din partea
frontală, pentru a evita zgârierea
podelei.
• Aparatul conţine un săculeţ de sicativ.
Acesta nu este o jucărie. Nu este nici
aliment. A se arunca imediat.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
AVERTISMENT! Atunci când
amplasaţi aparatul, asiguraţi-vă
că nu blocaţi sau deterioraţi
cablul de alimentare.
AVERTISMENT! Nu folosiţi prize
multiple şi cabluri prelungitoare.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa
cu date tehnice sunt compatibili cu
•
•
•
•
•
valorile nominale ale sursei de
alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora componentele electrice (de
exemplu, ştecherul, cablul de alimentare
electrică şi compresorul). Contactaţi
Centrul de service autorizat sau un
electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
Cablul de alimentare electrică trebuie să
rămână sub nivelul ştecherului.
Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Modul de utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri, electrocutare
sau incendiu.
Aparatul conţine gaz inflamabil,
izobutan (R600a), un gaz natural cu un
nivel ridicat de compatibilitate cu mediul.
Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul
frigorific care conţine izobutan.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată) în
interiorul aparatului, decât dacă acest
lucru este recomandat de către
producător.
• Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi surse
de aprindere în cameră. Aerisiţi camera.
• Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă
piesele din plastic ale aparatului.
• Nu introduceţi băuturi răcoritoare în
compartimentul congelatorului. Aceasta
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
va crea presiune în recipientul cu
băutură.
Nu depozitaţi gaze şi lichide inflamabile
în aparat.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.
Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din
congelator cu mâinile ude sau umede.
Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
Respectaţi instrucţiunile de depozitare
de pe ambalajul preparatelor congelate.
Becul interior
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
• Tipul de bec utilizat în acest aparat este
dedicat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau
deteriorare a aparatului.
• Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
34
calificată trebuie să efectueze
întreţinerea şi încărcarea unităţii.
• Verificaţi regulat evacuarea aparatului
şi, dacă este necesar, curăţaţi-o. Dacă
evacuarea este blocată, apa dezgheţată
se va acumula în partea de jos a
aparatului.
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi uşa pentru a preveni închiderea
copiilor sau a animalelor de companie în
aparat.
• Circuitul frigorific şi materialele de
izolare a acestui aparat nu afectează
stratul de ozon.
• Spuma izolatoare conţine gaze
inflamabile. Contactaţi autoritatea locală
pentru informaţii privind aruncarea
adecvată a acestui aparat.
• Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
Instalarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Amplasarea
Pentru instalare, consultaţi
instrucţiunile de montare.
Pentru a asigura performante optime,
instalaţi aparatul departe de surse de
căldură, precum calorifere, boilere, lumină
solară directă etc. Aerul trebuie să poată
circula uşor în spatele aparatului.
ROMÂNA
35
Poziţionarea
Conexiunea la reţeaua electrică
Acest aparat trebuie instalat la interior întrun loc uscat şi bine ventilat în care
temperatura ambiantă corespunde cu clasa
climatică indicată pe plăcuţa cu datele
tehnice ale aparatului:
Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă
că tensiunea şi frecvenţa indicate pe
plăcuţa cu datele tehnice corespund cu
sursa de alimentare a locuinţei.
Clasa cli- Temperatura mediului ambiant
matică
SN
între +10°C şi +32°C
N
între +16°C şi +32°C
ST
între +16°C şi +38°C
T
între +16°C şi +43°C
Unele probleme funcţionale pot
să apară la anumite tipuri de
modele când acestea sunt
utilizate în afara gamei
respective. Funcţionarea corectă
poate fi garantată doar în cadrul
gamei specificate de valori
pentru temperatură. Dacă aveţi
nelămuriri cu privire la locul de
instalare a aparatului, vă rugăm
să apelaţi la vânzător, la
serviciul nostru de asistenţă
pentru clienţi sau la cel mai
apropiat Centru de service
autorizat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului electric
este prevăzut cu un contact în acest scop.
Dacă priza din locuinţă nu este
împământată, conectaţi aparatul la o
împământare separată, în conformitate cu
reglementările în vigoare, după ce aţi
consultat un electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri de
siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
ROMÂNA
36
Descrierea produsului
1
2
12
3
11
10
4
9
5
8
7
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Răcire cu ventilator cu bec LED
Panou de comandă
Suporturi de pe uşă
Suport pentru sticlă
Sertar pentru legume
Sertare congelator
Sertar pentru congelare
Raft glisant cu recipiente
Plăcuţă cu date tehnice
10 Compartiment cu temperatură joasă
11 Semi-raft extensibil
12 Rafturi de sticlă
Zona cu temperatura cea mai ridicată
Zona cu temperatură intermediară
Zona cea mai rece
ROMÂNA
37
Funcţionarea
Panou de comandă
1
8
7
6
1 Afişaj
2 Buton pentru temperatură mai ridicată
în congelator
3 Buton pentru temperatură mai scăzută
în congelator
4 Buton OK
5 Buton Funcţie
5
4
3
2
6 Buton pentru temperatură mai ridicată
în frigider
7 Buton pentru temperatură mai scăzută
în frigider
8 Buton ON/OFF
Afişaj
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
A. Indicator compartiment frigider
B. Indicator de temperatură a frigiderului
şi indicator pentru cronometru
C. Indicator Off pentru frigider
D. Indicator pentru Funcţia Cumpărături
E. Indicator pentru Funcţia Vacanţă
F. Indicator pentru Funcţia Congelare
rapidă
G. Indicator temperatură congelator
H. Indicator compartiment congelator
I. Indicator alarmă
J. Indicator pentru Funcţia Blocare acces
copii
K. Indicator pentru Funcţia Răcire băuturi
L. Indicator pentru Funcţia Răcire cu
ventilator
38
ROMÂNA
Pornirea aparatului
Oprirea frigiderului
Introduceţi ştecherul în priză
1. Apăsaţi butonul 5 Funcţie până când
apare pictograma frigiderului Off
apare.
Indicatorul frigider Off şi indicatorul
compartimentului frigiderului luminează
intermitent.
2. Apăsaţi butonul 4 OK pentru a
confirma.
Este afişat indicatorul Off.
1. Dacă afişajul este stins, apăsaţi butonul
8 ON/OFF.
Indicatoarele de temperatură afişează
temperatura implicită.
2. Alarma acustică se poate declanşa
după câteva secunde.
Pentru a reseta alarma consultaţi
secţiunea „Alarmă pentru temperatură
ridicată”.
Dacă pe afişaj apare "DEMO", aparatul
se află în modul demonstrativ. Consultaţi
capitolul „Depanare...”.
Pentru a selecta o temperatură
diferită, consultaţi paragraful
„Reglarea temperaturii”.
Oprirea aparatului
Apăsaţi butonul 8 ON/OFF pentru 3
secunde.
Afişajul se va stinge.
Pentru a deconecta aparatul de la
alimentare, scoateţi ştecherul din priză.
Pornirea frigiderului
1. Apăsaţi unul dintre butoanele pentru
temperatură ale frigiderului.
Sau:
1. Apăsaţi butonul 5 Funcţie până când
apare pictograma frigiderului Off
clipeşte.
2. Apăsaţi butonul 4 OK pentru a
confirma.
3. Indicatorul Off aferent frigiderului se
stinge.
Pentru a selecta o temperatură diferită,
consultaţi paragraful „Reglarea
temperaturii”.
Reglarea temperaturii
1. Temperatura aleasă a frigiderului poate
fi reglată prin apăsarea butoanelor de
reglare a temperaturii.
Temperatura implicită:
• +5°C pentru frigider
Indicatorul de temperatură afişează
temperatura aleasă.
Temperatura compartimentului frigider
poate varia între +2°C şi +8°C.
2. Temperatura aleasă a congelatorului
poate fi reglată prin apăsarea
butoanelor de reglare a temperaturii.
Temperatura implicită:
• -18°C pentru congelator
Indicatorul de temperatură afişează
temperatura aleasă.
Temperatura compartimentului congelator
poate varia între -15°C şi -24°C.
Temperatura aleasă va fi atinsă
în 24 de ore. După o pană de
curent, temperatura setată
rămâne memorată.
Meniul pentru funcţii
De fiecare dată când este apăsat butonul
5 Funcţie, se pot activa următoarele
funcţii:
•
•
•
•
•
Funcţia Cumpărături
Funcţia Vacanţă
Funcţia Congelare rapidă
Funcţia Blocare acces copii
Funcţia Răcire băuturi
ROMÂNA
• Funcţia Răcire cu ventilator
• Lipsă simbol: Funcţionare normală
Puteţi porni orice funcţie în orice
moment şi puteţi opri funcţia
apăsând butonul 5 Funcţie de
mai multe ori până când nu mai
apare nicio pictogramă.
Funcţia Cumpărături
Dacă este nevoie să introduceţi o cantitate
mare de alimente în acelaşi timp, de
exemplu după ce aţi făcut cumpărături, vă
recomandăm să activaţi Funcţia
Cumpărături pentru a răci produsele mai
rapid şi a evita încălzirea alimentelor care
se află deja în frigider.
Funcţia Cumpărături se va
dezactiva automat după
aproximativ 6 ore.
1. Apăsaţi butonul Funcţie 5 până când
apare pictograma Cumpărături.
Indicatorul Cumpărături se aprinde
intermitent.
2. Apăsaţi butonul 4 OK pentru a
confirma.
Este afişat indicatorul Cumpărături.
Pentru a opri funcţia înainte să se oprească
automat, repetaţi procedura până când
indicatorul Cumpărături dispare.
Funcţia se dezactivează prin
selectarea unei temperaturi
diferite pentru frigider.
Funcţia Vacanţă
Această funcţie vă permite să ţineţi
frigiderul închis şi gol pe durata unei
vacanţe lungi fără să se formeze mirosuri
neplăcute.
39
Compartimentul frigider trebuie
să fie gol atunci când este
activată Funcţia Vacanţă.
1. Apăsaţi butonul 5 Funcţie până când
apare pictograma Vacanţă.
Indicatorul Vacanţă se aprinde intermitent.
Indicatorul de temperatură a frigiderului
afişează temperatura aleasă.
2. Apăsaţi butonul 4 OK pentru a
confirma.
Este afişat indicatorul Vacanţă.
Pentru a opri funcţia, repetaţi procedura
până când indicatorul Vacanţă dispare.
Funcţia se dezactivează prin
selectarea unei temperaturi
diferite pentru frigider.
Funcţia Congelare rapidă
Pentru a congela alimente proaspete
trebuie să activaţi Funcţia Congelare
rapidă.
Funcţia Congelare rapidă se va
dezactiva automat după 52 de
ore.
1. Apăsaţi butonul 5 Funcţie până când
apare pictograma Congelare rapidă.
Indicatorul Congelare rapidă se aprinde
intermitent.
2. Apăsaţi butonul 4 OK pentru a
confirma.
Este afişat indicatorul Congelare rapidă.
Pentru a opri funcţia, repetaţi procedura
până când indicatorul Congelare rapidă
dispare.
Funcţia se opreşte prin
selectarea unei temperaturi
diferite pentru congelator.
40
ROMÂNA
Funcţia Blocare acces copii
Activaţi Funcţia Blocare acces copii pentru a
bloca butoanele şi pentru a preveni
utilizarea accidentală.
1. Apăsaţi butonul 5 Funcţie până când
apare pictograma Blocare acces copii.
Indicatorul Blocare acces copii se aprinde
intermitent.
2. Apăsaţi butonul 4 OK pentru a
confirma.
Apare indicatorul Blocare acces copii.
Pentru a dezactiva Funcţia Blocare acces
copii, repetaţi procedura până când
indicatorul Blocare acces copii dispare.
Funcţia Răcire băuturi
Funcţia Răcire băuturi poate fi folosită
pentru a seta o alarmă acustică la
momentul dorit. Aceasta este utilă pentru
răcirea unui amestec pentru o anumită
perioadă de timp sau ca o reamintire atunci
când răciţi accelerat băuturi.
1. Apăsaţi butonul 5 Funcţie până când
apare pictograma Răcire băuturi.
Cronometrul indică valoarea aleasă (30 de
minute).
2. Pentru a schimba valoarea setată a
Cronometrului între 1 şi 90 de minute,
apăsaţi butoanele de temperatură 2 ,
3 . Apăsaţi butonul 4 OK pentru a
confirma.
Este afişat indicatorul Cronometrului (min).
La finalul numărătorii inverse, pictograma
Răcire băuturi se aprinde intermitent şi este
activată o alarmă acustică. În acel moment,
scoateţi toate produsele care au fost
introduse în aparat pentru a fi răcite şi
apăsaţi butonul 5 Funcţie pentru a opri
alarma acustică şi dezactiva funcţia.
Pentru a modifica durata în timpul
numărătorii inverse sau la final, apăsaţi
butoanele de temperatură 2 , 3 .
Pentru a dezactiva funcţia în orice moment
pe durata numărătorii inverse, repetaţi
procedura până când indicatorul Răcire
băuturi dispare.
Funcţia Răcire cu ventilator
Compartimentul frigiderului este echipat cu
un ventilator care permite răcirea rapidă a
alimentelor şi menţine o temperatură mai
uniformă în interior.
1. Apăsaţi butonul 5 Funcţie până când
apare indicatorul Răcire cu ventilator.
Indicatorul Răcire cu ventilator se aprinde
intermitent câteva secunde.
2. Apăsaţi butonul 4 OK pentru a
confirma.
Este afişat indicatorul Răcire cu ventilator.
Pentru a opri această funcţie, repetaţi
procedura până când indicatorul Răcire cu
ventilator dispare.
Alarmă pentru temperatură ridicată
O creştere a temperaturii în compartimentul
congelator (de exemplu din cauza unei
întreruperi anterioare a curentului sau
deschiderii uşii) este indicată de alarma
acustică, de clipirea indicatorului alarmei şi
a indicatorului de temperatură din
congelator.
Pentru a reseta alarma şi oprirea
semnalului acustic, apăsaţi orice buton.
Indicatorul de temperatură a congelatorului
indică cea mai ridicată temperatură atinsă
timp de câteva secunde. Apoi se afişează
din nou temperatura setată.
Indicatorul de alarmă se aprinde
intermitent în continuare, până când
condiţiile normale sunt restabilite, după
care se stinge.
ROMÂNA
41
Alarma pentru uşă deschisă
Dacă uşa este lăsată deschisă timp de circa
5 minute, porneşte alarma acustică şi
indicatorul alarmei clipeşte.
Alarma se va opri după închiderea uşii. În
timpul alarmei, semnalul acustic poate fi
oprit prin apăsarea oricărui buton.
Utilizarea zilnică
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Accesorii
Suport pentru ouă
ATENŢIE! Nu aruncaţi
dispozitivul de curăţare
deoarece va fi necesar pe viitor.
Indicator temperatură
x1
Tăviţă pentru cuburi
de gheaţă
x1
Blocuri de congelare
x2
Dispozitiv de curăţare
tub
x1
Acest aparat este vândut în
Franţa.
În conformitate cu reglementările
în vigoare din această ţară,
acesta trebuie să fie prevăzut cu
un dispozitiv special (vezi figura),
plasat în compartimentul inferior
al frigiderului, pentru a indica
zona cea mai rece.
42
ROMÂNA
Poziţionarea suporturilor pe uşă
Pe pereţii frigiderului se află o serie de
ghidaje, astfel încât rafturile pot fi
poziţionate după dorinţă.
Pentru o utilizare mai bună a spaţiului,
semi-raftul extensibil poate fi pliat şi întins
dacă este necesar.
ATENŢIE! Pentru a asigura o
circulaţie corectă a aerului, nu
mutaţi rafturile de sticlă aflate
deasupra sertarului pentru
legume.
Controlul umidităţii
Pentru a permite conservarea pachetelor cu
alimente de diferite dimensiuni, suporturile
de pe uşă pot fi poziţionate la înălţimi
diferite.
Raftul de sticlă are încorporat un dispozitiv
cu fante (reglabile prin intermediul unei
manete glisante), care permite reglarea
umidităţii în sertarul (sertarele) de legume.
Pentru a efectua aceste reglări, procedaţi
după cum urmează: ridicaţi treptat suportul
până când rămâne liber, după care îl
repoziţionaţi după cum doriţi.
Rafturi detaşabile
Când fantele de ventilaţie sunt închise:
1
conţinutul natural de umezeală al
alimentelor din compartimentele pentru
fructe şi legume este păstrat un timp mai
îndelungat.
Când fantele de ventilaţie sunt deschise:
2
o circulaţie mai mare de aer are ca rezultat
un conţinut mai redus de umiditate a aerului
în compartimentele pentru fructe şi legume.
Compartimentul cu temperatură joasă
Sertarul este adecvat pentru păstrarea
alimentelor proaspete precum peşte, carne,
43
ROMÂNA
fructe de mare deoarece temperatura este
mai scăzută decât în restul frigiderului.
Pentru a scoate din frigider Compartimentul
cu temperatură joasă urmaţi paşii de mai
jos:
1. Scoateţi din frigider sertarul pentru
legume.
4. Înclinaţi în jos modulul pentru a-l scoate
din frigider.
2. Ridicaţi Compartimentul cu temperatură
joasă şi scoateţi capacul de sticlă cu
controlul umidităţii de sub acesta.
Sertarul pentru legume
3. Ţineţi sertarul împreună cu capacul de
sticlă al Compartimentului cu
temperatură joasă şi trageţi-le spre dvs.
Sertarul este potrivit pentru păstrarea
fructelor şi legumelor.
Există un grilaj pe fundul sertarului, pentru a
separa legumele şi fructele de umiditatea
care s-ar putea forma pe partea inferioară
a suprafeţei.
Raftul glisant
Partea superioară a sertarului cu legume
este dotată cu un raft glisant care
44
ROMÂNA
găzduieşte două cutii detaşabile. Acesta
poate fi repoziţionat în funcţie de nevoi
pentru o accesibilitate mai bună.
Răcire cu ventilator
pentru depozitarea pe termen lung a
alimentelor congelate.
Pentru a congela alimente proaspete,
activaţi Funcţia Congelare rapidă cu cel
puţin 24 ore înainte de a introduce
alimentele de congelat în compartimentul
congelator.
Puneţi alimentele proaspete ce urmează a
fi congelate în compartimentul de sus.
Dacă este necesar, dispozitivul se activează
automat, de exemplu pentru o recuperare
rapidă a temperaturii după deschiderea
uşii sau când temperatura ambiantă este
ridicată.
Ventilatorul funcţionează doar
atunci când uşa este închisă.
Ventilatorul se activează singur în
următoarele situaţii:
• atunci când Funcţia Cumpărături este
activată - ventilatorul funcţionează pe
toată durata Funcţiei Cumpărături
• atunci când temperatura mediului
ambiant depăşeşte 32°C
• atunci când deschiderea uşii a dereglat
temperatura din compartimentul frigider
Dacă funcţia este activată
automat, indicatorul Răcire cu
ventilator nu este afişat.
Dacă funcţia este activată
automat, nu o puteţi opri.
Ventilatorul se va dezactiva
singur.
Pentru a porni manual dispozitivul,
consultaţi „Funcţia Răcire cu ventilator”.
Congelarea alimentelor proaspete
Compartimentul congelator este adecvat
pentru congelarea alimentelor proaspete şi
Cantitatea maximă de alimente care poate
fi congelată într-o perioadă de 24 de ore
este specificată pe plăcuţa cu datele
tehnice, o etichetă situată în interiorul
frigiderului.
Procesul de congelare durează 24 de ore:
în acest interval de timp nu mai puneţi alte
alimente la congelat.
După 24 de ore, atunci când procesul de
congelare s-a finalizat, dezactivaţi Funcţia
Congelare rapidă (consultaţi „Funcţia
Congelare rapidă”).
Calendar de congelare
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Simbolurile indică diferite tipuri de alimente
congelate.
Numerele indică durata de conservare, în
luni, pentru tipul respectiv de alimente
congelate. Valabilitatea valorii superioare
sau inferioare a duratei de conservare
indicate depinde de calitatea alimentelor şi
de tratamentul aplicat acestora înainte de
congelare.
ROMÂNA
45
Depozitarea preparatelor congelate
Producerea cuburilor de gheaţă
La prima pornire sau după o perioadă de
neutilizare, înainte de a introduce
alimentele în compartiment, lăsaţi aparatul
să funcţioneze timp de cel puţin 12 ore cu
Funcţia Congelare rapidă activată.
Acest aparat este dotat cu tăviţă pentru
producerea cuburilor de gheaţă.
În cazul dezgheţării accidentale,
de exemplu din cauza unei
întreruperi a curentului, dacă
curentul a fost întrerupt mai mult
timp decât valoarea indicată în
tabelul cu caracteristicile tehnice
din paragraful "Timpul de
atingere a condiţiilor normale de
funcţionare", alimentele
decongelate trebuie consumate
rapid sau trebuie gătite imediat
şi apoi recongelate (după ce sau răcit).
Dezgheţarea
Alimentele congelate, înainte de a fi
utilizate, pot fi dezgheţate în
compartimentul frigider sau la temperatura
camerei, în funcţie de timpul de care
dispuneţi pentru această operaţiune.
1. Umpleţi tăviţa cu apă.
2. Puneţi tăviţa în compartimentul
congelator
ATENŢIE! Nu folosiţi instrumente
metalice pentru a scoate tăviţa
din congelator.
ATENŢIE! Nu atingeţi aparatul cu
mâinile ude deoarece acestea se
pot lipi de suprafaţa internă.
Blocuri de congelare
Două blocuri de congelare sunt puse în
congelator. Acestea au rolul de a mări
intervalul de timp în care alimentele vor fi
păstrate în eventualitatea unei întreruperi a
curentului sau a unei defecţiuni.
ATENŢIE! Nu deschideţi şi nu
consumaţi conţinutul blocurilor de
congelare.
Bucăţile mici pot fi gătite congelate, direct
din congelator: în acest caz, durata de
gătire va fi mai mare.
Informaţii şi sfaturi
Sunete normale în timpul funcţionării:
Următoarele sunete sunt normale pe durata
funcţionării:
• Un sunet slab ca un clipocit sau fierbere
de la bobine atunci când agentul
refrigerant este pompat.
• Un sunet ca un bâzâit sau de pulsare de
la compresor când agentul refrigerant
este pompat.
• Un zgomot brusc de fisurare din
interiorul aparatului cauzat de dilatarea
termică (un fenomen fizic natural care nu
este periculos).
• Un clic slab de la regulatorul de
temperatură atunci când compresorul
porneşte sau se opreşte.
ROMÂNA
Recomandări pentru economisirea
energiei
• Nu deschideţi uşa prea des şi nu o lăsaţi
deschisă mai mult decât este absolut
necesar.
• Nu scoateţi blocurile pentru răcire din
coşul congelatorului.
Recomandări pentru conservarea
alimentelor proaspete
• Nu puneţi alimente calde şi nu păstraţi
lichide care se evaporă în frigider.
• Acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai ales
dacă au un miros puternic.
• Poziţionaţi alimentele astfel încât aerul
să poată circula liber în jurul lor.
Recomandări privind păstrarea în frigider
Recomandări utile:
• Carne (toate tipurile): ambalaţi într-un
ambalaj adecvat şi puneţi pe raftul de
sticlă, deasupra sertarului pentru
legume. Depozitaţi carnea pentru cel mul
1-2 zile.
• Alimente gătite, gustări reci: acoperiţi şi
puneţi pe orice raft.
• Legume şi fructe: spălaţi bine şi puneţi
într-un sertar special. Bananele, cartofii,
ceapa şi usturoiul nu trebuie păstrate în
frigider dacă nu sunt ambalate.
• Unt şi brânză: puneţi într-un recipient
special etanş sau împachetaţi într-o folie
de aluminiu sau pungă de polietilenă
pentru a nu permite pe cât posibil
contactul cu aerul.
• Sticle: închideţi cu un capac şi puneţi pe
raftul pentru sticle de pe uşă sau (dacă
există) suportul pentru sticle.
Recomandări privind congelarea
• Congelaţi numai alimente de calitate
superioară, proaspete şi bine curăţate.
46
• Pentru o congelare şi dezgheţare mai
eficientă, împărţiţi alimentele în porţii
mici.
• Înveliţi alimentele în foile de aluminiu sau
polietilenă. Pachetele trebuie să fie
închise ermetic.
• Pentru a evita creşterea în temperatură
a alimentelor deja congelate, nu puneţi
alimente proaspete necongelate direct
lângă cele congelate.
• Alimentele fără grăsime se păstrează
mai bine şi pe o perioadă mai
îndelungată decât cele grase. Sarea
reduce perioada de păstrare a
alimentelor.
• Nu consumaţi cuburile de gheaţă, apa
îngheţată sau îngheţata imediat după ce
le-aţi scos din congelator. Pericol de
degerare.
• Pentru a putea ţine evidenţa perioadei
de depozitare se recomandă să notaţi
data congelării pe fiecare pachet.
Recomandări pentru stocarea alimentelor
congelate
• Asiguraţi-vă că alimentele congelate
comercial au fost păstrate în mod
corespunzător în magazin.
• Asiguraţi-vă că alimentele congelate
sunt transferate din magazin în
congelator cât mai repede posibil.
• După dezgheţare, alimentele se
deteriorează rapid şi nu mai pot fi
congelate din nou.
• Nu depăşiţi perioada de păstrare
indicată de producătorul alimentelor.
• Nu depozitaţi în compartimentul
congelator recipientele din sticlă care
conţin lichide deoarece acestea se pot
sparge.
47
ROMÂNA
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Avertismente generale
ATENŢIE! Scoateţi ştecherul din
priză înainte de a efectua orice
operaţie de întreţinere
Acest aparat conţine
hidrocarburi în unitatea de
răcire; prin urmare întreţinerea şi
reîncărcarea trebuie efectuate
numai de tehnicieni autorizaţi.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o
soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi
ştergeţi-le pentru a vă asigura că sunt
curate.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o perie
condensatorul şi compresorul din
spatele aparatului.
Astfel se vor îmbunătăţi performanţele
aparatului şi se va economisi energia.
Dezgheţarea frigiderului
Accesoriile şi celelalte piese ale
aparatului nu sunt adecvate
pentru a fi spălate în maşina de
spălat vase.
Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima
oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile
interne cu apă călduţă şi cu săpun neutru
pentru a înlătura mirosul specific de produs
nou, după care uscaţi bine.
ATENŢIE! Nu folosiţi detergenţi,
pulberi abrazive, agenţi de
curăţare pe bază de clor sau ulei
deoarece vor deteriora stratul
acoperitor.
Curăţarea periodică
ATENŢIE! Nu trageţi, nu
deplasaţi şi nu deterioraţi
conductele şi/sau cablurile din
interiorul aparatului.
ATENŢIE! Nu deterioraţi sistemul
de răcire.
Gheaţa este eliminată automat din
evaporatorul compartimentului frigider de
fiecare dată când se opreşte motorul
compresorului, în timpul utilizării normale.
Apa rezultată din dezgheţare se scurge
printr-un canal într-un recipient special
situat în spatele aparatului, deasupra
compresorului motorului, de unde se
evaporă.
Este necesară curăţarea periodică a
orificiului de evacuare a apei rezultate din
dezgheţare, situat in mijlocul canalului de
colectare din compartimentul frigider,
pentru ca apa să nu dea pe dinafară şi să
nu se scurgă peste alimente.
În acest scop aveţi în punga cu accesorii
dispozitivul de curăţare a tubului.
ROMÂNA
48
Decongelarea congelatorului
În compartimentul congelatorului nu se
formează gheaţa. Acest lucru înseamnă că
gheaţa nu se acumulează în timpul
funcţionării, nici pe pereţii interni, nici pe
alimente.
Perioadele de nefuncţionare
Atunci când aparatul nu este utilizat
perioade îndelungate, luaţi următoarele
măsuri de precauţie:
2. Scoateţi toate alimentele.
3. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
4. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a
preveni formarea mirosurilor neplăcute.
ATENŢIE! Dacă doriţi să
menţineţi aparatul pornit, rugaţi
pe cineva să-l verifice din când în
când pentru ca alimentele din
interior să nu se strice în cazul
unei pene de curent.
Vă recomandăm să activaţi
Funcţia Vacanţă.
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
Depanare
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este oprit.
Porniţi aparatul.
Aparatul nu funcţionează.
Ştecherul nu este introdus
corect în priză.
Introduceţi ştecherul corect în
priză.
Aparatul nu funcţionează.
Nu există tensiune la priză. Conectaţi alt aparat electric la
priză. Contactaţi un electrician
calificat.
Aparatul face zgomot.
Aparatul nu este aşezat
corect.
Verificaţi dacă aparatul este
stabil.
Este activată o alarmă sonoră sau vizuală.
Aparatul a fost pornit recent sau temperatura încă
este prea ridicată.
Consultaţi capitolul „Alarmă
pentru temperatură ridicată”.
Este activată o alarmă sonoră sau vizuală.
Uşa a fost uitată deschisă.
Închideţi uşa. Consultaţi paragraful „Alarma pentru uşă
deschisă”.
ROMÂNA
Problemă
Este activată o alarmă sonoră sau vizuală.
49
Cauză posibilă
Temperatura din aparat
este prea mare.
Soluţie
Contactaţi un electrician calificat sau contactaţi cel mai
apropiat Centru de service autorizat.
Pe Afişajul pentru tempera- Problemă cu senzorul de
tură apare un simbol drep- temperatură.
tunghiular sau pătrat în locul
numerelor.
Contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat
(sistemul de răcire va menţine
în continuare alimentele reci,
dar reglarea temperaturii nu
va fi posibilă).
Becul nu funcţionează.
Becul se află în modul aşteptare.
Închideţi şi deschideţi uşa.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
Compresorul funcţionează
continuu.
Temperatura nu este setată corect.
Consultaţi capitolul „Funcţionarea”.
Compresorul funcţionează
continuu.
Au fost introduse prea
multe alimente în acelaşi
timp.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi
verificaţi din nou temperatura.
Compresorul funcţionează
continuu.
Temperatura camerei este
prea mare.
Consultaţi desenul cu clasa climatică de pe plăcuţa cu date
tehnice.
Compresorul funcţionează
continuu.
Alimentele introduse în
aparat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura camerei înainte de a le introduce
în aparat.
Compresorul funcţionează
continuu.
Uşa nu este închisă corect.
Consultaţi secţiunea „Închiderea uşii”.
Compresorul funcţionează
continuu.
Funcţia Congelare rapidă
este activată.
Consultaţi paragraful „Funcţia
Congelare rapidă”.
Compresorul funcţionează
continuu.
Funcţia Cumpărături este
activată.
Consultaţi paragraful „Funcţia
Cumpărături”.
ROMÂNA
Problemă
50
Cauză posibilă
Soluţie
Compresorul nu porneşte
Acest lucru este normal, nu Compresorul porneşte după
imediat după pornirea Func- a survenit nici o eroare.
un timp.
ţiei Congelare rapidă sau
după schimbarea temperaturii.
Compresorul nu porneşte
Acest lucru este normal, nu Compresorul porneşte după
imediat după pornirea Func- a survenit nici o eroare.
un timp.
ţiei Cumpărături sau după
schimbarea temperaturii.
În frigider curge apă.
Alimentele pot împiedica
scurgerea apei respective
în colector.
Asiguraţi-vă că alimentele nu
ating peretele din spate.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei
Puneţi tubul de drenare a apei
rezultate din topire nu este rezultate din topire în tăviţa
conectat la tăviţa de eva- de evaporare.
porare situată pe compresor.
Temperatura nu poate fi setată.
Funcţia Cumpărături este
activată.
Dezactivaţi manual Funcţia
Cumpărături sau aşteptaţi
până când funcţia se dezactivează automat pentru a seta
temperatura. Consultaţi paragraful „Funcţia Cumpărături”.
Temperatura nu poate fi setată.
Funcţia Congelare rapidă
este activată.
Dezactivaţi manual Funcţia
Congelare rapidă sau aşteptaţi până când funcţia se dezactivează automat pentru a
seta temperatura. Consultaţi
paragraful „Funcţia Congelare
rapidă”.
DEMO apare pe afişaj.
Aparatul este în modul de- Ţineţi apăsat OK timp de
monstrativ.
aproximativ 10 secunde până
când este emis un sunet lung şi
afişajul se stinge pentru scurt
timp.
ROMÂNA
Problemă
51
Cauză posibilă
Soluţie
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Regulatorul de temperatură nu este setat corect.
Setaţi o temperatură mai mare/mai mică.
Porniţi ventilatorul.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Uşa nu este închisă corect.
Consultaţi secţiunea „Închiderea uşii”.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Temperatura alimentelor
este prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimentelor să scadă până la temperatura camerei înainte de stocare.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Au fost introduse prea
multe alimente în acelaşi
timp.
Introduceţi mai puţine alimente în acelaşi timp.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Uşa a fost deschisă prea
des.
Deschideţi uşa doar dacă este
necesar.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Funcţia Congelare rapidă
este activată.
Consultaţi paragraful „Funcţia
Congelare rapidă”.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Funcţia Cumpărături este
activată.
Consultaţi paragraful „Funcţia
Cumpărături”.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Aerul rece nu circulă în
aparat.
Asiguraţi circulaţia aerului rece prin aparat.
Există prea multă apă condensată pe peretele din
spate al frigiderului.
Uşa a fost deschisă prea
frecvent.
Deschideţi uşa doar atunci
când este necesar.
Există prea multă apă condensată pe peretele din
spate al frigiderului.
Uşa nu a fost închisă complet.
Asiguraţi-vă că uşa este complet închisă.
Există prea multă apă condensată pe peretele din
spate al frigiderului.
Alimentele depozitate nu
sunt ambalate.
Împachetaţi alimentele în ambalaje adecvate înainte de a
le depozita în aparat.
Uşa nu se deschide uşor.
Aţi încercat să re-deschiAşteptaţi câteva secunde
deţi uşa imediat după ce a înainte de a închide şi re-desfost închisă.
chide uşa.
ROMÂNA
Dacă aparatul tot nu
funcţionează corespunzător
după verificările de mai sus,
contactaţi Centrul de service
autorizat. Lista centrelor se
găseşte la sfârşitul acestui
manual.
Înlocuirea becului
Aparatul este echipat cu o sursă de lumină
interioară de tip LED cu o durată mare de
funcţionare.
52
Doar personalul de service poate înlocui
dispozitivul de iluminat. Contactaţi centrul
de service autorizat.
Închiderea uşii
1. Curăţaţi garniturile uşii.
2. Dacă este nevoie, reglaţi uşa. Consultaţi
instrucţiunile de montare.
3. Dacă este nevoie, înlocuiţi garniturile
defecte ale uşii. Contactaţi centrul de
service autorizat.
Date tehnice
Categoria produsului
Tipul produsului
Frigider - Congelator
Tipul instalării
Doar încastrat
Dimensiunile produsului
Înălţime
1884 mm
Lăţime
540 mm
Adâncime
549 mm
Volum net
Frigider
213 Litri
Congelator
60 Litri
Sistemul de decongelare
Frigider
automată
Congelator
automată
Număr de stele
Perioada de atingere a condiţiilor normale de
funcţionare
21 ore
Capacitate de congelare
10 kg/24h
53
0,644 kWh/24h
Nivel de zgomot
39 dB(A)
Clasa energetică
A++
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
Informaţiile tehnice (inclusiv numărul de serie)
sunt specificate pe plăcuţa cu date tehnice,
aflată pe partea stângă în interiorul
aparatului, şi pe eticheta energetică.
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
XX h
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
XXXXXXXXX
xxxxx
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXX XXX XXX
XX/X/XX/X
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
TYPE-TYP
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
xxxxxxxxx
SER.N.
PQM
Consum de energie
xxxx
ROMÂNA
XXXXXXXX
TYPE I
XXX W
Informaţii privind mediul
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
marcate cu acest simbol împreună cu
deşeurile menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
GARANŢIA IKEA
Cât timp este valabilă garanţia IKEA?
Cine va executa reparaţiile?
Această garanţie este valabilă timp de 5
ani de la data cumpărării iniţiale a
aparatului dv. de la IKEA. Este necesar
bonul fiscal iniţial pentru dovedirea
achiziţiei. Dacă se efectuează lucrări de
service în baza garanţiei, acest lucru nu va
extinde perioada de garanţie pentru
aparat.
Furnizorul de asistenţă IKEA va furniza
asistenţă prin centrele sale de asistenţă sau
prin reţeaua de parteneri autorizaţi pentru
asistenţă.
Ce anume acoperă această garanţie?
Această garanţie acoperă defecţiunile
aparatului, care au fost cauzate de defecte
54
ROMÂNA
din fabricaţie sau de defecţiuni ale
materialului, apărute de la data cumpărării
de la IKEA. Această garanţie se aplică
numai pentru uzul casnic. Excepţiile sunt
specificate sub titlul “Ce anume nu este
acoperit de această garanţie?” În timpul
perioadei de garanţie, costurile pentru
remedierea defecţiunilor, de ex. reparaţii,
piese, manoperă şi deplasare, vor fi
acoperite, cu condiţia ca aparatul să fie
accesibil pentru reparaţii fără cheltuieli
speciale, iar defecţiunea să fie cauzată de
un defect din construcţie sau de un defect al
materialelor, acoperit de garanţie. În aceste
condiţii sunt aplicabile liniile directoare EU
(Nr. 99/44/EG) şi reglementările locale
respective. Piesele înlocuite devin
proprietatea firmei IKEA.
Ce va face IKEA pentru a corecta
problema?
Furnizorul de asistenţă desemnat de IKEA
va examina produsul şi va hotărî, la
discreţia sa, dacă este acoperit de această
garanţie. Dacă se consideră că produsul
este acoperit, furnizorul de asistenţă IKEA
sau partenerii autorizaţi pentru asistenţă,
prin centrele lor de asistenţă, la discreţia
lor, fie vor repara produsul defect, fie îl vor
înlocui cu acelaşi produs sau cu altul
comparabil.
Ce anume nu este acoperit de această
garanţie?
• Uzura normală.
• Deteriorările deliberate sau din
neglijenţă, deteriorările cauzate de
nerespectarea instrucţiunilor de
funcţionare, instalarea incorectă sau
conectarea la o tensiune greşită,
deteriorările cauzate de reacţii chimice
sau electro-chimice, deteriorările
provocate de rugină, coroziune sau apă,
inclusiv, dar nu limitat la acestea,
deteriorările cauzate de conţinutul
excesiv de calcar din apa de alimentare,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
deteriorările cauzate de condiţiile de
mediu anormale.
Piesele consumabile, inclusiv bateriile şi
becurile.
Piesele nefuncţionale şi decorative, care
nu afectează utilizarea normală a
aparatului, inclusiv zgârieturile şi
posibilele diferenţe de culoare.
Deteriorările accidentale cauzate de
obiecte sau substanţe străine şi
curăţarea sau deblocarea filtrelor, a
sistemelor de evacuare sau a sertarelor
pentru detergent.
Deteriorarea următoarelor piese:
vitroceramică, accesorii, coşurile de vase
şi de tacâmuri, ţevile de alimentare şi de
evacuare, garnituri de etanşare, becuri şi
capace de becuri, ecrane, butoane,
carcase şi piese ale carcaselor. Cu
excepţia cazurilor în care se
demonstrează că aceste deteriorări au
fost cauzate de defecte din fabricaţie.
Cazurile în care nu s-a găsit nicio
defecţiune în timpul vizitei tehnicianului.
Reparaţiile care nu au fost executate de
furnizorii de asistenţă desemnaţi de noi
şi/sau de un partener contractual
autorizat pentru asistenţă, sau pentru
care s-au folosit piese de schimb
neoriginale.
Reparaţiile cauzate de o instalare
defectuoasă sau care nu este conformă
cu specificaţiile.
Utilizarea aparatului în mediu noncasnic, de ex. utilizarea profesională.
Deteriorările din cauza transportului.
Dacă un client transportă produsul la
domiciliul propriu sau la o altă adresă,
IKEA nu răspunde pentru nici un fel de
deteriorare care poate apărea pe
durata transportului. Totuşi, dacă IKEA
livrează produsul la adresa clientului,
atunci deteriorarea produsului care
apare pe durata acestei livrări va fi
acoperită de această garanţie.
Costul pentru efectuarea instalării iniţiale
a aparatului IKEA. Pe de altă parte,
dacă un furnizor de servicii IKEA sau
ROMÂNA
partenerul său autorizat de service
repară sau înlocuieşte aparatul în
conformitate cu termenii acestei garanţii,
furnizorul de servicii sau partenerul său
autorizat de service va reinstala
aparatul reparat sau va instala piesa de
schimb, dacă este necesar.
Această restricţie nu se aplică operaţiunilor
corecte efectuate de un specialist calificat,
care a folosit piesele noastre originale,
pentru a adapta aparatul la specificaţiile
de siguranţă tehnică din altă ţară a UE.
Cum se aplică legea din ţara de utilizare
Garanţia IKEA vă acordă drepturi legale
specifice, care acoperă sau depăşesc
cerinţele legilor locale, care pot varia de la
o ţară la alta.
55
• racordările la electricitate (dacă
maşina este livrată fără ştecher şi
cablu), la apă şi la gaz, deoarece
acestea trebuie efectuate de un
tehnician specializat de la serviciul
de asistenţă.
3. a cere lămuriri despre conţinutul
manualului utilizatorului şi despre
specificaţiile aparatului IKEA.
Pentru a vă putea asigura cea mai bună
asistenţă, vă rugăm să citiţi cu atenţie
Instrucţiunile de Asamblare şi/sau secţiunea
din Manualul Utilizatorului din această
broşură, înainte de a ne contacta.
Cum ne puteţi contacta dacă aveţi nevoie
de asistenţa noastră
Zona de validitate
Pentru aparatele care sunt cumpărate într-o
ţară a UE şi sunt duse în altă ţară a UE,
asistenţa va fi furnizată în cadrul condiţiilor
de garanţie normale în noua ţară.
Obligaţia de a asigura asistenţă în cadrul
garanţiei există doar dacă:
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu specificaţiile tehnice din
ţara în care se solicită cererea de
garanţie;
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu Instrucţiunile de
Asamblare şi Informaţiile privind
siguranţa din Manualul Utilizatorului;
Centrul de service autorizat pentru
aparatele IKEA:
Vă rugăm nu ezitaţi să contactaţi centrul de
service autorizat IKEA pentru:
1. a face o solicitare în condiţiile acestei
garanţii;
2. a cere lămuriri despre instalarea
aparatului IKEA în mobila de bucătărie
specială IKEA. Asistenţa nu furnizează
lămuriri legate de:
• instalarea generală a bucătăriei
IKEA;
Vă rugăm consultaţi ultima pagină a acestui
manual pentru lista completă de contact
IKEA şi numerele de telefon naţionale
corespunzătoare.
Entru a vă putea oferi un serviciu
mai rapid, vă recomandăm să
utilizaţi numerele de telefon
speciale, din lista de la sfârşitul
acestui manual. Consultaţi
întotdeauna numerele indicate în
broşura aparatului specific
pentru care aveţi nevoie de
asistenţă. Înainte de a ne apela
trebuie să aveţi la îndemână
numărul articolului IKEA (codul
din 8 cifre) şi numărul de serie
(codul din 8 cifre care se găseşte
pe plăcuţa cu caracteristicile
tehnice) aferent aparatului
pentru care solicitaţi asistenţă.
ROMÂNA
PĂSTRAŢI BONUL DE
CUMPĂRARE!
Este dovada dv. de cumpărare şi
este necesar pentru aplicarea
garanţiei. Atenţie, pe chitanţă se
găseşte atât numele articolului
IKEA, cât şi numărul (un cod de 8
cifre) pentru fiecare dintre
aparatele cumpărate.
Mai aveţi nevoie de ajutor?
Pentru orice întrebare care nu are legătură
cu service-ul aparatelor dvs., vă rugăm
contactaţi call center-ul celui mai apropiat
magazin IKEA. Vă recomandăm să citiţi cu
atenţie documentaţia aparatului înainte de
a ne contacta.
56
57
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
58
59
222377125-A-292019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2089057-3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising