AEG | RCB73421TY | User manual | Aeg RCB73421TY Manuali i perdoruesit

Aeg RCB73421TY Manuali i perdoruesit
RCB73421TY
AL
Ngrirës - frigorifer
Manuali i përdoruesit
SB
Zamrzivač – frižider
Korisnički priručnik
Hladılnık z dvojnımı vratı
Navodila za uporabo
SL
MK
USER
MANUAL
Ладилник - Длабоко
замрзнување
Прирачник за Употреба
$/3DUDODMPsULP5UH]LN]MDUULPDWHULDOHWsGMHJVKPH
6% 8SR]RUHQMHUL]LNRGSRåDUD]DSDOMLYLKPDWHULMDOD
6/232=25,/21HYDUQRVWSRåDUDYQHWOMLYLPDWHULDOL
0.ɉɪɟɞɭɩɪɟɞɭɜɚʃɟɈɩɚɫɧɨɫɬɨɞɩɨɠɚɪɡɚɩɚɥɢɜɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ
INDEKSI
PARA SE TË PËRDORNI FRIGORIFERIN TUAJ..................................... 4
Paralajmërime të përgjithshme.......................................................................... 4
Informacione sigurie.......................................................................................... 6
Paralajmërime sigurie........................................................................................ 6
Instalimi dhe përdorimi i frigoriferit tuaj.............................................................. 7
Para se të përdorni frigoriferin tuaj.................................................................... 7
FUNKSIONET DHE MUNDËSITË E NDRYSHME.................................... 8
Informacion rreth teknologjisë me ftohje të gjeneratës së re............................. 8
Ekrani dhe paneli i kontrollit.............................................................................. 9
Përdorimi i ngrirësit të frigoriferit....................................................................... 9
Modaliteti i super ngrirjes...........................................................................................9
Modaliteti i super ftohjes..........................................................................................10
Modaliteti i ekonomisë..............................................................................................10
Modaliteti i pushimeve..............................................................................................11
Modaliteti i ftohjes së pijeve.....................................................................................11
Modaliteti i ruajtjes së ekranit...................................................................................12
Funksioni i kyçit të fëmijëve.....................................................................................12
Funksioni i alarmit të derës së hapur.......................................................................12
Konfigurimet e temperaturës........................................................................... 13
Parametrat e temperaturës së ngrirësit....................................................................13
Parametrat e temperaturës së ftohësit.....................................................................13
Paralajmërimet për rregullimet e temperaturës............................................... 14
Aksesorët........................................................................................................ 14
Forma e akullit..........................................................................................................14
Kutia e ngrirësit........................................................................................................15
Raftet e Çillerit..........................................................................................................15
Butoni i freskisë........................................................................................................16
RREGULLIMI I USHQIMIT NË PAJISJE................................................. 16
Ndarja e frigoriferit........................................................................................... 16
Ndarja e ngrirësit............................................................................................. 17
PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA............................................................. 20
Shkrirja............................................................................................................ 21
TRANSPORTIMI DHE NDRYSHIMI I POZICIONIT TË INSTALIMIT...... 21
Ripozicionimi i derës....................................................................................... 21
AL -2-
PARA SE TË THËRRISNI SHËRBIMIN E PAS SHITJES....................... 22
Këshillat për kursimin e energjisë.................................................................... 25
PJESËT DHE ELEMENTET E FRIGORIFERIT....................................... 26
Udhëzimet operative vlejnë për disa modele. Sidoqftë mund të ketë dallime.
ZJARRI !
Paralajmërim; Rrezik zjarri / materiale të djegshme
AL -3-
KAPITULLI - 1. PARA SE TË PËRDORNI FRIGORIFERIN TUAJ
Paralajmërime të përgjithshme
PARALAJMËRIM: Mbajini hapësirat e ajrimit të pajisjes
ose në strukturën e brendshme pa pengesa.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni pajisje mekanike ose
mjete të tjera për të përshpejtuar procesin e ngrirjes,
përveç atyre që rekomandohen nga prodhuesi.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni pajisje elektrike brenda
ndarjeve për ruajtjen e ushqimit të pajisjes, nëse nuk
rekomandohen nga prodhuesi.
PARALAJMËRIM: Mos e dëmtoni qarkun ftohës.
PARALAJMËRIM: Kur poziciononi pajisjen, sigurohuni që
kordoni i energjisë të mos bllokohet ose dëmtohet.
PARALAJMËRIM: Mos vendosni disa priza portative apo
furnizime me energji portative mbrapa pajisjes.
PARALAJMËRIM: Për të shmangur rrezikun për shkak të
paqëndrueshmërisë të pajisjes, ajo duhet të fiksohet sipas
udhëzimeve.
ëse pajisja juaj përdor R600a si ftohës - kjo do të jetë e
N
shënuar në etiketë - duhet të bëni kujdes gjatë transportit
dhe vendosjes për të mos lejuar që elementët ftohës të
pajisjes të dëmtohen. Megjithëse R600a nuk dëmton
mjedisin dhe është gaz natyror, ai është shpërthyes. Nëse
ndodh një rrjedhje për shkak të një dëmtimi në elementët
ftohës, largojeni frigoriferin nga flaka ose burimet e
nxehtësisë dhe ajroseni dhomën ku ndodhet pajisja për
disa minuta.
• Ndërsa e lëvizni dhe vendosni frigoriferin, mos dëmtoni
qarkun e gazit ftohës.
AL -4-
• Mos vendosni substanca shpërthyese si kanaçe aerosoli me
lëndë të djegshme në këtë pajisje.
• Kjo pajisje është synuar për t’u përdorur në përdorime
shtëpiake dhe përdorime të tilla si;
--hapësirat e stafeve të kuzhinës në dyqane, zyra dhe
ambiente të tjera pune
--shtëpi ferme dhe nga klientët në hotele, motele dhe ambiente
të tjera banimi
--ambiente të tipit për fjetje dhe ngrënie mëngjesi;
--furnizime ushqimi dhe aplikime të tjera jo shitëse
• Nëse priza nuk përputhet me spinën e frigoriferit, ajo duhet të
ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose nga persona
të tillë të kualifikuar me qëllim që të shmangni rreziqet.
• Një spinë tokëzimi specifike është lidhur kabllon e korrentit
të frigoriferit tuaj. Kjo spinë duhet të përdoret me një prizë të
veçantë të tokëzuar me 16 amper. Nëse nuk ka prizë të tillë
në shtëpinë tuaj, instalojeni me një elektricist të autorizuar.
• Kjo aparaturë mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
lart dhe personat me aftësi të pakësuara fizike, të ndjesisë ose
mendore ose mungesë të përvojës dhe njohurisë nëse u është
dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e
pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet që
përfshihen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi
dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet bërë nga fëmijë pa
mbikëqyrje.
• Nëse kablli i korrentit dëmtohet, ai duhet të ndërrohet nga
prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të tillë të kualifikuar
për të shmangur rreziqet.
• Kjo pajisje nuk është bërë për përdorim në lartësi më tepër
se 2000 m.
AL -5-
Informacione sigurie
• Ndërsa e lëvizni dhe vendosni frigoriferin, bëni kujdes të mos dëmtoni qarkun e gazit
ftohës.
• Nëse frigoriferi juaj ka një çelës, prisheni ose hiqeni çelësin para se ta hidhni pasi fëmijët
mund të bllokohen brenda dhe mund të shkaktojë aksident.
• Frigoriferit dhe ngrirësit e vjetër përmbajnë material izolimi dhe ftohës me CFC. Prandaj,
duhet bërë kujdes të mos dëmtoni mjedisin kur hidhni frigoriferët e vjetër dhe të siguroheni
që të zbatoni rregullat vendase.
Shënime të rëndësishme
• Ju lutemi lexoni me kujdes manualin e udhëzimeve para montimit dhe përdorimit të
pajisjes. Ne nuk jemi përgjegjës për dëmtimet e ndodhura për shkak të keqpërdorimit.
• Zbatoni të gjitha udhëzimet mbi pajisjen tuaj dhe ato të manualit të përdorimit, dhe
mbajeni këtë manual në një vend të sigurt për të zgjidhur çfarëdo problemi që mund të
ndodhë në të ardhmen.
• Kjo pajisje është prodhuar që të përdoret në ambiente të brendshme dhe duhet të përdoret
vetëm për të ruajtur ushqime. Nuk është e përshtatshme për qëllime tregtare dhe ky lloj
përdorimi do ta bëjë garancinë të pavlefshme.
Shenja e mësipërme është në pajtim me Direktivën për Mbetjet e Pajisjeve Elektrike
dhe Elektronike 2012/19/EC (WEEE). Shenja tregon kërkesën për të MOS e
hedhur pajisjen dhe çdo bateri të konsumuar ose të prishur si mbetje shtëpiake
të paklasifikuar, por duhen përdorur sistemet e kthimit dhe grumbullimit që janë
në dispozicion. Nëse bateritë ose akumulatorët e përfshirë me këtë pajisje kanë
simbolin kimik Hg, Cd ose Pb, kjo do të thotë që bateria ka një përmbajtje të lartë
metali prej më shumë se 0.0005% Mërkur, ose më shumë se 0.002% Kadmium ose më
shumë se 0.004% Plumb.
Paralajmërime sigurie
• Mos përdorni priza të shumëfishta ose prizazgjatuese.
• Mos lidhni spina të dëmtuara , të konsumuara ose të vjetra.
• Mos e tërhiqni, përthyeni ose dëmtoni kabllin.
• Mos përdorni përshtatës spine.
• Kjo pajisje është bërë për t’u përdorur nga të rriturit, mos i lini fëmijët
të luajnë me pajisjen ose të varen mbi derë.
• Mos futni ose nxirrni spinën nga priza me duar të lagura për të shmangur
zënien e korrentit.
• Mos vendosni shishe qelqi ose kanaçe pijesh në dhomën e ngrirësit.
Shishet ose kanaçet mund të shpërthejnë.
• Për sigurinë tuaj mos vendosni materiale shpërthyese ose të djegshme
brenda frigoriferit. Vendosini pijet me sasi të lartë alkooli në pozicion
vertikal në ndarjen e frigoriferit dhe duke i mbyllur grykat fort.
AL -6-
• Kur merrni akull të bërë në dhomën e ngrirësit, mos e prekni, akulli mund të
shkaktojë djegje dhe/ose prerje akulli.
• Mos i prekni gjërat e ngrira me duar të lagura! Mos i hani akulloret dhe kubat
e akullit menjëherë pasi t’i keni nxjerrë nga dhoma e ngrirësit!
• Mos i ngrini përsëri ushqimet e ngrira pasi kanë shkrirë. Kjo mund të shkaktojë probleme
shëndetësore si helmim nga ushqimi.
• Mos e mbuloni trupin ose kreun e frigoriferit me leckë. Kjo ndikon në performancën e
frigoriferit tuaj.
• Fiksojini aksesorët në frigorifer gjatë transportit për të parandaluar dëmtimin e tyre.
Instalimi dhe përdorimi i frigoriferit tuaj
Para se të filloni ta përdorni frigoriferin tuaj, duhet t’i kushtoni vëmendje pikave të mëposhtme:
• Tensioni i punës për frigoriferin tuaj është 220-240 V në 50Hz.
• Ne nuk mbajmë përgjegjësi për dëmtimet që mund të ndodhin për shkak të përdorimit
pa tokëzim.
• Vendoseni frigoriferin në një vend ku nuk do të ekspozohej nën dritën direkte të diellit.
• Pajisja juaj duhet të jetë të paktën 50 cm larg nga sobat, furrat me gaz dhe pajisjet e
ngrohjes dhe duhet të jetë të paktën 5 cm larg nga furrat elektrike.
• Frigoriferi juaj nuk duhet të përdoret asnjëherë jashtë ose të lihet nën shi.
• Kur frigoriferi juaj vendoset pranë një ngrirësi, duhet të ketë të paktën 2 cm distancë
midis tyre për të mos lejuar krijimin e lagështisë në sipërfaqen e jashtme.
• Mos vendosni asgjë mbi frigorifer dhe montojeni frigoriferin në një vend të
përshtatshëm në mënyrë që sipër të ketë të paktën 15 cm hapësirë.
• Këmbët e para të lëvizshme duhet të rregullohen në mënyrë që pajisja të
jetë në nivel dhe e palëvizshme. Mund t’i rregulloni këmbët duke i rrotulluar
ato në drejtim të akrepave të orës (ose në drejtim të kundërt). Kjo mund të
bëhet para se të vendosni ushqim në frigorifer.
• Para se ta përdorni frigoriferin, fshijini të gjitha hapësirat e brendshme dhe sirtarët me
ujë të ngrohtë dhe një lugë çaji me bikarbonat sode dhe pastaj shpëlajeni me ujë të
pastër dhe fshijeni. Vendosini të gjitha pjesët përsëri në frigorifer pasti
t’i keni pastruar.
• Montoni shinën plastike (pjesa me fletë të zeza prapa) duke e rrotulluar
90° siç tregohet në figurë për të mos e lejuar kondensatorin të prekë
murin.
• Frigoriferi duhet të vendoset afër murit në distancë jo më të madhe se
75 mm larg.
Para se të përdorni frigoriferin tuaj
• Kur përdoret për herë të parë ose pas transportit, mbajeni frigoriferin
tuaj në pozicion drejt për 3 orë dhe futeni në prizë për të lejuar punim të
efektshëm. Përndryshe mund të dëmtoni kompresorin.
• Frigoriferi juaj mund të ketë një erë kur përdoret për herë të parë; era do të largohet kur
frigoriferi fillon të ftohet.
AL -7-
KAPITULLI - 2. FUNKSIONET DHE MUNDËSITË E NDRYSHME
Informacion rreth teknologjisë me ftohje të gjeneratës së re
Frigoriferët me teknologji ftohjeje të gjeneratës së re kanë një sistem
të ndryshëm funksionimi krahasur me frigoriferët statik. Tek frigoriferët
normal, ajri i lagësht hyn në frigorifer dhe avujt e ujit që burojnë nga
ushqimet, kthehen në ngricë në dhomëzën e ngrirjes. Për të shkrirë këtë
ngricë, me fjalë të tjera për ta çngrirë, frigoriferi duhet të hiqet nga priza.
Për të mbajtur ushqimet të ftohta gjatë periudhës së shkrirjes, përdoruesi
duhet ruaj ushqimin diku tjetër dhe përdoruesi duhet të pastroj akullin e
mbetur dhe ngricën e akumuluar.
Situata është krejtësisht e ndryshme në dhomëzat e frigoriferit të pajisur
me teknologjinë e ftohjes të gjeneratës së re. Me ndihmën e ventiluesit,
ajri i ftohtë dhe i thatë shpërndahet në të gjithë dhomëzat ngrirëse. Si
rezultat i ajrit të ftohtë që shpërndahet lehtësisht në të gjithë ndarjet - madje
edhe në hapësirat ndërmjet rafteve - ushqime janë të ngrira në mënyrë
të barabartë dhe si duhet. Dhe nuk do të ketë ngricë.
Konfigurimi në dhomëzën frigorifer do të jetë gati i njëjtë si tek ngrirësit.
Ajri që del nga ventilatori i vendosur në krye të dhomëzës frigorifer është
ftohur duke kaluar nëpër hendek prapa gypit të ajrit. Në të njëjtën kohë,
ajri shpërndahet jashtë nëpër vrimat në gypin e ajrit kështu që procesi i
ftohjes të përfundojë me sukses në ndarjen frigoriferike. Vrimat në gypin
e ajrit janë të dizajnuara edhe për shpërndarjen e ajrit në të gjithë ndarjet.
Për aq kohe sa nuk kalon ajri përmes frigoriferit dhe ndarjes ngrirëse, erërat nuk do të përzihen.
Si rezultat, frigoriferi juaj me teknologji me ftohje të gjeneratës së re është i lehtë për t’u
përdorur dhe ju ofron një qasje në një vëllim të madh dhe pamje estetike.
AL -8-
Ekrani dhe paneli i kontrollit
Përdorimi i panelit të kontrollit
1. Është ekrani i vlerave të regjistrimit të ftohësit.
2. Është treguesi i ftohësit super.
3. Është ekrani i vlerave të regjistrimit të ngrirësit.
1
2
4. Është treguesi i ngrirësit super.
5. Është simbol alarmi.
3
6. Është simboli i bllokuesit për fëmijët.
4
7. Është simboli i modalitetit ekonomik.
8. Është simboli i modalitetit gjatë pushimeve.
9. Mundëson që të modifikohen vlerat e regjistruara të ftohësit
dhe aktivizimin e ftohësit super nëse dëshirohet. Ftohësi 6
mund të regjistrohet në 8, 6, 5, 4, 2 °C super ftohtë.
10. Mundëson që të modifikohen vlerat e regjistruara të
ngrirësit dhe aktivizimin e ngrirësit super nëse dëshirohet.
Ngrirësi mund të regjistrohet në -16, -18, -20, -22, -24 °C
super fngrirje
11. Mundëson modalitetet ( ekonomik, kohë pushimi ...) për
aktivizim nëse dëshirohet.
5
7
8
9
10
11
Përdorimi i ngrirësit të frigoriferit
Modaliteti i super ngrirjes
Kur duhet të përdoret?
• Për të ngrirë një sasi të madhe ushqimesh që nuk mund të futen në raftin e ngrirjes së
shpejtë.
• Për të ngrirë ushqime të përgatitura.
• Për të ngrirë ushqime të freskëta shpejt me qëllim që ruhet freskia.
Si duhet të përdoret?
Shtypni butonin gradues të frigoriferit derisa të shihet në ekran simboli Super
ngrirje. Sinjali do të lëshpjë tingullin beep beep. Modaliteti regjistrohet.
Gjatë këtij modaliteti:
• Temperatura e ftohësit dhe modaliteti super ftohet mund të rregullohen. Në
këtë rast modaliteti super ngrirje vazhdon.
• Modaliteti ekonomik dhe Pushime nuk mund të selektohet.
• Modaliteti super ngrirje mund të fshihet me të njëjtin veprim të selektimit.
Shënim:
• Shuma maksimale e ushqimeve të freskëta (në kilogramë) që mund të ngrihen në
periudhën prej 24 orësh është treguar në etiketën e pajisjes.
AL -9-
• Për performancë optimale në kapacitetin maksimal të ngrirjes, aktivizoni modalitetin e
super ngrirjes 3 orë para se të futni ushqim të freskët në ngrirës.
• Në fund të kësaj periudhe, frigoriferi do të tingëllojë një alarm zanor duke njoftuar se
është gati.
Modaliteti i ngrirjes së shpejtë do të anulohet automatikisht pas 24 orësh ose kur
temperatura e sensorit të ngrirësit të bjerë nën -32°C.
Modaliteti i super ftohjes
Kur duhet të përdoret?
• Për të ftohur dhe ruajtur një sasi të madhe ushqimi në dhomën e frigoriferit.
• Për të freskuar pijet shpejt.
Si duhet të përdoret?
Shtypni butonin gradues të ftohësit derisa simboli Super ftohje të shfaqet në ekran.
Sinjali do të lëshpjë tingullin beep beep. Modaliteti regjistrohet.
Gjatë këtij modaliteti:
• Temperatura e ngrirësit dhe modaliteti super ngrirje mund të rregullohet. Në
këtë rast modaliteti super ftohësi vazhdon.
• Modaliteti ekonomik dhe Pushime nuk mund të selektohet.
• Modaliteti super ftohje mund të fshihet në të njëjtën mënyrë si selektimi.
Modaliteti i ekonomisë
Kur duhet të përdoret?
Kursimet e energjisë. Gjatë periudhës së mospërdorimit të shpeshtë (hapja e derës) ose
mospranisë në shtëpi, si p.sh. gjatë largimit me pushime, programi Eco mund të ofrojë
temperaturë optimale ndërkohë që kurseni energji.
Si duhet të përdoret?
• Shtyp “butonin e modalitetit” derisa të shfaqet simboli eko.
• Nëse asnjë buton nuk është shtypur për 1 sekondë. Modaliteti regjistrohet.
Simboli eko do të pulsojë 3 herë. Kur modaliteti është regjistruar, sinjali do
të lëshojë tingullin beep beep.
• Segmentet e temperaturës së ngrirësit dhe frigoriferit do të tregojë “E”.
• Simboli ekonomik dhe E do të ndriçojnë derisa modaliteti përfundon.
Gjatë këtij modaliteti:
• Ngrirësi mund të rregullohet. Nëse modaliteti ekonomik do të fshihet, vlerat
e regjistruara të selektuara do të procedohen.
• Ftohësi mund të rregullohet. Nëse modaliteti ekonomik do të fshihet, vlerat
e regjistruara të selektuara do të procedohen.
• Mund të selektohet modaliteti super ftohtë dhe super ngrirje. Modaliteti ekonomik është
fshirë dhe modaliteti i selektuar është aktivizuar.
• Modaliteti Pushime mund të selektohet pasi është fshirë modaliteti ekonomik. Më pas
modaliteti i selektuar është regjistruar.
• Për ta fshirë, ju vetëm duhet të shtypni butonin e modalitetit,
AL -10-
Modaliteti i pushimeve
Si duhet të përdoret?
• Shtyp “butonin e modalitetit” derisa të shfaqet simboli pushime.
• Nëse asnjë buton nuk është shtypur për 1 sekondë. Modaliteti regjistrohet.
Simboli pushime do të pulsojë 3 herë. Kur modaliteti është regjistruar, sinjali
do të lëshojë tingullin beep beep.
• Segmenti i temperaturës së ftohësit do të tregojë “--”.
• Simboli pushime dhe “--” do të ndriçojnë derisa të përfundojë modaliteti.
Gjatë këtij modaliteti:
• Ngrirësi mund të rregullohet. Kur të fshihet modaliteti pushime, vlerat e
regjistruara të selektuara do të procedohen.
• Ftohësi mund të rregullohet. Kur modaliteti pushime do të fshihet, vlerat e
regjistruara të selektuara do të procedohen.
• Mund të selektohet modaliteti super ftohtë dhe super ngrirje. Modaliteti pushime fshihet
automatikisht dhe modaliteti i selektuar aktivizohet.
• Modaliteti ekonomik mund të selektohet pasi të jetë fshirë modaliteti pushime. Më pas
modaliteti i selektuar është regjistruar.
• Për ta fshirë, ju vetëm duhet të shtypni butonin e modalitetit,
Modaliteti i ftohjes së pijeve
Kur duhet të përdoret?
Ky modalitet përdoret për të ftohur pije brenda kohës së rregullueshme.
Si duhet të përdoret?
• Shtyp butonin e ngrirësit për 3 sekonda.
• Animacion special do të fillojë mbi ekranin e vlerave të regjistruara të ngrirësit
dhe 05 do të pulsojë mbi ekranin e vlerave të regjistruara të ftohësit.
• Shtypni butonin e ftohësit për të rregulluar orën (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
minuta).
• Kur ju selektoni orën, numrat do të pulsojnë 3 herë në ekran dhe do të
dëgjohet tingulli beep beep.
• Nëse nuk shtypet asnjë buton brenda 2 sekondave, ora do të regjistrohet.
• Numërimi poshtë fillon nga ora e rregulluar minutë pas minuti.
• Koha e mbetur do të pulsojë mbi ekran.
• Për të fshirë këtë modalitet shtypni butonin e regjistrimi të ngrirjes për 3 sekonda.
AL -11-
Modaliteti i ruajtjes së ekranit
Kur duhet të përdoret?
Ky modalitet kursen energji duke fikur të gjithë ndriçimin e panelit të kontrollit kur paneli nuk
është aktiv.
Si ta përdorni?
• Ky modalitet do të aktivizohet kur të shtypni butonin e modalitetit për 3
sekonda.
• Nëse nuk shtypet asnjë buton brenda 5 sekondave kur modaliteti është aktiv,
llambat në panelin e kontrollit do të fiken.
• Nëse shtypni ndonjë buton kur llambat e panelit të kontrollit janë fikur,
regjistrimet aktuale do të shfaqen në ekran dhe më pas ju mund të bëni
rregullimet që doni. Nëse ju nuk anulloni mbrojtësen e ekranit apo nuk shtypni
ndonjë buton për 5 sekonda, paneli i kontrollit do të fiket sërish.
• Për të anulluar modalitetin e ruajtëses së ekranit shtypni butonin e modalitetit
sërish për 5 sekonda.
• Kur ruajtësi i ekranit është aktiv, ju mund të aktivizoni edhe bllokuesin për
fëmijët.
• Nëse nuk shtypet asnjë buton brenda 5 sekondave pasi është aktivizuar bllokuesi për
fëmijët, llambat në panelin e kontrollit do të fiken. Ju mund të shikoni statusin më të
fundit të regjistrimeve dhe të modaliteteve pasi të keni shtypur ndonjë buton. Kur llamba
e panelit ndizet, ju mund të anulloni bllokuesin për fëmijët siç përshkruhet në udhëzimet
për këtë modalitet.
Funksioni i kyçit të fëmijëve
Kur duhet të përdoret?
Për të parandaluar fëmijët që të luajnë më butonat dhe të ndryshojnë
regjistrimet që keni bërë, është i disponueshëm bllokuesi për fëmijët në këtë
pajisje.
Aktivizimi i bllokuesit për fëmijë
Shtypni butonat e Ngrirësit dhe Ftohësit në të njëjtën kohë për 5 sekonda.
Çaktivizimi i bllokuesit për fëmijë
Shtypni butonat e Ngrirësit dhe Ftohësit në të njëjtën kohë për 5 sekonda.
Shënim: Bllokuesi për fëmijët gjithashtu do të çaktivizohet nëse ka ndërprerje
të energjisë apo nëse frigoriferi nuk është vënë në prizë.
Funksioni i alarmit të derës së hapur
Nëse dyert e frigoriferit ose ngrirësit mbeten të hapura për më shumë se 2 minuta, pajisja
do të lëshojë sinjal.
AL -12-
Konfigurimet e temperaturës
Parametrat e temperaturës së ngrirësit
• Vlera fillestare e temperaturës për Treguesin e Regjistrimit të Ngrirësit është
-18°C.
• Shtypni vetëm njëherë butonin e regjistrimit të ngrirësit.
• Kur shtypni fillimisht këtë buton, vlera e fundit do të pulsojë mbi ekran.
• Kurdo që të shtypni këtë buton, do të regjistrohen temperatura më të ulëta(16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C super ngrirje).
• Kur ju shtypni butonin e regjistrimit të ngrirësit derisa simboli i super ngrirje
të shfaqet, dhe nëse ju nuk shtypni ndonjë buton për 1 sekondë , Super
Ngrirja do të pulsojë.
• Nëse vazhdoni të shtypni, do të ristartojë nga -16°C.
• Vlerat e temperaturës të selektuara para se të aktivizohet modaliteti pushime, modaliteti
super ngrirje, modaliteti super ftohtë apo modaliteti ekonomik , do të mbeten të njëjta
derisa modaliteti të përfundojë apo të fshihet. Pajisja do të filloje të funksionojë me këtë
vlerë temperature.
Parametrat e temperaturës së ftohësit
• Vlera fillestare e temperaturës për Treguesin e Regjistrimit të Ftohësit është
+4 °C.
• Shtypni vetëm një herë butonin e ftohësit.
• Kur ju fillimisht shtypni këtë buton, vlera e fundit shfaqet në treguesin e
regjistrimeve të ftohësit.
• Kurdo që të shtypni këtë buton, do të regjistrohet temperaturë më e ulët.
(+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C, super ftohtë)
• Kur ju shtypni butonin e regjistrimit të ftohësit derisa të shfaqet simboli super
ftohtë, dhe nëse nuk shtypni ndonjë buton për 1 sekondë do të pulsojë Super
Ftohtë.
• Nëse vazhdoni të shtypni, do të ristartojë nga +8°C.
• Vlerat e temperaturës të selektuara para se të aktivizohet modaliteti pushime, modaliteti
super ngrirje, modaliteti super ftohtë apo modaliteti ekonomik , do të mbeten të njëjta
derisa modaliteti të përfundojë apo të fshihet. Pajisja do të filloje të funksionojë me këtë
vlerë temperature.
AL -13-
Paralajmërimet për rregullimet e temperaturës
• Nuk rekomandohet që ta përdorni frigoriferin në ambiente më të ftohta se 10°C në lidhje
me eficiencën.
• Rregullimet e temperaturës duhet të bëhen në bazë të frekuencës kur dera është e hapur
dhe në përputhje me sasinë e ushqimit brenda frigoriferit.
• Mos kaloni në një tjetër regjistrim, para se të përfundoni me një regjistrim aktual.
• Për të qenë i ftohur plotësisht, frigoriferi juaj duhet të punojë vazhdimisht deri në 24
orë në varësi të temperaturës së ambientit, direkt pasi të instalohet. Mbani gjatë kësaj
kohe dyert e frigoriferit mbyllur sa më shumë të jetë e mundur dhe ruani vetëm një sasi
minimale të ushqimit në të.
• Kur hiqni spinën dhe më pas e vendosni përsëri në prizë për ta përdorur ose kur shkëputet
energjia elektrike, zbatohet një funksion i vonesës me 5 minuta për të parandaluar
dëmtimin e kompresorit të frigoriferit. Frigoriferi juaj do të fillojë të funksionojë normalisht
pas 5 minutash.
• Frigoriferi juaj është projektuar për të funksionuar në intervale me temperatura ambienti
të përcaktuara në standardet, në bazë të klasës Kategoria
Temperatura e
klimatike deklaruar në etiketën e informacionit. Nuk për klimën
ambientit (oC)
është e rekomanduar që frigoriferi të veprojë jashtë
T
Midis 16 dhe 43 (oC)
intervalit të temperaturës së specifikuar në kushtet
e efikasitetit të ftohjes.
ST
Midis 16 dhe 38 (oC)
• Kjo pajisje është bërë për t’u përdorur në temperatura
N
Midis 16 dhe 32 (oC)
ambienti brenda intervalit 10 °C - 43 °C.
SN
Midis 10 dhe 32 (oC)
Udhëzime të rëndësishme për instalim
Ky aparat është bërë për të punuar në kushte të vështira klimaterike (deri në 43°C ose 110°F)
dhe është mundësuar me teknologjinë 'Freezer Shield' e cila siguron që ushqimi i ngrirë në
ngrirës të mos shkrijë edhe nëse temperatura e ambientit bie deri në -15 °C. Kështu që mund
ta instaloni pajisjen tuaj në një dhomë të pa ngrohur, pa u shqetësuar që ushqimi i ngrirë në
ngrirës të prishet. Kur temperatura e ambientit të kthehet në normale, mund të vazhdoni ta
përdorni pajisjen si zakonisht.
Aksesorët
Forma e akullit
• Mbushni formën e akullit me ujë dhe vendoseni në ndarjen e ngrirësit.
• Pasi uji të kthehet plotësisht në akull, mund të rrotulloni formën si më poshtë për të
marrë kubat e akullit.
AL -14-
Kutia e ngrirësit
Kutia e ngrirjes lejon që ushqimet të mbahen më
me rregull.
Heqja e kutisë të ngrirësit;
• Tërhiqeni kutinë jashtë sa më shumë të jetë e
mundur.
• Tërhiqeni lart dhe jashtë pjesën e parme të
kutisë.
Bëni të njëjtin veprim në të kundërt për të
rivendosur pjesën rrëshkitëse.
Shënim: Gjithmonë kapni dorezën e kutisë kur
hiqni kutinë.
Raftet e Çillerit
Mbajtja e ushqimit në raftin e Çillerit në vend se
në ndarjen e ngrirësit ose të frigoriferit lejon për të
ruajtur më gjatë freskinë dhe shijen e ushqimeve,
duke ruajtur ndërkohë pamjen e tyre të freskët.
Kur sirtari i çillerit bëhet bis, hiqeni dhe lajeni
me ujë.
Kutitë e ngrirjes
Raftet e Çillerit
(Uji ngrin në 0°C, por ushqimet që përmbajnë
kripë ose sheqer ngrijnë në temperatura më të
ulëta se kaq)
Normalisht njerëzit e përdorin raftin e çillerit për
peshkun e pagatuar, të gatuar lehtë, orizin, etj...
Mos vendosni ushqime që doni t'i ngrini ose tabakatë e akullit për të bërë akull.
Shënim:
• Vendosni temperaturën në 2° - temperatura brenda ndarjes së ftohësit do të jetë më
poshtë se 0° .
• Vendosni temperaturën në 4° - më e përshtatshme për peshk dhe mish.
• Vendosni temperaturën në 5° - më e përshtatshme për ushqim të freskët, përveç peshkut
dhe mishit.
• Vendosni temperaturën në më të lartë se 5° - temperatura brenda ndarjes së ftohësit
do të jetë më lartë se 3° .
Heqja e raftit të çillerit
• Tërhiqeni raftin e çillerit drejt vetes duke e rrëshqitur në shina.
• Tërhiqeni raftin e çilerit lart nga shinat për ta hequr.
Shënim:Pasi keni hequr raftin skarë, ajo mund të suportojë një maksimum peshe prej
20 kg.
AL -15-
Butoni i freskisë
Në rast se ndarja e perimeve është plotësisht e mbushur,
butoni i freskisë që ndodhet përpara ndarjes së perimeve
duhet të hapet. Në këtë mënyrë kontrollohet ajri në
ndarjen e perimeve dhe niveli i lagështisë si dhe do të
rritet jetëgjatësia e ushqimeve.
Butoni i freskisë
Nëse shikoni kondensime në raftin e xhamit, duhet ta
hapni këtë kllapë që ndodhet prapa raftit.
Përshkrimet vizuale dhe tekst në pjesën e aksesorëve mund të ndryshojnë në varësi
të modelit të pajisjes tuaj.
KAPITULLI - 3. RREGULLIMI I USHQIMIT NË PAJISJE
Ndarja e frigoriferit
• Për kushte normale përdorimi, rregullimi i vlerës së temperaturës për ndarjen e freskuesit
në +4 °C / +6 °C është e mjaftueshme.
• Për të ulur lagështinë dhe rritjen e mëpasshme të akullit, mos vendosni kurrë lëngje në
kontejnerë të pambyllur në frigorifer. Akulli ka tendencën të përqendrohet në pjesët më të
ftohta të aparatit të avullimit dhe me kalimin e kohës do të kërkojë shkrirje më të shpeshtë.
• Mos vendosni kurrë ushqime të ngrohta në frigorifer. Ushqimet e ngrohta duhet të lihen
të ftohen në temperaturën e dhomës dhe duhet të rregullon për të siguruar qarkullimin
e mirë të ajrit në ndarjen e frigoriferit.
• Asgjë nuk duhet të prekë murin e pasmë pasi do të shkaktojë akull dhe paketimi mund
të ngjitet në murin e pasmë. Mos e hapni shumë shpesh derën e frigoriferit.
• Rregulloni mishin dhe peshkun e pastruar (mbështjellë në pako ose qese plastike) që
do t’i përdorni për 1-2 ditë në pjesën e poshtme të ndarjes së frigoriferit (mbi ndarjen
e perimeve) pasi kjo është pjesa më të ftohtë dhe do të garantojë kushte më të mira
të ruajtjes.
• Ju mund t’i vendosni frutat dhe perimet në ndarjen e perimeve pa i paketuar.
Disa rekomandime janë të specifikuara më poshtë për vendosjen dhe ruajtjen e
ushqimeve në ndarjen e ftohjes.
Ushqim
Koha maksimale e
ruajtjes
Perimet dhe frutat
1 javë
Mishi dhe peshku
2 - 3 ditë
Ku ta vendosni ushqimin në dhoma e
frigoriferit
Koshi i perimeve
Mbështjellë me fletë plastike ose qese
ose në një kuti mishi
(mbi raftin prej xhami)
AL -16-
Ushqim
Djathi i freskët
Koha maksimale e
ruajtjes
Ku ta vendosni ushqimin në dhoma e
frigoriferit
3 - 4 ditë
Në raftin e veçantë të derës
Gjalpi dhe margarina
1 javë
Në raftin e veçantë të derës
Produktet në shishe
Deri në datën e skadimit
të rekomanduar nga
prodhuesi
Në raftin e veçantë të derës
qumështi dhe kosi
Vezët
1 muaj
Në raftin e vezëve
Ushqimi i gatuar
Të gjitha raftet
SHËNIM: Patatet, qepët dhe hudhrat nuk duhet të ruhen në frigorifer.
Ndarja e ngrirësit
• Për kushte normale përdorimi, rregullimi i vlerës së temperaturës për ndarjen e ngrirësit
në -18 °C / -20 °C është e mjaftueshme.
• Përdorimi i ngrirësit është për ngrirje të thellë ose ushqime të ngrira për periudha të gjata
kohe si dhe bërjen e kubave të akullit.
• Për të arritur kapacitetin maksimal për ndarjen e ngrirësit, ju lutemi përdorni vetëm raftet
e xhamit për sektorin e sipërm dhe të mesëm. Për sektorin e poshtëm, ju lutemi përdorni
shportën e poshtme.
• Për të ngrirë ushqimet e freskëta, sigurohuni që pjesa më e madhe e sipërfaqes së
ushqimeve për ngrirje të jetë në kontakt me sipërfaqen e ftohjes.
• Mos i vendosni ushqimet e freskëta dhe të ngrira pranë njëra-tjetrës pasi mund të shkrijnë
ushqimet e ngrira.
• Gjatë ngrirjes së ushqimeve të freskëta (d.m.th. mish, peshk dhe mish i grirë), ndajini
në pjesë sipas përdorimit.
• Kur njësia të shkrijë, rivendosini ushqimet në ngrirës dhe mos harroni t’i konsumoni në
një periudhë të shkurtër.
• Mos vendosni kurrë ushqime të ngrohta në ndarjen e ngrirësit. Kjo do të ngacmojë
ushqimet e ngrira.
• Për ruajtjen e ushqimeve të ngrira duhet të ndiqni gjithmonë me kujdes ushqimet në
paketimin e ushqimeve të ngrira dhe nëse nuk keni informacione, ushqimet nuk duhet
të ruhen për më shumë se 3 muaj nga data e blerjes.
• Kur të blini ushqime të ngrira, sigurohuni që janë ngrirë në një temperaturë të
përshtatshme dhe që paketimi është i padëmtuar.
• Ushqimet e ngrira duhet të transportohen në kontejnerë të përshtatshëm për të ruajtur
cilësinë e ushqimeve dhe duhet të kthehen në sipërfaqen e ngrirjes në njësi në një kohë
sa më të shkurtër.
• Nëse një pako me ushqime të ngrira shfaq shenja lagështie ose erë jonormale, ka mundësi
që të jetë ruajtur më parë në një temperaturë të papërshtatshme dhe që përmbajtja e
saj të jetë e dëmtuar.
• Jetëgjatësia e ruajtjes e ushqimeve të ngrira varet nga temperatura e dhomës, përcaktimi
i termostatit, shpeshtësia e hapjes së derës, llojit të ushqimeve dhe gjatësisë së kohës
për transportin e produktit nga dyqani në shtëpi. Ndiqni gjithmonë udhëzimet e printuara
në paketim dhe mos kaloni asnjëherë afatin maksimal të ruajtjes të shënuar.
AL -17-
Kini parasysh se, nëse dëshironi ta hapni përsëri derën e ngrirësit pasi ta keni mbyllur, ajo
nuk do të hapet me shumë lehtësi. Kjo gjë është shumë normale! Pasi të arrijë gjendjen e
ekuilibrit, dera do të hapet përsëri me lehtësi.
Shënim i rëndësishëm:
• Ushqimet e ngrira, kur shkrihen, duhet të gatuhen si ushqimet e freskëta. Nëse nuk
gatuhen pasi të shkrihen, ato KURRË nuk duhet të ngrihen përsëri.
• Shija e disa erëzave që gjenden në gatime (glikanxo, borzilok, lakërishte, uthull, erëza të
përziera, xhenxhefil, hudhër, qepë, mustardë, trumzë, borzilok, piper i zi, etj.)ndryshojnë
dhe marrin një shije të fortë kur ruhen për një periudhë të gjatë. Për këtë arsye, ushqimeve
të ngrira duhet t’u shtohen pak erëza ose erëzat e dëshiruara duhet të shtohen pasi të
shkrihen ushqimet.
• Periudha e ruajtjes së ushqimeve varet nga vaji i përdorur. Vajrat e përshtatshme janë
margarina, dhjami i viçit, vaji i ullirit dhe gjalpi ndërsa vajrat e papërshtatshme janë vaji
i kikirikut dhe dhjami i derrit.
• Ushqimet në formë plastike duhet të ngrihen në kupa plastike dhe ushqimet e tjera duhet
të ngrihen në fletë plastike ose qese.
Disa rekomandime janë të specifikuara në faqet 21 dhe 22 për vendosjen dhe ruajtjen
e ushqimeve në ndarjen me ngrirje të thellë.
Mishi dhe peshku
Përgatitja
Koha maksimale e
ruajtjes
(muaj)
Biftek
Mbështjellje me letër
6-8
Mish qengji
Mbështjellje me letër
6-8
Rosto viçi
Mbështjellje me letër
6-8
Mishi viçi në kuba
Në copa të vogla
6-8
Mish qengji në kuba
Në copa
4-8
Mish i grirë
Në pako pa përdorur erëza
1-3
Mish shpendi (copa)
Në copa
1-3
Sallam/salsiçe Bolonja
Duhet të paketohet edhe nëse ka cipë
Pulë dhe gjel
Mbështjellje me letër
4-6
Rosë dhe Patë
Mbështjellje me letër
4-6
Drer, Lepur, Derr i Egër
Në pjesë 2.5 kg dhe si fileta
6-8
Peshqit e ujërave të ëmbla
(salmon, krap, lejlek, mustak)
Peshk i hollë, levrek, shojzë,
gjuhëz
Peshq të shëndoshë (Ton,
Skumbri, peshk blu, sardele)
Pasi të keni pastruar të brendshmet
dhe halat e peshkut, lajeni dhe thajeni;
dhe nëse është e nevojshme, pritni
bishtin dhe kokën.
2
4
2-4
Gocë deti
I pastruar dhe në qese
4-6
Havjar
Në paketimin e vet, në enë alumini ose
plastike
2-3
AL -18-
Mishi dhe peshku
Koha maksimale e
ruajtjes
Përgatitja
(muaj)
Në ujë me kripë, enë alumini ose
plastike
Kërmij
3
Shënim: Mishi i ngrirë duhet të gatuhet si mish i freskët pasi të jetë shkrirë. Nëse
mishi nuk gatuhet pasi është shkrirë, nuk duhet ngrirë përsëri.
Përgatitja
Koha maksimale e
ruajtjes (muaj)
Fasulet dhe bishtajat
Lajeni dhe priteni në copa të vogla dhe
zjejeni në ujë
10 - 13
Fasulet
Zhvisheni dhe lajeni e zjejeni në ujë
Lakër
Pastrojeni dhe zjejeni në ujë
Karrota
Pastrojeni dhe priteni në copa dhe
zjejeni në ujë
Specat
Priteni kërcellin, ndajeni në dy copa,
hiqni bërthamën dhe zjejeni në ujë
8 - 10
Spinaq
Lajeni dhe zjejeni në ujë
6-9
Lulelakër
Hiqni gjethet veç, priteni zemrën në
copa dhe lëreni për ca kohë në ujë me
pak lëng limoni.
10 - 12
Patëllxhan
Pritini në copa 2cm pasi t'i keni larë
10 - 12
Misër
Pastrojeni dhe mbështilleni me kërcellin
ose si misër i ëmbël
Mollë dhe dardhë
Zhvishini dhe pritini në feta
8 - 10
Kajsitë dhe Pjeshkët
Pritini në dy copa dhe hiqeni farën
4-6
Luleshtrydhet dhe Manaferrat
Lajini dhe qërojini
8 - 12
Fruta të gatuara
Duke shtuar 10 % sheqer në enë
Kumbullat, qershitë, boronicat
Lajini dhe hiqni bishtat
Perimet dhe Frutat
Produktet e
qumështit
Qumësht i Paketuar
(Homogjenizuar)
Përgatitja
Koha maksimale e
ruajtjes (muaj)
Në paketimin e vet
Djathi - përveç
djathit të bardhë
Në feta
Gjalpë, margarinë
Në paketimin e vet
6-8
12
12
12
8 - 12
Kushtet e ruajtjes
2-3
Qumësht i Pastër - Në
paketimin e vet
6-8
Mund të përdoret paketimi
origjinal për periudhë të
shkurtër ruajtjeje. Duhet
të mbështillet me letër për
periudha të gjata.
6
AL -19-
12
Koha maksimale e
ruajtjes (muaj)
Koha e shkrirjes në
temperaturë ambienti
(orë)
Bukë
4-6
2-3
4-5 (220-225 °C)
Biskota
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Brumërat
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
Byrek
Koha e shkrirjes në furrë
(minuta)
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200 °C)
Byrek Filo
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pica
2-3
2-4
15-20 (200 °C)
KAPITULLI - 4. PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA
Shkëputeni njësinë nga priza para se ta pastroni.
Mos e pastroni pajisjen duke hedhur ujë.
Mos përdorni produkte, detergjente ose sapunë gërryes. Pasi t'i keni larë,
shpëlajini me ujë të pastër dhe fshijini me kujdes. Kur të keni mbaruar
veprimet e pastrimit, futeni përsëri spinën e njësisë me duar të thata.
• Dhoma e frigoriferit dhe ngrirësit duhet të pastrohet rregullisht duke përdorur
një solucion të bikarbonatit të sodës dhe ujë të ngrohtë.
• Hiqni aksesoret individualisht dhe pastrojini ato me uje te ngrohte.
Mos i lani ne lavastovilje.
• Kondensatori (pjesa me fletë prapa) duhet të pastrohet me
fshesë me korrent ose furçë të paktën njëherë në vit. Kjo
do të bëjë që ngrirësi juaj të punojë më mirë dhe do t'ju
ndihmojë të kurseni energji.
Spina e korrentit duhet të shkëputet.
Zëvendësimi i Ndriçimit LED
Nëse frigoriferi juaj ka një ndriçim LED, kontakto ndihmën teknike pasi kjo duhet të zëvëndsohet
vetëm nga personeli i autorizuar.
AL -20-
Shkrirja
Frigoriferi juaj ka shkrirje plotësisht automatike. Uji i mbledhur si rezultat
i shkrirjes kalon përmes një gryke të grumbullimit të ujit, kalon në enën
e avullimit poshtë kondensatorit dhe avullon atje.
Ena e avullimit
KAPITULLI - 5.
TRANSPORTIMI DHE NDRYSHIMI I
POZICIONIT TË INSTALIMIT
Transporti dhe ndryshimi i vendit të montimit
• Paketimi origjinal dhe shkuma duhet të ruhen për ri-transport (mundësisht).
• Duhet ta lidhni frigoriferin me paketim të trashë, rripa ose kordonë të fortë dhe ndiqni
udhëzimet për transportin mbi paketim.
• Hiqni pjesët e lëvizshme (raftet, aksesorët, koshat e
perimeve, etj.) ose fiksojini në frigorifer nga goditjet
duke përdorur ngjitëse gjatë lëvizjes dhe transportit.
Mbajeni frigoriferin në pozicion vertikal.
Ripozicionimi i derës
• Nuk është e mundur që të ndryshohet drejtimi i hapjes të derës të frigoriferit tuaj, nëse
dorezat e derës në frigoriferin tuaj janë montuar nga sipërfaqja e parme e derës.
• Ndryshimi i drejtimit të hapjes të derës është i mundur vetëm në modelet pa doreza.
• Nëse mund të ndryshohet drejtimi i hapjes së derës mbi frigoriferin tuaj duhet të kontaktoni
me Shërbimin e Autorizuar më të afërt që të ndryshoni drejtimin e hapjes.
AL -21-
KAPITULLI - 6.
PARA SE TË THËRRISNI SHËRBIMIN E PAS
SHITJES
Kontrolloni paralajmërimet
Frigoriferi ju paralajmëron nëse temperaturat për freskuesin dhe ngrirësin janë në nivele
të papërshtatshme ose kur ka një problem me pajisjen. Kodet paralajmërues paraqiten në
treguesit e ngrirësit dhe të freskuesit.
LLOJI I
DEFEKTTIT
Sr
Sr – Vlera
e regjistruar
pulson mbi
ekranin
e vlerës së
regjistruar të
frigoriferit
KUPTIMI
"Defekt njoftim"
PSE
Ka/janë disa pjesë
Jashtë porosisë ose ka
një defekt gjatë procesit
të ftohjes
ÇFARË TË BËNI
Thërrisni shërbimin për ndihmë
sa më shpejt të jetë e mundur.
1. Mos ngrini ushqime që janë
shkrirë dhe përdorni ato në një
kohë të shkurtër.
Ndarj.frigoriferike.
Jo Ftohtë
mjaftueshëm
Këtë do ta shihni
veçanërisht pas një
kohe të gjatë të defektit
të energjisë
2. Regjistroni temperaturën
e ngrirjes në vlera më të
ftohta ose regjistroni ngrirjen
super, derisa ndarja të arrijë
temperaturë normale.
3. Mos vendos ushqim të freskët
derisa ky defekt të jetë
zgjidhur.
1. Vendosni temperaturën e
frigoriferit në vlera më të ftohta
ose regjistroni modalitetin
super ftohje derisa ndajra të
arrijë në temperatura normale.
Sr – Vlera
e regjistruar
pulson mbi
ekranin
e vlerave të
ftohësit
"Ndarj.frigoriferike.
Jo Ftohtë
mjaftueshëm"
Temperatura ideale
për Ndarjen Frig. është
+4 oC. Nëse shihni këtë
njoftim , ushqimet tuaja
kanë rrezik për prishje.
Sr – Vlera
e regjistruar
pulson mbi
frigorifer dhe
mbi ekranin
e vlerave të
ftohësit
"jo ftohtë
mjaftueshëm
Njoftim"
Është një kombinim
i defektit “jo ftohtë
mjaftueshëm”për të
dyja ndarjet.
Ju do të shihni këtë defekt kur të
startoni për herë të parë pajisjen.
Do të zhduket pasi ndarjet të
arrijnë në temperatura normale.
Sr –Vlera
e regjistruar
pulson mbi
ekranin
e vlerave të
ftohësit
Ndar.e frigoriferit
tepër Ftohtë
Ushqimet fillojnë të
ngrijnë pasi ka një
temperaturë tepër të
ftohtë
1. Kontrollo nëse “ Modaliteti
Super Ftohtë” është aktiv
AL -22-
2. Mos e hapni derën shumë
derisa ky defekt të jetë
riparuar.
2. Ulni vlerat e temperaturave të
frigoriferit
LLOJI I
DEFEKTTIT
“--”
KUPTIMI
"Voltazhi i ulët
Njoftim"
PSE
ÇFARË TË BËNI
Nëse energjia e
furnizimit është më e
ulët se 170 V pajisja do
të kalojë në pozicioni
stand by.
Ky nuk është një defekt. Kjo
parandalon ndonjë dëmtim në
kompresor. Ky njoftim do të
largohet pasi voltazhi të arrijë në
nivelin e kërkuar
Nëse frigoriferi juaj nuk punon;
• A ka ndërprerje energjie?
• A është futur mirë spina në prizë?
• A është djegur siguresa e prizës në të cilën është lidhur spina ose a është djegur siguresa
kryesore?
• A ka ndonjë defekt në prizë? Për të kontrolluar këtë, futeni frigoriferin në një prizë që
e dini se punon.
Nëse frigoriferi juaj nuk ftoh mjaftueshëm:
• A është vendosur në rregull temperatura?
• A është hapur shpesh dera e frigoriferit dhe a është lënë hapur për kohë të gjatë?
• A është mbyllur mirë dera e frigoriferit?
• A keni vënë ndonjë enë ose ushqim në frigorifer që prek murin e pasmë të frigoriferit
duke penguar kështu qarkullimin e ajrit?
• A është mbushur tepër frigoriferi?
• A ka distancë të mjaftueshme midis frigoriferit dhe murit të pasmë dhe mureve anësore?
• A është temperatura e ambientit brenda vlerave të përcaktuara në manualin e përdorimit?
A është ftohur tepër ushqimi në dhomën e frigoriferit
• A është vendosur në rregull temperatura?
• A janë vendosur shumë ushqime së fundi brenda dhomës të ngrirësit? Nëse po, frigoriferi
mund të ftohë ushqimin brenda dhomës së frigoriferit pasi do të punojë për kohë më të
gjatë për ta ftohur këtë ushqim.
Nëse frigoriferi juaj punon me shumë zhurmë;
Për të ruajtur nivelin e caktuar të ftohjes, mund të aktivizohet kompresori herë pas here.
Zhurmat nga frigoriferi në këtë moment janë normale për shkak të punimit të tij. Kur arrihet
niveli i kërkuar i ftohjes, zhurma do të ulet automatikisht. Nëse zhurmat vazhdojnë;
• A është pajisja në pozicion të palëvizshëm? A janë rregulluar këmbët?
• A ka ndonjë gjë prapa frigoriferit?
• A ka rafte ose enë mbi rafte që dridhen? Nëse po atëherë ndërroni raftet dhe/ose enët.
• A dridhen sendet që keni vendosur në frigorifer?
Zhurmat normale
Zhurmë kërcitjeje (kërcitje akulli):
• Gjatë shkrirjes automatike.
• Kur pajisja ftohet ose ngrohet (për shkak të ekspansionit të materialit të pajisjes).
Kërcitje të shkurtra: Dëgjohen kur termostati ndez/fik kompresorin.
AL -23-
Zhurma e kompresorit (zhurmë normale motori): Kjo zhurmë do të thotë që kompresori
punon normalisht. Kompresori mund të shkaktojë më shumë zhurmë për një kohë të
shkurtër kur fillon.
Zhurmë gurgullimi dhe spërkatjesh: Kjo zhurmë shkaktohet nga kalimi i lëngut ftohës
në tubat e sistemit.
Zhurma e rrjedhës të ujit: Rrjedhë normale e ujit që kalon nga ena e avullimit gjatë
shkrirjes. Kjo zhurmë mund të dëgjohet gjatë shkrirjes.
Zhurmë e fryrjes të ajrit (zhurma normale e ventilatorit): Kjo zhurmë mund të dëgjohet
në një frigorifer No-Frost gjatë punimit normal të sistemit për shkak të qarkullimit të ajrit.
Nëse grumbullohet lagështi brenda frigoriferit;
• A janë paketuar mirë ushqimet? A janë kontejnerët të thatë para se të vendosen në
frigorifer?
• A janë hapur shpesh dyert e frigoriferit? Lagështia e dhomës hyn në frigorifer kur hapen
dyert e frigoriferit. Lagështia grumbullohet më shpejt kur hapni dyert më shpesh,
veçanërisht nëse lagështia e dhomës është e lartë.
Nëse dyert nuk hapen dhe mbyllen mirë;
• A pengojnë paketimet e ushqimeve mbylljen e derës?
• A janë vendosur mirë ndarjet, raftet dhe sirtarët?
• A janë çarë ose prishur gominat e derës?
• A është frigoriferi mbi sipërfaqe të niveluar?
Nëse anët e kabinetit të frigoriferit ku prek dera janë të ngrohta:
Në mot të nxehtë, sipërfaqet e kontakteve të bashkimeve mund të ngrohen më shumë gjatë
punimit normal të kompresorit. Kjo është normale.
Shënime të rëndësishme:
• Do të aktivizohet funksioni i mbrojtjes së kompresorit pas ndërprerjeve të papritura të
energjisë ose pas shkëputjes së pajisjes nga priza pasi gazi në sistemin e ftohjes nuk
do të jetë stabilizuar. Frigoriferi juaj do të fillojë pas 5 minutash, nuk ka asgjë për t'u
shqetësuar.
• Nëse nuk keni synim ta përdorni frigoriferin për kohë të gjatë (p.sh. në pushimet e verës),
hiqeni nga priza dhe pastrojeni pasi të jetë bërë shkrirja (shiko PJESA 4). Lëreni derën
të hapur për të parandaluar lagështinë dhe erërat.
• Nëse një problem vazhdon edhe pasi keni ndjekur të gjitha udhëzimet më sipër, ju lutem
konsultohuni me qendrën më të afërt të shërbimit.
• Pajisja që keni blerë është bërë për përdorim familjar dhe mund të përdoret vetëm në
shtëpi dhe për qëllimet e përcaktuara. Nuk është e përshtatshme për përdorim tregtar
ose të zakonshëm. Nëse konsumatori e përdor pajisjen në një mënyrë që nuk përputhet
me këtë, theksojmë se prodhuesi dhe shitësi nuk mbajnë përgjegjësi për asnjë riparim
ose dëmtim brenda periudhës së garancisë.
AL -24-
Këshillat për kursimin e energjisë
1. Montojeni pajisjen në një dhomë të freskët, të ajrosur mirë, por jo nën dritën direkte të diellit
dhe jo pranë burimeve të nxehtësisë (radiator, furrë, etj). Përndryshe përdorni pllakë izolimi.
2. Lërini ushqimet dhe pijet e ngrohta të ftohen jashtë pajisjes.
3. Kur shkrini ushqime të ngrira, vendosini në dhomën e frigoriferit. Temperatura e ulët e
ushqimit të ngrirë do të ndihmojë për të ftohur frigoriferin kur shkrihet. Në këtë mënyrë
kurseni energji. Nëse nxirret ushqim i ngrirë, shkakton harxhim energjie.
4. Kur vendosni pije dhe lëngje ato duhet të mbulohen. Përndryshe krijohet lagështi në pajisje.
Prandaj koha e punës bëhet më e gjatë. Gjithashtu mbulimi i pijeve dhe lëngjeve ndihmon
për të ruajtur aromën dhe shijen.
5. Kur vendosni ushqime dhe pije, hapeni derën e pajisjes sa më pak kohë të jetë e mundur.
6. Mbani të mbyllur kapakët e çdo ndarjeje të ndryshme temperature në pajisje (krisper, çiller,
... etj.).
7. Rondela e derës duhet të jetë e pastër dhe elastike. Ndërrojini shinat nëse prishen.
AL -25-
KAPITULLI - 7. PJESËT DHE ELEMENTET E FRIGORIFERIT
A
1
10
2
3
9
11
4
B
5
8
7
6
Kjo paraqitje është vetëm për informacion mbi pjesët e pajisjes. Pjesët mund të
ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes.
A) Ndarja e Frigoriferit
B) Ndarja e Ngrirësit
1. Rafti i frigoriferit
2. Raftet e dhomës të freskët *
3. Kapaku fruta dhe perime
4. Mbajtëse fruta dhe perime
5. Koshi i ngrirësit
6. Këmbët e nivelimit
7. Tava e akullit
8. Raft xhami i ngrirësit *
9. Rafti i shisheve
10. Rafti e tek dera e frigoriferit
11. Mbajtësja e vezëve
* Në disa modele
AL -26-
Sadržaj
PRE UPOTREBE APARATA............................................ 29
Opšta upozorenja..................................................................... 29
Stari i pokvareni frižideri........................................................... 31
Bezbednosna upozorenja......................................................... 32
Instalacija i rukovanje frižiderom.............................................. 33
Pre korišćenja vašeg frižidera.................................................. 33
INFORMACIJE O KORIŠĆENJU..................................... 34
Informacije o tehnologiji hlađenja nove generacije................... 34
Rukovanje frižiderom................................................................ 36
Režim za super zamrzavanje............................................... 36
Režim super hlađenja........................................................... 37
Režim uštede energije.......................................................... 37
Režim za odmor.................................................................... 38
Režim hlađenja pića............................................................. 38
Režim čuvara ekrana............................................................ 39
Funkcija zaključavanja zbog dece........................................ 39
Podešavanja temperature frižidera........................................... 40
Podešavanja temperature zamrzivača..................................... 40
Upozorenja u vezi sa podešavanjima temperature.................. 41
Pribor........................................................................................ 42
Kutija zamrzivača.................................................................. 42
Rashladna polica.................................................................. 43
Funkcija kontrole vlažnosti.................................................... 43
Rashladna polica.................................................................. 43
Funkcija kontrole vlažnosti.................................................... 43
RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU..................... 44
Odeljak frižidera........................................................................ 44
Odeljak zamrzivača.................................................................. 45
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE............................................. 49
Odmrzavanje............................................................................ 49
TRANSPORT I PROMENA POLOŽAJA.......................... 50
SB -27-
Promena položaja vrata............................................................ 50
PRE POZIVANJA SERVISA ZA PODRŠKU NAKON
KUPOVINE....................................................................... 51
Savetı za uštedu energıje............................................... 55
DELOVI UREĐAJA I ODELJCI........................................ 56
POŽAR
Upozorenje; rizik od požara / zapaljivih materijala
SB -28-
DEO- 1. PRE UPOTREBE APARATA
Opšta upozorenja
UPOZORENJE: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju
na kućištu ili strukturi uređaja.
UPOZORENJE: Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili
druga sredstva za ubrzavanje odmrzavanja, osim onih koje
preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Nemojte koristiti električne aparate unutar
prostora za smeštaj hrane, osim ako se ne radi o aparatima
čiju upotrebu preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Nemojte da oštetite kruženje sredstva za
hlađenje.
UPOZORENJE: Da biste izbegli opasnost usled nestabilnosti
uređaja, on se mora fiksirati u skladu sa uputstvima.
UPOZORENJE: Prilikom pozicioniranja uređaja postarajte
se da kabl za napajanje ne bude zaglavljen ili oštećen.
UPOZORENJE: Nemojte da postavljate više prenosivih
strujnih utičnica ili prenosivih jedinica napajanja na zadnjoj
strani uređaja.
UPOZORENJE: Nemojte da koristite adapter za utikač.
• Ako vaš uređaj koristi R600a kao gas za hlađenje – ovu
informaciju možete da saznate sa etikete na hladnjaku treba da budete obazrivi za vreme prenosa i montaže da
biste sprečili oštećenje elemenata hladnjaka na vašem
uređaju. Iako je R600a jedan ekološki prihvatljiv i prirodan
gas. Pošto je eksplozivan, u slučaju curenja usled oštećenja
na elementima hladnjaka, premestite vaš frižider dalje od
otvorenog plamena ili izvora toplote i provetrite prostoriju
gde je uređaj smešten na nekoliko minuta.
• Dok prenosite i smeštate frižider, nemojte oštetiti kruženje
gasa za hlađenje.
SB -29-
• Nemojte da skladištite eksplozivne supstance kao što su
konzerve aerosola sa zapaljivim gorivom u ovaj uređaj.
• Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje u domaćinstvu i za
slične primene kao što su:
-- kuhinje u radnjama, kancelarijama i drugom radnom
okruženju
-- farme i goste u hotelima, motelima i drugim rezidencijalnim
objektima;
-- u pansionima za noćenje sa doručkom;
-- za ketering i slične primene koje nisu povezane sa
maloprodajom
• Ako se utičnica ne poklapa sa utikačem frižidera,
proizvođač, servisno osoblje ili slično kvalifikovane osobe
treba da zamene utikač da bi se izbegla opasnost.
• Posebni uzemljeni utikač je povezan sa kablom za napajanje
vašeg frižidera. Ovaj utikač treba da se koristi sa posebno
uzemljenom utičnicom snage 16 ampera. Ako nema takve
utičnice u vašem stanu, angažujte kvalifikovanog tehničara
da je instalira.
• Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više
kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja ako su
pod nadzorom ili su poučene po pitanju korišćenja uređaja
na bezbedan način i razumeju opasnost. Deca ne smeju da
se igraju ovim uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju
da sprovode deca bez nadzora.
• Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač, servisno
osoblje ili slično kvalifikovane osobe treba da ga zamene
da bi se izbegla opasnost.
• Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu na nadmorskim
visinama većim od 2000 m.
SB -30-
Stari i pokvareni frižideri
•
Ako vaš stari frižider ima bravu, slomite je ili je uklonite pre
odlaganja jer se deca mogu zaglaviti unutra i može doći do nesreće.
•
Stari frižideri i zamrzivači sadrže izolacioni materijal i gas za
hlađenje sa CFC-om. Stoga, budite obazrivi da ne naškodite životnoj
sredini prilikom odlaganja starih frižidera.
Raspitajte se kod lokalnih vlasti u vezi sa odlaganjem WEEE za ponovnu
upotrebu, reciklažu i obnavljanje.
Napomene:
• Pročitajte priručnik sa uputstvima pažljivo pre instalacije i upotrebe uređaja.
Mi nismo odgovorni za oštećenje koje se desi usled pogrešnog
korišćenja.
• Pratite sva uputstva na uređaji i iz priručnika za upotrebu i čuvajte ovaj
priručnik na bezbednom mestu da biste rešili probleme do kojih može dođi
u budućnosti.
• Ovaj uređaj je proizveden da se koristi u domaćinstvima i može se koristiti
samo u kućnim okruženjima i za navedene namene. Nije prikladan za
komercijalnu ili uobičajenu upotrebu. Takva upotreba će dovesti do kršenja
garancije na uređaj i naša kompanija neće biti odgovorna za nastale gubitke.
• Ovaj uređaj je proizveden za upotrebu u kućama/stanovima i prikladan je
za hlađenje / čuvanje hrane. Nije prikladan za komercijalnu ili zajedničku
upotrebu i/ili skladištenje drugih supstanca osim hrane. Naša kompanija nije
odgovorna za gubitke koji nastaju nepravilnom upotrebom.
SB -31-
Bezbednosna upozorenja
• Nemojte da koristite višestruke utičnice ili produžni kabl.
• Nemojte da uključujete oštećeni, pokidani ili stari utikač.
• Nemojte da povlačite, savijate ili oštećujete kabl.
• Ovaj uređaj je projektovan za korišćenje od strane odraslih osoba, nemojte
da dozvolite deci da se igraju sa uređajem ili da im dozvolite da
se kače za vrata.
• Nemojte da priključujete ili isključujete utikač iz utičnice vlažnim
rukama da biste sprečili strujni udar!
• Nemojte da stavljate staklene flaše ili konzerve piva u odeljak
zamrzivača. Flaše ili konzerve mogu eksplodirati.
• Nemojte da stavljate eksplozivni ili zapaljivi materijal u frižider
zbog bezbednosti. Pića sa većim procentom alkohola stavljajte
vertikalno i čvrsto zatvorite flaše u odeljku frižidera.
• Prilikom uzimanja leda iz odeljka zamrzivača, nemojte da ga
dodirujete, led može izazvati ledene opekotine i/ili posekotine.
• Nemojte da dodirujete zamrznutu hranu vlažnim rukama! Nemojte
da jedete sladoled i kocke leda odmah nakon što ih izvadite iz
odeljka zamrzivača!
• Nemojte ponovo zamrzavati smrznutu hranu nakon što je
otopljena. To može da izazove zdravstvene probleme kao što je
trovanje hranom.
• Nemojte da prekrivate telo ili vrh frižidera. To može da utiče na
performanse frižidera.
• Pričvrstite dodatke u frižideru tokom transporta za biste sprečili
oštećenje dodataka.
SB -32-
Instalacija i rukovanje frižiderom
Pre početka upotrebe frižidera, treba da obratite pažnju na sledeće tačke:
• Radni napon vašeg frižidera je 220 - 240 V na 50 Hz.
• Ne preuzimamo odgovornost za oštećenja koja nastanu usled upotrebe bez
uzemljenja.
• Stavite frižider na mesto na koje neće biti izložen sunčevoj svetlosti.
• Vaš uređaj treba da se nalazi najmanje 50 cm od štednjaka, pećnica na gas
i grejača i najmanje 5 cm od električnih šporeta.
• Frižider nikada ne treba koristiti na otvorenom prostoru ili ostaviti na kiši.
• Kada se vaš frižider postavi pored zamrzivača, treba da ima
najmanje 2 cm prostora između njih da bi se sprečilo formiranje
vlage na spoljašnjoj površini.
• Nemojte da stavljate ništa na svoj frižider, instalirajte frižider na
prikladno mesto tako da se nalazi najmanje 15 cm od plafona.
• Podesive prednje noge bi trebale biti podešene da se osigura
da je vaš uređaj ravan i stabilan. Nožice možete da podesite okretanjem u
smeru kretanja kazaljki na satu (ili u suprotnom smeru). To treba učiniti pre
stavljanja hrane u frižider.
• Pre korišćenja frižidera, obrišite sve delove toplom vodom sa dodatom
kašičicom sode bikarbone, zatim isperite čistom vodom i osušite. Postavite
sve delove nakon čišćenja.
• Montirajte plastični vodič za rastojanje (deo s crnim lopaticama
na zadnjoj strani) okretanjem za 90° kao što je prikazano na slici
da bi se sprečilo da kondenzator dodiruje zid.
• Frižider treba da se postavi uz zid na razdaljini koja ne premašuje
75 mm.
Pre korišćenja vašeg frižidera
• Kada se koristi po prvi put ili nakon transporta, držite frižider
u uspravnom položaju 3 sata i uključite ga da biste omogućili
efikasan rad. U suprotnom, možete da oštetite kompresor.
• Vaš frižider može imati neprijatan miris po prvom uključivanju;
miris će nestati kada vaš frižider počne da hladi.
SB -33-
DEO- 2.
INFORMACIJE O KORIŠĆENJU
Informacije o tehnologiji hlađenja nove generacije
Frižideri sa tehnologijom hlađenja nove generacije
poseduju drugačiji operativni sistem od statičnih frižidera.
Kod standardnih frižidera vlažni vazduh koji uđe u frižider i
isparavanje tečnosti iz hrane akumuliraju formiranje mraza
u odeljku zamrzivača. Da bi se ovaj mraz otopio, tj. da bi
se odmrzao, frižider mora da se isključi. Tokom perioda
isključivanja, da bi hrana ostala hladna, korisnik mora da
iznese hranu iz frižidera i korisnik mora da očisti led tokom
tog perioda.
Kod frižidera sa tehnologijom hlađenja nove generacije
situacija u odeljku zamrzivača je potpuno drugačija.
Zahvaljujući pomoćnom ventilatoru hladan i suv vazduh se
izduvava kroz mnogo tačaka u odeljak zamrzivača. Kao
rezultat homogenog izduvavanja vazduha, čak i u prostor
između polica, hrana ostaje zaleđena ujednačeno i ispravno.
S druge strane, neće doći do formiranja mraza.
U odeljku frižidera postojaće gotovo ista konfiguracija kao u
odeljku zamrzivača. Vazduh, koji se generiše korišćenjem
ventilatora, koji je smešten na vrhu odeljka frižidera, hladi se dok prolazi kroz
prazan prostor iza kanala za vazduh. Istovremeno se vazduh izduvava kroz
otvore na kanalu za vazduh tako da se proces hlađenja uspešno obavlja u
odeljku frižidera. Otvori na kanalu za vazduh projektovani su tako da raspodela
vazduha postane homogena u ovom odeljku.
Kako nema prolaska vazduha između odeljka zamrzivača i frižidera, neće doći
do mešanja neprijatnih mirisa.
Kao rezultat toga, vaš frižider sa tehnologijom hlađenja nove generacije, pruža
vam jednostavnu upotrebu zajedno sa pozamašnim kapacitetom i estetskim
izgledom.
SB -34-
Upotreba kontrolne table
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
SB -35-
1. Ekran za podešavanje
vrednosti frižidera
2. Indikator super hlađenja
3. Ekran za podešavanje
vrednosti zamrzivača
4.
Indikator
super
zamrzavanja
5. Simbol alarma
6. Simbol režima za uštedu
energije
7. Simbol režima rada na
odmoru
8. Simbol za zaključavanje
zbog dece
9.
Omogućava
izmenu
vrednosti
podešavanja
frižidera i aktiviranje režima
super hlađenja po želji.
Frižider se može podesiti
na 8, 6, 5, 4, 2 °C, super
hlađenje.
10.
Omogućava
izmenu
vrednosti
podešavanja
zamrzivača
i
aktiviranje
režima super zamrzavanja
po želji. Zamrzivač se može
podesiti na -16, -18, -20, -22,
-24 °C super zamrzavanje.
11. Omogućava aktiviranje
režima (ekonomični, odmor...)
po želji.
Rukovanje frižiderom
Režim za super zamrzavanje
Kako ga treba koristiti?
• Pritisnite dugme za podešavanje zamrzivača dok se oznaka
za super zamrzavanje ne pojavi na ekranu. Zvučni signal će se
aktivirati. Režim će biti podešen.
U toku ovog režima:
• Možete da podešavate temperaturu režima hlađenja i super
hlađenja. U tom slučaju režim super zamrzavanja se nastavlja.
• Režim uštede i režim za odmor se ne mogu izabrati.
• Režim super zamrzavanja se može otkazati istim postupkom kao
i kod biranja.
Zabeleške:
• Maksimalna količina sveže hrane (u kilograma) za zamrzavanje u roku od 24
časa prikazana je na etiketi uređaja.
• Za optimalni učinak uređaja pri maksimalnom kapacitet zamrzivača, podesite
uređaj na režim za brzo zamrzavanje 3 sata pre stavljanja sveže hrane u
zamrzivač.
• Na kraju ovog perioda, frižider će aktivirati zvučni signal što znači da je
spreman.
Režim super zamrzavanja se automatski otkazuje nakon 24 časa ili kada temperatura
senzora zamrzivača padne ispod -32 °C.
SB -36-
Režim super hlađenja
Kako ga treba koristiti?
• Pritisnite dugme za podešavanje frižidera dok se oznaka za super
hlađenje ne pojavi na ekranu. Zvučni signal će se aktivirati. Režim
će biti podešen.
U toku ovog režima:
• Možete da podešavate temperaturu režima zamrzavanja i super
zamrzavanja. U tom slučaju režim super hlađenja se nastavlja.
• Režim uštede i režim za odmor se ne mogu izabrati.
• Režim super hlađenja se može otkazati istim postupkom kao i kod
biranja.
Režim uštede energije
Kako ga treba koristiti?
• Pritisnite „dugme za režim” dok se simbol režima za uštedu energije
ne pojavi.
• Ako ne pritisnete nijedno dugme za 1 sekundu. Režim će biti podešen.
Simbol za režim uštede energije će treptati 3 puta. Kada je režim
podešen, zvučni signal će se aktivirati.
• Segmenti za temperature zamrzivača i frižidera će prikazati „E”.
• Simbol za uštedu energije i simbol E će svetleti dok je režim aktivan.
U toku ovog režima:
• Zamrzivač se može podešavati. Kada režim uštede energije treba
otkazati, aktiviraće se izabrane vrednosti podešavanja.
• Frižider se može podešavati. Kada režim uštede energije treba otkazati,
aktiviraće se izabrane vrednosti podešavanja.
• Režimi super hlađenja i super zamrzavanja se mogu izabrati. Režim uštede
energije se automatski otkazuje i izabrani režim se aktivira.
• Režim za odmor se može izabrati nakon otkazivanja režima za uštedu energije.
Zatim se aktivira izabrani režim.
• Za otkazivanje, potrebno je da pritisnete dugme za režim.
SB -37-
Režim za odmor
Kako ga treba koristiti?
• Pritisnite „dugme za režim” dok se simbol režima za odmor ne pojavi.
• Ako ne pritisnete nijedno dugme za 1 sekundu. Režim će biti podešen.
Simbol za režim odmora će treptati 3 puta. Kada je režim podešen,
zvučni signal će se aktivirati.
• Segment za temperaturu frižidera će prikazati „--”.
• Simbol režima za odmor i simbol „--” će svetleti dok je režim aktivan.
U toku ovog režima:
• Zamrzivač se može podešavati. Kada režim za odmor treba otkazati,
aktiviraće se izabrane vrednosti podešavanja.
• Frižider se može podešavati. Kada režim za odmor treba otkazati,
aktiviraće se izabrane vrednosti podešavanja.
• Režimi super hlađenja i super zamrzavanja se mogu izabrati. Režim za odmor
se automatski otkazuje i izabrani režim se aktivira.
• Režim za uštedu energije se može izabrati nakon otkazivanja režima za odmor.
Zatim se aktivira izabrani režim.
• Za otkazivanje, potrebno je da pritisnete dugme za režim.
Režim hlađenja pića
Kada ga treba koristiti?
Ovaj režim se koristi za hlađenje pića tokom podesivog perioda.
Kako ga treba koristiti?
• Pritisnite dugme za podešavanje zamrzivača 3 sekunde.
• Specijalna animacija će početi da se prikazuje na ekranu za
podešavanje vrednosti zamrzivača i oznaka 05 će treptati na ekranu
za podešavanje vrednosti zamrzivača.
• Pritisnite dugme za frižider da biste podesili vreme (05 - 10 - 15 - 20
- 25 - 30 minuta).
• Kada izaberete vreme, brojevi će treptati 3 puta na ekranu i aktiviraće
se zvučni signal.
• Ako ne pritisnete dugme za 2 sekunde, vreme će biti podešeno.
• Odbrojavanje počinje od podešenog perioda minut za minut.
• Preostalo vreme će treptati na ekranu.
• Za otkazivanje ovog režima pritisnite dugme za podešavanje zamrzivača 3
sekunde.
SB -38-
Režim čuvara ekrana
Kako koristiti?
• Ovaj režim se aktivira kada pritisnete dugme za režim 5 sekundi.
• Ako se ne pritisne dugme 5 sekundi dok je režim aktivan, svetlo
kontrolne table se isključuje.
• Ako pritisnete dugme kada je svetlo kontrolne table isključeno,
trenutna podešavanja će se prikazati na ekranu, i onda možete da
unesete podešavanja koja želite. Ako ne otkažete režim čuvara
ekrana i ne pritisnete bilo koje dugme u roku od 5 sekundi, kontrolna
tabla će se opet isključiti.
• Za otkazivanje režima čuvara ekrana, pritisnite i držite dugme za
režim 5 sekunde.
• Kada je režim čuvara ekrana aktivan, takođe možete da aktivirate
zaključavanje zbog dece.
• Ako se ne pritisne dugme 5 sekundi nakon što se aktivira zaključavanje
zbog dece, svetlo kontrolne table se isključuje. Možete da vidite prikaz najskorijeg
statusa podešavanja ili režima nakon što pritisnete bilo koje dugme. Dok je svetlo
kontrolne table uključeno, možete da otkažete zaključavanje zbog dece kao što
je opisano u uputstvu za ovaj režim.
Funkcija zaključavanja zbog dece
Kada ga treba koristiti?
Za sprečavanje dece da se igraju dugmadima i menjaju vaša
podešavanja, dostupan je režim zaključavanja zbog dece na vašem
uređaju.
Aktiviranje zaključavanja zbog dece
Pritisnite i držite dugmad za zamrzivač i frižider istovremeno tokom 5
sekundi.
Deaktiviranje zaključavanja zbog dece
Pritisnite i držite dugmad za zamrzivač i frižider istovremeno tokom 5
sekundi.
Napomena: Zaključavanje zbog dece se takođe može deaktivirati ako se dovod
napajanja prekine ili se frižider isključi iz struje.
SB -39-
Podešavanja temperature frižidera
• Početna vrednost temperature za indikator podešavanja frižidera je
+4 °C.
• Pritisnite dugme za frižider jednom.
• Kada prvi put pritisnete ovo dugme, poslednja vrednost se prikazuje
na indikatoru podešavanja za frižider.
• Kada god pritisnete ovo dugme, biće podešena niža temperatura. (+8
°C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, +2 °C, super hlađenje)
• Kada pritisnete dugme za podešavanje frižidera dok se simbol super
hlađenja ne pojavi, i ako ne pritisnete bilo koje dugme u roku od 1
sekunde, super hlađenje će treptati.
• Ako nastavite sa pritiskanjem, restartovaće se od +8 °C.
• Vrednost temperature izabrana pre režima odmora, režima super
zamrzavanja, režima super hlađenja ili režima uštede energije će ostati ista
kada se režim završi ili otkaže. Uređaj nastavlja da radi prema ovoj vrednosti
temperature.
Podešavanja temperature zamrzivača
• Početna vrednost temperature za indikator podešavanja zamrzivača
je -18 °C.
• Pritisnite dugme za podešavanje zamrzivača jednom.
• Kada prvi put pritisnete ovo dugme, poslednje podešena vrednost će
treptati na ekranu.
• Kada god pritisnete ovo dugme, biće podešena niža temperatura (-16
°C, -18 °C, -20 °C, -22 °C, -24 °C , super zamrzavanje).
• Kada pritisnete dugme za podešavanje zamrzivača dok se simbol
super zamrzavanja ne pojavi, i ako ne pritisnete bilo koje dugme u
roku od 1 sekunde, super zamrzavanje će treptati.
• Ako nastavite sa pritiskanjem restartovaće se od -16 °C.
• Vrednost temperature izabrana pre režima odmora, režima super
zamrzavanja, režima super hlađenja ili režima uštede energije će ostati ista
kada se režim završi ili otkaže. Uređaj nastavlja da radi prema ovoj vrednosti
temperature.
SB -40-
Upozorenja u vezi sa podešavanjima temperature
• Vaša podešavanja temperature se ne brišu kada dođe do nestanka napajanja.
• Podešavanja temperature treba obaviti u skladu sa učestalošću otvaranja
vrata i količinom hrane u frižideru.
• Nemojte da prelazite na druga podešavanja pre nego što završite sa ovim.
• Vaš frižider treba da radi 24 sata u skladu sa sobnom temperaturom bez
prekida nakon što se priključi da bi se u potpunosti ohladio. Nemojte da
otvarate vrata frižidera često i nemojte da stavljate previše hrane u ovom
periodu.
• Funkcija odlaganja na 5 minuta se primenjuje da bi se sprečilo oštećenje
kompresora frižidera, kada izvučete utikač i ponovo ga priključite ili kada
dođe do nestanka struje. Vaš frižider će početi sa normalnim radom nakon
5 minuta.
• Vaš frižider je projektovan da radi na intervalima sobnih temperatura
navedenih u standardima, u skladu sa klasom navedenom na etiketi sa
informacijama. Ne preporučujemo da koristite frižider izvan navedenih
temperatura u smislu efikasnosti hlađenja.
• Ovaj uređaj je projektovan za upotrebu na sobnoj temperaturi u opsegu 10
°C – 43 °C.
Važna uputstva za postavljanje
Ovaj uređaj je projektovan za rad u teškim klimatskim uslovima (do 43 stepena C ili 110
stepeni F) i pokreće ga tehnologija „Freezer Shield” koja obezbeđuje da se zamrznuta
hrana u zamrzivaču ne odmrzne čak i ako ambijentalna temperatura spadne čak do -15 °C.
Stoga možete da postavite svoj uređaj u prostoriji bez grejanja, a da pritom ne morate da
brinete o tome da li će se zamrznuta hrana u zamrzivaču pokvariti. Kada se ambijentalna
temperatura vrati na normalnu vrednost, možete da nastavite da koristite uređaj na
standardan način.
Klasa klime
SB -41-
Ambijentalna
temperatura oC
T
Između 16 i 43 (°C)
ST
Između 16 i 38 (°C)
N
Između 16 i 32 (°C)
SN
Između 10 i 32 (°C)
Pribor
Posuda za led
• Napunite posudu za led I stavite u zamrzivac
• posto se led formirao okrenite posudu I dobice te kocke leda
Kutija zamrzivača (Kod nekih modela)
Kutija zamrzivača omogućava redovnije održavanje hrane.
Uklanjanje kutije zamrzivača;
• Povucite kutiju prema van koliko god je to moguće
• Povucite prednji deo prema gore i prema van.
!! Uradite radnju obrnutim redosledom da ponovo stavite klizeći odeljak.
Napomena: Uvek držite ručicu kutije dok uklanjate kutiju.
Kutije zamrzivača
SB -42-
Rashladna polica (Kod nekih modela)
Držanje hrane u rashladnom odeljku
umesto u odeljku zamrzivača ili frižidera
omogućava hrani da duže zadrži svežinu
i aromu, čuvajući njen svež izgled. Kada
rashladni poslužavnik postane prljav,
Rashladna polica
uklonite ga i operite vodom.
(Voda se zamrzava na 0 °C, ali hrana
koja sadrži soli ili šećer zamrzava na
nižoj temperaturi)
Obično ljudi koriste rashladni odeljak za
sirovu ribu, lagano ukiseljenu hranu, pirinač itd...
Nemojte stavljati hranu koju želite zamrznuti ili poslužavnik za led da biste
pravili led.
Uklanjanje rashladne police
• Povucite rashladnu policu ka sebi dok klizi niz šine.
• Povucite rashladnu policu nagore sa šina da biste je uklonili.
Zabeleške:
• Podesite temperaturu na 2° - temperatura unutar odeljka za hlađenje biće
niža od 0°.
• Podesite temperaturu na 4° ‚ najpogodnija za meso i riba.
• Podesite temperaturu na 5°‚ najpogodnija za svežu hranu osim riba i meso.
• Podesite temperaturu nad 5° - temperatura unutar odeljka za hlađenje biće
viša od 3°.
Funkcija kontrole vlažnosti (Kod nekih modela)
Kada je funkcija kontrole vlažnosti u zatvorenom
položaju, omogućava da se sveže voće i povrće
skladišti tokom dužeg vremena.
U slučaju da je odeljak za vođe i povrće u potpunosti
pun, potrebno je otvoriti otvore za ventilaciju.
Na taj način vazduh u odeljku za voće i povrće i
nivo vlažnosti će biti kontrolisani i svežina će biti
produžena.
Ako primetite bilo kakve znake kondenzacije na
staklenoj polici, funkcija kontrole vlažnosti treba da
se prebaci u otvoreni položaj.
Funkcija kontrole vlažnosti
Vizuelni i tekstualni opisi u odeljku sa priborom se mogu
razlikovati prema modelu vašeg uređaja.
SB -43-
DEO- 3.
RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU
Odeljak frižidera
• Za normalne uslove rada, podešavanje vrednosti temperature pregratka za
hlađenje u frižideru na 4 °C će biti dovoljno.
• Da bi se smanjila vlažnost i posledično povećanje leda, u frižider nikada ne
stavljajte tečnosti u nezatvorenim posudama. Led se stvara na najhladnijim
delovima isparivača i vremenom će zahtevati češće odmrzavanje.
• Nikada ne stavljajte toplu hranu u frižider. Toplu hranu treba da ostavite da se
ohladi na sobnoj temperaturi i treba da se složi tako da se omogući potrebna
cirkulacija vazduha u odeljku frižidera.
• Ništa ne sme da dođe u dodir sa zadnjim zidom jer će izazvati stvaranje leda
i pakovanja će se zalepiti za zadnji zid. Nemojte da otvarate vrata frižidera
prečesto.
• Postavite meso i očišćenu ribu (umotanu u pakovanja ili plastificirani papir) koje
ćete koristiti za 1–2 dana na donji deo odeljka frižidera (koji se nalazi iznad
odeljka za sveže voće i povrće) jer je to najhladniji deo i obezbeđuje najbolje
uslove za skladištenje.
• Možete da stavite voće i povrće u odeljak za voće i povrće bez pakovanja.
Neke preporuke su navedene u nastavku za smeštanje i čuvanje vaše hrane u
odeljku za hlađenje.
Maksimalno
vreme čuvanja
Gde smestiti u
odeljak frižidera
Povrće i voće
1 sedmica
Odeljak za povrće
Meso i riba
2–3 dana
Umotano u plastičnu foliju ili
kese ili u posudi za meso
(na staklenoj polici)
Sveži sir
3–4 dana
U posebnoj polici u vratima
Puter i margarin
1 sedmica
U posebnoj polici u vratima
Do roka trajanja koji
je preporučen od
strane proizvođača
U posebnoj polici u vratima
1 mesec
U postolju za jaja
Hrana
Flaširani
proizvodi
mleko i jogurt
Jaja
Kuvana hrana
Sve police
NAPOMENA: Krompir, crni luk i beli luk ne bi trebalo čuvati u frižideru.
SB -44-
Odeljak zamrzivača
• Koristite odeljak za duboko zamrzavanje u svom frižideru za skladištenje
zamrznute hrane na duže vreme i za proizvodnju leda.
• Da biste iskoristili maksimalni kapacitet odeljka za zamrzavanje, koristite
staklene police za gornji i srednji deo. Za donji deo, koristite donju korpu.
• Nemojte da stavljate hranu koju ćete zamrzavati blizu zamrznute hrane.
• Hranu koju treba zamrznuti (meso, mleveno meso, riba itd.) treba zamrznuti
u porcijama tako da se mogu konzumirati odjednom.
• Nemojte ponovo da zamrzavate hranu nakon što se otopi. To može da
predstavlja opasnost po vaše zdravlje jer može da dovede do problema kao
što je trovanje hranom.
• Nemojte da stavljate vruća jela u odeljak za duboko zamrzavanje dok se ne
ohlade. Doveli biste do kvarenja prethodno zamrznute hrane u odeljku za
duboko zamrzavanje.
• Kada kupujete zamrznutu hranu, proverite da li je zamrznuta pod
odgovarajućim uslovima i da pakovanje nije pocepano.
• Kada skladištite zamrznutu hranu, potrebno je poštovati uslove skladištenja
na pakovanju. Ako nema objašnjenja, hranu treba konzumirati u najkraćem
mogućem roku.
• Ako je pakovanje zamrznute hrane vlažno i odaje neprijatan miris, hrana je
možda prethodno skladištena u neodgovarajućim uslovima i pokvarila se.
Nemojte da kupujete ovu vrstu hrane!
• Uslovi skladištenja zamrznute hrane se razlikuju u zavisnosti od temperature
sredine, čestog otvaranja i zatvaranja vrata, podešavanja termostata, tipova
hrane i perioda koji je prošao od kada je hrana kupljena do trenutka kada
uđe u frižider. Uvek sledite uputstva napisana na pakovanju i nikada nemojte
prelaziti maksimalni naznačeni period čuvanja.
Imajte na umu da ako želite da otvorite frižider ponovo odmah po zatvaranju
vrata, neće se otvoriti jednostavno. To je normalno! Nakon postizanja stanja
izbalansiranosti, rata će se otvoriti jednostavno.
Važna napomena:
• Zamrznuta hrana, kada se otopi, treba biti skuvana isto kao i sveža hrana.
Ako se ne skuva nakon što se otopi, NIKADA se ne sme ponovo zamrznuti.
• Ukus nekih začina koji se nalaze u kuvanim jelima (anis, bosiljak, potočarke,
sirće, razni začini, đumbir, beli luk, crveni luk, senf, majčina dušica, majoran,
crni biber itd.) menjaju i pretpostavljaju jak ukus kada se čuvaju na duži
vremenski period. Zato, zamrznutoj hrani bi trebalo dodati malu količinu
začina ili bi željeni začin trebalo dodati nakon što se hrana otopi.
• Period čuvanja hrane zavisi od masnoće koja je korišćena. Odgovarajuće
masnoće su margarin, teleća mast, maslinovo ulje i maslac, a neodgovarajuće
masnoće su masti kikirikija i svinjska mast.
SB -45-
• Hranu u tečnom obliku bi trebalo zamrznuti u plastičnim posudama, a drugu
hranu bi trebalo zamrznuti u plastičnim folijama ili kesama.
Meso i riba
Priprema
Maksimalno
vreme
čuvanja
(meseci)
Odrezak
Umotavanje u foliju
6–8
Jagnjetina
Umotavanje u foliju
6–8
Pečena teletina
Umotavanje u foliju
6–8
Teleće kockice
Komadići
6–8
Jagnjeće kockice
Na komadiće
4–8
Mleveno meso
U pakovanjima bez
korišćenja začina
1–3
Iznutrice živine (na
komadiće)
Na komadiće
1–3
Bolonjska kobasica/
salama
Treba upakovati iako ima
foliju
Piletina i ćurka
Umotavanje u foliju
4–6
Guska i patka
Umotavanje u foliju
4–6
Jelen, zec, divlja svinja
U porcijama od 2,5 kg i kao
fileti
6–8
Slatkovodne ribe (losos,
šaran, ždral, som)
Posna riba; brancin,
raža, iverak
Masna riba (tunj, skuša,
lufer, inćun)
Nakon čišćenja iznutrica
i krljušti ribe, operite je i
osušite; po potrebi, odsecite
rep i glavu.
2
4
2–4
Morski plodovi
Očišćeno i u kesama
4–6
Kavijar
U svom pakovanju,
aluminijumskoj ili plastičnoj
posudi
2–3
Puževi
U slanoj vodi,
aluminijumskoj ili plastičnoj
posudi
3
Napomena: Zamrznuto mesto treba kuvati kao sveže meso nakon topljenja.
Ako se meso ne skuva nakon topljenja, nikada se ne sme ponovo zamrzavati.
SB -46-
Povrće i voće
Priprema
Maksimalno
vreme
čuvanja
(meseci)
Boranija i pasulj
Operite i isecite na male komade i
skuvajte u vodi
10–13
Pasulj
Pretrebite i operite i skuvajte u vodi
12
Kupus
Očistite i skuvajte u vodi
6–8
Šargarepa
Očistite i isecite na kriške i skuvajte
u vodi
12
Paprika
Isecite peteljku, isecite na dva
dela,uklonite jezgro i skuvajte u vodi
8–10
Spanać
Operite i skuvajte u vodi
6–9
Karfiol
Razdvojite lišće, isecite srce na
delove i ostavite nakratko u vodi sa
malo limunovog soka
10–12
Isecite na delove od 2 cm nakon
pranja
10–12
Očistite i pakujte sa peteljkom ili kao
sladak kukuruz
12
Oljuštite i isecite
8–10
Isecite na dva dela i uklonite jezgro
4–6
Operite i pretrebite
8–12
Kuvano voće
Dodavanje 10% šećera u posudu
12
Šljiva, trešnja,
bobice ruja
Operite i pretrebite peteljke
8–12
Plavi patlidžan
Kukuruz
Jabuka i kruška
Kajsija i
breskva
Jagoda i kupina
SB -47-
Mlečni proizvodi
Priprema
Maksimalno
vreme
čuvanja
(meseci)
Pakovano
(homogenizovano)
mleko
U svom
pakovanju
2–3
Obrano mleko – u
svom pakovanju
6–8
Originalno
pakovanje se može
koristiti za kratko
čuvanje. Treba ga
zamotati u foliju
u slučaju dužeg
čuvanja.
Sir – osim belog
sira
Na kriške
Puter, margarin
U
svom
pakovanju
Uslovi čuvanja
6
Maksimalno
vreme
čuvanja
(meseci)
Vreme topljenja
na sobnoj
temperaturi
(časova)
Hleb
4–6
2–3
4–5 (220–225 °C)
Biskviti
3–6
1–1,5
5–8 (190–200 °C)
Testenina
1–3
2–3
5–10 (200–225 °C)
1–1,5
3–4
5–8 (190–200 °C)
Lisnato
testo
2–3
1–1,5
5–8 (190–200 °C)
Pica
2–3
2–4
Pita
SB -48-
Vreme topljenja u
rerni (minuta)
15–20 (200 °C)
DEO- 4.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
• Postarajte se da izvadite utikač frižidera pre početka čišćenja.
• Nemojte da perete frižider prosipanjem vode.
• Možete da obrišete unutrašnje i spoljašnje strane mekom krpom
ili sunđerom koristeći toplu i sapunjavu vodu.
• Uklonite pojedinačne delove i očistite sapunjavom
vodom. Nemojte da perete u mašini za pranje
suđa.
• Nikada nemojte da koristite zapaljiv, eksplozivni ili korozivni
materijal kao što je razblaživač, gas ili kiselina za čišćenje.
• Kondenzator treba da čistite četkom najmanje jednom godišnje
da biste omogućili uštedu energije i povećali produktivnost.
Postarajte se da utikač vašeg frižidera bude isključen tokom čišćenja.
Odmrzavanje
• Vaš frižider obavlja automatsko odrmzavanje. Voda koja
se formira kao rezultat odmrzavanja prolazi kroz otvor
za prikupljanje vode, protiče u posudu za isparavanje iza
Posuda za
frižidera i isparava.
isparavanje
• Postarajte se da isključite utikač frižidera pre čišćenja
posude za isparavanje.
• Uklonite posudu za isparavanje iz njenog položaja odvijanjem označenih
zavrtnjeva. Povremeno je čistite sapunjavom vodom. Na taj način će se
sprečiti stvaranje neprijatnih mirisa.
SB -49-
Zamena LED lampe
Ako vaš frižider poseduje LED lampu, obratite se korisničkoj službi jer nju treba
da zameni isključivo ovlašćeno osoblje.
DEO- 5.
TRANSPORT I PROMENA POLOŽAJA
• Originalno pakovanje i pena se mogu zadržati zbog ponovnog transporta
(opciono).
• Treba da pričvrstite svoj frižider sa debelim pakovanjem, trakom ili snažnim
kablovima i pratite uputstva za transport na pakovanju.
• Uklonite pokretne delove (police, dodatke, posude za povrće itd.) ili ih
pričvrstite u frižideru zbog udaraca koristeći trake tokom premeštanja i
transporta.
Frižider nosite u uspravnom položaju.
Promena položaja vrata
• Nije moguće promeniti smer otvaranja vrata frižidera ako su ručke na vratima
postavljene na prednjoj površini vrata.
• Moguće je promeniti smer otvaranja vrata na modelima bez drške.
• Ako se smer otvaranja vrata na vašem frižideru može promeniti, treba da
kontaktirate najbliži ovlašćeni servis da biste promenili smer otvaranja vrata.
SB -50-
DEO- 6.
PRE POZIVANJA SERVISA ZA PODRŠKU NAKON
KUPOVINE
Proverite upozorenja;
Vaš frižider vas upozorava kada su temperature za frižider i zamrzivač
neodgovarajuće ili kada dođe do problema sa uređajem.
VRSTA GREŠKE
ZNAČENJE
ZAŠTO
SR
„Kvar
Upozorenje”
Postoji/e deo/delovi
u kvaru ili došlo je
do kvara u procesu
hlađenja
SR – Podešena
vrednost treperi
na ekranu za
podešavanje
vrednosti
zamrzivača
SR – Podešena
vrednost treperi
na ekranu za
podešavanje
vrednosti frižidera
SR – Podešena
vrednost treperi
na ekranu za
podešavanje
vrednosti
zamrzivača i
frižidera
SR – Podešena
vrednost treperi
na ekranu za
podešavanje
vrednosti frižidera
ŠTA URADITI
Pozovite servis što je pre
moguće.
Odeljak zamrzivača
Nije dovoljno
hladan
Ovo upozorenje se
prikazuje naročito
nakon dužeg odsustva
napajanja
1. Nemojte da zamrzavate
hranu koja je odmrznuta i
iskoristite je brzo.
2. Podesite temperaturu
zamrzivača na niže vrednosti
ili podesite super zamrzavanje
dok se odeljak ne vrati na
normalnu temperaturu.
3. Nemojte da stavljate
svežu hranu u toku ovog
upozorenja.
„Odeljak frižidera
nije dovoljno
hladan”
Idealna temperatura
odeljka frižidera je
+4 oC. Ako vidite ovo
upozorenje, postoji rizik
da dođe do kvarenja
hrane.
1. Podesite temperaturu
frižidera na niže vrednosti ili
podesite režim super hlađenja
dok se odeljak ne vrati na
normalnu temperaturu.
2. Nemojte da otvarate vrata
često dok se ovo upozorenje
ne isključi.
„Upozorenje jer nije
dovoljno
hladno”
Odeljak frižidera
previše hladan
Ovu grešku ćete videti
To je kombinacija
prilikom prvog pokretanja
greške „nije dovoljno uređaja. Nestaće kada
hladno” za oba odeljka. odeljci dostignu normalnu
temperaturu.
Hrana počinje da
se zamrzava jer je
temperatura previše
niska
SB -51-
1. Proverite da li je uključen
režim super hlađenja
2. Smanjite vrednosti
temperature frižidera
„--”
Upozorenje zbog
niskog napona
Ovo nije greška. Na taj
Kada napon padne
način se sprečava oštećenje
ispod 170 V, uređaj ulazi kompresora. Ovo upozorenje
u stabilni položaj.
nestaje nakon povratka
napona na potrebni nivo
Ako vaš frižider nije uključen;
• Da li je nestalo struje?
• Da li je utikač pravilno priključen na utičnicu?
• Da li je pregoren osigurač utičnice na koju je priključen utikač ili glavni
osigurač?
• Postoji li bilo kakav kvar na utičnici? Da biste ovo proverili, priključite vaš
frižider na utičnicu za koju ste sigurni da radi.
Ako vaš frižider ne hladi dovoljno;
• Da li je podešavanje temperature odgovarajuće?
• Da li se vrata frižidera često otvaraju i ostavljaju otvorena duže vreme?
• Da li se vrata frižidera pravilno zatvaraju?
• Da li ste stavili posudu ili hranu na frižider tako da je u kontaktu sa zadnjim
zidom frižidera i sprečava cirkulaciju vazduha?
• Da li je vaš frižider prekomerno popunjen?
• Da li postoji odgovarajuća razdaljina između frižidera i zadnjeg i bočnih
zidova?
• Da li je ambijentalna temperatura u opsegu vrednosti naznačenih u priručniku
za korišćenje?
Ako je hrana u odeljku frižidera prekomerno ohlađena
• Da li je podešavanje temperature odgovarajuće?
• Da li je nedavno mnogo hrane stavljeno u odeljak za zamrzavanje? Ako
jeste, vaš frižider može da prekomerno ohladi hranu u odeljku frižidera jer
će raditi duže.
Ako vaš frižider radi previše bučno;
U cilju održavanja nivoa hlađenja, kompresor se može aktivirati s vremena na
vreme. Buka iz vašeg frižidera u to vreme je normalna i razlog je njegov rad.
Kada se potrebni nivo hlađenja postigne, buka će se automatski smanjiti. Ako
buka i dalje traje;
• Da li je vaš uređaj stabilan? Da li su nožice podešene?
• Da li ima nečega iza vašeg frižidera?
SB -52-
• Da li police ili sudovi na policama vibriraju? Promenite položaj polica i/ili
sudova u tom slučaju.
• Da li predmeti na vašem frižideru vibriraju?
Normalna buka;
Zvuk pucketanja (pucketanje leda):
• Tokom automatskog odmrzavanja.
• Kada se uređaj hladi ili zagrejava (usled širenja materijala uređaja).
Kratko pucketanje:Čuje se kada termostat uključuje ili isključuje kompresor.
Buka kompresora (normalna buka motora): Buka znači da kompresor radi
normalno. Kompresor može da izazove više buke tokom kraćeg perioda kada
se aktivira.
Buka slična mehurićima i prskanju: Ovu buku izaziva protok gasa za
hlađenje u cevima sistema.
Buka slična toku vode: Normalna buka protoka vode do odeljka za isparavanje
tokom odmrzavanja. Ova buka se može čuti tokom odmrzavanja.
Buka usled protoka vazduha (normalna buka ventilatora): Ova buka se
može čuti u frižideru sa tehnologijom No-Frost tokom normalnog rada sistema
usled cirkulacije vazduha.
Ako se vlažnost nagomila u frižideru;
• Da li je hrana zapakovana ispravno? Da li su posude bile suve pre ubacivanja
u frižider?
• Da li se vrata frižidera otvaraju često? Vlažnost iz prostorije ulazi u frižider
kada se vrata otvore. Nagomilavanje vlažnosti biće brže ako češće otvarate
vrata, naročito ako je vlažnost u prostoriji visoka.
• Nagomilavanje kapljica vode na zadnjem zidu nakon automatskog
odmrzavanja je normalno. (kod statičkih modela)
Ako se vrata ne otvaraju i zatvaraju pravilno;
• Da li pakovanja hrane sprečavaju zatvaranje vrata?
• Da li su odeljci u vratima, police i fioke postavljeni pravilno?
• Da li su zaptivači vrata polomljeni ili pokidani?
• Da li se vaš frižider nalazi na ravnoj površini?
Ako su ivice frižidera sa kojima vrata dolaze u kontakt topli;
Naročito leti (toplo vreme), površine spoja se mogu zagrejati usled rada
kompresora i to je normalno.
SB -53-
VAŽNE NAPOMENE:
• Funkcija zaštite kompresora će biti aktivirana nakon iznenadnog nestanka
struje ili nakon isključivanja uređaja iz utičnice, zbog toga što gas u sistemu
hlađenja još nije stabilizovan. Vaš frižider će početi nakon 5 minuta, ne
trebate brinuti ni zbog čega.
• Ako nećete koristiti vaš frižider tokom dužeg vremena (npr. za vreme letnjih
praznika) isključite ga. Očistite vaš frižider u skladu sa delom 4 i ostavite
vrata otvorena da sprečite vlažnost i miris.
• Ako problem i dalje postoji nakon što ste sledili sva gore navedena uputstva,
molimo posavetujte se sa najbližim ovlašćenim servisom.
• Uređaj koji ste kupili je dizajniran za kućnu upotrebu i može biti korišćen samo
u kući i za navedene svrhe. Nije prikladan za komercijalnu ili zajedničku
upotrebu. Ako potrošač koristi uređaj na način koji nije u skladu sa ovim
karakteristikama, naglašavamo da proizvođač i trgovac neće biti odgovorni
za bilo kakav popravak i kvar u garantnom roku.
• Životni vek vašeg uređaja koji je naveden i deklarisan od strane odeljenja za
industriju iznosi 10 godina (period tokom kojeg će se držati delovi potrebni
za pravilno funkcionisanje uređaja).
SB -54-
Savetı za uštedu energıje
1.Instalirajte uređaj u hladnoj, dobro provetrenoj prostoriji a li ne na direktnoj
sunčevoj svetlosti ili u blizini izvora toplote (radijator, šporet itd.). U suprotnom,
koristite ploču za izolaciju.
2.Dozvolite hrani i piću da se ohladi van uređaja.
3.Prilikom odmrzavanja zaleđene hrane, stavite je u odeljak frižidera. Niska
temperatura zamrznute hrane će pomoći kod hlađenja odeljka frižidera dok
se otapa. To će vam omogućiti da uštedite energiju. Ako se zamrznuta hrana
izvadi, to dovodi do gubitka energije.
4.Prekrijte pića ili druge tečnosti kada i stavljate u uređaj; u suprotnom, vlažnost
se povećava u uređaju. Stoga radno vreme postaje duže. Takođe pokrivanje
pića i drugih pića pomaže u otklanjanju neprijatnog mirisa i ukusa.
5.Pokušajte da izbegavate da držite vrata otvorena duže vreme ili da otvarate
vrata previše često jer topao vazduh će ući u odeljak i dovešće do toga da se
kompresor uključuje bespotrebno često.
6.Držite poklopce odeljaka sa različitom temperaturom zatvorene (odeljak za
sveže voće i povrće, za brzo hlađenje itd)
7.Zaptivač na vratima mora da bude čist i gibak. Zamenite zaptivače ako se
pohabaju.
SB -55-
DEO- 7.
DELOVI UREĐAJA I ODELJCI
A
1
10
2
3
9
11
4
B
5
8
7
6
Ova prezentacija je samo za informaciju o delovima aparata. Delovi mogu da
budu različiti zavisno od modela aparata.
A) Odeljak frižidera
9) Polica za flaše
B) Odeljak zamrzivača
10) Police na vratima
1) Police frižidera
11) Držač za jaja
2) Rashladni odeljak *
3) Poklopac odeljka za voće i povrće
4) Odeljak za sveže voće i povrće
* Kod nekih modela
5) Korpa zamrzivača
6) Nožice za nivelisanje
7)Posuda za led
8) Staklene police zamrzivača
SB -56-
Kazalo
Splošna opozorila..................................................................... 59
PRED UPORABO VAŠE NAPRAVE................................ 59
Stari in nedelujoči hladilniki...................................................... 61
Varnostna opozorila.................................................................. 62
Namestitev in delovanje vašega hladilnika............................... 63
Pred uporabo vašega hladilnika............................................... 63
Informacije o novi generaciji tehnologije hlajenja..................... 64
Zaslon in nadzorna plošča........................................................ 65
UPORABA HLADILNIKA Z ZAMRZOVALNIKOM.......... 65
Zaslon in nadzorna plošča........................................................ 66
Uporaba hladilnika.................................................................... 66
Način super zamrzovanja..................................................... 66
Način super hlajenja............................................................. 67
Varčni način.......................................................................... 67
Način dopusta....................................................................... 68
Način za hladne pijače.......................................................... 68
Način ohranjevalnika zaslona............................................... 69
Delovanje varnostnega zaklepanja....................................... 69
Temperaturne nastavitve hladilnika.......................................... 70
Temperaturne nastavitve zamrzovalnika.................................. 70
Opozorila o nastavitvah temperature........................................ 71
Pripomočki................................................................................ 72
Predal zamrzovalnika........................................................... 72
Polica zgornjega hladilnika....................................................... 73
Krmilnik vlažnosti.................................................................. 73
Polica zgornjega hladilnika....................................................... 73
Krmilnik vlažnosti.................................................................. 73
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE........................................ 74
Odmrzovanje........................................................................ 75
Zamenjava osvetlitve LED.................................................... 75
RAZPOREJANJE HRANE V NAPRAVI.......................... 76
Predel hladilnika....................................................................... 76
Predel zamrzovalnika............................................................... 77
Premestitev vrat........................................................................ 81
SL -57-
PREVAŽANJE IN PREMIKANJE..................................... 81
PRED KLICANJEM POPRODAJNEGA SERVISERJA... 82
NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO..................... 85
VAŠ HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM........................ 86
OPOZORILO: Nevarnost požara/vnetljivi materiali
SL -58-
NODAĻA - 1. PRED UPORABO VAŠE NAPRAVE
Splošna opozorila
OPOZORILO: Ventilacijske odprtine v ohišju naprave ali v
obdani zaščiti naj bodo brez ovir.
OPOZORILO: Ne uporabljajte mehaničnih naprav ali drugih
sredstev za pospeševanje procesa odmrzovanja, razen tega,
kar priporoča proizvajalec.
OPOZORILO: Ne uporabljajte električnih naprav v
notranjosti delov naprave za shranjevanje živil, razen če so
takšne vrste, ki jih priporoča proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega sistema.
OPOZORILO: Da bi se izognili nevarnosti zaradi nestabilne
naprave, jo morate namestiti v skladu z navodili.
OPOZORILO: Pri namestitvi naprave se prepričajte, da
napajalni kabel ni zataknjen ali poškodovan.
OPOZORILO: Na zadnji del naprave na nameščajte več
prenosnih vtičnic ali prenosnih virov napajanja.
• Če vaša naprava uporablja hladilno sredstvo R600a - te
podatke si lahko preberete z etikete na hladilniku - morate
biti previdni med prevozom in MONTAŽO, da se hladilni
elementi v vašem aparatu ne poškodujejo. Čeprav je
R600a okolju prijazen, pa je zemeljski plin. Je eksploziven,
in zato v primeru uhajanja plina, ki se je pojavil zaradi
poškodb hladilnih elementov, premaknite svoj hladilnik
vstran od odprtega ognja ali virov toplote ter za nekaj minut
prezračite sobo, kjer se nahaja naprava.
• Med prevažanjem in namestitvijo hladilnika, nikar ne
poškoduje hladilnih elementov hladilnika.
• V tej napravi ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke
aerosola z vnetljivim pogonskim plinom.
SL -59-
• Ta naprava je namenjena za uporabo v hišah in podobno,
kot je:
-- kuhinjska območja za osebje v trgovinah, pisarnah in
drugih delovnih okoljih,
-- kmetije in stranke v hotelih in drugih podobnih stanovanjskih
okoljih,
-- hostlih, motelih,
-- menzah in podobnih veleprodajah.
• Če se vtičnica ne ujema z vtičem hladilnika, ga mora
zamenjati proizvajalec, serviser ali podobna usposobljena
oseba, da ne pride do nevarnosti.
• Na napajalni kabel vašega hladilnika je bil povezan
poseben ozemljeni vtič. Ta vtič se mora uporabljati s
posebno ozemljeno vtičnico s 16 Amperi. Če v vaši hiši ni
takšne vtičnice, naj vam jo namesti usposobljeni električar.
• To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več in
osebe, ki imajo zmanjšane telesne, čutne ali umske
zmožnosti ali so brez izkušenj in znanja, če so pod
nadzorom ali so prejele navodila za varno uporabo naprave
in razumejo vpletena tveganja. Otroci se ne smejo igrati z
napravo. Otroci ne smejo opravljati čiščenja ali vzdrževanja
naprave brez nadzora.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
proizvajalec, serviser ali podobna usposobljena oseba, da
bi se izognili tveganjem.
• Ta naprava ni namenjena za uporabo na višini, ki presega
2000 m.
SL -60-
Stari in nedelujoči hladilniki
• Če ima vaš stari hladilnik ključavnico, jo zlomite ali jo odstranite
preden ga zavržete, saj se lahko otroci ujamejo vanj, kar lahko
povzroči nesrečo.
• Stari hladilniki in zamrzovalniki vsebujejo izolacijski material in
hladilno sredstvo s CFCjem. Zato pazite, da ne škodujete okolju,
ko se vaši stari hladilniki zavržejo.
Prosimo, da se posvetujte s svojim občinskim organom o odstranjevanju OEEO
za namene ponovne uporabe, recikliranja in predelave.
Opombe:
• Prosimo, skrbno preberite navodila za uporabo pred namestitvijo in uporabo
vaše naprave. Naše podjetje ne odgovarja za nastalo škodo zaradi
napačne uporabe.
• Sledite vsem navodilom na napravi in navodilom priročnika za uporabo, in
ta priročnik hranite na varnem mestu, da rešite težave, ki se lahko pojavijo
v prihodnosti.
• Ta naprava je proizvedena za uporabo v domovih in se lahko uporablja le v
gospodinjskih okoljih in za določene namene. Ni primerna za poslovno ali
skupno uporabo. Takšna nenamenska uporaba prekine jamstvo za napravo
in naše podjetje ne odgovarja za možno škodo.
• Ta naprava je proizvedena za uporabo v hišah in je primerna le za hlajenje/
shranjevanje hrane. Ni primerna za poslovno ali skupno uporabo in/ali za
shranjevanje snovi, razen za hrano. Naše podjetje ne odgovarja za škodo, ki
se v nasprotnem primeru lahko zgodi.
SL -61-
Varnostna opozorila
• Ne uporabljajte večdelnih vtičnic ali podaljška.
• Ne uporabljajte vtičev, katerih kabel je poškodovan, strgan ali
obrabljen.
• Ne vlecite, zvijajte in ne poškodujte kabla.
• Ta izdelek je namenjen za uporabo s strani odraslih, prosimo,
ne pustite, da se otroci igrajo z napravo in se obešajo z rokami
na vrata.
• Vtiča iz vtičnice nikoli ne vlecite z mokrimi rokami, da ne pride
do električnega udara!
• Nikoli ne postavljajte pijač v steklenicah in pločevinkah v predel
za globoko zamrzovanje vašega hladilnika. Steklenice in
pločevinke lahko eksplodirajo.
• Zaradi vaše varnost, prosimo, da ne postavljajte nobenih
eksplozivnih in vnetljivih snovi v hladilnik. Pijače z visoko
vsebnostjo alkohola postavite v hladilnem predelu naprave
tesno zaprte z njihovimi pokrovi in v navpičnem položaju.
• Izogibajte se stiku rok z izvzetim ledom, ki je bil ustvarjen v
predelu za globoko zamrzovanje, saj lahko led povzroči opekline
in/ali vreznine.
• Ne dotikajte se zamrznjenih živil z golimi rokami! Ne jejte
sladoleda in kock ledu takoj za tem, ko ste jih vzeli iz predela za
zamrzovanje!
• Ne zamrzujte ponovno prej zamrznjeno hrano, ko se je že stalila.
To je lahko nevarno za vaše zdravje, saj lahko povzroči težave,
kot je zastrupitev s hrano.
• Ne pokrivajte ohišje in/ali zgornjo stran hladilnika s čipko. To bo negativno
vplivalo na delovanje hladilnika.
• Zavarujte dodatke v hladilniku, da bi preprečili njihovo poškodbo, medtem ko
ga premikate.
• Ne uporabljajte potovalnega adapterja.
SL -62-
Namestitev in delovanje vašega hladilnika
Pred začetkom uporabe vašega hladilnika, upoštevajte naslednje točke:
• Delovna napetost vašega hladilnika je 220-240 V in 50 Hz.
• Naše podjetje ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane zaradi uporabe brez
nameščene ozemljitve.
• Postavite svoj hladilnik na primerno mesto, da ne bo
izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
• Vaša naprava bi morala biti vsaj 50 cm stran od kuhalnikov,
plinskih pečic in radiatorjev ter vsaj 5 cm stran od električnih
pečic.
• Vaš hladilnik se ne sme uporabljati na prostem in ne sme stati na dežju.
• Če je vaš hladilnik v bližini zamrzovalnika, morate pustiti prostor vsaj 2 cm
med njima, da bi preprečili kondenzacijo na zunanjih površinah.
• Ne postavljajte težkih predmetov na vaš hladilnik in postavite hladilnik na
primerno mesto tako, da bo na vrhu prostora za minimalno 15 cm.
• Ustrezno prilagodite nastavljive sprednje nogice, da zagotovite,
da je vaša naprava ravna in stabilna. To lahko zagotovite z
obračanjem nogic v smeri urinega kazalca (ali v nasprotni smeri).
Ta proces opravite, preden položite živilo v hladilnik.
• Pred uporabo hladilnika, obrišite vse dele s toplo vodo, ki ji
dodate eno žličko jedilne sode, nato pa jih sperite s čisto vodo in
posušite. Po zaključenem čiščenju, postaviti vse dele nazaj na svoje mesto.
• Da preprečite kondenzatorju (črni element s krilci na zadnji strani), da se
dotika stene, namestite plastični distančnik na mesto z rotacijo za 90°, kot
prikazuje slika.
• Hladilnik mora biti postavljen ob steno z razdajo največ 75 mm.
Pred uporabo vašega hladilnika
• Med prvim delovanjem ali za zagotovitev učinkovitega delovanja
naprave po premeščanju, dovolite vašemu hladilniku, da ostane
nedejaven za 3 ure (v navpičnem položaju), nato vstavite vtikač
v vtičnico. V nasprotnem primeru lahko poškodujete kompresor.
• Prvič, ko deluje vaš hladilnik, lahko vonjate smrad. Ta vonj mora izginiti, ko
začne vaš hladilnik hlajenje.
SL -63-
Informacije o novi generaciji tehnologije hlajenja
Hladilniki z zamrzovalnikom z novo generacijo tehnologije
hlajenja delujejo na drugačen način kot statični hladilniki z
zamrzovalnikom. Pri običajnih hladilnikih z zamrzovalnikom
vlažen zrak, ki vstopi v zamrzovalnik in voda, ki izhlapeva iz
hrane, zamrzne v zamrzovalniku. Če želite zamrznjeno vodo
odtaliti, morate odklopiti zamrzovalnik. Da hrana ostane
hladna med odmrzovanjem, morate hrano shraniti drugje in
počistiti preostali led in nabrano zamrznjeno vodo.
Pri novi generaciji hladilnikov z zamrzovalnikom je stanje
povsem drugačno. S pomočjo ventilatorja se hladen in
suh zrak prepihava skozi zamrzovalnik. Zaradi načina
enostavnega ventiliranja hladnega zraka po predelu – tudi
med policami– je hrana enotno in ustrezno zamrznjena. Do
neželenega zamrzovanja tako ne bo več prihajalo.
Konfiguracija predela hladilnika bo praktično enaka kot v
predelu zamrzovalnika. Zrak, ki izhaja iz ventilatorja na vrhu
hladilnika, se ohlaja med prehajanjem skozi odprtino za
zračnim kanalom. Istočasno se zrak izpihava skozi odprtine
na zračnem kanalu, kar uspešno zaključi postopek hlajenja v predelu hladilnika.
Odprtine na zračnem kanalu so zasnovane za enakomerno razporeditev po
celotnem predelu.
Ker skozi zamrzovalnik in hladilnik zrak ne poteka, se vonjave ne bodo mešale.
Posledično je vaš hladilnik z zamrzovalnikom z novo generacijo tehnologije
hlajenja enostaven za uporabo z veliko količino in estetskostjo.
SL -64-
NODAĻA - 3. UPORABA HLADILNIKA Z ZAMRZOVALNIKOM
Zaslon in nadzorna plošča
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
SL -65-
Zaslon in nadzorna plošča
1. Zaslon nastavitve hladilnika.
2. Indikator super hlajenja.
3. Zaslon nastavitve zamrzovalnika.
4. Indikator super zamrzovanja.
5. Simbol alarma.
6. Simbol varčnega načina.
7. Simbol načina dopusta.
8. Simbol varnostnega zaklepanja.
9. Omogoča spremembo nastavitve vrednosti hladilnika in vklop načina super
hlajenja. Hladilnik je lahko nastavljen na 8, 6, 5, 4, 2 °C super hladno.
10. Omogoča spremembo nastavitve vrednosti zamrzovalnika in vklop načina
super zamrzovanja. Zamrzovalnik lahko nastavite na -16, -18, -20, -22, -24 °C
super zamrzovanje.
11. Po želji omogoči vklop načinov (varčni način, način dopusta …).
Uporaba hladilnika
Način super zamrzovanja
Kako se uporablja ta način?
Pritisnite gumb za nastavitev zamrzovalnika, dokler se na zaslonu ne
pojavi simbol Super zamrzovanja. Slišati bo zvočno opozorilo. Način
bo nastavljen.
Med tem načinom:
• Sedaj lahko prilagodite temperaturo hladilnika in način super
hlajenja. V tem primeru način super zamrzovanja nadaljuje z
delovanjem.
• Ne morete pa izbrati načina varčnega delovanja in dopusta.
• Način super zamrzovanja lahko prekličete z enakim izbirnim
postopkom.
Pripombe:
• Največja količina svežih živil (v kg), ki se lahko zamrzne v 24 urah je
navedena na etiketi naprave.
• Za optimalno delovanje naprave z največjo zmogljivostjo zamrzovalnika,
vklopite način super zamrzovanja 3 ure, preden v zamrzovalnik položite
sveža živila.
• Na koncu tega obdobja hladilnik odda zvočno opozorilo, ki oznanja, da je
pripravljen.
Način super zamrzovanja se samodejno prekliče po 24 urah ali ko se temperatura
senzorja zamrzovalnika spusti pod -32°C.
SL -66-
Način super hlajenja
Kako se uporablja ta način?
Pritisnite gumb za nastavitev hladilnika, dokler se na zaslonu ne pojavi
simbol super hlajenja. Slišati bo zvočno opozorilo. Način bo nastavljen.
Med tem načinom:
• Sedaj lahko prilagodite temperaturo zamrzovalnika in način super
zamrzovanja. V tem primeru način super hlajenja nadaljuje z
delovanjem.
• Ne morete pa izbrati načina varčnega delovanja in dopusta.
• Način super hlajenja lahko prekličete z enakim izbirnim postopkom.
Varčni način
Kako se uporablja ta način?
• Pritisnite "gumb za način", dokler se ne prikaže simbol eco.
• Če v 1 sekundi niste pritisnili gumba. Način bo nastavljen. Simbol
eco bo 3-krat utripnil. Ko je način nastavljen, bo slišati zvočno
opozorilo.
• Temperatura zamrzovalnika in hladilnika bo prikazovala "E".
• Simbol za varčno delovanje in E bosta svetila do konca načina.
Med tem načinom:
• Lahko prilagodite zamrzovalnik. Ko je način varčnega delovanja
prekinjen, se bodo izbrane vrednosti nastavitev nadaljevale.
• Lahko prilagodite hladilnik. Ko je način varčnega delovanja prekinjen, se
bodo izbrane vrednosti nastavitev nadaljevale.
• Lahko izberete načina super hlajenja in super zamrzovanja. Način varčnega
delovanja je samodejno preklican in vključen je izbran način.
• Način dopusta lahko izberete, ko prekinite način varčnega delovanja. Nato
je aktiviran izbrani način.
• Za prekinitev samo pritisnite gumb za način.
SL -67-
Način dopusta
Kako se uporablja ta način?
• Pritisnite "gumb za način", dokler se ne prikaže simbol načina
dopusta.
• Če v 1 sekundi niste pritisnili gumba. Način bo nastavljen. Simbol
načina dopusta bo 3-krat utripnil. Ko je način nastavljen, bo slišati
zvočno opozorilo.
• Temperatura hladilnika bo prikazana kot "--".
• Simbol načina dopusta in "--" bosta svetila do konca načina.
Med tem načinom:
• Lahko prilagodite zamrzovalnik. Ko je način dopusta prekinjen, se bodo
izbrane vrednosti nastavitev nadaljevale.
• Lahko prilagodite hladilnik. Ko je način dopusta prekinjen, se bodo izbrane
vrednosti nastavitev nadaljevale.
• Lahko izberete načina super hlajenja in super zamrzovanja. Način dopusta
je samodejno preklican in vključen je izbrani način.
• Način varčnega delovanja lahko izberete, ko prekinite način dopusta. Nato
je aktiviran izbrani način.
• Za prekinitev samo pritisnite gumb za način.
Način za hladne pijače
Kdaj se uporablja ta način?
S tem načinom lahko v prilagodljivem času ohladite pijače.
Kako se uporablja ta način?
• Pritisnite gumb za nastavitev zamrzovalnika za 5 sekunde.
• Na zaslonu zamrzovalnika se bo zagnala posebna animacija in na
zaslonu hladilnika bo utripalo 05.
• Pritisnite gumb hladilnika za prilagoditev časa (05 - 10 - 15 - 20 25 - 30 minut).
• Ko izberete čas, bodo številke 3-krat utripnile na zaslonu in slišen bo zvočni
signal.
• Če v 2 sekundah niste pritisnili gumba, bo čas nastavljen.
• Odštevanje se bo začelo od nastavljenega časa minuta za minuto.
• Preostali čas bo utripal na zaslonu.
• Za prekinitev tega načina pritisnite gumb za nastavitev zamrzovalnika za 3
sekunde.
SL -68-
Način ohranjevalnika zaslona
Kako ga uporabljam?
• Ta način bo aktiviran, ko pritisnete gumb načina za 5 sekund.
• Če v 5 sekundah, ko je način aktiven, ne pritisnete nobenega
gumba, se bodo lučke nadzorne plošče izključile.
• Če pritisnete kateri koli gumb, ko so lučke nadzorne plošče
izključene, bodo sledeče nastavitve vidne na zaslonu in nato lahko
opravite želene prilagoditve. Če ne prekinete načina ohranjevalnika
zaslona ali pritisnete drugega gumba v 5 sekundah, se bo nadzorna
plošča znova izključila.
• Za prekinitev načina ohranjevalnika zaslona znova pritisnite gumb
načina za 5 sekund.
• Ko je način ohranjevalnika zaslona aktiven, lahko vključite varnostno
zaklepanje.
• Če v 5 sekundah, ko aktivirate način varnostnega zaklepanja, ne pritisnete
nobenega gumba, se bodo lučke nadzorne plošče izključile. Zadnje stanje
nastavitev ali načinov lahko vidite, ko pritisnite kateri koli gumb. Ko je lučka
nadzorne plošče vključena, lahko varnostno zaklepanje prekličete, kot je
opisano v navodilih za ta način.
Delovanje varnostnega zaklepanja
Kdaj se uporablja ta način?
Varnostno zaklepanje vključite, če želite preprečiti, da bi se otroci
igrali z gumbi in spreminjali nastavitve.
Vklop varnostnega zaklepanja
Istočasno pritisnite na gumb hladilnika in zamrzovalnika za 5 sekund.
Izklop varnostnega zaklepanja
Istočasno pritisnite na gumb hladilnika in zamrzovalnika za 5 sekund.
Opomba: Varnostno zaklepanje bo izključeno tudi, če pride do izpada
električne energije ali izklopa hladilnika.
SL -69-
Temperaturne nastavitve hladilnika
• Začetna vrednost indikatorja temperature hladilnika je +4 °C.
• Enkrat pritisnite gumb hladilnika.
• Ko prvič pritisnete ta gumb, bo zadnja nastavljena vrednost utripala
na indikatorju hladilnika.
• Ko pritisnete na ta gumb, bo nastavljena nižja temperatura. (+8 °C,
+6 °C, +5 °C, +4 °C, +2 °C, super hlajenje)
• Ko pritisnete gumb za nastavitev hladilnika, dokler se ne pojavi
simbol super hlajenja, in če ne pritisnete nobenega gumba v 1
sekundi, bo utripal simbol super hlajenja.
• Če še naprej držite gumb, bo temperatura skočila na +8°C.
• Temperaturna vrednost, izbrana in aktivirana pred načinom dopusta, super
zamrzovanja, super hlajenja in varčnega delovanja, bo ostala enaka, dokler
način ni končan ali preklican. Naprava še naprej deluje pri tej temperaturni
vrednosti.
Alarm odprtih vrat
Če so vrata hladilnika ali zamrzovalnika odprta več kot dve minuti, se oglasi
zvočni alarm.
Temperaturne nastavitve zamrzovalnika
• Začetna vrednost indikatorja temperature hladilnika je -18 °C.
• Enkrat pritisnite gumb za nastavitev zamrzovalnika.
• Ko prvič pritisnete ta gumb, bo zadnja nastavljena vrednost
utripala na zaslonu.
• Ko pritisnete ta gumb, bo nastavljena nižja temperatura (-16 °C,
-18 °C, -20 °C, -22 °C, -24 °C super zamrzovanje).
• Ko pritisnete gumb za nastavitev zamrzovalnika, dokler se ne
pojavi simbol super zamrzovanja, in če ne pritisnete nobenega
gumba v 1 sekundi, bo utripal simbol super zamrzovanja.
• Če še naprej držite gumb, bo temperatura skočila na -16 °C.
• Temperaturna vrednost, izbrana in aktivirana pred načinom dopusta, super
zamrzovanja, super hlajenja in varčnega delovanja, bo ostala enaka, dokler
način ni končan ali preklican. Naprava še naprej deluje pri tej temperaturni
vrednosti.
SL -70-
Opozorila o nastavitvah temperature
• Zaradi njegove učinkovitosti hladilnika ni priporočeno uporabljati v okoljih, ki
so hladnejša od 10°C.
• Temperaturo je treba prilagoditi glede na pogostost odpiranja vrat in količino
hrane, ki jo hranite v hladilniku.
• Ne preidite na drugo nastavitev, dokler ne zaključite ene nastavitve.
• Vaš hladilnik mora delovati do 24 ur glede na temperaturo okolja brez
prekinitev, po tem, ko ste ga vključili, da se popolnoma ohladi. V tem času ne
odpirajte vrat hladilnika prepogosto in vanj ne polagajte preveč hrane.
• Funkcija 5-minutne zakasnitve se uporablja za preprečevanje okvare
kompresorja hladilnika, ko ga izključite in nato ponovno vključite ali pa ko
pride do izpada elektrike. Vaš hladilnik bo začel normalno delovati po 5
minutah.
• Vaš hladilnik je oblikovan za delovanje v intervalih temperature okolja, ki so
navedeni v standardih glede na razred podnebja, ki je naveden na etiketi
s podatki. Zaradi učinkovitosti hlajenja vašega hladilnika ni priporočeno
uporabljati zunaj navedenih temperaturnih omejitev.
Temperatura okolja oC
• Ta naprava je zasnovana Razred podnebja
T
Med 16 in 43 (°C)
za uporabo v okoljski
ST
Med 16 in 38 (°C)
temperaturi med 10 °C N
Med 16 in 32 (°C)
43 °C.
SN
Med 10 in 32 (°C)
SL -71-
Pripomočki
Model za ledene kocke
• Model za ledene kocke napolnite z vodo in ga dajte v zamrzovalnik.
• Ko so kocke narejene (popolnoma zamrznjene), jih dobite iz modela tako, da
ga zvijete, kot kaže spodnja slika.
Predal zamrzovalnika
• Predal zamrzovalnika je namenjen hrani, do katere lahko hitro dostopate.
• Odstranjevanje predala zamrzovalnika
• Izvlecite ga. kolikor je mogoče
• Sprednji del predala potegnite navzgor in navzven.
!! Naredite enako v obratni smeri za ponastavljanje drsnega predela.
Opomba: Pri premikanju predala ga vedno držite za ročaj.
Posode zamrzovalnika
SL -72-
Polica zgornjega hladilnika
(pri nekaterih modelih)
Če hranite hrano v tem predelu namesto
v zamrzovalniku ali spodnjem hladilniku,
bo hrana zadržala svežino in okus dlje,
obenem pa bo ohranila svež izgled. Ko
je ta predel umazan, ga odstranite in
očistite z vodo.
Polica zgornjega
hladilnika
(Voda zamrzne pri 0 °C, vendar hrana,
ki vsebuje sol ali sladkor, zamrzne pri
nižjih temperaturah)
Običajno se zgornji predel hladilnika
uporablja za hranjenje surove ribe, riža ipd.
Ne vstavljajte hrane, ki jo želite zamrzniti ali pladnjev za led.
Odstranjevanje police hladilnika
• Polico odstranite tako, da jo povlečete proti sebi na vodilih.
• Polico potegnite navzgor s tračnice, da jo odstranite.
Ko ste jo odstranili, lahko podpira največ 20 kg.
Pripombe:
• Nastavite temperaturo na 2 ° - temperatura v hladilnem bo nižja od 0 °.
• Nastavite temperaturo na 4 ° - najbolj primerno za ribe in meso.
• Nastavite temperaturo na 5 ° - najbolj primerno za svežo hrano razen rib in
mesa.
• Nastavite temperaturo na višjo od 5 ° - temperatura v hladilnem bo višja od
3 °.
Krmilnik vlažnosti (pri nekaterih modelih)
Krmilnik vlažnosti v zaprtem položaju omogoča
daljše hranjenje svežega sadja in zelenjave.
Če je predal popolnoma poln, odprite skalo
svežine pred njim. Na ta način bo kontroliran zrak v
predalu svežine in raven vlage, zato bo izboljšana
zmogljivost.
Če na steklenih policah vidite znake kondenza,
morate krmilnik vlažnosti premakniti v bolj odprt
položaj.
Krmilnik vlažnosti
Ta predstavitev delov naprave je le informativne narave. Deli se lahko
razlikujejo glede na model vaše naprave.
SL -73-
NODAĻA - 4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
• Odklopite hladilnik iz napajanja pred samim čiščenjem.
• Ne čistite naprave z vlivanjem vode.
• Notranje in zunanje strani vaše naprave lahko obrišete z mehko
krpo ali gobico in toplo milnico.
• Posamezno odstranite dele in jih očistite z
milnico. Ne perite v pomivalnem stroju.
• Za čiščenje nikoli ne uporabljajte vnetljivih, eksplozivnih ali
korozivnih snovi, kot so razredčilo, plin, kislina.
• Kondenzator očistite z metlo vsaj enkrat na leto, saj boste tako
prihranili z energijo in izboljšali delovanje.
Prepričajte se, da je vaš hladilnik med čiščenjem izključen iz napajanja.
SL -74-
Odmrzovanje
Vaš hladilnik se samodejno odtali. Voda, ki nastane zaradi
odtajevanja, gre skozi zbiralnik za vodo in teče v izparjevalno
posodico za hladilnikom, kjer samodejno izpari.
Izparjevalni pladenj
Zamenjava osvetlitve LED
Če ima vaš hladilnik z zamrzovalnikom osvetlitev LED, stopite v stik s, saj jo
lahko zamenja le pooblaščeno osebje.
SL -75-
NODAĻA - 5. RAZPOREJANJE HRANE V NAPRAVI
Predel hladilnika
• Pri normalnih pogojih delovanja je dovolj nastavitev temperature predela
hladilnika na 4 °C.
• Če želite zmanjšati vlažnost in posledično nabiranje ledu, v hladilnik nikoli
ne postavljajte tekočih v nezaprtih posodah. Zmrzal se pogosto nabira na
najhladnejših delih izparilnika in bo s časoma zahtevala pogostejše odtajanje.
• V hladilnik nikoli ne postavljajte tople hrane. Topla hrana se mora najprej
ohladiti na sobno temperaturo, prav tako pa jo je treba urediti tako, da
zagotovite zadostno kroženje zraka v predelu hladilnika.
• Nič se ne sme dotikati zadnje strani hladilnika, saj lahko povzroči nabiranje
zmrzali, kamor se paketi potem prilepijo. Ne odpirajte hladilnika prepogosto.
• Uredite meso in očiščene ribe (zavite v pakete ali kose plastike), ki jih boste
uporabili v 1-2 dneh, v spodnji del predela hladilnika (nad osveževalcem), saj
je to najhladnejši predel in bo zagotovil najboljše pogoje shranjevanja.
• Sadje in zelenjavo lahko postavite v osvežilnik brez embalaže.
Nekatera priporočila za razporejanje in shranjevanje hrane v predel hlajenja so
navedena spodaj.
Najdaljši dovoljeni
čas hranjenja
Kam postaviti v
predel hladilnika
Zelenjava in
sadje
1 teden
Košara za zelenjavo
Meso in ribe
2 - 3 dni
Zavito v plastično folijo ali
vrečke ali v posodi za meso
(na stekleni polici)
Sveži sir
3 - 4 dni
Na posebno polico na vratih
Maslo in
margarina
1 teden
Na posebno polico na vratih
Do izteka roka,
ki ga priporoča
proizvajalec
Na posebno polico na vratih
1 mesec
V predal za jajca
Hrana
Ustekleničeni
izdelki,
mleko in jogurt
Jajca
Kuhana hrana
Vse police
OPOMBA: Krompir, čebulo in česen raje ne hranite v hladilniku.
SL -76-
Predel zamrzovalnika
• Pri normalnih pogojih delovanja je dovolj nastavitev temperature predela
zamrzovalnika na -18 °C.
• Predel zamrzovalnika se uporablja za shranjevanje zamrznjenih živil za
dolgo obdobje in izdelavo kock ledu.
• Če boste zamrznili pribl. 3 kg živil:
Zadostuje, če postavite živila ločeno od drugih zamrznjenih živil in nato
omogočite način super zamrzovanja. Vašo hrano lahko postavite zraven
drugih zamrznjenih živil, če je zamrznjena (najmanj 24 ur po tem).
• Za največjo zmogljivost predela zamrzovalnika uporabite steklene police za
zgornji in srednji predel. Za spodnji predel uporabite spodnjo košaro.
• Ne postavljajte živil, ki jih želite na novo zamrzniti, zraven že zamrznjenih
živil.
• Živila, ki jih želite zamrzniti (meso, mleto meso, ribe itd.), razdelite v porcije,
da se lahko zaužijejo naenkrat.
• Ponovno zamrzovanje že odtaljene hrane ni priporočeno. To je lahko nevarno
za vaše zdravje, saj lahko povzroči težave, kot je zastrupitev s hrano.
• V predel globokega zamrzovalnika ne postavljajte vročih obrokov, dokler
se ne ohladijo. S tem se lahko predhodno zamrznjena živila v predelu
zamrzovalnika pokvarijo.
• Ko kupujete zamrznjeno hrano, preverite, da je bila zamrznjena v ustreznih
pogojih in da embalaža ni strgana.
• Pri shranjevanju zamrznjene hrane je treba upoštevati pogoje za shranjevanje
na embalaži. Če ni nobene razlage, je treba živila zaužiti v čim krajšem času.
SL -77-
Meso in ribe
Priprava
Najdaljši
dovoljeni
čas
hranjenja
(mesec)
Zrezek
Zaviti v folijo
6-8
Meso jagnjetine
Zaviti v folijo
6-8
Telečja pečenka
Zaviti v folijo
6-8
Kocke teletine
V majhnih količinah
6-8
Kocke jagnjetine
V koščkih
4-8
Mleto meso
V embalažah brez uporabe
začimb
1-3
Drobovina (koščki)
V koščkih
1-3
Bolonjska omaka/
salama
Treba zapakirati, tudi če ima
membrano
Piščanec in puran
Zaviti v folijo
4-6
Goska in raca
Zaviti v folijo
4-6
Srnjad, zajec, merjasec
V 2,5 kg porcijah in kot fileji
6-8
Sladkovodne ribe
(postrv, krap, ščuka,
pravi som)
Pusta riba, morski
brancin, robec, morski
list
Mastne ribe (tuna,
skuša, modra riba,
sardoni)
2
Ko odstranite drobovino in
luske, ribo umite in posušite;
če potrebno, odrežite rep in
glavo.
4
2-4
Školjke
Očiščeno in v vrečkah
4-6
Kaviar
V lastni embalaži, znotraj
aluminijaste ali plastične
posode
2-3
Polž
V slani vodi, znotraj
aluminijaste ali plastične
posode
3
SL -78-
Opomba: Zamrznjeno meso je treba po odtajanju skuhati kot sveže meso. Če
ni skuhano, po tem ko ste ga odmrznili, nikoli ne sme biti ponovno zamrznjeno.
Priprava
Najdaljši
dovoljeni
čas
hranjenja
(meseci)
Mladi fižol in fižol
Operemo in narežemo na majhne
koščke in zavremo v vodi
10 - 13
Fižol
Oluščimo in operemo ter zavremo
v vodi
12
Zelje
Očistimo in zavremo v vodi
6-8
Korenček
Operemo in narežemo na rezine ter
zavremo v vodi
12
Poper
Odstranite stebla, razdelite ga na
dvoje in ločite semena ter zavrite v
vodi
8 - 10
Špinača
Operemo in zavremo v vodi
6-9
Cvetača
Odstranite liste, prerežite sredico
na koščke in jih nekaj časa pustite
v vodi, kateri ste dodali malo
limoninega soka
10 - 12
Jajčevec
Narezan na 2 cm kose, potem ko
smo ga sprali
10 - 12
Operemo in pakiramo s steblom ali
kot sladko koruzo
12
Olupimo in narežemo
8 - 10
Razdelimo na dvoje in odstranimo
koščico
4-6
Operemo in oluščimo
8 - 12
Kuhano sadje
V posodo dodamo 10 % sladkorja
12
Slive, češnje,
višnje
Operemo in odstranimo peclje
8 - 12
Zelenjava in sadje
Koruza
Jabolka in hruška
Marelice in breskve
Jagode in robide
SL -79-
Mlečni izdelki
Priprava
Najdaljši
dovoljeni
čas
hranjenja
(meseci)
Pakirano
(homogenizirano)
mleko
V lastni
embalaži
2-3
Čisto mleko - v
lastni embalaži
Originalno
embalažo lahko
uporabimo za
kratko obdobje
shranjevanja. Živila
zavijte v folijo za
daljše obdobje
shranjevanja.
Sir- razen belega
sira
V rezinah
6-8
Maslo, margarina
V lastni
embalaži
6
Pogoji hranjenja
Najdaljši
dovoljeni čas
hranjenja
(meseci)
Čas
odmrzovanja
pri sobni
temperaturi
(ure)
Kruh
4-6
2-3
4-5 (220-225 °C)
Keksi
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Fino
pecivo
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200 °C)
Listnato
testo
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pica
2-3
2-4
Pita
SL -80-
Čas odmrzovanja v
pečici (min.)
15-20 (200 °C)
NODAĻA - 6. PREVAŽANJE IN PREMIKANJE
• Originalno embalažo in peno je dobro shraniti za ponovni prevoz (opcijsko).
• Pritrdite vaš hladilnik z debelo embalažo, pasovi ali močnih vrvmi in sledite
navodilom za prevoz v embalaži za ponovni prevoz.
• Odstranite premične dele (police, dodatke, posode za zelenjavo itd.) ali
pa jih zavarujte v hladilniku pred udarci z uporabo trakov pri ponovnem
premikanju in prevozu.
Vaš hladilnik nosite v pokončnem položaju.
Premestitev vrat
• Smer odpiranja vrat vašega hladilnika ni mogoče spreminjati, če so ročaji
vrat na vašem hladilniku nameščeni na sprednji površini vrat.
• Smer odpiranja vrat je mogoče spremeniti pri modelih brez ročajev.
• Če se smer odpiranja vrat vašega hladilnika lahko spremeni, kontaktirajte
najbližji servis, da vam spremeni smer odpiranja vrat.
SL -81-
NODAĻA - 7. PRED KLICANJEM POPRODAJNEGA
SERVISERJA
Preverite opozorila;
Vaš hladilnik vas opozori, če so temperature hladilnika in zamrzovalnika
neprimerne ali če pride do težav v napravi.
VRSTA
NAPAKE
VRSTA
NAPAKE
RAZLOG
UKREPI
Sr
"Opozorilo
okvare"
Nekateri deli/del ne
delujejo, prišlo je do
napake pri hlajenju
Takoj stopite v stik s službo za
pomoč uporabnikom.
Sr – nastavitev
vrednosti
utripanja
na zaslonu
nastavitve
zamrzovalnika
1. Ne zamrzujte odtajane hrane in
porabite v kratkem času.
Računalnik
zamrzovalnika.
Ni dovolj hladno
To sporočilo lahko
vidite predvsem po
daljšem času ali izpadu
energije
2. Nastavite temperature
zamrzovalnika na nižje vrednosti ali
nastavite super zamrzovanje, dokler
se predel ne shladi na normalne
temperature.
3. Dokler okvara ni odpravljena, ne
vstavljajte sveže hrane.
Sr – nastavitev
vrednosti
utripanja
na zaslonu
nastavitve
hladilnika
"Računalnik
hladilnika.
Ni dovolj hladno"
Idealna temperatura
za predel hladilnika je
+4 oC. Če zagledate
to opozorilo, se lahko
vaša hrana pokvari.
Sr – nastavitev
vrednosti
utripanja
na zaslonu
nastavitve
zamrzovalnika
in hladilnika
"Opozorilo - ni
dovolj hladno"
Kombinacija napake "ni
dovolj hladno" za oba
predela.
Sr – nastavitev
vrednosti
utripanja
na zaslonu
nastavitve
hladilnika
Računalnik
hladilnika,
prehladno
Hrana je začela
zmrzovati, ker je
temperatura prenizka
“--”
"Opozorilo nizke
napetosti"
Ko napetost pade pod
170 V, naprava preide
v stabilen položaj.
SL -82-
1. Nastavite temperature hladilnika
na nižje vrednosti ali nastavite
super hlajenje, dokler se predel ne
shladi na normalne temperature.
2. Dokler okvara ni odpravljena, ne
odpirajte vrat.
To napako lahko vidite pri prvem
zagonu naprave. Ko se predeli spet
vrnejo v normalno temp. območje,
se bo izključila.
1. Preverite, če je vključen način
“super hlajenja”
2. Zmanjšajte temperaturne
vrednosti hladilnika
To ni okvara. S tem se preprečijo
poškodbe kompresorja. To opozorilo
bo izginilo, ko se napetost spet
dvigne na normalno raven.
Če vaš hladilnik ne deluje;
• Je prišlo do izpada elektrike?
• Je vtič pravilno vključen v vtičnico?
• Je pregoreta varovalka za vtičnico, na katero je priključen vtič ali pa glavna
varovalka?
• Ali obstaja kakšna napaka v vtičnici? Če želite preveriti, vključite hladilnik v
vtičnico, za katero ste prepričani, da deluje.
Če vaš hladilnik ne hladi dovolj;
• Je temperaturna nastavitev ustrezna?
• Se vrata vašega hladilnika pogosto odpirajo ali so odprta dlje časa?
• Ali so vrata hladilnika ustrezno zaprta?
• Ali ste dali hrano v hladilnik, tako da se dotika zadnje stene hladilnika in
preprečuje pretok zraka?
• Ali je vaš hladilnik pretirano napolnjen?
• Je zadostna razdalje med vašim hladilnikom in zadnjo ter stransko steno?
• Je temperatura prostora med vrednostmi, določenimi v navodilih za uporabo?
Če se hrana v vašem hladilniku pretirano ohlaja
• Je temperaturna nastavitev ustrezna?
• Ali ste nedavno dodali veliko hrane v predel zamrzovalnika? Če ste, lahko
hladilnik pretirano hladi hrano znotraj predela hladilnika, saj bo deloval dlje
časa, da ohladi to hrano.
Če vaš hladilnik glasno deluje;
Za ohranjanje nastavljene stopnje hlajenja se lahko od časa do časa vklopi
kompresor. To je normalen hrup in pomeni, da kompresor deluje normalno. Ko
se doseže zahtevana stopnja hlajenja, se hrup samodejno zmanjša. Če hrup ne
izgine;
• Je vaša naprava stabilna? So nogice prilagojene?
• Ali je kaj za hladilnikom?
• Ali police ali posoda na policah vibrira? V tem primeru premestite police in/
ali posode.
• Ali predmeti, ki so postavljeni na vaš hladilnik, vibrirajo?
Običajni zvoki;
Zvok prasketanja (pokanje ledu):
• To se sliši med postopkom samodejnega odtajanja.
• Ko se naprava ohladi ali segreje (zaradi širitve v materialu naprave).
Kratek hrup pokanja: To se sliši, ko termostat vklopi/izklopi kompresor.
SL -83-
Hrup kompresorja (normalen hrup motorja): To je normalen hrup motorja.
Ta hrup pomeni, da kompresor deluje normalno. Ker se kompresor zaganja,
lahko za kratek čas deluje malo bolj hrupno.
Zvok žuborenja in brbotanja: Ta hrup nastaja, ko hladilna tekočina teče skozi
cevi sistema.
Zvok pretakanja vode: To je normalni zvok vode, ki teče v izparilno posodo
med postopkom odtajanja. Ta zvok lahko slišite med postopkom odtajanja.
Zvok pihanja zraka (normalen zvok ventilatorja): Ta zvok je lahko slišite
zaradi kroženje zraka v hladilnikih s funkcijo No-Frost, kadar sistem deluje
normalno.
Če se v hladilniku nabira vlaga;
• Je bila hrana ustrezno pakirana? Ste skodelice dobro osušili, preden ste jih
dali v hladilnik?
• So vrata hladilnika pogosto odprta? Ko se odprejo vrata, vlažnost v zraku
prostora vstopi v hladilnik. Še posebej, če je stopnja vlažnosti v prostoru
previsoka, se pri pogostejšem odpiranju vrat hitreje nabira vlaga.
• Nabiranje vodnih kapljic na zadnji steni po postopku samodejnega odtajanja
je normalno (pri statičnih modelih).
Če se vrata ne dajo pravilno odpreti in zapreti;
• Ali paketi hrane preprečujejo vratom zapiranje?
• So bili predeli na vratih, police in predali pravilno nameščeni?
• So tesnila vrat okvarjena ali raztrgana?
• Ali vaš hladilnik stoji na ravni podlagi?
O posodi za vodo;
V primeru nenormalnega pretajanja vode;
Preverite, ali:
• Je rezervoar dobro nameščen.
• So tesnila rezervoarja dobro sestavljena.
V primeru kapljanja;
Preverite, ali:
• Je pipa dobro sestavljena.
• So tesnila pipe dobro sestavljena.
Če so robovi ohišja hladilnika, na katerem tesnijo vrata, vroči;
Še posebej v poletnih mesecih (v vročem vremenu), lahko pride do segrevanja
na površinah v stik s tesnilom hladilnika, ko kompresor deluje in to je povsem
normalno.
SL -84-
POMEMBNE OPOMBE:
• Funkcija zaščite kompresorja bo aktivirana ob nenadnem izklopu napajanja
ali izklopu naprave, saj plin v hladilnem sistemu še ni stabiliziran. Nič ne
skrbite, saj bo vaš hladilnik začel delovati po 5 minutah.
• Če dlje časa ne boste uporabljali vašega hladilnika (npr. poletne počitnice),
ga izklopite iz napajanja. Očistite hladilnik v skladu s 4. delom in pustite vrata
odprta, da preprečite nabiranje vlage in neprijetnega vonja.
• Če težava še ni odpravljena, potem ko ste sledili vsem zgornjim navodilom,
se obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
• Naprava, ki ste jo kupili, je namenjena samo za domačo uporabo in za
navedene namene. Ni primerna za poslovno ali skupno uporabo. Če potrošnik
uporablja napravo na način, ki ni v skladu s to funkcijo, poudarjamo, da
proizvajalec in trgovec nista odgovorna za popravila in okvare v garancijskem
roku.
• Življenjska doba vaše naprave, ki je navedena s strani Ministrstva za
industrijo, je 10 let (obdobje za dele, ki so potrebni za ustrezno delovanje
naprave).
NODAĻA - 8. NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO
1.Namestite napravo v hladno, dobro prezračevano sobo, vendar ne pod
neposredno sončno svetlobo in ne v bližino virov toplote (radiator, štedilnik
itd.). V nasprotnem primeru uporabite izolirno ploščo.
2.Dovolite, da se obdelana hrana in pijača ohladi zunaj naprave.
3.Ko odtajate zamrznjeno hrano, jo postavite v predal hladilnika. Nizke
temperature zamrznjenih živil bodo pomagale hladiti predel v hladilniku, ko se
bodo odtajale. S tem zmanjšate energetske zahteve.
4.Če dajete noter pijače in tekočine, jih zaprite. V nasprotnem primeru se v
napravi poveča vlaga. Zato se delovni čas ohlajevanja podaljša. Pokritost pijač
in tekočin pomaga preprečiti vonjave in spremembe okusov.
5.Ko vnašate hrano in pijačo, odprite vrata za najkrajši možni čas.
6.Vse pokrove za različne temperaturne predele naprave imejte zaprta
(osveževalnik, hladilni predel itd.).
7.Tesnilo vrat mora biti čisto in prožnost. Zamenjajte tesnilo, če je to obrabljeno.
SL -85-
NODAĻA - 2. VAŠ HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM
A
1
10
2
3
9
11
4
B
5
8
7
6
Ta predstavitev delov naprave je le informativne narave. Deli se lahko
razlikujejo glede na model vaše naprave.
A) Predel hladilnika
6) Noge za izravnavanje
B) Predal zamrzovalnika
7) Pladenj za led
8) Steklena polica zamrzovalnika
1) Polica hladilnika
9) Polica za steklenice
2) Predel hladilnika *
10) Zgornja vratna polica
3) Pokrov predala svežine
11) Predal za jajca
4) Predal svežine
* pri nekaterih modelih
5) Zgornji predal zamrzovalnika/
Srednja košara zamrzovalnika/
Spodnja košara zamrzovalnika
SL -86-
СОДРЖИНА
ПРЕД ДА ЗАПОЧНЕТЕ СО УПОТРЕБА НА
АПАРАТОТ...................................................................... 89
Општи предупредувања......................................................... 89
Безбедносни предупредувања............................................... 93
Инсталација и ракување со вашиот фрижидер.................... 94
Пред да го користите фрижидерот........................................ 95
Општи информации за новата технологија
(незамрзнување)..................................................................... 95
ИНФОРМАЦИИ ЗА УПОТРЕБА.................................... 96
Екран и контролен панел........................................................ 96
Работа со ладилникот............................................................ 98
Режим за супер замрзнување............................................ 98
Режим за супер-ладење..................................................... 98
Економичен режим.............................................................. 99
Режим за летувања и празници........................................ 100
Режим за ладење пијалаци............................................... 100
Режим за штедење на екранот......................................... 101
Функција на заклучувањето за деца................................. 101
Поставки за температурата во ладилникот......................... 102
Поставки за температурата во замрзнувачот...................... 102
Предупредувања за приспособување на температурата... 103
Дополнителна опрема........................................................... 104
Фиока во замрзнувачот...................................................... 104
Полица за ладење................................................................. 105
Копче за свежина............................................................... 105
Полица за ладење................................................................. 105
Копче за свежина............................................................... 105
ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ......................................... 106
Одмрзнување......................................................................... 107
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ХРАНАТА ВО АПАРАТОТ........ 108
Оддел за ладење................................................................... 108
Оддел за замрзнување.......................................................... 109
ТРАНСПОРТ И ПРЕМЕСТУВАЊЕ............................... 113
Менување на положбата на вратата.....................................113
MK-87
ПРЕД ДА ПОВИКАТЕ СЕРВИСЕР............................... 114
СОВЕТИ ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА.................................118
ДЕЛОВИ НА АПАРАТОТ И ОДДЕЛИТЕ...................... 119
Предупредување: Опасност од пожар/запаливи материјали
MK-88
ДЕЛ 1.
ПРЕД ДА ЗАПОЧНЕТЕ СО УПОТРЕБА НА
АПАРАТОТ
Општи предупредувања
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ги блокирајте отворите за
вентилација кои се најдуваат во кутијата на уредот или
во вградената структура.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да користите механички
уреди или други начини за забрзување на процесот на
одмрзнување, освен оние к ои се препорачани од
производителот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да користите електрични
уреди во внатрешните оддели на уредот, освен доколку
не се од вид кој е препорачан од производителот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не го оштетувајте колото на
разладувачот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се спречи опасност поради
нестабилност на уредот, мора да се фиксира според
инструкциите.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога го позиционирате уредот,
гледајте кабелот за струја да не биде заглавен или
оштетен.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да поставувате повеќе
продолжни кабли или утикачи на задниот дел од уредот.
• Ако вашиот уред користи R600а како рефригерант –
можете да ја видите оваа информација на етикетата на
ладилникот – треба да внимавате за време на транспорт
и монтажа да не ги оштетите разладните елементи на
ладилникот. Иако тој е пријателски спрема околината и
природен, експлозивен е. Во случај на истекување поради
оштетување на елементите на ладилникот, оддалечете
го уредот од извори на оган или топлина и проветрете ја
MK-89
собата неколку минути.
• Додека го носите и преместувате фрижидерот, внимавајте
да не го оштетите колото на гасот.
• Немојте да чувате експлозивни материи, како на пример
кутии со аеросол со запалив пропелент, во овој уред.
• Овој уред е наменет да се користи само во домашни
услови и слични намени како на пр.:
-- Кујнски оддели во продавници, канцеларии и други
работни средини
-- Фарми и клиенти во хотели, мотели и други околини од
тип резиденција
-- Околини од тип „ноќевање и појадок“
-- Угостителство и слични непродажни намени
• Ако штекерот не одговара на приклучокот на кабелот,
мора да се замени од страна на производителот, неговиот
сервисен агент или слично обучени лица, со цел да се
избегне незгода.
• Овој уред не е наменет за користење од лица (вклучително
и деца) со намалени физички, осетни или умствени
способности или без искуство и/или знаење, освен
доколку не се под надзор или биле обучени за да го
користат уредот од страна на лице одговорно за нивната
безбедност. Децата мора да бидат надгледувани за да се
осигури дека не си играат со уредот.
• Специјално заземјен приклучок е поврзан на напојниот
кабел од фрижидерот. Овој приклучок треба да се користи
со специјално заземјен штекер од 16 ампери. Ако нема
таков штекер во вашиот дом, авторизиран електричар
нека ви инсталира еден.
• Овој уред може да се користи од деца од 8 години и
нагоре и лица со намалени физички, осетни или ментални
способности или недостаток од искуство и знаење,
MK-90
доколку истите се под надзор или им биле дадени
инструкции во врска со употребата на уредот на безбеден
начин и доколку ги разбираат можните опасности. Децата
не смеат да играат со уредот. Чистењето и одржувањето
не смеат да се извршуваат од деца без надзор.
• Ако кабелот е оштетен, мора да се замени од страна на
производителот, неговиот сервисен агент или слично
обучени лица, со цел да се избегне незгода.
• Овој уред не е наменет за употреба на надморска
височина повисока од 2000 m.
MK-91
Стари и неисправни фрижидери
• Доколку вашиот стар фрижидер има брава, скршете ја или тргнете ја, бидејќи
децата може да се заклучат во фрижидерот и да предизвикаат несреќа.
• Старите апарати користат материјал за изолација и рефригерант со ЦФЦ. Затоа,
внимавајте да не ја загадувате околината кога го фрлате стариот фрижидер.
• Ве молиме да се обратите кај вашите локални власти во врска со отстранувањето
на WEEE со цел повторна употреба, рециклирање и поправка.
Забелешки:
• Прочитајте го внимателно прирачникот пред да го инсталирате и
користите вашиот уред. Нашата компанија нема да биде одговорна во
случај на злоупотреба.
• Следете ги сите инструкции на уредот и во прирачникот, и чувајте го
прирачников на сигурно за да можете да решите идни можни проблеми.
• Овој уред е произведен за да се користи дома и може да се користи
единствено така и само за наведените намени. Не е погоден за
комерцијална или општа употреба. Ако се користи така, тоа ја поништува нашата
гаранција и нашата компанија нема да биде одговорна за настанатите штети.
• Овој уред е произведен за домашна употреба и погоден е само за ладење/чување
на храна. Не е погоден за комерцијална или општа употреба и/или за чување на
супстанци различни од храна. Нашата компанија не е одговорна за штети настанати
од непочитување на овие намени.
MK-92
Безбедносни предупредувања
• Не користете продолжителен кабел или повеќевлезен штекер.
• Не вклучувајте оштетени, скинати или стари приклучоци.
• Немојте да го тргате, виткате или оштетувате кабелот.
• Уредот е наменет да се користи од страна на возрасни, не оставајте
им на децата да си играат со него или да висат на вратата.
• Не го фаќајте кабелот со влажни раце, опасност од струен удар!
• Не поставувајте стаклени шишиња или лименки со пијалаци во
замрзнувачот. Шишињата или лименките може да експлодираат.
• Поради ваша безбедност не поставувајте експлозивни и запаливи
материјали во фрижидерот. Поставете ги пијалаците со висок
алкохолен процент во одделот за ладење со добро затворени
затки и во вертикална позиција.
• Избегнувајте контакт со гола кожа со мразот додека го вадите
од делот за длабоко замрзнување, бидејќи мразот може да
предизвика замрзнатини и/или посекотини.
• Не допирајте замрзнати работи со влажни раце! Немојте да
јадете сладолед и коцки мраз веднаш откако ќе ги извадите од
замрзнувачот!
• Немојте повторно да ги замрзнувате храните кои еднаш се
одмрзнале. Тоа може да предизвика здравствени проблеми од
типот на труење со храна.
• Не го покривајте телото и врвот на фрижидерот со чаршаф. Тоа
влијае на работата на фрижидерот.
• Обезбедете ги внатрешните додатоци во апаратот за да не се
оштетат при преместување.
• Не употребувајте продолжеток-адаптер.
MK-93
Инсталација и ракување со вашиот фрижидер
Пред да почнете да го користите фрижидерот, обрнете внимание на следниве работи:
• Работниот напон на фрижидерот е 220-240 волти при 50 херци.
• Приклучокот мора да биде на дофат после инсталацијата.
• При првото вклучување може да се појави мирис. Ќе исчезне кога уредот ќе почне
да лади.
• Пред да поврзете во струјно коло, осигурете се дека напонот означен на плочката
со името на уредот одговара на напонот во вашата мрежа дома.
• Вклучете го приклучокот во штекер со ефикасно заземјување. Доколку штекерот
не е заземјен или не одговара, ви препорачуваме да повикате авторизиран
електричар да ви помогне.
• Уредот мора да биде поврзан на штекер со соодветен осигурувач. Напојувањето
и напонот на напојната точка мора да соодветствуваат со деталите
на плочката на уредот (таа се најдува на внатрешната лева страна
на уредот).
• Не преземаме одговорност за штета настаната поради незаземјени
приклучоци.
• Поставете го фрижидерот на добро место кое нема да биде изложено на директна
сончева светлина.
• Фрижидерот не смее никогаш да се користи на отворено или да се остава на дожд.
• Треба да биде на најмалку 50 см од извори на топлина како шпорети, фурни,
радијатори и печки и најмалку на 5 см од електрични фурни.
• Ако фрижидерот е веднаш до сандак за длабоко замрзнување, неопходно е
да се остави најмалку 2 см помеѓу нив со цел да се избегне кондензација на
надворешните површини.
• Не оставајте тешки предмети на уредот.
• Целосно чистете го уредот, особено во внатрешноста, пред да го користите (видете
го делот Чистење и одржување).
• Процедурата за инсталирање во кујнските елементи е дадена во прирачникот за
инсталација. Уредов е наменет за користење единствено во соодветни кујнски
елементи.
• Прилагодливите предни ногалки мора да се постават на соодветна
висина со цел фрижидерот да работи стабилно и правилно. Тоа
можете да го направите со вртење на ногалките во правец на
стрелките (или обратно). Тоа треба да се направи пред да се постави
храна во фрижидерот.
• Пред да го користите фрижидерот, избришете ги сите делови со млака вода во
која сте раствориле сода бикарбона и потоа исплакнете со чиста вода и исушете.
Вратете ги сите делови после чистењ.
• Поставете ја пластиката за прилагодување на растојание (делот со црни крилца
на задната страна) така што ќе го завртите за 90 степени со што ќе оневозможите
на кондензаторот да го допира ѕидот.condenser from touching the wall.
MK-94
Пред да го користите фрижидерот
• За да овозможите ефикасна работа, при првото користење
или после преместување, вклучете го фрижидерот во струја и
оставете го исправен 3 часа. Во спротивно, може да го оштетите
компресорот.
• При првото вклучување може да се појави мирис; мирисот ќе
исчезне кога фрижидерот ќе почне да лади.
Општи информации за новата технологија (незамрзнување)
Ладилниците со новата технологија против мрзнење се
разликуваат од други статични ладилници во односот на
принципот на работа.
Кај нормалните ладилници, влажноста што навлегува во
ладилникот заради отворање на вратата и влажноста во храната
предизвикува мрзнење во преградата на замрзнувачот. За да
го одмрзнете мразот во преградата за замрзнување, треба да
го исклучите ладилникот, да ја извадите храната што треба да
се чува на константна температура и периодично да го вадите
мразот што се насобрал во ладилникот.
Состојбата во преградата за замрзнување е целосно поинаква
кај ладилниците со технологија против мраз. Сувиот и ладен
воздух се разнесува низ преградата за замрзнување со помош на
фенот. Студениот воздух што се распространува рамномерно меѓу
полиците ја лади и целата храна еднакво со што се спречуваат
влага и мрзнење. Воздухот е разнесен хомогено меѓу полиците во
делот за ладење со помош на фенот со што сета ваша храна се
лади еднакво и правилно.
Со оглед дека нема проток на воздух меѓу деловите, нема мешање на миризбите во
трите различни делови од вашиот фрижидер.
Затоа, ладилникот со новата технологија против мраз ви овозможува леснотија при
употребата како надополнување на огромниот капацитет и убавиот изглед.
MK-95
ИНФОРМАЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ДЕЛ 2.
Екран и контролен панел
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
MK-96
Употреба на контролниот панел
1. Ова е екран со вредности за поставување на ладилникот.
2. Ова е индикатор за супер-ладење.
3. Ова е екран со вредности за поставување на замрзнувачот.
4. Ова е индикатор за супер-замрзнување.
5. Ова е симбол за аларм.
6. Ова е симбол за економичен режим.
7. Ова е симбол за режим за летувања и празници.
8. Ова е симбол за заклучување за деца.
9. Овозможува модифицирање на вредноста за поставувањето на ладилникот и
активирање на режимот за супер-ладење ако е потребен. Ладилникот може да се
постави на супер-ладење од 8, 6, 5, 4 и 2 °C.
10. Овозможува модифицирање на вредноста за поставувањето на замрзнувачот и
активирање на режимот за супер-замрзнување ако е потребен. Замрзнувачот може да
се постави на супер-замрзнување од -16, -18, -20, -22 и -24°C.
11. Овозможува активација на режимите (економичен режим, режим за летувања и
празници) кога е потребно.
MK-97
Работа со ладилникот
Режим за супер замрзнување
Како треба да се користи?
• Притиснете го копчето за поставување на замрзнувачот додека на екранот не
се појави симболот за супер-замрзнување. Ќе слушнете бипкање. Режимот
е поставен.
Додека е активен овој режим:
• Може да се приспособува температурата за режимот на ладење и суперладење. Во тој случај продолжува режимот за супер-замрзнување.
• Не може да го изберете економичниот режим и режимот за летувања и
празници.
• Може да го откажете режимот на супер-замрзнување на истиот начин како
што се избира.
Забелешки:
• Максималната количина на свежа храна (во килограми) што може да
се замрзне за 24 часа е дадена на етикетата на производот.
• Активирајте го режимот за супер-замрзнување 3 часа пред да
ја ставите свежата храна во замрзнувачот за да ги постигнете
оптималните резултати од работата со максимален капацитет за
замрзнување.
• На крајот од овој период, фрижидерот ќе пушти звучен аларм којшто
индицира дека процесот на режимот е завршен.
Режимот за супер-замрзнување ќе се откаже автоматски по 24 часа
или кога сензорот за температурата во замрзнувачот ќе се спушти
под -32° C.
Режим за супер-ладење
Како треба да се користи?
• Притиснете го копчето за поставување на ладилникот додека на екранот
не се појави симболот за супер-ладење. Ќе слушнете бипкање. Режимот
е поставен.
Додека е активен овој режим:
• Може да се приспособува температурата за режимот на замрзнување и
супер-замрзнување. Во тој случај продолжува режимот за супер-ладење.
• Не може да го изберете економичниот режим и режимот за летувања и
празници.
• Може да го откажете режимот за супер-ладење на истиот начин како што
се избира.
MK-98
Економичен режим
Како треба да се користи?
• Притиснете го „копчето за режим“ додека не се појави еко симболот.
• Ако не притиснете копче во рок од 1 секунда. Режимот ќе биде поставен.
Еко симболот ќе затрепка 3 пати. Ќе слушнете бипкање кога ќе го поставите
овој режим.
• Сегментите за температурата на замрзнувачот и ладилникот ќе покажуваат
„Е“.
• Симболот за економично и Е ќе светат додека не заврши режимот.
Додека е активен овој режим:
• Замрзнувачот може да се приспособува. Кога се откажува економичниот режим, ќе продолжи
со избраните вредности за поставувањето.
• Ладилникот може да се приспособува. Кога се откажува економичниот режим, ќе продолжи
со избраните вредности за поставувањето.
• Може да изберете режим за супер-ладење и супер-замрзнување. Економичниот режим
автоматски се откажува и се активира избраниот режим.
• Не може да го изберете режимот за летувања и празници откако сте го откажале
економичниот режим. Потоа се активира избраниот режим.
• Треба да го притиснете копчето за режим за да го откажете.
MK-99
Режим за летувања и празници
Како треба да се користи?
• Притиснете го „копчето за режим“ додека не се појави симболот за
летувања и празници
• Ако не притиснете копче во рок од 1 секунда. Режимот е поставен.
Симболот за летувања и празници ќе затрепка 3 пати. Ќе слушнете бипкање
кога ќе го поставите овој режим.
• Сегментот за температурата на ладилникот ќе покажува „--“.
• Симболот за летувања и празници и „--“ ќе светат додека не заврши
режимот.
Додека е активен овој режим:
• Замрзнувачот може да се приспособува. Кога се откажува режимот
за летувања и празници, ќе продолжи со избраните вредности за
поставувањето.
• Ладилникот може да се приспособува. Кога се откажува режимот
за летувања и празници, ќе продолжи со избраните вредности за
поставувањето.
• Може да изберете режим за супер-ладење и супер-замрзнување.
Режимот за летувања и празници автоматски се откажува и се активира
избраниот режим.
• Не може да го изберете економичниот режим откако сте го откажале
режим за летувања и празници. Потоа се активира избраниот режим.
• Треба да го притиснете копчето за режим за да го откажете.
Режим за ладење пијалаци
Кога треба да се користи?
Овој режим се користи за ладење на пијалаците за одредено време.
Како треба да се користи?
• Држете го притиснато копчето за замрзнувачот 3 секунди.
• Ќе се појави специјална анимација на екранот за вредностите за поставување
на замрзнувачот и ќе трепка 05 на екранот за вредностите за поставување
на ладилникот.
• Притиснете го копчето за ладилникот за да го приспособите времето (05 10 - 15 - 20 - 25 - 30 минути).
• Кога го избирате времето, бројките ќе затрепкаат 3 пати на екранот и ќе се
слушне бипкање.
• Ако не притиснете копче во рок од 2 секунди, ќе се постави времето.
• Одбројувањето на внесеното време се намалува за минута.
• Времето преостанато за одбројување ќе трепка на екранот.
• За да го откажете овој режим, држете го притиснато копчето за замрзнувачот
3 секунди.
MK-100
Режим за штедење на екранот
Како се користи?
• Овој режим ќе биде активиран кога ќе го притиснете копчето за режим
5 секунди.
• Додека овој режим е активен и ниедно копче не е притиснато во рок
од 5 секунди, сијаличките на панелот ќе се исклучат.
• Ако притиснете на кое било копче кога сијаличките на контролниот
панел се исклучени, на екранот ќе се појават моменталните поставки
и можете да правите приспособувања по желба. Ако не го откажете
режимот за штедење на екранот ниту пак притиснете копче во рок од
5 секунди, контролниот панел повторно ќе се исклучи.
• За да го откажете режимот за штедење на екранот, повторно држете
го притиснато копчето за режим 5 секунди.
• Кога е активен режимот за штедење на екран можете да го активирате
и заклучувањето за деца.
• Ако не притиснете ниедно копче во рок од 5 секунди откако е активирано
заклучувањето за деца, сијаличките на панелот ќе се исклучат.
Последниот статус на поставките или на режимите можете да го видите
со притискање на кое било копче. Можете да го откажете заклучувањето
за деца како што е опишано во инструкциите за овој режим додека светат
сијаличките на контролниот панел.
Функција на заклучувањето за деца
Кога треба да се користи?
За да спречите деца да си играат со копчињата и да ги менуваат поставките
што сте ги направиле, можете да го заклучите уредот за деца.
Активирање на заклучувањето за деца
Притиснете истовремено на копчињата за замрзнувач и ладилник и држете
ги 5 секунди.
Деактивирање на заклучувањето за деца
Притиснете истовремено на копчињата за замрзнувач и ладилник и држете
ги 5 секунди.
Забелешка: Заклучувањето за деца се деактивира и кога има прекин во
електричното напојување или фрижидерот е исклучен од струја.
MK-101
Поставки за температурата во ладилникот
• Вредноста за почетната температура кај индикаторот за поставување на
ладилникот е +4°C.
• Притиснете го копчето за ладилникот еднаш.
• Кога ќе го притиснете ова копче за првпат, ќе се појави последно поставената
вредност кај индикаторот за ладилникот.
• Кога и да го притиснете ова копче, ќе се прикажува пониска температура
(+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C, супер-ладење)
• Кога ќе го притиснете копчето за поставување на ладилникот додека е
прикажан симболот, тој симбол ќе трепка ако не притиснете ниту едно копче
1 секунда.
• Ако продолжите да притискате, ќе започне да одбројува од +8°C.
• Вредноста на температурата избрана пред да се активираат режимот за
летувања и празници, режимот за супер-замрзнување, режимот за суперладење и економичниот режим ќе остане иста кога завршил режимот или кога
бил откажан. Уредот продолжува да работи со вредноста за оваа температура.
Поставки за температурата во замрзнувачот
• Вредноста за почетната температура кај индикаторот за поставување на
замрзнувачот е -18°C.
• Притиснете го копчето за поставување на замрзнувачот еднаш.
• Кога ќе го притиснете ова копче за првпат, на екранот ќе трепка последната
поставена вредност.
• Кога и да го притиснете ова копче, ќе се прикажува пониска температура
(-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C, супер-замрзнување ).
• Кога ќе го притиснете копчето за поставување на замрзнувачот додека е
прикажан симболот за супер-замрзнување, тој симбол ќе трепка ако не
притиснете ниту едно копче 1 секунда.
• Ако продолжите да притискате, ќе започне да одбројува од -16°C.
• Вредноста на температурата избрана пред да се активираат режимот за
летувања и празници, режимот за супер-замрзнување, режимот за суперладење и економичниот режим ќе остане иста кога завршил режимот или
кога бил откажан. Уредот продолжува да работи со вредноста за оваа
температура.
MK-102
Предупредувања за приспособување на температурата
• Приспособената температура нема да се избрише ако снема струја.
• Приспособувањето на температурата треба да се направи согласно зачестеноста
на отворањето на вратата и количината храна што се чува во ладилникот.
• Не преминувајте на нова температура пред да го завршите приспособувањето.
• Ладилникот треба да работи 24 часа во амбиенталната температура без
прекинување откако ќе се вклучи за да се излади комплетно. Не отворајте ги често
вратите на ладилникот и не ставајте храна во текот на овој период.
• Функцијата за одложена работа од 5 минути се применува за да се спречи
оштетување на компресорот на ладилникот кога ќе го исклучите или вклучите
во струја повторно или кога ќе снема струја. Ладилникот ќе започне да работи
нормално по 5 минути.
• Ладилникот е дизајниран да работи во интервали на амбиентална температура
согласно стандардите и климатските услови посочени на етикетата со информации.
Ние не препорачуваме да го користите ладилникот надвор од наведените
вредности за температурата во контекст на ефикасно ладење.
• Овој апарат е дизајниран да се користи во околина со температурен опсег од 10°
C - 43° C.
Климатска
класа
MK-103
Амбиентална
температура oC
T
Меѓу 16 и 43 (°C)
ST
Меѓу 16 и 38 (°C)
N
Меѓу 16 и 32 (°C)
SN
Меѓу 10 и 32 (°C)
Дополнителна опрема
Додатоци
• Послужавник за мраз
• Наполнете го со вода и ставете го во комора.
• Откако водата комплетно ќе се претвори во мраз, засукајте го послужавникот
• како на сликата, за да излезат коцките.
Фиока во замрзнувачот
Фиоката во замрзнувачот овозможува порамномерно чување на храната.
Вадење на фиоката во замрзнувачот
• Повлечете ја фиоката докрај
• Повлечете го предниот дел на кутијата нагоре.
!! Постапете по обратен редослед за да ја
вратите фиоката на место.
Забелешка: Секогаш држете за рачката кога ја
вадите кутијата.
Фиоки во
замрзнувачот
MK-104
Полица за ладење (кај одредени модели)
Чувањето на храната во преградата
за ладење наместо во комората на
замрзнувачот или фрижидерот овозможува
храната да ги задржи свежината и вкусот
подолго, истовремено зачувувајќи го својот
свеж изглед. Ако фиоката за ладење се
извалка, отстранете ја и измијте ја со вода.
Полица за ладење
(Водата замрзнува на 0 °C, но храната
која содржи сол или шеќер бара намалени
температури за да замрзне)
Обично луѓето ја користат преградата за
ладење за свежа риба, ориз и.т.н...
Не ја ставајте храната која сакате да ја замрзнете или фиоките за мраз за да
направите мраз.
Отстранување на полицата за ладење
• Повлечете ја полицата за ладење кон вас со лизгање на шините.
• Извлечете ја полицата за ладење нагоре од шината за да ја отстраните.
Забелешки:
• Поставете ја температурата на 2° - температурата внатре во делот за ладење ќе
биде пониска од 0°.
• Поставете ја температурата на 4° - најсоодветна за риба и месо.
• Поставете ја температурата на 5° - најсоодветна за свежа храна различна од
риба и месо.
• Поставете ја температурата над 5° - температурата внатре во делот за ладење
ќе биде повисока од 3°.
Копче за свежина (кај одредени модели)
Копче за свежина
Регулаторот на влажност во затворена позиција
овозможува свежото овошје и зеленчукот да се чуваат
подолго.
Ако фиоката за свежо овошје и зеленчук е сосема
полна, копчето за свежина кое се наоѓа пред фиоката
треба да се отвори. Кога ќе го отворите, температурата
и влажноста на воздухот во фиоката ќе се намалат.
Ако видите кондензација на стаклената полица, може да
ја наместите пластиката за регулирање на влажноста
во отворена позиција.
Визуелните и текстуални описи во делот за додатоци може да се разликуваат во
зависност од моделот.
MK-105
ДЕЛ 3.
ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
• Исклучете го фрижидерот од напојувањето пред чистење.
• Не го мијте со потурање на вода.
• Можете да ги исчистите внатрешните и надворешните површини
со мека крпа или сунѓер натопени во вода и сапун.
• Отстранете ги деловите поединечно и чистете со вода
со сапуница. Да не се мијат во машина за миење садови.
• За чистење никогаш не употребувајте запаливи,
експлозивни или корозивни материјали како разредувач, киселина,
итн
• Кондензаторот (задниот дел со црни крила) треба да се чисти со
правосмукалка или со сува четка најмалку еднаш годишно. Ова
ќе помогне замрзнувачот да работи поефикасно и ќе Ви овозможи
да заштедите енергија.
MK-106
Одмрзнување
• Ладилникот целосно автоматски се одмрзнува. Водата што се
појавува како резултат на одмрзнувањето, поминува низ жлебот
за собирање на водата, истекува во садот за испарување зад
ладилникот и испарува оттаму.
• П
роверете дали сте го исклучите ладилникот од штекер
пред да го чистите садот за испарување.
• И
звадете го садот за замрзнување од местото така што ќе ги
отшрафите шрафовите како што е посочено. Чистете го со вода
и детергент на посочените интервали. Така, ќе спречите појава
на непријатен мирис.
Замена на ЛЕД-сијаличката
Ако ладилникот има ЛЕД-сијаличка, контактирајте со центарот за
помош бидејќи само овластен сервисер може да ја смени.
MK-107
Табла за
испарување
ДЕЛ 4.
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ХРАНАТА ВО АПАРАТОТ
Оддел за ладење
• При нормални работни услови, ќе биде доволно да ја прилагодите температурата во одделот
за ладење на 4°C.
• Никогаш не ставајте течности во отворени садови во ладилникот за да ја намалите појавата
на влага и последователно зголемување на мразот. Мразот се собира во најстудените делови
кај испарувањето и со време ладилникот треба да се одмрзне.
• Никогаш не ставајте топла храна во ладилникот. Топлата храна прво треба за се излади на
собна температура и треба да се складира при што ќе се обезбеди соодветна циркулација
на воздухот во одделот на ладилникот.
• Ништо не смее да се допира до задниот ѕид бидејќи така ќе дојде до замрзнување, а
пакувањето може да се залепи за задниот ѕид. Не отворајте ја вратата на ладилникот многу
често.
• Ставете ги месото и исчистената риба (завиткани во пакување или пластичен сад) што ќе
ги искористите за 1-2 дена најдолу во ладилникот (веднаш над фиоката за свежа храна)
бидејќи ова е најстудениот дел и обезбедува најдобри услови за чување.
• Може да ги ставите овошјето и зеленчукот во фиоката за свежа храна без да ги спакувате.
Подолу се дадени одредени препораки за ставање и чување на храната во одделот на ладилникот.
ЗАБЕЛЕШКА: Компирите, кромидот и лукот не треба да се чуваат во ладилникот.
Храна
Максимално време за
чување
Овошје и зеленчук
1 седмица
Месо и риба
2 - 3 дена
Свежо сирење
3 - 4 дена
Путер и маргарин
1 седмица
Производи во шише
млеко и јогурт
Јајца
Зготвена храна
До истекот на рокот
што го одредува
производителот
1 месец
MK-108
Каде се става во
одделот на ладилникот
Корпа за зеленчук
Завиткани во пластична фолија
или кеса во садот за месо
(на стаклената полица)
Во специјалната полица на
вратата
Во специјалната полица на
вратата
Во специјалната полица на
вратата
Во полицата за јајца
На сите полици
Оддел за замрзнување
• При нормални работни услови, ќе биде доволно да ја прилагодите температурата во
одделот за замрзнување на -18°C.
• Користете го одделот за длабоко замрзнување на ладилникот за да ја чувате
замрзнатата храна подолг период и за да правите коцки мраз.
• Ако сакате да замрзнете околу 3 кг храна:
Доволно е да ја ставите храната засебно од другата замрзната храна и потоа да го
вклучите режимот за супер замрзнување. Може да ја ставате храната веднаш до
другата замрзната храна откако ќе ја замрзнете (барем после 24 часа).
• За да постигнете максимален капацитет во одделот за замрзнување, користете ги
стаклените полици за горниот и средниот дел. Користете ја долната корпа за долниот
дел.
• Не ставајте ја храната што сакате да ја замрзнете во близина на веќе смрзнатата храна.
• Треба да ја замрзнувате храната (месо, мелено месо, риба и слично) разделени во
порции за да може да се консумираат наеднаш.
• Не замрзнувајте ја повторно замрзнатата храна што веќе се растопила. Тоа е опасно
по здравјето бидејќи може да предизвика проблеми како труење со храна.
• Не ставајте врела храна во длабокото замрзнување пред да се излади. Може да
предизвикате расипување на претходно замрзнатата храна во одделот за длабоко
замрзнување.
• Кога ќе купите замрзната храна, проверете дали е замрзната во соодветни услови и
уверете се дека пакувањето не е скинато.
• Храната во течна форма треба да се замрзнува во пластични садови, а другата храна
во пластични фолии или кеси.
MK-109
Месо и риба
Бифтек
Јагнешко
Печено телешко
Телешко на коцки
Јагнешко на коцки
Мелено месо
Пилешки џигер
(парчиња)
Колбаси/салама
Пилешко и мисирка
Гуска и патка
Елен, зајак и дива
свиња
Слатководна риба
(лосос, амур, крап, сом)
Посна риба: морски
гргеч, калкан, лист
Мрсна риба (туна,
скуша, ципура,
сардела)
Школки, ракови
Кавијар
Полжави
Подготовка
Завиткан во фолија
Завиткано во фолија
Завиткано во фолија
На мали парчиња
На парчиња
Во пакување без зачини
Максимално време
за чување
(месец)
6-8
6-8
6-8
6-8
4-8
1-3
На парчиња
1-3
Треба да се спакувани дури и
ако имаат лушпа
Завиткани во фолија
Завиткани во фолија
4-6
4-6
Во порции од 2.5 кг како филети
6-8
2
Откако ќе ги исчистите утробата
и крлушките на рибата, измијте
и исушете ја. Ако е неопходно,
исечете ги опашот и главата.
Исчистени и во вреќички
Во своето пакување, во
алуминиумски или пластичен
сад
Во солена вода, во
алуминиумски или пластичен
сад
4
2-4
4-6
2-3
3
Забелешка: Смрзнатото месо треба да се готви како свежото штом ќе се одмрзне.
Ако не го зготвите месото кога ќе се одмрзне, не смее повторно да се замрзнува.
MK-110
Овошје и зеленчук
Боранија и грав
Грашок
Зелка
Морков
Пиперка
Спанаќ
Карфиол
Модар патлиџан
Пченка
Јаболко и круша
Кајсија и праска
Јагоди и капини
Зготвено овошје
Слива, цреша, вишна
Подготовка
Измијте и исечете на мали парчиња
и сварете ги во вода
Исчистете го од мешунките и
сварете го во вода
Исчистена и сварена во вода
Исчистен, исечкан на парчиња и
сварен во вода
Исечете ја дршката, исечете на два
дела, извадете ги семките и сварете
ја во вода
Измиен и сварен во вода
Извадете ги листовите, исечете ја
срцевината на парчиња и оставете
го вода со малку лимон
Исечете го на парчиња од 2 см по
миењето
Исчистете и спакувајте ја со кочанот
или издробена
Излупете ги и исечете ги на парчиња
Исечете на два дела и извадете ги
семките
Измијте и исчистете ги
Додајте 10% шеќер во садот
Измијте и исчистете ги семките
MK-111
Максимално
време за чување
(месеци)
10 - 13
12
6-8
12
8 - 10
6-9
10 - 12
10 - 12
12
8 - 10
4-6
8 - 12
12
8 - 12
Млечни производи
Подготовка
Максимално
време за чување
(месеци)
Млеко во кутија
(хомогенизирано)
Во своето
сопствено
пакување
2-3
Кашкавал - со
исклучок на сирењето
На парчиња
6-8
Путер, маргарин
Во своето
пакување
6
Максимално
време за чување
(месеци)
Време на
одмрзнување на
собна температура
(часови)
Услови на чување
Свежо млеко - во
своето сопствено
пакување
Оригиналното
пакување може
да се користи
за краткорочно
чување. Треба да се
завитка во фолија за
подолготрајно чување.
Време на
одмрзнување во
рерна (минути)
Леб
4-6
2-3
4-5 (220-225° C)
Бисквити
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200° C)
Печиво
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
Пита
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200° C)
Лиснато
тесто
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200° C)
Пица
2-3
2-4
MK-112
15-20 (200° C)
ДЕЛ 5.
ТРАНСПОРТ И ПРЕМЕСТУВАЊЕ
• Може да ги зачувате оригиналното пакување и пената за повторен
транспорт (по избор).
• Треба да го прицврстите ладилникот со цврсто пакување, ремени
или издржливи јажиња и следете ги упатствата за транспорт
дадени на пакувањето на повторен транспорт.
• Извадете ги подвижните делови (полици, дополнителна опрема,
садови за зеленчук и сл.) или фиксирајте ги во ладилникот со
ленти во текот на преместувањето и транспортот.
Транспортирајте го ладилникот во исправена позиција.
Менување на положбата на вратата
• Не е можно да се смени правецот на отворање на вратата од
ладилникот ако рачките на вратите се поставени на надворешната
површина на вратата.
• Правецот на отворање на вратата може да се смени само кај
модели без рачки.
• Ако правецот на отворање на вратата на ладилникот може да се
смени, треба да контактирате со најблискиот овластен сервис за
да го сменат правецот на отворање.
MK-113
ДЕЛ 6.
ПРЕД ДА ПОВИКАТЕ СЕРВИСЕР
Проверете ги предупредувањата
Ладилникот ве предупредува ако температурата за ладилникот и замрзнувачот се на
несоодветни нивоа или кога ќе се појави проблем со апаратот.
ВИД НА ГРЕШКА
ЗНАЧЕЊЕ
SR
„Предупредување
за дефект“
ЗОШТО
ШТО ТРЕБА ДА
СТОРИТЕ
Има делови што не
функционираат или има Веднаш побарајте помош од
дефект во постапката за овластен сервисер.
ладење
1. Не ја замрзнувајте храната
што се одмрзнала и изедете
ја побрзо.
2. Поставете ја температурата
SR – Поставената
за замрзнувачот на поладни
вредност трепка на
Ова предупредување се
екранот за вредности Оддел на замрзн. Не гледа особено по подолго вредности или поставете
го супер-замрзнувањето
за поставување на
е доволно ладно
време на недостаток на
сè додека преградата не
замрзнувачот
струја
ја постигне нормалната
температура.
3. Не ставајте свежа храна
сè додека не се отстрани
дефектот.
1. Поставете ја
температурата за ладилникот
SR – Поставената
Идеална температура на поладни вредности или
вредност трепка на
како реф. Во преградата поставете го супер-ладењето
екранот за вредности „Оддел за ладење е +4 oC. Доколку го видите сè додека преградата не
за поставување на Не е доволно ладно“
ова предупредување, ја постигне нормалната
ладилникот
тогаш постои ризик за температура.
расипување на храната. 2. Не отворајте ја вратата
многу додека не се отстрани
дефектот.
SR – Поставената
вредност трепка на
екранот за вредности „не е доволно ладно
за поставување
Предупредување“
на ладилникот и
замрзнувачот
Ова е комбинација
на грешката „не е
доволно ладно“ за
двата оддела.
SR – Поставената
вредност трепка на
екранот за вредности Одделот за ладење е Храната започнува да
се замрзнува поради
за поставување на
премногу ладен
прениската температура
ладилникот
MK-114
Оваа грешка ќе ја видите
кога стартува уредот. Ќе
се исклучи веднаш штом
одделите ја постигнат
нормалната температура
1. Проверете дали е вклучен
„Режимот за супер-ладење“
2. Намалете ги вредностите
за температурата на
ладилникот
“--”
Кога снабдувањето со
електрична енергија
дојде под 170 V, уредот
зазема позиција на
стабилизирање.
„Предупредување
за низок напон“
Ова не е дефект. Спречува
оштетување на компресорот.
Предупредувањето ќе се
исклучи откако напонот ќе
дојде на потребното ниво
Ако ладилникот не лади работи:
• Дали има струја?
• Дали приклучокот е правилно поставен во штекерот?
• Дали осигурувачот за штекерот е прегорен?
• Дали има дефект на штекерот? За да проверите, приклучете го ладилникот во
штекер што сигурно работи.
Ако вашиот фрижидер не лади доволно:
• Дали е соодветна поставената температура?
• Дали врата се отвора и затвора често и била оставена отворена подолго?
• Дали е вратата затворена правилно?
• Дали сте ставиле садови или храна во ладилникот што го допираат задниот ѕид
со што се спречува циркулацијата на воздухот?
• Дали е ладилникот преполнет?
• Дали има соодветно растојание меѓу ладилникот и задниот и страничните ѕидови?
• Дали температурата во средината е во опсегот со вредности што се посочени во
упатството за работа?
Дали храната во ладилникот е многу студена?
• Дали е соодветна поставената температура?
• Дали неодамна сте ставиле многу храна во замрзнувачот? Ако е така, ладилникот
може многу да ја излади храната и ќе работи подолго за што треба подолго да
работи.
Ако ладилникот работи многу гласно
За да се одржи нивото на ладење, компресорот мора да се активира од време на време.
Бучавата на ладилникот тогаш е нормална и се должи на работата. Кога ќе се достигне
потребното ниво за ладење, бучавата автоматски ќе се намали. Ако бучавата опстојува
• Дали е ладилникот стабилен? Дали се ногарките прилагодени?
• Дали има нешто зад ладилникот?
• Дали полиците или садовите на полиците во ладилникот вибрираат? Преместете
ги полиците и/или садовите ако тоа е случајот.
• Дали ставените ставки во ладилникот вибрираат?
Нормална бучава
Звук на пукање (како пукање мраз):
MK-115
• При автоматско одмрзнување.
• Ако ладилникот се лади или загрева (заради ширењето на материјалите).
Краток звук на пукање:Се слуша кога термостатот го вклучува и исклучува
компресорот.
Бука од компресорот (нормална работа на моторот): Оваа бука значи дека
компресорот работи нормално. Компресорот може да предизвикува поголема бука
накусо кога се активира.
Звук на клокотење и прскање: Оваа бука ја предизвикува протокот на средството
за ладење во цевките на системот.
Звук на вода што тече: Нормален звук на водата што истекува во садот за испарување
во текот на одмрзнувањето. Оваа бука се слуша во текот на одмрзнувањето.
Бука на проток на воздух (нормална бука од вентилаторот): Оваа бука може да
се слушне кај ладилниците со функција за спречување замрзнување во текот на
нормалната работа на системот заради циркулацијата на воздухот.
Ако се наталожува влага во ладилникот
• Дали целата храна е спакувана правилно? Дали садовите се исушени пред да ги
ставите во ладилникот?
• Дали вратите на ладилникот се отвораат честопати? Влагата од просторијата
влегува во ладилникот кога се отвораат вратите. Влагата ќе се наталожи побргу
ако ги отворате вратите многу често, особено ако има многу влага во просторијата.
• Појавата на водени капки на задниот ѕид веднаш по одмрзнувањето е нормално.
(кај статични модели)
Ако вратите не се отвораат и затвораат правилно
• Дали спакуваната храна го попречува затворањето на вратата?
• Дали дополнителната опрема на вратата, полиците и фиоките се поставени
правилно?
• Дали гумата на вратите е скршена или изабена?
• Дали ладилникот е на рамна површина?
Ако рабовите на ладилникот каде се допира врата се топли
Особено налето (кога е жешко), површините на контактите се стоплуваат додека работи
компресорот. Ова е нормално.
ВАЖНИ ЗАБЕЛЕШКИ:
• Функцијата за заштита на компресорот ќе се активира по ненадејно сменување
струја или ако го исклучите производот од струја затоа што гасот во системот за
ладење не е уште стабилизиран. Ладилникот ќе започне да работи нормално по
5 минути. Не треба да се грижите.
• Ако нема да го користите ладилникот подолго време (на пр. за време на летниот
одмор), исклучете го од струја. Исчистете го ладилникот како што е посочено
во поглавјето 4 и оставете ја вратата отворена за да спречите појава на влага и
миризба.
• Ако проблемот опстојува откако сте ги следеле сите погоре дадени упатства,
MK-116
повикајте го најблискиот овластен сервис.
• Ладилникот што го купивте е наменет за домашна употреба и може да се користи
само дома и за наменетата цел. Не е наменет за комерцијална или заедничка
употреба. Ако го користите ладилникот на начин којшто не соодветствува со
одликите, потенцираме дека производителот и застапникот не се одговорни за
поправките и дефектите во периодот на гаранцијата.
• Рокот на употреба на ладилникот посочен од одделот за индустрија (период на
одржување на деловите коишто се неопходни за правилна работа на ладилникот)
е 10 години.
MK-117
СОВЕТИ ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА
1. Монтирајте го апаратот во студена и добро проветрена просторија, но не и на
директна сончева светлина и подалеку од извор на топлина (грејно тело, шпорет и
сл.). Во спротивно, користете плоча за изолација.
2. Оставете топлата храна и пијалаците за да се изладат надвор од апаратот.
3. Кога одмрзнувате замрзната храна, ставете ја во ладилникот. Ниската температура
на замрзнатата храна ќе помогне при ладењето на одделот за ладилникот при
одмрзнувањето. Така се намалува потрошувачката.
4. Пијалаците и зготвената храна треба да се во затворени садови кога се ставаат
внатре. Во спротивно, влагата се зголемува во апаратот. Така се продолжува и
времето за работа. Затворањето на пијалаците и течностите во садови помага да
се зачуваат миризбата и вкусот.
5. Кога ставате храна и пијалаци, држете ја вратата отворена колку што е можно
пократко.
6. Затворајте ги капаците на сите комори во фрижидерот коишто имаат различна
температура (комора за свежа храна, разладување и сл.).
7. Гумата на вратите мора да биде чиста и еластична. Заменете ја гумата кога ќе се
изаби.
MK-118
ДЕЛ 7.
ДЕЛОВИ НА АПАРАТОТ И ОДДЕЛИТЕ
A
1
10
2
3
9
11
4
B
5
8
7
6
Оваа презентација е само за информирање околу деловите на апаратот. Деловите
може да варираат во зависност од моделот на апаратот.
А) Оддел за ладење
Б) Оддел за замрзнување
8) Стаклена полица
9) Држач за шишиња
1) Стаклена полица за ладење
2) Преграда за ладење *
3) Капак на фиоките за свежо овошје и зеленчук
4) Фиоки за свежо овошје и зеленчук
10) Горни полици на вратата на
фрижидерот
11) Држач за јајца
5)Замрзнувач фиока/Замрзнувач средна фиока/ Замрзнувач долна фиока
* Кај некои модели
6) Прилагодливи ногарки
7) Послужавник за мраз
MK-119
www.aeg.com/shop
5228XXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising