Electrolux | ENN3101AOW | User manual | Electrolux ENN3101AOW Manuali i perdoruesit

Electrolux ENN3101AOW Manuali i perdoruesit
ENN3101AOW
SQ
MK
Frigorifer me Ngrirje
Фрижидер со замрзнувач
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
2
17
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 4
3. FUNKSIONIMI.................................................................................................... 5
4. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.............................................................................6
5. UDHËZIME DHE KËSHILLA.............................................................................. 8
6. KUJDESI DHE PASTRIMI.................................................................................. 9
7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE........................................................................... 11
8. INSTALIMI........................................................................................................ 13
9. ZHURMAT........................................................................................................ 14
10. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 15
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
SHQIP
3
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe
për përdorime të ngjashme, si p.sh.:
– Në shtëpi në fshat, në zonat e kuzhinës për
personelin në dyqane, në zyra dhe në ambiente të
tjera pune
– Nga klientët në hotele, motele, hotele që ofrojnë
mëngjes dhe ambiente të tjera banimi
Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në karkasën e
pajisjes ose në strukturën inkaso.
Mos përdorni asnjë pajisje mekanike apo mjete të tjera
për të përshpejtuar procesin e shkrirjes, veç atyre të
rekomanduara nga prodhuesi.
Mos e dëmtoni qarkun ftohës.
Mos përdorni pajisje elektrike brenda ndarjeve për
ruajtjen e ushqimit në pajisje nëse ato nuk janë të
rekomanduara nga prodhuesi.
Mos përdorni spërkatës uji dhe avull për të pastruar
pajisjen.
4
www.electrolux.com
•
•
•
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të lagësht.
Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të ashpra pastruese,
tretës ose objekte metalike.
Mos ruani në pajisje substanca që shpërthejnë, si
p.sh. kuti aerosoli me lëndë të ndezshme.
Për të shmangur rreziqet, nëse kablloja e furnizimit
është e dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instaloj
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni paketimin dhe bulonat e
transportit.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Sigurohuni që ajri të mund të
qarkullojë përreth pajisjes.
Pas instalimit të parë ose pas
ndryshimit të krahut të derës, prisni të
paktën 4 orë përpara se të lidhni
pajisjen me energjinë elektrike. Kjo
bëhet që vaji të lejohet të rrjedhë
përsëri te kompresori.
Përpara se të kryeni çdo lloj veprimi
(p.sh. ndryshimit të krahut të derës),
hiqni spinën nga priza.
Mos e instaloni pajisjen pranë
radiatorëve, sobave, furrave ose
vatrave të gatimit.
Mos e instaloni pajisjen atje ku ka
dritë të drejtpërdrejtë dielli.
Mos e instaloni pajisjen në zona me
shumë lagështi ose shumë të ftohta,
si shtesa ndërtimi, garazhe ose qilarë
vere.
•
•
Kur lëvizni pajisjen, ngrijeni nga cepi i
përparmë për të shmangur gërvishtjen
e dyshemesë.
Pajisja përmban një qese me
absorbues lagështire. Ajo nuk është
lodër. Nuk është ushqim. Hidheni atë
menjëherë.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni pjesët
elektrike (p.sh. spinën elektrike,
kabllon elektrike, kompresorin).
Kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit ose një elektricist për të
ndërruar pjesët elektrike.
Kablloja elektrike duhet të qëndrojë
nën nivelin e spinës elektrike.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
SHQIP
2.3 Përdorimi
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh,
goditjeje elektrike ose zjarri.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Mos vendosni pajisje elektrike (p.sh.
makinë akulloresh) në pajisje
përveçse kur është shënuar nga
prodhuesi se mund të vendosen.
Bëni kujdes të mos shkaktoni
dëmtime te qarku i agjentit ftohës. Ai
përmban izobutan (R600a), një gaz
natyror me nivel të lartë
pajtueshmërie me mjedisin. Ky gaz
merr flakë.
Nëse dëmtohet qarku i ftohjes,
sigurohuni që të mos ketë flakë dhe
burime ndezjeje në dhomë. Ajrosni
dhomën.
Mos lejoni që enë të nxehta të prekin
pjesët plastike të pajisjes.
Mos vendosni pije freskuese në
ndarjen e ngrirjes. Kjo krijon presion
tek ena e pijeve.
Mos ruani gaz dhe lëngje që marrin
flakë në pajisje.
Mos vendosni produkte që marrin
flakë ose sende të lagura me
produkte të ndezshme brenda, pranë
ose mbi pajisje.
Mos e prekni kompresorin ose
kondensatorin. Ata janë të nxehtë.
Mos hiqni ose mos prekni sende në
ndarjen e ngrirjes nëse duart i keni të
lagura ose të njoma.
Mos ngrini përsëri ushqime që janë
shkrirë.
Zbatoni udhëzimet e ruajtjes që
gjenden tek ambalazhimi i ushqimit të
ngrirë.
2.4 Drita e brendshme
•
•
•
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Kjo pajisje përmban hidrokarbure në
njësinë ftohëse. Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta kryejë
mirëmbajtjen dhe rimbushjen e
njësisë.
Kontrolloni rregullisht tubin e
shkarkimit të pajisjes dhe nëse është
e nevojshme pastrojeni. Nëse tubi i
shkarkimit është i bllokuar, uji i shkrirë
do të mblidhet në fundin e pajisjes.
2.6 Hedhja e mbeturinave
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit elektrik.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
Qarku i ftohjes dhe materialet e
izolimit të kësaj pajisjeje nuk ndikojnë
tek ozoni.
Shkuma izoluese përmban gaz të
ndezshëm. Kontaktoni autoritetin e
bashkisë suaj për t'u informuar mbi
mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
Mos i shkaktoni dëmtime pjesës së
njësisë së ftohjes që është afër
shkëmbyesit të nxehtësisë.
Lloji i llambës së përdorur për këtë
pajisje nuk është e përshtatshme për
ndriçimin e dhomave në shtëpi
3. FUNKSIONIMI
3.1 Ndezja
1. Vendoseni spinën në prizën e murit.
5
2. Rrotullojeni rregullatorin e
temperaturës në drejtim të akrepave
të orës në një cilësim mesatar.
6
www.electrolux.com
3.2 Fikja
Për të fikur pajisjen, rrotulloni
rregullatorin e temperaturës në
pozicionin "O".
3.3 Rregullimi i temperaturës
Temperatura rregullohet automatikisht.
1. Rrotulloni rregullatorin e
temperaturës drejt një cilësimi më të
ulët për të përftuar ftohje minimale.
2. Rrotulloni rregullatorin e
temperaturës drejt një cilësimi më të
lartë për të përftuar ftohje maksimale.
Në përgjithësi, më i
përshtatshëm është një
cilësim mesatar.
Megjithatë, duhet të zgjidhet
cilësimi i saktë duke pasur
parasysh se temperatura
brenda pajisjes varet nga:
• temperatura e dhomës,
• shpeshtësia e hapjes së
derës,
• sasia e ushqimit që ruhet
në të,
• vendndodhja e pajisjes.
KUJDES!
Nëse temperatura e
ambientit është e lartë ose
nëse pajisja është mbushur
plot dhe është caktuar në
temperaturën më të ulët, ajo
mund të punojë pa pushim
duke shkaktuar formimin e
brymës në murin e pasmë.
Në këtë rast, rregullatori i
temperaturës duhet caktuar
në një cilësim më të lartë për
të mundësuar shkrirjen
automatike dhe si rrjedhojë
reduktimin e konsumit të
energjisë.
4. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
4.1 Pastrimi i pjesës së
brendshme të pajisjes
Përpara së të përdorni pajisjen për herë
të parë, pastroni pjesën e saj të
brendshme dhe gjithë aksesorët e
brendshëm me ujë të vakët dhe pak
sapun natyral për të hequr erën tipike të
një produkti të ri, e më pas thajeni
tërësisht.
KUJDES!
Mos përdorni detergjent,
pluhura gërryes, klor apo
pastrues me bazë vaji, pasi
këto mund të dëmtojnë
sipërfaqet e lëmuara.
4.2 Vendosja e rafteve të derës
Për të lejuar ruajtjen e pakove të
ushqimit të madhësive të ndryshme,
raftet e derës mund të vendosen në
lartësi të ndryshme.
1. Tërhiqeni gradualisht raftin në
drejtimin e shigjetave derisa të
çmontohet.
2. Ripozicionojeni siç kërkohet.
SHQIP
Ky model është i pajisur me një kuti
të ruajtjes së ushqimit të
ndryshueshme, e cila lëvizet anash.
4.3 Raftet e lëvizshme
Muret e frigoriferit janë të pajisura me një
sërë shinash në mënyrë që raftet të
mund të vendosen sipas dëshirës.
Mos e lëvizni raftin prej
xhami mbi sirtarin e
zarzavateve për të siguruar
qarkullim të mirë të ajrit.
4.4 Ngrirja e ushqimit të freskët
Dhomëza e ngrirësit është e
përshtatshme për ngrirjen e ushqimeve
të freskëta dhe ruajtjen e ushqimeve të
ngrira dhe shumë të ngrira për një kohë
të gjatë.
Për të ngrirë ushqime të freskëta nuk
është e nevojshme të ndryshoni cilësimin
mesatar.
Gjithsesi, për një proces më të shpejtë
ngrirjeje, rrotulloni çelësin e temperaturës
drejt një cilësimi më të lartë për të
përftuar maksimumin e ftohtësisë.
Në këto kushte, temperatura
e ndarjes së frigoriferit mund
të bjerë nën 0°C. Nëse
ndodh diçka e tillë,
rivendoseni rregulluesin e
temperaturës në një cilësim
më të ngrohtë.
Ushqimin e freskët që do të ngrihet
vendoseni në dhomëzën e sipërme.
Sasia maksimale e ushqimit që mund të
ngrihet në 24 orë specifikohet në pllakën
e specifikimeve, një etiketë që ndodhet
në brendësi të pajisjes.
7
Procesi i ngrirjes zgjat 24 orë: gjatë kësaj
periudhe mos shtoni ushqime të tjera për
t’u ngrirë.
4.5 Ruajtja e ushqimeve të
ngrira
Kur e përdorni për herë të parë ose pas
një periudhe jashtë përdorimit, përpara
se të futni produkte në ndarje, lëreni
pajisjen të punojë për të paktën 2 orë në
cilësimet më të larta.
Në rast të një shkrirjeje
aksidentale, për shembull si
pasojë e ndërprerjes së
rrymës elektrike dhe nëse
kjo ndërprerje ka zgjatur më
shumë se vlera e shfaqur në
tabelën e të dhënave teknike
në çështjen "koha në rritje",
ushqimi i shkrirë duhet të
konsumohet shpejt ose të
gatuhet menjëherë dhe më
pas të rivendoset në ngrirje
(pasi të jetë ftohur).
4.6 Shkrirja
Ushqimet e ngrira, përpara se të
përdoren, mund të shkrihen në
dhomëzën ftohëse ose në temperaturën
e dhomës, në varësi të kohës në
dispozicion për këtë proces.
Copëzat e vogla të ushqimit mund të
gatuhen edhe ndërsa janë ende të
ngrira, direkt nga ngrirësi: në këtë rast,
gatimi do të zgjasë më shumë.
4.7 Prodhimi i kubeve të akullit
Kjo pajisje është e pajisur me një ose më
shumë kuti të posaçme për prodhimin e
kubeve të akullit.
Mos përdorni vegla metalike
për të hequr kutitë nga
ngrirësi.
1. Mbushini këto tabaka me ujë
2. Vendosni tabakatë e akullit në
dhomën e ngrirësit.
8
www.electrolux.com
5. UDHËZIME DHE KËSHILLA
5.1 Tingujt e funksionimit
normal
Gjatë punës tingujt e mëposhtëm janë
normalë:
•
•
•
•
Një tingull i lehtë gurgullues ose
flluskues nga bobina kur pompohet
lëndë ftohëse.
Një tingull gumëzhitës ose pulsues
nga kompresori kur pompohet lënda
ftohëse.
Një zhurmë e papritur kërcitëse nga
brenda pajisjes që shkaktohet nga
zgjerimi termik (një fenomen fizik i
natyrshëm dhe jo i rrezikshëm).
Një zhurmë e dobët kërcitëse nga
rregullatori i temperaturës kur
kompresori ndizet ose fiket.
5.4 Këshilla për ftohjen
Këshilla të nevojshme:
•
•
•
•
5.2 Këshilla për kursimin e
energjisë
•
•
Mos e hapni shpesh derën ose mos e
lini hapur për një kohë më të gjatë
sesa nevojitet patjetër.
Nëse temperatura e ambientit është e
lartë, rregullatori i temperaturës është
caktuar në temperaturë të ulët dhe
pajisja është e mbushur plot,
kompresori mund të punojë pa
ndërprerje duke shkaktuar formimin e
brymës ose akullit në aparatin e
avullimit. Nëse ndodh kjo gjë,
caktojeni rregullatorin e temperaturës
në një cilësim më të ngrohtë për të
mundësuar shkrirjen automatike dhe
si rrjedhojë reduktimin e konsumit të
energjisë.
•
5.5 Këshilla për ngrirjen
Për t’ju ndihmuar të kryeni pjesën më të
madhe të procesit të ngrirjes, ja tek keni
disa këshilla të rëndësishme:
•
•
5.3 Këshilla për ftohjen e
ushqimeve të freskëta
•
Për të arritur një funksionim më të mirë:
•
•
•
•
mos depozitoni ushqime të ngrohta
apo lëngje që avullojnë në ftohës
mbuloni me kapak ose mbështillni
ushqimin, veçanërisht nëse ka një erë
të fortë
vendoseni ushqimin në mënyrë të tillë
që ajri të qarkullojë lirshëm rreth tij
Mish (të gjitha llojet): mbështilleni në
ambalazh të përshtatshëm dhe
vendoseni mbi raftin e xhamit që
ndodhet mbi sirtarin e perimeve.
Ruajeni mishin për maksimumi 1-2
ditë.
Ushqime të gatuara, gatesa të ftohta:
mbulojini dhe vendosini në çdo raft.
Frutat dhe perimet: pastrojini
plotësisht dhe vendosini në një sirtar
të veçantë. Bananet, patatet, qepët
dhe hudhrat, nëse nuk janë të
paketuara, nuk duhet të mbahen në
frigorifer.
Gjalpi dhe djathi: vendosini në një
mbajtëse të posaçme hermetike ose
të mbështjella në letër alumini ose
qeska prej polietileni për të lejuar
brenda sa më pak ajër të jetë e
mundur.
Shishet: mbyllini me kapak dhe
vendosini në raftin e shisheve në
derën e pajisjes ose (nëse ka) në
mbajtësen e shisheve.
•
•
sasia maksimale e ushqimit që mund
të ngrihet në 24 orë tregohet në
pllakën e specifikimeve;
procesi i ngrirjes zgjat 24 orë, nuk
duhet shtuar ushqim tjetër për t'u
ngrirë gjatë kësaj periudhe;
ngrini vetëm ushqime të cilësisë më të
lartë, të freskëta dhe të pastruara
mirë;
përgatitni ushqimin në racione të
vogla për të mundësuar ngrirjen e tij
të shpejtë dhe të plotë si dhe për të
bërë të mundur si rrjedhojë shkrirjen e
tij në sasinë e dëshiruar;
mbështilleni ushqimin me letër alumini
ose polietileni dhe sigurohuni që
paketimi të jetë hermetik;
mos lejoni ushqimet e freskëta, të
pangrira, të prekin ushqimet që janë
tashmë të ngrira, në mënyrë që të
SHQIP
•
•
•
shmangni një rritje temperature të
këtyre të fundit;
ushqimet pa dhjamë ruhen më mirë
dhe më gjatë se ushqimet e
yndyrshme;
akujt e ujit, nëse konsumohen
menjëherë pas nxjerrjes nga
dhomëza e ngrirjes, mund të
shkaktojnë djegie të lëkurës nga
ngrirja;
është e këshillueshme të shënoni në
çdo pako ushqimi të ngrirë datën e
ngrirjes, për të pasur parasysh kohën
e ruajtjes.
5.6 Këshilla për ruajtjen e
ushqimeve të ngrira
•
•
•
•
•
Për të arritur performancën më të mirë
nga kjo pajisje, duhet:
6. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Paralajmërime të
përgjithshme
KUJDES!
Shkëputeni nga korrenti
pajisjen përpara se të kryeni
çdo veprim mirëmbajtjeje.
Kjo pajisje përmban
hidrokarbure brenda njësisë
ftohëse; për këtë arsye,
mirëmbajtja dhe rimbushja
duhet të kryhen vetëm nga
teknikë të autorizuar.
Aksesorët dhe pjesët e
pajisjes nuk duhet të lahen
në enëlarëse.
9
të siguroheni që ushqimet e ngrira që
keni blerë të jenë ruajtur siç duhet nga
shitësi;
të siguroheni që ushqimet e ngrira të
transportohen nga dyqani në ngrirës
brenda një kohe sa më të shkurtër të
mundshme;
të mos e hapni shpesh derën e
frigoriferit ose të mos e lini atë hapur
për një kohë më të gjatë se sa duhet;
pas shkrirjes, ushqimi prishet shpejt
dhe nuk mund të ngrijë sërish;
të mos e tejkaloni periudhën e ruajtjes
të përcaktuar nga prodhuesi i
ushqimit.
6.2 Pastrimi periodik
KUJDES!
Mos tërhiqni, lëvizni apo
dëmtoni ndonjë nga tubat
dhe/ose kabllot brenda
pajisjes.
KUJDES!
Kujdesuni që të mos
dëmtoni sistemin ftohës.
KUJDES!
Kur lëvizni pajisjen, ngrijeni
nga cepi i përparmë për të
shmangur gërvishtjen e
dyshemesë.
Pajisja duhet pastruar rregullisht:
1. Pastroni pjesën e brendshme dhe
aksesorët me ujë të vakët dhe me
pak sapun neutral.
2. Kontrolloni rregullisht gominat e
derës dhe pastrojini për t’u siguruar
që janë të pastra dhe nuk kanë
papastërti.
3. Shpëlajeni dhe thajeni tërësisht.
4. Nëse arrihet, pastroni me furçë
kondensatorin dhe kompresorin në
pjesën e pasme të pajisjes.
10
www.electrolux.com
Ky veprim do të përmirësojë
performancën e pajisjes dhe do të
kursejë energjinë.
6.3 Shkrirja e frigoriferit
Bryma eliminohet automatikisht nga
avulluesi i dhomëzës së frigoriferit sa
herë që kompresori i motorit ndalon,
gjatë përdorimit normal. Uji i shkrirjes
shkarkohet nëpërmjet një zgavre brenda
një mbajtëseje të posaçme që ndodhet
në pjesën e pasme të pajisjes, mbi
kompresorin e motorit, ku dhe avullon.
Është e rëndësishme të pastroni
periodikisht vrimën e shkarkimit të ujit të
shkrirjes që ndodhet në mes të kanalit të
dhomëzës së ftohjes, për të parandaluar
që uji të rrjedhë e të pikojë mbi ushqimin
brenda.
6.4 Shkrirja e ngrirësit
KUJDES!
Mos përdorni kurrë vegla të
mprehta metalike për të
gërryer brymën nga
avulluesi pasi mund ta
dëmtoni atë. Mos përdorni
pajisje mekanike apo mjete
artificiale për të përshpejtuar
procesin e shkrirjes, përveç
atyre të rekomanduara nga
prodhuesi. Rritja e
temperaturës së pakove të
ushqimit të ngrirë gjatë
shkrirjes mund të shkurtojë
jetëgjatësinë e ruajtjes së
ushqimit.
Rreth 12 orë para shkrirjes,
caktoni temperaturë më të
ulët, në mënyrë që të
formohet një rezervë e
mjaftueshme ftohjeje për
ndërprerjen e veprimit.
Do të formohet gjithmonë një sasi e
caktuar bryme në raftet e ngrirësit dhe
përreth ndarjes së sipërme.
Shkrini ngrirësin kur shtresa e brymës të
arrijë një trashësi prej 3-5 mm.
1. Fikni pajisjen ose hiqni spinën
elektrike nga priza.
2. Hiqni të gjitha ushqimet nga pajisja,
paketojini me disa shtresa gazete
dhe vendosini në një vend të freskët.
PARALAJMËRIM!
Mos i prekni me duar të
lagura ushqimet e ngrira.
Këto ushqime mund t'ju
ngrijnë duart.
3. Lëreni derën hapur dhe vendoseni
kruajtësen plastike në shtresën e
përshtatshme në qendër të
bazamentit, duke vendosur një tas
poshtë për të mbledhur ujin e shkrirë.
Për të shpejtuar procesin e shkrirjes,
vendosni një tenxhere me ujë të
ngrohtë në ndarjen e ngrirësit.
Përveç kësaj, hiqni copëzat e akullit
që shkëputen përpara se të ketë
përfunduar shkrirja.
4. Kur shkrirja të ketë përfunduar, thani
pjesën e brendshme mirë dhe
mbajeni kruajtësen për ta përdorur
sërish në të ardhmen.
5. Ndizni pajisjen.
SHQIP
Prisni të paktën 3 orë përpara se t'i fusni
sërish ushqimet në ndarjen e ngrirësit.
6.5 Periudhat e mospërdorimit
Kur pajisja nuk përdoret për periudha të
gjata, merrni masat paraprake të
mëposhtme:
11
4. Pastroni pajisjen dhe të gjithë
aksesorët.
5. Lëreni derën/dyert paksa hapur për
të shmangur formimin e erërave të
pakëndshme.
1. Shkëputeni pajisjen nga furnizimi
elektrik.
2. Nxirrni jashtë të gjitha ushqimet.
3. Shkrini (nëse është e nevojshme)
dhe pastroni pajisjen dhe të gjithë
aksesorët e saj.
PARALAJMËRIM!
Nëse dëshironi ta mbani
pajisjen të ndezur, kërkojini
dikujt ta kontrollojë herë pas
herë për të shmangur
prishjen e ushqimit brenda
në rast ndërprerjeje të
energjisë elektrike.
7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pajisja nuk punon.
Pajisja është e fikur.
Ndizni pajisjen.
Spina nuk është futur siç Futeni spinën siç duhet në
duhet në prizën elektrike. prizën elektrike.
Në prizën elektrike nuk
kalon tension.
Lidhni një pajisje tjetër
elektrike në prizën elektrike.
Kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Pajisja bën zhurmë.
Pajisja nuk është
mbështetur mirë në
dysheme.
Kontrolloni nëse pajisja
qëndron palëvizur.
Llamba nuk punon.
Llamba është në gjendje
gatishmërie.
Mbyllni dhe hapni derën.
Llamba është me defekt.
Drejtojuni seksionit "Ndërrimi
i llambës".
Temperatura nuk është
caktuar saktë.
Drejtojuni kapitullit
"Funksionimi".
Në pajisje janë futur
njëkohësisht shumë
produkte ushqimore.
Prisni disa orë dhe më pas
kontrolloni sërish
temperaturën.
Temperatura e dhomës
është tepër e lartë.
Drejtojuni grafikut të
kategorisë klimatike në
pllakën e specifikimeve.
Kompresori punon pa
ndërprerje.
12
www.electrolux.com
Problemi
Është grumbulluar shumë
brymë dhe akull.
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Ushqimet e vendosura
në pajisje kanë qenë
shumë të ngrohta.
Lëreni ushqimin të ftohet deri
në temperaturën e dhomës
përpara se ta ruani.
Dera nuk është mbyllur
siç duhet.
Drejtojuni seksionit "Mbyllja
e derës".
Dera nuk është mbyllur
mirë ose rondela është
deformuar/ndotur.
Drejtojuni seksionit "Mbyllja
e derës".
Tapa e tubit të kullimit të
ujit nuk është vendosur
siç duhet.
Vendoseni mirë tapën e tubit
të kullimit të ujit.
Produktet ushqimore nuk Mbështillini më mirë
janë mbështjellë siç
produktet ushqimore.
duhet.
Temperatura nuk është
caktuar saktë.
Drejtojuni kapitullit
"Funksionimi".
Në pllakëzën e pasme të
frigoriferit rrjedh ujë.
Gjatë procesit automatik Kjo është normale.
të shkrirjes, bryma shkrin
në pllakëzën e pasme.
Brenda në frigorifer rrjedh
ujë.
Vrima e daljes së ujit
është bllokuar.
Pastroni vrimën e daljes së
ujit.
Produktet ushqimore
pengojnë rrjedhjen e ujit
në kolektorin e ujit.
Sigurohuni që produktet
ushqimore të mos prekin
pllakëzën e pasme.
Rrjedh ujë në dysheme.
Tubi i shkarkimit të ujit të
shkrirë nuk është lidhur
me tabakanë e avullimit
mbi kompresor.
Bashkoni tubin e shkarkimit
të ujit të shkrirë me tabakanë
e avullimit.
Temperatura në pajisje
është tepër e ulët/e lartë.
Rregullatori i
temperaturës nuk është
vendosur siç duhet.
Caktoni një temperaturë më
të lartë/më të ulët.
Dera nuk është mbyllur
siç duhet.
Drejtojuni seksionit "Mbyllja
e derës".
Temperatura e
produkteve ushqimore
është tepër e lartë.
Lëreni temperaturën e
produkteve ushqimore të ulet
deri në temperaturën e
ambientit përpara se t'i ruani.
Janë futur shumë
produkte ushqimore
njëkohësisht në pajisje.
Futni më pak produkte
ushqimore njëkohësisht në
pajisje.
Trashësia e brymës
tejkalon 4-5 mm.
Shkrini akullin në pajisje.
SHQIP
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Dera është hapur
shpesh.
Hapeni derën vetëm kur
është e nevojshme.
Në pajisje nuk qarkullon
ajër i ftohtë.
Sigurohuni që në pajisje të
ketë qarkullim të ajrit të
ftohtë.
Nëse këshillat nuk sjellin
rezultatin e dëshiruar,
kontaktoni me qendrën më
të afërt të autorizuar të
shërbimit.
7.2 Zëvendësimi i llambës
Pajisja ka një dritë të
brendshme LED me
jetëgjatësi të madhe.
KUJDES!
Shkëputeni spinën e pajisjes
nga priza e rrjetit elektrik.
1. Hiqni vidhën nga kapaku i
llambushkës.
2. Hiqni kapakun e llambushkës
(referojuni figurës).
13
3. Zëvendësojeni llambën e përdorur
me një llambë të re të së njëjtës fuqi
dhe formë, të projektuar enkas për
pajisjet elektro-shtëpiake. Fuqia
maksimale tregohet në kapakun e
llambës.
4. Montoni kapakun e llambës.
5. Shtrëngoni vidhën te kapaku i
llambushkës.
6. Futeni spinën në prizën elektrike.
7. Hapni derën.
Sigurohuni që llamba të ndizet.
7.3 Mbyllja e derës
1. Pastroni guarnicionin e derës.
2. Nëse është e nevojshme, rregulloni
derën. Shikoni udhëzimet e montimit.
3. Nëse është e nevojshme,
zëvendësoni guarnicionet me defekt
të derës. Kontaktoni qendrën e
autorizuar të shërbimit.
8. INSTALIMI
8.1 Vendndodhja
Për instalimin, referojuni
udhëzimeve të montimit.
Për të siguruar performancën më të mirë,
instalojeni pajisjen larg burimeve të
nxehtësisë, të tilla si radiatorë, bojlerë,
drita e drejtpërdrejtë e diellit etj.
Sigurohuni që ajri të qarkullojë lirisht
përreth pjesës së pasme të pajisjes.
8.2 Pozicionimi i pajisjes
Instalojeni pajisjen në një ambient të
brendshëm të thatë dhe të ajrosur mirë,
ku temperatura e ambientit përputhet me
kategorinë e klimës që tregohet në
etiketën e specifikimeve të pajisjes.
14
www.electrolux.com
Kategor Temperatura e ambientit
ia e
klimës
SN
+10°C deri + 32°C
N
+16°C deri + 32°C
ST
+16°C deri + 38°C
T
+16°C deri + 43°C
Kur funksionon jashtë atij
diapazoni, te disa lloje
modelesh mund të ndodhin
disa probleme funksionale.
Funksionimi i saktë mund të
garantohet vetëm brenda
diapazonit të specifikuar të
temperaturës. Nëse keni
dyshime rreth vendit të
instalimit të pajisjes,
kontaktoni me shitësin,
shërbimin për klientin ose
Qendrën më të afërt të
Autorizuar të Shërbimit.
•
•
një kontakt, pikërisht për këtë qëllim.
Nëse spina e ushqimit të shtëpisë nuk
është e tokëzuar, lidheni pajisjen në
një prizë të veçuar të tokëzuar në
përputhje me rregullat në fuqi, duke u
këshilluar me një elektricist.
Prodhuesi refuzon të marrë përsipër
gjithë përgjegjësinë nëse nuk ndiqen
masat paraprake të mësipërme.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
8.4 Nevojat për ventilim
Qarkullimi i ajrit mbrapa pajisjes duhet të
jetë i mjaftueshëm.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
8.3 Lidhja elektrike
•
•
Përpara se ta futni pajisjen në prizë,
sigurohuni që tensioni dhe frekuenca
që tregohet në tabelën e vlerave
përputhet me të dhënat e rrymës së
shtëpisë tuaj.
Pajisja duhet tokëzuar. Spina e
kabllos së ushqimit është e pajisur me
KUJDES!
Për instalimin, referojuni
udhëzimeve të montimit.
9. ZHURMAT
Gjatë funksionimit normal dëgjohen disa zhurma (nga kompresori, qarkullimi i lëndës
ftohëse).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
SHQIP
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
SSSRRR!
BRRR!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
10. TË DHËNAT TEKNIKE
10.1 Të dhënat teknike
Përmasat e ndarjes
Lartësia
mm
1850
Gjerësia
mm
560
Thellësia
mm
560
CLICK!
BRRR!
CRACK!
15
16
www.electrolux.com
Koha në rritje
Orë
19
Tensioni
Volt
230-240
Frekuenca
Hz
50
Të dhënat teknike jepen në pllakën e
specifikimeve, e cila gjendet në anën e
jashtme ose të brendshme të pajisjes
dhe në etiketën e energjisë.
11. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
МАКЕДОНСКИ
17
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 17
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 19
3. РАКУВАЊЕ......................................................................................................21
4. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................22
5. ПОМОШ И СОВЕТИ........................................................................................23
6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ..........................................................................................25
7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.........................................................................27
8. МОНТАЖА....................................................................................................... 29
9. ШУМОВИ......................................................................................................... 30
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 31
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
18
www.electrolux.com
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
Овој апарат е наменет за употреба во домаќинства
и за други слични примени, како на пр.:
– Фарми; кујнски простор за вработени во
продавници, канцеларии и други работни
околини
– Од страна на клиенти во хотели, мотели,
сместување на база на спиење со појадок и друг
вид на сместувачки објекти
Отворите за вентилација, во опкружувањето на
апаратот или во вградената конструкција, треба да
се ослободени од пречки.
Не користете механички уреди или вештачки
средства за забрзување на топењето освен оние
што ги препорачува производителот.
Не оштетувајте ги водовите за ладење.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
19
Не користете електрични апарати внатре во
преградите на апаратот за чување на храна, освен
ако не е вид којшто е препорачан од страна на
производителот.
Не користете воден спреј и пареа за чистење на
апаратот.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунгери за чистење, растворувачи или метални
предмети.
Не чувате во овој апарат експолозивни материи,
како на пример конзерви со аеросол и со запалив
гас.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
Отстранете ја сета амбалажа и
транспортните завртки.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Овозможете кружење на воздух
околу апаратот.
Кога првпат инсталирате или откако
сте ја замениле вратата почекајте
најмалку 4 часа пред да го поврзете
апаратот на струја. Ова
•
•
•
•
•
•
овозможува маслото да истече
назад во компресорот.
Пред да извршите било каква
работа на самиот апарат (на пр.
промена на врата), извадате го
кабелот од штекерот.
Не монтирајте го апаратот во
близина на радијатори или
шпорети, рерна или површини за
готвење.
Не монтирајте го апаратот на места
кадешто има директна сончева
светлина.
Не монтирајте го апаратот во места
кои се многу влажни или многу
студени, како на пример во
помошни простории на градилиште,
гаражи или винарски визби.
Кога го преместувате апаратот,
кренете го предниот дел за да
спречите гребење на подот.
Во апаратот има кеса со средство
за сушење. Тоа не е играчка. Тоа
20
www.electrolux.com
не е храна. Ве молиме да ја фрлите
веднаш.
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Внимавајте да не ги оштетите
електричните компоненти (на пр.
приклучокот за струја, кабелот,
компресорот). Контактирајте со
Овластениот сервисен центар или
со електричар за да ги смени
електричните компоненти.
Кабелот за струја мора да стои под
нивото на приклучокот.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Внатрешна светилка
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Не ставајте електрични апарати (на
пр. уред за правење сладолед) во
апаратот освен ако тоа не е
наведено од страна на
производителот.
Внимавајте да не гo оштетите
колото за ладење. Содржи
изобутан (R600a), природен гас со
Светилката во овој апарат не е
соодветна за куќно осветлување
2.5 Нега и чистење
2.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници,
струен удар или пожар.
високо ниво на компатибилност со
околината. Овој гас е запалив.
Ако дојде до оштетување на колото
за ладење, проверете дали има
пламен и извор на оган во
просторијата. Проветрувајте ја
просторијата.
Не дозволувајте жешките делови
да ги допираат пластичните делови
на апаратот.
Не ставајте газирани пијалоци во
комората за замрзнување. Ова ќе
создаде притисок во садот со
пијалак.
Не чувајте запалив гас и течност во
апаратот.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
Не допирајте го компресорот или
кондензаторот. Тие се жешки.
Не вадете ги и не допирајте ги
предметите од комората за
замрзнување ако вашите раце се
водени или влажни.
Не замрзнувајте храна што веќе
била одмрзната.
Следете ги упатствата за чување
на замрзната храна што се наоѓаат
на пакувањето.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
•
Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
Апаратот содржи јаглеводороди во
уредот за ладење. Само
квалификувано лице смее да го
одржува апаратот и повторно да ја
полни единицата.
Редовно вршете проверка на
одводот на фрижидерот и ако е
потребно исчистете го. Ако одводот
е блокиран, ќе се собира одмрзната
вода на дното на апаратот.
МАКЕДОНСКИ
2.6 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја вратата за да спречите
затворање на деца и миленичиња
во апаратот.
•
•
•
3. РАКУВАЊЕ
3.1 Вклучување
1. Ставете го приклучокот во ѕидниот
штекер.
2. Свртете го регулаторот на
температурата надесно до
средната поставка.
3.2 Исклучување
За да го исклучите апаратот, свртете
го регулаторот за температура на
позиција „O“.
3.3 Регулирање на
температурата
Температурата се регулира
автоматски.
1. Свртете го Регулаторот на
температурата кон помалата
поставка за да постигнете
минимално ладење.
2. Свртете го регулаторот на
температурата кон поголемата
поставка за да постигнете
максимално ладење.
21
Водовите за ладење и изолираните
материјали на овој апарат се
еколошки производи.
Изолациската пена содржи запалив
гас. Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Не оштетувајте го делот за ладење
којшто се наоѓа во близина на
разменувачот на топлина.
Средната поставка, општо
земено, е најпогодна.
Меѓутоа, точната поставка
треба да се одбере имајќи
предвид дека
температурата во
внатрешноста на апаратот
зависи од:
• собната температура,
• колку често се отвора
вратата,
• количеството храна што
се чува,
• местоположбата на
апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Ако околната температура
е висока или апаратот е
целосно наполнет, а
апаратот е поставен на
најниската температура,
може да работи без прекин
што ќе предизвика
формирање мраз на
задниот ѕид. Во тој случај,
тркалцето мора да се
постави на повисока
температура за да се
овозможи автоматско
одмрзнување, а со тоа и
помала потрошувачка на
енергија.
22
www.electrolux.com
4. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
4.1 Чистење на внатрешноста
4.3 Подвижни полици
На ѕидовите на фрижидерот се
монтирани низа држачи така што
полиците може да се наместат по
желба.
Пред првото користење на апаратот,
измијте ја внатрешноста и сите
внатрешни додатоци со млака вода и
неутрален сапун за да се отстрани
карактеристичниот мирис на новите
производи, а потоа темелно
избришете ги.
ВНИМАНИЕ!
Не користите детергенти,
абразивни средства,
средства за чистење со
хлор или на база на масло
затоа што може да ја
оштетат политурата.
Не поместувајте ја
стаклената полица над
фиоката за зеленчук за да
не го пореметите
струењето на воздухот.
4.2 Местење на полици на
вратата
4.4 Замрзнување на свежа
храна
За да се овозможи чување на пакети
храна во разни големини, полиците на
вратата може да се поставуваат на
различни височини.
Преградата за замрзнување е погодна
за замрзнување свежа храна и за
долгорочно чување замрзната и
длабоко замрзната храна.
1. Влечете ја полицата во насока на
стрелките сѐ додека не ја
извадите.
2. Поместете ја како што е потребно.
Овој модел е опремен со
варијабилна кутија за чување што
може да се поместува странично.
За да смрзнувате свежа храна, не е
неопходно да ја менувате средната
поставка.
Меѓутоа, за побрзо смрзнување,
свртете го регулаторот на
температурата кон поголемата
поставка за да постигнете максимално
ладење.
Во оваа состојба,
температурата на
преградата на фрижидерот
може да падне под 0°C.
Ако се случи тоа,
поставете го регулаторот
на температурата на
поставка за повисока
температура.
Свежата храна којашто треба да се
замрзне ставете ја во во горната
преграда.
МАКЕДОНСКИ
Максималната количина на храна што
може да се замрзне за 24 часа е
наведена на плочката со
спецификации, етикета што се наоѓа
во внатрешноста на апаратот.
Замрзнувањето трае 24 часа: во текот
на овој период не требa да додавате
друга храна за замрзнување.
4.5 Чување на замрзната
храна
По првото вклучување или по извесен
период некористење, пред да ставите
производи во комората, оставете го
апаратот да работи барем 2 часа на
највисоката поставка.
Во случај на случајно
одмрзнување, на пример
при прекин на
снабдувањето со
електрична струја, ако
струјата била исклучена
подолг период од
вредноста прикажана во
табелата со технички
карактеристики под „време
на подигање“, одмрзнатата
храна мора да биде брзо
конзумирана или веднаш
зготвена и потоа повторно
замрзната (откако ќе се
излади).
23
4.6 Одмрзнување
Длабоко смрзнатата и смрзнатата
храна, пред да се употреби, може да
се одмрзне во преградата на
фрижидерот или на собна
температура, зависно од времето
достапно за оваа постапка.
Малите парчиња може дури и да се
готват смрзнати, директно од
замрзнувачот: во тој случај, готвењето
ќе трае подолго.
4.7 Правење коцки мраз
Апаратот е опремен со еден или
повеќе садови за правење коцки мраз.
Не користете метални
алатки за вадење на
садовите од замрзнувачот.
1. Наполнете ги овие садови со вода
2. Ставете ги садовите за мраз во
комората за замрзнување.
5. ПОМОШ И СОВЕТИ
5.1 Нормални работни звуци
Следните звуци се нормални за време
на работа:
•
•
•
•
Слабо клокотење и звук на
кркорење од калемот кога
фрижидерот се полни.
Звук на брмчење и пулсирачки звук
од компресорот кога фрижидерот
се полни.
Ненадеен звук на кршење од
внатрешноста на апаратот како
резултат на термичка дилатација
(природен и физички феномен
којшто не е опасен).
Слаб звук на чкрипење од
регулаторот на температура кога
компресорот се вклучува или
исклучува.
5.2 Совети за штедење
енергија
•
•
Не отворајте ја вратата често и не
оставајте ја отворена подолго
отколку што е неопходно.
Доколку околната температура е
висока, Регулаторот за
температура е поставен на ниска
температура и апаратот е целосно
наполнет, компресорот може да
работи непрестано, што ќе
предизвика формирање мраз на
испарувачот. Ако се случи тоа,
свртете го Регулаторот за
24
www.electrolux.com
температура кон потопли поставки
за да овозможите автоматско
одмрзнување, со што ќе заштедите
и електрична енергија.
•
5.3 Совети за ладење свежа
храна
•
За да добиете најдобри перформанси:
•
•
•
•
не ставајте топла храна или
течности што испаруваат во
фрижидерот
покривајте ја или виткајте ја
храната, особено ако има посилен
вкус
ставајте ја храната така што
воздухот може да кружи слободно
околу неа
5.4 Совети за ладење
Корисни совети:
•
•
•
•
•
Месо (сите видови): виткајте го во
пластични ќесички и ставајте го на
стаклената полица над фиоката за
зеленчук. Месото чувајте го
најмногу од 1-2 дена.
Зготвена храна, ладни јадења:
покријте ги и ставете ги на
полицата.
Овошје и зеленчук: темелно
измијте и ставете ги во
специјалната фиока. Бананите,
компирите, кромидот и лукот, ако
не се спакувани, не смеат да се
чуваат во фрижидер.
Путер и сирење: ставете го
специјален херметчки сад или
завиткајте го со алуминиумска
фолија или пластично ќесе за да го
извадите воздухот колку што може
повеќе.
Шишиња: тие треба да бидат
затворени со капаче и да се чуваат
на полицата за шишиња на
вратата, или на држачот за
шишиња (ако има).
5.5 Совети за замрзнување
За најдобро користење на процесот на
замрзнување, еве неколку важни
совети:
•
максималната количина на храна
којашто може да биде замрзната во
•
•
•
•
•
рок од 24 часа е прикажана на
плочката со спецификации;
процесот на замрзнување трае 24
часа и за време на овој период не
треба да се става дополнителна
храна;
замрзнувајте само квалитетна,
свежа и убаво измиена храна;
поделете ја храната во мали
порции за да може брзо и целосно
да се замрзне и за да овозможите
одмрзнување само на потребните
количества;
завиткајте ја храната во
алуминиумска или пластична
фолија убаво и стегнато;
не дозволувајте свежата,
несмрзната храна да ја допира
храната што е веќе смрзната, за да
не ја загреете втората;
посната храна се чува подобро и
подолго од мрсната; солта го
намалува рокот на чување на
замрзнатата храна;
водениот мраз, ако се конзумира
веднаш по вадењето од преградата
на замрзнувачот, може да
предизвика смрзнатини на кожата;
препорачливо е да се запише
датумот на замрзнување на секое
пакување за да можете да водите
сметка за времето на чување.
5.6 Совети за чување
замрзната храна
За да добиете најдобри перформанси
од апаратот, почитувајте ги следниве
напомени:
•
•
•
•
проверете дали готовите замрзнати
прехранбени продукти биле
соодветно чувани кај продавачот;
погрижете се замрзнатите
прехранбени продукти да се
пренесат од продавницата до
замрзнувачот во најкраток можен
рок;
не отворајте ја вратата често и не
оставајте ја отворена подолго
отколку што е неопходно;
штом ќе се одмрзне, храната се
расипува брзо и не може повторно
да се замрзне;
МАКЕДОНСКИ
•
25
не надминувајте го препорачаниот
период за чување означен од
страна на производителот.
6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 Општи предупредувања
ВНИМАНИЕ!
Исклучете го апаратот од
струја пред да вршите
каква било постапка за
одржување.
Овој апарат содржи
хидрокарбонати во
одделот за ладење; затоа
оддржувањето и
повторното полнење мора
да биде направено од
овластени техничари.
Додатоците и деловите од
апаратот не се соодветни
за миење во машина за
миење на садови.
6.2 Периодично чистење
ВНИМАНИЕ!
Не влечете ги, не
поместувајте ги и не
оштетувајте ги цевките
и/или каблите во
фрижидерот.
ВНИМАНИЕ!
Внимавајте да не го
оштетите системот за
ладење.
ВНИМАНИЕ!
Кога го движите апаратот,
кренете го предниот дел за
да спречите гребење на
подот.
Опремата треба редовно да се чисти:
1. Измијте ги внатрешноста и
додатоците со млака вода и со
неутрален сапун.
2. Редовно проверувајте ги
заптивките на вратата и бришете
ги за да бидат чисти и без
остатоци од храна.
3. Исплакнете и избришете целосно.
4. Ако се достапни, чистете ги со
четка кондензаторот и
компресорот на задната страна на
апаратот.
Со тоа се подобрува работењето
на апаратот и се штеди
електрична енергија.
6.3 Одмрзнување на
фрижидерот
Сланата автоматски се отстранува од
испарувачот во преградата од
фрижидерот секогаш кога
компресорот ќе престане да работи во
текот на вообичаената употреба.
Водата од одмрзнувањето истекува во
посебен сад од задната страна на
апаратот, над компресорот, од кој што
испарува.
Важно е повремено да се исчисти
дупчето за истекување на водата од
одмрзнувањето на средината на
каналот во преградата на фрижидерот
за да се спречи прелевање на водата
и нејзино капење врз храната внатре.
26
www.electrolux.com
6.4 Одмрзнување на
замрзнувачот
ВНИМАНИЕ!
Никогаш не користете
метални алатки за да го
стругате мразот од
испарувачот, бидејќи може
да го оштетите. Не
користете механички
уреди или какви било
други вештачки средства
за забрзување на процесот
на одмрзнување, освен
оние што се препорачани
од производителот.
Зголемувањето на
температурата на
смрзнатата храна за време
на одмрзнувањето може
да го скрати нејзиниот век
на чување.
Околу 12 часа пред
одмрзнувањето, поставете
пониска температура, за
да се насоберат доволно
резерви студ за прекинот
на работата.
На полиците на замрзнувачот и околу
најгорната преграда секогаш ќе се
формира одредена количина мраз.
Одмрзнете го замрзнувачот кога
слојот мраз ќе достигне дебелина од
околу 3-5 mm.
1. Исклучете го апаратот или
извлечете го приклучникот од
ѕидниот штекер.
2. Извадете ја храната, завиткајте ја
во неколку слоја весник и ставете
ја на студено место.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не допирајте ги
смрзнатите работи со
мокри раце. Рацете
може да ви се залепат
на смрзнатата храна.
3. Оставете ја вратата отворена и
вметнете ја пластичната гребалка
во соодветното лежиште во
долниот централен дел, ставајќи
леген одоздола за да ја собира
водата од одмрзнувањето.
За да се забрза одмрзнувањето,
ставете сад со топла вода во
комората за замрзнување. Освен
тоа, отстранете ги парчињата мраз
што се откачуваат пред да заврши
одмрзнувањето.
4. Кога ќе заврши одмрзнувањето,
избришете ја внатрешноста
темелно и чувајте ја гребалката за
идна употреба.
5. Вклучете го апаратот.
Почекајте 3 часа пред да ја ставите
храната назад во комората за
замрзнување.
6.5 Периоди на неработење
Кога апаратот не се користи подолго
време, преземете ги следниве мерки
за заштита:
1. Откачете го апаратот од
електричната мрежа.
2. Извадете ја сета храна.
3. Одмрзнете ги (ако е потребно) и
исчистете го апаратот и сите
додатоци.
4. Исчистете ги апаратот и сите
додатоци.
5. Оставете ја вратата/вратите
отворени за да спречите
непријатни миризби.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ако фрижидерот треба да
остане вклучен, замолете
некого да го проверува
повремено за да не се
случи храната да се
расипе во случај на
снемување струја.
МАКЕДОНСКИ
27
7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Апаратот не работи.
Апаратот е исклучен.
Вклучете го апаратот.
Приклучокот за струја
не е правилно ставен
во штекерот.
Правилно ставете го
приклучокот за струја во
штекерот.
Во штекерот нема
напон.
Приклучете некој друг
електричен апарат во
штекерот. Побарајте
квалификуван електричар.
Апаратот е бучен.
Апаратот не е добро
потпрен.
Проверете дали апаратот
стои стабилно.
Светлото не работи.
Светлото е во состојба
на мирување.
Затворете ја и отворете ја
вратата.
Светлото не е
исправно.
Видете во „Заменување на
светлото“.
Температурата не е
правилно поставена.
Погледнете во
„Функционирање“.
Истовремено се
внесени многу
производи.
Почекајте неколку часа и
повторно проверете ја
температурата.
Компресорот работи
непрекинато.
Собната температура е Видете во табелата за
премногу висока.
климатска класа на
плочката за спецификации.
Има премногу слана и
мраз.
Храната ставена во
апаратот била многу
топла.
Оставете ја храната да се
излади до собна
температура пред да ја
ставите во апаратот.
Вратата не е правилно
затворена.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Вратата не е правилно
затворена или
заптивката е
деформирана/валкана.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Чепот на одводот за
испуштање вода не е
правилно наместен.
Наместете го чепот на
одводот за испуштање
вода правилно.
28
www.electrolux.com
Проблем
Можна причина
Решение
Производите не се
правилно завиткани.
Завиткајте ги производите
подобро.
Температурата не е
правилно поставена.
Погледнете во
„Функционирање“.
На задната плоча на
фрижидерот тече вода.
За време на
автоматското
одмрзнување, мразот
се одмрзнува на
задната плоча.
Тоа е нормално.
Во фрижидерот тече
вода.
Одводот за вода е
затнат.
Исчистете го одводот за
вода.
Производите
спречуваат водата да
тече во садот за
собирање на вода.
Проверете некој производ
да не ја допира задната
плоча.
Има вода на подот.
Одводот за водата од
одмрзнувањето не е
поврзан со садот за
испарување над
компресорот.
Поврзете го одводот за
водата од одмрзнувањето
со садот за испарување.
Температурата во
апаратот е премногу
ниска/висока.
Регулаторот на
температурата не е
правилно поставен.
Поставете повисока/
пониска температура.
Вратата не е правилно
затворена.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Температурата на
производите е
превисока.
Оставете ги производите
да се изладат до собна
температура пред да ги
ставите внатре.
Истовремено се
внесени многу
производи.
Ставајте помалку
производи истовремено.
Дебелината на мразот
е поголема од 4-5 mm.
Одмрзнете го апаратот.
Вратата се отворала
често.
Отворајте ја вратата само
доколку е неопходно.
Во апаратот не кружи
студен воздух.
Погрижете се да има
кружење на студениот
воздух во апаратот.
МАКЕДОНСКИ
Во случај овие совети да
не дадат резултат, јавете
се во најблискиот
Овластен сервисен
центар.
7.2 Замена на светлото
Апаратот е опремен со
LED внатрешно светло со
долг работен век.
ВНИМАНИЕ!
Извадете го приклучокот
за струја од штекерот.
1. Извадете ја завртката од капакот
на светилката.
2. Извадете го капакот на светилката
(видете на илустрацијата).
7.3 Затворање на вратата
1. Исчистете ги заптивките на
вратата.
2. Ако е потребно, приспособете ја
вратата. Видете во упатство за
монтирање.
3. Ако е потребно, заменете ја
неисправната заптивка на вратата.
Стапете во контакт со Овластен
сервисен центар.
8. МОНТАЖА
8.1 Местоположба
Видете ги упатствата за
составување за монтажа.
За да обезбедите најдобар
перформанс, монтирајте го апаратот
на добра оддалеченост од извори на
топлина, како што се радијатори,
бојлери, директна сончева светлина
итн. Погрижете се воздухот да може
слободно да струи околу задниот дел
од апаратот.
8.2 Поставување
Овој апарат може да биде поставен
внатре, на суво и добро проветрено
место, каде што околната температура
е соодветна на климатската класа
укажана на плочката со спецификации
на апаратот.
29
3. Заменете ја старата светилка со
нова светилка со иста моќност и
форма, која е посебно направена
за домашни апарати.
Максималната моќност е
прикажана на капакот на
светилката.
4. Монтирајте го капакот на
светилката.
5. Стегнете ја завртката на капакот
на светилката.
6. Ставете го приклучокот во
штекерот.
7. Отворете ја вратата.
Проверете дали светилката се пали.
Климат Температура на
ска
околината
класа
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
30
www.electrolux.com
Може да дојде до појава на
одредени функционални
проблеми кај некои модели
доколку работат вон тој
опсег. Правилното
работење може да се
гарантира само во
наведениот температурен
опсег. Ако не сте сигурни
околу тоа каде да го
монтирате апаратот,
побарајте совет од
продавачот, од нашата
служба за корисници или
од најблискиот Овластен
сервисен центар.
•
•
енергија и откако ќе се
посоветувате со квалификуван
електричар.
Производителот одбива каква било
одговорност ако горенаведените
безбедносни мерки не се
испочитувани.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
8.4 Потреби за проветрување
Протокот на воздух зад апаратот мора
да биде доволен.
min.
200 cm2
5 cm
8.3 Поврзување на струјата
•
•
Пред да го приклучите, проверете
дали напонот и фреквенцијата
прикажани на плочката со
спецификации одговараат на
вашата домашна електрична
мрежа.
Апаратот мора да биде заземјен.
Приклучокот на кабелот за
напојување со струја е со
вземјување. Ако штекерот од
домашната електрична мрежа не е
вземјен, поврзете го апаратот со
посебно вземјување во согласност
со прописите за електрична
min.
200 cm2
ВНИМАНИЕ!
Видете ги упатствата за
монтажа.
9. ШУМОВИ
За време на нормалната употреба се слушаат звуци (од компресорот и од
кружењето на средството за ладење).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
МАКЕДОНСКИ
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
SSSRRR!
BRRR!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
10.1 Технички податоци
Димензии на отворот
Висина
мм.
1850
Широчина
мм.
560
Длабочина
мм.
560
CLICK!
BRRR!
CRACK!
31
32
www.electrolux.com
Време на постигнување
температура после вклучување
Часови
19
Волтажа
Волти
230-240
Фреквенција
Hz
50
Техничките информации се наоѓаат на
плочката со спецификации на
надворешната или внатрешната
страна од апаратот и на етикетата за
енергија.
11. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
33
34
www.electrolux.com
МАКЕДОНСКИ
35
222376589-A-102019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising