IKEA KÖLDGRADER Handleiding

IKEA KÖLDGRADER Handleiding | Manualzz
GR
KÖLDGRADER
NL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον
πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης
της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.
NEDERLANDS
Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u de volledige
lijst van door IKEA erkende servicebedrijven voor aftersales met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
NEDERLANDS
4
31
4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Περιγραφή προϊόντος
Λειτουργία
Καθημερινή χρήση
4
6
8
9
10
14
Υποδείξεις και συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Περιβαλλοντικα θεματα
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
19
20
22
26
27
28
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν
είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημίες που είναι
αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να
φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με
εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
μεταξύ 3 και 8 ετών και από άτομα με εκτεταμένες και
περίπλοκες αναπηρίες αν έχουν λάβει σωστές οδηγίες.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν
μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
5
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες
εφαρμογές, όπως:
– Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
– Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα
περιβάλλοντα στέγασης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα
ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την
εντοιχισμένη κατασκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή
διαφορετικά τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας
απόψυξης από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές
στο εσωτερικό του θαλάμου αποθήκευσης τροφίμων της
συσκευής, εκτός αν είναι συσκευές οι οποίες προτείνονται για
αυτή τη χρήση από τον κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθάρισμα
της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί.
Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ με
εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
6
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της συσκευής
πρέπει να εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή προτού
την τοποθετήσετε στην κατασκευή
εντοιχισμού.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.
• Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα
γύρω από τη συσκευή.
• Στην πρώτη εγκατάσταση ή μετά από
αναστροφή της πόρτας, περιμένετε
τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη
συσκευή στην παροχή ρεύματος. Αυτό
είναι απαραίτητο για να μπορέσει το λάδι
να επιστρέψει στον συμπιεστή.
• Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε
ενέργεια στη συσκευή (π.χ. αναστροφή
της πόρτας), αποσυνδέστε το φις από την
πρίζα.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε
σώματα θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους
ή εστίες μαγειρέματος.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση
όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
• Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε
μέρη με πολύ υγρασία ή κρύο.
• Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την
ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος
για να μη χαράξετε το δάπεδο.
• Η συσκευή περιέχει μια σακούλα με
αφυγραντική ουσία. Αυτό δεν είναι
παιχνίδι. Αυτό δεν είναι φαγητό. Να
απορριφθεί άμεσα.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την
τοποθέτηση της συσκευής
φροντίστε το καλώδιο
τροφοδοσίας να μην πιαστεί ή
υποστεί ζημιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη
χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι
συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά
της ηλεκτροπληξίας.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις
τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας,
συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή με
ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των
ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να
παραμένει χαμηλότερα από το ύψος του
φις τροφοδοσίας.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
7
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων,
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αέριο,
ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με
υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής
συμβατότητας. Προσέχετε να μην προκληθεί
ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού που
περιέχει ισοβουτάνιο.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές
(π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη συσκευή,
εκτός αν αναφέρονται ως κατάλληλες για
τον σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.
• Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών
ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε τον χώρο.
• Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να
έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη
της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στον
θάλαμο του καταψύκτη. Στον θάλαμο του
καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα
δοχεία αυτών των ποτών.
• Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
• Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον
συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι
ζεστά.
• Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή νωπά,
μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε προϊόντα
από τον θάλαμο του καταψύκτη.
• Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που
έχετε αποψύξει.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης
στη συσκευασία των κατεψυγμένων
τροφίμων.
Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
• Ο τύπος λαμπτήρα που χρησιμοποιείται
για αυτή τη συσκευή προορίζεται μόνο
για οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
• Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα.
Η συντήρηση και η αναπλήρωση του
ψυκτικού υγρού της μονάδας πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από
εξειδικευμένο άτομο.
• Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση
της συσκευής και, αν απαιτείται,
καθαρίζετέ την. Εάν η αποστράγγιση
είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης
συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της
συσκευής.
Σέρβις
• Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
απορρίψτε το.
8
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί ο
εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη
συσκευή.
• Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα
μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής είναι
φιλικά προς το όζον.
• Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο
αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές
αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη
σωστή απόρριψη της συσκευής.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της
ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά
στον εναλλάκτη θερμότητας.
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Κλιματική Θερμοκρασία περιβάλλοντος
κατηγορία
T
Θέση
Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης για την
εγκατάσταση.
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση,
τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές
θερμότητας, όπως καλοριφέρ, λέβητες,
άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο
αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω από το πίσω μέρος του θαλάμου.
Τοποθέτηση
Η συσκευή αυτή πρέπει να εγκατασταθεί σε
στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο
όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος
αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που
αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών της συσκευής:
Κλιματική Θερμοκρασία περιβάλλοντος
κατηγορία
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
+16°C έως + 43°C
Μπορεί να παρουσιαστούν
λειτουργικά προβλήματα σε
ορισμένους τύπους μοντέλων
όταν λειτουργούν εκτός αυτού
του εύρους. Η σωστή λειτουργία
μπορεί να διασφαλιστεί μόνο
εντός του καθορισμένου εύρους
θερμοκρασίας. Εάν έχετε
αμφιβολίες σχετικά με το μέρος
τοποθέτησης της συσκευής,
απευθυνθείτε στον πωλητή, την
εξυπηρέτηση πελατών μας ή στο
πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η
τάση και η συχνότητα που αναγράφονται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της
παροχής σας.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το φις
του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια
επαφή για το σκοπό αυτό. Εάν η πρίζα δεν
είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια
μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους
τρέχοντες κανονισμούς, αφού
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9
συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις
Οδηγίες της ΕΟΚ.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω
προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατασκευαστής
δεν φέρει καμία ευθύνη.
Περιγραφή προϊόντος
1
2
12
3
11
10
4
9
5
8
7
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ψύξη με ανεμιστήρα με λυχνία LED
Πίνακας χειριστηρίων
Ράφια πόρτας
Ράφι μπουκαλιών
Συρτάρι λαχανικών
Συρτάρια καταψύκτη
Συρτάρι κατάψυξης
Συρόμενο ράφι με δοχεία
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
10 Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας
11 Εκτεινόμενο μισό ράφι
12 Γυάλινα ράφια
Λιγότερο ψυχρή ζώνη
Ζώνη ενδιάμεσης θερμοκρασίας
Ψυχρότερη ζώνη
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
10
Λειτουργία
Πίνακας χειριστηρίων
1
8
7
1 Οθόνη
2 Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
καταψύκτη
3 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας
καταψύκτη
4 Κουμπί OK
6
5
5
6
7
8
4
3
2
Κουμπί Λειτουργία
Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας ψυγείου
Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας ψυγείου
Κουμπί ON/OFF
Οθόνη
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
Ενεργοποίηση της συσκευής
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
A. Ένδειξη θαλάμου ψυγείου
B. Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου και
ένδειξη χρονοδιακόπτη
C. Ένδειξη Off ψυγείου
D. Ένδειξη Λειτουργίας Νέες προμήθειες
E. Ένδειξη Λειτουργίας Διακοπές
F. Ένδειξη Λειτουργίας Ταχεία Κατάψυξη
G. Ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη
H. Ένδειξη θαλάμου καταψύκτη
I. Ένδειξη συναγερμού
J. Ένδειξη Λειτουργίας Κλείδωμα
Ασφαλείας για Παιδιά
K. Ένδειξη Λειτουργίας Ψύξη Μπουκαλιών
L. Ένδειξη Λειτουργίας Ψύξη με
ανεμιστήρα
1. Πιέστε το κουμπί 8 ON/OFF, εάν η
οθόνη είναι σβηστή.
Η ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζει την
καθορισμένη θερμοκρασία.
11
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα,
ενδέχεται να τεθεί σε λειτουργία ο
ηχητικός συναγερμός.
Για πληροφορίες σχετικά με τη σίγαση
του συναγερμού, ανατρέξτε στην
ενότητα «Συναγερμός υψηλής
θερμοκρασίας».
Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "DEMO" στην
οθόνη, η συσκευή βρίσκεται σε
κατάσταση επίδειξης. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων...».
Για να επιλέξετε διαφορετική
καθορισμένη θερμοκρασία,
ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση
θερμοκρασίας».
Απενεργοποίηση της συσκευής
Πιέστε το κουμπί 8 ON/OFF για 3
δευτερόλεπτα.
Η οθόνη σβήνει.
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το
ρεύμα, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας
από την πρίζα.
Ενεργοποίηση του ψυγείου
1. Πιέστε ένα από τα κουμπιά
θερμοκρασίας ψυγείου.
Ή:
1. Πιέστε το κουμπί 5 Λειτουργία, έως
ότου αρχίσει να αναβοσβήνει το
εικονίδιο Off ψυγείου.
2. Πιέστε το κουμπί 4 OK για
επιβεβαίωση.
3. Η ένδειξη Off ψυγείου σβήνει.
Για να επιλέξετε διαφορετική καθορισμένη
θερμοκρασία, ανατρέξτε στην ενότητα
«Ρύθμιση θερμοκρασίας».
Απενεργοποίηση του ψυγείου
1. Πιέστε το κουμπί 5 Λειτουργία έως
ότου εμφανιστεί το εικονίδιο Off
ψυγείου.
Η ένδειξη Off ψυγείου και η ένδειξη
θαλάμου ψυγείου αναβοσβήνουν.
2. Πιέστε το κουμπί 4 OK για
επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη Off ψυγείου.
Ρύθμιση θερμοκρασίας
1. Η καθορισμένη θερμοκρασία του
ψυγείου μπορεί να ρυθμιστεί πιέζοντας
τα κουμπιά ρύθμισης θερμοκρασίας.
Προεπιλεγμένη θερμοκρασία:
• +5°C για το ψυγείο
Η ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζει την
καθορισμένη θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία του θαλάμου ψυγείου
μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ +2°C και +8°C.
2. Η καθορισμένη θερμοκρασία του
καταψύκτη μπορεί να ρυθμιστεί
πιέζοντας τα κουμπιά ρύθμισης
θερμοκρασίας.
Προεπιλεγμένη θερμοκρασία:
• -18°C για τον καταψύκτη
Η ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζει την
καθορισμένη θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία του θαλάμου καταψύκτη
μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ -15°C και
-24°C.
Η καθορισμένη θερμοκρασία θα
επιτευχθεί εντός 24 ωρών. Η
καθορισμένη θερμοκρασία
παραμένει αποθηκευμένη ακόμα
και μετά από διακοπή ρεύματος.
Μενού λειτουργιών
Κάθε φορά που πιέζεται το κουμπί 5
Λειτουργία, μπορούν να ενεργοποιηθούν οι
ακόλουθες λειτουργίες:
•
•
•
•
Λειτουργία Νέες προμήθειες
Λειτουργία Διακοπές
Λειτουργία Ταχεία Κατάψυξη
Λειτουργία Κλείδωμα Ασφαλείας για
Παιδιά
• Λειτουργία Ψύξη Μπουκαλιών
• Λειτουργία Ψύξη με ανεμιστήρα
• Κανένα σύμβολο: Κανονική λειτουργία
12
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε
οποιαδήποτε λειτουργία
οποιαδήποτε στιγμή και να την
απενεργοποιήσετε πιέζοντας το
κουμπί 5 Λειτουργία αρκετές
φορές μέχρι να μην εμφανίζεται
κανένα εικονίδιο.
διάστημα, χωρίς να σχηματίζονται
δυσάρεστες οσμές.
Ο θάλαμος του ψυγείου πρέπει
να είναι άδειος όταν είναι
ενεργοποιημένη η Λειτουργία
Διακοπές.
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε στο ψυγείο μια
μεγάλη ποσότητα τροφίμων ταυτόχρονα, για
παράδειγμα μετά από επίσκεψη στο σούπερ
μάρκετ, συνιστάται η ενεργοποίηση της
Λειτουργίας Νέες προμήθειες για την πιο
γρήγορη ψύξη των προϊόντων και την
αποφυγή τυχόν θέρμανσης των υπόλοιπων
τροφίμων που βρίσκονται ήδη στο ψυγείο.
1. Πιέστε το κουμπί 5 Λειτουργία μέχρι να
εμφανιστεί το εικονίδιο Διακοπές.
Αναβοσβήνει η ένδειξη Διακοπές. Η ένδειξη
θερμοκρασίας του ψυγείου εμφανίζει την
καθορισμένη θερμοκρασία.
2. Πιέστε το κουμπί 4 OK για
επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη Διακοπές.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να σβήσει
η ένδειξη Διακοπές.
Η Λειτουργία Νέες προμήθειες
απενεργοποιείται αυτόματα μετά
από περίπου 6 ώρες.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
μεταβάλλοντας την καθορισμένη
θερμοκρασία για το ψυγείο.
Λειτουργία Νέες προμήθειες
1. Πιέστε το κουμπί Λειτουργία 5 μέχρι να
εμφανιστεί το εικονίδιο Νέες
προμήθειες.
Αναβοσβήνει η ένδειξη Νέες προμήθειες.
2. Πιέστε το κουμπί 4 OK για
επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη Νέες προμήθειες.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πριν
από την αυτόματη διακοπή της, επαναλάβετε
τη διαδικασία έως ότου η ένδειξη Νέες
προμήθειες σβήσει.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
μεταβάλλοντας την καθορισμένη
θερμοκρασία για το ψυγείο.
Λειτουργία Διακοπές
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να
διατηρείτε κλειστό και άδειο το ψυγείο όταν
απουσιάζετε σε διακοπές για μεγάλο
Λειτουργία Ταχεία Κατάψυξη
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα, θα
χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία
Ταχεία Κατάψυξη.
Η Λειτουργία Ταχεία Κατάψυξη
απενεργοποιείται αυτόματα μετά
από 52 ώρες.
1. Πιέστε το κουμπί 5 Λειτουργία μέχρι να
εμφανιστεί το εικονίδιο Ταχεία
Κατάψυξη.
Αναβοσβήνει η ένδειξη Ταχεία Κατάψυξη.
2. Πιέστε το κουμπί 4 OK για
επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη Ταχεία Κατάψυξη.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να σβήσει
η ένδειξη Ταχεία Κατάψυξη.
13
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η λειτουργία απενεργοποιείται
μεταβάλλοντας την καθορισμένη
θερμοκρασία για τον καταψύκτη.
Λειτουργία Κλείδωμα Ασφαλείας για
Παιδιά
Ενεργοποιήστε τη Λειτουργία Κλείδωμα
Ασφαλείας για Παιδιά για να κλειδώσετε τα
κουμπιά από ακούσια χρήση.
1. Πιέστε το κουμπί 5 Λειτουργία μέχρι να
εμφανιστεί το εικονίδιο Κλείδωμα
Ασφαλείας για Παιδιά.
Αναβοσβήνει η ένδειξη Κλείδωμα
Ασφαλείας για Παιδιά.
2. Πιέστε το κουμπί 4 OK για
επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη Κλείδωμα Ασφαλείας
για Παιδιά.
Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία
Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά,
επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να σβήσει
η ένδειξη Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά.
Λειτουργία Ψύξη Μπουκαλιών
Η Λειτουργία Ψύξη Μπουκαλιών μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση ενός
ηχητικού συναγερμού σε επιθυμητό χρόνο,
που είναι χρήσιμο όταν μια συνταγή απαιτεί
την ψύξη ενός μίγματος για ορισμένο
χρονικό διάστημα ή ως υπενθύμιση για
μπουκάλια που βρίσκονται στον καταψύκτη
για γρήγορη ψύξη.
1. Πιέστε το κουμπί 5 Λειτουργία μέχρι να
εμφανιστεί το εικονίδιο Ψύξη
Μπουκαλιών.
Ο χρονοδιακόπτης εμφανίζει τον
καθορισμένο χρόνο (30 λεπτά).
2. Πιέστε τα κουμπιά θερμοκρασίας 2 , 3
για να αλλάξετε τον καθορισμένο χρόνο
του Χρονοδιακόπτη από 1 έως 90 λεπτά.
Πιέστε το κουμπί 4 OK για
επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη Χρονοδιακόπτη (min).
Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης
αναβοσβήνει το εικονίδιο Ψύξη
Μπουκαλιών και ακούγεται ένας ηχητικός
συναγερμός. Εκείνη την ώρα, βγάλτε τα
προϊόντα που είχατε τοποθετήσει στη
συσκευή για να κρυώσουν και πιέστε το
κουμπί 5 Λειτουργία για να διακόψετε τον
ήχο και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Για να αλλάξετε τον χρόνο κατά τη διάρκεια
της αντίστροφης μέτρησης ή στο τέλος,
πιέστε ένα από τα κουμπιά θερμοκρασίας
2, 3.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανά
πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της
αντίστροφης μέτρησης, επαναλάβετε τη
διαδικασία έως ότου σβήσει η ένδειξη Ψύξη
Μπουκαλιών.
Λειτουργία Ψύξη με ανεμιστήρα
Ο θάλαμος του ψυγείου διαθέτει έναν
ανεμιστήρα που επιτρέπει την ταχεία ψύξη
των τροφίμων και διατηρεί μια πιο
ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας
στο εσωτερικό του.
1. Πιέστε το κουμπί 5 Λειτουργία μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη Ψύξη με
ανεμιστήρα.
Η ένδειξη Ψύξη με ανεμιστήρα αναβοσβήνει
για μερικά δευτερόλεπτα.
2. Πιέστε το κουμπί 4 OK για
επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη Ψύξη με ανεμιστήρα.
Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, επαναλάβετε τη διαδικασία
μέχρι να σβήσει η ένδειξη Ψύξη με
ανεμιστήρα.
Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας
Η αύξηση της θερμοκρασίας στον θάλαμο
του καταψύκτη (για παράδειγμα λόγω
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
14
προηγούμενης διακοπής ρεύματος ή επειδή
είναι ανοικτή η πόρτα) υποδεικνύεται με
ηχητικό συναγερμό και με τις ενδείξεις
συναγερμού και θερμοκρασίας καταψύκτη
που αναβοσβήνουν.
Για απενεργοποίηση του συναγερμού και
σίγαση του ηχητικού σήματος, πιέστε
οποιοδήποτε κουμπί. Η ένδειξη
θερμοκρασίας του καταψύκτη εμφανίζει για
λίγα δευτερόλεπτα τη μέγιστη θερμοκρασία
που επιτεύχθηκε. Στη συνέχεια, εμφανίζεται
ξανά η καθορισμένη θερμοκρασία.
φυσιολογικές συνθήκες και στη συνέχεια
σβήνει.
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας
Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για περίπου
5 λεπτά, ακούγεται ένας ηχητικός
συναγερμός και αναβοσβήνει η ένδειξη
συναγερμού.
Ο συναγερμός θα σταματήσει μόλις κλείσει
η πόρτα. Κατά τη διάρκεια του συναγερμού,
το ηχητικό σήμα μπορεί να απενεργοποιηθεί
πιέζοντας οποιοδήποτε κουμπί.
Η ένδειξη συναγερμού συνεχίζει να
αναβοσβήνει, έως ότου επανέλθουν οι
Καθημερινή χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Παγοκύστες
Αξεσουάρ
x2
Αβγοθήκη
Καθαριστής οπής
αποστράγγισης
x1
Παγοθήκη
x1
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην πετάξετε τον
καθαριστή καθώς θα χρειαστεί
για μελλοντική χρήση.
x1
15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ένδειξη θερμοκρασίας
Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις
προσαρμογές, κάντε τα εξής: τραβήξτε
σταδιακά το ράφι προς τα πάνω έως ότου
ελευθερωθεί, και στη συνέχεια τοποθετήστε
το εκ νέου όπως απαιτείται.
Μετακινούμενα ράφια
1
Η συσκευή αυτή πωλείται στη
Γαλλία.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς
που ισχύουν στη χώρα αυτή,
πρέπει να παρέχεται με μια ειδική
διάταξη (βλ. εικόνα)
τοποθετημένη στον κάτω θάλαμο
του ψυγείου για να υποδεικνύει
την πιο κρύα ζώνη του.
Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας
2
Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι
εφοδιασμένα με μια σειρά από ράγες, ώστε
να είναι δυνατή η κατ’ επιλογή τοποθέτηση
των ραφιών.
Για καλύτερη χρήση του χώρου, το
εκτεινόμενο μισό ράφι μπορεί να διπλωθεί
και να ξεδιπλωθεί ανάλογα με τις
απαιτήσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να εξασφαλίσετε
τη σωστή κυκλοφορία του αέρα,
μη μετακινήσετε τα γυάλινα
ράφια πάνω από το συρτάρι
λαχανικών.
Χειριστήριο υγρασίας
Για να είναι δυνατή η αποθήκευση
συσκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών,
τα ράφια της πόρτας μπορούν να
τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη.
Το γυάλινο ράφι διαθέτει ένα εξάρτημα με
σχισμές (ρυθμιζόμενες μέσω ενός
συρόμενου μοχλού) το οποίο κάνει δυνατή
τη ρύθμιση της υγρασίας στο(α) συρτάρι(α)
λαχανικών.
16
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Όταν οι σχισμές αερισμού είναι κλειστές:
διατηρείται περισσότερο η φυσική υγρασία
των τροφίμων στους θαλάμους φρούτων και
λαχανικών.
Όταν οι σχισμές αερισμού είναι ανοικτές:
υπάρχει μεγαλύτερη κυκλοφορία αέρα, με
αποτέλεσμα τη χαμηλότερη συγκέντρωση
υγρασίας στον αέρα του θαλάμου των
φρούτων και των λαχανικών.
2. Σηκώστε τον Θάλαμο Χαμηλής
Θερμοκρασίας και τραβήξτε έξω το
γυάλινο κάλυμμα με το χειριστήριο
υγρασίας από κάτω του.
Θάλαμος Χαμηλής Θερμοκρασίας
Το συρτάρι είναι κατάλληλο για την
αποθήκευση φρέσκων τροφίμων όπως ψάρι,
κρέας και θαλασσινά, αφού η θερμοκρασία
σε αυτό το συρτάρι είναι χαμηλότερη από
ό,τι στο υπόλοιπο ψυγείο.
Για την αφαίρεση του Θαλάμου Χαμηλής
Θερμοκρασίας από το ψυγείο, ακολουθήστε
τα παρακάτω βήματα:
3. Κρατήστε το συρτάρι μαζί με το γυάλινο
κάλυμμα του Θαλάμου Χαμηλής
Θερμοκρασίας και τραβήξτε τα προς το
μέρος σας.
1. Τραβήξτε έξω το συρτάρι λαχανικών
από το ψυγείο.
4. Γείρετε τη μονάδα προς τα κάτω για να
την αφαιρέσετε από το ψυγείο.
17
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ψύξη με ανεμιστήρα
Συρτάρι λαχανικών
Αυτή η διάταξη ενεργοποιείται αυτόματα
όταν χρειάζεται, π.χ. για γρήγορη ανάκτηση
της θερμοκρασίας μετά από άνοιγμα της
πόρτας ή όταν η θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι υψηλή.
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί μόνο
όταν η πόρτα είναι κλειστή.
Ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται μόνος του
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Το συρτάρι είναι κατάλληλο για την
αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.
Στο κάτω μέρος του συρταριού υπάρχει μια
γρίλια η οποία διαχωρίζει τα φρούτα και τα
λαχανικά από την υγρασία που μπορεί να
σχηματιστεί στην κάτω επιφάνειά του.
Συρόμενο Ράφι
Το πάνω μέρος από το συρτάρι λαχανικών
είναι εφοδιασμένο με ένα συρόμενο ράφι
που στεγάζει δύο αφαιρούμενους κάδους,
μπορεί να επανατοποθετηθεί σύμφωνα με
τις προτιμήσεις σας για καλύτερη
πρόσβαση.
• όταν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία
Νέες προμήθειες - ο ανεμιστήρας
λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της
Λειτουργίας Νέες προμήθειες
• όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος
υπερβαίνει τους 32°C
• όταν το άνοιγμα της πόρτας
αποσταθεροποιήσει τη θερμοκρασία
στον θάλαμο ψυγείου
Εάν η λειτουργία ενεργοποιηθεί
αυτόματα, η ένδειξη Ψύξη με
ανεμιστήρα δεν εμφανίζεται.
Εάν η λειτουργία ενεργοποιηθεί
αυτόματα, δεν μπορείτε να την
απενεργοποιήσετε. Ο
ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί
μόνος του.
Για να ενεργοποιήσετε τη διάταξη
χειροκίνητα, ανατρέξτε στην ενότητα
«Λειτουργία Ψύξη με ανεμιστήρα».
Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος
για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων,
18
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
καθώς και για τη μακροχρόνια αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων
βαθιάς κατάψυξης.
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα,
ενεργοποιήστε τη Λειτουργία Ταχεία
Κατάψυξη τουλάχιστον 24 ώρες προτού
τοποθετήσετε τα τρόφιμα στον θάλαμο του
καταψύκτη.
Τοποθετήστε τα τρόφιμα προς κατάψυξη
στον πάνω θάλαμο.
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί
να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζεται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, μια
ετικέτα που βρίσκεται στο εσωτερικό του
ψυγείου.
Η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί 24
ώρες: κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
μην προσθέσετε περισσότερα τρόφιμα προς
κατάψυξη.
Μετά από 24 ώρες, αφού η διαδικασία
κατάψυξης ολοκληρωθεί, απενεργοποιήστε
τη λειτουργία Ταχεία Κατάψυξη (βλ.
«Λειτουργία Ταχεία Κατάψυξη»).
Ημερολόγιο κατάψυξης
εμφανιζόμενου χρόνου αποθήκευσης
εξαρτάται από την ποιότητα των τροφίμων
και την επεξεργασία τους πριν
καταψυχθούν.
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από
μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού
τοποθετήσετε τα προϊόντα στον θάλαμο, η
συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για
τουλάχιστον 12 ώρες με ενεργοποιημένη τη
Λειτουργία Ταχεία Κατάψυξη.
Σε περίπτωση ακούσιας
απόψυξης, για παράδειγμα σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος,
εάν το ρεύμα ήταν κομμένο για
περισσότερο διάστημα από την
τιμή που αναγράφεται στον
πίνακα τεχνικών
χαρακτηριστικών στην ενότητα
«Χρόνος ανόδου», τα
αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να
καταναλωθούν σύντομα ή να
μαγειρευτούν αμέσως και στη
συνέχεια να καταψυχθούν και
πάλι (αφού έχουν κρυώσει).
Απόψυξη
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Τα σύμβολα αναπαριστούν διαφορετικούς
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων.
Οι αριθμοί υποδηλώνουν τους χρόνους
αποθήκευσης σε μήνες για τους ανάλογους
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων. Κατά πόσο
ισχύει η ανώτερη ή η κατώτερη τιμή του
Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή της
κατάψυξης, πριν τη χρήση τους, μπορούν να
αποψύχονται στον θάλαμο ψυγείου ή σε
θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον
διαθέσιμο χρόνο για απόψυξη.
Τα μικρά κομμάτια μπορούν να
μαγειρεύονται ακόμη και κατεψυγμένα,
απευθείας από τον καταψύκτη: σε αυτήν την
περίπτωση, το μαγείρεμα διαρκεί
περισσότερο.
Παραγωγή πάγου
Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με δίσκο
για να παρασκευάζετε παγάκια.
19
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1. Γεμίστε τον δίσκο με νερό.
2. Τοποθετήστε τον δίσκο στον θάλαμο του
καταψύκτη
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
μεταλλικά αντικείμενα για την
αφαίρεση του δίσκου από τον
καταψύκτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αγγίζετε τη
συσκευή με βρεγμένα χέρια
καθώς μπορεί να κολλήσουν σε
οποιαδήποτε εσωτερική
επιφάνεια.
Παγοκύστες
Μαζί με τον καταψύκτη παρέχονται δύο
παγοκύστες. Αυτές αυξάνουν το χρόνο
διατήρησης των τροφίμων σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος ή βλάβης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ανοίγετε και
μην πίνετε το περιεχόμενο των
παγοκυστών.
Υποδείξεις και συμβουλές
Κανονικοί ήχοι λειτουργίας
Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας:
• Ένας αμυδρός ήχος γουργουρίσματος
ακούγεται από τις σερπαντίνες όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένα βουητό και ένας παλλόμενος ήχος
ακούγεται από τον συμπιεστή όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένας ξαφνικός ήχος σπασίματος από το
εσωτερικό της συσκευής ο οποίος
προκαλείται από τη θερμική διαστολή
(ένα φυσικό και ακίνδυνο φυσικό
φαινόμενο).
• Ένας αμυδρός ήχος κλικ από το ρυθμιστή
θερμοκρασίας όταν ο συμπιεστής
ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο.
• Μην αφαιρείτε τις παγοκύστες από το
καλάθι καταψύκτη.
Συμβουλές ψύξης φρέσκων τροφίμων
• Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά
τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται.
• Καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα,
ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα.
• Τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο
ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω τους.
Συμβουλές ψύξης
Χρήσιμες συμβουλές:
• Κρέας (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε
κατάλληλη συσκευασία και τοποθετήστε
το στο γυάλινο ράφι επάνω από το
συρτάρι των λαχανικών. Μην
αποθηκεύετε κρέας για περισσότερο από
1-2 ημέρες.
• Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα:
σκεπάστε τα και τοποθετήστε τα σε
οποιοδήποτε ράφι.
• Φρούτα και λαχανικά: πλύντε τα καλά και
τοποθετήστε τα στο ειδικό συρτάρι. Οι
μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και
το σκόρδο δεν πρέπει να διατηρούνται
στο ψυγείο, εάν δεν είναι συσκευασμένα.
• Βούτυρο και τυρί: τοποθετήστε τα σε
ειδικά αεροστεγή δοχεία ή τυλίξτε τα με
αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές σακούλες
αφαιρώντας όσο το δυνατόν
περισσότερο αέρα.
• Μπουκάλια: ταπώστε τα και
αποθηκεύεστε τα στο ράφι μπουκαλιών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
στην πόρτα ή (αν διατίθεται) στη σχάρα
μπουκαλιών.
Συμβουλές κατάψυξης
• Καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,
φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα.
• Για πιο αποδοτική κατάψυξη και απόψυξη
διαχωρίζετε τα τρόφιμα σε μικρές
μερίδες.
• Τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή
πλαστικές σακούλες. Βεβαιωθείτε ότι οι
συσκευασίες είναι αεροστεγείς.
• Για την αποφυγή αύξησης της
θερμοκρασίας των ήδη κατεψυγμένων
τροφίμων, μην τοποθετείτε φρέσκα μη
κατεψυγμένα τρόφιμα δίπλα σε
κατεψυγμένα.
• Τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται
καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα
από τα λιπαρά Το αλάτι μειώνει τη
διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων.
• Μην τρώτε παγάκια, πάγο ή γρανίτες
αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον
καταψύκτη. Υπάρχει κίνδυνος
κρυοπαγήματος.
20
• Είναι σκόπιμο να γράφετε την
ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε
συσκευασία ώστε να μπορείτε να
υπολογίζετε τον χρόνο αποθήκευσης.
Συμβουλές για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
• Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες διατήρησης
των κατεψυγμένων τροφίμων του
εμπορίου ήταν κατάλληλες στο
κατάστημα αγοράς.
• Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα
έχουν μεταφερθεί ταχύτατα από το
κατάστημα αγοράς στον καταψύκτη.
• Αφού αποψυχθούν, τα τρόφιμα
αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν
να καταψυχθούν ξανά.
• Μην υπερβαίνετε τον χρόνο
αποθήκευσης που υποδεικνύεται από
τους παρασκευαστές των τροφίμων.
• Μην αποθηκεύετε γυάλινα δοχεία με
υγρά στον θάλαμο καταψύκτη καθώς
μπορεί να σπάσουν.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Γενικές προειδοποιήσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από
οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στη μονάδα
ψύξης της, και για το λόγο αυτό
οι εργασίες συντήρησης και
επαναφόρτισης θα πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
Τα αξεσουάρ και μέρη της
συσκευής δεν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων.
Καθάρισμα του εσωτερικού
Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, το
εσωτερικό και όλα τα εξαρτήματα πρέπει να
πλυθούν με χλιαρό νερό και ουδέτερο
σαπούνι για την αφαίρεση της τυπικής
μυρωδιάς ενός ολοκαίνουριου προϊόντος
και, στη συνέχεια, να σκουπιστούν καλά για
να στεγνώσουν.
21
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά ή σκόνες που
χαράσσουν, χλωρίνη ή
καθαριστικά που έχουν ως βάση
το πετρέλαιο καθότι
καταστρέφουν το φινίρισμα.
Περιοδικός καθαρισμός
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβάτε,
μετακινείτε ή προκαλείτε ζημιά σε
σωληνώσεις ή/και καλώδια που
βρίσκονται στο εσωτερικό της
συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προκαλείτε
ζημιά στο σύστημα ψύξης.
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:
1. Καθαρίζετε το εσωτερικό και τα
εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο
ουδέτερο σαπούνι.
2. Ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα
λάστιχα της πόρτας, ώστε να
παραμένουν καθαρά και χωρίς
υπολείμματα.
3. Ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά.
4. Αν έχετε πρόσβαση, καθαρίστε τον
συμπυκνωτή και τον συμπιεστή στο πίσω
μέρος της συσκευής με μια βούρτσα.
Κάτι τέτοιο βελτιώνει την απόδοση της
συσκευής και εξοικονομεί ηλεκτρική
ενέργεια
Απόψυξη του ψυγείου
Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον
εξατμιστήρα του θαλάμου του ψυγείου κάθε
φορά που σταματά ο συμπιεστής κινητήρα
κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το
νερό της απόψυξης αποστραγγίζεται μέσω
μιας σκάφης σε ένα ειδικό δοχείο στο πίσω
μέρος της συσκευής, επάνω από το
συμπιεστή, όπου και εξατμίζεται.
Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η
οπή αποστράγγισης του νερού της
απόψυξης στη μέση του αγωγού του
θαλάμου του ψυγείου, προκειμένου να
αποτρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο
νερού στα τρόφιμα στο εσωτερικό του
θαλάμου.
Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιείτε τον
καθαριστή οπής αποστράγγισης που
παρέχεται στη σακούλα με τα αξεσουάρ.
Απόψυξη του καταψύκτη
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι frost free.
Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει συσσώρευση
πάγου όταν λειτουργεί, ούτε στα εσωτερικά
τοιχώματα ούτε στα τρόφιμα.
Περίοδοι εκτός λειτουργίας
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις
ακόλουθες προφυλάξεις:
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική τροφοδοσία.
2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
3. Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα
εξαρτήματα.
4. Αφήστε την πόρτα ή τις πόρτες ανοικτές
για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες
οσμές.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
22
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν επιθυμείτε η
συσκευή να παραμείνει
ενεργοποιημένη, ζητήστε από
κάποιο άτομο να ελέγχει τον
θάλαμο κατά διαστήματα, ώστε
να μη χαλάσουν τα τρόφιμα στο
εσωτερικό σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος.
Συνιστούμε την ενεργοποίηση της
Λειτουργίας Διακοπές.
Αντιμετωπιση προβληματων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Η συσκευή είναι απενεργο- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
ποιημένη.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Δεν έχει συνδεθεί σωστά
το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία
τάσης προς την πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική
συσκευή στην πρίζα. Επικοινωνήστε με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή κάνει θόρυβο.
Η συσκευή δεν στηρίζεται
σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή.
Είναι ενεργοποιημένος ένας Ο θάλαμος τέθηκε πρόηχητικός ή οπτικός συναγερ- σφατα σε λειτουργία ή η
μός.
θερμοκρασία είναι ακόμη
πολύ υψηλή.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Συναγερμός Υψηλής Θερμοκρασίας».
Είναι ενεργοποιημένος ένας Η πόρτα έχει μείνει ανοιηχητικός ή οπτικός συναγερ- χτή.
μός.
Κλείστε την πόρτα. Ανατρέξτε
στην ενότητα «Συναγερμός
Ανοιχτής Πόρτας».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
23
Πιθανή αιτία
Λύση
Είναι ενεργοποιημένος ένας Η θερμοκρασία στη συηχητικός ή οπτικός συναγερ- σκευή είναι πολύ υψηλή.
μός.
Επικοινωνήστε με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Αντί για αριθμούς εμφανίζε- Πρόβλημα αισθητήρα θερται ένα ορθογώνιο ή τετρά- μοκρασίας.
γωνο σύμβολο στην Οθόνη
Θερμοκρασίας.
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις (το σύστημα ψύξης
θα συνεχίσει να ψύχει τα τρόφιμά σας, αλλά δεν θα είναι
δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας).
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε
λειτουργία κατάστασης
αναμονής.
Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας είναι ελαττω- Επικοινωνήστε με το πλησιέματικός.
στερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειθερμοκρασία.
τουργία».
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Αποθηκεύσατε ταυτόχρονα Περιμένετε μερικές ώρες και,
μεγάλες ποσότητες τροφί- στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά τη
μων.
θερμοκρασία.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Τα τρόφιμα που τοποθετή- Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα
σατε στη συσκευή ήταν πο- να αποκτήσουν θερμοκρασία
λύ ζεστά.
δωματίου πριν τα αποθηκεύσετε.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Η Λειτουργία Ταχεία Κατά- Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειψυξη είναι ενεργοποιημέ- τουργία Ταχεία Κατάψυξη».
νη.
Ανατρέξτε στον πίνακα κλιματικής κατηγορίας στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
24
Πιθανή αιτία
Η Λειτουργία Νέες προμήθειες είναι ενεργοποιημένη.
Λύση
Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία Νέες προμήθειες».
Ο συμπιεστής δεν ξεκινά
Αυτό είναι φυσιολογικό,
αμέσως μετά την έναρξη της δεν υπάρχει δυσλειτουρΛειτουργίας Ταχεία Κατάψυ- γία.
ξη ή μετά από την αλλαγή
της θερμοκρασίας.
Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από
λίγη ώρα.
Ο συμπιεστής δεν ξεκινά
αμέσως μετά την έναρξη της
Λειτουργίας Νέες προμήθειες ή μετά από την αλλαγή
της θερμοκρασίας.
Αυτό είναι φυσιολογικό,
δεν υπάρχει δυσλειτουργία.
Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από
λίγη ώρα.
Υπάρχει ροή νερού στο
εσωτερικό του ψυγείου.
Υπάρχουν τρόφιμα που
εμποδίζουν τη ροή του νερού στον συλλέκτη νερού.
Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν
έρχονται σε επαφή με την πίσω
πλάκα.
Υπάρχει ροή νερού στο δάπεδο.
Η έξοδος του νερού απόψυξης δεν είναι συνδεδεμένη στον δίσκο εξάτμισης
που βρίσκεται επάνω από
το συμπιεστή.
Προσαρμόστε την έξοδο του
νερού απόψυξης ώστε να ρέει
μέσα στον δίσκο εξάτμισης.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση
της θερμοκρασίας.
Η Λειτουργία Νέες προμήθειες είναι ενεργοποιημένη.
Απενεργοποιήστε τη Λειτουργία Νέες προμήθειες χειροκίνητα ή περιμένετε μέχρι η λειτουργία να απενεργοποιηθεί
αυτόματα για να ρυθμίσετε τη
θερμοκρασία. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Λειτουργία Νέες
προμήθειες».
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση
της θερμοκρασίας.
Η Λειτουργία Ταχεία Κατά- Απενεργοποιήστε τη Λειτουρψυξη είναι ενεργοποιημέ- γία Ταχεία Κατάψυξη χειροκίνη.
νητα ή περιμένετε μέχρι η λειτουργία να απενεργοποιηθεί
αυτόματα για να ρυθμίσετε τη
θερμοκρασία. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Λειτουργία Ταχεία
Κατάψυξη».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
Η ένδειξη DEMO εμφανίζεται στην οθόνη.
25
Πιθανή αιτία
Η συσκευή βρίσκεται σε
κατάσταση επίδειξης.
Λύση
Κρατήστε πατημένο το OK για
10 δευτερόλεπτα περίπου έως
ότου ακουστεί ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα και η οθόνη
σβήσει για λίγο.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
ο ρυθμιστής θερμοκραυψηλή.
σίας.
Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμηλότερη θερμοκρασία.
Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Δεν έχει κλείσει σωστά η
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
πόρτα.
υψηλή.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».
Η θερμοκρασία στη συσκευή Η θερμοκρασία των τροφί- Αφήστε τη θερμοκρασία των
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
μων είναι πολύ υψηλή.
τροφίμων να μειωθεί στη θερυψηλή.
μοκρασία δωματίου πριν από
την αποθήκευση.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Αποθηκεύσατε ταυτόχρονα Τοποθετήστε λιγότερα τρόφιμα
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
μεγάλες ποσότητες τροφί- ταυτόχρονα.
υψηλή.
μων.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Ανοίγετε πολύ συχνά την
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
πόρτα.
υψηλή.
Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν
είναι απαραίτητο.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Η Λειτουργία Ταχεία Κατά- Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειείναι πολύ χαμηλή/πολύ
ψυξη είναι ενεργοποιημέ- τουργία Ταχεία Κατάψυξη».
υψηλή.
νη.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Η Λειτουργία Νέες προμήείναι πολύ χαμηλή/πολύ
θειες είναι ενεργοποιημέυψηλή.
νη.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία Νέες προμήθειες».
Η θερμοκρασία στη συσκευή Δεν υπάρχει κυκλοφορία
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
κρύου αέρα στη συσκευή.
υψηλή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία κρύου αέρα στη συσκευή.
Υπάρχει πολύ νερό από τη
συμπύκνωση στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου.
Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν
είναι απαραίτητο.
Η πόρτα ανοιγόταν πολύ
συχνά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
26
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Υπάρχει πολύ νερό από τη
συμπύκνωση στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου.
Η πόρτα δεν είχε κλείσει
εντελώς.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει
κλείσει εντελώς.
Υπάρχει πολύ νερό από τη
συμπύκνωση στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου.
Τα αποθηκευμένα τρόφιμα
δεν ήταν συσκευασμένα.
Τυλίγετε τα τρόφιμα σε κατάλληλη συσκευασία προτού τα
αποθηκεύσετε στη συσκευή.
Η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα. Προσπαθήσατε να ανοίξετε πάλι την πόρτα αμέσως
μετά το κλείσιμό της.
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα από το κλείσιμο της πόρτας και ανοίξτε την πάλι.
Εάν η συσκευή συνεχίζει να μη
λειτουργεί σωστά μετά τους
παραπάνω ελέγχους,
επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Θα βρείτε τη λίστα στο τέλος του
παρόντος εγχειριδίου.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό φωτισμό LED
μακράς διάρκειας.
φωτισμού. Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Κλείσιμο της πόρτας
1. Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.
2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα.
Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης.
3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα
ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Μόνο κάποιος αντιπρόσωπος σέρβις
επιτρέπεται να αντικαταστήσει τη διάταξη
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγορία προϊόντος
Τύπος προϊόντος
Ψυγείο - Καταψύκτης
Τύπος εγκατάστασης
Εντοιχιζόμενη συσκευή μόνο
Διαστάσεις προϊόντος
Ύψος
1884 mm
Πλάτος
540 mm
Βάθος
549 mm
Όγκος (καθαρός)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
27
Ψυγείο
213 λίτρα
Καταψύκτης
60 λίτρα
Σύστημα απόψυξης
Ψυγείο
αυτόματο
Καταψύκτης
αυτόματο
21 ώρες
Χωρητικότητα κατάψυξης
10 kg/24 ώρες
Κατανάλωση ενέργειας
0,644 kWh/24 ώρες
Στάθμη θορύβου
39 dB (A)
Ενεργειακή κλάση
A++
Τάση
230 - 240 V
Συχνότητα
50 Hz
Τα τεχνικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένου
του αριθμού σειράς) αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην
εσωτερική αριστερή πλευρά της συσκευής,
καθώς και στην ετικέτα κατανάλωσης
ενέργειας.
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
XX h
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
XXXXXXXXX
xxxxx
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXX XXX XXX
XX/X/XX/X
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
TYPE-TYP
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
xxxxxxxxx
SER.N.
PQM
Χρόνος ανόδου
xxxx
Βαθμολογία αστεριών
XXXXXXXX
TYPE I
XXX W
Περιβαλλοντικα θεματα
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην
απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
συσκευές που φέρουν το σύμβολο .
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
28
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
Για πόσο χρόνο ισχύει η εγγύηση IKEA;
Αυτή η εγγύηση ισχύει για 5 έτη από την
αρχική ημερομηνία αγοράς της συσκευής
σας στην IKEA. Ως αποδεικτικό αγοράς
απαιτείται η αρχική απόδειξη πώλησης. Αν
στο πλαίσιο της εγγύησης γίνουν εργασίες
επισκευής, δεν παρατείνεται η χρονική
διάρκεια της εγγύησης για τη συσκευή.
Ποιος θα πραγματοποιήσει την επισκευή;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα μεριμνήσει για την επισκευή μέσω του
εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών
τεχνικής εξυπηρέτησης.
Τι καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;
Η εγγύηση καλύπτει προβλήματα της
συσκευής, τα οποία έχουν προκληθεί από
προβληματική κατασκευή ή αστοχίες υλικών
από την ημερομηνία αγοράς από την IKEA.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή
χρήση της συσκευής. Οι εξαιρέσεις
προσδιορίζονται στο τμήμα με τον τίτλο “Τι
δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;”
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το κόστος
για την αποκατάσταση του προβλήματος π.χ.
επισκευές, ανταλλακτικά, εργατικά και
μεταφορά θα καλύπτονται, με την
προϋπόθεση ότι η πρόσβαση στη συσκευή
δεν απαιτεί ειδικές δαπάνες και ότι το
ελάττωμα σχετίζεται με προβληματική
κατασκευή ή αστοχία υλικών που
καλύπτονται από την εγγύηση. Υπό αυτές τις
προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι οδηγίες της
ΕΕ (Αρ. 99/44/ΕΚ) και οι αντίστοιχες
εθνικές διατάξεις. Τα εξαρτήματα που
αντικαθιστώνται περιέρχονται στην
ιδιοκτησία της IKEA
Τι θα κάνει η IKEA για να διορθώσει το
πρόβλημα;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, αν καλύπτεται από την παρούσα
εγγύηση. Εφόσον αυτό κριθεί ότι καλύπτεται,
ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τεχνικής
εξυπηρέτησης, θα προβεί στη συνέχεια,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, είτε στην επισκευή του
προβληματικού προϊόντος, είτε στην
αντικατάστασή του με άλλο ίδιο ή αντίστοιχο
προϊόν.
Τι δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;
• Η φυσιολογική φθορά.
• Η εσκεμμένη ή από αμέλεια φθορά, η
βλάβη που προκλήθηκε από τη μη τήρηση
των οδηγιών χρήσης, από εσφαλμένη
εγκατάσταση ή από σύνδεση σε
εσφαλμένη ηλεκτρική τάση, η φθορά που
προκαλείται από χημική ή ηλεκτροχημική
αντίδραση, η σκουριά, η διάβρωση ή η
φθορά από νερό, η οποία περιλαμβάνει
ενδεικτικά την υπερβολική σκληρότητα
νερού, η φθορά που προκαλείται από μη
φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
• Τα αναλώσιμα μεταξύ των οποίων οι
μπαταρίες και οι λαμπτήρες.
• Τα μη λειτουργικά και τα διακοσμητικά
μέρη τα οποία δεν επηρεάζουν την
κανονική χρήση της συσκευής, καθώς και
οι γρατσουνιές και οι τυχόν χρωματικές
διαφορές.
• Η ακούσια φθορά που προκαλείται από
ξένα αντικείμενα ή ουσίες και ο
καθαρισμός ή η απόφραξη των φίλτρων,
των συστημάτων αποστράγγισης ή των
θηκών σαπουνιού.
• Η φθορά στα παρακάτω μέρη:
υαλοκεραμική επιφάνεια, βοηθητικά
εξαρτήματα, καλάθια για
μαχαιροπίρουνα και πιατικά, σωλήνες
παροχής και αποστράγγισης, στοιχεία
στεγανοποίησης, λαμπτήρες και
29
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες,
διακόπτες, κελύφη και τμήματα κελυφών.
Από αυτές τις φθορές εξαιρούνται όσες
αποδεικνύεται ότι έχουν προκληθεί από
σφάλματα της παραγωγής.
• Οι περιπτώσεις όπου δε διαπιστώθηκε
πρόβλημα κατά την επίσκεψη τεχνικού.
• Οι επισκευές που δεν πραγματοποιούνται
από τους διορισμένους μας παρόχους
τεχνικής εξυπηρέτησης και/ή
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τεχνικής
εξυπηρέτησης ή στις οποίες δεν
χρησιμοποιήθηκαν γνήσια ανταλλακτικά.
• Οι επισκευές που προκαλούνται από
εγκατάσταση που είναι προβληματική ή
δεν τηρεί τις προδιαγραφές.
• Η χρήση της συσκευής σε μη οικιακό
περιβάλλον δηλ. η επαγγελματική χρήση
• Ζημιές λόγω μεταφοράς. Εάν ένας
πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι
του ή σε άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν
είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα
προκληθούν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο,
εάν η IKEA μεταφέρει το προϊόν στη
διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε
τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο
προϊόν κατά τη μεταφορά καλύπτονται
από την παρούσα εγγύηση.
• Κόστος αρχικής εγκατάστασης της
συσκευής IKEA. Ωστόσο, εάν ο παροχέας
υπηρεσιών επισκευής της IKEA ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής επισκευάσει ή
αντικαταστήσει τη συσκευή βάσει των
όρων της παρούσας εγγύησης, ο
παροχέας υπηρεσιών επισκευής ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής θα εγκαταστήσει
ξανά την επισκευασμένη συσκευή ή θα
εγκαταστήσει τη συσκευή
αντικατάστασης, εάν απαιτείται.
Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε
περίπτωση εργασιών, χωρίς τεχνικό
πρόβλημα, από εξουσιοδοτημένο ειδικό, ο
οποίος χρησιμοποιεί δικά μας γνήσια
ανταλλακτικά για να προσαρμόσει τη
συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές
ασφάλειας άλλης χώρας της ΕΕ.
Πώς ισχύει η εθνική νομοθεσία
Η εγγύηση της IKEA σας παραχωρεί
ιδιαίτερα νομικά δικαιώματα, τα οποία
καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις
εθνικές νομικές απαιτήσεις που
ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από
χώρα σε χώρα.
Πεδίο ισχύος
Για συσκευές που αγοράστηκαν σε μία
χώρα της ΕΕ και μεταφέρθηκαν σε άλλη
χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται
στο πλαίσιο των όρων εγγύησης που
ισχύουν στη νέα χώρα. Η υποχρέωση για
εκτέλεση υπηρεσιών στο πλαίσιο της
εγγύησης υφίσταται μόνο εφόσον:
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της χώρας στην οποία υποβάλλεται η
αξίωση εγγύησης,
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες
Ασφαλείας του Εγχειριδίου Χρήστη.
Αποκλειστική υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση για συσκευές IKEA:
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση
της IKEA για:
1. να υποβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο
αυτής της εγγύησης,
2. να ζητήσετε διευκρινίσεις για την
εγκατάσταση της συσκευής IKEA στο
έπιπλο κουζίνας IKEA. Η τεχνική
εξυπηρέτηση δε θα παράσχει
διευκρινίσεις σχετικά με:
• τη συνολική εγκατάσταση της
κουζίνας της IKEA,
• τις συνδέσεις στις παροχές
ενέργειας: ηλεκτρικού ρεύματος
(εφόσον η συσκευή παρέχεται χωρίς
ρευματολήπτη και καλώδιο), νερού
και αερίου καθώς αυτές πρέπει να
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό προσωπικό.
3. να ζητήσετε διευκρινίσεις για το
εγχειρίδιο χρήστη και για τις
προδιαγραφές της συσκευής της IKEA.
Για να εξασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε την
καλύτερη δυνατή υποστήριξη, παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και/ή την ενότητα του
Εγχειριδίου Χρήστη του παρόντος
φυλλαδίου προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας αν
χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του
παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα
των επιλεγμένων παροχέων υπηρεσιών της
IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών
αριθμών σε κάθε χώρα.
Προκειμένου να σας
προσφέρουμε γρήγορη
εξυπηρέτηση, συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε τους αριθμούς
τηλεφώνου που αναγράφονται
στο τέλος του παρόντος
εγχειριδίου. Πάντα να
ανατρέχετε στους αριθμούς που
αναγράφονται στο φυλλάδιο της
εκάστοτε συσκευής για την οποία
χρειάζεστε βοήθεια. Προτού μας
καλέσετε, φροντίστε να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό προϊόντος
IKEA (κωδικός 8 ψηφίων) και τον
Αριθμό Σειράς (κωδικός 8
ψηφίων που βρίσκεται στην
πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών) της συσκευής
για την οποία θέλετε βοήθεια.
30
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ! Αποτελεί τη δική σας
απόδειξη αγοράς και είναι
απαραίτητη για να ισχύσει η
εγγύηση. Μην ξεχνάτε ότι η
απόδειξη αναφέρει επίσης το
όνομα και τον αριθμό είδους
IKEA (8-ψήφιος κωδικός) για
κάθε μία από τις συσκευές που
αγοράσατε.
Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;
Για επιπλέον ερωτήσεις που δεν αφορούν
την εξυπηρέτηση μετά την πώληση,
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του
πλησιέστερου καταστήματος IKEA.
Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο της συσκευής πριν
επικοινωνήσετε μαζί μας.
31
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Beschrijving van het product
Bediening
Dagelijks gebruik
31
33
35
36
37
41
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
Milieubescherming
IKEA GARANTIE
45
46
48
51
53
53
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde
installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de
3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe
beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend
onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
NEDERLANDS
32
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in
de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden
aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik
alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
NEDERLANDS
33
Veiligheidsvoorschriften
Installatie
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Gebruik het apparaat niet voordat u het
in de ingebouwde structuur installeert.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u minstens
4 uur wachten voordat u het apparaat
op de stroom aansluit. Hierdoor kan de
olie terug in de compressor stromen.
• Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• Stel het apparaat niet bloot aan regen.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Installeer dit apparaat niet in ruimtes die
te vochtig of te koud zijn.
• Til de voorkant van het apparaat op als
u hem wilt verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
• Het apparaat bevat een zakje
droogmiddel. Dit is geen speelgoed. Dit
is geen levensmiddel. Gooi het
onmiddellijk weg.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
WAARSCHUWING! Zorg er bij
het plaatsen van het apparaat
voor dat het stroomsnoer niet
klem zit of wordt beschadigd.
WAARSCHUWING! Gebruik
geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een elektricien
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven dan
het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
34
NEDERLANDS
Onderhoud en reiniging
Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas met
een hoge ecologische compatibiliteit. Zorg
ervoor dat u het koelcircuit dat isobutaan
bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken
in het vriesvak. Dit zal extra druk in de
drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
• Raak de compressor of condensator niet
aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
Binnenverlichting
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken.
• De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten. Gebruik
deze niet voor andere doeleinden.
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het
apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig.
Indien de afvoer verstopt is, zal er water
op de bodem van het apparaat liggen.
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken
in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
35
NEDERLANDS
Montage
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Locatie
Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor dat
lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
Voor sommige typen of modellen
kunnen zich enige functionele
problemen voordoen als ze
worden gebruikt buiten dit
bereik. De juiste werking kan
alleen worden gegarandeerd
binnen het aangegeven
temperatuurbereik. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat te
installeren, raadpleeg dan de
verkoper, de klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
Plaatsing
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde plaats
binnen waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die
vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact. De
netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
NEDERLANDS
36
Beschrijving van het product
1
2
12
3
11
10
4
9
5
8
7
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Koelventilator met ledlampje
Bedieningspaneel
Deurvakken
Flessenvak
Groentelade
Vriezerlades
Vrieslade
Schuifplank met vakken
Typeplaatje
10 Lage-temperatuurvak
11 Uitklapbaar half schap
12 Glazen legplanken
Minst koude zone
Middelste temperatuurzone
Koudste zone
NEDERLANDS
37
Bediening
Bedieningspaneel
1
8
7
6
5
4
3
2
6 Toets voor het verhogen van de
temperatuur in de koelkast
7 Toets voor het verlagen van de
temperatuur in de koelkast
ON/OFF-toets
8
1 Scherm
2 Toets voor het verhogen van de
temperatuur in de vriezer
3 Toets voor het verlagen van de
temperatuur in de vriezer
4 OK-toets
5 -functie-toets
Scherm
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact
1. Druk op de 8 ON/OFF-knop als het
display uit is.
A. Indicatielampje koelvak
B. Temperatuur- en timerlampje van de
koelkast
C. Koelkast Off-lampje
D. Boodschappen Functielampje
E. Vakantie Functielampje
F. Snelvries- Functielampje
G. Temperatuurindicatie vriezer
H. Indicatie vriesvak
I. Alarmlampje
J. Indicatielampje Kinderslot-functie
K. Flessen koelen Functielampje
L. Koelventilator Functielampje
Het temperatuurlampje toont de ingestelde
temperatuur.
2. Het geluidsalarm kan na een paar
seconden afgaan.
NEDERLANDS
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor
informatie over het resetten van het
alarm.
Als "DEMO" verschijnt op het display,
staat het apparaat in de
demonstratiestand. Raadpleeg
'Probleemoplossing'.
Zie 'Temperatuurregeling' om
een andere temperatuur in te
stellen.
Uitschakelen
Druk op de 8 ON/OFF-knop gedurende 3
seconden.
Het display wordt uitgeschakeld.
Trek de stekker uit het stopcontact om de
stroomtoevoer naar het apparaat af te
sluiten.
De koelkast inschakelen
1. Druk op een van de temperatuurtoetsen
van de koelkast.
Of:
1. Druk op de 5 -functie-toets tot het
pictogram Off van de koelkast knippert.
2. Druk op de toets 4 OK om te
bevestigen.
3. Het Off-indicatielampje van de koelkast
gaat uit.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere
temperatuur in te stellen.
De koelkast uitschakelen
1. Druk op de 5 -functie-toets tot het
pictogram Off verschijnt.
Het lampje Off van de koelkast en het
lampje van het koelvak knipperen.
2. Druk op de toets 4 OK om te
bevestigen.
Het Off-lampje van de koelkast wordt
getoond.
38
Temperatuurregeling
1. De ingestelde temperatuur van de
koelkast kan worden aangepast door
op de thermostaatknoppen te drukken.
Standaardtemperatuur:
• +5°C voor de koelkast
Het temperatuurlampje toont de ingestelde
temperatuur.
De temperatuur in dit koelvak kan variëren
tussen +2 °C en +8 °C.
2. De ingestelde temperatuur van de
vriezer kan worden aangepast door op
de temperatuurknoppen te drukken.
Standaardtemperatuur:
• -18°C voor de vriezer
Het temperatuurlampje toont de ingestelde
temperatuur.
De temperatuur in dit koelvak kan variëren
tussen -15 °C en -24 °C.
De ingestelde temperatuur zal
binnen 24 uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking blijft
de ingestelde temperatuur
opgeslagen.
Functiemenu
Elke keer als de 5 -functie-knop wordt
ingedrukt, kunnen de volgende functies
worden geactiveerd:
•
•
•
•
•
•
•
Boodschappen-functie
Vakantie-functie
Snelvries--functie
Kinderslot-functie
Flessen koelen-functie
Koelventilator-functie
geen symbool: Normale werking
Als u de functies wilt
uitschakelen, drukt u meerdere
keren op de knop 5 -functie tot
er geen pictogram meer wordt
weergegeven.
39
NEDERLANDS
Boodschappen-functie
Als u op hetzelfde moment een grote
hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na
het doen van de boodschappen, in de
koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de
Boodschappen-functie in te schakelen om
deze producten sneller te koelen en om te
voorkomen dat voedsel dat al in de
koelkast ligt warm wordt.
De Boodschappen-functie wordt
automatisch na ongeveer 6 uur
uitgeschakeld.
1. Druk op de functietoets 5 -functie tot
het pictogram Boodschappen verschijnt.
Het Boodschappen-lampje knippert.
2. Druk op de toets 4 OK om te
bevestigen.
Het Boodschappen-lampje wordt getoond.
Om de functie uit te schakelen voor de
automatische uitschakeleing, herhaalt u de
procedure totdat het bijbehorende
pictogram Boodschappen verdwijnt.
De functie gaat uit door een
andere ingestelde
koelkasttemperatuur te
selecteren.
Vakantie-functie
Met deze functie kunt u de koelkast tijdens
een lange vakantieperiode gesloten en
leeg houden zonder dat er onaangename
geuren ontstaan.
Als de Vakantie-functie actief is,
moet het koelvak leeg zijn.
1. Druk op de toets 5 -functie tot het
Vakantie pictogram verschijnt.
Het Vakantie-lampje knippert. Het
temperatuurlampje van de koelkast toont
de ingestelde temperatuur.
2. Druk op de toets 4 OK om te
bevestigen.
Het Vakantie-lampje wordt getoond.
Om de functie uit te schakelen, herhaalt u
de procedure totdat het bijbehorende
pictogram Vakantie verdwijnt.
De functie gaat uit door een
andere ingestelde
koelkasttemperatuur te
selecteren.
Snelvries--functie
Om verse levensmiddelen in te vriezen,
moet u de Snelvries--functie inschakelen.
De Snelvries--functie wordt
automatisch na ongeveer 52 uur
uitgeschakeld.
1. Druk op de toets 5 -functie tot het
Snelvries- pictogram verschijnt.
Het Snelvries--lampje knippert.
2. Druk op de toets 4 OK om te
bevestigen.
Het Snelvries--lampje wordt getoond.
Om de functie uit te schakelen, herhaalt u
de procedure totdat het bijbehorende
pictogram Snelvries- verdwijnt.
De functie gaat uit door een
andere ingestelde
vriezertemperatuur te selecteren.
Kinderslot-functie
Activeer de Kinderslot-functie om de
bediening van de knoppen te vergrendelen
tegen onbedoelde bediening.
1. Druk op de toets 5 -functie tot het
Kinderslot-pictogram verschijnt.
Het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de toets 4 OK om te
bevestigen.
40
NEDERLANDS
Het indicatielampje Kinderslot wordt
getoond.
Om de Kinderslot-functie te deactiveren,
herhaalt u de procedure totdat het
indicatielampje Kinderslot verdwijnt.
Flessen koelen-functie
De Flessen koelen-functie kan worden
gebruikt om een geluidsalarm op de
gewenste tijd in te stellen. Dit is handig om
een mengsel gedurende een bepaalde
tijdsduur te koelen, of als herinnering bij het
koelen van flessen met drank.
1. Druk op de toets 5 -functie tot het
Flessen koelen pictogram verschijnt.
De timer toont de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de temperatuurknoppen 2 , 3
om de waarde van de timer te wijzigen
van 1 tot 90 minuten. Druk op de toets
4 OK om te bevestigen.
Het Timerindicatielampje wordt
weergegeven (min).
Op het einde van de aftelling knippert het
pictogram Flessen koelen en klinkt een
alarm. Verwijder dan de producten die in
het apparaat zijn gezet om af te koelen en
druk op de knop 5 -functie om het geluid
uit te schakelen en de functie te beëindigen.
Druk op de temperatuurknoppen 2 , 3 om
de tijd te wijzigen tijdens het aftellen of aan
het einde.
Om de functie tijdens het aftellen uit te
schakelen, herhaalt u de procedure tot het
pictogram Flessen koelen verdwijnt.
Koelventilator-functie
Het koelvak is voorzien van een ventilator
dat snelle koeling van voedsel mogelijk
maakt en zorgt voor een gelijkmatigere
temperatuur in het vak.
1. Druk op knop 5 -functie totdat het
Koelventilator-lampje verschijnt.
Het indicatielampje Koelventilator knippert
gedurende enkele seconden.
2. Druk op de toets 4 OK om te
bevestigen.
Het Koelventilator-lampje wordt getoond.
Om deze functie uit te schakelen, herhaalt u
de procedure totdat het bijbehorende
pictogram Koelventilator verdwijnt.
Alarm bij hoge temperatuur
Een stijging van de temperatuur in het
vriesvak (bijvoorbeeld doordat de stroom is
uitgevallen of doordat de deur openstaat)
wordt aangegeven door een geluidsalarm,
het knipperen van het alarmlampje en het
temperatuurlampje van de vriezer.
Om het alarm te resetten en het
geluidsalarm uit te schakelen een
willekeurige toets indrukken. Het
temperatuurlampje van de vriezer toont de
hoogste temperatuur gedurende een
aantal seconden. Vervolgens wordt de
ingestelde temperatuur weer getoond.
Het indicatielampje alarm blijft knipperen
totdat de normale omstandigheden zijn
hersteld en gaat dan uit.
Alarm bij open deur
Als de deur circa 5 minuten open blijft
staan, klinkt er een geluidsalarm een gaat
de alarmaanduiding knipperen.
Het alarm stopt als de deur wordt gesloten.
Tijdens het alarm kan het geluid worden
stopgezet door op een willekeurige knop te
drukken.
NEDERLANDS
41
Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Temperatuurweergave
Accessoires
Eierbakje
x1
Bakje voor ijsblokjes
x1
Koudeaccu's
x2
Buisreiniger
x1
Let op! Gooi de reiniger niet
weg. Deze heeft u in de toekomst
nog nodig.
Dit apparaat wordt verkocht in
Frankrijk.
In overeenstemming met de
richtlijnen die gelden in dit land,
moet dit apparaat worden
geleverd met een speciaal
onderdeel (zie afbeelding). Dit
onderdeel is geplaatst in de
onderste lade van de koelkast
om de koudste zone aan te
geven.
42
NEDERLANDS
Het plaatsen van de deurschappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Voor beter gebruik van de ruimte kan het
verlengbare halve schap naar wens in en
uit worden geklapt.
Let op! Verplaats de glasplaten
boven de groentelade niet om
een goede luchtcirculatie te
garanderen.
Vochtigheidsregeling
Om het bewaren van voedselverpakkingen
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op
verschillende hoogtes worden geplaatst.
De glasplaat omvat een constructie met
inkepingen (afstelbaar door middel van een
schuifhendel), waarmee u het vochtgehalte
in de groentelade(s) kunt regelen.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat
u als volgt te werk: trek het schap
geleidelijk naar boven totdat het los komt
en plaats vervolgens op de gewenste
hoogte terug.
Verplaatsbare legrekken
Wanneer de ventilatieopeningen gesloten
zijn:
1
wordt het natuurlijke vochtgehalte van het
voedsel in de fruit- en groentelades langer
behouden.
Als de ventilatieopeningen geopend zijn:
heeft meer luchtcirculatie een lagere
luchtvochtigheidsgehalte tot gevolg in de
fruit- en groentelades.
2
Lagetemperatuurvak
De lade is geschikt voor het bewaren van
vers voedsel zoals vis, vlees, schelp- en
43
NEDERLANDS
schaaldieren, omdat de temperatuur in dit
vak lager is dan in de rest van de koelkast.
Om het vak voor lage temperaturen uit het
koelkastgedeelte te halen, dient u volgende
stappen op te volgen:
1. Trek de groentelade uit de koelkast.
4. Kantel de module naar beneden om
deze uit de koelkast te verwijderen.
2. Til het vak voor lage temperaturen op
en trek de glazen afdekking met de
vochtbeheersing eronder uit.
Groentelade
3. Houd de lade samen met de glazen
afdekking van het vak voor lage
temperaturen vast en trek deze naar u
toe.
De lade is geschikt voor het opbergen van
fruit en groente.
Er zit een rooster op de bodem van de lade
om fruit en groente op afstand te houden
van eventuele vochtigheid op het oppervlak
van de bodem.
Schuifplank
De bovenkant van de groentelade is
uitgerust met een schuifplank met twee
44
NEDERLANDS
uitneembare bakken. Deze kan naar wens
worden herplaatst om overal beter bij te
kunnen.
Koelventilator
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en om diepvriesvoedsel
langere tijd te bewaren.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de
Snelvries--functie ten minste 24 uur voordat
u het in te vriezen voedsel in het vriesvak
legt.
Leg het verse voedsel dat u wilt invriezen
op het bovenste vak
Het apparaat activeert zichzelf indien
nodig, bijvoorbeeld voor een snel
temperatuurherstel nadat de deur is
geopend of als de omgevingstemperatuur
hoog is.
De ventilator werkt alleen als de
deur gesloten is.
De ventilator activeert zichzelf in de
volgende situaties:
• als de Boodschappen-functie is
geactiveerd - de ventilator werkt tijdens
de gehele duur van de Boodschappenfunctie
• als de omgevingstemperatuur boven de
32 °C komt
• als het openen van de deur de
temperatuur van het koelgedeelte uit
balans brengt
Als de functie automatisch wordt
geactiveerd, wordt het
Koelventilator-lampje niet
getoond.
Als de functie automatisch wordt
geactiveerd, kunt u deze niet
uitschakelen. De ventilator
schakelt zichzelf uit.
Om het apparaat handmatig in te
schakelen, zie de "Koelventilator-functie".
De maximale hoeveelheid levensmiddelen
die in 24 uur kunnen worden ingevroren,
staat aangegeven op het typeplaatje; een
label dat zich aan de binnenkant van de
koelkast bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens
deze periode niet meer voedsel in.
Na 24 uur, wanneer het invriesproces is
voltooid, de functie Snelvries- uitschakelen
(zie "Snelvries-").
Invriesagenda
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
De symbolen geven verschillende soorten
ingevroren levensmiddelen aan.
De cijfers geven de bewaartijd in maanden
aan voor de bijbehorende ingevroren
levensmiddelen. Of de hoogste of laagste
waarde van de aangegeven bewaartijd
van toepassing is, hangt af van de kwaliteit
van het voedsel en eventuele bereiding
voordat het werd ingevroren.
NEDERLANDS
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
dient u het apparaat minstens 12 uur te
laten werken met de Snelvries--functie
ingeschakeld.
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
"maximale bewaartijd bij
stroomuitval" is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren
(nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
45
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een bakje om
ijsblokjes te maken.
1. Vul het bakje met water.
2. Zet het bakje in het vriesvak
Let op! Gebruik geen metalen
voorwerpen om het bakje uit de
vriezer te verwijderen.
Let op! Raak het apparaat niet
aan met natte handen, want die
kunnen aan de binnenkant
blijven vastplakken.
Koudeaccu's
De vriezer is uitgerust met twee
vrieselementen. Hierdoor blijft het voedsel
langer koud als de stroom uitvalt of als er
een stroomstoring is.
Let op! De vrieselementen niet
openen en de inhoud ervan niet
opdrinken.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
Aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens
de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend geluid
als het koelmiddel door leidingen wordt
gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische uitzetting
(een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of uit
gaat.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Verwijder de vrieselementen niet uit de
vrieskorf.
NEDERLANDS
Tips voor het koelen van vers voedsel
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast.
• Dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft.
• Plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren.
Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade. Bewaar
vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude gerechten:
bedekken en op een schap leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in een
speciale lade leggen. Bananen,
aardappelen, uien en knoflook moeten
als deze niet verpakt zijn niet in de
koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte
bakjes leggen of in aluminiumfolie of
plastic zakjes wikkelen om zoveel
mogelijk lucht uit te sluiten.
• Flessen: afsluiten met een dop en in de
deur plaatsen of (indien beschikbaar) in
het flessenrek.
Tips voor het invriezen
• Vries alleen verse en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in.
• Verdeel voor efficiënter invriezen en
ontdooien het voedsel in kleine porties.
46
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic. Zorg ervoor dat de verpakking
luchtdicht is.
• Om te voorkomen dat de temperatuur
van al ingevroren voedsel toeneemt,
dient u vers voedsel hier niet direct naast
te plaatsen.
• Smalle pakjes zijn makkelijker te
bewaren dan dikke. Zout maakt voedsel
minder lang houdbaar.
• IJsblokjes, ingevroren water of
waterijsjes niet meteen nadat ze uit de
vriezer zijn gehaald opeten. Gevaar
voor bevriezing.
• Het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien
hoe lang het al bewaard is.
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
• Verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de winkelier werden
bewaard.
• Zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van de
winkel naar uw vriezer gebracht worden.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
• Bewaar geen glazen potten met
vloeistoffen in de vriezer. Deze kunnen
breken.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Algemene waarschuwingen
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker uit het
stopcontact trekken.
47
NEDERLANDS
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen
van het apparaat zijn niet
geschikt om in een afwasmachine
gewassen te worden.
4. Maak indien toegankelijk de condensor
en de compressor aan de achterkant
van het apparaat schoon met een
borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het elektriciteitsverbruik
reduceren.
Het ontdooien van de koelkast
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water en
een beetje neutrale zeep om de typische
geur van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
Let op! Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
Periodieke reiniging
Let op! Trek niet aan leidingen
en/of kabels aan de binnenkant
van het apparaat en verplaats of
beschadig ze niet.
Let op! Let op dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon en vrij van
resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale werking
stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater
loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het
apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
Gebruik hiervoor de buisreiniger die in de
zak met accessoires zit.
De vriezer ontdooien
Het vriesvak is vorstvrij. Dit betekent dat er
geen rijp gevormd wordt als het vriesvak
werkt, noch op de binnenwanden, noch op
het voedsel.
NEDERLANDS
48
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel
3. Maak het apparaat en alle toebehoren
schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
Let op! Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten, vraag
dan iemand om het zo nu en dan
te controleren, om te voorkomen
dat het bewaarde voedsel
bederft, als de stroom uitvalt.
We raden aan de Vakantiefunctie te activeren.
Probleemoplossing
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Wat moet u doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgescha- Schakel het apparaat in.
keld.
Het apparaat werkt niet.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Het apparaat werkt niet.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact
aan. Bel een gekwalificeerd
elektricien.
Het apparaat maakt lawaai. Het apparaat is niet stevig Controleer of het apparaat
en stabiel geplaatst.
stabiel staat.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kist is kortgeleden aan- Zie 'Alarm hoge temperatuur'.
gezet of de temperatuur is
nog steeds te hoog.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De deur is open gelaten.
Sluit de deur. Zie "Alarm deur
open".
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Neem contact op met een erkend elektromonteur of de
dichtstbijzijnde klantenservice.
NEDERLANDS
Probleem
49
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er verschijnt een rechthoekig Probleem met de temperaof vierkant symbool in plaats tuur van de sensor.
van getallen op het temperatuurdisplay.
Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem
blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar
de temperatuur kan niet aangepast worden).
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de
stand-by-stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje werkt niet.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice.
De compressor werkt continu.
De temperatuur is fout ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
De compressor werkt continu.
Er werden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De compressor werkt continu.
De kamertemperatuur is te Zie het typeplaatje voor de
hoog.
klimaatklasse.
De compressor werkt continu.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst,
was te warm.
De compressor werkt continu.
De deur is niet goed geslo- Zie 'De deur sluiten'.
ten.
De compressor werkt continu.
De functie Snelvries- is ingeschakeld.
Raadpleeg “Snelvries- functie”.
De compressor werkt continu.
De functie Boodschappen
is ingeschakeld.
Raadpleeg “Boodschappen
functie".
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opslaat.
De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen
middellijk na het drukken op storing.
Snelvries- of na het veranderen van de temperatuur.
De compressor start na een
korte tijd.
De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen
middellijk na het drukken op storing.
Boodschappen of na het
veranderen van de temperatuur.
De compressor start na een
korte tijd.
NEDERLANDS
Probleem
50
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er loopt water in de koelkast.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producten
het water in de wateropde achterwand niet raken.
vangbak loopt.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet Maak de dooiwaterafvoer
aangesloten op de vervast op de verdamperbak.
damperbak boven de
compressor.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie Boodschappen
is ingeschakeld.
Schakel Boodschappen -functie handmatig uit of wacht tot
de functie automatisch uitschakelt om de temperatuur in
te stellen. Raadpleeg " Boodschappen Functie".
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie Snelvries- is ingeschakeld.
Schakel Snelvries- -functie
handmatig uit of wacht tot de
functie automatisch uitschakelt
om de temperatuur in te stellen. Raadpleeg “Snelvriesfunctie”.
DEMO verschijnt op het display.
Het apparaat staat in demonstratiemodus.
Houd OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang geluid klinkt en het display even
uitschakelt.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
Schakel de ventilator in.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De deur is niet goed geslo- Zie 'De deur sluiten'.
ten.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
Er werden veel producten
tegelijk geplaatst.
Plaats minder producten tegelijk.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
NEDERLANDS
Probleem
51
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De functie Snelvries- is ingeschakeld.
Raadpleeg “Snelvries- functie”.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De functie Boodschappen
is ingeschakeld.
Raadpleeg “Boodschappen
functie”.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
is.
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand van de koelkast.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand van de koelkast.
De deur is niet volledig ge- Zorg ervoor dat de deur vollesloten.
dig gesloten is.
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand van de koelkast.
Het bewaarde voedsel
was niet ingepakt.
Verpak voedsel in geschikte
materiaal voordat u het in het
apparaat plaatst.
Deur gaat niet makkelijk
open.
U probeerde de deur na
het sluiten meteen weer te
openen.
Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen van de deur.
Als het apparaat nog steeds niet
naar behoren werkt na uitvoeren
van de bovenstaande controles,
neem dan contact op met de
erkende klantenservice. U kunt
een lijst aan het einde van deze
handleiding vinden.
Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een
ledbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
Technische gegevens
Productcategorie
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op met
de klantenservice.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de instructies voor het
monteren.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op met
de klantenservice.
NEDERLANDS
52
Producttype
Koelkast - Vriezer
Installatietype
Alleen ingebouwd
Productafmetingen
Hoogte
1884 mm
Breedte
540 mm
Diepte
549 mm
Nettovolume
Koelkast
213 Liter
Vriezer
60 Liter
Ontdooisysteem
Koelkast
auto
Vriezer
auto
21 uur
Invriesvermogen
10 kg/24u
Energieverbruik
0,644 kWh/24u
Geluidsniveau
39 dB (A)
Energieklasse
A++
Voltage
230 – 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens (waaronder het
serienummer) staan op het typeplaatje aan
de linker binnenkant in het apparaat en op
het energielabel.
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
XX h
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
XXXXXXXXX
xxxxx
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXX XXX XXX
XX/X/XX/X
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
TYPE-TYP
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
xxxxxxxxx
XXX W
SER.N.
TYPE I
PQM
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
xxxx
Sterren waardering
XXXXXXXX
53
NEDERLANDS
Milieubescherming
Recycleer de materialen met het symbool
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd
. Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de volksgezondheid
en recycleer op een correcte manier het
afval van elektrische en elektronische
met het symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
IKEA GARANTIE
Hoe lang is de garantie van IKEA geldig?
Deze garantie is geldig voor 5 jaar vanaf
de orginele datum van aankoop van Uw
apparaat bij IKEA. De orginele verkoopbon
is benodigd als bewijs van aankoop. Indien
onderhoudswerk is uitgevoerd onder de
garantie, zal dit de garantie periode voor
het apparaat niet verlengen.
Wie zal de service uitvoeren?
De IKEA servicedienst zal de service
uitvoeren via het eigen bedrijf of het
erkende servicepartnernetwerk.
Wat valt er onder de garantie?
De garantie dekt storingen van het
apparaat, die veroorzaakt zijn door
verkeerde constructie of materiaalfouten
vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze
garantie is uitsluitend van toepassing bij
huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen
worden onder de hoofding “Wat valt er niet
onder deze garantie?” gespecificeerd.
Binnen de garantieperiode worden er geen
kosten om de storing te verhelpen
aangerekend, d.w.z. reparaties,
onderdelen, arbeidsloon en transport, op
voorwaarde dat het apparaat toegankelijk
is voor reparatie zonder speciale kosten en
dat het defect betrekking heeft op
verkeerde constructie of materiaalfouten
die onder de garantie vallen. Op deze
voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr.
99/44/EG) en de respectievelijke
plaatselijke voorschriften van toepassing.
Vervangen onderdelen worden het
eigendom van IKEA.
Wat zal IKEA doen om het probleem op te
lossen?
De door IKEA aangestelde servicedienst zal
het product onderzoeken en bepalen, dit
uitsluitend ter eigen beoordeling, of het
gedekt wordt door deze garantie. Als het
gedekt blijkt te zijn, zal de IKEA
servicedienst of de erkende servicepartner
dan via het eigen bedrijf, uitsluitend ter
eigen beoordeling, ofwel het defecte
product repareren of het vervangen door
hetzelfde of een vergelijkbaar product.
Wat valt er niet onder deze garantie?
• Normale slijtage.
• Opzettelijk aangebrachte schade of
schade door verwaarlozing, schade
veroorzaakt door het niet opvolgen van
de bedieningshandleiding, onjuiste
installatie of aansluiting op een verkeerd
voltage, schade veroorzaakt door
chemische of elektro-chemische reactie,
roest, corrosie of waterschade, maar niet
beperkt tot schade veroorzaakt door
overmatig kalkgehalte van de
54
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
watertoevoer, schade veroor zaakt door
abnormale omgevingsomstandigheden.
Verbruiksonderdelen, met inbegrip van
batterijen en lampjes.
Niet-functionele en decoratieve
onderdelen die niet van invloed zijn op
het normale gebruik van het apparaat,
inclusief eventuele krassen en mogelijke
kleurverschillen.
Onvoorziene schade veroorzaakt door
vreemde voor-werpen of stoffen en het
reinigen of deblokkeren van filters,
afvoersystemen of wasmiddellades.
Schade aan de volgende onderdelen:
glaskeramiek, accessoires, serviesgoed
en bestekmandjes, toevoer- en
afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en
lampenkapjes, schermen, knoppen,
behuizingen en gedeeltes van
behuizingen, tenzij kan worden
aangetoond dat deze veroorzaakt zijn
door fabricagefouten.
Gevallen waarbij geen storing
geconstateerd kon worden tijdens het
bezoek van een technicus.
Reparaties die niet zijn uitgevoerd door
onze aange-stelde servicediensten en/of
een erkende contractuele servicepartner
of wanneer er niet-originele onderdelen
gebruikt zijn.
Reparaties die veroorzaakt zijn door
installatie die verkeerd of niet in
overeenstemming met de specificatie is
uitgevoerd.
Gebruik van het apparaat in niethuishoudelijke omgeving d.w.z.
professioneel gebruik.
Transportschade. Indien het apparaat
door een klant naar zijn huis of een
ander adres vervoert, kan IKEA niet
aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele transportschade. Indien IKEA
het apparaat aflevert op het door de
klant aangegeven adres, dan is
eventuele schade die ontstaan is tijdens
de aflevering gedekt door de garantie.
Kosten voor de uitvoering van de
installatie van het IKEA-apparaat. Indien
de IKEA servicedienst of de erkende
servicepartner het apparaat, binnen de
voorwaarden van deze garantie,
repareert of vervangt, zal de
servicedienst of de erkende
servicepartner, indien nodig, het
gerepareerde apparaat of het
vervangende apparaat installeren.
Deze beperking is niet van toepassing op
foutloze werkzaamheden uitgevoerd door
een gekwalificeerd specialist met gebruik
van onze originele onderdelen teneinde het
apparaat aan te passen aan de technische
veiligheidsspecificaties van een ander EUland.
Hoe zijn de landelijke wetten van
toepassing
De garantie van IKEA geeft u specifieke
wettelijke rechten, die op zijn minst voldoen
aan alle plaatselijke wettelijke eisen die per
land verschillend zijn.
Gebied van geldigheid
Voor apparaten die in een EU-land zijn
aangeschaft en meegenomen worden naar
een ander EU-land, zal de dienstverlening
uitgevoerd worden in het kader van de
garantievoorwaarden die in het nieuwe
land gebruikelijk zijn. Een verplichting om
diensten te verlenen in het kader van de
garantie bestaat uitsluitend als:
• het apparaat en de installatie ervan
voldoen aan de technische specificaties
van het land waarin aanspraak gemaakt
wordt op de garantie;
• het apparaat en de installatie ervan in
overeen-stemming zijn met de montageinstructies en de veiligheidsinformatie die
in de gebruikershandleiding staan.
De speciale Klantenservice voor
apparaten van IKEA:
Aarzel alstublieft niet om contact op te
nemen met de speciale IKEA Klantenservice
om:
55
NEDERLANDS
1. een beroep te doen op deze garantie;
2. uitleg te vragen over de installatie van
het IKEA appa-raat in het daarvoor
bedoelde keukenmeubel van IKEA. De
service geeft u geen uitleg met
betrekking tot:
• de volledige installatie van uw IKEA
keuken;
• aansluitingen op het elektriciteitsnet
(als het appa-raat geleverd wordt
zonder stekker en kabel), op de
water- en gasleiding, want dit moet
gedaan worden door een erkend
installateur.
3. uitleg te vragen over de
gebruikershandleiding en de
specificaties van het IKEA apparaat.
Om ervoor te zorgen dat wij u de beste
service verlenen, verzoeken wij u de
montage-instructies en/of de gebruikershandleiding in dit boekje zorgvuldig te
lezen voordat u contact met ons opneemt.
Hoe kunt u ons bereiken als u hulp nodig
hebt
Om u sneller van dienst te
kunnen zijn, advi-seren wij u de
specifieke telefoonnummers te
bellen die aan het eind van deze
handleiding vermeld zijn.
Gebruik altijd de telefoonnummers die in het boekje staan
van het apparaat waarvoor u
assistentie nodig heeft. Voordat
u ons belt, zorg ervoor dat u het
IKEA-artikelnummer (8 cijfers) en
het serienummer (8 cijfers die op
het typeplaatje staan) bij de
hand hebt voor het apparaat
waarvoor u onze hulp nodig
hebt.
BEWAAR DE KASSABON!
Dit is uw aankoopbewijs en
nodig om de garantie te doen
gelden. Op de kassabon staat
ook de naam van het IKEA
artikel en het nummer (8 cijfers)
voor elk apparaat dat u gekocht
heeft.
Hebt u meer hulp nodig?
Op de laatste pagina van deze
handleiding vindt u de volledige lijst van
door IKEA erkende servicebedrijven met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
Neem, voor alle andere vragen die geen
betrekking hebben op de service voor
apparaten, contact op met het call center
van de dichtstbijzijnde vestiging van IKEA.
Wij raden u aan de documentatie van het
apparaat zorgvuldig te lezen voordat u
contact met ons opneemt.
56
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
57
58
59
222377121-A-292019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2089055-3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement