Juno | JCT12210S5 | User manual | Juno JCT12210S5 Korisnički priručnik

Juno JCT12210S5 Korisnički priručnik
Upute za up‐ Istruzioni per Manual de
orabu
l’uso
instrucciones
Zamrzivač
hladnjak
JCT12210S5
Frigo-Con‐
gelatore
Frigoríficocongelador
2
SADRŽAJ
Sigurnosne informacije
Sigurnosne upute
Rad uređaja
Svakodnevna uporaba
Savjeti
2
3
5
5
7
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Postavljanje
Tehnički podaci
8
10
12
12
Zadržava se pravo na izmjene.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i
osobe sa smanjenim sposobnostima uz uvjet da su dobile
upute i/ili da ih se nadgleda zbog sigurne upotrebe uređaja
i razumijevanja mogućih opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Opća sigurnost
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za
slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
– Klijenti hotela, motela, bed & breakfast ustanova i drugih
vrsta smještaja
Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili ugradbenom
elementu ne smiju biti blokirani.
3
•
•
•
•
•
•
•
Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za
ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih koje
preporučuje proizvođač.
Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
Ne koristite električne uređaje u odjeljcima za čuvanje
namirnica ako nisu preporučeni od strane proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo
neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Skinite pakiranje i transportne vijke.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
• Pričekajte najmanje 4 sata prije
priključivanja uređaja na električno
napajanje. Na taj način se omogućuje
povrat ulja u kompresor.
• Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnica ili ploča
za kuhanje.
• Stražnji dio uređaja mora biti postavljen
uz zid.
• Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
• Ne postavljajte ovaj uređaj na
prevlažna i prehladna mjesta, poput
gradilišta, garaža ili vinskih podruma.
• Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni
podaci na natpisnoj pločici s električnim
napajanjem. Ako to nije slučaj,
kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
4
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
• Utikač naponskoga kabela uključite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ne povlačite za električni kabel da biste
uređaj isključili iz strujne utičnice.
Uvijek uhvatite i povucite utikač.
Koristite
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog
udara ili požara.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• U uređaj ne stavljajte električne uređaje
(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to
moguće.
• Pazite da ne uzrokujete oštećenje u
sustavu hlađenja. U njemu se nalazi
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Ovaj plin
je zapaljiv.
• Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
• Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.
• U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak na
posudu s pićem.
• U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
• Zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
• Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.
• Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne ili mokre.
• Nemojte ponovno zamrzavati
odmrznute namirnice.
• Poštujte upute za spremanje na
ambalaži smrznutih namirnica.
Unutarnje svjetlo
• Vrsta žarulje u ovom uređaju nije
prikladna za osvjetljenje sobe
domaćinstva
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
• Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Uređaj isključite iz električne mreže.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
• Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
• Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
5
RAD UREĐAJA
Uključivanje
1. Umetnite utikač u utičnicu.
2. Okrenite regulator temperature u
smjeru kazaljke na satu do srednje
vrijednosti.
Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "O".
Regulacija temperature
Temperatura se automatski podešava.
Općenito je najprikladnija
srednja postavka.
Međutim, potrebno je odabrati
točnu postavku imajući u vidu
da temperatura u uređaju ovisi
o:
• sobnoj temperaturi,
• koliko se često otvaraju
vrata,
• količini čuvane hrane,
• mjestu gdje je uređaj
postavljen.
1. Okrenite regulator temperature prema
nižim postavkama kako biste postigli
manji stupanj hladnoće.
2. Okrenite regulator temperature prema
višim postavkama kako biste postigli
veći stupanj hladnoće.
OPREZ! Ako je temperatura u
prostoriji visoka ili je uređaj
potpuno pun i postavljen na
najnižu temperaturu, on može
neprekidno raditi pa se na
stražnjoj stjenci može stvarati
inje. U tom slučaju, regulator se
mora postaviti na višu
temperaturu kako bi se
omogućilo automatsko
odmrzavanje te manja
potrošnja električne energije.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
OPREZ! Ne koristite
deterdžente ili abrazivna
sredstva jer mogu oštetiti
završni sloj.
Namještanje polica na vratima
Za spremanje pakiranja hrane različitih
veličina police na vratima mogu se
postaviti na različite visine.
1. Postupno povucite policu u smjeru
strelica dok se ne oslobodi.
2. Razmjestite kako je potrebno.
6
Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
A
OK
B
OK
Nakon stavljanja svježih
namirnica u uređaj ili nakon
uzastopnog otvaranja vrata ili
nakon duljeg razdoblja
uobičajeno je da kontrolna
žaruljica ne prikazuje OK;
pričekajte najmanje 12 sati prije
ponovnog podešavanja
regulatora temperature.
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača prikladan je za
dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica
i dugotrajno čuvanje zamrznutih i duboko
zamrznutih namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica nije
potrebno mijenjati središnje postavke.
Ne mičite staklenu policu iznad
ladice za povrće kako biste
osigurali pravilno kruženje
zraka.
Kontrolna žaruljica temperature
Za ispravnu pohranu namirnica hladnjak je
opremljen kontrolnom žaruljicom
temperature. Simbol sa strane uređaja
označava najhladnije područje u
hladnjaku.
Ako je prikazano OK (A), svježe namirnice
stavite u područje označeno simbolom;
ako nije (B), regulator temperature
postavite na hladniju postavku i pričekajte
12 sati prije ponovne provjere kontrolne
žaruljice temperature.
Međutim, radi bržeg zamrzavanja, okrenite
regulator temperature prema višim
postavkama kako biste postigli najviši
stupanj hladnoće.
OPREZ! U ovom slučaju,
temperatura odjeljka hladnjaka
može pasti ispod 0°C. Ako se
to dogodi ponovno postavite
regulator temperature na topliju
postavku.
Spremanje zamrznute hrane
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
7
U slučaju neželjenog
odmrzavanja, na primjer uslijed
prekida napajanja električnom
energijom, ako je napajanje
prekinuto dulje od vremena
prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod „vrijeme
odgovora“, odmrznute
namirnice trebate ubrzo
konzumirati ili odmah skuhati i
zatim zamrznuti (nakon što se
ohlade).
Odmrzavanje
Duboko smrznuta ili smrznutu hrana prije
uporabe može se odmrznuti u odjeljku
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno
o vremenu dostupnom za tu radnju.
Mali komadi mogu se čak i skuhati
zamrznuti, izravno iz zamrzivača: u tom
slučaju, kuhanje će dulje trajati.
Proizvodnja kockica leda
Ovaj je uređaj opremljen jednom ili više
posuda za proizvodnju kockica leda.
Nemojte koristiti metalne
instrumente za uklanjanje
posuda iz zamrzivača.
1. Napunite posude vodom.
2. Posude za led stavite u odjeljak
zamrzivača
SAVJETI
Zvukovi pri normalnom radu
Savjeti za hlađenje
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom rada:
Korisni savjeti:
• Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u
cijevima tijekom pumpanja rashladnog
plina.
• Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
• Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom
dilatacijom (prirodna i neopasna fizička
pojava).
• Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
• Meso (sve vrste): umotajte u prikladno
pakiranje i stavite na staklenu policu
iznad ladice za povrće. Meso pohranite
najviše 1 do 2 dana.
• Skuhana hrana, hladna jela: pokrijte i
stavite na bilo koju policu.
• Voće i povrće: temeljito očistite i stavite
u posebnu ladicu. Banane, krumpir, luk
i češnjak, ukoliko se ne nalaze u
ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.
• Maslac i sir: stavite u poseban
zabrtvljeni spremnik, omotajte
aluminijskom folijom ili stavite u
polietilensku vrećicu kako biste što je
više moguće isključili prisustvo zraka.
• Boce: zatvorite čepomi stavite na policu
za boce u vratima (ako postoji) ili na
stalak za boce.
Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno.
Savjeti za hlađenje svježe hrane
Za postizanje najboljih rezultata:
Savjeti za zamrzavanje
• nemojte pohranjivati toplu hranu ili
isparive tekućine u hladnjaku
• nemojte pokrivati ili zamatati hranu,
naročito ako ima jak miris
• stavite hranu tamo gdje zrak može oko
nje slobodno kružiti
Kako bi imali najveću korist od postupka
zamrzavanja, slijedite nekoliko važnih
savjeta:
• najveća količina namirnica koju možete
zamrznuti u roku od 24 sata prikazana
je na nazivnoj pločici;
8
• postupak zamrzavanja traje 24 sata i
tijekom tog perioda ne smije se
dodavati dodatna hrana koju je
potrebno zamrznuti;
• zamrzavajte samo svježe i dobro
očišćene namirnice vrhunske kvalitete;
• pripremite hranu tako da je podijelite u
manje porcije kako biste omogućili brzo
i potpuno zamrzavanje i kako biste
omogućili naknadno otapanje samo
željene količine;
• zamotajte namirnice u aluminijsku foliju
ili polietilensku foliju kako biste osigurali
da je pakovanje nepropusno;
• nemojte dozvoliti da svježa,
nezamrznuta hrana dođe u dodir s već
zamrznutom hranom, tako ćete
spriječiti porast temperature zamrznute
hrane;
• nemasne namirnice se bolje čuvaju od
masnih namirnica; sol smanjuje rok
čuvanja namirnica;
• vodeni led, ako ga konzumirate odmah
nakon vađenja iz odjeljka zamrzivača,
može prouzročiti smrzotine na koži;
• preporučuje se da je datum
zamrzavanja dobro vidljiv na svakom
pakiranju, kako biste mogli voditi
računa o vremenu pohranjivanja.
Savjeti za čuvanje zamrznutih
namirnica
Za postizanje najboljih performansi
uređaja, pridržavajte se slijedećeg:
• provjerite je li prodavač ispravno čuvao
zamrznutu hranu koju ste kupili;
• zamrznutu hranu iz trgovine
namirnicama prebacite u zamrzivač u
što kraćem roku;
• nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno;
• nakon što ste ih odmrznuli, namirnice
se brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti;
• namirnice ne čuvajte dulje od roka
kojeg je otisnuo proizvođač.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opća upozorenja
OPREZ! Uređaj isključite iz
električne mreže prije bilo
kakvih radova na održavanju.
Ovaj uređaj sadrži
ugljikovodike u rashladnoj
jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo
ovlašteni tehničar.
Pribor i dijelovi uređaja ne
mogu se prati u perilici posuđa.
Redovito čišćenje
OPREZ! Nemojte povlačiti,
pomicati ili oštetiti cijevi i/ili
kabele unutar elementa.
OPREZ! Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
OPREZ! Prilikom pomicanja
kućišta podignite prednji kraj
kako biste izbjegli ogrebotine
na podu.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
9
Ovaj će postupak poboljšati rad
uređaja i uštedjeti električnu energiju.
Odleđivanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
pretinca hladnjaka svaki put kada se
motor kompresora zaustavi tijekom
normalne uporabe. Otopljena voda se
ispušta u poseban spremnik u stražnjem
dijelu uređaja, preko motora kompresora,
gdje isparava.
Povremeno treba očistiti otvor za
ispuštanje otopljene vode u sredini kanala
odjeljka hladnjaka kako bi se spriječilo da
ga voda preplavi te iscuri na hranu u
unutrašnjosti.
Odleđivanje zamrzivača
OPREZ! Nikada ne koristite
oštre metalne predmete za
struganje inja s isparivača jer
biste ga mogli oštetiti. Nemojte
koristiti mehaničke uređaje ili
druga sredstva za ubrzavanje
postupka odleđivanja osim onih
koje preporučuje proizvođač.
Rast temperature pakiranja
zamrznutih namirnica tijekom
odleđivanja može skratiti njihov
siguran rok čuvanja.
Otprilike 12 sati prije
odmrzavanja postavite nižu
temperaturu kako bi se
nakupilo dovoljno rezervne
hladnoće za slučaj prekida
rada.
Određena količina inja uvijek će se
nakupljati na policama zamrzivača i oko
gornjeg odjeljka.
Zamrzivač odmrznite kada sloj inja
dosegne debljinu od 3-5 mm.
1. Isključite uređaj ili izvucite utikač iz
utičnice napajanja.
2. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u
više slojeva novinskog papira i stavite
ih na hladno mjesto.
UPOZORENJE! Zamrznute
namirnice nemojte dirati
vlažnim rukama. Ruke bi
vam se mogle zamrznuti na
hrani.
3. Ostavite otvorena vrata.
Kako biste ubrzali proces odleđivanja,
stavite lonac tople vode u pretinac
zamrzivača. Nadalje, uklonite komade
leda koji se lome prije nego je
odleđivanje dovršeno.
4. Po završetku odleđivanja, temeljito
osušite unutrašnjost.
5. Uključite uređaj.
Nakon tri sata vratite prethodno izvađene
namirnice u odjeljak zamrzivača.
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite svu hranu.
3. Odmrznite (ako je potrebno) i očistite
uređaj i kompletan pribor.
4. Očistite uređaj i sav pribor.
5. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
UPOZORENJE! Ako želite
uređaj ostaviti uključen,
zamolite nekog da ga svako
toliko provjeri kako biste
spriječili da se hrana u njemu
pokvari u slučaju prekida
napajanja.
10
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti kad...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije
ispravno umetnut u utični‐
cu mrežnog napajanja.
Ispravno umetnite utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni
uređaj u utičnicu mrežnog
napajanja. Obratite se ovlašte‐
nom električaru.
Uređaj je bučan.
Uređaj ne stoji pravilno.
Provjerite stoji li uređaj sta‐
bilno.
Svjetlo ne radi.
Svjetlo je u stanju priprav‐
nosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Pogledajte poglavlje "Zamjena
žarulje".
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte "Rad uređaja".
Odjedanput je u uređaj
stavljeno puno namirnica.
Pričekajte nekoliko sati pa po‐
novno provjerite temperaturu.
Sobna temperatura je pre‐
visoka.
Pogledajte grafikon klimatske
klase na nazivnoj pločici.
Namirnice stavljene u
uređaj bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite da
se namirnice ohlade do sobne
temperature.
Čep za ispuštanje vode
nije pravilno postavljen.
Pravilno postavite čep za
ispuštanje vode.
Namirnice nisu ispravno
umotane.
Bolje umotajte namirnice.
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte "Rad".
Izlaz za vodu je začepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Kompresor neprekidno radi.
Voda teče u hladnjak.
11
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Namirnice sprječavaju
istjecanje vode u kolektor
vode.
Pazite da namirnice ne
dodiruju stražnju stjenku.
Voda curi na pod.
Otvor za voda od
odleđivanja nije priključen
na pliticu za isparavanje
iznad kompresora.
Prčvrstite otvor za vodu od
odleđivanja na pliticu za
isparavanje.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu tempe‐
raturu.
Vrata nisu pravilno zatvo‐
rena.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Temperatura namirnica je
previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Odjednom ste spremili pu‐
no namirnica.
Istodobno stavljajte manje
namirnica.
Debljina leda veća je od
4-5 mm.
Odmrznite uređaj.
Vrata se često otvaraju.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Ako ovi savjeti ne daju željene
rezultate, obratite se najbližem
ovlaštenom servisu.
Zamjena žarulje
Iskopčajte utikač iz električne utičnice.
1. Skinite vijak s poklopca žarulje.
2. Skinite poklopac žarulje (vidi sliku).
3. Istrošenu žarulju zamijenite novom
žaruljom jednake snage, posebno
namijenjenu kućanskim uređajima
(maksimalna snaga navedena je na
poklopcu svjetla).
4. Ugradite poklopac žarulje.
5. Zategnite vijak poklopca žarulje.
6. Utaknite električni utikač u utičnicu
mrežnog napajanja.
7. Otvorite vrata.
Provjerite uključuje li se svjetlo.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Proučite upute za montažu.
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
12
POSTAVLJANJE
Spajanje na električnu mrežu
Položaj
Za postavljanje, pogledajte
upute za sastavljanje sklopa.
Kako biste omogućili najbolju učinkovitost
uređaj postavite dalje od izvora topline,
kao što su radijatori, bojleri, izravna
sunčeva svjetlost, itd. Osigurajte slobodan
protok zraka oko stražnjeg dijela kućišta
uređaja.
Postavljanje
Uređaj postavite na suho mjesto s dobrom
ventilacijom gdje sobna temperatura
odgovara klimatskoj klasi označenoj na
nazivnoj pločici uređaja:
Klimat
ska
klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Može doći do pojave određenih
problema u radu na nekim
tipovima modela kada rade
izvan ovog raspona. Ispravan
rad može se zajamčiti samo
unutar navedenog raspona
temperature. U slučaju
nedoumica po pitanju mjesta
postavljanja uređaja, obratite
se prodavaču, našoj službi za
korisnike ili najbližem
ovlaštenom servisu.
TEHNIČKI PODACI
Tehnički podaci
Dimenzije udubine
• Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
• Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kućna
električna utičnica nije uzemljena,
spojite uređaj na odvojeno uzemljenje u
skladu s važećim propisima,
konzultirajući ovlaštenog električara.
• Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza
nisu poduzete.
• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ.
Ventilacijski zahtjevi
Protok zraka iza uređaja mora biti
dovoljan.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
OPREZ! Za postavljanje,
pogledajte upute za
sastavljanje.
13
Visina
mm
1225
Širina
mm
560
Dubina
mm
550
Vrijeme zadržavanja temperature
Sati
18
Napon
Volti
230-240
Frekvencija
Hz
50
Tehničke informacije nalaze se na
nazivnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
14
INDICE
Informazioni di sicurezza
Istruzioni di sicurezza
Funzionamento
Utilizzo quotidiano
Consigli e suggerimenti utili
14
15
17
18
19
Pulizia e cura
Risoluzione dei problemi
Installazione
Dati tecnici
21
22
25
26
Con riserva di modifiche.
INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare
e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono
responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da
un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le
istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle
consultare in futuro.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
•
•
•
•
L'apparecchiatura può essere usata da bambini di età 8
anni e oltre e da persone con capacità ridotte, a
condizione che siano stati debitamente istruiti e/o
supervisionati in merito all'uso sicuro dell'apparecchiatura
e a condizione che comprendano i potenziali pericoli
previsti.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in
modo adeguato.
Avvertenze di sicurezza generali
•
L'apparecchiatura è destinata all'uso domestico e
applicazioni simili, tra cui:
– case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri
ambienti di lavoro
15
clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti
residenziali
Verificare che le aperture di ventilazione, sia
sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso, non
siano ostruite.
Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi artificiali non
raccomandati dal produttore allo scopo di accelerare il
processo di sbrinamento.
Non danneggiare il circuito refrigerante.
Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno dei
comparti di conservazione degli alimenti, ad eccezione di
quelli consigliati dal costruttore.
Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido.
Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti
abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
Non conservare in questa apparecchiatura sostanze
esplosive come bombolette spray contenenti un
propellente infiammabile.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da
una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Installazione
AVVERTENZA! L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da personale
qualificato.
• Togliere tutto l'imballaggio e i bulloni
per il trasporto.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura, dato
che è pesante. Usare sempre i guanti
di sicurezza e le calzature adeguate.
• Assicurarsi che l'aria possa circolare
liberamente attorno all'apparecchiatura.
• Attendere almeno 4 ore prima di
collegare l'apparecchiatura
all'alimentazione. Questo serve a
consentire all'olio di fluire nuovamente
nel compressore.
• Non installare l'apparecchiatura in
prossimità di radiatori, fornelli, forni o
piani di cottura.
• La superficie posteriore
dell'apparecchiatura deve essere
appoggiata alla parete.
• Non installare l'apparecchiatura dove
sia esposta alla luce solare diretta.
16
• Non installare questa apparecchiatura
in luoghi troppo umidi o freddi, come
aggiunte strutturali, garage o cantine.
• Quando si sposta l'apparecchiatura,
sollevarla dal bordo anteriore, così da
non graffiare il pavimento.
Collegamento elettrico
AVVERTENZA! Rischio di
incendio e scossa elettrica.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra.
• Verificare che i dati elettrici riportati
sulla targhetta dei dati corrispondano a
quelli dell'impianto. In caso contrario,
contattare un elettricista.
• Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.
• Non utilizzare prese multiple e
prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare i
componenti elettrici (ad es. la spina di
alimentazione, il cavo di alimentazione,
il compressore). Contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato o un elettricista
per sostituire i componenti elettrici.
• Il cavo di alimentazione deve rimanere
sotto il livello della spina di
alimentazione.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine dell'installazione.
Verificare che la spina di alimentazione
rimanga accessibile dopo
l'installazione.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
solo la spina.
Utilizzo
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni, scottature o scosse
elettriche.
• Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
• Non introdurre apparecchiature
elettriche (ad es. gelatiere)
nell'apparecchiatura se non
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
specificamente consentito dal
produttore.
Fare attenzione a non danneggiare il
circuito refrigerante. Esso contiene
isobutano (R600a), un gas naturale con
un alto livello di compatibilità
ambientale, tuttavia il gas è
infiammabile.
Nel caso di danno al circuito
refrigerante, assicurarsi che non si
sviluppino fiamme libere e scintille nel
locale. Aerare bene l'ambiente.
Non appoggiare oggetti incandescenti
sulle parti in plastica
dell'apparecchiatura.
Non introdurre bevande analcoliche nel
vano congelatore. Si verrà a creare una
pressione nel contenitore della
bevanda.
Non conservare gas e liquidi
infiammabili nell'apparecchiatura.
Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
Non toccare il compressore o il
condensatore. Sono incandescenti.
Non togliere o toccare gli oggetti nel
vano congelatore con le mani bagnate
o umide.
Non ricongelare del cibo
precedentemente scongelato.
Attenersi alle istruzioni per la
conservazione riportate sulla
confezione del cibo surgelato.
Luce interna
• Il tipo di lampadina utilizzata per questa
apparecchiatura non può essere
utilizzato per l'illuminazione domestica
Pulizia e cura
AVVERTENZA! Vi è il rischio
di ferirsi o danneggiare
l'apparecchiatura.
• Prima di eseguire qualunque intervento
di manutenzione, spegnere
l'apparecchiatura ed estrarre la spina
dalla presa.
17
• L'unità refrigerante di questa
apparecchiatura contiene idrocarburi.
L’unità deve essere ricaricata ed
ispezionata esclusivamente da
personale qualificato.
• Controllare regolarmente lo scarico
dell'apparecchiatura e, se necessario,
pulirlo. L'ostruzione dello scarico può
causare un deposito di acqua di
sbrinamento sul fondo
dell'apparecchiatura.
Smaltimento
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni o soffocamento.
• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
• Rimuovere la porta per evitare che
bambini e animali domestici rimangano
chiusi all’interno dell’apparecchiatura.
• Il circuito refrigerante e i materiali di
isolamento di questa apparecchiatura
rispettano l'ozono.
• La schiuma isolante contiene gas
infiammabili. Contattare le autorità
locali per ricevere informazioni su come
smaltire correttamente
l'apparecchiatura.
• Non danneggiare i componenti
dell'unità refrigerante che si trovano
vicino allo scambiatore di calore.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
FUNZIONAMENTO
Accensione
1. Inserire la spina nella presa a muro.
2. Impostare il regolatore di temperatura
su un livello medio, ruotandolo in
senso orario.
Spegnimento
Per spegnere l’apparecchiatura, ruotare il
regolatore di temperatura in posizione "O".
Regolazione della temperatura
La temperatura viene regolata
automaticamente.
In condizioni normali, si
consiglia di utilizzare una
regolazione media.
Tuttavia, è importante ricordare
che la temperatura all'interno
dell'apparecchiatura dipende
dai seguenti fattori:
• temperatura ambiente,
• frequenza di apertura della
porta,
• quantità di alimenti
conservati,
• posizione
dell'apparecchiatura.
1. Impostare il regolatore di temperatura
su un livello basso per ottenere un
raffreddamento minimo.
2. Ruotare il regolatore di temperatura
verso l'impostazione massima per
aumentare l'intensità del
raffreddamento.
ATTENZIONE! Se la
temperatura ambiente è
elevata o l'apparecchiatura è a
pieno carico, l'impostazione
alla temperatura minima può
causare l'attivazione ininterrotta
del compressore e la
formazione di brina sulla parete
posteriore. In questo caso,
impostare una temperatura più
elevata per consentire lo
sbrinamento automatico e
ridurre così il consumo di
energia.
18
UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per la
prima volta, lavare l'interno e gli accessori
con acqua tiepida e sapone neutro per
eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi,
quindi asciugare accuratamente.
ATTENZIONE! Non usare
detergenti corrosivi o polveri
abrasive che possano
danneggiare la finitura.
Posizionamento dei ripiani della
porta
Per facilitare l'introduzione di alimenti di
diverse dimensioni, i ripiani della porta
possono essere posizionati ad altezze
differenti.
1. Tirare gradualmente il ripiano nella
direzione indicata dalle frecce fino a
sbloccarlo.
2. Riposizionare secondo necessità.
Ripiani rimovibili
Le guide presenti sulle pareti del
frigorifero permettono di posizionare i
ripiani a diverse altezze.
Per garantire una corretta
circolazione dell'aria, non
spostare il ripiano in vetro
posto sopra il cassetto delle
verdure.
Indicatore della temperatura
Per una corretta conservazione del cibo, il
frigorifero è corredato di un indicatore di
temperatura. Il simbolo sulla parete
laterale dell'apparecchiatura indica la zona
più fredda del frigorifero.
Se appare OK (A), introdurre il cibo fresco
nello spazio indicato dal simbolo, se al
contrario appare (B), portare la manopola
di regolazione della temperatura a un
livello più basso e attendere 12 ore prima
di controllare di nuovo l'indicatore della
temperatura.
A
OK
B
OK
Dopo aver introdotto del cibo
fresco nell'apparecchiatura o
dopo aver aperto ripetutamente
o a lungo la porta, è normale
che l'indicatore non visualizzi
OK; attendere almeno 12 ore
prima di regolare nuovamente
la manopola di regolazione
della temperatura.
19
Congelamento di alimenti
freschi
Lo scomparto congelatore è adatto al
congelamento di alimenti freschi e alla
conservazione a lungo termine di alimenti
congelati e surgelati.
Per congelare i cibi freschi è possibile
mantenere la regolazione media.
Tuttavia, per ottenere un congelamento
più rapido, è possibile impostare il
regolatore di temperatura a un livello più
alto per aumentare l'intensità di
raffreddamento.
ATTENZIONE! In questa
condizione la temperatura dello
scomparto del frigorifero
potrebbe scendere al di sotto di
0°C. Qualora ciò accadesse, è
necessario reimpostare la
temperatura a un livello più
alto.
Conservazione dei surgelati
Scongelamento
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o
congelati possono essere scongelati nel
vano frigorifero o, per un processo più
veloce, a temperatura ambiente.
Gli alimenti divisi in piccole porzioni
possono essere cucinati direttamente,
senza essere prima scongelati: in questo
caso, tuttavia, la cottura durerà più a
lungo.
Produzione di cubetti di
ghiaccio
Questa apparecchiatura è dotata di una o
più vaschette per la produzione di cubetti
di ghiaccio.
Non usare strumenti metallici
per estrarre le vaschette dal
vano congelatore.
1. Riempire d’acqua le vaschette
2. Introdurre le vaschette per il ghiaccio
nel vano congelatore.
Al primo avvio o dopo un periodo di non
utilizzo, lasciare in funzione
l'apparecchiatura per almeno 2 ore con
una regolazione alta prima di introdurre gli
alimenti.
Se si verifica un'interruzione
della corrente elettrica di durata
superiore al "tempo di risalita"
indicato nella tabella dei dati
tecnici, il cibo scongelato deve
essere consumato rapidamente
o cucinato immediatamente e
quindi ricongelato (dopo il
raffreddamento).
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
Rumori normali durante il
funzionamento
I seguenti rumori sono da considerarsi
normali:
• Un gorgoglio o borbottio dalle
serpentine quando viene pompato il
refrigerante.
• Un ronzio o un rumore pulsante dal
compressore quando viene pompato il
refrigerante.
• Uno schiocco improvviso dall'interno
dell'apparecchiatura causato dalla
dilatazione termica (fenomeno fisico
naturale e non pericoloso).
20
• Un lieve scatto dal regolatore della
temperatura quando il compressore si
accende e si spegne.
Consigli per il risparmio
energetico
• Non aprire frequentemente la porta e
limitare il più possibile i tempi di
apertura.
Consigli per la refrigerazione
dei cibi freschi
Per ottenere risultati ottimali:
• non introdurre alimenti o liquidi caldi nel
vano frigorifero
• coprire o avvolgere gli alimenti, in
particolare quelli con un gusto o un
aroma forte
• disporre gli alimenti in modo da
garantire un'adeguata circolazione
dell'aria
Consigli per la refrigerazione
Consigli utili:
• Carne (tutti i tipi): deve essere avvolta
in appositi sacchetti e collocata sul
ripiano di vetro, sopra il cassetto delle
verdure. La carne può essere
conservata al massimo per 1-2 giorni.
• Alimenti cotti, piatti freddi: coprirli e
metterli su un ripiano qualsiasi.
• Frutta e verdura: pulire accuratamente
e riporla in un apposito cassetto. Non
conservare in frigorifero banane,
patate, cipolle o aglio se non
confezionati
• Burro e formaggio: riporli in un apposito
contenitore sottovuoto oppure
avvolgerli in un foglio di alluminio o in
un sacchetto di polietilene per limitare il
più possibile la presenza di aria.
• Bottiglie: chiuderle con un tappo e
conservarle sul ripiano portabottiglie
della porta, o (se presente) sulla griglia
portabottiglie.
Consigli per il congelamento
Consigli importanti per un congelamento
ottimale:
• la quantità massima di alimenti
congelabile in 24 ore è riportata sulla
targhetta dei dati del modello;
• il processo d congelamento dura 24 ore
e in questo lasso di tempo non devono
essere introdotti altri alimenti;
• congelare solo alimenti freschi, di
ottima qualità e accuratamente lavati;
• dividere gli alimenti in piccole porzioni,
in modo da facilitare un congelamento
rapido e consentire lo scongelamento
solo della quantità necessaria;
• avvolgere gli alimenti in pellicola di
alluminio o polietilene in modo da
evitare il contatto con l'aria;
• non disporre gli alimenti freschi a
contatto con quelli già congelati, per
evitare l'innalzamento della
temperatura di questi ultimi;
• gli alimenti magri si conservano meglio
e più a lungo di quelli ricchi di grassi. Il
sale riduce la durata di conservazione
dell'alimento;
• i ghiaccioli, se consumati appena
prelevati dal vano congelatore,
possono causare ustioni da freddo;
• è consigliabile riportare su ogni
confezione la data di congelamento, in
modo da poter controllare il tempo di
conservazione.
Consigli per la conservazione
dei surgelati
Per ottenere risultati ottimali è
consigliabile:
• controllare che i surgelati esposti nei
punti vendita non presentino segni di
interruzione della catena del freddo;
• accertarsi che il tempo di trasferimento
dei surgelati dal punto vendita al
congelatore domestico sia il più breve
possibile;
• non aprire frequentemente la porta e
limitare il più possibile i tempi di
apertura;
• una volta scongelati, gli alimenti si
deteriorano rapidamente e non
possono essere ricongelati;
21
• non superare la durata di
conservazione indicata sulla
confezione.
PULIZIA E CURA
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Avvertenze generali
ATTENZIONE! Prima di
qualsiasi intervento di
manutenzione, estrarre la spina
dalla presa.
Questa apparecchiatura
contiene idrocarburi nell’unità
di raffreddamento, pertanto le
operazioni di manutenzione e
ricarica devono essere
eseguite esclusivamente da
personale autorizzato.
Gli accessori e i componenti
dell’apparecchiatura non sono
lavabili in lavastoviglie.
Pulizia periodica
ATTENZIONE! Evitare di tirare,
spostare o danneggiare tubi
e/o cavi all'interno
dell'apparecchiatura.
ATTENZIONE! Prestare
attenzione a non danneggiare il
sistema refrigerante.
ATTENZIONE! Quando si
sposta l'apparecchiatura,
sollevarla per il bordo anteriore,
così da non graffiare il
pavimento.
L'apparecchiatura deve essere pulita
regolarmente:
1. Lavare l'interno e gli accessori con
acqua tiepida e sapone neutro.
2. Ispezionare regolarmente le
guarnizioni della porta ed eliminare
con un panno umido tracce di sporco e
residui.
3. Risciacquare e asciugare
accuratamente.
4. Pulire il condensatore e il compressore
sul retro dell'apparecchiatura con una
spazzola.
Questa operazione migliorerà le
prestazioni dell'apparecchiatura
riducendone i consumi di energia.
Sbrinamento del frigorifero
Durante l'uso normale, la brina viene
eliminata automaticamente
dall'evaporatore del vano frigorifero ogni
volta che il motocompressore si arresta.
L'acqua di sbrinamento giunge attraverso
un condotto in un apposito recipiente
posto sul retro dell'apparecchiatura, sopra
il motocompressore, dove evapora.
È importante pulire periodicamente il foro
di scarico dell'acqua di sbrinamento,
situato al centro del canale sulla parete
posteriore, per evitare che l'acqua
fuoriesca sugli alimenti.
22
Sbrinamento del congelatore
ATTENZIONE! Per rimuovere
la brina dall'evaporatore, non
usare utensili metallici appuntiti
che possano danneggiarlo.
Non usare dispositivi meccanici
o altri mezzi artificiali non
raccomandati dal produttore
allo scopo di accelerare il
processo di sbrinamento. Un
aumento della temperatura dei
surgelati durante lo
sbrinamento può ridurre la loro
durata di conservazione.
Circa 12 ore prima dello
sbrinamento, impostare una
temperatura più bassa per
accumulare una riserva di
freddo sufficiente per
l'interruzione del
funzionamento.
È normale che sui ripiani del congelatore
e intorno allo scomparto superiore si formi,
col tempo, uno strato di brina.
Quando tale strato raggiunge uno
spessore di circa 3 - 5 mm, è necessario
procedere allo sbrinamento del vano
congelatore.
3. Lasciare la porta aperta.
Per accelerare il processo di
sbrinamento, collocare un recipiente di
acqua calda nel vano congelatore.
Rimuovere inoltre i pezzi di ghiaccio
che si staccano prima che lo
sbrinamento sia completo.
4. Una volta completato lo sbrinamento,
asciugare accuratamente l'interno.
5. Accendere l’apparecchiatura.
Dopo tre ore reintrodurre nel vano
congelatore gli alimenti precedentemente
rimossi.
Periodi di non utilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata
per un lungo periodo, adottare le seguenti
precauzioni:
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla rete
elettrica.
2. Estrarre tutti gli alimenti.
3. Sbrinare (se necessario) e pulire
l'apparecchiatura e tutti gli accessori.
4. Pulire l'apparecchiatura e tutti gli
accessori.
5. Lasciare la porta/le porte socchiuso/i
per evitare la formazione di odori
sgradevoli.
1. Spegnere l'apparecchiatura o estrarre
la spina della presa a parete.
2. Rimuovere i surgelati, avvolgerli in
alcuni strati di carta di giornale e riporli
in un luogo fresco.
AVVERTENZA! Non
toccare il cibo congelato
con le mani bagnate. Le
mani potrebbero aderire
all'alimento congelato.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
AVVERTENZA! Se si desidera
mantenere l'apparecchiatura
accesa, farla controllare
periodicamente per evitare che
gli alimenti si deteriorino in
caso di interruzione della
corrente elettrica.
23
Cosa fare se...
Problema
Causa possibile
Soluzione
L'apparecchiatura non fun‐
ziona.
L'apparecchiatura è spen‐
ta.
Accendere l’apparecchiatura.
La spina non è inserita
correttamente nella presa
di alimentazione.
Inserire correttamente la spina
nella presa di alimentazione.
Assenza di tensione nella
presa di alimentazione.
Collegare alla presa di alimen‐
tazione un'altra apparecchiatu‐
ra elettrica. Rivolgersi ad un
elettricista qualificato.
L'apparecchiatura è rumoro‐
sa.
L'apparecchiatura non è
appoggiata in modo cor‐
retto.
Controllare se l'apparecchiatu‐
ra è appoggiata in modo stabi‐
le.
La lampadina non si accen‐
de.
La lampadina è in modali‐
tà stand-by.
Chiudere e riaprire la porta.
La lampadina è difettosa.
Fare riferimento alla sezione
"Sostituzione della lampadi‐
na".
La temperatura impostata
non è corretta.
Fare riferimento a "Funziona‐
mento".
Sono stati introdotti molti
alimenti contemporanea‐
mente.
Attendere alcune ore e ricon‐
trollare la temperatura.
La temperatura ambiente
è troppo alta.
Fare riferimento al grafico del‐
la classe climatica sulla tar‐
ghetta dei dati.
Gli alimenti introdotti nel‐
l'apparecchiatura erano
troppo caldi.
Lasciar raffreddare gli alimenti
a temperatura ambiente prima
di introdurli.
Il tappo dello scarico del‐
l'acqua non è posizionato
correttamente.
Posizionare il tappo corretta‐
mente.
Gli alimenti non sono av‐
volti correttamente.
Avvolgere correttamente gli
alimenti.
La temperatura impostata
non è corretta.
Fare riferimento a "Funziona‐
mento".
Lo scarico dell'acqua è
ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
Il compressore rimane sem‐
pre in funzione.
Scorre dell'acqua all'interno
del frigorifero.
24
Problema
Causa possibile
Soluzione
Gli alimenti impediscono
all'acqua di scorrere nel‐
l'apposito collettore.
Evitare di disporre gli alimenti
direttamente contro la parete
posteriore.
Presenza di acqua sul pavi‐
mento.
L'acqua di sbrinamento
non viene scaricata nella
bacinella di evaporazione
posta sopra il compresso‐
re.
Collegare lo scarico dell'acqua
di sbrinamento alla bacinella
di evaporazione.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è trop‐
po bassa/troppo alta.
Il regolatore della tempe‐
ratura non è impostato
correttamente.
Impostare una temperatura
superiore/inferiore.
La porta non è chiusa cor‐
rettamente.
Consultare la sezione "Chiu‐
sura della porta".
La temperatura degli ali‐
menti è troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti,
lasciarli raffreddare a tempera‐
tura ambiente.
Sono stati introdotti molti
alimenti contemporanea‐
mente.
Introdurre gli alimenti un poco
alla volta.
Lo spessore dello strato di
brina supera i 4 - 5 mm.
Sbrinare l'apparecchiatura.
La porta viene aperta fre‐
quentemente.
Aprire la porta solo se neces‐
sario.
Se il consiglio non da risultati,
contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato più
vicino.
Sostituzione della lampadina
Estrarre la spina dalla presa di corrente.
1. Rimuovere la vite dal coprilampada.
2. Rimuovere il coprilampada (vedere la
figura).
3. Sostituire la lampadina con una nuova
della stessa potenza (la potenza
massima è indicata sul coprilampada)
concepita in modo specifico per
elettrodomestici.
4. Installare il coprilampada.
5. Serrare la vite del coprilampada.
6. Inserire la spina nella presa.
7. Aprire la porta.
Controllare che la luce si accenda.
25
Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta.
Leggere attentamente le istruzioni di
montaggio.
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni
difettose. Contattare il Centro di
Assistenza autorizzato.
INSTALLAZIONE
Ubicazione
Consultare le istruzioni di
montaggio per l'installazione.
Per garantire prestazioni ottimali,
l'apparecchiatura deve essere installata
lontano da fonti di calore (termosifoni,
boiler, luce solare diretta, ecc.). Verificare
che sul lato posteriore sia garantita
un'adeguata circolazione dell'aria.
Luogo d'installazione
Installare l'apparecchiatura in un luogo
asciutto, ben ventilato, la cui temperatura
ambiente corrisponda alla classe climatica
indicata sulla targhetta dei dati del
modello:
Classe
clima‐
tica
Temperatura ambiente
SN
da +10°C a + 32°C
N
da +16°C a + 32°C
ST
da +16°C a + 38°C
T
da +16°C a + 43°C
Collegamento elettrico
• Prima di inserire la spina, verificare che
la tensione e la frequenza riportate
sulla targhetta dei dati corrispondano a
quelle dell'impianto domestico.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra. La spina del cavo di
alimentazione è dotata di un apposito
contatto. Se la presa di corrente
dell'impianto domestico non è collegata
a terra, allacciare l'apparecchiatura a
una presa di terra separata in
conformità alle norme in vigore,
rivolgendosi a un elettricista qualificato.
• Il produttore declina ogni responsabilità
qualora le suddette precauzioni di
sicurezza non vengano rispettate.
• Questa apparecchiatura è conforme
alle direttive CEE.
Requisiti di ventilazione
In alcuni modelli potrebbero
verificarsi delle anomalie se
non si rispettano le
temperature indicate. Il corretto
funzionamento può essere
garantito solo nel rispetto delle
temperature indicate. In caso di
dubbi sul luogo di installazione
dell'apparecchiatura, contattare
il venditore, il nostro Centro di
Assistenza o il rivenditore
autorizzato più vicino.
Il flusso d'aria dietro l'apparecchiatura
deve essere sufficiente.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ATTENZIONE! Consultare le
istruzioni di montaggio per
l'installazione.
26
DATI TECNICI
Dati tecnici
Dimensioni nicchia di incasso
Altezza
mm
1225
Larghezza
mm
560
Profondità
mm
550
Tempo di risalita
Ore
18
Tensione
Volt
230-240
Frequenza
Hz
50
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
dei dati applicata sul lato esterno o interno
dell'apparecchiatura e sull'etichetta dei
valori energetici.
CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana e
a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non smaltire le apparecchiature che
riportano il simbolo insieme ai normali
rifiuti domestici. Portare il prodotto al
punto di riciclaggio più vicino o contattare
il comune di residenza.
27
CONTENIDO
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Funcionamiento
Uso diario
Consejos
27
28
30
30
32
Mantenimiento y limpieza
Solución de problemas
Instalación
Datos técnicos
33
35
37
38
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como resultado
de una instalación o un uso incorrectos: Conserve siempre
estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras
consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades estén disminuidas
siempre que cuenten con las instrucciones y/o la
supervisión sobre uso del aparato de forma segura y
comprendan los riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no
podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance
de los niños y deséchelo de forma adecuada.
Instrucciones generales de seguridad
•
Este aparato está concebido para utilizarse en
aplicaciones domésticas y similares, tales como:
– Granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas,
oficinas y otros entornos de trabajo
– Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros
entornos de tipo residencial
28
•
•
•
•
•
•
•
•
Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de
ventilación del alojamiento del aparato o de la estructura
empotrada.
No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales
para acelerar el proceso de descongelación, excepto los
recomendados por el fabricante.
No dañe el circuito del refrigerante.
No utilice dispositivos eléctricos dentro de los
compartimientos para alimentos del aparato, salvo si son
del tipo recomendado por el fabricante.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el
aparato.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice
solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos metálicos.
No almacene sustancias explosivas tales como latas de
aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional cualificado
tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalación
ADVERTENCIA! Solo un
electricista cualificado puede
instalar este aparato.
• Retire todo el embalaje y los pasadores
de transporte.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• Asegúrese de que el aire pueda
circular alrededor del aparato.
• Espere al menos 4 horas antes de
conectar el aparato a la alimentación
eléctrica. Esto es para permitir que el
aceite regrese al compresor.
• No instale el aparato cerca de
radiadores, cocinas, hornos o placas
de cocción.
• La parte posterior del aparato se debe
colocar contra la pared.
• No instale el aparato donde reciba luz
solar directa.
• No coloque este aparato en lugares
demasiado húmedos o fríos, como
anexos a una construcción, garajes o
bodegas.
• Al mover el aparato, levántelo por el
borde frontal para no arañar el suelo.
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendios y descargas
eléctricas.
• El aparato debe conectarse a tierra.
29
• Asegúrese de que las especificaciones
eléctricas de la placa coincidan con las
del suministro eléctrico de su hogar. En
caso contrario, póngase en contacto
con un electricista.
• Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
• Asegúrese de no provocar daños en
los componentes eléctricos (como
enchufe, cable de alimentación,
compresor). Póngase en contacto con
un electricista o con el servicio técnico
autorizado para cambiar los
componentes eléctricos.
• El cable de alimentación debe estar por
debajo del nivel del enchufe de
alimentación.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese de
tener acceso al enchufe del suministro
de red una vez finalizada la instalación.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
Uso
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones, quemaduras,
descargas eléctricas o
incendios.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• El utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas de hacer helados)
dentro de aparatos de refrigeración, a
menos que el fabricante haya
autorizado su utilización
• Tenga cuidado para no dañar el
circuito de refrigerante. Contiene
isobutano (R600a), un gas natural con
alto grado de compatibilidad
medioambiental. Este gas es
inflamable.
• Si se daña el circuito del refrigerante,
evite las llamas y fuentes de ignición
en la habitación. Ventile la habitación.
• No toque con elementos calientes las
piezas de plástico del aparato.
• No coloque bebidas con gas en el
congelador. Se creará presión en el
contenedor de la bebida.
• No almacene gas ni líquido inflamable
en el aparato.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima del
aparato.
• No toque el compresor ni el
condensador. Están calientes.
• No retire ni toque elementos del
compartimento congelador con las
manos húmedas o mojadas.
• No vuelva a congelar alimentos que se
hayan descongelado.
• Siga las instrucciones del envase de
los alimentos congelados.
Luz interna
• El tipo de bombilla de este aparato no
es apto para iluminar la casa.
Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA! Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
• Antes de proceder con el
mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
• Este equipo contiene hidrocarburos en
la unidad de refrigeración. Solo una
persona cualificada debe realizar el
mantenimiento y la recarga de la
unidad.
• Examine periódicamente el desagüe
del aparato y límpielo si fuera
necesario. Si el desagüe se bloquea, el
agua descongelada se acumulará en la
base del aparato.
Desecho
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones o asfixia.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
30
• Retire la puerta para evitar que los
niños y las mascotas queden
encerrados en el aparato.
• El circuito del refrigerante y los
materiales aislantes de este aparato no
dañan la capa de ozono.
• La espuma aislante contiene gas
inflamable. Póngase en contacto con
las autoridades locales para saber
cómo desechar correctamente el
aparato.
• No dañe la parte de la unidad de
refrigeración que está cerca del
intercambiador de calor.
FUNCIONAMIENTO
Encendido
1. Introduzca el enchufe en la toma de
pared.
2. Gire el regulador de temperatura hacia
la derecha, a un ajuste intermedio.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador
de temperatura hasta la posición "O".
Regulación de la temperatura
La temperatura se regula
automáticamente.
Lo más idóneo es ajustar la
temperatura en una posición
intermedia.
Sin embargo, el ajuste exacto
debe elegirse teniendo en
cuenta que la temperatura
interior del aparato depende
de:
• temperatura ambiente,
• la frecuencia con que se
abre la puerta,
• la cantidad de alimentos
guardados,
• ubicación del aparato.
1. Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más bajos para obtener el frío
mínimo.
2. Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más altos para obtener el frío
máximo.
PRECAUCIÓN! Si la
temperatura ambiente es
elevada o el aparato está
totalmente lleno y se ha
ajustado a las temperaturas
más bajas, puede mantenerse
en marcha de manera continua
provocando la formación de
escarcha en la pared posterior.
En tal caso, el mando debe
colocarse a temperatura más
elevada para permitir la
descongelación automática y
reducir así el consumo
energético.
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera
vez, debe lavar su interior y todos los
accesorios internos con agua templada y
jabón neutro para eliminar el típico olor de
los productos nuevos. A continuación
seque bien todo.
PRECAUCIÓN! No utilice
detergentes ni polvos
abrasivos, ya que podrían
dañar el acabado.
31
Colocación de los estantes de la
puerta
Para poder guardar alimentos de distintos
tamaños, los estantes de la puerta se
pueden colocar a diferentes alturas.
1. Tire gradualmente del estante en la
dirección de las flechas hasta que se
desenganche.
2. Vuelva a colocarlo según sea
necesario.
Estantes móviles
Las paredes del frigorífico cuentan con
una serie de guías para colocar los
estantes del modo que se prefiera.
pared lateral indica el área más fría del
frigorífico.
Si aparece OK (A), coloque los alimentos
frescos en el área indicada con el
símbolo, si no (B), ajuste el controlador de
temperatura en más frío y espere 12
horas antes de volver a comprobar el
indicador de temperatura.
A
OK
B
OK
Después de colocar alimentos
frescos en el aparato o
después de abrir la puerta
repetidamente o durante
mucho tiempo, es normal que
el indicador no muestre OK;
espere al menos 12 horas para
volver a ajustar el control de
temperatura.
Congelación de alimentos
frescos
El compartimento del congelador es
adecuado para congelar alimentos frescos
y conservar a largo plazo los alimentos
congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos no es
necesario cambiar el ajuste intermedio.
Sin embargo, para lograr una congelación
más rápida, gire el regulador de
temperatura a un ajuste más alto para
obtener el frío máximo.
No coloque el estante de vidrio
por encima del cajón de
verduras para no impedir la
correcta circulación del aire.
Indicador de temperatura
Para almacenar correctamente los
alimentos, el frigorífico dispone de
indicador de temperatura. El símbolo de la
PRECAUCIÓN! En esa
situación, la temperatura del
compartimento frigorífico
puede descender por debajo
de 0°C. En ese caso, sitúe el
regulador de temperatura en
un ajuste menos frío.
32
Conservación de alimentos
congelados
Al poner en marcha el aparato por primera
vez o después de un periodo sin uso,
déjelo en marcha al menos durante 2
horas con un ajuste alto antes de colocar
los productos en el compartimento.
En caso de producirse una
descongelación accidental, por
ejemplo, por un corte del
suministro eléctrico, y si la
interrupción ha sido más
prolongada que el valor
indicado en el campo "tiempo
de elevación" de la tabla de
características técnicas, será
necesario consumir cuanto
antes los alimentos
descongelados o cocinarlos de
inmediato y congelarlos de
nuevo (después de que se
hayan enfriado).
pueden descongelar en el compartimento
frigorífico o a temperatura ambiente,
dependiendo del tiempo de que se
disponga.
Es posible incluso cocinar piezas
pequeñas congeladas, tomadas
directamente del congelador: en tal caso,
el tiempo de cocción será más
prolongado.
Producción de cubitos de hielo
Este aparato cuenta con una o varias
bandejas para la producción de cubitos de
hielo.
No utilice instrumentos
metálicos para retirar las
bandejas del congelador.
1. Rellene estas bandejas con agua.
2. Ponga las bandejas de hielo en el
compartimento del congelador.
Descongelación
Los alimentos ultracongelados o
congelados, antes de utilizarlos, se
CONSEJOS
Sonidos de funcionamiento
normal
Los ruidos siguientes son normales
durante el funcionamiento:
• Un gorgoteo y burbujeo débil desde el
serpentín cuando se bombea el
refrigerante.
• Un zumbido o sonido intermitente
desde el compresor cuando se bombea
el refrigerante.
• Un chasquido repentino desde el
interior del aparato debido a la
dilatación térmica (un fenómeno físico
natural no peligroso).
• Un chasquido débil desde el regulador
de temperatura cuando se activa o
desactiva el compresor.
Consejos para ahorrar energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la
deje abierta más tiempo del
estrictamente necesario.
Consejos para la refrigeración
de alimentos frescos
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos
calientes ni líquidos en evaporación
• cubra o envuelva los alimentos, en
especial si tienen sabores fuertes
• coloque los alimentos de modo que el
aire pueda circular libremente entre
ellos
Consejos para la refrigeración
Consejos útiles:
33
• Carne (de todo tipo): guárdela en un
envoltorio adecuado y colóquela en el
estante de vidrio, sobre el cajón de las
verduras. Almacene la carne durante
un máximo de 1-2 días.
• Alimentos cocinados, platos fríos:
cubra y coloque en cualquier instante.
• Frutas y verduras: limpie a fondo y
coloque en un cajón especial. No
guarde en el frigorífico productos como
plátanos, patatas, cebollas y ajos, a
menos que estén empaquetados.
• Mantequilla y queso: coloque en un
recipiente hermético especial o
envuelva o bolsas de polietileno para
eliminar todo el aire posible.
• Botellas: cierre con un tapón y
colóquelas en el estante para botellas
de la puerta de la puerta o en el
botellero (si dispone de él).
Consejos sobre la congelación
Para aprovechar al máximo el proceso de
congelación, tenga en cuenta:
• la cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se
indica en la placa de datos técnicos;
• el proceso de congelación tarda 24
horas, no añada más alimentos para
congelar durante ese tiempo;
• congele sólo alimentos de máxima
calidad, frescos y perfectamente
limpios;
• divida los alimentos en porciones
pequeñas para agilizar el proceso de
congelación y facilitar la
descongelación y uso de las
cantidades necesarias;
• envuelva los alimentos en papel de
aluminio o polietileno y compruebe que
•
•
•
•
los envoltorios quedan herméticamente
cerrados;
no permita que alimentos frescos y sin
congelar entren en contacto con
alimentos ya congelados, así evitará
que aumente su temperatura;
los alimentos magros se congelan
mejor que los grasos; la sal reduce el
tiempo de almacenamiento de los
alimentos;
el hielo que se consume
inmediatamente después de extraerlo
del congelador puede provocar
quemaduras por congelación en la piel;
se recomienda etiquetar cada paquete
con la fecha de congelación para
controlar el tiempo de almacenamiento.
Consejos para el
almacenamiento de alimentos
congelados
Para obtener el máximo rendimiento de
este aparato, deberá:
• comprobar que el comerciante ha
mantenido los productos congelados
correctamente almacenados;
• procurar que los alimentos congelados
pasen de la tienda al congelador en el
menor tiempo posible;
• evitar la apertura frecuente de la puerta
o dejarla abierta más tiempo del
estrictamente necesario;
• los alimentos descongelados se
deterioran con rapidez y no pueden
congelarse de nuevo;
• no supere el tiempo de
almacenamiento indicado por el
fabricante de los alimentos.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Advertencias generales
PRECAUCIÓN! Antes de
realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el
aparato
34
Este aparato contiene
hidrocarburos en la unidad de
refrigeración por lo que
cualquier tarea de
mantenimiento o recarga debe
ser realizada por personal
técnico homologado.
Es importante limpiar periódicamente el
orificio de salida del agua de
descongelación situado en la mitad del
canal del compartimento frigorífico para
evitar que el agua se desborde y caiga
sobre los alimentos del interior.
Los accesorios y las piezas del
aparato no deben lavarse en el
lavavajillas.
Limpieza periódica
PRECAUCIÓN! No mueva,
dañe ni tire de los conductos o
cables del interior del armario.
PRECAUCIÓN! Tenga cuidado
para no dañar el sistema de
refrigeración.
PRECAUCIÓN! Al mover el
frigorífico, levántelo por el
borde frontal para no arañar el
suelo.
El equipo debe limpiarse de forma regular:
1. Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
2. Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos;
3. Aclare y seque a fondo.
4. Si se puede acceder, limpie el
condensador y el compresor de la
parte posterior del aparato con un
cepillo.
Esa operación mejorará el rendimiento
del aparato y reducirá el consumo
eléctrico.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente
del evaporador del frigorífico cada vez
que se detiene el compresor, durante el
funcionamiento normal. El agua de la
descongelación se descarga por un canal
hacia un recipiente especial situado en la
parte posterior del aparato, sobre el motor
compresor, desde donde se evapora.
Descongelación del congelador
PRECAUCIÓN! No utilice
herramientas metálicas
afiladas para raspar la
escarcha del evaporador, ya
que podría dañarlo. No utilice
dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para
acelerar el proceso de
descongelación, excepto los
recomendados por el
fabricante. El aumento de la
temperatura de los paquetes
de alimentos congelados
durante la descongelación
puede acortar su tiempo de
almacenamiento.
Unas 12 horas antes de
realizar la descongelación,
ajuste una temperatura más
baja con el fin de acumular frío
suficiente para la interrupción
del funcionamiento.
Siempre se forma un poco de escarcha en
los estantes del congelador y en torno al
compartimento superior.
Descongele el congelador sólo cuando la
capa de escarcha alcance un grosor de
unos 3 a 5 mm.
35
1. Apague el aparato o desconecte el
enchufe de la toma de corriente.
2. Retire los alimentos congelados,
envuélvalos en varias hojas de papel
de periódico y colóquelos en un sitio
fresco.
ADVERTENCIA! No toque
los alimentos congelados
con las manos mojadas.
Podrían congelarse al
contacto con los alimentos.
3. Deje la puerta abierta.
Para acelerar el proceso de
descongelación, coloque un recipiente
con agua tibia en el compartimento
congelador. Además, retire los trozos
de hielo que se desprendan antes de
que finalice la descongelación.
4. Cuando la descongelación haya
terminado, seque a fondo el interior
del aparato.
5. Encienda el aparato.
Después de tres horas, vuelva a introducir
los alimentos retirados anteriormente en
los compartimentos.
Periodos de inactividad
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
1. Desconecte el aparato de la red
eléctrica.
2. Extraiga todos los alimentos.
3. Descongele (si fuera necesario) y
limpie el aparato y todos los
accesorios.
4. Limpie el aparato y todos los
accesorios.
5. Deje la puerta o puertas abiertas para
que no se produzcan olores
desagradables.
ADVERTENCIA! Si desea
mantener el aparato
encendido, procure que alguien
lo vigile de vez en cuando para
que los alimentos de su interior
no se estropeen si se
interrumpe el suministro
eléctrico.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
El aparato no funciona.
El aparato se apaga.
Encienda el aparato.
El aparato no está correc‐
tamente enchufado a la
toma de corriente.
Enchufe el aparato correcta‐
mente a la toma de corriente.
No hay tensión en la toma
de corriente.
Enchufe un aparato eléctrico
diferente a la toma de corrien‐
te. Llame a un electricista cua‐
lificado.
El aparato no está bien
apoyado en el suelo.
Compruebe que los soportes
del aparato descansan sobre
una superficie estable.
El aparato hace ruido.
36
Problema
Posible causa
Solución
La bombilla no funciona.
La bombilla está en espe‐
ra.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla es defectuo‐
sa.
Consulte la sección "Cambio
de la bombilla".
La temperatura está ajus‐
tada incorrectamente.
Consulte "Funcionamiento".
Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiem‐
po.
Espere unas horas y vuelva a
comprobar la temperatura.
La temperatura ambiente
es demasiado alta.
Consulte la tabla de clase cli‐
mática en la placa de caracte‐
rísticas.
Los alimentos introducidos
en el aparato estaban de‐
masiado calientes.
Deje que los alimentos se en‐
fríen a temperatura ambiente
antes de almacenarlos.
El tapón de drenaje del
agua no está bien coloca‐
do.
Coloque el tapón de drenaje
en la forma correcta.
Los alimentos no están
bien envueltos.
Envuelva mejor los productos.
La temperatura está ajus‐
tada incorrectamente.
Consulte "Funcionamiento".
La salida de agua está
obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los productos impiden
que el agua fluya al colec‐
tor de agua.
Asegúrese de que los alimen‐
tos no entran en contacto con
la placa posterior.
Hay agua en el suelo.
El agua de la descongela‐
ción no fluye hacia la ban‐
deja de evaporación situa‐
da sobre el compresor.
Fije la salida de agua de des‐
congelación a la bandeja de
evaporación.
La temperatura del aparato
es demasiado baja/alta.
El regulador de tempera‐
tura no se ha ajustado co‐
rrectamente.
Seleccione una temperatura
más alta o baja.
La puerta no está bien ce‐
rrada.
Consulte la sección "Cierre de
la puerta".
El compresor funciona conti‐
nuamente.
El agua fluye por el interior
del frigorífico.
37
Problema
Posible causa
Solución
La temperatura de los pro‐
ductos es demasiado alta.
Deje que la temperatura de
los productos descienda a la
temperatura ambiente antes
de guardarlo.
Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiem‐
po.
Guarde menos productos al
mismo tiempo.
El grosor de la escarcha
es de más de 4-5 mm.
Descongele el aparato.
La puerta se ha abierto
con frecuencia.
Si es necesario, cierre la puer‐
ta.
Si el consejo anterior no ofrece
resultados, llame al servicio
técnico autorizado más
cercano.
Cambio de la bombilla
Desenchufe el aparato de la toma de
corriente.
1. Retire el tornillo de la tapa de la
bombilla.
2. Extraiga la tapa de la bombilla
(consulte la ilustración).
3. Cambie la bombilla por una nueva de
la misma potencia y específicamente
diseñada para electrodomésticos (la
potencia máxima se indica en la tapa
de la bombilla).
4. Instale la tapa de la bombilla.
5. Apriete el tornillo de la tapa de la
bombilla.
6. Enchufe el aparato a la toma de
corriente.
7. Abra la puerta.
Compruebe que la bombilla se enciende.
Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta.
Consulte las instrucciones de montaje.
3. Si es necesario, cambie las juntas
defectuosas. Póngase en contacto con
el servicio técnico autorizado.
INSTALACIÓN
Ubicación
Consulte las instrucciones de
montaje para la instalación.
Para garantizar el mejor rendimiento,
instale el aparato alejado de fuentes de
calor, como radiadores, calderas, luz solar
directa, etc. Asegúrese también de que el
aire puede circular sin obstáculos por la
parte trasera del aparato.
Colocación
Instale el aparato en un lugar interior seco
y bien ventilado en el que la temperatura
ambiente se corresponda con la clase
38
climática indicada en la placa de
características del aparato.
Clase
climá‐
tica
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
• El aparato debe conectarse a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se
suministra con un contacto para tal fin.
Si la toma de red de la vivienda carece
de conexión a tierra, conecte el aparato
a una toma de tierra conforme con la
normativa, después de consultar a un
electricista profesional
• El fabricante declina toda
responsabilidad si no se toman las
precauciones antes indicadas.
• Este aparato cumple las directivas
CEE.
Se puede producir algún
problema de funcionamiento en
algunos modelos cuando se
usan fuera de ese rango. Solo
se puede garantizar el correcto
funcionamiento dentro del
rango de temperatura
especificado. Si tiene cualquier
duda respecto al lugar de
instalación del aparato,
consulte al vendedor, a nuestro
servicio de atención al cliente o
al servicio técnico autorizado
más cercano.
Requisitos de ventilación
El aire debe poder circular libremente por
la parte posterior del aparato.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Conexión eléctrica
• Antes de conectar el aparato,
compruebe que el voltaje y la
frecuencia indicados en la placa de
datos técnicos se corresponden con el
suministro de la vivienda.
PRECAUCIÓN! Consulte las
instrucciones de montaje para
la instalación.
DATOS TÉCNICOS
Datos técnicos
Medidas del hueco
Alto
mm
1225
Ancho
mm
560
Fondo
mm
550
Tiempo de elevación
Horas
18
39
Voltaje
Voltios
230-240
Frecuencia
Hz
50
La información técnica se encuentra en la
placa de datos técnicos situada en el lado
exterior o interior del aparato, y en la
etiqueta de consumo energético.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
*
222376578-A-092019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising