Electrolux | ENN3153AOW | User manual | Electrolux ENN3153AOW Használati utasítás

Electrolux ENN3153AOW Használati utasítás
ENN3153AOW
HU
KK
RU
Hűtő - fagyasztó
Тоңазытқыш-мұздатқыш
Холодильник-морозильник
Használati útmutató
Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации
2
20
40
2
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................2
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.............................................................................. 4
3. ÜZEMBE HELYEZÉS......................................................................................... 6
4. MŰKÖDÉS..........................................................................................................7
5. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 10
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK......................................................12
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................14
8. HIBAELHÁRÍTÁS............................................................................................. 15
9. ZAJOK.............................................................................................................. 17
10. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 18
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
MAGYAR
3
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos,
komplex fogyatékossággal élő személyek kizárólag
akkor használhatják, ha megfelelő oktatásban
részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
1.2 Általános Biztonság
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon
vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott
típusú elektromos berendezéseket használjon a
készülék ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Biztonsági okokból ne használja a
készüléket a bútorba való beépítés
előtt.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
•
•
•
•
•
•
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó
nyitási irányának megfordítása) előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
MAGYAR
•
•
•
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
A készülék egy csomag szárítószert
tartalmaz. Ez nem játékszer. Ez nem
élelmiszer. Kérjük, hogy
haladéktalanul dobja ki.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön
be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon hálózati
elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
5
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés tűzveszély.
A készülékben gyúlékony,
azonban igen környezetbarát földgáz,
izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a hűtőkör izobutánt
tartalmazó alkatrészeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe.
A fagyás ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
6
www.electrolux.com
2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez
használható. Otthona világítására ne
használja.
2.6 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
•
•
•
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 Elhelyezés
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az összeszerelési
utasítást.
A legjobb teljesítmény biztosítása
érdekében a készüléket minden
hőforrástól, például radiátoroktól,
kazánoktól, közvetlen napsütéstől stb.
távol helyezze üzembe. Gondoskodjon
arról, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék hátlapja körül.
3.2 Elhelyezés
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján van
feltüntetve.
Klíma‐
osztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és 32°C között
N
+16°C és 32°C között
ST
+16°C és 38°C között
T
+16°C és 43°C között
MAGYAR
Bizonyos működési
problémák léphetnek fel
egyes típusoknál, ha az
adott tartományon kívül eső
értéken üzemelteti azokat. A
megfelelő működés
kizárólag a megadott
hőmérséklet-tartományon
belül biztosítható.
Amennyiben kételye merül
fel azzal kapcsolatban, hogy
hova telepítse a készüléket,
forduljon a készülék
forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy
a legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
•
•
3.4 Szellőzési követelmények
A készülék mögött megfelelő légáramlást
kell biztosítani.
min.
200 cm2
5 cm
3.3 Elektromos csatlakoztatás
•
•
min.
200 cm2
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő
jogszabályok szerint külön
VIGYÁZAT!
Az üzembe helyezés előtt
olvassa el az összeszerelési
utasítást.
4. MŰKÖDÉS
4.1 Kezelőpanel
1
2
3
˚C
1 ON/OFF kapcsoló
2 Fagyasztó hőmérséklet-szabályozója
3 Hűtő-fagyasztó hőmérsékletvisszajelző gomb
4 Kijelző
7
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
4
5
6
MODE
5 MODE és Riasztás visszaállítása
kapcsoló
6 Hűtő hőmérséklet-szabályozója
8
www.electrolux.com
4.2 Kijelző
A
BC
D
E
F
G
A. Hűtőrekesz viszajelző
B. Fagyasztó rekesz viszajelző
C. Pozitív vagy negatív hőmérsékletvisszajelző
D. Hőmérséklet-visszajelző
E. FastFreeze funkció
F. FastCool funkció
G. DYNAMICAIR funkció
4.3 Bekapcsolás
4.6 Hőmérsékletjelzés
1. Csatlakoztassa a tápkábel
csatlakozóját a hálózati aljzatba.
2. Ha a kijelző nincs bekapcsolva,
nyomja meg a ON/OFF gombot. A
hőmérséklet-visszajelzők az
alapértelmezett hőmérsékletet
mutatják
A kívánt hőmérséklet beállítása (lásd a
„Hőmérséklet-szabályozás” c. részt).
A kijelző a Hűtő-fagyasztó
hőmérsékletjelző gomb minden egyes
lenyomásakor sorrendben az alábbiakat
mutatja:
1. • A Hűtőrekesz kijelzése világít.
• A kijelző a hűtőszekrény utolsó
beállított hőmérsékletét jelzi.
2. • A Fagyasztórekesz visszajelzője
világít (normál feltételek mellett).
• A kijelző a fagyasztó utolsó
beállított hőmérsékletét jelzi.
A kijelző piros színnel
villoghat, és néhány
másodperc után
figyelmeztető hangjelzés
szólalhat meg.
A figyelmeztetés
nullázásához lásd a „Magas
hőmérséklet miatti riasztás”
c. részt.
4.4 Kikapcsolás
1. Tartsa nyomva 5 másodpercig a
ON/OFF gombot.
A kijelző kikapcsol a hőmérsékletvisszajelző visszaszámlálása után.
2. Húzza ki a dugaszt a hálózati
aljzatból.
4.5 A hűtőrekesz kikapcsolása
A hűtőrekesz kikapcsolásához forgassa
a Hűtőrekesz hőmérséklet-szabályzó
gombját az „O” állásba.
4.7 Funkciómenü
A MODE gomb minden egyes
lenyomására az alábbi funkciók
bekapcsolására kerül sor az óramutató
járásával megegyező irányban:
•
•
•
•
FastFreeze funkció
FastCool funkció
DYNAMICAIR funkció
nincs szimbólum: normál működés.
Bármelyik funkciót bármikor
ON vagy OFF állapotba
kapcsolhatja a MODE gomb
többszöri megnyomásával,
amíg egyetlen ikon sem lesz
látható.
4.8 A hőmérséklet beállítása
A hűtőrekesz kikapcsolása után a rekesz
világítása nem kapcsol be.
A készülék belsejében lévő
hőmérsékletet a kezelősávon
elhelyezkedő hőmérséklet-szabályozó
vezéreli.
A fagyasztórekesz folytatja a működést,
és csak annak hőmérséklete jelenik meg
a kijelzőn.
A hűtőrekesz hőmérsékletének
szabályozását a Hűtő hőmérsékletszabályozójának elforgatásával tudja
MAGYAR
elvégezni; a hőmérséklet körülbelül +2°C
és +8°C között változhat.
A fagyasztórekesz hőmérsékletének
szabályozását a Fagyasztó hőmérsékletszabályozójának elforgatásával tudja
elvégezni; a hőmérséklet körülbelül
-15°C és -24°C között változhat.
Az élelmiszerek megfelelő tárolásához
az alábbi hőmérsékleteket kell beállítani:
• hűtő: +5°C
• fagyasztó: -18°C
Normál üzemelés közben a hőmérsékletvisszajelző a beállított hőmérsékletet
mutatja.
A készülék üzemeltetéséhez a
következők szerint járjon el:
1. Forgassa el a Hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával
megegyező irányban, hogy hidegebb
hőmérsékletet érjen el.
2. forgassa a Hőmérséklet-szabályozót
az óramutató járásával ellentétes
irányba, hogy melegebb
hőmérsékletet érjen el.
Rendszerint egy köztes
beállítás a leginkább
megfelelő.
A pontos beállítás
kiválasztásakor azonban
szem előtt kell tartani, hogy
a készülék belsejében levő
hőmérséklet a következő
tényezőktől is függ:
• szobahőmérséklet
• az ajtónyitások
gyakorisága
• a tárolt élelmiszer
mennyisége
• a készülék elhelyezése.
4.9 Magas hőmérséklet miatti
riasztás
A fagyasztórekeszben a hőmérséklet
(például áramkimaradás miatti)
emelkedését a következők jelzik:
•
•
villogó hőmérséklet
fagyasztórekesz villog
(Fagyasztórekesz kijelzése)
• hangjelzés
• a kijelző piros fénye
Amikor a normál feltételek helyreálltak:
9
• a hangjelzés kikapcsol
• a hőmérsékletérték továbbra is villog
• a kijelző fénye piros marad.
Amikor a riasztás kikapcsolásához
megnyomja a MODE gombot /
Riasztástörlés kapcsolót, a rekeszben
elért legmagasabb hőmérséklet jelenik
meg a
kijelzőn néhány
másodpercre.
Ezen a ponton a villogás leáll, a kijelző
fénye pedig pirosról fehérre változik.
A riasztás alatt a hangjelzés a MODE
gomb / Riasztás törlése kapcsoló
megnyomásával kikapcsolható.
A kijelző fénye továbbra is piros marad,
amíg helyre nem állnak a normális
tárolási körülmények.
4.10 FastCool funkció
Ha nagyobb mennyiségű meleg
élelmiszert kell behelyeznie a
készülékbe, például egy élelmiszerbevásárlás után, azt javasoljuk, hogy
aktiválja a FastCool funkciót a termékek
gyorsabb lehűtése és annak megelőzése
érdekében, hogy a már a
hűtőszekrényben lévő élelmiszerek
felmelegedjenek.
Nyomja meg (szükség szerint többször)
a MODE gombot, amíg a megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A FastCool funkció kb. 6 óra elteltével
automatikusan kikapcsol.
A FastCool funkció alatt a hűtőrekeszen
belül automatikusan bekapcsol a
ventilátor.
A hűtőrekeszen belül akkor
is automatikusan bekapcsol
a ventilátor, amikor a
szobahőmérséklet nagyon
magas (32 °C feletti), vagy
az ajtónyitás utáni
hőmérséklet-visszaállításnál,
még ha nem is kapcsolták
be a FastCool funkciót.
A funkció bármikor
kikapcsolható a MODE
gomb megnyomásával (lásd
a „Funkció menü” c. részt).
10
www.electrolux.com
4.11 FastFreeze funkció
Friss élelmiszer lefagyasztásához
aktiválnia kell a FastFreeze funkciót.
Nyomja meg (szükség szerint többször)
a MODE gombot, amíg a megfelelő ikon
meg nem jelenik.
Ez a funkció 52 óra elteltével
automatikusan kikapcsol.
Ez a funkció bármikor kikapcsolható a
MODE gomb megnyomásával (lásd a
„Funkció menü” c. részt).
4.12 DYNAMICAIR funkció
aktiválható, amíg a megfelelő ikon meg
nem jelenik.
Ebben a helyzetben a ventilátor
folyamatosan működik.
A funkció bármikor kikapcsolható a
MODE gomb addig tartó
megnyomásával, amíg a
tűnik.
ikon el nem
Ha a funkció bekapcsolása
automatikusan történik, a DYNAMICAIR
ikon nem világít (lásd a „Napi használat”
c. fejezetet).
A funkció a MODE gomb (szükség
szerint többszöri) megnyomásával
5. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT!
Ne használjon
mosószereket,
súrolóporokat, klór- vagy
olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a
felületet.
5.2 Az ajtópolcok elhelyezése
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok
számára szeretne helyet biztosítani, az
ajtópolcokat különböző magasságokba
állíthatja.
1. Óvatosan tolja felfelé a polcot, amíg
ki nem szabadul.
2. Pozícionálja újra szükség szerint.
A készülék változtatható méretű
tárolódobozzal rendelkezik, mely
oldalirányban eltolható.
5.3 Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartó
sínnel vannak ellátva, hogy a polcokat
tetszés szerinti helyre lehessen tenni.
MAGYAR
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő
üvegpolcot.
5.4 Frissentartó rekesz
Az ezen funkcióval rendelkező modellek
hűtőtere szolgál a friss élelmiszerek,
például hal, hús, tenger gyümölcsei stb.
legjobb eltarthatóságára.
A
OK
Ez a hűtőszekrény alsó részében,
közvetlenül a zöldségtartó fiók fölött
található.
B
OK
5.5 Páratartalom-szabályozás
Az üvegpolc tartalmaz egy eszközt egy
réssel (amely egy csúszkával
szabályozható), ami lehetővé teszi a
zöldségfiók(ok) páratartalmának
szabályozását.
11
Ha az OK megjelenik (A), helyezze a
friss élelmiszert a szimbólum által jelzett
területre, ha nem (B), akkor állítsa a
hőmérséklet-szabályozót hidegebb
értékre, majd várjon 12 órát a
hőmérséklet-visszajelző ellenőrzése
előtt.
Friss élelmiszer behelyezése
vagy a készülék ajtajának
hosszabb ideig tartó,
többszöri kinyitása után
normális jelenség, hogy az
OK üzenet nem jelenik meg
a kijelzőn. Várjon legalább
12 órát a hőmérsékletszabályzó beállításának
megváltoztatása előtt.
5.7 DYNAMICAIR
A hűtőtér rekesze olyan eszközzel van
felszerelve, mely lehetővé teszi az ételek
gyors lehűtését, és egyenletesebb
hőmérséklet-eloszlást biztosít a
hűtőtérben.
Amikor a szellőzőnyílások zárva vannak:
a gyümölcs- és zöldségrekeszekben lévő
élelmiszerek természetes
nedvességtartalma hosszabb ideig
megőrizhető.
Ez az eszköz önállóan bekapcsol, amikor
szükség van rá, például az ajtónyitás
utáni hőmérséklet-visszaállításnál, illetve
amikor a külső hőmérséklet magas.
Amikor a szellőzőnyílások nyitva vannak:
a jobb levegőkeringés a levegő
alacsonyabb nedvességtartalmát
eredményezi a gyümölcs- és
zöldségrekeszekben.
5.6 Hőmérséklet-visszajelző
Az élelmiszerek helyes tárolása
érdekében a hűtőszekrény hőmérsékletvisszajelzővel van felszerelve. A
készülék oldalfalán elhelyezett
szimbólum a hűtőszekrény leghidegebb
területét jelöli.
Ha szükséges, az eszköz
manuálisan is bekapcsolható
(lásd a „DYNAMICAIR
funkció” c. részt).
12
www.electrolux.com
A DYNAMICAIR eszköz az
ajtónyitáskor kikapcsol, majd
azonnal működésbe lép,
amint becsukja az ajtót.
5.8 Lefagyasztás és a
fagyasztott termékek tárolása
5.9 Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott
élelmiszerek használat előtt a
hűtőrekeszben vagy
szobahőmérsékleten kiolvaszthatók, attól
függően, hogy mennyi idő áll
rendelkezésre ehhez a művelethez.
A fagyasztórekesz alkalmas friss
élelmiszerek lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból
kivéve is megfőzhetők: ebben az
esetben a főzés hosszabb ideig tart.
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 órán át a
készüléket bekapcsolt FastFreeze
funkcióval.
5.10 Jégkockakészítés
A készülékben egy vagy több
jégkockatartó található jégkockák
készítéséhez.
Amikor a jégkockatartókat ki
akarja venni a fagyasztóból,
ne próbáljon fémeszközzel
segíteni.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert
a felső rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék
belsejében található adattáblán van
feltüntetve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe; ez alatt az idő alatt ne tegyen
be további lefagyasztandó élelmiszert.
Véletlenszerűen, például
áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás
esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig
tart, mint a műszaki
jellemzők között megadott
„áramkimaradási biztonság”
(felolvadási idő), a felolvadt
élelmiszert gyorsan el kell
fogyasztani, vagy azonnal
meg kell főzni, majd pedig a
(kihűlés után) újra
lefagyasztani.
1. Töltse meg vízzel ezeket a tálcákat
2. Tegye a jégkockatartókat a
fagyasztórekeszbe.
5.11 Jégakkuk
A fagyasztó legalább egy jégakkut
tartalmaz, amely megnöveli az
eltarthatósági időtartamot
áramkimaradás vagy áramszünet esetén.
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
6.1 Normális működéssel járó
hangok:
•
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
•
•
Gyenge gurgulázó és bugyborékoló
hang a csőkígyókból a hűtőközeg
áramlása közben.
Zümmögő vagy pulzáló hang hallható
a kompresszor felől a hűtőközeg
áramoltatása során.
Hirtelen recsegő zaj hallható a
készülék belseje felől, melyet a
MAGYAR
•
hőtágulás okoz (ez természetes és
nem veszélyes fizikai jelenség).
Gyenge kattanó zaj hallható a
hőmérséklet-szabályozóból a
kompresszor be- vagy
kikapcsolásakor.
6.2 Energiatakarékossági
tanácsok
•
•
Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva.
Ne vegye ki a jégakkumulátorokat a
fagyasztókosárból.
6.3 Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
•
•
•
Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben.
Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
6.4 Ötletek a hűtőszekrény
használatához
•
6.5 Ötletek fagyasztáshoz
•
•
•
•
•
•
•
Hasznos tanácsok:
•
•
•
•
Hús (minden fajtája): csomagolja
megfelelő csomagolóanyagba, és
helyezze a zöldséges fiók feletti
üveglapra. A húst legfeljebb 1-2 napig
tárolja.
Készételek, hidegtálak: fedje le és
helyezze a polcok egyikére.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
tisztítsa meg, és helyezze egy erre a
célra készült tartóedénybe. Ha a
banán, krumpli, hagyma vagy
fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
őket a hűtőszekrényben tartani.
Vaj és sajt: speciális légmentes
tartóedénybe kell helyezni, vagy
alufóliába vagy nejlonzacskókba
csomagolni őket, és a lehető legtöbb
levegőt kiszorítani körülöttük.
13
Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja
őket az ajtó palacktartó rekeszében
vagy (ha van) a palacktartó állványon.
Csak első osztályú, friss és alaposan
megtisztított élelmiszereket
fagyasszon le.
A hatékonyabb fagyasztás és
felolvasztás érdekében az
élelmiszereket ossza fel kis adagokra.
Az ételt alufóliába vagy műanyag
fóliába csomagolja. Ügyeljen arra,
hogy a csomagolás légmentes
legyen.
A már lefagyasztott élelmiszer
felmelegedésének elkerülésére ne
helyezze közvetlenül mellé a friss,
lefagyasztandó élelmiszert.
A zsírszegény ételeket könnyebben
és hosszabb ideig lehet tárolni, mint a
zsírosakat. A só csökkenti az
élelmiszerek eltarthatóságát.
A jégkockákat, illetve jégkrémeket ne
fogyassza azonnal a fagyasztóból
való kivétel után, mert fagyási sérülést
okozhatnak.
Ajánlatos minden egyes csomagon
feltüntetni a lefagyasztás dátumát,
hogy nyomon lehessen követni a
tárolási időket.
6.6 Ötletek fagyasztott
élelmiszerek tárolásához
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg
lefagyasztott élelmiszereket
megfelelően tárolta-e az eladó.
Gondoskodjon róla, hogy a
fagyasztott élelmiszerek a lehető
legrövidebb időn belül elkerüljenek az
élelmiszerüzletből a fagyasztóba.
A kiolvasztott élelmiszerek nagyon
gyorsan romlanak, nem fagyaszthatók
vissza.
Ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.
14
www.electrolux.com
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Általános figyelmeztetések
VIGYÁZAT!
Bármilyen karbantartási
művelet előtt válassza le a
készüléket a hálózatról.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz,
ezért csak megbízott szerelő
végezhet rajta karbantartást,
és töltheti fel újra.
A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.
7.3 A hűtőszekrény
jégmentesítése
Rendeltetésszerű használat során az
olvadékvíz minden alkalommal
automatikusan távozik a hűtőrekesz
elpárologtatójáról, amint a kompresszor
leáll. A jégmentesítéssel keletkezett víz a
hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján,
a kompresszor felett elhelyezett tartályba
jut, ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának
közepén látható olvadékvíz
kivezetőnyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet
elvezeti, rendszeresen megtisztítsa,
nehogy a víz befolyjon a tárolótérbe,
károsítva a készüléket vagy a tárolt árut.
7.2 Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT!
Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg
a készülékben lévő csöveket
és/vagy kábeleket.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
7.4 A fagyasztó leolvasztása
A fagyasztótér dérmentes kivitelű. Ez azt
jelenti, hogy a működés közben nem
képződik dér a készülékben, a belső
falakon vagy pedig az élelmiszereken.
7.5 Használaton kívüli időszak
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/
ajtókat, hogy ne képződjenek
kellemetlen szagok.
MAGYAR
15
VIGYÁZAT!
Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné
hagyni, kérjen meg valakit,
időnként ellenőrizze, hogy a
benne lévő étel nem romlotte meg áramkimaradás miatt.
8. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
8.1 Hibaelhárítás
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék nem működik.
A készülék ki van kap‐
csolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs
Csatlakoztassa megfelelően
megfelelően csatlakoztat‐ a hálózati dugaszt a konnek‐
va a konnektorba.
torba.
Nincs feszültség a kon‐
nektorban.
A hangjelzéses vagy viz‐
uális riasztás be van kap‐
csolva.
A világítás nem működik.
A kompresszor folyamato‐
san működik.
Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a há‐
lózati aljzatba. Forduljon
szakképzett villanyszerelő‐
höz.
A készüléket mostaná‐
Olvassa el a „Magas hőmér‐
ban kapcsolta be, vagy a séklet miatti riasztás” c. sza‐
hőmérséklet túl magas.
kaszt.
A készülékben a hőmér‐
séklet túl magas.
Kérjük, forduljon egy szak‐
képzett villanyszerelőhöz
vagy a legközelebbi márka‐
szervizhez.
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghi‐
básodott.
Forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Lásd a „Működés” című sza‐
kaszt.
Túl sok élelmiszert helye‐ Várjon néhány órát, majd el‐
zett egyszerre a készü‐
lenőrizze ismét a hőmérsék‐
lékbe.
letet.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Olvassa el az adattáblán lé‐
vő klímabesorolást.
16
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülékbe helyezett
étel túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja
meg, amíg az étel lehűl szo‐
bahőmérsékletre.
Az ajtó nincs jól becsuk‐
va.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A „FastFreeze funkció”
vagy „FastCool funkció”
be van kapcsolva.
Olvassa el a „FastFreeze
funkció” vagy „FastCool
funkció” c. szakaszt.
A kompresszor nem indul
el azonnal a „FastFreeze”
vagy „FastCool” kapcsoló
megnyomása, illetve a hő‐
mérséklet módosítása
után.
Ez normális jelenség,
nem történt hiba.
A kompresszor kis idő múlva
elindul.
Víz folyik be a hűtőszek‐
rénybe.
Az élelmiszerek megaka‐ Ügyeljen arra, hogy az élel‐
dályozzák, hogy a víz a
miszerek ne érjenek a hátsó
vízgyűjtőbe folyjon.
falhoz.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyí‐
lást.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti páro‐
logtató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz ki‐
folyóját a párologtató tálcá‐
hoz.
A készülékben a hőmér‐
séklet túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályo‐ Állítson be magasabb/
zó nincs helyesen beállít‐ alacsonyabb hőmérsékletet.
va.
Az ajtó nincs jól becsuk‐
va.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az élelmiszerek hőmér‐
séklete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmisze‐
rek hőmérséklete szobahő‐
mérsékletre csökkenjen a tá‐
rolás előtt.
Egyszerre túl sok termék‐ Kevesebb élelmiszert he‐
et helyezett be.
lyezzen be egyszerre.
Túl gyakran nyitja ki az
ajtót.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
A „FastFreeze funkció”
vagy „FastCool funkció”
be van kapcsolva.
Olvassa el a „FastFreeze
funkció” vagy „FastCool
funkció” c. szakaszt.
Nem kering a hideg leve‐ Gondoskodjon arról, hogy
gő a készülékben.
keringeni tudjon a hideg le‐
vegő a készülékben.
MAGYAR
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
8.2 A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú élettartamú belső
LED-világítással szereltük fel.
8.3 Az ajtó becsukása
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az összeszerelési
utasítást.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti. Forduljon a helyi
márkaszervizhez.
9. ZAJOK
Normál működés közben bizonyos hangok hallhatók (kompresszor, hűtőfolyadék
áramlása).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
17
18
www.electrolux.com
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
CRACK!
CRACK!
10. MŰSZAKI ADATOK
10.1 Termékismertető adatlap
Védjegy
Electrolux
Modell
ENN3153AOW PNC925582009
Kategória
7. Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A+
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
307
teszteredmények alapján. A tényleges energiafo‐
gyasztás függ a készülék elhelyezésétől és hasz‐
nálatának módjától
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
219
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
283
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
64
MAGYAR
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztóre‐
kesz csillag értékelése (l)
****
19
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha van
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Igen
Áramkimaradástól független, órában
21
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
8
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amely‐
ben a készülék rendeltetésszerűen használható,
°C értékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben 43
a készülék rendeltetésszerűen használható, °C
értékben
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
39
Beépíthető készülék I/N
Igen
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására ter‐
vezték I/N
Nem
10.2 Kiegészítő műszaki adatok
A mélyedés méretei
Magasság
1850 mm
Szélesség
560 mm
Mélység
560 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
11. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
20
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ............................................................................... 20
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.......................................................................... 22
3. ОРНАТУ........................................................................................................... 24
4. ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІ............................................................................................ 25
5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 28
6. АҚЫЛ-КЕҢЕС.................................................................................................. 31
7. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ................................................................................. 32
8. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....................................................................................33
9. ШУЫЛ ТҮРЛЕРІ.............................................................................................. 36
10. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК...................................................................................37
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
1.
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
ҚАЗАҚ
21
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
Бұл құрылғыны 3 және 8 жас арасындағы балалар
мен мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдар,
басқалардың қадағалауында болса пайдалана
алады.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
Бұл құрылғы үйде не сол сияқты төменде аталған
жерлерде пайдалану үшін жасалған:
– Фермадағы үйлердің; дүкендердегі, кеңселер
мен басқа жұмыс орындарындағы
қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде
– Қонақ үйлерде, мотельдерде, төсек және таңғы
аспен қамтамасыз ететін қонақжайларда және
басқа тұрғынды жерлерде
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
ЕСКЕРТУ: Құрылғының корпусындағы немесе
кіріктірілген элементіндегі желдеткіш
саңылауларды бітемей, ашық ұстаңыз.
ЕСКЕРТУ: Жібіту үдерісін жылдамдату үшін
өндіруші ұсынған құралдардан басқа құралдарды
немесе механикалық құралдарды қолданбаңыз.
ЕСКЕРТУ: Салқындатқыш жүйенің контурын
зақымдамаңыз.
ЕСКЕРТУ: Құрылғының ішіндегі азық-түлікті
сақтауға арналған бөліктерге электр
құрылғыларын, егер оларды өндіруші ұсынбаған
болса қолданбаңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және буды
қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені,
еріткіштерді немесе темір заттарды
пайдаланбаңыз.
Құрылғы ішінде жанатын заты бар аэрозоль
сауыттары тәрізді жарылатын затты сақтамаңыз.
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
ЕСКЕРТУ!
Бұл құрылғыны тек білікті
маман ғана орнатуға тиіс.
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Қауіпсіздік техникасына
байланысты құрылғыны кіріктіріп
орнату алдында қолданбаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату нұсқауларын орындаңыз.
•
•
•
•
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Құрылғының айналасында ауа
айналып тұруын қамтамасыз етіңіз.
Алғаш рет орнатқаннан кейін не
есіктің орнын ауыстырғаннан кейін
құрылғыны тоққа қосу алдында
кемінде 4 сағат күтіңіз. Бұл майдың
компрессорға қайта құйылуына
мүмкіндік беру үшін қажет.
Құрылғыға қатысты қандай да бір
жұмыс орындау алдында (мысалы,
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
есіктің орнын ауыстырғанда) ашаны
розеткадан ағытыңыз.
Құрылғыны радиаторға немесе
пештерге, тұмшапешке не пештің
үстіне жақын орнатпаңыз.
Құрылғыны жаңбырға шығармаңыз.
Құрылғыны күннің жарығы тура
түсетін жерге қоймаңыз.
Бұл құрылғыны тым ылғал немесе
тым суық жерге орнатпаңыз.
Құрылғыны жылжытқан кезде,
еденге сызат түсіріп алмау үшін
алдыңғы бұрышынан ұстап
көтеріңіз.
Құрылғыда құрғатқыш зат салынған
қалта бар. Бұл ойыншық емес. Бұл
тағам емес. Мұны дереу тастауды
өтінеміз.
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Қолдану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, күйіп қалу,
электр тоғының қатеріне
ұшырау не өрт шығу қаупі
бар.
Құрылғының құрамында жылдам
тұтанатын изобутон (R600a), қоршаған
ортамен сыйысымдылығы өте жоғары
табиғи газ бар. Изобутоны бар
салқындатқыш жүйеге зақым келтіріп
алмас үшін абай болыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны орнатқанда
қуат сымының кептеліп
немесе оған нұқсан
келмегеніне көз жеткізіңіз.
•
ЕСКЕРТУ!
Көп тармақты адаптерлер
мен ұзартқыш сымдарды
қолданбаңыз.
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен
жабдықтау желісіндегі электр
параметрлеріне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
соққыға төзімді розетканы
қолданыңыз.
Электр бөлшектеріне зақым
келтірмеңіз (мысалы, ашасына,
сымына, компрессорға). Электр
бөлшектерін ауыстыру үшін қызмет
уәкілетті көрсету орталығына
немесе электршіге хабарласыңыз.
Қорек сымы ашаның деңгейінен
төмен орналасуға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
23
кейін ғана қосыңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғыны ажырату үшін электр
сымынан тартпаңыз. Әрдайым
қорек ашаны қолмен тартып
шығарыңыз.
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
Электр құрылғыларын (мысалы,
балмұздақ жасағыш құрылғы) егер
өндірушісі арнайы көрсетпесе,
құрылғыға салуға болмайды.
Егер салқындатқыш жүйеге зақым
келсе, бөлмеде ешбір оттың
жалыны және тұтануға себеп
болатын көздердің болмауын
қамтамасыз етіңіз. Бөлмені
желдетіңіз.
Ыстық заттарды құрылғының
пластик бөліктеріне тигізбеңіз.
Алкогольсыз сусындарды
мұздатқыш бөлікке қоймаңыз.
Себебі сусынның ыдысында қысым
пайда болады.
Құрылғыда тұтанғыш газ бен
сұйықтықты сақтамаңыз.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
Компрессорға немесе
конденсаторға қол тигізбеңіз. Олар
ыстық.
Қолыңыз су немесе дымқыл болса
мұздатқыш бөліктегі заттарды
алмаңыз немесе ұстамаңыз.
24
www.electrolux.com
•
•
•
Жібіген тағамды қайта
мұздатпаңыз.
Мұздатылған тағамның
орамындағы тағам сақтау
нұсқауларын орындаңыз.
Тағамды мұздатқыш бөлікке салмас
бұрын, басқа тағамға тимес үшін
материалмен ораңыз.
2.4 Ішкі жарықтама
ЕСКЕРТУ!
Электр қатері бар.
•
Бұл құрылғы үшін тек тұрмыстық
құрылғыларда пайдаланылатын
шам қолданылады. Оны бөлмені
жарықтандыру үшін қолданбаңыз.
2.5 Күту менен тазалау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
•
•
Құрылғыны жөндеу алдында электр
желісінен ағытып, ашасын
розеткадан суырыңыз.
Бұл құрылғының салқындатқыш
жүйесінде көмірсутек бар. Жүйеге
күтім көрсету және оны қайта
толтыру жұмыстарын тек білікті
маман ғана іске асыруға тиіс.
Құрылғының су төгетін түтіктерін
уақытылы тексеріңіз, егер тазалау
керек болса тазалаңыз. Су ағатын
түтік бітелсе, еріген су құрылғының
табанына жиналады.
2.6 Сервис
•
•
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
2.7 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
Балалар мен жануарлар құрылғы
ішіне қамалып қалмас үшін есікті
ағытып алыңыз.
Құрылғының салқындатқыш жүйесі
мен изоляция материалдарының
озонға зияны жоқ.
Изоляция көбігінің құрамында
тұтанғыш газ бар. Құрылғыны
қоқысқа дұрыс тастауға қатысты
ақпаратты жергілікті әкімшілік
мекемеге хабарласып алыңыз.
Салқындатқыш жүйенің қызу
алмастырғышқа жақын орналасқан
жеріндегі бөлігіне зақым
келтірмеңіз.
3. ОРНАТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
3.1 Орналасуы
Орнату және құрастыру
нұсқауларын орындаңыз.
Құрылғы барынша жақсы жұмыс істеуі
үшін оны радиаторлар, бойлерлер,
тура түскен күннің жарығы сияқты
жылу көздерінен мүмкіндігінше алыс
орнату қажет. Құрылғының артқы
жағында ауаның айналып тұруын
қамтамасыз етіңіз.
3.2 Орналастыру
Құрылғыны құрғақ, жақсы желдетілген,
бөлме температурасы құрылғынының
техникалық ақпарат тақтайшасында
көрсетілген температураға сай келетін
жерге орнату қажет.
ҚАЗАҚ
АуаБөлме температурасы
райы
санаты
SN
+10°C бастап + 32°C дейін
N
+16°C бастап + 32°C дейін
ST
+16°C бастап + 38°C дейін
T
+16°C бастап + 43°C дейін
•
•
Осы ауқымнан тыс
пайдаланған кезде кей
үлгілерде кейбір
функциональдық ақаулар
пайда болуы мүмкін. Дұрыс
температура ауқымында
пайдаланғанда ғана
жұмыстың дұрыс
болатынына кепілдік
беріледі. Құрылғыны
орнататын жерді дұрыс
анықтай алмасаңыз,
сатушыға, сатып алушыға
қызмет көрсету немесе
жақын жердегі уәкілетті
қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.
3.4 Желдетуге қойылатын
талаптар
Құрылғының арт жағында ауа жақсы
айналып тұруға тиіс.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Электр қосылымы
•
•
Құрылғыны қуат көзіне қосу
алдында үйдегі қуат көзінің
техникалық ақпарат тақтайшасында
көрсетілген кернеу мен жиілікке
сәйкестігіне көз жеткізіңіз.
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет. Бұл үшін қуат
АБАЙЛАҢЫЗ
Орнату және құрастыру
нұсқауларын орындаңыз.
4. ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІ
4.1 Басқару панелі
1
2
3
˚C
1 ON/OFF тетігі
4
25
ашасы контактісімен бірге берілген.
Егер қуатпен жабдықтау жүйесінің
розеткасы жерге тұйықталмаса,
құрылғыны білікті электршіден
кеңес алып, қолданыстағы
ережелерді орындай отырып, жерге
жеке тұйықтау керек.
Жоғарыда көрсетілген қауіпсіздік
шаралары орындалмаса, өндіруші
ешқандай жауапкершілік алмайды.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
5
6
MODE
2 Мұздатқыш температурасын
реттеу тетігі
26
www.electrolux.com
3 Тоңазытқыш-мұздатқыш
температурасының индикатор
түймешігі
4 Дисплей
5 MODE және Ескерту сигналын
бастапқы қалпына қою қосқышы
6 Тоңазытқыш температурасын
реттеу тетігі
4.2 Дисплей
A
BC
D
E
F
G
4.3 Іске қосу
1. Ашаны розеткаға сұғыңыз.
2. Дисплей сөніп тұрса, құрылғының
ON/OFF түймешігін басыңыз.
Температура индикаторлары
әдепкі температураны көрсетеді
Қажетті температураны орнатыңыз
("Температураны реттеу" тарауын
қараңыз).
Дисплей қызыл түспен
жыпылықтап, бірнеше
минут өткеннен кейін
ескерту сигналы жұмыс
істей бастайды.
Ескерту сигналын
бастапқы қалпына қайтару
үшін "Жоғары
температураны ескерту
сигналы" тарауынан
қараңыз.
4.4 Сөндіру
1. ON/OFF түймешігін 5 секунд басып
тұрыңыз.
Дисплей температура
индикаторындағы кері санақ
аяқталғаннан кейін өшеді.
2. Ашаны розеткадан ағытыңыз.
A. Тоңазытқыш бөліктің индикаторы
B. Мұздатқыш бөліктің индикаторы
C. Оң немесе теріс температура
индикаторы
D. Температура индикаторы
E. FastFreeze функциясы
F. FastCool функциясы
G. DYNAMICAIR функциясы
4.5 Тоңазытқыш бөлікті
сөндіру
Тоңазытқыш бөлікті сөндіру үшін
Тоңазытқыш температурасы
параметрінің реттегішін "O" қалпына
дейін бұраңыз.
Тоңазытқыш бөлік сөндірілгеннен кейін
ішіндегі жарық жанбайды.
Мұздатқыш бөлік жұмыс істеуін
жалғастыра береді және дисплейде
тек мұздатқыш бөлік температурасы
көрсетіледі.
4.6 Температура индикаторы
Тоңазытқыш-мұздатқыш
температурасының индикаторы
басылған сайын бейнебетте бірінен
кейін бірі көрсетіледі:
1. • Тоңазытқыш бөліктің
индикаторы қосулы.
• Бейнебетте тоңазытқыштың ең
соңғы орнатылған
температурасы көрсетіледі.
2. • Мұздатқыш бөліктің индикаторы
қосулы (қалыпты жағдайларда).
• Бейнебетте мұздатқыштың ең
соңғы орнатылған
температурасы көрсетіледі.
ҚАЗАҚ
4.7 Функциялар мәзірі
Осы екеуінің аралығы
әдетте неғұрлым оңтайлы
температура деп
саналады.
Дегенмен, дәл мәнді
құрылғының ішіндегі
температураның төмендегі
жағдайларға тәуелді
болатынын ескеріп таңдау
керек:
• бөлме температурасы
• есіктің қаншалықты жиі
ашылатыны
• сақталатын тағамның
мөлшері
• құрылғы орналасқан
жер.
MODE түймешігін әр басқан сайын
төмендегі функциялар сағат тілінің
бағытымен іске қосылады:
•
•
•
•
FastFreeze функциясы
FastCool функциясы
DYNAMICAIR функциясы
символ жоқ: қалыпты жұмыс.
Сіз бір функцияны кез
келген уақытта ON
қалпына орнатып,
функцияны OFF қалпына
қою үшін MODE түймешігін
бірнеше рет ешбір белгі
көрсетілмегенше бірнеше
рет басып орнатыңыз.
4.8 Температураны реттеу
Құрылғының ішіндегі температура
Температура тетігінің көмегімен
басқарылады.
Тоңазытқыш бөліктің температурасын
Тоңазытқыш температурасының
тетігімен реттеуге болады және ол
+2°C және +8°C градус аралығы
шамасында болады.
Мұздатқыш бөліктің температурасын
Мұздатқыш температурасының
тетігімен реттеуге болады және ол
-15°C және -24°C градус аралығы
шамасында болады.
Тағамды дұрыс сақтау үшін келесі
температураларды орнату керек:
• тоңазытқыш: +5°C
• мұздатқыш: -18°C
Қалыпты жұмыс жасап тұрған кезде,
Температура индикаторы ағымдық
орнатылған температураны көрсетеді.
Құрылғыны іске қосу үшін төмендегі
әрекеттерді орындаңыз:
1. суықтықты ең жоғары мәнге қою
үшін Температура тетігін сағат
тілінің бағытымен бұраңыз.
2. ең аз суықтық мәніне қою үшін
Температура тетігін сағат тілінің
бағытына қарсы бұраңыз.
27
4.9 Жоғары температураны
ескерту
Мұздатқыш камера температурасының
көтерілуі (мысалы, электр қуатының
өшуіне байланысты) төмендегілер
арқылы көрсетіледі:
•
•
температура мәні жыпылықтайды
мұздатқыш бөлік индикаторы
жыпылықтайды (Мұздатқыш
бөліктің индикаторы)
• дыбыстық сигнал естіледі
• бейнебет қызыл түске енеді
Қалыпты жұмыс режимі орнағанда:
•
•
дыбыстық сигнал өшеді
температура мәні жыпылықтауын
жалғастырады
• бейнебет қызыл қалпы қалады.
MODE/ Ескерту сигналын қалпына
келтіру түймешігін басқан кезде,
бөліктің ішіндегі ең жоғарғы
температура
индикаторында
бірнеше секунд көрсетіліп тұрады.
Осы кезде жыпылықтау тоқтайды да,
бейнебет түсі қызыл түстен ақ түске
ауысады.
Ескерту сигналын MODE/Ескерту
сигналын қалпына келтіру түймешігін
басып сөндіруге болады.
Бейнебет тағамды қалыпты сақтау
параметрлері қалпына келгенше
қызыл түспен жанып тұрады.
28
www.electrolux.com
4.10 FastCool функциясы
4.11 FastFreeze функциясы
Жылы тағамды көп мөлшерде,
мысалы, азық-түлік дүкенінен келген
бетте салғыңыз келсе, тағамдарды
неғұрлым тез тоңазыту үшін және
тоңазытқыштағы басқа тағамдар жібіп
кетпес үшін FastCool функциясын іске
қосуды ұсынамыз.
Жаңа тағамдарды мұздату үшін
FastFreeze функциясын іске қосу
керек.
MODE түймешігін (қажет болса
бірнеше рет) тиісті белгіше
көрсетілгенше бірнеше рет басыңыз.
FastCool функциясы шамамен 6 сағат
өткенде автоматты түрде сөнеді.
FastCool функциясы орындалып
тұрғанда, тоңазытқыштың ішіндегі
желдеткіш те автоматты түрде іске
қосылады.
Тоңазытқыштың ішіндегі
желдеткіш, бөлме
температурасы (32°C
градустан жоғары) жоғары
болса немесе есікті
ашқаннан кейін
температураны тез
қалпына келтіру үшін,
FastCool функциясы
қосылмай тұрса да
автоматты түрде
қосылады.
Функцияны кез келген
уақытта MODE түймешігін
басып ("Функциялар мәзірі"
тарауын қараңыз)
ажыратуға болады.
MODE түймешігін (қажет болса
бірнеше рет) тиісті белгіше
көрсетілгенше бірнеше рет басыңыз.
Бұл функция 52 сағаттан кейін
өздігінен тоқтайды.
Функцияны кез келген уақытта MODE
түймешігін басып ("Функциялар мәзірі"
тарауын қараңыз) сөндіруге болады.
4.12 DYNAMICAIR функциясы
Бұл функция MODE түймешігін тиісті
белгіше пайда болғанша (қажет болса
бірнеше рет) басқанда іске қосылады .
Сонда желдеткіш үздіксіз жұмыс
жасайды.
Функцияны кез-келген уақытта MODE
түймешігін
белгішесі көрінбей
кеткенге дейін басып сөндіруге
болады.
Егер функция автоматты түрде
қосылса, DYNAMICAIR белгішесі
көрсетілмейді ("Күнделікті қолдану"
тарауын қараңыз).
5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
5.1 Пештің ішін тазалау
Құрылғыны ең алғаш пайдалану
алдында, іші мен барлық ішкі керекжарақтарын, аздап бейтарап сабын
қосылған жылы сумен жуып, ондағы
әдетте жаңа затқа тән келетін иісті
жуып, содан кейін мұқият құрғатыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Жуғыш заттарды, жеміргіш
ұнтақтарды, хлор немесе
май қосылған жуғыш
заттарды пайдаланбaңыз,
қаптаманы бүлдіреді.
5.2 Есіктің сөрелерін
орналастыру
Әр түрлі мөлшерде оралған
тағамдарды орналастыру үшін есіктегі
сөрелерді түрлі биіктікке қоюға
болады.
ҚАЗАҚ
1. Сөрені алынғанша баяу тартыңыз.
2. Қажетінше басқа деңгейге
салыңыз.
29
5.5 Ылғалдылықты басқару
Шыны сөре көкөніс салынатын
тартпа(лар)дың ылғалдылық деңгейін
реттеуге мүмкіндік беретін
саңылаулары (сырғыма тетіктің
көмегімен реттелетін) бар құралмен
жабдықталған.
Бұл үлгі бүйір жақтарға қарай
қозғауға болатын жылжымалы
тартпамен жабдықталған.
5.3 Жылжымалы сөрелер
Тоңазытқыштың қабырғасында
сөрелерді қалауыңызша
орналастыруға арналған бірнеше
бағыттауыш бар.
Желдету саңылаулары жабық тұрған
кезде:
жеміс пен көкөніс тартпасына
салынған тағамның құрамындағы
табиғи ылғалдылық ұзағырақ
сақталады.
Желдету саңылаулары ашық тұрған
кезде:
ауа көбірек айналып тұрса, жеміс пен
көкөніс салынатын бөліктердегі
ауаның ылғалдылығы төменірек
болады.
Ауаның дұрыс айналуын
қамтамасыз ету үшін,
көкөніс салынатын
тартпаның бетіндегі шыны
сөрені алмаңыз.
5.4 Температурасы суық бөлік
Осы функциямен жабдықталған үлгінің
тоңазытқыш бөлігі балық, ет, теңіз
тағамдары және т.с.с. тәрізді
тағамдарды жаңа күйінде жақсы
сақтауға арналған.
Ол астыңғы бөлікте, көкөніс сақтайтын
сөренің тура үстінде орналасқан.
5.6 Температура индикаторы
Тағамды дұрыс сақтау үшін
тоңазытқыш температура
индикаторымен жабдықталған.
Құрылғының бүйір жағындағы белгіше
тоңазытқыштың ішіндегі ең суық
аумақты көрсетеді.
Егер OK белгісі көрсетілсе (A),
белгішемен белгіленген бөлікке жаңа
тағамды қойыңыз, (B) көрсетілмесе
температура тетігін суығырақ деңгейге
қойып, температура индикаторын
қайта тексермес бұрын 12 сағат
күтіңіз.
30
www.electrolux.com
A
B
OK
OK
Құрылғыға жаңа тағам
салғаннан кейін немесе
есікті ұзақ уақыт қайтақайта ашқаннан кейін, OK
жазуының көрінбей қалуы
қалыпты жағдай.
Температура тетігін қайта
реттеу алдында кемінде 12
сағат күтіңіз.
5.7 DYNAMICAIR
Тоңазытқыш тағамдарды жылдам
суытып, камера ішіндегі
температураны барынша біркелкі
ұстауға көмектесетін құралмен
жабдықталған.
Бұл құрал, мысалы есік ашылғаннан
кейін немесе бөлме температурасы
жоғары болған кезде температураны
жылдам қалпына келтіру үшін қажет
болғанда өздігінен іске қосылады.
5.8 Мұздатылған тағамды
мұздату және сақтау
Мұздатқыш бөлік жаңа тағамды
мұздату мен тоңазыған және
мұздатылған тағамдарды ұзақ уақыт
сақтауға жарайды.
Құрылғыны жаңа іске қосарда не біраз
уақыт пайдаланбай барып іске қосқан
кезде, тағамды камераға салмай
тұрып, құрылғыны кем дегенде 2
сағатқа, FastFreeze функциясына
қойып іске қосыңыз.
Жаңа піскен тағамды мұздатуға
жоғарғы бөлік арналған.
24 сағат ішінде мұздатуға болатын
тағамның ең көп мөлшері құрылғының
ішіндегі техникалық ақпарат
тақтайшасында көрсетілген.
Мұздату үдерісі 24 сағатқа созылады,
осы уақытта басқа мұздатылатын
тағамды қосып салмаңыз.
Тағам кенет жібіп кетсе,
мысалы, электр қуатының
ажырауына байланысты,
электр қуаты
"температураның көтерілу"
уақыты кестесінде
көрсетілген уақыттан ұзақ
уақыт сөнсе, жібітілген
тағамды дереу пайдалану
керек немесе пісіріп, содан
кейін қайта мұздату керек
(пісіргеннен кейін).
5.9 Жібіту
Қажет болғанда құралды
қолмен қосуға болады
("DYNAMICAIR функциясы"
тарауын қараңыз).
DYNAMICAIR құралы есік
ашық кезде тоқтайды да,
есік жабылғаннан кейін
дереу іске қосылады.
Қатты мұздатылған немесе
мұздатылған тағамды пайдалану
алдында егер уақыт бар болса,
тоңазытқыш бөлікке салып немесе
бөлме температурасында жібіту керек.
Кішкене тағамдарды мұздатқыштан
алған бетте тура пісіре беруге болады.
бұндай жағдайда пісіру ұзаққа
созылады.
ҚАЗАҚ
5.10 Мұз текшелерін жасау
Бұл құрылғы мұз текшелерін жасауға
арналған бір немесе бірнеше науамен
жабдықталған.
Науаларды мұздатқыштан
алу үшін темір
инструментті қолданбаңыз.
31
1. Осы науаларды суға толтырыңыз
2. Мұз науаларын мұздатқыш бөлікке
қойыңыз.
5.11 Суық жинағыштар
Мұздатқышта тоқ сөніп қалса немесе
құрылғы сынып қалса тағам сақтау
уақытын ұзартатын кем дегенде бір
суық жинағыш бар.
6. АҚЫЛ-КЕҢЕС
6.1 Қалыпты жұмыс шуылы
Жұмыс істеп тұрған кезде келесі
дыбыстардың естілуі қалыпты жағдай:
•
•
•
•
Салқындатқыш сұйық жіберілген
кезде көпіршіктенген және
сылдырлаған дыбыс шығуы мүмкін.
Салқындатқыш сұйық жіберілген
кезде компрессордан діріл және
сылдырдың дыбысы естіледі.
Қызудың әсерінен пайда болатын
дилатацияға (табиғи және қауіпті
емес физикалық құбылыс)
байланысты құрылғының ішінде
кенет пайда болатын сырт-сырт
еткен дыбыс.
Компрессор қосылғанда немесе
сөндірілгенде температураны
реттегіштен әлсіз дыбыс естілуі
мүмкін.
6.2 Қуатты үнемдеуге
арналған кеңестер
•
•
Егер аса қажет болмаса есікті жиі
ашпаңыз немесе ұзақ уақыт ашып
қалдырмаңыз.
Мұз текшесін мұздатқыштың
себетінен алмаңыз.
6.3 Жаңа тағамды тоңазытуға
қатысты ақыл-кеңес
•
•
•
Жылы тағамды немесе буы
бұрқырап тұрған сұйықтарды
тоңазытқышқа қоймаңыз.
Әсіресе иісі күшті шығатын
тағамдардың бетін жабыңыз
немесе орап қойыңыз.
Тағамдарды ауа еркін айнала
алатын етіп орналастырыңыз.
6.4 Тоңазытуға қатысты ақылкеңес
Пайдалы кеңес:
•
•
•
•
•
Ет (барлық түрі) : жарамды
орауышқа орып, көкөніс
тартпасының үстіңгі жағындағы
шыны сөреге қойыңыз. Етті ең көбі
1-2 күн сақтаңыз.
Піскен тағамдар, салқын тағамдар:
бетін жауып, кез келген сөреге
қойыңыз.
Жемістер мен көкөністер: мұқият
тазалап, арнайы тартпаға салыңыз.
Банан, картоп, пияз және сарымсақ
оралмаған болса, тоңазытқышта
сақтамау керек.
Сары май және ірімшік: ауа
өткізбейтін арнайы сауытқа салу
немесе ауаны мүмкіндігінше
кіргізбеу үшін алюминий таспаға
орау не полиэтилен қалтаға салу
керек.
Шөлмектер: қақпақ жауып, есіктің
шөлмек сөресіне немесе шөлмек
сөресіне (бар болса) сақтау керек.
6.5 Мұздатуға қатысты ақыл
кеңес
•
•
•
•
Жоғары сапалы, жаңа және мұқият
тазаланған тағамдарды ғана
мұздатыңыз.
Тағамды барынша тиімді мұздату
және жібіту үшін шағын бөліктерге
бөліңіз.
Тағамды алюминий жұқалтырға
немесе пластикке ораңыз.
Орамдардың ауа өткізбейтініне көз
жеткізіңіз.
Мұздатылған тағамның
температурасының жоғарылауына
32
www.electrolux.com
•
•
•
жол бермеу үшін оның қасына
мұздатылмаған жаңа тағамды
қоймаңыз.
Майсыз тағамдар майлы тағамға
қарағанда ұзақ сақталады. Тұз
тағамды сақтау уақытын азайтады.
Мұз текшелерін, мұздақтарды
немесе лолли тәрізді тағамдарды
мұздатқыштан алған бетте жемеңіз.
Қарып кетуі мүмкін.
Тағамды сақтау уақытын есепке
алып отыру үшін, әр орамның
сыртына мұздатылған ай-күнін
жазып қою ұсынылады.
•
•
•
Мұздатылған тағамдарды дүкеннен
мұздатқышқа барынша қысқа уақыт
ішінде жеткізіңіз.
Тағамды жібіткеннен кейін сапасы
дереу түсе бастайды және оны
қайта мұздатуға болмайды.
Тағамды өндіруші көрсеткен
жарамдылық мерзімінен артық
уақыт сақтамаңыз.
6.6 Мұздатылған тағамды
сақтау бойынша кеңес
•
Ретейлер дүкендерде мұздаған
қалпы сатылатын тағамдарды тиісті
түрде мұздатқанына көз жеткізіңіз.
7. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
7.1 Жалпы ескертулер
АБАЙЛАҢЫЗ
Қандай да бір жөндеу
жұмысын орындау
алдында, құрылғыны
сөндіріңіз.
Құрылғының
салқындатқыш жүйесінде
көмірсутек бар; жөндеу
және оны қайта толтыру
жұмыстарын тек уәкілетті
маман ғана іске асыруға
тиіс.
Құрылғының керекжарақтары мен
бөлшектерін ыдыс жуғыш
машинамен жууға
болмайды.
7.2 Мерзімді тазалау
АБАЙЛАҢЫЗ
Құрылғының ішіндегі
түтікше және/немесе
сымдардың ешқайсысын
тартуға, қозғауға немесе
бүлдіруге болмайды.
АБАЙЛАҢЫЗ
Салқындатқыш жүйені
зақымдамаңыз.
Құрылғыны жиі тазалап отыру керек:
1. Құрылғының іші мен керекжарақтарын бейтарап сабын мен
жылымшы сумен тазалаңыз.
2. Есіктің тығыздағыштарын
уақытылы тексеріп, таза және
қоқыссыз болуын қамтамасыз ету
үшін сүртіңіз.
3. Мұқият шайыңыз және құрғатыңыз.
4. Қол жетіп тұрса, құрылғының
артындағы конденсатор мен
компрессорды шөткемен
тазалаңыз.
Бұлай тазалау құрылғының
жұмысын жақсартып, электр
қуатын тұтынуды азайтуға
көмектеседі.
ҚАЗАҚ
7.3 Тоңазытқышты жібіту
Құрылғы қалыпты жұмыс істеп тұрса,
қырау тоңазытқыш камерадағы
буландырғыштан, мотор компрессоры
тоқтаған сайын автоматты түрде
шығарылады. Еріген су науа арқылы
құрылғының артқы жағында, мотор
компрессорының үстінде орналасқан
арнайы сауытқа жиналады да, сол
жерде буға айналады.
Жиналған су ағып, тоңазытқыштағы
тағамға тамшыламас үшін тоңазытқыш
бөліктегі науаның ортасындағы еріген
су ағатын саңылауды мезгіл-мезгіл
тазалап тұрған маңызды.
33
қабырғаларының бетіне де, тағамның
үстіне де ешбір мұз қатпайтынын
көрсетеді.
7.5 Құрылғыны қолданбаған
кезде
Құрылғыны ұзақ уақыт бойы
қолданбаған кезде мына сақтық
шараларын орындаңыз:
1. Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
2. Тағамдардың барлығын
шығарыңыз.
3. Құрылғыны және оның керекжарақтарының барлығын
тазалаңыз.
4. Жағымсыз иіс пайда болмау үшін
есікті/есіктерді ашық қалдырыңыз.
7.4 Мұздатқыштың мұзын
еріту
АБАЙЛАҢЫЗ
Құрылғыны қосып
қойғыңыз келсе, электр
қуаты өшіп қалса сақталған
тағам бұзылып кетпес
үшін, басқа бір адамның
арасында бір рет тексеріп
қоюын сұраңыз.
Мұздатқыш бөлікке мұз қатпайды. Бұл
құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ішкі
8. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
8.1 Не істерсіңіз, егер...
Ақаулық
Ықтимал себептері
Шешімі
Құрылғы жұмыс
істемейді.
Құрылғы сөндірулі.
Құрылғыны қосыңыз.
Қуат ашасы розеткаға
дұрыс сұғылмаған.
Ашаны розеткаға дұрыстап
сұғыңыз.
34
www.electrolux.com
Ақаулық
Көрінетін және естілетін
сигналдар қосылып тұр.
Шам жанбайды.
Компрессор үздіксіз
жұмыс істейді.
Ықтимал себептері
Шешімі
Розеткада тоқ жоқ.
Розеткаға басқа электр
құрылғысын қосып көріңіз.
Электрші маманға
хабарласыңыз.
Құрылғы жақында ғана
қосылған немесе
температурасы өте
жоғары.
"Жоғары температураны
ескерту сигналы" тарауын
қараңыз.
Құрылғының ішіндегі
температура тым
жоғары.
Жақын жердегі уәкілетті
қызмет көрсету
орталығына немесе білікті
электршіге хабарласыңыз.
Шам күту режимінде
тұр.
Есікті жауып, қайта
ашыңыз.
Шамда ақау бар.
Жақын жердегі уәкілетті
қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.
Температура дұрыс
орнатылған жоқ.
"Іске пайдалану" тарауын
қараңыз.
Бір мезгілде тым көп
тағам қойылған.
Бірнеше сағат күтіңіз де,
температурасын қайта
тексеріңіз.
Бөлме температурасы
тым жоғары.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы ауарайы санатын қараңыз.
Құрылғыға тым жылы
тағамдар қойылған.
Тағамдарды бөлме
температурасына дейін
салқындатып алғаннан
кейін салыңыз.
Есік дұрыс жабылмаған. "Есікті жабу" тарауын
қараңыз.
"FastFreeze функциясы" "FastFreeze функциясы"
немесе"FastCool
немесе"FastCool
функциясы" қосылған.
функциясы" тарауын
қараңыз.
Компрессор "FastFreeze"
немесе "FastCool" тетігін
басқаннан кейін немесе
температураны
өзгерткеннен кейін
бірден жұмыс істей
бастамайды.
Бұл қалыпты жағдай,
ешқандай ақаулық жоқ.
Компрессор біраз уақыттан
кейін жұмыс істей
бастайды.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
Ықтимал себептері
Шешімі
Су тоңазытқыштың ішіне
ағады.
Тағамдар судың су
коллекторына қарай
ағуына бөгет жасайды.
Тағамдардың артқы
тақтаға тимейтінін
тексеріңіз.
Су ағатын түтікше
бітеліп қалған.
Су ағатын түтікшені
тазалаңыз.
Су еденге ағады.
Еріген су ағатын
Еріген су ағатын түтікшені
түтікше, компрессордың буландырғыш науаға
үстіндегі буландырғыш жалғаңыз.
науаға қосылмаған.
Құрылғының ішіндегі
температура өте
төмен/өте жоғары.
Температура тетігі
дұрыс мәнге
қойылмаған.
Жоғарырақ/төменірек
температураға қойыңыз.
Есік дұрыс жабылмаған. "Есікті жабу" тарауын
қараңыз.
Азық-түліктердің
температурасы өте
жоғары.
Азық-түліктің
температурасын бөлме
температурасына дейін
азайтып барып сақтаңыз.
Бір мезгілде тым көп
тағам сақтауға
қойылған.
Бір мезгілде аз азық-түлік
сақтаңыз.
Есік тым жиі ашылған.
Есікті ашу қажет болса
ғана ашыңыз.
"FastFreeze функциясы" "FastFreeze функциясы"
немесе"FastCool
немесе"FastCool
функциясы" қосылған.
функциясы" тарауын
қараңыз.
Құрылғының ішінде
суық ауа айналымы
жоқ.
Егер ақыл-кеңес күткен
нәтиже бермесе, жақын
жердегі уәкілетті қызмет
көрсету орталығына
хабарласыңыз.
8.2 Шамды ауыстыру
Құрылғы қолданыс мерзімі ұзақ LED
ішкі жарықтама шамымен
жабдықталған.
Жарықтандыру құралын сервис
қызметкері ауыстыру керек. Уәкілетті
Құрылғы ішінде суық
ауаның айналуын
қамтамасыз етіңіз.
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
8.3 Есікті жабу
1. Есіктің тығыздағыштарын
тазалаңыз.
2. Қажет болса, есікті реттеңіз.
Құрастыру нұсқауларын қараңыз.
3. Қажет болса, зақым келген
тығыздағыштарды өзгертіңіз.
Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
35
36
www.electrolux.com
9. ШУЫЛ ТҮРЛЕРІ
Құрылғы қалыпты жұмыс істеп тұрған кезде түрлі шуыл естіледі (компрессор,
салқындатқыш сұйықтықтың айналуы).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
ҚАЗАҚ
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
10. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
10.1 Өнімнің ақпараттық парағы
Сауда белгісі
Electrolux
Үлгісі
ENN3153AOW PNC925582009
Санаты
7. Тоңазытқыш - мұздатқыш
Қуат тиімділігі санаты
A+
Жылдық пайдаланылатын қуаттың кВт-сағ
307
мәнімен көрсетілетін көлемі, 24 сағаттық
стандартты сынақ нәтижелері негізінде. Нақты
қуат тұтыну көлемі құрылғының қалай
пайдаланылатынына және қай жерде
орналасқанына байланысты болады
Сақтау көлемі, литр, Тоңазытқыш
219
Сақтау көлемі, литр, Жұлдыз
-
Сақтау көлемі, литр, Жертөле аймағы
-
Сақтау көлемі, литр, Шарап
-
Сақтау көлемі, литр, Барлығы
283
Сақтау көлемі, литр, Мұздатқыш
64
Сақтау көлемі, литр, Салқындатқыш
-
Сақтау көлемі, литр, Басқа камералар
-
Ең үлкен сақтау көлемі (л) бар мұздатқыш
камераның жұлдызды рейтингі
****
Басқа камералардың жобалық температурасы > 14 °C (°C), егер болса
Мұз қатпайды (Иә/Жоқ), Тоңазытқыш
Жоқ
Мұз қатпайды (Иә/Жоқ), Мұздатқыш
Иә
37
38
www.electrolux.com
Бір сағат ішінде қуат үзілуінен қорғалған
21
Мұздату сыйымдылығы, (кг/24сағ
8
Ауа-райы санаты
SN-N-ST-T
Осы құрылғы пайдаланылады деп
топшыланатын ең төмен қоршаған орта
температурасы, °C
10
Осы құрылғы пайдаланылады деп
топшыланатын ең жоғары қоршаған орта
температурасы, °C
43
Акустикалық шу шығаруы Дб (A) re1 pW
39
Кіріктірілген құрылғы, Иә/Жоқ
Иә
Бұл құрылғы тек шарап сақтауға ғана
арналған (Иә/Жоқ)
Жоқ
10.2 Қосымша техникалық
мәліметтер
Ұяның өлшемдері
Биіктігі
1850 мм
Ені
560 мм
Тереңдігі
560 мм
Кернеу
230 - 240 В
Жиілік
50 Гц
Техникалық ақпарат құрылғының
сыртқы немесе ішкі жағындағы
техникалық ақпарат тақтайшасында
және қуат жапсырмасында
көрсетілген.
11. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
ҚАЗАҚ
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген,
оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы
санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне
сәйкес келеді. Мысалы, 84512345 сериялық нөмірі өнім 2018
жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы және өндірушінің уәкілетті ұйымы:
OOO «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114,
Мәскеу/Москва, тел.: 8-800-200-3589
Италияда жасалған
39
40
www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................41
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 43
3. УСТАНОВКА.................................................................................................... 45
4. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ..................................................................................... 46
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.............................................................. 49
6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....................................................................................52
7. УХОД И ОЧИСТКА.......................................................................................... 53
8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ............................................55
9. ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ...................................................................................... 57
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 58
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы
вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.ru/support
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.promo.electrolux.ru
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux-1.ru
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
1.
41
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с настоящей
Инструкцией. Производитель не несет
ответственности за какие-либо травмы или ущерб,
возникший вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните эту Инструкцию под
рукой в надежном месте для последующего
использования.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми,
если их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии
нахождения под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Допускается использование прибора детьми в
возрасте от 3 до 8 лет, а также лицами с ярко
выраженными и комплексными нарушениями
здоровья при условии надлежащего надзора за
ними.
Детям младше 3 лет запрещается находиться
рядом с прибором, если только за ними не
обеспечивается постоянный надзор взрослых.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
42
www.electrolux.com
•
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
Прибор предназначен для домашнего бытового и
аналогичного применения, например:
– В сельских жилых домах; в помещениях,
служащих кухнями для обслуживающего
персонала в магазинах, офисах и на других
рабочих местах.
– Для использования клиентами отелей, мотелей
мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других
мест проживания.
ВНИМАНИЕ: Не перекрывайте вентиляционные
отверстия в корпусе прибора или в мебели, в
которую он встроен.
ВНИМАНИЕ: Не используйте механические
устройства или любые другие средства, кроме
рекомендованных производителем, для ускорения
процесса размораживания.
ВНИМАНИЕ: Не допускайте повреждения контура
холодильника.
ВНИМАНИЕ: Не используйте внутри отсеков для
хранения пищевых продуктов электрические
приборы, если они не рекомендованы
производителем.
Не используйте для очистки прибора подаваемую
под давлением воду или пар.
Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой.
Используйте только нейтральные моющие
средства. Не используйте абразивные средства,
абразивные губки, растворители или
металлические предметы.
Не используйте прибор для хранения
взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные
баллоны с взрывоопасным газом-вытеснителем.
РУССКИЙ
•
43
В случае повреждения шнура питания во
избежание несчастного случая он должен быть
заменен изготовителем, авторизованным
сервисным центром или специалистом с
аналогичной квалификацией.
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
ВНИМАНИЕ!
Установка прибора должна
осуществляться только
квалифицированным
персоналом!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Удалите всю упаковку.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, имеющий
повреждения.
Не эксплуатируйте прибор до его
установки в мебель, в которую он
должен быть встроен, в целях
соблюдения мер безопасности.
Следуйте приложенной к прибору
Инструкции по установке.
Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
Убедитесь, что вокруг прибора
имеется достаточная вентиляция.
Перед первой установкой или
перевешиванием дверцы
подождите не мене 4 часов, прежде
чем подключать прибор к сети
электропитания. Это необходимо
сделать для того, чтобы масло
могло вернуться в компрессор.
Перед выполнением любой
операции с прибором (например,
перевешивание дверцы) выньте
вилку из сетевой розетки.
Не устанавливайте прибор рядом с
радиаторами отопления, кухонными
плитами, духовыми шкафами или
варочными панелями.
Не подвергайте прибор
воздействию дождя.
•
•
•
•
Не устанавливайте прибор там, где
на него может падать прямой
солнечный свет.
Не устанавливайте прибор в
слишком влажных или холодных
местах.
При перемещении прибора
поднимайте его за передний край,
чтобы не допустить появления на
полу царапин.
В приборе находится пакет с
влагопоглотителем. Это не
игрушка. Это не продукт питания.
Просьба немедленно его
утилизировать.
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
ВНИМАНИЕ!
При выборе места
установки прибора
убедитесь, что шнур
электропитания не зажат и
не поврежден.
ВНИМАНИЕ!
Не используйте тройники и
удлинители.
•
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Убедитесь, что параметры,
указанные на табличке с
техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
Следите за тем, чтобы не
повредить электрические
компоненты прибора (вилку кабеля
электропитания, кабель
электропитания, компрессор и т.д.)
Для замены электрических
компонентов обратитесь в
авторизованный сервисный центр
или к электрику.
Кабель электропитания должен
располагаться ниже уровня вилки
электропитания.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
2.3 Эксплуатация
ВНИМАНИЕ!
Существует риск
получения травмы, ожога,
поражения электрическим
током или пожара.
Прибор содержит горючий газ
изобутан (R600a). Это природный газ,
безвредный для окружающей среды.
Следите за тем, чтобы не повредить
контур холодильника, содержащий
изобутан.
•
•
•
•
•
Не вносите изменения в параметры
данного прибора.
Не помещайте в прибор
электроприборы (например,
мороженицы), если их
производителем не указано, что
подобное их применение
допустимо.
В случае повреждения контура
холодильника следует исключить
появление в помещении открытого
пламени и источников возгорания.
Хорошо проветрите помещение.
Не ставьте на пластмассовые части
прибора горячую посуду.
Не помещайте прохладительные
напитки в морозильное отделение.
•
•
•
•
•
•
•
Это приведет к возникновению
излишнего давления в емкости, в
которой содержится напиток.
Не храните внутри прибора
горючие газы и жидкости.
Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
Не прикасайтесь к компрессору или
конденсатору. Они горячие.
Не извлекайте и не касайтесь
предметов в морозильном
отделении мокрыми или влажными
руками.
На замораживайте повторно уже
размороженные продукты.
Выполняйте инструкции по
хранению, приведенные на
упаковке замороженных продуктов.
Перед укладкой продуктов в
морозильное отделение оберните
их в любую пищевую упаковку.
2.4 Внутреннее освещение
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
поражения электрическим
током.
•
Тип лампы, используемой в данной
приборе, предназначен для
бытовой техники. Не используйте
ее для освещения дома.
2.5 Уход и очистка
ВНИМАНИЕ!
Это может привести к
повреждению прибора или
травмам.
•
•
Перед выполнением операций по
чистке и уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого шнура из
розетки.
В холодильном контуре данного
прибора содержатся углеводороды.
Техническое обслуживание и
перезарядка должны выполняться
только квалифицированным
специалистом.
РУССКИЙ
•
Регулярно проверяйте сливное
отверстие в корпусе прибора и при
необходимости прочищайте его. В
случае засорения отверстия талая
вода будет скапливаться в нижней
части прибора.
2.6 Сервис
•
•
Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Применяйте только оригинальные
запасные части.
•
•
•
•
2.7 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
45
Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
Удалите дверцу, чтобы
предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора
детей и домашних животных.
Содержимое холодильного контура
и изоляционные материалы
данного прибора не вредят
озоновому слою.
Изоляционный пенопласт содержит
горючий газ. Для получения
информации о том, как надлежит
утилизировать данный прибор,
обратитесь в местные
муниципальные органы власти.
Не повреждайте часть узла
охлаждения, которая находится
рядом с теплообменником.
Отключите прибор от электросети.
3. УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
3.1 Выбор места установки
При установке см.
указания по сборке.
Для обеспечения оптимальной работы
устанавливайте прибор вдали от
источников тепла, таких как
радиаторы отопления, котлы, прямые
солнечные лучи и т.д. Убедитесь в
свободной циркуляции воздуха вокруг
задней стенки прибора.
3.2 Размещение
Устанавливайте прибор в сухом,
хорошо вентилируемом помещении,
где температура окружающей среды
соответствует климатическому классу,
указанному на табличке с
техническими данными прибора.
Клима‐
тиче‐
ский
класс
Температура окружающей
среды
SN
от +10°C до + 32°C
N
от +16°C до + 32°C
ST
от +16°C до + 38°C
T
от +16°C до + 43°C
При работе за рамками
данного диапазона у ряда
моделей могут
наблюдаться
определенные проблемы с
функционированием.
Надлежащая работа может
быть гарантирована только
в рамках заданного
диапазона температур. В
случае сомнений при
выборе места установки
прибора обратитесь в
место продажи, в
авторизованный
сервисный центр или в
ближайший центр
обслуживания.
46
www.electrolux.com
3.3 Подключение к
электросети
•
•
•
•
3.4 Требования к вентиляции
Необходимо обеспечить достаточную
циркуляцию воздуха с задней стороны
прибора.
Перед включением прибора в сеть
удостоверьтесь, что напряжение и
частота, указанные в табличке с
техническими данными,
соответствуют параметрам
домашней электрической сети.
Прибор должен быть заземлен. Для
этого вилка сетевого кабеля имеет
специальный контакт заземления.
Если розетка электрической сети не
заземлена, выполните отдельное
заземление прибора в
соответствии с действующими
нормами, поручив эту операцию
квалифицированному электрику.
Изготовитель снимает с себя
всякую ответственность в случае
несоблюдения вышеуказанных
правил техники безопасности.
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке см.
указания по сборке.
4. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
4.1 Панель управления
1
2
3
4
˚C
5
6
MODE
1 Выключатель ON/OFF
2 Регулятор температуры
морозильника
3 Кнопка индикации температуры
холодильника-морозильника
4 Дисплей
5 MODE и сброс звуковой
сигнализации
6 Регулятор температуры
холодильной камеры
4.2 Дисплей
A
BC
D
E
F
G
A. Индикатор температуры
холодильного отделения
B. Индикатор морозильного
отделения
C. Индикатор плюсовой или
минусовой температуры
D. Индикатор температуры
РУССКИЙ
47
E. Функция FastFreeze
F. Функция FastCool
G. Функция DYNAMICAIR
4.3 Включение
4.6 Индикация температуры
1. Вставьте вилку сетевого шнура в
розетку.
2. Если дисплей отключен, нажмите
на кнопку прибора ON/OFF. На
индикаторе температуры
отобразится значение
температуры по умолчанию.
Установка необходимой температуры
описана в Главе «Регулировка
температуры».
При каждом нажатии кнопки
индикации температуры
холодильника-морозильника на
дисплее последовательно
отображается следующее:
1. • Горит индикатор холодильного
отделения.
• На дисплее отображается
последняя заданная для
холодильного отделения
температура.
2. • Горит индикатор морозильного
отделения (в нормальных
условиях).
• На дисплее отображается
последняя заданная для
морозильного отделения
температура.
Дисплей может мигнуть
красным цветом, а через
несколько секунд может
прозвучать звуковой
сигнал.
Сведения о сбросе
сигнализации см. в
разделе «Оповещение о
высокой температуре».
4.4 Выключение
1. Удерживайте нажатой кнопку
ON/OFF в течение 5 секунд.
После обратного отсчета на
индикаторе температуры дисплей
выключится.
2. Выньте вилку сетевого шнура из
розетки.
4.5 Выключение
холодильного отделения
Для выключения холодильного
отделения поверните ручку
регулировки температуры
холодильного отделения до отметки
«O».
После выключения холодильного
отделения свет внутри не включается.
Морозильное отделение продолжает
работать, а на дисплее отображается
температура только морозильного
отделения.
4.7 Меню функций
Каждый раз при нажатии на кнопку
MODE включаются следующие
функции по часовой стрелке:
•
•
•
•
Функция FastFreeze
Функция FastCool
Функция DYNAMICAIR
нет символа: нормальное
функционирование.
Включение и выключение
функций ON и OFF можно
произвести в любой
момент, несколько раз
нажав на кнопку MODE,
чтобы пропали все значки.
4.8 Регулировка температуры
Температура внутри прибора
регулируется регулятором
температуры.
Температуру в холодильном
отделении можно регулировать путем
вращения регулятора температуры
холодильника в диапазоне примерно
от +2°C до +8°C.
48
www.electrolux.com
Температуру в морозильном
отделении можно регулировать путем
вращения регулятора температуры
морозильника в диапазоне примерно
от -15°C до -24°C.
Для правильного хранения продуктов
необходимо установить следующую
температуру:
• для холодильника: +5°C
• для морозильника: -18°C
При нормальной работе индикатор
температуры отображает последнее
заданное значение температуры.
Чтобы привести прибор в действие,
выполните следующие действия:
1. поверните регулятор температуры
по часовой стрелке, чтобы
установить максимальный холод.
2. поверните регулятор температуры
против часовой стрелки, чтобы
установить минимальный холод.
Среднее положение, как
правило, подходит лучше
всего.
При выборе конкретного
значения температуры
следует иметь в виду, что
температура внутри
прибора зависит от:
• температуры в
помещении;
• частоты открывания
дверцы;
• количества хранящихся
продуктов;
• места расположения
прибора.
4.9 Сигнализация
превышения температуры
Повышение температуры в
морозильном отделении (например,
из-за перебоя в подаче
электропитания) указывается
посредством:
•
•
•
•
мигающего значения температуры;
мигания символа морозильного
отделения (индикатора
морозильного отделения);
звукового сигнала;
красного фона дисплея;
При восстановлении нормальных
условий:
•
•
звуковой сигнал отключается;
значение температуры продолжает
мигать;
• фон дисплея остается красным.
При нажатии на MODE/Кнопку сброса
сигнализации для выключения
сигнализации на индикаторе
в
течение нескольких секунд
отображается максимальная
достигнутая в отделении температура.
Затем мигание прекращается, а цвет
подсветки дисплея меняется с
красного на белый.
В режиме действия сигнализации
звуковой сигнал можно отключить при
помощи кнопки MODE/Кнопки сброса
сигнализации.
Подсветка дисплея остается красной
до тех пор, пока не будут
восстановлены нормальные условия
хранения.
4.10 Функция FastCool
Если необходимо поместить большое
количество теплых продуктов,
например, после посещения магазина,
рекомендуется включить функцию
FastCool для ускоренного охлаждения
продуктов и предотвращения
повышения температуры уже
находящихся в холодильнике
продуктов.
Нажмите на MODE (при
необходимости несколько раз), чтобы
на дисплее появился
соответствующий значок .
Функция FastCool отключается
автоматически примерно через 6
часов.
При включении функции FastCool
также автоматически включается
вентилятор в холодильном отделении.
РУССКИЙ
Вентилятор внутри
холодильного отделения
автоматически включается
также и при высокой
температуре в помещении
(выше 32°C), или для
быстрого восстановления
температуры при
открывании дверцы, даже
если функция FastCool не
включена.
Функцию можно выключить
в любое время, нажав на
кнопку MODE (см. «Меню
функция»).
4.11 Функция FastFreeze
Для замораживания свежих продуктов
необходимо включить функцию
FastFreeze.
Нажмите на MODE (при
необходимости несколько раз), чтобы
на дисплее появился
соответствующий значок.
Режим можно выключить в любое
время, нажав на кнопку MODE (см.
«Меню режимов»).
4.12 Функция DYNAMICAIR
Для включения функции нажмите на
MODE (может потребоваться
несколько нажатий) так, чтобы на
дисплее появился соответствующий
символ.
При этом вентилятор работает
постоянно.
Вентилятор можно выключить в любой
момент, нажимая на MODE до тех пор,
пока символ
не исчезнет.
При автоматическом включении
функции индикатор DYNAMICAIR не
загорается (см. «Ежедневное
использование»).
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
5.1 Очистка внутренних
поверхностей
Перед первым включением прибора
вымойте его внутренние поверхности
и все внутренние принадлежности
теплой водой с нейтральным мылом,
чтобы удалить запах, характерный для
недавно изготовленного изделия, а
затем тщательно протрите их.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте моющие
или абразивные средства
и очистители на основе
хлора или на масляной
основе, т.к. они могут
повредить покрытие
поверхностей
холодильника.
49
Эта функция автоматически
выключается через 52 часа.
5.2 Размещение полок
дверцы
Чтобы обеспечить возможность
хранения упаковок продуктов
различных размеров, полки дверцы
можно размещать на разной высоте.
1. Постепенно поднимайте полку,
пока она не высвободится.
2. Меняйте положение по мере
необходимости.
50
www.electrolux.com
Данная модель оснащена
съемным ящичком, который может
сдвигаться вправо или влево.
5.3 Передвижные полки
Расположенные на стенках
холодильника направляющие
позволяют размещать полки на
нужной высоте.
Когда вентиляционные отверстия
закрыты:
дольше сохраняется естественное
содержание влаги в продуктах,
находящихся в отделениях для
овощей и фруктов.
Чтобы была обеспечена
правильная циркуляция
воздуха, не снимайте
стеклянную полку,
расположенную над
ящиком для овощей.
5.4 Отделение низкой
температуры
Холодильное отделение ряда моделей
имеет данную отличительную
особенность с целью оптимального
сохранения таких свежих продуктов,
как рыба, мясо, морепродукты и т.д.
Отделение расположено в нижней
части, непосредственно над ящиком
для сохранения овощей.
5.5 Контроль влажности
Стеклянная полка включает в себя
устройство с пазами (регулируемыми
специальным скользящим рычажком),
позволяющее управлять уровнем
влажности в ящике (ящиках) для
овощей.
Когда вентиляционные отверстия
открыты:
увеличенная циркуляция воздуха
приводит к меньшей влажности в
отделениях для хранения овощей и
фруктов.
5.6 Индикатор температуры
Для обеспечения надлежащего
хранения продуктов холодильник
оснащен индикатором температуры.
Символ на боковой стенке прибора
обозначает область максимального
холода в холодильнике.
Если отображается сообщение «OK»
(А), поместите свежие продукты в
область холодильника, обозначенную
данным символом. В противном
случае (В) переведите ручку
термостата в более холодное
положение и подождите 12 часов,
прежде чем снова проверить
показания индикатора температуры.
A
OK
B
OK
РУССКИЙ
После закладки в прибор
свежих продуктов или
после многократного
открывания дверцы
индикатор OK может
погаснуть надолго: это
нормально. Перед
перенастройкой
термостата подождите как
минимум 12 часов.
5.7 DYNAMICAIR
В отделении холодильника
предусмотрено устройство,
обеспечивающее быстрое охлаждение
продуктов и поддержание более
равномерной температуры в
отделении.
Устройство включается автоматически
по мере необходимости, например, с
целью быстрого восстановления
температуры после открывания
дверцы или в условиях высокой
окружающей температуры.
Имеется возможность
включения устройства
вручную в случае
необходимости (см.
«Функция DYNAMICAIR»).
Устройство DYNAMICAIR
прекращает работать в
случае открывания дверцы
и включается сразу же
после ее закрывания.
5.8 Замораживание и
хранение замороженных
продуктов
Морозильное отделение
предназначено для замораживания
51
свежих продуктов и для
продолжительного хранения
замороженных продуктов, а также
продуктов глубокой заморозки.
При первом включении холодильника
или после продолжительного периода,
в течение которого он не
использовался, перед тем, как
помещать в морозильное отделение
продукты, дайте холодильнику
поработать хотя бы два часа при
включенном режиме FastFreeze.
Для замораживания свежих продуктов
поместите их в в верхнее отделение.
Максимальное количество продуктов,
которое может быть заморожено за 24
часа, указано на табличке с
техническими данными,
расположенной внутри прибора.
Процесс замораживания длится 24
часа; в течение этого времени не
добавляйте другие продукты для
замораживания.
При случайном
размораживании
продуктов, например, при
сбое электропитания, если
напряжение в сети
отсутствовало в течение
времени, превышающего
указанное в таблице
технических данных
«время повышения
температуры»,
размороженные продукты
следует быстро
употребить в пищу или
немедленно подвергнуть
тепловой обработке, затем
повторно заморозить
(после того, как они
остынут).
5.9 Оттаивание
Замороженные продукты, включая
продукты глубокой заморозки, перед
использованием можно
размораживать в холодильном
отделении или при комнатной
температуре, в зависимости от
времени, которое имеется на
выполнение этой операции.
52
www.electrolux.com
Маленькие куски можно готовить,
даже не размораживая, в том виде, в
каком они взяты из морозильного
отделения: в этом случае процесс
приготовления пищи займет больше
времени.
1. Наполните данные ванночки
водой.
2. Поместите ванночки для льда в
морозильное отделение.
5.10 Изготовление кубиков
льда
Морозильник содержит не менее
одного аккумулятора холода, который
увеличивает время хранения в случае
отключения электропитания или
поломки.
В этом приборе есть один или
несколько лотков для изготовления
кубиков льда.
5.11 Аккумуляторы холода
Не используйте
металлические
инструменты для
отделения ванночек от дна
морозильного отделения.
6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
6.1 Нормальные звуки во
время работы
6.3 Рекомендации по
охлаждению продуктов
Следующие звуки в ходе работы
прибора являются нормальным
явлением:
•
•
•
•
•
Слабое журчание и бульканье,
исходящие от змеевиков во время
прокачивания хладагента.
Жужжание и пульсация, исходящие
от компрессора при прокачке
хладагента.
Резкое потрескивание, исходящее
изнутри прибора и вызванное
тепловым расширением
(естественным и неопасным
физическим явлением).
Тихое щелканье регулятора
температуры при включении и
выключении компрессора.
6.2 Рекомендации по
экономии электроэнергии
•
•
Не открывайте дверцу слишком
часто и не держите ее открытой
дольше необходимого.
Не удаляйте аккумуляторы холода
из корзины морозильного
отделения.
•
•
не помещайте в холодильник
теплые продукты или
испаряющиеся жидкости;
Закрывайте или заворачивайте
продукты, в особенности если они
имеют сильный запах.
располагайте продукты таким
образом, чтобы вокруг них мог
свободно циркулировать воздух.
6.4 Рекомендации по
охлаждению
Полезные советы
•
•
•
Мясо (всех типов): помещайте в
подходящий упаковочный материал
и кладите на стеклянную полку,
расположенную над ящиком для
овощей. Храните мясо не более 1-2
дней.
Продукты, подвергшиеся тепловой
обработке и холодные блюда:
накройте и храните на любой полке.
Фрукты и овощи: тщательно
промойте и поместите в
специальный выдвижной ящик.
Бананы, картофель, лук и чеснок не
должны храниться в холодильнике
в неупакованном виде.
РУССКИЙ
•
•
Сливочное масло и сыр: поместите
в специальный
воздухонепроницаемый контейнер,
заверните в алюминиевую фольгу
или положите в полиэтиленовый
пакет, чтобы максимально
ограничить контакт с воздухом.
Бутылки: закройте крышкой и
храните на дверной полке для
бутылок или в стойке для бутылок
(если прибор ей оборудован).
6.5 Рекомендации по
замораживанию
•
•
•
•
•
Замораживайте только
высококачественные, свежие и
тщательно вымытые продукты.
Для повышения эффективности
замораживания и размораживания
делите продукты на небольшие
порции.
Заворачивайте продукты в
алюминиевую фольгу или
полиэтилен. Позаботьтесь о том,
чтобы упаковка была
воздухонепроницаемой.
Во избежание нагрева уже
замороженных продуктов не
кладите прямо рядом с ними
свежие незамороженные продукты.
Постные продукты сохраняются
лучше и дольше, чем жирные. Соль
•
•
6.6 Рекомендации по
хранению замороженных
продуктов
•
•
•
•
Убедитесь, что продукты
промышленной заморозки
хранились у продавца в должных
условиях.
Обеспечьте минимальный
интервал времени между
приобретением замороженных
продуктов в магазине и их
помещением в морозильное
отделение холодильника.
После размораживания продукты
быстро портятся и не подлежат
повторному замораживанию.
Не превышайте время хранения,
указанное изготовителем
продуктов.
7. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
7.1 Общие предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед выполнением какихлибо операций по чистке
или уходу за прибором
выньте вилку сетевого
шнура из розетки.
53
сокращает срок хранения
продуктов.
Не употребляйте кубики льда и
фруктовый лед сразу после
извлечения из морозильника.
Существует опасность
обморожения.
Чтобы контролировать срок
хранения, рекомендуется
указывать дату замораживания на
каждой упаковке.
Холодильный контур
данного прибора содержит
углеводороды, поэтому
техническое обслуживание
и перезарядка должны
выполняться только
авторизованным
специалистом.
Принадлежности и детали
прибора не подлежат
мойке в посудомоечной
машине.
54
www.electrolux.com
7.2 Периодическая чистка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается вытягивать,
перемещать или
повреждать какие-либо
трубки и (или) кабели,
находящиеся внутри
прибора.
отделения, во избежание накопления
воды и попадания капель на
находящиеся внутри продукты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте
повреждения
холодильного контура.
Прибор необходимо регулярно
чистить:
1. Очищайте внутренние поверхности
и принадлежности с помощью
теплой воды и нейтрального мыла.
2. Регулярно проверяйте и
протирайте уплотнения дверцы,
чтобы обеспечить чистоту и
отсутствие загрязнений.
3. Ополосните чистой водой и
вытрите насухо.
4. В случае наличия доступа
очищайте конденсатор и
компрессор, расположенные с
задней стороны прибора, при
помощи щетки.
Эта повышает эффективность
работы прибора и снижает
потребление электроэнергии.
7.3 Размораживание
холодильника
При нормальных условиях
эксплуатации удаление инея с
испарителя холодильной камеры
происходит автоматически при каждом
выключении компрессора. Талая вода
сливается в специальный поддон,
установленный с задней стороны
прибора над компрессором, где она
испаряется.
Необходимо регулярно прочищать
сливное отверстие, находящееся в
середине канала холодильного
7.4 Размораживание
морозильника
Морозильное отделение оснащено
функцией удаления наледи. Это
значит, что при работе прибора ни на
внутренних стенках, ни на продуктах
не образуются наросты наледи.
7.5 Перерывы в эксплуатации
Если прибор не будет использоваться
в течение длительного времени,
примите следующие меры
предосторожности:
1. Отключите прибор от сети
электропитания.
2. Извлеките из него все продукты.
3. Вымойте прибор и все
принадлежности.
4. Оставьте дверцы приоткрытыми,
чтобы предотвратить появление
неприятного запаха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если требуется, чтобы
прибор продолжал
работать, попросите коголибо проверять его время
от времени, чтобы не
допустить порчи
находящихся в нем
продуктов в случае
отключения
электроэнергии.
РУССКИЙ
55
8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
8.1 Что делать, если...
Неисправность
Возможная причина
Решение
Прибор не работает.
Прибор выключен.
Включите прибор.
Вилка шнура питания
не вставлена как сле‐
дует в розетку.
Как следует вставьте вилку
шнура питания в розетку.
Отсутствует напряже‐
ние в розетке электро‐
питания.
Подключите к этой сетевой
розетке другой прибор. Об‐
ратитесь к квалифициро‐
ванному электрику.
Прибор был включен
недавно, или темпера‐
тура слишком высока.
См. раздел «Сигнализация
превышения температу‐
ры».
Включена звуковая или
визуальная сигнализа‐
ция.
Температура внутри
Обратитесь к квалифици‐
прибора слишком высо‐ рованному электрику или в
кая.
ближайший авторизован‐
ный сервисный центр.
Лампа освещения не го‐
рит.
Лампа находится в ре‐
жиме ожидания.
Закройте и снова откройте
дверцу.
Лампа перегорела.
Обратитесь в ближайший
авторизованный сервис‐
ный центр.
Компрессор работает не‐ Неверно задано значе‐
прерывно.
ние температуры.
См. раздел «Описание ра‐
боты».
Одновременно было
помещено много пище‐
вых продуктов.
Подождите несколько ча‐
сов, а затем проверьте
температуру снова.
Слишком высокая тем‐
пература воздуха в по‐
мещении.
См. климатический класс в
табличке с техническими
данными.
Положенные в прибор
пищевые продукты бы‐
ли слишком теплыми.
Прежде чем положить пи‐
щевые продукты на хране‐
ние, дайте им остыть до
комнатной температуры.
Дверца не закрыта как
следует.
См. «Закрывание дверцы».
56
www.electrolux.com
Неисправность
Возможная причина
Решение
Включена функция
«FastFreeze» или
«FastCool».
См. Главу «Функция
FastFreeze» или «Функция
FastCool».
Компрессор не включает‐ Это нормальное явле‐
ся сразу после нажатия
ние. Оно не является
«FastFreeze»,
неисправностью.
«FastCool», или после из‐
менения температуры.
Вода стекает внутрь хо‐
лодильника.
Компрессор включится че‐
рез некоторое время.
Пищевые продукты ме‐ Убедитесь, что пищевые
шают воде стекать в во‐ продукты не касаются за‐
досборник.
дней стенки.
Засорилось сливное от‐ Прочистите сливное отвер‐
верстие.
стие.
На пол течет вода.
Сброс талой воды не
Направьте сброс талой во‐
подсоединен к поддону ды в поддон испарителя.
испарителя, располо‐
женного над компрессо‐
ром.
Температура внутри при‐ Неверно задана темпе‐
бора слишком низкая/
ратура.
слишком высокая.
Дверца не закрыта как
следует.
Задайте более высокую/
более низкую температуру.
См. «Закрывание дверцы».
Слишком высокая тем‐ Прежде чем положить пи‐
пература пищевых про‐ щевые продукты на хране‐
дуктов.
ние, дайте им охладиться
до комнатной температу‐
ры.
Одновременно хранит‐
ся слишком много пи‐
щевых продуктов.
Одновременно заклады‐
вайте меньшее количество
пищевых продуктов.
Часто открывалась
дверца.
Открывайте дверцу только
по необходимости.
Включена функция
«FastFreeze» или
«FastCool».
См. Главу «Функция
FastFreeze» или «Функция
FastCool».
Внутри прибора отсут‐
ствует циркуляция хо‐
лодного воздуха.
Убедитесь, что внутри при‐
бора циркулирует холод‐
ный воздух.
РУССКИЙ
Если приведенная
рекомендация не
позволяет достичь
желаемого эффекта,
обратитесь в ближайший
авторизованный
сервисный центр.
8.2 Замена лампы
Прибор оборудован светодиодной
лампой длительного срока службы.
8.3 Закрывание дверцы
1. Почистите уплотнения дверцы.
2. При необходимости отрегулируйте
дверцу. См. инструкции по сборке.
3. При необходимости замените
непригодные уплотнения дверцы.
Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
Этот элемент освещения подлежит
замене только в сервисном центре.
9. ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ
При нормальных условиях работы слышны некоторые звуки (работы
компрессора, циркуляции хладагента).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
57
Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
58
www.electrolux.com
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
CRACK!
BRRR!
CRACK!
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
10.1 Информация о товаре
Товарный знак
Electrolux
Модель
ENN3153AOW PNC925582009
Категория
7. Холодильник-морозильник
Класс энергопотребления
A+
Энергопотребление, кВт ч/год, основанное на
результатах нормативных испытаний в тече‐
ние 24 часов. Фактическое энергопотребле‐
ние будет зависеть от характера эксплуата‐
ции и места расположения прибора
307
Объем хранения в литрах, холодильник
219
Объем хранения в литрах, класс (число звезд) Объем хранения в литрах, (отделение погре‐
ба)
-
Объем хранения в литрах, отделение для вин
-
Объем хранения в литрах, всего
283
РУССКИЙ
Объем хранения в литрах, морозильник
64
Объем хранения в литрах, отделение для бы‐
строго охлаждения
-
Объем хранения в литрах, другие отделения
-
Класс (число звезд) морозильного отделение
с максимальным объемом хранения (л)
****
Расчетная температура других отделений >
14 °C (°C), если имеются
-
Система «Frost free» (Д/Н), холодильник
Нет
Система «Frost free» (Д/Н), морозильник
Да
Безопасное время перебоя электропитания в
часах
21
Мощность замораживания в кг/24 часа
8
Климатический класс
SN-N-ST-T
59
Низшая температура окружающей среды, для 10
эксплуатации при которой рассчитан прибор,
в °C
Высшая температура окружающей среды, для 43
эксплуатации при которой рассчитан прибор,
в °C
Выдаваемый акустический шум в дБ(А), 1 пВт
39
Встраиваемый прибор Д/Н
Да
Прибор предназначен исключительно для
хранения вина (Д/Н)
Нет
10.2 Дополнительные
технические данные
Размеры ниши
Высота
1850 мм
Ширина
560 мм
Глубина
560 мм
Напряжение
230 - 240 В
Частота
50 Гц
Технические данные указаны на
табличке с техническими данными на
наружной или внутренней стенке
прибора и на табличке
энергопотребления.
11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом
.
60
www.electrolux.com
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
Класс энергетической эффективности в Российской Федерации: A+
Дата изготовления изделия указана в его серийном номере,
где первая цифра номера соответствует последней цифре
года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому
номеру недели. Например, серийный номер 84512345
означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе
2018 года.
Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Швеция
Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:
ООО ”Электролюкс Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва, тел.: 8-800-200-3589
Изготовлено в Италии
*
РУССКИЙ
61
62
www.electrolux.com
РУССКИЙ
63
222376338-A-082019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising