AEG | SCE81926TS | User manual | Aeg SCE81926TS Uživatelský manuál

Aeg SCE81926TS Uživatelský manuál
SCE81926TS
CS
PL
SK
USER
MANUAL
Návod k použití
Chladnička s mrazničkou
Instrukcja obsługi
Chłodziarko-zamrażarka
Návod na používanie
Chladnička s mrazničkou
2
20
40
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. INSTALACE.......................................................................................................... 6
4. PROVOZ............................................................................................................... 7
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................10
6. TIPY A RADY......................................................................................................12
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...........................................................................................13
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.................................................................................. 14
9. ZVUKY................................................................................................................ 16
10. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................17
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič
používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není
nainstalován do vestavné konstrukce.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
•
•
•
•
•
•
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Spotřebič obsahuje sáček pohlcovače
vlhkosti. Nejde o hračku. Nejde o
poživatinu. Okamžitě zlikvidujte.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.
ČESKY
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
•
•
•
•
•
•
•
•
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli
vhodného materiálu pro kontakt s
potravinami.
2.4 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
5
•
Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
domácích spotřebičů. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
2.5 Čištění a údržba
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh obsahující isobutan.
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
6
www.aeg.com
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
3. INSTALACE
U některých typů modelů
může při provozu mimo daný
rozsah docházet k
problémům s fungováním.
Správný provoz lze zaručit
pouze v rámci stanoveného
teplotního rozsahu. Pokud
máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Umístění
Řiďte se pokyny k montáži
při instalaci.
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Zkontrolujte,
zda může vzduch volně cirkulovat kolem
zadní části skříně spotřebiče.
3.2 Umístění
3.3 Připojení k elektrické síti
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
•
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
•
•
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
ČESKY
3.4 Požadavky na větrání
POZOR!
Řiďte se pokyny k montáži
při instalaci.
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
4. PROVOZ
4.1 Ovládací panel
1
8
7
6
1 Displej
2 Tlačítko pro nastavení vyšší teploty
mrazničky
3 Tlačítko pro nastavení nižší teploty
mrazničky
4 OK
5 Mode
6 Tlačítko pro nastavení vyšší teploty
chladničky
5
4
3
2
7 Tlačítko pro nastavení nižší teploty
chladničky
8 ON/OFF
Přednastavený zvuk tlačítek lze změnit
současným stisknutím tlačítka Mode a
tlačítka nižší teploty na několik sekund.
Změnu je možné vrátit.
4.2 Displej
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
A. Ukazatel chladicího oddílu
B. Ukazatel časovače
/Ukazatel teploty
C. Ukazatel ON/OFF
D. Funkce Coolmatic
E. Režim Holiday
F. Funkce Frostmatic
G. Ukazatel teploty
7
8
www.aeg.com
H. Ukazatel teploty mrazničky
I. Ukazatel výstrahy
J. Funkce ChildLock
K. Funkce DrinksChill
L. Funkce DYNAMICAIR
4.3 Zapnutí spotřebiče
Bliká ukazatel OFF pro chladničku.
2. Potvrďte stisknutím OK.
Ukazatel OFF pro chladničku se
přestane zobrazovat.
1. Síťovou zástrčku zasuňte do
zásuvky.
2. Pokud je displej vypnutý, stiskněte
tlačítko ON/OFF spotřebiče.
Ukazatele teploty ukazují nastavenou
výchozí teplotu.
Po několika sekundách by
se mohla spustit zvuková
výstraha.
Vypnutí zvukové výstrahy viz
část „Výstraha vysoké
teploty“.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte
si oddíl „Regulace teploty“.
Pokud se na displeji zobrazí "dEMo", viz
část „Odstraňování závad“.
4.4 Vypnutí spotřebiče
1. Na 5 sekund stiskněte tlačítko ON/
OFF.
Displej se vypne.
2. Vytáhněte zástrčku ze síťové
zásuvky.
4.5 Regulace teploty
Nastavte teplotu ve spotřebiči stisknutím
regulátorů teploty.
Nastavená výchozí teplota:
• +5 °C v chladničce
• -18 °C v mrazničce
Ukazatele teploty zobrazují nastavenou
teplotu.
Nastavené teploty bude
dosaženo do 24 hodin.
Nastavené teploty zůstanou
uloženy i při výpadku
proudu.
4.6 Zapnutí chladničky
K zapnutí chladničky stačí stisknout
regulátor teploty chladničky. K zapnutí
chladničky dalším způsobem:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Chcete-li zvolit jinou teplotu,
prostudujte si oddíl
„Regulace teploty“.
4.7 Vypnutí chladničky
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel OFF pro
chladničku a ukazatel chladicího oddílu.
Ukazatel teploty chladničky zobrazuje
čárky.
2. Potvrďte stisknutím OK.
Zobrazí se ukazatel OFF pro chladničku.
4.8 Funkce Coolmatic
Potřebujete-li uložit velké množství
teplých potravin, například po nákupu,
doporučujeme zapnout funkci Coolmatic,
aby se potraviny rychleji zchladily a
nezahřály další potraviny, které jsou už v
chladničce.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel Coolmatic.
2. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka
OK.
Zobrazí se ukazatel Coolmatic.
Funkce Coolmatic se automaticky vypne
asi za šest hodin.
K vypnutí funkce před jejím
automatickým ukončením zopakujte
uvedený postup.
Tato funkce se vypne při
nastavení jiné teploty
chladničky.
4.9 Režim Holiday
Tento režim umožňuje ponechat prázdný
spotřebič zavřený po dobu dlouhé
dovolené, aniž by došlo ke vzniku
nepříjemných pachů.
ČESKY
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel Holiday. Ukazatel
teploty zobrazuje nastavenou teplotu.
2. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka
OK.
Zobrazí se ukazatel Holiday.
Tento režim se vypne
zvolením jiné nastavené
teploty.
4.10 Funkce Frostmatic
Funkce Frostmatic urychluje zmrazování
čerstvých potravin a současně chrání již
uložené potraviny před nežádoucím
zahřátím.
1. Chcete-li tuto funkci zapnout,
opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel Frostmatic.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
Zobrazí se ukazatel Frostmatic.
Funkce se automaticky vypne za 52
hodin.
Funkci před jejím automatickým
ukončením vypnete tak, že postup
zopakujete, dokud se nepřestane
zobrazovat ukazatel Frostmatic.
Tato funkce se vypne
zvolením jiné nastavené
teploty.
4.11 Funkce ChildLock
Zapnutím funkce ChildLock zablokujete
tlačítka před nechtěným použitím.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel ChildLock.
2. Potvrďte stisknutím OK.
Zobrazí se ukazatel ChildLock.
Funkci ChildLock vypnete zopakováním
postupu, dokud nezhasne kontrolka
ChildLock.
4.12 Funkce DrinksChill
Pomocí funkce DrinksChill nastavíte, aby
ve stanovený moment, například když na
určitou dobu potřebujete nechat
9
vychladnout potraviny, zazněla zvuková
výstraha.
Je rovněž vhodná, když potřebujete
připomenout, že máte v mrazničce
uložené lahve k rychlému zchlazení.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel DrinksChill.
Časovač po dobu několika sekund
ukazuje nastavenou hodnotu (30 minut).
2. Stisknutím ovladače časovače
upravte nastavenou hodnotu v
rozsahu od 1 do 90 minut.
3. Potvrďte stisknutím OK.
Zobrazí se ukazatel DrinksChill.
Časovač začne blikat (min).
Na konci odpočítávání času zabliká
ukazatel DrinksChill a rozezní se
zvuková výstraha. Stisknutím tlačítka OK
vypnete zvukovou signalizaci a funkci
vypnete.
Funkci vypnete zopakováním postupu,
dokud se nepřestane zobrazovat
ukazatel DrinksChill.
Nastavenou dobu lze
kdykoliv během odpočtu
změnit současným
stisknutím tlačítek nižší a
vyšší teploty.
4.13 Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty v mrazicím oddílu (např.
z důvodu předchozího výpadku proudu)
je značeno blikající výstražnou ikonou a
kontrolkami teploty mrazničky a znějící
zvukovou signalizací.
Stiskněte libovolné tlačítko.
Zvukový signál se vypne.
Ukazatel teploty mrazničky na několik
sekund zobrazí nejvyšší dosaženou
teplotu, a poté opět zobrazí nastavenou
teplotu.
Kontrolka výstrahy bude
dále blikat, dokud nedojde k
obnovení normálních
provozních podmínek.
10
www.aeg.com
4.14 Výstraha otevřených
dveří
Pokud jsou dveře otevřené na přibližně
90 sekund, rozezní se zvuková výstraha
a rozbliká ukazatel výstrahy.
Výstraha se ukončí po zavření dveří.
Během výstrahy lze zvukovou signalizaci
ztišit stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
4.15 Funkce DYNAMICAIR
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel DYNAMICAIR.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
Zobrazí se ukazatel DYNAMICAIR.
Funkci vypnete zopakováním postupu,
dokud se nepřestane zobrazovat
ukazatel DYNAMICAIR.
Pokud se funkce zapne
automaticky, ukazatel
DYNAMICAIR se nezobrazí
(viz „Denní používání“).
Zapnutí funkce
DYNAMICAIR zvyšuje
spotřebu energie.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Dveřní police přemístíte jejich opatrným
posunutím ve směru šipek.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
5.3 Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
1
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
2
5.2 Umístění dveřních polic
Dveře chladicího oddílu jsou vybaveny
drážkami, které umožňují přemístění
dveřních polic podle individuálních přání.
5.4 Mrazicí oddíl
1
1
2
Skleněná police nad
zásuvkou na zeleninu musí
ale vždy zůstat na svém
místě k zajištění správného
oběhu vzduchu.
Tento oddíl je u takto vybavených
modelů chladniček určen k uchovávání
čerstvých potravin jako jsou ryby, maso,
mořské plody apod.
Najdete ho v dolní části chladničky přímo
nad zásuvkou na zeleninu.
ČESKY
5.5 DYNAMICAIR
Chladicí oddíl je vybaven zařízením,
které umožňuje rychlé chlazení potravin
a udržování stejnoměrné teploty v oddílu.
Toto zařízení se v případě potřeby
automaticky aktivuje, například pro rychlé
obnovení teploty po otevření dveří nebo
v případě vysoké okolní teploty.
11
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin – během této
doby nepřidávejte žádné další potraviny
ke zmrazení.
V případě náhodného
rozmrazení, například z
důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval
delší dobu, než je uvedeno v
tabulce technických údajů, je
nutné rozmrazené potraviny
rychle spotřebovat nebo
ihned uvařit či upéct a potom
opět zmrazit (po ochlazení).
5.7 Rozmrazování
Zařízení je možné v případě
potřeby zapnout ručně (viz
„Funkce DYNAMICAIR“).
Zařízení DYNAMICAIR se
vypne při otevření dveří a
znovu se spustí ihned po
jejich zavření.
5.6 Zmrazování a uchovávání
zmrazených potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny se zapnutou funkcí
Frostmatic.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
horního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové
teplotě, podle toho, kolik na to máte
času.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.
5.8 Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
K vyjmutí nádobek z
mrazničky nepoužívejte
kovové nástroje.
1. Nádobky naplňte vodou.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
5.9 Akumulátory chladu
Mraznička obsahuje nejméně jeden
akumulátor chladu, který prodlužuje dobu
uchování potravin v případě výpadku
proudu nebo poruchy.
12
www.aeg.com
6. TIPY A RADY
6.1 Normální provozní zvuky
•
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
•
•
•
•
Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
Když se čerpá chladící kapalina,
může to být doprovázeno drnčením
nebo pulsujícím zvukem kompresoru.
Náhlý praskavý zvuk zevnitř
spotřebiče, přestavuje přirozený, nijak
nebezpečný fyzikální jev způsobený
tepelnou roztažností.
Když se kompresor spustí nebo
vypne, můžete zaslechnout slabé
cvakání regulátoru teploty.
6.2 Tipy pro úsporu energie
•
•
Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Nevyndávejte akumulátory chladu z
koše na zmrazování potravin.
6.3 Tipy pro chlazení
čerstvých potravin
•
•
•
Do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují.
Potraviny zakrývejte nebo je
zabalujte, zejména mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
6.4 Tipy pro chlazení
•
Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte
do hliníkové fólie či do
polyetylénového sáčku, aby k nim měl
vzduch co nejméně přístup.
Lahve: uzavřete víčkem a uložte
buďto v polici na lahve ve dveřích
spotřebiče nebo ve stojanu na lahve
(je-li součástí výbavy).
6.5 Tipy pro zmrazování
potravin
•
•
•
•
•
•
•
Mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné.
Efektivnějšího zmrazování a
rozmrazování potravin dosáhnete,
když je rozdělíte na malé porce.
Potraviny zabalte do alobalu nebo
polyetylénu. Přesvědčte se, že je obal
vzduchotěsný.
Aby nedošlo ke zvýšení teploty již
zmrazených potravin, neumísťujte
přímo vedle nich čerstvé nezmrazené
potraviny.
Libové potraviny vydrží uložené déle
a v lepším stavu než tučné. Sůl
zkracuje délku bezpečného
skladování potravin.
Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte
ihned poté, co je vyjmete z mrazničky.
Hrozí nebezpečí omrznutí.
Doporučujeme napsat na každý
balíček viditelně datum uskladnění,
abyste mohli správně dodržet dobu
uchování potravin.
Užitečné rady:
6.6 Tipy pro skladování
zmrazených potravin
•
•
•
•
Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou. Maso skladujte nejdéle 1-2
dny.
Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
•
•
•
Vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladované.
Zajistěte, aby zmrazené potraviny
byly z obchodu přineseny v co
nejkratším možném čase.
Již rozmrazené potraviny se rychle
kazí a nesmí se znovu zmrazovat.
Nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
ČESKY
13
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Obecná upozornění
POZOR!
Před každou údržbou nebo
čištěním spotřebič odpojte
od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v
chladicím okruhu; údržbu a
doplnění smí tedy provádět
pouze oprávněný a
kvalifikovaný technik.
výparníku chladicího oddílu při každém
vypnutí motoru kompresoru.
Rozmrazená voda vytéká žlábkem do
speciální nádoby na zadní straně
spotřebiče nad motorem kompresoru,
kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné
pro mytí v myčce nádobí.
7.2 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR!
Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
7.3 Odmrazování chladničky
Během normálního používání se
námraza automaticky odstraňuje z
7.4 Odmrazování mrazničky
Mrazicí oddíl je beznámrazový. To
znamená, že se v zapnutém spotřebiči
nevytváří námraza ani na vnitřních
stěnách, ani na potravinách.
7.5 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
14
www.aeg.com
POZOR!
Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
Doporučujeme zapnout
režim Holiday.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Je spuštěna optická či zvu‐
ková výstraha.
Na displeji teploty se namí‐
sto číslic zobrazí symbol
nebo
Spotřebič byl zapnut ne‐
Viz „Výstraha vysoké teploty“.
dávno nebo teplota je příliš
vysoká.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře nebo na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
Dveře jsou otevřené.
Zavřete dveře. Viz „Výstraha
otevřených dveří“.
Problém s teplotním sní‐
mačem.
Obraťte se na nejbližší autori‐
zované servisní středisko
(chladicí systém bude potravi‐
ny nadále chladit, ale nebude
možné nastavit teplotu).
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Obraťte se na nejbližší autori‐
zované servisní středisko.
.
Osvětlení nefunguje.
ČESKY
Problém
Možná příčina
Řešení
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz „Provoz“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
15
Teplota v místnosti je příliš Viz tabulka klimatické třídy na
vysoká.
typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Je zapnutá „funkce Frost‐
matic“ nebo „funkce Cool‐
matic“.
Viz „Funkce Frostmatic“ nebo
„Funkce Coolmatic“.
Po stisknutí tlačítka „Frost‐
Toto je normální jev, který
matic“ nebo „Coolmatic“ ne‐ nepřestavuje poruchu
bo po změně teploty se
spotřebiče.
kompresor nespustí okamži‐
tě.
Kompresor se spouští až po
určité době.
V chladničce teče voda.
Vložené potraviny brání
odtoku vody do odtokové‐
ho otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vody
(kondenzátu) do odpařovací
misky.
Teplotu nelze nastavit.
Je zapnutá „funkce Frost‐
matic“ nebo „funkce Cool‐
matic“.
Ručně vypněte funkci „Frost‐
matic“ nebo funkci „Coolma‐
tic“, či případně vyčkejte s na‐
stavováním teploty, dokud se
daná funkce neresetuje auto‐
maticky. Viz „Funkce Frostma‐
tic“ nebo „Funkce Coolmatic“.
Na displeji se zobrazí dEMo. Spotřebič je v
předváděcím režimu.
Držte OK stisknutý na asi 10
sekund, dokud nezazní dlouhý
zvukový signál a displej se na
krátkou chvíli nevypne.
Teplota ve spotřebiči je příliš Není správně nastavený
nízká/vysoká.
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
16
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Je zapnutá „funkce Frost‐
matic“ nebo „funkce Cool‐
matic“.
Viz „Funkce Frostmatic“ nebo
„Funkce Coolmatic“.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný
vzduch.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
8.2 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
8.3 Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte.
Řiďte se pokyny k montáži.
3. V případě potřeby vadné těsnění
dveří vyměňte. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
9. ZVUKY
Během normálního provozu vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, cirkulace
chladiva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
ČESKY
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
10.1 Informační list výrobku
Ochranná známka
AEG
Model
SCE81926TS
PNC925561013
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A++
17
18
www.aeg.com
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsled‐ 233
cích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Sku‐
tečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a
umístění spotřebiče.
Užitný objem v litrech, chladnička
207
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
267
Užitný objem v litrech, mraznička
60
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší úlo‐
žnou kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou-li k
dispozici
-
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ano
Doba skladování při vypnutí v hodinách
21
Mrazicí výkon v kg/24 h
10
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší teploty
okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší teploty 43
okolí, v °C
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
39
Vestavný spotřebič, A/N
Ano
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání ví‐
na, A/N
Ne
10.2 Další technické údaje
Rozměry prostoru pro
instalaci
Výška
1894 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
ČESKY
19
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
20
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................20
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.............................................22
3. INSTALACJA...................................................................................................... 24
4. EKSPLOATACJA................................................................................................ 26
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................29
6. WSKAZÓWKI I PORADY....................................................................................31
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................... 32
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....................................................................33
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA................................................................................... 36
10. DANE TECHNICZNE........................................................................................ 37
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
POLSKI
21
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8
lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
jeśli zostaną uprzednio odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
22
www.aeg.com
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń
ani środków do przyspieszania odmrażania
urządzenia z wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby
nie uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierających
łatwopalny gaz pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
•
•
•
•
Ze względów bezpieczeństwa nie
należy uruchamiać urządzenia przed
zainstalowaniem go w zabudowie.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
Po zainstalowaniu nowego
urządzenia lub zmianie kierunku
otwierania jego drzwi należy
odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników
ani płyt grzejnych.
Nie narażać urządzenia na
zamoczenie przez deszcz.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w
miejscach, gdzie występuje zbyt duża
wilgotność lub zbyt niska temperatura.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
W urządzeniu znajduje się torebka ze
środkiem pochłaniającym wilgoć. Nie
wolno się nią bawić. Nie jest ona
przeznaczona do spożycia. Należy ją
niezwłocznie wyrzucić.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE!
Ustawiając urządzenie,
należy uważać, aby nie
przycisnąć lub nie uszkodzić
przewodu zasilającego.
OSTRZEŻENIE!
Nie stosować rozgałęźników
ani przedłużaczy.
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
•
•
•
•
•
23
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia
prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Należy
zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego zawierającego
izobutan.
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np.
maszynek do lodów), chyba że
zostały one przeznaczone do tego
celu przez producenta.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
24
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w
urządzeniu łatwopalnych gazów i
płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w
komorze zamrażarki mokrymi lub
wilgotnymi rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania
mrożonej żywności, które znajdują się
na jej opakowaniu.
Przed umieszczeniem w komorze
zamrażarki należy owinąć żywność
dowolnym materiałem dopuszczonym
do kontaktu z żywnością.
2.4 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych.
Nie należy używać go do oświetlania
pomieszczeń.
•
•
•
2.6 Serwis
•
•
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
•
•
2.5 Konserwacja i
czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w urządzeniu i w razie
potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ
zablokuje się, na dnie urządzenia
zbiera się woda.
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowej utylizacji
urządzenia, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
POLSKI
3.1 Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy
przeczytać instrukcję
montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy
zainstalować z dala od źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery, bojlery,
bezpośrednie promienie słoneczne itd.
Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza z tyłu urządzenia.
3.3 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
3.2 Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Niektóre modele urządzeń
mogą działać nieprawidłowo
w temperaturze spoza
podanego zakresu.
Prawidłowa praca
urządzenia jest
gwarantowana tylko w
podanym zakresie
temperatury. W razie
wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.
25
•
•
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest
w tym celu wyposażona w specjalny
styk. Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji
z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
3.4 Wymagania dotyczące
wentylacji
Przepływ powietrza za urządzeniem musi
być wystarczający.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
UWAGA!
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy
przeczytać instrukcję
montażu.
26
www.aeg.com
4. EKSPLOATACJA
4.1 Panel sterowania
1
8
7
6
1 Wyświetlacz
2 Przycisk podwyższania temperatury
zamrażarki
3 Przycisk obniżania temperatury
zamrażarki
4 OK
5 Mode
6 Przycisk podwyższania temperatury
chłodziarki
5
4
3
2
7 Przycisk obniżania temperatury
chłodziarki
8 ON/OFF
Można zmienić zdefiniowany dźwięk
przycisków, naciskając jednocześnie i
przytrzymując przez kilka sekund Mode i
przycisk obniżania temperatury. Zmianę
tę można cofnąć.
4.2 Wyświetlacz
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
4.3 Włączanie
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony,
nacisnąć ON/OFF. Wskaźniki
temperatury wskazują ustawioną
domyślną temperaturę.
H
A. Wskaźnik komory chłodziarki
B. Wskaźnik zegara
/wskaźnik temperatury
C. Wskaźnik ON/OFF
D. Funkcja Coolmatic
E. Tryb Holiday
F. Funkcja Frostmatic
G. Wskaźnik temperatury
H. Wskaźnik komory zamrażarki
I. Wskaźnik alarmu
J. Funkcja ChildLock
K. Funkcja DrinksChill
L. Funkcja DYNAMICAIR
Po kilku sekundach może
zostać wyemitowany sygnał
dźwiękowy alarmu.
Informacje na temat
wyłączania alarmu znajdują
się w rozdziale „Alarm
wysokiej temperatury”.
Aby wybrać ustawienie innej
temperatury, należy zapoznać się z
rozdziałem „Regulacja temperatury”.
POLSKI
Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie "dEMo", należy zapoznać się
z częścią „Rozwiązywanie problemów”.
4.4 Wyłączanie
1. Nacisnąć przycisk ON/OFF na
urządzeniu i przytrzymać przez 5
sekund.
Wyświetlacz wyłączy się.
2. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
4.5 Regulacja temperatury
Ustawić temperaturę urządzenia,
naciskając przyciski regulacji
temperatury.
Domyślne ustawienia temperatury:
• +5°C w komorze chłodziarki
• -18°C w komorze zamrażarki
Wskaźniki temperatury wskazują
ustawioną temperaturę.
Urządzenie osiągnie
ustawioną temperaturę w
ciągu 24 godzin.
W razie awarii zasilania
ustawiona temperatura
pozostaje zapisana w
pamięci.
4.6 Włączanie chłodziarki
Aby włączyć chłodziarkę, wystarczy
nacisnąć przycisk regulacji temperatury
chłodziarki. Inny sposób włączenia
chłodziarki:
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Zacznie migać wskaźnik OFF chłodziarki.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik OFF chłodziarki zgaśnie.
Aby wybrać ustawienie innej
temperatury, należy
zapoznać się z rozdziałem
„Regulacja temperatury”.
4.7 Wyłączanie chłodziarki
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik OFF chłodziarki i wskaźnik
komory chłodziarki zaczną migać.
27
Wskaźnik temperatury chłodziarki będzie
wyświetlał kreski.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Zostanie wyświetlony wskaźnik OFF
chłodziarki.
4.8 Funkcja Coolmatic
Jeżeli trzeba przechować większą ilość
ciepłych produktów spożywczych, na
przykład po zrobieniu zakupów, zaleca
się uruchomienie funkcji Coolmatic w
celu szybkiego schłodzenia produktów
bez podnoszenia temperatury żywności
będącej już wewnątrz chłodziarki.
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik Coolmatic zacznie migać.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Włączy się wskaźnik Coolmatic.
Funkcja Coolmatic wyłącza się
automatycznie po upływie ok. 6 godzin.
Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem, należy
powtórzyć opisaną wyżej procedurę.
Funkcja wyłącza się po
wybraniu innego ustawienia
temperatury w chłodziarce.
4.9 Tryb Holiday
Ten tryb pozwala na pozostawienie
zamkniętego i pustego urządzenia na
dłuższy czas, np. podczas wakacji, nie
dopuszczając do powstawania
nieprzyjemnego zapachu.
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik Holiday zacznie migać.
Wskaźnik temperatury wskaże ustawioną
temperaturę.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Włączy się wskaźnik Holiday.
Tryb wyłącza się, gdy
zostanie wybrane inne
ustawienie temperatury.
4.10 Funkcja Frostmatic
Funkcja Frostmatic przyspiesza
zamrażanie świeżej żywności i
jednocześnie chroni przechowywane
28
www.aeg.com
produkty przed niepożądanym
ogrzaniem.
1. W celu włączenia tej funkcji należy
nacisnąć Mode, aż wyświetli się
odpowiedni symbol.
Wskaźnik Frostmatic zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby
potwierdzić.
Włączy się wskaźnik Frostmatic.
Funkcja wyłączy się automatycznie po 52
godzinach.
Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem, należy
powtórzyć procedurę, aż wyłączy się
wskaźnik Frostmatic.
Funkcja wyłącza się, gdy
zostanie wybrane inne
ustawienie temperatury.
4.11 Funkcja ChildLock
Funkcja ChildLock umożliwia
zablokowanie przycisków w celu
zabezpieczenia przed ich przypadkowym
użyciem.
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik ChildLock zacznie migać.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Włączy się wskaźnik ChildLock.
Aby wyłączyć funkcję ChildLock, należy
powtórzyć procedurę, aż zgaśnie
wskaźnik ChildLock.
4.12 Funkcja DrinksChill
Funkcja DrinksChill, umożliwiająca
ustawienie alarmu dźwiękowego, jest
przydatna np. gdy jest konieczność
schładzania produktów przez określony
czas.
Można z niej także korzystać, aby nie
zapomnieć o butelkach włożonych do
zamrażarki w celu szybkiego
schłodzenia.
1. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik DrinksChill zacznie migać.
Przez kilka sekund będzie wyświetlana
ustawiona wartość dla minutnika (30
minut).
2. Nacisnąć przycisk regulacji
minutnika, aby zmienić ustawienie w
zakresie od 1 do 90 minut.
3. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Włączy się wskaźnik DrinksChill.
Wskazanie minutnika (min) zacznie
migać.
Po zakończeniu odliczania wskaźnik
DrinksChill zacznie migać i włączy się
dźwiękowy sygnał alarmowy. Nacisnąć
OK, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy i
zakończyć działanie funkcji.
Aby wyłączyć funkcję, należy powtórzyć
opisane wyżej czynności, aż zgaśnie
wskaźnik DrinksChill.
W dowolnej chwili podczas
odliczania można zmienić
ustawiony czas, naciskając
przycisk obniżania
temperatury oraz przycisk
podwyższania temperatury.
4.13 Alarm wysokiej
temperatury
Wzrost temperatury w komorze
zamrażarki (np. z powodu awarii
zasilania) jest sygnalizowany miganiem
symbolu alarmu i wskaźników
temperatury zamrażarki, a także
sygnałem dźwiękowym.
Nacisnąć dowolny przycisk.
Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Wskaźnik temperatury zamrażarki przez
kilka sekund będzie wskazywał
najwyższą odnotowaną temperaturę, a
następnie powróci do wyświetlania
ustawionej temperatury.
Wskaźnik alarmu będzie
migał do czasu przywrócenia
normalnych warunków.
4.14 Alarm otworzonych
drzwi
Jeśli drzwi pozostają otworzone przez
ok. 90 sekund, włącza się alarm
dźwiękowy i zaczyna migać wskaźnik
alarmu.
Alarm wyłącza się po zamknięciu drzwi.
Sygnał dźwiękowy alarmu można
wyłączyć poprzez naciśnięcie dowolnego
przycisku.
POLSKI
4.15 Funkcja DYNAMICAIR
29
Jeśli funkcja włącza się
automatycznie, wskaźnik
DYNAMICAIR nie wyświetla
się (patrz rozdział
„Codzienna eksploatacja”).
Włączenie funkcji
DYNAMICAIR powoduje
wzrost zużycia energii.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik DYNAMICAIR zacznie
migać.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby
potwierdzić.
Włączy się wskaźnik DYNAMICAIR.
Aby wyłączyć funkcję, należy powtórzyć
opisane wyżej czynności, aż zgaśnie
symbol wskaźnika DYNAMICAIR.
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
1
5.1 Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA!
Nie należy stosować żrących
detergentów, materiałów
ściernych, środków na bazie
chloru lub oleju, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
5.2 Rozmieszczanie półek na
drzwiach
Drzwi komory chłodziarki wyposażono w
prowadnice umożliwiające
rozmieszczenie półek na drzwiach
według własnych preferencji.
1
2
Aby zmienić położenie półek na
drzwiach, należy przesunąć je ostrożnie
zgodnie z kierunkiem wskazywanym
przez strzałki.
5.3 Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono
w kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
1
2
30
www.aeg.com
Nie wolno wyjmować
szklanej półki znad szuflady
na warzywa, ponieważ
zapewnia ona odpowiedni
obieg powietrza.
5.4 Komora o niskiej
temperaturze
5.6 Zamrażanie i
przechowywanie zamrożonej
żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania
mrożonek, głęboko zamrożonej żywności
oraz do zamrażania świeżej żywności.
Komora ta, dostępna w wybranych
modelach urządzeń, zapewnia najlepsze
warunki przechowywania w chłodziarce
świeżej żywności, takiej jak ryby, mięso,
owoce morza itp.
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie
na co najmniej 2 godziny z włączoną
funkcją Frostmatic.
Znajduje się ona w dolnej części
chłodziarki, bezpośrednio nad szufladą
na warzywa.
Aby zamrozić świeżą żywność, należy
umieścić ją w górnej komorze.
5.5 DYNAMICAIR
Komorę chłodziarki wyposażono w
urządzenie umożliwiające szybkie
schłodzenie żywności i zapewniające
bardziej równomierną temperaturę w
komorze.
Urządzenie włącza się automatycznie w
razie potrzeby, np. w celu przywrócenia
temperatury po otworzeniu drzwi lub gdy
temperatura otoczenia jest wysoka.
W razie potrzeby urządzenie
można włączyć ręcznie
(patrz rozdział „Funkcja
DYNAMICAIR”).
Urządzenie DYNAMICAIR
przestaje działać po
otworzeniu drzwi i ponownie
uruchamia się zaraz po ich
zamknięciu.
Informację o maksymalnej ilości
żywności, jaką można zamrozić w ciągu
24 godzin, podano na tabliczce
znamionowej umieszczonej wewnątrz
urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w
tym czasie nie wolno wkładać kolejnej
partii żywności przeznaczonej do
zamrożenia.
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności spowodowanego
na przykład awarią zasilania,
jeśli awaria zasilania trwała
dłużej niż podano w tabeli
danych technicznych w
punkcie „czas utrzymywania
temperatury bez zasilania”,
należy szybko spożyć
rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie ją ugotować,
po czym ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).
5.7 Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub
mrożonki przed użyciem należy
rozmrozić w komorze chłodziarki lub w
temperaturze pokojowej, zależnie od
dostępnego czasu rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku
gotowanie potrwa dłużej.
POLSKI
5.8 Wytwarzanie lodu
Urządzenie wyposażono w jedną lub
dwie tacki do wytwarzania lodu.
Do wyjmowania tacek z
zamrażarki nie należy
używać metalowych
narzędzi.
31
1. Napełnić pojemniki wodą
2. Włożyć pojemniki na lód do komory
zamrażarki.
5.9 Akumulatory zimna
Zamrażarka posiada co najmniej jeden
akumulator zimna, który wydłuża czas
przechowywania produktów po awarii lub
braku zasilania.
6. WSKAZÓWKI I PORADY
6.1 Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
•
•
•
•
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów
chłodniczych, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
6.2 Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
•
•
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to
absolutnie konieczne.
Nie wyjmować akumulatorów zimna z
kosza zamrażarki.
6.3 Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej
żywności
•
•
•
W chłodziarce nie należy
przechowywać ciepłej żywności ani
parujących płynów.
Artykuły spożywcze należy przykryć
lub owinąć – szczególnie te, które
wydzielają mocny zapach.
Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów
spożywczych.
6.4 Wskazówki dotyczące
przechowywania
Przydatne wskazówki:
•
•
•
•
•
Mięso (wszystkie rodzaje):
zapakować do odpowiedniego
opakowania i umieścić na szklanej
półce nad pojemnikiem na warzywa.
Mięso można przechowywać
maksymalnie przez 1–2 dni.
Żywność gotowana, potrawy na
zimno: przykryć i umieścić na
dowolnej półce.
Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych bananów,
ziemniaków, cebuli i czosnku nie
należy przechowywać w chłodziarce.
Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć
folią aluminiową lub umieścić
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.
6.5 Wskazówki dotyczące
zamrażania
•
•
•
Należy zamrażać tylko produkty
spożywcze najwyższej jakości, świeże
i dokładnie oczyszczone.
W celu zapewnienia bardziej
efektywnego zamrażania i
rozmrażania należy podzielić żywność
na małe porcje.
Zawinąć żywność w folię aluminiową
lub polietylenową. Upewnić się, że
opakowanie jest szczelne.
32
www.aeg.com
•
•
•
•
Nie należy umieszczać świeżej
żywności bezpośrednio obok już
zamrożonych produktów, aby uniknąć
podniesienia ich temperatury.
Produkty niskotłuszczowe
przechowują się lepiej i przez dłuższy
czas niż te o dużej zawartości
tłuszczu. Sól powoduje skrócenie
okresu przechowywania żywności.
Nie należy spożywać kostek lodu,
lodów sorbetowych ani lodów na
patyku bezpośrednio po ich wyjęciu z
zamrażarki. Grozi to odmrożeniami.
Zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
6.6 Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
•
•
•
•
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w
sklepie.
Przenieść zamrożoną żywność ze
sklepu do zamrażarki w jak
najkrótszym czasie.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie
zamrażana.
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Ogólne wskazówki
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory,
dlatego wszelkie prace
konserwacyjne i napełnianie
układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych
pracowników serwisu.
Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do
mycia w zmywarce.
7.2 Okresowe czyszczenie
UWAGA!
Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać
do uszkodzenia rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
UWAGA!
Nie wolno uszkodzić układu
chłodzenia.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć
letnią wodą z dodatkiem neutralnego
środka czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły
się na nich zabrudzenia.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność
urządzenia i zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej.
7.3 Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego
szronu spływa rynienką do specjalnego
pojemnika znajdującego się z tyłu
urządzenia nad sprężarką, skąd
następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
POLSKI
33
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania
nieprzyjemnych zapachów.
7.4 Rozmrażanie zamrażarki
Zamrażarka jest urządzeniem typu
bezszronowego. Podczas działania
urządzenia szron nie gromadzi się na
wewnętrznych ściankach ani na
żywności.
7.5 Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
UWAGA!
Jeśli urządzenie ma
pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego
regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się
żywności w przypadku
przerwy w zasilaniu.
Zaleca się włączenie trybu
Holiday.
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączo‐
ne.
Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasilają‐ Włożyć prawidłowo wtyczkę
cego nie włożono prawidło‐ do gniazda elektrycznego.
wo do gniazda elektrycz‐
nego.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Działa alarm dźwiękowy lub
świetlny.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon‐
taktować się z wykwalifikowa‐
nym elektrykiem.
Urządzenie niedawno włą‐ Patrz „Alarm wysokiej tempe‐
czono lub temperatura jest ratury”.
za wysoka.
34
www.aeg.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Temperatura w urządzeniu Skontaktować się z wykwalifi‐
jest za wysoka.
kowanym elektrykiem lub naj‐
bliższym autoryzowanym cen‐
trum serwisowym.
Zamiast cyfr na wyświetla‐
czu temperatury widoczny
jest symbol
lub
Pozostawiono otworzone
drzwi.
Zamknij drzwi. Patrz „Alarm ot‐
worzonych drzwi”.
Problem z czujnikiem tem‐
peratury.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym centrum
serwisowym (układ chłodniczy
będzie nadal chłodził żywność,
ale regulacja temperatury sta‐
nie się niemożliwa).
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym centrum
serwisowym.
.
Nie działa oświetlenie.
Sprężarka pracuje bez prze‐ Nie ustawiono prawidłowo
rwy.
temperatury.
Patrz „Eksploatacja”.
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowa‐
nia.
Odczekać kilka godzin i po‐
nownie sprawdzić temperatu‐
rę.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją do‐
tyczącą klasy klimatycznej na
tabliczce znamionowej.
Włożono za ciepłe potrawy Przed umieszczeniem żyw‐
do urządzenia.
ności w urządzeniu należy od‐
czekać, aż ostygnie ona do
temperatury pokojowej.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Włączona jest funkcja
„Frostmatic” lub „Coolma‐
tic”.
Patrz „Funkcja Frostmatic” lub
„Funkcja Coolmatic”.
Sprężarka nie uruchamia się Jest to normalne zjawisko,
natychmiast po naciśnięciu
które nie oznacza usterki.
„Frostmatic” lub „Coolmatic”
lub zmianie ustawienia tem‐
peratury.
Sprężarka rozpoczyna pracę
dopiero po pewnym czasie.
POLSKI
35
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Końcówka wężyka odpro‐
wadzającego wodę z od‐
szraniania nie jest połączo‐
na z pojemnikiem umie‐
szczonym nad sprężarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wodę z
odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężarką.
Woda wylewa się na podło‐
gę.
Nie można ustawić tempera‐ Włączona jest funkcja
tury.
„Frostmatic” lub „Coolma‐
tic”.
Wyłączyć ręcznie funkcję
„Frostmatic” lub funkcję „Cool‐
matic” albo zaczekać, aż funk‐
cja wyłączy się automatycznie
i ustawić temperaturę. Patrz
„Funkcja Frostmatic” lub
„Funkcja Coolmatic”.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie dEMo.
Urządzenie działa w trybie
demonstracyjnym.
Nacisnąć i przytrzymać przy‐
cisk OK przez ok. 10 sekund,
aż rozlegnie się długi sygnał
dźwiękowy i nastąpi na krótko
wyłączenie wyświetlacza.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tempe‐
raturę.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby os‐
tygły do temperatury pokojo‐
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
Włożono na raz za wiele
produktów do przechowa‐
nia.
Ograniczyć ilość produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Użytkownik za często ot‐
wiera drzwi urządzenia.
Otwierać drzwi urządzenia tyl‐
ko wtedy, gdy jest to koniecz‐
ne.
Włączona jest funkcja
„Frostmatic” lub „Coolma‐
tic”.
Patrz „Funkcja Frostmatic” lub
„Funkcja Coolmatic”.
Brak obiegu zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
36
www.aeg.com
Jeżeli podane rozwiązania
nie przynoszą pożądanego
efektu, należy skontaktować
się z najbliższym
autoryzowanym centrum
serwisowym.
8.2 Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w bardzo trwałe
oświetlenie wnętrza typu LED.
Wymiany oświetlenia może dokonać
wyłącznie pracownik serwisu. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
8.3 Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz wskazówki dotyczące montażu.
3. W razie potrzeby wymienić
uszkodzone uszczelki drzwi. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
Podczas normalnej pracy urządzenia słychać odgłosy (sprężarka, obieg czynnika
chłodniczego).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
POLSKI
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BLUBB!
CRACK!
BRRR!
CRACK!
10. DANE TECHNICZNE
10.1 Karta informacyjna produktu
Znak towarowy
AEG
Model
SCE81926TS
PNC925561013
Kategoria
7. Chłodziarko-zamrażarka
Klasa efektywności energetycznej
A++
Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wyni‐
233
ków testu przeprowadzonego w normalnych warun‐
kach w cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste zużycie
energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i
miejsca, w którym się ono znajduje
Pojemność użytkowa w litrach, lodówka
207
Pojemność użytkowa w litrach, Star
-
Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna
-
Pojemność użytkowa w litrach, wino
-
Pojemność użytkowa w litrach, łącznie
267
37
38
www.aeg.com
Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka
60
Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory
-
Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania o naj‐
większej pojemności użytkowej (l)
****
Temperatura projektowa „pozostałych komór” > 14
°C (°C),jeśli występują
-
„System bezszronowy” (T/N), lodówka
Nie
„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka
Tak
Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania, go‐ 21
dzin
Zdolność zamrażania w kg/24 h
10
Klasa klimatyczna
SN-N-ST-T
Najniższa temperatura otoczenia, w której urządze‐
nie jest przeznaczone do użytku, w °C
10
Najwyższa temperatura otoczenia, w której urządze‐ 43
nie jest przeznaczone do użytku, w °C
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1
pW
39
Przeznaczony do zabudowy T/N
Tak
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przechowy‐
wania wina T/N
Nie
10.2 Dodatkowe dane
techniczne
Wymiary wnęki
Wysokość
1894 mm
Szerokość
560 mm
Głębokość
550 mm
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
lub na zewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie z oznaczeniem klasy
energetycznej.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
POLSKI
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
39
40
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 40
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................42
3. INŠTALÁCIA....................................................................................................... 44
4. PREVÁDZKA...................................................................................................... 45
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 48
6. TIPY A RADY......................................................................................................50
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE............................................................................. 51
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV....................................................................................52
9. ZVUKY................................................................................................................ 55
10. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................56
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
SLOVENSKY
41
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Tento spotrebič smie byť používaný deťmi medzi 3 a 8
rokmi a osobami s veľmi rozsiahlymi a zložitými
hendikepmi, ak boli správne poučené.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre
zamestnancov v obchodoch, úradoch a v inom
pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča
alebo konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia
zostať voľné a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky,
ak ich neodporučil výrobca.
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
42
www.aeg.com
•
•
•
•
•
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Spotrebič z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte pred jeho
nainštalovaním do zabudovanej
štruktúry.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to
potrebné na to, aby olej stiekol späť
do kompresora.
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním úprav na
spotrebiči (napr. zmena smeru
otvárania dvierok) vytiahnite sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
Spotrebič obsahuje vrecko s
vysúšadlom. Nie je to hračka. Nie je
na jedenie. Okamžite ho vyhoďte.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
VAROVANIE!
Pri umiestňovaní spotrebiča
sa uistite, že nie je elektrický
napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE!
Nepoužívajte viaczásuvkové
adaptéry a predlžovacie
káble.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor).
Ak je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s
vysokou úrovňou environmentálnej
kompatibility. Dávajte pozor, aby ste
nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
•
•
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje.
Vytvoril by sa tlak na nádobu s
nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich
nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
Potraviny pred vložením do
mraziaceho priestoru zabaľte do
materiálu určeného na styk s
potravinami.
2.4 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Riziko poranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom
alebo riziko požiaru.
43
•
Typ žiarovky použitý v tomto
spotrebiči je určený iba pre domáce
spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
44
www.aeg.com
•
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
•
•
•
•
•
•
2.7 Likvidácia
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Umiestnenie
Pri inštalácii postupujte
podľa pokynov na inštaláciu.
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Pri prevádzke mimo
uvedeného rozsahu môže
dôjsť pri niektorých typoch
modelov k určitým funkčným
problémom. Správnu
prevádzku je možné zaručiť
len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti
týkajúce sa miesta inštalácie
spotrebiča, obráťte sa na
predajcu, na náš zákaznícky
servis alebo na najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od
tepelných zdrojov, ako sú radiátory,
ohrievače vody, priame slnečné svetlo a
pod. Zabezpečte, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
3.2 Miesto inštalácie
Tento spotrebič nainštalujte do suchého
a dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
3.3 Zapojenie do elektrickej
siete
•
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
SLOVENSKY
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli
obsahuje kontakt, ktorý slúži na tento
účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
5 cm
45
min.
200 cm2
min.
200 cm2
3.4 Požiadavky na vetranie
UPOZORNENIE!
Pri inštalácii postupujte
podľa pokynov na inštaláciu.
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
4. PREVÁDZKA
4.1 Ovládací panel
1
8
1
2
3
4
5
6
7
7
6
Displej
Tlačidlo zvýšenia teploty v mrazničke
Tlačidlo zníženia teploty v mrazničke
OK
Mode
Tlačidlo zvýšenia teploty v chladničke
Tlačidlo zníženia teploty v chladničke
5
4
3
2
8 ON/OFF
Predvolenú hlasitosť zvukových signálov
pri stláčaní tlačidiel môžete zmeniť
súčasným stlačením tlačidla Mode a
tlačidla zníženia teploty na niekoľko
sekúnd. Vykonané zmeny môžete vrátiť
späť.
4.2 Displej
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
A. Ukazovateľ priestoru chladničky
B. Ukazovateľ časovača
/Ukazovateľ teploty
C. Ukazovateľ ON/OFF
D. Funkcia Coolmatic
E. Režim Holiday
F. Funkcia Frostmatic
G. Ukazovateľ teploty
H. Ukazovateľ mraziaceho priestoru
I. Ukazovateľ alarmu
46
www.aeg.com
J. Funkcia ChildLock
K. Funkcia DrinksChill
L. Funkcia DYNAMICAIR
4.3 Zapnutie
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Ukazovateľ OFF chladničky zhasne.
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
2. Ak je displej vypnutý, stlačte tlačidlo
ON/OFF. Ukazovatele teploty
zobrazujú nastavenú predvolenú
teplotu.
O niekoľko sekúnd sa môže
spustiť výstražná zvuková
signalizácia.
Ak chcete vypnúť alarm,
pozrite si časť „Alarm pri
zvýšení vnútornej teploty“.
Ak chcete nastaviť inú teplotu, pozrite si
časť „Regulácia teploty“.
Ak sa na displeji zobrazí "dEMo", pozrite
si časť „Riešenie problémov”.
4.4 Vypnutie
1. Stlačte tlačidlo ON/OFF spotrebiča
na 5 sekúnd.
Displej sa vypne.
2. Vytiahnite zástrčku napájacieho
kábla zo zásuvky elektrickej siete.
4.5 Regulácia teploty
Stlačením ovládačov teploty nastavte
teplotu v chladničke.
Predvolená nastavená teplota:
• +5 °C v chladničke
• -18 °C v mrazničke
Ukazovatele teploty zobrazujú nastavenú
teplotu.
Nastavená teplota sa
dosiahne do 24 hodín.
Po výpadku elektrického
prúdu zostane nastavená
teplota uložená.
4.6 Zapnutie chladničky
Pri zapínaní chladničky stačí stlačiť
regulátor teploty chladničky. Alternatívny
spôsob zapnutia chladničky:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ chladničky OFF bliká.
Ak chcete nastaviť inú
teplotu, pozrite si časť
„Regulácia teploty“.
4.7 Vypnutie chladničky
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Začne blikať ukazovateľ chladničky OFF
a ukazovateľ chladiaceho priestoru.
Ukazovateľ teploty chladničky zobrazuje
pomlčky.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ OFF chladničky.
4.8 Funkcia Coolmatic
Ak potrebujete vložiť veľké množstvo
teplých potravín, napríklad po nákupe
potravín, odporúčame vám aktivovať
funkciu Coolmatic, aby sa čerstvé
potraviny rýchlejšie vychladili a aby
nedošlo k otepleniu potravín, ktoré sú už
vložené v chladničke.
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie Coolmatic bliká.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie Coolmatic.
Funkcia Coolmatic sa automaticky vypne
približne po 6 hodinách.
Ak chcete funkciu vypnúť pred jej
automatickým skončením, postup
zopakujte.
Funkcia sa vypína aj
nastavením inej teploty v
chladničke.
4.9 Režim Holiday
Tento režim vám umožní počas dlhšej
dovolenky nechať spotrebič zatvorený a
prázdny bez toho, aby sa vnútri vytvoril
nepríjemný zápach.
SLOVENSKY
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie Holiday bliká.
Ukazovateľ teploty zobrazuje nastavenú
teplotu.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie Holiday.
Tento režim sa vypne po
nastavení odlišnej teploty.
4.10 Funkcia Frostmatic
Funkcia Frostmatic urýchľuje zmrazenie
čerstvých potravín a zároveň chráni už
uskladnené potraviny pred neželaným
ohriatím.
1. Ak chcete funkciu zapnúť, stláčajte
tlačidlo Mode, kým sa neobjaví
príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie Frostmatic bliká.
2. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie
Frostmatic.
Táto funkcia sa automaticky vypne po 52
hodinách.
Ak chcete funkciu vypnúť pred jej
automatickým uplynutím, zopakujte
postup, kým nezhasne ukazovateľ
Frostmatic.
Funkcia sa vypína aj
zvolením inej teploty.
4.11 Funkcia ChildLock
Zapnutím funkcie ChildLock zablokujete
tlačidlá, čím zabránite ich náhodnému
stlačeniu.
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie ChildLock bliká.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie ChildLock.
Funkciu ChildLock vypnete zopakovaním
postupu, kým nezhasne ukazovateľ
funkcie ChildLock.
4.12 Funkcia DrinksChill
Funkcia DrinksChill slúži na spustenie
zvukového alarmu v požadovanom čase,
47
čo je užitočné napríklad vtedy, keď je
podľa receptu potrebné, aby sa potraviny
chladili len určitý čas.
Je užitočná tiež ako pripomienka, aby ste
nezabudli na fľaše vložené do mrazničky
na rýchle vychladenie.
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie DrinksChill bliká.
Časovač zobrazí na niekoľko sekúnd
nastavenú hodnotu (30 minút).
2. Stláčaním ovládacieho tlačidla
časovača zmeníte nastavenú
hodnotu časovača v škále od 1 do 90
minút.
3. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie
DrinksChill.
Časovač začne blikať (min).
Na konci odpočítavania bliká ukazovateľ
DrinksChill a spustí sa zvukový alarm.
Stlačením tlačidla OK vypnete zvukový
signál a ukončíte funkciu.
Ak chcete funkciu vypnúť, zopakujte
vyššie uvedený postup, kým nezhasne
ukazovateľ funkcie DrinksChill.
Nastavenie časovača
môžete zmeniť kedykoľvek
počas odpočítavania a na
konci nastaveného času
prostredníctvom tlačidla
zníženia alebo zvýšenia
teploty.
4.13 Alarm pri zvýšení
vnútornej teploty
Zvýšenie teploty v mraziacom priestore
(napríklad následkom výpadku dodávky
elektriny) indikuje blikanie ikony alarmu a
ukazovateľov teploty v mrazničke a
zvukový signál.
Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Zvukový signál sa vypne.
Ukazovateľ teploty v mrazničke na
niekoľko sekúnd zobrazí najvyššiu
dosiahnutú teplotu, potom sa na ňom
opäť zobrazí nastavená teplota.
Ukazovateľ alarmu bude
naďalej blikať, kým sa
neobnovia normálne
podmienky.
48
www.aeg.com
4.14 Alarm otvorených
dvierok
Ak zostanú dvierka otvorené na približne
90 sekúnd, spustí sa zvukový alarm a
začne blikať ukazovateľ alarmu.
Alarm sa vypne po zatvorení dvierok.
Počas alarmu môžete zvukový signál
stíšiť stlačením ľubovoľného tlačidla.
4.15 Funkcia DYNAMICAIR
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie DYNAMICAIR
bliká.
2. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie
DYNAMICAIR.
Funkciu vypnete zopakovaním postupu,
kým nezhasne ikona ukazovateľa funkcie
DYNAMICAIR.
Ak sa táto funkcia zapne
automaticky, nezobrazí sa
ukazovateľ funkcie
DYNAMICAIR (pozrite si
časť „Každodenné
používanie").
Aktivácia funkcie
DYNAMICAIR zvýši
spotrebu energie.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
1
5.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte saponáty,
abrazívne prášky ani čistiace
prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
5.2 Umiestnenie priehradiek
na dverách
Dvierka priestoru chladničky sú
vybavené lištami, ktoré umožňujú zmenu
polohy priehradiek na dvierkach podľa
potreby.
1
2
Ak chcete zmeniť polohu priehradiek na
dvierkach, opatrne posuňte priehradky v
smere šípok.
5.3 Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené
niekoľkými lištami, aby ste poličky mohli
umiestniť do požadovanej polohy.
SLOVENSKY
1
49
V prípade potreby môžete
zariadenie zapnúť aj
manuálne (pozrite si časť
„Funkcia DYNAMICAIR").
Zariadenie DYNAMICAIR sa
zastaví pri otvorení dvierok a
znovu sa spustí ihneď po ich
zatvorení.
2
Nepremiestňujte sklenenú
policu nad zásuvkou na
ovocie a zeleninu, aby bola
zaručená správna cirkulácia
vzduchu.
5.4 Oddelenie s nízkou
teplotou
Niektoré modely sú vybavené touto
funkciou v chladiacej časti, ktorá
zabezpečuje optimálne skladovanie
čerstvých potravín, ako sú ryby, mäso,
morské plody a pod.
Nachádza sa v spodnej časti, priamo nad
zásuvkou na zeleninu.
5.5 DYNAMICAIR
Chladnička je vybavená zariadením,
ktoré umožňuje rýchle chladenie potravín
a jednotnejšiu teplotu v chladiacom
priestore.
Toto zariadenie sa automaticky aktivuje
podľa potreby, napríklad na rýchlu
obnovu teploty po otvorení dvierok alebo
pri vysokej okolitej teplote.
5.6 Zmrazovanie a
skladovanie mrazených
potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo
po určitom čase mimo prevádzky
nechajte spotrebič pred vložením
potravín bežať najmenej 2 hodiny so
zapnutou funkciou Frostmatic.
Potraviny určené na zmrazenie vložte do
hornej priehradky.
Maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza
na typovom štítku, ktorý sa nachádza
vo vnútri spotrebiča.
Proces zmrazenia trvá 24 hodín, počas
tohto času nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku
výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že
doba výpadku energie bola
dlhšia ako údaj uvedený v
technických údajoch pod
položkou „akumulačná
doba“, rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a až potom
znova zmraziť (po
ochladení).
5.7 Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené
potraviny sa pred použitím môžu
rozmrazovať v chladiacom priestore
50
www.aeg.com
alebo pri izbovej teplote, v závislosti od
času, ktorý máte k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď
sú ešte zmrazené, hneď po vybratí z
mrazničky: v tomto prípade varenie
potrvá dlhšie.
5.8 Výroba ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou
alebo dvoma miskami na prípravu
ľadových kociek.
1. Tieto misky naplňte vodou
2. Misky s ľadom vložte do mraziaceho
priestoru.
5.9 Chladiace akumulátory
Mraznička obsahuje najmenej jeden
chladiaci akumulátor na predĺženie doby
skladovania potravín v prípade výpadku
elektrického napájania alebo poruchy.
Na uvoľňovanie misiek z
mrazničky nepoužívajte
kovové nástroje.
6. TIPY A RADY
6.1 Normálne zvuky pri
prevádzke
Nasledovné zvuky sú pri bežnej
prevádzke normálne:
•
•
•
•
Cievka vydáva slabé bublanie a
zurčanie pri prečerpávaní chladiva.
Kompresor vydáva bzučanie a
pulzovanie pri prečerpávaní chladiva.
Náhle praskanie vychádzajúce z
vnútra spotrebiča býva spôsobené
tepelnou dilatáciou (prirodzený a nie
nebezpečný fyzický jav).
Regulátor teploty vydáva slabé
kliknutie pri zapnutí alebo vypnutí
kompresora.
6.4 Rady pre chladenie
Užitočné rady:
•
•
•
•
6.2 Rady pre úsporu energie
•
•
Dvere spotrebiča neotvárajte príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.
Chladiace akumulátory nevyberajte z
mraziaceho koša.
6.3 Rady na chladenie
čerstvých potravín
•
•
•
Do chladničky nevkladajte teplé
potraviny ani odparujúce sa kvapaliny.
Potraviny prikryte alebo zabaľte,
hlavne ak majú prenikavú arómu.
Potraviny uložte tak, aby vzduch
mohol voľne cirkulovať okolo nich.
•
Mäso (všetky druhy): zabaľte do
vhodného balenia a položte na
sklenenú policu nad zásuvkou na
zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
Varené a studené jedlá: zakryte a
umiestnite na ľubovoľný rošt.
Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite
a vložte do špeciálnej zásuvky.
V chladničke sa nesmú skladovať
banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak,
ak nie sú zabalené.
Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo
zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyténového vrecka, aby ste
odstránili čo najviac vzduchu.
Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo
do police na fľaše (ak je k dispozícii).
6.5 Rady pre zmrazovanie
•
•
•
•
Zmrazujte iba potraviny špičkovej
kvality, čerstvé a dôkladne vyčistené.
Potraviny pre účinnejšie zmrazovanie
a rozmrazovanie rozdeľte na malé
porcie.
Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie
alebo polyetylénu. Skontrolujte, či je
obal vzduchotesný.
Aby ste predišli nárastu teploty už
zmrazených potravín, neklaďte
SLOVENSKY
•
•
•
priamo vedľa nich čerstvé
nezmrazené potraviny.
Chudé potraviny sa uchovávajú lepšie
a dlhšie ako tučné. Soľ skracuje dobu
skladovateľnosti potravín.
Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky
nekonzumujte ihneď po vybratí z
mrazničky. Hrozí nebezpečenstvo
omrzlín.
Odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazovania, aby ste mohli
presne sledovať dobu uchovávania.
•
•
•
51
Dbajte, aby ste mrazené potraviny
preniesli z predajne potravín do
mrazničky podľa možnosti čo
najrýchlejšie.
Po rozmrazení sa potraviny rýchlo
kazia a nesmú sa znova zmrazovať.
Neprekračujte dobu skladovania
uvedenú výrobcom potravín.
6.6 Rady na uchovávanie
mrazených potravín
•
Presvedčite sa, že maloobchodný
predajca adekvátne skladuje
komerčné mrazené potraviny.
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Všeobecné upozornenia
UPOZORNENIE!
Pred akoukoľvek údržbou
spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
V chladiacej jednotke
spotrebiča sa nachádzajú
uhľovodíky, preto smie
údržbu a doplnenie chladiva
vykonať výhradne
autorizovaný technik.
Príslušenstvo a časti
spotrebiča sa nesmú umývať
v umývačke riadu.
7.2 Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE!
Neťahajte, nepresúvajte
a nepoškodzujte žiadne
rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia
dvierok a udržiavajte ich čisté.
Zvyšky potravín a nečistoty utrite
handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
7.3 Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
Odmrazená voda odteká cez žliabok do
osobitnej nádoby na zadnej stene
spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
52
www.aeg.com
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
Ak spotrebič nebudete dlhší čas
používať, vykonajte nasledujúce
opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
7.4 Odmrazovanie mrazničky
Priestor mrazničky je beznámrazový.
Znamená to, že sa tu počas prevádzky
netvorí námraza, a to ani na vnútorných
stenách, ani na potravinách.
7.5 Obdobia mimo prevádzky
UPOZORNENIE!
Ak chcete spotrebič
ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho
raz za čas skontroloval
a zabránil tak znehodnoteniu
potravín v prípade výpadku
napájania.
Odporúčame vám zapnúť
režim Holiday.
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebi‐ Sieťovú zástrčku zapojte
ča nie je správne zapojená správne do sieťovej zásuvky.
do sieťovej zásuvky.
Sieťová zásuvka nie je pod Do sieťovej zásuvky skúste
napätím.
zapojiť iný spotrebič. Obráťte
sa na kvalifikovaného elektri‐
kára.
Zapol sa zvukový alebo vi‐
zuálny alarm.
Spotrebič ste zapli iba ne‐
dávno alebo teplota je stá‐
le vysoká.
Pozrite si časť „Alarm pri zvý‐
šení vnútornej teploty".
Teplota v spotrebiči je prí‐
liš vysoká.
Obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára alebo kontaktujte
najbližšie autorizované servis‐
né stredisko.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Dvierka zostali otvorené.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
Pozrite si časť „Alarm pri otvo‐
rených dvierkach“
Namiesto čísiel sa na teplot‐ Problém so snímačom te‐
nom displeji zobrazuje sym‐ ploty.
bol
alebo
.
Nesvieti žiarovka.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
53
Kontaktujte najbližšie autorizo‐
vané servisné stredisko (chla‐
diaci systém bude udržovať
potraviny v chlade, ale nasta‐
venie teploty nebude možné).
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Obráťte sa na najbližšie autori‐
zované servisné stredisko.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do spo‐
trebiča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte potra‐
viny vychladnúť na izbovú te‐
plotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Je zapnutá „Funkcia Frost‐ Pozrite si časť „Funkcia Frost‐
matic” alebo „Funkcia Co‐ matic“ alebo „Funkcia Coolma‐
olmatic”.
tic“.
Kompresor sa nezapne ih‐
neď po stlačení „Frostmatic”
alebo „Coolmatic”, alebo po
zmene teploty.
Je to normálne, nie je to
porucha.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Potraviny uložené v spo‐
Dávajte pozor, aby sa potravi‐
trebiči bránia odtekaniu vo‐ ny nedotýkali zadnej steny.
dy do odtokového kanáli‐
ka.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Voda vyteká na podlahu.
Kompresor sa zapne po urči‐
tom čase.
Vyčistite odtokový kanálik.
Odtokový kanálik na vodu Odtokový kanálik pripevnite k
z rozmrazenej námrazy nie odparovacej miske.
je pripojený k odparovacej
miske nad kompresorom.
54
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Nedá sa nastaviť teplota.
Je zapnutá „Funkcia Frost‐ Funkciu „Frostmatic” alebo
matic” alebo „Funkcia Co‐ „Coolmatic” vypnite manuálne
olmatic”.
alebo počkajte, kým sa funkcia
nevypne automaticky. Pozrite
si časť „Funkcia Frostmatic“
alebo „Funkcia Coolmatic“.
Na displeji sa zobrazí dEMo. Spotrebič je v predvádza‐
com režime.
Tlačidlo OK podržte stlačené
po dobu asi 10 sekúnd, kým
nezaznie dlhý zvukový signál
a displej sa na krátku dobu ne‐
vypne.
Teplota vnútri spotrebiča je
Nie je správne nastavený
príliš nízka alebo príliš vyso‐ regulátor teploty.
ká.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Dvierka ste otvárali príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Je zapnutá „Funkcia Frost‐ Pozrite si časť „Funkcia Frost‐
matic” alebo „Funkcia Co‐ matic“ alebo „Funkcia Coolma‐
olmatic”.
tic“.
V spotrebiči neprúdi stude‐ Zabezpečte prúdenie studené‐
ný vzduch.
ho vzduchu v spotrebiči.
Ak pomocou hore
uvedených pokynov
nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
8.2 Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Žiarovku smie vymieňať len servisné
stredisko. Obráťte sa na vaše
autorizované servisné stredisko.
8.3 Zatvorenie dvierok
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si montážne pokyny.
3. V prípade potreby vymeňte
poškodené tesnenia dvierok. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
SLOVENSKY
9. ZVUKY
Počas bežnej prevádzky spotrebič vydáva zvuky (kompresor, chladiaci okruh).
SSS
R
RR!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
55
56
www.aeg.com
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
10.1 Informačný list výrobku
Obchodná značka
AEG
Model
SCE81926TS
PNC925561013
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A++
Spotreba energie v kWh za rok na základe výsled‐
kov štandardného testu za 24 hodín. Skutočná spo‐
treba energie bude závisieť od toho, ako sa spotre‐
bič používa a kde je umiestnený
233
Skladovací objem v litroch, Chladnička
207
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplotou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
267
Skladovací objem v litroch, Mraznička
60
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s najväč‐
ším skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak exi‐ stujú
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Áno
SLOVENSKY
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
21
Kapacita mrazenia v kg/24 h
10
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič urče‐
ný na používanie, v °C
10
57
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič urče‐ 43
ný na používanie, v °C
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
39
Vstavaný spotrebič A/N
Áno
Tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie
vína A/N
Nie
10.2 Dodatočné technické
údaje
Rozmery výklenku
Výška
1894 mm
Šírka
560 mm
Hĺbka
550 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej
strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
58
www.aeg.com
SLOVENSKY
59
222376259-A-512018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising