Juno | JCT12210S5 | User manual | Juno JCT12210S5 Uživatelský manuál

Juno JCT12210S5 Uživatelský manuál
Návod k
použití
Instrukcja
obsługi
Chladnička s
mrazničkou
Chłodziarkozamrażarka
JCT12210S5
Návod na
používanie
Navodila za
uporabo
Hladilnik z
Chladnička s
zamrzovalni‐
mrazničkou
kom
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Provoz
Denní používání
Tipy a rady
2
3
5
5
7
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Instalace
Technické údaje
8
9
11
12
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými schopnostmi, pouze pokud tak činí
pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu
spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
3
•
•
•
•
•
•
•
K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné
pomocné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
Nepoškozujte chladicí okruh.
V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné
elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky
s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte všechny obaly nebo
přepravní šrouby.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
• Počkejte alespoň čtyři hodiny, než
spotřebič připojíte k napájení. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
• Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných desek.
• Zadní stěna spotřebiče musí být
umístěna směrem ke zdi.
• Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
• Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či
příliš chladných místech, jako jsou
přístavby, garáže či vinné sklepy.
• Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
4
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
• Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní
síťové zástrčky.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí okruh. Obsahuje isobutan
(R600a) - zemní plyn, který je dobře
snášen životním prostředím. Tento plyn
je hořlavý.
• Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
• Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
• Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
• Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
• Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
• Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Vnitřní osvětlení
• Typ žárovky použitý v tomto spotřebiči
není vhodný pro osvětlení místností.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej
vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
• Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
• Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
• Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku tepla.
5
PROVOZ
Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
2. Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
Vypnutí spotřebiče
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte
regulátorem teploty do polohy „O“.
Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky.
Optimální je obvykle střední
nastavení.
Při hledání přesného nastavení
mějte na paměti, že teplota
uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří
spotřebiče,
• množství vložených
potravin,
• umístění spotřebiče.
1. Otočte regulátorem teploty směrem na
nižší nastavení výkonu, chcete-li
dosáhnout vyšší teploty.
2. Otočte regulátorem teploty směrem na
vyšší nastavení, chcete-li dosáhnout
nižší teploty.
POZOR! Jestliže je okolní
teplota vysoká, nebo je
spotřebič zcela zaplněný
(přitom je spotřebič nastavený
na nejnižší teplotu) může běžet
nepřetržitě a na zadní stěně se
pak tvoří námraza. V tomto
případě je nutné nastavit vyšší
teplotu, aby se spotřebič
automaticky odmrazil, a tím
snížil spotřebu energie.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
1. Pomalu posunujte polici ve směru
šipek, dokud se neuvolní.
2. Změňte umístění dle potřeby.
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky nebo abrazivní
prášky, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
6
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je
nutné změnit střední nastavení.
K rychlejšímu zmrazování otočte
regulátorem teploty směrem na vyšší
nastavení, abyste dosáhli maximálního
chladu.
Skleněná police nad zásuvkou
na zeleninu musí ale vždy
zůstat na svém místě k
zajištění správného oběhu
vzduchu.
Ukazatel teploty
Pro správné uchovávání potravin je
chladnička vybavena ukazatelem teploty.
Symbol na boční stěně spotřebiče
označuje nejchladnější oblast v
chladničce.
Pokud se zobrazuje hlášení OK (A), vložte
čerstvé potraviny do oddílu označeného
symbolem; pokud se nezobrazuje (B),
nastavte regulátor teploty na chladnější
nastavení a vyčkejte 12 hodin, než
ukazatel teploty opět zkontrolujete.
A
OK
B
OK
Po vložení čerstvých potravin
do spotřebiče nebo po
opakovaném otevření dveří či
otevření dveří na delší dobu je
normální, když se přestane
zobrazovat hlášení OK;
vyčkejte alespoň 12 hodin, než
provedete nové nastavení
ovladače teploty.
Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
POZOR! Teplota chladicího
oddílu pak může klesnout pod
0 °C. V takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.
Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny na vyšší nastavení.
V případě náhodného
rozmrazení, například z důvodu
výpadku proudu, a pokud
výpadek proudu trval delší
dobu, než je uvedeno v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit
či upéct a potom opět zmrazit
(po ochlazení).
Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové
teplotě, podle toho, kolik na to máte času.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.
Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
7
K vyjmutí nádobek z mrazničky
nepoužívejte kovové nástroje.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
1. Nádobky naplňte vodou.
TIPY A RADY
Normální provozní zvuky
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
• Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
• Když se čerpá chladící kapalina, může
to být doprovázeno drnčením nebo
pulsujícím zvukem kompresoru.
• Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče,
přestavuje přirozený, nijak nebezpečný
fyzikální jev způsobený tepelnou
roztažností.
• Když se kompresor spustí nebo vypne,
můžete zaslechnout slabé cvakání
regulátoru teploty.
Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
• do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují
• potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni
• potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch
Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
• Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou. Maso skladujte nejdéle 1-2
dny.
• Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
• Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
• Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte do
hliníkové fólie či do polyetylénového
sáčku, aby k nim měl vzduch co
nejméně přístup.
• Lahve: uzavřete víčkem a uložte buďto
v polici na lahve ve dveřích spotřebiče
nebo ve stojanu na lahve (je-li součástí
výbavy).
Tipy pro zmrazování potravin
K dosažení dokonalého zmrazování
dodržujte následující důležité rady:
• maximální množství potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno
na typovém štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin – v
této době nepřidávejte žádné další
potraviny ke zmrazení;
• mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné;
• potraviny si připravte v malých porcích,
aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a
bylo pak možné rozmrazit pouze
požadované množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo
polyetylénu a přesvědčte se, že jsou
balíčky vzduchotěsné;
• čerstvé, nezmrazené potraviny se
nesmí dotýkat již zmrazených potravin,
protože by zvýšily jejich teplotu;
• libové potraviny vydrží uložené déle a v
lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje
délku bezpečného skladování potravin;
• vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu
8
způsobit v ústech a na pokožce
popáleniny mrazem;
• doporučujeme napsat na každý balíček
viditelně datum uskladnění, abyste
mohli správně dodržet dobu uchování
potravin.
Tipy pro skladování
zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu
zakoupeného spotřebiče dodržujte
následující podmínky:
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly
z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase;
• neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle kazí
a nesmí se znovu zmrazovat;
• nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
• vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladovány;
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Obecná upozornění
POZOR! Před každou údržbou
nebo čištěním spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v chladicím
okruhu; údržbu a doplnění smí
tedy provádět pouze oprávněný
a kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné pro
mytí v myčce nádobí.
Pravidelné čištění
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí systém.
POZOR! Při přemisťování
skříně spotřebiče ji
nadzdvihněte za přední okraj,
abyste zabránili poškrábání
podlahy.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou
neutrálního mycího prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku
chladicího oddílu při každém vypnutí
motoru kompresoru. Rozmrazená voda
vytéká žlábkem do speciální nádoby na
zadní straně spotřebiče nad motorem
kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně čistit,
9
aby voda nemohla přetéct a kapat na
uložené potraviny.
Odmrazování mrazničky
POZOR! K odstraňování
námrazy z výparníku
nepoužívejte nikdy ostré
kovové nástroje. Mohli byste jej
poškodit. K urychlení
odmrazování nepoužívejte
mechanické nebo jiné
pomocné prostředky, které
nejsou doporučeny výrobcem.
Zvýšení teploty zmrazených
potravin během odmrazování
může zkrátit dobu jejich
skladování.
Asi 12 hodin před
odmrazováním nastavte nižší
teplotu, aby se vytvořila
dostatečná zásoba chladu pro
přerušení provozu spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního
oddílu se vždy bude tvořit určité množství
námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva
námrazy dosáhne tloušťky kolem 3 – 5
mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a
dejte je na chladné místo.
VAROVÁNÍ! Nedotýkejte
se zmrazených potravin
vlhkýma rukama. Ruce by
vám mohly k potravinám
přimrznout.
3. Nechte dveře otevřené.
Chcete-li urychlit odmrazování,
postavte do mrazicího oddílu hrnek s
teplou vodou. Odstraňujte také kusy
ledu, které odpadnou ještě před
dokončením odmrazování.
4. Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor.
5. Zapněte spotřebič.
Po třech hodinách vyjmuté potraviny
vložte zpět do mrazicího oddílu.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Odmrazte (v případě potřeby) a
vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
5. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
VAROVÁNÍ! Pokud chcete
nechat spotřebič zapnutý,
požádejte někoho, aby jej
občas zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
10
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz „Provoz“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy na
typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu
místnosti.
Zátka výpusti vody není ve
správné poloze.
Zasuňte zátku výpusti vody do
správné polohy.
Potraviny nejsou řádně
zabalené.
Zabalte potraviny lépe.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz „Provoz“.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání
odtoku vody do odtokové‐
ho otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vody
(kondenzátu) do odpařovací
misky.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
V chladničce teče voda.
Na podlaze teče voda.
11
Problém
Možná příčina
Řešení
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Síla námrazy je větší než
4 - 5 mm.
Spotřebič odmrazte.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte
se na nejbližší autorizované
servisní středisko.
Výměna žárovky
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
1. Uvolněte šroub z krytu žárovky.
2. Odstraňte kryt žárovky (viz obrázek).
3. Použitou žárovku vyměňte za novou o
stejném výkonu a určenou pouze pro
použití v domácích spotřebičích
(maximální výkon je uveden na krytu
žárovky).
4. Nasaďte kryt žárovky.
5. Utáhněte šroub krytu žárovky.
6. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
7. Otevřete dveře spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení rozsvítí.
Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte
se pokyny k montáži.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
INSTALACE
Umístění
Řiďte se pokyny k montáži při
instalaci.
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Zkontrolujte, zda
může vzduch volně cirkulovat kolem zadní
části skříně spotřebiče.
Poloha
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
12
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
vybavena příslušným kontaktem.
Pokud není domácí zásuvka
uzemněná, poraďte se s odborníkem a
připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými
předpisy.
• Výrobce odmítá veškerou odpovědnost
v případě nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
U některých typů modelů může
při provozu mimo daný rozsah
docházet k problémům s
fungováním. Správný provoz
lze zaručit pouze v rámci
stanoveného teplotního
rozsahu. Pokud máte jakékoliv
pochyby ohledně místa
instalace spotřebiče, obraťte se
na prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti.
• Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu
POZOR! Řiďte se pokyny k
montáži při instalaci.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje
Rozměry prostoru pro instalaci
Výška
mm
1225
Šířka
mm
560
Hloubka
mm
550
Skladovací doba při poruše
Hodin
18
Napětí
V
230-240
Frekvence
Hz
50
13
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější nebo
vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
14
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Eksploatacja
Codzienna eksploatacja
14
15
17
18
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Instalacja
Dane techniczne
20
21
23
25
26
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby niepełnosprawne, jeśli będą
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome
związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w miejscach,
jak:
15
Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
– Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach mieszkalnych
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem tych,
które zaleca producent.
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które zaleca
producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani
parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie obojętne detergenty. Nie stosować
produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania i blokady transportowe.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
• Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
16
• Odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do zasilania.
Jest to niezbędne, aby olej spłynął z
powrotem do sprężarki.
• Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
• Tył urządzenia musi znajdować się
przy ścianie.
• Nie instalować urządzenia w miejscu,
gdzie występuje bezpośrednie
nasłonecznienie.
• Nie instalować urządzenia w miejscach
wilgotnych lub chłodnych, takich jak
przybudówki, garaże, winiarnie.
• Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontaktować
się z elektrykiem.
• Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
• Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
• Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za
przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba, że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
• Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
Zawiera on izobutan (R600a), który jest
gazem ziemnym spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Gaz
ten jest łatwopalny.
• W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
• Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
• Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
• Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
• Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
• Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w komorze
zamrażarki mokrymi lub wilgotnymi
rękoma.
17
• Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
• Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania mrożonej
żywności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
Wewnętrzne oświetlenie
• Typ oświetlenia zastosowanego w
urządzeniu nie jest odpowiedni do
oświetlania pomieszczeń domowych
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń i uszkodzeniem
urządzenia.
• Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
• W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
• Regularnie sprawdzać odpływ skroplin
w urządzeniu i w razie potrzeby
oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje
się, na dnie urządzenia zbiera się
woda.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
• Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
• Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
EKSPLOATACJA
Włączanie
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Obrócić regulator temperatury zgodnie
z ruchem wskazówek zegara do
średniego ustawienia.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, ustawić pokrętło
regulacji temperatury w położeniu „O”.
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana
automatycznie.
Ustawienie pośrednie jest
zwykle najbardziej
odpowiednie.
Ustawiając temperaturę, należy
jednak uwzględnić to, że
temperatura wewnątrz
urządzenia zależy od:
• temperatury w
pomieszczeniu,
• częstości otwierania drzwi,
• ilości przechowywanej
żywności,
• umiejscowienia urządzenia.
1. Przestawić regulator temperatury w
stronę niższego ustawienia, aby
uzyskać minimalne chłodzenie.
18
2. Przestawić regulator temperatury w
stronę wyższego ustawienia, aby
uzyskać maksymalne chłodzenie.
UWAGA! Jeśli temperatura
otoczenia jest wysoka lub
urządzenie jest w pełni
załadowane, a wybrano
ustawienie najniższej
temperatury, urządzenie może
pracować bez przerwy, co
powoduje osadzanie się szronu
na tylnej ściance. W takim
przypadku należy ustawić
pokrętło na wyższą
temperaturę, aby umożliwić
automatyczne odszranianie i w
efekcie zmniejszyć zużycie
energii.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA! Nie należy stosować
silnych detergentów ani
materiałów ściernych,
ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie
powierzchni urządzenia.
Rozmieszczanie półek na
drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie artykułów
spożywczych w opakowaniach o różnej
wielkości, półki na drzwiach można
umieszczać na różnych wysokościach.
1. Stopniowo wyciągać półkę w kierunku
wskazywanym przez strzałki, aby ją
wyjąć.
2. Umieścić ponownie według potrzeb.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
19
Nie wolno wyjmować szklanej
półki znad szuflady na
warzywa, ponieważ jej
obecność zapewnia
odpowiedni obieg powietrza.
Wskaźnik temperatury
Chłodziarkę wyposażono we wskaźnik
temperatury ułatwiający prawidłowe
przechowywanie żywności. Symbol na
bocznej ściance urządzenia wskazuje
najchłodniejsze miejsce w chłodziarce.
Jeśli wyświetla się wskazanie OK (A),
można umieścić żywność w obszarze
oznaczonym symbolem, jeśli nie (B),
należy obniżyć ustawienie temperatury i
odczekać 12 godzin przed ponownym
sprawdzeniem wskaźnika temperatury.
A
OK
B
OK
Po włożeniu do urządzenia
świeżej żywności lub
wielokrotnym otwieraniu drzwi
na dłuższy czas, zniknięcie
wskazania OK jest normalnym
zjawiskiem. W takiej sytuacji
należy odczekać co najmniej
12 godzin przed ponowną
regulacją temperatury.
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
głęboko zamrożonej żywności oraz do
zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności nie
ma potrzeby zmieniania średniego
ustawienia.
Jednak w celu szybszego zamrożenia
produktów można obrócić regulator
temperatury na wyższe ustawienie, aby
uzyskać maksymalne chłodzenie.
UWAGA! W takim przypadku
temperatura w komorze
chłodziarki może spaść poniżej
0°C. Jeśli tak się stanie, należy
ponownie ustawić wyższą
temperaturę.
Przechowywanie zamrożonej
żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia,
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie na
co najmniej 2 godziny z wyższym
ustawieniem.
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności spowodowanego na
przykład awarią zasilania, jeśli
awaria zasilania trwała dłużej,
niż podano w tabeli danych
technicznych w punkcie „czas
utrzymywania temperatury bez
zasilania”, należy szybko
spożyć rozmrożoną żywność
lub niezwłocznie ją ugotować,
po czym ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub
mrożonki przed użyciem należy rozmrozić
w komorze chłodziarki lub w temperaturze
pokojowej, zależnie od dostępnego czasu
rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa dłużej.
Wytwarzanie lodu
Urządzenie jest wyposażone w jedną lub
dwie tacki do wytwarzania lodu.
Do wyjmowania tacek z
zamrażarki nie należy używać
metalowych narzędzi.
20
1. Napełnić pojemniki wodą
2. Włożyć pojemniki na lód do komory
zamrażarki.
WSKAZÓWKI I PORADY
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
• Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów
chłodniczych, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
• Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik
chłodniczy.
• Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
• Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
• Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to
absolutnie konieczne.
Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej
żywności
Aby uzyskać najlepsze efekty:
• W chłodziarce nie należy
przechowywać ciepłej żywności ani
parujących płynów
• Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć, szczególnie te, które
wydzielają intensywny zapach
• należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów
spożywczych
Wskazówki dotyczące
przechowywania
Przydatne wskazówki:
• Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować
do odpowiedniego opakowania i
umieścić na szklanej półce nad
pojemnikiem na warzywa. Mięso
można przechowywać maksymalnie
przez 1–2 dni.
• Żywność gotowana, potrawy na zimno:
przykryć i umieścić na dowolnej półce.
• Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych bananów,
ziemniaków, cebuli i czosnku nie
należy przechowywać w chłodziarce.
• Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć folią
aluminiową lub umieścić
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
• Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.
Wskazówki dotyczące
zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy korzystać z poniższych ważnych
wskazówek:
• maksymalną ilość żywności, jaką
można zamrozić w ciągu 24 godzin
podano na tabliczce znamionowej;
• proces zamrażania trwa 24 godziny, w
tym czasie nie należy wkładać
dodatkowych porcji żywności do
zamrożenia;
• należy zamrażać tylko artykuły
spożywcze najwyższej jakości, świeże i
dokładnie oczyszczone;
• żywność należy dzielić na małe porcje
w celu przyspieszenia zamrażania i
zwiększenia skuteczności procesu oraz
w celu umożliwienia rozmrażania tylko
potrzebnych ilości;
21
• żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
zapewniającą hermetyczne
zamknięcie;
• nie dopuszczać do stykania się
świeżej, nie zamrożonej żywności z
zamrożonymi produktami, aby uniknąć
podniesienia temperatury zamrożonych
produktów;
• produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i przez dłuższy czas niż te o
dużej zawartości tłuszczu. Sól skraca
okres przechowywania żywności;
• spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry;
• zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
• Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w
sklepie.
• Starać się, aby zamrożona żywność
była transportowana ze sklepu do
zamrażarki w jak najkrótszym czasie.
• Nie otwierać zbyt często drzwi
zamrażarki i nie zostawiać ich
otwartych dłużej niż jest to absolutnie
konieczne.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie można jej ponownie
zamrażać.
• Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ogólne wskazówki
UWAGA! Przed
przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory, dlatego
wszelkie prace konserwacyjne i
napełnianie układu powinny
być wykonywane przez
wykwalifikowanych
pracowników serwisu.
Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do
mycia w zmywarce.
Okresowe czyszczenie
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani uszkadzać rurek
i/lub przewodów w urządzeniu.
UWAGA! Należy chronić układ
chłodniczy przed
uszkodzeniem.
UWAGA! Przesuwając
urządzenie, należy podnieść
jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
22
1. Wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadził się
na nich osad.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Poprawi to wydajność urządzenia i
zmniejszy zużycie energii elektrycznej.
Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego
szronu spływa rynienką do specjalnego
pojemnika znajdującego się z tyłu
urządzenia nad sprężarką, skąd następnie
odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
Rozmrażanie zamrażarki
UWAGA! Nigdy nie wolno
używać ostrych metalowych
przedmiotów do usuwania
szronu z parownika, ponieważ
można go uszkodzić. Nie wolno
stosować urządzeń
mechanicznych ani żadnych
innych metod niezalecanych
przez producenta, aby
przyśpieszyć rozmrażanie.
Wzrost temperatury
zamrożonych artykułów
spożywczych podczas
rozmrażania może
spowodować skrócenie czasu
ich bezpiecznego
przechowywania.
Na około 12 godzin przed
planowanym rozmrażaniem
należy ustawić niższą
temperaturę, aby zapewnić
odpowiednią rezerwę w
zamrożonych produktach na
czas przerwy w działaniu.
Na półkach zamrażarki oraz w górnej
części komory zawsze powstaje pewna
ilość szronu.
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy
warstwa szronu ma grubość ok. 3-5 mm.
1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego.
2. Wyjąć wszystkie przechowywane
artykuły spożywcze, zawinąć w kilka
warstw gazet i umieścić w chłodnym
miejscu.
OSTRZEŻENIE! Nie wolno
dotykać zamrożonej
żywności mokrymi rękoma.
Ręce mogą przymarznąć
do mrożonki.
3. Zostawić otwarte drzwi.
Aby przyspieszyć proces rozmrażania,
należy umieścić w komorze
zamrażarki miskę z ciepłą wodą.
Należy również usuwać kawałki lodu,
23
które odrywają się podczas
rozmrażania.
4. Po zakończeniu rozmrażania należy
dokładnie wysuszyć wewnętrzne
powierzchnie.
5. Włączyć urządzenie.
Po upływie trzech godzin włożyć do
komory zamrażarki wcześniej wyjęte
produkty spożywcze.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Rozmrozić (jeśli konieczne) i
wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
5. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania nieprzyjemnych
zapachów.
Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
OSTRZEŻENIE! Jeśli
urządzenie ma pozostać
włączone, należy poprosić
kogoś o jego regularne
sprawdzanie, aby uniknąć
zepsucia się żywności w
przypadku przerwy w zasilaniu.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy...
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączo‐
ne.
Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasila‐
jącego nie włożono pra‐
widłowo do gniazda elek‐
trycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
do gniazda elektrycznego.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon‐
taktować się z wykwalifikowa‐
nym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głośno.
Urządzenie nie stoi stabil‐
nie.
Sprawdzić, czy urządzenie
jest wypoziomowane.
Nie działa oświetlenie.
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz „Eksploatacja”.
Sprężarka pracuje w sposób
ciągły.
24
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Zbyt wiele produktów wło‐
żono na raz do przecho‐
wania.
Odczekać kilka godzin i po‐
nownie sprawdzić temperatu‐
rę.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest zbyt wysoka.
Zapoznać się z informacją do‐
tyczącą klasy klimatycznej na
tabliczce znamionowej.
Włożono zbyt ciepłe potra‐
wy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy od‐
czekać, aż ostygnie ona do
temperatury pokojowej.
Nie włożono prawidłowo
zatyczki otworu odpływo‐
wego odszraniania.
Umieścić prawidłowo zatyczkę
otworu odpływowego odszra‐
niania.
Nie zapakowano prawidło‐
wo produktów żywnościo‐
wych.
Zapakować prawidłowo pro‐
dukty.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz „Eksploatacja”.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na podło‐
gę.
Końcówka wężyka odpro‐
wadzającego wodę z od‐
szraniania nie jest połą‐
czona z pojemnikiem
umieszczonym nad sprę‐
żarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężarką.
Temperatura w urządzeniu
jest zbyt niska lub zbyt wy‐
soka.
Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tempe‐
raturę.
Drzwi nie zamknięto pra‐
widłowo.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby os‐
tygły do temperatury pokojo‐
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
25
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowa‐
nia.
Ograniczyć ilość produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Grubość warstwy szronu
przekracza 4-5 mm.
Rozmrozić urządzenie.
Drzwi urządzenia są ot‐
wierane zbyt często.
Otwierać drzwi urządzenia tyl‐
ko wtedy, gdy jest to koniecz‐
ne.
Jeżeli podane rozwiązania nie
przynoszą pożądanego efektu,
należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Wymiana oświetlenia
Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
1. Odkręcić śrubkę klosza oświetlenia.
2. Zdjąć klosz (patrz ilustracja).
3. Wymienić starą żarówkę na nową o
takiej samej mocy i przeznaczoną
wyłącznie do urządzeń domowych
(maksymalną moc podano na kloszu
żarówki).
4. Zamontować klosz oświetlenia.
5. Dokręcić śrubkę klosza.
6. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda.
7. Otworzyć drzwi.
Sprawdzić, czy oświetlenie się włącza.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz wskazówki dotyczące montażu.
3. W razie potrzeby wymienić
uszkodzone uszczelki drzwi. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
INSTALACJA
Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy przeczytać
instrukcję montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy zainstalować
z dala od źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, bojlery, bezpośrednie
promienie słoneczne itd. Należy zapewnić
swobodny przepływ powietrza z tyłu
urządzenia.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.
26
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
• Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Niektóre modele urządzeń
mogą działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowa praca
urządzenia jest gwarantowana
tylko w podanym zakresie
temperatury. W razie
wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.
Wymagania dotyczące
wentylacji
Przepływ powietrza za urządzeniem musi
być wystarczający.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Podłączenie do sieci
elektrycznej
• Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
• Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest w
tym celu wyposażona w specjalny styk.
UWAGA! Przed
zainstalowaniem urządzenia
należy przeczytać instrukcję
montażu.
DANE TECHNICZNE
Dane techniczne
Wymiary wnęki
Wysokość
mm
1225
Szerokość
mm
560
Głębokość
mm
550
27
Czas utrzymywania temperatury
Godz.
18
Napięcie
V
230-240
Częstotliwość
Hz
50
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz lub
na zewnątrz urządzenia oraz na etykiecie
z oznaczeniem klasy energetycznej.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
28
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Prevádzka
Každodenné používanie
Tipy a rady
28
29
31
31
33
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Inštalácia
Technické údaje
34
36
38
39
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou spôsobilosťou pod podmienkou, že im
boli dané pokyny a sú pod dohľadom, pokiaľ ide o
bezpečné používanie spotrebiča a chápu možné súvisiace
riziká.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a
podobnom prostredí, ako sú napr.:
– Vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí.
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
Vetracie otvory na spotrebiči alebo v skrinke na
zabudovanie musia zostať voľné.
29
•
•
•
•
•
•
•
Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky, ak ich neodporučil výrobca.
Nepoškodzujte chladiaci okruh.
Vnútri skladovacieho priestoru nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporučil výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky ako napr.
aerosólové plechovky s horľavým propelantom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Montáž
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
• Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
voľne cirkulovať vzduch.
• Pred zapojením spotrebiča do
elektrickej siete počkajte aspoň 4
hodiny. Je to potrebné na to, aby olej
stiekol späť do kompresora.
• Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
• Zadnú stranu spotrebiča je potrebné
umiestniť oproti stene.
• Neinštalujte spotrebič na miesta, kde
dopadá priame slnečné svetlo.
• Tento spotrebič neinštalujte na
miestach, ktoré sú príliš vlhké alebo
chladné, ako napr. prístavby, garáže
alebo vínne pivnice.
• Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené
na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
• Dbajte na to, aby ste nespôsobili
poškodenie elektrických častí (napr.
zástrčky napájacieho kábla,
elektrického napájacieho kábla,
kompresora). Ak je potrebná výmena
30
elektrických komponentov, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko
alebo elektrikára.
• Elektrický napájací kábel musí zostať
vždy nižšie ako zástrčka napájacieho
kábla.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že napájací
elektrický kábel je po inštalácii
prístupný.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel. Vždy
ťahajte za zástrčku.
Použite
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
• Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
zmrzliny), pokiaľ nie sú výslovne
určené výrobcom na tento účel.
• Dbajte na to, aby ste nespôsobili
poškodenie chladiaceho okruhu.
Obsahuje izobután (R600a), prírodný
plyn s vysokou kompatibilitou so
životným prostredím. Tento plyn je
horľavý.
• V prípade poškodenia chladiaceho
okruhu zabezpečte, aby sa v miestnosti
nenachádzali žiadne plamene ani iné
zápalné zdroje. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
• Dbajte na to, aby sa horúce predmety
nedostali do kontaktu s plastovými
časťami spotrebiča.
• Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje.
Spôsobí to vznik nadmerného tlaku v
nádobe s nápojom.
• V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte
do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
• Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety ani sa ich nedotýkajte.
• Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
• Dodržiavajte pokyny ohľadne
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
Vnútorné osvetlenie
• Druh žiarovky používaný v tomto
spotrebiči nie je vhodný na osvetlenie
izieb domácností
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia
alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča
a v prípade potreby ho vyčistite. Ak je
odtok upchatý, odmrazená voda sa
bude zhromažďovať na dne spotrebiča.
Likvidácia
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
• Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
• Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
• Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
31
• Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
PREVÁDZKA
Zapnutie
1. Zástrčku zasuňte do zásuvky
elektrickej siete.
2. Otočte regulátor teploty doprava do
strednej polohy.
Vypnutie
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
ovládač teploty do polohy „O”.
Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky.
Stredné nastavenie je vo
všeobecnosti najvhodnejšie.
Presné nastavenie si treba
vyberať s prihliadnutím na
skutočnosť, že teplota v
spotrebiči závisí od:
• teploty v miestnosti,
• od toho, ako často sa
otvárajú dvere,
• množstva uchovávaných
potravín,
• umiestnenia spotrebiča.
1. Minimálne chladenie sa dosiahne
otočením regulátora teploty smerom
na nižšie nastavenia.
2. Maximálne chladenie sa dosiahne
otočením regulátora teploty smerom
na vyššie nastavenia.
UPOZORNENIE! Pri vysokej
teplote okolia alebo pri úplnom
naplnení spotrebiča
a nastavení spotrebiča na
najnižšiu teplotu môže
spotrebič pracovať nepretržite,
čo spôsobí tvorbu námrazy na
zadnej stene. V tomto prípade
treba regulátor nastaviť na
vyššiu teplotu, aby mohlo
prebehnúť automatické
odmrazovanie a znížila sa
spotreba energie.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho
vnútro a všetky jeho diely umyť vlažnou
vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste odstránili
typický zápach nového spotrebiča. Potom
všetky povrchy dôkladne osušte.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte
abrazívne čistiace prostriedky
ani prášky, pretože by poškodili
povrch.
Umiestnenie poličiek na
dverách
Poličky na dverách možno umiestniť v
rôznej výške, aby ste mohli uložiť balenia
potravín rôznych veľkostí.
1. Poličku postupne ťahajte v smere
šípok, až kým sa neuvoľní.
2. Vložte ju do požadovanej polohy.
32
Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými
lištami, aby ste poličky mohli umiestniť do
požadovanej polohy.
A
OK
B
OK
Keď do chladničky vložíte
čerstvé potraviny alebo
necháte dvierka dlhšie
otvorené, prípadne ich otvárate
opakovane, môže sa stať, že
ukazovateľ nezobrazí hlásenie
OK. Počkajte aspoň 12 hodín a
znovu skontrolujte ukazovateľ
teploty.
Zmrazovanie čerstvých potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je
nutné meniť nastavenie spotrebiča.
V záujme rýchlejšieho zmrazenia potravín
však odporúčame nastaviť regulátor
teploty na intenzívnejšie chladenie.
Nepremiestňujte sklenenú
policu nad zásuvkou na ovocie
a zeleninu, aby bola zaručená
správna cirkulácia vzduchu.
Ukazovateľ teploty
V záujme správneho skladovania potravín
je chladnička vybavená ukazovateľom
teploty. Symbol na bočnej stene
spotrebiča indikuje najchladnejšiu oblasť v
chladničke.
Ak sa zobrazuje hlásenie OK (A), vložte
do oblasti vyznačenej symbolom čerstvé
potraviny, ak sa hlásenie nezobrazuje (B),
nastavte ovládač teploty na nižšiu teplotu
a počkajte 12 hodín. Až potom znovu
skontrolujte ukazovateľ teploty.
UPOZORNENIE! V takýchto
podmienkach môže klesnúť
teplota chladiaceho priestoru
pod 0 °C. Ak sa tak stane,
nastavte na regulátore teploty
vyššiu teplotu.
Skladovanie mrazených
potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po
určitom čase mimo prevádzky nechajte
spotrebič pred vložením potravín bežať
najmenej 2 hodiny pri najvyššom
nastavení.
33
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku výpadku
napájacieho napätia, za
predpokladu, že doba výpadku
energie bola dlhšia ako údaj
uvedený v technických údajoch
pod položkou „akumulačná
doba“, rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a až potom znova
zmraziť (po ochladení).
Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené
potraviny sa pred použitím môžu
rozmrazovať v chladiacom priestore alebo
pri izbovej teplote, v závislosti od času,
ktorý máme k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď
sú ešte zmrazené, priamo z mrazničky: v
tomto prípade varenie potrvá dlhšie.
Výroba ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou alebo
dvoma miskami na prípravu ľadových
kociek.
Na uvoľňovanie misiek z
mrazničky nepoužívajte kovové
nástroje.
1. Tieto misky naplňte vodou.
2. Misky s ľadom vložte do mraziaceho
priestoru.
TIPY A RADY
Normálne zvuky pri prevádzke
Rady pre chladenie
Nasledovné zvuky sú pri bežnej
prevádzke normálne:
Užitočné rady:
• Cievka vydáva slabé bublanie a
zurčanie pri prečerpávaní chladiva.
• Kompresor vydáva bzučanie a
pulzovanie pri prečerpávaní chladiva.
• Náhle praskanie vychádzajúce z vnútra
spotrebiča býva spôsobené tepelnou
dilatáciou (prirodzený a nie
nebezpečný fyzický jav).
• Regulátor teploty vydáva slabé kliknutie
pri zapnutí alebo vypnutí kompresora.
Rady pre úsporu energie
• Dvere spotrebiča neotvárajte príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.
Rady na chladenie čerstvých
potravín
V záujme optimálnej účinnosti:
• do chladničky nevkladajte teplé
potraviny ani odparujúce sa kvapaliny,
• potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne
ak majú prenikavú arómu,
• potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
• Mäso (všetky druhy): zabaľte do
vhodného balenia a položte na
sklenenú policu nad zásuvkou na
zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
• Varené a studené jedlá: zakryte a
umiestnite na ľubovoľný rošt.
• Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite a
vložte do špeciálnej zásuvky.
V chladničke sa nesmú skladovať
banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak, ak
nie sú zabalené.
• Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo
zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyténového vrecka, aby ste odstránili
čo najviac vzduchu.
• Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo
do police na fľaše (ak je k dispozícii).
Rady pre zmrazovanie
Tu je niekoľko dôležitých tipov, ktoré vám
pomôžu zabezpečiť optimálne
zmrazovanie potravín:
34
• maximálne množstvo potravín, ktoré
možné zmraziť počas 24 hodín, je
uvedené na typovom štítku spotrebiča;
• proces zmrazovania trvá 24 hodín,
počas tejto fázy nepridávajte žiadne
ďalšie potraviny na zmrazovanie;
• zmrazujte iba potraviny špičkovej
kvality, čerstvé a dôkladne vyčistené;
• potraviny rozdeľte na malé porcie, aby
sa mohli rýchlo a úplne zmraziť a aby
ste neskôr mohli odmraziť iba potrebné
množstvo;
• potraviny zabaľte do alobalu alebo do
polyetylénovej fólie; dbajte, aby boli
zabalené vzduchotesne;
• nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené
potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už
zmrazené, predídete tak zvýšeniu ich
teploty,
• potraviny s nízkym obsahom tuku sa
uchovávajú lepšie a vydržia dlhšie ako
potraviny s vysokým obsahom tukov;
soľ znižuje dobu skladovania potravín;
• zmrzliny konzumované bezprostredne
po vybraní z mraziaceho priestoru
môžu spôsobiť poranenie kože
mrazom;
• odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazenia, aby ste mohli
presne sledovať dobu skladovania.
Rady na uchovávanie
mrazených potravín
Keď chcete maximálne využiť možnosti
tohto spotrebiča, riaďte sa nasledujúcimi
pokynmi:
• uistite sa, že maloobchodný predajca
adekvátne skladuje komerčné mrazené
potraviny,
• dbajte, aby ste mrazené potraviny
preniesli z predajne potravín do
mrazničky podľa možnosti čo
najrýchlejšie,
• neotvárajte dvierka spotrebiča príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné,
• po rozmrazení sa potraviny rýchlo
kazia a nesmú sa znova zmrazovať,
• neprekračujte dobu skladovania
stanovenú výrobcom potravín.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné upozornenia
UPOZORNENIE! Pred
akoukoľvek údržbou spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
V chladiacej jednotke
spotrebiča sa nachádzajú
uhľovodíky, preto smie údržbu
a doplnenie chladiva vykonať
výhradne autorizovaný technik.
Príslušenstvo a časti
spotrebiča sa nesmú umývať v
umývačke riadu.
Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE! Neťahajte,
neposúvajte a nepoškodzujte
žiadne rúrky a/alebo káble v
spotrebiči alebo na ňom.
UPOZORNENIE! Dbajte na to,
aby ste nepoškodili chladiaci
systém.
UPOZORNENIE! Pri presúvaní
spotrebiča nadvihnite jeho
prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
Vybavenie spotrebiča treba pravidelne
čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
35
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dverí
a vyutierajte ich, aby boli čisté a bez
zvyškov potravín.
3. Opláchnite a dôkladne osušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Touto operáciou zvýšite výkonnosť
spotrebiča a usporíte elektrickú
energiu.
Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
Odmrazená voda odteká cez žliabok do
osobitnej nádoby na zadnej stene
spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
Odmrazovanie mrazničky
UPOZORNENIE! Na
odstraňovanie námrazy z
výparníka nikdy nepoužívajte
ostré predmety. Mohli by ste
spotrebič poškodiť. Na
urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky, s
výnimkou prostriedkov, ktoré
odporučil výrobca. Počas
odmrazovania spotrebiča
stúpne teplota balených
mrazených potravín, preto sa
môže skrátiť ich trvanlivosť.
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte nižšiu
teplotu, aby si potraviny
vytvorili rezervu chladu pred
prerušením činnosti.
Na policiach a v okolí hornej časti
mrazničky sa vždy vytvára určité
množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku
približne 3 až 5 mm, mrazničku odmrazte.
1. Spotrebič vypnite alebo vytiahnite
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Vyberte všetky skladované potraviny,
zabaľte ich do niekoľkých vrstiev
novinového papiera a uložte na
chladnom mieste.
VAROVANIE! Mrazených
potravín sa nedotýkajte
mokrými rukami. Ruky by
vám mohli primrznúť k
potravinám.
3. Dvere nechajte otvorené.
Do mraziaceho priestoru vložte hrniec
s teplou vodou, aby sa proces
odmrazovania urýchlil. Kusy ľadu,
ktoré sa dajú oddeliť, vyberajte už
počas odmrazovania.
4. Po ukončení odmrazovania vnútro
dôkladne osušte.
5. Spotrebič zapnite.
Po troch hodinách vložte potraviny, ktoré
ste predtým vybrali, späť do mrazničky.
36
Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
5. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič odmrazte (v prípade
potreby) a potom spotrebič a všetky
časti príslušenstva vyčistite.
4. Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
VAROVANIE! Ak chcete
spotrebič ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho raz
za čas skontroloval a zabránil
tak znehodnoteniu potravín
v prípade výpadku napájania.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebi‐
ča nie je správne zapoje‐
ná do sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku zapojte
správne do sieťovej zásuvky.
Sieťová zásuvka nie je
pod napätím.
Do sieťovej zásuvky skúste
zapojiť iný spotrebič. Obráťte
sa na kvalifikovaného elektri‐
kára.
Nadmerná hlučnosť spotre‐
biča.
Spotrebič nestojí pevne na
podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žia‐
rovky“.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Kompresor pracuje nepre‐
tržite.
37
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Potraviny vložené do spo‐
trebiča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte potra‐
viny vychladnúť na izbovú te‐
plotu.
Nie je správne umiestnený
uzáver odtokového kanáli‐
ka.
Uzáver odtokového kanálika
vložte správnym spôsobom.
Potraviny nie sú správne
zabalené.
Lepšie zabaľte potraviny.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spo‐
trebiči bránia odtekaniu
vody do odtokového kaná‐
lika.
Dávajte pozor, aby sa potravi‐
ny nedotýkali zadnej steny.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu
z rozmrazenej námrazy
nie je pripojený k odparo‐
vacej miske nad kompre‐
sorom.
Odtokový kanálik pripevnite k
odparovacej miske.
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Námraza je hrubšia ako
4-5 mm.
Spotrebič odmrazte.
Dvierka ste otvárali príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
38
Ak pomocou horeuvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok,
kontaktujte najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
Výmena žiarovky
Zástrčku prívodného kábla vytiahnite zo
zásuvky elektrickej siete.
1. Odskrutkujte skrutku krytu osvetlenia.
2. Odstráňte kryt osvetlenia (pozrite
obrázok).
3. Vymeňte vypálenú žiarovku za novú s
rovnakým výkonom a špeciálne určenú
pre domáce spotrebiče (maximálny
výkon je na kryte žiarovky).
4. Namontujte kryt žiarovky.
5. Utiahnite skrutku krytu žiarovky.
6. Zapojte zástrčku spotrebiča do
zásuvky elektrickej siete.
7. Otvorte dvierka.
Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.
Zatvorenie dvierok
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si montážne pokyny.
3. V prípade potreby vymeňte poškodené
tesnenia dvierok. Obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
INŠTALÁCIA
Umiestnenie
Pri inštalácii postupujte podľa
pokynov na inštaláciu.
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od
tepelných zdrojov, ako sú radiátory,
ohrievače vody, priame slnečné svetlo a
pod. Zabezpečte, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
Miesto inštalácie
Tento spotrebič nainštalujte do suchého a
dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Pri prevádzke mimo
uvedeného rozsahu môže dôjsť
pri niektorých typoch modelov k
určitým funkčným problémom.
Správnu prevádzku je možné
zaručiť len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti týkajúce
sa miesta inštalácie spotrebiča,
obráťte sa na predajcu, na náš
zákaznícky servis alebo na
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
39
Zapojenie do elektrickej siete
5 cm
• Pred pripojením sa presvedčte, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú
parametrom vašej domácej elektrickej
siete.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
Napájací elektrický kábel je na tento
účel vybavený príslušným kontaktom.
Ak domáca sieťová zásuvka nie je
uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
• Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
• Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
UPOZORNENIE! Pri inštalácii
postupujte podľa pokynov na
inštaláciu.
Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje
Rozmery výklenku
Výška
mm
1225
Šírka
mm
560
Hĺbka
mm
550
Akumulačná doba
Hodín
18
Napätie
Voltov
230-240
Frekvencia
Hz
50
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej strane
spotrebiča a na štítku energetických
parametrov.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
40
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
41
KAZALO
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Delovanje
Vsakodnevna uporaba
Namigi in nasveti
41
42
43
44
46
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Namestitev
Tehnični podatki
47
48
50
51
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi sposobnostmi, če so dobili
navodila in/ali so pod nadzorom glede varne uporabe
naprave in se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Splošna varnostna navodila
•
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča
z zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih.
Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali vgradni
konstrukciji naj ne bodo ovirane.
Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih priprav ali
drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
42
•
•
•
•
•
•
Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
V predelkih za shranjevanje hrane v napravi ne
uporabljajte električnih priprav, razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže z
aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo in transportne
vijake.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Poskrbite, da bo zrak lahko krožil okrog
naprave.
• Počakajte vsaj štiri ure, preden napravo
priključite na napajanje. To pa zato, da
olje steče nazaj v kompresor.
• Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
• Naprava mora biti s hrbtno stranjo
postavljena ob steno.
• Naprave ne postavljajte na mesto, kjer
je izpostavljena neposredni sončni
svetlobi.
• Naprave ne postavljajte v prevlažne ali
premrzle prostore, kot so prizidki,
garaže ali vinske kleti.
• Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča, priključnega
kabla, kompresorja). Za zamenjavo
električnih sestavnih delov se obrnite
na pooblaščeni servisni center ali
električarja.
43
• Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin, električnega
udara ali požara.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
• Pazite, da ne poškodujete hladilnega
krogotoka. Vsebuje izobutan (R600a),
zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske
neoporečnosti. Ta plin je vnetljiv.
• Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja in
virov vžiga. Prostor prezračite.
• Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
• Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na
vsebnik pijač.
• V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
• Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja. Vroča sta.
• Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte
predmetov iz zamrzovalnika.
• Odtajane hrane ne zamrzujte ponovno.
• Upoštevajte navodila za shranjevanje
na embalaži zamrznjene hrane.
Notranja lučka
• Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi,
ni primerna za osvetlitev prostora.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb ali poškodb
naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
• V napravi redno preverjajte odtok vode
in ga po potrebi očistite. Če je odtok
zamašen, se odtajana voda nabira na
dnu naprave.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
• Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali zaprli
v napravo.
• Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
• Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
• Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
DELOVANJE
Vklop
Izklop
1. Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
2. Regulator temperature obrnite v smeri
urinega kazalca na srednjo nastavitev.
Za izklop naprave obrnite regulator
temperature v položaj »O«.
44
Regulacija temperature
Temperatura se samodejno prilagaja.
Običajno je najprimernejša
srednja nastavitev.
Vendar pa je treba točno
nastavitev izbrati ob
upoštevanju, da je temperatura
v napravi odvisna od:
• temperature v prostoru,
• pogostosti odpiranja vrat,
• količine shranjenih živil,
• prostora, kjer se naprava
nahaja.
1. Za dosego najšibkejše ohlajenosti
obrnite regulator temperature proti nižji
nastavitvi.
2. Za dosego najmočnejše ohlajenosti
obrnite regulator temperature proti višji
nastavitvi.
POZOR! Če je temperatura
okolja visoka ali je naprava
povsem napolnjena in
nastavljena na najnižjo
temperaturo, lahko neprestano
deluje, zaradi česar na zadnji
steni nastaja ivje. V tem
primeru mora biti regulator
nastavljen na višjo
temperaturo, da je omogočeno
samodejno odtaljevanje in s
tem zmanjšanje porabe
energije.
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti z
mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
POZOR! Ne uporabljajte
čistilnih sredstev ali grobih
praškov, ker lahko poškodujete
premaz.
Nameščanje vratnih polic
Da bi lahko shranili zavitke hrane različnih
velikosti, so lahko vratne police
nameščene na različnih višinah.
1. Postopoma vlecite police v smeri
puščic, dokler jih ne odstranite.
2. Prestavite na želeno mesto.
Premične police
Stene hladilnika so opremljene s številnimi
vodili, da so lahko police postavljene tako,
kot želite.
45
Ne premikajte steklene police
nad predalom za zelenjavo, da
zagotovite pravilno kroženje
zraka.
Prikazovalnik temperature
Za pravilno shranjevanje živil je hladilnik
opremljen s prikazovalnikom temperature.
Simbol na stranski steni naprave
predstavlja najhladnejši predel v
hladilniku.
Če je prikazan OK (A), položite živila v
predel, ki ga ponazarja simbol, če ni (B),
nastavite termostat na nižjo temperaturo
in počakajte 12 ur, preden ponovno
preverite prikazovalnik temperature.
A
OK
B
OK
Ko zložite sveža živila v
napravo ali večkrat odprete
vrata ali ta odprete za dalj
časa, je običajno, da OK ni
prikazan; preden ponovno
nastavite termostat, počakajte
vsaj 12 ur.
Zamrzovanje svežih živil
Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje
svežih živil in dolgotrajno shranjevanje
zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.
Če želite zamrzniti sveža živila, srednje
nastavitve ni treba spremeniti.
Vendar pa za hitrejše zamrzovanje obrnite
regulator temperature proti višji nastavitvi,
da dosežete najmočnejšo ohlajenost.
POZOR! V tem primeru lahko
temperatura v predelu
hladilnika pade pod 0 °C. Če
pride do tega, ponastavite
regulator temperature na
toplejšo nastavitev.
Shranjevanje zamrznjenih živil
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj zamrzovalna skrinja vsaj
dve uri deluje pri najvišji nastavitvi, preden
vanjo položite živila.
V primeru nenamernega
odtajanja, npr. da je izpad
električnega toka daljši od
vrednosti, navedene v
razpredelnici tehničnih
podatkov pod »Čas naraščanja
temperature«, morate odtajana
živila porabiti hitro ali takoj
skuhati in ponovno zamrzniti.
Odmrzovanje
Globoko zamrznjena ali zamrznjena živila
lahko pred uporabo odmrznete v hladilniku
ali pri sobni temperaturi, odvisno od
razpoložljivega časa.
Majhne kose lahko začnete pripravljati še
zamrznjene, neposredno iz
zamrzovalnika: v tem primeru bo priprava
hrane trajale dlje.
Priprava ledenih kock
Ta naprava je opremljena z eno ali več
posodicami za pripravo ledenih kock.
Za odstranjevanje posodic iz
zamrzovalnika ne uporabljajte
kovinskih predmetov.
1. Posodice napolnite z vodo.
2. Posodice za pripravo ledenih kock
postavite v zamrzovalnik.
46
NAMIGI IN NASVETI
Običajni zvoki delovanja
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok
tuljav.
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok
kompresorja.
• Nenadno pokanje iz notranjosti
naprave zaradi toplotnega raztezanja
(naraven in nenevaren fizikalni pojav).
• Pri vklopu ali izklopu kompresorja je
slišen blag klikajoč zvok regulatorja
temperature.
Nasveti za varčevanje z energijo
• Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je treba.
Namigi za hlajenje svežih živil
Za najboljšo učinkovitost:
• v hladilniku ne shranjujte toplih živil ali
hlapljivih tekočin,
• živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če
imajo močan vonj,
• živila shranite tako, da bo okoli njih
lahko prosto krožil zrak.
Namigi za hlajenje
Uporabni nasveti:
• Meso (vse vrste): zavijte v primerno
embalažo in postavite na stekleno
polico nad predalom za zelenjavo.
Meso shranjujte največ 1-2 dni.
• Pripravljene jedi, hladne jedi: pokrijte in
postavite na poljubno polico.
• Sadje in zelenjava: temeljito očistite in
položite v poseben predal. Nepakiranih
banan, krompirja, čebule in česna ne
smete hraniti v hladilniku.
• Maslo in siri: položite v posebno
nepropustno posodo ali zavijte v
aluminijasto folijo ali polietilensko
vrečko, da izločite čim več zraka.
• Steklenice: zaprite s pokrovčki in
položite na vratno polico za steklenice
ali (če je na voljo) na držalu za
steklenice.
Namigi za zamrzovanje
Za najboljši izkoristek postopka
zamrzovanja je na voljo nekaj pomembnih
namigov:
• Največja količina živil, ki jih lahko
zamrznete v 24 urah, je prikazana na
ploščici za tehnične navedbe.
• Zamrzovanje traja 24 ur, v tem času ne
smete dodajati novih živil za
zamrzovanje.
• Zamrzujte le kakovostna, sveža in
povsem očiščena živila.
• Pripravite majhne porcije živil, da bodo
lahko hitro in povsem zamrznjena ter
da boste lahko pozneje odtajali le
želeno količino.
• Živila zaščitite z aluminijasto folijo ali
polietilenom in se prepričajte, da so
zavitki nepredušno zaprti.
• Sveža, nezmrznjena živila se ne smejo
dotikati že zamrznjenih živil, da na ta
način preprečite porast temperature
slednjih.
• Nemastna živila lahko shranjujete lažje
in dalj časa od mastnih; sol skrajša
dobo shranjevanja živil.
• Če kocke ledu uživate neposredno iz
zamrzovalnika, lahko povzročijo
ozebline.
• Posamezne zavitke je priporočljivo
označiti z datumom zamrzovanja, da
imate pod nadzorom čas shranjevanja.
Namigi za shranjevanje
zamrznjenih živil
Za najboljšo učinkovitost naprave morate
narediti naslednje:
• prepričajte se, da je imel prodajalec
zamrznjena živila primerno shranjena,
• poskrbite, da bodo zamrznjena živila iz
trgovine v zamrzovalnik prenesena v
najkrajšem možnem času,
47
• vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je potrebno,
• odtajana živila hitro izgubijo kakovost in
jih ne smete ponovno zamrzniti,
• ne prekoračite obdobja zamrzovanja, ki
ga navede proizvajalec živil.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Splošna opozorila
POZOR! Pred vzdrževalnimi
deli izključite napravo.
Naprava ima v svoji hladilni
enoti ogljikovodike, zaradi
česar mora vzdrževanje in
polnjenje izvajati pooblaščen
serviser.
Dodatna oprema in deli
naprave niso primerni za
pomivanje v pomivalnem stroju.
Redno čiščenje
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo električne
energije.
Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki
zaustavitvi kompresorja ivje samodejno
odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru.
Odtajana voda odteka skozi odprtino za
odtekanje vode v posebno posodo na
zadnji strani naprave nad kompresorjem,
kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino za
odtekanje odtajane vode na sredini kanala
hladilnega prostora in s tem preprečite
prelivanje in kapljanje vode po živilih v
notranjosti.
POZOR! Cevi in/ali kablov v
omari ne smete vleči, premikati
ali jih poškodovati.
POZOR! Pazite, da ne
poškodujete hladilnega
sistema.
POZOR! Napravo pri
premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne
opraskate tal.
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Odtaljevanje zamrzovalnika
POZOR! Za strganje ivja z
izparilnika nikoli ne uporabljajte
ostrih kovinskih pripomočkov,
saj ga lahko poškodujete. Za
pospeševanje odtaljevanja ne
uporabljajte mehanske naprave
ali umetnih sredstev, ampak
samo tista, ki jih priporoča
proizvajalec. Dvig temperature
zamrznjenih živil lahko med
odtaljevanjem skrajša njihovo
varno dobo shranjevanja.
48
Približno 12 ur pred
odtaljevanjem nastavite nižjo
temperaturo, da se nakopiči
zadostna zaloga hladu za
poznejšo prekinitev v
delovanju.
Na policah zamrzovalnika in okoli
zgornjega predala se vedno nabere
določena količina ivja.
Zamrzovalnik odtajajte, ko plast ivja
doseže debelino okoli 3-5 mm.
1. Izklopite napravo ali izvlecite električni
vtič iz vtičnice.
2. Odstranite shranjena živila, ovijte jih v
več plasti časopisnega papirja in
postavite na hladno mesto.
OPOZORILO! Zamrznjenih
živil se ne dotikajte z
mokrimi rokami. Roke lahko
primrznejo nanje.
3. Vrata pustite odprta.
Da bi postopek odtaljevanja pospešili,
postavite v zamrzovalnik lonec tople
vode. Poleg tega pred končanim
odtaljevanjem odstranite kose ledu, ki
se odlomijo.
4. Ko je odtaljevanje končano, temeljito
osušite notranjost.
5. Vklopite napravo.
Po treh urah dajte prej odstranjena živila
nazaj v zamrzovalnik.
Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Odtajajte (če je potrebno) in očistite
napravo ter vso opremo.
4. Očistite napravo ter vso opremo.
5. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
OPOZORILO! Če želite
napravo pustiti vklopljeno,
prosite nekoga, da jo občasno
preveri, da se živila v njej v
primeru izpada električne
energije ne bi pokvarila.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v
vtičnico.
Pravilno vtaknite vtič v vtični‐
co.
Ni napetosti v vtičnici.
V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo. Obr‐
nite se na usposobljenega
električarja.
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno pod‐
prta.
Preverite, ali je naprava stabil‐
no na tleh.
Luč ne sveti.
Luč je v stanju pripravlje‐
nosti.
Zaprite in odprite vrata.
49
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Luč je okvarjena.
Oglejte si »Zamenjava žarni‐
ce«.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si »Delovanje«.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Počakajte nekaj ur in ponovno
preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Oglejte si razpredelnico kli‐
matskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v na‐
pravo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohladijo
na sobno temperaturo, preden
jih shranite.
Čep za izpust vode ni pra‐
vilno nameščen.
Pravilno namestite čep za iz‐
pust vode.
Živila niso pravilno zašči‐
tena.
Bolje zaščitite živila.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si »Delovanje«.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Živila v napravi prepreču‐
jejo odtekanje vode v zbi‐
ralnik.
Živila se ne smejo dotikati za‐
dnje stene.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode namesti‐
te na izparilni pladenj.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo tempera‐
turo.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Temperatura živil je previ‐
soka.
Živila naj se pred hrambo oh‐
ladijo na sobno temperaturo.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Hkrati imejte shranjenih manj
živil.
Ivje je debelejše od 4-5
mm.
Odtajajte napravo.
Vrata ste pogosto odprli.
Vrata odprite samo, če je tre‐
ba.
Kompresor deluje nepreki‐
njeno.
Voda teče v hladilnik.
50
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, se obrnite na
najbližji pooblaščeni servisni
center.
Zamenjava žarnice
Iztaknite vtič iz vtičnice.
1. Odstranite vijak pokrova žarnice.
2. Odstranite pokrov žarnice (glejte sliko).
3. Žarnico zamenjajte z novo žarnico
enake moči in posebej prilagojeno
gospodinjskim aparatom (najvišja moč
je prikazana na pokrovu žarnice).
4. Namestite pokrov žarnice.
5. Privijte vijak pokrova žarnice.
6. Vtaknite vtič v vtičnico.
7. Odprite vrata.
Preverite, ali lučka zasveti.
Zapiranje vrat
1. Očistite tesnila vrat.
2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si
navodila za montažo.
3. Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
NAMESTITEV
Mesto namestitve
Za namestitev si oglejte
navodila za montažo.
Za zagotovitev najboljšega delovanja
napravo postavite čim dlje od virov
toplote, kot so radiatorji, grelci,
neposredna sončna svetloba itd.
Zagotovite nemoteno kroženje zraka na
hrbtni strani ohišja.
Postavitev
Napravo namestite v suhem, dobro
prezračevanem prostoru s temperaturo, ki
ustreza klimatskemu razredu s ploščice za
tehnične navedbe naprave.
Kli‐
matski
razred
Temperatura okolja
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
Pri nekaterih modelih lahko
zunaj tega območja pride do
težav v delovanju. Pravilno
delovanje je lahko zagotovljeno
samo znotraj določenega
temperaturnega območja. Če
ste v dvomih glede mesta
namestitve naprave, se obrnite
na prodajalca, našo službo za
pomoč strankam ali najbližji
pooblaščeni servisni center.
Priključitev na električno
napetost
• Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in frekvenca
s ploščice za tehnične navedbe
ujemata s hišno električno napeljavo.
• Naprava mora biti ozemljena. Zato ima
vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v skladu
z veljavnimi predpisi, pred tem pa se
posvetujte z usposobljenim
električarjem.
51
• Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
v primeru neupoštevanja zgornjih
varnostnih navodil.
• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
POZOR! Za namestitev si
oglejte navodila za montažo.
Zahteve glede prezračevanja
Na zadnji strani naprave mora biti
zagotovljen zadosten pretok zraka.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
TEHNIČNI PODATKI
Tehnični podatki
Dimenzije izreza
Višina
mm
1225
Širina
mm
560
Globina
mm
550
Čas naraščanja temperature
ure
18
Napetost
V
230-240
Frekvenca
Hz
50
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
odpadke električnih in elektronskih
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
*
222376577-A-092019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising