Electrolux | ENN3074EFW | User manual | Electrolux ENN3074EFW Uživatelský manuál

Electrolux ENN3074EFW Uživatelský manuál
ENN3074EFW
CS
PL
SK
Chladnička s mrazničkou
Chłodziarko-zamrażarka
Chladnička s mrazničkou
Návod k použití
Instrukcja obsługi
Návod na používanie
2
21
42
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. INSTALACE........................................................................................................6
4. PROVOZ.............................................................................................................7
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 10
6. TIPY A RADY................................................................................................... 12
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 13
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 15
9. ZVUKY..............................................................................................................18
10. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 19
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
ČESKY
3
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič
používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není
nainstalován do vestavné konstrukce.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
•
•
•
•
•
•
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Spotřebič obsahuje sáček pohlcovače
vlhkosti. Nejde o hračku. Nejde o
poživatinu. Okamžitě zlikvidujte.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.
ČESKY
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
5
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli
vhodného materiálu pro kontakt s
potravinami.
•
Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
domácích spotřebičů. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
2.5 Čištění a údržba
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh obsahující isobutan.
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
6
www.electrolux.com
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
U některých typů modelů
může při provozu mimo daný
rozsah docházet k
problémům s fungováním.
Správný provoz lze zaručit
pouze v rámci stanoveného
teplotního rozsahu. Pokud
máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
3.1 Umístění
Řiďte se pokyny k montáži
při instalaci.
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Zkontrolujte,
zda může vzduch volně cirkulovat kolem
zadní části skříně spotřebiče.
3.2 Poloha
3.3 Připojení k elektrické síti
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
•
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
•
•
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
ČESKY
3.4 Požadavky na větrání
POZOR!
Řiďte se pokyny k montáži
při instalaci.
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
4. PROVOZ
4.1 Ovládací panel
1
7
6
5
4
3
2
1 Displej
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Tlačítko nižší teploty
4 Tlačítko vyšší teploty
5 Tlačítko chladicího oddílu
6 Tlačítko mrazicího oddílu
7 Mode
Přednastavený zvuk tlačítek lze zesílit
současným stisknutím tlačítka Mode a
tlačítka nižší teploty na několik sekund.
Změnu je možné vrátit.
4.2 Displej
A BC D E
K
F G
J
H
I
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Ukazatel teploty chladničky
Ukazatel chladničky OFF
Režim Holiday
Režim Eco chladničky
Režim FastCool
Ukazatel výstrahy
Režim Eco mrazničky
Režim FastFreeze
Ukazatel teploty mrazničky
7
8
www.electrolux.com
/ Časovač
J. Režim DrinksChill
Po volbě chladicího či
mrazicího oddílu se spustí
animace
.
Po volbě teploty animace
několik málo minut bliká.
4.3 Zapnutí spotřebiče
1. Síťovou zástrčku zasuňte do
zásuvky.
2. Pokud je displej vypnutý, stiskněte
tlačítko ON/OFF spotřebiče.
Ukazatele teploty ukazují nastavenou
výchozí teplotu.
Po několika sekundách by
se mohla spustit zvuková
výstraha.
Vypnutí zvukové výstrahy viz
část „Výstraha vysoké
teploty“.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte
si oddíl „Regulace teploty“.
Pokud se na displeji zobrazí "DEMO", viz
část „Odstraňování závad“.
4.4 Vypnutí spotřebiče
Na tři sekundy stiskněte ON/OFF.
Displej se vypne.
Spotřebič odpojíte od elektrické sítě
vytáhnutím zástrčky ze síťové zásuvky.
4.5 Zapnutí chladničky
Chcete-li chladničku zapnout, stiskněte
tlačítko chladicího oddílu.
Ukazatel OFF pro chladničku se
přestane zobrazovat.
Chcete-li zvolit jinou teplotu,
prostudujte si oddíl
„Regulace teploty“.
4.6 Vypnutí chladničky
Chcete-li chladničku vypnout, na několik
sekund stiskněte tlačítko chladicího
oddílu.
Zobrazí se ukazatel OFF pro chladničku.
K. Režim DYNAMICAIR
4.7 Regulace teploty
Nastavte teplotu ve spotřebiči stisknutím
regulátorů teploty.
Nastavená výchozí teplota:
• +4 °C v chladničce
• -18 °C v mrazničce
Ukazatele teploty zobrazují nastavenou
teplotu.
Nastavené teploty bude
dosaženo do 24 hodin.
Nastavené teploty zůstanou
uloženy i při výpadku
proudu.
4.8 Režim Holiday
Tento režim umožňuje ponechat
prázdnou chladničku zavřenou po dobu
dlouhé dovolené, aniž by došlo ke vzniku
nepříjemných pachů.
Před zapnutím režimu
Holiday vyjměte z chladicího
oddílu veškeré potraviny.
1. Chcete-li režim zapnout, opakovaně
stiskněte tlačítko Mode, dokud se
nezobrazí ukazatel Holiday.
Ukazatel teploty chladničky zobrazí
nastavenou teplotu.
2. Chcete-li režim vypnout, stisknutím
tlačítka Mode zvolte jinou funkci nebo
tlačítko stiskněte opakovaně, dokud
se na displeji nebude zobrazovat
žádná ikona funkce.
Tento režim se vypne při
nastavení jiné teploty
chladničky.
4.9 Režim FastCool
Potřebujete-li například po nákupu uložit
velké množství teplých potravin,
doporučujeme zapnout režim FastCool,
aby se potraviny rychleji zchladily a
nezahřály ostatní potraviny již uložené v
chladničce.
Režim FastCool se automaticky vypne
asi za šest hodin.
ČESKY
1. Chcete-li funkci zapnout, opakovaně
stiskněte tlačítko Mode, dokud se
nezobrazí příslušná ikona.
Zobrazí se ukazatel FastCool.
2. Chcete-li funkci vypnout, stisknutím
tlačítka Mode zvolte jinou funkci nebo
tlačítko Mode několikrát stiskněte,
dokud se nepřestanou zobrazovat
všechny speciální ikony.
Ukazatel FastCool se přestane
zobrazovat.
nastavenou hodnotu časovače v
rozsahu od 1 do 90 (min) minut.
Zobrazí se ukazatel časovače (min).
Na konci odpočítávání času zabliká
ukazatel DrinksChill a rozezní se
zvuková signalizace.
3. Vyndejte všechny nápoje z
mrazničky.
4. Stisknutím tlačítka ON/OFF vypnete
zvukovou signalizaci a funkci
vypnete.
Tato funkce se vypne při
nastavení jiné teploty
chladničky.
Funkci je možné kdykoli
během odpočítávání
vypnout stisknutím
tlačítka ON/OFF.
Ukazatel DrinksChill se
přestane zobrazovat.
4.10 Režim Eco
Optimálních podmínek pro uskladnění
potravin dosáhnete zvolením režimu
Eco.
1. Zvolte chladicí či mrazicí oddíl.
2. Chcete-li funkci zapnout, opakovaně
stiskněte tlačítko Mode, dokud se
nezobrazí příslušná ikona.
Ukazatel teploty udává nastavenou
teplotu v:
• chladnička: +4 °C
• mraznička: -18 °C
3. Funkci před jejím automatickým
ukončením vypnete tak, že postup
zopakujete, dokud se nepřestane
zobrazovat ukazatel Eco.
Tato funkce se vypne
zvolením jiné nastavené
teploty.
4.11 Režim DrinksChill
Pomocí režimu DrinksChill nastavíte, aby
ve stanovený moment zazněla zvuková
výstraha (například, když na určitou dobu
potřebujete nechat vychladnout
připravovanou směs nebo když
potřebujete připomenout, že máte v
mrazničce uložené lahve k rychlému
zchlazení).
1. Funkci zapnete stisknutím tlačítka
ON/OFF .
Zobrazí se ukazatel DrinksChill.
Časovač zobrazí nastavenou hodnotu
(30 min).
2. Stisknutím tlačítka nastavení nižší
nebo vyšší teploty upravte
Nastavenou dobu lze
kdykoliv během odpočtu
změnit současným
stisknutím tlačítek nižší a
vyšší teploty.
4.12 Režim FastFreeze
Funkce se automaticky vypne za 52
hodin.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Zvolte mrazicí oddíl.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Zobrazí se ukazatel FastFreeze.
3. K vypnutí funkce před jejím
automatickým ukončením zopakujte
uvedený postup.
Tato funkce se vypne při
nastavení jiné teploty
mrazničky.
4.13 DYNAMICAIR režim
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel DYNAMICAIR.
2. Stisknutím tlačítka režimu zvolte
jinou nebo žádnou funkci.
9
10
www.electrolux.com
Zapnutí funkce
DYNAMICAIR zvyšuje
spotřebu energie.
Pokud se funkce zapne
automaticky, ukazatel
DYNAMICAIR se nezobrazí
(viz „Denní používání“).
4.14 Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty v mrazicím oddílu
(například z důvodu předchozího
výpadku proudu nebo otevření dveří) je
signalizováno:
• blikajícími ukazateli výstrahy a teploty
mrazničky;
• zvukovým signálem.
Výstrahu vynulujete stisknutím
kteréhokoliv tlačítka.
Zvukový signál se vypne.
Ukazatel teploty mrazničky na několik
sekund zobrazí nejvyšší dosaženou
teplotu. Poté opět zobrazuje nastavenou
teplotu.
Kontrolka výstrahy bude dále blikat,
dokud nedojde k obnovení normálních
provozních podmínek.
Pokud podmínky výstrahy
pominou, ukazatel výstrahy
se přestane zobrazovat.
4.15 Výstraha otevřených dveří
Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dveře
spotřebiče otevřené několik minut.
Výstraha otevřených dveří je
signalizována:
• blikáním ukazatele výstrahy
• zvukovou signalizací
Po obnovení normálních podmínek
(zavřené dveře) se výstraha vypne.
Během fáze výstrahy je možné zvukovou
signalizaci vypnout stisknutím tlačítka
výstrahy.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
5.2 Umístění dveřních polic
Dveře chladicího oddílu jsou vybaveny
drážkami, které umožňují přemístění
dveřních polic podle individuálních přání.
1
1
2
Dveřní police přemístíte jejich opatrným
posunutím ve směru šipek.
5.3 Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
ČESKY
11
dochází k větší cirkulaci vzduchu a tedy
ke snížení vlhkosti vzduchu v zásuvkách
na ovoce a zeleninu.
1
5.6 DYNAMICAIR
Chladicí oddíl je vybaven zařízením,
které umožňuje rychlé chlazení potravin
a udržování stejnoměrné teploty v oddílu.
2
Toto zařízení se v případě potřeby
automaticky aktivuje, například pro rychlé
obnovení teploty po otevření dveří nebo
v případě vysoké okolní teploty.
Skleněná police nad
zásuvkou na zeleninu musí
ale vždy zůstat na svém
místě k zajištění správného
oběhu vzduchu.
5.4 Mrazicí oddíl
Tento oddíl je u takto vybavených
modelů chladniček určen k uchovávání
čerstvých potravin jako jsou ryby, maso,
mořské plody apod.
Najdete ho v dolní části chladničky přímo
nad zásuvkou na zeleninu.
5.5 Regulace vlhkosti
Ve skleněné polici jsou štěrbiny
(nastavitelné posuvnou páčkou), které
umožňují regulaci vlhkosti v zásuvce
nebo zásuvkách na zeleninu.
Zařízení je možné v případě
potřeby zapnout ručně (viz
„Funkce DYNAMICAIR“).
Zařízení DYNAMICAIR se
vypne při otevření dveří a
znovu se spustí ihned po
jejich zavření.
5.7 Uhlíkový vzduchový filtr
Tento spotřebič je vybaven uhlíkovým
filtrem CleanAir v zásuvce v zařízení
DYNAMICAIR.
Filtr čistí vzduch odstraňováním
nežádoucích pachů v chladicím oddílu a
tím dále zlepšuje kvalitu skladování
potravin.
Když jsou větrací štěrbiny zavřené:
přirozená vlhkost potravin v zásuvkách
na ovoce a zeleninu se uchová po delší
dobu.
Když jsou větrací štěrbiny otevřené:
POZOR!
Při provozu musí být
zásuvka cirkulace vzduchu
vždy zavřená.
12
www.electrolux.com
údajů, je nutné rozmrazené potraviny
rychle spotřebovat nebo ihned uvařit či
upéct a potom opět zmrazit (po
ochlazení).
5.9 Rozmrazování
5.8 Zmrazování a uchovávání
zmrazených potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny se zapnutou funkcí
FastFreeze.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
horního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin – během této
doby nepřidávejte žádné další potraviny
ke zmrazení.
V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval delší dobu,
než je uvedeno v tabulce technických
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové
teplotě, podle toho, kolik na to máte
času.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.
5.10 Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
K vyjmutí nádobek z
mrazničky nepoužívejte
kovové nástroje.
1. Nádobky naplňte vodou.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
5.11 Akumulátory chladu
Mraznička obsahuje nejméně jeden
akumulátor chladu, který prodlužuje dobu
uchování potravin v případě výpadku
proudu nebo poruchy.
6. TIPY A RADY
6.1 Normální provozní zvuky
6.2 Tipy pro úsporu energie
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
•
•
•
•
•
Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
Když se čerpá chladící kapalina,
může to být doprovázeno drnčením
nebo pulsujícím zvukem kompresoru.
Náhlý praskavý zvuk zevnitř
spotřebiče, přestavuje přirozený, nijak
nebezpečný fyzikální jev způsobený
tepelnou roztažností.
Když se kompresor spustí nebo
vypne, můžete zaslechnout slabé
cvakání regulátoru teploty.
•
Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Nevyndávejte akumulátory chladu z
koše na zmrazování potravin.
6.3 Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
•
•
Do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují.
Potraviny zakrývejte nebo je
zabalujte, zejména mají-li silnou vůni.
ČESKY
•
Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
6.4 Tipy pro chlazení
•
•
Užitečné rady:
•
•
•
•
•
Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou. Maso skladujte nejdéle 1-2
dny.
Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte
do hliníkové fólie či do
polyetylénového sáčku, aby k nim měl
vzduch co nejméně přístup.
Lahve: uzavřete víčkem a uložte
buďto v polici na lahve ve dveřích
spotřebiče nebo ve stojanu na lahve
(je-li součástí výbavy).
6.5 Tipy pro zmrazování
potravin
•
•
Mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné.
Efektivnějšího zmrazování a
rozmrazování potravin dosáhnete,
když je rozdělíte na malé porce.
•
•
•
6.6 Tipy pro skladování
zmrazených potravin
•
•
•
•
Vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladované.
Zajistěte, aby zmrazené potraviny
byly z obchodu přineseny v co
nejkratším možném čase.
Již rozmrazené potraviny se rychle
kazí a nesmí se znovu zmrazovat.
Nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Obecná upozornění
POZOR!
Před každou údržbou nebo
čištěním spotřebič odpojte
od elektrické sítě.
13
Potraviny zabalte do alobalu nebo
polyetylénu. Přesvědčte se, že je obal
vzduchotěsný.
Aby nedošlo ke zvýšení teploty již
zmrazených potravin, neumísťujte
přímo vedle nich čerstvé nezmrazené
potraviny.
Libové potraviny vydrží uložené déle
a v lepším stavu než tučné. Sůl
zkracuje délku bezpečného
skladování potravin.
Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte
ihned poté, co je vyjmete z mrazničky.
Hrozí nebezpečí omrznutí.
Doporučujeme napsat na každý
balíček viditelně datum uskladnění,
abyste mohli správně dodržet dobu
uchování potravin.
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v
chladicím okruhu; údržbu a
doplnění smí tedy provádět
pouze oprávněný a
kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné
pro mytí v myčce nádobí.
14
www.electrolux.com
7.2 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR!
Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
7.3 Odmrazování chladničky
7.4 Odmrazování mrazničky
Mrazicí oddíl je beznámrazový. To
znamená, že se v zapnutém spotřebiči
nevytváří námraza ani na vnitřních
stěnách, ani na potravinách.
7.5 Výměna filtru CleanAir
Uhlíkový vzduchový filtr je filtr z aktivního
uhlíku, který pohlcuje nepříjemné pachy
a umožňuje zachování té nejlepší chuti a
vůně všech potravin bez nebezpečí
mísení vůní.
Se vzduchovým filtrem
zacházejte opatrně, aby
nedošlo k poškrábání jeho
povrchu.
Aby nedošlo k degradaci
kvality uhlíkového filtru, je
filtr se spotřebičem dodáván
v plastovém sáčku. Před
zapnutím spotřebiče vložte
filtr do drážky.
1. Otevřete zásuvku.
2. Vytáhněte použitý vzduchový filtr.
Během normálního používání se
námraza automaticky odstraňuje z
výparníku chladicího oddílu při každém
vypnutí motoru kompresoru.
Rozmrazená voda vytéká žlábkem do
speciální nádoby na zadní straně
spotřebiče nad motorem kompresoru,
kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.
3. Vložte do drážky nový vzduchový
filtr.
4. Zásuvku zavřete.
Pro dosažení nejlepší účinnosti musí být
zásuvka správně umístěna a filtr
CleanAir je nutné každoročně měnit.
ČESKY
Vzduchový filtr je spotřební
materiál a proto se na něj
nevztahuje záruka.
Nové aktivní vzduchové filtry
lze zakoupit u vašeho
místního prodejce.
Vzduchový filtr vyměníte
zopakováním stejného
postupu.
15
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
7.6 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
POZOR!
Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
Doporučujeme zapnout
režim Holiday.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně
zasunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického
spotřebiče. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Je spuštěna optická či zvu‐ Spotřebič byl zapnut ne‐
ková výstraha.
dávno nebo teplota je
příliš vysoká.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Obraťte se na kvalifikované‐
ho elektrikáře nebo na nej‐
bližší autorizované servisní
středisko.
Dveře jsou otevřené.
Zavřete dveře. Viz „Výstraha
otevřených dveří“.
Na displeji teploty se namí‐ Problém s teplotním sní‐
sto číslic zobrazí symbol
mačem.
nebo
.
Viz „Výstraha vysoké teplo‐
ty“.
Obraťte se na nejbližší auto‐
rizované servisní středisko
(chladicí systém bude potra‐
viny nadále chladit, ale ne‐
bude možné nastavit teplo‐
tu).
16
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohoto‐
vostním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Obraťte se na nejbližší auto‐
rizované servisní středisko.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Nesprávně nastavená te‐ Viz „Provoz“.
plota.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Je zapnutá „funkce
FastFreeze“ nebo „funk‐
ce FastCool“.
Viz „Funkce FastFreeze“ ne‐
bo „Funkce FastCool“.
Příliš mnoho námrazy a le‐ Dveře nejsou správně
Viz „Zavření dveří“.
du.
zavřené nebo je defor‐
mované či zašpiněné těs‐
nění.
Spotřebič je zcela plný a
je nastavený na nejnižší
teplotu.
Nastavte vyšší teplotu. Viz
„Provoz“.
Nastavená teplota ve
Nastavte vyšší teplotu. Viz
spotřebiči je příliš nízká a „Provoz“.
okolní teplota je příliš vy‐
soká.
Po stisknutí tlačítka
„FastFreeze“ nebo „Fast‐
Cool“ nebo po změně te‐
ploty se kompresor ne‐
spustí okamžitě.
Toto je normální jev, kte‐ Kompresor se spouští až po
rý nepředstavuje poruchu určité době.
spotřebiče.
V chladničce teče voda.
Vložené potraviny brání
odtoku vody do odtoko‐
vého otvoru.
Přemístěte potraviny tak,
aby se nedotýkaly zadní stě‐
ny.
Odtokový otvor je ucpa‐
ný.
Vyčistěte odtokový otvor.
ČESKY
17
Problém
Možná příčina
Řešení
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vo‐
dy (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplotu nelze nastavit.
Je zapnutá „funkce
FastFreeze“ nebo „funk‐
ce FastCool“.
Ručně vypněte funkci
„FastFreeze“ nebo funkci
„FastCool“, či případně vy‐
čkejte s nastavováním teplo‐
ty, dokud se daná funkce ne‐
resetuje automaticky. Viz
„Funkce FastFreeze“ nebo
„Funkce FastCool“.
Na displeji se zobrazí DE‐
MO.
Spotřebič je v
předváděcím režimu.
Držte režim stisknutý na asi
10 sekund, dokud nezazní
dlouhý zvukový signál a dis‐
plej se na krátkou chvíli ne‐
vypne.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Je zapnutá „funkce
FastFreeze“ nebo „funk‐
ce FastCool“.
Viz „Funkce FastFreeze“ ne‐
bo „Funkce FastCool“.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře obíhat
chladný vzduch.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
8.2 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
18
www.electrolux.com
8.3 Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte.
Řiďte se pokyny k montáži.
3. V případě potřeby vadné těsnění
dveří vyměňte. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
9. ZVUKY
Během normálního provozu vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, cirkulace
chladiva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
ČESKY
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
10.1 Informační list výrobku
Ochranná známka
Electrolux
Model
ENN3074EFW 925561012
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A++
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na vý‐
sledcích normalizované zkoušky po dobu 24 ho‐
din. Skutečná spotřeba energie závisí na způso‐
bu použití a umístění spotřebiče.
233
Užitný objem v litrech, chladnička
207
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
267
Užitný objem v litrech, mraznička
60
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší
úložnou kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou- li k dispozici
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ano
Doba skladování při vypnutí v hodinách
21
19
20
www.electrolux.com
Mrazicí výkon v kg/24 h
10
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší te‐
ploty okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší te‐
ploty okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
39
Vestavný spotřebič, A/N
Ano
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání
vína, A/N
Ne
10.2 Další technické údaje
Rozměry prostoru pro instalaci
Výška
1894 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
POLSKI
21
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 21
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 23
3. INSTALACJA.................................................................................................... 26
4. EKSPLOATACJA..............................................................................................27
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 30
6. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 33
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 34
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 36
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA.................................................................................39
10. DANE TECHNICZNE......................................................................................40
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
22
www.electrolux.com
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8
lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
jeśli zostaną uprzednio odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
POLSKI
23
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń
ani środków do przyspieszania odmrażania
urządzenia z wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby
nie uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierających
łatwopalny gaz pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
•
•
•
Ze względów bezpieczeństwa nie
należy uruchamiać urządzenia przed
zainstalowaniem go w zabudowie.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Po zainstalowaniu nowego
urządzenia lub zmianie kierunku
otwierania jego drzwi należy
odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników
ani płyt grzejnych.
Nie narażać urządzenia na
zamoczenie przez deszcz.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w
miejscach, gdzie występuje zbyt duża
wilgotność lub zbyt niska temperatura.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
W urządzeniu znajduje się torebka ze
środkiem pochłaniającym wilgoć. Nie
wolno się nią bawić. Nie jest ona
przeznaczona do spożycia. Należy ją
niezwłocznie wyrzucić.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE!
Ustawiając urządzenie,
należy uważać, aby nie
przycisnąć lub nie uszkodzić
przewodu zasilającego.
OSTRZEŻENIE!
Nie stosować rozgałęźników
ani przedłużaczy.
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
•
•
•
•
•
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia
prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Należy
zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego zawierającego
izobutan.
•
•
•
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np.
maszynek do lodów), chyba że
zostały one przeznaczone do tego
celu przez producenta.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w
urządzeniu łatwopalnych gazów i
płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w
komorze zamrażarki mokrymi lub
wilgotnymi rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania
mrożonej żywności, które znajdują się
na jej opakowaniu.
Przed umieszczeniem w komorze
zamrażarki należy owinąć żywność
dowolnym materiałem dopuszczonym
do kontaktu z żywnością.
2.4 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych.
Nie należy używać go do oświetlania
pomieszczeń.
2.5 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
25
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w urządzeniu i w razie
potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ
zablokuje się, na dnie urządzenia
zbiera się woda.
2.6 Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowej utylizacji
urządzenia, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
26
www.electrolux.com
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Niektóre modele urządzeń
mogą działać nieprawidłowo
w temperaturze spoza
podanego zakresu.
Prawidłowa praca
urządzenia jest
gwarantowana tylko w
podanym zakresie
temperatury. W razie
wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.
3.1 Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy
przeczytać instrukcję
montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy
zainstalować z dala od źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery, bojlery,
bezpośrednie promienie słoneczne itd.
Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza z tyłu urządzenia.
3.2 Ustawianie
3.3 Podłączenie do sieci
elektrycznej
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.
•
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
•
•
•
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest
w tym celu wyposażona w specjalny
styk. Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji
z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
3.4 Wymagania dotyczące
wentylacji
Przepływ powietrza za urządzeniem musi
być wystarczający.
POLSKI
UWAGA!
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy
przeczytać instrukcję
montażu.
min.
200 cm2
5 cm
27
min.
200 cm2
4. EKSPLOATACJA
4.1 Panel sterowania
1
7
6
5
4
3
2
1 Wyświetlacz
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Przycisk obniżania temperatury
4 Przycisk podwyższania temperatury
5 Przycisk komory chłodziarki
6 Przycisk komory zamrażarki
7 Mode
Można zmienić zdefiniowany dźwięk
przycisków na głośniejszy, naciskając
jednocześnie i przytrzymując przez kilka
sekund przycisk Mode i przycisk
obniżania temperatury. Zmianę tę można
cofnąć.
4.2 Wyświetlacz
A BC D E
K
F G
J
H
I
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Wskaźnik temperatury chłodziarki
Wskaźnik OFF chłodziarki
Tryb Holiday
Tryb Eco chłodziarki
Tryb FastCool
Wskaźnik alarmu
Tryb Eco zamrażarki
Tryb FastFreeze
Wskaźnik temperatury zamrażarki
/ Minutnik
J. Tryb DrinksChill
28
www.electrolux.com
K. Tryb DYNAMICAIR
Po dokonaniu wyboru
komory chłodziarki lub
zamrażarki włączy się
animacja
Po dokonaniu wyboru
temperatury animacja będzie
migać przez kilka minut.
4.3 Włączanie
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony,
nacisnąć ON/OFF. Wskaźniki
temperatury wskazują ustawioną
domyślną temperaturę.
Po kilku sekundach może
zostać wyemitowany sygnał
dźwiękowy alarmu.
Informacje na temat
wyłączania alarmu znajdują
się w rozdziale „Alarm
wysokiej temperatury”.
Aby wybrać ustawienie innej
temperatury, należy zapoznać się z
rozdziałem „Regulacja temperatury”.
Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie "DEMO", należy zapoznać się
z częścią „Rozwiązywanie problemów”.
4.4 Wyłączanie
Nacisnąć ON/OFF i przytrzymać przez 3
sekundy.
Wyświetlacz wyłączy się.
Aby odłączyć urządzenie od zasilania,
należy wyjąć wtyczkę elektryczną z
gniazda zasilającego.
4.5 Włączanie chłodziarki
Aby włączyć chłodziarkę, należy
nacisnąć przycisk komory chłodziarki.
Wskaźnik OFF chłodziarki zgaśnie.
Aby wybrać ustawienie innej
temperatury, należy
zapoznać się z rozdziałem
„Regulacja temperatury.”
4.6 Wyłączanie chłodziarki
W celu wyłączenia chłodziarki należy
nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk komory chłodziarki.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
chłodziarki OFF.
4.7 Regulacja temperatury
Ustawić temperaturę urządzenia,
naciskając przyciski regulacji
temperatury.
Domyślne ustawienia temperatury:
• +4°C w komorze chłodziarki
• -18°C w komorze zamrażarki
Wskaźniki temperatury wskazują
ustawioną temperaturę.
Urządzenie osiągnie
ustawioną temperaturę w
ciągu 24 godzin.
W razie awarii zasilania
ustawiona temperatura
pozostaje zapisana w
pamięci.
4.8 Tryb Holiday
Tryb ten pozwala na pozostawienie
zamkniętej i pustej chłodziarki na dłuższy
czas, np. podczas wakacji, nie
dopuszczając do powstawania
nieprzyjemnego zapachu.
Przed włączeniem trybu
Holiday należy wyjąć całą
żywność z komory
chłodziarki.
1. W celu włączenia trybu należy
naciskać przycisk Mode, aż pojawi
się wskaźnik Holiday.
Wskaźnik temperatury chłodziarki
wskaże ustawioną temperaturę.
2. Aby wyłączyć ten tryb, należy
naciskać przycisk Mode, aż z
wyświetlacza zniknie symbol funkcji
lub zostanie wybrana inna funkcja.
Tryb wyłącza się po
wybraniu innego ustawienia
temperatury w chłodziarce.
POLSKI
29
4.9 Tryb FastCool
4.11 Tryb DrinksChill
Jeżeli istnieje konieczność przechowania
większej ilości ciepłych produktów
spożywczych, na przykład po zrobieniu
zakupów, zaleca się uruchomienie
funkcji FastCool w celu szybkiego
schłodzenia produktów bez podnoszenia
temperatury żywności będącej już
wewnątrz chłodziarki.
Tryb DrinksChill, umożliwiający
ustawienie alarmu dźwiękowego, jest
przydatny np. do schładzania przez
określony czas jakiegoś produktu lub do
przypomnienia, że w zamrażarce
znajdują się butelki umieszczone tam w
celu szybkiego schłodzenia.
Funkcja FastCool wyłącza się
automatycznie po upływie około 6
godzin.
1. W celu włączenia funkcji należy
nacisnąć Mode, aż wyświetli się
odpowiedni symbol.
Włączy się wskaźnik FastCool.
2. Aby wyłączyć funkcję, należy
nacisnąć Mode w celu wybrania innej
funkcji lub nacisnąć i przytrzymać
Mode , aż nie będzie wyświetlany
żaden z symboli specjalnych.
Wskaźnik FastCool wyłączy się.
Funkcja wyłącza się po
wybraniu innego ustawienia
temperatury w chłodziarce.
4.10 Tryb Eco
Aby zapewnić optymalne warunki
przechowywania żywności, należy
wybrać tryb Eco.
1. Wybrać komorę chłodziarki lub
zamrażarki.
2. W celu włączenia funkcji należy
nacisnąć Mode, aż wyświetli się
odpowiedni symbol.
Wskaźnik temperatury wskaże ustawioną
temperaturę dla:
• chłodziarki: +4°C
• zamrażarki: -18°C
3. Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem, należy
powtórzyć procedurę, aż wyłączy się
wskaźnik Eco.
Funkcja wyłącza się, gdy
zostanie wybrane inne
ustawienie temperatury.
1. Aby włączyć funkcję, należy nacisnąć
ON/OFF .
Włączy się wskaźnik DrinksChill.
Zegar wskaże ustawioną wartość (30
min).
2. Nacisnąć przycisk obniżania lub
podwyższania temperatury, aby
zmienić ustawienie minutnika w
zakresie od 1 do 90 (min).
Włączy się wskazanie czasu (min).
Po zakończeniu odliczania wskaźnik
DrinksChill zacznie migać i włączy się
dźwiękowy sygnał alarmowy
3. Wyjąć napoje przechowywane w
komorze zamrażarki.
4. Nacisnąć ON/OFF , aby wyłączyć
sygnał dźwiękowy i zakończyć
działanie funkcji.
Funkcję można wyłączyć
w dowolnej chwili przed
zakończeniem
odliczania, naciskając
ON/OFF. Wskaźnik
DrinksChill zgaśnie.
W dowolnej chwili
podczas odliczania
można zmienić
ustawiony czas,
naciskając przycisk
obniżania temperatury
lub przycisk
podwyższania
temperatury.
4.12 Tryb FastFreeze
Funkcja wyłącza się automatycznie po
52 godzinach.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Wybrać komorę zamrażarki.
2. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Włączy się wskaźnik FastFreeze.
30
www.electrolux.com
3. Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem, należy
powtórzyć opisaną wyżej procedurę.
Funkcja wyłącza się po
wybraniu innej
temperatury zamrażarki.
4.13 Tryb DYNAMICAIR
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik DYNAMICAIR zacznie migać.
2. Nacisnąć Tryb, aby wybrać inną
funkcję, lub nie wybierać żadnej
funkcji.
Włączenie funkcji
DYNAMICAIR powoduje
wzrost zużycia energii.
Jeśli funkcja włącza się
automatycznie, wskaźnik
DYNAMICAIR nie wyświetla
się (patrz rozdział
„Codzienna eksploatacja”).
4.14 Alarm wysokiej
temperatury
Wzrost temperatury w komorze
zamrażarki (np. spowodowany awarią
zasilania lub pozostawieniem otwartych
drzwi) jest sygnalizowany przez:
•
•
miganie wskaźników alarmu i
temperatury zamrażarki;
sygnał dźwiękowy.
Aby wyłączyć alarm, należy nacisnąć
dowolny przycisk.
Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Wskaźnik temperatury zamrażarki przez
kilka sekund będzie wskazywał
najwyższą odnotowaną temperaturę.
Następnie powróci do wskazywania
ustawionej temperatury.
Wskaźnik alarmu będzie migał do czasu
przywrócenia normalnych warunków.
Wskaźnik alarmu zgaśnie po
przywróceniu normalnych
warunków przechowywania.
4.15 Alarm otwartych drzwi
Jeśli drzwi urządzenia pozostają otwarte
przez kilka minut, włącza się alarm
dźwiękowy. Alarm otwartych drzwi jest
sygnalizowany przez:
• migającą kontrolkę alarmową
• sygnał dźwiękowy
Po przywróceniu normalnych warunków
pracy (zamknięte drzwi) alarm
dźwiękowy wyłącza się.
Podczas działania alarmu sygnał
dźwiękowy można wyłączyć, naciskając
przycisk alarmu.
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA!
Nie należy stosować żrących
detergentów, materiałów
ściernych, środków na bazie
chloru lub oleju, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
5.2 Rozmieszczanie półek na
drzwiach
Drzwi komory chłodziarki wyposażono w
prowadnice umożliwiające
rozmieszczenie półek na drzwiach
według własnych preferencji.
POLSKI
31
Znajduje się ona w dolnej części
chłodziarki, bezpośrednio nad szufladą
na warzywa.
5.5 Regulacja wilgotności
1
1
2
Szklana półka posiada mechanizm ze
szczelinami (regulowanymi dźwigienką),
dzięki któremu można regulować
wilgotność w szufladzie na warzywa.
Aby zmienić położenie półek na
drzwiach, należy przesunąć je ostrożnie
zgodnie z kierunkiem wskazywanym
przez strzałki.
5.3 Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono
w kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
1
Gdy szczeliny wentylacyjne są
zamknięte:
produkty w szufladach na warzywa i
owoce dłużej zachowują naturalną
wilgotność.
Gdy szczeliny wentylacyjne są otwarte:
zwiększona cyrkulacja powietrza
powoduje obniżenie wilgotności
powietrza w szufladach na warzywa.
5.6 DYNAMICAIR
2
Nie wolno wyjmować
szklanej półki znad szuflady
na warzywa, ponieważ
zapewnia ona odpowiedni
obieg powietrza.
5.4 Komora o niskiej
temperaturze
Komora ta, dostępna w wybranych
modelach urządzeń, zapewnia najlepsze
warunki przechowywania w chłodziarce
świeżej żywności, takiej jak ryby, mięso,
owoce morza itp.
Komorę chłodziarki wyposażono w
urządzenie umożliwiające szybkie
schłodzenie żywności i zapewniające
bardziej równomierną temperaturę w
komorze.
Urządzenie włącza się automatycznie w
razie potrzeby, np. w celu przywrócenia
temperatury po otworzeniu drzwi lub gdy
temperatura otoczenia jest wysoka.
32
www.electrolux.com
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie
na co najmniej 2 godziny z włączoną
funkcją FastFreeze.
Aby zamrozić świeżą żywność, należy
umieścić ją w górnej komorze.
W razie potrzeby urządzenie
można włączyć ręcznie
(patrz rozdział „Funkcja
DYNAMICAIR”).
Urządzenie DYNAMICAIR
przestaje działać po
otworzeniu drzwi i ponownie
uruchamia się zaraz po ich
zamknięciu.
5.7 Węglowy filtr powietrza
Urządzenie wyposażono w filtr węglowy
CleanAir , umieszczony w szufladzie
urządzenia DYNAMICAIR.
Filtr oczyszcza powietrze w komorze
chłodziarki z niepożądanych zapachów,
zapewniając lepsze warunki
przechowywania żywności.
UWAGA!
Podczas pracy urządzenia
szuflada filtra powinna być
zawsze zamknięta.
Informację o maksymalnej ilości
żywności, jaką można zamrozić w ciągu
24 godzin, podano na tabliczce
znamionowej umieszczonej wewnątrz
urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w
tym czasie nie wolno wkładać kolejnej
partii żywności przeznaczonej do
zamrożenia.
Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności spowodowanego
na przykład awarią zasilania, jeśli awaria
zasilania trwała dłużej niż podano w
tabeli danych technicznych w punkcie
„czas utrzymywania temperatury bez
zasilania”, należy szybko spożyć
rozmrożoną żywność lub niezwłocznie ją
ugotować, po czym ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).
5.9 Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub
mrożonki przed użyciem należy
rozmrozić w komorze chłodziarki lub w
temperaturze pokojowej, zależnie od
dostępnego czasu rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku
gotowanie potrwa dłużej.
5.10 Wytwarzanie lodu
Urządzenie wyposażono w jedną lub
dwie tacki do wytwarzania lodu.
5.8 Zamrażanie i
przechowywanie zamrożonej
żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania
mrożonek, głęboko zamrożonej żywności
oraz do zamrażania świeżej żywności.
Do wyjmowania tacek z
zamrażarki nie należy
używać metalowych
narzędzi.
1. Napełnić pojemniki wodą
2. Włożyć pojemniki na lód do komory
zamrażarki.
POLSKI
5.11 Akumulatory zimna
Zamrażarka posiada co najmniej jeden
akumulator zimna, który wydłuża czas
33
przechowywania produktów po awarii lub
braku zasilania.
6. WSKAZÓWKI I PORADY
6.1 Odgłosy normalnej pracy
•
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
•
•
•
•
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów
chłodniczych, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
6.2 Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
•
•
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to
absolutnie konieczne.
Nie wyjmować akumulatorów zimna z
kosza zamrażarki.
6.3 Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej
żywności
•
•
•
W chłodziarce nie należy
przechowywać ciepłej żywności ani
parujących płynów.
Artykuły spożywcze należy przykryć
lub owinąć – szczególnie te, które
wydzielają mocny zapach.
Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów
spożywczych.
6.4 Wskazówki dotyczące
przechowywania
Przydatne wskazówki:
•
•
•
•
Mięso (wszystkie rodzaje):
zapakować do odpowiedniego
opakowania i umieścić na szklanej
półce nad pojemnikiem na warzywa.
Mięso można przechowywać
maksymalnie przez 1–2 dni.
Żywność gotowana, potrawy na
zimno: przykryć i umieścić na
dowolnej półce.
Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych bananów,
ziemniaków, cebuli i czosnku nie
należy przechowywać w chłodziarce.
Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć
folią aluminiową lub umieścić
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.
6.5 Wskazówki dotyczące
zamrażania
•
•
•
•
•
Należy zamrażać tylko produkty
spożywcze najwyższej jakości, świeże
i dokładnie oczyszczone.
W celu zapewnienia bardziej
efektywnego zamrażania i
rozmrażania należy podzielić żywność
na małe porcje.
Zawinąć żywność w folię aluminiową
lub polietylenową. Upewnić się, że
opakowanie jest szczelne.
Nie należy umieszczać świeżej
żywności bezpośrednio obok już
zamrożonych produktów, aby uniknąć
podniesienia ich temperatury.
Produkty niskotłuszczowe
przechowują się lepiej i przez dłuższy
czas niż te o dużej zawartości
tłuszczu. Sól powoduje skrócenie
okresu przechowywania żywności.
34
www.electrolux.com
•
•
Nie należy spożywać kostek lodu,
lodów sorbetowych ani lodów na
patyku bezpośrednio po ich wyjęciu z
zamrażarki. Grozi to odmrożeniami.
Zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
6.6 Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
•
•
•
•
Przenieść zamrożoną żywność ze
sklepu do zamrażarki w jak
najkrótszym czasie.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie
zamrażana.
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w
sklepie.
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Ogólne wskazówki
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory,
dlatego wszelkie prace
konserwacyjne i napełnianie
układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych
pracowników serwisu.
Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do
mycia w zmywarce.
7.2 Okresowe czyszczenie
UWAGA!
Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać
do uszkodzenia rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
UWAGA!
Nie wolno uszkodzić układu
chłodzenia.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć
letnią wodą z dodatkiem neutralnego
środka czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły
się na nich zabrudzenia.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność
urządzenia i zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej.
7.3 Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego
szronu spływa rynienką do specjalnego
pojemnika znajdującego się z tyłu
urządzenia nad sprężarką, skąd
następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
POLSKI
7.4 Rozmrażanie zamrażarki
Zamrażarka jest urządzeniem typu
bezszronowego. Podczas działania
urządzenia szron nie gromadzi się na
wewnętrznych ściankach ani na
żywności.
7.5 Wymiana filtra CleanAir
Węglowy filtr powietrza zawiera węgiel
aktywny pochłaniający nieprzyjemne
zapachy, umożliwiając tym samym
zachowanie smaków i zapachów
wszystkich artykułów żywnościowych bez
ryzyka ich przenikania do innych
artykułów.
Z filtrem powietrza należy
się obchodzić ostrożnie, aby
nie dopuścić do jego
porysowania.
W celu zachowania
właściwości filtra węglowego
jest on zapakowany w
woreczek foliowy. Przed
włączeniem urządzenia
należy umieścić filtr we
właściwym miejscu.
1. Otworzyć szufladę.
2. Wyciągnąć zużyty filtr powietrza.
35
3. Wsunąć w rowki z tyłu pokrywy nowy
filtr powietrza.
4. Zamknąć szufladę.
W celu zapewnienia optymalnej
skuteczności działania filtr CleanAir
należy wymieniać raz w roku.
Filtr powietrza należy do
materiałów eksploatacyjnych
podlegających zużyciu, w
związku z czym nie jest
objęty gwarancją.
Nowe filtry powietrza z
węglem aktywnym można
nabyć u miejscowego
sprzedawcy. Aby wymienić
filtr powietrza, należy
powtórzyć procedurę.
7.6 Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania
nieprzyjemnych zapachów.
UWAGA!
Jeśli urządzenie ma
pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego
regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się
żywności w przypadku
przerwy w zasilaniu.
Zaleca się włączenie trybu
Holiday.
36
www.electrolux.com
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączo‐ Włączyć urządzenie.
ne.
Wtyczki przewodu zasila‐ Włożyć prawidłowo wtyczkę
jącego nie włożono pra‐ do gniazda elektrycznego.
widłowo do gniazda elek‐
trycznego.
Działa alarm dźwiękowy
lub świetlny.
Brak napięcia w gnieź‐
dzie elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego.
Skontaktować się z wykwali‐
fikowanym elektrykiem.
Urządzenie niedawno
włączono lub temperatu‐
ra jest za wysoka.
Patrz „Alarm wysokiej tem‐
peratury”.
Temperatura w urządze‐
niu jest za wysoka.
Skontaktować się z wykwali‐
fikowanym elektrykiem lub
najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Pozostawiono otworzone Zamknij drzwi. Patrz „Alarm
drzwi.
otworzonych drzwi”.
Zamiast cyfr na wyświetla‐
czu temperatury widoczny
jest symbol
lub
Problem z czujnikiem
temperatury.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym cen‐
trum serwisowym (układ
chłodniczy będzie nadal
chłodził żywność, ale regula‐
cja temperatury stanie się
niemożliwa).
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym cen‐
trum serwisowym.
Nie ustawiono prawidło‐
wo temperatury.
Patrz „Eksploatacja”.
.
Nie działa oświetlenie.
Sprężarka pracuje bez
przerwy.
POLSKI
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
37
Rozwiązanie
Włożono na raz zbyt wie‐ Odczekać kilka godzin i po‐
le produktów do przecho‐ nownie sprawdzić tempera‐
wania.
turę.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją
dotyczącą klasy klimatycznej
na tabliczce znamionowej.
Włożono za ciepłe potra‐
wy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy
odczekać, aż ostygnie ona
do temperatury pokojowej.
Nie zamknięto prawidło‐
wo drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Włączona jest funkcja
„FastFreeze” lub „Fast‐
Cool”.
Patrz „Funkcja FastFreeze”
lub „Funkcja FastCool”.
Osadza się za dużo szronu Nie zamknięto prawidło‐
i lodu.
wo drzwi lub uszczelka
jest zdeformowana/brud‐
na.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Urządzenie jest w pełni
Ustawić wyższą temperatu‐
załadowane i ustawiono rę. Patrz „Eksploatacja”.
w nim najniższą tempera‐
turę.
Temperatura ustawiona
Ustawić wyższą temperatu‐
w urządzeniu jest zbyt ni‐ rę. Patrz „Eksploatacja”.
ska, a temperatura oto‐
czenia – zbyt wysoka.
Sprężarka nie uruchamia
się natychmiast po naciś‐
nięciu „FastFreeze” lub
„FastCool” lub zmianie us‐
tawienia temperatury.
Jest to normalne zjawi‐
sko, które nie oznacza
usterki.
Sprężarka rozpoczyna pracę
dopiero po pewnym czasie.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Końcówka wężyka od‐
prowadzającego wodę z
odszraniania nie jest po‐
łączona z pojemnikiem
umieszczonym nad sprę‐
żarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężar‐
ką.
Woda wylewa się na pod‐
łogę.
38
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Nie można ustawić tempe‐ Włączona jest funkcja
ratury.
„FastFreeze” lub „Fast‐
Cool”.
Wyłączyć ręcznie funkcję
„FastFreeze” lub funkcję
„FastCool” albo zaczekać, aż
funkcja wyłączy się automa‐
tycznie i ustawić temperatu‐
rę. Patrz „Funkcja FastFree‐
ze” lub „Funkcja FastCool”.
Na wyświetlaczu widoczne Urządzenie działa w try‐
jest wskazanie DEMO.
bie demonstracyjnym.
Nacisnąć i przytrzymać przy‐
cisk Tryb przez ok. 10 se‐
kund, aż rozlegnie się długi
sygnał dźwiękowy i nastąpi
na krótko wyłączenie wy‐
świetlacza.
Temperatura w urządzeniu Nie ustawiono prawidło‐ Ustawić wyższą/niższą tem‐
jest za niska lub za wyso‐ wo regulatora temperatu‐ peraturę.
ka.
ry.
Nie zamknięto prawidło‐
wo drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury poko‐
jowej i dopiero wtedy włożyć
je do urządzenia.
Włożono na raz za wiele
produktów do przecho‐
wania.
Ograniczyć ilość produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Użytkownik za często ot‐
wiera drzwi urządzenia.
Otwierać drzwi urządzenia
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Włączona jest funkcja
„FastFreeze” lub „Fast‐
Cool”.
Patrz „Funkcja FastFreeze”
lub „Funkcja FastCool”.
Brak obiegu zimnego po‐ Zapewnić obieg zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
wietrza w urządzeniu.
Jeżeli podane rozwiązania
nie przynoszą pożądanego
efektu, należy skontaktować
się z najbliższym
autoryzowanym centrum
serwisowym.
8.2 Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w bardzo trwałe
oświetlenie wnętrza typu LED.
Wymiany oświetlenia może dokonać
wyłącznie pracownik serwisu. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
8.3 Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz wskazówki dotyczące montażu.
3. W razie potrzeby wymienić
uszkodzone uszczelki drzwi. Należy
POLSKI
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
Podczas normalnej pracy urządzenia słychać odgłosy (sprężarka, obieg czynnika
chłodniczego).
SSS
R
RR!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
39
40
www.electrolux.com
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
10. DANE TECHNICZNE
10.1 Karta informacyjna produktu
Znak towarowy
Electrolux
Model
ENN3074EFW 925561012
Kategoria
7. Chłodziarko-zamrażarka
Klasa efektywności energetycznej
A++
Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wy‐ 233
ników testu przeprowadzonego w normalnych
warunkach w cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste
zużycie energii zależy od sposobu użytkowania
urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje
Pojemność użytkowa w litrach, lodówka
207
Pojemność użytkowa w litrach, Star
-
Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna
-
Pojemność użytkowa w litrach, wino
-
Pojemność użytkowa w litrach, łącznie
267
Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka
60
Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania o
największej pojemności użytkowej (l)
****
Temperatura projektowa „pozostałych komór” >
14 °C (°C),jeśli występują
-
„System bezszronowy” (T/N), lodówka
Nie
„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka
Tak
POLSKI
Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania,
godzin
21
Zdolność zamrażania w kg/24 h
10
Klasa klimatyczna
SN-N-ST-T
Najniższa temperatura otoczenia, w której urzą‐
dzenie jest przeznaczone do użytku, w °C
10
41
Najwyższa temperatura otoczenia, w której urzą‐ 43
dzenie jest przeznaczone do użytku, w °C
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A)
re1 pW
39
Przeznaczony do zabudowy T/N
Tak
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przecho‐ Nie
wywania wina T/N
10.2 Dodatkowe dane
techniczne
Wymiary wnęki
Wysokość
1894 mm
Szerokość
560 mm
Głębokość
550 mm
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
lub na zewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie z oznaczeniem klasy
energetycznej.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
42
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................42
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 44
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................46
4. PREVÁDZKA.................................................................................................... 47
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 50
6. TIPY A RADY................................................................................................... 52
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................53
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 55
9. ZVUKY..............................................................................................................58
10. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 59
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
SLOVENSKY
43
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou
postihnutia smú tento spotrebič používať, iba ak boli
náležite poučené a rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre
zamestnancov v obchodoch, úradoch a v inom
pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča
alebo konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia
zostať voľné a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky,
ak ich neodporučil výrobca.
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Spotrebič z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte pred jeho
nainštalovaním do zabudovanej
štruktúry.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to
•
•
•
•
•
•
•
potrebné na to, aby olej stiekol späť
do kompresora.
Pred vykonávaním úprav na
spotrebiči (napr. zmena smeru
otvárania dvierok) vytiahnite sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
Spotrebič obsahuje vrecko s
vysúšadlom. Nie je to hračka. Nie je
na jedenie. Okamžite ho vyhoďte.
SLOVENSKY
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE!
Pri umiestňovaní spotrebiča
sa uistite, že nie je elektrický
napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
•
VAROVANIE!
Nepoužívajte viaczásuvkové
adaptéry a predlžovacie
káble.
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor).
Ak je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s
vysokou úrovňou environmentálnej
kompatibility. Dávajte pozor, aby ste
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje.
Vytvoril by sa tlak na nádobu s
nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich
nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
Potraviny pred vložením do
mraziaceho priestoru zabaľte do
materiálu určeného na styk s
potravinami.
2.4 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Riziko poranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom
alebo riziko požiaru.
45
nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
•
Typ žiarovky použitý v tomto
spotrebiči je určený iba pre domáce
spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
46
www.electrolux.com
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
2.6 Servis
•
•
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Umiestnenie
Pri inštalácii postupujte
podľa pokynov na inštaláciu.
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od
tepelných zdrojov, ako sú radiátory,
ohrievače vody, priame slnečné svetlo a
pod. Zabezpečte, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
3.2 Miesto inštalácie
Tento spotrebič nainštalujte do suchého
a dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
SLOVENSKY
Pri prevádzke mimo
uvedeného rozsahu môže
dôjsť pri niektorých typoch
modelov k určitým funkčným
problémom. Správnu
prevádzku je možné zaručiť
len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti
týkajúce sa miesta inštalácie
spotrebiča, obráťte sa na
predajcu, na náš zákaznícky
servis alebo na najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
•
•
3.4 Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
min.
200 cm2
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli
obsahuje kontakt, ktorý slúži na tento
účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
UPOZORNENIE!
Pri inštalácii postupujte
podľa pokynov na inštaláciu.
4. PREVÁDZKA
4.1 Ovládací panel
1
7
6
5
47
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
4
3
2
1 Displej
2 DrinksChill /
ON/OFF
3 Tlačidlo zníženia teploty
4 Tlačidlo zvýšenia teploty
5 Tlačidlo chladiaceho priestoru
6 Tlačidlo mraziaceho priestoru
7 Mode
Predvolenú hlasitosť zvukových signálov
pri stláčaní tlačidiel môžete zvýšiť tak, že
súčasne stlačíte tlačidlo Mode a tlačidlo
zníženia teploty na niekoľko sekúnd.
Vykonané zmeny môžete vrátiť späť.
48
www.electrolux.com
4.2 Displej
A BC D E
K
F G
H
I
J
Po voľbe chladiaceho alebo
mraziaceho priestoru sa
spustí animácia
Po nastavení teploty bude
animácia niekoľko minút
blikať.
4.3 Zapnutie
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
2. Ak je displej vypnutý, stlačte tlačidlo
ON/OFF. Ukazovatele teploty
zobrazujú nastavenú predvolenú
teplotu.
O niekoľko sekúnd sa môže
spustiť výstražná zvuková
signalizácia.
Ak chcete vypnúť alarm,
pozrite si časť „Alarm pri
zvýšení vnútornej teploty“.
Ak chcete nastaviť inú teplotu, pozrite si
časť „Regulácia teploty“.
Ak sa na displeji zobrazí "DEMO", pozrite
si časť „Riešenie problémov”.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Ukazovateľ teploty v chladničke
Ukazovateľ chladničky OFF
Režim Holiday
Režim chladničky Eco
Režim FastCool
Ukazovateľ alarmu
Režim mrazničky Eco
Režim FastFreeze
Ukazovateľ teploty v mrazničke
/ Časovač
J. Režim DrinksChill
K. Režim DYNAMICAIR
Ukazovateľ OFF chladničky zhasne.
Ak chcete nastaviť inú
teplotu, pozrite si časť
„Regulácia teploty“.
4.6 Vypnutie chladničky
Ak chcete chladničku vypnúť, stlačte na
niekoľko sekúnd tlačidlo chladiaceho
priestoru.
Zobrazí sa ukazovateľ OFF chladničky.
4.7 Regulácia teploty
Stlačením ovládačov teploty nastavte
teplotu v chladničke.
Predvolená nastavená teplota:
• +4 °C v chladničke
• -18 °C v mrazničke
Ukazovatele teploty zobrazujú nastavenú
teplotu.
Nastavená teplota sa
dosiahne do 24 hodín.
Po výpadku elektrického
prúdu zostane nastavená
teplota uložená.
4.4 Vypnutie
4.8 Režim Holiday
Stlačte tlačidlo ON/OFF na 3 sekundy.
Displej sa vypne.
Ak chcete spotrebič odpojiť od elektrickej
siete, odpojte zástrčku spotrebiča zo
sieťovej zásuvky.
Tento režim vám umožní počas dlhšej
dovolenky nechať chladničku zatvorenú
a prázdnu bez toho, aby sa tvoril
nepríjemný zápach.
4.5 Zapnutie chladničky
Ak chcete chladničku zapnúť, stlačte
tlačidlo pre chladiaci priestor.
Pred zapnutím režimu
Holiday vyberte z
chladiaceho priestoru všetky
potraviny.
SLOVENSKY
1. Ak chcete režim zapnúť, stláčajte
tlačidlo Mode dovtedy, kým sa
neobjaví ukazovateľ funkcie Holiday.
Ukazovateľ teploty chladničky zobrazuje
nastavenú teplotu.
2. Ak chcete režim vypnúť, stlačením
tlačidla Mode zvoľte inú funkciu alebo
vypnite všetky funkcie (na displeji
nebude zobrazená žiadna funkcia).
Tento režim sa vypína aj
nastavením inej teploty v
chladničke.
4.9 Režim FastCool
Ak potrebujete vložiť veľké množstvo
teplých potravín, napríklad po veľkom
nákupe, odporúčame vám zapnúť
funkciu FastCool, aby sa potraviny rýchlo
vychladili a aby nedošlo k otepleniu
potravín, ktoré už máte v chladničke.
Funkcia FastCool sa automaticky vypne
približne po 6 hodinách.
1. Ak chcete funkciu zapnúť, stláčajte
tlačidlo Mode dovtedy, kým sa
neobjaví príslušná ikona.
Rozsvieti sa ukazovateľ FastCool.
2. Ak chcete funkciu vypnúť, stlačte
Mode a zvoľte inú funkciu alebo
stláčajte tlačidlo Mode dovtedy, kým
nezmiznú všetky špeciálne ikony.
Ukazovateľ FastCool sa vypne.
Funkcia sa vypína aj
nastavením inej teploty v
chladničke.
4.10 Režim Eco
V záujme optimálneho uskladnenia
potravín zvoľte režim Eco.
1. Zvoľte chladiaci/mraziaci priestor
2. Ak chcete funkciu zapnúť, stláčajte
tlačidlo Mode dovtedy, kým sa
neobjaví príslušná ikona.
Ukazovateľ teploty zobrazí nastavenú
teplotu pre:
• chladnička: +4 °C
• mraznička: -18 °C
3. Ak chcete funkciu vypnúť pred jej
automatickým skončením, zopakujte
postup, aby ukazovateľ Eco zhasol.
49
Funkcia sa vypína aj
zvolením inej teploty.
4.11 Režim DrinksChill
Režim DrinksChill sa používa na
nastavenie zvukového alarmu po určitom
čase, čo môže byť užitočné, napr. ak je
podľa receptu potrebné zmes chladiť len
určitú dobu alebo ak potrebujete
pripomenúť, že máte v mrazničke fľaše,
ktoré sa majú rýchlo vychladiť.
1. Aj chcete funkciu zapnúť, stlačte ON/
OFF .
Zobrazí sa ukazovateľ DrinksChill.
Na časovači sa zobrazí nastavená
hodnota (30 min).
2. Stláčaním tlačidla zníženia alebo
zvýšenia teploty zmeníte nastavenú
hodnotu časovača v škále od 1 do 90
(min).
Zobrazí sa ukazovateľ časovača (min).
Na konci odpočítavania bliká ukazovateľ
DrinksChill a spustí sa zvukový signál.
3. Vyberte nápoje uložené v mraziacom
priestore.
4. Stlačením tlačidla ON/OFF vypnete
zvukový signál a ukončíte funkciu.
Funkciu môžete vypnúť
kedykoľvek počas
odpočítavania stlačením
tlačidla ON/OFF.
Ukazovateľ DrinksChill
sa vypne.
Nastavenie časovača
môžete zmeniť
kedykoľvek počas
odpočítavania a pri
uplynutí nastaveného
času prostredníctvom
tlačidla zníženia teploty
alebo tlačidla zvýšenia
teploty.
4.12 Režim FastFreeze
Táto funkcia sa automaticky vypne po 52
hodinách.
Zapnutie funkcie:
1. Zvoľte mraziaci priestor.
2. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
50
www.electrolux.com
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie
FastFreeze.
3. Zopakovaním postupu vypnete
funkciu pred jej automatickým
skončením
Funkcia sa vypína aj
nastavením inej teploty v
mrazničke.
4.13 DYNAMICAIR režim
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie DYNAMICAIR bliká.
2. Stláčaním tlačidla Režim nastavte inú
funkciu alebo žiadnu.
Aktivácia funkcie
DYNAMICAIR zvýši
spotrebu energie.
Ak sa táto funkcia zapne
automaticky, nezobrazí sa
ukazovateľ funkcie
DYNAMICAIR (pozrite si
časť „Každodenné
používanie").
4.14 Alarm pri zvýšení
vnútornej teploty
Zvýšenie teploty v mraziacom priestore
(napríklad následkom predchádzajúceho
výpadku elektrického prúdu alebo pri
otvorení dvierok) indikujú:
• blikajúci ukazovateľ alarmu a
ukazovateľ teploty v mrazničke,
• zvukový signál.
Alarm vynulujete stlačením
ktoréhokoľvek tlačidla.
Zvukový signál sa vypne.
Ukazovateľ teploty mrazničky na niekoľko
sekúnd zobrazí najvyššiu dosiahnutú
teplotu. Potom znovu zobrazí nastavenú
teplotu.
Ukazovateľ alarmu bude naďalej blikať,
kým sa neobnovia normálne podmienky.
Keď sa alarm vypne, vypne
sa aj ukazovateľ alarmu.
4.15 Alarm otvorených dverí
Zvukový signál sa spustí, ak necháte
dvere otvorené niekoľko minút. Alarm
otvorených dverí indikujú:
• blikajúci svetelný ukazovateľ alarmu,
• zvukový signál
Po obnovení normálnych podmienok
(zatvorené dvere) sa zvukový signál
vypne.
Počas fázy alarmu môžete zvukovú
signalizáciu vypnúť stlačením tlačidla
alarmu.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte saponáty,
abrazívne prášky ani čistiace
prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
5.2 Umiestnenie priehradiek na
dverách
Dvierka priestoru chladničky sú
vybavené lištami, ktoré umožňujú zmenu
polohy priehradiek na dvierkach podľa
potreby.
1
1
2
SLOVENSKY
51
Ak chcete zmeniť polohu priehradiek na
dvierkach, opatrne posuňte priehradky v
smere šípok.
5.3 Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené
niekoľkými lištami, aby ste poličky mohli
umiestniť do požadovanej polohy.
1
Keď sú vetracie štrbiny zatvorené:
prirodzená vlhkosť potravín v
priehradkách na ovocie a zeleninu sa
dlhšie uchová.
Keď sú vetracie štrbiny otvorené:
2
cirkuluje viac vzduchu, čo spôsobuje
zníženie vlhkosti vzduchu v priehradkách
na ovocie a zeleninu.
5.6 DYNAMICAIR
Nepremiestňujte sklenenú
policu nad zásuvkou na
ovocie a zeleninu, aby bola
zaručená správna cirkulácia
vzduchu.
5.4 Oddelenie s nízkou teplotou
Niektoré modely sú vybavené touto
funkciou v chladiacej časti, ktorá
zabezpečuje optimálne skladovanie
čerstvých potravín, ako sú ryby, mäso,
morské plody a pod.
Chladnička je vybavená zariadením,
ktoré umožňuje rýchle chladenie potravín
a jednotnejšiu teplotu v chladiacom
priestore.
Toto zariadenie sa automaticky aktivuje
podľa potreby, napríklad na rýchlu
obnovu teploty po otvorení dvierok alebo
pri vysokej okolitej teplote.
Nachádza sa v spodnej časti, priamo nad
zásuvkou na zeleninu.
5.5 Regulácia vlhkosti
V sklenenej polici je vetracie zariadenie
(nastaviteľné pomocou posuvnej páčky),
ktoré umožňuje regulovať vlhkosť v
priehradke (priehradkách) na zeleninu.
V prípade potreby môžete
zariadenie zapnúť aj
manuálne (pozrite si časť
„Funkcia DYNAMICAIR").
Zariadenie DYNAMICAIR sa
zastaví pri otvorení dvierok a
znovu sa spustí ihneď po ich
zatvorení.
52
www.electrolux.com
5.7 Vzduchový filter s uhlím
Váš spotrebič je vybavený filtrom s uhlím
CleanAir v zásuvke v zariadení
DYNAMICAIR.
Filter čistí vzduch od nežiaducich pachov
v chladničke, čo znamená, že kvalita
skladovania bude ešte vyššia.
UPOZORNENIE!
Počas prevádzky nechávajte
vzduchovú ventilačnú
zásuvku vždy zatvorenú.
V prípade neúmyselného rozmrazenia
potravín, napríklad v dôsledku výpadku
napájacieho napätia, za predpokladu, že
doba výpadku energie bola dlhšia ako
údaj uvedený v technických údajoch pod
položkou „akumulačná doba“,
rozmrazené potraviny treba čo najskôr
spotrebovať alebo uvariť a až potom
znova zmraziť (po ochladení).
5.9 Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené
potraviny sa pred použitím môžu
rozmrazovať v chladiacom priestore
alebo pri izbovej teplote, v závislosti od
času, ktorý máte k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď
sú ešte zmrazené, hneď po vybratí z
mrazničky: v tomto prípade varenie
potrvá dlhšie.
5.8 Zmrazovanie a skladovanie
mrazených potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
5.10 Výroba ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou
alebo dvoma miskami na prípravu
ľadových kociek.
Na uvoľňovanie misiek z
mrazničky nepoužívajte
kovové nástroje.
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo
po určitom čase mimo prevádzky
nechajte spotrebič pred vložením
potravín bežať najmenej 2 hodiny so
zapnutou funkciou FastFreeze.
1. Tieto misky naplňte vodou
2. Misky s ľadom vložte do mraziaceho
priestoru.
Potraviny určené na zmrazenie vložte do
hornej priehradky.
5.11 Chladiace akumulátory
Maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza
na typovom štítku, ktorý sa nachádza
vo vnútri spotrebiča.
Mraznička obsahuje najmenej jeden
chladiaci akumulátor na predĺženie doby
skladovania potravín v prípade výpadku
elektrického napájania alebo poruchy.
Proces zmrazenia trvá 24 hodín, počas
tohto času nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
6. TIPY A RADY
6.1 Normálne zvuky pri
prevádzke
Nasledovné zvuky sú pri bežnej
prevádzke normálne:
•
Cievka vydáva slabé bublanie a
zurčanie pri prečerpávaní chladiva.
•
•
Kompresor vydáva bzučanie a
pulzovanie pri prečerpávaní chladiva.
Náhle praskanie vychádzajúce z
vnútra spotrebiča býva spôsobené
tepelnou dilatáciou (prirodzený a nie
nebezpečný fyzický jav).
SLOVENSKY
•
•
6.2 Rady pre úsporu energie
•
•
•
Dvere spotrebiča neotvárajte príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.
Chladiace akumulátory nevyberajte z
mraziaceho koša.
6.3 Rady na chladenie
čerstvých potravín
•
•
•
Do chladničky nevkladajte teplé
potraviny ani odparujúce sa kvapaliny.
Potraviny prikryte alebo zabaľte,
hlavne ak majú prenikavú arómu.
Potraviny uložte tak, aby vzduch
mohol voľne cirkulovať okolo nich.
6.4 Rady pre chladenie
•
•
•
•
•
Užitočné rady:
•
•
•
•
•
Mäso (všetky druhy): zabaľte do
vhodného balenia a položte na
sklenenú policu nad zásuvkou na
zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
Varené a studené jedlá: zakryte a
umiestnite na ľubovoľný rošt.
Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite
a vložte do špeciálnej zásuvky.
V chladničke sa nesmú skladovať
banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak,
ak nie sú zabalené.
Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo
zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyténového vrecka, aby ste
odstránili čo najviac vzduchu.
Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo
do police na fľaše (ak je k dispozícii).
Zmrazujte iba potraviny špičkovej
kvality, čerstvé a dôkladne vyčistené.
Potraviny pre účinnejšie zmrazovanie
a rozmrazovanie rozdeľte na malé
porcie.
Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie
alebo polyetylénu. Skontrolujte, či je
obal vzduchotesný.
Aby ste predišli nárastu teploty už
zmrazených potravín, neklaďte
priamo vedľa nich čerstvé
nezmrazené potraviny.
Chudé potraviny sa uchovávajú lepšie
a dlhšie ako tučné. Soľ skracuje dobu
skladovateľnosti potravín.
Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky
nekonzumujte ihneď po vybratí z
mrazničky. Hrozí nebezpečenstvo
omrzlín.
Odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazovania, aby ste mohli
presne sledovať dobu uchovávania.
6.6 Rady na uchovávanie
mrazených potravín
•
•
•
•
Presvedčite sa, že maloobchodný
predajca adekvátne skladuje
komerčné mrazené potraviny.
Dbajte, aby ste mrazené potraviny
preniesli z predajne potravín do
mrazničky podľa možnosti čo
najrýchlejšie.
Po rozmrazení sa potraviny rýchlo
kazia a nesmú sa znova zmrazovať.
Neprekračujte dobu skladovania
uvedenú výrobcom potravín.
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
53
6.5 Rady pre zmrazovanie
Regulátor teploty vydáva slabé
kliknutie pri zapnutí alebo vypnutí
kompresora.
7.1 Všeobecné upozornenia
UPOZORNENIE!
Pred akoukoľvek údržbou
spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
54
www.electrolux.com
V chladiacej jednotke
spotrebiča sa nachádzajú
uhľovodíky, preto smie
údržbu a doplnenie chladiva
vykonať výhradne
autorizovaný technik.
Príslušenstvo a časti
spotrebiča sa nesmú umývať
v umývačke riadu.
7.2 Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE!
Neťahajte, nepresúvajte
a nepoškodzujte žiadne
rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia
dvierok a udržiavajte ich čisté.
Zvyšky potravín a nečistoty utrite
handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
7.3 Odmrazovanie chladničky
7.4 Odmrazovanie mrazničky
Priestor mrazničky je beznámrazový.
Znamená to, že sa tu počas prevádzky
netvorí námraza, a to ani na vnútorných
stenách, ani na potravinách.
7.5 Výmena filtra CleanAir
Vzduchový filter s uhlím je filter s
aktívnym uhlím, ktorý absorbuje
nepríjemné pachy a zachováva čo
najlepšiu arómu všetkých potravín bez
rizika vzájomného prenosu pachov.
So vzduchovým filtrom by
ste mali narábať opatrne,
aby nedošlo k poškrabaniu
jeho povrchu.
Pri dodaní je filter s uhlím v
plastovom obale, aby si
zachoval účinnosť. Filter
vložte pred zapnutím
spotrebiča do drážky.
1. Otvorte zásuvku.
2. Vytiahnite znečistený vzduchový
filter.
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
Odmrazená voda odteká cez žliabok do
osobitnej nádoby na zadnej stene
spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
3. Do drážok vložte nový vzduchový
filter.
4. Zásuvku zatvorte.
SLOVENSKY
Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu je
potrebné správne umiestniť zásuvku a
vymeniť filter CleanAir každý rok.
Vzduchový filter patrí medzi
spotrebný materiál, preto sa
naň nevzťahuje záruka.
Nové aktívne vzduchové
filtre môžete kúpiť u svojho
predajcu. Vzduchový filter
vymeníte zopakovaním
postupu.
55
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
7.6 Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas
používať, vykonajte nasledujúce
opatrenia:
UPOZORNENIE!
Ak chcete spotrebič
ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho
raz za čas skontroloval
a zabránil tak znehodnoteniu
potravín v prípade výpadku
napájania.
Odporúčame vám zapnúť
režim Holiday.
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotre‐ Sieťovú zástrčku zapojte
biča nie je správne zapo‐ správne do sieťovej zásuvky.
jená do sieťovej zásuvky.
Sieťová zásuvka nie je
pod napätím.
Zapol sa zvukový alebo vi‐ Spotrebič ste zapli iba
zuálny alarm.
nedávno alebo teplota je
stále vysoká.
Do sieťovej zásuvky skúste
zapojiť iný spotrebič. Obráť‐
te sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Pozrite si časť „Alarm pri
zvýšení vnútornej teploty".
Teplota v spotrebiči je
príliš vysoká.
Obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára alebo kontak‐
tujte najbližšie autorizované
servisné stredisko.
Dvierka zostali otvorené.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
Pozrite si časť „Alarm pri
otvorených dvierkach“
56
www.electrolux.com
Problém
Možná príčina
Riešenie
Namiesto čísiel sa na te‐
plotnom displeji zobrazuje
Problém so snímačom
teploty.
Kontaktujte najbližšie autori‐
zované servisné stredisko
(chladiaci systém bude udr‐
žovať potraviny v chlade, ale
nastavenie teploty nebude
možné).
symbol
alebo
.
Nesvieti žiarovka.
Kompresor pracuje bez
prestania.
Žiarovka je v pohotovost‐ Zatvorte a otvorte dvierka.
nom režime.
Žiarovka je vypálená.
Obráťte sa na najbližšie au‐
torizované servisné stredi‐
sko.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a
potom opäť skontrolujte te‐
plotu.
Izbová teplota je príliš vy‐ Pozrite si údaje o klimatickej
soká.
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do
spotrebiča boli príliš tep‐
lé.
Pred vložením nechajte po‐
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú Pozrite si časť „Zatvorenie
správne zatvorené.
dvierok“.
Je zapnutá „Funkcia
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze” alebo „Funk‐ FastFreeze“ alebo„Funkcia
cia FastCool”.
FastCool“.
Príliš veľa námrazy a ľadu.
Dvierka nie sú správne
Pozrite si časť „Zatvorenie
zatvorené alebo tesnenie dvierok“.
je zdeformované/špina‐
vé.
Spotrebič je plne naplne‐ Nastavte vyššiu teplotu. Po‐
ný a je nastavený na naj‐ zrite si časť „Prevádzka”.
nižšiu teplotu
Teplota nastavená v spo‐ Nastavte vyššiu teplotu. Po‐
trebiči je príliš nízka a
zrite si časť „Prevádzka”.
okolitá teplota je príliš vy‐
soká.
Kompresor sa nezapne ih‐ Je to normálne, nie je to
neď po stlačení „FastFree‐ porucha.
ze” alebo „FastCool”, alebo
po zmene teploty.
Kompresor sa zapne po urči‐
tom čase.
SLOVENSKY
Problém
Možná príčina
Voda steká do chladiaceho Potraviny uložené v spo‐
priestoru.
trebiči bránia odtekaniu
vody do odtokového ka‐
nálika.
Upchaný odtokový kaná‐
lik na rozmrazenú vodu.
57
Riešenie
Dávajte pozor, aby sa potra‐
viny nedotýkali zadnej steny.
Vyčistite odtokový kanálik.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vo‐ Odtokový kanálik pripevnite
du z rozmrazenej námra‐ k odparovacej miske.
zy nie je pripojený k od‐
parovacej miske nad
kompresorom.
Nedá sa nastaviť teplota.
Je zapnutá „Funkcia
Funkciu „FastFreeze” alebo
FastFreeze” alebo „Funk‐ „FastCool” vypnite manuálne
cia FastCool”.
alebo počkajte, kým sa funk‐
cia nevypne automaticky.
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze“ alebo„Funkcia
FastCool“.
Na displeji sa zobrazí DE‐
MO.
Spotrebič je v predvádza‐ Tlačidlo Režim podržte stla‐
com režime.
čené po dobu asi 10 sekúnd,
kým nezaznie dlhý zvukový
signál a displej sa na krátku
dobu nevypne.
Teplota vnútri spotrebiča je Nie je správne nastavený Nastavte vyššiu alebo nižšiu
príliš nízka alebo príliš vy‐ regulátor teploty.
teplotu.
soká.
Dvierka spotrebiča nie sú Pozrite si časť „Zatvorenie
správne zatvorené.
dvierok“.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte na‐
raz menej potravín.
Dvierka ste otvárali príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Je zapnutá „Funkcia
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze” alebo „Funk‐ FastFreeze“ alebo„Funkcia
cia FastCool”.
FastCool“.
V spotrebiči neprúdi stu‐
dený vzduch.
Zabezpečte prúdenie stude‐
ného vzduchu v spotrebiči.
58
www.electrolux.com
Ak pomocou hore
uvedených pokynov
nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
8.2 Výmena osvetlenia
8.3 Zatvorenie dvierok
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si montážne pokyny.
3. V prípade potreby vymeňte
poškodené tesnenia dvierok. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Žiarovku smie vymieňať len servisné
stredisko. Obráťte sa na vaše
autorizované servisné stredisko.
9. ZVUKY
Počas bežnej prevádzky spotrebič vydáva zvuky (kompresor, chladiaci okruh).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
SLOVENSKY
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BLUBB!
CRACK!
BRRR!
CRACK!
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
10.1 Informačný list výrobku
Obchodná značka
Electrolux
Model
ENN3074EFW 925561012
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A++
Spotreba energie v kWh za rok na základe vý‐
233
sledkov štandardného testu za 24 hodín. Skutoč‐
ná spotreba energie bude závisieť od toho, ako
sa spotrebič používa a kde je umiestnený
Skladovací objem v litroch, Chladnička
207
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplo‐
tou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
267
59
60
www.electrolux.com
Skladovací objem v litroch, Mraznička
60
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s naj‐
väčším skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak
existujú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Áno
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
21
Kapacita mrazenia v kg/24 h
10
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič ur‐ 10
čený na používanie, v °C
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič
určený na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
39
Vstavaný spotrebič A/N
Áno
Tento spotrebič je určený výlučne na uchováva‐
nie vína A/N
Nie
10.2 Dodatočné technické
údaje
Rozmery výklenku
Výška
1894 mm
Šírka
560 mm
Hĺbka
550 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej
strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
61
62
www.electrolux.com
SLOVENSKY
63
222376740-A-132019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising