Electrolux | ENN3053EOW | User manual | Electrolux ENN3053EOW Instrukcja obsługi

Electrolux ENN3053EOW Instrukcja obsługi
ENN3053EOW
PL
Chłodziarko-zamrażarka
Instrukcja obsługi
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 2
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 4
3. INSTALACJA...................................................................................................... 7
4. EKSPLOATACJA................................................................................................8
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 11
6. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 13
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 14
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 16
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA.................................................................................19
10. DANE TECHNICZNE......................................................................................20
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
POLSKI
3
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8
lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
jeśli zostaną uprzednio odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
4
www.electrolux.com
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń
ani środków do przyspieszania odmrażania
urządzenia z wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby
nie uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierających
łatwopalny gaz pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
•
•
•
Ze względów bezpieczeństwa nie
należy uruchamiać urządzenia przed
zainstalowaniem go w zabudowie.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Po zainstalowaniu nowego
urządzenia lub zmianie kierunku
otwierania jego drzwi należy
odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników
ani płyt grzejnych.
Nie narażać urządzenia na
zamoczenie przez deszcz.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w
miejscach, gdzie występuje zbyt duża
wilgotność lub zbyt niska temperatura.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
W urządzeniu znajduje się torebka ze
środkiem pochłaniającym wilgoć. Nie
wolno się nią bawić. Nie jest ona
przeznaczona do spożycia. Należy ją
niezwłocznie wyrzucić.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE!
Ustawiając urządzenie,
należy uważać, aby nie
przycisnąć lub nie uszkodzić
przewodu zasilającego.
OSTRZEŻENIE!
Nie stosować rozgałęźników
ani przedłużaczy.
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
•
•
•
•
•
5
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia
prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Należy
zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego zawierającego
izobutan.
•
•
•
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np.
maszynek do lodów), chyba że
zostały one przeznaczone do tego
celu przez producenta.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w
urządzeniu łatwopalnych gazów i
płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w
komorze zamrażarki mokrymi lub
wilgotnymi rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania
mrożonej żywności, które znajdują się
na jej opakowaniu.
Przed umieszczeniem w komorze
zamrażarki należy owinąć żywność
dowolnym materiałem dopuszczonym
do kontaktu z żywnością.
2.4 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych.
Nie należy używać go do oświetlania
pomieszczeń.
2.5 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w urządzeniu i w razie
potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ
zablokuje się, na dnie urządzenia
zbiera się woda.
2.6 Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowej utylizacji
urządzenia, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
POLSKI
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Niektóre modele urządzeń
mogą działać nieprawidłowo
w temperaturze spoza
podanego zakresu.
Prawidłowa praca
urządzenia jest
gwarantowana tylko w
podanym zakresie
temperatury. W razie
wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.
3.1 Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy
przeczytać instrukcję
montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy
zainstalować z dala od źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery, bojlery,
bezpośrednie promienie słoneczne itd.
Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza z tyłu urządzenia.
3.2 Ustawianie
3.3 Podłączenie do sieci
elektrycznej
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.
•
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
•
•
•
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest
w tym celu wyposażona w specjalny
styk. Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji
z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
3.4 Wymagania dotyczące
wentylacji
Niezbędny jest wystarczający przepływ
powietrza za urządzeniem.
7
8
www.electrolux.com
UWAGA!
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy
przeczytać instrukcję
montażu.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
4. EKSPLOATACJA
4.1 Panel sterowania
1
7
6
5
4
3
2
1 Wyświetlacz
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Przycisk obniżania temperatury
4 Przycisk podwyższania temperatury
5 Przycisk komory chłodziarki
6 Przycisk komory zamrażarki
7 Mode
Można zmienić zdefiniowany dźwięk
przycisków na głośniejszy, naciskając
jednocześnie i przytrzymując przez kilka
sekund przycisk Mode i przycisk
obniżania temperatury. Zmianę tę można
cofnąć.
4.2 Wyświetlacz
A BC D E
K
F G
J
H
I
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Wskaźnik temperatury chłodziarki
Wskaźnik OFF chłodziarki
Tryb Holiday
Tryb Eco chłodziarki
Tryb FastCool
Wskaźnik alarmu
Tryb Eco zamrażarki
Tryb FastFreeze
Wskaźnik temperatury zamrażarki
/ Minutnik
J. Tryb DrinksChill
POLSKI
9
K. Tryb DYNAMICAIR
Po dokonaniu wyboru
komory chłodziarki lub
zamrażarki włączy się
animacja
Po dokonaniu wyboru
temperatury animacja będzie
migać przez kilka minut.
4.3 Włączanie
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony,
nacisnąć ON/OFF. Wskaźniki
temperatury wskazują ustawioną
domyślną temperaturę.
Po kilku sekundach może
zostać wyemitowany sygnał
dźwiękowy alarmu.
Informacje na temat
wyłączania alarmu znajdują
się w rozdziale „Alarm
wysokiej temperatury”.
Aby wybrać ustawienie innej
temperatury, należy zapoznać się z
rozdziałem „Regulacja temperatury”.
Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie "DEMO", należy zapoznać się
z częścią „Rozwiązywanie problemów”.
4.4 Wyłączanie
Nacisnąć ON/OFF i przytrzymać przez 3
sekundy.
Wyświetlacz wyłączy się.
Aby odłączyć urządzenie od zasilania,
należy wyjąć wtyczkę elektryczną z
gniazda zasilającego.
4.5 Włączanie chłodziarki
Aby włączyć chłodziarkę, należy
nacisnąć przycisk komory chłodziarki.
Wskaźnik OFF chłodziarki zgaśnie.
Aby wybrać ustawienie innej
temperatury, należy
zapoznać się z rozdziałem
„Regulacja temperatury.”
4.6 Wyłączanie chłodziarki
W celu wyłączenia chłodziarki należy
nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk komory chłodziarki.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
chłodziarki OFF.
4.7 Regulacja temperatury
Ustawić temperaturę urządzenia,
naciskając przyciski regulacji
temperatury.
Domyślne ustawienia temperatury:
• +4°C w komorze chłodziarki
• -18°C w komorze zamrażarki
Wskaźniki temperatury wskazują
ustawioną temperaturę.
Urządzenie osiągnie
ustawioną temperaturę w
ciągu 24 godzin.
W razie awarii zasilania
ustawiona temperatura
pozostaje zapisana w
pamięci.
4.8 Tryb Holiday
Tryb ten pozwala na pozostawienie
zamkniętej i pustej chłodziarki na dłuższy
czas, np. podczas wakacji, nie
dopuszczając do powstawania
nieprzyjemnego zapachu.
Przed włączeniem trybu
Holiday należy wyjąć całą
żywność z komory
chłodziarki.
1. W celu włączenia trybu należy
naciskać przycisk Mode, aż pojawi
się wskaźnik Holiday.
Wskaźnik temperatury chłodziarki
wskaże ustawioną temperaturę.
2. Aby wyłączyć ten tryb, należy
naciskać przycisk Mode, aż z
wyświetlacza zniknie symbol funkcji
lub zostanie wybrana inna funkcja.
Tryb wyłącza się po
wybraniu innego ustawienia
temperatury w chłodziarce.
10
www.electrolux.com
4.9 Tryb FastCool
4.11 Tryb DrinksChill
Jeżeli istnieje konieczność przechowania
większej ilości ciepłych produktów
spożywczych, na przykład po zrobieniu
zakupów, zaleca się uruchomienie
funkcji FastCool w celu szybkiego
schłodzenia produktów bez podnoszenia
temperatury żywności będącej już
wewnątrz chłodziarki.
Tryb DrinksChill, umożliwiający
ustawienie alarmu dźwiękowego, jest
przydatny np. do schładzania przez
określony czas jakiegoś produktu lub do
przypomnienia, że w zamrażarce
znajdują się butelki umieszczone tam w
celu szybkiego schłodzenia.
Funkcja FastCool wyłącza się
automatycznie po upływie około 6
godzin.
1. W celu włączenia funkcji należy
nacisnąć Mode, aż wyświetli się
odpowiedni symbol.
Włączy się wskaźnik FastCool.
2. Aby wyłączyć funkcję, należy
nacisnąć Mode w celu wybrania innej
funkcji lub nacisnąć i przytrzymać
Mode , aż nie będzie wyświetlany
żaden z symboli specjalnych.
Wskaźnik FastCool wyłączy się.
Funkcja wyłącza się po
wybraniu innego ustawienia
temperatury w chłodziarce.
4.10 Tryb Eco
Aby zapewnić optymalne warunki
przechowywania żywności, należy
wybrać tryb Eco.
1. Wybrać komorę chłodziarki lub
zamrażarki.
2. W celu włączenia funkcji należy
nacisnąć Mode, aż wyświetli się
odpowiedni symbol.
Wskaźnik temperatury wskaże ustawioną
temperaturę dla:
• chłodziarki: +4°C
• zamrażarki: -18°C
3. Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem, należy
powtórzyć procedurę, aż wyłączy się
wskaźnik Eco.
Funkcja wyłącza się, gdy
zostanie wybrane inne
ustawienie temperatury.
1. Aby włączyć funkcję, należy nacisnąć
ON/OFF .
Włączy się wskaźnik DrinksChill.
Zegar wskaże ustawioną wartość (30
min).
2. Nacisnąć przycisk obniżania lub
podwyższania temperatury, aby
zmienić ustawienie minutnika w
zakresie od 1 do 90 (min).
Włączy się wskazanie czasu (min).
Po zakończeniu odliczania wskaźnik
DrinksChill zacznie migać i włączy się
dźwiękowy sygnał alarmowy
3. Wyjąć napoje przechowywane w
komorze zamrażarki.
4. Nacisnąć ON/OFF , aby wyłączyć
sygnał dźwiękowy i zakończyć
działanie funkcji.
Funkcję można wyłączyć
w dowolnej chwili przed
zakończeniem
odliczania, naciskając
ON/OFF. Wskaźnik
DrinksChill zgaśnie.
W dowolnej chwili
podczas odliczania
można zmienić
ustawiony czas,
naciskając przycisk
obniżania temperatury
lub przycisk
podwyższania
temperatury.
4.12 Tryb FastFreeze
Funkcja wyłącza się automatycznie po
52 godzinach.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Wybrać komorę zamrażarki.
2. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Włączy się wskaźnik FastFreeze.
POLSKI
3. Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem, należy
powtórzyć opisaną wyżej procedurę.
Funkcja wyłącza się po
wybraniu innej
temperatury zamrażarki.
4.13 Tryb DYNAMICAIR
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik DYNAMICAIR zacznie migać.
2. Nacisnąć Tryb, aby wybrać inną
funkcję, lub nie wybierać żadnej
funkcji.
Włączenie funkcji
DYNAMICAIR powoduje
wzrost zużycia energii.
Jeśli funkcja włącza się
automatycznie, wskaźnik
DYNAMICAIR nie wyświetla
się (patrz rozdział
„Codzienna eksploatacja”).
4.14 Alarm wysokiej
temperatury
Wzrost temperatury w komorze
zamrażarki (np. spowodowany awarią
zasilania lub pozostawieniem otwartych
drzwi) jest sygnalizowany przez:
•
•
11
miganie wskaźników alarmu i
temperatury zamrażarki;
sygnał dźwiękowy.
Aby wyłączyć alarm, należy nacisnąć
dowolny przycisk.
Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Wskaźnik temperatury zamrażarki przez
kilka sekund będzie wskazywał
najwyższą odnotowaną temperaturę.
Następnie powróci do wskazywania
ustawionej temperatury.
Wskaźnik alarmu będzie migał do czasu
przywrócenia normalnych warunków.
Wskaźnik alarmu zgaśnie po
przywróceniu normalnych
warunków przechowywania.
4.15 Alarm otwartych drzwi
Jeśli drzwi urządzenia pozostają otwarte
przez kilka minut, włącza się alarm
dźwiękowy. Alarm otwartych drzwi jest
sygnalizowany przez:
• migającą kontrolkę alarmową
• sygnał dźwiękowy
Po przywróceniu normalnych warunków
pracy (zamknięte drzwi) alarm
dźwiękowy wyłącza się.
Podczas działania alarmu sygnał
dźwiękowy można wyłączyć, naciskając
przycisk alarmu.
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA!
Nie należy stosować żrących
detergentów, materiałów
ściernych, środków na bazie
chloru lub oleju, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
5.2 Rozmieszczanie półek na
drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie
artykułów spożywczych w opakowaniach
o różnej wielkości, półki na drzwiach
można umieszczać na różnej wysokości.
1. Stopniowo wyciągać półkę do góry
aż do jej zwolnienia.
12
www.electrolux.com
2. Umieścić ponownie według potrzeb.
Ten model urządzenia wyposażono
w regulowany pojemnik, który można
przesuwać na boki.
5.3 Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono
w kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
W razie potrzeby urządzenie
można włączyć ręcznie
(patrz rozdział „Funkcja
DYNAMICAIR”).
Urządzenie DYNAMICAIR
przestaje działać po
otworzeniu drzwi i ponownie
uruchamia się zaraz po ich
zamknięciu.
5.5 Zamrażanie i
przechowywanie zamrożonej
żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania
mrożonek, głęboko zamrożonej żywności
oraz do zamrażania świeżej żywności.
Nie wolno wyjmować
szklanej półki znad szuflady
na warzywa, ponieważ
zapewnia ona odpowiedni
obieg powietrza.
5.4 DYNAMICAIR
Komorę chłodziarki wyposażono w
urządzenie umożliwiające szybkie
schłodzenie żywności i zapewniające
bardziej równomierną temperaturę w
komorze.
Urządzenie włącza się automatycznie w
razie potrzeby, np. w celu przywrócenia
temperatury po otworzeniu drzwi lub gdy
temperatura otoczenia jest wysoka.
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie
na co najmniej 2 godziny z włączoną
funkcją FastFreeze. W celu zamrożenia
świeżej żywności należy włączyć funkcję
FastFreeze co najmniej 24 godziny przed
umieszczeniem żywności przeznaczonej
do zamrożenia w komorze zamrażarki.
Aby zamrozić świeżą żywność, należy
umieścić ją w górnej komorze.
Informację o maksymalnej ilości
żywności, jaką można zamrozić w ciągu
24 godzin, podano na tabliczce
znamionowej umieszczonej wewnątrz
urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w
tym czasie nie wolno wkładać kolejnej
partii żywności przeznaczonej do
zamrożenia.
POLSKI
Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności spowodowanego
na przykład awarią zasilania, jeśli awaria
zasilania trwała dłużej niż podano w
tabeli danych technicznych w punkcie
„czas utrzymywania temperatury bez
zasilania”, należy szybko spożyć
rozmrożoną żywność lub niezwłocznie ją
ugotować, po czym ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).
5.6 Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub
mrożonki przed użyciem należy
rozmrozić w komorze chłodziarki lub w
temperaturze pokojowej, zależnie od
dostępnego czasu rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku
gotowanie potrwa dłużej.
13
5.7 Wytwarzanie lodu
Urządzenie wyposażono w jedną lub
dwie tacki do wytwarzania lodu.
Do wyjmowania tacek z
zamrażarki nie należy
używać metalowych
narzędzi.
1. Napełnić pojemniki wodą
2. Włożyć pojemniki na lód do komory
zamrażarki.
5.8 Akumulatory zimna
Zamrażarka posiada co najmniej jeden
akumulator zimna, który wydłuża czas
przechowywania produktów po awarii lub
braku zasilania.
6. WSKAZÓWKI I PORADY
6.1 Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
6.3 Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej
żywności
•
•
•
•
•
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów
chłodniczych, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
6.2 Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
•
•
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to
absolutnie konieczne.
Nie wyjmować akumulatorów zimna z
kosza zamrażarki.
•
•
W chłodziarce nie należy
przechowywać ciepłej żywności ani
parujących płynów.
Artykuły spożywcze należy przykryć
lub owinąć – szczególnie te, które
wydzielają mocny zapach.
Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów
spożywczych.
6.4 Wskazówki dotyczące
przechowywania
Przydatne wskazówki:
•
•
•
Mięso (wszystkie rodzaje):
zapakować do odpowiedniego
opakowania i umieścić na szklanej
półce nad pojemnikiem na warzywa.
Mięso można przechowywać
maksymalnie przez 1–2 dni.
Żywność gotowana, potrawy na
zimno: przykryć i umieścić na
dowolnej półce.
Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
14
www.electrolux.com
•
•
Niezapakowanych bananów,
ziemniaków, cebuli i czosnku nie
należy przechowywać w chłodziarce.
Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć
folią aluminiową lub umieścić
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.
6.5 Wskazówki dotyczące
zamrażania
•
•
•
•
Należy zamrażać tylko produkty
spożywcze najwyższej jakości, świeże
i dokładnie oczyszczone.
W celu zapewnienia bardziej
efektywnego zamrażania i
rozmrażania należy podzielić żywność
na małe porcje.
Zawinąć żywność w folię aluminiową
lub polietylenową. Upewnić się, że
opakowanie jest szczelne.
Nie należy umieszczać świeżej
żywności bezpośrednio obok już
zamrożonych produktów, aby uniknąć
podniesienia ich temperatury.
•
•
•
Produkty niskotłuszczowe
przechowują się lepiej i przez dłuższy
czas niż te o dużej zawartości
tłuszczu. Sól powoduje skrócenie
okresu przechowywania żywności.
Nie należy spożywać kostek lodu,
lodów sorbetowych ani lodów na
patyku bezpośrednio po ich wyjęciu z
zamrażarki. Grozi to odmrożeniami.
Zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
6.6 Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
•
•
•
•
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w
sklepie.
Przenieść zamrożoną żywność ze
sklepu do zamrażarki w jak
najkrótszym czasie.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie
zamrażana.
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Ogólne wskazówki
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory,
dlatego wszelkie prace
konserwacyjne i napełnianie
układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych
pracowników serwisu.
Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do
mycia w zmywarce.
POLSKI
7.2 Okresowe czyszczenie
7.4 Rozmrażanie zamrażarki
UWAGA!
Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać
do uszkodzenia rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
Zamrażarka jest urządzeniem typu
bezszronowego. Podczas działania
urządzenia szron nie gromadzi się na
wewnętrznych ściankach ani na
żywności.
UWAGA!
Nie wolno uszkodzić układu
chłodzenia.
7.5 Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć
letnią wodą z dodatkiem neutralnego
środka czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły
się na nich zabrudzenia.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność
urządzenia i zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej.
7.3 Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego
szronu spływa rynienką do specjalnego
pojemnika znajdującego się z tyłu
urządzenia nad sprężarką, skąd
następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
15
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania
nieprzyjemnych zapachów.
UWAGA!
Jeśli urządzenie ma
pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego
regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się
żywności w przypadku
przerwy w zasilaniu.
Zaleca się włączenie trybu
Holiday.
16
www.electrolux.com
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączo‐ Włączyć urządzenie.
ne.
Wtyczki przewodu zasila‐ Włożyć prawidłowo wtyczkę
jącego nie włożono pra‐ do gniazda elektrycznego.
widłowo do gniazda elek‐
trycznego.
Działa alarm dźwiękowy
lub świetlny.
Brak napięcia w gnieź‐
dzie elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego.
Skontaktować się z wykwali‐
fikowanym elektrykiem.
Urządzenie niedawno
włączono lub temperatu‐
ra jest za wysoka.
Patrz „Alarm wysokiej tem‐
peratury”.
Temperatura w urządze‐
niu jest za wysoka.
Skontaktować się z wykwali‐
fikowanym elektrykiem lub
najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Pozostawiono otworzone Zamknąć drzwi. Patrz „Alarm
drzwi.
otworzonych drzwi”.
Zamiast cyfr na wyświetla‐
czu temperatury widoczny
jest symbol
lub
Problem z czujnikiem
temperatury.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym cen‐
trum serwisowym (układ
chłodniczy będzie nadal
chłodził żywność, ale regula‐
cja temperatury stanie się
niemożliwa).
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym cen‐
trum serwisowym.
Nie ustawiono prawidło‐
wo temperatury.
Patrz „Eksploatacja”.
.
Nie działa oświetlenie.
Sprężarka pracuje bez
przerwy.
POLSKI
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
17
Rozwiązanie
Włożono na raz zbyt wie‐ Odczekać kilka godzin i po‐
le produktów do przecho‐ nownie sprawdzić tempera‐
wania.
turę.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją
dotyczącą klasy klimatycznej
na tabliczce znamionowej.
Włożono za ciepłe potra‐
wy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy
odczekać, aż ostygnie ona
do temperatury pokojowej.
Nie zamknięto prawidło‐
wo drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Włączona jest funkcja
„FastFreeze” lub „Fast‐
Cool”.
Patrz „Funkcja FastFreeze”
lub „Funkcja FastCool”.
Osadza się za dużo szronu Nie zamknięto prawidło‐
i lodu.
wo drzwi lub uszczelka
jest zdeformowana/brud‐
na.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Nie włożono prawidłowo Umieścić prawidłowo zatycz‐
zatyczki otworu odpływo‐ kę otworu odpływowego od‐
wego odszraniania.
szraniania.
Urządzenie jest w pełni
Ustawić wyższą temperatu‐
załadowane i ustawiono rę. Patrz „Eksploatacja”.
w nim najniższą tempera‐
turę.
Temperatura ustawiona
Ustawić wyższą temperatu‐
w urządzeniu jest zbyt ni‐ rę. Patrz „Eksploatacja”.
ska, a temperatura oto‐
czenia – zbyt wysoka.
Nie ustawiono prawidło‐
wo temperatury.
Patrz „Eksploatacja”.
Sprężarka nie uruchamia
się natychmiast po naciś‐
nięciu „FastFreeze” lub
„FastCool” lub zmianie us‐
tawienia temperatury.
Jest to normalne zjawi‐
sko, które nie oznacza
usterki.
Sprężarka rozpoczyna pracę
dopiero po pewnym czasie.
Po tylnej ściance chło‐
dziarki spływa woda.
Podczas procesu auto‐
Jest to normalne zjawisko.
matycznego odszraniania
szron topi się na tylnej
ściance.
18
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Końcówka wężyka od‐
prowadzającego wodę z
odszraniania nie jest po‐
łączona z pojemnikiem
umieszczonym nad sprę‐
żarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężar‐
ką.
Woda wylewa się na pod‐
łogę.
Nie można ustawić tempe‐ Włączona jest funkcja
ratury.
„FastFreeze” lub „Fast‐
Cool”.
Wyłączyć ręcznie funkcję
„FastFreeze” lub funkcję
„FastCool” albo zaczekać, aż
funkcja wyłączy się automa‐
tycznie i ustawić temperatu‐
rę. Patrz „Funkcja FastFree‐
ze” lub „Funkcja FastCool”.
Na wyświetlaczu widoczne Urządzenie działa w try‐
jest wskazanie DEMO.
bie demonstracyjnym.
Nacisnąć i przytrzymać przy‐
cisk Tryb przez ok. 10 se‐
kund, aż rozlegnie się długi
sygnał dźwiękowy i nastąpi
na krótko wyłączenie wy‐
świetlacza.
Temperatura w urządzeniu Nie ustawiono prawidło‐ Ustawić wyższą/niższą tem‐
jest za niska lub za wyso‐ wo regulatora temperatu‐ peraturę.
ka.
ry.
Nie zamknięto prawidło‐
wo drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury poko‐
jowej i dopiero wtedy włożyć
je do urządzenia.
Włożono na raz za wiele
produktów do przecho‐
wania.
Ograniczyć ilość produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Użytkownik za często ot‐
wiera drzwi urządzenia.
Otwierać drzwi urządzenia
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Włączona jest funkcja
„FastFreeze” lub „Fast‐
Cool”.
Patrz „Funkcja FastFreeze”
lub „Funkcja FastCool”.
Brak obiegu zimnego po‐ Zapewnić obieg zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
wietrza w urządzeniu.
POLSKI
Jeżeli podane rozwiązania
nie przynoszą pożądanego
efektu, należy skontaktować
się z najbliższym
autoryzowanym centrum
serwisowym.
8.2 Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w bardzo trwałe
oświetlenie wnętrza typu LED.
Wymiany oświetlenia może dokonać
wyłącznie pracownik serwisu. Należy
8.3 Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz wskazówki dotyczące montażu.
3. W razie potrzeby wymienić
uszkodzone uszczelki drzwi. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
Podczas normalnej pracy urządzenia słychać odgłosy (sprężarka, obieg czynnika
chłodniczego).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
19
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
20
www.electrolux.com
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BLUBB!
CRACK!
BRRR!
CRACK!
10. DANE TECHNICZNE
10.1 Karta informacyjna produktu
Znak towarowy
Electrolux
Model
ENN3053EOW 925561026
Kategoria
7. Chłodziarko-zamrażarka
Klasa efektywności energetycznej
A++
Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wy‐ 235
ników testu przeprowadzonego w normalnych
warunkach w cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste
zużycie energii zależy od sposobu użytkowania
urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje
Pojemność użytkowa w litrach, lodówka
213
Pojemność użytkowa w litrach, Star
-
Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna
-
Pojemność użytkowa w litrach, wino
-
Pojemność użytkowa w litrach, łącznie
273
POLSKI
Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka
60
Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka
-
21
Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania o
największej pojemności użytkowej (l)
****
Temperatura projektowa „pozostałych komór” >
14 °C (°C),jeśli występują
-
„System bezszronowy” (T/N), lodówka
Nie
„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka
Tak
Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania,
godzin
21
Zdolność zamrażania w kg/24 h
10
Klasa klimatyczna
SN-N-ST-T
Najniższa temperatura otoczenia, w której urzą‐
dzenie jest przeznaczone do użytku, w °C
10
Najwyższa temperatura otoczenia, w której urzą‐ 43
dzenie jest przeznaczone do użytku, w °C
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A)
re1 pW
39
Przeznaczony do zabudowy T/N
Tak
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przecho‐ Nie
wywania wina T/N
10.2 Dodatkowe dane
techniczne
Wymiary wnęki
Wysokość
1894 mm
Szerokość
560 mm
Głębokość
550 mm
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
lub na zewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie z oznaczeniem klasy
energetycznej.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
22
www.electrolux.com
POLSKI
23
222377081-A-262019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising