Electrolux | ENN3101AOW | User manual | Electrolux ENN3101AOW Korisnički priručnik

Electrolux ENN3101AOW Korisnički priručnik
ENN3101AOW
HR
RO
SR
SL
Zamrzivač hladnjak
Frigider cu congelator
Фрижидер-замрзивач
Hladilnik z zamrzovalnikom
Upute za uporabu
Manual de utilizare
Упутство за употребу
Navodila za uporabo
2
16
31
47
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.......................................................................... 2
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. RAD UREĐAJA.................................................................................................. 5
4. SVAKODNEVNA UPORABA..............................................................................6
5. SAVJETI............................................................................................................. 7
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...............................................................................9
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA..............................................................................10
8. POSTAVLJANJE.............................................................................................. 13
9. ZVUKOVI.......................................................................................................... 14
10. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 15
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
HRVATSKI
3
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i
za slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni
u prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima
– Klijenti hotela, motela, bed & breakfast ustanova i
drugih vrsta smještaja
Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili ugradbenom
elementu ne smiju biti blokirani.
Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za
ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih koje
preporučuje proizvođač.
Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
Ne koristite električne uređaje u odjeljcima za čuvanje
namirnica ako nisu preporučeni od strane
proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i
pare.
4
www.electrolux.com
•
•
•
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite
isključivo neutralni deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva,
poput limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skinite pakiranje i transportne vijke.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije
priključenja uređaja na napajanje. Na
taj način se omogućuje povrat ulja u
kompresor.
Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera
otvaranja vrata), izvucite utikač iz
utičnice.
Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnice ili ploča
za kuhanje.
Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na
prevlažna i prehladna mjesta, poput
gradilišta, garaža ili vinskih podruma.
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
•
Uređaj sadrži vrećicu sredstva za
odvlaživanje. To nije igračka. To nije
hrana. Odmah je bacite.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
HRVATSKI
2.3 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
požara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
U uređaj ne stavljajte električne
uređaje (npr. aparate za izradu
sladoleda) osim ako je proizvođač
naveo da je to moguće.
Pazite da ne uzrokujete oštećenje u
sustavu hlađenja. U njemu se nalazi
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Ovaj
plin je zapaljiv.
Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
Ne dozvolite da vrući predmeti
dodiruju plastične dijelove uređaja.
U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak
na posudu s pićem.
U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
Zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
Ne dodirujte kompresor ili
kondenzator. Oni su vrući.
Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete
iz odjeljka zamrzivača ako su vam
ruke vlažne ili mokre.
Nemojte ponovno zamrzavati
odmrznute namirnice.
Poštujte upute za spremanje na
ambalaži smrznutih namirnica.
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
•
Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
2.4 Unutarnje svjetlo
•
5
Vrsta žarulje u ovom uređaju nije
prikladna za osvjetljenje sobe
domaćinstva
3. RAD UREĐAJA
3.1 Uključivanje
3.2 Isključivanje
1. Umetnite utikač u utičnicu.
2. Okrenite regulator temperature u
smjeru kazaljke na satu do srednje
vrijednosti.
Za isključivanje uređaja okrenite
regulator temperature u položaj "O".
6
www.electrolux.com
3.3 Regulacija temperature
Temperatura se automatski podešava.
1. Okrenite regulator temperature
prema nižim postavkama kako biste
postigli manji stupanj hladnoće.
2. Okrenite regulator temperature
prema višim postavkama kako biste
postigli veći stupanj hladnoće.
Općenito je najprikladnija
srednja postavka.
Međutim, potrebno je
odabrati točnu postavku
imajući u vidu da
temperatura u uređaju ovisi
o:
• sobnoj temperaturi,
• koliko se često otvaraju
vrata,
• količini čuvane hrane,
• mjestu gdje je uređaj
postavljen.
OPREZ!
Ako je temperatura u
prostoriji visoka ili je uređaj
potpuno pun i postavljen na
najnižu temperaturu, on
može neprekidno raditi pa se
na stražnjoj stjenci može
stvarati inje. U tom slučaju,
regulator se mora postaviti
na višu temperaturu kako bi
se omogućilo automatsko
odmrzavanje te manja
potrošnja električne energije.
4. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
4.1 Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
OPREZ!
Ne koristite deterdžente,
abrazivne praške, klor ili
sredstva za čišćenje s uljem
jer će ona oštetiti vanjsku
oblogu.
4.2 Namještanje polica na
vratima
Za spremanje pakiranja hrane različitih
veličina police na vratima mogu se
postaviti na različite visine.
1. Postupno povucite policu u smjeru
strelica dok se ne oslobodi.
2. Razmjestite kako je potrebno.
Ovaj model opremljen je varijabilnom
kutijom za pohranu koja se može
pomicati u stranu.
4.3 Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
HRVATSKI
7
4.5 Spremanje zamrznute
hrane
Prilikom prvog uključivanja ili nakon
dužeg razdoblja nekorištenja, prije
pohranjivanja proizvoda u odjeljak,
pustite uređaj da radi najmanje 2 sata na
višim postavkama.
U slučaju neželjenog
odmrzavanja, na primjer
uslijed prekida napajanja
električnom energijom, ako
je napajanje prekinuto dulje
od vremena prikazanog u
tablici tehničkih
karakteristika pod „vrijeme
odgovora“, odmrznute
namirnice trebate ubrzo
konzumirati ili odmah skuhati
i zatim zamrznuti (nakon što
se ohlade).
Ne premještajte staklenu
policu iznad ladice za povrće
kako biste osigurali pravilno
kruženje zraka.
4.4 Zamrzavanje svježih
namirnica
Odjeljak zamrzivača je prikladan za
dugotrajno zamrzavanje svježih
namirnica i čuvanje zamrznutih i duboko
zamrznutih namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica nije
potrebno mijenjati središnje postavke.
Međutim, radi bržeg zamrzavanja,
okrenite regulator temperature prema
višim postavkama kako biste postigli
najviši stupanj hladnoće.
U ovom slučaju, temperatura
odjeljka hladnjaka može
pasti ispod 0°C. Ako se to
dogodi ponovno postavite
regulator temperature na
topliju postavku.
Stavite svježu hranu da se zamrzne u
gornji odjeljak.
Maksimalna količina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata navedena je na
nazivnoj pločici, naljepnici koja se
nalazi u unutrašnjosti uređaja.
Postupak zamrzavanja traje 24 sata:
tijekom tog razdoblja nemojte zamrzavati
druge namirnice.
4.6 Odmrzavanje
Duboko smrznuta ili smrznutu hrana prije
uporabe može se odmrznuti u odjeljku
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi,
ovisno o vremenu dostupnom za tu
radnju.
Mali komadi mogu se čak i skuhati
zamrznuti, izravno iz zamrzivača: u tom
slučaju, kuhanje će dulje trajati.
4.7 Proizvodnja kockica leda
Ovaj je uređaj opremljen jednom ili više
posuda za proizvodnju kockica leda.
Nemojte koristiti metalne
instrumente za uklanjanje
posuda iz zamrzivača.
1. Napunite posude vodom.
2. Posude za led stavite u odjeljak
zamrzivača
5. SAVJETI
5.1 Zvukovi pri normalnom radu
•
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom
rada:
•
Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u
cijevima tijekom pumpanja rashladnog
plina.
Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
8
www.electrolux.com
•
•
Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom
dilatacijom (prirodna i neopasna
fizička pojava).
Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
5.2 Savjeti za uštedu energije
•
•
Nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno.
Ako je temperatura okoline visoka, a
regulator temperature postavljen na
nisku temperaturu i uređaj pun,
kompresor može neprekidno raditi,
što stvara inje ili led na isparivaču.
Ukoliko se to dogodi, postavite
regulator temperature prema toplijim
postavkama kako biste omogućili
automatsko odmrzavanje i uštedu
električne energije.
5.3 Savjeti za hlađenje svježe
hrane
Za postizanje najboljih rezultata:
•
•
•
nemojte pohranjivati toplu hranu ili
isparive tekućine u hladnjaku
nemojte pokrivati ili zamatati hranu,
naročito ako ima jak miris
stavite hranu tamo gdje zrak može
oko nje slobodno kružiti
5.4 Savjeti za hlađenje
•
5.5 Savjeti za zamrzavanje
Kako bi imali najveću korist od postupka
zamrzavanja, slijedite nekoliko važnih
savjeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
Korisni savjeti:
•
•
•
•
Meso (sve vrste): umotajte u prikladno
pakiranje i stavite na staklenu policu
iznad ladice za povrće. Meso
pohranite najviše 1 do 2 dana.
Skuhana hrana, hladna jela: pokrijte i
stavite na bilo koju policu.
Voće i povrće: temeljito očistite i
stavite u posebnu ladicu. Banane,
krumpir, luk i češnjak, ukoliko se ne
nalaze u ambalaži, ne smiju se čuvati
u hladnjaku.
Maslac i sir: stavite u poseban
zabrtvljeni spremnik, omotajte
aluminijskom folijom ili stavite u
polietilensku vrećicu kako biste što je
više moguće isključili prisustvo zraka.
Boce: zatvorite čepomi stavite na
policu za boce u vratima (ako postoji)
ili na stalak za boce.
•
najveća količina namirnica koju
možete zamrznuti u roku od 24 sata
prikazana je na nazivnoj pločici;
postupak zamrzavanja traje 24 sata i
tijekom tog perioda ne smije se
dodavati dodatna hrana koju je
potrebno zamrznuti;
zamrzavajte samo svježe i dobro
očišćene namirnice vrhunske
kvalitete;
pripremite hranu tako da je podijelite u
manje porcije kako biste omogućili
brzo i potpuno zamrzavanje i kako
biste omogućili naknadno otapanje
samo željene količine;
zamotajte namirnice u aluminijsku
foliju ili polietilensku foliju kako biste
osigurali da je pakovanje nepropusno;
nemojte dozvoliti da svježa,
nezamrznuta hrana dođe u dodir s
već zamrznutom hranom, tako ćete
spriječiti porast temperature
zamrznute hrane;
nemasne namirnice se bolje čuvaju
od masnih namirnica; sol smanjuje
rok čuvanja namirnica;
vodeni led, ako ga konzumirate
odmah nakon vađenja iz odjeljka
zamrzivača, može prouzročiti
smrzotine na koži;
preporučuje se da je datum
zamrzavanja dobro vidljiv na svakom
pakiranju, kako biste mogli voditi
računa o vremenu pohranjivanja.
5.6 Savjeti za čuvanje
zamrznutih namirnica
Za postizanje najboljih performansi
uređaja, pridržavajte se slijedećeg:
•
•
provjerite je li prodavač ispravno
čuvao zamrznutu hranu koju ste
kupili;
zamrznutu hranu iz trgovine
namirnicama prebacite u zamrzivač u
što kraćem roku;
HRVATSKI
•
•
nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno;
nakon što ste ih odmrznuli, namirnice
se brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti;
•
9
namirnice ne čuvajte dulje od roka
kojeg je otisnuo proizvođač.
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Opća upozorenja
OPREZ!
Uređaj isključite iz električne
mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
Ovaj uređaj sadrži
ugljikovodike u rashladnoj
jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti
isključivo ovlašteni tehničar.
Pribor i dijelovi uređaja ne
mogu se prati u perilici
posuđa.
6.2 Redovito čišćenje
OPREZ!
Nemojte povlačiti, pomicati ili
oštetiti cijevi i/ili kabele
unutar elementa.
OPREZ!
Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
OPREZ!
Prilikom pomicanja kućišta
podignite prednji kraj kako
biste izbjegli ogrebotine na
podu.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
Ovaj će postupak poboljšati rad
uređaja i uštedjeti električnu energiju.
6.3 Odleđivanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
pretinca hladnjaka svaki put kada se
motor kompresora zaustavi tijekom
normalne uporabe. Otopljena voda se
ispušta u poseban spremnik u stražnjem
dijelu uređaja, preko motora kompresora,
gdje isparava.
Povremeno treba očistiti otvor za
ispuštanje otopljene vode u sredini
kanala odjeljka hladnjaka kako bi se
spriječilo da ga voda preplavi te iscuri na
hranu u unutrašnjosti.
10
www.electrolux.com
6.4 Odleđivanje zamrzivača
OPREZ!
Nikad ne koristite oštre
metalne predmete za
struganje inja s isparivača,
jer biste ga mogli oštetiti.
Nemojte koristiti mehaničke
uređaje ili druga sredstva za
ubrzavanje postupka
odmrzavanja osim onih koje
preporučuje proizvođač.
Rast temperature na
pakiranjima zamrznutih
namirnica tijekom
odleđivanja može skratiti
njihov siguran rok čuvanja.
Otprilike 12 sati prije
odmrzavanja postavite nižu
temperaturu kako bi se
nakupilo dovoljno rezervne
hladnoće tijekom prekida
rada.
Određena količina inja uvijek će se
nakupljati na policama zamrzivača i oko
gornjeg odjeljka.
Zamrzivač odmrznite kada sloj inja
dosegne debljinu od 3-5 mm.
1. Isključite uređaj ili izvucite utikač iz
zidne utičnice.
2. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u
više slojeva novinskog papira i
stavite ih na hladno mjesto.
UPOZORENJE!
Oprez! Zamrznute
namirnice nemojte dirati
vlažnim rukama. Ruke bi
vam se mogle zalijepiti
na hranu.
3. Ostavite vrata otvorena i umetnite
plastični strugač u odgovarajuće
sjedište na središte donjeg dijela,
stavljajući spremnik ispod njega za
sakupljanje odleđene vode.
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Kako biste ubrzali proces
odmrzavanja, stavite lonac tople
vode u pretinac zamrzivača. Nadalje,
uklonite komade leda koji se lome
prije nego je odmrzavanje dovršeno.
4. Po završetku odmrzavanja, dobro
osušite unutrašnjost i čuvajte strugač
za daljnju uporabu.
5. Uključite uređaj.
Pričekajte najmanje 3 sata prije
stavljanja hrane natrag u odjeljak
zamrzivača.
6.5 Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite svu hranu.
3. Odmrznite (ako je potrebno) i očistite
uređaj i kompletan pribor.
4. Očistite uređaj i sav pribor.
5. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
UPOZORENJE!
Ako želite uređaj ostaviti
uključen, zamolite nekog da
ga svako toliko provjeri kako
biste spriječili da se hrana u
njemu pokvari u slučaju
prekida napajanja.
HRVATSKI
11
7.1 Što učiniti kad...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije
ispravno umetnut u utič‐
nicu mrežnog napajanja.
Ispravno umetnite utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni
uređaj u utičnicu mrežnog
napajanja. Obratite se
ovlaštenom električaru.
Uređaj je bučan.
Uređaj ne stoji pravilno.
Provjerite stoji li uređaj sta‐
bilno.
Svjetlo ne radi.
Svjetlo je u stanju pri‐
pravnosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo pećnice nije
ispravno.
Pogledajte poglavlje
"Zamjena žarulje".
Temperatura nije isprav‐
no postavljena.
Pogledajte "Rad uređaja".
Kompresor neprekidno ra‐
di.
Odjedanput je u uređaj
Pričekajte nekoliko sati pa
stavljeno puno namirnica. ponovno provjerite tempera‐
turu.
Sobna temperatura je
previsoka.
Pogledajte grafikon
klimatske klase na nazivnoj
pločici.
Namirnice stavljene u
uređaj bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite
da se namirnice ohlade do
sobne temperature.
Vrata nisu pravilno zatvo‐ Pogledajte poglavlje
rena.
"Zatvaranje vrata".
Stvara se previše inja i
leda.
Niz stražnju stjenku
hladnjaka curi voda.
Vrata nisu ispravno za‐
tvorena ili je brtva de‐
formirana/prljava.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Čep za ispuštanje vode
nije pravilno postavljen.
Pravilno postavite čep za
ispuštanje vode.
Namirnice nisu ispravno
umotane.
Bolje umotajte namirnice.
Temperatura nije isprav‐
no postavljena.
Pogledajte "Rad".
Tijekom postupka au‐
To je normalno.
tomatskog odmrzavanja
inje se otapa na stražnjoj
ploči.
12
www.electrolux.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Voda teče u hladnjak.
Izlaz za vodu je za‐
čepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Namirnice sprječavaju
Pazite da namirnice ne
istjecanje vode u kolektor dodiruju stražnju stjenku.
vode.
Voda curi na pod.
Otvor za voda od
odleđivanja nije
priključen na pliticu za
isparavanje iznad
kompresora.
Prčvrstite otvor za vodu od
odleđivanja na pliticu za
isparavanje.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature
nije ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu
temperaturu.
Vrata nisu pravilno zatvo‐ Pogledajte poglavlje
rena.
"Zatvaranje vrata".
Temperatura namirnica
je previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Odjednom ste spremili
puno namirnica.
Istodobno stavljajte manje
namirnica.
Debljina leda veća je od
4-5 mm.
Odmrznite uređaj.
Vrata se često otvaraju.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
U uređaju nema
Provjerite kruži li hladan zrak
cirkulacije hladnog zraka. unutar uređaja.
Ako ovi savjeti ne daju
željene rezultate, obratite se
najbližem ovlaštenom
servisu.
7.2 Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen
unutarnjim LED
osvjetljenjem dugog vijeka
trajanja.
OPREZ!
Isključite utikač iz električne
utičnice.
1. Skinite vijak s poklopca žarulje.
2. Skinite poklopac žarulje (vidi sliku).
3. Istrošenu žarulju zamijenite novom
žaruljom iste snage i oblika, posebno
namijenjenom za kućanske aparate.
Maksimalna snaga prikazana je na
poklopcu žarulje.
4. Ugradite poklopac žarulje.
5. Zategnite vijak poklopca žarulje.
6. Električni utikač uključite u utičnicu
mrežnog napajanja.
7. Otvorite vrata.
HRVATSKI
Provjerite uključuje li se svjetlo.
7.3 Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
13
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Proučite upute za montažu.
3. Ako je potrebno, zamijenite
neispravne brtve na vratima. Obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
8. POSTAVLJANJE
8.1 Položaj
Za postavljanje, pogledajte
upute za sastavljanje sklopa.
Kako biste omogućili najbolju
učinkovitost uređaj postavite dalje od
izvora topline, kao što su radijatori,
bojleri, izravna sunčeva svjetlost, itd.
Osigurajte slobodan protok zraka oko
stražnjeg dijela kućišta uređaja.
8.3 Spajanje na električnu
mrežu
•
•
8.2 Postavljanje
Uređaj postavite na suho mjesto s
dobrom ventilacijom gdje sobna
temperatura odgovara klimatskoj klasi
označenoj na nazivnoj pločici uređaja:
Klimats Temperatura okoline
ka
klasa
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Može doći do pojave
određenih problema u radu
na nekim tipovima modela
kada rade izvan ovog
raspona. Ispravan rad može
se zajamčiti samo unutar
navedenog raspona
temperature. U slučaju
nedoumica po pitanju mjesta
postavljanja uređaja, obratite
se prodavaču, našoj službi
za korisnike ili najbližem
ovlaštenom servisu.
•
•
Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša
kućna električna utičnica nije
uzemljena, spojite uređaj na odvojeno
uzemljenje u skladu s važećim
propisima, konzultirajući ovlaštenog
električara.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere
opreza nisu poduzete.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ.
8.4 Ventilacijski zahtjevi
Protok zraka iza uređaja mora biti
dovoljan.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
OPREZ!
Za postavljanje, pogledajte
upute za sastavljanje.
14
www.electrolux.com
9. ZVUKOVI
Tijekom normalnog rada čuju se razni zvukovi (kompresor, kruženje rashladnog
sredstva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
HRVATSKI
BLUBB!
CRACK!
BLUBB!
15
CRACK!
10. TEHNIČKI PODACI
10.1 Tehnički podaci
Dimenzije udubine
Visina
mm
1850
Širina
mm
560
Dubina
mm
560
Vrijeme zadržavanja temperature
Sati
19
Napon
Volti
230-240
Frekvencija
Hz
50
Tehničke informacije nalaze se na
nazivnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
11. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
16
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 16
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 18
3. FUNCŢIONAREA............................................................................................. 19
4. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 20
5. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................ 22
6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 23
7. DEPANARE...................................................................................................... 25
8. INSTALAREA................................................................................................... 27
9. ZGOMOTE........................................................................................................28
10. DATE TEHNICE............................................................................................. 29
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
ROMÂNA
17
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică
şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal
din magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de
cazare cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
Menţineţi libere fantele de ventilaţie de pe carcasa
aparatului sau din structura în care este încorporat.
Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte instrumente
diferite de cele recomandate de producător pentru a
accelera procesul de dezgheţare.
Nu deterioraţi circuitul frigorific.
Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul
compartimentelor de conservare a alimentelor ale
aparatului, decât dacă sunt de tipul recomandat de
producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
18
www.electrolux.com
•
•
•
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi
numai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive,
cum ar fi recipiente cu aerosoli cu un combustibil
inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de Centrul autorizat de
service al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scoateţi toate materialele folosite la
ambalare şi buloanele de transport.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Asiguraţi-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.
După instalare sau după inversarea
uşii, aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte
de a conecta aparatul la sursa de
alimentare. Aceasta pentru a permite
uleiului să curgă înapoi în compresor.
Înainte de a efectua orice operaţie
asupra aparatul (de ex. inversarea
uşii), scoateţi ştecherul din priză.
Nu instalaţi aparatul aproape de
radiatoare sau aragaze, cuptoare sau
plite.
Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
Nu instalaţi acest aparat în zone care
au umiditate prea mare sau sunt prea
reci, cum ar fi construcţii anexe,
garaje sau pivniţe.
•
•
Când mutaţi aparatul, ridicaţi din
partea frontală, pentru a evita
zgârierea podelei.
Aparatul conţine un săculeţ de sicativ.
Acesta nu este o jucărie. Nu este nici
aliment. A se arunca imediat.
2.2 Conexiunea la reţeaua
electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora componentele electrice (de
exemplu, ştecherul, cablul de
alimentare electrică şi compresorul).
Contactaţi Centrul de service autorizat
sau un electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
Cablul de alimentare electrică trebuie
să rămână sub nivelul ştecherului.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
ROMÂNA
•
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
2.3 Utilizare
2.4 Becul interior
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată)
în interiorul aparatului, decât dacă
acest lucru este recomandat de către
producător.
Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul
frigorific. Acesta conţine izobutan
(R600a), un gaz natural cu un nivel
ridicat de compatibilitate cu mediul.
Acest gaz este inflamabil.
Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi
surse de aprindere în cameră. Aerisiţi
camera.
Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă
piesele din plastic ale aparatului.
Nu introduceţi băuturi răcoritoare în
compartimentul congelatorului.
Aceasta va crea presiune în
recipientul cu băutură.
Nu depozitaţi gaze şi lichide
inflamabile în aparat.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.
Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din
congelator cu mâinile ude sau umede.
Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
Respectaţi instrucţiunile de depozitare
de pe ambalajul preparatelor
congelate.
Tipul de bec din acest aparat nu este
adecvat pentru iluminarea locuinţei
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri,
electrocutare sau incendiu.
•
19
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze
întreţinerea şi încărcarea unităţii.
Verificaţi regulat evacuarea aparatului
şi, dacă este necesar, curăţaţi-o.
Dacă evacuarea este blocată, apa
dezgheţată se va acumula în partea
de jos a aparatului.
2.6 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi uşa pentru a preveni
închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
Circuitul frigorific şi materialele de
izolare a acestui aparat nu afectează
stratul de ozon.
Spuma izolatoare conţine gaze
inflamabile. Contactaţi autoritatea
locală pentru informaţii privind
aruncarea adecvată a acestui aparat.
Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
3. FUNCŢIONAREA
3.1 Pornirea aparatului
1. Introduceţi ştecherul în priză.
2. Rotiţi butonul de reglare a
temperaturii la dreapta, la o valoare
medie.
20
www.electrolux.com
3.2 Oprirea aparatului
Pentru a opri aparatul, rotiţi butonul de
reglare a temperaturii pe poziţia „O”.
3.3 Reglarea temperaturii
Temperatura este reglată automat.
1. Rotiţi butonul de reglare a
temperaturii spre o valoare mai
joasă, pentru a obţine o răcire
minimă.
2. Rotiţi butonul de reglare a
temperaturii spre o valoare mai mare,
pentru a obţine o răcire maximă.
În general, valoarea medie
este cea mai potrivită.
Totuşi, valoarea exactă
trebuie aleasă ţinând cont de
faptul că temperatura din
interiorul aparatului depinde
de:
• temperatura din încăpere,
• frecvenţa de deschidere
a uşii,
• cantitatea de alimente
conservate,
• amplasarea aparatului.
ATENŢIE!
Dacă temperatura din
încăpere este prea ridicată
sau dacă aparatul este
complet încărcat şi este
setat la temperaturile cele
mai joase, acesta poate
funcţiona în mod continuu,
iar pe peretele din spate se
formează gheaţă. În acest
caz, discul trebuie setat pe o
temperatură mai ridicată,
pentru a permite
dezgheţarea automată,
economisindu-se astfel
energia.
4. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
4.1 Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima
oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile
interne cu apă călduţă şi cu săpun neutru
pentru a înlătura mirosul specific de
produs nou, după care uscaţi bine.
ATENŢIE!
Nu folosiţi detergenţi, pulberi
abrazive, agenţi de curăţare
pe bază de clor sau ulei
deoarece vor deteriora
stratul acoperitor.
4.2 Poziţionarea rafturilor pe
uşă
Pentru a permite conservarea pachetelor
cu alimente de diferite dimensiuni,
rafturile de pe uşă pot fi poziţionate la
înălţimi diferite.
1. Trageţi treptat raftul în direcţia
săgeţilor până când se eliberează.
2. Repoziţionaţi în funcţie de necesităţi.
ROMÂNA
Acest model este echipat cu o cutie
de depozitare variabilă care poate fi
mişcată în lateral.
21
date tehnice, o etichetă situată în
interiorul aparatului.
4.3 Rafturi detaşabile
Procesul de congelare durează 24 de
ore: în acest interval de timp nu mai
puneţi alte alimente la congelat.
Pe pereţii frigiderului se află o serie de
ghidaje, astfel încât rafturile pot fi
poziţionate după dorinţă.
4.5 Depozitarea preparatelor
congelate
La prima pornire sau după o perioadă de
neutilizare, înainte de a introduce
alimentele în compartiment, lăsaţi
aparatul să funcţioneze timp de cel puţin
2 ore la setările maxime.
Pentru a asigura o circulaţie
corectă a aerului, nu mutaţi
raftul de sticlă aflat deasupra
sertarului pentru legume.
4.4 Congelarea alimentelor
proaspete
Compartimentul congelator este adecvat
pentru congelarea alimentelor proaspete
şi pentru depozitarea pe termen lung a
alimentelor congelate.
Pentru a congela alimente proaspete nu
este necesar să modificaţi setarea
medie.
Cu toate acestea, pentru o congelare
mai rapidă, rotiţi butonul de reglare a
temperaturii spre o setare mai mare,
pentru a obţine o răcire maximă.
În acest caz, este posibil ca
temperatura din
compartimentul frigider să
scadă sub 0°C. Dacă se
produce această situaţie,
aduceţi butonul de reglare a
temperaturii pe o setare mai
caldă.
Puneţi alimentele proaspete pregătite
pentru congelare în compartimentul
superior.
Cantitatea maximă de alimente care
poate fi congelată într-o perioadă de 24
de ore este specificată pe plăcuţa cu
În cazul dezgheţării
accidentale, de exemplu din
cauza unei întreruperi a
curentului, dacă alimentarea
electrică a fost întreruptă
pentru mai mult timp decât
valoarea indicată în tabelul
cu caracteristicile tehnice din
paragraful „Timpul de
atingere a condiţiilor normale
de funcţionare", alimentele
decongelate trebuie
consumate rapid sau trebuie
gătite imediat şi apoi
recongelate (după ce s-au
răcit).
4.6 Dezgheţarea
Alimentele congelate, înainte de a fi
utilizate, pot fi dezgheţate în
compartimentul frigider sau la
temperatura camerei, în funcţie de timpul
de care dispuneţi pentru această
operaţiune.
Bucăţile mici pot fi gătite congelate,
direct din congelator: în acest caz, durata
de gătire va fi mai mare.
4.7 Producerea cuburilor de
gheaţă
Aparatul este dotat cu una sau mai multe
tăviţe pentru producerea cuburilor de
gheaţă.
Nu folosiţi instrumente
metalice pentru a scoate
tăviţele din congelator.
22
www.electrolux.com
1. Umpleţi aceste tăviţe cu apă
2. Puneţi tăviţele pentru gheaţă în
compartimentul congelator
5. INFORMAŢII ŞI SFATURI
5.1 Sunete normale în timpul
funcţionării:
5.4 Recomandări privind
păstrarea în frigider
Următoarele sunete sunt normale pe
durata funcţionării:
Recomandări utile:
•
•
•
•
Un sunet slab ca un clipocit sau
fierbere de la bobine atunci când
agentul refrigerant este pompat.
Un sunet ca un bâzâit sau de pulsare
de la compresor când agentul
refrigerant este pompat.
Un zgomot brusc de fisurare din
interiorul aparatului cauzat de
dilatarea termică (un fenomen fizic
natural care nu este periculos).
Un clic slab de la regulatorul de
temperatură atunci când compresorul
porneşte sau se opreşte.
5.2 Recomandări pentru
economisirea energiei
•
•
Nu deschideţi uşa prea des şi nu o
lăsaţi deschisă mai mult decât este
absolut necesar.
Dacă temperatura camerei este
ridicată şi butonul de reglare a
temperaturii este setat pe temperatură
redusă, iar aparatul este complet
încărcat, compresorul poate funcţiona
în mod continuu, iar pe evaporator se
poate produce brumă sau gheaţă.
Dacă se întâmplă acest lucru, setaţi
butonul de reglare a temperaturii pe o
setare mai caldă pentru a permite
dezgheţarea automată,
economisindu-se astfel energia.
5.3 Recomandări pentru
conservarea alimentelor
proaspete
Pentru a obţine cele mai bune rezultate:
•
•
•
nu puneţi alimente calde şi nu păstraţi
în frigider lichide care se evaporă
acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai
ales dacă au un miros puternic
poziţionaţi alimentele astfel încât aerul
să poată circula liber în jurul lor
•
•
•
•
•
Carne (toate tipurile): ambalaţi într-un
ambalaj adecvat şi puneţi pe raftul de
sticlă, deasupra sertarului pentru
legume. Depozitaţi carnea pentru cel
mul 1-2 zile.
Alimente gătite, gustări reci: acoperiţi
şi puneţi pe orice raft.
Legume şi fructe: spălaţi bine şi
puneţi într-un sertar special.
Bananele, cartofii, ceapa şi usturoiul
nu trebuie păstrate în frigider dacă nu
sunt ambalate.
Unt şi brânză: puneţi într-un recipient
special etanş sau împachetaţi într-o
folie de aluminiu sau pungă de
polietilenă pentru a nu permite pe cât
posibil contactul cu aerul.
Sticle: închideţi cu un capac şi puneţi
pe raftul pentru sticle de pe uşă sau
(dacă există) suportul pentru sticle.
5.5 Recomandări privind
congelarea
Pentru a obţine o congelare eficientă,
iată câteva recomandări importante:
•
•
•
•
•
cantitatea maximă de alimente care
poate fi congelată într-un interval de
24 de ore este indicată pe plăcuţa cu
datele tehnice;
procesul de congelare durează 24 de
ore. În această perioadă nu se
recomandă adăugarea altor alimente
pentru congelare;
congelaţi numai alimente de calitate
superioară, proaspete şi bine
curăţate;
faceţi porţii mici de alimente, care să
se poată congela rapid şi complet, ca
apoi să puteţi dezgheţa numai
cantitatea necesară;
înfăşuraţi alimentele în folie din
aluminiu sau polietilenă şi verificaţi
dacă pachetele sunt etanşe;
ROMÂNA
•
•
•
•
procedaţi cu atenţie pentru ca
alimentele proaspete, necongelate să
nu fie în contact cu cele deja
congelate, evitând astfel creşterea
temperaturii celor din urmă;
alimentele slabe se pot congela mai
bine şi pe perioade mai lungi decât
cele grase; sarea reduce durata de
stocare a alimentelor congelate;
îngheţatele pe bază de sucuri, dacă
sunt consumate imediat după
scoaterea din congelator, pot produce
degerături ale pielii;
pentru a putea ţine evidenţa perioadei
de conservare, se recomandă să
notaţi data congelării pe fiecare
pachet.
•
•
•
•
•
23
verificaţi dacă alimentele congelate
din comerţ au fost păstrate în mod
corespunzător în magazin;
asiguraţi-vă că alimentele congelate
sunt transferate din magazin în
congelator cât mai repede posibil;
nu deschideţi uşa prea des şi nu o
lăsaţi deschisă mai mult decât este
absolut necesar;
după dezgheţare, alimentele se
deteriorează rapid şi nu mai pot fi
recongelate;
nu depăşiţi perioada de păstrare
indicată de producătorul alimentelor.
5.6 Recomandări pentru
stocarea alimentelor congelate
Pentru a obţine cele mai bune rezultate
de la acest aparat, procedaţi astfel:
6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
6.1 Avertismente generale
ATENŢIE!
Scoateţi ştecherul din priză
înainte de a efectua orice
operaţie de întreţinere
Acest aparat conţine
hidrocarburi în unitatea de
răcire; prin urmare
întreţinerea şi reîncărcarea
trebuie efectuate numai de
tehnicieni autorizaţi.
Accesoriile şi celelalte piese
ale aparatului nu sunt
adecvate pentru a fi spălate
în maşina de spălat vase.
6.2 Curăţarea periodică
ATENŢIE!
Nu trageţi, nu deplasaţi şi nu
deterioraţi conductele şi/sau
cablurile din interiorul
carcasei.
ATENŢIE!
Procedaţi cu atenţie pentru a
nu deteriora sistemul de
răcire.
ATENŢIE!
Când mutaţi aparatul, ridicaţi
din partea frontală, pentru a
evita zgârierea podelei.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o
soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi
ştergeţi-le pentru a vă asigura că
sunt curate.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o
perie condensatorul şi compresorul
din spatele aparatului.
24
www.electrolux.com
Această operaţiune va îmbunătăţi
performanţele aparatului şi va
economisi energia.
6.3 Dezgheţarea frigiderului
Gheaţa este eliminată automat din
evaporatorul compartimentului frigider de
fiecare dată când se opreşte motorul
compresorului, în timpul utilizării
normale. Apa rezultată din dezgheţare se
scurge printr-un canal într-un recipient
special situat în spatele aparatului,
deasupra compresorului motorului, de
unde se evaporă.
Este necesară curăţarea periodică a
orificiului de evacuare a apei rezultate
din dezgheţare, situat in mijlocul
canalului de colectare din
compartimentul frigider, pentru ca apa să
nu dea pe dinafară şi să nu se scurgă
peste alimente.
6.4 Dezgheţarea congelatorului
ATENŢIE!
Nu folosiţi niciodată
instrumente metalice
ascuţite pentru a îndepărta
gheaţa de pe evaporator
deoarece îl puteţi deteriora.
Nu utilizaţi dispozitive
mecanice sau instrumente
diferite de cele recomandate
de producător pentru a
accelera procesul de
dezgheţare. Creşterea
temperaturii pachetelor cu
alimente congelate, în timpul
dezgheţării, poate scurta
durata de conservare în
siguranţă a acestora.
Cu aproximativ 12 ore
înainte de dezgheţare, setaţi
o temperatură mai redusă
pentru a acumula suficientă
rezervă de răcire pentru
întreruperea funcţionării.
Întotdeauna se va forma gheaţă pe
rafturile congelatorului şi în jurul
compartimentului superior.
Dezgheţaţi congelatorul atunci când
grosimea stratului de gheaţă atinge
aproximativ 3-5 mm.
1. Opriţi aparatul sau scoateţi ştecherul
din priză.
2. Scoateţi toate alimentele din acesta,
înfăşuraţi-le în mai multe straturi de
ziar şi puneţi-le într-un loc răcoros.
AVERTISMENT!
Nu atingeţi alimentele
congelate cu mâinile
ude. În contact cu
alimentele mâinile vă pot
îngheţa.
3. Lăsaţi uşa deschisă şi introduceţi
racleta din plastic în locaşul
corespunzător din partea de jos, în
mijloc, punând un lighean dedesubt
pentru a colecta apa rezultată din
dezgheţare.
Pentru a accelera procesul de
dezgheţare, puneţi o oală cu apă
caldă în compartimentul congelator.
Suplimentar, îndepărtaţi bucăţile de
gheaţă care se desprind înainte de
terminarea dezgheţării.
4. După terminarea dezgheţării, uscaţi
bine interiorul şi păstraţi racleta
pentru a o folosi şi pe viitor.
5. Porniţi aparatul.
ROMÂNA
Aşteptaţi cel puţin 3 ore înainte de a
pune alimentele înapoi în compartimentul
congelator.
6.5 Perioadele de
nefuncţionare
25
3. Dezgheţaţi (dacă este cazul) şi
curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
4. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
5. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a
preveni formarea mirosurilor
neplăcute.
Atunci când aparatul nu este utilizat
perioade îndelungate, luaţi următoarele
măsuri de precauţie:
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
2. Scoateţi toate alimentele.
AVERTISMENT!
Dacă doriţi să menţineţi
aparatul pornit, rugaţi pe
cineva să-l verifice din când
în când pentru ca alimentele
din interior să nu se strice în
cazul unei pene de curent.
7. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este oprit.
Porniţi aparatul.
Ştecherul nu este intro‐
dus corect în priză.
Introduceţi ştecherul corect
în priză.
Nu există tensiune la
priză.
Conectaţi alt aparat electric
la priză. Contactaţi un elec‐
trician calificat.
Aparatul face zgomot.
Aparatul nu este aşezat
corect.
Verificaţi dacă aparatul este
stabil.
Becul nu funcţionează.
Becul se află în modul de Închideţi şi deschideţi uşa.
aşteptare.
Compresorul funcţionează
continuu.
Becul este defect.
Consultaţi paragraful „Înlo‐
cuirea becului”.
Temperatura nu este se‐
tată corect.
Consultaţi „Funcţionarea”.
Au fost introduse multe
produse alimentare în
acelaşi timp.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi
verificaţi din nou temperatu‐
ra.
Temperatura camerei es‐ Consultaţi desenul cu clasa
te prea mare.
climatică de pe plăcuţa cu
date tehnice.
26
www.electrolux.com
Problemă
Există prea multă gheaţă.
Cauză posibilă
Soluţie
Alimentele introduse în
aparat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura ca‐
merei înainte de a le introdu‐
ce în aparat.
Uşa nu este închisă co‐
rect.
Consultaţi secţiunea „Închi‐
derea uşii”.
Uşa nu este închisă co‐
rect sau garnitura este
deformată/murdară.
Consultaţi secţiunea „Închi‐
derea uşii”.
Dopul de scurgere a apei Poziţionaţi dopul de scurgere
nu este poziţionat corect. a apei în mod corect.
Produsele alimentare nu
sunt ambalate corect.
Ambalaţi mai bine produsele
alimentare.
Temperatura nu este se‐
tată corect.
Consultaţi „Funcţionarea”.
Pe peretele din spate al fri‐ În timpul procesului de
Acest lucru este normal.
giderului curge apă.
dezgheţare automată,
gheaţa de pe peretele din
spate se topeşte.
În frigider curge apă.
Orificiul pentru drenarea
apei este înfundat.
Curăţaţi orificiul pentru dre‐
narea apei.
Alimentele pot împiedica
scurgerea apei în colec‐
tor.
Asiguraţi-vă că alimentele nu
ating peretele din spate.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei Puneţi tubul de drenare a
rezultate din topire nu es‐ apei rezultate din topire în
te conectat la tăviţa de
tăviţa de evaporare.
evaporare situată pe
compresor.
Temperatura din aparat
este prea mică/prea mare.
Regulatorul de tempera‐
tură nu este setat corect.
Setaţi o temperatură mai
mare/mai mică.
Uşa nu este închisă co‐
rect.
Consultaţi secţiunea „Închi‐
derea uşii”.
Temperatura alimentelor
este prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimente‐
lor să scadă până la tempe‐
ratura camerei înainte de
stocare.
Sunt conservate prea
multe alimente în acelaşi
timp.
Introduceţi mai puţine ali‐
mente în acelaşi timp.
ROMÂNA
Problemă
Cauză posibilă
27
Soluţie
Grosimea stratului de
Decongelaţi aparatul.
gheaţă este mai mare de
4-5 mm.
Uşa a fost deschisă prea
des.
Deschideţi uşa doar dacă
este necesar.
Aerul rece nu circulă în
aparat.
Asiguraţi circulaţia aerului re‐
ce prin aparat.
Dacă soluţia indicată nu
conduce la rezultatul dorit,
contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
7.2 Înlocuirea becului
Aparatul este echipat cu o
sursă de lumină interioară
de tip LED cu o durată mare
de funcţionare.
ATENŢIE!
Scoateţi ştecherul din priză.
1. Scoateţi şurubul din capacul becului.
2. Scoateţi capacul becului (consultaţi
desenul).
3. Înlocuiţi becul uzat cu un bec de
aceeaşi putere şi formă, care a fost
conceput special pentru utilizarea în
aparatele electrocasnice. Puterea
maximă este marcată pe capacul
becului.
4. Puneţi la loc capacul becului.
5. Strângeţi şurubul de la capacul
becului.
6. Introduceţi ştecherul în priză.
7. Deschideţi uşa.
Verificaţi dacă becul se aprinde.
7.3 Închiderea uşii
1. Curăţaţi garniturile uşii.
2. Dacă este nevoie, reglaţi uşa.
Consultaţi instrucţiunile de montare.
3. Dacă este nevoie, înlocuiţi garniturile
defecte ale uşii. Contactaţi Centrul de
service autorizat.
8. INSTALAREA
8.1 Amplasarea
Pentru instalare, consultaţi
instrucţiunile de montare.
Pentru a asigura performante optime,
instalaţi aparatul departe de surse de
căldură, precum calorifere, boilere,
lumină solară directă etc. Aerul trebuie
să poată circula uşor în spatele
aparatului.
8.2 Poziţionarea
Instalaţi aparatul la interior într-un loc
uscat şi bine ventilat în care temperatura
ambiantă corespunde cu clasa de climă
indicată pe plăcuţa cu datele tehnice ale
aparatului.
28
www.electrolux.com
•
Clasa
de
climă
Temperatura mediului am‐
biant
SN
între +10°C şi +32°C
N
între +16°C şi +32°C
ST
între +16°C şi +38°C
T
între +16°C şi +43°C
Unele probleme funcţionale
pot să apară la anumite
tipuri de modele când
acestea sunt utilizate în
afara gamei respective.
Funcţionarea corectă poate
fi garantată doar în cadrul
gamei specificate de valori
pentru temperatură. Dacă
aveţi nelămuriri cu privire la
locul de instalare a
aparatului, vă rugăm să
apelaţi la vânzător, la
serviciul nostru de asistenţă
pentru clienţi sau la cel mai
apropiat Centru de service
autorizat.
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului
electric este prevăzut cu un contact în
acest scop. Dacă priza din locuinţă nu
este împământată, conectaţi aparatul
la o împământare separată, în
conformitate cu reglementările în
vigoare, după ce aţi consultat un
electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri
de siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
8.4 Cerinţe privind aerisirea
Circulaţia aerului în spatele aparatului
trebuie să fie suficientă.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
8.3 Conexiunea la reţeaua
electrică
•
Înainte de a conecta aparatul,
asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa
indicate pe plăcuţa cu datele tehnice
corespund cu sursa de alimentare a
locuinţei.
ATENŢIE!
Pentru instalare, consultaţi
instrucţiunile de montare.
9. ZGOMOTE
În timpul utilizării normale se aud unele sunete (compresorul, circulaţia agentului de
răcire).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
ROMÂNA
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
SSSRRR!
BRRR!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
10. DATE TEHNICE
10.1 Date tehnice
Dimensiunile spaţiului pentru încor‐
porare
Înălţime
mm
1850
Lăţime
mm
560
CLICK!
BRRR!
CRACK!
29
30
www.electrolux.com
Adâncime
mm
560
Perioada de atingere a condiţiilor
normale de funcţionare
Ore
19
Tensiune
Volţi
230-240
Frecvenţă
Hz
50
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu date tehnice, aflată pe partea
exterioară sau interioară a aparatului şi
pe eticheta energetică.
11. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
СРПСКИ
31
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..................................................................31
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................33
3. РУКОВАЊЕ..................................................................................................... 35
4. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 36
5. КОРИСНИ САВЕТИ.........................................................................................37
6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................39
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 41
8. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................... 43
9. БУКА.................................................................................................................44
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 45
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
32
www.electrolux.com
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
Овај уређај је намењен за коришћење у
домаћинствима и сличним окружењима, као што
су:
– куће на фармама; кухиње за особље у
продавницама, канцеларијама и другим радним
окружењима;
– клијенти у хотелима, мотелима, пансионима и
другим окружењима стационарног типа.
Отвори за вентилацију, у кућишту уређаја или у
простору за уградњу, не смеју да буду заклоњени.
Немојте да користите механичке уређаје нити
друга средства за убрзавање процеса
одмрзавања, осим оних које је произвођач
препоручио.
Немојте оштетити кружни ток за хлађење.
Не користите електричне уређаје унутар одељка за
складидштење хране, осим ако су они оног типа
који је препоручен од стране произвођача.
СРПСКИ
•
•
•
•
33
Немојте користити млаз воде или пару за чишћење
уређаја.
Уређај чистите влажном меком крпом. У ту сврху
користите само неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе, абразивне
подлоге за чишћење, раствараче или металне
предмете.
Немојте одлагати експлозивне супстанце као што
су аеросол лименке са запаљивим горивом у овом
уређају.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталација
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу и
завртње за транспорт.
Немојте да монтирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Проверите да ли ваздух може да
циркулише око уређаја.
При првој инсталацији или након
промене смера отварања врата
сачекајте најмање 4 сата пре
укључивања уређаја на извор
напајања. Ово ће омогућити да се
уље слије назад у компресор.
Пре обављања било каквих радњи
на уређају (нпр. промене смера
отварања врата), исључите уређај
извлачењем утикача из мрежне
утичнице.
•
•
•
•
•
Не монтирајте уређај близу
радијатора, штедњака, рерни или
плоча за кување.
Не монтирајте уређај на местима
која су изложена директној сунчевој
светлости.
Не монтирајте уређај на местима
која су сувише влажна или сувише
хладна, као што су дозидане
просторије, гараже и вински
подруми.
Када померате уређај, подигните
предњу ивицу да се не би изгребао
под.
Уређај садржи кесицу средства за
упијање влаге. То није играчка. То
није храна. Ову врећицу одмах
баците у смеће.
2.2 Струјни прикључак
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
струјног удара.
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
34
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на
ударце.
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Проверите да нисте оштетили
електричне компоненте (нпр.
главно напајање, кабл за напајање,
компресор). Обратите се
овлашћеном сервисном центру или
електричару ради замене
електричних компоненти.
Мрежни кабл мора да остане испод
нивоа мрежног утикача.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Немојте да вучете мрежни кабл да
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања, опекотина
или струјног удара или
пожара.
•
•
•
•
•
•
Не мењајте спецификацију овог
уређаја.
Не стављајте електричне уређаје
(нпр. за прављење сладоледа) у
овај уређај уколико произвођач није
навео да је то дозвољено.
Будите пажљиви да не бисте
оштетили кружни ток за хлађење.
Он садржи изобутан (R600a),
природни гас са високим нивоом
компатибилности са животном
средином. Овај гас је запаљив.
Уколико се оштети кружни ток за
хлађење, уверите се да у
просторији нема пламена нити
извора паљења. Проветрите
просторију.
Врели предмети не смеју да дођу у
додир са уређајем.
Немојте да стављате безалкохолна
пића у одељак замрзивача. Ово ће
да створи притисак на одељак за
пића.
•
•
•
•
•
•
Не стављајте запаљиве гасове ни
течности у уређај.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар, поред
или на уређај.
Не додирујте компресор нити
кондензатор. Врели су.
Не померајте и не додирујте
предмете из одељка замрзивача
уколико су вам руке имало влажне.
Немојте поново да замрзавате
храну која је одмрзнута.
Придржавајте се упутстава о
чувању на паковању замрзнуте
хране.
2.4 Унурашња лампица
•
Тип лампице који се користи за овај
уређај није погодна за
осветљавање просторије у
домаћинству.
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.
•
•
•
Пре чишћења искључите уређај и
извуците утикач из зидне утичнице.
Овај уређај садржи угљоводонике у
јединици за хлађење. Само
квалификована особа може да
обавља одржавање и пуњење ове
јединице.
Редовно проверавајте отвор
уређаја и, уколико је потребно,
очистите га. Уколико је овај отвор
запушен, отопљена вода ће се
скупљати на дну уређаја.
2.6 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.
•
•
Одвојте кабл за напајање уређаја
од мрежног напајања.
Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.
СРПСКИ
•
•
•
Уклоните врата да бисте спречили
да се деца и кућни љубимци
затворе унутар уређаја.
Струјно коло фрижидера и
изолациони материјали овог
уређаја не оштећују озон.
Изолациона пена садржи запаљиве
гасове. Обратите се општинским
•
3. РУКОВАЊЕ
3.1 Укључивање
1. Прикључите утикач у зидну
утичницу.
2. Окрените регулатор температуре у
смеру кретања казаљки на сату на
средње подешавање.
3.2 Искључивање функције
Да бисте искључили уређај, поставите
регулатор температуре у положај „О“.
3.3 Регулисање температуре
Температура се регулише аутоматски.
1. Окрените регулатор температуре
према нижем подешавању како
бисте постигли минималну
хладноћу.
2. Окрените регулатор температуре
према вишем подешавању како
бисте постигли максималну
хладноћу.
Средња вредност
температуре је обично
најподеснија.
Ипак, потребно је
одабрати тачно
подешавање имајући у
виду да температура
унутар уређаја зависи од:
• собне температуре,
• учесталости отварања
врата,
• количине хране у њему,
• места на којем уређај
стоји.
35
органима да бисте сазнали како да
правилно одложите уређај у отпад.
Немојте да оштетите део за
хлађење који је близу грејног тела.
ОПРЕЗ
Уколико је собна
температура висока или је
уређај сасвим пун, а
температура уређаја је
подешена на најнижу,
уређај може непрекидно да
ради и да проузрокује
формирање леда на
задњем зиду уређаја. У
том случају регулатор
температуре мора да се
подеси на вишу
температуру како би се
омогућило аутоматско
одмрзавање уређаја и
смањила његова
потрошња електричне
енергије.
36
www.electrolux.com
4. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
4.1 Чишћење унутрашњости
4.3 Покретне полице
Зидови фрижидера су опремљени са
неколико вођица тако да се полице
могу подешавати према жељи.
Пре прве употребе уређаја,
унутрашњост и све унутрашње
додатке треба опрати млаком водом и
неким неутралним детерџентом да би
се уклонио карактеристичан мирис
потпуно новог производа, а затим га
добро осушити.
ОПРЕЗ
Немојте користити
детерџенте, абразивна
средства, хлор нити
средства за чишћење на
бази уља.
Немојте да померате
стаклену полицу изнад
фиоке за поврће да не
бисте пореметили
правилно струјање
ваздуха.
4.2 Постављање полица на
вратима
4.4 Замрзавање свеже хране
Да би се паковања хране различитих
величина могла ставити у полице на
вратима, оне могу да се поставе на
различитим висинама.
Одељак замрзивача је погодан за
замрзавање свеже хране и за дуго
чување смрзнуте и дубоко смрзнуте
хране.
1. Постепено вуците полицу у правцу
стрелица док се не ослободи.
2. Поново је поставите, по потреби.
Приликом замрзавања свеже хране
није неопходно померати регулатор
температуре из средњег положаја.
Ипак, ради бржег замрзавања
окрените регулатор температуре ка
вишим подеоцима да би се достигао
највиши степен хладноће.
У овим условима,
температура у одељку
фрижидера може да падне
испод 0 °C. Уколико се то
деси, вратите регулатор
температуре на топлије
подешавање.
Овај модел је опремљен кутијом за
складиштење променљиве
величине која може да се помера
са стране.
Поставите свежу храну коју желите да
замрзнете у преграду на врху.
Максимална количина хране која може
да се замрзне за 24 сата наведена је
на плочици са техничким
карактеристикама, на налепници која
се налази у унутрашњости уређаја.
СРПСКИ
Процес замрзавања траје 24 сата:
током тог периода немојте стављати у
уређај другу храну коју желите да
замрзнете.
4.5 Смештање смрзнуте
хране
Када први пут укључујете уређај или
га укључујете након одређеног
периода током којег га нисте
користили, подесите вишу
температуру и пустите га да ради тако
најмање два сата пре стављања
намирница у одељак.
Ако дође до случајног
одмрзавања, на пример
приликом нестанка струје,
уколико струје није било
дуже него што је
прописано у графикону са
техничким
карактеристикама, у делу
„време пораста
температуре“, одмрзнута
храна мора брзо да се
конзумира или да се одмах
припреми а затим поново
замрзне (након што се
охлади).
37
4.6 Отапање
Пре конзумирања, дубоко замрзнуте
или замрзтнуте намирнице можете
одмрзнути у комори фрижидера или
на собној температури, зависно од
тога колико времена имате на
располагању за то.
Мање комаде хране можете чак да
кувате док су још замрзнути, одмах
након вађења из замрзивача: у том
случају, кување ће дуже да траје.
4.7 Прављење коцкица леда
Овај уређај има један или више калупа
за прављење коцкица леда.
Немојте да користите
металне инструменте за
вађење калупа из
замрзивача.
1. Напуните калупе водом
2. Ставите калуп у одељак
фрижидера.
5. КОРИСНИ САВЕТИ
5.1 Нормални радни звукови
5.2 Савети за уштеду струје
Следећи звукови су нормални за
време рада уређаја:
•
•
•
•
•
Слабо клокотање и жуборење са
звуком намотавања када се
упумпава средство за хлађење.
Завијајући и пулсирајући звук из
компресора када се упумпава
средство за хлађење.
Изненадни прасак из унутрашњости
уређаја проузрокован термичким
ширењем (природна и безопасна
физичка појава).
Слабо шкљоцање из регулатора
температуре када се компресор
укључи или искључи.
•
Немојте често отварати врата нити
их остављати отворена дуже него
што је потребно.
Уколико је собна температура
висока, при чему је регулатор
температуре постављен на ниску
температуру а уређај је у
потпуности напуњен намирницама,
може да се деси да компресор ради
без прекида, стварајући иње или
лед на испаривачу. Уколико се то
догоди, окрените регулатор
температуре ка топлијем
подешавању како бисте омогућили
аутоматско одлеђивање
фрижидера и смањили потрошњу
струје.
38
www.electrolux.com
5.3 Савети за чување свеже
хране у фрижидеру
•
Да бисте обезбедили најбоље
перформансе:
•
•
•
•
у фрижидер немојте да стављате
топлу храну нити течности које
испаравају
храну поклопите или умотајте у
кесу, нарочито ако има јак мирис
намирнице стављајте тако да
ваздух може слободно да струји око
њих
•
•
5.4 Савети за чување хране у
фрижидеру
Корисни савети:
•
•
•
•
•
Месо (све врсте): умотајте га у
одговарајуће паковање и поставите
на стаклену полицу изнад фиоке за
поврће. Месо чувајте најдуже 1-2
дана.
Кувана храна, хладна јела: покријте
и оставите на било којој полици.
Воће и поврће: добро оперите и
оставите у посебној фиоци. Банане,
кромпир, црни и бели лук не смеју
се држати у фрижидеру уколико
нису запаковани.
Маслац и сир: оставите у посебној
посуди која се херметички затвара
или замотајте у алуминијумску
фолију или пластичну врећицу како
би ове намирнице што мање биле
изложене ваздуху.
Боце: затворите поклопцем и
оставите на полици у вратима или
(ако постоји) на полици за боце.
5.5 Савети за замрзавање
хране
Ево неколико важних савета који ће
вам помоћи да максимално
искористите процес замрзавања:
•
•
максимална количина хране коју
можете замрзнути у току 24 часа
дата је на плочици с техничким
карактеристикама;
замрзавање траје 24 сата и током
њега не треба додавати намирнице
које треба да се замрзну;
•
•
•
замрзните само најквалитетније,
свеже и темељно опране
намирнице;
храну припремајте у малим
порцијама како бисте могли да је
брзо и у потпуности замрзнете и да
бисте касније могли да одмрзнете
само оне количине које су вам
потребне;
намирнице умотајте у
алуминијумску фолију или
пластичне кесе и постарајте се да
ова амблажа буде херметична;
не дозволите да свежа, несмрзнута
храна дође у додир са већ
смрзнутим намирницама, како
бисте избегли пораст температуре
смрзнуте хране;
посне намирнице могу се боље и
дуже чувати од масне хране; со
скраћује век чувања намирница;
коцкице леда, ако се конзумирају
одмах након вађења из одељка за
замрзавање, могу да проузрокују
промрзлине на кожи;
препоручује се да на сваком
појединачном паковању залепите
етикету с датумом замрзавања како
бисте могли да водите рачуна о
времену њиховог чувања.
5.6 Савети у вези с чувањем
смрзнуте хране
Да бисте остварили најбоље могуће
перформансе овог уређаја, требало би
да:
•
•
•
•
•
проверите да ли су комерцијално
замрзнуте намирнице биле
адекватно ускладиштене у
малопродајном објекту;
постарате се да смрзнуте
намирнице за што је могуће краће
време пренесете од продавнице до
замрзивача;
не отварате често врата уређаја
нити их остављате отворена дуже
него што је то непходно;
када се једном одмрзне, храна се
брзо квари и не сме се поново
замрзавати;
немојте прекорачити време
складиштења које је прописао
произвођач намирница;
СРПСКИ
39
6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Општа упозорења
ОПРЕЗ
Искључите уређај са
електричне мреже пре
вршења било каквих
радњи из домена
одржавања.
Овај уређај садржи
угљоводонике у расхладној
јединици, стога одржавање
и допуњавање морају да
врше овлашћени
техничари.
Прибор и делови уређаја
нису погодни за прање у
машини за прање посуђа.
6.2 Периодично чишћење
ОПРЕЗ
Немојте да вучете,
померате или оштећујете
цеви и/или каблове унутар
уређаја.
ОПРЕЗ
Пазите да не оштетите
расхладни систем.
ОПРЕЗ
Када померате уређај,
подигните предњу ивицу
да се не би изгребао под.
Уређај треба редовно чистити:
1. Очистите унутрашњост и приборе
топлом водом и неким неутралним
детерџентом.
2. Редовно проверавајте заптивке
врата и водите рачуна да остану
чисте и да на њима нема отпадака.
3. Исперите и добро осушите.
4. Ако је омогућен приступ
кондензатору и компресору са
задње стране уређаја, очистите их
помоћу четке.
На тај начин ћете побољшати рад
уређаја и смањити потрошњу
електричне енергије.
6.3 Одмрзавање фрижидера
Лед се аутоматски уклања из
испаривача коморе фрижидера увек
када се компресор мотора заустави
током нормалне употребе. Одмрзнута
вода истиче кроз цев у посебну посуду
изнад компресора мотора у задњем
делу уређаја, одакле испарава.
Отвор за истицање одмрзнуте воде,
смештен у средини канала у одељку
фрижидера, треба редовно чистити
како би се спречило преливање и
капање воде по храни смештеној у
фрижидеру.
40
www.electrolux.com
6.4 Одмрзавање замрзивача
ОПРЕЗ
Никада немојте користити
оштре металне предмете
за стругање леда са
испаривача, јер бисте
могли да га оштетите.
Немојте да користите
механичке уређаје нити
вештачка средства за
убрзавање процеса
одмрзавања осим оних
које је произвођач
препоручио. Повишена
температура на којој се
залеђена храна држи
током одмрзавања
замрзивача може да
скрати њен рок трајања.
Приближно 12 сати пре
одлеђивања подесите
нижу температуру како би
се сакупила довољна
резервна хладноћа за
случај прекида рада
уређаја.
Извесна количина леда ће се увек
створити на полицама замрзивача и
око горњег одељка.
Одледите замрзивач када слој леда
достигне дебљину од око 3-5 мм.
1. Искључите уређај или извуците
утикач из зидне утичнице.
2. Извадите све намирнице, умотајте
их у више слојева новинског
папира и ставите их на хладно
место.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте додиривати
веома замрзнуту храну
влажним рукама. Ваше
руке могу да се
замрзну и залепе за
храну.
3. Оставите врата отворена и
убаците пластични стругач у
одговарајуће лежиште у средини
доњег дела, стављајући испод
њега неку посуду за сакупљање
одлеђене воде.
Да бисте убрзали процес
одмрзавања, ставите лонац топле
воде у одељак замрзивача. Осим
тога, уклоните комаде леда који
отпадају пре завршетка
одмрзавања.
4. Када се лед отопи, добро осушите
унутрашњост и чувајте стругач за
будућу употребу.
5. Укључите уређај.
Сачекајте најмање 3 сата пре него
што вратите храну натраг у одељак
замрзивача.
6.5 Периоди када се уређај не
користи
Када се уређај не користи дуже време,
предузмите следеће мере
предострожности:
1. Искључите апарат из струје.
2. Извадите сву храну.
3. Одмрзните (ако је неопходно) и
очистите уређај и сав прибор.
4. Очистите уређај и сав прибор.
5. Оставите врата отворена како
бисте спречили настајање
непријатних мириса.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ако желите да уређај
остане укључен, замолите
некога да га повремено
проверава како би се
спречило кварење хране у
њему у случају прекида
напајања.
СРПСКИ
41
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Уређај не ради.
Уређај је искључен.
Укључите уређај.
Утикач кабла за напаја‐ Правилно утакните утикач
ње није правилно утак‐ у зидну утичницу.
нут у зидну утичницу.
Нема напона у зидној
утичници.
Прикључите неки други
електрични уређај у ту зид‐
ну утичницу. Обратите се
квалификованом елек‐
тричару.
Уређај је бучан.
Уређај није правилно
постављен.
Проверите да ли уређај
стоји стабилно.
Сијалица не ради.
Сијалица је у режиму
приправности.
Затворите и отворите вра‐
та.
Сијалица је неисправ‐
на.
Погледајте одељак „Заме‐
на сијалице“.
Компресор ради без пре‐ Температура је погреш‐ Погледајте одељак „Рад“.
кида.
но подешена.
Накупило се превише
иња и леда.
Истовремено је сме‐
штено много прехрам‐
бених производа.
Сачекајте неколико сати и
затим поново проверите
температуру.
Собна температура је
превисока.
Погледајте графикон кли‐
матских класа на плочици
са техничким карактери‐
стикама.
Прехрамбени произво‐
ди које сте ставили у
уређај су превише то‐
пли.
Оставите прехрамбене
производе да се охладе на
собној температури, пре
него што их ставите у уре‐
ђај.
Врата нису правилно
затворена.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
Врата нису правилно
затворена или је запти‐
вач деформисан/
прљав.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
42
www.electrolux.com
Проблем
Могући узрок
Решење
Чеп за испуштање воде Поставите чеп за испушта‐
није правилно постав‐
ње воде на правилан
љен.
начин.
Прехрамбени произво‐
ди нису правилно упа‐
ковани.
Боље упакујте прехрамбе‐
не производе.
Температура је погреш‐ Погледајте одељак „Рад“.
но подешена.
Вода се прелива на зад‐
њу плочу фрижидера.
Током процеса аутомат‐ Тако треба да буде.
сог одлеђивања топи се
иње на задњој плочи.
Вода се задржава у фри‐ Одвод за воду је зачеп‐ Очистите одводну цев за
жидеру.
љен.
воду.
Прехрамбени произво‐
ди спречавају да вода
отиче у посуду за при‐
купљање воде.
Пазите да прехрамбени
производи не додирују зад‐
њу плочу.
Вода се задржава на по‐
ду.
Одвод за одмрзнуту во‐ Поставите одвод за одмрз‐
ду није повезан са посу‐ нуту воду у посуду за испа‐
дом за испаравање из‐ равање.
над компресора.
Температура у уређају је
превише ниска/висока.
Регулатор температуре Подесите вишу/нижу тем‐
није правилно подешен. пературу.
Врата нису правилно
затворена.
Погледајте одељак „Затва‐
рање врата“.
Температура прехрам‐ Сачекајте да температура
бених производа је пре‐ прехрамбених производа
висока.
опадне на собну темпера‐
туру пре смештања у фри‐
жидер.
Истовремено је сме‐
Истовремено смештајте
штено много прехрам‐
мањи број прехрамбених
бених производа у фри‐ производа.
жидер.
Дебљина леда је већа
од 4–5 мм.
Одмрзните уређај.
Врата су често отвара‐
на.
Отворите врата само ако је
неопходно.
Нема циркулације хлад‐ Постарајте се да у уређају
ног ваздуха у уређају.
постоји циркулација хлад‐
ног ваздуха.
СРПСКИ
Ако ови савети не дају
жељене резултате,
обратите се најближем
овлашћеном сервису.
7.2 Замена лампице
Уређај је опремљен
унутрашњом LED
лампицом чији је радни век
дугачак.
ОПРЕЗ
Извуците уређај из струје
тако што ћете извући
утикач из утичнице.
1. Уклоните завртањ са поклопца
сијалице.
2. Скините поклопац лампице
(погледајте илустрацију).
7.3 Затварање врата
1. Очистите заптиваче на вратима.
2. Ако је потребно, подесите врата.
Погледајте одељак са упутствима
за монтажу.
3. Ако је потребно, замените
оштећене заптивке на вратима.
Обратите се овлашћеном
сервисном центру.
8. ИНСТАЛАЦИЈА
8.1 Локација
Ради инсталације,
погледајте одељак са
упутствима за склапање.
За постизање најбољих резултата,
поставите уређај далеко од извора
топлоте као што су радијатори,
бојлери, директни сунчеви зраци, итд.
Осигурајте слободну циркулацију
ваздуха око задњег дела уређаја.
8.2 Постављање
Овај уређај монтирајте на сувом,
добро проветреном затвореном
простору, на којем температура
просторије одговара климатској класи
означеној на плочици са техничким
карактеристикама уређаја:
43
3. Замените стару сијалицу новом
сијалицом истог облика и снаге
која је намењена за употребу у
уређајима за домаћинство.
Максимална снага је наведена на
масци сијалице.
4. Вратите поклопац лампице.
5. Затегните поклопац лампице
завртњем.
6. Утакните утикач у утичницу.
7. Отворите врата.
Проверите да ли се светло пали.
Класа
климе
Температура просторије
SN
+10°C дo + 32°C
N
+16°C дo + 32°C
ST
+16°C дo + 38°C
T
+16°C дo + 43°C
44
www.electrolux.com
Могу се јавити одређени
проблеми у раду уређаја
код неких модела када
уређај ради изван
наведеног опсега.
Правилан рад се може
гарантовати искључиво у
оквиру наведеног
температурног опсега. У
случају било какве сумње у
вези са монтирањем
уређаја, обратите се
продавцу, нашем
корисничком сервису или
најближем овлашћеном
сервисном центру.
•
•
консултације с квалификованим
електричарем.
Произвођач одбацује сваку
одговорност у случају
непоштовања горе наведене мере
опреза.
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
8.4 Захтеви за проветравање
Иза уређаја мора да има довољно
струјања ваздуха.
min.
200 cm2
5 cm
8.3 Прикључивање струје
•
•
Пре прикључења уређаја проверите
да ли напон и фреквенција струје
који су приказавни на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају вредностима ваше кућне
електричне мреже.
Уређај мора да буде уземљен. У
ове сврхе обезбеђен је кабл за
напајање електричном енергијом са
контактом. Ако утичница
електричне мреже у вашем дому
није уземљена, уређај прикључите
на засебно уземљење у складу с
важећим прописима и уз
min.
200 cm2
ОПРЕЗ
Ради инсталације,
погледајте одељак са
упутствима за монтажу.
9. БУКА
Чују се неки звуци током нормалне употребе (компресор, циркулација расхладне
течности).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
СРПСКИ
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
SSSRRR!
BRRR!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
10.1 Технички подаци
Димензије шупљине за уградњу
Висина
мм
1850
Ширина
мм
560
Дубина
мм
560
CLICK!
BRRR!
CRACK!
45
46
www.electrolux.com
Време пораста температуре
Сати
19
Напон
волти
230-240
Фреквенција
Hz
50
Техничке информације се налазе на
плочици са техничким
карактеристикама са спољне или
унутрашње стране уређаја и на ознаци
енергетског разреда.
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
SLOVENŠČINA
47
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE.......................................................................... 47
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 49
3. DELOVANJE.................................................................................................... 50
4. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................51
5. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 52
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 53
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 55
8. NAMESTITEV...................................................................................................57
9. ZVOKI............................................................................................................... 58
10. TEHNIČNI PODATKI...................................................................................... 60
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
48
www.electrolux.com
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo
prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih
okoljih.
Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali vgradni
konstrukciji naj ne bodo ovirane.
Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih priprav ali
drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec.
Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
V predelkih za shranjevanje hrane v napravi ne
uporabljajte električnih priprav, razen tistih, ki jih
priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte
samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne
SLOVENŠČINA
•
•
49
uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže
z aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo in
transportne vijake.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Poskrbite, da bo zrak lahko krožil
okrog naprave.
Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi
strani odpiranja vrat počakajte vsaj
štiri ure, preden napravo priključite na
napajanje. To pa zato, da olje steče
nazaj v kompresor.
Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz
vtičnice.
Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
Naprave ne postavljajte na mesto,
kjer je izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
Naprave ne postavljajte v prevlažne
ali premrzle prostore, kot so prizidki,
garaže ali vinske kleti.
Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
Naprava vsebuje vrečko s sušilom. To
ni igrača. To ni hrana. Takoj jo
zavrzite.
2.2 Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
vtičnico, odporno proti udarcem.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča,
priključnega kabla, kompresorja). Za
zamenjavo električnih sestavnih delov
se obrnite na pooblaščeni servisni
center ali električarja.
Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin, električnega udara
ali požara.
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
50
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
Pazite, da ne poškodujete hladilnega
krogotoka. Vsebuje izobutan (R600a),
zemeljski plin z visoko stopnjo
okoljske neoporečnosti. Ta plin je
vnetljiv.
Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja
in virov vžiga. Prostor prezračite.
Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na
vsebnik pijač.
V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja. Vroča sta.
Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte
predmetov iz zamrzovalnika.
Odtajane hrane ne zamrzujte
ponovno.
Upoštevajte navodila za shranjevanje
na embalaži zamrznjene hrane.
2.4 Notranja lučka
•
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
V napravi redno preverjajte odtok
vode in ga po potrebi očistite. Če je
odtok zamašen, se odtajana voda
nabira na dnu naprave.
2.6 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi,
ni primerna za osvetlitev prostora.
2.5 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
3. DELOVANJE
3.1 Vklop
3.3 Nastavitev temperature
1. Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
2. Regulator temperature obrnite v
smeri urinega kazalca na srednjo
nastavitev.
Temperatura se samodejno prilagaja.
3.2 Izklop
Za izklop naprave obrnite regulator
temperature v položaj »O«.
1. Za dosego najšibkejše ohlajenosti
obrnite regulator temperature proti
nižji nastavitvi.
2. Za dosego najmočnejše ohlajenosti
obrnite regulator temperature proti
višji nastavitvi.
SLOVENŠČINA
Običajno je najprimernejša
srednja nastavitev.
Vendar pa je treba točno
nastavitev izbrati ob
upoštevanju, da je
temperatura v napravi
odvisna od:
• temperature v prostoru,
• pogostosti odpiranja vrat,
• količine shranjenih živil,
• prostora, kjer se naprava
nahaja.
51
POZOR!
Če je temperatura okolja
visoka ali je naprava povsem
napolnjena in nastavljena na
najnižjo temperaturo, lahko
neprestano deluje, zaradi
česar na zadnji steni nastaja
ivje. V tem primeru mora biti
regulator nastavljen na višjo
temperaturo, da je
omogočeno samodejno
odtaljevanje in s tem
zmanjšanje porabe energije.
4. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
4.1 Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti
z mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
POZOR!
Ne uporabljajte čistilnih
sredstev, grobih praškov,
klora ali oljnih čistil, ker
poškodujejo površino.
4.2 Nameščanje vratnih polic
Da bi lahko shranili zavitke hrane
različnih velikosti, so lahko vratne police
nameščene na različnih višinah.
Ta model je opremljen s premikajočo
posodo za shranjevanje, ki jo lahko
premikate z ene strani na drugo.
4.3 Premične police
Stene hladilnika so opremljene s
številnimi vodili, da so lahko police
postavljene tako, kot želite.
1. Postopoma vlecite police v smeri
puščic, dokler jih ne odstranite.
2. Prestavite na želeno mesto.
Ne premikajte steklene
police nad predalom za
zelenjavo, da zagotovite
pravilno kroženje zraka.
52
www.electrolux.com
4.4 Zamrzovanje svežih živil
V primeru nenamernega
odtajanja, npr. da je izpad
električnega toka daljši od
vrednosti, navedene v
razpredelnici tehničnih
podatkov pod »Čas
naraščanja temperature«,
morate odtajana živila
porabiti hitro ali takoj skuhati
in ponovno zamrzniti.
Zamrzovalnik je primeren za
zamrzovanje svežih živil ter dolgotrajno
shranjevanje zamrznjenih in globoko
zamrznjenih živil.
Če želite zamrzniti sveža živila, srednje
nastavitve ni treba spremeniti.
Vendar pa za hitrejše zamrzovanje
obrnite regulator temperature proti višji
nastavitvi, da dosežete najmočnejšo
ohlajenost.
V tem primeru lahko
temperatura v hladilniku
pade pod 0 °C. Če pride do
tega, ponastavite regulator
temperature na višjo
nastavitev.
Sveža živila, ki jih želite zamrzniti,
položite v vrhnji predal.
Največja količina živil, ki jo lahko
zamrznete v 24 urah, je navedena na
ploščici za tehnične navedbe, oznaki v
notranjosti naprave.
4.6 Odmrzovanje
Globoko zamrznjena ali zamrznjena
živila lahko pred uporabo odmrznete v
hladilniku ali pri sobni temperaturi,
odvisno od razpoložljivega časa.
Majhne kose lahko začnete pripravljati še
zamrznjene, neposredno iz
zamrzovalnika: v tem primeru bo priprava
hrane trajale dlje.
4.7 Priprava ledenih kock
Ta naprava je opremljena z eno ali več
posodicami za pripravo ledenih kock.
Postopek zamrzovanja traja 24 ur: v tem
času ne dodajajte drugih živil za
zamrzovanje.
4.5 Shranjevanje zamrznjenih
živil
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj naprava vsaj dve uri
deluje pri najvišji nastavitvi, preden vanjo
položite živila.
Za odstranjevanje posodic iz
zamrzovalnika ne
uporabljajte kovinskih
predmetov.
1. Posodice napolnite z vodo.
2. Posodice za pripravo ledenih kock
postavite v zamrzovalnik.
5. NAMIGI IN NASVETI
5.1 Običajni zvoki delovanja
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
•
•
•
Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok
tuljav.
Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok
kompresorja.
Nenadno pokanje iz notranjosti
naprave zaradi toplotnega raztezanja
(naraven in nenevaren fizikalni pojav).
•
Pri vklopu ali izklopu kompresorja je
slišen blag klikajoč zvok regulatorja
temperature.
5.2 Nasveti za varčevanje z
energijo
•
•
Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je treba.
Če je temperatura okolja visoka in je
regulator temperature nastavljen na
nizko temperaturo ter je naprava
povsem napolnjena, lahko kompresor
neprestano deluje, zaradi česar se na
SLOVENŠČINA
izparilniku nabere ivje ali led. V tem
primeru nastavite regulator
temperature na višjo temperaturo, da
omogočite samodejno odtaljevanje in
prihranek pri porabi energije.
5.3 Namigi za hlajenje svežih
živil
Za najboljšo učinkovitost:
•
•
•
v hladilniku ne shranjujte toplih živil ali
hlapljivih tekočin,
živila pokrijte ali zavijte, še posebej,
če imajo močan vonj,
živila shranite tako, da bo okoli njih
lahko prosto krožil zrak.
•
•
•
•
•
•
5.4 Namigi za hlajenje
Uporabni nasveti:
•
•
•
•
•
Meso (vse vrste): zavijte v primerno
embalažo in postavite na stekleno
polico nad predalom za zelenjavo.
Meso shranjujte največ 1-2 dni.
Pripravljene jedi, hladne jedi: pokrijte
in postavite na poljubno polico.
Sadje in zelenjava: temeljito očistite in
položite v poseben predal.
Nepakiranih banan, krompirja, čebule
in česna ne smete hraniti v hladilniku.
Maslo in siri: položite v posebno
nepropustno posodo ali zavijte v
aluminijasto folijo ali polietilensko
vrečko, da izločite čim več zraka.
Steklenice: zaprite s pokrovčki in
položite na vratno polico za steklenice
ali (če je na voljo) na držalu za
steklenice.
•
•
5.6 Namigi za shranjevanje
zamrznjenih živil
Za najboljšo učinkovitost naprave morate
narediti naslednje:
•
•
•
5.5 Namigi za zamrzovanje
•
Za najboljši izkoristek postopka
zamrzovanja je na voljo nekaj
pomembnih namigov:
•
•
Največja količina živil, ki jih lahko
zamrznete v 24 urah, je prikazana na
ploščici za tehnične navedbe.
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
53
Zamrzovanje traja 24 ur, v tem času
ne smete dodajati novih živil za
zamrzovanje.
Zamrzujte le kakovostna, sveža in
povsem očiščena živila.
Pripravite majhne porcije živil, da
bodo lahko hitro in povsem
zamrznjena ter da boste lahko
pozneje odtajali le želeno količino.
Živila zaščitite z aluminijasto folijo ali
polietilenom in se prepričajte, da so
zavitki nepredušno zaprti.
Sveža, nezmrznjena živila se ne
smejo dotikati že zamrznjenih živil, da
na ta način preprečite porast
temperature slednjih.
Nemastna živila lahko shranjujete
lažje in dalj časa od mastnih; sol
skrajša dobo shranjevanja živil.
Če kocke ledu uživate neposredno iz
zamrzovalnika, lahko povzročijo
ozebline.
Posamezne zavitke je priporočljivo
označiti z datumom zamrzovanja, da
imate pod nadzorom čas
shranjevanja.
prepričajte se, da je imel prodajalec
zamrznjena živila primerno shranjena,
poskrbite, da bodo zamrznjena živila
iz trgovine v zamrzovalnik prenesena
v najkrajšem možnem času,
vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je potrebno,
odtajana živila hitro izgubijo kakovost
in jih ne smete ponovno zamrzniti,
ne prekoračite obdobja zamrzovanja,
ki ga navede proizvajalec živil.
54
www.electrolux.com
6.1 Splošna opozorila
POZOR!
Pred vzdrževalnimi deli
izključite napravo.
Naprava ima v svoji hladilni
enoti ogljikovodike, zaradi
česar mora vzdrževanje in
polnjenje izvajati pooblaščen
serviser.
zadnji strani naprave nad kompresorjem,
kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino
za odtekanje odtajane vode na sredini
kanala hladilnega prostora in s tem
preprečite prelivanje in kapljanje vode po
živilih v notranjosti.
Dodatna oprema in deli
naprave niso primerni za
pomivanje v pomivalnem
stroju.
6.2 Redno čiščenje
POZOR!
Cevi in/ali kablov v omari ne
smete vleči, premikati ali jih
poškodovati.
POZOR!
Pazite, da ne poškodujete
hladilnega sistema.
POZOR!
Napravo pri premikanju
dvignite na sprednjem delu,
da ne opraskate tal.
Napravo morate redno čistiti:
6.4 Odtaljevanje zamrzovalnika
POZOR!
Za strganje ivja z izparilnika
nikoli ne uporabljajte ostrih
kovinskih pripomočkov, saj
ga lahko poškodujete. Za
pospeševanje odtaljevanja
ne uporabljajte mehanske
naprave ali umetnih
sredstev, ampak samo tista,
ki jih priporoča proizvajalec.
Dvig temperature
zamrznjenih živil lahko med
odtaljevanjem skrajša
njihovo varno dobo
shranjevanja.
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo
električne energije.
Na policah zamrzovalnika in okoli
zgornjega predala se vedno nabere
določena količina ivja.
6.3 Odtaljevanje hladilnika
Zamrzovalnik odtajajte, ko plast ivja
doseže debelino okoli 3-5 mm.
Med običajno uporabo se ob vsaki
zaustavitvi kompresorja ivje samodejno
odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru.
Odtajana voda odteka skozi odprtino za
odtekanje vode v posebno posodo na
Približno 12 ur pred
odtaljevanjem nastavite nižjo
temperaturo, da se nakopiči
zadostna zaloga hladu za
poznejšo prekinitev v
delovanju.
1. Izklopite napravo ali iztaknite
električni vtič iz vtičnice.
SLOVENŠČINA
2. Odstranite shranjena živila, ovijte jih
v več plasti časopisnega papirja in
postavite na hladno mesto.
OPOZORILO!
Zamrznjenih živil se ne
dotikajte z mokrimi
rokami. Roke lahko
primrznejo nanje.
3. Vrata pustite odprta in v utor spodaj
na sredini vstavite plastično strgalo
ter pod njega postavite posodo za
zbiranje odtajane vode.
Da bi postopek odtaljevanja
pospešili, postavite v zamrzovalnik
lonec tople vode. Poleg tega pred
končanim odtaljevanjem odstranite
kose ledu, ki se odlomijo.
55
4. Ko je odtaljevanje končano, temeljito
osušite notranjost in shranite strgalo
za naslednjič.
5. Vklopite napravo.
Počakajte vsaj tri ure, preden zložite
živila nazaj v zamrzovalnik.
6.5 Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Odtajajte (če je potrebno) in očistite
napravo ter vso opremo.
4. Očistite napravo ter vso opremo.
5. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
OPOZORILO!
Če želite napravo pustiti
vklopljeno, prosite nekoga,
da jo občasno preveri, da se
živila v njej v primeru izpada
električne energije ne bi
pokvarila.
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v Pravilno vtaknite vtič v vtični‐
vtičnico.
co.
Naprava je glasna.
Ni napetosti v vtičnici.
V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo.
Obrnite se na usposobljene‐
ga električarja.
Naprava ni pravilno pod‐
prta.
Preverite, ali je naprava sta‐
bilno na tleh.
56
www.electrolux.com
Težava
Možen vzrok
Luč ne sveti.
Luč je v stanju pripravlje‐ Zaprite in odprite vrata.
nosti.
Kompresor deluje nepreki‐
njeno.
Rešitev
Luč je okvarjena.
Oglejte si »Zamenjava žarni‐
ce«.
Temperatura je nepravil‐
no nastavljena.
Oglejte si »Delovanje«.
Hkrati je shranjenih veli‐
ko živil.
Počakajte nekaj ur in ponov‐
no preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru
je previsoka.
Oglejte si razpredelnico kli‐
matskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v na‐
pravo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohla‐
dijo na sobno temperaturo,
preden jih shranite.
Vrata niso pravilno zapr‐
ta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Nabralo se je preveč ivja in Vrata niso pravilno zaprta Oglejte si »Zapiranje vrat«.
ledu.
ali pa je poškodovano/
umazano tesnilo.
Čep za izpust vode ni
pravilno nameščen.
Pravilno namestite čep za iz‐
pust vode.
Živila niso pravilno zašči‐ Bolje zaščitite živila.
tena.
Temperatura je nepravil‐
no nastavljena.
Oglejte si »Delovanje«.
Po zadnji steni hladilnika
teče voda.
Med samodejnim odtalje‐ To je pravilno.
vanjem se na zadnji steni
taja led.
Voda teče v hladilnik.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Živila v napravi prepreču‐ Živila se ne smejo dotikati
jejo odtekanje vode v zbi‐ zadnje stene.
ralnik.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni Odvod odtajane vode name‐
priključen na izparilni pla‐ stite na izparilni pladenj.
denj nad kompresorjem.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni Nastavite višjo/nižjo tempe‐
pravilno nastavljen.
raturo.
Vrata niso pravilno zapr‐
ta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
SLOVENŠČINA
Težava
57
Možen vzrok
Rešitev
Temperatura živil je pre‐
visoka.
Živila naj se pred hrambo
ohladijo na sobno tempera‐
turo.
Hkrati je shranjenih veli‐
ko živil.
Hkrati imejte shranjenih manj
živil.
Ivje je debelejše od 4-5
mm.
Odtajajte napravo.
Vrata ste pogosto odprli.
Vrata odprite samo, če je tre‐
ba.
V napravi ni kroženja
hladnega zraka.
Poskrbite za kroženje hlad‐
nega zraka v napravi.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, se obrnite
na najbližji pooblaščeni
servisni center.
7.2 Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo
svetlečo diodo z dolgo
življenjsko dobo.
POZOR!
Iztaknite vtič iz vtičnice.
1. Odstranite vijak pokrova žarnice.
2. Odstranite pokrov žarnice (glejte
sliko).
3. Žarnico zamenjajte z novo žarnico
enake moči in oblike posebej
prilagojeno gospodinjskim aparatom.
Najvišja moč je prikazana na pokrovu
žarnice.
4. Namestite pokrov žarnice.
5. Privijte vijak pokrova žarnice.
6. Vtaknite vtič v vtičnico.
7. Odprite vrata.
Preverite, ali luč zasveti.
7.3 Zapiranje vrat
1. Očistite tesnila vrat.
2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si
navodila za montažo.
3. Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na
pooblaščeni servisni center.
8. NAMESTITEV
8.1 Mesto namestitve
Za namestitev si oglejte
navodila za montažo.
Za zagotovitev najboljšega delovanja
napravo postavite čim dlje od virov
toplote, kot so radiatorji, grelci,
neposredna sončna svetloba itd.
Zagotovite nemoteno kroženje zraka na
hrbtni strani ohišja.
58
www.electrolux.com
8.2 Postavitev
•
Napravo namestite v suhem, dobro
prezračevanem prostoru s temperaturo,
ki ustreza klimatskemu razredu s
ploščice za tehnične navedbe naprave.
Klimat‐ Temperatura okolja
ski raz‐
red
•
SN
od +10 °C do + 32 °C
•
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
Pri nekaterih modelih lahko
zunaj tega območja pride do
težav v delovanju. Pravilno
delovanje je lahko
zagotovljeno samo znotraj
določenega temperaturnega
območja. Če ste v dvomih
glede mesta namestitve
naprave, se obrnite na
prodajalca, našo službo za
pomoč strankam ali najbližji
pooblaščeni servisni center.
Naprava mora biti ozemljena. Zato
ima vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v
skladu z veljavnimi predpisi, pred tem
pa se posvetujte z usposobljenim
električarjem.
Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti v primeru neupoštevanja
zgornjih varnostnih navodil.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
8.4 Zahteve glede
prezračevanja
Na zadnji strani naprave mora biti
zagotovljen zadosten pretok zraka.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
8.3 Priključitev na električno
napetost
•
Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in
frekvenca s ploščice za tehnične
navedbe ujemata s hišno električno
napeljavo.
POZOR!
Za namestitev si oglejte
navodila za montažo.
9. ZVOKI
Med običajnim delovanjem se pojavijo nekateri zvoki (kompresor, kroženje hladilnega
sredstva).
SLOVENŠČINA
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
59
60
www.electrolux.com
10. TEHNIČNI PODATKI
10.1 Tehnični podatki
Dimenzije izreza
Višina
mm
1850
Širina
mm
560
Globina
mm
560
Čas naraščanja temperature
ure
19
Napetost
V
230-240
Frekvenca
Hz
50
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
61
62
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
63
222376587-A-102019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising