Electrolux | EAL6141WOX | User manual | Electrolux EAL6141WOX Manuali i perdoruesit

Electrolux EAL6141WOX Manuali i perdoruesit
EAL6240AOU EAL6140WOU EAL6141WOX
EAL6142BOX EAL6143WOX EAL6140WOW
SQ
BG
HR
CS
DA
NL
EN
ET
FI
RO
Frigorifer Side by Side
Хладилник Side by Side
Side by Side hladnjak
Chladnička „Side by Side”
Side om side køleskab
Side by Side koelkast
Side by Side Refrigerator
Kahe poolega külmutuskapp
Side by Side -jääkappi
Frigiderul Side by Side
Udhëzimet për përdorim
Ръководство за употреба
Upute ca uporabu
Návod k použití
Brugsanvisning
Gebruiksaanwijzing
User manual
Kasutsjuhend
Käyttöohje
Manual de utilizare
2
20
38
56
74
92
110
128
146
164
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
TË DHËNA PËR SIGURINË......................................................................................3
UDHËZIMET PËR SIGURINË...................................................................................4
PËRSHKRIM I PRODUKTIT......................................................................................6
PANELI I KONTROLLIT.............................................................................................8
PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.........................................................................10
PËRDORIMI I PËRDITSHËM..................................................................................11
OPSIONET…...........................................................................................................13
UDHËZIME DHE KËSHILLA TË NEVOJSHME.......................................................14
KUJDESI DHE PASTRIMI........................................................................................15
SI TË VEPROJMË NËSE….....................................................................................17
ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN..................................................................19
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili sjell
me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe elegant, ky
produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund
të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të shkëlqyera. Mirë se vini
në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit në adresën:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.electrolux.com/productregistration
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.
Kur kontaktoni me Shërbimin, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve. Modeli, PNC, Numri i serisë.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin.
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin.
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës nëse shkaktohen
lëndime dhe dëme nga instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë
mbajini udhëzimet bashkë me pajisjen, për t’iu referuar në të ardhmen.
Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
• Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe
persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që
nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë
rreziqet e përdorimit.
• Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
• Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
• Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg fëmijëve.
Siguria e përgjithshme
• Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe për përdorime të
ngjashme, si p.sh.:
––Në shtëpi në fshat, në zonat e kuzhinës për personelin në dyqane,
në zyra dhe në ambiente të tjera pune
––Nga klientët në hotele, motele, hotele që ofrojnë mëngjes dhe
ambiente të tjera banimi
• Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në karkasën e pajisjes ose në strukturën inkaso.
• Mos përdorni asnjë pajisje mekanike apo mjete të tjera për të përshpejtuar procesin e shkrirjes, veç atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
• Mos e dëmtoni qarkun ftohës.
• Mos përdorni pajisje elektrike brenda ndarjeve për ruajtjen e ushqimit
në pajisje nëse ato nuk janë të rekomanduara nga prodhuesi.
• Mos përdorni spërkatës uji dhe avull për të pastruar pajisjen.
• Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të lagësht. Përdorni
vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale të ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.
• Mos ruani në pajisje substanca që shpërthejnë, si p.sh. kuti aerosoli
me lëndë të ndezshme.
• Për të shmangur rreziqet, nëse kablloja e furnizimit është e dëmtuar,
ajo duhet zëvendësuar nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm.
4
www.electrolux.com
• Nëse pajisja është e pajisur me prodhues akulli ose rubinet uji,
mbushini vetëm me ujë të pijshëm.
• Nëse pajisja kërkon lidhje me rrjetin e ujit, lidheni atë vetëm me
rrjetin e ujit të pijshëm.
• Presioni i ujit në hyrje (minimumi dhe maksimumi) duhet të jetë
ndërmjet 1 bar (0,1 MPa) dhe 10 bar (1 MPa)
UDHËZIMET PËR SIGURINË
Instalimi
ARALAJMËRIM!
P
Vetëm një person i kualifikuar
duhet ta instaloj këtë pajisje.
• Hiqni të gjithë paketimin
• Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
• Zbatoni udhëzimet e instalimit të
dhëna me pajisjen.
• Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie.
• Sigurohuni që ajri të mund të
qarkullojë përreth pajisjes.
• Prisni të paktën 4 orë përpara se të
lidhni pajisjen me energjinë elektrike.
Kjo bëhet që vaji të lejohet të rrjedhë
përsëri te kompresori.
• Mos e instaloni pajisjen pranë
radiatorëve, sobave, furrave ose
vatrave të gatimit.
• Pjesa e pasme e pajisjes duhet të
mbështetet pas murit.
• Mos e instaloni pajisjen atje ku ka
dritë të drejtpërdrejtë dielli.
• Mos e instaloni pajisjen në zona me
shumë lagështi ose shumë të ftohta,
si shtesa ndërtimi, garazhe ose qilarë
vere.
• Kur lëvizni pajisjen, ngrijeni nga
cepi i përparmë për të shmangur
gërvishtjen e dyshemesë.
Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.
• Pajisja duhet tokëzuar.
• Të gjitha lidhjet elektrike duhet të kry-
hen nga një elektricist i kualifikuar.
• Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
• Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të instaluar mirë.
• Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabëll zgjatues.
• Sigurohuni që të mos dëmtoni pjesët
elektrike (p.sh. spinën elektrike,
kabllon elektrike, kompresorin).
Kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit ose një elektricist për të
ndërruar pjesët elektrike.
• Kablloja elektrike duhet të qëndrojë
nën nivelin e spinës elektrike.
• Pajisjen futeni në prizë vetëm në
fund të instalimit. Sigurohuni që spina
të jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
• Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablli elektrik.
Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e
kapur nga spina.
Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh, goditjeje
elektrike ose zjarri.
• Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
• Mos vendosni pajisje elektrike
(p.sh. makinë akulloresh) në pajisje
përveçse kur është shënuar nga
prodhuesi se mund të vendosen.
• Bëni kujdes të mos shkaktoni
dëmtime te qarku i agjentit ftohës. Ai
përmban izobutan (R600a), një gaz
natyror me nivel të lartë pajtueshmërie me mjedisin. Ky gaz merr flakë.
SHQIP
• Nëse dëmtohet qarku i ftohjes,
sigurohuni që të mos ketë flakë dhe
burime ndezjeje në dhomë. Ajrosni
dhomën.
• Mos lejoni që enë të nxehta të prekin
pjesët plastike të pajisjes.
• Mos ruani gaz dhe lëngje që marrin
flakë në pajisje.
• Mos vendosni produkte që marrin flakë ose sende të lagura me
produkte të ndezshme brenda, pranë
ose mbi pajisje.
• Mos e prekni kompresorin ose kondensatorin. Ata janë të nxehtë.
Drita e brendshme
• Lloji i llambës që përdoret për këtë
pajisje nuk është i përshtatshëm për
ndriçimin e dhomave në shtëpi.
Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
• Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
• Kjo pajisje përmban hidrokarbure në
njësinë ftohëse. Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta kryejë mirëmbajtjen dhe rimbushjen e njësisë.
• Kontrolloni rregullisht tubin e
shkarkimit të pajisjes dhe nëse është
e nevojshme pastrojeni. Nëse tubi i
shkarkimit është i bllokuar, uji i shkrirë
do të mblidhet në fundin e pajisjes.
5
Hedhja e mbeturinave
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit elektrik.
• Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
• Hiqni kapësen e derës për të parandaluar bllokimin brenda pajisjes të
fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake.
• Qarku i ftohjes dhe materialet e
izolimit të kësaj pajisjeje nuk ndikojnë
tek ozoni.
• Shkuma izoluese përmban gaz të
ndezshëm. Kontaktoni autoritetin
e bashkisë suaj për t’u informuar
mbi mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
• Mos i shkaktoni dëmtime pjesës
së njësisë së ftohjes që është afër
shkëmbyesit të nxehtësisë.
6
www.electrolux.com
PËRSHKRIM I PRODUKTIT
MODELI ME SHPËRNDARËS
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
1 Prodhuesi i akullit akullit dhe ruajtja
9
8
kanoçe, ujë i pijshëm, pije.
2 Ftohësi Xpress i kanoçeve
7 Xhepi i freskimit
3
8
4
5
6
(ndarja e ftohjes së shpejtë)
Për të ruajtur pije.
Zona Multi Plus
Për të ruajtur medikamente
të përgjithshme ose produkte
kozmetike. Ruajtja e sigurt nuk
garantohet për produkte të tilla
si kampione akademike ose
medikamente që kërkojnë një
gamë temperature specifike.
Mbajtësja e vezëve
Mos e përdorni këtë mbajtëse për
të ruajturkubaakullidheasmose
vendosni në ndarjen e ngrirësit.
Rafti i frigoriferit (xham i kalitur) Për
ruajtjen e ushqimeve të zakonshme.
Ndarja e freskimit
(vetëm në modele të caktuara)
Për artikuj që përdoren shpesh,
9
10
11
12
13
14
Për ruajtjen e ushqimeve për ftohje,
qumësht, lëngje, shishe birre, etj.
Kutia e zarzavateve
Kutia e frutave
Zona ekstra e ftohjes (vetëm
në modele të caktuara)
Kutiaengrirjes
Përtëruajturmishosepeshktëthatë
për periudhë më të gjatë kohe.
Ndarjaederëspërruajtje (ndarje
me 2 yje) Për ruajtjen afatshkurtër
të ushqimit dhe akulloreve.
Ndarjaederëspërruajtje
Për ruajtjen e ushqimeve të ngrira.
Raftiingrirësit (xhamikalitur)
Për ruajtjen e ushqimeve të ngrira
siç është mishi, peshku, akulloret.
SHQIP
MODELI PA SHPËRNDARËS
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
8
7
1 Tabakaja e kubave të akullit
2 Ftohësi Xpress i kanoçeve
3
4
5
6
(ndarja e ftohjes së shpejtë)
Për të ruajtur pije.
Zona Multi Plus
Për të ruajtur medikamente
të përgjithshme ose produkte
kozmetike. Ruajtja e sigurt nuk
garantohet për produkte të tilla
si kampione akademike ose
medikamente që kërkojnë një
gamë temperature specifike.
Mbajtësja e vezëve
Mos e përdorni këtë mbajtëse për
të ruajtur kuba akulli dhe as mos e
vendosni në ndarjen e ngrirësit.
Rafti i frigoriferit (xham i kalitur)
Për ruajtjen e ushqimeve
të zakonshme.
Xhepi i freskimit
7
8
9
10
11
12
Për ruajtjen e ushqimeve për ftohje,
qumësht, lëngje, shishe birre, etj.
Kutia e zarzavateve
Kutia e frutave
Kutia e ngrirjes
Për të ruajtur mish ose peshk të
thatë për periudhë më të gjatë kohe.
Ndarja e derës për ruajtje (ndarje
me 2 yje) Për ruajtjen afatshkurtër
të ushqimit dhe akulloreve.
Ndarja e derës për ruajtje Për
ruajtjen e ushqimeve të ngrira.
Rafti i ngrirësit (xhamikalitur)
Për ruajtjen e ushqimeve të ngrira
siç është mishi, peshku, akulloret.
7
8
www.electrolux.com
PANELI I KONTROLLIT
MODELI ME SHPËRNDARËS
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Butoni i përzgjedhjes për
1
Butoni i përzgjedhjes për
temperaturën e ndarjes së ngrirësit.
2
shpërndarësin e akullit
dhe
Bllokimi për prodhuesin e akullit
5 Butoni i përzgjedhjes për
shpërndarjen e ujit .
.
6
Butoni i përzgjedhjes për
temperaturën e ndarjes së frigoriferit.
3
Shtypni këtë buton për të paradaluar
që cilësimet të ndryshohen
aksidentalisht. Për ta lëshuar
butonin, shtypeni për më shumë
se 3 sekonda. Ekrani do të fiket.
Treguesit (A-H)
Butoni i DRITËS/FILTRIT:
1. Butoni për të ndezur një dritë të
shpërndarësit.
2. 2. Butoni për zëvendësimin
ose rivendosjen filtrit. Pas
zëvendësimit të filtrit ose për ta
rivendosur, shtypni këtë buton për
3 sekonda.
Përshkrimi
Treguesi i temperaturës së ngrirësit
A.
B.
Ekrani i alarmit (pa tingull) Klientët
mund të informohen për gjendjen e
temperaturës kur ngrihet normalisht për
shkak të aksidenteve (p.sh. ndërprerjeve të energjisë)
1. Ikona e alarmit pulson duke treguar
temperaturën më të lartë të brendshme
2. Alarmi ndalon kur butoni
shtypet
dhe ekrani shfaq vlerën e kontrollit
të temperaturës
SHQIP
Treguesit (A-H)
Përshkrimi
C.
Treguesi i bllokimit
Treguesi i temperaturës së frigoriferit
D.
Bllokimi për treguesin e prodhuesit të
akullit
E.
Treguesi i shpërndarësit të akullit
F.
Treguesi i daljes së ujit
G.
Ekrani i zëvendësimit të filtrit
Pas 6 muajsh nga kontakti i parë me
energjinë, ikona do të pulsojë.
H.
MODELI PA SHPËRNDARËS
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Butoni i përzgjedhjes për
temperaturën e ndarjes së ngrirësit
2
Butoni i përzgjedhjes për
temperaturën e ndarjes së frigoriferit
Treguesit (A-E)
A.
Butoni i bllokimit
Shtypni këtë buton për të
parandaluar që cilësimet të
ndryshohen aksidentalisht.
Për ta lëshuar butonin, shtypeni për
më shumë se 3 sekonda.
Përshkrimi
Treguesi i temperaturës së ngrirësit
B.
Treguesi “super” për ngrirësin
C.
Treguesi i bllokimit
D.
Treguesi “super” për frigoriferin
E.
Treguesi i temperaturës së frigoriferit
9
10
www.electrolux.com
PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
INSTALIMI I LINJËS SË UJIT
1. Për modelet me prodhuesin automatik të akullit
–– Presioni i ujit duhet të jetë
2.0~12.5 kgf/cm2 ose më shumë
që prodhuesi automatik i akullit të
funksionojë.
–– Kontrolloni presionin e ujit të
rubinetit. Nëse një gotë prej 180 cc
mbushet për 10 sekonda, presioni
është i përshtatshëm.
–– Nëse presioni i ujit nuk është aq
i lartë sa për të vënë në punë
prodhuesin automatik të akullit, telefononi hidraulikun për të
vendosur një pompë shtesë për
presionin e ujit.
2. Kur instaloni tubat e ujit, sigurohuni
që ato të mos jenë pranë sipërfaqeve të nxehta.
3. Filtri i ujit “filtron” vetëm ujë. Ai nuk
eliminon bakteret ose mikrobet.
4. Jetëgjatësia e filtrit varet nga koha e
përdorimit. Ne ju rekomandojmë që
të zëvendësoni filtrin të paktën çdo 6
muaj. Kur vendosni filtrin, vendoseni
në mënyrë që të keni akses të lehtë
tek ai (për heqje dhe zëvendësim).
Shënim: Ikona pulson 6 muaj pas
furnizimit me energji për herë të
parë. Për të eliminon pulsimin e
ikonës, shtypni butonin e dritës
për 3 sekonda pas ndërrimit të
filtrit të ujit.
5. Pas instalimit të frigoriferit dhe sistemit të linjës së ujit, zgjidhni WATER
në panelin e kontrollit dhe shtypeni
për 2 - 3 minuta për të mbushur
me ujë rezervuarin e ujit dhe për të
shpërndarë ujë.
SHQIP
11
PËRDORIMI I PËRDITSHËM
KONTROLLI I TEMPERATURËS
MODELI PA SHPËRNDARËS
Ndarja e ngrirësit
Kur pajisja është vendosur në prizë për
herë të parë, modaliteti i temperaturës
është vendosur në Mes.
MODELI ME SHPËRNDARËS
Ndarja e ngrirësit
Për cilësimin e temperaturës shtypni
butonin
, derisa të shfaqet vlera e
dëshiruar.
Për funksionin e ngrirjes së shpejtë
mbani shtypur butonin
derisa të
ndizet drita LED super. Për ta ndaluar
këtë funksion, thjesht shtypeni butonin
sërish.
Ndarja e frigoriferit
Për cilësimin e temperaturës shtypni
butonin
, derisa të shfaqet vlera e
dëshiruar.
Për funksionin e ftohjes më të shpejtë
mbani shtypur butonin
derisa të
ndizet drita LED super. Për ta ndaluar
këtë funksion, thjesht shtypeni butonin
sërish.
Funksioni i konvertimit të
treguesit të temperaturës
(Fahrenajt - Celsius) Cilësimi i
fabrikës është Celsius. Shtypni
butonin e bllokimit
për të hyrë
në modalitetin e bllokimit. Te modaliteti i bllokimit, shtypni butonin
dhe WATER në të njëjtën
kohë për 10 sekonda për të ndryshuar shkallën e temperaturës.
Për cilësimin e temperaturës shtypni
butonin
, derisa të shfaqet
temperatura e dëshiruar.
Për funksionin e ngrirjes së shpejtë
mbani shtypur butonin
derisa të ndizet drita LED super. Për ta
ndaluar këtë funksion, thjesht shtypeni
butonin sërish.
Ndarja e frigoriferit
Për cilësimin e temperaturës shtypni
butonin
, derisa të shfaqet
temperatura e dëshiruar.
Për funksionin e ftohjes më të shpejtë
mbani shtypur butonin
derisa të ndizet drita LED super. Për ta
ndaluar këtë funksion, thjesht shtypeni
butonin sërish.
KUJDES
Ushqimet në frigorifer mund të
ngrijnë nëse temperatura e frigoriferit është nën 5°.
MODALITETI I TEMPERATURËS SË LARTË
MODELI ME SHPËRNDARËS
Një rritje në temperaturën e ndarjes së
ngrirësit ose frigoriferit tregohet me:
• pulsimin e ikonës së alarmit
(nuk
bie zilja)
• sistemi elektronik tregon temperaturën maksimale të arritur brenda
ndarjeve
12
www.electrolux.com
Edhe pse është rikuperuar
funksionimi normal i pajisjes dhe
temperatura e brendshme arrin
nivelin normal, ikona e alarmit
përsëri pulson dhe ekrani
shfaq temperaturën më të lartë
të arritur.
Kur shtypni butonin e bllokimit,
modaliteti i alarmit ndërpritet
dhe ikona e alarmit
fiket. Në
ekran shfaqet vlera e vendosur e
rregulluar.
MODELI PA SHPËRNDARËS
Një rritje në temperaturën e ndarjes së
ngrirësit ose frigoriferit tregohet me:
• pulsimin e një treguesit të ndarjes së
ngrirësit ose / dhe frigoriferit
• sistemi elektronik tregon temperaturën maksimale të arritur brenda
ndarjeve
Edhe pse është rikuperuar
funksionimi normal i pajisjes dhe
temperatura e brendshme arrin
nivelin normal, treguesi përsëri
pulson dhe tregohet temperatura
më e lartë e arritur.
Kur shtypni butonin e bllokimit
, modaliteti i temperaturës
së lartë ndalohet dhe treguesi
shfaq vlerën e rregulluar të temperaturës.
FUNKSIONET E “FIKJES”
• Dritat e brendshme të pajisje fiken
kur dera hapet për më shumë se 10
minuta
• Funksioni i fikjes së ekranit:
–– 5 minuta pasi butonat dhe dyert
nuk janë hapur, të gjitha dritat
LED të ekranit fiken përveç ikonës
WATER, ICE dhe
–– Pas modalitetit të dritës LED të
fikur, pajisja kthehet në modalitetin
e ekranit normal kur shtypni çdo
buton ose hapni derën.
• Funksioni i fikjes së sistemit (Funk-
sioni i energjisë së fikur):
–– ju mund ta ndaloni funksionimin
e pajisjes pa e hequr nga priza,
veçanërisht gjatë pushimeve
–– duke shtypur butonin
dhe
në të njëjtën kohë
për 5 sekonda pajisja fiket
–– gjatë modalitetit “FIKUR” temperatura e ngrirësit dhe e frigoriferit
tregon “ — — “ . Dritat e tjera LED
fiken dhe i gjithë funksionimi i
pajisjes suaj ndalon.
–– në të kundërt, mbani shtypur butonin
dhe
së bashku për 5
sekonda për të larguar funksionin
“FIKUR”
ALARMI I HAPJES SË DERËS
Një alarm akustik do të tingëllojë nëse
dera e frigoriferit ose ngrirësit lihet hapur
për 1 minutë. Alarmi do të ndalojë pas 5
minutash. Pasi të jenë rregulluar sërish
kushtet normale (dera të jetë mbyllur),
alarmi ndalon.
SHQIP
13
OPSIONET
ZONA EKSTRA E FTOHJES
Kur e vini në prizë për herë të parë pajisjen drita LED FRESH është e ndezur.
Për të ndryshuar cilësimet hap pas hapi
përdorni butonin SELECT.
Step
Display
Target Temperature
1.
FRESH
+5°C deri +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C deri +4°C.
3.
FISH
–1°C deri +0°C.
4.
MEAT
–3°C deri –2°C.
SHPËRNDARËSI
Zgjidhni butonin WATER ose ICE dhe
shtyni lehtë levën me gotën tuaj, pas 2
sekondash:
• Nëse shtypni butoninWATER, ikona
do të ndizet
KUJDES
Shmangni përdorimin e kupave
të holla të brishta ose gotave të
kristalit gjatë marrjes së kubave
të akullit.
KUJDES
Nëse akulli është i çngjyrosur, ndërprisni përdorimin e
shpërndarësit dhe telefononi një
agjent shërbimi.
Nga kjo pajisje përdorni vetëm
akullin.
PRODHUESI AUTOMATIK I AKULLIT
• Nëse shtypni butonin ICE, ikona
do të ndizet.
Kur pastroni folenë e kutisë së kubave
të akullit ose kur nuk e përdorni për një
kohë të gjatë, hiqini kubat e akullit nga
kutia e ruajtjes së akullit dhe bllokoni
prodhuesin e akullit duke shtypur butonin ICE për 3 sekonda.
do të ndizet.
• Prodhohen rreth 10 kuba akulli në një
herë, 14-15 herë në ditë. Nëse kutia
e ruajtjes është plot, prodhimi i akullit
ndërpritet.
• Është normale që prodhuesi i akullit
të bëjë zhurma përplasjeje kur kubat
e akullit bien në kutinë e ruajtjes së
akullit.
• Për të parandaluar aromat ose erërat
e këqija, pastrojeni rregullisht kutinë e
ruajtjes së kubave të akullit.
• Nëse sasia e akullit në kutinë e
ruajtjes nuk mjafton, akulli nuk mund
të shpërndahet. Prisni një ose dy ditë
për të prodhuar më shumë akull.
• Nëse akulli nuk shpërndahet lehtë,
sigurohuni që të mos jetë e bllokuar
dalja e shpërndarësit.
• Nëse kubat e akullit ngecin dhe nuk
dalin, tërhiqni jashtë kutinë e ruajtjes
së akullit dhe ndani kubat e akullit që
mund të jenë ngjitur bashkë.
14
www.electrolux.com
KUJDES
Nëse duhet përshtatur sasia e ujit
që ka shkuar te prodhuesi i akullit, thërrisni një agjent shërbimit.
KUJDES
Në rast të ndërprerjes së energjisë, kubat e akullit mund të shkrijnë dhe uji mund të rrëshqasë
poshtë në dysheme. Nëse prisni
që kjo situatë të zgjasë për orë
të tëra, tërhiqni kutinë jashtë
dhe hiqni kubat e akullit, pastaj
vendoseni përsëri.
UDHËZIME DHE KËSHILLA TË NEVOJSHME
KËSHILLA PËR RUAJTJEN E
USHQIMIT
• Lajini ushqimet përpara se t’i ruani.
• Ndajini ushqimet në pjesë të vogla.
• Vendosni ushqimet që përmbajnë ujë
ose ushqimet me shumë lagështirë,
në pjesën e përparme të rafteve (pranë anës së derës). Nëse vendosen
pranë tubit të daljes së ajrit të ftohtë,
ato mund të ngrijnë.
• Ushqimet e ngrohta ose të nxehta
duhet të ftohen mjaftueshëm përpara
se të ruhen për të ulur konsumimin
e rrymës elektrike dhe për të rritur
rendimentin e ftohjes.
• Kini kujdes gjatë ruajtjes së frutave tropikale, si banane, ananase,
domate, sepse ato mund të prishen
lehtë në temperaturë të ulët.
• Mes ushqimeve ruani sa më shumë
hapësirë që të jetë e mundur. Nëse
hapësira është tepër e ngushtë apo
janë tepër afër njëra-tjetrës, pengohet qarkullimi i ajrit të ftohtë, duke
rezultuar kështu në ftohje të pamjaftueshme.
• Mos harroni asnjëherë të mbuloni ose
mbështillni ushqimet për të parandaluar daljen e aromave të ushqimeve.
• Mos ruani zarzavate në vendin e
ftohjes sepse ato mund të ngrijnë.
• Mbajtësja e vezëve mund të vendoset
në një raft frigoriferit sipas dëshirës.
SHQIP
15
KUJDESI DHE PASTRIMI
PASTRIMI I PJESËVE TË
BRENDSHME
3. Xhepat e ngrirësit dhe të frigoriferit
Kapni të dy fundet dhe tërhiqini lart.
Për të pastruar përdorni një pëlhurë me
ujë dhe lëndë larëse të butë (neutrale).
1. Rafti i shpërndarësit të ujit
Hiqni grilën e rrjedhjeve dhe pastroni
rregullisht raftin e ujit (rafti i rrjedhjeve nuk shkarkohet vetë).
4. Raftet e ngrirësit dhe të frigoriferit
Hapni plotësisht dyert, më pas
tërhiqni përpara raftet për t’i hequr.
2. Kutia e ruajtjes së kubave të
akullit
–– Heqja: ngrini përpara folenë e
kutisë për ta hequr.
–– Rivendosja: vendosni në vend
ulluqet anësore dhe futini deri
në fund. Nëse është e vështirë
të fusni kutinë, hiqeni, rrotulloni
bobinën në kuti ose mekanizmin
rrotullues një çerek rrotullimi dhe
futeni sërish.
–– Mos i ruani kubat e akullit për një
kohë tepër të gjatë.
5. Mbajtësja e zarzavateve dhe e
frutave
Tërhiqeni përpara dhe ngrijeni pak
për ta hequr.
PASTRIMI I AMBALAZHIMIT
TË DERËS
Përdorni një pëlhurë me lëndë larëse të
butë (neutrale).
16
www.electrolux.com
PASTRIMI I PJESËS MBRAPA
TË PAJISJES (PJESA E MAKINERISË)
3. Shkëpusni një rrip të fletës së dritës
LED dhe ndërroni dritën LED.
Hiqni pluhurin në grilë me fshesë me
korrent të paktën një herë në vit.
Metoda e montimit është e
kundërta e sekuencës së çmontimit.
NDËRRIMI I LLAMBËS SË
BRENDSHME LED
KUJDES
Llamba LED duhet të zëvendësohet vetëm nga një agjent i shërbimit ose një person me kualifikim
të ngjashëm.
KUJDES
Sigurohuni që ta hiqni nga priza
pajisjen në fillim!
Ndërrimi i dritës LED të ngrirësit dhe
frigoriferit
1. Hiqni një anë të pasme të mbulesës
së dritës LED duke përdorur një
kaçavidë.
2. Hiqni kapakun e dritës LED dhe
lironi 2 vidat shtrënguese për një
fletë drite LED.
x2
SHQIP
SI TË VEPROJMË NËSE...
Ju lutemi kontrolloni këshillat e
mëposhtme për zgjidhjen e problemeve përpara se të telefononi
shërbimin!
Problemi
Pika e kontrollit
Zgjidhja
Nuk ftohet asnjëherë brenda.
Ngrirja dhe ftohja
nuk është e
mjaftueshme.
• A është pajisja e
shkëputur nga priza?
• A është vendosur temperatura në modalitetin
e ULËT?
• A është pajisja nën
rrezet e drejtpërdrejta
të diellit ose a është
vendosur pranë
saj ndonjë pajisje
ngrohëse?
• A është tepër e vogël
hapësira ndërmjet
pjesës së pasme të
pajisjes dhe murit?
• Vendoseni pajisjen në
prizë.
• Vendoseni modalitetin
e temperaturës në TË
MESME ose TË ULËT.
• Lëvizeni në një vend ku
nuk ka as rreze të drejtpërdrejta dielli dhe as
pajisje ngrohëse pranë.
• Ruani hapësirë të
mjaftueshme (më shumë
se 10 cm) ndërmjet pjesës
së pasme të pajisjes dhe
murit.
Ushqimet në pajisje
ngrijnë.
• A është vendosur temperatura në modalitetin
e FORTË?
• A është temperatura e
mjedisit tepër e ulët?
• A është ruajtur ushqimi
me shumë lagështirë
pranë daljes së ajrit të
ftohtë?
• Vendoseni temperaturën
në modalitetin e MESËM
ose të ULËT.
• Ushqimet mund të ngrijnë nëse temperatura e
ambientit është nën 5 °C.
Lëvizeni në një vend ku
temperatura është mbi 5
°C.
• Vendosni ushqimet me
lagështirë në raftet pranë
dyerve.
Pajisja bën një
zhurmë të çuditshme.
• A është e paniveluar
dyshemeja poshtë
pajisjes?
• A është tepër e vogël
hapësira ndërmjet
pjesës së pasme të
pajisjes dhe murit?
• A prek ndonjë objekt
ose diçka tjetër pajisja?
• Lëvizeni pajisjen në dysheme të niveluar.
• Ruani hapësirë të
mjaftueshme.
• Largoni çdo objekt që prek
pajisjen.
Zhurma të çuditshme: kërcitje,
klikime, ujë që
rrjedh, zukatje ose
gumëzhimë.
Është normale (nëse pajisja
nuk është e niveluar, zhurma
mund të jetë më e madhe).
17
18
www.electrolux.com
Problem
Possible cause
Solution
Nga brenda dalin
aroma ose erëra të
këqija.
• A është ruajtur ushqimi
i pambuluar dhe i pambështjellë?
• A janë raftet dhe
xhepat të ndotura me
mbetje ushqimesh?
• A është ruajtur ushqimi
për një kohë tepër të
gjatë?
•
Dera nuk hapet
lehtë.
• A është mbyllur dhe
hapur sërish dera
• menjëherë?
• Në këtë rast, prisni për një
minutë, më pas dera do të
hapet me lehtësi.
Brymë dhe vesë
brenda pajisjes
dhe te sipërfaqja e
karkasës.
• A ka qenë dera hapur
për një kohë tepër të
gjatë?
• A janë ruajtur ushqimet
me shumë lagështirë
pa u mbuluar ose
mbështjellë?
• A është e lartë
temperatura dhe/ose
lagështirë e lartë rreth
pajisjes?
• Mos e lini derën hapur për
një kohë të gjatë.
• Sigurohuni që t’i mbuloni
dhe mbështillni ushqimet.
• Instaloni pajisjen në një
vend më të thatë dhe më të
freskët.
Pjesa e përparme
dhe anësore e
pajisjes është e
ngrohtë ose e
nxehtë.
Sigurohuni që t’i mbuloni
dhe mbështillni ushqimet.
• Pastroni pjesët e brendshme të pajisjes rregullisht.
Kur aromat depërtojnë në
ato pjesë, nuk është e lehtë
të hiqen.
• Mos i ruani ushqimet për
një kohë tepër të gjatë.
• Pajisja nuk është as ruajtës
i përkryer dhe as i përhershëm ushqimi.
Është normale.
TEMPERATURA E AMBIENTIT
Kjo pajisje është krijuar për të funksionuar në temperaturën e mjedisit të specifikuar nga kategoria e saj e shënuar në
etiketën e klasifikimit.
Kategoria e klimës
Temperatura e ambientit (nga... deri...)
SN
+10°C deri + 32°C
N
+16°C deri + 32°C
ST
+16°C deri + 38°C
T
+16°C deri + 43°C
Temperatura e brendshme mund
të ndikohet nga faktorë të tillë si
vendndodhja e pajisjes, temperatura e ambientit ose shpeshtësia
e hapjes së derës.
AKSESORËT
• Kutia e filtrit
• Seti i furnizimit me ujë
• Manuali i përdorimit
SHQIP
19
ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin
.
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike.
Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin
e mbeturinave shtëpiake. Ktheni
produktin në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
20
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....................................................................21
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....................................................................22
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА..........................................................................................24
КОМАНДНО ТАБЛО...............................................................................................26
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА...............................................................................28
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА..................................................................................29
ОПЦИИ…................................................................................................................31
ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ.....................................................................32
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.......................................................................................33
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО....................................................................................35
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА......................................................................37
НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със
себе си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен,
той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го използвате, можете да сте
сигурни, че ще получите невероятни резултати по всяко време. Добре дошли в
Electrolux.
Посетете нашата уебстраница на:
Вижте полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна
информация:
www.electrolux.com
Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:
www.electrolux.com/productregistration
Купете принадлежности, консумативи и оригинални резервни части за
вашия уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с отдел “Обслужване”, трябва да имате под ръка следната
информация. Информацията можете да намерите на табелката с данни. Модел,
PNC (номер на продукт), Сериен номер.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност.
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда.
Запазваме си правото на изменения без предизвестие.
БЪЛГАРСКИ
21
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не
носи отговорност за неправилно инсталиране и употреба,
предизвикани от неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите, доставени с уреда за бъдещи справки.
Безопасност за деца и хора с ограничени способности
• Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна
възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и
умствени възможности или лица без опит и познания само,
ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
• Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
• Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от
деца, ако не са под наблюдение.
• Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от деца.
Общи мерки за безопасност
• Този уред е предназначен за употреба в домашни условия и за
подобни приложения като:
––ферма; кухненско оборудване за магазини, офиси и други
работни места;
––от клиенти в хотели, мотели, места за нощувка със закуска и
друг вид жилищно настаняване.
• Не запушвайте вентилационните отвори от външната или
вътрешната част на уреда.
• Не използвайте механични приспособления или други
средства за ускоряване на процеса на размразяване, освен
препоръчаните от производителя.
• Не повреждайте хладилната верига.
• Не използвайте електрически уреди, различни от типовете,
препоръчани от производителя, вътре в отделенията за
съхранение на хранителни продукти.
• Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
• Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители или метални предмети.
• Не съхранявайте в този уред взривни вещества като аерозолни
флакони със запалимо гориво.
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени
22
www.electrolux.com
от производителя, неговия сервизен агент или лица със сходна
квалификация, за да се избегне опасност.
• Ако уредът е оборудван с ледогенератор или диспенсер за вода,
пълнете ги само с питейна вода.
• Ако за уреда е необходима свръзка за вода, свързвайте го само
към захранване за питейна вода.
• Водното налягане на входа (минимум и максимум) трябва е 1
бар (0,1 MPa) и 10 бара (1 MPa)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Инсталиране
РЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
П
Уредът трябва да се инсталира
само от квалифицирани лица.
• Отстранете всички опаковки.
• Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
• Спазвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
• Уверете се, че въздухът може да
циркулира около уреда.
• Изчакайте поне 4 часа, преди
да свържете уреда към
електрозахранването. Това ще
позволи на смазката да потече
обратно в компресора.
• Не инсталирайте уреда близо до
радиатори или печки, фурни или
котлони.
• Задната част на уреда трябва да е
до стената.
• Не инсталирайте уреда на места с
пряка слънчева светлина.
• Не инсталирайте уреда в области,
които са твърде влажни или много
студени, като пристройки, гаражи и
винарски изби.
• Когато местите уреда, го
повдигайте от предния край, за да
избегнете надраскване на пода.
Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов удар.
• Уредът трябва да е заземен.
• Всички електрически свързвания
трябва да бъдат извършени от
квалифициран електротехник.
• Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на електрозахранването. В противен случай
се свържете с електротехник.
• Винаги използвайте правилно
инсталиран, устойчив на удар
контакт.
• Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
• Уверете се, че не сте повредили
електрическите компоненти
(напр. щепсел, кабел, компресор).
Свържете се със сервизния център
или електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
• Кабелът трябва да е под нивото на
щепсела.
• Включете захранващия щепсел
към контакта само в края на
инсталацията. Уверете се, че
захранващият щепсел е достъпен
след инсталирането.
• Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте за щепсела.
БЪЛГАРСКИ
Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване, изгаряния,
токов удар или пожар.
• Не променяйте спецификациите на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в
уреда освен, ако не са одобрени от
производителя.
• Внимавайте да не причините
повреда на хладилната верига.
Тя съдържа изобутан (R600a),
природен газ с високо ниво на
екологична съвместимост. Този газ
е запалим.
• В случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че в стаята
няма пламъци и запалими
източници. Проветрете стаята.
• Не допускайте на горещи съдове
да се допират до пластмасовите
части на уреда.
• Не поставяйте газирани напитки
във фризерното отделение.
Това ще създаде натиск върху
контейнера за напитки.
• Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни течности,
в уреда, в близост до него или
върху него.
• Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
• Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение,
ако ръцете ви са мокри или влажни.
• Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
• Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
Вътрешна светлина
• Лампите с крушки в този уред са
специални лампи, създадени само
за употреба в домакински уреди!
23
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване или
повреда на уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда
и извадете захранващия щепсел от
контакта на електрическата мрежа.
• Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
• Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е необходимо, го почиствайте. Ако каналът
за отцеждане се запуши, размразената вода ще се събере на дъното
на уреда.
Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
• Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
• Хладилната верига и
изолационните материали на този
уред са благо- приятни за озона.
• Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
относно това, как да изхвърлите
уреда правилно.
• Не повреждайте частта на
охлажда- щия блок, който е близо
до топлооб- менника.
24
www.electrolux.com
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
МОДЕЛ С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДА
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
1 Ледогенератор и
2
3
4
5
6
10
съхранение на лед
Охладител за кенове Xpгess
(отделение за бързо изстудяване)
За съхранение на напитки.
Зона Multi Plus
За съхранение на обикновени
лекарства или козметични продукти.
Не е гарантирано безопасно
съхранение на продукти като научни
проби или лекарства, които изискват
определен температурен диапазон.
Разделител за яйца
Не използвайте този разделител
за кубчета лед и не го поставяйте
във фризерното отделение.
Рафт на хладилника
(темперирано стъкло) За
съхранение на обичайни храни.
Освежаващо отделение
(само за избрани режими)
За често използвани кенове,
питейна водаи напитки.
9
8
7 свежаващ джоб
8
9
10
11
12
13
14
За съхранение на охладени храни,
мляко, сок, бира в бутилки и др.
Отделение за зеленчуци
Отделение за плодове
Зона Magic Cool (само
за избрани режими)
Фризерно отделение
За съхранение на сушено месо
или риба за по-дълго време.
Отделение за съхранение на
вратата (2-звездно отделение)
За краткотрайно съхранение
на храна и сладолед.
Отделение за съхранение
на вратата За съхранение
на замразена храна.
Рафт на фризера (темперирано
стъкло) За съхранение на
замразени храни, като,
месо, риба, сладолед.
БЪЛГАРСКИ
25
МОДЕЛ БЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДА
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
8
7
15
1 Табла за ледени кубчета
2 Охладител за кенове Xpress
3
4
5
6
(отделение за бързо изстудяване)
За съхранение на напитки.
Зона Multi Plus
За съхранение на обикновени
лекарства или козметични продукти.
Не е гарантирано безопасно
съхранение на продукти като научни
проби или лекарства, които изискват
определен температурен диапазон.
Разделител за яйца
Не използвайте този разделител
за кубчета лед и не го поставяйте
във фризерното отделение.
Рафт на хладилника (tempered
glass)
За съхранение на обичайни храни.
Освежаващ джоб
7
8
9
10
11
12
За съхранение на охладени храни
, мляко,сок, бира в бутилки и др
Отделение за зеленчуци
Отделение за плодове
Фризерно отделение
За съхранение на сушено месо
или риба за по-дълго време.
Отделение за съхранение на
вратата (2-звездно отделение).
За краткотрайно съхранение
на храна и сладолед.
Отделение за съхранение на
вратата
За съхранение на замразена храна.
Рафт на фризера (темперирано
стъкло) За съхранение
на замразени храни, като
месо, риба, сладолед.
26
www.electrolux.com
КОМАНДНО ТАБЛО
МОДЕЛ С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА
ВОДА
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Бутон за избор за производство на
1
лед
Бутон за избор на температурата на
фризерното отделение.
2
и заключване на ледоге-
нератора
.
5 Бутон за избор за дозиране на вода
.
6
Бутон за избор на температурата на
хладилното отделение.
3
Натиснете бутона, за да не
позволите на-стройките да се
сменят по случайност. За да
освободите бутона, го натиснете за
повече от 3 секунди. Дисплеят се
изключва.
Индикатори (A-H)
A.
B.
Бутон СВЕТЛИНА/ФИЛТЪР:
1. Бутон за включване на
осветлениетона отделението
за вода.
2. Бутон за подмяна на филтър или
зануляване. След като подмените
филтър или за да занулите,
натиснете бутона за 3 секунди.
на дисплея
Индикатор на температурата на
фризера
Дисплей на аларма (без звук) Клиентите могат да се информират за
температурния статус, когато се повиши
поради инциденти (напр. прекъсвания
на тока).
1. Иконката за алармата примигва,
показвайки най-високата вътрешна
температура
2. Алармата спира, когато
бутонът
е натиснат и дисплеят показва
стойността на настройката на
температурата
БЪЛГАРСКИ
Индикатори (A-H)
на дисплея
C.
Индикатор за заключване
27
Индикатор за хладилна температура
D.
Индикатор за заключване на
ледогенератора
E.
Индикатор за производство на лед
F.
Индикатор за дозиране на вода
G.
Дисплей за подмяна на филтър След
6 месеца от първото захранване,
иконата ще мига.
H.
МОДЕЛ БЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА
ВОДА
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Бутон за и збор на температурата
на фризерното отделение
2
Бутон за избор на температурата на
хладилното отделение
Бутон за заключване
4 Натиснете бутона, за да не
позволите настройките да се
сменят по случайност.
5 За да освободите бутона, го
натиснете за повече от 3 секунди.
Индикатори (A-E)
на дисплея
A.
Индикатор на температурата на
фризера
B.
Индикатор “Super” за фризер
C.
Индикатор за заключване
D.
Индикатор “Super” за хладилник
E.
Индикатор за хладилна температура
28
www.electrolux.com
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
ИНСТАЛИРАНЕ НА ВОДНА
СИСТЕМА
1. За модели с автоматичен
ледогенератор
–– Водното налягане трябва да
бъде над 2,0~12,5 kgf/cm2,
за да работи автоматичния
ледогенератор.
–– Проверете налягането на
чешмяната вода. Ако чаша
от 180 куб.см. се напълни
за 1О секунди, налягането
еподходящо.
–– Ако налягането на водата
не е достатъчно високо, за
да заработи автоматичния
ледогенератор, се свържете
с водопроводчик, за да се
снабдите с водна помпа за
налягане.
2. Когато инсталирате водните
тръби, се уверете, че те не са
разположени в близост до горещи
повърхности.
3. Водният филтър само “филтрира”
водата. Той не елиминира
бактериите и микробите.
4. Работният живот на филтъра
зависи от степента на употреба.
Препоръчително е филтърът да
се подменя най-малко на всеки
6 месеца. Когато монтирате
филтъра, разположете го така, че
достъпът до него да е лесен (за
отстраняване и подмяна).
Забележка: Ако уредът е
включен към захранване в
продължение на 6 месеца,
ще примигва икона. За да
елиминира примигването на
иконата, натиснете бутона за
светлината за 3 секунди, след
като смените водния филтър.
5. След инсталиране на хладилника
и водната система, изберете
WATER на командното табло и го
натиснете за около 2-3 минути, за
да започне подаване на вода към
водния резервоар и разпределяне
на водата.
БЪЛГАРСКИ
29
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
НАСТРОЙКА НА
ТЕМПЕРАТУРАТА
Когато уредът се включва в
захранването за първи път,
температурният режим е настроен на
“Среден”.
МОДЕЛ С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДА
Фризерно отделение
За настройка на температурата
натиснете бутон
, докато се появи
желаната стойност. За Фyнкцията
“По-бързо замразяване”, задръжте
бутон
, докато се включи силен
светодиод. За да спрете тази фун к
ция, просто натиснете бутона отново.
и WATER едновременно за 10
секунди, за да преминете от
една температурна единица в
друга.
МОДЕЛ БЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА
ВОДА
Фризерно отделение
За настройка на температурата
натиснете бутон
, докато
се появи желаната температура.
За функцията “По-бързо
замразяване”, за-дръжте бутон
, докато се включи силен
светодиод. За да спрете тази функция
, просто натиснете бутона отново.
Хладилно отделение
Хладилно отделение
За настройка на температурата
натиснете бутон
, докато се появи
желаната стойност. За функцията
“По-бързо охлаждане”, задръжте
бутон
, докато се включи силен
светодиод. За да спрете тази
функция, просто натиснете бутона
отново.
Функция за преобразуване
на температурния индикатор
(Фаренхайт-Целзий)
Настройката по подразбиране
е Целзий. Натиснете бутона за
заключване
, за да влезете в
заключен режим. При заключен
режим , натиснете бутони
За настройка на температурата
натиснете бутон
, докато
се включи силен светодиод.
За функцията “По-бързо охлаждане”,
задръжте бутон
, докато
се включи силен светодиод. За
да спрете тази функция, просто
натиснете бутона отново.
ВНИМАНИЕ!
Храната в хладилника може да
замръзне, ако температурата в
хладилника е под 5° С.
РЕЖИМ “ВИСОКА
ТЕМПЕРАТУРА”
МОДЕЛ С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДА
Повишение на температурата във
фризера или хладилника се означава
с:
30
www.electrolux.com
• мигаща иконка на алармата
(не
се чува звънец)
• електронна система показва максималната достигната температура в
отделенията
Дори нормалната работа
на уреда да се възвърне и
вътрешната температура да
достигне нормална граница,
иконката на алармата
все още мига и индикаторът
показва най-високата достигната температура.
Когато натиснете бутона за
заключване
, аларменият
режим се прекратява и
иконката на алармата
изгасва. На дисплея се показва
стройността на регулираната
температура.
МОДЕЛ БЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА
ВОДА
Повишение на температурата във
фризера или хладилника се означава
с:
• мигане на дисплея на фризерното
и/или хладилното отделение
• електронна система показва
максималната достигната
температура в отделенията
Дори нормалната работа
на уреда да се възвърне и
вътрешната температура да
достигне нормална граница,
дисплеят все още мига и
се показванай-високата
достигната температура.
Когато натиснете бутона за
заключване
, режимът
за висока температура се
прекратява и на дисплея
се показва стройността на
регулираната температура.
ФУНКЦИИ “ИЗКЛЮЧЕНО”
• Вътрешното осветление на уреда
се изключва, ако вратите бъдат
отворени за повече от 1О минути
• Функция “Изключен дисплей”:
–– 5 минути, след като не е
докоснат бутон и вратите не са
отваряни, всички светодиоди
се изключват, освен иконите
WATER, ICE и
–– След режим на изключени
светодиоди, уредът се връща
към режим на нормален дисплей
, когато натиснете който и
да било бутон или отворите
вратата.
• Функция “Изключена система”
(функция “Изключено захранване”):
–– можете да спрете работа с
уреда, без да го изключвате от
захранването, особено по време
на ваканция
–– като натиснете бутони
и
едновременно за 5 секунди, това
ще изключи уред
–– по време на режим “ИЗКЛЮЧЕНО” дисплеите на фризера
и хладилника показват “— —“.
Другите светодиоди изгасват и
цялата работа на вашия уред
спира.
–– задръжте бутони
and
tзаедно за
5 секунди , за да изчистите
функция “ИЗКЛЮЧЕНО”
АЛАРМА ЗА ОТВОРЕНА
ВРАТА
Ще се чуе звукова аларма, ако
вратата на хладилника или фризера
бъде оставена отворена за 1 минута.
Алармата ще спре след 5 минути .
Когато се възстановят нормалните
БЪЛГАРСКИ
31
ОПЦИИ
ЗОНА MAGIC COOL
Когато включите уреда в захранването
за първи път, светодиодът FRESH е
включен . За промяна на настройките
стъпка по стъпка използвайте бутон
SELECT.
Стъпка
Дисплей
Целева температура
1.
FRESH
+5°C дo +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C дo +4°C.
3.
FISH
–1°C дo +0°C.
4.
MEAT
–3°C дo –2°C.
ДОЗАТОР
Изберете бутона WATER или ICE и
плавно натиснете лоста с чашата си,
а след 2 секунди:
• Ако те натиснали бутона WATER,
ще светне иконката
ВНИМАНИЕ!
Избягвайте употребата на
чупливи купи или стъклени
чаши при получаване на лед на
кубчета.
ВНИМАНИЕ!
Ако ледът е с променен цвят,
спрете да използвате машината
и се обадете на сервизен
персонал.
Използвайте само лед от този
уред.
АВТОМАТИЧЕН ЛЕДОГЕНЕРАТОР
• Ако те натиснали бутона ICE, ще
светне иконката
.
Когато почиствате разделителя за
кубчета лед или не сте го използвали
дълго време, отстранете леда от
Отделението за съхранение на
ледени кубчета и заключете
ледогенератора като натиснете бутон
ICE за 3 секунди. Ще светне
• Около 1О кубчета лед се образуват
на един път, 14-15 пъти на ден.
Ако отделението за съхранение на
лед е пълно, образуването на лед
спира.
• Нормално е ледогенераторът
да произвежда падащ звук,
когато ледените кубчета падат в
отделението за съхранение на лед.
• За да предотвратите появата
на лоши миризми, редовно
почиствайте отделението за
съхранение на ледените кубчета.
• Ако количеството лед в
отделението за съхранение не
е достатъчно, ледът може да не
падне. Изчакайте около един ден,
за да се образува повече лед.
• Ако ледът не излиза лесно
проверете изхода на отделението
за запушване.
• Ако кубчетата лед засядат и не
• излизат, издърпайте отделението
за съхранение на лед и отделете
ледените кубчета, които са се
съединили.
32
www.electrolux.com
ВНИМАНИЕ!
Ако количеството вода,
която се захранва към
ледогенератора, се нуждае
от настройка, се обадете на
сервизен персонал.
ВНИМАНИЕ!
В случай на спиране на тока,
ледените же да се разтопят
и да се разлеят по пода.
Ако очаквате тази ситуация
да продължи дълго време,
издърпайте отделението и
извадете ледените кубчета от
него, след което го върнете на
мястото му.
ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
НА ХРАНА
• Измийте храните преди да ги
съхранявате
• Разделете и отделете храните на
по-малки парчета.
• Поставяйте течните или влажни
храни отпред на рафтовете (близо
до вратата). Ако ги поставите близо
до входа за студен въздух , може
да замръзнат.
• Горещите или топли храни трябва
да бъдат оставени да изстинат
достатъчно преди съхранение,
за да се намали консумацията
на ел. енергия и да се повиши
продуктивността на хладилника.
• Бъдете внимателни, когато
съхранявате тропически плодове,
като банани, ананаси и домати, тъй
като те могат лесно да се развалят
при ниски температури.
• Оставяйте възможно най-много
място между храните. Ако са
прекалено нагъсто или близо една
до друга, се нарушава въздушната
циркулация, което понижава
качеството на охлаждането.
• Не забравяйте да покриете или
да опаковате храните, за да
предотвратите появата на миризми
от храните.
• Не съхранявайте зеленчуци в
охладеното пространство, тъй като
може да замръзнат.
• Ако желаете, може да поставите
разделителя.за яйца на един от
рафтовете в хладилника.
БЪЛГАРСКИ
33
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПОЧИСТВАНЕ НА
ВЪТРЕШНИТЕ ЧАСТИ
Използвайте кърпа, напоена с вода
и слаб (неутрален) препарат за
почистване.
1. Рафт на отделението за вода
Отстранявайте решетката за
разливане и почиствайте рафта
за вода редовно (рафтът за
разливане на се оттича сам).
2. Отделение за съхранение на
ледени кубчета
–– Отстраняване: дръпнете напред
сглобката на отделението, за да
я извадите.
–– Поставяне: наместете на
страничните жлебове и вкарайте
докрай. Ако се затруднявате да
вкарате докрай отделението,
извадете го, завъртете
спиралата в отделението или
завъртете механизма на четвърт
оборот и вкарайте отново.
–– Не съхранявайте ледените
кубчета за твърде дълъг период.
3. Джобове на фризера и хладилника
Хванете за двата края и издърпайте.
4. Рафтове на фризера и хладилника
Отворете изцяло вратите, след
това издърпайте рафтовете
напред , за да ги извадите.
5. Отделение за зеленчуци и плодове
Дръпнете напред и повдигнете
нагоре малко, за да го извадите.
.
ПОЧИСТВАНЕ НА
ОПАКОВКИТЕ НАХРАНИТЕ
Използвайте кърпа с слаб (неутрален)
препарат.
34
www.electrolux.com
ПОЧИСТВАНЕ НА ГЪРБА НА
УРЕДА (МАШИНЕН ОТСЕГ)
подменете светодиода.
Почиствайте праха от решетката с
прахосмукачка поне веднъж годишно .
Сглобяването става по
обратния път на разглобяването.
СМЯНА НА ВЪТРЕШНИЯ
СВЕТОДИОД
ВНИМАНИЕ!
Светодиодът трябва да бъде
сменен само от сервизен
персонал или квалифицирано
лице.
ВНИМАНИЕ!
Първо се уверете, че сте
изключили уреда!
Подмяна на светодиоди на фризера
и хладилника
1. Отделете задната страна на
капака на светодиодите с отвертка.
2. Отстранете капака на светодиодите
и разхлабете 2 фиксиращи винта за
светодиодната пластина.
x2
3. Разкачете ремъците на
светодиодната пластина и
БЪЛГАРСКИ
35
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО
Преди да потърсите сервизна
помощ разгледайте съветите за
отстраняване на неизправности
по-долу!
Проблем
Проверка
Решение
Във фризера не
става студено.
Замразяването
и повторното
замразяване не е
достатъчно.
• Изключен ли е
уредът от контакта?
• Температурата
зададена ли е на
режим “НИСЪК”?
• Уредът изложен ли
е на пряка слънчева
светлина или в
близост до него има
ли разположен уред,
излъчващ топлина?
• Пространството
между гърба на уреда
и стената твърде
малко ли е?
• Включете уреда взахранването.
• Задайте режима на
температурата на
„СРЕДЕН“ или „ВИСОК”.
• Преместете до на място
без пряка слънчева
топлина и без уреди,
излъчващи топлина,
разположени в близост.
• Оставете достатъчно
разстояние (повече от 10
cm) между гърба на уреда
и стената.
Храните в уреда
се замразяват.
• Температурата
зададена ли е на
режим “СИЛЕН”?
• Твърде ниска ли
е околната температура?
• Храната с високо
съдържание на влага
в близост до отвора
за студен въздух ли е
разположена?
• Задайте режима на
температурата на
„СРЕДЕН“ или „НИСЪК”.
• Храните могат да замръзнат, ако температурата
е под 5 °С. Преместете
ги на място, където
температурата е над 5 °С.
• Разположете храните с
високо съдържание на
влага на рафтовете в
близост до вратите.
Уредът издава
необичаен шум .
• Неравен ли е подът
под уреда?
• Пространството
между гърба на уреда
и стената твърде
малко ли е?
• Има ли предмети,
които се допират до
уреда?
• Преместете уреда на
плосък и равен под.
• Оставете достатъчно
разстояние.
• Отстранете всички
предмети, които се
допират до уреда.
Необичайни
шумове: пукане,
щракане, теч на
вода, бучене или
бръмчене.
Нормално е (ако уредът не
е изравнен, звукът може да
е по-силен).
36
www.electrolux.com
Проблем
Проверка
Решение
Неприятна
миризма в уреда.
• Има ли храна в уреда,
която е оставена
открита или без
капак?
• Има ли рафтове и
чекмеджета, които са
замърсени с храна?
• Храната от дълго
време ли се съхранява?
• Уверете се, че храната е
покрита и затворена.
• Почиствайте вътрешните
части на уреда редовно.
След като миризмата
проникне в тези части,
после е трудно да бъде
премахната.
• Не съхранявайте храни
за прекалено дълъг
период от време.
• Уредът не е нито
идеално, нито
дълготрайно решение за
съхраняване на храна.
Вратата не се
отваря лесно.
• Вратата беше ли
затворена и отворена
веднага след това?
• В такъв случай изчакайте
около минута, след което
вратата ще се отвори
лесно.
Скреж или
конденз в
уреда или по
повърхността на
шкафа.
• Вратата била ли е
отворена твърде
дълго?
• Съхранявани ли
са храни с високо
съдържание на влага,
без да са покрити или
увити?
• Температурата и/или
влажността около
хладилника високи
ли са?
• Не оставяйте вратата
отворена за дълъг период
от време.
• Уверете се, че храната е
покрита и затворена.
• Инсталирайте уреда на
по-сухо и хладно място.
Предната и
страничната част
на уреда е топла
или гореща.
Това е нормално.
БЪЛГАРСКИ
ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА
Този уред е разработен за работа
при околна температура, определена
от категорията му, отбелязана върху
табелката с данни.
Категория климат
Околна температура ((от... до...)
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до+ 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
Вътрешната температура може
да бъде повлияна от фактори
като местоположение на уреда,
околна температура и честота
на отварянето на вратата.
АКСЕСОАРИ
• Кутия на филтър
• Комплект за подаване на вода
• Ръководство за потребителя
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа
. Поставяйте опаковките
в съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда
и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди.
Не изхвърляйте уредите, означени
със символа
, заедно с битовата
смет. Върнете уреда в местния пункт
за рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
37
38
www.electrolux.com
SADRŽAJ
INFORMACIJE O SIGURNOSTI..............................................................................39
SIGURNOSNE UPUTE............................................................................................40
OPIS PROIZVODA..................................................................................................42
UPRAVLJAČKA PLOČA...........................................................................................44
PRIJE PRVE UPORABE..........................................................................................46
SVAKODNEVNA UPORABA....................................................................................47
OPCIJE…................................................................................................................49
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE.........................................................................50
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....................................................................................51
RJEŠAVANJE PROBLEMA......................................................................................53
BRIGA ZA OKOLIŠ..................................................................................................55
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi
desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći
na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti
izvrsne rezultate. Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.electrolux.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije za zaštitu okoliša.
Zadržava se pravo na izmjene bez prethodne najave.
HRVATSKI
39
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene
upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s
uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje
ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe
odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Opća sigurnost
• Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za slične namjene kao što su:
––Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
––Klijenti hotela, motela, bed & breakfast ustanova i drugih vrsta
smještaja
• Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili ugradbenom elementu ne
smiju biti blokirani.
• Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje
postupka odmrzavanja osim onih koje preporučuje proizvođač.
• Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
• Ne koristite električne uređaje u odjeljcima za čuvanje namirnica ako
nisu preporučeni od strane proizvođača.
• Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
• U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput limenki
spreja sa zapaljivim punjenjem.
• Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni servisni
centar ili slična kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se
izbjegla opasnost.
• Ako je uređaj opremljen s ledomatom ili uređajem za vodu, punite ih
samo pitkom vodom.
40
www.electrolux.com
• Ako uređaj zahtijeva spoj vode, spojite ga samo na izvor pitke vode.
• Ulazni tlak vode (minimalni i maksimalni) mora biti između 1 bara
(0,1 MPa) i 10 bara (1 MPa)
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
POZORENJE!
U
Samo kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj
jer je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
• Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
• Pričekajte najmanje 4 sata prije
priključivanja uređaja na električno
napajanje. Na taj način se omogućuje
povrat ulja u kompresor.
• Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnica ili ploča
za kuhanje.
• Stražnji dio uređaja mora biti
postavljen uz zid.
• Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
• Ne postavljajte ovaj uređaj na
prevlažna i prehladna mjesta, poput
gradilišta, garaža ili vinskih podruma.
• Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i strujnog
udara.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Sve električne spojeve treba izvršiti
kvalificirani električar.
• Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite električne komponente (npr. utikač, kabel napajanja,
kompresor). Za zamjenu električnih
komponenti kontaktirajte ovlašteni
servis.
• Kabel napajanja mora biti ispod
razine utikača.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede, opeklina,
strujnog udara ili požara.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• U uređaj ne stavljajte električne
uređaje (npr. aparate za izradu sladoleda) osim ako je proizvođač naveo
da je to moguće.
• Pazite da ne uzrokujete oštećenje u
sustavu hlađenja. U njemu se nalazi
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Ovaj
plin je zapaljiv.
• Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre
i izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
• Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju plastične dijelove uređaja.
• U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
HRVATSKI
• Zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
• Ne dodirujte kompresor ili kondenzator. Oni su vrući.
Unutarnje svjetlo
• Vrsta žarulje koja se upotrebljava za
ovaj uređaj nije primjerena za osvjetljavanje prostorija u kućanstvu.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili oštećenja
uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno
puniti jedinicu.
• Redovito provjerite ispust uređaja i
po potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se skupljati odmrznuta voda.
41
Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Uređaj isključite iz električne mreže.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
• Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
• Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
42
www.electrolux.com
OPIS PROIZVODA
MODEL S DOZA TOROM
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
1 Ledomat i spremište
2 Xpress hladnjak limenki (odjeljak
3
4
5
6
brzog hlađenja)
Za spremanje pića.
Multi Plus zona
Za spremanje općih medicinskih
ili kozmetičkih proizvoda. Ne jamči
se sigurno čuvanje za proizvode
kao što su znanstveni ili medicinski
uzorci koji zahtijevaju specifično
temperaturno područje.
Kutija za jaja
Ovu kutiju ne koristite za spremanje
kockica leda i ne stavljajte je
u odjeljak zamrzivača.
Polica hladnjaka(sigurnosno staklo)
Za spremanje uobičajenih namirnica.
Odjeljak za osvježenje(samo
odabrani modeli)
Za često korištene limenke,
vodu za piće i napitke.
9
8
7 Pretinac za osvježenje
8
9
10
11
12
13
14
Za spremanje namirnica
za rash-lađivanje, mlijeka,
sokova, boca piva itd
Kutija za povrće
Kutija za voće
Magic Cool zona (samo
odabrani modeli)
Kutija zamrzivača
Za spremanje osušenog mesa ili
ribe na dulji vremenski period.
Odjeljak za spremanje u vratima
(odjeljak s 2 zvjezdice)
Za kratkotrajno spremanje
namirnica i sladoleda.
Odjeljak za spremanje u vratima
Za spremanje zamrznutih namirnica.
Polica zamrzivača (tempered glass)
Za spremanje smrznutih namirnica
poput mesa, ribe i sladoleda.
HRVATSKI
43
MODEL BEZ DOZATORA
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
8
7
1 Posuda za kockice leda
2 Xpress hladnjak limenki (odjeljak
3
4
5
6
brzog hlađenja)
Za spremanje pića.
Multi Plus Zone
Za spremanje općih medicinskih
ili kozmetičkih proizvoda. Ne jamči
se sigurno čuvanje za proizvode
kao što su znanstveni ili medicinski
uzorci koji zahtijevaju specifično
temperaturno područje.
Kutija za jaja
Ovu kutiju ne koristite za spremanje
kockica leda i ne stavljajte je
u odjeljak zamrzivača.
Polica hladnjaka (sigurnosno staklo)
Za spremanje uobičajenih namirnica.
Pretinac za osvježenje
7
8
9
10
11
12
Za spremanje namirnica za rashlađivanje, mlijeka, sokova, boca piva itd.
Kutija za povrće
Kutija za voće
Kutija zamrzivača
Za spremanje osušenog mesa ili
ribe na dulji vremenski period.
Odjeljak za spremanje u vratima
(odjeljak s2 zvjezdice)
Za kratkotrajno spremanje
namirnica i sladoleda.
Odjeljak za spremanje u vratima
Za spremanje zamrznutih namirnica.
Polica zamrzivača(sigurnosno staklo)
Za spremanje smrznutih namirnica
poput mesa, ribe i sladoleda.
44
www.electrolux.com
UPRAVLJAČKA PLOČA
MODEL S DOZA TOROM
A
1
6
5
B
H
C
D
G F
E
2
4
3
4 Tipka za odabir izdavanja leda
1
Tipka za odabir temperature odjeljka
zamrzivača
2
Tipka za odabir temperature odjeljka
hladnjaka.
3
Tipka za odabir temperature odjeljka
hladnjaka.
Za otpuštanje tipke, pritisnite je dulje
od 3 sekunde. Zaslon se isključuje.
Indikatori (A-H)
zaključavanje ledomata
i
.
5 Tipka za odabir izdavanja vode
.
6
Tipka LIGHT/FILTER:
1. Tipka za uključivanje svjetla
dozatora.
2. Tipka za zamjenu filtera ili resetiranje.
Nakon zamjene filtera ili za
resetiranje, ovu tipku pritisnite 3
sekunde.
Opis
Indikator temperature zamrzivača
A.
B.
Zaslon alarma (nema zvuka)
Stranke se mogu informirati o statusu
temperature kada normalno poraste zbog
nezgoda(npr. nestanak električne energije)
1. Ikona alarma treperi prikazujući
najveću temperaturu u
unutrašnjosti
2. Alarm se isključuje kad se pritisne
tipka
i zaslon prikazuje vrijed-
nost regulatora temperature
C.
Indikator zaključavanja
HRVATSKI
Indikatori (A-H)
45
Opis
Indikator temperature hladnjaka
D.
Indikator zaključavanja ledomata
E.
Indikator izdavanja leda
F.
Indikator izdavanja vode
G.
Zaslon zamjene filtera
Nakon 6 mjeseci od prvog
priključivanja naelektričnu energiju,
ikona će treperiti.
H.
MODEL BEZ DOZATORA
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Tipka za odabir temperature odjeljka
zamrzivača
2
Tipka za odabir temperature odjeljka
hladnjaka
Indikatori (A-E)
A.
Tipka zaključavanja
Ovu tipku pritisnite za sprječavanje
slučajne promjene postavki.
Za otpuštanje tipke, pritisnite je dulje
od 3sekunde.
Description
Indikator temperature zamrzivača
B.
Indikator “Super” za zamrzivač
C.
Indikator zaključavanja
D.
Indikator “Super” za hladnjak
E.
Indikator temperature hladnjaka
46
www.electrolux.com
PRIJE PRVE UPORABE
UGRADNJA CIJEVI ZA VODU
1. Za modele s automatskim ledomatom
–– Za rad automatskog ledomata tlak
vode treba biti 2,0-12,5 kgf/cm2
ili veći.
–– Provjerite tlak svoje pitke vode. Ako
se šalica od 180 cc napuni unutar
1O sekundi, tlak je odgovarajući.
–– Ako tlak vode nije dovoljan za rad
automatskog ledomata, pozovite
lokalnu vodovodnu službu kako
biste dobili dodatnu tlačnu pumpu
za vodu.
2. Prilikom ugradnje cijevi dovoda vode
pobrinite se da nisu blizu nikakvih
vrućih površina.
3. Filter za vodu “filtrira” samo vodu.
Neuklanja nikakve bakterije ili
mikrobe.
4. Vijek trajanja filtera ovisi o učestalosti
korištenja. Preporučamo da filter
zamijenite najmanje jednom svakih 6
mjeseci. Prilikom priključivanja filtera,
postavite ga radi lakšeg pristupa (za
uklanjanje i zamjenu).
Napomena: Šest mjeseci nakon
prvog uključenja ikona treperi. Da
biste resetirali treperenje ikone,
pritisnite gumb za svjetlo i držite
tako 3 sekunde nakon zamjene
filtra za vodu.
5. Nakon postavljanja hladnjaka i
sustava dovoda vode, na vašoj
upravljačkoj ploči odaberite WATER i
pritisnite 2-3 minute kako biste vodu
doveli u spremnik s vodom i dozator
vode.
HRVATSKI
47
SVAKODNEVNA UPORABA
REGULATOR TEMPERATURE
Kada se uređaj uključi prvi put, mod
temperature je postavljen na Srednji.
MODEL S DOZATOROM
Odjeljak zamrzivača
Za podešavanje temperature pritišćite tipku
, dok se ne prikažu željene vrijednosti.
Za funkciju brzog zamrzavanja, tipku
držite dok se ne uključi super LED. Za
prekid ove funkcije, samo ponovno pritisnite tipku.
Odjeljak hladnjaka
Za podešavanje temperature pritišćite tipku
, dok se ne prikažu željene vrijednosti.
Za funkciju brzog hlađenja, tipku
držite
dok se ne uključi super LED. Za
prekid
ove funkcije, samo ponovno pritisnite tipku.
Funkcija konverzije indikatora
temperature (Fahrenheita-Celzija)
Osnovna postavka su stupnjevi Celzija.Za ulazak u zaključani mod pritisnite tipku
U zaključanom modu,
istovremeno pritisnite tipku
i
WATER 1O sekundi za prebacivanje
mjerne jedinice temperature.
MODEL BEZ DOZATORA
Odjeljak zamrzivača
Za funkciju brzog zamrzavanja, tipku
držite dok se ne uključi
super LED. Za prekid ove funkcije, samo
ponovno pritisnite tipku.
Odjeljak hladnjaka
Za podešavanje temperature pritišćite tipku
ok se ne prikaže željena
temperatura.
Za funkciju brzog hlađenja, tipku
držite dok se ne uključi super
LED. Za prekid ove funkcije, samo ponovno
pritisnite tipku.
POZOR
Namirnice u hladnjaku mogu
sezamrznuti ako je okolna temperatura hladnjaka ispod 5°C.
MOD VISOKE TEMPERATURE
Povečanje temperature u odjeljku hladnjaka ili zamrzivača označava se:
• treperenjem ikone alarma
(zujalica
se ne oglašava)
• elektronički sustav prikazuje maksimalnu postignutu temperaturu unutar
odjeljaka
Čak i ako se normalni rad uređaja
nastav i unutarnja temperatura
postigne normalno područje, ikona
alarma
i dalje treperi i indikator
ekrana prikazuje najvišu postignutu
temperaturu.
Kad pritisnete tipku zaključavanja
, mod alarma se prekida i
ikona alarma
se isključuje. Na
ekranu se prikazuje postavljena
vrijednost temperature.
MODEL BEZ DOZATORA
Povečanje temperature u odjeljku hladnjaka ili
Za podešavanje temperature pritišćite
tipku
dok se ne prikaže
željena temperatura.
48
www.electrolux.com
zamrzivača označava se:
• treperenjem ekrana odjeljka
zamrzivača ili / i hladnjaka
• elektronički sustav prikazuje maksimalnu postignutu temperaturu unutar
odjeljaka
Čak i ako se normalni rad uređaja
nastavi i unutarnja temperatura
postigne normalno područje,
ekran i dalje treperi i prikazuje se
najviša postignuta temperatura.
Kad pritisnete tipku zaključavanja
, mod visoke temperature
se prekida i ekran prikazuje vrijednost podešene temperature.
“OFF” FUNKCIJE
• Unutarnja svjetla uređaja isključuju
se kad su vrata otvorena duže od 1O
minuta
• Funkcija isključivanja ekrana:
–– 5 minuta nakon što se ne koristi
nijedna tipka ili se ne otvore vrata,
isključuju se sva LED svjetla na
ekranu osim za WATER, ICE i
konu
–– Nakon moda isključivanja LED-a,
uređaj se vraća na mod normalnog
ekrana kada pritisnete bilo koju
tipku ili otvorite vrata.
• Funkcija isključivanja sustava (funkcija
isključivanja napajanja):
–– rad uređaja možete prekinuti bez
iskopčavanja utikača, posebice
tijekom praznika
–– istovremeni pritisak tipke
i
tijekom
5 sekundi rezultira isključivanjem
uređaja
–– tijekom “OFF” moda, temperatur
hladnjaka i zamrzivača prikazuju “ - “. Druga LED svjetla se isključuju i
cjelokupni rad uređaja se prekida.
–– suprotno, zajedno držite tipku
i
tijekom
5 sekundi za isključivanje funkcije
“OFF”
ALARM OTVORENIH VRATA
Ako se vrata hladnjaka ili zamrzivača
ostave otvorena 1 minutu, oglasit će se
zvučni alarm.
Alarm će se isključiti nakon 5 minuta.
Alarm se zaustavlja nakon što se
uspostave normalni uvjeti (vrata su
zatvorena).
HRVATSKI
49
OPCIJE
MAGIC COOL ZONA
Kad uređaj uključite prvi put, FRESH LED
je uključen.
Za promjenu postavki korak po korak
koristite tipku SELECT.
Korak
Zaslon
Ciljana temperatura
1.
FRESH
+5°C do +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C do +4°C.
3.
FISH
–1°C do +0°C.
4.
MEAT
–3°C do –2°C.
DOZATOR
POZOR
Izbjegavajte korištenje tankih
lomljivih čaša ili kristalnih čaša
prilikom prikupljanja kockica leda.
Odaberite tipku WATER ili ICE i šalicom
polako pritišćite polugu, nakon 2
sekunde:
• Ako ste pritisnuli tipku WATER,
zasvijetlit će ikona
POZOR
Ako je led promijenio boju, prestanite koristiti dozator i nazovite
servisera.
Koristite samo led iz uređaja.
AUTOMATSKI LEDOMAT
•
• Ako ste pritisnuli tipku ICE, zasvijetlit
će ikona
.
•
•
•
Prilikom čišćenja kutije za spremanje
kockica leda ili ako je ne koristite dulje
vrijeme, kockice leda uklonite iz kutije za
spremanje leda i ledomat zaključajte
pritiskom tipke ICE tijekom 3 sekunde.
Zasvijetlit! će .
•
•
•
Odjednom se izradi oko 10 kockica
leda, 14-15 puta na dan. Ako je kutija
za spremanje kockica leda puna,
izrada leda se zaustavlja.
Normalno je da ledomat stvara zvuk
lupkanja kad kockice leda padaju u
kutiju za spremanje kockica leda.
Za sprječavanje loših ili neugodnih
mirisa, redovito čistite kutiju za spremanje kockica leda.
Ako količina leda u kutiji za spremanje nije dovoljna, led se ne može
izbacivati. Pričekajte dan ili dva za
izradu više leda.
Ako led ne izlazi lagano, provjerite je
li izlaz dozatora blokiran.
Ako se kockice leda zaglave i ne
ispadaju
van, izvucite kutiju za spremanje
kockica leda i odvojite kockice lede
koje su se možda zalijepile.
50
www.electrolux.com
POZOR
Ako je potrebno podesiti količinu
vode koja dolazi u ledomat, nazovite servisera.
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
SAVJETI ZA SPREMANJE
NAMIRNICA
• Prije spremanja namirnice operite.
• Namirnice podijelite i razdvojite u
manje dijelove.
• Vodenaste namirnice ili namirnice s
puno vlage postavite na prednji dio
police (bliže vratima). Ako su postavljene blizu izlaza hladnog zraka, mogu
se zamrznuti.
• Kako bi se smanjila potrošnja energije
i poboljšala svojstva hladnjaka, tople
ili vruće namirnice trebaju se dovoljno
ohladiti prije spremanja.
• Budite pažljivi kad spremate tropsko
voće poput banana, ananasa i rajčica
jer mogu lako istrunuti na nižim temperaturama.
• Između namirnica ostavite što je
moguće više prostora. Ako su zbijene
ili preblizu, ometa se cirkulacija
hladnog zraka, što rezultira slabim
rashlađivanjem.
• Ne zaboravite pokriti ili omotati namirnice kako biste spriječili širenje mirisa
namirnica.
• Ne pohranjujte povrće u prostoru
rashlađivanja jer se može zamrznuti.
• Kutija za jaja može se postaviti na
policu hladnjaka na način koji vi želite.
POZOR
U slučaju prekida napajanja
električnom energijom, kockice
leda se mogu rastopiti i isteći na
pod. Ako očekujete da će takva
situacija potrajati više sati, izvucite kutiju i iz nje uklonite kockice
leda, zatim je vratite natrag.
HRVATSKI
51
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE DIJELOVA
UNUTRAŠNJOSTI
3. Pretinci zamrzivača i hladnjaka
Držite oba kraja i povucite gore.
Za čišćenje koristite krpu s vodom i
blagim deterdžentom (neutralni).
1. Polica dozatora vode
Uklonite rešetku prelijevanja i redovito očistite policu vode (polica za
prelijevanje nema svoj odvod).
4. Police zamrzivača i hladnjaka
Za uklanjanje, potpuno otvorite
vrata i zatim police povucite prema
naprijed.
2. Kutija za spremanje kockica leda
–– Uklanjanje: sklop kutije povucite
prema naprijed kako biste ga
uklonili.
–– Vraćanje: postavite na bočne utore
i umetnite do kraja. Ako je kutiju
teško umetnuti do kraja, uklonite
je, zakrenite spiralnu oprugu u
kućištu ili pogonskom mehanizmu
za četvrtinu okretaja i ponovno je
umetnite.
–– Kockice leda ne držite spremljene
predugo.
5. Kutija za povrće i voće
Za uklanjanje, povucite je naprijed i
malo podignite.
ČIŠĆENJE VRATA IZVANA
Koristite krpu s blagim deterdžentom
(neutralni).
ČIŠĆENJE STRAŽNJE
STRANE UREĐAJA (PROSTOR STROJA)
Najmanje jednom godišnje usisivačem
uklonite prašinu s rešetki.
52
www.electrolux.com
Način sklapanja suprotan je
slijedu rastavljanja.
ZAMJENA UNUTARNJEG
LEDSVJETLA
POZOR
LED svjetlo treba zamijeniti samo
ovlašteni serviser ili osoba slične
stručnosti.
POZOR
Pazite da najprije isključite uređaj!
Zamjena LED svjetla zamrzivača i hladnjaka
1. Stražnju stranu poklopca LED svjetla
odvojite koristeći odvijač.
2. Odvojite poklopac LED svjetla i odvijte 2 pričvrsna vijka ploče LED svjetla.
x2
3. Odspojite ožičenje ploče LED svjetla
zamijenite LED svjetlo.
HRVATSKI
53
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Molimo vas da prije nego što nazovete servisnu službu provjerite
sljedeće savjete za rješavanje
problema!
Problem
Što provjeriti
Rješenje
Unutrašnjost se ne
hladi.
Zamrzavanje i
hlađenje nije
dovoljno.
• Je li uređaj isključen?
• Je li temperatura postavljena na mod NISKI?
• Je li uređaj postavljen
izravno na sunčevo
svjetlo ili je pored njega
neki grijači uređaj?
• Je li prostor između
stražnje strane uređaja
i zida premalen?
• Priključite utikač uređaja.
• Mod temperature postavite na
SREDNJI ili VISOKI.
• Pomaknite ga na mjesto
gdje nema izravnog
sunče-vog svjetla i uokolo
nema grijaćih uređaja.
• Ostavite dovoljno prostora
(više od 10 cm) između
stražnje strane uređaja i
zida.
Namirnice u hladnjaku se smrzavaju.
• Je li temperatura
postavljena na mod
SNAŽNO??
• Je li okolna temperatura preniska?
• Jesu li namirnice s
puno vlage spremljene
pored izlaza hladnog
zraka?
• Mod temperature postavite na SREDNJI ili
NISKI.
• Namirnice se mogu
zamrznuti ako je okolna
temperatura ispod 5 °C.
Uređaj pomaknite na
mjesto gdje je temperatura
iznad 5 °C.
• Namirnice s vlagom
postavite na police bliže
vratima.
Čudan zvuk iz
uređaja.
• Je li pod ispod uređaja
neravan?
• Je li prostor između
stražnje strane uređaja
i zida premalen?
• Dodiruju li uređaj neki
predmeti ili nešto
drugo?
• Uređaj pomaknite na
vodoravan i ravan pod.
• Ostavite dovoljno prostora.
• Uklonite svaki predmet
koji dodiruje uređaj.
Čudni zvukovi:
lomljenje, klikanje,
proticanje vode,
šumljenje ili zujanje.
Normalno je (ako uređaj nije
vodoravan, zvuk može biti
glasniji).
54
www.electrolux.com
Problem
Possible cause
Solution
Zadah ili neugodan
miris dolaze iz
unutrašnjosti.
• Jesu li namirnice otkrivene ili neomotane?
• Jesu li police i pretincizamrljani hranom?
• Jesu li namirnice predugo spremljene?
• Obavezno pokrijte i omotajte namirnice.
• Redovite očistite dijelove
unutrašnjosti uređaja. Kad
se miris jednom upije u
te dijelove, teško ga je
ukloniti.
• Namirnice ne pohranjujte
predugo.
• Uređaj nije savršen niti je
trajni čuvar namirnica.
Vrata se ne otvaraju
lagano.
• Jesu li vrata zatvorena
i zatim odmah ponovno
otvorena?
• U tom slučaju pričekajte
minutu, vrata se nakon
toga lagano otvaraju.
Led i rosa unutar
uređaja i na površini
kućišta.
• Jesu li vrata bila predugo otvorena?
• Jesu li namirnice s
mnogo vlage pohranjene nepokrivene ili
neomotane?
• Jesu li temperatura i/
ili vlažnost visoki oko
uređaja?
• Ne ostavljajte vrata predugo otvorena.
• Obavezno pokrijte i omotajte namirnice.
• Uređaj postavite na mjesto
s manje vlage i hladnije.
Prednja i bočna
strana uređaja je
topla ili vruća.
To je normalno.
HRVATSKI
55
TEMPERATURA OKOLINE
Ovaj uređaj je projektiran za rad pri temperaturi okoline specificiranoj u njegovoj
kategoriji označenoj na natpisnoj pločici.
Kategorija klime
Temperatura okoline (od... do...)
SN
+10°C do + 32°C
N
+16°C do + 32°C
ST
+16°C do + 38°C
T
+16°C do + 43°C
Na temperaturu unutrašnjosti
mogu utjecati faktori kao što su
lokacija uređaja , temperatura
okoline ili učestalost otvaranja
vrata.
DODACI
• Kutija filtera
• Komplet dovoda vode
• Upute za uporabu
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog
zdravlja, kao i u recikliranju otpada od
električnih i elektroničkih uređaja.
Uređaje označene simbolom
ne
bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto
ili kontaktiraje nadležnu službu.
56
www.electrolux.com
OBSAH
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................................57
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....................................................................................58
POPIS SPOTŘEBIČE..............................................................................................60
OVLÁDACÍ PANEL..................................................................................................62
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM......................................................................................64
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ..................................................................................................65
FUNKCE…...............................................................................................................67
UŽITEČNÉ RADY A TIPY........................................................................................68
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA................................................................................................69
CO DĚLAT, KDYŽ....................................................................................................71
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘED.............................................73
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se
kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a
stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte,
můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků. Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí.
Změny vyhrazeny.
CESKY
57
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho
prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená
nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud
tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku tří až osmi let a osoby
s velmi rozsáhlým a komplexním postižením, pokud byly řádně
poučeny.
• Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti
bez dozoru.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující
způsoby použití:
––venkovské domy, kuchyňky pro zaměstnance v obchodech,
kancelářích a jiných pracovních prostředích;
––pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovacích
zařízení.
• VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu
spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
• VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani
jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
• VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
• VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje než typy schválené k tomuto účelu výrobcem.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální čisticí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
• Neskladujte v tomto zařízení výbušné látky, jako jsou plechovky s
58
www.electrolux.com
aerosolem obsahující hořlavý hnací plyn.
• Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce,
servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak
by mohlo dojít k úrazu.
• Pokud je spotřebič vybavený zařízením na výrobu ledu nebo
dávkovačem vody, plňte je pouze pitnou vodou.
• Pokud je nutné připojit spotřebič k přívodu vody, připojte ho pouze ke
zdroji pitné vody.
• Vstupní tlak vody (minimální a maximální) musí být v rozmezí od 1
baru (0,1 MPa) do 10 barů (1 MPa)
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
AROVÁNÍ!
V
Tento spotřebič smí instalovat jen
kvalifikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Nepoužívejte spotřebič, dokud není
nainstalován do vestavné konstrukce.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký.Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
• Po první instalaci nebo po změně
změny směru otevírání dveří počkejte
alespoň čtyři hodiny, než spotřebič
připojíte k elektrické síti. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
• Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
• Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
• Nevystavujte spotřebič dešti.
• Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
• Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
• Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
• Spotřebič obsahuje sáček pohlcovače
vlhkosti. Nejde o hračku. Nejedná se
o potravinu. Okamžitě zlikvidujte.
2.2 Elektrické připojení
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se ujistěte,
že není napájecí kabel nikde
zachycený či poškozený.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací kabely.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
zásuvku s ochranou proti zásahu
elektrickým proudem.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické součásti (např. napájecí kabel,
síťovou zástrčku, kompresor).
CESKY
Při výměně elektrických součástí
se obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
• Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
2.3 Použití
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
VAROVÁNÍ!
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn,
který je dobře snášen životním
prostředím. Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí okruh s
isobutanem.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
• Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
• Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
• Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
• Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
• Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
• Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
59
2.4 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
• Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
domácích spotřebičů. Nepoužívejte
je pro osvětlení domácnosti.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Pouze
kvalifikovaná osoba smí provádět
údržbu a doplnění jednotky.
• Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor
ucpaný, bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.6 Servis
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavý plyn.
Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní
úřady.
Dbejte na to, abyste nepoškodili část
chladicí jednotka, která se nachází
poblíž výměníku tepla.
60
www.electrolux.com
POPIS SPOTŘEBIČE
MODEL S DÁVKOVAČEM
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
1 Výrobník ledu a Uchovávání
10
9
8
pitnou vodu a jiné nápoje.
2 Expresní vychlazení plechovek
7 Přihrádka pro občerstvení
3
8
4
5
6
(oddíl pro rychlé zchlazení)
Slouží k ukládání nápojů.
Zóna Multi Plus
Slouží k uchovávání běžných léků
nebo kosmetických přípravků.
Uchování není zaručeno u
produktů, které vyžadují specifický
rozsah teplot, jako např. u
akademických vzorků či léčiv.
Přihrádka na vejce
Nepoužívejte tuto přihrádku na
skladování kostek ledu, ani ji
neumisťujte do mrazicího oddílu.
Police chladničky (temperované
sklo)
Pro skladování běžných potravin.
Oddíl pro nápoje
(pouze u vybraných modelů)
Pro často používané plechovky,
9
10
11
12
13
14
Pro skladování chlazených potravin,
mléka, džusu, lahvového piva apod.
Zásuvka na zeleninu
Zásuvka na ovoce
Zóna Magie Cool (pouze
u vybra-ných modelů)
Mrazicí přihrádka
Pro skladování sušeného masa
nebo ryb po delší dobu.
Skladovací dveřní přihrádka (2
hvězdičková přihrádka)
Pro krátkodobé skladování
potravin a zmrzliny.
Skladovací dveřní přihrádka
Pro skladování mražených potravin.
Police mrazničky (temperované
sklo) Pro skladování mražených
potravin, jako je maso, ryby, zmrzlina.
CESKY
61
MODEL BEZ DÁVKOVAČE
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Nádobka na výrobu kostek ledu
2 Expresní vychlazení plechovek
(oddíl pro rychlé zchlazení)
Slouží k ukládání nápojů.
3 Zóna Multi Plus
Slouží k uchovávání běžných léků
nebo kosmetických přípravků.
Uchování není zaručeno u
produktů, které vyžadují specifický
rozsah teplot, jako např. u
akademických vzorků či léčiv.
4 Přihrádka na vejce
Nepoužívejte tuto přihrádku na
skladování kostek ledu, ani ji
neumisťujte do mrazicího oddílu.
5 Police chladničky (temperované
sklo)
Pro skladování běžných potravin.
8
7
6 Přihrádka pro občerstvení
7
8
9
10
11
12
Pro skladování chlazených potravin,
mléka, džusu, lahvového piva apod.
Zásuvka na zeleninu
Zásuvka na ovoce
Mrazicí přihrádka
Pro skladování sušeného masa
nebo ryb po delší dobu.
Skladovací dveřní přihrádka (2
hvězdičková přihrádka)
Pro krátkodobé skladování
potravin a zmrzliny.
Skladovací dveřní přihrádka
Pro skladování mražených potravin.
Police mrazničky (temperované sklo)
Pro skladování mražených potravin,
jako je maso, ryby, zmrzlina.
62
www.electrolux.com
OVLÁDACÍ PANEL
MODEL S DÁVKOVAČEM
A
1
6
5
B
H
C
G F
1
D
E
2
4
3
4 Tlačítko volby dávkování ledu
Tlačítko volby teploty mrazicího
oddílu.
2
Tlačítko volby teploty chladicího
oddílu.
3
Toto tlačítko stiskněte, abyste zabránili
náhodné změně nastavení.Tlačítko
uvolníte tak, že jej stisknete na déle
než tři sekundy. Displej se vypne.
Ukazatele (A-H)
zastavení výrobníku ledu
a
.
5 Tlačítko volby dávkování vody
.
6
Tlačítko SVĚTLO/FILTR:
1. Tlačítko k zapnutí osvětlení
dávkovače.
2. Tlačítko k výměně či resetu filtru.
Po výměně filtru nebo z důvodu
resetu stiskněte toto tlačítko na tři
sekundy.
Popis
Ukazatel teploty mrazničky
A.
B.
Zobrazení výstrahy (bez zvukové signalizace)
Zákazníci mohou být informováni
ozvýšení teplot z důvodu nehody
(např. výpadku proudu)
1. Výstražná ikona bliká a zobrazuje
nejvyšší vnitřní teplotu
2. Výstraha se zastaví, když stisknete
tlačítko
a na displeji se zobrazí
kontrolní hodnota teploty
C.
Ukazatel zastavení funkce
CESKY
Ukazatele (A-H)
63
Popis
Ukazatel teploty chladničky
D.
Ukazatel zastavení výrobníku ledu
E.
Ukazatel dávkování ledu
F.
Ukazatel dávkování vody
G.
Displej výměny filtru
Po šesti měsících od prvního zapnutí
spotřebiče, bude tato ikona blikat.
H.
MODEL BEZ DÁVKOVAČE
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Tlačítko volby teploty mrazicího
oddílu.
2
Tlačítko volby teploty chladicího
oddílu.
Ukazatele (A-E)
A.
Tlačítko blokování tlačítek
4 Toto tlačítko stiskněte, abyste zabránili
náhodné změně nastavení.
5 Tlačítko uvolníte tak, že jej stisknete
na déle než tři sekundy.
Popis
Ukazatel teploty mrazničky
B.
Ukazatel funkce „Super” u mrazničky
C.
Ukazatel blokování tlačítek
D.
Ukazatel funkce „Super” u chladničky
E.
Ukazatel teploty chladničky
64
www.electrolux.com
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
IINSTALACE VODOVODNÍHO
PŘIPOJENÍ
1. Pro modely s automatickým výrobníkem ledu
–– Aby fungoval automatický výrobník
ledu, měl by tlak vody být 2,0~12,5
kgf/cm2 nebo vyšší.
–– Zkontrolujte tlak vody ve vašem
kohoutku. Pokud se hrnek o 180
cm3 naplní během 10 sekund, je
tlak dostatečný.
–– Pokud tlak vody není pro provoz
automatického výrobníku ledu
dostatečně vysoký, zavolejte místního instalatéra, aby vám nainstaloval dodatečné tlakové čerpadlo.
2. Při instalaci vodních hadiček dávejte
pozor, aby nebyly blízko horkých
povrchů.
3. Vodní filtr vodu pouze „filtruje “. Nehubí žádné bakterie či mikroby.
4. Životnost filtru závisí na intenzitě
používání. Doporučujeme filtr
vyměňovat alespoň jednou za
šest měsíců. Při instalaci filtru jej
umístěte tak, aby k němu byl snadný
přístup (pro vyjmutí a výměnu).
Poznámka: Ikona začne blikat
po uplynutí 6 měsíců od prvního
zapojení do el. sítě. Chcete-li
zrušit blikání ikony, po výměně
vodního filtru stiskněte tlačítko
LIGHT po dobu 3 sekund.
5. Po instalaci chladničky a přívodu
vody zvolte na ovládacím panelu
funkci WATER a držte ji stisknutou
na 2-3 minuty, abyste naplnili zásobník vodou a mohli ji dávkovat.
CESKY
65
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
OVLADAČ TEPLOTY
Když je spotřebič poprvé zapojený do sítě,
je režim teploty nastavený na Střední.
MODEL S DÁVKOVAČEM
Mrazicí oddíl
Teplotu nastavíte tisknutím tlačítka
,
dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.
Funkci rychlého zmrazování spustíte
podržením tlačítka
, dokud se nerozsvítí ukazatel Super.
Tuto funkci vypnete pouhým opětovným
stisknutím tlačítka.
Chladicí oddíl
Teplotu nastavíte tisknutím tlačítka
,
dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.
Funkci rychlého chlazení spustíte
podržením tlačítka
,dokud se
nerozsvítí ukazatel Super.
Tuto funkci vypnete pouhým opětovným
stisknutím tlačítka.
Funkce převodu ukazatele teploty (Fahrenheit - Celsius) Výchozí
nastavení je na stupně Celsia.
Přejděte do režimu blokování
tlačítek stisknutím tlačítka
.V
režimu blokování tlačítek stiskněie
současně tlačítko
a WATER
na 10 sekund, aby se přepnula
stupnice teploty.
MODEL BEZ DÁVKOVAČE
Freezer Compartment
Teplotu nastavíte tisknutím tlačítka
, dokud se nezobrazí
požadovaná teplota.
Funkci rychlého zmrazování spustíte
podržením tlačítka
, dokud
se nerozsvítí ukazatel Super. Tuto funkci
vypnete pouhým opětovným stisknutím
tlačítka.
Chladicí oddíl
Teplotu nastavíte tisknutím tlačítka
, dokud se nezobrazí
požadovaná teplota.
Funkci rychlého chlazení spustíte
podržením tlačítka
, dokud
se nerozsvítí ukazatel Super. Tuto funkci
vypnete pouhým opětovným stisknutím
tlačítka.
POZOR
Pokud je teplota v okolí chladničky
nižší než 5 °C, mohou potraviny v
chladničce zmrznout.
REŽIM VYSOKÉ TEPLOT
MODEL S DÁVKOVAČEM
Zvýšená
teplota v mrzicím či chladicím oddílu je
signalizována:
• blikáním výstražné ikony
(bez zvukové signalizace)
• elektronický systém zobrazuje maximální teplotu dosaženou uvnitř oddílů
Ačkoliv je dosaženo normálního
chodu spotřebiče a vnitřní teplota
dosáhne normálního rozsahu,
výstražná ikona
dále bliká a
ukazatel na displeji zobrazuje
nejvyšší dosaženou teplotu.
66
www.electrolux.com
Když stisknete tlačítko blokování
tlačítek , výstražný režim se
ukončí a výstražná ikona
se
přestane zobrazovat. Na displeji se zobrazí upravenáhodnota
teploty.
MODEL BEZ DÁVKOVAČE
Zvýšená teplota v mrazicím či chladicím
oddílu je signalizována:
• blikáním displeje mrazicího či
chladicího oddílu
• elektronický systém zobrazuje maximální teplotu dosaženou uvnitř oddílů
Ačkoliv je dosaženo normálního
chodu spotřebiče a vnitřní teplota
dosáhne normálního rozsahu,
displej dále bliká a zobrazuje
nejvyšší dosaženou teplotu.
Když stisknete tlačítko blokování
tlačítek
, , režim vysoké
teploty se ukončí a na displeji se
zobrazí upravená hodnota teploty.
FUNKCE „VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ”
• Pokud jsou dveře spotřebiče otevřené
déle než 10 minut, vnitřní osvětlení se
vypne.
• Funkce vypnutí displeje:
–– poté, co byly dveře 5 minut
otevřené nebo nebylo stisknuto
žádné tlačítko, zhasne veškeré
LED osvětlení displeje kromě ikony
WATER, ICE a
–– Po režimu vypnutí LED osvětlení se
spotřebič vrátí do normálního zobrazovacího režimu, když stisknete
jakékoliv tlačítko nebo otevřete
dveře spotřebiče.
• Funkce vypnutí systému (spotřebiče):
–– chod spotřebiče lze vypnout, aniž
byste jej museli vytahovat ze zásuvky, obzvláště během dovolené
–– Současným stisknutím tlačítek
a
na 5
sekund dojde k vypnutí spotřebiče
–– během režimu „vypnutého”
spotřebiče zobrazuje teplota
mrazničky a chladničky „— — “.
Ostatní LED osvětlení zhasne a
celý chod spotřebiče se zastaví.
–– současným podržením tlačítek
a
na 5
sekund naopak zruší funkci „vypnutí spotřebiče“
VÝSTRAHA OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dveře
chladničky či mrazničky otevřené po
dobu asi 1 minuty. Zvuková výstraha
se zastaví po 5 minutách. Po obnovení
normálních podmínek (zavřené dveře) se
zvu ková výstraha vypne.(door is closed),
the alarm stops.
CESKY
67
FUNKCE
ZÓNA MAGIC COOL
Když poprvé zapojíte spotřebič, LED
FRESH svítí.
Pro změnu nastavení krok za krokem
použijte tlačítko SELECT.
Krok
Displej
TCílová teplota
1.
FRESH
+5°C až +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C až +4°C.
3.
FISH
–1°C až +0°C.
4.
MEAT
–3°C až –2°C.
DÁVKOVAČ
Zvolte tlačítko WATER nebo ICE a po
dvou sekundách jemně zatlačte na
páčku sklenicí:
• Pokud jste stisknuli tlačítko WATER,
rozsvítí se ikona
POZOR
Pokud je led zabarven, přestaňte
používat dávkovač ledu a zavolejte servisního technika.
POZOR
Pokud je led zabarven, přestaňte
používat dávkovač ledu a zavolejte servisního
Používejte pouze led z tohoto
spotřebiče.
AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU
• Pokud jste stisknuli tlačítko ICE,
rozsvítí se ikona .
Při čištění zásobníku kostek ledu nebo
pokud dávkovač nebudete delší dobu
používat, vyjměte kostky ledu ze
zásobníku a na tři sekundy stiskněte
tlačítko pro zastavení výrobníku ledu
ICE.
se rozsvítí.
• Najednou se vyrobí asi 10 kostek
ledu, 14-15x za den. Pokud je zásobník kostek ledu plný, výroba ledu se
zastaví.
• Je normální, že výrobník ledu vydává
hlasité zvuky, když kostky ledu padají
do zásobníku kostek ledu.
• Abyste zabránili zápachu, pravidelně
zásobník kostek led u čistěte.
• Pokud množství ledu v zásobníku
není dostatečné, nemusí led vypadnout. Počkejte asi jeden den, než se
vyrobí více ledu.
• Pokud led nevypadává snadno, zkontrolujte, zda není otvor dávkovače
ucpaný.
• Pokud se kostky ledu zaseknou a
nevypadnou, vytáhněte zásobník ledu
a oddělte všechny kostky, které se k
sobě mohly přilepit.
68
www.electrolux.com
POZOR
Pokud je potřeba upravit množství
vody dodávané do výrobníku ledu,
zavolejte servisního technika.
POZOR
V případě výpadku proudu se mohou kostky ledu rozpustit a vytéct
na podlahu. Pokud očekáváte,
že takový stav bude trvat déle,
vyjměte zásobník, odstraňte z něj
kostky ledu a vratle jej zpět.
UŽITEČNÉ TIPY A RADY
TIPY PRO UCHOVÁVÁNÍ
POTRAVIN
• Potraviny před skladováním omyjte.
• Potraviny rozdělte na menší kusy.
• Tekuté potraviny nebo potraviny
s vysokou vlhkostí umisťujte na
přední části polic (blíže ke dveřím).
Pokud jsou umístěny blízko otvoru
chladicího vzduchu, mohou zmrznout.
• Teplá nebo horká jídla byste měli před
uskladněním dostatečně ochladit,
abyste snížili spotřebu energie a
zvýšili chladicí výkon.
• Při skladování tropického ovoce jako
banánů, ananasů nebo rajčat dávejte
pozor, protože se jejich kvalita při nízkých teplotách může snadno zhoršit.
• Udržujte mezi potravinami co nejvíce
místa.Pokud jsou potraviny příliš u
sebe, brání to cirkulaci chladného vzduchu a vede to k horšímu chlazení.
• Nezapomínejte potraviny zakrýt nebo
zabalit, abyste zabránili uvolňování
pachů z potravin.
• V mrazicím oddíle neskladujte
zeleninu, protože by mohla zmrznout.
• Přihrádku na vejce můžete umístit na
polici chladničky, jak vám vyhovuje.
NORMÁLNÍ PROVOZNÍ ZVUKY
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
• Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
• Když se čerpá chladící kapalina,
může to být doprovázeno drnčením
nebo pulsujícím zvukem kompresoru.
• Náhlý praskavý zvuk zevnitř
spotřebiče přestavuje přirozený, nijak
nebezpečný fyzikální jev způsobený
tepelnou roztažností.
• Když se kompresor spustí nebo
vypne, můžete zaslechnout slabé
cvakání regulátoru teploty
TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE
• Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než
je nezbytně nutné.
TIPY PRO CHLAZENÍ
ČERSTVÝCH POTRAVIN
• Do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují.
• Potraviny zakrývejte nebo je
zabalujte, zejména mají-li silnou vůni.
• Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
TIPY PRO CHLAZENÍ
Užitečné rady:
• Maso (všechny druhy): zabalte
do vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou. Maso skladujte nejdéle
1-2 dny.
• Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
• Ovoce a zelenina: důkladně očistěte
a vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být
v chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
• Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo
zabalte do hliníkové fólie či do
polyetylénového sáčku, aby k nim měl
vzduch co nejméně přístup.
• Lahve: uzavřete víčkem a uložte
buďto v polici na lahve ve dveřích
spotřebiče nebo ve stojanu na lahve
(je-li součástí výbavy).
CESKY
69
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH ČÁSTÍ
K čištění používejte hadřík s vodou a
jemným (neutrálním) mycím prostředkem
.
3. Přihrádky mrazničky a chladničky
Uchopte za oba konce a vytáhněte
nahoru.
1. Police na vodu v dávkovači
Vyjměte přetokovou mřížku a
polici na vodu pravidelně čistěte
(přetoková police nemá odtok).
4. Police mrazničky a chladničky
Otevřete zcela dveře a police
vyjměte tažením dopředu.
2. Zásobník kostek ledu
–– Vyjmutí: zásobník vyjměte tažením
dopředu.
–– Vrácení: nasadte do bočních
drážek a zasuňte nadoraz.
Pokud zásobník nelze snadno
zcela zasunout, vyjměte jej, otočte
kotoučem v zásobníku nebo
pohonným mechanismem o čtvrt
otáčky a zasuňte znovu.
–– Neskladujte kostky ledu příliš
dlouho.
5. Přihrádka na zeleninu a ovoce
Vyjměte tažením dopředu a lehkým
nadzvednutím.
ČIŠTĚNÍ PLÁŠTĚ DVEŘÍ
Používejte hadřík s jemným (neutrálním)
mycím prostředkem.
ČIŠTĚNÍ ZADNÍ
(STROJOVÉ) STRANY
SPOTŘEBIČEROOM)
Alespoň jednou ročně odstraňte prach z
mřížky pomocí vysavače.
70
www.electrolux.com
3. Odpojte kabelový svazek LED desky
a vyměňte LED.
VÝMĚNA VNITŘNÍHO LED
OSVĚTLENÍ
POZOR
LED osvětlení smí vyměňovat
pouze servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba.
POZOR
Nejprve spotřebič odpojte od
napájení!
Výměna LED mrazničky a chladničky
1. Oddělte zadní stranu krytu LED
osvětleni pomocí šroubováku.
2. Oddělte kryt LED osvětlení a
uvolněte dva upevňovací šrouby
LED desky.
x2
Způsob montáže je opačný
způsobu demontáže.
CESKY
71
CO DĚLAT, KDYŽ…
Než zavoláte opraváře, projděte
si prosím následující tipy pro
odstraňování závad!
Problém
Kontrola
Řešení
Spotřebič vůbec
nechladí.
Mrazení a chlazení
není dostatečné.
• Není spotřebič vypojený ze zásuvky?
• Není teplota nastavena
na režim “NÍZKÝ
VÝKON”?
• Není spotřebič na
přímém slunečním
světle nebo není poblíž
nějaké topidlo?
• Je mezi zadní stranou spotřebiče a zdí
dostatečný prostor?
•
Potraviny ve spotřebiči se zmrazily.
• Není teplota nastavena
na režim “VYSOKÝ
VÝKON”?
• Není okolní teplota
příliš nízká?
• Nejsou blízko otvoru
chladicího vzduchu
uloženy potraviny s
vysokou vlhkostí?
• Nastavte režim teploty to
“STŘEDNÍ VÝKON” nebo
“VYSOKÝ VÝKON”.
• Pokud je okolní teplota
nižší než 5 °C, může
dojít ke zmražení potravin,
přemístěte proto spotřebič
někam, kde je teplota nad
5 °C.
• Potraviny s vysokou
vlhkostí umístěte na police
blízko dveří.
Spotřebič vydává
divný zvuk.
• Není podlaha pod
spotřebičem nerovná?
• Je mezi zadní stranou spotřebiče a zdí
dostatečný prostor?
• Nedotýkají se
spotřebiče jiné
předměty?
• Přesuňte spotřebič na
rovnou podlahu.
• Zachovejte dostatečnou
vzdálenost.
• Odsuňte všechny
předměty, které se
spotřebiče dotýkají.
Divný zvuk:
praskání, klapání,
protékání vody,
hučení či bzučení.
Zapojte spotřebič do
zásuvky.
• Nastavte režim teploty
“STŘEDNÍ VÝKON” nebo
“VYSOKÝ VÝKON”.
• Přesuňte spotřebič na
místo bez přímého dopadu slunečního světla a
dále od zdrojů tepla.
• Umístěte spotřebič tak,
aby mezi zadní částí a
zdí byl dostatečný prostor
(alespoň 10 cm).
Jedná se normální jev
(pokudnení spotřebič vyrovnán, může
být zvuk hlasitější).
72
www.electrolux.com
Problem
Possible cause
Solution
Zevnitř vychází
nepříjemný zápach.
• Nejsou uskladněné
potraviny odkryté či
rozbalené?
• Nejsou police a
přihrádky znečištěné
potravinami?
• Nejsou potraviny
uskladněné příliš
dlouho?
• Nezapomínejte potraviny
zakrýt a zabalit.
• Vnitřní části spotřebiče
pravidelně čistěte. Jakmile
tyto části nasáknou zápachem, není snadné se jej
zbavit.
• Neskladujte potraviny
příliš dlouho.
• Spotřebič není dokonalé ani trvalé místo pro
uskladnění potravin.
Dveře nelze snadno
otevřít.
• Byly dveře zavřeny
a okamžitě opět
otevřeny?
• V takovém případě minutu
počkejte, poté půjdou
otevřít snadno.
Uvnitř spotřebiče
a na povrchu jeho
skříně se tvoří námraza a orosení.
• Nebyly dveře otevřené
příliš dlouho?
• Nebyly potraviny s
příliš velkou vlhkostí
uložené nezakryté
nebo nezabalené?
• Není v okolí spotřebiče
vysoká teplota či
vlhkost?
• Nenechávejte dveře
otevřené příliš dlouho.
• Nezapomínejte potraviny
zakrýt a zabalit.
• Spotřebič nainstalujte
na suchém a chladném
místě.
Spotřebič nainstalujte na suchém a
chladném místě.
Nejde o závadu.
OKOLNÍ TEPLOTA
Tento spotřebič je navržen pro provoz
při pokojové teplotě specifikované jeho
třídou uvedenou na typovém štítku.
Klimatická třída
Pokojová teplota (od... do...)
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
Vnitřní teplota může být ovlivněna
faktory jako jsou umístění
spotřebiče, pokojová teplota či
četnost otevírání dveří.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Filtr
• Sada pro montáž přívodu vody
• Návod k použití
CESKY
73
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘED
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným sym-
. Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
bolem
nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v
místním sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
74
www.electrolux.com
INDHOLD
OM SIKKERHED.....................................................................................................75
SIKKERHEDSANVISNINGER.................................................................................76
PRODUKTBESKRIVELSE.......................................................................................78
BETJENINGSPANEL...............................................................................................80
FØR IBRUGTAGNING.............................................................................................82
DAGLIG BRUG........................................................................................................83
TILVALG…...............................................................................................................85
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD........................................................................86
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING................................................................87
HVIS NOGET GÅR GALT........................................................................................89
MILJØHENSYN.......................................................................................................91
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig
i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske
resultater hver gang. Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger.
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
75
OM SIKKERHED
Læs brugervejledningen grundigt, før apparatet installeres og tages
i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert, og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid
brugervejledningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer
med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som
mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn
eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt
forstår de medfølgende farer.
• Lad ikke børn lege med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
• Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Generelt om sikkerhed
• Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:
––Gæstehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre
arbejdsmiljøer
––Af kunder på hoteller, moteller, overnatningssteder med Bed and
Breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen
• Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
• Brug ikke mekanisk udstyr eller andre midler til at fremskynde afrimningen, bortset fra de midler, der anbefales af producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Brug ikke el-apparater indvendigt i køleskabet, medmindre det anbefales af producenten.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
• Der må ikke opbevares eksplosive stoffer, såsom spraydåser med
brandfarlige drivmidler, i apparatet.
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde
udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tekniker
med tilsvarende kvalifikationer.
• Hvis apparatet er udstyret med en ismaskine eller en vanddispenser,
må denne udelukkende fyldes med drikkevand.
76
www.electrolux.com
• Hvis apparatet kræver en vandtilslutning, må den udelukkende
sluttes til drikkevandforsyningen.
• Trykket for indløbsvandet (min. og maks.) skal være mellem 1 bar
(0,1 MPa) og 10 bar (1 MPa)
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
DVARSEL!
A
Apparatet må kun installeres af
en sagkyndig.
• Fjern al emballage.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen.
Således kan olien løbe tilbage i
kompressoren.
• Installer ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Apparatets bagside skal anbringes
mod væggen.
• Installer ikke apparatet i direkte
sollys.
• Apparatet må ikke installeres i
områder med for høj fugtighed
eller kulde. Det kan f.eks. være
tilbygninger, garager eller vinkældre.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk stød.
• Apparatet skal tilsluttes jord.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere eller
forlængerledninger.
• Sørg for, at du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik
• netledning, kompressor). Kontakt
servicecenteret eller en elektriker for
at skifte de elektriske komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for maskinen ved
at trække i ledningen. Tag altid selve
netstikket ud.
Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller
brand.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks. ismaskiner) i apparatet, medmindre det
er angivet på apparatet som egnet af
producenten.
• Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet. Det
indeholder isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Denne gas er brandbar.
• Hvis der opstår skader på kølekredsløbet, skal du sørge for, at der ikke
er åben ild eller antændelseskilder i
rummet. Luft ud i rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke læskedrikke i frostrummet.
Dette vil skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
DANSK
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i
nærheden af eller på dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen, hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Overhold opbevaringsanvisningerne
på emballagen til frostvaren.
Indvendigt lys
• Pærer fra dette apparat er specielle
lamper udvalgt alene til husholdningsapparater!
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
skader på apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
77
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes afrimningsvandet i bunden af apparatet.
Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og bortskaf den.
• Fjern låget, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan
apparatet bortskaffes korrekt.
• Undgå at beskadige delene til køleenheden, der befinder sig i nærheden af
varmeveksleren.
78
www.electrolux.com
PRODUKTBESKRIVELSE
BEHOLDERMODEL
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
1 Ismaskine og opbevaring
2 Xpress Can Chiller (rum til hurtig
3
4
5
6
køling) Til opbevaring af drikkevarer.
Multi Plus Zone
Til opbevaring af almindelig medicin
eller kosmetikprodukter. Der
garanteres ikke for opbevaring af
produkter, som f.eks. videnskabelig
prøvetagning eller medicin, der
kræver en bestemt temperatur.
Æggebakke
Denne må ikke bruges til
opbevaring af isterninger eller
anbringes i fryserafdelingen.
Køleskabshylde (hærdet glas) Til
opbevaring af almindelige fødevarer.
Forfriskningsrum (kun udvalgte
modeller) Til ofte anvendte dåser,
drikkevand og drikkevarer.
9
8
7 Forfriskningshylder
8
9
10
11
12
13
14
Til opbevaring af kølevarer,
mælk, jui- ce, øl osv.
Grøntsagsskuffe
Frugtskuffe
Magisk kølezone (kun
udvalgte modeller)
Fryserskuffe
Til opbevaring af tørret kød og
fisk i en længere periode.
Opbevaringsrum i låge
(2-stjernet rum) Til kortvarig
opbevaring af madvarer og is.
Opbevaringsrum i låge
Til opbevaring af frostvarer.
Fryserhylde (hærdetglas)
Til opbevaring af frostvarer,
som f.eks. kød, fisk, is.
DANSK
MODEL UDEN BEHOLDER
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
8
7
1 Isterningbakke
2 Xpress Can Chiller (rum til hurtig
kø-ling) Til opbevaring af drikkevarer.
3 Multi Plus Zone
Til opbevaring af almindelig medicin
el- ler kosmetikprodukter. Der
garanteres ikke for opbevaring af
produkter, som f.eks. videnskabelig
prøvetagning eller medicin, der
kræver en bestemt tem- peratur.
4 Æggebakke
Denne må ikke bruges til
opbevaring af isterninger eller
anbringes i fryserafde- lingen.
5 Køleskabshylde (hærdet glas) Til
opbevaring af almindelige fødevarer.
6 Forfriskningshylder
7
8
9
10
11
12
Til opbevaring af kølevarer,
mælk, jui- ce, øl osv.
Grøntsagsskuffe
Frugtskuffe
Fryserskuffe
Til opbevaring af tørret kød og
fisk i en længere periode.
Opbevaringsrum i låge
(2-stjernet rum) Til kortvarig
opbevaring af madvarer og is.
Opbevaringsrum i låge
Til opbevaring af frostvarer.
Fryserhylde (hærdetglas)
Til opbevaring af frostvarer,
som f.eks. kød, fisk, is.
79
80
www.electrolux.com
BETJENINGSPANEL
BEHOLDERMODEL
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Valgknap til isdosering
1
Valgknap til temperatur i fryserafdelingen
2
Valgknap til temperatur i
køleafdelingen
3
Tryk på denne knap for at forhindre, at
indstillingerne ved et uheld ændres.
Tryk på knappen i mere end 3
sekun- der, og slip den. Displayet
slukkes.
Kontrollamper (A-H)
ismaskine
og lås til
.
5 Valgknap til vanddosering
.
6
LYS/FILTER-knap:
1. Knap til at tænde en beholderlam- pe.
2. Knap til filterudskiftning eller
nulstil- ling.
Tryk på denne knap i 3 sekunder,
når filteret er udskiftet, for at nulstille.
Beskrivelse
Fryserens kontrollampe for temperatur
A.
B.
Alarmdisplay (ingen lyd)
Kunderne oplyses om temperaturstatus, når den normalt stiger pga. uheld
(f.eks. strømsvigt)
1. Alarmikon blinker og viser den
høje- ste indvendige temperatur
2. Alarmen stopper, når der trykkes på
-knappen og viser temperaturværdi for termostaten
C.
Kontrollampe for lås
DANSK
Kontrollamper (A-H)
81
Beskrivelse
Kontrollampe for køleskabstemperatur
D.
Lås til kontrollampe for ismaskine
E.
Kontrollampe for isdosering
F.
Kontrollampe for dosering af vand
G.
Display for filterudskiftning
Seks måneder efter den første strømtilslutning blinker ikonet.
H.
MODEL UDEN BEHOLDER
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Valgknap til temperatur i fryserafdelingen
2
Valgknap til temperatur i
køleafdelingen
Kontrollamper (A-E)
A.
Lås-knap
Tryk på denne knap for at forhindre,
at indstillingerne ved et uheld
ændres.
4 Tryk på knappen i mere end 3 sekunder, og slip den.
Beskrivelse
Fryserens kontrollampe for temperatur
B.
“Super”-kontrollampe for fryser
C.
Kontrollampe for lås
D.
“Super”-kontrollampe for køleskab
E.
Kontrollampe for køleskabstemperatur
82
www.electrolux.com
FØR IBRUGTAGNING
INSTALLATION AF VANDFORSYNING
1. Til modeller med automatisk ismaskine
–– Vandtrykket skal være 2,0 - 12,5
kg/ cm2 eller mere for at køre den
automatiske ismaskine.
–– Kontrollér vandtrykket i hanen.
Hvis en kop på 180 kubikcentimeter fyldes på 10 sekunder, er
trykket passende.
–– Hvis vandtrykket ikke er højt
nok til at køre den automatiske
ismaskine, bedes du kontakte den
lokale blik- kenslager for at få en
ekstra vand- trykspumpe.
2. Når vandrørene installeres, skal du
sørge for, at de ikke er for tæt på
varme overflader.
3. Vandfilteret “filtrerer” kun vandet.
Det udelukker ikke bakterier eller
mikroor- ganismer.
4. Filterets holdbarhed afhænger af,
hvor meget det bruges. Vi anbefaler,
at du udskrifter filteret mindst én
gang hver sjette måned. Når filteret
monteres, skal det anbringes et
sted, hvor der er nem adgang (til at
fjerne eller udskifte).
Bemærk: 6 måneder efter den
første gang, der er sat strøm til,
blinker ikonet. For at få ikonet til
at stoppe med at blinke, holdes
lysknappen inde i 3 sekunder,
efter at vandfilteret er udskiftet.
5. Efter installation af køleskab eller
vandforsyningssystem skal du vælge
WATER på kontrolpanelet og trykke
på det i 2-3 minutter for at fylde vand
i vand- beholderen og dosere vand.
DANSK
83
DAGLIG BRUG
TEMPERATURSTYRING
Når apparatet sættes til for første gang,
er temperaturtilstanden angivet til Middel.
BEHOLDERMODEL
Fryserafdeling
Tryk på
-knappen for
temperaturindstilling, indtil den ønskede
temperatur vises.
Ved lynindfrysningsfunktion holdes
-knappen nede, indtil
super- LED’en tænder. Tryk på knappen
igen for at stoppe denne funktion.
Tryk på
-knappen for temperaturindstilling, indtil den ønskede værdi vises.
Ved lynindfrysningsfunktion holdes
- knappen nede, indtil super-LED’en
tænder. Tryk på knappen igen for at
stoppe denne funktion.
Køleafdeling
Tryk på
-knappen for temperaturindstilling, indtil den ønskede værdi vises.
Ved lynkølefunktion holdes
-knap-
pen nede, indtil super-LED’en tænder.
Tryk på knappen igen for at stoppe
denne funktion.
Kontrolknappen for konvertering af temperaturfunktionen
(Fahrenheit-Celsius)
Standardindstilling er Celsius.
Tryk på lås-knappen
for at
angive låst tilstand. Under låst
tilstanden, kan du trykke på
- og WATER-knappen samtidigt
i 10 sekunder for at bytte om på
temperaturskalaen.
MODEL UDEN BEHOLDER
Fryserafdeling
Køleafdeling
Tryk på
-knappen for
temperaturindstilling, indtil den ønskede
temperatur vises.
Ved lynkølefunktion holdes
-knappen nede, indtil super-LED’en
tænder. Tryk på knappen igen for at
stoppe denne funktion.
BEMÆRK!
Madvarer i køleskabet kan fryse,
hvis køleskabets omgivende temperatur er under 5° C.
HØJ TEMPERATURTILSTAND
BEHOLDERMODEL
En forøgelse af temperaturen i fryserafdelingen eller køleafdelingen angives
ved:
• alarmikonet blinker
(der høres
ingen summen)
• elektronisk system viser den højeste
temperatur, der er nået i rummene
Selvom den normale brug af
apparatet genoprettes og den
indvendige temperatur når et
normalområde, blinker
-ikonet
fortsat, og displaykontrollampen
viser den højeste temperatur, der
er nået.
84
www.electrolux.com
Når du trykker på Lås-knappen
afbrydes alarmtilstanden og
alarmikonet
slukker. Displayet
viser den justerede temperaturværdi.
MODEL UDEN BEHOLDER
En forøgelse af temperaturen i fryserafdelingen eller køleafdelingen angives
ved:
• blinken af et diplay af fryserafdelingen
eller/og køleafdelingen
• elektronisk system viser den højeste
temperatur, der er nået i rummene
Selvom apparatets normale
funkti- on genoprettes, og den
indvendige temperatur når et
normalt niveau, blinker displayet
fortsat, og den højeste temperatur, der er nået, angives.
Når du trykker på Lås-knappen
, afbrydes den høje temperaturtilstand, og displayet viser
den justerede temperaturværdi.
“SLUK”-FUNKTIONER
• Apparatets indvendige lys slukkes,
når lågen er åben i mere end 10
minutter
• Display fra-funktion:
–– 5 minutter efter, at ingen knap eller
døre åbnes, slukker alle displayLED- lamper, undtagen ikonet for
WATER, ICE og .
–– Efter LED-fra-tilstanden, vender
apparatet tilbage til en normal visningstilstand, når du trykker på en
vilkårlig knap eller åbner lågen.
• System fra-funktion (slukfunktion):
–– du kan slukke apparatet uden at
tage stikket ud, især i ferieperioder
–– vedtryk på
-og
-knappen samtidigt i 5
sekunder slukkes apparatet
–– under “FRA”-tilstanden viser
fryser- og køleskabstemperaturen
“ — — “ . An- dre LED-lampen
slukker, og hele driften af dit apparat stopper.
–– derimod holdes knappen
og
nede
i 5 sekunder for at fjerne “FRA”funktionen
ALARM FOR ÅBEN DØR
Der høres en akustisk alarm, hvis lågen
til køleskab eller fryser står åben i 1
minut. Alarmen stopper efter 5 minutter.
Når forholdene igen er normale (døren
er lukket), stopper alarmen.
DANSK
85
TILVALG
MAGISK KØLEZONE
Når du tænder for apparatet første gang
er FRESH LED-lampen TIL.
For trinvis at ændre indstillingerne skal
du bruge SELECT-knappen.
Trin
Visning
Måltemperatur
1.
FRESH
+5°C til +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C til +4°C.
3.
FISH
–1°C til +0°C.
4.
MEAT
–3°C til –2°C.
BEHOLDER
Vælg WATER eller ICE-knappen og
skub grebet jævnt med din kop efter 2
sekunder:
• Hvis du trykkede på WATER-knappen, lyser -ikonet.
BEMÆRK!
Undgå at bruge tynde skrøbelige
kopper eller krystalglas til opsamling af isterninger.
BEMÆRK!
Hvis isen misfarves, skal du holde op med at bruge beholderen
og kontakte en serviceafdeling.
Brug kun is fra dette apparat.
AUTOMATISK ISMASKINE
• Hvis du trykkede på ICE-knappen,
lyser
-ikonet.
Når du rengør skuffen til isterninger,
eller du ikke bruger den i længere tid,
skal du fjerne isterningerne fra opbevaingsskuffen til isterninger og låse
ismaskinen ved at trykke på ICE-knappen i 3 sekunder.
lyser.
• Der fremstilles ca. 10 isterninger ad
gangen, 14-15 gange om dagen.
Hvis opbevaringsskuffen til isterninger er fuld, stopper fremstillingen af
isterninger.
• Det er normalt for ismaskinen at
der høres bankende lyde, når
isterningerne falder ned i opbevaringsskuffen til isterninger.
• Rengør opbevaringsskuffen til isterninger regelmæssigt for at forhindre en
grim lugt.
• Hvis mængden af is i opbevaringsskuffen ikke er tilstrækkelig, kan
isen ikke doseres. Vent en dag eller
mere, før du laver mere is.
• Hvis isen ikke doseres nemt, skal du
sikre, at beholderens åbning ikke er
blokeret.
86
www.electrolux.com
• Hvis isterningerne sidder fast og ikke
doseres, skal du trække ud i opbevaringsskuffen til isterninger og adskille
de isterninger, der sidder sammen.
BEMÆRK!
Hvis mængden af vand, der
leveres til ismaskinen, skal justeres, kan du kontakte en serviceafdeling.
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
FORSLAG TIL OPBEVARING
AF FØDEVARER
• Vask fødevarerne før opbevaring.
• Del og adskil fødevarerne i mindre
stykker.
• Anbring vandholdige fødevarer med
meget fugt forrest på hylderne (tæt på
lågsiden). Hvis de anbringes tæt på
koldluftstuden, fryses de muligvis.
• Lune eller varme fødevarer bør være
tilstrækkeligt afkølede før opbevaring for at reducere strømforbruget og
forbedre evnen til at køle.
• Vær omhyggelig med opbevaring af
tropiske frugt, som f.eks. bananer,
ananas og tomater, da de nemt forringes ved lav temperatur.
• Hold så meget afstand som muligt
mellem fødevarerne. Hvis de bliver
klemt eller ligger for tæt, forhindres
kold luft i at cirkulere, hvilket resulterer i dårlig køling.
• Glem aldrig at tildække maden eller
pakke den ind, hvilket forhindrer, at
den kommer til at lugte.
• Opbevar ikke grøntsager på det
afkølede sted, da de kan blive frosne.
• Æggebakken kan anbringes på en
køleskabshylde efter eget valg.
BEMÆRK!
I tilfælde af strømsvigt kan
isternin- gerne smelte og vandet
løbe ned på gulvet. Hvis du
forventer, at en sådan situation vil vare mange ti- mer, skal
du trække bakken ud og fjerne
isterningerne, og derefter sætte
bakken tilbage.
DANSK
87
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
RENGØRING AF DE INDVENDIGE DELE
3. Holdere i fryseafdeling og køleafdeling
Hold i begge ender og træk op.
Brug en klud med vand og mildt (neutralt) vaskemiddel.
1. Hylde til vandbeholder
Fjern spildristen, og rengør vandhylden regelmæssigt (spildhylden er
ikke selv- udtømmende).
4. Hylder i fryseafdeling og køleafdeling
Åbn døren helt, og træk derefter hylderne fremad for at fjerne dem.
2. Opbevaringsskuffe til isterninger
–– Fjernelse: træk skuffen op i fremad- gående retning for at fjerne
den.
–– Placering: tilpas siderillerne, og
sæt den helt ind på plads. Hvis det
er vanskeligt at sætte skuffen i,
skal du fjerne den, dreje hvirvelspolen eller drivmekanismen en
kvart omgang og sætte skuffen i
igen.
–– Opbevar ikke isterninger i længere
tid.
5. Skuffe til grøntsager og frugt
Træk den fremad, og løft den lidt op
for at fjerne den.
RENGØRING AF DØRPAKNINGEN
Brug en klud med mildt (neutralt)
vaskemiddel.
88
www.electrolux.com
RENGØRING AF APPARATETS BAGSIDE (MASKINRUM)
3. Kobl ledningssættet fra LED-pladen,
og udskift LED’en.
Fjern støv på ribberne med en støvsuger mindst en gang om året.
Metoden til samling er adskillelsessekvensen i modsat rækkefølge.
UDSKIFTNING AF DEN INDVENDIGE LED-LAMPE
BEMÆRK!
LED-lampen må kun udskiftes
af en serviceafdeling eller en
tilsvarende sagkyndig.
BEMÆRK!
Sørg for først at trække stikket
ud!
LED-udskiftning i fryseafdeling og
kø- leafdeling
1. Tag bagsiden af et LED-dæksel ved
hjælp af en skruetrækker.
2. Tag LED-dækslet af, og løsn 2 monteringsskruer til en LED-plade.
x2
DANSK
89
HVIS NOGET GÅR GALT
Se det efterfølgende fejlfindingstip, før du kontakter en serviceafdeling!
Fejl
Tjek
Løsning
Der bliver aldrig
koldt indeni. Frysning og køling er
ikke tilstrækkelig.
• Er apparatet tilsluttet?
• Er temperaturen sat til
LAV-tilstand?
• Er apparatet placeret
direkte i solen, eller
der anbragt et varmeappa- rat i nærheden?
• Er afstanden mellem
bagsiden af apparatet
og væggen for lille?
• Sæt stikket i apparatet.
• Indstil temperaturen til
MIDDEL eller HØJ.
• Flyt apparatet til et sted,
hvor der ikke er direkte
sollys eller varmeapparater
i nærheden.
• Hold tilstrækkelig afstand
(mere end 10 cm) mellem
bagsiden af apparatet og
væggen.
Fødevarer i apparatet bli- ver frosne.
• Er temperaturen sat til
STÆRK-tilstand?
• Er den omgivende
tem- peratur for lav?
• Er fødevaren med megen fugt opbevaret tæt
på koldluftstuden?
• Indstil temperaturen til
MIDDEL eller LAV.
• Fødevarer kan fryse, hvis
den omgivende temperatur
er under 5 °C. Flyt den til et
sted, hvor temperaturen er
over 5 °C.
• Anbring fødevarer med
fugt på hylderne tæt ved
lågerne.
Der kommer
mærkelige lyde fra
apparatet.
• Er gulvet nedenunder
apparatet ujævnt?
• Er afstanden mellem
bagsiden af apparatet
og væggen for lille?
• Er der nogen genstande eller andre ting,
der rører ved apparatet?
• Flyt apparatet til et vandret
og jævnt gulv.
• Hold tilstrækkelig afstand.
• Fjern alle de genstande,
som rører ved apparatet.
Mærkelige lyde:
knæklyde, kliklyde,
vand der løber,
brummelyde eller
summende lyde.
Det er normalt (hvis apparatet
ikke er vandret, kan lyden
bliver højere).
90
www.electrolux.com
Fejl
Tjek
Løsning
Modbydelig lugt
indefra.
• Opbevares maden utildækket eller uindpakket?
• Er der pletter af mad
på selve hylderne og
hol- derne?
• Har maden været opbevaret for længe?
• Sørg for at dække maden
til eller pakke den ind.
• Rengør apparatets indvendige dele regelmæssigt.
Når lugten trænger gennem til disse dele, er det
ikke nemt at fjerne den.
• Opbevar ikke mad i længere tid.
• Apparatet er hverken en
perfekt eller en permanent
madopbevaring.
Lågen åbner ikke
nemt.
• Blev lågen lukket og
hurtigt åbnet igen?
• I dette tilfælde skal du
vente et minut, derefter
åbnes den nemt.
Frost og dug inde
i appa- ratet og på
kabinettets overflade.
• Var døren åben for
længe?
• Var fødevaren med
meget fugt opbevaret
utildækket og uindpakket?
• Er temperaturen og/
eller luftfugtigheden
omkring apparatet høj?
• Lad ikke lågen stå åben i
længere tid.
• Sørg for at dække maden
til eller pakke den ind.
• Installer apparatet på et
mere tørt og køligere sted.
Apparatets front og
side føles varm.
Det er normalt.
OMGIVELSESTEMPERATUR
Dette apparat er designet til at fungere
i en omgivende temperatur, der er
specificeret i sin kategori, der fremgår af
typeskiltet.
Klimakategori
Omgivende temperatur (fra... til...)
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Den indvendige temperatur kan
påvirkes af faktorer, som f.eks.
placering af apparatet, omgivende temperatur eller antal af
gange døren åbnes.
TILBEHØR
• Filterboks
• Vandforsyningssæt
• Brugsanvisning
DANSK
91
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald
af elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage
til din lokale genbrugsplads eller kontakt
din kommune.
92
www.electrolux.com
INHOUD
VEILIGHEIDSINFORMATIE.....................................................................................93
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES..................................................................................94
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT....................................................................96
BEDIENINGSPANEEL.............................................................................................98
VOOR HET EERSTE GEBRUIK............................................................................100
DAGELIJKS GEBRUIK..........................................................................................101
OPTIES…..............................................................................................................103
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS....................................................................104
ONDERHOUD EN REINIGING..............................................................................105
PROBLEMEN OPLOSSEN....................................................................................107
MILIEUBESCHERMING........................................................................................109
WE DENKEN AAN U
Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in
het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer
fantastische resultaten zult krijgen. Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.electrolux.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie.
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
93
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van
het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade
veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen tussen 3 en 8 jaar oud en
personen met bijzonder ernstige en complexe handicaps, indien zij goed
geinstrueerd zijn.
• Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden, tenzij zij continu in de gaten gehouden worden.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.
• Houd al het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en gooi dit op
de juiste manier weg.
Algemene veiligheid
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige
• toepassingen zoals:
–– boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
–– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen
• WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies;
dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere middelen om
het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
• WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast,
tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas in dit
apparaat.
94
www.electrolux.com
• Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant of diens technische
dienst of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke
situaties te voorkomen.
• Als het apparaat is uitgerust met een ijsmaker of waterdispenser, mag u
het alleen vullen met drinkbaar water.
• Als er een waterverbinding moet worden gekoppeld aan het apparaat,
mag het apparaat enkel te worden verbonden aan een voorziening voor
drinkbaar water.
• De waterdruk van de inlaat (minimum en maximum) moet liggen tussen 1
bar (0,1 MPa) en 10 bar (1 MPa)
2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
2.1 Installatie
AARSCHUWING!
W
Dit apparaat mag alleen door een
bevoegd persoon geïnstalleerd
worden.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Een beschadigd apparaat niet
installeren of gebruiken.
• Het apparaat niet gebruiken voordat
het in de ingebouwde structuur
geïnstalleerd is.
• Volg de installatie-instructies die met
het apparaat meegeleverd zijn.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat
omdat het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en afgesloten
schoeisel.
• Zorg ervoor dat de lucht rond het
apparaat kan circuleren.
• Wacht bij de eerste installatie, of na het
omdraaien van de deur, minstens 4 uur
voordat het apparaat op de elektriciteit
aangesloten wordt. Dit geeft de olie
de mogelijkheid om in de compressor
terug te stromen.
• De stekker moet uit het stopcontact
getrokken worden voordat er
werkzaamheden aan het apparaat
uitgevoerd worden (bijv. een deur
omkeren).
• Installeer het apparaat niet in de buurt
van radiatoren of fornuizen, ovens of
kookplaten.
• Het apparaat niet aan regen
blootstellen.
• Het apparaat niet ergens installeren
waar het in direct zonlicht staat.
• Het apparaat niet op plekken installeren
die te vochtig of te koud zijn.
• Wanneer u het apparaat verplaatst,
til hem dan aan de voorkant op om
krassen op de vloer te voorkomen.
• Het apparaat bevat een zakje
dehydratiemiddel. Dit is geen
speelgoed. Dit is geen levensmiddel.
Gooi het onmiddellijk weg.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor, bij het plaatsen van
het apparaat, dat het netsnoer niet
bekneld of beschadigd is.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen multi-stekker
adapters en verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet geaard worden.
• Zorg ervoor dat de parameters op
het typeplaatje verenigbaar zijn met
het elektrisch vermogen van de
netvoeding.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Zorg ervoor dat de elektrische
onderdelen niet beschadigd worden
(bijv. stekker, netsnoer, compressor).
• Neem contact op met het
geautoriseerde servicecentrum of een
elektricien voor het vervangen van
elektrische onderdelen.
• Het netsnoer moet onder het niveau
van de stekker blijven.
• Sluit het netsnoer pas aan het einde
van de installatie op het stopcontact
NEDERLANDS
aan. Zorg ervoor dat men na de
installatie bij de stekker kan komen.
• Niet aan het netsnoer trekken om de
stekker uit het stopcontact te kunnen
trekken. Altijd de stekker uit het
stopcontact trekken.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Risico op letsel, brandwonden,
elektrische schokken of brand.
Het apparaat bevat brandbaar
gas, isobutaan (R600a), een
aardgas met een hoge mate
van milieucompatibiliteit. Wees
voorzichtig om geen schade te
veroorzaken aan het koelcircuit dat
isobutaan bevat.
• De specificaties van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparatuur
(bijv. ijsmachines) in het apparaat,
tenzij de fabrikant aangegeven heeft
dat deze compatibel zijn.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er geen
vlammen en ontstekingsbronnen in de
ruimte zijn. Ventileer de ruimte.
• Geen hete items de kunststof
onderdelen van het apparaat laten
aanraken.
• Geen frisdranken in het vriesvak
plaatsen. Hierdoor ontstaat druk op de
drankcontainer.
• Geen brandbare gassen en vloeistoffen
in het apparaat bewaren.
• Geen ontvlambare producten of
voorwerpen, die met brandbare
producten doordrenkt zijn, in de
buurt van, vlakbij of op het apparaat
plaatsen.
• De compressor of de condensator niet
aanraken. Deze zijn heet.
• Geen items uit het vriesvak verwijderen
of aanraken als uw handen nat of
vochtig zijn.
• Ontdooid voedsel niet opnieuw
bevriezen.
• Volg de bewaarinstructies op de
verpakking van diepvriesvoedsel.
2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schokken.
95
• Het type lamp dat voor dit apparaat
gebruikt wordt dient alleen voor
huishoudelijke apparatuur gebruikt te
worden. Gebruik dit niet voor verlichting
in huis.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of beschadiging
van het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek het
netsnoer uit het stopcontact, voordat
er onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd worden.
• De koeleenheid van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Het onderhoud en
opladen van de unit mag alleen door
een bevoegd persoon gedaan worden.
• De afvoer van het apparaat regelmatig
inspecteren en reinigen, indien nodig.
Als de afvoer geblokkeerd is, zal er zich
ontdooid water onder in het apparaat
verzamelen.
2.6 Service
• Neem contact op met een
geautoriseerd servicecentrum om het
apparaat te laten repareren.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.7 Afvalverwerking
WAARSCHUWING!
Gevaar van letsel of verstikking.
• Trek de stekker van het apparaat uit
het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te vermijden dat
kinderen en huisdieren in het apparaat
opgesloten worden.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat brandbare
gassen. Neem contact op met uw
gemeente voor informatie over hoe
u het apparaat op de juiste manier
afdankt.
• Het gedeelte van de koeleenheid die
dicht bij de warmtewisselaar zit niet
beschadigen.
96
www.electrolux.com
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
MODELLEN MET VERDEELEENHEID
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
9
8
1 Ijsmaker en opslag
2 Xpress Can Chiller
7 Verfrissingszak
3
8
9
10
4
5
6
(snelkoelcompartment) Voor
bewaring van dranken.
Multi Plus Zone
Voor bewaring van algemene medicijnen of cosmeticaproducten. Dit toestel
is niet geschikt voor bewaring van
producten zoals medische stalen
en monsters dewelke een specifiek
temperatuurbereik vereisen.
Eierbakje
Gebruik dit bakje niet voor
bewaring van ijsblokjes en plaats
het niet in het vriesvak.
Koelkast-legplanken (getemperd glas)
Voor bewaring van algemene voeding.
Verfrissingscompartiment
(enkel bij bepaalde modellen)
Voor regelmatig gebruikte blikjes,
drinkbaar water en dranken.
11
12
13
14
Voor bewaring van gekoelde
voedingsmiddelen, melk,
jus, bierflesjes, enz.
Groentenbak
Vruchtenbak
Magic Cool Zone (enkel bij
bepaalde modellen)
Vriesbak
Voor langdurige bewaring van
ge- droogde vleesof viswaren.
Deurcompartiment (2–sterrencompartiment) Voor kortstondige
bewaring van voeding en roomijs.
Deurcompartiment
Voor bewaring van ingevroren
voe dingswaren.
Diepvries-legplanken
(getemperd glas) Voor bewaring
van ingevroren voedingswaren
zoals vlees, vis, roomijs.
NEDERLANDS
97
MODELLEN ZONDER VERDEELEENHEID
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
8
7
1 Ijsblokjesbakje
2 Xpress Can Chiller
3
4
5
6
(snelkoelcompartment)
Voor bewaring van dranken.
Multi Plus Zone
Voor bewaring van algemene medicijnen of cosmeticaproducten. Dit toestel
is niet geschikt voor bewaring van
pro ducten zoals medische stalen
en mon sters dewelke een specifiek
tempera- tuurbereik vereisen.
Eierbakje
Gebruik dit bakje niet voor
bewaring van ijsblokjes en plaats
het niet in het vriesvak.
Koelkast-legplanken (getemperd glas)
Voor bewaring van algemene voeding.
Verfrissingszak Voor bewaring
7
8
9
10
11
12
van gekoelde voedingsmiddelen,
melk, jus, bierflesjes, enz.
Groentenbak
Vruchtenbak
Vriesbak
Voor langdurige bewaring van
gedroogde vlees- of viswaren.
Deurcompartiment (2–
sterrencompartiment) Voor kortstondige
bewaring van voeding en roomijs.
Deurcompartiment Voor bewaring
van ingevroren voedingswaren.
Diepvries-legplanken
(getemperd glas) Voor bewaring
van ingevroren voedingswaren
zoals vlees, vis, roomijs.
98
www.electrolux.com
BEDIENINGSPANEEL
MODELLEN MET VERDEELEENHEID
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Selectietoets voor verdeling van ijs-
1
blokjes
Selectietoets voor temperatuur van het
vriescompartiment.
2
en vergrendeling van de
ijsmaker
.
5 Selectietoets voor verdeling van water
6
Selectietoets voor temperatuur van het
koelkastcompartiment.
3
Druk op deze toets om te verhinderen
dat instellingen ongewild worden
gewijzigd.Om deze toets te
ontgrendelen, druk ze langer dan 3
seconden in. Het display wordt
uitgeschakeld.
Indicators (A-H)
LIGHT/FILTER-toets:
1. Toets voor het inschakelen van
verdeeleenheidverlichting.
2. Toets voor vervanging of reset
van filter. Na het vervangen van
de filter of om te resetten, druk
deze toets langer dan 3 seconden in.
Beschrijving
Vriezertemperatuur-indicator
A.
B.
Alarmweergave (geen geluid)
Klanten kunnen geïnformeerd worden
m.b.t. de temperatuurstatus wanneer
deze, omwille van ongevallen (bijv.
stroomstoringen), stijgt
1. Het alarmpictogram knippert en
geeft de hoogste binnentemperatuur weer
2. Het alarm stopt wanneer de
toets wordt ingedrukt en de display
toont de controletemperatuur
C.
Vergrendeling
.
NEDERLANDS
Indicators (A-H)
99
Beschrijving
Koelkasttemperatuur-indicator
D.
Indicator voor vergrendeling van
ijsmaker
E.
Indicator voor ijsblokjesverdeeleenheid
F.
Indicator voor waterverdeeleenheid
G.
Vervanging van filter Zes maanden na
de eerste ingebruikname zal het pictogram beginnen te knip- peren.
H.
MODELLEN ZONDER VERDEELEENHEID
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Selectietoets voor temperatuur van het
vriescompartiment
2
Selectietoets voor temperatuur van het
koelkastcompartiment
Indicators (A-E)
A.
Vergrendelknop
4 Druk op deze toets om te verhinderen dat instellingen ongewild
worden gewij- zigd.
5 Om deze toets te ontgrendelen, druk
ze langer dan 3 seconden in.
Beschrijving
Vriezertemperatuur-indicator
B.
“Super “indicator voor vriezer
C.
Vergrendeling
D.
“Super” indicator voor koelkast
E.
Koelkasttemperatuur-indicator
100
www.electrolux.com
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
INSTALLATIE VAN DE WATERLEIDINGEN
1. Voor modellen met een automatische ijsmaker
–– Om de automatische ijsmaker te
gebruiken, moet de waterdruk
2,0~12,5 kgf/cm2 zijn.
–– Controleer de waterdruk van uw
waterkraan. Wanneer een kom van
180cc binnen 10 seconden gevuld
is, dan is de druk voldoende hoog.
–– Indien de waterdruk niet hoog genoeg is om de automatische ijsmaker te gebruiken, neem contact
met een plaatselijke loodgieter
om een extra waterdrukpomp te
plaatsen.
2. Zorg er bij de installatie van de
water- leidingen voor dat ze niet in
de buurt van warme oppervlakken
liggen.
3. De waterfilter “filtert” het water enkel.
Hij verwijdert geen bacteriën of
microben.
4. De levensduur van de filter is afhankelijk van het gebruik. We bevelen
aan om de filter elke 6 maanden
te vervangen. Wanneer u de filter
bevestigt, plaats deze dan op een
makkelijk toegankelijke manier (om
te verwijderen en te vervangen).
NB: 6 maanden na het eerste
opgenomen vermogen knippert
het icoon. Druk 3 seconden op
de lichtknop nadat u de waterfilter
hebt vervangen. Daardoor stopt
het icoon met knipperen.
5. Na installatie van de koelkast en
het waterleidingsysteem, selecteer
WATER op uw bedieningspaneel en
druk er gedurende 2-3 minuten op
om water in het reservoir te brengen
en water te verdelen.
NEDERLANDS
101
DAGELIJKS GEBRUIK
TEMPERATUURREGELING
Wanneer het apparaat voor het eerst
ingeschakeld wordt, is de temperatuurmodus ingesteld op Middle (Gemiddeld).
MODEL ZONDER VERDEELEENHEID
Vriezercompartiment
MODEL MET VERDEELEENHEID
Vriezercompartiment
Om de temperatuur in te stellen, druk op
de
-toets tot de gewenste temperatuur verschijnt.
Om de snelvriesfunctie in te schakelen,
houd de
-toets ingedrukt tot de
Om de temperatuur in te stellen, druk op
de
-toets tot de gewenste
temperatuur verschijnt.
Om de snelvriesfunctie in te schakelen,
houd de
-toets ingedrukt tot
de Super LED gaat branden. Om deze
functie uit te schakelen, druk de toets
nogmaals in.
Koelkastcompartiment
Super LED gaat branden. Om deze
functie uit te schakelen, druk de toets
nogmaals in.
Koelkastcompartiment
Om de temperatuur in te stellen, druk op
de
-toets tot de gewenste temperatuur verschijnt. Om de snelvriesfunctie
in te schakelen, houd de
-toets in-
gedrukt tot de Super LED gaat branden.
Om deze functie uit te schakelen, druk
de toets nogmaals in.
Conversiefunctie van de
tempe- ratuurindicator (Fahrenheit-Cel- cius)
De standaardinstelling is Celsius.
Druk op de vergrendelingstoets
om de vergrendelingsmodus
te openen. In deze modus drukt u
gedurende 10 seconden tegelijk
op de
en WATER-toetsen
om de temperatuurschaal te
wijzigen.
Om de temperatuur in te stellen, druk op
de
-toets tot de gewenste
temperatuur verschijnt.
Om de snelkoelfunctie in te schakelen,
houd de
-toets ingedrukt tot
de Super LED gaat branden. Om deze
functie uit te schakelen, druk de toets
nogmaals in.
LET OP!
Voedingswaren in de koelkast
kunnen bevriezen indien de
omgevingstemperatuur van de
koelkast lager is dan 5°C.
HOGE TEMPERATUURMODUS
MODEL MET VERDEELEENHEID
Een toename van de temperatuur in de
vriezer- of koelkastcompartiment wordt
aangegeven door:
• een knipperend alarmpictogram
(geen geluid)
• het elektronische systeem toont de
hoogst bereikte temperatuur in de
compartimenten
102
www.electrolux.com
Hoewel de normale werking
van het apparaat hersteld is
en de binnentemperatuur een
normale temperatuur bereikt, zal
het alarmpictogram
blijven
knipperen en de displayindicator
de hoogst bereikte temperatuur
weergegeven.
Wanneer u op de vergrendelingstoets
drukt, wordt de
alarmmodus uitgeschakeld en
het alarmpictogram
verdwijnt.
Het display toont de aangepaste
temperatuurwaarde.
MODEL ZONDER VERDEELEENHEID
Een toename van de temperatuur in de
vriezer- of koelkastcompartiment wordt
aangegeven door:
• het knipperen van de display van een
vriezer- en/of koelkastcompartiment
• het elektronische systeem toont de
hoogst bereikte temperatuur in de
com partimenten
Hoewel de normale werking van
het apparaat hersteld is en de
bin- nentemperatuur een normale
tem- peratuur bereikt, zal het
alarmpic- togram blijven knipperen en de dis- playindicator
de hoogst bereikte temperatuur
weergegeven.
Wanneer u op de vergrendelingstoets
, drukt, wordt de
hoge temperatuurmodus
uitgeschakeld en de aangepaste
temperatuur- waarde weergegeven.
“OFF” (UIT)-FUNCTIES
• Interieurverlichting van het apparaat
wordt uitgeschakeld wanneer de deur
langer dan 10 minuten geopend is
• Display Uit-functie:
–– 5 minuten nadat een toets of
deuren gesloten zijn, worden alle
LED-lampjes uitgeschakeld, m.u.v.
de WATER, ICE en
-pictogrammen
–– Na deze LED uit-modus wordt de
nor- male displaymodus van het
apparaat hersteld wanneer u een
toets indrukt of de deur opent.
• Systeem Uit-functie (Uitschakelen):
–– u kunt het apparaat uitschakelen
zon- der het los te koppelen van
het stroomnet, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie gaat.
–– door tegelijk de toetsen
en
gedurende 5 seconden in te drukken,
wordt het apparaat uitgeschakeld
–– tijdens deze “OFF”-modus geven
de displays van de vriezer en de
koelkast “ — — “ weer. Overige LED-lampjes worden uitgeschakeld en de gehele werking
van uw apparaat stopt.
–– op een gelijkaardige manier, houdt
u tegelijk de toetsen
en
ingedrukt gedurende 5 seconden om de “OFF”functie uit te schakelen
ALARM DEUR OPEN
Als de deur ongeveer 1 minuut wordt
opengelaten, klinkt er een geluidsalarm.
Dit alarm zal na 5 minuten stoppen.
Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uit- geschakeld.
NEDERLANDS
103
OPTIES
MAGIC COOL ZONE
Wanneer u het apparaat voor de eerste
maal op het stroomnet aansluit, is het
FRESH-LED-lampje ingeschakeld.
Om de instellingen stapsgewijs te wijzigen, gebruik de SELECT-toets.
Stap
Display
Doeltemperatuur
1.
FRESH
+5°C tot +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C tot +4°C.
3.
FISH
–1°C tot +0°C.
4.
MEAT
–3°C tot –2°C.
VERDEELEENHEID
Selecteer de WATER of ICE-toets en
duw zachtjes met uw kopje tegen de
hendel, na 2 seconden:
• Indien u op de WATER-toets drukte,
zal het -pictogram oplichten
LET OP!
Gebruik geen dunne breekbare
kopjes of kristallen glazen om ijsblokjes te verzamelen.
LET OP!
Indien het ijs verkleurd is, gebruik
de verdeeleenheid niet langer
en neem contact met een onderhoudstechnicus.
Gebruik enkel ijs uit dit apparaat.
AUTOMATISCHE IJSMAKER
• Indien u op de ICE-toets drukte, zal
het
-pictogram oplichten.
Wanneer u het ijsblokjessysteem reinigt
of wanneer u het voor lange tijd niet
gebruikt, verwijder de ijsblokjes uit de
bewaarbak en vergrendel de ijsmaker
door gedurende 3 seconden op de toets
ICE te drukken. De
zal oplichten.
• Dagelijks worden er 14-15 maal 10
ijs- blokjes tegelijk aangemaakt. Wanneer de bewaarbak vol is, worden er
geen ijsblokjes meer aangemaakt.
• Het is normaal dat de ijsmaker kloppende geluiden maakt wanneer de
ijsblokjes in de bewaarbak vallen.
• Om slechte geuren te vermijden,
reinig de ijsbewaarbak regelmatig.
• Indien de hoeveelheid ijs in de bewaarbak niet voldoende is, mag het
ijs niet verdeeld worden. Wacht een
dag om meer ijs te maken.
• Indien het ijs moelijk verdeeld wordt,
zorg ervoor dat de uitgang van de
ver- deeleenheid niet geblokkeerd is.
• Indien de ijsblokjes geblokkeerd zijn
en niet worden verdeeld, verwijder
dan de bewaarbak en scheid de
ijsblokjes die mogelijk aan mekaar
vastgevroren zijn.
104
www.electrolux.com
LET OP!
Indien de hoeveelheid water die
naar de ijsmaker gevoerd wordt,
aangepast moet worden, neem
contact met een onderhoudstechnicus.
LET OP!
In geval van stroomstoringen
kun- nen ijsblokjes smelten en
smeltwa- ter de vloer nat maken.
Indien u verwacht dat zulke situatie meerde- re uren zal duren,
verwijder de be- waarbak en verwijder de ijsblokjes alvorens deze
terug te plaatsen.
HANDIGE HINTS EN TIPS
TIPS VOOR HET BEWAREN
VAN VOEDINGSWAREN
• Was etenswaren voordat deze bewaard
worden.
• Verdeel en scheid etenswaren in kleinere
stukken.
• Plaats waterige etenswaren of
levensmiddelen die veel vocht bevatten
aan de voorkant van schappen (dicht
bij de deur). Als ze te dicht bij de koude
luchtinlaat neergezet zijn, kunnen ze
bevriezen.
• Om het energieverbruik te reduceren
en om de koelresultaten te verbeteren,
moeten warme of hete levensmiddelen
genoeg afgekoeld zijn vóórdat deze
bewaard worden.
• Pas op met het bewaren van tropisch
fruit, zoals bananen, ananas en tomaten,
omdat zij gemakkelijk bij een lagere
temperatuur kunnen bederven.
• Laat zoveel mogelijk ruimte tussen de
levensmiddelen.
• Als er te weinig ruimte tussen gelaten
wordt of het ligt te dicht tegen elkaar
aan, dan wordt de koude luchtcirculatie
gehinderd, waardoor het slecht gekoeld
wordt.
• Vergeet nooit om levensmiddelen te
bedekken of in te pakken, zodat de geur
zich niet kan verspreiden.
• Bewaar geen groenten bij de
koelinstallatie omdat deze kunnen
bevriezen.
• Een karton met eieren kan overal naar
gewenst in de koelkast worden geplaatst.
NORMALE GELUIDEN
TIJDENS HET GEBRUIK
• De volgende geluiden zijn normaal tijdens
het gebruik:
• Er kan een vaag gorgelend en borrelend
geluid uit de koelspiralen te horen zijn
wanneer er koelvloeistof doorheen
gepompt wordt.
• Een gonzend en pulserende geluid van
de compressor als er koelmiddel
doorheen gepompt wordt.
• Een plotseling kraakgeluid van binnenuit
het apparaat dat veroorzaakt wordt door
thermische uitzetting (Een natuurlijk en
ongevaarlijk fysisch verschijnsel).
• Een vaag klikgeluid van de
temperatuurregelaar wanneer de
compressor aan- en uitgeschakeld wordt.
TIPS VOOR
ENERGIEBESPARING
• De deur niet regelmatig openen of
langer open laten staan dan absoluut
noodzakelijk is.
TIPS VOOR HET KOELEN VAN
VERSE LEVENSMIDDELEN
• Bewaar geen warme levensmiddelen of
dampende vloeistoffen in de koelkast.
• Bedek of pak levensmiddelen in, met
name wanneer deze een sterke geur
hebben.
• Plaats levensmiddelen dusdanig dat de
lucht er vrij omheen kan circuleren.
KOELTIPS
Nuttige tips:
• Vlees (alle typen): plaats in een geschikte
verpakking en plaats deze op de glazen
plaat boven de groentelade. Bewaar vlees
maximaal 1-2 dagen.
• Gekookt voedsel, koude gerechten:
afdekken en op ieder willekeurig schap
plaatsen.
• Groenten en fruit: grondig reinigen en in
een speciale lade plaatsen. Bananen,
aardappelen, uien en knoflook mogen niet
in de koelkast bewaard worden als deze
niet verpakt zijn.
• Boter en kaas: plaats in een speciale
luchtdichte container of wikkel in
aluminiumfolie of een polyethyleenzakje,
om zo weinig mogelijk aan de lucht bloot
te stellen.
• Flessen: met een dop afsluiten en op het
onderste schap in de deur plaatsen, of
(indien beschikbaar) op het flessenrek.
NEDERLANDS
105
ONDERHOUD EN REINIGING
REINIGEN VAN DE INTERNE
ONDERDELEN
3. Vriezer- en koelkastzakken
Houd vast aan beide zijden en trek
naar omhoog.
Gebruik een doek met water en een
milde (neutrale) detergent om de koelkast aan de binnenkant te reinigen.
1. Waterbakje van de verdeeleenheid
Verwijder het rooster en reinig regelmatig het wateropvangbakje (geen
au- tomatische afvoer).
4. Vriezer- en koelkastlegplanken
Open de deur volledig en trek dan
de legplanken naar buiten.
2. Bewaarbak voor ijsblokjes
–– Verwijderen: trek het bakje naar
vo- ren om het te verwijderen.
–– Vervangen: zorg ervoor dat het
bakje in de zijsleuven schuift tot
het einde. Indien het bakje moeilijk
geheel in te duwen is, draai dan
aan de spoel in het bakje of draai
het mechanisme een kwartdraai
en probeer opnieuw.
–– Bewaar ijsblokjes niet te lang.
5. Groenten- en fruitbak
Trek naar buiten en til een beetje op
om te verwijderen.
REINIGING VAN DE DEURDICHTING
Gebruik een doek met een milde (neutrale) detergent.
106
www.electrolux.com
REINIGEN VAN DE ACHTERZIJDE VAN HET APPARAAT
(MACHINEKAMER)
x2
Verwijder stof op een rooster met een
stof- zuiger ten minste eenmaal per jaar.
3. Koppel de LED van de LED-plaat los
en vervang de LED.
VERVANGEN VAN DE LEDBINNENVERLICHTING
LET OP!
De LED-verlichting mag uitsluitend door een onderhoudstechnicus of gelijkaardig bevoegd
persoon wor- den vervangen.
LET OP!
Zorg ervoor dat het apparaat
eerst losgekoppeld is van het
stroomnet!
Vervangen van de LED-verlichting
van vriezer en koelkast
1. Scheid de achterzijde en de cover
van de LED-verlichting d.m.v. een
schroe- vendraaier.
2. Verwijder de cover van de LEDverlich- ting en draai de 2 schroeven
van de LED-plaat los.
De montage gebeurt in de omgekeerde volgorde.
NEDERLANDS
107
PROBLEMEN OPLOSSEN
Controleer volgende tips voor
pro- bleemoplossing alvorens de
servicedienst te bellen!
Storing
Controlepunt
Oplossing
Het wordt nooit
koud aan de binnenkant. Onvoldoende vriesen
koeltemperaturen.
• Is het apparaat
aangesloten op het
stroomnet?
• Staat de temperatuur
ingesteld op LOW?
• Staat het apparaat in
direct zonlicht of staat
er een verwarmingstoestel naast?
• Is de ruimte tussen
de achterzijde van het
apparaat en de muur
te klein?
• Sluit het apparaat aan op
het stroomnet.
• Stel de temperatuur in op
MIDDLE of HIGH.
• Verplaats het apparaat
naar een plaats waar geen
direct zonlicht is, zonder
verwarmingstoestellen in
de nabijheid.
• Zorg voor voldoende ruimte
(meer dan 10 cm) tussen
de achterzijde van het apparaat en de muur.
Voedingswaren
in het apparaat
bevriezen.
• Staat de temperatuur ingesteld op
STRONG?
• Is de omgevingstempe- ratuur te laag?
• Gaat het om voedingswaren met veel
vocht die zich dicht bij
de koudeluchtopening
bevinden?
• Stel de temperatuur in op
MIDDLE of LOW.
• Voedingswaren kunnen
bevriezen indien de omgevingstemperatuur lager
is dan 5°C. Plaats het
apparaat ergens waar het
meer dan 5°C is.
• Plaats voedingswaren met
veel vocht op de legplanken dichtbij de deuren.
Vreemd geluid
vanuit het apparaat.
• Is de vloer onder het
apparaat waterpas?
• Is de ruimte tussen
de achterzijde van het
apparaat en de muur
te klein?
• Komen er bepaalde
ob- jecten of andere
zaken in contact met
het ap- paraat?
• Verplaats het apparaat
naar een vlakke en gelijke
vloer.
• Houd voldoende ruimte.
• Verwijder enige objecten
die het apparaat raken.
Vreemde geluiden:
kraken, klikken,
stromend water,
zoemen of brommen.
Het is normaal (indien het
apparaat niet waterpas staat,
kan het geluid luider zijn).
108
www.electrolux.com
Problem
Possible cause
Solution
Geur of slechte
geuren aan de binnenkant.
• Zijn de voedingswaren
onafgedekt of oningepakt opgeslagen?
• Zijn de legplanken en
opbergruimten bedekt
met etensresten?
• Zijn de voedingswaren
te lang bewaard?
• Zorg ervoor dat voedingswaren steeds afgedekt en
ingepakt zijn.
• Reinig de interne delen
van het apparaat regelmatig. Eens geuren in deze
onderdelen terechtkomen,
zijn ze zeer moeilijk te
verwijderen.
• Bewaar voedingswaren
niet te lang.
• Het apparaat is geen perfect, noch een permanent
voedingsbewaarmiddel.
Deur gaat niet makkelijk open.
• Werd de deur gesloten
en onmiddellijk weer
geopend?
• In dit geval wacht een
minuut, dan zal ze weer
makkelijk openen.
Vorst en dauw in
het apparaat en op
het oppervlak van
de kast.
• Stond de deur te lang
open?
• Werden er voedingswaren met veel vocht
onafgedekt en oningepakt bewaard?
• Is de temperatuur en/
of vochtigheidsgraad
rondom het apparaat
te hoog?
• Laat de deur niet te lang
open staan.
• Zorg ervoor dat voedingswaren steeds afgedekt en
ingepakt zijn.
• Plaats het apparaat op een
drogere en koelere plaats.
Voorzijde en zijkant
van het apparaat
voelt warm of heet
aan.
Dat is normaal.
OMGEVINGSTEMPERATUUR
Dit apparaat is ontworpen om gebruikt te
worden in omgevingstemperaturen zoals
aangeduid op het classificatielabel.
Klimaatcategorie
Omgevingstemperatuur (van...tot...)
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST*
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
De binnentemperatuur wordt mo
gelijk beïnvloed door factoren
zoals de locatie van het apparaat, omgevingstemperatuur of
frequentie van het openen van
de deur.
ACCESSOIRES
• Filterdoos
• Watertoevoerkit
• Gebruiksaanwijzing
NEDERLANDS
109
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met het sym-
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het
afval van elektrische en elektronische
apparaten.
bool
niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op
met de gemeente.
110
www.electrolux.com
CONTENTS
SAFETY INFORMATION....................................................................................... 111
SAFETY INSTRUCTIONS.....................................................................................112
PRODUCT DESCRIPTION....................................................................................114
CONTROL PANEL.................................................................................................116
BEFORE FIRST USE.............................................................................................118
DAILY USE.............................................................................................................119
OPTIONS…...........................................................................................................121
HELPFUL HINTS AND TIPS..................................................................................122
CARE AND CLEANING.........................................................................................123
WHAT TO DO IF....................................................................................................125
ENVIRONMENTAL CONCERNS...........................................................................127
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings
with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has
been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time. Welcome to Electrolux.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information.
General information and tips
Environmental information.
Subject to change without notice.
ENGLISH
111
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect
installation and use causes injuries and damages. Always keep the
instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
• This appliance may be used by children between 3 and 8 years of
age and persons with very exyensive and cmplex disabilities, if they
have been properly instructed.
• Children of less than 3 years of age should be kept away from the
appliance unless continuously supervised.
• Do not let children play with the appliance.
• Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the
appliance without supervision.
• Keep al packaging away from children and dispose of it appropriately.
General Safety
• This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as:
––Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments
––By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other
residential type environments
• WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or
in the built-in structure, clear of obstruction.
• WARNING: Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those recommended by
the manufacturer.
• WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
• WARNING: Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
• Do not use water spray and steam to clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral
detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads,
solvents or metal objects.
112
www.electrolux.com
• Do not store explosive substances such as aerosol cans with a
flammable propellant in this appliance.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
• If the appliance is equipped with an Ice maker or a water dispenser,
fill them with potable water only.
• If the appliance requires a water connection, connect it to potable
water supply only.
• The inlet water pressure (minimum and maximum)must be between
1 bar (0,1 MPa) and 10 bar (1 MPa)
2 SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
ARNING!
W
Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Do not use the appliance before
installing it in the built-in structure.
• Follow the installation instructions
supplied with the appliance.
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• At first installation or after reversing
the door wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the
power supply. This is to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Before carrying out any operations
on the appliance (e.g. reversing the
door), remove the plug from the
power socket.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, ovens or hobs.
• Do not expose the appliance to the
rain.
• Do not install the appliance where
there is direct sunlight.
• Do not install this appliance in area
sthat are too humid or too cold.
• When you move the appliance, lift it
by the front edge to avoid scratching
the floor.
• The appliance contains a bag of
desiccant. This is not a toy. This is not
food. Please dispose of itimmediately.
2.2 Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electric
shock.
WARNING!
When positioning the
appliance, ensure the supply
cord is not trapped or
damaged.
WARNING!
Do not use multi-plug
adapters and extension
cables.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Make sure not to cause damage to
the electrical components (e.g. mains
plug, mains cable, compressor).
ENGLISH
Contact the Authorised Service
Centre or an electrician to change the
electrical components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns, electric
shock or fire.
The appliance contains flammable
gas, isobutane (R600a), a
natural gas with a high level of
environmental compatibility. Be
careful not to cause damage to
the refrigerant circuit containing
isobutane.
• Do not change the specification of
this appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by
the manufacturer.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the
plastic parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create
pressure on the drink container.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from
the freezer compartment if your hands
are wet or damp.
• Do not freeze again food that has
been thawed.
• Obey the storage instructions on the
packaging of frozen food.
113
2.4 Internal light
WARNING!
Risk of electric shock.
• The type of lamp used for this
appliance is for household appliances
only. Do not use it for house lighting.
2.5 Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury or damage to
the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the
appliance.
2.6 Service
• To repair the appliance contact an
Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.
2.7 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the
insulation materials of this appliance
are ozone-friendly.
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your
municipal authority for information on
how to discard the appliance
correctly.
• Do not cause damage to the part
ofthe cooling unit that is near the
heatexchanger.
114
www.electrolux.com
PRODUCT DESCRIPTION
DISPENSER MODEL
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
1 Ice Maker and Storage
2 Xpress Can Chiller (quick cooling
3
4
5
6
compartment) For storing beverages.
Multi Plus Zone
For storing general medicines or
cosmetic products. Safekeeping is
not guaranteed for products such as
academic sampling or medicine which
require a specific temperature range.
Egg Case
Do not use this case for storing
ice cubes nor place it in the
freezer compartment.
Refrigerator Shelf (tempered glass)
For storing common foods.
Refreshment Compartment
(selected models only)
For frequently used cans,
drinking water and beverages.
9
8
7 Refreshment Pocket
8
9
10
11
12
13
14
For storing refrigerating foods,
milk, juice, beer bottles etc.
Vegetable Case
Fruit Case
Magic Cool Zone (selected
models only)
Freezer Case
For storing dried meat or fish
for a longer period of time.
Door Storage Compartment (2–
star compartment) For short-term
storage of food and icecream.
Door Storage Compartment
For storing frozen food.
Freezer Shelf (tempered glass)
For storing frozen foods such
as meat, fish, ice-cream.
ENGLISH
115
NON DISPENSER MODEL
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Ice Cube Tray
2 Xpress Can Chiller (quick cooling
compartment)
For storing beverages.
3 Multi Plus Zone
For storing general medicines or
cosmetic products. Safekeeping is
not guaranteed for products such as
academic sampling or medicine which
require a specific temperature range.
4 Egg Case
Do not use this case for storing
ice cubes nor place it in the
freezer compartment.
5 Refrigerator Shelf (tempered glass)
For storing common foods.
8
7
6 Refreshment Pocket
7
8
9
10
11
12
For storing refrigerating foods,
milk, juice, beer bottles etc.
Vegetable Case
Fruit Case
Freezer Case
For storing dried meat or fish
for a longer period of time.
Door Storage Compartment (2–star
compartment) 122 For short-term
storage of food and icecream.
Door Storage Compartment
For storing frozen food.
Freezer Shelf (tempered glass)
For storing frozen foods such
as meat, fish, ice-cream.
116
www.electrolux.com
CONTROL PANEL
DISPENSER MODEL
A
1
6
5
B
H
C
G F
1
D
E
2
4
3
4 Selection button for Ice Dispensing
Selection button for freezer
compartment temperature.
2
and Lock for Ice Maker
.
5 Selection button for Water Dispensing
.
6
Selection button for refrigerator
compartment temperature.
3
Press this button to prevent settings
from being accidently changed. To
release the button, press it for longer
than 3 seconds. The display switches
off.
Indicators (A-H)
LIGHT/FILTER button:
1. Button for switching on a dispenser light.
2. Button for filter exchange or reset.
After exchanging filter or in order
to reset, press this button for 3
seconds.
Description
Freezer temperature indicator
A.
B.
Alarm display (no sound)
Customers can be informed of temperature status when it normally rises
due to
accidents (e.g. blackouts)
1. Alarm icon blinks displaying the
highest inner temperature
2. Alarm stops when button
is
pressed and display shows temperature control value
C.
Lock indicator
ENGLISH
Indicators (A-H)
117
Description
Refrigerator temperature indicator
D.
Lock for Ice Maker indicator
E.
Ice Dispensing indicator
F.
Water Dispensing indicator
G.
Filter Exchange display
After 6 months of the first power input,
the icon will flicker.
H.
NON DISPENSER MODEL
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Selection button for freezer
compartment temperature
2
Selection button for refrigerator
compartment temperature
Indicators (A-E)
A.
B.
appliance and in the energy label.
Lock button Press this button to
prevent settings from being
accidently changed. To release the
button, press it for longer than 3
seconds. For further technical
information please refer to the rating
plate on the internal leftside of the
Description
Freezer temperature indicator
“Super “indicator for freezer
C.
Lock indicator
D.
“Super” indicator for refrigerator
E.
Refrigerator temperature indicator
118
www.electrolux.com
BEFORE FIRST USE
INSTALLING WATER LINE
1. For models with Automatic Ice
Maker
–– The water pressure should be
2.0~12.5 kgf/cm2 or more to run
the Automatic Ice Maker.
–– Check your tap water pressure.
If a cup of 180 cc is full within 10
seconds, the pressure is appropriate.
–– If the water pressure is not high
enough to run the Automatic Ice
Maker, call the local plumber to
get an additional water pressure
pump.
2. When installing the water tubes,
ensure they are not close to any hot
surfaces.
3. The water filter only “filters” water. It
does not eliminate any bacteria or
microbes.
4. The filter life depends on the
amount of use. We recommend
you replace the filter at least once
every 6 months. When attaching the
filter, place it for an easy access (to
remove and replace) .
Note: After 6 months of first
power input, icon is flickering. To
eliminate the icon flickering, press
the light button for 3 seconds
after exchanging the water filter.
5. After installing refrigerator and water
line system, select WATER on your
control panel and press it for 2–3
minutes to supply water into the
water tank and dispense water.
ENGLISH
119
DAILY USE
TEMPERATURE CONTROL
When the appliance is plugged in for a
first time, the temperature mode is set
to Middle.
DISPENSER MODEL
Freezer Compartment
For temperature setting push
button,
until desired value displays.
For Faster Freezing function hold
button until super LED turns on. To stop
this function, just push the button again.
Refrigerator Compartment
For temperature setting push
button until desired temperature displays.
For Faster Freezing function hold
button until super LED
turns on. To stop this function, just push
the button again.
Refrigerator Compartment
For temperature setting push
button until desired
temperature displays.
For Faster Cooling function hold
button until super LED
turns on. To stop this function, just push
the button again.
CAUTION!
Food in refrigerator can be frozen
if the ambient temperature of the
refrigerator is below 5° C.
For temperature setting push
button,
until desired value displays.
For Faster Cooling function hold
button until super LED turns on. To stop
this function, just push the button again.
Temperature indicator convert
function (Fahrenheit-Celsius)
Default setting is Celsius. Press
lock button
to enter locked
mode. Under the locked mode,
press
and WATER button at
the same time for 10 seconds to
swap temperature scale.
NON DISPENSER MODEL
Freezer Compartment
HIGH TEMPERATURE MODE
DISPENSER MODEL
An increase in temperature in freezer or
refrigerator compartment is indicated by:
• flashing the alarm icon
(buzzer
does not sound)
• electronic system shows the maximum temperature reached inside the
compartments
Even though normal operation of the appliance is restored
and inner temperature reaches
a normal range, alarm icon
still blinks and display indicator
shows the highest temperature
reached.
When you press Lock button
alarm mode is terminated and
alarm icon
goes off. The display shows adjusted temperature
value.
120
www.electrolux.com
NON DISPENSER MODEL
An increase in temperature in freezer or
refrigerator compartment is indicated by:
• flashing of a display of freezer or /
and refrigerator compartment
• electronic system shows the maximum temperature reached inside the
compartments
Even though normal operation
of the appliance is restored and
inner temperature reaches a normal range, the display still flashes
and the highest temperature
reached is indicated.
When you press Lock button
, high temperature mode
is terminated and the display
shows adjusted temperature
value.
“OFF” FUNCTIONS
• Interior lights of the appliance turn off
when the door is open for more than
10 minutes
• Display Off function:
–– 5 minutes after no button is
pressed or no doors are open, all
the display LED lamps switch off
except for WATER, ICE and
icon
–– After the LED off mode, the appliance returns to a normal display
mode when you press any button
or open the door.
• System Off function (Power Off
function):
–– you can stop operating the appliance without unplugging it,
especially during holiday
–– pressing
and
button at the same
time for 5 seconds result in switching off the appliance
–– during the “OFF” mode freezer and
refrigerator temperature displays
“— —“. Other LED lights go off
and the whole operation of your
appliance stops.
–– on the contrary, hold button
and
together for 5 seconds to clear the
“OFF” function
DOOR OPEN ALARM
An acoustic alarm will sound if refrigerator or freezer door is left open for 1 minute. The alarm will stop after 5 minutes.
When normal conditions are restored
(door is closed), the alarm stops.
ENGLISH
121
OPTIONS
MAGIC COOL ZONE
When you plug the appliance for a first
time FRESH LED is ON.
For changing settings step by step use
SELECT button.
Step
Display
Target Temperature
1.
FRESH
+5°C to +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C to +4°C.
3.
FISH
–1°C to +0°C.
4.
MEAT
–3°C to –2°C.
DISPENSER
CAUTION!
Avoid using thin fragile cups or
crystal glasses while collecting
ice cubes.
Select WATER or ICE button and
smoothly push the lever with you cup,
after 2 seconds:
• If you pressed WATER button, icon
will light up
CAUTION!
If the ice is discoloured, stop
using the dispenser and call a
service agent.
Use only ice from this appliance.
AUTOMATIC ICE MAKER
•
• If you pressed ICE button,
light up.
icon will
•
•
•
•
When cleaning the ice cubes case
assembly or you do not use it for a
longer time, remove the ice cubes from
the Ice Storage Case and lock the Ice
Maker by pushing ICE button for 3
seconds.
will light up.
•
About 10 ice cubes are made at
one time, 14–15 times a day. If the
Ice Storage Case is full, ice making
stops.
It is normal for Ice Maker to make
banging sounds when ice cubes are
falling into Ice Storage Case.
To prevent a bad odour or smells,
regularly clean the Ice Cube Storage
Case.
If the amount of ice in the storage
case is not sufficient, the ice may not
be dispensed. Wait a day or so to
make more ice.
If the ice does not dispense easily,
ensure the dispenser outlet is not
blocked.
If ice cubes get stuck and do not dispense, pull out the Ice Storage Case
and separate the ice cubes which
may have stuck together.
122
www.electrolux.com
CAUTION!
If the amount of water which is
supplied to Ice Maker needs adjusting, call for a service agent.
CAUTION!
In case of power failure ice cubes
may melt and flow down to the
floor. If you expect such situation
to last for long hours, pull out the
case and remove the ice cubes
from it, then replace it back.
HELPFUL HINTS AND TIPS
HINTS FOR STORING FOOD
• Wash foods before storing.
• Divide and separate foods into smaller
pieces.
• Place watery foods or foods with much
moisture in front of shelves (close to the
door side). If they are placed close to the
cold air spout, they can be frozen.
• Warm or hot foods should be cooled
down enough before storing to reduce
power consumption and to enhance
refrigeration performance.
• Be careful in storing tropical fruit such
as bananas, pineapples and tomatoes
as they can easily deteriorate in lower
temperature.
• Keep as much space between foods as
possible. If it is too tight or too close, cold
air circulation is hindered, resulting in
poor refrigeration.
• Never forget to cover or wrap foods to
prevent odour of foods.
• Do not store vegetables in the chilled
place as they can become frozen.
• Egg case can be placed on a refrigerator
shelf the way you prefer.
NORMAL OPERATING SOUNDS
The following sounds are normal during
operation:
• A faint gurgling and bubbling sound from
coils sound when refrigerant is pumped.
• A whirring and pulsating sound from the
compressor when refrigerant is pumped.
• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic dilatation
(a natural and not dangerous physical
phenomenon).
• A faint click noise from the temperature
regulator when the compressor switches
on or off.
HINTS FOR ENERGY SAVING
• Do not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary.
HINTS FOR FRESH FOOD
REFRIGERATION
• Do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator.
• Cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour.
• Position food so that air can circulate
freely around it.
HINTS FOR REFRIGERATION
Useful hints:
• Meat (all types): wrap in a suitable
packaging and place it on the glass shelf
above the vegetable drawer.
Store meat for at most 1-2 days.
• Cooked foods, cold dishes: cover and
place on any shelf.
• Fruit and vegetables: clean thoroughly
and place in a special drawer.
Bananas, potatoes, onions and garlic
must not be kept in the refrigerator if not
packed.
• Butter and cheese: place in a special
airtight container or wrap in an aluminium
foil or a polythene bag to exclude as
much air as possible.
• Bottles: close with a cap and place on
the door bottle shelf, or (if available) on
the bottle rack.
ENGLISH
123
CARE AND CLEANING
CLEANING OF THE INTERIOR PARTS
3. Freezer and Refrigerator Pockets
Hold both ends and pull up.
Use cloth with water and mild (neutral)
detergent to clean.
1. Dispenser Water Shelf
Remove the spill grill and clean the
water shelf regularly (the spill shelf is
not self-draining).
4. Freezer and Refrigerator Shelves
Open the door completely, then pull
shelves forward to remove.
2. Ice Cube Storage Case
–– Removing: pull up the case assembly forward to remove.
–– Replacing: fit to the side grooves
and insert to the end. If it is difficult
to fully insert the case, remove it,
rotate the swirl coil in the case or
drive mechanism a quarter turn
and insert again.
–– Do not store ice cubes for too long.
5. Vegetable and Fruit Case
Pull forward and lift up a bit to
remove.
CLEANING OF DOOR PACKAGING
Use cloth with mild (neutral) detergent.
124
www.electrolux.com
CLEANING OF THE BACK OF
THE APPLIANCE (MACHINE
ROOM)
3. Disconnect a harness of the LED
plate and change LED.
Remove dust on a grill with a vacuum
cleaner at least once a year.
An assembly method is the opposite of a disassembling sequence
CHANGING THE INTERIOR
LED LIGHT
CAUTION!
LED light should be replaced only
by a service agent or similarly
qualified person.
CAUTION!
Be sure to unplug the appliance
first!
Freezer and refrigerator LED changing
1. Separate a back side of a LED cover
using a screwdriver.
2. Separate the LED cover and loosen
2 fixing screws for a LED plate.
x2
ENGLISH
125
WHAT TO DO IF…
Please check up the following
troubleshooting tips before you
call for service!
Problem
Possible cause
Solution
It never gets cold
inside.
Freezing and
refrigerating is not
sufficient.
• Is the appliance unplugged?
• Is temperature set to
LOW mode?
• Is the appliance under
a direct sunlight or is
any heat appliance
placed near it?
• Is the space between
the back of the appliance and the wall too
small?
•
•
Foods in the appliance get frozen.
• Is temperature set to
STRONG mode ?
• Is surrounding
temperature too low?
• Is the food with much
moisture stored close
to the cold air spout?
• Set temperature to MIDDLE or LOW mode.
• Foods can be frozen if
ambient temperature is
below 5 °C. Move to a
place where the temperature is over 5 °C.
• Place foods with moisture
on the shelves close to the
doors.
Strange sound from
the appliance.
• Is floor beneath the appliance uneven?
• Is the space between
the back of the appliance and the wall too
small?
• Do any objects or other
stuff touch the appliance?
• Move the appliance to a
level and even floor.
• Keep sufficient space.
• Remove any object away
which touches the appliance.
Strange sounds:
cracking, clicking,
water flowing, humming or buzzing.
Plug in the appliance.
Set temperature mode to
MIDDLE or HIGH.
• Move to a place where
there is no direct sunlight, no heat appliances
around.
• Keep sufficient space
(more than 10 cm)
between the back of the
appliance and the wall.
It is normal (if the appliance
is not leveled, the sound can
be louder).
126
www.electrolux.com
Problem
Possible cause
Solution
Odour or disgusting smell from the
inside.
• Is the food stored uncovered or unwrapped?
• Are the shelves and
pockets stained with
food stuff?
• Is the food stored for
too long?
• Be sure to cover and wrap
the foods.
• Clean the interior parts
• of the appliance regularly.
Once smell gets soaked to
those parts, it is not easy
to remove.
• Do not store foods for too
long.
• The appliance is neither a
perfect nor a permanent
food keeper.
Door do not open
easily.
• Was the door closed
and open again immediately?
• In this case wait for a
minute, then it will open
easily.
Frost and dew
inside the appliance
and on the cabinet
surface.
• Was the door open for
too long?
• Were the foods with
much moisture stored
uncovered or unwrapped?
• Is temperature and/or
humidity around the appliance high?
• Do not leave the door
open for a long time.
• Be sure to cover and wrap
the foods.
• Install the appliance in a
drier and cooler place.
Front and side of
the appliance feels
warm or hot.
It is normal.
AMBIENT TEMPERATURE
This appliance is designed to operate
in ambient temperature specified by its
category marked on the rating plate.
Climate category
Ambient temperature (from... to...)
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Internal temperature may be
affected by factors such as location of the appliance, ambient
temperature or frequency of door
opening.
ACCESSORIES
• Filter Box
• Water Supply Kit
• User Manual
ENGLISH
127
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
.
Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help protect the
environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic
appliances.
Do not dispose appliances marked
with the symbol
with the household
waste. Return the product to your local
recycling facility or contact your municipal office.
128
www.electrolux.com
SISUKORD
OHUTUSTEAVE....................................................................................................129
OHUTUSJUHISED.................................................................................................130
SEADME KIRJELDUS...........................................................................................132
JUHTPANEEL........................................................................................................134
ENNE ESIMEST KASUTAMIST.............................................................................136
IGAPÄEVANE KASUTAMINE................................................................................137
VALIKUD…............................................................................................................139
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID...................................................................................140
PUHASTUS JA HOOLDUS....................................................................................141
MIDA TEHA, KUI....................................................................................................143
JÄÄTMEKÄITLUS..................................................................................................145
SULLE MÕELDES
Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel
on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite Te alati alati kindel olla. Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.electrolux.com/productregistration
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave.
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
129
OHUTUSTEAVE
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend
tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige
kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
Laste ja haavatavate isikute turvalisus
• Lapsed võivad seda seadet kasutada alates 8. eluaastast; vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste
ja teadmisteta isikud võivad seadet kasutada vaid järelevalve all ja
tingimusel, et neid juhendatakse, kuidas seadet turvaliselt kasutada,
ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
• Seda seadet tohivad kasutada 3- kuni 8-aastased lapsed ja raske või
mitme puudega inimesed, kui neid on nõuetekohaselt instrueeritud.
• Alla 3-aastased lapsed tuleks hoida seadmest eemal, kui puudub
pidev järelevalve.
• Ärge lubage lastel seadmega mängida.
• Ilma järelevalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega sellel
hooldustoiminguid teha.
• Hoidke kõik pakkematerjalid laste käeulatusest eemal ja kõrvaldage
need nõuetekohaselt.
Üldine ohutus
• See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või
muudes sarnastes kohtades, näiteks:
––taludes, poodide, kontorite jms juurde kuuluvates personalile
mõeldud köökides;
––hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades klientide käsutuses olevates ruumides.
• HOIATUS. Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka
sisseehitatud seadme puhul.
• HOIATUS. Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks mehhaanilisi
seadmeid või muid kunstlikke vahendeid peale tootja poolt soovitatute.
• HOIATUS. Vältige külmutusagensi süsteemi kahjustamist.
• HOIATUS. Ärge kasutage toiduainete säilitamise osas elektriseadmeid, v.a tootja poolt soovitatud seadmed.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või aurupihustit.
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid ega küürimissvamme, lahusteid ega metallesemeid.
• Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks tuleohtlikku
propellenti sisaldavad aerosoolipurgid.
130
www.electrolux.com
• Kui toitejuhe on kahjustatud, laske see ohutuse tagamiseks välja vahetada tootjal, tootja volitatud hoolduskeskusel või kvalifitseeritud isikul.
• Kui seade on varustatud jäävalmistaja või veedosaatoriga, täitke
neid ainult joogiveega.
• Kui seade vajab veeühendust, ühendage see ainult joogiveevarustusega.
• Sisselaske veesurve (minimaalne ja maksimaalne) peab olema
vahemikus 1 baar (0,1 MPa) kuni 10 baari (1 MPa).
2 OHUTUSEESKIRJAD
2.1 Paigaldus
OIATUS!
H
Seda seadet tohib paigaldada ainult
kvalifitseeritud teenusepakkuja.
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Ärge paigaldage ega kasutage
kahjustatud seadet.
• Ärge kasutage seda masinat enne,
kui see on paigaldatud sisseehitatud
struktuuri.
• Järgige seadmega kaasnenud
paigaldusjuhiseid.
• Seadme teisaldamisel olge äärmiselt
ettevaatlik, kuna see on raske. Kandke
alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.
• Veenduge, et seadme ümber on
tagatud vaba õhuringlus.
• Esimesel paigaldamisel või pärast
uksepoolsuse vahetamist oodake
vähemalt 4 tundi, enne kui seadme
toitevõrku ühendate. See on vajalik
selleks, et õli saaks kompressorisse
tagasi voolata.
• Enne mis tahes toimingute
tegemist seadmel (nt uksepoolsuse
vahetamine), eemaldage pistik
pistikupesast.
• Ärge paigaldage seadet radiaatorite,
pliitide, ahjude või pliidiplaatide lähedale.
• Ärge jätke seadet vihma kätte.
• Ärge paigaldage seadet otsese
päikesevalguse kätte.
• Ärge paigaldage seda seadet
kohtadesse, kus on liiga niiske või
liiga kuum.
• Seadme teisaldamisel tõstke seda
eesmisest servast, et vältida põranda
kriimustamist.
• Seade sisaldab kuivatusainetega
kotti. See ei ole mänguasi. See ei ole
toit. Palun kõrvaldage see kohe.
2.2 Ühendamine elektrivõrku
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
HOIATUS!
Seadme paigutamisel veenduge,
et toitejuhe ei ole kinni jäänud
ega kahjustatud.
HOIATUS!
Ärge kasutage mitme pistiku
jaoks mõeldud adaptereid ega
pikendusjuhtmeid.
• Seade peab olema maandatud.
• Veenduge, et andmesildil toodud
parameetrid langevad kokku kohaliku
vooluvõrgu parameetritega.
• Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektrilöögikindlat
pistikupesa.
• Hoiduge kahjustamast elektrilisi
komponente (nt pistikupesa,
toitejuhet, kompressorit).
Pöörduge volitatud hoolduskeskusse
või kvalifitseeritud elektriku poole, kui
peate elektrilisi komponente vahetama.
• Toitekaabel peab jääma toitepistiku
tasandist madalamale.
• Ühendage toitepistik pistikupessa
alles siis, kui paigaldamine on lõpule
viidud. Veenduge, et pärast seadme
paigaldamist on tagatud juurdepääs
toitepistikule.
• Ärge tõmmake toitejuhet, kui lahutate
seadme toitevõrgust. Tõmmake alati
toitepistikust.
EESTI
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastus-, põletus-, elektrilöögivõi tulekahjuoht.
Seade sisaldab tuleohtlikku
gaasi isobutaani (R600a),
maagaasi, mis vastab täielikult
keskkonnanõuetele. Hoiduge
kahjustamast külmutusagensi
süsteemi, mis sisaldab isobutaani.
• Ärge muutke selle seadme tehnilisi
omadusi.
• Ärge pange külmikusse
elektriseadmeid (nt jäätisemasinaid),
kui seadme tootja pole kinnitanud
selle toimingu lubatavust.
• Kui külmutusagensi süsteem saab
kahjustada, siis veenduge, et
ruumis pole lahtist leeki ega muid
süüteallikaid. Õhutage ruum korralikult.
• Vältige kuumade plastikesemete
kokkupuudet seadmega.
• Ärge pange sügavkülmikusse
karastusjooke. See viib vedelikku
sisaldava anuma surve alla.
• Ärge hoidke seadmes
plahvatusohtlikke gaase ja vedelikke.
• Ärge pange seadme lähedale
esemeid, mis on märgunud
kergsüttivatest vedelikest.
• Ärge puudutage kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
• Ärge eemaldage
sügavkülmikusektsioonist esemeid
ega puudutage neid, kui teie käed on
märjad või niisked.
• Ärge külmutage uuesti toitu, mida on
sulatatud.
• Järgige külmutatud toidu pakendil
toodud säilitamisjuhiseid.
2.4 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht.
• Selles seadmes tuleb kasutada ainult
kodumasinate jaoks ette nähtud
lambipirni. Ärge kasutage seda
ruumide valgustamiseks.
131
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastusoht või seadme
kahjustamise oht.
• Enne seadme hooldamist
deaktiveerige see ning lahutage
toitepistik pistikupesast.
• Selle seadme jahutusagregaat
sisaldab süsivesinikke. Seadet
tohib hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud teenusepakkuja.
• Kontrollige regulaarselt seadme
äravoolu, vajaduse korral puhastage
seda. Kui äravool on blokeeritud,
koguneb sulavesi seadme põhjale.
2.6 Remont
• Seadme remontimiseks pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Kõrvaldamine
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
• Lahutage seade toitevõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
• Eemaldage uks, et lapsed ja
lemmikloomad ei saaks seadme sisse
pugeda.
• Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
• Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme kõrvaldamise nõuete
ja korra kohta saate teavet kohalikust
omavalitsusest.
• Vältige jahutusagregaadi selle osa
kahjustamist, mis asub soojusvaheti
lähedal,
132
www.electrolux.com
SEADME KIRJELDUS
JAOTURIGA MUDEL
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
9
8
1 Jäävalmistaja ja -hoidla
2 Kiir-purgijahut (kiirjahutussektsioon)
Karastusjookide hoidmiseks.
3 Multi-pluss-tsoon
Tavaliste ravimite ja
kosmeetikatoodete hoidmiseks. Täiesti
nõuetekohaseid säilitustingimusi
ei garanteerita. uurimismaterjalide
või kindlaid temperatuunvahemikke
eeldavate ravimite puhul.
4 Munakarp
Ärge kasutage seda karpi
jääkuubikute hoidmiseks ega
paigutage seda sügavkülmikusse.
5 Külmikuriiul (karastatud klaas)
Tavaliste toiduainete jaoks.
6 Karastusjookide sektsioon
(valitud mudelid)
Sageli kasutatavate purgijookide,
joogivee või karastusjookide
jaoks. water and beverages.
7 Karastusjookide tasku
8
9
10
11
12
13
14
Piima, mahla, õllepudelite jm
külmade toiduainete jaoks.
Köögiviljasahtel
Puuviljasahtel
Magic Cool-tsoon (valitud mudelid)
Sügavkülmikusahtel
Kuivatatud liha või kala
pikaaegseks säilitamiseks.
Ukse sees asuv hoiusektsioon (2
tärniga sektsioon)
Toiduainete ja jäätise
lühiajaliseks hoidmiseks.
Ukse sees asuv hoiusektsioon
Külmutatud toidu hoidmiseks.
Sügavkülmikuriiu (karastatud klaas)
Külmutatud toiduainete, nt liha,
kala, jäätise hoidmiseks.
EESTI
133
JAOTURITA MUDEL
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Jääkuubialus
2 Kiir-purgijahuti (kiirjahutussektsioon)
3
4
5
6
Karastusjookide hoidmiseks.
Multi-pluss-tsoon
Tavaliste ravimite ja
kosmeetikatoodete hoidmiseks. Täiesti
nõuetekohaseid säilitustingimusi
ei garanteerita uurimismaterjalide
või kindlaid temperatuurivahemikke
eeldavate ravimite puhul.
Munakarp
Ärge kasutage seda karpi
jääkuubikute hoidmiseks ega
paigutage seda sügavkülmikusse.
Külmikuriiul (karastatud klaas)
Tavaliste toiduainete jaoks.
Karastusjookide tasku
Piima, mahla, õllepudelite jm
külmade toiduainete jaoks.
8
7
7 Köögiviljasahtel
8 Puuviljasahtel
9 Sügavkülmikusahtel
Kuivatatud liha või kala
pikaaegseks säilitamiseks.
10 Ukse sees asuv hoiusektsioon (2
tärniga sektsioon)
Toiduainete ja jäätise
lühiajaliseks hoidmiseks.
11 Ukse sees asuv hoiusektsioon
Külmutatud toidu hoidmiseks.
12 Sügavkülmikuriiul (karastatud klaas)
Külmutatud toiduainete, nt liha, kala,
jäätise hoidmiseks.
134
www.electrolux.com
JUHTPANEEL
JAOTURIGA MUDEL
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
jäävalmistaja lukustamiseks
1
5 Vee annustamise valikunupp
Sügavkülmiku temperatuuri valikunupp
.
.
6
2
Külmiku temperatuuri valikunupp.
3
Vajutage seda nuppu, et ära hoida
seadete kogemata muutmine. Nupu
vabastamiseks vajutage seda üle 3
sekundi.Ekraan lülitub välja.
4 Valikunupp jää annustamiseks
ja
Indikaatorid (A-H)
VALGUSTUSE/FILTRI nupp:
1. Jaoturi valgustuse sisselülitamisenupp.
2. Nupp filtri vahetamiseks või
lähtestarniseks.
Pärast filtri vahetamist või
lähtestarni seks vajutage seda
nuppu 3 sekundit.
Kirjeldus
Sügavkülmiku temperatuuri indikaator
A.
B.
Häirenäidik (ilma helita)
Kui seadme temperatuur peaks kerkima (nt pärast voolukatkestust), antakse
seilest näidikul märku
1. Häireikoon vilgub, näidates
seadmes olevat kõrgeimat temperatuuri
2. Häire lõpeb, kui vajutate nuppu
ekraanil kuvatakse temperatuurinäit
C.
Lukuindikaator
EESTI
Indikaatorid (A-H)
135
Kirjeldus
Külmiku temperatuuri indikaator
D.
Jäävalmistaja lukustusindikaator
E.
Jää annustamise indikaator
F.
Vee annustamise indikaator
G.
Filtri vahetamise näidik 6 kuu möödumisel esmakordsest sisselülita misest hakkab ikoon vilkuma.
H.
JAOTURITA MUDEL
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Sügavkülmiku temperatuuri valikunupp
2
Külmikusektsiooni temperatuuri
valikunupp
Indikaatorid (A-E)
A.
Lukustusnupp
Vajutage seda nuppu, et ära hoida
seadete kogemata muutmine.
4 Nupu vabastamiseks vajutage seda
üle 3 sekundi.
Kirjeldus
Sügavkülmiku temperatuuri indikaator
B.
Sügavkülmiku “Super”-indikaator
C.
Lukuindikaator
D.
Külmiku “Super”-indikaator
E.
Külmiku temperatuuri indikaator
136
www.electrolux.com
ENNE ESIMEST KASUTAMIST
VEEVOOLIKU PAIGALDAMINE
1. Automaatse jäävalmistajaga
mudelid
–– Automaatse jäävalmistaja kasutamiseks peaks veesurve olema
2,0~12,5 kgf/cm2.
–– Kontrollige oma veekraani veesurvet. Kui 180 cm3 klaas täitub 10
sekundi jooksul, on surve piisav.
–– Kui vee surve ei ole automaatse
jäävalmistaja jaoks piisavalt kõrge,
võtke ühendust torumehega ning
hankige vee survepump
2. Veetorude paigaldamisel veenduge,
et need ei asu kuumade pindade
lähedal.
3. Veefilter ainult filtreerib vett. See ei
eemalda baktereid ega mikroobe.
4. Filtri eluiga sõltub kasutustihedusest.
Soovitame vahetada filtrit vähemalt
kord poole aasta jooksul. Filtrit
kinnitades paigaldage see lihtsa juurdepääsuga kohta (eemaldamiseks
ja vahetamiseks).
Märkus. Pärast 6 kuu möödumist
esimesest toite sisselülitamisest
vilgub ikoon. Ikooni vilkumise
eemalda vajutage pärast veefiltri
vahetamist 3 sekundi jooksul
valgusnupule.
5. Pärast külmiku ja veesüsteemide
paigaldamist valige juhtpaneelilt
WATER ning hoidke seda 2-3 minutit
all, et vesi voolaks veepaaki ning
jaoturisse.
EESTI
137
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
TEMPERATUURINUPPL
Seadme esmakordsel sisselülitamisel
seatakse temperatuuri režiimiks Keskmine.
JAOTURITA MUDEL
Sügavkülmikusektsioon
JAOTURIGA MUDEL
Sügavkülmikusektsioon
Temperatuuri seadistamiseks vajutage
nuppu
, kuni ekraanile ilmub soovitud väärtus.Kiiremaks külmutamiseks
Temperatuuri seadistamiseks vajutage
nuppu
, kuni ekraanile
ilmub soovitud temperatuur.
Kiiremaks külmutamiseks hoidke nuppu
all, kuni süttib LED kirjaga
Super. Funktsiooni peatamiseks vajutage sama nuppu uuesti.
Külmikusektsioon
hoidke nuppu
all, kuni süttib LED
kirjaga Super. Funktsiooni peatamiseks
vajutage sama nuppu uuesti.
Külmikusektsioon
Temperatuuri seadistamiseks vajutage
nuppu
, kuni ekraanile ilmub
soovitud väärtus. Kiiremaks jahutamiseks hoidke nuppu
ball, kuni
süttib LED kirjaga Super. Funktsiooni
peatamiseks vajutage sama nuppu
uuesti.
Temperatuurinäidiku konverteerimisfuntsioon (Fahrenheit- Celsius)
Vaikeseadistuseks on Celsius. Vajutage lukustusrežiimi
sisenemiseks lukunuppu
.
Lukustusrežiimis vajutage temperatuuriskaala vahetamiseks
nuppe
ja WATER samaaegselt 10 sekundit.
Temperatuuri seadistamiseks vajutage
nuppu
, kuni ekraanile
ilmub soovitud temperatuur.
Kiiremaks jahutamiseks hoidke nuppu
all, kuni süttib LED kirjaga
Super. Funktsiooni peatamiseks vajutage sama nuppu uuesti.
ETTEVAATUST
Külmikus olevad toiduained
võivad külmuda, kui külmikut
ümbritsev temperatuur langeb
alla 5°C.
KÕRGEMA TEMPERATUURIREZllM
JAOTURIGA MUDEL
Temperatuuri tõusu külmikus või sügavkülmikus näitab:
• häireikooni vilkumine
(helisignaali
ei teki)
• elektrooniline süsteem näitab
sektsioonide kõrgeimat saavutatud
temperatuuri
Kuigi seadme tavapärane töö
taastatakse ning sisemine temperatuur jõuab tagasi normaal
138
www.electrolux.com
sele tasemele, vilgub häireikoona
edasi ning ekraanil kuvatakse
kõrgeim saavutatud temperatuur.
Lukunupu
vajutamisel
häirerežiim peatatakse ning
häireikoon
kustub. Ekraanile
kuvatakse uuendatud temperatuur.
JAOTURITA MUDEL
Temperatuuri tõusu külmikus või sügavkülmikus näitab:
• vilkumine külmiku/sügavkülmiku sektsiooni ekraanil
• elektrooniline süsteem näitab
sektsioonide kõrgeimat saavutatud
temperatuuri
Kuigi seadme tavapärane töö
taastatak se ning sisemine temperatuur jõuab tagasi normaalsele tasemele, vilgub ekraan
edasi ning kuvatakse kõrgeim
saavutatud temperatuur
Lukunupu
, vajutamisel
peatatakse kõrge temperatuuri
režiim ning ekraanil kuvatakse
uuendatud temperatuur.
“VÄLJA”-FUNKTSIOONID
• Külmiku sisevalgustid lülituvad välja ,
kui uksed on üle 10 minuti lahti olnud
• Ekraani väljalülitusfunktsioon:
–– Kui 5 minuti jooksul pole ühtegi
nuppu vajutatud või seadme
ust avatud, kustuvad kõik LEDnäidikud ekraanil, välja arvatud
WATER, ICE ja
icon
–– Pärast LED-lampide väljalülitumist
taastub seadme tavapärane töö,
kui vajutate mõnda nuppu või
avate ukse.
• Süsteemi väljalülitusfunktsioon (väljalülitusfunktsioon):
–– puhkuse ajaks saate seadme välja
lülitada ilma seda vooluvõrgust
eemaldamata.
––
ja
nupu
samaaegne vajutamine 5 sekundi
jooksul lülitab seadme välja
–– väljalülitatud režiimil näitavad
külmiku ja sügavkülmiku temperatuurinäidikud “ — — “ . Teised
LED-näidikud kustuvad ning
seadme töö peatub.
–– nuppude
ja
koos vajutamine 5
sekundi jooksul lülitab seadme
uuesti sisse
LAHTISE UKSE SIGNAAL
Kui külmiku uks jääb kauemaks kui 1
minutiks lahti, kõlab helisignaal. Signaal
lõpeb 5 minuti pärast. Kui tavalised
tingimused taastatakse (uks suletakse) ,
helisignaal vaikib.
EESTI
139
VALIKUD
MAGIC COOL-TSOON
Seadme esmakordsel sisselülitamisel on
LED-näidik FRESH SEES.
Samm-sammult seadete muutmiseks
kasutage nuppu SELECT.
Samm
Ekraan
Soovitud temperatuur
1.
FRESH
+5°C kuni +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C kuni +4°C.
3.
FISH
–1°C kuni +0°C.
4.
MEAT
–3°C kuni –2°C.
JAOTUR
Valige nupp WATER või ICE ning
vajutage sujuvalt tassiga kangi; pärast 2
sekundit:
• Kui vajutate nuppu WATER, süttib
ikoon
ETTEVAATUST
Hoiduge õrnade tasside või
kristallklaaside kasutamisest
jääkuubikute annustamisel.
ETTEVAATUST
Kui jää on imelikku värvi,
lõpetage jaoturi kasutamine
ning võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kasutage ainuil seilest seadmest
pärit jääd.
• Kui vajutate nuppu ICE, süttib ikoon
Jääkuubikute sahtli puhastamisel või
pikemal mittekasutamisel eemaldage
jääkuubikud jäähoidlasahtlist ning
lukustage jäävalmistaja, vajutades
nuppu ICE 3 sekundit
süttib.
.
AUTOMAATNE JÄÄVALMISTAJA
• Ühekorraga valmistatakse umbes 10
jääkuubikut (14-15 korda päevas). Kui
jäähoidlasahtel saab täis, katkeb jää
valmistamine.
• On normaalne, et jäävalmistajast kostab kolksuvaid helisid, kui jääkuubikud kukuvad jäähoidlasahtlisse.
• Halva lõhna tekkimise ärahoidmiseks
puhastage jäähoidlasahtlit regulaarselt.
• Kui jäähoidlasahtlis oleva jää hulk
ei ole piisav, ei saa jääd annustada.
Oodake päev või rohkem, kuni valmib
rohkem jääd.
• Kui jää hästi välja ei tule, kontrollige,
ega jaoturi otsik pole ummistunud.
• Kui jääkuubikud jäävad kinni ega ei
tule jaoturist välja, tõmmake välja
jäähoidlasahtel ning võtke lahti jääkuubikud, mis võivad olla kokku kleepunud.
140
www.electrolux.com
ETTEVAATUST
Kui jäävalmistajasse mineva vee
kogus vajab reguleerimist, võtke
ühendust teeninduskeskuseg.
ETTEVAATUST
Elektrikatkestuste korral võivad
jääkuubikud sulada ning voolata
põrandale. Kui selline olukord
võib kesta pikemalt, eemaldage
jäähoidlasahtel ning jääkuubikud,
seejärel asetage sahtel tagasi.
HELPFUL HINTS AND TIPS
KASULIKKE NÄPUNÄITEID
SOOVITUSED TOIDU
SÄILITAMISEKS
• Peske toiduained enne külmikusse
panemist.
• Jagage ja eraldage toidud
väiksemateks paladeks.
• Pange vesised või suure
niiskusesisaldusega toidud eesmistele
riiulitele (ukse sisekülje lähedale).
Kui need on paigutatud külma õhujoa
lähedale, võivad need külmuda.
• Soojad või kuumad toidud tuleb enne
säilitamist piisavalt maha jahutada,
et vähendada energiatarbimist ja
tõhustada külmutusjõudlust.
• Olge ettevaatlik troopiliste puuviljade
nagu banaanide, ananasside ja
tomatite säilitamisel, kuna need võivad
madalamal temperetatuuril oma
kvaliteedi kaotada.
• Jätke säilitatavate toitude vahele nii palju
ruumi kui võimalik. Kui need on liiga
tihedalt koos või liiga lähedal, on külma
õhu ringlus takistatud, mis vähendab
külmutamise tõhusust.
• Pidage meeles, et lõhnade tekkimise
vältimiseks tuleb toidud katta või
pakendada.
• Ärge säilitage köögivilju külmasektsioonis, kuna need võivad jäätuda.
• Munakarbi võib paigutada külmiku riiulile
nii, nagu see teile sobib.
TAVALISED TÖÖHÄÄLED
Järgmised helid on töötamise ajal
normaalsed:
• Kostab nõrk korisev ja mulisev
hääl spiraaltorudelt, kui toimub
külmutusagensi pumpamine.
• Kostab vihisev ja pulseeriv heli kompressorilt, kui toimub külmutusagensi
pumpamine.
• Kostab ootamatu krõpsuv heli
seadmest, mis on tingitud termilisest
paisumisest (looduslik ja mitte ohtlik
füüsikaline nähtus).
• Kostab nõrk klõpsuv heli, mille
põhjustab temperatuuriregulaator, kui
kompressor lülitub sisse või välja.
SOOVITUSED ENERGIA
SÄÄSTMISEKS
• Ärge avage ust sageli ega jätke seda
lahti kauemaks, kui on tingimata vajalik.
SOOVITUSED VÄRSKE TOIDU
KÜLMUTAMISEKS
• Ärge säilitage külmikus sooja toitu ega
auravaid vedelikke.
• Katke või pakendage toit, eriti siis, kui
sellel on tugev lõhn.
• Paigutage toit nii, et õhk pääseb selle
ümber vabalt ringlema.
NÄPUNÄITEID KÜLMUTAMISEKS
Kasulikud soovitused:
• Liha (mis tahes tüüpi): mähkige sobivasse
pakendisse ja pange klaasriiulile
köögiviljade sahtli kohal. Säilitage liha
maksimaalselt 1–2 päeva.
• Keedetud toidud, külmad valmisroad:
katke ja pange mis tahes riiulile.
• Puu- ja köögiviljad: puhastage põhjalikult
ja pange spetsiaalsesse sahtlisse.
Banaane, kartuleid, sibulaid ja küüslauku
ei tohi hoida külmikus, kui need on
pakendamata.
• Või ja juust: pange spetsiaalsesse
õhukindlasse konteinerisse või mähkige
alumiiniumfooliumisse või kilekotti, et
jätta välja võimalikult palju õhku.
• Pudelid: sulgege korgiga ja pange ukse
pudeliriiuli (selle olemasolul) pudelirestile.
EESTI
141
PUHASTUS JA HOOLDUS
SISEMISTE OSADE PUHASTAMINE
3. Sügavkülmiku ja külmiku taskud
Hoidke mõlemast otsast ja tõmmake
üles.
Puhastamiseks kasutage vee ja õrna
pesuvahendiga immutatud lappi.
1. Jaoturi veeriiul
Eemaldage lekkevõre ja puhastage
veeriiulit regulaarselt (lekkeanum ei
ole automaatselt tühjenev).
4. Sügavkülmiku ja külmiku riiulid
Avage uks täielikult ja tõmmake
riiuleid eemaldamiseks ettepoole.
2. Jäähoidlasahtel
–– Eemaldamine: tõmmake hoidlasahtlit
eemaldamiseks üles- ja ettepoole.
–– Tagasiasetamine: kinnitage külgmistesse sälkudesse ja lükake
lõpuni. Kui sahtlit ei saa lõpuni
sisse lükata, tõmmake see välja,
keerake sahtlis olevat spiraalkruvi
–– või pöördmehhanismi veerandi
pöörde
–– võrra ja lükake uuesti.
–– Ärge säilitage jääkuubikuid liiga
kaua.
5. Köögivilja- ja puuviljasahtel
Tõmmake ettepoole ja tõstke eemaldamiseks veidi üles.
UKSEKORPUSE PUHASTAMINE
Kasutage lappi ja õrna (neutraalset)
pesuvahendit.
SEADME TAGAKÜLJE
(MOOTORI KORPUSE) PUHASTAMINE
Eemaldage võrel olev tolm tolmuimejaga
vähemalt kord aastas.
142
www.electrolux.com
3. Ühendage LED-plaadi juhtmed lahti
ja vahetage LED.
SISEMISE LEO-LAMBI VAHETAMINE
ETIEVAATUST
LED-valgustit tohib asendada
ainult teenindustöötaja või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.
ETIEVAATUST
Be sure to unplug the appliance
first!
Sügavkülmiku ja külmiku LED-i vahetamine
1. Eemaldage LED-i katte tagakülg
kruvikeeraja abil.
2. Võtke LED-i kate küljest lahti ja keerake lahti 2 LED-plaati hoidvat kruvi.
x2
Tagasiasetamiseks järgige samu
toiminguid vastupidises järjekorras.
EESTI
143
MIDA TEHA, KUI…
Enne teenindusse pöördumist
kontrollige järgmisi veaotsingunippe!
Probleem
Mida kontrollida
Lahendus
Sisemus ei lähe
külmaks. Sügavkülmutus ja külmutus
ei ole piisavad.
• Kas külmik on jäänud
sisse lülitamata?
• Kas temperatuur on
MA-DALAL režiimil?
• Kas külmik asetseb otseses päikesevalguses
või on selle lähedal
mõni soojusallikas?
• Kas külmiku ja selle
taga oleva seina
vahekaugus on liiga
väike?
• Lülitage külmik sisse.
• Seadke temperatuurirežii
miks KESKMINE või
KÕRGE.
• Viige seade kohta, kus pole
otsest päikesevalgust ega
soojusallikaid.
• Jätke külmiku ja selle taga
oleva seina vahele piisavalt
ruumi (üle 10 cm).
Külmikus olevad
toiduained külmuvad.
• Kas temperatuur on
TUGEVAL režiimil?
• Kas ümbritsev temperatuur on liiga madal?
• Kas niiskuserikkaid toiduaineid
hoitakse külma õhu
väljalaskeavale liiga
lähedal?
• Seadke temperatuuri
režiimiks KESKMINE või
MADAL.
• Toiduained võivad külmuda, kui ümbritsev temperatuur langeb alla
5 °C. Viigeseade kohta,
kus ümbritsev temperatuur
on üle 5 °C.
• Pange niiskuserikkad
toiduained ustele lähemal
olevatele riiulitele.
Külmikust kostab
imelikku heli.
• Kas külmiku all olev
põrand on ühtlane?
• Kas külmiku ja selle
taga oleva seina
vahekaugus on liiga
väike?
• Kas mõned esemed
või objektid puutuvad
vastu külmikut?
• Paigaldage külmik ühtlasele ja tasasele pinnale.
• Jätke piisavalt ruumi.
• Eemaldage kõik objektid, mis puutuvad vastu
külmikut.
Imelik heli: praksumine, klõpsumine, voolava vee
hääl, surin, sumin.
See on normaalne (kui seade
ei ole loodis, võib heli olla
valjem).
144
www.electrolux.com
Probleem
Mida kontrollida
Lahendus
Külmikust tuleb
ebameeldivat
lõhna.
• Kas olete külmikusse
paigutanud lahtisi
toiduaineid?
• Kas riiulitel või taskutes on määrdunud
kohti?
• Kas toiduaineid on
külmikus hoitud liiga
kaua?
• Katke ja pakkige toiduained
hoolikalt.
• Puhastage seadmesisemisi
osi regulaarselt. Kui ebameeldiv lõhn külmiku osade
külge imbub, on seilest
raske lahti saada.
• Ärge hoidke toiduaineid
külmikus liiga kaua.
• Külmik ei ole kõige ideaalsem koht toiduainete hoidmiseks ega pikaajaliseks
säilitamiseks.
Uks ei avane
lihtsasti.
• Kas uks suleti ja avati
siis kohe uuesti?
• Sellisel juhul oodake üks
hetk, seejärel avaneb uks
lihtsasti.
Seadme sisemuses
ja külmiku välispinnal on härmatist ja
niiskust.
• Kas uks oli liiga kaua
lahti?
• Kas külmikus oli
lahtiselt suure
niiskusesisaldusega
toiduaineid?
• Kas temperatuur ja/või
niis kustase külmiku
ümber on liiga kõrge?
• Ärge jätke külmiku ust liiga
kauaks lahti.
• Katke ja pakkige toiduained
hoolikalt.
• Paigaldage seade kuivemasse ja jahedamasse
kohta.
Külmiku esiosa ja
küljed on soojad või
kuumad.
See on normaalne.
ÜMBRITSEVA ÕHU TEMPERATUUR
Seade on ette nähtud kasutamiseks
temperatuurivahemikus, mis on
tüübisildil märgitud kategoorias.
Kliimakategooria
Ümbritseva õhu temperatuur (alate...
kun...)
SN
+10°C kun + 32°C
N
+16°C kun + 32°C
ST
+16°C kun + 38°C
T
+16°C kun + 43°C
Sisetemperatuuri võivad mõjutada faktorid nagu seadme asukoht, ümbritseva õhu temperatuur
või ukse avamise tihedus.
TARVIKUD
• Filtrikarp
• Veeühendustarvikute komplekt
• Kasutusjuhend
EESTI
145
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse.
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse.
Ärge visake sümboliga
tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti
või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
146
www.electrolux.com
SISÄLLYS
TIETOJA TURVALLISUUDESTA............................................................................147
TURVALLISUUSOHJEET......................................................................................148
LAITTEEN KUVAUS..............................................................................................150
KÄYTTÖPANEELI..................................................................................................152
KÄYTTÖÖNOTTO.................................................................................................154
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.......................................................................................155
LISÄTOIMINNOT…................................................................................................157
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ..............................................................158
HOITO JA PUHDISTUS.........................................................................................159
KÄYTTÖHÄIRIÖT..................................................................................................161
YMPÄRISTÖNSUOJELU.......................................................................................163
WE’RE THINKING OF YOU
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu
vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs
laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma
erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.electrolux.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita.
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.
SUOMI
147
TIETOJA TURVALLISUUDESTA
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja
käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista,
jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä
ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
• Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä
puutteita tai puutteellinen kokemus ja tuntemus, voivat käyttää tätä
laitetta, jos heitä on valvottu tai ohjattu laitteen turvallisessa käytössä
ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
• Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
• Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta, ellei heitä valvota
jatkuvasti.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
• Kaikki pakkausmateriaalit tulee pitää lasten ulottumattomissa ja ne
tulee hävittää asianmukaisesti.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa
ympäristöissä, kuten:
––maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja
muissa työympäristöissä
––hotellien, motellien, majoitus ja aamiainen -ympäristöjen ja muiden
majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt
• VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai
kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
• VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
• VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
• VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa,
elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja,
liuottimia tai metalliesineitä.
• Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysherkkiä aineita, kuten aerosolitölkkejä.
148
www.electrolux.com
• Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen
henkilö.
• Jos laitteessa on jääpalakone tai vesiautomaatti, täytä se juomavedellä.
• Jos laitteessa on oltava vesiliitäntä, liitä se vesiverkkoon.
• Tulovedenpaineen on oltava välillä 1 bar (0,1 MPa) ja 10 bar (1 MPa)
(minimi- ja maksimiarvo)
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Ainoastaan asiantunteva henkilö
saa asentaa tämän laitteen.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Laitetta ei saa asentaa tai käyttää, jos
sisälle.
• Laitetta ei saa käyttää ennen kuin se
on asennettu kalusteeseen.
• Noudata laitteen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Noudata aina varovaisuutta laitteen
siirtämisen aikana, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista hyvä ilmankierto laitteen
laitteen vaurioitumisvaara.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Laitetta ei saa asentaa
lämpöpatterien tai liesien, uunien tai
keittotasojen lähelle.
• Laite tulee suojata vesisateelta.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin
tai kylmiin tiloihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
• Laite sisältää pussin kuivausainetta.
Sitä ei ole tarkoitettu leikkikaluksi.
Sitä ei ole tarkoitettu syötäväksi.
Hävitä se välittömästi.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen sijoittamisen
yhteydessä, ettei virtajohto ole
jäänyt puristuksiin tai ole vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Käytä aina oikein asennettua
iskunkestävää pistorasiaa.
• Varmista, etteivät sähköosat
vaurioidu (esim. pistoke, virtajohto,
kompressori).
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun tai sähköasentajaan
sähköosien vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen
tai tulipalon vaara.
SUOMI
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu.
Varo, ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, vältä
avotulta ja syttymislähteitä ja tuuleta
huone huolellisesti. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät
tai kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen.
Älä käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Olemassa on
henkilövahinkovaara tai laitteen
vaurioitumisvaara.
• Ennen kuin aloitat hoidon tai puhdistuksen, kytke laite pois toiminnasta ja
irrota pistoke pistorasiasta.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
149
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista sulamisveden poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa,
sulanut vesi kerääntyy laitteen sisälle.
2.6 Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota laite sähköverkosta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa
ja eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
150
www.electrolux.com
LAITTEEN KUVAUS
ANNOSTELIJALLA VARUSTETTU MALLI
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
9
8
1 Jääpalakone ja jääpalojen säilytystila
2 Xpress-pikajäähdytin
3
4
5
6
7
(pikajäähdytyslokero) Juomien
säilytystä varten.
Multi Plus Zone
Yleisten lääkkeiden tai kosmetiikan
säilytystä varten. Turvallista
säilytystä ei taata muille tuotteille,
kuten tutkimusnäytteille tai erityisen
säilytyslämpötilan vaativille lääkkeille.
Munakotelo
Älä säilytä kotelossa jääkuutioita
tai aseta sitä pakastimeen.
Jääkaapin hylly (karkaistu
lasi) Tavallisten elintarvikkeiden
säilytystä varten.
Virvokekotelo (vain tietyt mallit)
Usein käytettäviä tölkkejä,
vesipulloja ja juomia varten.
Virvokekaukalo
8
9
10
11
12
13
14
Jäähdytettyjen elintarvikkeiden,
kuten maidon, mehun, olutpullojen,
jne. säilytystä varten.
Vihanneslaatikko
Hedelmälaatikko
Magic Cool Zone (vain tietyt mallit).
Pakastelokero
Kuivatun lihan tai kalan
pitkäaikaista säilytystä varten.
Ovikaukalo (2-tähden
säilytystila) Ruokien ja jäätelön
lyhytaikaista säilytystä varten.
Ovikaukalo
Pakastetuotteiden säilytystä varten.
Pakastimen hylly (karkaistu lasi)
Pakastetuotteiden, kuten lihan, kalan,
jäätelön, jne. säilytystä varten.
SUOMI
151
MALLI ILMAN ANNOSTELIJAA
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Jääpalatarjotin
2 Xpress-pikajäähdytin
3
4
5
6
(pikajäähdytyslokero) Juomien
säilytystä varten.
Multi Plus Zone
Yleisten lääkkeiden tai kosmetiikan
säilytystä varten. Turvallista
säilytystä ei taata muille tuotteille,
kuten tutkimusnäytteille tai erityisen
säilytyslämpötilan vaativille lääkkeille.
Munakotelo
Älä säilytä kotelossa jääkuutioita
tai aseta sitä pakastimeen.
Jääkaapin hylly (karkaistu
lasi) Tavallisten elintarvikkeiden
säilytystä varten.
Virvokekaukalo
Jäähdytettyjen elintarvikkeiden,
kuten maidon, mehun, olutpullojen,
jne. säilytystä varten.
8
7
7 Vihanneslaatikko
8 Hedelmälaatikko
9 Pakastelokero
Kuivatun lihan tai kalan
pitkäaikaista säilytystä varten.
10 Ovikaukalo (2-tähden säilytystila)
Ruokien ja jäätelön lyhytaikaista
säilytystä varten.
11 Ovikaukalo
Pakastetuotteiden säilytystä varten.
12 Pakastimen hylly (karkaistu lasi)
Pakastetuotteiden, kuten lihan, kalan,
jäätelön, jne. säilytystä varten.
152
www.electrolux.com
KÄYTTÖPANEELI
ANNOSTELIJALLA VARUSTETTU MALLI
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 jääpalakoneen lukitus
1
5 Vesiannostelijan
Pakastimen lämpötilanvalitsin.
.
valintapainike.
6
2
Jääkaapin lämpötilanvalitsin.
3
Paina tätä painiketta välttääksesi
asetuksien muuttamisen vahingossa.
Vapauta painike painamalla sitä yli 3
sekunnin ajan. Näyttö sammuu.
Jäänannostelijan
valintapainike ja
Indicators (A-H)
VALO/SUODATIN-painike:
1. Annostelijan valon sytytyspainike.
2. Suodattimen vaihdon tai resetoinnin painike. Paina tätä painiketta
3 sekunnin ajan suodattimen
vaihtamisen jälkeen tai asetuksien resetoimiseksi.
Description
Pakastimen lämpötilan merkkivalo
A.
B.
Hälytysnäyttö (ei ääntä)
Korkean lämpötilan hälytys (esim.
sähkökatkoksen seurauksena)
1. Hälytysmerkkivalo vilkkuu ja osoittaa korkeimman sisälämpötilan
2. Hälytys sammuu, kun
-paini-
ketta painetaan ja näytössä näkyy
lämpötila- arvo
C.
Lukituksen merkkivalo
SUOMI
Indicators (A-H)
153
Description
Jääkaapin lämpötilan merkkivalo
D.
Jääpalakoneen lukituksen merkkivalo
E.
Jäänannostelijan merkkivalo
F.
Vesiannostelijan merkkivalo
G.
Suodattimen vaihdon merkkivalo
Merkkivalo vilkkuu, kun ensimmäisestä käynnistyskerrasta on kulunut 6
kuukautta.
H.
MALLI ILMAN ANNOSTELIJAA
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Pakastimen lämpötilanvalitsin
2
Jääkaapin lämpötilanvalitsin
Indicators (A-E)
A.
Lukituspainike
4 Paina tätä painiketta välttääksesi
asetuksien muuttamisen vahingossa.
5 Vapauta painike painamalla sitä yli 3
sekunnin ajan.
Description
Pakastimen lämpötilan merkkivalo
B.
Pakastimen tehotoiminnon merkkivalo
C.
Lukituksen merkkivalo
D.
Jääkaapin tehotoiminnon merkkivalo
E.
Jääkaapin lämpötilan merkkivalo
154
www.electrolux.com
KÄYTTÖÖNOTTO
VESIPUTKEN ASENNUS
1. Mallit, joissa on jääpalakone
–– Vedenpaineen on oltava 2,0~12,5
kgf/cm2 tai sitä suurempi, jotta
automaattinen jääpalakone toimisi.
–– Tarkista hanaveden paine. Jos 180
cc:n kuppi on täynnä 10 sekunnissa, paine on hyväksyttävä.
–– Jos vedenpaine ei ole riittävä jääpalakoneen toimimisen kannalta,
ota yhteyttä paikalliseen putkiasentajaan ylimääräisen vedenpainepumpun asentamiseksi.
2. Varmista vesiputkien asennuksen
aikana, että ne eivät ole kuumien
pintojen lähellä.
3. Vesisuodatin ainoastaan “suodattaa” veden. Se ei poista vedestä
bakteereja tai mikrobeja.
4. Suodattimen käyttöikä riippuu käyttömäärästä. Suosittelemme, että
suodatin vaihdetaan vähintään 6
kuukauden välein. Kiinnitä suodatin
asennuksen aikana helppopääsyiseen paikkaan (poistamista ja
vaihtoa varten).
Huomautus: Kuvake vilkkuu 6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä
virtakytkennästä. Nollaa vilkkuva
kuvake painamalla valopainiketta
3 sekunnin ajan vedensuodattimen vaihtamisen jälkeen.
5. Kun jääkaappi ja vesiputkisto on
asennettu, valitse käyttöpaneelista
valinta WATER ja paina sitä 2-3 minuuttia veden syöttämiseksi vesisäiliöön ja veden annostelemiseksi.
SUOMI
155
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
LÄMPÖTILAN VALVONTA
Kun laite kytketään verkkovirtaan ensimmäisen kerran, lämpötila on asetettu
keskitasolle.
ANNOSTELIJALLA VARUSTETTU
MALLI
Pakastin
Aseta lämpötila painamalla painiketta
kunnes näkyviin tulee haluamasi
arvo.
Aktivoi pikapakastustoiminto painamalla ja pitämällä painiketta
alhaalla,
kunnes tehotoiminnon merkkivalo syttyy.
Poista toiminto käytöstä painamalla
painiketta uudelleen.
Jääkaappi
Aseta lämpötila painamalla painiketta
kunnes näkyviin tulee haluamasi
arvo. Aktivoi pikajäähdytystoiminto
painamalla ja pitämällä painiketta
alhaalla, kunnes tehotoiminnon merkkivalo syttyy. Poista toiminto käytöstä
painamalla painiketta uudelleen.
Lämpötilan merkkivalon
muunnostoiminto (FahrenheitCelsius)
Oletusasetus on Celsius.
Paina lukituspainiketta
siirtyäksesi lukitustilaan. Paina lukitustilassa painiketta
ja WATER
samanaikaisesti 10 sekunnin ajan
lämpötilayksikön muuttamiseksi.
MALLI ILMAN ANNOSTELIJAA
Pakastin
Aseta lämpötila painamalla painiketta
, kunnes näkyviin tulee
haluamasi lämpötila.
Aktivoi pikapakastustoiminto painamalla
ja pitämällä painiketta
alhaalla, kunnes tehotoiminnon merkkivalo syttyy. Poista toiminto käytöstä
painamalla painiketta uudelleen.
Jääkaappi
Aseta lämpötila painamalla painiketta
, kunnes näkyviin tulee
haluamasi lämpötila.
Aktivoi pikajäähdytystoiminto painamalla
ja pitämällä painiketta
alhaalla, kunnes tehotoiminnon merkkivalo syttyy. Poista toiminto käytöstä
painamalla painiketta uudelleen.
HUOMIO!
Jos ympäristön lämpötila on liian
alhainen, jääkaapin toiminnassa
saattaa esiintyä ongelmia.
KORKEAN LÄMPÖTILAN TILA
ANNOSTELIJALLA VARUSTETTU
MALLI
Laite ilmoittaa pakastimen ja jääkaapin
lämpötilan noususta seuraavasti:
• vilkkuva hälytysmerkkivalo
(ei
äänimerkkiä)
• elektroninen järjestelmä näyttää
jääkaapin ja pakastimen suurimman
sisälämpötilan
156
www.electrolux.com
Vaikka laitteen normaali toiminta
palautetaan ja sisälämpötila saavuttaa normaalin tason, hälytysmerkkivalo
vilkkuu edelleen ja
näytössä näkyy suurin saavutettu
lämpötila.
Kun lukituspainiketta
painetaan, hälytystila päättyy ja
hälytysmerkkivalo
sammuu.
Asetettu arvo näkyy näytössä.
MALLI ILMAN ANNOSTELIJAA
Laite ilmoittaa pakastimen ja jääkaapin
lämpötilan noususta seuraavasti:
• pakastimen tai/ja jääkaapin näyttö
vilkkuu
• elektroninen järjestelmä näyttää
jääkaapin ja pakastimen suurimman
sisälämpötilan
Vaikka laitteen normaali toiminta
palautetaan ja sisälämpötila
saavuttaa normaalin tason, näyttö
vilkkuu edelleen ja näytössä
näkyy korkein saavutettu lämpötila.
Kun lukituspainiketta
painetaan, korkean lämpötilan
tila sammuu ja näytössä näkyy
säädetty lämpötila-arvo.
SAMMUTUSTOIMINNOT
• Laitteen sisävalot sammuvat, kun
ovea on pidetty auki yli 10 minuuttia.
• Näytön sammutustoiminto:
–– kun mitään painiketta ei ole painettu eikä ovia avattu 5 minuuttiin,
kaikki näytön LED-valot sammuvat
merkkivaloja WATER, ICE ja
lukuunottamatta.
–– Valojen sammumisen jälkeen laite
palaa normaalin näyttötilaan, kun
jotakin painiketta painetaan tai ovi
avataan.
• Järjestelmän sammutustoiminto (virrankatkaisu):
–– laitteen käyttö voidaan lopettaa
ilman, että sitä tarvitsee irrottaa
sähköverkosta, esimerkiksi loman
ajaksi
–– kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta
ja
samanaikaisesti 5
sekunnin ajan
–– sammutustilassa pakastimen
ja jääkaapin lämpötilanäytössä
näkyy “ — — “ . Kaikki merkkivalot
sammuvat ja laite kytkeytyy pois
toiminnasta.
–– poista sammutustoiminto käytöstä
painamalla ja pitämällä alhaalla painiketta
ja
samanaikaisesti 5
sekunnin ajan
OVIHÄLYTYS
Jos jääkaapin tai pakastimen ovea
pidetään auki 1 minuutin ajan, hälytysäänimerkki aktivoituu aktivoituu. Hälytys sammuu 5 minuutin kuluttua. Kun
olosuhteet ovat palautuneet normaaleiksi (ovi suljettu), hälytysäänimerkki
sammuu.
SUOMI
157
LISÄTOIMINNOT
MAGIC COOL ZONE
Kun laite kytketään ensimmäisen kerran
sähköverkkoon, FRESH-merkkivalo
syttyy. Muuta asetuksia vaihe vaiheelta
painikkeella SELECT.
Vaihe
Näyttö
Kohdelämpötila
1.
FRESH
+5°C - +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C - +4°C.
3.
FISH
–1°C - +0°C.
4.
MEAT
–3°C - –2°C.
ANNOSTELIJA
Valitse WATER tai ICE -painike ja paina
vipua tasaisesti kupilla 2 sekunnin kuluttua:
• Jos olet painanut painiketta WATER,
merkkivalo syttyy.
HUOMIO!
Vältä herkästi särkyvien kuppien tai kristallilasien käyttämistä
jääkuutioiden annostelemiseen.
HUOMIO!
Jos jääkuutio näyttää värjääntyneeltä, älä käytä annostelijaa ja
ota.
Käytä ainoastaan tästä laitteesta
saatua jäätä..
AUTOMAATTINEN JÄÄPALAKONE
• Jos olet painanut painiketta ICE,
merkkivalo syttyy.
Kun jääkuutioiden lokeroa puhdistetaan
tai sitä ei käytetä pitkään aikaan, poista
jääkuutiot jään säilytyslokerosta ja
lukitse jääpalakone painamalla painiketta ICE 3 sekunnin ajan.
-merkkivalo
syttyy.
• Jääpalakone valmistaa noin 10
jääkuutiota kerrallaan 14–15 kertaa
päivässä. Jos jään säilytyslokero on
täysi, jäänteko loppuu.
• Jääpalakoneen iskuäänet ovat normaaleja jääkuutioiden pudotessa jään
säilytyslokeroon.
• Jään säilytyslokero tulee puhdistaa
säännöllisesti epämiellyttävien hajujen välttämiseksi.
• Jos säilytyslokerossa ei ole riittävästi
jäätä, jäätä ei välttämättä voi annostella. Odota noin päivä, ennen kuin
teet lisää jäätä.
• Jos jään annostelu on vaikeaa,
varmista, ettei annostelijan aukko ole
tukkiutunut.
• Jos jääkuutiot juuttuvat kiinni eikä niitä tule ulos annostelijasta, vedä jään
säilytyslokero ulos ja erottele yhteen
kiinnittyneet jääkuutiot.
158
www.electrolux.com
HUOMIO!
Jos jääpalakoneeseen
syötettävää veden määrää on
säädettävä, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
HUOMIO!
Mahdollisen sähkökatkoksen sattuessa jääkuutiot voivat sulaa ja
vesi valua lattialle. Jos sähkökatkoksen oletetaan kestävän useampia tunteja, vedä lokero ulos
ja poista siitä jääkuutiot, aseta
lokero sitten takaisin paikoilleen.
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
VINKKEJÄ ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTTÄMISEEN
• Pese elintarvikkeet ennen niiden asettamista säilöön.
• Erota ja jaa elintarvikkeet pieniin
kappaleisiin.
• Aseta runsaasti nestettä tai kosteutta
sisältävät elintarvikkeet kannatintasojen etuosaan (lähemmäs oven puolta).
Jos ne asetetaan lähelle kylmän ilman
suihkua, ne voivat jäätyä.
• Lämpimät tai kuumat elintarvikkeet
tulee asettaa säilöön vasta silloin, kun
ne ovat jäähtyneet. Täten säästetään
energian kulutusta ja parannetaan
jäähdytystehoa.
• Ole erityisen varovainen trooppisten
hedelmien, kuten banaanien, ananaksen ja tomaattien säilönnän kanssa,
sillä niiden laatu voi helposti heikentyä
alhaisessa lämpötilassa.
• Jätä ruokien väliin mahdollisimman
paljon tilaa. Jos tuotteet asetetaan liian
lähelle toisiaan, kylmän ilman kierto
estyy ja jäähdytys on heikko.
• Älä unohda koskaan suojata tai kääriä
elintarvikkeita kelmuun, jotta niiden
hajujen leviäminen estettäisiin.
• Älä säilytä vihanneksia
jäähdytysosassa, sillä ne voivat jäätyä.
• Voit asettaa munakotelon haluamallasi
tavalla jääkaapin hyllylle.
NORMAALIT KÄYNTIÄÄNET
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
• Kevyt loriseva tai pulputtava
ääni kierukoista jäähdytysaineen
pumppauksen aikana.
• Huriseva ja sykkivä ääni kompressorista
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
• Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin kytkeytyessä
päälle tai pois päältä.
VINKKEJÄ ENERGIAN
SÄÄSTÄMISEEN
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
VINKKEJÄ TUOREIDEN
ELINTARVIKKEIDEN
SÄILYTTÄMISEEN
• Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia
tai haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri se
folioon tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
VINKKEJÄ JÄÄHDYTTÄMISEEN
Vinkkejä:
• Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se vihanneslaatikon
päällä olevalle lasihyllylle. Säilytä lihaa
korkeintaan 1-2 päivää.
• Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat: suojaa
ja aseta mille tahansa hyllylle.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolella ja aseta erityiseen laatikkoon.
Banaaneja, perunoita, sipulia ja valkosipulia ei saa säilyttää jääkaapissa ilman
pakkausta.
• Voi ja juusto: aseta erityiseen
ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri
alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
SUOMI
159
HOITO JA PUHDISTUS
SISÄOSIEN PUHDISTAMINEN
Puhdista liinalla, käytä vettä ja mietoa
(neutraalia) pesuainetta.
3. Pakastimen ja jääkaapin kaukalot
Pitele molempia päitä ja vedä
ylöspäin.
1. Annostelijan vuotoallas
Puhdista liinalla, käytä vettä ja mietoa (neutraalia) pesuainetta.
4. Pakastimen ja jääkaapin hyllyt
Avaa ovi kokonaan, vedä hyllyjä sitten eteenpäin niiden irrottamiseksi.
2. Jään säilytyslokero
–– Irrottaminen: vedä lokeroa
ylöspäin.
–– Asentaminen: asenna sivussa
oleviin uriin ja aseta loppuun
saakka. Jos lokeron paikoilleen
asettaminen on vaikeaa, poista se,
kierrä lokeron ruuvia tai kiertomekanismia neljänneksen verran ja
aseta se takaisin paikoilleen.
–– Älä säilytä jääkuutioita liian pitkään.
5. Vihanneslaatikko ja hedelmälaatik- ko
Vedä eteenpäin ja nosta hiukan ylöspäin laatikoiden poistamiseksi.
OVEN PUHDISTAMINEN
Puhdista liinalla, käytä mietoa (neutraalia) pesuainetta.
160
www.electrolux.com
LAITTEEN TAKAOSAN PUHDISTAMINEN
3. Irrota LED-valon levyn johtosarja ja
vaihda LED-valo.
Poista pöly ritilästä imurilla vähintään
kerran vuodessa.
SISÄVALON VAIHTAMINEN
HUOMIO!
Vain huoltoliike tai vastaava alan
ammattilainen saa vaihtaa LEDvalon.
HUOMIO!
Muista irrottaa pistoke ensin
sähköverkosta.
Pakastimen ja jääkaapin LED-valon
vaihtaminen
1. Irrota LED-valon suojuksen takaosa
ruuvimeisselillä.
2. Irrota LED-valon suojus ja löysää
LED- valon levyn 2 kiinnitysruuvia.
x2
Asenna osat paikoilleen noudatta- malla purkuohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
SUOMI
161
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Lue seuraavat vianmääritysohjeet
ennen yhteyden ottamista huoltoliikkeeseen.
Ongelma
Tarkistustoimenpide
Korjaustoimenpide
Sisätila ei jäähdy.
Pakastus ja jäähdytys ovat riittämättömiä.
• Onko laite irrotettu
säh- köverkosta?
• Onko lämpötila asetettu alhaiselle tasolle?
• Onko laite suorassa
auringonvalossa
tai onko sen lähellä
lämpölähteitä?
• Onko laitteen takaosa
liian lähellä seinää?
• Kytke laite sähköverkkoon.
• Aseta lämpötila keskitasolle tai korkealle tasolle.
• Siirrä jääkaappi paik- kaan,
jossa suoraa auringonvaloa
ei ole tai jonka lähellä ei ole
lämpölähteitä.
• Varmista, että laitteen takaosan ja seinän välissä on
riittävästi tilaa (yli 10 cm).
Laitteessa olevat
elintarvikkeet
jäätyvät.
• Onko lämpötila asetettu korkealle tasolle?
• Onko ympäristölämpötila liian alhainen?
• Onko elintarvikkeet,
joi- den kosteuspitoisuus on suuri,
asetettu liian lähelle
laitteen takasei- nää?
•
Laitteesta kuuluu
epätavallisia ääniä.
• Onko laitteen alla
oleva lattia epätasainen?
• Onko laitteen takaosa
liian lähellä seinää?
• Koskeeko laitteeseen
jokin esine tai muu
kohde?
• Siirrä laite tasaiselle lattialle.
• Varmista riittävät etäisyydet.
• Poista esineet, jotka koskettavat laitteeseen.
Poikkeavia ääniä:
iskuja, kolauksia,
veden virtausta,
hurinaa ja surinaa.
Aseta lämpötila keskitasolle tai korkealle tasolle.
• Elintarvikkeet voivat jäätyä, jos ympäristölämpötila on alle 5 °C. Siirrä
jääkaappi paikkaan, jossa
lämpötila on yli 5 °C.
• Aseta suuren kosteuspitoisuuden omaavat elintarvikkeet hyllyjen etuosaan.
Tämä on normaalia (jos
jääkaappia ei ole tasapainoitettu, äänet voivat olla
voimakkaammat).
162
www.electrolux.com
Ongelma
Tarkistustoimenpide
Korjaustoimenpide
Sisätilassa on tuoksuja tai epämiellyttäviä hajuja..
• Onko jääkaapissa olevat elintarvikkeet ilman
suojaa tai pakkausta?
• Onko hyllyillä ja kaukaloissa ruokajäämiä?
• Onko elintarvikkeita
säilytetty liian pitkään
jääkaapissa?
• Varmista, että elintarvikkeet on suojattu ja pakattu
hyvin.
• Puhdista laitteen sisäosat
säännöllisesti. Kun hajut
imeytyvät osiin, niitä on
hankalaa poistaa.
• Älä säilytä elintarvikkeita
laitteessa liian pitkään.
• Noudata ruokaaineiden
säilytysohjeita.
Ovi ei avaudu
helposti..
• Suljettiinko ovi ja
avattiinko se heti sen
jälkeen?
• Odota tällöin yhden minuutin ajan, jonka jälkeen
avaaminen on helppoa.
Laitteessa on huurretta ja kosteutta.
• Onko ovea pidetty auki
liian pitkään?
• Onko erittäin nestepitoisia ruokia asetettu laitteeseen ilman
suojaa tai käärettä?
• Onko lämpötila ja/
tai kosteus laitteen
ympärillä korkea?
• Älä jätä ovea auki pitkäksi
aikaa.
• Varmista, että elintarvikkeet on suojattu ja pakattu
hyvin.
• Asenna laite kuivempaan ja
viileämpään paikkaan.
Laitteen etuja sivuosa ovat lämpimät
tai kuumat.
Tämä on normaalia.
YMPÄRISTÖLÄMPÖTILA
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
paikassa, jossa ympäristön lämpötila
vastaa laitteen arvokilvessä mainittua
ilmastoluokkaa.
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila (... - ...)
SN
+10°C - +32°C
N
+16°C - +32°C
ST
+16°C - +38°C
OTA
+16°C - +43°C
Sisälämpötilaan voivat vaikuttaa esimerkiksi laitteen sijainti,
ympäris- tön lämpötila ja oven
avaustiheys.
VARUSTEET
• Suodatinkotelo
• Vedensyöttöpakkaus
• Käyttöohje
SUOMI
163
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä
. Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
merkittyjä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
164
www.electrolux.com
CUPRINS
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA.....................................................................165
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA................................................................166
DESCRIEREA PRODUSULUI...............................................................................168
PANOUL DE COMANDĂ.......................................................................................170
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE...........................................................................172
UTILIZAREA ZILNICĂ............................................................................................173
OPŢIUNI….............................................................................................................175
SFATURI ŞI RECOMANDĂRI................................................................................176
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA................................................................................177
CE TREBUIE FĂCUT DACĂ..................................................................................179
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR........................................................181
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include
decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să veţi întotdeauna aceleaşi
rezultate extraordinare. Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea
unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele
informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător.
Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări fără preaviz.
ROMANA
165
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi daune. Păstraţi
întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru consultare
ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de
persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere
sau după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile necesare
pentru utilizarea sigură a aparatului şi care să le permită să înţeleagă
riscurile la care se expun.
• Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârstele între 3 și 8 ani
și de către persoane cu dizabilități extinse și complexe, dacă aceștia
au fost instruiți corespunzător.
• Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuți la distanță de aparat dacă nu
sunt supravegheați non-stop.
• Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
• Curățarea și întreținerea de către utilizatori nu va fi efectuată de copii
dacă aceștia nu sunt supervizați.
• Țineți toate ambalajele la distanță de copii și eliminați-le
corespunzător.
Aspecte generale privind siguranţa
• Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la aplicaţii
similare, cum ar fi:
––În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din magazine,
birouri şi alte medii de lucru
––De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare care oferă
şi mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
• AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie de pe carcasa
aparatului sau din structura în care este încorporat.
• AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte instrumente diferite de cele recomandate de producător pentru a accelera
procesul de dezgheţare.
• AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
• AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul compartimentelor de conservare a alimentelor ale aparatului, decât dacă sunt
de tipul recomandat de producător.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai detergenţi
166
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi sau
obiecte metalice.
Nu depozitaţi substanţe explozive, precum recipiente cu aerosol cu
agent propulsor inflamabil, în acest aparat.
Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de
către producător, de către Serviciul său de Asistenţă sau de persoane calificate în mod corespunzător pentru a se evita pericolele.
Dacă aparatul este echipat cu un compartiment de producere a
gheţii sau cu un dozator de apă, acestea trebuie umplute numai cu
apă potabilă.
Dacă aparatul necesită un racord de apă, conectaţi-l numai la o
sursă de apă potabilă.
Presiunea de alimentare cu apă (minimă şi maximă) trebuie să fie
între 1 bar (0,1 MPa) şi 10 bar (1 MPa)
2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA
2.1 Instalarea
VERTISMENT!
A
Doar o persoană calificată trebuie
să instaleze aparatul.
• Îndepărtați toate ambalajele.
• Nu instalați și nu utilizați un aparat
defect.
• Nu utilizați aparatul înainte de a îl
instala în structura încorporată.
• Urmați instrucțiunile de instalare
furnizate cu aparatul.
• Aveți grijă atunci când mutați
aparatul deoarece acesta este greu.
Întotdeauna utilizați mănuși de
siguranță și pantofi închiși.
• Asigurați-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.
• După prima instalare sau după
inversarea poziției ușii, așteptați
cel puțin 4 ore înainte de a conecta
aparatul la
• sursa de alimentare. Acest lucru este
pentru a permite uleiului să curgă
înapoi în compresor.
• Înainte de a executa operațiuni asupra
aparatului (ex. inversarea poziției ușii),
scoateți ștecherul din priză.
• Nu instalați aparatul aproape de
radiatoare sau aparate de gătit,
cuptoare sau plite.
• Nu expuneți aparatul la ploaie.
• Nu instalați aparatul acolo unde este
în lumină solară directă.
• Nu instalați aparatul în zone care sunt
prea umede sau prea reci.
• Atunci când mutați aparatul, ridicați-l
de partea din față pentru a evita să
zgâriați podeaua.
• Aparatul conține un săculeț de sicativ.
Acesta nu este o jucărie. Nu este
nici aliment. Vă rugăm să îl aruncați
imediat.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
AVERTISMENT!
Atunci când poziționați aparatul,
asigurați-vă că nu este prins sau
defectat cablul de alimentare.
AVERTISMENT!
Nu utilizați adaptoare multi-ștecher
sau cabluri prelungitoare.
• Aparatul trebuie să fie împământat.
• Asigurați-vă că parametrii de pe
plăcuța cu detalii nominale sunt
compatibili cu cei ai alimentării
electrice.
• Întotdeauna folosiți o priză anti-șoc
corect instalată.
• Asigurați-vă că nu cauzați daune la
componentele electrice (ex. ștecher
cablu, cablu alimentare, compresor).
• Contactați Centrul de service autorizat
sau un electrician pentru a schimba
componentele electrice.
• Cablul de alimentare trebuie să stea
sub nivelul ștecherului de alimentare.
ROMANA
• Conectați ștecherul la priza de
alimentare doar la sfârșitul instalării.
Asigurați-vă că poate fi accesat
ștecherul și după finalizarea instalării.
• Nu trageți de cablul de alimentare
pentru a deconecta aparatul.
Întotdeauna trageți de ștecher.
2.3 Utilizarea
AVERTISMENT!
Risc de rănire, arsuri, șoc electric
sau incendiu.
paratul conține gaz inflamabil,
A
izobutan (R600a), un gaz
natural cu un nivel ridicat de
compatibilitate cu mediul. Aveți
grijă să nu cauzați defecțiuni la
circuitul de agent de refrigerare ce
conține izobutan.
• Nu modificați specificațiile acestui
aparat.
• Nu puneți aparate electrice (ex.
aparate de făcut cafea) în aparat
exceptând faptul în care se specifică
de către producător.
• Dacă se defectează circuitul de agent
de refrigerare, asigurați-vă că nu
există flăcări sau surse de aprindere în
cameră. Aerisiți camera.
• Nu lăsați obiecte fierbinți să atingă
componentele de plastic ale
aparatului.
• Nu puneți băuturi răcoritoare în
compartimentul congelator. Acest lucru
va crea presiune asupra recipientului
lichidului.
• Nu depozitați gaz sau lichid inflamabil
în aparat.
• Nu puneți produse sau obiecte ude
împreună cu produse inflamabile în
sau în apropierea aparatului.
• Nu atingeți compresorul sau
condensatorul. Acestea sunt fierbinți.
• Nu scoateți și nu atingeți obiecte din
compartimentul congelator dacă aveți
mâinile ude sau umede.
• Nu recongelați mâncare ce deja a fost
decongelată.
• Respectați instrucțiunile de depozitare
de pe ambalajul alimentelor înghețate.
2.4 Lumina de la interior
AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare.
167
• Tipul de bec folosit pentru acest
aparat este exclusiv pentru aparate
electrocasnice. Nu îl utilizați pentru
iluminatul casei.
2.5 Îngrijirea și curățarea
AVERTISMENT!
Risc de rănire sau de daune
aduse aparatului.
• Înainte de întreținere, dezactivați
aparatul și deconectați ștecherul de la
priza de alimentare.
• Acest aparat conține hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze
mentenanța și reîncărcarea unității.
• Examinați cu regularitate scurgerea
aparatului și, dacă este necesar,
curățați-o. Dacă se blochează
scurgerea, apă decongelată se
va colecta în partea inferioară a
aparatului.
2.6 Service
• Pentru a repara aparatul, contactați un
Centru de service autorizat.
• Utilizați numai piese de schimb
originale.
2.7 Casarea
AVERTISMENT!
Risc de rănire sau de sufocare.
• Deconectați aparatul de la sursa de
alimentare.
• Tăiați cablul electric și aruncați-l.
• Scoateți ușa pentru a preveni situația
în care copii sau animale se pot bloca
în interiorul aparatului.
• Circuitul de refrigerare și materialele
de izolare ale acestui aparat sunt
prietenoase cu mediul.
• Spuma de izolare conține gaz
inflamabil. Contactați autoritatea
dvs. municipală pentru informații
privind casarea aparatului în mod
corespunzător.
• Nu deteriorați partea unității de răcire
care se află lângă schimbătorul de
căldură.
168
www.electrolux.com
DESCRIEREA PRODUSULUI
MODEL CU DOZATOR
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
1 Tavă pentru cuburi de gheaţă
2 Răcitor rapid pentru doze
3
4
5
6
(compartiment cu răcire rapidă)
Pentru depozitarea băuturilor.
Zonă Multi Plus Pentru depozitarea
medicamentelor obișnuite sau
a produselor cosmetice. Nu se
garantează păstrarea în condiţii
bune a produselor de tip mostre
academice sau a medicamentelor
ce necesită o anumită temperatură.
Cutie pentru ouă Nu utilizaţi
această cutie pentru depozitarea
cuburilor de gheaţă. Nu o puneţi
în compartimentul congelator.
Raft frigider (sticlă călită) Pentru
depozitarea alimentelor obișnuite.
Compartiment pentru răcoritoare
(doar la anumite modele) Pentru
dozele utilizate frecvent, apă
potabilă și băuturi răcoritoare.
9
8
7 Raft lateral pentru alimente
8
9
10
11
12
13
proaspete Pentru depozitarea
la rece alimentelor, cum ar fi
lapte, suc, sticle de bere, etc.
Cutie pentru legume
Cutie pentru fructe
Zona Magic Cool (doar
la anumite modele)
Cutie congelator
Pentru depozitarea cărnii
deshidratate sau a peștelui
pentru perioade lungi de timp.
Compartiment de depozitare
pe ușă (compartiment cu 2 stele)
Pentru depozitarea pe termen scurt
a alimentelor și a îngheţatei.
Compartiment de depozitare
pe ușă Pentru depozitarea
alimentelor congelate.
ROMANA
169
14 Raft congelator (sticlă călită) Pentru
depozitarea alimentelor congelate,
cum ar fi carne, pește, îngheţată.
MODEL FĂRĂ DOZATOR
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Tavă pentru cuburi de gheaţă
2 Răcitor rapid pentru doze
(compartiment cu răcire rapidă)
Pentru depozitarea băuturilor.
3 Zonă Multi Plus Pentru depozitarea
medicamentelor obișnuite sau
a produselor cosmetice. Nu se
garantează păstrarea în condiţii
bune a produselor, cum ar fi
a mostrelor academice sau a
medicamentelor care necesită o
anumită temperatură a mediului.
4 Cutie pentru ouă Nu utilizaţi
această cutie pentru depozitarea
cuburilor de gheaţă. Nu o puneţi
în compartimentul congelator.
5 Raft frigider (sticlă călită) Pentru
depozitarea alimentelor obișnuite.
8
7
6 Raft lateral pentru alimente
7
8
9
10
11
12
proaspete Pentru depozitarea
la rece alimentelor, cum ar fi
lapte, suc, sticle de bere, etc.
Cutie pentru legume
Cutie pentru fructe
Cutie congelator Pentru depozitarea
cărnii deshidratate sau a peștelui
pentru perioade lungi de timp.
Compartiment de depozitare
pe ușă (compartiment cu 2 stele)
Pentru depozitarea pe termen scurt
a alimentelor și a îngheţatei.
Compartiment de depozitare
pe ușă Pentru depozitarea
alimentelor congelate.
Raft congelator (sticlă călită) Pentru
depozitarea alimentelor congelate,
cum ar fi carne, pește, îngheţată.
170
www.electrolux.com
PANOUL DE COMANDĂ
MODEL CU DOZATOR
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Buton de selectare pentru Dozatorul
1
Buton de selectare pentru
temperatura compartimentului
congelator.
2
de gheaţă
și Blocare pentru
aparatul de făcut gheaţă .
5 Buton de selectare pentru Dozatorul
de apă .
6
Buton de selectare pentru
temperatura compartimentului
frigider.
3
Apăsaţi acest buton pentru a
împiedica modificarea accidentală a
setărilor.
Pentru a debloca butunul, apăsaţi-l
pentru mai mult de 3 secunde.
Afișajul se va stinge.
Indicators (A-H)
Buton pentru LUMINĂ/FILTRU:
1. Buton pentru aprinderea luminii
dozatorului.
2. Buton pentru schimbarea filtrului
sau resetare. După schimbarea
filtrului sau pentru a realiza o
resetare, apăsaţi acest buton timp
de 3 secunde.
Description
Indicator temperatură congelator
A.
B.
Afișaj pentru alarmă (fără sunet) Clienţii
pot fi informaţi de starea temperaturii
cănd aceasta crește firesc datorită accidentelor (de ex. pene de curent)
1. Pictograma alarmei clipește afișând
cea mai mare temperatură de la
interior
2. Alarma se oprește când butonul
este apăsat și afișajul indicâ valoarea
de control a temperaturii.
C.
Indicator Blocare
ROMANA
Indicators (A-H)
171
Description
Indicator pentru temperatura frigiderului
D.
Blocare pentru indicatorul Aparat de făcut
gheaţă
E.
Indicator pentru Dozatorul de gheaţă
F.
Indicator pentru Dozatorul de apă
G.
Afișaj pentru Schimbarea filtrului. După
6 luni de la prima conectare la reţeaua
electrică, pictograma va începe să
clipească.
H.
MODEL FĂRĂ DOZATOR
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Buton de selectare pentru
temperatura compartimentului
congelator.
2
Buton de selectare pentru
temperatura compartimentului
frigider.
Indicators (A-E)
A.
Buton Blocare.
Apăsaţi acest buton pentru a
împiedica modificarea accidentală a
setărilor.
Pentru a debloca butonul, apăsaţi-l
pentru mai mult de 3 secunde.
Description
Indicator temperatură congelator
B.
Indicator “Super” pentru congelator
C.
Indicator Blocare
D.
Indicator “Super” pentru frigider
E.
Indicator pentru temperatura frigiderului
172
www.electrolux.com
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
RACORDAREA LA REŢEAUA
DE APĂ
1. Pentru modele cu Aparat automat
de făcut gheaţă
–– Presiunea apei trebuie să fie
2,0~12,5 kgf/cm2 sau mai mare
pentru ca Aparatul automat de
făcut gheaţă să funcţioneze.
–– Verificaţi presiunea apei de la
robinet. Dacă o cană de 180 cc
se umple în maxim 10 secunde,
presiunea este adecvată.
–– Dacă presiunea apei nu este
suficient de mare pentru ca
Aparatul automat de făcut gheaţă
să funcţioneze, apelaţi la un
instalator pentru a instala o pompă
suplimentară de apă.
2. Când montaţi ţevile pentru apă,
asiguraţi-vă că nu sunt în apropierea
niciunei suprafeţe fierbinţi.
3. Filtrul de apă doar “filtrează” apa. Nu
elimină nicio bacterie sau microb.
4. Durata de funcţionare a filtrului
depinde de intensitatea utilizării sale.
Vă recomandăm să înlocuiţi filtrul cel
puţin o dată la fiecare 6 luni. Când
să poată fi accesat ușor (pentru
scoatere și înlocuire).
Notă: După 6 luni de la prima
alimentare, pictograma pâlpâie.
Pentru a elimină pâlpâitul
pictogramei, apăsaţi butonul de
lumină timp de 3 secunde după
ce schimbaţi filtrul de apă.
5. După instalarea frigiderului și a
racordului la apă, selectaţi APĂ
din panoul de comandă și apăsaţi
timp de 2-3 minute pentru ca apa
să ajungă în rezervorul de apă și la
dozator.
ROMANA
173
UTILIZAREA ZILNICĂ
CONTROLUL TEMPERATURII
Când aparatul este conectat pentru
prima dată, modul de temperatură este
setat la Mijloc.
MODEL FĂRĂ DOZATOR
Compartimentul congelator
MODEL CU DOZATOR
Compartimentul congelator
Pentru setarea temperaturii apăsaţi
butonul
, până când se afișează
valoarea dorită.
Pentru funcţia Congelare rapidă ţineţi
apăsat butonul
până când super LED-ul se aprinde. Pentru a opri
această funcţie, apăsaţi încă o dată
butonul.
Pentru setarea temperaturii apăsaţi
butonul
până când
se afișează valoarea dorită pentru
temperatură.
Pentru funcţia Congelare rapidă ţineţi
apăsat butonul
până când
super LED-ul se aprinde. Pentru a opri
această funcţie, apăsaţi încă o dată
butonul.
Compartimentul frigider
Compartimentul frigider
Pentru setarea temperaturii apăsaţi
butonul
, până când se afișează
valoarea dorită.
Pentru funcţia Răcire rapidă ţineţi apăsat
butonul
până când super LED-ul se
aprinde. Pentru a opri această funcţie,
apăsaţi încă o dată butonul.
Funcţia de convertire a indicatorului pentru Temperatură
(Fahrenheit- Celsius)
Setarea implicită este Celsius.
Apăsaţi butonul de blocare
pentru a intra în modul blocat. În
modul blocat, apăsaţi simultan
și butonul APĂ timp de
10 secunde pentru a comuta
între unităţile de măsură pentru
temperatură.
Pentru setarea temperaturii apăsaţi
butonul
până când
se afișează valoarea dorită pentru
temperatură.
Pentru funcţia Răcire rapidă ţineţi
apăsat butonul
până când
super LED-ul se aprinde. Pentru a opri
această funcţie, apăsaţi încă o dată
butonul.
ATENŢIE!
Alimentele din frigider pot fi congelate dacă temperatura mediului
din frigider este sub 5°C.
MOD TEMPERATURĂ RIDICATĂ
DMODEL CU DOZATOR
O mărire a temperaturii din compartimentul frigider sau congelator este
indicată de:
• clipiera pictogramei de alarmă
(soneria este oprită)
• sistemul electronic indică temperatura
maximă atinsă în interiorul compartimentelor
174
www.electrolux.com
Chiar dacă funcţionarea normală
a aparatului este restabilită și
temperatură internă atinge o
valoare normală, pictograma
de alarmă
tot mai clipește și
afișajul indicator prezintă cea mail
ridicată temperatură atinsă.
Când apăsaţi butonul Blocare
modul alarmă este încheiat și pictograma de alarmă
se stinge.
Afișajul indică valoare reglată a
temperaturii.
MODEL FĂRĂ DOZATOR
O mărire a temperaturii din compartimentul frigider sau congelator esta
indicată de:
• clioirea din afișajul pentru compartimentul congelator sau/și frigider.
• sistemul electronic indică temperatura
maximă atinsă în interiorul compartimentelor.
Chiar dacă funcţionarea normală
a aparatului este restabilită și
temperatura internă atinge o
valoare normală, afișajul tot mai
clipește și este indicată cea mai
ridicată temperatură atinsă.
Când apăsaţi butonul Blocare
, modul temperatură
redicată este încheiat și afișajul
indică valoarea reglată a temperaturii.
FUNCŢII “OPRIRE”
• Luminile interne ale aparatului se
opresc când ușa este deschisă pentru
mai mult de 10 minute
• Funcţia Oprire afișaj:
–– la 5 minute de la ultima apăsare a
unui buton sau dacă ușile nu sunt
deschise, toate becurile LED ale
afișajului se opresc, cu excepţia
celor pentru APĂ, GHEAŢĂ și
pictogjrama
icon
–– După modul Oprire LED, aparatul
revine al modul de afișare normal
când apăsaţi orice buton sau
deschideţi ușa.
• Funcţia Oprire sistem (funcţia Oprire
alimentare):
–– puteţi opri funcţionarea aparatului
fără a-l scoate din priză, în special
pe durata vacanţelor
–– prin apăsarea butonului
şi
în
acelaşi timp pentru 5 secunde se
opreşte aparatul
–– în timpul modului “OPRIRE”
temperatura pentru congelator şi
frigider afişează “ — — ”. Celelalte lumini LED se sting şi toată
funcţionarea aparatului se opreşte.
–– în sens invers, ţineţi apăsat
simultan butonul
şi
timp de 5 secunde
pentru a anula funcţia “OPRIRE”
ALARMA DE UŞĂ DESCHISĂ
O alarmă acustică se va activa dacă uşa
frigiderului sau a congelatorului rămâne
deschisă timp de 1 minut. Alarma se va
opri după 5 minute. Când sunt restabilite
condiţiile normale (uşă este închisă),
alarma se opreşte.
ROMANA
175
OPŢIUNI
ZONA MAGIC COOL
Când alimentaţi aparatul pentru prima
dată LED-ul PROASPĂT este PORNIT.
Pentru a modifica setările, pas cu pas,
utilizaţi butonul SELECTARE.
Pas
Afişaj
Temperatura dorită
1.
FRESH (PROASPĂT)
de la +5°C la +6°C
2.
VEGETABLE (LEGUME)
de la +3°C la +4°C
3.
FISH (PEŞTE)
de la -1°C la +0°C
4.
MEAT (CARNE)
de la -3°C la -2°C
DOZATORUL
Selectaţi butonul APĂ sau GHEAŢĂ şi
împingeţi încet mânerul cu cana. După
2 secunde:
• Dacă aţi apăsat butonul APĂ, se
va aprinde.
ATENŢIE!
Evitaţi utilizarea cănilor subţiri
şi fragile sau a paharelor de
cristal atunci când luaţi cuburi de
gheaţă.
ATENŢIE!
Dacă gheaţa este decolorată, nu
mai utilizaţi dozatorul şi sunaţi un
agent de service.
Folosiţi doar gheaţă de la acest
aparat.
• Dacă aţi apăsat butonul GHEAŢĂ,
se va aprinde.
Când curăţaţi cutia pentru cuburi de
gheaţă sau dacă nu o folosiţi pentru o
perioadă mare de timp, scoateţi cuburile
de gheaţă din Cutia de depozitare pentru
gheaţă şi blocaţi Aparatul de făcut
gheaţă prin apăsarea butonul GHEAŢĂ
pentru 3 secunde.
se va aprinde.
APARAT AUTOMAT DE FĂCUT
GHEAŢĂ
• La un ciclu sunt produse aproximativ
10 cuburi de gheaţă, timp de 14-15
ori pe zi. Dacă Cutia pentru cuburi de
gheaţă este plină, producerea gheţii
se opreşte.
• Este normal ca Aparatul de făcut
gheaţă să facă zgomote ca de lovire
când cuburile de gheaţă cad în Cutia
pentru cuburi de gheaţă.
• Pentru a preveni formarea de mirosuri
neplăcute, curăţaţi regulat Cutia pentru cuburi de gheaţă.
• Dacă cantitatea de gheaţă din cutie
nu este suficientă, gheaţa nu va
putea fi distribuită. Aşteptaţi aproximativ o zi pentru a realiza mai multă
gheaţă.
• Dacă gheaţa nu se distribuie uşor,
verificaţi dacă duza de distribuţie nu
este blocată.
176
www.electrolux.com
• Dacă cuburile de gheaţă se blochează
şi nu se distribuie, scoateţi Cutia pentru cuburi de gheaţă şi separaţi cuburile
de gheaţă care s-au lipit între ele.
ATENŢIE!
Dacă cantitatea de gheaţă
furnizată de Aparatul de făcut
gheaţă trebuie reglată, apelaţi la
un agent de service.
ATENŢIE!
În cazul unei pene de curent
cuburile de gheaţă se pot topi şi
se pot scurge pe podea. Dacă
vă aşteptaţi ca această situaţie
să dureze timp de mai multe ore,
scoateţi cutia şi luaţi cuburile de
gheaţă din ea, după care o puneţi
la loc.
SFATURI ȘI RECOMANDĂRI
RECOMANDĂRI PENTRU
DEPOZITAREA ALIMENTELOR
• Un clic slab din zona termostatului
atunci când compresorul pornește sau
se oprește.
• Spălați alimentele înainte de depozitare.
• Împărțiți și separați alimentele în bucăți
mai mici.
• Puneți mâncărurile lichide sau cu multă
umiditate în partea din față a rafturilor
(aproape de ușă). Dacă sunt prea
aproape de zonele unde iese aerul rece,
acestea pot îngheța.
• Mâncărurile calde sau fierbinți ar trebui
să fie răcite suficient înainte de a le
depozita pentru a reduce consumul de
energie electrică și pentru a îmbunătăți
performanțele de refrigerare.
• Aveți grijă atunci când depozitați fructe
tropicale precum banane, ananas sau
roșii deoarece acestea se pot deteriora
ușor la temperaturi scăzute.
• Păstrați cât mai mult spațiu între
mâncăruri este posibil. Dacă sunt
lipite sau prea apropiate, circularea
aerului rece are de suferit, rezultând în
refrigerare slabă.
• Nu uitați niciodată să acoperiți sau
sigilați alimentele pentru a preveni
mirosurile de alimente.
• Nu depozitați legume în zona congelată
deoarece acestea pot îngheța.
• Cutia de ouă poate fi pusă pe un sertar
din frigider după cum preferați.
SFATURI PENTRU ECONOMII
DE ENERGIE ELECTRICĂ
SUNETE NORMALE DE
FUNCȚIONARE
Următoarele sunete sunt normale pe
durata funcționării:
• Un susur slab din zona țevilor, atunci
când se pompează agent de refrigerare.
• Un sunet vâjâit și pulsând de la
compresor atunci când se pompează
agent de refrigerare.
• Un zgomot brusc de crăpare din interiorul aparatului, cauzat de dilatația termică
(un fenomen natural și deloc periculos).
• Nu deschideți ușa des și nu o lăsați
deschisă mai mult decât este absolut
necesar.
RECOMANDĂRI PENTRU
DEPOZITAREA ALIMENTELOR
PROASPETE
• Nu depozitați alimente calde sau
lichide care se evaporă în frigider.
• Acoperiți sau sigilați alimentele, mai
ales dacă au un miros puternic.
• Poziționați alimentele a.î. aerul să
poată circula liber în jurul acestora.
SFATURI PENTRU
REFRIGERARE
Recomandări utile:
• Carne (toate tipurile): înveliți-o în ambalaj
corespunzător și plasați-o pe raftul de
sticlă de deasupra sertarului de legume.
Depozitați carnea pentru cel mult 1-2 zile.
• Mâncăruri gătite, mâncăruri reci:
acoperiți și plasați pe orice raft.
• Fructe și legume: curățați bine și puneți
în sertarul special.
Bananele, cartofii, ceapa și usturoiul nu
trebuie ținute în frigider dacă nu sunt
ambalate.
• Unt și brânză: puneți într-un container
etanș sau înveliți în folie de aluminiu sau
în sac de polietilenă pentru a exclude cât
mai mult aer cu putință.
• Sticle: închideți cu dop și puneți pe
raftul de sticle de pe ușă sau (dacă este
disponibil) pe raftul de sticle.
ROMANA
177
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
CURĂŢAREA PIESELOR
INTERNE
3. Rafturile laterale din congelator şi
frigider
Ţineţi de ambele capete şi ridicaţi.
Utilizaţi o lavetă cu apă şi detergent
neutru pentru curăţare.
1. Raftul dozatorului de apă
Scoateţi grila de colectare a apei
revărsate şi curăţaţi regulat raftul
pentru apă (raftul pentru apă
revărsată nu este cu auto-curăţare).
4. Rafturile din congelator şi frigider
Deschideţi uşa complet, după care
trageţi rafturile pentru a le scoate.
2. Cutia pentru cuburi de gheaţă
–– Scoaterea: trageţi de cutie pentru
a o scoate.
–– Înlocuirea: aşezaţi în dreptul fantelor laterale şi împingeţi până la
capăt. Dacă introducerea completă
a cutiei este dificilă, rotiţi bobina
rotativă din cutie sau mecanismul
de acţionare la un sfert de rotaţie
şi introduceţi din nou.
–– Nu depozitaţi cuburi de gheaţă
pentru prea mult timp.
5. Cutia pentru legume şi fructe
Trageţi şi ridicaţi puţin pentru a o
scoate.
178
www.electrolux.com
CURĂŢAREA FEŢEI DE UŞĂ
Utilizaţi o lavetă cu detergent neutru.
CURĂŢAREA PĂRŢII DIN
SPATE A APARATULUI (ZONA
CU MOTOR)
2. Scoateţi capacul LED-ului şi slăbiţi
cele 2 şuruburi de fixare pentru
plăcuţa LED.
x2
Ştergeţi praful de pre grilaj cu un aspirator cel puţin o dată pe an.
3. Deconectaţi plăcuţa LED şi
schimbaţi becul LED.
SCHIMBAREA BECULUI LED
DE LA INTERIOR
ATENŢIE!
Becul LED trebuie înlocuit doar
de un agent de service sau de o
persoană cu o calificare similară.
ATENŢIE!
Scoateţi mai întâi aparatul din
priză!
Schimbarea becului LED de la congelator şi frigider
1. Scoateţi carcasa din spate a LEDului
cu ajutorul unei şurubelniţe.
Secvenţa de montare este
identică cu cea de demontare,
executată în sens invers.
ROMANA
179
CE TREBUIE FĂCUT DACĂ...
Vă rugăm să consultaţi
următoarele sfaturi privind
depanarea înainte de a apela la
service!
Problemă
Verificare
Soluţie
Nu se face rece la
interior.
Congelarea şi
răcirea nu este
suficientă.
• Aparatul este conectat
la priză?
• Este temperatura setată pe modul
SCĂZUTĂ?
• Aparatul se află direct
sub lumina soarelui
sau există o sursă de
căldură în apropierea
sa?
• Spaţiul dintre spatele
aparatului şi perete
este prea mic?
• Introduceţi aparatul în
priză.
• Setaţi modul de
temperatură pe MEDIU sau
RIDICATĂ.
• Mutaţi aparatul întrun loc
ferit de lumina directă a
razelor solare, fără aparate
care emană căldură în jurul
său.
• Lăsaţi un spaţiu suficient
(mai mult de 10 cm)
între spatele aparatului şi
perete.
Alimentele din
aparat îngheaţă.
• Este temperatura setată pe modul
PUTERNIC?
• Este temperatura
mediului ambiant prea
scăzută?
• Alimentele cu grad ridicat de umezeală sunt
depozitate în apropierea duzelor pentru
aer rece?
• Setaţi modul de
temperatură pe modul
MEDIU sau SCĂZUTĂ.
• Alimentele pot îngheţa
dacă temperatura mediului
scade sub 5 °C. Mutaţi-le
în locuri în care temperatura este peste 5 °C.
• Amplasaţi alimentele
umede pe rafturi în apropierea uşilor.
Sunet neobişnuit
făcut de aparat.
• Podeaua de sub
aparat este dreaptă?
• Spaţiul dintre spatele
aparatului şi perete
este prea mic?
• Există obiecte sau
alte articole care ating
aparatul?
• Mutaţi aparatul pe o podea
dreaptă şi nivelată.
• Lăsaţi suficient spaţiu liber.
• Îndepărtaţi toate obiectele
care ating aparatul.
Sunete neobişnuite:
trosnituri, clicuri,
curgere de apă,
mormăit sau
zumzet.
Este normal (dacă aparatul
nu este adus la nivel, sunetul
poate fi amplificat).
180
www.electrolux.com
Problemă
Verificare
Soluţie
Mirosuri neplăcute
în interior.
• Alimentele depozitate
sunt neacoperite sau
neîmpachetate?
• Rafturile principale
şi cele laterale sunt
pătate cu alimente?
• Alimentele sunt depozitate de prea mult
timp?
• Acoperiţi şi împachetaţi
alimentele.
• Curăţaţi piesele de la
interior ale aparatului la
intervale regulate. Dacă
mirosul pătrunde în aceste
piese, îndepărtarea lui
devine problematică.
• Nu depozitaţi alimente
pentru prea mult timp.
• Aparatul nu poate păstra
perfect sau permanent
alimentele.
Uşa nu se deschide
uşor.
• Uşa a fost închisă
şi deschisă din nou
imediat?
• În acest caz aşteptaţi un
minut, după care se va
deschide uşor.
Gheaţă şi zăpadă
în interiorul aparatului şi pe pereţi.
• Uşa a fost deschisă
pentru prea mult timp?
• Alimentele cu
umezeală sporită au
fost depozitate fără
capac sau neîmpachetate?
• Temperatura şi/
sau umiditatea din
jurul aparatului este
ridicată?
• Nu lăsaţi uşa deschisă
prea mult timp.
• Acoperiţi şi împachetaţi
alimentele.
• Instalaţi aparatul într-un loc
uscat şi răcoros.
Partea frontală şi
laterală a aparatului este caldă sau
fierbinte.
Acest lucru este normal.
ROMANA
181
TEMPERATURA MEDIULUI
AMBIANT
Acest aparat este conceput pentru a
funcţiona la o temperatură a mediului ambiant specificată prin categoria
marcată pe plăcuţa cu date tehnice.
Categoria de climă
Temperatura mediului ambiant (de la... la...)
SN
de la +10°C la +32°C
N
de la +16°C la +32°C
ST
de la +16°C la +38°C
T
de la +16°C la +43°C
Temperatura internă poate fi
afectată de factori cum ar fi amplasarea aparatului, temperatura
mediului ambiant sau frecvenţa
de deschidere a uşii.
ACCESORII
• Cutie pentru filtru
• Kit pentru alimentarea cu apă
• Manualul utilizatorului
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele,
acestea trebuie puse în containerele
corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii
umane şi la reciclarea deşeurilor din
aparatele electrice şi electrocasnice.
Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest
simbol
împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi produsul la centrul local
de reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising