AEG | SDB41211AS | User manual | Aeg SDB41211AS Handleiding

Aeg SDB41211AS Handleiding
SDB41211AS
NL
FR
DE
ES
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
Notice d'utilisation
Réfrigérateur/congélateur
Benutzerinformation
Kühl - Gefrierschrank
Manual de instrucciones
Frigorífico-congelador
2
17
33
49
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4
3. MONTAGE .................................................................................................................. 6
4. BEDIENING..................................................................................................................7
5. DAGELIJKS GEBRUIK..................................................................................................8
6. AANWIJZINGEN EN TIPS...........................................................................................9
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................10
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................12
9. GELUIDEN..................................................................................................................14
10. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 16
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS
3
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen
tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen, indien ze duidelijk zijn
geïnstrueerd.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
en soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen
altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor
losstaande als ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of
andere middelen om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de fabrikant zijn
aanbevolen.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische
apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant
worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen
of metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
• Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• Stel het apparaat niet bloot aan
regen.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.
• Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
• Het apparaat bevat een zakje
droogmiddel. Dit is geen speelgoed.
Dit is geen levensmiddel. Gooi het
onmiddellijk weg.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING!
Zorg er bij het plaatsen van
het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of
wordt beschadigd.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen
meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
•
•
•
•
5
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een
elektricien om de elektrische
onderdelen te wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten.
Gebruik deze niet voor andere
doeleinden.
2.3 Gebruik
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
•
•
•
•
2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
6
www.aeg.com
2.6 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.7 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Locatie
Raadpleeg de montageinstructies voor de
installatie.
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor
dat lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
Bij bepaalde modeltypes
kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat
kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat
te installeren, raadpleeg dan
de verkoper, de
klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
3.2 Plaatsing
3.3 Elektrische aansluiting
Installeer het apparaat op een droge,
goed geventileerde plaats binnen waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op
het typeplaatje van het apparaat.
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels. Raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
Klimaat- Omgevingstemperatuur
klasse
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
NEDERLANDS
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.
LET OP!
Raadpleeg de montageinstructies voor de
installatie.
3.4 Ventilatievereisten
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. BEDIENING
4.1 Inschakelen
1. Steek dan de stekker in het
stopcontact.
2. Draai de temperatuurknop naar
rechts op een gemiddelde stand.
4.2 Uitschakelen
Draai de temperatuurknop op de stand
"O" om het apparaat uit te schakelen.
4.3 Temperatuurregelaar
De temperatuur wordt automatisch
geregeld.
1. Draai de thermostaatknop op een
lagere stand om de minimale koude
te verkrijgen.
2. Draai de thermostaatknop op een
hogere stand om de maximale koude
te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is
over het algemeen het
meest geschikt.
De exacte instelling moet
echter worden gekozen
rekening houdend met het
feit dat de temperatuur in
het apparaat afhankelijk is
van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur
geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel
die wordt bewaard
• de plaats van het
apparaat
7
8
www.aeg.com
LET OP!
Als de
omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat
volledig gevuld is en de
thermostaatknop op de
koudste instelling staat, kan
het apparaat continu
werken, waardoor er ijs op
de achterwand gevormd
wordt. In dat geval moet de
knop op een hogere
temperatuur gezet worden
om automatische ontdooiing
mogelijk te maken en
zodoende het
energieverbruik te
beperken.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP!
Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
5.3 Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
5.2 Het plaatsen van de
deurplateaus
Om het bewaren van
voedselverpakkingen van verschillende
afmetingen mogelijk te maken, kunnen
de schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
1. Trek het schap enigszins omhoog
totdat het loskomt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
Verwijder de glasplaat
boven de groentelade niet
om een goede
luchtcirculatie te
garanderen.
NEDERLANDS
5.4 Invriezen en bewaren van
diepgevroren levensmiddelen
Het vriesvak is geschikt voor het
invriezen van vers voedsel en om
diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
inschakelt, dient u het apparaat minstens
2 uur op een hoge instelling te laten
werken voordat u er producten in plaatst.
Om vers voedsel in te vriezen plaatst u
het in het bovenste vak.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden is vermeld
op het typeplaatje, een etiket dat aan
de binnenkant van het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur: vries
tijdens deze periode geen ander voedsel
in.
Als het invriesproces is voltooid, kunt u
de eerder ingestelde temperatuur in ere
herstellen.
9
5.5 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt
u, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de
hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
5.6 Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bladen voor het maken van ijsblokjes.
Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden
uit de vriezer te halen.
1. Vul de bakjes met water.
2. Zet de ijsbakjes in het vriesvak.
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als
de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die
op de kaart met technische
kenmerken onder
"maximale bewaartijd bij
stroomuitval" is vermeld,
moet het ontdooide voedsel
snel geconsumeerd worden
of onmiddellijk bereid
worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het
afgekoeld is).
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
6.1 Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal
tijdens de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door
leidingen wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische
uitzetting (een natuurlijk en
ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
6.2 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
10
www.aeg.com
6.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
• Zet geen warm voedsel of
verdampende vloeistoffen in de
koelkast.
• Dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft.
• Plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan
circuleren.
6.4 Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade.
Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude
gerechten: bedekken en op een
schap leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in
een speciale lade leggen. Bananen,
aardappelen, uien en knoflook
moeten als deze niet verpakt zijn niet
in de koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte
bakjes leggen of in aluminiumfolie of
plastic zakjes wikkelen om zoveel
mogelijk lucht uit te sluiten.
• Flessen: afsluiten met een dop en in
de deur plaatsen of (indien
beschikbaar) in het flessenrek.
6.5 Tips voor het invriezen
• Vries alleen verse en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in.
• Verdeel voor efficiënter invriezen en
ontdooien het voedsel in kleine
porties.
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie
of plastic. Zorg ervoor dat de
verpakking luchtdicht is.
• Om te voorkomen dat de
temperatuur van al ingevroren
voedsel toeneemt, dient u vers
voedsel hier niet direct naast te
plaatsen.
• Smalle pakjes zijn makkelijker te
bewaren dan dikke. Zout maakt
voedsel minder lang houdbaar.
• IJsblokjes, ingevroren water of
waterijsjes niet meteen nadat ze uit
de vriezer zijn gehaald opeten.
Gevaar voor bevriezing.
• Het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is.
6.6 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
• Verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op
geschikte wijze door de winkelier
werden bewaard.
• Zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van
de winkel naar uw vriezer gebracht
worden.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is,
bederft het snel en kan het niet
opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan
de door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene waarschuwingen
LET OP!
Voordat u welke
onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit
het stopcontact trekken.
NEDERLANDS
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen
uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
De toebehoren en
onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt
om in een afwasmachine
gewassen te worden.
11
achterkant van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
7.2 Periodieke reiniging
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van het apparaat en
verplaats of beschadig ze
niet.
LET OP!
Let op dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het
elektriciteitsverbruik reduceren.
7.3 Het ontdooien van de
koelkast
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale
werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd.
Het dooiwater loopt via een gootje in
een speciale opvangbak aan de
7.4 De vriezer ontdooien
LET OP!
Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om
de rijp van de verdamper te
krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken.
Gebruik geen mechanische
of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die
door de fabrikant zijn
aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens
het ontdooien van de
ingevroren levensmiddelen,
kan de veilige bewaartijd
verkorten.
Stel ongeveer 12 uur
voordat u gaat ontdooien
een lagere temperatuur in
om voldoende koudereserve
op te bouwen voor de
onderbreking tijdens de
werking.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer
en rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt
heeft.
12
www.aeg.com
1. Trek de stekker uit het stopcontact of
schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen
krantenpapier en leg het op een
koele plaats.
WAARSCHUWING!
Raak ingevroren voedsel
niet met natte handen
aan. Uw handen kunnen
dan aan de producten
vastvriezen.
3. Laat de deur open staan.
Om het ontdooiproces te versnellen
kunt u een bak warm water in het
vriesvak zetten. Verwijder bovendien
stukken ijs die afbreken voordat het
ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien, de
binnenkant grondig droog maken.
5. Zet het apparaat aan.
Plaats na drie uur het eerder verwijderde
voedsel terug in het vriesvak.
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1.
2.
3.
4.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Verwijder al het voedsel
Ontdooi het apparaat (indien nodig).
Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
5. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
LET OP!
Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten,
vraag dan iemand om het zo
nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft,
als de stroom uitvalt.
7.5 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat moet u doen als ...
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Bel een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in standby.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
Het lampje werkt niet.
NEDERLANDS
13
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De compressor werkt continu.
De temperatuur is fout ingesteld.
Zie "Bediening".
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De omgevingstemperatuur Zie het typeplaatje voor de kliis te hoog.
maatklasse.
Het voedsel dat in het ap- Laat voedsel afkoelen tot kaparaat werd geplaatst, was mertemperatuur voordat u het
te warm.
opslaat.
De deur is niet goed gesloten.
Er is te veel vorst en ijs.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is niet correct ge- Zie 'De deur sluiten'.
sloten of de deurpakking is
vervormd/vies.
De dop van de waterafvoer Plaats de dop voor de waterafbevindt zich niet op de
voer op de juiste manier.
juiste plaats.
De temperatuur is fout ingesteld.
Zie "Bediening".
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische
ontdooiproces, ontdooit
de rijp tegen de achterwand.
Dat is juist.
Er loopt water in de koelkast.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producten
het water in de wateropde achterwand niet raken.
vangbak loopt.
De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de
compressor.
De temperatuur in het appa- De temperatuurknop is
raat is te laag/hoog.
niet goed ingesteld.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
14
www.aeg.com
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Plaats minder producten tegelijk.
De dikte van de rijp is
meer dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
8.2 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust
met een LED-binnenlampje
dat een lange levensduur
heeft.
Het wordt ten zeerste
aanbevolen uitsluitend
originele reserveonderdelen
te gebruiken.
Gebruik uitsluitend
ledlampen (E14-basis). Het
maximale vermogen wordt
getoond op de lampunit.
LET OP!
Trek de stekker uit het
stopcontact.
1. Verwijder de schroef met een
schroevendraaier van de afdekking
van het lampje.
2. Maak de afdekking van het lampje
los door deze in de richting van de
pijl te bewegen.
3. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met dezelfde
kenmerken dat specifiek bedoeld is
voor huishoudelijke apparaten.
4. Plaats de afdekking van het lampje
terug.
5. Draai de schroef van de afdekking
van het lampje vast.
6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat
branden.
8.3 De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de erkende servicedienst.
9. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
NEDERLANDS
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
15
16
www.aeg.com
10. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de inbouw
In hoogte
mm
1225
Breedte
mm
560
Diepte
mm
550
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
Uur
18
Spanning
Volt
230 - 240
Frequentie
Hz
50
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
FRANÇAIS
17
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................17
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................19
3. INSTALLATION..........................................................................................................21
4. FONCTIONNEMENT................................................................................................ 22
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 23
6. CONSEILS.................................................................................................................. 25
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................26
8. DÉPANNAGE.............................................................................................................28
9. BRUITS........................................................................................................................ 30
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....................................................................31
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
18
www.aeg.com
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre
3 et 8 ans et des personnes ayant un handicap très
important et complexe à condition d'avoir reçu de
bonnes instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
1.2 Sécurité générale
•
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au
personnel dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et
autres environnements à caractère résidentiel
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou
dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre appareil pour accélérer le
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
19
processus de dégivrage que ceux recommandés par
le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit
frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils
électriques à l'intérieur des compartiments de
conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont
du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
• Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
•
•
•
•
•
•
•
l'appareil sur le secteur. Cela permet
à l'huile de refouler dans le
compresseur.
Avant toute opération sur l'appareil
(par ex. inversion de la porte),
débranchez la fiche de la prise de
courant.
N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
L'appareil contient un sachet de
dessiccateur. Ce n'est pas un jouet.
20
www.aeg.com
Ce n'est pas un aliment. Jetez-le
immédiatement.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
AVERTISSEMENT!
Lorsque vous installez
l'appareil, assurez-vous que
le câble d'alimentation n'est
pas coincé ou endommagé.
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Veillez à ne pas endommager le
circuit frigorifique. Il contient de
l'isobutane (R600a), un gaz naturel
ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Ce
gaz est inflammable.
• Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le congélateur. Cela
engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
• Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
• Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment
congélateur avec les mains mouillées
ou humides.
• Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
• Respectez les instructions de
stockage figurant sur l'emballage des
aliments surgelés.
2.4 Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT!
Risque d'électrocution !
• Le type d'ampoule utilisé pour cet
appareil est uniquement destiné aux
appareils domestiques. Ne les utilisez
pas pour éclairer votre logement.
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
FRANÇAIS
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération
doivent être effectués par un
professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
2.6 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
2.7 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Emplacement
Consultez la notice de
montage lors de
l'installation.
Pour assurer des performances
optimales, l'appareil ne doit pas être
installé près d'une source de chaleur
telle qu'un radiateur, une chaudière, la
lumière directe du soleil, etc. Assurezvous que l'air circule librement à l'arrière
de l'appareil.
3.2 Positionnement
Installez cet appareil dans une pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil.
21
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
22
www.aeg.com
Des problèmes fonctionnels
peuvent survenir sur certains
types de modèles
fonctionnant hors de cette
plage de températures. Seul
le respect de la plage de
températures spécifiée peut
garantir un bon
fonctionnement de
l'appareil. En cas de doute
concernant l'emplacement
d'installation de l'appareil,
veuillez contacter le
vendeur, notre service
après-vente ou le centre de
réparation agréé le plus
proche.
3.3 Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
3.4 Exigences en matière de
ventilation
Veillez à garantir une circulation d'air
suffisante à l'arrière de l'appareil.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ATTENTION!
Consultez la notice de
montage lors de
l'installation.
4. FONCTIONNEMENT
4.1 Mise en marche
1. Insérez la fiche dans la prise murale.
2. Tournez le thermostat vers la droite
sur une position médiane.
4.2 Mise hors tension
Pour éteindre l'appareil, tournez le
thermostat sur la position « O ».
4.3 Réglage de la température
La température est régulée
automatiquement.
1. Tournez le thermostat sur la position
minimale pour obtenir moins de
froid.
2. Tournez le thermostat sur la position
maximale pour obtenir plus de froid.
FRANÇAIS
23
ATTENTION!
Si la température ambiante
est élevée ou l'appareil très
rempli et si le thermostat est
réglé sur la température la
plus basse, il est possible
que le compresseur
fonctionne en régime
continu, d'où un risque de
formation de givre sur la
paroi arrière. Pour éviter cet
inconvénient, modifiez la
position du thermostat pour
obtenir moins de froid, de
façon à permettre un
dégivrage automatique et,
par conséquent, des
économies d'énergie.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus
indiqué.
Toutefois, on obtiendra le
réglage exact en tenant
compte du fait que la
température à l'intérieur de
l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante,
• la fréquence d'ouverture
de la porte,
• la quantité d'aliments
stockés,
• l'emplacement de
l'appareil.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, nettoyez l'intérieur et tous
les accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à
base de chlore ou d'huile car
ils pourraient endommager
le revêtement.
5.2 Mise en place des
balconnets de la porte
En fonction de la taille des emballages
des aliments conservés, les balconnets
de la porte peuvent être positionnés à
différentes hauteurs.
1. Soulevez doucement le balconnet
jusqu'à ce qu'il se détache.
2. Repositionnez-le selon les besoins.
5.3 Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières afin que les
clayettes puissent être positionnées
comme vous le souhaitez.
24
www.aeg.com
Ne modifiez pas
l'emplacement de la clayette
en verre située au-dessus du
bac à légumes, afin de
garantir une circulation d'air
optimale.
5.4 Congélation et rangement
des produits surgelés
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et
conserver longtemps des aliments
congelés ou surgelés.
À la mise en service ou après un arrêt
prolongé, placez le thermostat sur la
position maximale pendant 2 heures
environ avant d'introduire les produits
dans le compartiment.
Pour congeler des aliments frais, placezles dans le compartiment du haut.
La quantité maximale d'aliments frais
que vous pouvez congeler par tranche
de 24 heures est indiquée sur la plaque
signalétique (située à l'intérieur de
l'appareil).
Le processus de congélation demande
24 heures. Vous ne devez ajouter aucun
autre aliment à congeler pendant cette
période.
Une fois le processus de congélation
terminé, vous pouvez restaurer la
température réglée précédemment.
En cas de décongélation
accidentelle, due par
exemple à une coupure de
courant, si la coupure a duré
plus de temps qu'indiqué au
paragraphe « Autonomie de
fonctionnement » du
chapitre « Caractéristiques
techniques », consommez
rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les
recongeler (une fois
refroidis).
5.5 Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou
congelés peuvent être décongelés dans
le compartiment réfrigérateur ou à
température ambiante en fonction du
temps disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être
cuites sans décongélation préalable ; la
cuisson sera cependant un peu plus
longue.
5.6 Production de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou plusieurs
bacs à glaçons.
N'utilisez pas d'instruments
métalliques pour décoller les
bacs du congélateur.
1. Remplissez les bacs avec de l'eau
2. Placez les bacs à glaçons dans le
compartiment congélateur.
FRANÇAIS
25
6. CONSEILS
6.1 Bruits normaux de
fonctionnement
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de
fonctionnement :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de
pulsation provenant du compresseur
lorsque le liquide réfrigérant est
pompé.
• Un bruit de craquement soudain
provenant de l'intérieur de l'appareil
provoqué par une dilatation
thermique (un phénomène naturel et
inoffensif).
• Un léger cliquetis du thermostat
lorsque le compresseur s'active ou se
désactive.
6.2 Conseils d'économie
d'énergie
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez
ouverte que le temps nécessaire.
6.3 Conseils pour la
réfrigération des aliments frais
• Ne placez pas les aliments chauds ou
les liquides bouillants dans le
réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez les aliments,
surtout s'ils sont forts en saveurs.
• Placez correctement les aliments pour
que l'air puisse circuler librement
autour
6.4 Conseils pour la
réfrigération
Conseil utiles :
• Viande (tous types de viande) :
emballez-la dans un emballage
adapté et placez-la sur l'étagère en
verre au-dessus du bac à légumes. Ne
conservez la viande que 1 ou 2 jours
au plus.
• Aliments cuits, plats froids : couvrezles et placez-les sur une étagère.
• Fruits et légumes : nettoyez-les
soigneusement et placez-les dans le
bac spécial. Bananes, pommes de
terre, oignons et ail ne doivent pas
être mis dans le réfrigérateur, s'ils ne
sont pas emballés.
• Beurre et fromage : placez-les dans le
compartiment spécial, étanche à l'air,
ou enveloppez-les dans une feuille
d'aluminium ou un sachet en
polyéthylène, pour les tenir autant
que possible à l'abri de l'air.
• Bouteilles : elles doivent être munies
d'un bouchon et être placées sur le
porte-bouteilles ou (s'il est installé)
dans le balconnet à bouteilles de la
porte.
6.5 Conseils pour la
congélation
• Congelez uniquement des aliments
frais, de qualité supérieure et propres.
• Pour une congélation et une
décongélation plus efficaces, séparez
les aliments en petites portions.
• Emballez les aliments dans du papier
aluminium ou en polyéthylène.
Assurez-vous que les emballages sont
hermétiques.
• Pour éviter d'augmenter la
température des aliments déjà
surgelés, ne placez pas d'aliments
frais non congelés directement à
proximité.
• Les aliments faibles en gras se
conservent mieux et plus longtemps
que les aliments gras. Le sel diminue
la durée de conservation des
aliments.
• Ne mangez pas les glaçons, les glaces
à l'eau ou les bâtonnets glacés dès
leur sortie du congélateur. Risque de
gelure !
• Il est conseillé d'indiquer la date de
congélation des aliments sur chaque
paquet afin de garder une trace du
temps de conservation.
6.6 Conseils pour le stockage
des aliments surgelés
• Assurez-vous que les denrées
surgelées achetées dans le commerce
26
www.aeg.com
ont été correctement entreposées par
le revendeur.
• Prévoyez un temps réduit au
minimum pour le transport des
denrées du magasin d'alimentation à
votre domicile.
• Une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
être recongelés.
• Ne dépassez pas la durée de
conservation indiquée par le
fabricant.
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Avertissements généraux
ATTENTION!
Débranchez l'appareil avant
toute opération d'entretien
et de nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son
circuit de réfrigération ;
l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués
que par du personnel
qualifié.
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas
être lavés au lave-vaisselle.
7.2 Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION!
N'endommagez pas le
circuit de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et additionnée
d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés
à l'arrière de l'appareil avec une
brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
7.3 Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment
réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête. L'eau de
dégivrage est collectée dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
Il est important de nettoyer
régulièrement l'orifice d'écoulement de
la goulotte d'évacuation de l'eau de
dégivrage située au milieu du
compartiment réfrigérateur pour
empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
FRANÇAIS
7.4 Dégivrage du congélateur
ATTENTION!
N'utilisez en aucun cas
d'objets métalliques ou
tranchants pour gratter la
couche de givre sur
l'évaporateur, car vous
risqueriez de le détériorer.
N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen
artificiel pour accélérer le
processus de dégivrage
hormis ceux recommandés
par le fabricant. Une
élévation de la température
des denrées congelées,
pendant le dégivrage, peut
réduire leur durée de
conservation.
Mettez le thermostat sur la
température la plus basse
12 heures avant d'effectuer
le dégivrage afin d'assurer
une réserve de froid
suffisante.
Une certaine quantité de givre se forme
toujours sur les clayettes du congélateur
et autour du compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque
l'épaisseur de la couche de givre est
comprise entre 3 et 5 mm.
1. Éteignez l'appareil, ou débranchez la
fiche de la prise secteur.
2. Sortez les denrées congelées,
enveloppez-les dans plusieurs
feuilles de papier journal et
conservez-les dans un endroit frais.
AVERTISSEMENT!
Ne touchez pas les
produits congelés et les
surfaces givrées avec les
mains humides. Risque
de brûlures ou
d'arrachement de la
peau.
27
3. Laissez la porte ouverte.
Le dégivrage peut être accéléré en
plaçant un récipient d'eau chaude
dans le compartiment congélateur.
Retirez également les morceaux de
glace au fur et à mesure qu'ils se
détachent, avant que le processus de
dégivrage ne soit terminé.
4. Une fois le dégivrage terminé, séchez
bien l'intérieur.
5. Mettez l'appareil en marche.
Au bout de 3 heures, replacez les
produits congelés dans le compartiment
congélateur.
7.5 En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Dégivrez l'appareil (si nécessaire).
4. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
5. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
ATTENTION!
Si, toutefois, vous n'avez pas
la possibilité de débrancher
et de vider l'appareil, faites
vérifier régulièrement le bon
de fonctionnement de celuici pour éviter que les
aliments qu'il contient ne
pourrissent en cas de
coupure de courant.
28
www.aeg.com
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
L'appareil ne fonctionne pas L'appareil est éteint.
du tout.
Solution
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimen- Branchez correctement la fiche
tation n'est pas correctedu câble d'alimentation dans
ment insérée dans la prise la prise de courant.
de courant.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
La prise de courant n'est
pas alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de courant. Contactez un électricien
qualifié.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux. Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'ampoule ».
Le compresseur fonctionne
en permanence.
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque signalétique.
Les aliments introduits
Laissez refroidir les aliments à
dans l'appareil étaient trop température ambiante avant
chauds.
de les mettre dans l'appareil.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
Il y a trop de givre et de gla- La porte n'est pas correcce.
tement fermée ou le joint
est déformé/sale.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
FRANÇAIS
Problème
29
Cause probable
Solution
Le bouchon de la gouttière d'évacuation de l'eau
de dégivrage n'est pas
bien placé.
Placez correctement le bouchon de la gouttière d'évacuation de l'eau.
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond
sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule à l'intérieur du réfrigérateur.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits
ne touchent pas la plaque arrière.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est
obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est
l'eau au bac d'évaporation de
pas raccordé au bac d'éva- l'eau de dégivrage.
poration situé au-dessus
du compresseur.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas ré- Augmentez/réduisez la tempéglé correctement.
rature.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température des produits est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant
de les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Introduisez moins de produits
en même temps.
L'épaisseur de givre est su- Dégivrez l'appareil.
périeure à 4 - 5 mm.
La porte a été ouverte trop N'ouvrez la porte qu'en cas de
souvent.
nécessité.
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Si ces conseils n'apportent
pas de solution à votre
problème, veuillez consulter
le service après-vente agréé
le plus proche.
Assurez-vous que de l'air froid
circule dans l'appareil.
30
www.aeg.com
8.2 Remplacement de
l'éclairage
L'appareil est équipé d'un
éclairage à LED longue
durée.
Il est recommandé d'utiliser
uniquement des pièces
détachées d'origine.
Utilisez des ampoules LED
(base E14) uniquement. La
puissance maximale est
indiquée sur la base
d'éclairage.
ATTENTION!
Débranchez la fiche de
l'appareil de la prise secteur.
3. Remplacez l'ampoule par une
ampoule de caractéristiques
identiques, spécifiquement conçue
pour les appareils électroménagers.
4. Remontez le diffuseur de l'ampoule.
5. Serrez la vis du diffuseur.
6. Branchez la fiche de l'appareil à la
prise secteur.
7. Ouvrez la porte.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
8.3 Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Reportez-vous aux instructions de
montage.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez le
service après-vente agréé.
1. À l'aide d'un tournevis, retirez la vis
du diffuseur.
2. Détachez le diffuseur en le tirant
dans le sens des flèches.
9. BRUITS
L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit
frigorifique).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
FRANÇAIS
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
SSSRRR!
BRRR!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
mm
1225
Largeur
mm
560
Profondeur
mm
550
CLICK!
BRRR!
CRACK!
31
32
www.aeg.com
Autonomie de fonctionnement
Heures
18
Tension
Volts
230 - 240
Fréquence
Hz
50
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil
et sur l'étiquette énergétique.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
33
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 33
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................35
3. MONTAGE................................................................................................................. 37
4. BETRIEB......................................................................................................................38
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 39
6. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 41
7. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 42
8. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 44
9. GERÄUSCHE.............................................................................................................. 46
10. TECHNISCHE DATEN.............................................................................................47
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen
oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage
34
www.aeg.com
oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller
keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an
einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren
Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren
und Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in
die sichere Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
35
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die
Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in
der Einbaunische nicht blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene
mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern
des Geräts keine anderen als die vom Hersteller
empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder
Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Installation
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags
mindestens 4 Stunden, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
36
www.aeg.com
• Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
• Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
• Setzen Sie das Gerät nicht Regen aus.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
• Stellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
• Das Gerät enthält einen Beutel mit
Trockenmittel. Dieser Beutel ist kein
Spielzeug. Dieser Beutel ist kein
Lebensmittel. Bitte entsorgen Sie ihn
umgehend.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG!
Achten Sie bei der Montage
des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht
eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG!
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät unbedingt an
eine ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder
einen Elektriker, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
2.3 Verwendung
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- oder
Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf
nicht zu beschädigen. Er enthält
Isobutan (R600a), ein Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist
brennbar.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Legen Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
• Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
DEUTSCH
diese nicht, falls Ihre Hände nass oder
feucht sind.
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
• Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
2.4 Innenbeleuchtung
WARNUNG!
Stromschlaggefahr.
• Die in diesem Gerät verwendete
Lampe ist nur für Haushaltsgeräte
geeignet. Benutzen Sie diese nicht für
die Raumbeleuchtung.
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
37
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
2.6 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
2.7 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
3.1 Standort
Beachten Sie bei der
Installation die
Montageanleitung.
Damit das Gerät die optimale Leistung
bringen kann, sollte es weit entfernt von
Wärmequellen wie Heizungskörpern,
Boilern, direktem Sonnenlicht usw.
aufgestellt werden. Die Luft muss frei an
der Rückseite des Gerätes zirkulieren
können.
3.2 Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, an dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis + 38 °C
38
www.aeg.com
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen
können Funktionsstörungen
auftreten, wenn sie
außerhalb dieses
Temperaturbereichs
betrieben werden. Der
ordnungsgemäße Betrieb
wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen
zum Aufstellungsort des
Geräts wenden Sie sich an
den Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen
autorisierten Service-Partner.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den ECRichtlinien.
3.4 Anforderungen an die
Belüftung
Hinter dem Gerät muss genug Platz für
eine ausreichende Luftzirkulation sein.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Elektroanschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
min.
200 cm2
VORSICHT!
Beachten Sie bei der
Installation die
Montageanleitung.
4. BETRIEB
4.1 Einschalten des Geräts
4.3 Temperaturregelung
1. Stecken Sie den Stecker in die
Netzsteckdose.
2. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere
Einstellung.
Die Temperatur wird automatisch
geregelt.
4.2 Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position
„O“.
1. Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine niedrigere Einstellung, um die
minimal mögliche Kühlung zu
erreichen.
2. Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die
maximal mögliche Kühlung zu
erreichen.
DEUTSCH
Eine mittlere Einstellung ist
im Allgemeinen am besten
geeignet.
Allerdings muss für eine
exakte Einstellung
berücksichtigt werden, dass
die Temperatur im Innern
des Geräts von
verschiedenen Faktoren
abhängt:
• Raumtemperatur,
• Häufigkeit der
Türöffnung,
• Menge der eingelagerten
Lebensmittel,
• Standort des Geräts.
VORSICHT!
Ist die
Umgebungstemperatur
hoch oder das Gerät voll
beladen, dieses aber auf die
niedrigste Temperatur
eingestellt, so kann es bei
andauerndem Betrieb des
Geräts an der Rückwand zu
Reifbildung kommen. In
diesem Fall muss eine
höhere Temperatur gewählt
werden, die ein
automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch
einen niedrigeren
Energieverbrauch.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel,
da diese die Oberfläche
beschädigen.
5.2 Positionieren der
Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener
Höhe positioniert werden; damit
ermöglichen sie das Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam nach
oben, bis sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in
gewünschter Höhe ein.
5.3 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit
einer Reihe von Führungsschienen
ausgestattet, die verschiedene
Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
39
40
www.aeg.com
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte
jedoch nicht verstellt
werden, um eine korrekte
Luftzirkulation zu
gewährleisten.
5.4 Gefrieren und Lagern
gefrorener Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln
und zum längerfristigen Lagern von
bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in
der das Gerät nicht benutzt wurde,
mindestens 2 Stunden lang mit höherer
Einstellung laufen, bevor Sie
Lebensmittel in das Gefrierfach legen.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
legen Sie sie das oberste Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typenschild
angegeben, das sich im Innern des
Geräts befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
Legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in den Gefrierraum.
Wenn der Gefriervorgang beendet ist,
können Sie die vorher eingestellte
Temperatur wieder einstellen.
Kam es zum Beispiel durch
einen Stromausfall, der
länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen
Daten angegebene Wert
(siehe „Lagerzeit bei
Störung“), zu einem
ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort
gekocht und nach dem
Abkühlen erneut eingefroren
werden.
5.5 Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene
Lebensmittel können vor der
Verwendung je nach der zur Verfügung
stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei
Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar
direkt aus dem Gefriergerät entnommen
und anschließend sofort gekocht
werden. In diesem Fall dauert der
Garvorgang allerdings etwas länger.
5.6 Herstellen von Eiswürfeln
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren
Schalen für die Herstellung von
Eiswürfeln ausgestattet.
Verwenden Sie zum
Entnehmen der Schalen aus
dem Gefrierfach keine
Gegenstände aus Metall.
1. Füllen Sie die Schalen mit Wasser
2. Stellen Sie die Eisschalen in das
Gefrierfach.
DEUTSCH
41
6. TIPPS UND HINWEISE
6.1 Normale
Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern,
wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus
dem Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine
natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.
6.2 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie diese nicht länger
offen als notwendig.
6.3 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass die Luft frei um sie zirkulieren
kann.
6.4 Hinweise für die Kühlung
Tipps:
• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie
Fleisch in geeignetes Material und
legen Sie dieses auf die Glasablage
über der Gemüseschublade. Lagern
Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
• Gekochte Lebensmittel, kalte
Gerichte: Decken Sie die Speisen ab
und ordnen Sie sie auf einer
beliebigen Ablage ein.
• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
und in der speziellen Schublade
aufbewahren. Bananen, Kartoffeln,
Zwiebeln und Knoblauch sollten im
Kühlschrank nicht unverpackt
aufbewahrt werden.
• Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern
verpackt sein oder in Aluminiumfolie
bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft
wie möglich in der Verpackung zu
haben.
• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden)
aufbewahrt werden.
6.5 Hinweise zum Einfrieren
• Frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein.
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleine
Portionen, um das Einfrieren und
Auftauen zu erleichtern.
• Verpacken Sie die Lebensmittel in
Alu- oder Kunststofffolie.
Vergewissern Sie sich, dass die
Verpackung luftdicht ist.
• Um eine Erwärmung bereits
eingefrorener Lebensmittel zu
verhindern, legen Sie die frischen,
nicht gefrorenen Lebensmittel nicht
direkt neben sie.
• Weniger fetthaltige Lebensmittel
lassen sich besser lagern als
fetthaltigere. Salz verkürzt die
Lagerzeit von Lebensmitteln.
• Essen Sie keine Eiswürfel, Wassereis
oder Eis am Stiel, wenn sie direkt aus
dem Gefriergerät genommen wurden.
Gefahr von Erfrierungen.
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu
notieren, um einen genauen
Überblick über die Lagerzeit zu
haben.
6.6 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Lebensmittel
• Prüfen Sie sorgfältig, ob die im
Handel erworbenen gefrorenen
42
www.aeg.com
Lebensmittel sachgerecht gelagert
wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die
eingekauften gefrorenen
Lebensmittel in der kürzest möglichen
Zeit in Ihr Gefriergerät zu bringen.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung sollte nicht
überschritten werden.
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Allgemeine Warnhinweise
VORSICHT!
Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer
den Netzstecker aus der
Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in
seinem Kältekreislauf. Aus
diesem Grund dürfen die
Wartung und das Nachfüllen
ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal
erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich
nicht für die Reinigung im
Geschirrspüler.
7.2 Regelmäßige Reinigung
VORSICHT!
Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT!
Beschädigen Sie nicht das
Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
7.3 Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei
jedem Anhalten des Kompressors
automatisch vom Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser
sammelt sich in einer Auffangrinne und
läuft durch eine Abflussöffnung in einen
speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Kompressor, wo es
verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der
Auffangrinne an der Rückwand des
Kühlraums, damit das Tauwasser nicht
überläuft und auf die eingelagerten
Lebensmittel tropft.
DEUTSCH
43
Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einem kühlen Ort.
7.4 Abtauen des Gefrierraums
VORSICHT!
Entfernen Sie Reif und Eis
vom Verdampfer niemals mit
scharfen metallischen
Gegenständen, da dieser
dadurch beschädigt werden
könnte. Versuchen Sie nicht,
den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller
empfohlene mechanische
oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen. Ein
Temperaturanstieg des
Gefrierguts während des
Abtauens des Geräts kann
die Lagerzeit dieser
Lebensmittel verkürzen.
Stellen Sie 12 Stunden vor
dem Abtauen eine
niedrigere Temperatur ein,
damit eine ausreichende
Kälte als Reserve für die
Unterbrechung im Betrieb
entstehen kann.
Auf den Ablagen des Gefriergeräts und
im Innern des oberen Fachs bildet sich
stets etwas Reif.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5
mm erreicht hat.
1. Schalten Sie das Gerät aus, oder
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut
heraus, verpacken Sie es in mehrere
WARNUNG!
Fassen Sie gefrorene
Lebensmittel nicht mit
nassen Händen an. Ihre
Hände könnten an den
Lebensmitteln
festfrieren.
3. Lassen Sie die Tür offen.
Stellen Sie eine Schale mit warmem
Wasser in das Gefrierfach, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
Entfernen Sie bereits während des
Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke,
die sich lösen lassen.
4. Wenn der Gefrierraum vollständig
abgetaut ist, wischen Sie das Innere
sorgfältig trocken.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
Legen Sie die ausgelagerten
Lebensmittel nach drei Stunden wieder
in das Gefrierfach.
7.5 Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Spannungsversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab (falls
erforderlich).
4. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
5. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
VORSICHT!
Möchten Sie bei einer
längeren Abwesenheit das
Gerät weiter laufen lassen,
bitten Sie jemanden, es
gelegentlich zu prüfen,
damit die Lebensmittel bei
einem möglichen
Stromausfall nicht im Innern
des Gerätes verderben.
44
www.aeg.com
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde
nicht richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker
korrekt in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung an Testen Sie, ob ein anderes Geder Steckdose an.
rät an dieser Steckdose funktioniert. Wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der
Lampe“.
Der Kompressor ist durchge- Die Temperatur ist nicht
hend in Betrieb.
richtig eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
Es wurden zu viele Lebens- Warten Sie einige Stunden
mittel gleichzeitig eingeund prüfen Sie dann die Temlegt.
peratur erneut.
Die Raumtemperatur ist zu Siehe Klimaklasse auf dem Tyhoch.
penschild.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
In das Gerät eingelegte
Lebensmittel waren noch
zu warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen oder die Dichtung hat sich verformt/ist
verschmutzt.
Siehe „Schließen der Tür“.
Der Wasserablaufstopfen
sitzt nicht richtig.
Setzen Sie den Wasserablaufstopfen richtig ein.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
DEUTSCH
45
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Während des automatischen Abtauprozesses
schmilzt Reif auf der Rückwand.
Dies ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Die eingelagerten Lebens- Stellen Sie sicher, dass die Lemittel verhindern, dass das bensmittel nicht die Rückwand
Wasser zum Wassersamm- berühren.
ler fließt.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist
Verbinden Sie den Tauwassernicht mit der Verdampfer- ablauf mit der Verdampferschale über dem Kompres- schale.
sor verbunden.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu
Lassen Sie die Lebensmittel
kühlenden Lebensmittel ist auf Raumtemperatur abkühzu hoch.
len, bevor Sie sie in das Gerät
geben.
Es wurden zu viele Lebens- Legen Sie weniger Lebensmitmittel gleichzeitig eingetel gleichzeitig ein.
legt.
Die Reifschicht ist dicker
als 4 - 5 mm.
Tauen Sie das Gerät ab.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät sicherstellen.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten
Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg
führen.
8.2 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer
langlebigen LEDInnenbeleuchtung
ausgestattet.
Es wird dringend empfohlen
nur Originalersatzteile zu
verwenden.
46
www.aeg.com
Verwenden Sie nur LEDLampen (E14 Fassung). Die
maximale Leistung ist auf
der Lampe angegeben.
VORSICHT!
Ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
1. Lösen Sie die Schraube an der
Lampenabdeckung mit einem
Schraubendreher.
2. Nehmen Sie die Lampenabdeckung
in Pfeilrichtung ab.
3. Ersetzen Sie die Lampe durch eine
Lampe mit denselben Eigenschaften,
die speziell für Haushaltsgeräte
vorgesehen ist.
4. Bringen Sie die Lampenabdeckung
wieder an.
5. Ziehen Sie die Schraube an der
Lampenabdeckung fest.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.
7. Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
8.3 Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe die Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
9. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und
Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
DEUTSCH
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
47
CRACK!
10. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
mm
1225
Breite
mm
560
Tiefe
mm
550
Lagerzeit bei Störung
Stunden
18
Spannung
Volt
230 - 240
Frequenz
Hz
50
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Außen- oder
Innenseite des Geräts sowie auf der
Energieplakette.
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
48
www.aeg.com
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
ESPAÑOL
49
CONTENIDO
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD..................................................................... 49
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD..........................................................................51
3. INSTALACIÓN........................................................................................................... 53
4. FUNCIONAMIENTO................................................................................................. 54
5. USO DIARIO...............................................................................................................55
6. CONSEJOS................................................................................................................ 56
7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA............................................................................... 58
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS................................................................................... 59
9. RUIDOS.......................................................................................................................62
10. DATOS TÉCNICOS................................................................................................. 63
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer
un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías
que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en
electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura
para disfrutar de todas sus ventajas.
Consulte en nuestro sitio web:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com/webselfservice
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registeraeg.com
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su
aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de
tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.
La información se puede encontrar en la placa de características.
Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad
Información general y consejos
Información sobre el medio ambiente
Salvo modificaciones.
1.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente
las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como
resultado de una instalación o un uso incorrectos:
50
www.aeg.com
Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y
accesible para futuras consultas.
1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años
en adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que
carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes
para manejarlo, siempre que cuenten con las
instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los
riesgos.
Este aparato pueden utilizarlo niños entre 3 y 8 años,
así como las personas con minusvalías importantes y
complejas, siempre que estén bajo supervisión
continua.
Es necesario mantener alejados a los niños de menos
de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato
no podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del
alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
1.2 Seguridad general
•
•
•
Este aparato está concebido para utilizarse en
aplicaciones domésticas y similares, tales como:
– Granjas; áreas de cocina para el personal en
tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
– Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros
entornos de tipo residencial
ADVERTENCIA: Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o
de la estructura empotrada.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el proceso de
descongelación, excepto los recomendados por el
fabricante.
ESPAÑOL
•
•
•
•
•
•
51
ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrigerante.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos eléctricos
dentro de los compartimientos para alimentos del
aparato, salvo si son del tipo recomendado por el
fabricante.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para
limpiar el aparato.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido.
Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos
abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos
metálicos.
No almacene sustancias explosivas tales como latas
de aerosol con un propulsor inflamable en este
aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional
cualificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2.1 Instalación
ADVERTENCIA!
Sólo un técnico cualificado
puede instalar el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato
dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• Asegúrese de que el aire pueda
circular alrededor del aparato.
• En la primera instalación otras invertir
el sentido de apertura de la puerta,
espere al menos 4 horas antes de
conectar el aparato a la alimentación
eléctrica. Esto es para permitir que el
aceite regrese al compresor.
• Desenchufe siempre el aparato antes
de llevar a cabo cualquier operación,
por ejemplo cambiar el sentido de
apertura de la puerta.
• No instale el aparato cerca de
radiadores, cocinas, hornos o placas
de cocción.
• No exponga el aparato a la lluvia.
• No instale el aparato donde reciba luz
solar directa.
• No instale este aparato en áreas
excesivamente húmedas o frías.
• Al mover el aparato, levántelo por el
borde frontal para no arañar el suelo.
• El aparato contiene una bolsa de
desecante. No se trata de un juguete.
No es un alimento. No olvide
desecharlo inmediatamente.
2.2 Conexión eléctrica
ADVERTENCIA!
Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
ADVERTENCIA!
Al colocar el producto,
asegúrese de que el cable
de alimentación no queda
atrapado o doblado.
52
www.aeg.com
ADVERTENCIA!
No utilice adaptadores de
enchufes múltiples ni cables
prolongadores.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Asegúrese de que los parámetros de
la placa de características son
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.
• Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
• Asegúrese de no provocar daños en
los componentes eléctricos (como
enchufe, cable de alimentación,
compresor). Póngase en contacto con
un electricista o con el servicio
técnico autorizado para cambiar los
componentes eléctricos.
• El cable de alimentación debe estar
por debajo del nivel del enchufe de
alimentación.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese
de tener acceso al enchufe del
suministro de red una vez finalizada la
instalación.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
2.3 Uso del aparato
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones,
quemaduras, descargas
eléctricas o incendios.
• No cambie las especificaciones de
este aparato.
• No utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas de hacer helados)
dentro de aparatos de refrigeración,
salvo que el fabricante haya
autorizado su utilización.
• Tenga cuidado para no dañar el
circuito de refrigerante. Contiene
isobutano (R600a), un gas natural con
alto grado de compatibilidad
medioambiental. Este gas es
inflamable.
• Si se daña el circuito del refrigerante,
evite las llamas y fuentes de ignición
en la habitación. Ventile la habitación.
• No toque con elementos calientes las
piezas de plástico del aparato.
• No coloque bebidas con gas en el
congelador. Se creará presión en el
contenedor de la bebida.
• No almacene gas ni líquido
inflamable en el aparato.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima
del aparato.
• No toque el compresor ni el
condensador. Están calientes.
• No retire ni toque elementos del
compartimento congelador con las
manos húmedas o mojadas.
• No vuelva a congelar alimentos que
se hayan descongelado.
• Siga las instrucciones del envase de
los alimentos congelados.
2.4 Luz interna
ADVERTENCIA!
Riesgo de descarga
eléctrica.
• El tipo de luz utilizada para este
aparato es específica para aparatos
domésticos. No debe utilizarse para
la iluminación doméstica.
2.5 Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA!
Podría sufrir lesiones o dañar
el aparato.
• Antes de proceder con el
mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
• Este equipo contiene hidrocarburos
en la unidad de refrigeración. Solo
una persona cualificada debe realizar
el mantenimiento y la recarga de la
unidad.
• Examine periódicamente el desagüe
del aparato y límpielo si fuera
necesario. Si el desagüe se bloquea,
el agua descongelada se acumulará
en la base del aparato.
2.6 Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con un centro de servicio
autorizado.
ESPAÑOL
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
2.7 Desecho
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones o
asfixia.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
• Retire la puerta para evitar que los
niños y las mascotas queden
encerrados en el aparato.
53
• El circuito del refrigerante y los
materiales aislantes de este aparato
no dañan la capa de ozono.
• La espuma aislante contiene gas
inflamable. Póngase en contacto con
las autoridades locales para saber
cómo desechar correctamente el
aparato.
• No dañe la parte de la unidad de
refrigeración que está cerca del
intercambiador de calor.
3. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
3.1 Ubicación
Consulte las instrucciones
de montaje para la
instalación.
Para garantizar el mejor rendimiento,
instale el aparato alejado de fuentes de
calor, como radiadores, calderas, luz
solar directa, etc. Asegúrese también de
que el aire puede circular sin obstáculos
por la parte trasera del aparato.
Se puede producir algún
problema de
funcionamiento en algunos
modelos cuando se usan
fuera de ese rango. Solo se
puede garantizar el correcto
funcionamiento dentro del
rango de temperatura
especificado. Si tiene
cualquier duda respecto al
lugar de instalación del
aparato, consulte al
vendedor, a nuestro servicio
de atención al cliente o al
servicio técnico autorizado
más cercano.
3.2 Colocación
3.3 Conexión eléctrica
Instale el aparato en un lugar interior
seco y bien ventilado en el que la
temperatura ambiente se corresponda
con la clase climática indicada en la
placa de características del aparato.
• Antes de conectar el aparato,
compruebe que el voltaje y la
frecuencia indicados en la placa de
datos técnicos se corresponden con
el suministro de la vivienda.
• El aparato debe conectarse a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se
suministra con un contacto para tal
fin. Si la toma de red de la vivienda
carece de conexión a tierra, conecte
el aparato a una toma de tierra
conforme con la normativa, después
de consultar a un electricista
profesional
• El fabricante declina toda
responsabilidad si no se toman las
precauciones antes indicadas.
Clase
climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
54
www.aeg.com
• Este aparato cumple las directivas
CEE.
3.4 Requisitos de ventilación
PRECAUCIÓN!
Consulte las instrucciones
de montaje para la
instalación.
El aire debe poder circular libremente
por la parte posterior del aparato.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. FUNCIONAMIENTO
4.1 Encendido
1. Introduzca el enchufe en la toma de
pared.
2. Gire el regulador de temperatura
hacia la derecha, a un ajuste
intermedio.
4.2 Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador
de temperatura hasta la posición "O".
4.3 Regulación de la
temperatura
La temperatura se regula
automáticamente.
1. Gire el regulador de temperatura
hacia ajustes más bajos para obtener
el frío mínimo.
2. Gire el regulador de temperatura
hacia ajustes más altos para obtener
el frío máximo.
Lo más idóneo es ajustar la
temperatura en una posición
intermedia.
Sin embargo, el ajuste
exacto debe elegirse
teniendo en cuenta que la
temperatura interior del
aparato depende de:
• temperatura ambiente,
• la frecuencia con que se
abre la puerta,
• la cantidad de alimentos
guardados,
• ubicación del aparato.
ESPAÑOL
PRECAUCIÓN!
Si la temperatura ambiente
es elevada o el aparato está
totalmente lleno y se ha
ajustado a las temperaturas
más bajas, puede
mantenerse en marcha de
manera continua
provocando la formación de
escarcha en la pared
posterior. En tal caso, el
mando debe colocarse a
temperatura más elevada
para permitir la
descongelación automática
y reducir así el consumo
energético.
5. USO DIARIO
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
5.1 Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera
vez, lave su interior y todos los
accesorios internos con agua templada y
jabón neutro para eliminar el típico olor
de los productos nuevos. A continuación,
seque todo bien.
PRECAUCIÓN!
No utilice detergentes,
polvos abrasivos ni
limpiadores a base de cloro
o aceite, ya que podrían
dañar el acabado.
5.3 Estantes móviles
Las paredes del frigorífico cuentan con
una serie de guías para colocar los
estantes del modo que se prefiera.
5.2 Colocación de los estantes
de la puerta
Para poder guardar alimentos de
distintos tamaños, los estantes de la
puerta se pueden colocar a diferentes
alturas.
1. Tire gradualmente del estante hacia
arriba hasta que se suelte.
2. Vuelva a colocarlo según sea
necesario.
No coloque el estante de
vidrio por encima del cajón
de verduras para no impedir
la correcta circulación del
aire.
55
56
www.aeg.com
5.4 Congelación y
almacenamiento de alimentos
congelados
El compartimento del congelador es
adecuado para congelar alimentos
frescos y conservar a largo plazo los
alimentos congelados y ultracongelados.
Al poner en marcha el aparato por
primera vez o después de un periodo sin
uso, déjelo en marcha al menos durante
2 horas con un ajuste alto antes de
colocar los productos en el
compartimento.
Para congelar alimentos, colóquelos en
el el compartimento superior.
La cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se indica
en la placa de características, una
etiqueta situada en el interior del
aparato.
El proceso de congelación dura 24 horas,
durante ese tiempo no deben añadirse
otros alimentos para congelar.
Cuando haya finalizado el proceso de
congelación, puede volver a ajustar la
temperatura anterior.
5.5 Descongelación
Los alimentos ultracongelados o
congelados, antes de utilizarlos, se
pueden descongelar en el
compartimento frigorífico o a
temperatura ambiente, dependiendo del
tiempo de que se disponga.
Es posible incluso cocinar piezas
pequeñas congeladas, tomadas
directamente del congelador: en tal
caso, el tiempo de cocción será más
prolongado.
5.6 Producción de cubitos de
hielo
Este aparato cuenta con una o varias
bandejas para la producción de cubitos
de hielo.
No utilice instrumentos
metálicos para retirar las
bandejas del congelador.
1. Rellene estas bandejas con agua.
2. Ponga las bandejas de hielo en el
compartimento del congelador.
En caso de producirse una
descongelación accidental,
por ejemplo, por un corte
del suministro eléctrico, y si
la interrupción ha sido más
prolongada que el valor
indicado en el campo
"tiempo de elevación" de la
tabla de características
técnicas, será necesario
consumir cuanto antes los
alimentos descongelados o
cocinarlos de inmediato y
congelarlos de nuevo
(después de que se hayan
enfriado).
6. CONSEJOS
6.1 Sonidos de funcionamiento
normal
Los ruidos siguientes son normales
durante el funcionamiento:
• Un gorgoteo y burbujeo débil desde
el serpentín cuando se bombea el
refrigerante.
• Un zumbido o sonido intermitente
desde el compresor cuando se
bombea el refrigerante.
ESPAÑOL
• Un chasquido repentino desde el
interior del aparato debido a la
dilatación térmica (un fenómeno físico
natural no peligroso).
• Un chasquido débil desde el
regulador de temperatura cuando se
activa o desactiva el compresor.
6.2 Consejos para ahorrar
energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la
deje abierta más tiempo del
estrictamente necesario.
6.3 Consejos para la
refrigeración de alimentos
frescos
• No guarde en el frigorífico alimentos
calientes ni líquidos en evaporación.
• Cubra o envuelva los alimentos, en
especial si tienen sabores fuertes.
• Coloque los alimentos de modo que
el aire pueda circular libremente entre
ellos.
6.4 Consejos para la
refrigeración
Consejos útiles:
• Carne (de todo tipo): guárdela en un
envoltorio adecuado y colóquela en
el estante de vidrio, sobre el cajón de
las verduras. Almacene la carne
durante un máximo de 1-2 días.
• Alimentos cocinados, platos fríos:
cubra y coloque en cualquier instante.
• Frutas y verduras: limpie a fondo y
coloque en un cajón especial. No
guarde en el frigorífico productos
como plátanos, patatas, cebollas y
ajos, a menos que estén
empaquetados.
• Mantequilla y queso: coloque en un
recipiente hermético especial o
envuelva o bolsas de polietileno para
eliminar todo el aire posible.
• Botellas: cierre con un tapón y
colóquelas en el estante para botellas
57
de la puerta de la puerta o en el
botellero (si dispone de él).
6.5 Consejos sobre la
congelación
• Congele solo alimentos de máxima
calidad, frescos y perfectamente
limpios.
• Para congelar y descongelar con más
eficacia, divida la comida en
porciones pequeñas.
• Envuelva los alimentos en aluminio o
polietileno. Asegúrese de que los
envases sean herméticos.
• Para evitar aumentos en la
temperatura de comida ya congelada,
no coloque comida no congelada
justo al lado.
• Los alimentos magros se congelan
mejor que los grasos. La sal reduce el
tiempo de almacenamiento de los
alimentos.
• No coma cubitos de hielo, sorbetes o
helados inmediatamente después de
sacarlos del congelador. Existe riesgo
de quemaduras.
• Se recomienda etiquetar cada
paquete con la fecha de congelación
para controlar el tiempo de
almacenamiento.
6.6 Consejos para el
almacenamiento de alimentos
congelados
• Comprobar que el comerciante ha
mantenido los productos congelados
correctamente almacenados.
• Procurar que los alimentos
congelados pasen de la tienda al
congelador en el menor tiempo
posible.
• los alimentos descongelados se
deterioran con rapidez y no pueden
congelarse de nuevo.
• No supere el tiempo de
almacenamiento indicado por el
fabricante de los alimentos.
58
www.aeg.com
7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
7.1 Advertencias generales
PRECAUCIÓN!
Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe
el aparato
Este aparato contiene
hidrocarburos en la unidad
de refrigeración por lo que
cualquier tarea de
mantenimiento o recarga
debe ser realizada por
personal técnico
homologado.
7.3 Descongelación del
frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente
del evaporador del frigorífico cada vez
que se detiene el compresor, durante el
funcionamiento normal. El agua de la
descongelación se descarga por un canal
hacia un recipiente especial situado en la
parte posterior del aparato, sobre el
motor compresor, desde donde se
evapora.
Es importante limpiar periódicamente el
orificio de salida del agua de
descongelación situado en la mitad del
canal del compartimento frigorífico para
evitar que el agua se desborde y caiga
sobre los alimentos del interior.
Los accesorios y las piezas
del aparato no deben
lavarse en el lavavajillas.
7.2 Limpieza periódica
PRECAUCIÓN!
No mueva, dañe ni tire de
los conductos o cables del
interior del aparato.
PRECAUCIÓN!
No dañe el sistema de
refrigeración.
El equipo debe limpiarse de forma
regular:
1. Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
2. Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos.
3. Aclare y seque a fondo.
4. Si se puede acceder, limpie el
condensador y el compresor de la
parte posterior del aparato con un
cepillo.
Así mejorará el rendimiento del
aparato y reducirá el consumo
eléctrico.
7.4 Descongelación del
congelador
PRECAUCIÓN!
No utilice herramientas
metálicas afiladas para
raspar la escarcha del
evaporador, ya que podría
dañarlo. No utilice
dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para
acelerar el proceso de
descongelación, excepto los
recomendados por el
fabricante. El aumento de la
temperatura de los
paquetes de alimentos
congelados durante la
descongelación puede
acortar su tiempo de
almacenamiento.
ESPAÑOL
Unas 12 horas antes de
realizar la descongelación,
ajuste una temperatura más
baja con el fin de acumular
frío suficiente para la
interrupción del
funcionamiento.
Siempre se forma un poco de escarcha
en los estantes del congelador y en
torno al compartimento superior.
Descongele el congelador cuando la
capa de escarcha alcance un grosor de
unos 3-5 mm.
1. Apague el aparato o desconecte el
enchufe de la toma de corriente.
2. Retire los alimentos congelados,
envuélvalos en varias hojas de papel
de periódico y colóquelos en un sitio
fresco.
ADVERTENCIA!
No toque los alimentos
congelados con las
manos mojadas. Podrían
congelarse al contacto
con los alimentos.
3. Deje la puerta abierta.
Para acelerar el proceso de
descongelación, coloque un
recipiente con agua tibia en el
compartimento congelador. Además,
retire los trozos de hielo que se
desprendan antes de que finalice la
descongelación.
59
4. Cuando la descongelación haya
terminado, seque a fondo el interior
del aparato.
5. Encienda el aparato.
Después de tres horas, vuelva a
introducir en el compartimento
congelador los alimentos retirados
anteriormente.
7.5 Periodos de inactividad
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
1. Desconecte el aparato de la red
eléctrica.
2. Extraiga todos los alimentos.
3. Descongele el aparato (si es
necesario).
4. Limpie el aparato y todos los
accesorios.
5. Deje la puerta o puertas abiertas
para que no se produzcan olores
desagradables.
PRECAUCIÓN!
Si desea mantener el
aparato encendido, procure
que alguien lo vigile de vez
en cuando para que los
alimentos de su interior no
se estropeen si se
interrumpe el suministro
eléctrico.
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
8.1 Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
El aparato no funciona.
El aparato está apagado.
Encienda el electrodoméstico.
El aparato no está correc- Enchufe el aparato correctatamente enchufado a la to- mente a la toma de corriente.
ma de corriente.
60
www.aeg.com
Problema
La bombilla no funciona.
Posible causa
Solución
No hay tensión en la toma
de corriente.
Enchufe un aparato eléctrico
diferente a la toma de corriente. Llame a un electricista cualificado.
La bombilla está en espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla es defectuosa. Consulte la sección "Cambio
de la bombilla".
El compresor funciona conti- La temperatura está ajusta- Consulte "Funcionamiento".
nuamente.
da incorrectamente.
Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiempo.
Espere unas horas y vuelva a
comprobar la temperatura.
La temperatura ambiente
es demasiado alta.
Consulte la tabla de clase climática en la placa de características.
Los alimentos introducidos Deje que los alimentos se enen el aparato estaban de- fríen a temperatura ambiente
masiado calientes.
antes de almacenarlos.
La puerta no está bien cerrada.
Hay demasiada escarcha o
hielo.
Consulte la sección "Cierre de
la puerta".
La puerta no se ha cerrado Consulte la sección "Cierre de
correctamente o la junta
la puerta".
está deformada/sucia.
El tapón de drenaje del
agua no está bien colocado.
Coloque el tapón de drenaje
en la forma correcta.
La temperatura está ajusta- Consulte "Funcionamiento".
da incorrectamente.
El agua fluye por la placa
posterior del frigorífico.
Durante el proceso de
descongelación automática, la escarcha se derrite
en la placa posterior.
Esto es correcto.
El agua fluye por el interior
del frigorífico.
Los productos impiden
que el agua fluya al colector de agua.
Asegúrese de que los alimentos no entran en contacto con
la placa posterior.
La salida de agua está obs- Limpie la salida de agua.
truida.
ESPAÑOL
61
Problema
Posible causa
Solución
Hay agua en el suelo.
La salida de agua de la
descongelación no está
conectada a la bandeja de
evaporación situada sobre
el compresor.
Fije la salida de agua de descongelación a la bandeja de
evaporación.
La temperatura del aparato
es demasiado baja/alta.
El regulador de temperatura no se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura
más alta o baja.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de
la puerta".
La temperatura de los pro- Deje que la temperatura de
ductos es demasiado alta. los productos descienda a la
temperatura ambiente antes
de guardarlos.
Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiempo.
Añada menos productos al
mismo tiempo.
El grosor de la escarcha es Descongele el aparato.
de más de 4-5 mm.
La puerta se ha abierto
con frecuencia.
Si es necesario, cierre la puerta.
No hay circulación de aire
frío en el aparato.
Compruebe que el aire frío circula libremente en el aparato.
Si el consejo anterior no
ofrece resultados, llame al
servicio técnico autorizado
más cercano.
8.2 Cambio de la bombilla
El aparato está equipado
con una luz LED interior de
larga duración.
PRECAUCIÓN!
Desenchufe el aparato de la
toma de corriente.
1. Con un destornillador, retire el
tornillo de la tapa de la bombilla.
2. Retire la tapa de la bombilla en el
sentido que indican las flechas.
Recomendamos
encarecidamente utilizar
solo piezas de repuesto
originales.
Utilice bombillas LED (rosca
E14) solamente. La potencia
máxima se indica en la
unidad de la bombilla.
3. Cambie la bombilla por otra de las
mismas características y diseñada
específicamente para
electrodomésticos.
62
www.aeg.com
4. Vuelva a colocar la tapa de la
bombilla.
5. Apriete el tornillo de la tapa de la
bombilla.
6. Enchufe el aparato a la toma de
corriente.
7. Abra la puerta.
Compruebe que la bombilla se
enciende.
8.3 Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta.
Consulte las instrucciones de
montaje.
3. Si es necesario, cambie las juntas
defectuosas. Póngase en contacto
con el servicio técnico autorizado.
9. RUIDOS
Durante el funcionamiento normal del aparato suelen producirse ciertos ruidos
(compresor, circulación del refrigerante).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
ESPAÑOL
BLUBB!
CRACK!
BLUBB!
63
CRACK!
10. DATOS TÉCNICOS
Medidas del hueco
Alto
mm
1225
Ancho
mm
560
Fondo
mm
550
Tiempo de elevación
Horas
18
Voltaje
Voltios
230 - 240
Frecuencia
Hz
50
La información técnica se encuentra en la
placa de datos técnicos situada en el
lado exterior o interior del aparato, y en
la etiqueta de consumo energético.
11. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
*
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
222376572-A-092019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising