AEG | RMB76311NX | User manual | Aeg RMB76311NX User Manual

Aeg RMB76311NX User Manual
RMB76311NX
RMB86321NX
USER
MANUAL
NL
Gebruikershandleiding
EN
User Manual
FR
Manuel d’utilisation
DE
Benutzerhandbuch
LT
Naudojimo instrukcija
PL
Instrukcja obsługi
PT
Manual do utilizador
ES
Manual de instrucciones
2
www.electrolux.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
VEILIGHEIDSINFORMATIE............................................................................3
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...........................................................................4
MILIEUBESCHERMING..................................................................................5
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT..........................................................6
UW NIEUWE APPARAAT INSTALLEREN.......................................................7
BEDIENINGSKNOPPEN VAN HET DISPLAY.................................................9
HET GEBRUIK VAN UW APPARAAT............................................................11
HANDIGE HINTS EN TIPS...........................................................................15
REINIGING EN ONDERHOUD....................................................................16
PROBLEEMOPLOSSING..............................................................................17
AFVALVERWERKING VAN HET APPARAAT................................................18
TECHNISCHE GEGEVENS..........................................................................19
GELUIDEN...................................................................................................19
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand
hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•D
it apparaat kan worden gebruikt door kinderen
van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens,
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over
het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen
de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe
beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
• Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt als zij
niet onder permanent toezicht staan.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
• Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi ze op passende wijze weg.
1.2 Algemene veiligheid
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
-Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren
of andere werkomgevingen
-D oor gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
• WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd
vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
• WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of
andere middelen om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de fabrikant zijn
aanbevolen.
4
www.electrolux.com
•W
AARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
• W A A R S C H U W I N G : G e b r u i k g e e n e l e k t r i s c h e
apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant
worden aanbevolen.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen
of metalen voorwerpen.
• Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
• Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant of
diens technische dienst of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
• G ebruik alleen drinkwater indien het apparaat is
voorzien van een ijsmaker of een waterdispenser.
• Sluit het apparaat alleen aan op de drinkwatervoorziening.
• D e waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen
tussen 1 bar (0,1 MPa) en 10 bar (1 MPa)
2.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Een beschadigd apparaat niet installeren of
gebruiken.
• Het apparaat niet gebruiken voordat het in
de ingebouwde structuur geïnstalleerd is.
• Volg de installatie-instructies die met het
apparaat meegeleverd zijn.
• Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen
van het apparaat omdat het zwaar is.
Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat de lucht rond het apparaat
kan circuleren.
• Wacht bij de eerste installatie, of na het
omdraaien van de deur, minstens 4 uur
voordat het apparaat op de elektriciteit
wordt aangesloten. Hierdoor kan de olie
terug in de compressor stromen.
• De stekker moet uit het stopcontact
getrokken worden voordat er
werkzaamheden aan het apparaat
uitgevoerd worden (bijv. een deur omkeren).
• Installeer het apparaat niet in de buurt van
radiatoren of fornuizen, ovens of kookplaten.
• Het apparaat niet aan regen blootstellen.
• Het apparaat niet ergens installeren waar
het in direct zonlicht staat.
• Het apparaat niet op plekken installeren
die te vochtig of te koud zijn.
• Til de voorkant van het apparaat op wanneer
u hem verplaatst, om krassen op de vloer te
voorkomen.
• Het apparaat bevat een zakje
dehydratiemiddel. Dit is geen speelgoed.
Dit is geen levensmiddel. Gooi het
onmiddellijk weg.
2.2 A a n s l u i t i n g o p h e t
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
WAARSCHUWING!
Zorg er bij het plaatsen van het
apparaat voor dat het stroomsnoer
niet klem zit of wordt beschadigd.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING!
Gebruik geen meerwegstekkers
en verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Z org ervoor dat de parameters op het
typeplaatje verenigbaar zijn met het
elektrisch vermogen van de netvoeding.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Z o r g e r v o o r d a t d e e l e k t r i s c h e
onderdelen niet beschadigd worden (bijv.
stekker, netsnoer, compressor).
• N e e m c o n t a c t m e t d e e r k e n d e
servicedienst of een elektricien om de
elektrische onderdelen te wijzigen.
• Het netsnoer moet onder het niveau van
de stekker blijven.
S luit het netsnoer pas aan het einde
van de installatie op het stopcontact
aan. Zorg ervoor dat het netsnoer na
installatie bereikbaar is.
N iet aan het netsnoer trekken om de
stekker uit het stopcontact te kunnen
trekken. Altijd de stekker uit het
stopcontact trekken.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
H et apparaat bevat brandbaar
gas, isobutaan (R600a), een
aardgas met een hoge mate van
milieucompatibiliteit. Wees voorzichtig
om geen schade te veroorzaken aan
het koelcircuit dat isobutaan bevat.
• D e specificaties van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparatuur (bijv.
ijsmachines) in het apparaat, tenzij de
fabrikant aangegeven heeft dat deze
compatibel zijn.
• A l s e r s c h a d e a a n h e t k o e l c i rc u i t
optreedt, zorg er dan voor dat er geen
vlammen en ontstekingsbronnen in de
ruimte zijn. Ventileer de kamer goed.
• Geen hete items de kunststof onderdelen
van het apparaat laten aanraken.
• Geen frisdranken in het vriesvak plaatsen.
Dit zal extra druk in de drankfles
veroorzaken.
• Geen brandbare gassen en vloeistoffen
in het apparaat bewaren.
• G e e n o n t v l a m b a r e p r o d u c t e n o f
voorwerpen, die met brandbare
producten doordrenkt zijn, in de buurt
van, vlakbij of op het apparaat plaatsen.
• De compressor of de condensator niet
aanraken. Ze zijn heet.
• Geen items uit het vriesvak verwijderen of
aanraken als uw handen nat of vochtig zijn.
5
• O
ntdooid voedsel niet opnieuw
bevriezen.
• Bewaar diepvries etenswaren volgens de
instructies op de verpakking.
2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schokken.
• H et type lamp dat voor dit apparaat
gebruikt wordt dient alleen voor
huishoudelijke apparatuur gebruikt te
worden. Gebruik dit niet voor verlichting
in huis.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade aan
het apparaat.
• S chakel het apparaat uit en trek het
netsnoer uit het stopcontact, voordat er
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd
worden.
• De koeleenheid van dit apparaat bevat
koo l w a t e r s t o ff e n . En k e l b e v o e g d e
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• De afvoer van het apparaat regelmatig
inspecteren en reinigen, indien nodig.
Indien de afvoer verstopt is, zal er water
op de bodem van het apparaat liggen.
2.6 Service
• N
eem contact op met een geautoriseerd
servicecentrum om het apparaat te laten
repareren.
• G e b r u i k u i t s l u i t e n d o r i g i n e l e
reserveonderdelen.
2.7 Afvalverwerking
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• T
rek de stekker van het apparaat uit het
stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te vermijden dat
kinderen en huisdieren in het apparaat
opgesloten worden.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• H et isolatieschuim bevat brandbare
gassen. Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
6
3.
www.electrolux.com
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
.
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
4.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg
met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
Weergave 1 van het apparaat
1 Kast
2
Bovenklep
3
Verticaal stootgeleiderblok
4
Glazen plateau
5
Wateropslagvak
6
Flexibel rek voor frisdrankblikken
7
Fruit- en groentelade
8
Verticaal stootonderdeel
9
Variabele temperatuurlade
10
Verdraaibare ijslade (binnenkant)
11
Serveerblad
12
Rollers
13
Verstelbare onderpootjes
14
Onderste vrieslade
15
Bovenste vrieslade
16 LED-lampje van de vriezer
(binnenkant)
17
Afdichting van de koelkastdeur
18
Onderrek
19
Afdekking van de groentelade
20
Bovenrek
21
Eierbakje (binnenkant)
22
Rekafdekking
23 LED-lampje van de koelkast
(binnenkant)
24
Displaybord
25
Koudwaterdispenser
26
Hendels
27
Vriezerdeur
28
Koelkastdeur
Weergave 2 van het apparaat
NEDERLANDS
7
Notitie: Vanwege doorlopende verbeteringen aan onze producten, kan uw koelkast
enigszins verschillen van de bovenstaande illustratie. De functies en gebruikersmethoden
blijven echter hetzelfde.
Notitie: Voor optimale energiebesparing bij dit product plaatst u alle plateaus, laden en
korven in de oorspronkelijke posities, zoals hierboven weergegeven.
Dit apparaat wordt verkocht in Frankrijk. In
overeenstemming met de richtlijnen die gelden
in dit land, moet dit apparaat worden geleverd
met een speciaal onderdeel (zie afbeelding). Dit
onderdeel is geplaatst in de onderste lade van
de koelkast om de koudste zone aan te geven.
5.
UW NIEUWE APPARAAT INSTALLEREN
Dit gedeelte biedt uitleg over de installatie
van het nieuwe apparaat voordat u dit de
eerste keer in gebruik neemt. Wij bevelen u
aan de volgende tips door te nemen.
WAARSCHUWING!
Voor de juiste installatie moet deze
koelkast worden geplaatst op een
waterpas vlak van hard materiaal
dat dezelfde hoogte heeft als de
rest van de vloer. Dit vlak moet sterk
genoeg zijn voor ondersteuning van
een volledig ingeruimde koelkast,
of ongeveer 120 kg. Zorg dat u de
eenheid recht naar buiten trek en
naar binnen duwt.
Waterpas opstellen van het apparaat
Dit apparaat is aan de voorkant voorzien
van verstelbare pootjes om te zorgen
dat het apparaat goed waterpas staat en
om trillingen te voorkomen. Verstel het
niveau aan de hand van de onderstaande
instructies:
1. Rol de koelkast op zijn plaats.
2. Verdraai de verstelbare pootjes (met
uw vingers of met een geschikte
moersleutel) totdat ze de vloer raken.
3. Kantel de bovenkant ongeveer 10‑15 mm
naar achteren door de pootjes nog
1~2 keer te verdraaien. De deuren zullen
hierdoor vanzelf dicht gaan en goed
worden afgesloten.
4. T e l k e n s a l s u h e t a p p a r a a t w i l t
verplaatsen, mag u niet vergeten de
pootjes weer terug te draaien, zodat
het apparaat vrij kan rollen. Als u het
apparaat verplaatst, moet u het opnieuw
installeren.
10-15 mm
Klasse
Uitgebreide
temperatuur
Symbool
Omgevingstemperatuurbereik (°C)
SN
+10 tot +32
Gematigd
N
+16 tot +32
Subtropisch
ST*
+16 tot +38
Tropisch
T
+16 tot +43
Voorste roller
Verstelbaar pootje
Achterste roller
www.electrolux.com
WAARSCHUWING!
De rollers hebben geen
zwenkwielen en mogen alleen
worden gebruikt voor verplaatsing
vooruit en achteruit. Als u de
koelkast zijwaarts verplaatst, kan
uw vloer en kunnen de rollers
beschadigd raken.
De deurhendel aanpassen
Ventilatie van het apparaat
Om de efficiëntie van het koelsysteem te
verbeteren en energie te besparen, is het
nodig om gepaste ventilatie rondom het
apparaat te handhaven, zodat de warmte
kan vervliegen. Daarom moet er voldoende
ruimte rondom de koelkast zijn en moet
de ruimte vrij zijn van belemmeringen die
invloed op de luchtcirculatie uitoefenen.
Voordat u van het apparaat gebruik maakt,
controleert u de hendels van de koelkast.
Als de hendels los zijn, verstelt u ze door ze
met een inbussleutel rechtsom te draaien
totdat de hendels goed vast zitten. Elke
hendel is uitgerust met 2 schroeven.
1.776mm.
100mm.
Instelschroeven voor
hexagon-aansluitingen
75mm.
100mm.
Inbussleutel (meegeleverd)
100mm.
Suggestie: om te zorgen dat het apparaat
goed blijft werken, houdt u de afstanden
aan die in de bovenstaande afbeelding
worden weergegeven.
De deuren verstellen
765mm.
908mm.
600mm.
• Z
owel de linker- als de rechterdeur is
uitgerust met verstelbare assen op de
onderste scharnieren.
• Voordat u de deuren andersom plaatst,
moet u zorgen dat de koelkast waterpas
staat. Raadpleeg het vorige hoofdstuk
over het 'Waterpas opstellen va uw
apparaat'. Als u merkt dat de bovenkant
van de deuren ongelijkmatig zijn, plaatst
u de inbussleutel in de scharnieras
en verdraait u deze rechtsom om de
deur omhoog te brengen of linksom
om de deur omlaag te brengen. Steek
vervolgens een E-ring in de opening.
1.140mm.
8
E-ring
1.720mm.
Inbussleutel (meegeleverd)
Verstelbaar onderdeel
NEDERLANDS
6.
9
BEDIENINGSKNOPPEN VAN HET DISPLAY
Alle functies en bedieningselementen van
de eenheid zijn toegankelijk vanaf een
bedieningspaneel dat voor uw gemak op
de deur van de koelkast is bevestigd. Een
toetsenbord met aanraaktoetsen en een
digitale display zorgen voor gemakkelijke
configuratie van functies en instellingen op
een eenvoudige en intuïtieve wijze.
Belangrijk! Bij aanraaktoetsen hoeft u slechts
licht op een toets te drukken om bediening
te bewerkstelligen. De bediening treedt op
wanneer u uw vinger van de toets verwijdert,
en niet wanneer u op de toets drukt. U
hoeft geen druk op het toetsenbord uit te
oefenen. De functie voor het kinderslot die
De temperatuur regelen
Wij bevelen u aan de temperatuur van de
koelkast bij de initiële inschakeling in te
stellen op 5°C en de temperatuur van de
vriezer op -18°C. Als u de temperatuur
wilt wijzigen, volgt u de onderstaande
instructies.
OPGELET!
U stelt de temperatuur in op een
gemiddelde temperatuur voor de
volledige koelkast. De temperaturen
binnen elk compartiment kunnen
afwijken van de op het paneel
weergegeven waarden, afhankelijk
van hoeveel etenswaren u heeft
opgeborgen en waar u de dingen
neerzet. De omgevingstemperatuur
heeft ook invloed op de werkelijke
temperatuur binnen het apparaat.
6.1 Koelkast
Druk herhaaldelijk op de 'Fridge'-toets om
uw gewenste koeltemperatuur in te stellen
tussen 8°C en 2°C. Elke keer dat u de
toets indrukt, daalt de temperatuur 1°C en
verschijnt de bijbehorende waarde op het
display met de temperatuurindicator van de
koelkast, in deze volgorde.
betrekking heeft op de 'Alarm'-toets vereist
dat u de toets lang, minimaal 3 seconden,
indrukt. Zie de verwante hoofdstukken
in deze handleiding voor uitgebreide
instructies.
Het bedieningspaneel bestaat uit twee
onderdelen die temperaturen aangeven, vijf
pictogrammen die verschillende standen
vertegenwoordigen en zes aanraaktoetsen.
Wanneer het apparaat voor het eerst wordt
ingeschakeld, gaat de achtergrondverlichting
van de pictogrammen op het display aan.
Als er geen toetsen worden ingedrukt
en als de deuren dicht blijven, gaat de
achtergrondverlichting na 60 seconden uit.
8°C
7°C
6°C
5°C
2°C
3°C
4°C
6.2 Snel koelen
Als u een grote hoeveelheid warm
voedsel, bijvoorbeeld na het doen
van de boodschappen, in de
koelkast wilt plaatsen, adviseren
wij u de functie Snel koelen in te
schakelen om deze producten sneller te
koelen en om te voorkomen dat voedsel dat
al in de koelkast ligt, warm wordt.
• D r u k o p d e t o e t s ' F a s t C o o l ' o m
deze functie in te schakelen.
Het Fast Cool-pictogram licht
op en de temperatuurindicatie
van de koelkast toont 2°C.
Snel koelen wordt na 6 uur automatisch
uitgeschakeld.
• D r u k o p ' F a s t C o o l ' o f ' F r i d g e '
om de snelkoelstand te annuleren
e n t e r u g t e k e re n n a a r d e v o r i g e
temperatuurinstellingen.
10
www.electrolux.com
6.3 Bevriezen
Druk op de toets 'Freezer' om de
temperatuur van de vriezer tussen -14°C en
-24°C in te stellen op de door u gewenste
temperatuur. De temperatuurindicatie van
de vriezer geeft de bijbehorende waarde
weer in deze volgorde.
-14°C -15°C -16°C -17°C -18°C -19°C
-24°C -23°C -22°C -21°C -20°C
6.4 Snel invriezen
•
•
•
•
•
et snel invriezen kunt u de
M
vriestemperatuur snel laten
dalen en uw etenswaren
aanzienlijk sneller dan
gewoonlijk invriezen.
D ruk op de 'Fast Freeze'-toets om de
functie voor snel invriezen te activeren.
Het Fast Freeze-pictogram wordt verlicht
en de temperatuurinstelling van de
vriezer geeft ‑24°C weer.
Bij het eerste gebruik of na een periode
waarin het apparaat niet is gebruikt,
moet u het apparaat eerst 6 uur normaal
laten werken voordat u de stand voor
snel invriezen inschakelt. Dit is vooral
belangrijk als er een grote hoeveelheid
etenswaren in de vriezer is geplaatst.
N a 26 uur wordt de stand voor snel
invriezen automatisch uitgeschakeld en
gaat de temperatuur van de vriezer over
op onder ‑20°C.
Druk op 'Fast Freeze' of 'Freezer' om de
stand voor snel invriezen te annuleren
e n t e r u g t e k e re n n a a r d e v o r i g e
temperatuurinstellingen.
Opmerking: Zorg bij het selecteren van
de snel-invriesfunctie dat er zich geen
drankflessen of -blikken (met name
koolzuurhoudende dranken) in het
vriezercompartiment bevinden. Flessen
en blikken kunnen exploderen.
6.5 ZUINIG
Deze functie is ontwikkeld om
het energieverbruik en uw
elektriciteitskosten te
minimaliseren terwijl de
koelkast gedurende langere
tijd niet wordt gebruikt. U activeert deze
functie door kort op de 'Holiday'-toets te
drukken totdat het vakantie-pictogram
wordt verlicht.
BELANGRIJK!
Bewaar tijdens deze periode geen
etenswaren in de koelkast.
• W
anneer de vakantiefunctie is
geactiveerd, gaat de temperatuur van de
koelkast automatisch over op 15°C om
het energieverbruik te minimaliseren.
De temperatuurinstelling va de koelkast
geeft '-' weer en het vriesvak blijft
ingeschakeld.
• D r u k o p d e v a k a n t i e t o e t s o m d e
vakantiestand te annuleren en
terug te keren naar de vorige
temperatuurinstellingen.
6.6 Alarm
Als er een alarm optreedt,
wordt het 'alarm'-pictogram
verlicht en weerklinkt er een
zoemgeluid.
D ruk op de 'Alarm'-toets om
het alarm en gezoem stop te
zetten. Het 'Alarm'-pictogram
gaat dan uit.
OPGELET!
Wa n n e e r d e k o e l k a s t n a e e n
periode van inactiviteit wordt
ingeschakeld, wordt het alarm
mogelijk geactiveerd. Druk in dat
geval op de 'Alarm'-toets om dit te
annuleren.
Deuralarm
Een brandend alarmlampje en
zoemgeluid duiden abnormale
omstandigheden aan, zoals dat de deur
per ongeluk is opengelaten of als er een
stroomonderbreking is geweest.
• Als u een deur van de koelkast of vriezer
langer dan 2 minuten open laat staan,
worden het deuralarm en de zoemer
geactiveerd. De zoemer piept 3 keer
per minuut, gedurende 10 minuten. Als
u de deur dicht doet, annuleert u het
deuralarm en de zoemer.
• Om energie te besparen, laat u deuren
liefst niet langdurig open staan bij het
gebruik van de koelkast. Het deuralarm
kan ook worden stopgezet door de
deuren dicht te doen.
Temperatuuralarm
Dit is een belangrijke functie die gebruikers
wijst op mogelijke schade aan opgeslagen
levensmiddelen. Als er zich terwijl u niet
thuis bent een stroomstoring voordoet,
bijvoorbeeld door een black-out in uw
woongebied, zorgt het temperatuuralarm
na terugkeer van de stroomvoorziening
dat de temperatuur van de vriezer vanuit
het geheugen wordt hersteld. Dit is
waarschijnlijk de maximale temperatuur die
door bevroren artikelen wordt bereikt.
NEDERLANDS
Een temperatuuralarm wordt aangeduid
door het alarmlampje en de zoemer
wanneer de temperatuuraflezing warmer
wordt dan 9ºC. Vervolgens
a) licht het alarmpictogram op,
b) g eeft het temperatuurlampje van de
vriezer 'H' weer en
c) p iept de zoemer na inschakeling van
het alarm 10 keer, waarna de zoemer
automatisch stopt.
7.
11
Kinderslot
Houd de 'Alarm'-toets
3 seconden ingedrukt om het
kinderslot te activeren.
Het display wordt hiermee
uitgeschakeld, waardoor de
instellingen niet per ongeluk veranderd
kunnen worden. Ondertussen wordt het
'Kinderslot'-pictogram verlicht.
• A
ls u het kinderslot wilt uitschakelen,
houdt u de 'Alarm'-toets gedurende
3 seconden ingedrukt. Het 'Kinderslot'pictogram gaat uit.
HET GEBRUIK VAN UW APPARAAT
Koudwaterdispenser
De koudwaterdispenser, die zich in de
linkerdeur van de koelkast bevindt, wordt
gebruikt voor het opslaan van drinkwater.
Deze functie voorziet gemakkelijk in
koel water zonder dat u de deur hoeft te
openen.
• SchoonmakenMaak de waterdispenser
schoon voordat u deze voor het eerst
gebruikt.
stap 1: trek de waterdispenser naar
buiten
stap 2: was deze met schoon water
stap 3: droog de dispenser
• Montage
Raadpleeg de volgende instructies om
de dispenser weer in elkaar te zetten.
1. H o u d b e i d e k a n t e n v a n h e t
waterreservoir stevig vast, til het reservoir
op en trek het uit de deur.
2. Schroef de kop linksom los.
3. Plaats het waterreservoir terug in de deur
en druk het reservoir naar binnen totdat
u een klikgeluid hoort.
Kleine dop
Kop
Groot deksel
WAARSCHUWING!
Z o rg b i j h e t p l a a t s e n v a n h e t
waterreservoir dat de kop ervan
eerst goed in de opening zit.
Water vullen
Voordat u drinkwater in het waterreservoir
giet, zorgt u dat het waterreservoir stevig in
de juiste stand is geplaatst.
Om overstromen en lekken van water te
voorkomen, vult u het waterreservoir onder
de maximale markering. Dit is ongeveer
4 liter. Er zijn twee manieren om het
reservoir te vullen:
1. D oor de kleine dop te verwijderen en
water bij te vullen vanuit de inlaat van
het grote deksel.
2. Door het grote deksel van het reservoir
te verwijderen en rechtstreeks water in
het reservoir te gieten.
www.electrolux.com
OPGELET!
Het waterreservoir mag enkel en
alleen met water worden gevuld.
D
Vergrendelings
apparaat
Drukniveau
Voorgestelde
positie
• Toetsblokkering
Voordat u water tapt, zorgt u dat de
dispenser is ontgrendeld.
De vergrendeling bevindt zich onder de
displayplaat, zoals afgebeeld:
D
Vergrendelingsapparaat
WAARSCHUWING
De vergrendelingsfunctie wordt
gebruikt om het apparaat te
v e rg re n d e l e n . D r u k t e r w i j l d e
dispenser is vergrendeld, niet
te hard op de dispenserhendel,
aangezien deze beschadigd kan
raken en de dispenser kan breken.
• Gebruik van de waterdispenser
Vul een glas van geschikte grootte onder
de waterdispenser met water.
WAARSCHUWING!
Trek de dispenserhendel niet naar
buiten zonder dat er een glas onder
staat. Dit kan waterlekkage van de
dispenser veroorzaken.
Het watertoevoerapparaat moet
geïnstalleerd blijven wanneer de
dispenser niet wordt gebruikt,
teneinde koude-luchtontsnapping
te voorkomen.
Ongeveer 50 mm
12
Notitie: Bij veelvuldig gebruik van de
waterdispenser kunnen er druppels op
het blad terechtkomen, waarna het water
overstroomt. Droog het blad zo nodig met
een handdoek.
Deurrek
De koelruimte is uitgerust met deurrekken
die geschikt zijn voor het opbergen van
blikdranken, drankflessen en verpakte
levensmiddelen. Plaats geen grote
hoeveelheid zware etenswaren en artikelen
in de deurrekken.
• De middelste deurrek is ontworpen om
op verschillende hoogten te worden
versteld, in overeenstemming met uw
wensen. Maak het rek leeg voordat u
hem optilt en verwijdert. Plaats het rek
dan op de gewenste hoogte.
Notitie: Er is voorzien in een eierbakje
dat zich in het bovenste rek zou moeten
bevinden.
Blikdrankenrek
• D it rek biedt ruimte voor tot 4 blikjes
in standaardafmetingen, maar is niet
geschikt voor blikjes met een diameter
die kleiner is dan 50 mm. Het rek kan zo
nodig ook 25° over het plateau draaien
om het opbergen of weghalen van
drankjes te vergemakkelijken.
NEDERLANDS
Glazen legplateaus
De koelruimte is voorzien van twee glazen
plateaus. Hoewel het bovenste plateau vast
zit, kan de onderste van plaats verwisselen.
U kunt het onderste plateau op drie
verschillende posities plaatsen. Pas de
hoogte van het plateau naar wens aan:
• V
erwijder de plateaus door ze voorzichtig
naar voren te trekken totdat ze van de
geleiders loskomen.
• Z org bij het weer aanbrengen van de
plateaus dat er zich geen obstakels
aan de achterkant bevinden en duw ze
voorzichtig op hun plaats.
Glazen
legplateau
Verstelbare
plaatsing
Groentelade en vochtigheidsregeling
Lage
Schuifblokje
Hoogte
Groente- en fruitlade
13
De groentelade, die op uitschuifbare
geleiders is bevestigd, is bedoeld voor het
opbergen van groenten en fruit.
U kunt de luchtvochtigheid in de
groentelade aanpassen met behulp van het
schuifblok.
• D e luchtvochtigheidsregeling past de
luchtstroom in de groentelade aan. Een
hogere luchtstroom resulteert in een
lagere luchtvochtigheid. Verschuif de
luchtvochtigheidsregeling naar rechts om
de luchtvochtigheid te vergroten.
• V o o r g r o e n t e n w o r d t e e n h o g e
luchtvochtigheid aanbevolen, terwijl
fruit het beste bewaard blijft bij een lage
luchtvochtigheid.
• Volg deze eenvoudige instructies om
de groentelade of vriezerlade voor
schoonmaken te verwijderen. Maak de
groentelade leeg. Trek hem helemaal
naar buiten in geopende stand. Til de
groentelade uit de dwarsgeleiders.
Druk de geleiders helemaal in om te
voorkomen dat er door het dichtdoen
van de deur, schade ontstaat.
V E R S VA K . P r e c i s i e r e g e l i n g v a n d e
temperatuur (optioneel)
Etenswaren blijven zo lang mogelijk vers
wanneer ze in de optimale temperatuur
w o rd e n b e w a a rd . Ve r s c h i l l e n d e
etenswaren vereisen echter verschillende
opslagtemperaturen. Rechts van de lade
bevindt zich een koellade-display. De
temperatuur van het compartiment kan
worden ingesteld op 0°C, 3°C en 5°C voor
respectievelijk vlees, groenten en fruit of
delicatessen door middel van de 'FRESH
BOX'-toetsen. Raadpleeg de onderstaande
tabel voor de aanbevolen instellingen die
het beste bij uw opslagbehoeften passen.
14
www.electrolux.com
Deli [5°C]
Groenten
[3°C]
0°C [0°C]
Kaas
Komkommer
Steaks
Ham
Sla
Vis
Salami
Sinaasappel
Vleesbeleg
Olijven
Maïs
Gevogelte
Gebruik van het koelvak
Het koelvak is geschikt voor opslag van
groenten en fruit. Om het doordringen van
vocht of smaak in andere etenswaren te
voorkomen, wordt aanbevolen verschillende
etenswaren apart te verpakken.
OPGELET!
Sluit de deuren nooit als plateaus,
de groentelade en/of de
uitschuifbare geleiders naar voren
zijn getrokken. Dit kan schade aan
de eenheid toebrengen.
Verdraaibare ijslade
• D
e verdraaibare ijslade wordt in de
bovenste vrieslade geplaatst om
ijsblokjes te maken en bewaren.
1. Vul de lade met drinkwater tot onder
het maximale niveau.
2. Plaats de gevulde ijslade weer terug in
de steun.
3. Wacht ongeveer 3 uur, verdraai de
knoppen rechtsom en het ijs zal in de
ijsbak eronder vallen.
Gebruik van de vrieslade
De vrieslade is geschikt voor het bewaren
van ingevroren voedsel, zoals vlees, ijs, etc.
U verwijdert de vrieslade door hem helemaal
naar buiten te trekken, het dienblad op te
tillen en te verwijderen en vervolgens de
koelkastdeuren in de maximale hoek te
openen. De onderste vrieslade kan dan
worden verwijderd, zoals in de volgende
afbeeldingen wordt aangeduid.
1 Deur sluiten
2 Deur openen
Onderste vrieslade
Serveerblad
OPGELET
Laat geen baby's of kinderen in de
koelkast toe, aangezien ze zichzelf
kunnen verwonden of de koelkast
kunnen beschadigen. Ga niet op de
deur van de vriezer zitten. De deur
kan breken. Laat geen kinderen in
de vriezerkorf klimmen.
Als u de verdeler verwijdert om de korf
schoon te maken, moet u de verdelen
na het schoonmaken weer aanbrengen
om te voorkomen dat er kinderen in
de korf vast komen te zitten.
4. U
kunt de ijsblokjes in de ijsbak
bewaren. Als u ze nodig hebt, kunt u
de ijsbak naar buiten trekken en ze
eruit halen.
Notitie: Als de ijslade voor het eerst
wordt gebruikt of als deze een tijdje
niet is gebruikt, moet u de lade eerst
schoonmaken.
NEDERLANDS
8.
15
HANDIGE HINTS EN TIPS
Energiebesparende tips
We bevelen u aan de volgende tips te
volgen om energie te besparen.
• Probeer de deur zo kort mogelijk en zo
min mogelijk te openen om energie te
besparen.
• Zorg dat het apparaat uit de buurt van
warmtebronnen staat (direct zonlicht,
elektrische oven, elektrisch fornuis, etc.).
• Stel de temperatuur niet kouder in dan
nodig.
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in het apparaat.
• P l a a t s h e t a p p a r a a t i n e e n g o e d geventileerde, vochtvrij ruimte. Zie
het hoofdstuk Uw nieuwe apparaat
installeren.
• Weergave 1 in het hoofdstuk 'Beschrijving
van het apparaat' toont de juiste
plaatsing van de laden, groentelade en
plateaus. Pas de combinatie niet aan,
aangezien deze is ontworpen voor de
meest energie-efficiënte configuratie.
Tips voor het koelen van vers voedsel
• P laats geen warm eten direct in de
koelkast of vriezer. De binnentemperatuur
zal dan hoger worden, met als gevolg dat
de compressor harder moet werken en
meer energie zal verbruiken.
• Dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft.
• Plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren.
Tips voor het koelen
• V lees (alle soorten) in plastic zakken
verpakken en op het glazen legplateau
leggen, boven de groentelade. Volg
altijd de bewaartijden en uiterste
houdbaarheidsdatums van de
etenswaren, zoals gesuggereerd door de
producenten.
• Gekookt voedsel, koude schotels, enz:
deze moeten afgedekt worden en mogen
op een willekeurig plateau gezet worden.
• Fruit en groente:
moeten worden opgeborgen in de lade
die hiervoor is bedoeld.
• Boter en kaas:
moet worden verpakt in luchtdichte folie
of plastic folie.
• Melkflessen:
moeten een deksel hebben en worden
opgeborgen in de deurrekken.
Tips voor het invriezen
• A ls u het apparaat voor het eerst of
na een periode van inactiviteit weer
inschakelt, laat u het apparaat minstens
2 uur op een hogere instelling werken
voordat u er producten in plaatst.
• B ereid het voedsel in kleine porties
voor. Zo kan het snel en volledig worden
ingevroren en kunt u later alleen die
hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft.
• Verpak het voedsel in aluminiumfolie of
plastic verpakkingen die luchtdicht zijn.
• L eg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel, om
te voorkomen dat dit laatste warm wordt.
• A ls u ijsproducten rechtstreeks uit het
vriesvak consumeert, kan het aan de huid
vastvriezen.
• Het wordt aanbevolen elk vriespakket van
een etiket en datum te voorzien, zodat
u kunt bijhouden hoe lang het zich in de
vriezer bevindt.
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
• Zorg dat ingevroren levensmiddelen op
de juiste wijze door de voedselwinkel
worden bewaard.
• A l s v o e d s e l e e n m a a l o n t d o o i d i s ,
bederft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren. Bewaar het voedsel
niet langer dan de door de fabrikant
aangegeven bewaarperiode.
Uw apparaat uitschakelen
Als het apparaat gedurende langere
tijd moet worden uitgeschakeld, moet
u de volgende stappen uitvoeren om
schimmel te voorkomen.
1. Verwijder al het voedsel.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Maak de binnenkant grondig schoon
en droog.
4. Zorg dat alle deuren enigszins open
blijven staan om luchtcirculatie te
waarborgen.
16
9.
www.electrolux.com
REINIGING EN ONDERHOUD
Om hygiënische redenen moet het apparaat
(inclusief de buitenkant en de accessoires)
regelmatig, minimaal een keer in de twee
manden, worden schoongemaakt.
OPGELET!
Tijdens het schoonmaken moet
de stekker uit het stopcontact zijn
getrokken. Gevaar voor elektrische
schokken! Voordat u het apparaat
gaat reinigen, dient u het apparaat
eerst uit te schakelen en de stekker
uit het stopcontact te halen.
Schoonmaken van de buitenkant
Maak uw apparaat regelmatig schoon,
zodat hij er goed uit blijft zien.
- Veeg het digitale paneel en het display af
met een schone, zachte doek.
- Spuit water op het schoonmaakdoekje in
plaats van rechtstreeks op het oppervlak
van het apparaat. Dit helpt zorgen voor een
gelijkmatige verdeling van het vocht op het
oppervlak.
- Maak de deuren, hendels en
kastoppervlakken schoon met een mild
reinigingsmiddel en veeg ze dan droog met
een zachte doek.
OPGELET!
- Gebruik geen scherpe
voorwerpen, aangezien u hiermee
krassen op het oppervlak kunt
maken.
- G e b r u i k g e e n v e r d u n n e r,
autowasmiddelen, Clorox,
etherische olie, schuurmiddelen of
organische oplosmiddelen zoals
Benzeen voor het schoonmaken.
Hiermee kan het oppervlak van het
apparaat beschadigd raken en kan
er brand ontstaan.
Schoonmaken van de binnenkant
• M aak de binnenkant van het apparaat
regelmatig schoon. De binnenkant is
gemakkelijker schoon te maken als er
weinig etenswaren in zitten. Veeg de
binnenkant van de koel-vriescombinatie
schoon met een lichte oplossing van
baksoda. Spoel na met warm water en
een uitgewrongen spons of doekje.
Helemaal droogvegen voordat u de
plateaus en korven weer terug plaatst.
Maak alle oppervlakken en verwijderbare
onderdelen grondig droog.
• H
oewel dit apparaat automatisch wordt
ontdooid, kan er bevriezing op de
binnenwanden van het vriescompartiment
ontstaan as de vriesdeur vaak of te lang
wordt geopend. Als de bevriezing te dik
is, kiest u een tijdstip waarop er weinig
levensmiddelen in de vriezer liggen en
gaat u als volgt te werk:
1. V erwijder bestaande etenswaren
en korven. Haal de stekker van het
apparaat uit het stopcontact en laat
de deuren open staan. Zorg voor
goede ventilatie van de ruimte om het
ontdooiproces te versnellen.
2. Als het ontdooien is voltooid, maakt
u de vriezer schoon volgens de
bovenstaande beschrijving.
OPGELET!
Gebruik geen scherpe voorwerpen
om ijs van het vriescompartiment
te krabben. Pas als de binnenkant
helemaal droog is, mag de stekker
weer in het stopcontact worden
gestoken en het apparaat weer
worden ingeschakeld.
Schoonmaken van deurafdichtingen
Zorg dat u de deurafdichtingen goed
schoon houdt. Kleverige etenswaren en
drankjes kunnen zorgen dat de afdichting
aan de kast blijft kleven en scheurt wanneer
u de deur open doet. Reinig de afdichting
met een mild schoonmaakmiddel en
warm water. Na het schoonmaken grondig
naspoelen en drogen.
OPGELET!
Pas als de deurafdichtingen
helemaal droog zijn, mag u het
apparaat weer inschakelen.
WAARSCHUWING!
Het LED-lampje mag niet door
de gebruiker worden vervangen.
Als het LED-lampje is beschadigd,
neemt u contact op met de helplijn
voor klanten.
NEDERLANDS
17
10. PROBLEEMOPLOSSING
Als u een probleem met uw apparaat tegenkomt of denkt dat het apparaat niet goed
werkt, kunt u enkele eenvoudige controles uitvoeren voordat u om onderhoud vraagt. Zie
hieronder. U kunt in overeenstemming met dit hoofdstuk enkele eenvoudige controles
uitvoeren voordat u om onderhoud vraagt.
WAARSCHUWING!
Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Als het probleem na het uitvoeren
van de hierna vermelde controles aanhoudt, neemt u contact op met een erkende
elektricien, geautoriseerd onderhoudsmonteur of de winkel waar u dit product hebt
aangeschaft.
Probleem
Mogelijke oorzaak & oplossing
Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
Het apparaat werkt
niet goed
Geuren uit de
compartimenten
Geluid uit het
apparaat
Controleer de zekering of het circuit van uw stroomtoevoer en
vervang dit zo nodig.
Het is normaal dat de vriezer niet werkt tijdens de automatische
ontdooicyclus of gedurende een korte periode nadat het apparaat is
ingeschakeld. Hiermee wordt de compressor beschermd.
D e b i n n e n k a n t v a n d e k o e l k a s t m o e t m o g e l i j k w o rd e n
schoongemaakt.
Bepaalde etenswaren, containers of verpakkingen veroorzaken geuren.
De onderstaande geluiden zijn normaal:
• Geluiden van de lopende compressor.
• Geluid van luchtverplaatsing uit de kleine ventilatormotor in het
vriezercompartiment of andere compartimenten.
• Gorgelgeluid dat klinkt als kokend water.
• Plofgeluid tijdens automatische ontdooiing.
• Klikgeluid voordat de compressor start.
Andere ongebruikelijke geluiden hebben de onderstaande oorzaken
en moeten mogelijk door u worden nagegaan en opgelost:
De kast staat niet waterpas.
De achterkant van het apparaat raakt de muur aan.
Flessen of containers vallen of rollen om.
De motor blijft
continu werken
Het is normaal om regelmatig het geluid van de motor te horen.
De motor moet vaker in werking treden onder de volgende
omstandigheden:
• De temperatuur is lager ingesteld dan nodig
• E r is onlangs een grote hoeveelheid warm voedsel in het
apparaat gezet.
• De temperatuur buiten het apparaat is te hoog.
• De deuren worden langdurig open gezet.
• Na het installeren van uw apparaat of als uw apparaat gedurende
langere periode is uitgeschakeld.
Er ontstaat een
laagje vries in het
compartiment
Controleer of de luchtopeningen niet door etenswaren worden
geblokkeerd en zorg dat u etenswaren zodanig in het apparaat
plaatst dat er voldoende ventilatie blijft. Controleer of de deur
volledig gesloten is. Zie het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud' voor
instructies waarmee u bevriezing kunt verwijderen.
18
www.electrolux.com
De temperatuur
aan de binnenkant
is te hoog
U heeft mogelijk de deuren te lang of te vaak open gedaan of de
deuren worden door een obstakel open gehouden. Het apparaat
kan ook zijn neergezet op een plek waar onvoldoende ruimte aan de
zijkanten, achterkant en bovenkant is.
De temperatuur
aan de binnenkant
is te laag
Verhoog de temperatuur door het volgen van het hoofdstuk
'Bedieningsknoppen van het display'.
De deuren gaan
niet gemakkelijk
dicht
Controleer of de bovenkant van de koelkast ongeveer 10‑15 mm naar
achteren is gekanteld, om te zorgen dat de deuren vanzelf dicht gaan.
U kunt ook nagaan of er aan de binnenkant iets is wat voorkomt dat
de deuren dicht gaan.
Er druppelt water
op de vloer
De waterschaal (rechts achteraan de kast) is mogelijk niet goed
waterpas neergezet, de afvoertuit (onder de bovenkant van het
compressordepot) is mogelijk niet goed geplaatst, zodat het water
niet in de schaal drupt, of de watertuit is geblokkeerd. U moet de
koelkast mogelijk van de muur weg trekken om de schaal en tuit te
controleren.
De verlichting
werkt niet
Het LED-lampje is mogelijk beschadigd. Raadpleeg het gedeelte
over het vervangen van de LED-lampjes in het hoofdstuk 'Reiniging
en onderhoud'.
Het regelsysteem heeft de verlichting uitgeschakeld, omdat de deur
te lang is open gelaten. U kunt de deur dicht en dan weer open doen
om de verlichting weer te activeren.
De deuren gaan
niet soepel open
Controleer de afdichting van de deur, en maak de rubberen afdichting
rondom de randen van de deur zo nodig schoon met afwasmiddel en
warm water. Er kan zich hier vuil ophopen, waardoor de deur op de
koelkast blijf vastkleven.
11. AFVALVERWERKING VAN HET APPARAAT
De koelkast is gemaakt van herbruikbaar materiaal. De koelkast moet bij het afval worden
gezet overeenkomstig de actuele voorschriften voor de plaatselijke afvalverwerking. Het
apparaat bevat een kleine hoeveelheid koelmiddel (R600a) in het koelcircuit. Raadpleeg
voor uw veiligheid het hoofdstuk 'Het koelmiddel en risico op brand' in deze handleiding
voordat u het apparaat bij het huisvuil zet. Snijd het netsnoer los om te zorgen dat de
koelkast onbruikbaar wordt en verwijder de deurafdichting en de vergrendeling. Wees
voorzichtig met het koelsysteem en veroorzaak geen schade door de container met het
koelmiddel door te prikken en/of de slangen te verbuigen en/of de afdekking van het
oppervlak te bekrassen.
Correct wegdoen van dit product
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet
behandeld mag worden als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het
naar een inzamelpunt worden gebracht dat geschikt is voor het recyclen van
elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op
de juiste wijze wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen door een
onjuiste afvalverwerking van dit product voor het milieu en de volksgezondheid
te voorkomen. Voor gedetailleerde informatie over het verwerken van dit product
dient u contact op te nemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de
instantie die verantwoordelijk is voor het afvoeren van huishoudelijk afval in uw
gemeente of de winkel waar u het product heeft gekocht.
NEDERLANDS
12. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
In hoogte
1.766 mm.
Breedte
912 mm.
Diepte
765 mm.
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
12 uur
Spanning
220-240 V
Frequentie
50 Hz.
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de linker binnenkant van
het apparaat en op het energielabel.
13. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden
(compressor, koelmiddelcirculatie).
19
20
www.electrolux.com
NEDERLANDS
21
22
www.electrolux.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SAFETY INFORMATION..............................................................................23
SAFETY INSTRUCTIONS.............................................................................24
ENVIRONMENT CONCERNS.....................................................................26
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE...........................................................26
INSTALLING YOUR NEW APPLIANCE........................................................27
DISPLAY CONTROLS...................................................................................29
USING YOUR APPLIANCE...........................................................................31
HELPFUL HINTS AND TIPS.........................................................................35
CLEANING AND CARE...............................................................................36
TROUBLESHOOTING..................................................................................37
DISPOSAL OF THE APPLIANCE.................................................................38
TECHNICAL DATA.......................................................................................39
NOISES........................................................................................................39
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make
life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a
few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following
data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
23
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible if an incorrect installation and use causes
injuries and damages. Always keep the instructions with
the appliance for future reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
•T
his appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning the use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved.
• T his appliance may be used by children between
3 and 8 years of age and persons with very extensive
and complex disabilities, if they have been properly
instructed.
• Children of less than 3 years of age should be kept
away unless continuously supervised.
• Do not let children play with the appliance.
• C hildren shall not carry out cleaning and user
maintenance of the appliance without supervision.
• Keep all packaging away from children and dispose of
it appropriately.
1.2 General Safety
•T
his appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
-Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments
-By clients in hotels, motels, bed and breakfast and
other residential type environments
• WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• WARNING: Do not use mechanical devices or other
means to accelerate the defrosting process, other than
those recommended by the manufacturer.
24
www.electrolux.com
•W
ARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
• WARNING: Do not use electrical appliances inside the
food storage compartments of the appliance, unless
they are of the type recommended by the manufacturer.
• D o not use water spray and steam to clean the
appliance.
• Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
• D o not store explosive substances such as aerosol
cans with a flammable propellant in this appliance.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
• If the appliance is equipped with an Ice maker or a
water dispenser, fill them with potable water only.
• If the appliance requires a water connection, connect
it to potable water supply only.
• T he inlet water pressure (minimum and maximum)
must be between 1 bar (0,1 MPa) and 10 bar (1 MPa)
2.
SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance. Remove all
the packaging.
• D o not install or use a damaged
appliance.
• O bey the installation instruction
supplied with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• Wait at least 4 hours before connecting
the appliance to the power supply. This
is to allow the oil to flow back in the
compressor.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, oven or hobs.
• The rear of the appliance must stand
against the wall.
• D
o not install the appliance where
there is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too colds,
such as the construction appendices,
garages or wine cellars.
• When you move the appliance, lift it by
the front edge to avoid scratching the
floor.
2.2 Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
WARNING!
When positioning the appliance,
ensure the supply cord is not
trapped or damaged.
WARNING!
Do not use multi-plug adapters
and extension cables.
ENGLISH
• M
ake sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact
an electrician.
• A l w a y s u s e a c o r re c t l y i n s t a l l e d
shockproof socket.
• D o not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
electrical components (e.g. mains plug,
mains cable, compressor).
• Contact the Service or an electrician to
change the electrical components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
Connect the mains plug to the
mains socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns, electrical
shock or fire.Do not change the
specification of this appliance.
T h e a p p l i a n c e c o n t a i n s
flammable gas, isobutane (R600a),
a natural gas with a high level of
environmental compatibility. Be
careful not to cause damage to
the refrigerant circuit containing
isobutane.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by
the manufacturer.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• D o not let hot items to touch the
plastic parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create pressure
on the drink container.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance.
• D o not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
25
• D
o not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from the
freezer compartment if your hands are
wet or damp.
• Do not freeze again food that has been
thawed.
• Obey the storage instructions on the
packaging of frozen food.
2.4 Internal lighting
WARNING!
Risk of electric shock.
• T h e t y p e o f l a m p u s e d f o r t h i s
appliance is not suitable for household
room illumination.
2.5 Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury or damage to the
appliance.
Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and the
recharging of the unit.
Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If the
drain is blocked, defrosted water collects
in the bottom of the appliance.
2.6 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
Disconnect the appliance from
the mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• T h e r e f r i g e r a n t c i r c u i t a n d t h e
insulation materials of this appliance
are ozone-friendly.
• T h e i n s u l a t i o n f o a m c o n t a i n s
flammable gas. Contact your municipal
authority for information on how to
discard the appliance correctly.
• Do not cause damage to the part of
the cooling unit that is near the heat
exchanger.
26
3.
www.electrolux.com
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable
containers to recycle it. Help protect
the environment and human health
and to recycle waste of electrical and
4.
electronic appliances. Do not dispose
appliancesmarked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
1 Cabinet
2
Top cover
3
Vertical baffle guide block
4
Glass shelf
5
Water storage box
6
Flexible pop can rack
7
Fruit and vegetables crisper
8
Vertical baffle part
9
Variable temperature drawer
10
Twistable ice tray (inside)
11
Serving tray
12
Rollers
13
Adjustable bottom feet
14
Lower freezer drawer
15
Upper freezer drawer
16
Freezer LED light (inside)
17
Refrigerator door seal
18
Lower rack
19
Crisper cover
20
Upper rack
21
Egg tray (inside)
22
Rack cover
23
Refrigerator LED light (inside)
24
Display board
25
Cold water dispenser
26
Handles
27
Freezer door
28
Refrigerator door
View 1 of the appliance
View 2 of the appliance
ENGLISH
Note: Due to constant improvement
of our products, your refrigerator may
be slightly different from the above
illustration, but its functions and using
methods remain the same.
27
Note: To get the best energy efficiency
of this product, please place all shelves,
drawers and baskets on their original
position as the illustration above.
This appliance is sold in France. In
accordance with regulations valid in
this country it must be provided with
a special device (see figure) placed in
the lower campartment of the fridge to
indicate the coldest zone of it.
5.
INSTALLING YOUR NEW APPLIANCE
This section explains the installation of
the new appliance before using it for the
first time. We recommend reading the
following tips.
WARNING!
F o r p ro p e r i n s t a l l a t i o n , t h i s
refrigerator must be placed on a
level surface of hard material that
is the same height as the rest of
the flooring. This surface should
be strong enough to support
a fully loaded refrigerator, or
approximately 266 lbs. (120 kg).
When moving, be sure to pull out
and push back the unit in straight.
Leveling of appliance
For proper leveling and avoid vibration,
this appliance is provided with adjustable
feet in front. Please adjust the level by
following below instructions:
1. Roll the refrigerator into place.
2. Turn the adjustable feet (with your
fingers or a suitable spanner) until they
touch the floor.
3. Tilt back the top backwards for about
10‑15 mm by turning the feet 1~2 turn
further. This will allow the doors to selfclose and seal properly.
4. W henever you want to move the
appliance, remember to turn the feet
back up so that the appliance can roll
freely. Reinstall the appliance when
relocating.
10-15mm
Class
Symbol
Ambient
Temperature
rage(°C)
Extend
Temperate
SN
+10 to +32
Temperate
N
+16 to +32
Subtropical
ST
+16 to +38
Tropical
T
+16 to +43
Front roller
Rear roller
Adjustable foot
WARNING!
The rollers, which are not castors,
should be only used for forward
or backward movement. Moving
the refrigerator sideways may
damage your floor and the rollers.
www.electrolux.com
Adjusting the door handle
Ventilation of appliance
Before you use the appliance, please
check the refrigerator handles. If the
handles are loose, please adjust them by
using an Allen wrench in the clockwise
direction until handles are securely in
place. Each one of the handles is fitted
with 2 screws.
In order to improve efficiency of the
cooling system and save energy, it is
necessary to maintain proper ventilation
around the appliance for heat dissipation.
For this reason, sufficient space should be
provided around the refrigerator and the
area should be clear of any obstruction
that affects the air circulation.
100mm
1776mm
Hexagon socket
set screws
Allen wrench (Provided)
75mm
Adjusting the doors
• B
oth left and right doors are equipped
with adjustable axes, which are located
in the lower hinges.
• B efore adjusting its doors, please
ensure that the refrigerator is level.
Please review the previous section on
"Leveling appliance". If you find the
top of the doors are uneven, insert the
Allen wrench into the hinge axis, and
turn it clockwise to rise the door or
anticlockwise to lower the door, and
insert an E Ring into the gap.
100mm
100mm
Suggestion: to ensure a proper
functioning of the appliance keep the
distances shown on the graphic above.
908mm
765mm
600mm
E Ring
1140mm
28
Allen wrench (Provided)
Adjustable part
1720mm
ENGLISH
6.
29
DISPLAY CONTROLS
All functions and controls of the unit
are accessible from a control panel
conveniently located on the door of
the refrigerator. A keypad of touch
buttons and a digital display allow easy
configuration of features and settings in
a simple and intuitive manner.
Important! Touch buttons require only a
short press on a button to operate. The
operation occurs when releasing your
finger from the button, not while the
button is pressed. There is no need for
applying pressure on the keypad. Child
Lock function related to the "Alarm"
Controlling the temperature
We recommend that when you start
your refrigerator for the first time, the
temperature for the refrigerator is set to
5°C and the freezer to -18°C. If you want
to change the temperature, follow the
instructions below.
CAUTION!
When you set a temperature, you
set an average temperature for
the whole refrigerator cabinet.
Te m p e r a t u r e s i n s i d e e a c h
compartment may vary from the
temperature values displayed on
the panel, depending on how much
food you store and where you place
them. Ambient temperature may
also affect the actual temperature
inside the appliance.
6.1 Fridge
Press "Fridge" button repeatedly to set
your desired fridge temperature between
8°C and 2°C, the temperature will
decrease 1°C degrees with each press
and the fridge temperature indicator will
display corresponding value according to
the following sequence.
button requires a long touch of a least
3 sec. Please refer to those related
sections of this Manual for detailed
instructions.
T h e c o n t ro l p a n e l c o n s i s t s o f t w o
indicating temperature areas, five icons
representing different modes and six
touch buttons. When the appliance
is powered on for the first time, the
backlight of the icons on display panel
turns on. If no buttons have been pressed
and the doors remains closed, the
backlight will turn off after 60 sec.
8°C
7°C
6°C
5°C
2°C
3°C
4°C
6.2 Fast Cool
If you need to insert a large
amount of warm food, for
example after doing the
grocery shopping, we suggest
activating the Fast Cool to chill
the products more rapidly and to avoid
warming the other food which is already
in the refrigerator.
• Press "Fast Cool" button to activate
this function. The Super Cool
icon will light up and the Fridge
temperature indicator will display 2°C.
Super cool automatically switches off
after 6 hours.
• P ress "Fast Cool" or "Fridge" to
cancel super cool mode and revert to
previous temperature settings.
30
www.electrolux.com
6.3 Freeze
Press "Freezer" button to set the freezer
temperature between -14°C and -24°C
to suit your desired temperature, and the
freezer temperature indicator will display
corresponding value according to the
following sequence.
-14°C -15°C -16°C -17°C -18°C -19°C
-24°C -23°C -22°C -21°C -20°C
6.4 Fast Freeze
•
•
•
•
•
uper Freeze can rapidly
S
lower frozen temperature and
freeze your food substant
substantially faster than usual.
Press “Fast Freeze” button to activate
the super freeze function. The Super
Freeze icon will be illuminated and the
freezer temperature setting will display
‑24°C.
F or first time use, or after a period
of inactivity, allow 6 hours of normal
operation before using Super Freeze
mode. This is particularly important if
a large amount of food is placed in the
freezer.
Super freeze automatically switches off
after 26 hours of usage and the freezer
temperature goes to below ‑20°C.
P ress "Fast Freeze" or "Freezer" to
cancel Super Freeze mode and revert
to previous temperature settings.
N ote: When selecting the Super
Freeze function, ensure there are no
bottled or canned drinks (especially
carbonated drinks) in the freezer
compartment. Bottles and cans may
explode.
6.5 Holiday
This function is designed to
minimise the energy
consumption and electricity
bills while the Fridge is not in
use for a long period of time.
You can activate this function by pressing
"Holiday" button for a short until the
Holiday light icon is illuminated.
IMPORTANT!
Do not store any food in the
refrigerator chamber during this
time.
• W
hen the holiday function is activated,
the temperature of the refrigerator
is automatically switched to 15°C to
minimise the energy consumption.
The refrigerator temperature
setting displays "-" and the freezer
compartment remains on.
• P ress "Holiday" button to cancel
Holiday mode and revert to previous
temperature settings.
6.6 Alarm
In case of alarm, “Alarm” icon
will light up and a buzzing
sound will start.
P re s s " A l a r m " b u t t o n t o
stop alarm and buzzing then
"Alarm" icon will turn off.
CAUTION!
When the refrigerator is turned
on after a period of inactivity, the
Alarm may be activated. In this
case, press "Alarm” button to
cancel it.
Door Alarm
The alarm light on and a buzzing sound
indicate abnormal conditions, such as
accidentally a door left open or that
a power interruption to the unit has
occurred.
• L eaving any door of refrigerator or
freezer open for over 2 minutes will
activate a door alarm and buzzer. The
buzzer will beep 3 times per minute for
10 minutes. Closing the door cancels
the door alarm and buzzer.
• To save energy, please avoid keeping
doors open for a long time when using
refrigerator. The door alarm can also
be cleared by closing the doors.
Temperature alarm
This is an important feature that alerts
users of potential damage to stored food.
If a power failure occurs, for example a
blackout in your area of residence while
you are away, the temperature alarm will
memorize the temperature of the freezer
when power was restored to the unit; this
is likely to be the maximum temperature
reached by frozen items.
ENGLISH
A temperature alarm condition will be
indicated by Alarm light and buzzer when
the temperature reading is warmer than
-9ºC, then
a) The Alarm icon lights up;
b) T he freezer temperature indicator
displays "H”;
c) T he buzzer beeping 10 times when
t h e a l a r m i s t r i g g e re d a n d s t o p
automatically.
7.
31
Child Lock
Press and hold the “Alarm”
button for 3 seconds to
activate the child lock.
This will disable the display to
prevent accidental changes
to settings. Meanwhile, the “Child Lock”
icon will be illuminated.
• T
o turn the child lock off, press and
hold the “Alarm” button for 3 seconds.
The “Child Lock” icon will be turned
off.
USING YOUR APPLIANCE
Cold water dispenser
The cold water dispenser, located in the
left refrigerator door, is used for storing
drinking water. This feature provides
chilled water easily without opening the
door.
• Cleaning
Please clean the water dispenser
before using it for the first time.
step 1: pull out the water dispenser
step 2: wash with clear water
step 3: dry it
• Assembling
Please refer to the following instruction
to reassemble the dispenser.
1. Hold tightly both sides of the water
container then lift it up and put it out
from the door.
2. Unscrew the head in counterclockwise
direction.
3. Insert them back on the door and push
the container until you hear a click
sound.
Small lid
Head
Large lid
WARNING!
When inserting the water
container, ensure the head sits
correctly into the hole first.
Filling water
Before you fill the drinking water into the
water container, ensure that the water
container is steady and placed into a
correct position.
To prevent water from overflowing
and spilling, fill the water container
below the maximum level mark which is
approximately about 4.0L.There are two
ways to fill the water container:
1. By removing the small lid and fill water
from the inlet of the large lid.
2. By removing the large lid of the tank,
and then fill water directly.
www.electrolux.com
CAUTION!
Do not ll any other liquid than
water inside the water container.
D
Locking
device
Press
level
Suggested
position
• Lock
Before you dispense the water, ensure
that the dispenser is in "unlock"
position.
The locking device is under the display
board as the picture:
D
Locking
device
WARNING
The lock feature is used to lock
the device. Don't push strongly
the dispenser lever when the
dispenser is in “lock” position,
this may damage and break the
dispenser.
• Using water dispenser
You should use a suitable cup size to
fill the water underneath the water
dispenser.
WARNING!
Don't pull the dispenser lever out
without a cup underneath; this
may cause the water leak from
the dispenser.
Keep the water supply device
installed when the water
dispenser is out of use to prevent
cold air leakage.
About 50mm
32
Note: Frequently usage of the water
dispenser could spill drops on the tray
which may overflow. Dry the tray with a
towel as required.
Door rack
The refrigerator chamber is fitted with
door racks suitable for storing canned
liquid, bottled drinks and packed food.
Do not place a large amount of heavy
food and items inside door racks.
• The middle door rack is designed to
adjust at different heights according to
your requirements. Please empty the
rack before lifting upward to remove it.
Then reposition the rack at the desired
height.
Note: There is an egg tray provided that
should be located in the upper rack.
Pop can rack
• T h i s r a c k s t o re s u p t o 4 c a n s o f
standard size, but it is not suitable for
cans with diameter smaller than 50mm.
The rack also can rotate 25°along the
shelf if required, to facilitate storing or
taking drinks.
ENGLISH
Glass shelves
The refrigerator chamber is provided with
two glass shelves. While the top shelf is
designed to be fixed, the lower shelf is
adjustable. There are three placements
for relocating the lower shelf. Adjust the
height of the shelf according to your
need:
• W
hen removing the shelves, gently pull
them forward until they exit the guides.
• W hen you return the shelves, make
sure there is no obstacle behind and
gently push them into the position.
Glass
Shelf
Adjustable
placement
Crisper and humidity control
Low
Slidung block
High
Fruit and vegetable crisper
33
The crisper, mounted on telescopic
extension slides, is for storing vegetables
and fruits.
You can adjust the humidity inside by
using the sliding block.
• The humidity control adjusts the airflow
in the crisper; higher airflow results
in lower humidity. Slide the humidity
control to the right in order to increase
humidity.
• H i g h h u m i d i t y s e t t i n g s a r e
recommended for vegetables, while
low humidity is suitable for preservation
of fruit.
• F ollow these simple instructions to
remove the crisper chamber, or freezer
drawer, for cleaning. Empty the crisper
chamber; pull it out to fully open
position. Lift the crisper from the lateral
slides. Push the slides fully in to avoid
damage when closing the door.
FRESH BOX. Precision control of
temperature (Optional)
Food can be preserved fresh for longer
periods when stored at their optimal
temperature, but different types of food
require different storage temperatures.
There is a chill drawer display on the
right of the drawer. The temperature
of the compartment can be set at 0°C,
3°C and 5°C to suit either meat, or
fruits and vegetables, or deli products
respectively by using “FRESH BOX”
buttons. Please refer to the table below
for the recommended settings to suit
your storage needs.
34
www.electrolux.com
Deli [5°C]
Vege. [3°C]
0°C [0°C]
Cheese
Cucumber
Steaks
Ham
Lettuce
Fish
Salami
Oranges
Cold cuts
Olives
Corn
Poultry
Using the refrigerator chamber
The refrigerator chamber is suitable
for storage of vegetable and fruits.
Separate packing of different foods is
recommended to avoid losing moisture
or flavor permeating into other foods.
CAUTION!
Never close doors while the
shelves, crisper and/or telescopic
s l i d e s a re e x t e n d e d . I t m a y
damage the unit.
Twistable ice tray
• T
wistable ice tray is placed in the upper
freezer drawer to make and store ice
cubes.
1. F ill with drinking water below the
maximum level mark.
2. Place the filled ice tray back to the
bracket.
3. Await for around 3 hours, twist the
knobs clockwise and the ice will
drop into the ice box below.
Using the freezer drawer
Freezer drawer is suitable for storing
food required to be frozen, such as meat,
ice cream, etc.
To remove the freezer drawer pull it out
fully, tilt up the serving tray and lift it out,
then open the refrigerator doors to the
maximum angle and the lower freezer
drawer can be taken out, as shown in the
following pictures.
1 Closing door
2 Opening door
Lower freezer drawer
Serving tray
CAUTION
Do not allow babies or children
go inside the refrigerator, as
they could injure themselves or
damage the refrigerator. Do not
sit on the freezer door. The door
may break. Do not allow children
to climb into the freezer basket.
If you remove the divider to
clean the basket bin, you must
reinstall the divider after cleaning
to prevent children from getting
trapped inside the basket.
4. Ice cubes can be stored in the ice
box, if you need them, you can pull
out the ice box and take them out.
Note: If the ice tray is used for the first
time or has not been used for a long
time, please clean it before using.
ENGLISH
8.
35
HELPFUL HINTS AND TIPS
Energy saving tips
We recommend that you follow the tips
below to save energy.
• Try to avoid keeping the door open
for long periods in order to conserve
energy.
• Ensure the appliance is away from any
sources of heat (Direct sunlight, electric
oven or cooker etc).
• Don't set the temperature colder than
necessary.
• Don't store warm food or evaporating
liquid in the appliance.
• Place the appliance in a well ventilated,
humidity free, room. Please refer to
Installing your new appliance chapter.
• V iew 1 under the “Description of
the appliance” section shows the
correct arrangement for the drawers,
crisper and shelves, do not adjust the
combination as this is designed to be
the most energy efficient configuration.
Hints for fresh food refrigeration
• D o not place hot food directly into
the refrigerator or freezer, the internal
temperature will increase resulting in
the compressor having to work harder
and will consume more energy.
• Do cover or wrap the food, particularly
if it has a strong flavor.
• P lace food properly so that air can
circulate freely around it.
Hints for refrigeration
• M eat (All Types) Wrap in polythene
food: wrap and place on the glass shelf
above the vegetable drawer. Always
follow food storage times and use by
dates suggested by manufacturers.
• Cooked food, cold dishes, etc.:
They should be covered and may be
placed on any shelf.
• Fruit and vegetables:
They should be stored in the special
drawer provided.
• Butter and cheese:
Should be wrapped in airtight foil or
plastic film wrap.
• Milk bottles:
Should have a lid and be stored in the
door racks.
Hints for freezing
• When first starting-up or after a period
out of use, let the appliance run at least
2 hours on the higher settings before
putting food in the compartment.
• P repare food in small portions to
enable it to be rapidly and completely
frozen and to make it possible to
subsequently thaw only the quantity
required.
• Wrap up the food in aluminum foil or
polyethylene food wraps which are
airtight.
• Do not allow fresh, unfrozen food to
touch the food which is already frozen
to avoid temperature rise of the latter.
• Iced products, if consumed immediately after removal from the freezer
compartment, will probably cause frost
burns to the skin.
• It is recommended to label and date
each frozen package in order to keep
track of the storage time.
Hints for the storage of frozen food
• E nsure that frozen food has been
stored correctly by the food retailer
• Once defrosted, food will deteriorate
rapidly and should not be re-frozen.
Do not exceed the storage period
indicated by the food manufacturer.
Switching off your appliance
If the appliance needs to be switched
o ff f o r a n e x t e n d e d p e r i o d , t h e
following steps should be taken to
prevent mould on the appliance.
1. Remove all food.
2. R emove the power plug from the
mains socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged
open slightly to allow air to circulate.
36
9.
www.electrolux.com
CLEANING AND CARE
For hygienic reasons the appliance
(including exterior and interior
accessories) should be cleaned regularly
at least every two months.
CAUTION!
The appliance must not be
connected to the mains during
cleaning. Danger of electrical
shock! Before cleaning switch
the appliance off and remove the
plug from the mains socket.
Exterior cleaning
To maintain good appearance of your
appliance, you should clean it regularly.
- Wipe the digital panel and display
panel with a clean, soft cloth.
- Spray water onto the cleaning cloth
instead of spraying directly on the surface
of the appliance. This helps ensure an
even distribution of moisture to the
surface.
- Clean the doors, handles and cabinet
surfaces with a mild detergent and then
wipe dry with a soft cloth.
CAUTION!
- Don't use sharp objects as they
are likely to scratch the surface.
- D o n ' t u s e T h i n n e r, C a r
detergent, Clorox, ethereal oil,
abrasive cleansers or organic
solvent such as Benzene for
cleaning. They may damage the
surface of the appliance and may
cause fire.
Interior cleaning
• You should clean the appliance interior
regularly. It will be easier to clean when
food stocks are low. Wipe the inside of
the fridge freezer with a weak solution
of bicarbonate of soda, and then rinse
with warm water using a wrung-out
sponge or cloth. Wipe completely
dry before replacing the shelves and
baskets.
T h o ro u g h l y d r y a l l s u r f a c e s a n d
removable parts.
• A
lthough this appliance automatically
defrosts, a layer of frost may occur on
the freezer compartment's interior
walls if the freezer door is opened
frequently or kept open too long. If the
frost is too thick, choose a time when
the supply of food stocks are low and
proceed as follows:
1. R e m o v e e x i s t i n g f o o d a n d
accessories baskets, unplug the
appliance from the mains power and
leave the doors open. Ventilate the
room thoroughly to accelerate the
thawing process.
2. When defrosting is completed, clean
your freezer as described above.
CAUTION!
Don't use sharp objects to
remove frost from the freezer
compartment. Only after the
interior is completely dry should
the appliance be switched back
on and plugged back into the
mains socket.
Door seals cleaning
Take care to keep door seals clean.
Sticky food and drinks can cause seals
to stick to the cabinet and tear when
you open the door. Wash seal with a
mild detergent and warm water. Rinse
and dry it thoroughly after cleaning.
CAUTION!
Only after the door seals are
completely dry should the
appliance be powered on.
WARNING!
The LED light must not be
replaced by the user! If the LED
light is damaged, contact the
customer helpline for assistance.
ENGLISH
37
10. TROUBLESHOOTING
If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is
not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service,
please see below. You can carry out some easy checks according to this section before
calling for service.
WARNING!
Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have
made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized
service engineer or the shop where you purchased the product.
Problem
Possible cause & Solution
Check whether the power cord is plugged into the power
outlet properly.
Appliance is not working
correctly
Odours from the
compartments
Noise from the
appliance
Check the fuse or circuit of your power supply, replace if
necessary.
It is normal that the freezer is not operating during the
automatic defrost cycle, or for a short period of time after
the appliance is switched on to protect the compressor.
The interior of the refrigerator may need to be cleaned.
Some food, containers or wrapping cause odours.
The sounds below are quite normal:
• Compressor running noises.
• A ir movement noise from the small fan motor in the
freezer compartment or other com-partments.
• Gurgling sound similar to water boiling.
• Popping noise during automatic defrosting.
• Clicking noise before the compressor starts.
Other unusual noises are due to the reasons below and may
need you to check and take action:
The cabinet is not level.
The back of appliance touches the wall.
Bottles or containers fallen or rolling.
The motor runs
continuously
It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will
need to run more when in following circumstances :
• Temperature setting is set colder than necessary
• Large quantity of warm food has recently been stored
within the appliance.
• The temperature outside the appliance is too high.
• Doors are kept open for a long period.
• After your installing the appliance or it has been switched
off for a long time.
A layer of frost occurs in
the compartment
Check that the air outlets are not blocked by food and
ensure food is placed within the appliance to allow sufficient
ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the
frost, please refer to “cleaning and care” section.
38
www.electrolux.com
Temperature inside is
too warm
You may have left the doors open too long or too frequently
or the doors are kept open by some obstacle; or the
appliance is located with insufficient clearance at the sides,
back and top.
Temperature inside is
too cold
Increase the temperature by following the "Display controls"
chapter.
Doors can’t be closed
easily
Check whether the top of the refrigerator is tilted back by
10‑15 mm to allow the doors to self close or if something
inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor
The water pan (located at the rear bottom of the cabinet)
may not be properly leveled, or the draining spout (located
underneath the top of the compressor depot) may not be
properly positioned to direct water into this pan, or the water
spout is blocked. You may need to pull the refrigerator away
from the wall to check the pan and spout.
The light is not working
The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights
in cleaning and care chapter.
The control system has disabled the lights due to the door
being kept open too long, close and reopens the door to
reactivate the lights.
Doors does not open
smoothly
Check the door seal, and if it is necessary clean the rubber
gasket seal around the edges of the door using dish soap
and warm water. Dirt and grime can collect here and cause
door stick to the fridge.
11. DISPOSAL OF THE APPLIANCE
The refrigerator is built from reusable materials. It must be disposed of incompliance
with current local waste disposal regulations. The appliance contains a small quantity
of refrigerant (R600a) in the refrigerant circuit. For your safety please refer to the
section of "the refrigerant and risk of fire" in this Instruction Manual before scrapping
the appliance. Please cut off the power cord to make the refrigerator unusable and
remove the door seal and lock. Please be cautious of the cooling system and do not
damage it by puncturing the refrigerant container and/or bending the tubing, and/or
scratching of the surface coating.
Correct Disposal of this product
This symbol on the product or in its packing indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of
this product, please contact your local council your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.
ENGLISH
12. TECHNICAL DATA
Dimension
Height
1766 mm
Width
912 mm
Depth
765 mm
Rising Time
12 h
Voltage
220-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side
of the appliance and in the energy label.
13. NOISES
There are some sounds during normal
r u n n i n g ( c o m p r e s s o r, r e f r i g e r a n t
circulation).
39
40
www.electrolux.com
ENGLISH
41
42
www.electrolux.com
TABLE DES MATIÈRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..................................................................43
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.........................................................................44
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.........................45
DESCRIPTION DE L'APPAREIL....................................................................46
INSTALLATION DE VOTRE NOUVEL APPAREIL.........................................47
COMMANDES DE L'ÉCRAN.......................................................................49
UTILISATION DE L'APPAREIL......................................................................51
CONSEILS UTILES.......................................................................................55
ENTRETIEN ET NETTOYAGE......................................................................56
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.......................................57
MISE AU REBUT DE L'APPAREIL.................................................................58
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES...........................................................59
BRUITS.........................................................................................................59
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre
des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des informations
suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
FRANÇAIS
1.
43
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• C
et appareil peut être utilisé par des enfants à partir de
8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou un manque
d’expérience et de connaissances à condition d’être
surveillées, d’avoir reçu des instructions concernant
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et de comprendre
les dangers encourus.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et
8 ans et des personnes ayant un handicap très important
et complexe à condition d’avoir reçu de bonnes instructions.
• Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l’écart,
à moins d’être surveillés en permanence.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l’appareil sans surveillance.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
1.2 Sécurité générale
• C
et appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des situations telles que :
-D ans les bâtiments de ferme, dans des cuisines
réservées aux employés dans des magasins, bureaux et
autres lieux de travail ;
-P our une utilisation privée, par les clients, dans des
hôtels et autres lieux de séjour
• AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la
structure intégrée, ne soient pas obstrués.
• AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif mécanique
ou autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage
que ceux recommandés par le fabricant.
• AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit frigorifique.
44
www.electrolux.com
• A
VERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques
à l'intérieur des compartiments de conservation des
aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé
par le fabricant.
• N e pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas
de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
• Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil,
comme des aérosols contenant un produit inflammable.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un
technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
• Si l'appareil est équipé d'un distributeur de glaçons ou
d'eau, remplissez-le uniquement avec de l'eau potable.
• Si l'appareil nécessite un raccordement à l'arrivée d'eau,
raccordez-le uniquement à une arrivée d'eau potable.
• La pression de l'arrivée d'eau (minimale et maximale) doit
être comprise entre 1 bar (0,1 MPa) et 10 bars (1 MPa).
2.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT !
L’ a p p a r e i l d o i t ê t r e i n s t a l l é
uniquement par un professionnel
qualifié.
• Retirez l’intégralité de l’emballage.
• N ’installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N’utilisez pas l’appareil avant de l’avoir
installé dans la structure intégrée.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d’installation fournies avec l’appareil.
• S oyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l’appareil car il est lourd. Utilisez
toujours des gants de sécurité et des
chaussures fermées.
• Assurez-vous que l’air circule autour de
l’appareil.
• Lors de la première installation ou après
avoir inversé la porte, attendez au moins 4
heures avant de brancher l’appareil sur le
secteur. Cela permet à l’huile de refouler
dans le compresseur.
• Avant toute opération sur l’appareil (par
ex. inversion de la porte), débranchez la
fiche de la prise de courant.
• N
’installez pas l’appareil à proximité d’un
radiateur, d’une cuisinière, d’un four ou
d’une table de cuisson.
• N’exposez pas l’appareil à la pluie.
• N’installez pas l’appareil dans un endroit
exposé à la lumière directe du soleil.
• N’installez pas l’appareil dans une pièce
trop humide ou trop froide.
• Lorsque vous déplacez l’appareil, veillez à
le soulever par l’avant pour éviter de rayer
le sol.
• L’ a p p a r e i l c o n t i e n t u n s a c h e t d e
dessiccateur. Ce n’est pas un jouet. Ce
n’est pas un aliment. Veuillez le jeter
immédiatement.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT !
Risque d’incendie ou d’électrocution.
AVERTISSEMENT !
Lorsque vous installez l’appareil,
assurez-vous que le câble
d’alimentation n’est pas coincé ou
endommagé.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT !
L’appareil ne doit pas être raccordé
à l’aide d’un prolongateur, d’une
prise multiple ou d’un raccordement
multiple (risque d’incendie).
• L’appareil doit être mis à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux
données électriques de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise correctement
installée, protégée contre les chocs.
• V e i l l e z à n e p a s e n d o m m a g e r l e s
composants électriques tels que la fiche
secteur, le câble d’alimentation ou le
compresseur.
• Contactez le service après-vente agréé
ou un électricien pour changer les
composants électriques.
• L e câble d’alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
Ne connectez la fiche d’alimentation à la
prise secteur qu’à la fin de l’installation.
Assurez-vous que la prise secteur est
accessible une fois l’appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation
électrique pour débrancher l’appareil.
Tirez toujours sur la prise.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT !
Risque de blessures, de brûlures,
d’électrocution ou d’incendie.
L ’ a p p a r e i l c o n t i e n t u n g a z
inflammable, l’isobutane (R600a),
un gaz naturel possédant un
niveau élevé de compatibilité
environnementale. Veillez à ne pas
endommager le circuit frigorifique
contenant l’isobutane.
• Ne modifiez pas les spécifications de cet
appareil.
• N e placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l’appareil si cela
n’est pas autorisé par le fabricant.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l’absence de flammes et
de sources d’ignition dans la pièce. Aérez
la pièce.
• É vitez tout contact d’éléments chauds
avec les parties en plastique de l’appareil.
• Ne placez jamais de boissons gazeuses
dans le congélateur. Cela engendrerait
une pression sur le récipient de la boisson.
• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l’appareil.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d’éléments imbibés de produits
inflammables à l’intérieur ou à proximité
de l’appareil, ni sur celui-ci.
• N e touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
• N e retirez pas et ne touchez pas les
45
éléments du compartiment congélateur
avec les mains mouillées ou humides.
• Ne recongelez jamais un aliment qui a été
décongelé.
• Respectez les instructions de stockage
figurant sur l’emballage des aliments
surgelés.
2.4 Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT !
Risque d’électrocution !
• L e type d’ampoule utilisé pour cet
appareil est uniquement destiné aux
appareils domestiques. Ne l’utilisez pas
pour éclairer votre logement.
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT !
Risque de blessure corporelle ou de
dommages matériels.
• A vant toute opération d’entretien,
éteignez l’appareil et débranchez la fiche
de la prise secteur.
• Cet appareil contient des hydrocarbures
d a n s s o n c i rc u i t d e ré f r i g é r a t i o n .
L’entretien et la recharge du circuit de
réfrigération doivent être effectués par
un professionnel qualifié.
• E xaminez régulièrement la valve de
drainage de l’appareil et, si nécessaire,
nettoyez-la. Si la valve est bouchée, l’eau du
dégivrage s’écoulera en bas de l’appareil.
2.6 Service après-vente
• P
our réparer l’appareil, contac tez un
service après-vente agréé.
• U t i l i s e z e xc l u s i v e m e n t d e s p i è c e s
d’origine.
2.7 Mise au rebut
AVERTISSEMENT !
Risque de blessure ou d’asphyxie.
• Débranchez l’appareil de l’alimentation
secteur.
• C oupez le câble d’alimentation et
mettez-le au rebut.
• R etirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s’enfermer
dans l’appareil.
• L e circuit frigorifique et les matériaux
d’isolation de cet appareil préservent la
couche d’ozone.
• L a mousse isolante contient un gaz
inflammable. Pour obtenir plus de détails
sur le recyclage de ce produit, veuillez
prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez
effectué l’achat.
• N’endommagez pas la partie du circuit
de réfrigération située à proximité du
condenseur thermique.
46
www.electrolux.com
3.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Rec yclez les matériaux por tant le
symbole
. Déposez les emballages dans
les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à votre
sécurité, recyclez vos produits électriques
et électroniques. Ne jetez pas les appareils
4.
portant le symbole
avec les déchets
ménagers. Apportez ce produit à votre
centre de recyclage local ou contactez votre
administration municipale.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Vue 1 de l'appareil
1 Armoire
2
Couvercle supérieur
3
Guide de séparation vertical
4
Clayette en verre
5
Bac de stockage de l'eau
6
Balconnet porte-canettes flexible
7
Bac à fruits et légumes
8
Séparateur vertical
9
Bac à température variable
10
Bac à glaçons flexible (intérieur)
11
Plateau
12
Roulettes
13
Pieds réglables
14
Bac de congélation inférieur
15
Bac de congélation supérieur
16 Éclairage LED du
congélateur (intérieur)
17
Joint de porte du réfrigérateur
18
Balconnet inférieur
19
Couvercle du bac à légumes
20
Balconnet supérieur
21
Bac à œufs (intérieur)
22
Couvercle du balconnet
23 Éclairage LED du
réfrigérateur (intérieur)
24
Carte d'affichage
25
Distributeur d'eau froide
26
Poignées
27
Porte du congélateur
28
Porte du réfrigérateur
Vue 2 de l'appareil
FRANÇAIS
47
Remarque : En raison des constantes améliorations apportées à nos produits, votre
réfrigérateur peut différer légèrement de l'illustration de ce manuel d'utilisation, mais les
fonctions et le mode d'emploi ne changent pas.
Remarque : Pour obtenir la meilleure efficacité énergétique possible pour ce produit,
veuillez placer tous les bacs, clayettes et balconnets dans leur position d'origine indiquée
sur l'illustration ci-dessus.
Cet appareil est vendu en France. Pour
respecter la réglementation en vigueur dans
ce pays, l'appareil doit être doté d'un dispositif
particulier placé dans la partie inférieure du
compartiment réfrigérateur (voir schéma) pour
signaler la zone la plus froide du compartiment.
5.
INSTALLATION DE VOTRE NOUVEL APPAREIL
Ce chapitre vous explique comment
installer votre nouvel appareil avant de
l'utiliser pour la première fois. Nous vous
recommandons de lire les conseils suivants.
ATTENTION !
Pour être installé correctement,
ce réfrigérateur doit être placé
sur une surface dure, de niveau
et dont la hauteur est identique
au reste du sol. Cette surface doit
être suffisamment résistante pour
supporter le poids du réfrigérateur
entièrement chargé, soit environ
120 kg. Lorsque vous déplacez le
réfrigérateur, tirez-le ou poussez-le
en ligne droite.
Mise de niveau de l'appareil
Pour bien mettre l'appareil de niveau et
éviter les vibrations, il est doté de pieds
réglables à l'avant. Veuillez régler le niveau
en suivant les instructions ci-dessous :
1. F aites roulez l'appareil jusqu'à son
emplacement.
2. Tournez les pieds réglables (avec les
doigts ou une clé adaptée) jusqu'à ce
qu'ils touchent le sol.
3. Inclinez le haut de l'appareil vers l'arrière
d'environ 10 à 15 mm en faisant tourner
les pieds de 1 ou 2 tours de plus. Cette
inclinaison permet aux portes de se
refermer seules et de façon hermétique.
4. S i vous souhaitez déplacer l'appareil,
n'oubliez pas de tourner les pieds dans
le sens inverse pour les remonter afin
que l'appareil roule facilement. Remettez
l'appareil de niveau dès que vous l'aurez
remis en place.
10-15 mm
Classe
Tempérée
élargie
Symbole
Plage de
température
ambiante (°C)
SN
+10 à +32
Tempérée
N
+16 à +32
Subtropicale
ST
+16 à +38
Tropicale
T
+16 à +43
Roulette avant
Pied réglable
Roulette arrière
www.electrolux.com
ATTENTION !
Les roulettes ne sont pas multidirectionnelles et doivent uniquement être
utilisées par mouvements vers l'avant
ou l'arrière. Les roulettes pourraient
endommager votre sol si vous tenter
de déplacer l'appareil latéralement.
Réglage de la poignée de porte
Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez les
poignées du réfrigérateur. Si les poignées
sont desserrées, veuillez les resserrer en
utilisant tournant les vis vers la droite à l'aide
d'une clé Allen, jusqu'à ce que les poignées
tiennent bien en place. Chaque poignée
dispose de 2 vis.
Ventilation de l'appareil
Afin d'améliorer l'efficacité du système de
refroidissement et pour économiser de
l'énergie, vous devez maintenir une bonne
ventilation autour de l'appareil pour dissiper
la chaleur. Pour ce faire, vous devez laisser
assez d'espace autour du réfrigérateur et
tout objet qui pourrait bloquer la circulation
de l'air doit être retiré.
100 mm
1 776 mm
Vis à six pans
creux
75 mm
100 mm
Bague E
908 mm
765 mm
• L e s p o r t e s d ro i t e e t g a u c h e s o n t
pourvues d'axes ajustables situés au
niveau des charnières inférieures.
• A vant d'ajuster les portes, assurezvous que le réfrigérateur est de niveau.
Veuillez consulter le chapitre précédent
sur la « Mise de niveau de l'appareil ». Si
vous constatez que les portes ne sont pas
au même niveau, insérez la clé Allen dans
l'axe de la charnière et tournez-le vers
la droite pour relever la porte, ou vers
la gauche pour l'abaisser, puis insérez la
bague E dans le creux.
100 mm
Suggestion : pour garantir un bon
fonctionnement de l'appareil, respectez
les distances indiquées sur le schéma
ci-dessus.
600 mm
Clé Allen (fournie)
Ajustement de portes
1 140 mm
48
1 720 mm
Clé Allen (fournie)
Pièce réglable
FRANÇAIS
6.
49
COMMANDES DE L'ÉCRAN
Toutes les fonctions et commandes de
l'appareil sont accessibles depuis le
bandeau de commande idéalement situé
sur la porte du réfrigérateur. Le clavier
composé de touches tactiles et l'affichage
numérique permettent de configurer
facilement les fonctions et réglage de
l'appareil, de façon intuitive.
Important ! Il est inutile d'appuyer
longtemps sur les touches tactiles pour les
faire fonctionner. L'action se produit lorsque
vous retirez votre doigt de la touche et non
pendant que vous appuyez dessus. Il est
également inutile d'appuyer trop fort sur les
touches. Pour activer la fonction Sécurité
Réglage de la température
Lorsque vous mettez le réfrigérateur
e n m a rc h e p o u r l a p re m i è re f o i s , l a
température du réfrigérateur est réglée sur
5 °C, et celle du congélateur sur -18 °C.
Si vous souhaitez changer la température,
veuillez suivre les instructions ci-dessous.
ATTENTION !
Lorsque vous réglez une température,
vous réglez une température moyenne
pour l'ensemble du réfrigérateur. La
température à l'intérieur de chaque
compartiment peut différer de la
température inscrite sur l'affichage,
en fonction de la quantité d'aliments
stockés et de leur positionnement
dans l'appareil. La température
ambiante peut également avoir un
impact sur la température réelle à
l'intérieur de l'appareil.
6.1 Réfrigérateur
Appuyez à plusieurs reprises sur la touche
« Réfrigérateur » pour sélectionner la
température souhaitée à l'intérieur du
réfrigérateur, entre 8 °C et 2 °C. À chaque
pression, la température diminue de 1 °C et
l'indicateur de température du réfrigérateur
affiche la valeur correspondante dans l'ordre
suivant.
enfants, touchez la touche « Alarme »
pendant au moins 3 secondes. Veuillez
reporter aux chapitres correspondants dans
ce manuel pour plus d'informations.
Le bandeau de commande se compose de
deux zones indiquant la température, de
cinq symboles représentant les différents
modes, et de six touches. Lorsque vous
allumez l'appareil pour la première fois, le
fond d'écran des symboles de l'affichage
s'active. Si vous n'appuyez sur aucune
touche et que les portes restent fermées,
le fond d'écran s'éteint au bout de
60 secondes.
8 °C
7 °C 6 °C 5 °C
2 °C 3 °C 4 °C
6.2 Refroidissement rapide
Si vous avez besoin de ranger
une grande quantité d'aliments
dans votre réfrigérateur, par
exemple après avoir fait vos
courses, nous vous suggérons
d'activer la fonction Refroidissement
rapide : elle permet de refroidir rapidement
les aliments tout en évitant le réchauffement
des denrées déjà stockées dans le
compartiment.
• Appuyez sur la touche « Refroidissement
rapide » pour activer cette fonction. Le
symbole Très Froid s'allume et le voyant
de la température du réfrigérateur
indique 2 °C. La fonction Très Froid se
désactive automatiquement au bout de
6 heures.
• Appuyez sur la touche « Refroidissement
rapide » ou « Réfrigérateur » pour
annuler le mode Très Froid et revenir aux
réglages de température précédents.
50
www.electrolux.com
6.3 Congélation
Appuyez sur la touche « Congélateur » pour
régler la température du congélateur entre
-14 °C et -24 °C en fonction de vos besoins.
L'indicateur de température du congélateur
affiche la valeur correspondante, dans
l'ordre suivant.
14 °C -15 °C -16 °C -17 °C -18 °C -19 °C
24 °C -23 °C -22 °C -21 °C -20 °C
6.4 Congélation rapide
•
•
•
•
•
L a Congélation rapide peut
faire baisser rapidement la
température du congélateur et
congeler vos aliments bien plus
vite que d'habitude.
A ppuyez sur la touche « Congélation
rapide » pour activer la fonction de
congélation rapide. Le symbole Congélation
rapide s'allume et la température du
congélateur est réglée sur -24 °C.
Lors de la première utilisation, ou après
une certaine période d'inactivité, laissez
l'appareil fonctionner normalement
p e n d a n t a u m o i n s 6 h e u re s a v a n t
d'utiliser le mode Congélation rapide.
Ceci est particulièrement important
si le congélateur contient une grande
quantité d'aliments.
Le mode Congélation rapide se désactive
automatiquement au bout de 26 heures, la
température du congélateur revient alors
à une température supérieure à -20 °C.
A ppuyez sur la touche « Congélation
rapide » ou « Congélateur » pour annuler
le mode Congélation rapide et revenir
aux réglages de température précédents.
Remarque : Lorsque vous sélectionnez
la fonction Congélation rapide, assurezvous que le congélateur ne contient pas
de boissons en bouteille ou en canette
(en particulier des boissons gazeuses). Les
bouteilles et les canettes peuvent exploser.
6.5 Holiday
Cette fonction est conçue pour
réduire la consommation
d'énergie et les factures
d'électricité lorsque le
Réfrigérateur n'est pas utilisé
pendant une longue période. Vous pouvez
activer cette fonction en maintenant la
touche « Holiday » enfoncée pendant un
court instant, jusqu'à ce que le voyant
Vacances s'allume.
IMPORTANT !
N'introduisez aucun aliment dans le
réfrigérateur pendant ce temps.
• L
orsque la fonction Vacances est activée,
la température du réfrigérateur monte
automatiquement à 15 °C pour minimiser
la consommation d'énergie. Le réglage
de température du réfrigérateur affiche
« - » et le compartiment congélateur
reste allumé.
• Appuyez sur la touche « Vacances » pour
annuler le mode Vacances et revenir aux
réglages de température précédents.
6.6 Alarme
En cas de problème, le voyant
« Alarme » s'allume et un signal
sonore retentit.
A p p u y e z s u r l a t o u c h e
« Alarme » pour désactiver
l ' a l a r m e . L e s i g n a l s o n o re
s'arrête et le voyant « Alarme »
s'éteint.
ATTENTION !
Lorsque le réfrigérateur est rallumé
après une période d'inactivité, il
se peut que l'alarme se déclenche.
Dans ce cas, appuyez sur la touche
« Alarme » pour l'annuler.
Alarme porte ouverte
Le voyant d'alarme allumé et un signal
sonore indiquent des conditions anormales,
comme une porte laissée ouverte
par accident, ou une interruption de
l'alimentation électrique.
• Si vous laissez la porte du réfrigérateur ou
du congélateur ouverte pendant plus de
2 minutes, l'alarme porte ouverte s'active
et un signal sonore retentit. L'alarme
sonore émet 3 bips par minute pendant
10 minutes. Fermer la porte annule
l'alarme porte ouverte et le signal sonore.
• Pour économiser de l'énergie, évitez de
laisser les portes ouvertes trop longtemps
lorsque vous utilisez le réfrigérateur.
L'alarme porte ouverte peut également
être désactivée en fermant les portes.
Alarme de température
Cette fonction importe vous alerte sur le
risque potentiel pour les aliments stockés.
En cas d'interruption de l'alimentation
électrique, par exemple en raison d'une
panne de courant dans votre quartier alors
que vous n'êtes pas chez vous, l'alarme de
température enregistre la température du
congélateur au moment du rétablissement
de l'électricité. Il s'agit alors de la
température maximale que les aliments
congelés peuvent avoir atteinte.
FRANÇAIS
Une condition d'alarme de température est
indiquée par le voyant Alarme allumé et un
signal sonore lorsque la température est
supérieure à -9 °C, puis
a) Le voyant d'Alarme s'allume ;
b) L ' i n d i c a t e u r d e t e m p é r a t u r e d u
réfrigérateur affiche un « H » ;
c) Le signal sonore émet 10 bips lorsque
l'alarme est déclenchée et s'arrête
automatiquement.
7.
51
Sécurité enfants
Maintenez la touche « Alarme »
enfoncée pendant 3 secondes
pour activer la sécurité enfants.
L'affichage est alors désactivé
pour empêcher toute
modification accidentelle des réglages.
Pendant ce temps, le voyant « Sécurité
enfants » est allumé.
• P
our désactiver la sécurité enfants,
maintenez la touche « Alarme » enfoncée
pendant 3 secondes. Le symbole
« Sécurité enfants » s'éteint.
UTILISATION DE L'APPAREIL
Distributeur d'eau froide
Le distributeur d'eau froide, situé dans
la porte de gauche du réfrigérateur, est
utilisé pour stocker de l'eau potable. Cette
fonction vous permet d'obtenir de l'eau
fraîche facilement, sans avoir à ouvrir la
porte.
• Nettoyage
Veuillez nettoyer le distributeur d'eau
avant de l'utiliser pour la première fois.
Étape 1 : tirez le distributeur d'eau pour
le faire sortir.
Étape 2 : lavez-le à l'eau claire.
Étape 3 : séchez-le.
• Montage
Veuillez vous reporter aux instructions
suivantes pour remonter le distributeur.
1. Maintenez fermement le réservoir d'eau
des deux côtés, soulevez-le et sortez-le
de la porte.
2. D évissez la tête en tournant vers la
gauche.
3. R emettez-le tout dans la porte et
poussez le réservoir jusqu'à entendre un
déclic.
Petit couvercle
Tête
Gros couvercle
ATTENTION !
Lorsque vous insérez le réservoir
d'eau, assurez-vous d'abord que la
tête est correctement insérée dans
l'orifice.
Remplissage d'eau
Avant de remplir le réservoir d'eau potable,
assurez-vous que le récipient est bien placé,
stable et dans la bonne position.
Pour éviter que l'eau ne déborde,
remplissez le réservoir d'eau sous le repère
du niveau maximal, lequel indique environ
4 litres. Vous pouvez remplir le réservoir
d'eau de 2 façons :
1. E n retirant le petit couvercle et en
versant l'eau par le gros couvercle.
2. En retirant le gros couvercle du réservoir
et en versant directement l'eau.
www.electrolux.com
ATTENTION !
Versez uniquement de l'eau à dans
le réservoir. Ne versez jamais d'autre
liquide.
D
Dispositif de
verrouillage
Levier
Position
conseillée
• Verrouillage
Avant de faire couler l'eau, assurezvous que le distributeur est en position
« déverrouillé ».
Le dispositif de verrouillage se trouve
sous le bandeau de commande, comme
illustré :
D
Dispositif de
verrouillage
ATTENTION
Le verrou est utilisé pour verrouiller
le dispositif. Ne poussez pas trop
fort sur le levier du distributeur
lorsqu'il est en position « verrouillé »
car vous pourriez endommager et
casser le distributeur.
• Utilisation du distributeur d'eau
Placez un récipient de taille adaptée sous
le distributeur d'eau pour le remplir.
ATTENTION !
Ne poussez pas le levier du
distributeur sans avoir placé un
récipient en dessous car l'eau
pourrait fuir du distributeur.
Laissez le dispositif d'approvisionnement en eau installé lorsque vous
n'utilisez pas le distributeur d'eau
pour éviter toute fuite d'air froid.
Environ 50 mm
52
Remarque : En utilisant fréquemment le
distributeur d'eau, des gouttes peuvent
couler sur la plaque et déborder. Pensez à
sécher la plaque avec un torchon.
Balconnet de porte
Le compartiment réfrigérateur est doté
de balconnets de porte pour stocker des
canettes, des bouteilles et des aliments
emballés. Ne placez pas une grande
quantité d'aliments ou d'objets lourds dans
ces balconnets.
• Le balconnet du milieu est conçu pour
être installé à différentes hauteurs, en
fonction de vos besoins. Veillez à vider le
balconnet avant de le soulever et de le
retirer. Replacez ensuite le balconnet à la
hauteur souhaitée.
Remarque : Le bac à œufs fourni doit être
placé dans le balconnet supérieur.
Balconnet porte-canettes
• Ce balconnet peut contenir 4 canettes
de taille standard, mais il ne peut pas
contenir des canettes dont le diamètre
est inférieur à 50 mm. Le balconnet peut
être tourné à 25 degrés si nécessaire
pour faciliter le rangement et la prise de
boissons.
FRANÇAIS
Clayettes en verre
Le compartiment réfrigérateur dispose de
2 clayettes en verre. Alors que la clayette
supérieure est conçue pour rester fixe,
la clayette inférieure peut être ajustée.
La clayette inférieure peut être placée à
3 différentes hauteurs. Réglez la hauteur de la
clayette en fonction de vos besoins :
• L orsque vous retirez les clayettes, tirez-les
doucement vers vous jusqu'à ce qu'elles
sortent des guides.
• L orsque vous replacez la clayette,
assurez-vous que rien ne peut la bloquer
à l'arrière et poussez-la doucement dans
la bonne position.
Clayette
en verre
Positionnement
réglable
Contrôle du bac à légumes et de l'humidité
Bas
Curseur
Haut
Bac à fruits et légumes
53
Le bac à légumes, monté sur des glissières
télescopiques extensibles, est conçu pour
ranger des fruits et légumes.
Vous pouvez contrôler l'humidité à l'intérieur
du bac à l'aide du curseur.
• Le contrôle de l'humidité ajuste le flux
d'air dans le bac à légumes ; plus le
flux d'air est important, plus le taux
d'humidité est faible. Faites glisser le
curseur de contrôle de l'humidité vers la
droite pour augmenter l'humidité.
• Nous vous recommandons de régler un
taux d'humidité élevé pour les légumes,
et un taux d'humidité faible pour
conserver les fruits.
• S uivez ces instructions simples pour
retirer le bac à légumes ou le tiroir de
congélation pour les nettoyer. Videz le
bac à légumes ; tirez-le vers vous pour
l'ouvrir entièrement. Soulevez le bac
à légumes pour le sortir des glissières
latérales. Repoussez entièrement les
glissières pour éviter de les endommager
en refermant la porte.
BAC FRESH Contrôle précis de la
température (en option)
Les aliments peuvent rester frais plus
longtemps lorsqu'ils sont conservés à leur
température optimale, mais différents types
d'aliments nécessitent des températures de
conservation différentes. L'affichage du bac
de refroidissement se trouve à droite du
bac. La température de ce compartiment
peut être réglée sur 0 °C, 3 °C ou 5 °C,
selon que vous y conserviez de la viande,
des fruits et légumes ou des produits
d'épicerie, en utilisant les touches « BAC
FRESH ». Veuillez vous reporter au tableau
ci-dessous pour connaître les réglages
recommandés en fonction de vos besoins.
54
www.electrolux.com
Épicerie
[5 °C]
Lég. [3 °C]
0 °C [0 °C]
Fromage
Concombre
Steaks
Jambon
Laitue
Poisson
Salami
Oranges
Charcuterie
Olives
Maïs
Volaille
Utilisation du compartiment
réfrigérateur
Le compartiment réfrigérateur est adapté
au rangement des fruits et légumes. Il est
recommander de conserver les différents
aliments dans des emballages séparés pour
leur éviter un dessèchement ou empêcher
leur odeur d'imprégner d'autres aliments.
ATTENTION !
Ne fermez jamais les portes si les
clayettes, le bac à légumes et/ou
les glissières télescopiques sont
sortis. Cela pourrait endommager
l'appareil.
Si vous retirez le séparateur
pour nettoyer le bac, vous devez
l e ré i n s t a l l e r p a r l a s u i t e a f i n
d'empêcher les enfants de s'y
trouver piégés.
Bac à glaçons flexible
• L
e bac à glaçons flexible se trouve dans
le tiroir de congélation supérieur. Il sert à
faire et à conserver des glaçons.
1. R emplissez-le d'eau potable en ne
dépassant pas le repère du niveau
maximal.
2. Placez le bac à glaçons rempli dans le
tiroir.
3. Attendez environ 3 heures, tournez les
manettes vers la droite et les glaçons
tomberont dans le bac à glaçons situé
dessous.
Utilisation du tiroir de
congélation
Le tiroir de congélation est conçu pour
ranger des aliments devant être congelés,
comme la viande, la crème glacée, etc.
Pour retirer le tiroir de congélation, tirez
dessus entièrement, inclinez le plateau
et soulevez-le, puis ouvrez les portes du
réfrigérateur au maximum. Vous pouvez
alors sortir le tiroir de congélation, comme
illustré ci-dessous.
1 Porte fermée
2 Porte ouverte
Bac de congélation
inférieur
Plateau
ATTENTION
Ne laissez pas les bébés ou les
enfants entrer dans le réfrigérateur
car ils pourraient se blesser ou
endommager l'appareil. Ne
vous asseyez pas sur la porte du
congélateur. La porte pourrait se
casser. Ne laissez pas les enfants
entrer dans le bac de congélation.
4. L es glaçons peuvent être stockés
dans le bac à glaçons. Si vous en avez
besoin, vous pouvez retirer le bac et
sortir les glaçons.
Remarque : Si vous utilisez le bac à
glaçons pour la première fois ou si vous
ne l'avez pas utilisé depuis longtemps,
nettoyez-le avant de l'utiliser.
FRANÇAIS
8.
55
CONSEILS UTILES
Conseils pour économiser l'énergie
Nous vous recommandons de suivre les
conseils ci-dessous pour économiser de
l'énergie.
• E s s a y e z d ' é v i t e r d e l a i s s e r l a
porte ouverte trop longtemps afin
d'économiser de l'énergie.
• Assurez-vous que l'appareil est éloigné
de toute source de chaleur (rayons directs
du soleil, four électrique ou cuisinière,
etc.).
• N e réglez pas une température plus
froide que nécessaire.
• N 'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans l'appareil.
• P lacez l'appareil dans une pièce bien
ventilée, sans humidité. Reportez-vous
au chapitre « Installation de votre nouvel
appareil ».
• L a v u e 1 s i t u é e s o u s l e c h a p i t r e
« Description de l'appareil » montre
le bon positionnement des tiroirs, du
bac à légumes et des clayettes. Évitez
de modifier ce positionnement car il
s'agit de la configuration permettant
d'économiser le plus d'énergie.
Conseils pour la réfrigération des
aliments frais
• N 'introduisez pas d'aliments chauds
directement dans le réfrigérateur ou le
congélateur car la température interne
augmenterait, le compresseur devrait
travailler plus pour maintenir la fraîcheur
et il consommerait donc plus d'énergie.
• C ouvrez ou emballez les aliments, en
particulier les aliments ayant une odeur
forte.
• P lacez correctement les aliments pour
que l'air puisse circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
• Viandes (tous types) Emballées dans du
polyéthylène : emballez-les et placez-les
sur la clayette en verre au-dessus du bac
à légumes. Suivez toujours les durées de
conservation de les dates de péremption
indiquées par le fabricant.
• Aliments cuits, plats froids, etc. :
Ils doivent être couverts et peuvent être
placés sur n'importe quelle clayette.
• Fruits et légumes :
Ils doivent être conservés dans le bac
spécial fourni.
• B
eurre et fromage :
Ils doivent être emballés dans du film
plastique ou en aluminium hermétique.
• Bouteilles de lait :
E lles doivent comporter un bouchon
et doivent être conservées dans le
balconnet de la porte.
Conseils pour la congélation
• À la mise en service ou après un arrêt
prolongé, placez le thermostat sur la
position maximale pendant au moins
2 heures avant d'introduire les produits
dans le compartiment.
• Préparez la nourriture en petits paquets
pour une congélation rapide et uniforme,
adaptés à la décongélation en fonction
de la consommation.
• Emballez les aliments dans de l'aluminium
ou du film alimentaire en polyéthylène
hermétiques.
• N e laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà
congelés pour éviter une remontée en
température de ces derniers.
• Les produits congelés peuvent causer des
gelures s'ils sont consommés directement
à la sortie du compartiment congélateur.
• Il est recommandé d'étiqueter et de
dater chaque paquet d'aliments congelés
pour conserver une trace de leur temps
de conservation.
Conseils pour le stockage des aliments
surgelés
• Assurez-vous que les aliments congelés
ont été correctement conservés par le
revendeur
• U ne fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne doivent
pas être recongelés. Ne dépassez pas la
durée de conservation indiquée par le
fabricant.
Mise à l'arrêt de votre appareil
Si vous devez éteindre votre appareil
pour une durée prolongée, veuillez
suivre les étapes suivantes pour éviter
l'apparition de moisissures.
1. Retirez tous les aliments.
2. Débranchez la fiche de l'appareil de la
prise secteur.
3. Nettoyez et séchez bien l'intérieur.
4. D é p o s e z u n e c a l e s o u s c h a q u e
porte pour les laisser entrouvertes et
permettre une bonne circulation de
l'air à l'intérieur.
56
9.
www.electrolux.com
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Pour des raisons d'hygiène, l'appareil
(y compris l'extérieur et tous les
accessoires internes) doivent être nettoyés
régulièrement, au moins tous les 2 mois.
ATTENTION !
Débranchez l'appareil électriquement avant de procéder à son
nettoyage. Risque d'électrocution !
Avant de le nettoyer, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de
la prise secteur.
Nettoyage extérieur
Pour que votre appareil conserve une belle
apparence, nettoyez-le régulièrement.
- Essuyez le panneau numérique et le
bandeau de commande avec un chiffon
propre et doux.
- Pulvérisez de l'eau sur le chiffon plutôt
que de la pulvériser directement sur la
surface de l'appareil. Cela vous permettra
d'humidifier la surface uniformément.
- Nettoyez les portes, les poignées et les
surfaces de l'appareil avec un détergent
doux, puis essuyez-les avec un chiffon doux.
ATTENTION !
- N'utilisez pas d'objets aiguisés car
ils pourraient rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de
produit de nettoyage pour voiture,
de Clorox, d'huile essentielle, de
nettoyants abrasifs ou de solvants
organiques comme le benzène
pour le nettoyage. Ils pourraient
endommager la surface de
l'appareil et provoquer un incendie.
Nettoyage intérieur
• L 'intérieur de votre appareil doit être
nettoyé régulièrement Il est plus facile de
le nettoyer lorsqu'il n'est pas trop rempli.
Essuyez l'intérieur du réfrigérateur/
congélateur avec une solution de
bicarbonate de soude, puis rincez-le à
l'eau chaude avec une éponge ou d'un
chiffon doux. Séchez-le entièrement
avant d'y replacer les clayettes et bacs.
Séchez soigneusement toutes les
surfaces et parties amovibles.
• B
ien que cet appareil se dégivre
automatiquement, un couche de givre
peut se déposer sur les parois internes du
compartiment congélateur si la porte est
ouverte trop souvent ou trop longtemps.
Si la couche de givre est trop épaisse,
choisissez un moment où le congélateur
n'est pas trop rempli et procédez comme
suit :
1. Retirez les aliments et les accessoires,
débranchez l'appareil de l'alimentation
et laissez les portes ouvertes. Aérez
généreusement la pièce pour accélérer
la fonte du givre.
2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez
votre congélateur comme décrit plus
haut.
ATTENTION !
N'utilisez pas d'objets tranchants
pour retirer le givre du compartiment
congélateur. Ne rebranchez et
rallumez l'appareil que lorsque
l'intérieur est entièrement sec.
Nettoyage des joints
Veillez à maintenir la propreté des joints
de la porte. Si des aliments et boissons
collants entrent en contact avec les
joints, ces derniers peuvent coller à
l'appareil et se déchirer lorsque vous
ouvrez la porte. Nettoyez le joint à l'eau
chaude avec un détergent doux. Rincez
et séchez soigneusement le joint après le
nettoyage.
ATTENTION !
Ne rallumez l'appareil que lorsque
les joints sont parfaitement secs.
ATTENTION !
Vo u s n e d e v e z p a s re m p l a c e r
l'éclairage LED vous-même ! Si
l'éclairage LED est endommagé,
contactez le service client pour
obtenir de l'aide.
FRANÇAIS
57
10. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
En cas de problème avec votre appareil ou si vous constatez que votre appareil ne
fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer certaines vérifications avant d'appeler
le service client. Avant d'appeler le service client, vous pouvez effectuer certaines des
vérifications simples de ce chapitre.
ATTENTION !
N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après
avoir effectué les vérifications ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un agent
de maintenance agréé ou la boutique où vous avez acheté le produit.
Problème
Cause possible & Solution
Vérifiez que la fiche est correctement branchée dans la prise
secteur.
L'appareil ne
fonctionne pas
correctement
Odeurs dans les
compartiments
Bruits dans l'appareil
Vérifiez le fusible ou le disjoncteur de votre installation
électrique, remplacez-le si nécessaire.
Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas au cours du
cycle de dégivrage automatique, ou pendant un certain temps
après avoir allumé l'appareil pour protéger le compresseur.
L'intérieur du réfrigérateur peut avoir besoin d'être nettoyé.
Certains aliments, récipients ou emballages entraînent
l'apparition d'odeurs.
Les sons ci-dessous sont normaux :
• Bruits de fonctionnement du compresseur.
• Bruits de mouvement d'air provenant du moteur du petit
ventilateur dans le compartiment congélateur ou autre.
• Un gargouillis semblable à de l'eau en train de bouillir.
• Bruit sec qui se produit pendant le dégivrage automatique.
• Un cliquetis avant le démarrage du compresseur.
D'autres bruits inhabituels sont dus aux événements
ci-dessous. Vous pouvez les vérifier et y remédier :
L'appareil n'est pas de niveau.
L'arrière de l'appareil touche le mur.
Des bouteilles ou des récipients tombent ou roulent.
Le moteur fonctionne
en permanence
Il est normal d'entendre fréquemment le son du moteur.
Il fonctionnera plus souvent dans les situations suivantes :
• Le réglage de la température est plus froid que nécessaire
• Une grande quantité d'aliments chauds a été introduite
récemment dans l'appareil.
• La température ambiante est trop élevée.
• Les portes sont restées ouvertes pendant un long moment.
• A près avoir installé l'appareil ou s'il n'a pas été allumé
depuis longtemps.
Une couche de givre
s'est formée dans le
compartiment
Vérifiez que les aérations ne sont pas bloquées par des
aliments, et que les aliments sont bien à l'intérieur de l'appareil
pour permettre une bonne circulation de l'air. Assurez-vous
que la porte est fermée. Pour éliminer le givre, reportez-vous
au chapitre « entretien et nettoyage ».
58
www.electrolux.com
La température
intérieure est trop
élevée
Il se peut que vous ayez laissé les portes ouvertes trop
longtemps, que vous les ayez ouvertes trop souvent, qu'un
objet empêche les portes de se refermer, ou qu'il n'y ait
pas assez d'espace au-dessus, à l'arrière et sur les côtés de
l'appareil.
La température
intérieure est trop
basse
Augmentez la température en suivant les indications du
chapitre « Commandes de l'affichage ».
Les portes ne se
referment pas
facilement
Assurez-vous que le haut du réfrigérateur est incliné vers
l'arrière de 10 à 15 degrés pour permettre aux portes de se
refermer seules, et que rien à l'intérieur n'empêche les portes
de se fermer.
De l'eau s'égoutte sur
le sol
Le bac d'eau (situé à l'arrière, en bas de l'appareil) peut ne
pas être de niveau, ou l'orifice de vidange (sous la partie
supérieure du compresseur) peut être mal positionné et ne
pas diriger l'eau vers le bac, ou le tuyau d'eau est bouché.
Vous devrez peut-être éloigner le réfrigérateur du mur pour
vérifier le bac et le tuyau.
L'éclairage ne
fonctionne pas
L'éclairage est peut-être endommagé. Reportez-vous à la
section de remplacement de l'éclairage LED dans le chapitre
Entretien et nettoyage.
Le système de contrôle a désactivé l'éclairage parce que la
porte est restée ouverte trop longtemps. Fermez et ouvrez la
porte pour réactiver l'éclairage.
Les portes ne s'ouvrent
pas en douceur
Vérifiez le joint de la porte et, si nécessaire, nettoyez le joint
en caoutchouc autour de la porte à l'aide de liquide vaisselle
et d'eau chaude. La saleté et le gras peuvent s'accumuler
dans le joint, impliquant que la porte colle au réfrigérateur.
11. MISE AU REBUT DE L'APPAREIL
Le réfrigérateur est construit avec des matériaux réutilisables. Il doit être mis au rebut en se
conformant aux réglementations locales en vigueur sur la mise au rebut des déchets. L'appareil
contient une petite quantité de liquide réfrigérant (R600a) dans le circuit de réfrigération. Pour
votre sécurité, reportez-vous au chapitre « Liquide réfrigérant et risque d'incendie » de ce
manuel d'instructions avant de jeter l'appareil. Coupez le câble d'alimentation pour rendre le
réfrigérateur inutilisable, retirez le joint de porte et le verrou. Faites attention au système de
réfrigération et veillez à ne pas l'endommager en perçant le récipient du liquide réfrigérant,
et/ou en pliant les tuyaux, et/ou en rayant le revêtement de la surface.
Mise au rebut conforme de cet appareil
Le symbole sur l'appareil ou sur son emballage indique que cet appareil ne
peut pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis à un point de
collecte des déchets et de recyclage du matériel électrique et électronique. En
procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles, nous évitons l'impact
négatif sur l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions optimales. Pour obtenir plus de détails sur
le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué votre achat.
FRANÇAIS
12. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Hauteur
1 766 mm
Largeur
912 mm
Profondeur
765 mm
Autonomie de fonctionnement
12 h
Tension
220-240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur
la plaque signalétique située sur le côté
gauche à l'intérieur de l'appareil et sur
l'étiquette énergétique.
13. BRUITS
L'appareil émet certains bruits pendant
son fonctionnement (compresseur, circuit
frigorifique).
59
60
www.electrolux.com
FRANÇAIS
61
62
www.electrolux.com
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SICHERHEITSHtINWEISE.............................................................................63
SICHERHEITSANWEISUNGEN.....................................................................64
UMWELTTIPPS..............................................................................................66
GERÄTEBESCHREIBUNG.............................................................................67
INSTALLIEREN IHRES NEUEN GERÄTS.......................................................68
BEDIENUNG DES DISPLAYS........................................................................70
VERWENDEN IHRES GERÄTS......................................................................72
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE...........................................................76
REINIGUNG UND PFLEGE...........................................................................77
FEHLERSUCHE.............................................................................................79
ENTSORGEN DES GERÄTS..........................................................................81
TECHNISCHE DATEN...................................................................................81
GERÄUSCHE.................................................................................................82
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie unsere Website ...
Dort finden Sie Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und
Service-Informationen:
www.aeg.com
Registrieren Sie Ihr Produkt für einen besseren Service:
www.registeraeg.com
Kaufen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden:
Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild:
Warn-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Umweltinformationen
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
1.
63
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem ersten Gebrauch
des Geräts die mitgelieferte Anleitung sorgfältig durch.
Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für
Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße
Montage. Bewahren Sie die Anleitung zusammen mit
dem Gerät für den zukünftigen Gebrauch auf.
1.1 S icherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
• Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung
und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet
werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die
sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden
und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren
verstanden haben.
• Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren
und Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in
die sichere Verwendung eingewiesen wurden.
• Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn
sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• K inder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
• H alten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und Sie es ordnungsgemäß.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•D
ieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
–Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern
–für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten.
64
www.electrolux.com
•W
ARNUNG: Achten Sie darauf, dass die
Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der
Einbaunische nicht blockiert sind.
• WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Herst eller empfoh lene
mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
• WARNUNG: Achten Sie darauf, den Kältekreislauf
nicht zu beschädigen.
• WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern
des Geräts keine anderen als die vom Hersteller
empfohlenen Elektrogeräte.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämme, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
• B ewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt
werden, damit Gefahrenquellen vermieden werden.
• Wenn das Gerät über einen Eiswürfelbereiter oder
einen Wasserspender verfügt, befüllen Sie diese
ausschließlich mit Trinkwasser.
• Wenn das Gerät einen Wasseranschluss erfordert,
verbinden Sie es ausschließlich mit einem
Trinkwasseranschluss.
• Der Zulaufwasserdruck (Mindest- und Höchstdruck) muss
zwischen 1 bar (0,1 MPa) und 10 bar (1 MPa) liegen.
DEUTSCH
2.
65
SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Installation
ACHTUNG!
Nur eine qualifizierte Fachkraft
darf die Montage des Geräts vornehmen.
• E n t f e r n e n S i e d a s g e s a m t e
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor
es in den Einbauschrank gesetzt wird.
• H alten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Bewegen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen
Sie dazu stets Sicherheitshandschuhe
und feste Schuhe.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie nach der Montage oder
d e m W e c h s e l d e s Tü r a n s c h l a g s
mindestens 4 Stunden, bevor Sie
das Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich, damit
das Öl in den Kompressor zurückfließen
kann.
• Z i e h e n S i e d e n S t e c k e r a u s d e r
Steckdose, bevor Sie am Gerät arbeiten
(z. B. Wechsel des Türanschlags).
• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe
von Heizkörpern, Herden, Backöfen
oder Kochfeldern auf.
• Setzen Sie das Gerät nicht Regen aus.
• S tellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht ausgesetzt
sein könnte.
• S tellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
• W enn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
• D as Gerät enthält einen Beutel mit
Trockenmittel. Dieser Beutel ist kein
Spielzeug. Dieser Beutel ist kein
Lebensmittel. Bitte entsorgen Sie ihn
umgehend.
2.2 Elektrischer Anschluss
ACHTUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
ACHTUNG!
Achten Sie bei der Montage
des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt
oder beschädigt wird.
ACHTUNG!
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
• Das Gerät muss geerdet sein
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• S chließen Sie das Gerät unbedingt
an eine sachgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Achten Sie darauf, elektrische Bauteile
(wie Netzstecker, Netzkabel und
Kompressor) nicht zu beschädigen.
• Wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst oder einen Elektriker,
um die elektrischen Bauteile
auszutauschen.
• D as Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst
nach Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Netzstrom trennen
möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt
am Netzstecker.
2.3 Verwendung
ACHTUNG!
E s b e s t e h t V e r l e t z u n g s - ,
Verbrennungs-, Stromschlagoder Brandgefahr.
D a s G e r ä t e n t h ä l t I s o b u t a n
(R600a), ein leicht entflammbares
Erdgas mit einem hohen Grad
an Umweltverträglichkeit. Achten
Sie darauf, den das Isobutan
enthaltene Kältekreislauf nicht zu
beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z.
B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche
Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
66
www.electrolux.com
• W
ird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
• B ewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, in
das Gerät und stellen Sie solche nicht
in die Nähe oder auf das Gerät.
• B erühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
• Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass oder
feucht sind.
• F rieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
• Befolgen Sie die Hinweise auf der Verpackung zur Aufbewahrung tiefgekühlter Lebensmittel.
2.4 Innenbeleuchtung
ACHTUNG!
Stromschlaggefahr.
• D ie in diesem Gerät verwendete
Lampe ist nur für Haushaltsgeräte
geeignet. Benutzen Sie sie nicht zur
Raumbeleuchtung.
2.5 Reinigung und Pflege
ACHTUNG!
Verletzungsgefahr sowie Risiko
von Schäden am Gerät.
• Vor Wartungsarbeiten das Gerät deaktivieren und den Stecker des Anschlusskabels aus der Steckdose ziehen.
3.
• D
er Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von
einer qualifizierten Fachkraft gewartet
und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss des Geräts und reinigen Sie ihn
gegebenenfalls. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Abtauwasser am Boden des Geräts an.
2.6 Wartung
• W
enden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile.
2.7 Entsorgung
ACHTUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
• E ntfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere
in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien dieses Gerätes sind ozonfreundlich.
• D ie Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an die zuständige kommunale Behörde vor Ort.
• Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit
in der Nähe des Wärmetauschers nicht
beschädigt wird.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol .
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit
dem Symbol
nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
DEUTSCH
4.
67
GERÄTEBESCHREIBUNG
Geräteansicht 1
1 Gehäuse
2
Obere Abdeckung
3
Senkrechter
Leitblechführungsblock
4
Glasablage
5
Wasserspeicherbehälter
6
Flexible Getränkedosenablage
7
Obst- und Gemüsefach
8
Senkrechter Leitblechabschnitt
9
Separat temperierte Schublade
10
Biegbarer Eisbehälter (innen)
11
Serviertablett
12
Rollen
13
Verstellbare Füße vorn
14
Untere Gefrierschrankschublade
15
Obere Gefrierschrankschublade
16
Gefrierschrank-LED-Beleuchtung
(innen)
17
Kühlschrank-Türdichtung
18
Untere Ablage
19
Gemüsefachabdeckung
20
Obere Ablage
21
Eierablage (innen)
22
Ablageabdeckung
23
Kühlschrank-LED-Beleuchtung
(innen)
24
Anzeigeplatine
25
Kaltwasserspender
26
Griffe
27
Gefrierschranktür
28
Kühlschranktür
Geräteansicht 2
Hinweis: Aufgrund der fortwährenden Verbesserung unserer Produkte kann Ihr
Kühlschrank geringfügig von der Beschreibung in der Abbildung oben abweichen. Der
Funktionsumfang und die Verwendungsweise bleiben jedoch gleich.
Hinweis: Platzieren Sie für eine optimale Energieeffizienz dieses Produkts alle Ablagen,
Schubladen und Körbe an ihren ursprünglichen Positionen, wie in der Abbildung oben
gezeigt.
68
www.electrolux.com
Das Gerät wird in Frankreich verkauft.
Entsprechend den Vorschriften in diesem Land
muss das Gerät mit einer speziellen Vorrichtung
ausgestattet sein (siehe Abbildung), die im
unteren Fach des Kühlraums angebracht ist und
den kältesten Bereich des Kühlraums anzeigt.
5.
INSTALLIEREN IHRES NEUEN GERÄTS
In diesem Abschnitt wird beschrieben,
wie Sie Ihr neues Gerät installieren,
bevor Sie es das erste Mal verwenden.
Wir empfehlen Ihnen, die folgenden
Hinweise aufmerksam durchzulesen.
WARNUNG!
Für eine ordnungsgemäße
Installation muss dieser
Kühlschrank auf einem ebenen
und festen Untergrund in der
gleichen Höhe wie der Fußboden
in der Umgebung aufgestellt
werden. Die Stellfläche sollte
stabil genug sein, um einen
vollständig befüllten Kühlschrank
zu tragen (ca. 120 kg). Wenn Sie
das Gerät bewegen, achten Sie
darauf, es gerade herauszuziehen
und wieder hineinzuschieben.
Ausrichten des Geräts
Für eine ordnungsgemäße Ausrichtung
und die Vermeidung von Vibrationen
ist dieses Gerät vorn mit verstellbaren
Füßen ausgestattet. Sorgen Sie für
ausbalancierten Stand, indem Sie
folgende Anleitungen beachten:
1. R ollen Sie den Kühlschrank an die
vorgesehene Stelle.
2. Drehen Sie die verstellbare Füße (mit
den Fingern oder einem geeigneten
Schlüssel), bis sie den Boden berühren.
3. Neigen Sie den oberen Teil mit ein bis
zwei zusätzlichen Umdrehungen der
Füße um ca. 10–15 mm nach hinten.
So wird es möglich, dass sich die Türen
selbst schließen und dicht anliegen.
4. Wann immer Sie das Gerät bewegen
möchten, vergessen Sie nicht, die
Füße zurückzudrehen, damit das Gerät
frei rollen kann. Neuinstallation des
Geräts an einem anderen Platz.
10–15 mm
Klasse
Symbol
Umgebungstemperaturbereich (°C)
Erweitert
gemäßigt
SN
+10 bis +32
Gemäßigt
N
+16 bis +32
Subtropisch
ST
+16 bis +38
Tropisch
T
+16 bis +43
Vordere Rolle
Hintere Rolle
Verstellbarer Fuß
WARNUNG!
Die Rollen, die keine Gelenke
aufweisen, sollten nur für die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung
verwendet werden. Eine Seitwärtsbewegung des Kühlschranks
kann den Boden und auch die
Rollen beschädigen.
DEUTSCH
69
Einstellen des Türgriffs
Be- und Entlüftung des Geräts
Überprüfen Sie die Kühlschrankgriffe, bevor Sie das Gerät verwenden. Sollten die
Griffe nicht fest sitzen, ziehen Sie sie mit
einem Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn
an. Jeder der beiden Griffe ist mit jeweils
2 Schrauben befestigt.
Um die Effizienz des Kühlsystems zu
verbessern und Energie zu sparen, ist es
notwendig, eine ordnungsgemäße Beund Entlüftung des Geräts zur Wärmeabführung aufrechtzuerhalten. Aus diesem
Grund sollte hinreichend Platz um den
Kühlschrank herum zur Verfügung stehen
und der Bereich sollte frei von Hindernissen sein, die sonst die Luftzirkulation
einschränken könnten.
Gewindestifte mit
Innensechskant
1.776 mm
100 mm
Inbusschlüssel
(im Lieferumfang enthalten)
Einstellung der Türen
• B
eide Türen links und rechts sind mit
verstellbaren Achsen ausgerüstet, die
sich in den unteren Scharnieren befinden.
• Sorgen Sie dafür, dass der Kühlschrank
gerade steht, bevor Sie die Türen einstellen. Schlagen Sie gegebenenfalls
noch einmal im vorigen Abschnitt
„Ausrichten des Geräts“ nach. Sollten
Sie feststellen, dass die Türen unterschiedlich eingestellt sind, setzen
Sie den Inbusschlüssel in der Scharnierachse auf und drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn, um die Tür anzuheben,
bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um sie
abzusenken. Fügen Sie einen E-Ring in
die Lücke ein.
75 mm
100 mm
100 mm
Empfehlung: Damit die ordnungsgemäße
Funktion des Geräts gewährleistet bleibt,
sollten Sie die Entfernungen einhalten,
die in der Abbildung oben angegeben
sind.
1.140 mm
600 mm
E-Ring
765 mm
908 mm
Inbusschlüssel
(im Lieferumfang enthalten)
Verstellbarer Teil
1.720 mm
70
6.
www.electrolux.com
BEDIENUNG DES DISPLAYS
Alle Funktionen und Bedienelemente
des Geräts sind über eine Bedienblende
zugänglich, die in die Kühlschranktür eingelassen ist. Mithilfe einer Bedieneinheit
mit Berührungstasten und einer digitalen
Anzeige ist eine einfache Konfiguration
gewährleistet. Einstellungen können einfach und intuitiv vorgenommen werden.
Wichtig! Berührungstasten müssen Sie
zur Bedienung nur kurz antippen. Die
Funktion wird ausgeführt, wenn Sie Ihren
Finger wieder abheben, aber nicht, solange die Taste gedrückt wird. Es ist nicht
notwendig, Druck auf die Bedienblende
auszuüben. Für die der „Alarm“-Taste
zugeordnete Kindersicherungsfunktion
muss die Taste mindestens 3 Sekunden
lang gedrückt gehalten werden. Halten
Sie sich bitte an die entsprechenden Abschnitte dieses Handbuchs für detaillierte
Anweisungen.
Die Bedienblende besteht aus zwei Temperaturanzeigebereichen, fünf Symbolen,
die auf unterschiedliche Modi hinweisen,
und aus sechs Berührungstasten. Wenn
das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet
wird, schaltet sich auch die Hintergrundbeleuchtung des Displayfelds ein. Werden keine Tasten betätigt und bleiben
die Türen geschlossen, schaltet sich die
Hintergrundbeleuchtung nach 60 Sekunden aus.
Temperatur einstellen
2 °C einzustellen. Die Temperatur wird
mit jedem Druck auf die Taste um jeweils
1 °C abgesenkt und die Kühlraumtemperaturanzeige zeigt den entsprechenden
Wert gemäß der folgenden Ablaufreihenfolge.
Für den ersten Start des Kühlgeräts
empfehlen wir, für den Kühlschrank
5 °C und für den Gefrierschrank
–18 °C einzustellen. Anhand der
folgenden Anweisungen können Sie die
Temperaturen ändern.
VORSICHT!
Beim Einstellen einer Temperatur
gilt diese als Durchschnittstemperatur für den gesamten Kühlraum.
Je nachdem, wie viele Nahrungsmittel wo eingelagert werden,
können die Temperaturen in den
einzelnen Fächern von den Werten
abweichen, die in der Bedienblende angezeigt werden. Auch die
Umgebungstemperatur kann sich
auf die tatsächliche Temperatur im
Inneren des Geräts auswirken.
6.1 Kühlraum
Drücken Sie wiederholt die „Fridge“
(Kühlschrank)-Taste, um die gewünschte
Kühlraumtemperatur zwischen 8 und
8 °C
7 °C 6 °C 5 °C
2 °C 3 °C
4 °C
6.2 Schnellkühlung
Wenn Sie zum Beispiel nach
einem Einkauf größere
Mengen warmer Lebensmittel
einlagern möchten, empfehlen
wir die Aktivierung der
Funktion „Fast Cool“ (Schnellkühlung),
um die Produkte schneller zu kühlen und
um zu vermeiden, dass die bereits im
Kühlschrank befindlichen Lebensmittel
erwärmt werden.
• D rücken Sie die Taste „Fast Cool“
(Schnellkühlung), um diese Funktion zu aktivieren. Daraufhin leuchtet das Symbol für Superkühlung
a u f u n d d i e Te m p e r a t u r a n z e i g e
DEUTSCH
des Kühlschranks zeigt 2 °C an.
Die Superkühlung schaltet sich nach
6 Stunden automatisch ab.
• D r ü c k e n S i e „ F a s t C o o l “
(Schnellkühlung) oder „Fridge“
(Kühlschrank), um den Modus mit
Superkühlung abzubrechen und zu den
vorherigen Temperatureinstellungen
zurückzukehren.
6.3 Gefrieren
Drücken Sie auf die Taste „Freezer“
(Gefrierschrank), um die Temperatur
auf einen gewünschten Wert zwischen
–14 °C und –24 °C einzustellen. Die
Temperaturanzeige des Gefrierschranks
zeigt den entsprechenden Wert gemäß
der folgenden Ablaufreihenfolge.
-14 °C -15 °C -16 °C -17 °C -18 °C -19 °C
-24 °C -23 °C -22 °C -21 °C -20 °C
6.4 Schnellgefrieren
•
•
•
•
Mit Super-Gefrieren können
Sie die Gefriertemperatur
schnell absenken und
Ihr Gefriergut wesentlich
schneller als gewöhnlich
gefrieren lassen.
Drücken Sie die Taste „Fast Freeze“
(Schnellgefrieren), um die Super-Gefrieren-Funktion zu aktivieren. Daraufhin leuchtet das Symbol für Super-Gefrieren auf und die Temperaturanzeige
des Kühlschranks zeigt –24 °C an.
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal
oder nach längerer Zeit der Inaktivität
erstmals wieder verwenden, warten
Sie 6 Stunden im Normalbetrieb ab,
bevor Sie den Super-Gefrieren-Modus
aktivieren. Das ist besonders wichtig,
wenn Sie den Gefrierschrank mit
großen Mengen Gefriergut befüllen.
Der Super-Gefrieren-Modus wird nach
26 Stunden oder beim Sinken der
Temperatur unter –20 °C automatisch
abgeschaltet.
Drücken Sie „Fast Freeze“ (Schnellgefrieren) oder „Freezer“ (Gefrierschrank),
um den Modus mit Super-Gefrieren abzubrechen und zu den vorherigen Temperatureinstellungen zurückzukehren.
71
Hinweis: Stellen Sie bei Auswahl der Super-Gefrieren-Funktion sicher, dass sich
keine Getränke in Flaschen oder Dosen
(insbesondere keine kohlensäurehaltigen
Getränke) im Gefrierfach befinden. Dosen und Flaschen können explodieren.
6.5 Holiday
Diese Funktion ist so ausgelegt, dass Energieverbrauch
und Stromkosten minimal
ausfallen, solange der Kühlschrank für längere Zeit nicht
verwendet wird. Sie können diese Funktion aktivieren, indem Sie die Taste „Holiday“ für kurze Zeit gedrückt halten, bis
das Urlaubssymbol aufleuchtet.
WICHTIG!
Lagern Sie während dieses Zeitraums keine Lebensmittel im
Kühlschrank.
• B ei aktiver Urlaubsfunktion wird die
Kühlschranktemperatur automatisch
auf 15 °C eingestellt, um den Energieverbrauch zu minimieren. Die
Temperatureinstellungsanzeige des
Kühlschranks zeigt „–“ an und der Gefrierschrank bleibt eingeschaltet.
• Drücken Sie die Urlaubstaste, um den
Urlaubsmodus abzubrechen und zu den
vorherigen Temperatureinstellungen
zurückzukehren.
6.6 Alarm
Im Fall eines Alarms leuchtet
das „Alarm“-Symbol auf und
ein Summton ist zu hören.
D r ü c k e n S i e d i e Ta s t e
„Alarm“, um zunächst den
Signalton und anschließend auch das
„Alarm“-Symbol auszuschalten.
VORSICHT!
Wird der Kühlschrank nach längerer Zeit der Inaktivität wieder
eingeschaltet, kann unter Umständen auch ein Alarm ausgelöst
werden. Drücken Sie in einem
solchen Fall auf die „Alarm“-Taste, um den Alarm abzubrechen.
Türalarm
Ein Aufleuchten der Alarmanzeige und
ein Summton weisen auf ungewöhnliche
Bedingungen hin, zum Beispiel eine versehentlich nicht geschlossene Tür oder
eine Unterbrechung der Stromzufuhr.
72
www.electrolux.com
• W
i rd e i n e Tü r v o n K ü h l - o d e r
Gefrierschrank für länger als 2 Minuten
nicht geschlossen, werden Türalarm
und Signalton aktiviert. Der Summer
ertönt über einen Zeitraum von
10 Minuten je dreimal pro Minute.
Durch Schließen der Tür werden
Tü r a l a r m u n d S i g n a l t o n w i e d e r
ausgeschaltet.
• Um Energie zu sparen, vermeiden Sie
es, Kühl- oder Gefrierschranktüren
längere Zeit geöffnet zu halten. Der
Türalarm wird auch durch Schließen
der Türen deaktiviert.
Temperaturwarnung
Diese wichtige Funktion macht
Benutzer auf möglichen Schaden für die
gelagerten Lebensmittel aufmerksam.
Wird die Stromzufuhr unterbrochen,
zum Beispiel bei einem Stromausfall
in Ihrer Nachbarschaft während Sie
nicht zu Hause sind, merkt sich die
F u n k t i o n z u r Te m p e r a t u r w a r n u n g
die Gefrierschranktemperatur
zu dem Zeitpunkt, an dem die
S t ro m z u f u h r w i e d e r g e w ä h r l e i s t e t
war. Das ist sehr wahrscheinlich die
H ö c h s t t e m p e r a t u r, b i s z u d e r I h r
Gefriergut erwärmt worden sein kann.
7.
Ein Temperaturwarnungszustand wird
durch Warnlämpchen und Summton
angezeigt, wenn die gemessene
Temperatur über einen Wert von –9 °
angestiegen ist. In einem solchen Fall
gilt:
a) Das Warnlämpchen leuchtet.
b) D i e Te m p e r a t u r a n z e i g e d e s
Gefrierschranks zeigt „H“ an.
c) D er Summton ist bei Auslösen des
Alarms zehn Mal zu hören und hört
anschließend automatisch wieder auf.
Kindersicherung
Halten Sie die „Alarm“-Taste
3 Sekunden lang gedrückt,
um die Kindersicherung zu
aktivieren.
Das Display wird dadurch
abgeschaltet und es können keine
versehentlichen Änderungen mehr
an den Einstellungen vorgenommen
werden. In der Zwischenzeit leuchtet das
Symbol „Child Lock“ (Kindersicherung).
• H
a l t e n S i e d i e „ A l a r m “ - Ta s t e
3 Sekunden lang gedrückt, um die
Kindersicherung auszuschalten. Das
Symbol „Child Lock“ (Kindersicherung)
wird ausgeschaltet.
VERWENDEN IHRES GERÄTS
Kaltwasserspender
Der Kaltwasserspender befindet
sich in der linken Tür und dient zur
Aufbewahrung von Trinkwasser. Diese
Funktion stellt kaltes Wasser bereit, ohne
dass ein Öffnen der Tür notwendig wäre.
• Reinigen
Reinigen Sie den Wasserspender,
bevor Sie ihn das erste Mal verwenden.
Schritt 1: Ziehen Sie den
Wasserspender heraus.
Schritt 2: Spülen Sie ihn mit klarem
Wasser.
Schritt 3: Trocknen Sie den
Wasserspender ab.
• Montage
Richten Sie sich nach folgender
Anleitung, um den Spender wieder zu
montieren.
1. H a l t e n S i e b e i d e S e i t e n d e s
Wasserbehälters fest, heben Sie ihn an
und nehmen Sie ihn aus der Tür.
2. S chrauben Sie den Kopf entgegen
dem Uhrzeigersinn ab.
3. S e t z e n S i e b e i d e S e i t e n d e s
Wasserbehälters wieder in die Tür ein
und drücken Sie auf den Behälter, bis
ein Klicken zu hören ist.
Kleiner Deckel
Kopf
Großer Deckel
WARNUNG!
Achten Sie beim Rückführen des
Wasserbehälters darauf, dass der
Kopf korrekt in der Öffnung sitzt.
DEUTSCH
VORSICHT!
Füllen Sie niemals andere Flüssigkeiten als Wasser in den Wasserbehälter.
• Verriegelung
Bevor Sie Wasser ausgeben, müssen
Sie sicherstellen, dass sich der Spender
in der „entriegelten“ Position befindet.
Die Vorrichtung zur Verriegelung
befindet sich unter der Anzeigeplatine,
wie die Abbildung zeigt:
Verriegelungsvorrichtung
D
WARNUNG
Die Verriegelung wird verwendet,
um das Gerät zu verriegeln.
Drücken Sie nicht gewaltsam auf
den Spenderhebel, wenn der
Spender „verriegelt“ ist, sonst
können Schäden am Spender die
Folge sein.
• Verwenden des Wasserspenders
Verwenden Sie Gefäße in geeigneter
Größe zur Befüllung unter dem Wasserspender.
WARNUNG!
Ziehen Sie nicht am Spenderhebel, ohne dass sich ein Gefäß
unter dem Gerät befindet, sonst
könnte Wasser aus dem Spender
auslaufen.
Lassen Sie die Vorrichtung zur
Wasserausgabe an Ort und Stelle,
solange der Wasserspender nicht
verwendet wird, um den Austritt
von kalter Luft zu vermeiden.
D
Verriegelungsvorrichtung
Hebel
drücken
Empfohlene Position
Ungefähr 50 mm
Einfüllen von Wasser
Bevor Sie Trinkwasser in den Wasserbehälter einfüllen, sollten Sie sicherstellen,
dass sich der Wasserbehälter stabil in der
richtigen Position befindet.
Um zu verhindern, dass Wasser überläuft
und verschüttet wird, füllen Sie den Wasserbehälter nur bis zur Maximalmarkierung, die ungefähr 4,0 Litern entspricht.
Es gibt zwei Möglichkeiten zum Füllen
des Wasserbehälters:
1. Sie entfernen den kleinen Deckel und
füllen Wasser durch den Einlass im
großen Deckel ein.
2. Sie entfernen den großen Deckel und
füllen Wasser direkt ein.
73
Hinweis: Häufiger Gebrauch des Wasserspenders kann dazu führen, dass sich
Tropfen in der Schale sammeln und die
Schale überlaufen. Trocknen Sie die
Schale bei Bedarf mit einem Tuch.
Türablage
Der Innenraum des Kühlschranks ist mit
Türablagen ausgestattet, die für Flüssigkeiten in Dosen und Flaschen sowie für
eingepackte Lebensmittel geeignet sind.
Belasten Sie die Türablagen nicht mit
übermäßigen Mengen schwerer Lebensmittel oder ähnlichen Gegenständen.
• Die mittlere Türablage kann je nach Ihrem Bedarf in unterschiedlichen Höhen
eingesetzt werden. Entleeren Sie die
Ablage, bevor Sie sie anheben, um sie
herauszunehmen. Bringen Sie die Ablage anschließend in der gewünschten
Höhe wieder an.
Hinweis: Im Lieferumfang ist eine Eierablage enthalten, die in die obere Ablage
eingesetzt werden sollte.
74
www.electrolux.com
Glasablage
Verstellbare Position
Getränkedosenablage
• Diese Ablage kann bis zu 4 Dosen in
Standardgröße aufnehmen, ist aber
nicht für Dosen mit einem schmaleren
Durchmesser als 50 mm geeignet.
Diese Ablage kann über die Länge
der Ablage hinweg um 25 Grad
geneigt werden, um das Einsetzen
und Herausnehmen von Getränken zu
erleichtern.
Gemüsefach und Feuchtigkeitsregelung
Niedrig
Schieberegler
Glasablagen
Der Kühlschrankinnenraum ist mit zwei
Einlegeböden aus Glas ausgestattet. Der
obere Boden ist dafür gedacht, fest eingesetzt zu werden, während der untere
flexibel platziert werden kann. Es gibt drei
Positionen, an denen der untere Boden
eingesetzt werden kann. Bestimmen Sie
die Höhe dieses Bodens ganz nach Ihrem
Bedarf:
• Z
iehen Sie Böden beim Herausnehmen
zunächst sanft nach vorn, bis sie die
Führung verlassen.
• A chten Sie beim Wiedereinsetzen
darauf, dass hinten kein Hindernis im
Weg ist, und schieben Sie den Boden
sanft in die vorgesehene Position.
Hoch
Obst- und Gemüseschublade
Das Gemüsefach bewegt sich auf Teleskop-Verlängerungsschienen und dient der
Aufbewahrung von Obst und Gemüse.
Durch Verstellen des Schiebereglers können Sie die Feuchtigkeit im Fach einstellen.
• Über die Feuchtigkeitskontrolle wird
der Luftstrom im Gemüsefach gesteuert. Je stärker der Luftstrom, desto geringer die Feuchtigkeit. Schieben Sie
den Feuchtigkeitsregler nach rechts,
um für mehr Feuchtigkeit zu sorgen.
• Für Gemüse ist eine hohe Einstellung
für die Luftfeuchtigkeit zu empfehlen.
Für die Aufbewahrung von Obst
ist eine niedrige Luftfeuchtigkeit
geeignet.
• B efolgen Sie folgende einfache Anweisungen, um das Gemüsefach oder
die Gefrierschrankschublade für die
Reinigung zu entfernen. Leeren Sie das
Gemüsefach und ziehen Sie es heraus,
bis es vollständig geöffnet ist. Heben
Sie das Gemüsefach aus den seitlichen
DEUTSCH
Schienen. Schieben Sie die Schienen
vollständig hinein, um Schäden beim
Schließen der Tür zur vermeiden.
FRISCHEBOX. Präzise Temperaturkontrolle
(optional)
Lebensmittel können durch Lagerung bei
der für sie optimalen Temperatur länger
im frischen Zustand aufbewahrt werden,
aber unterschiedliche Lebensmittel
erfordern auch unterschiedliche Lagertemperaturen. Auf der rechten Seite der
Schublade befindet sich eine Kühlschubladenanzeige. Die Temperatur des Fachs
kann auf 0 °C, 3 °C oder 5 °C eingestellt
werden, je nachdem, ob Fleisch oder
Obst und Gemüse oder Milchprodukte
gelagert werden sollen. Dazu verwenden
Sie die FRESH BOX (Frischebox)-Tasten.
In der folgenden Tabelle finden Sie die
empfohlenen Einstellungen für Ihren jeweiligen Lagerbedarf.
75
VORSICHT!
Schließen Sie niemals die Türen,
während Ablagen, Gemüsefach
u n d / o d e r Te l e s k o p s c h i e n e n
herausgezogen sind. Das Gerät
könnte sonst beschädigt werden.
Verwenden der
Gefrierschrankschublade
Die Gefrierschrankschublade ist für
die Aufbewahrung von Lebensmitteln
geeignet, die gefroren sein müssen,
zum Beispiel Fleisch, Speiseeis oder
Ähnliches.
Wenn Sie die Gefrierschrankschublade
herausnehmen möchten, ziehen Sie sie
ganz heraus, kippen Sie das Serviertablett nach oben und heben Sie sie heraus.
Öffnen Sie anschließend die Kühlschranktüren so weit wie möglich. Daraufhin
kann die untere Gefrierschrankschublade
herausgenommen werden, wie es in den
folgenden Bildern zu sehen ist.
1 Tür schließen
2 Tür öffnen
Untere Gefrierschrankschublade
Serviertablett
Milchprodukte
[5 °C]
Gemüse
[3 °C]
0 °C [0 °C]
Käse
Gurken
Steaks
Schinken
Salat
Fisch
Salami
Orangen
Aufschnitt
Oliven
Mais
Geflügel
Verwenden des
Kühlschrankinnenraums
Der Kühlschrankinnenraum ist für die
Aufbewahrung von Gemüse und Obst
geeignet. Die separate Verpackung
von Lebensmitteln wird empfohlen,
um zu vermeiden, dass Feuchtigkeit
verloren geht oder andere Lebensmittel
Fremdgeschmack annehmen.
ACHTUNG!
Erlauben Sie Babys und Kleinkindern nicht, in den Kühlschrank zu
kriechen. Es besteht Verletzungsgefahr und auch der Kühlschrank
könnte beschädigt werden. Setzen Sie sich nicht auf die Gefrierschranktür. Die Tür kann dabei
beschädigt werden. Erlauben
Sie Kindern nicht, in den Gefrierschrankkorb zu klettern.
Wenn Sie den Teiler entfernen,
um den Korbeinsatz zu reinigen,
müssen Sie den Teiler nach der
Reinigung unbedingt wieder einsetzen, um zu vermeiden, dass
Kinder unter Umständen im Korb
eingeschlossen werden.
76
www.electrolux.com
4. Eiswürfel können im Eiswürfelbehälter
gelagert werden. Wenn Sie Eiswürfel
benötigen, ziehen Sie den Behälter
heraus und entnehmen die Würfel.
Hinweis: Wenn Sie den Eisbehälter
zum ersten Mal verwenden oder wenn
er längere Zeit nicht verwendet worden
ist, sollten Sie ihn vor Gebrauch
reinigen.
Drehbarer Eisbehälter
• D
er drehbare Eisbehälter befindet sich
in der oberen Gefrierschrankschublade und kann zur Herstellung und
Lagerung von Eiswürfeln verwendet
werden.
1. Füllen Sie ihn bis knapp unterhalb der
Höchstmarkierung mit Trinkwasser.
2. Führen Sie den gefüllten Eisbehälter
zurück in die Halterung.
3. Warten Sie rund 3 Stunden. Drehen
Sie anschließend die Knöpfe im
Uhrzeigersinn. Dadurch fallen die
Eiswürfel in den Eiswürfelbehälter
darunter.
8.
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Energiesparhinweise
Wir empfehlen, dass Sie die folgenden
Tipps beachten, um Energie zu sparen.
• Vermeiden Sie es möglichst, die Tür
zu lange offen stehen zu lassen, damit
Energie gespart wird.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht
in der Nähe von Wärmequellen betrieben wird (direkte Sonneneinstrahlung,
Elektroöfen oder Herde usw.).
• Stellen Sie die Temperatur nicht kälter
als notwendig ein.
• Lagern Sie keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Flüssigkeiten im
Gerät.
• S tellen Sie das Gerät in einem gut
belüfteten und feuchtigkeitsfreien
Raum auf. Schlagen Sie gegebenenfalls
im Kapitel „Installieren Ihres neuen
Geräts“ nach.
• Die Geräteansicht 1 im Abschnitt „Gerätebeschreibung“ zeigt die ordnungsgemäße Anordnung der Schubladen,
des Gemüsefachs und der Ablagen.
Ändern Sie diese Anordnung nicht,
•
•
•
•
denn Sie ist für den energieeffizientesten Betrieb des Geräts konzipiert.
H inweise für die Kühlung frischer
Lebensmittel
S tellen Sie warmes Essen nicht unmittelbar in den Kühl- oder den Gefrierschrank. Sonst erhöht sich die Innentemperatur, der Kompressor muss
intensiver arbeiten und es wird mehr
Energie verbraucht.
Decken Sie Lebensmittel ab oder verpacken Sie sie entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.
Platzieren Sie die Lebensmittel so, dass
die Luft ungehindert um sie herum
zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
F leisch (alle Sorten): Verpacken Sie
Fleisch in Frischhaltebeuteln und platzieren Sie diese auf der Glasablage
über der Obst-/Gemüseschublade. Beachten Sie immer die maximalen Aufbewahrungszeiten für Lebensmittel und
verbrauchen Sie sie vor Ablauf der von
den Herstellern empfohlenen Fristen.
DEUTSCH
• G
ekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.:
Diese sollten abgedeckt auf eine der
Ablagen gelegt werden.
• Obst und Gemüse:
Obst und Gemüse sollte in der speziell
dafür vorgesehenen Schublade
aufbewahrt werden.
• Butter und Käse:
Butter und Käse sollten in luftdichte
Folie oder Kunststofffolie eingewickelt
werden.
• Milchflaschen:
M ilchflaschen sollten Verschlüsse
aufweisen und in den Türablagen
aufbewahrt werden.
Hinweise zum Einfrieren
• L assen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit,
in der das Gerät nicht benutzt wurde,
mindestens zwei Stunden lang mit
höherer Einstellung laufen, bevor Sie
Lebensmittel in das Gefrierfach legen.
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell
und vollständig gefrieren und damit
Sie später nur die Menge auftauen
müssen, die Sie gerade benötigen.
• Verpacken Sie Lebensmittel stets luftdicht in Alufolie oder Frischhaltebeuteln.
• Achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass sie nicht in Kontakt mit
bereits gefrorenen Lebensmitteln kommen, da diese sonst antauen könnten.
9.
77
• W
ird Gefrorenes direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Kälteverbrennungen der
Haut auftreten.
• Es wird empfohlen, jedes Gefriergut zu
etikettieren und mit einem Datum zu
beschriften, um einen Überblick über
Lagerzeiten zu gewährleisten.
Hinweise zur Lagerung gefrorener
Lebensmittel
• Stellen Sie sicher, dass Gefriergut vom
Lebensmittelhändler ordnungsgemäß
gelagert worden ist.
• E i n m a l a u f g e t a u t e L e b e n s m i t t e l
verderben innerhalb kurzer Zeit und
sollten nicht noch einmal eingefroren
werden. Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung sollte nicht
überschritten werden.
Ausschalten Ihres Geräts
Wenn das Gerät für längere Zeit
ausgeschaltet werden muss, sollten
folgende Schritte vollzogen werden,
um eine Schimmelbildung im Gerät zu
verhindern.
1. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
2. Z iehen Sie den Stecker aus der
Steckdose.
3. Reinigen und trocknen Sie sorgfältig
den Innenraum.
4. S tellen Sie sicher, dass alle Türen
leicht geöffnet sind, damit die Luft
zirkulieren kann.
REINIGUNG UND PFLEGE
Aus Gründen der Hygiene sollte das Gerät (einschließlich aller Zubehörteile innen und außen) regelmäßig (mindestens
alle zwei Monate) gereinigt werden.
VORSICHT!
Während der Reinigung darf das
Gerät nicht an die Stromversorgung angeschlossen sein. Stromschlaggefahr! Schalten Sie vor
der Reinigung das Gerät aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose.
Gehäuse reinigen
Sie sollten das Gerät regelmäßig reinigen, um das attraktive Aussehen zu erhalten.
– Wischen Sie das digitale Bedienfeld
und das Display mit einem sauberen,
weichen Tuch ab.
– Sprühen Sie Wasser auf das Reinigungstuch, aber nicht direkt auf die
Oberfläche des Geräts. Damit tragen Sie
dazu bei, eine gleichmäßige Verteilung
der Feuchtigkeit auf der Oberfläche zu
gewährleisten.
– Reinigen Sie die Türen, Griffe und
Schrankoberflächen mit einer milden
Reinigungslösung und wischen Sie mit
einem weichen Tuch trocken nach.
78
www.electrolux.com
VORSICHT!
– Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfkantigen Gegenstände, weil sie die Oberfläche
zerkratzen könnten.
– Verwenden Sie für die Reinigung keine Verdünner, Automobilreiniger, Bleichmittel, ätherischen Öle und keine aggressiven
Reinigungs- oder organischen
Lösungsmittel wie Waschbenzin.
Sie können zur Beschädigung der
Geräteoberfläche führen und es
besteht Brandgefahr.
Innenreinigung
• Der Innenraum des Kühlschranks sollte
regelmäßig gereinigt werden. Am
einfachsten ist die Reinigung, wenn nur
wenige Lebensmittel im Kühlschrank
aufbewahrt werden. Wischen Sie das
Innere der Kühl-/Gefrierkombination
mit einer schwachen Natronlösung aus
und wischen Sie unter Verwendung
eines ausgewrungenen Schwamms
oder Tuchs mit warmem Wasser nach.
Wischen Sie alles vollständig trocken,
bevor Sie Ablagen und Körbe wieder
einsetzen.
Trocknen Sie alle Oberflächen und
entfernbaren Teile gründlich ab.
Obwohl dieses Gerät automatisch
abtaut, kann es an den Innenwänden
des Gefrierfachs zur Bildung einer
Reifschicht kommen, wenn die Tür des
Gefrierschranks häufig geöffnet wird
oder zu lange offensteht. Sollte die
Reifschicht zu stark werden, wählen
Sie einen Zeitpunkt, an dem wenige
Lebensmittel im Gefrierschrank
gelagert werden, und gehen Sie wie
folgt vor:
1. N e h m e n S i e d i e v o r h a n d e n e n
Lebensmittel- und Zubehörkörbe
heraus, trennen Sie das Gerät von
der Stromversorgung und lassen
Sie die Tür offen. Sorgen Sie für
eine gründliche Belüftung des
Raums, um den Abtauvorgang zu
beschleunigen.
2. Ist der Abtauvorgang abgeschlossen, reinigen Sie Ihren Gefrierschrank, wie oben beschrieben.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfkantigen Gegenstände zum Entfernen von Reif
und Eis im Gerät. Erst nachdem
der Innenraum komplett abgetrocknet ist, sollte das Gerät
wieder an die Stromversorgung
angeschlossen und eingeschaltet
werden.
Reinigen der Türdichtungen
Achten Sie darauf, dass die Türdichtungen sauber bleiben. Klebrige Lebensmittel und Getränke können dazu führen,
dass die Dichtungen am Gehäuse kleben
und beim Öffnen der Tür einreißen. Reinigen Sie die Dichtung mit einem milden
Spülmittel und warmem Wasser. Wischen
Sie feucht nach und trocknen Sie sie
sorgfältig ab.
VORSICHT!
Das Gerät sollte erst wieder
eingeschaltet werden, wenn die
Türdichtungen vollständig abgetrocknet sind.
WARNUNG!
Die LED-Beleuchtung darf nicht
vom Benutzer ausgewechselt
werden! Wenden Sie sich bei defekter LED-Beleuchtung an den
Kundendienst.
DEUTSCH
79
10. FEHLERSUCHE
Wenn Sie auf ein Problem mit Ihrem Gerät stoßen oder wenn Sie befürchten, dass Ihr
Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie einige sehr einfache Prüfungen
selbst durchführen, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, siehe unten. Sie
können einige sehr einfache Prüfungen, wie sie in diesem Abschnitt beschrieben
werden, selbst durchführen, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.
WARNUNG!
Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Sollte das Problem
fortbestehen, nachdem Sie die unten aufgeführten Prüfungen durchgeführt
haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, einen autorisierten
Service-Techniker oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.
Problem
Mögliche Ursache und Abhilfe
Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig mit der Steckdose
verbunden ist.
Das Gerät funktioniert
nicht ordnungsgemäß.
Gerüche aus den
Fächern
Geräusche aus dem
Gerät
Prüfen Sie die Sicherung bzw. den Stromkreis Ihrer
Stromversorgung. Ersetzen Sie gegebenenfalls die Sicherung.
Es ist normal, dass der Gefrierschrank in der automatischen
Abtauphase nicht arbeitet. Das Gleiche gilt für einen kurzen
Zeitraum nach Einschalten des Geräts, der zum Schutz des
Kompressors dient.
Der Kühlschrankinnenraum muss eventuell gereinigt werden.
Einige Nahrungsmittel, Behälter und Verpackungen geben
unter Umständen Gerüche ab.
Die folgenden Geräusche sind ganz normal:
• Betriebsgeräusche des Kompressors.
• Luftbewegungsgeräusche vom kleinen Ventilatormotor im
Gefrierfach oder aus anderen Fächern.
• Gurgelnde Geräusche wie beim Kochen von Wasser.
• Knackende Geräusche beim automatischen Abtauen.
• Tickende Geräusche kurz vor dem Start des Kompressors.
Andere ungewöhnliche Geräusche haben unter Umständen
eine der unten aufgeführten Ursachen und machen möglicherweise eine Prüfung und Abhilfemaßnahmen notwendig:
Das Gerät steht nicht waagrecht.
Die Geräterückseite hat Kontakt mit der Wand.
Flaschen oder Behälter sind umgefallen oder rollen hin und her.
Der Motor läuft
unentwegt.
Es ist normal, wenn Motorgeräusche häufig zu hören sind. Der
Motor muss unter folgenden Umständen häufiger laufen:
• Die Temperatur ist kälter als erforderlich eingestellt.
• Große Mengen warmer Lebensmittel sind vor Kurzem im
Gerät eingelagert worden.
• Die Temperatur in der Umgebung des Geräts ist zu hoch.
• Die Türen waren oder sind über einen langen Zeitraum geöffnet.
• Das Gerät ist gerade erst installiert worden oder war für längere Zeit außer Betrieb.
80
www.electrolux.com
Im Innenraum tritt eine
Reifschicht auf.
Stellen Sie sicher, dass die Luftaustritte nicht von Lebensmitteln blockiert sind und dass Lebensmittel so im Gerät
gelagert sind, dass eine ausreichende Be- und Entlüftung gewährleistet bleibt. Stellen Sie sicher, dass die Tür vollständig
geschlossen ist. Im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ können
Sie nachlesen, wie Reif im Innenraum zu entfernen ist.
Die Innentemperatur ist
zu hoch.
Möglicherweise haben Sie das Gerät sehr häufig geöffnet
oder die Türen zu lange offengelassen. Unter Umständen
schließen die Türen aufgrund eines Hindernisses nicht richtig
oder das Gerät hat nicht genug freien Raum an den Seiten,
oben oder hinten.
Die Innentemperatur ist
zu niedrig.
Stellen Sie die Temperatur auf einen höheren Wert ein. Entsprechende Hinweise finden Sie im Kapitel „Bedienung des
Displays“.
Die Türen lassen sich nur
schwergängig schließen.
Prüfen Sie, ob der obere Teil des Kühlschranks um 10 bis
15 mm nach hinten geneigt ist, damit die Türen sich selbst
schließen können, oder ob etwas im Innenraum das Schließen
der Türen behindert.
Es tropft Wasser auf den
Boden.
Unter Umständen ist die Wasserschale (unten an der Rückseite des Kühlschranks) nicht korrekt ausgerichtet oder der
Wasserauslauf (unter der Oberseite des Kompressorbehälters) ist nicht korrekt positioniert, um Wasser in die Schale
abzuführen, oder der Auslauf ist verstopft. Der Kühlschrank
muss möglicherweise von der Wand abgerückt werden, damit
Schale und Auslauf überprüft werden können.
Die Innenbeleuchtung
funktioniert nicht.
Möglicherweise ist die LED-Beleuchtung beschädigt. Im Kapitel „Reinigung und Pflege“ wird erläutert, wie die LED-Beleuchtung zu ersetzen ist.
Das Steuerungssystem hat die Beleuchtung ausgeschaltet,
weil die Tür zu lange offengestanden hat. Schließen Sie die
Tür und öffnen Sie sie erneut, damit die Beleuchtung wieder
eingeschaltet wird.
Die Türen öffnen sich nur
schwer.
Prüfen Sie die Türdichtung. Reinigen Sie nötigenfalls die
Gummidichtung entlang der Türkanten mit Geschirrspülmittel
und warmem Wasser. An diesen Stellen können sich Schmutz
und Ablagerungen sammeln, die möglicherweise die Ursache
dafür sind, dass die Tür am Kühlschrank festklebt.
DEUTSCH
81
11. ENTSORGEN DES GERÄTS
Der Kühlschrank ist aus wiederverwendbaren Materialien gefertigt. Er muss in
Übereinstimmung mit den Vorschriften zur Abfallentsorgung vor Ort entsorgt werden.
Das Gerät enthält eine kleine Menge eines Kältemittels (R600a) im Kältemittelkreislauf.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte den Abschnitt „Das Kältemittel und
Brandrisiken“ dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät demontieren.
Schneiden Sie die Netzkabel ab, um den Kühlschrank unbrauchbar zu machen, und
entfernen Sie Dichtung und Verriegelung der Tür. Gehen Sie vorsichtig mit dem
Kühlsystem um und achten Sie darauf, es nicht durch Löcher im Kältemittelbehälter
und/oder Knicke im Schlauch oder Kratzer in der Oberflächenbeschichtung zu
beschädigen.
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
Das Symbol auf dem Gerät oder der Verpackung weist den Kühlschrank als
ein Produkt aus, das nicht in den Hausmüll gehört. Übergeben Sie daher das
alte Gerät den zuständigen Abfallsammelstellen für die Wiederverwertung
von elektrischen und elektronischen Geräten. Durch eine vorschriftsmäßige
Entsorgung tragen Sie zum Umweltschutz bei und vermeiden potentielle
Unfallgefahren, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Produktes
entstehen können. Weitere Informationen über das Recycling dieses Geräts
erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, bei Ihrem zuständigen Abfallentsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft
haben.
12. TECHNISCHE DATEN
Maße
Höhe
1.766 mm
Breite
912 mm
Tiefe
765 mm
Lagerzeit bei Störung
12 Stunden
Spannung
220–240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild innen links im Gerät
sowie auf der Energieplakette.
82
www.electrolux.com
13. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
DEUTSCH
83
84
www.electrolux.com
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SAUGOS INFORMACIJA.................................................................................................85
SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................................86
APLINKOS APSAUGA.....................................................................................................87
PRIETAISO APRAŠAS......................................................................................................88
NAUJO PRIETAISO ĮRENGIMAS....................................................................................89
EKRANO VALDIKLIAI......................................................................................................91
PRIETAISO NAUDOJIMAS..............................................................................................93
NAUDINGI PATARIMAI...................................................................................................97
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................................98
TRIKČIŲ ŠALINIMAS.......................................................................................................99
PRIETAISO ŠALINIMAS............................................................................................... 100
TECHNINIAI DUOMENYS............................................................................................ 101
TRIUKŠMAS.................................................................................................................. 101
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti instrukciją, kad galėtumėte jį
maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.aeg.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis,
PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai be įspėjimo.
LIETUVIŲ K.
1.
85
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo
ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia prietaiso,
kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
• Š į prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir
vyresni bei asmenys, turintys fizinę, jutiminę ar psichinę
negalią ar stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra
prižiūrimi arba gauna nurodymus, kaip naudoti prietaisą
saugiai, bei supranta susijusius pavojus.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 3 iki 8 metų ir asmenys,
turintys didelę ir sudėtingą negalią, jeigu jie yra tinkamai
išmokyti.
• Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
nebent juos nuolat prižiūrėtų.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo techninės priežiūros darbų. Visas pakuotės
medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį galima
naudoti, pavyzdžiui:
-kaimo sodybose, darbuotojų valgomuosiuose, pavyzdžiui,
parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
-v iešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose aplinkose.
• Į SPĖ JIMAS! Pasirūpink ite, k ad nebūtų užk imštos
ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
• ĮSPĖJIMAS! Norėdami paspartinti atitirpdymo procesą,
nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar kitų priemonių,
išskyrus tas, kurias rekomenduoja gamintojas.
• ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
• ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų maisto
produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos, kuriuos
rekomenduoja gamintojas.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.
86
www.electrolux.com
•V
alykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik
neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų,
šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.
• Šiame prietaise nelaikykite sprogiųjų medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
• Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, gamintojo klientų aptarnavimo atstovui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
• Jeigu prietaise yra ledo gaminimo įtaisas ar vandens
dalytuvas, pilkite į juos tik geriamą vandenį.
• Jeigu prie prietaiso reikia prijungti vandenį, junkite prie jo
tik geriamą vandenį.
• Įleidžiamo vandens slėgis (mažiausias ir didžiausias) turi
būti nuo 1 baro (0,1 MPa) iki 10 barų (1 MPa).
2.
SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakuotės medžiagas.
• J okiu būdu neįrenkite ir nenaudokite
pažeisto prietaiso.
• Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį
balduose.
• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
• V isada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite
uždarą avalynę.
• Prietaisą statykite taip, kad aplink jį galėtų
cirkuliuoti oras.
• Pirmą kartą įrengus arba pakeitus durelių
atsidarymo kryptį, palaukite bent 4
valandas, prieš jungdami prietaisą į
maitinimo tinklą. Per tą laiką alyva sutekės
atgal į kompresorių.
• P rieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių atidarymo
kryptį), ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo.
• N eįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
• Saugokite prietaisą nuo lietaus poveikio.
• Neįrenkite prietaiso tiesioginiais saulės
spinduliais apšviestoje vietoje.
• N
eįrenkite prietaiso per daug drėgnose ar
per šaltose vietose.
• K ai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad nesubraižytumėte
grindų.
• P rietaise yra sausiklio maišelis. Tai ne
žaislas. Tai ne maistas. Iškart jį išmeskite.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sukelti gaisrą ir gauti
elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS!
Kai statote prietaisą, įsitikinkite, kad
maitinimo laidas nebūtų prispaustas
ar pažeistas.
ĮSPĖJIMAS!
N e n a u d o k i t e d a u g i a k a n a l i ų
adapterių ir ilginamųjų laidų.
• Šis prietaisas turi būti įžemintas.
• Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka maitinimo
tinklo elektros vardinius duomenis.
• V isada naudok ite tink amai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
• B ūkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektrinių dalių (pvz. elektros kištuko,
maitinimo kabelio, kompresoriaus).
LIETUVIŲ K.
• I š k v i e s k i t e į g a l i o t ą j į t e c h n i n i o
aptarnavimo centro atstovą arba
elektriką, kad pakeistų elektrines dalis.
• M aitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą.
Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros
laido kištuką būtų lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
maitinimo kabelio. Visada traukite paėmę
už kištuko.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti, gauti
elektros smūgį ar sukelti gaisrą.
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, k ad nepažeistumėte
šaltnešio grandinės, kurioje yra
izobutano.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos galima
naudoti prietaise.
• Jeigu šaltnešio grandinė būtų pažeista,
patalpoje nedekite liepsnos ir saugokite
prietaisą nuo uždegimo šaltinių. Gerai
išvėdinkite patalpą.
• P rie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
• N elaik yk ite šaldik lio sk yriuje jok ių
gaivinančių gėrimų. Kitaip gėrimo indas
bus veikiamas slėgio.
• Prietaise nelaikykite degių dujų ir skysčių.
• Š alia prietaiso arba ant jo nedėkite
degių produktų arba degiais produktais
sudrėkintų daiktų.
• N e l i e s k i t e k o m p r e s o r i a u s a r b a
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
• J ei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
• N e u ž š a l d y k i t e a t š i l d y t o m a i s t o
pakartotinai.
• Vadovaukitės ant šaldytų maisto produktų
pakuočių pateiktais laikymo nurodymais.
87
2.4 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros smūgį.
• Š iame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba sugadinti
prietaisą.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido
kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Š io prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilių. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus privaloma
atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
• R eguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia, išvalykite
jį. Jei išleidimo kanalas užsikimš, tirpsmo
vanduo kaupsis prietaiso apačioje.
2.6 Aptarnavimas
• D
ėl pr ietaiso remonto k reipk itės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines dalis.
2.7 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo arba uždusimo pavojus.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite jį.
• Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
• Š io pr ietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
• Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai pašalinti
prietaisą, susisiek ite su atitink ama
savivaldybės įstaiga.
• Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio šalia
šilumokaičio.
88
www.electrolux.com
3.
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
ženklu .
Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų
surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėk ite saugoti aplink ą bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir
4.
elektronikos prietaisų atliekas. Nešalinkite
šiuo ženklu pažymėtų prietaisų
kartu
su buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį
gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą
arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
PRIETAISO APRAŠAS
Prietaiso 1-as vaizdas
1 Korpusas
2
Viršutinis dangtis
3 Vertikaliosios pertvaros
nukreipiamasis skriemulys
4
Stiklinė lentyna
5
Vandens laikymo dėžutė
6
Daugiafunkcė lentyna skardinėms
7
Vaisių ir daržovių stalčius
8
Vertikaliosios pertvaros dalis
9
Keičiamos temperatūros stalčius
10 Pasukama ledo kubelių formelė
(viduje)
11
Padėklas
12
Ratukai
13
Reguliuojamos apatinės kojelės
14
Apatinis šaldiklio stalčius
15
Viršutinis šaldiklio stalčius
16 Šaldiklio šviesdiodinė
lemputė (vidinė)
17
Šaldytuvo durelių tarpiklis
18
Apatinė lentyna
19
Vaisių ir daržovių stalčiaus dangtis
20
Viršutinė lentyna
21
Kiaušinių dėklas (viduje)
22
Lentynos dangtelis
23 Šaldytuvo šviesdiodinė
lemputė (vidinė)
24
Informacinis ekranas
25
Šalto vandens dalytuvas
26
Rankenos
27
Šaldiklio durelės
28
Šaldytuvo durelės
Prietaiso 2-as vaizdas
LIETUVIŲ K.
89
Pastaba: dėl nuolatinio mūsų gaminių tobulinimo, jūsų šaldytuvas gali šiek tiek skirtis nuo
parodyto paveikslėlyje, bet jo funkcijos ir naudojimo būdai bus tokie patys.
Pastaba: norėdami, kad šis gaminys taupiai naudotų energiją, sudėkite visas lentynas,
stalčius ir krepšius į jų pradines vietas, kaip parodyta aukščiau paveikslėlyje.
Šis prietaisas parduodamas Prancūzijoje.
Atsižvelgiant į šioje šalyje galiojančius teisės
aktus, jis turi būti pateiktas su specialiu įtaisu
(žr. paveikslėlį), įdėtu apatiniame šaldytuvo
skyriuje, rodančiu šalčiausią jo sritį.
5.
NAUJO PRIETAISO ĮRENGIMAS
Šiame skyrelyje paaiškinama, kaip įrengti
naują prietaisą prieš jį naudojant pirmąkart.
Rekomenduojame perskaityti šiuos
patarimus.
ĮSPĖJIMAS!
Norint tinkamai įrengti, šį šaldytuvą
reikia pastatyti ant lygaus kietos
medžiagos paviršiaus, kurio aukštis
būtų toks pats, kaip ir likusios
grindų dangos. Paviršius turi būti
pakankamai tvirtas, kad išlaikytų
visiškai prikrautą šaldytuvą arba
maždaug 120 kg (266 sv.). Perkeliant
traukite ir stumkite prietaisą stačią.
Prietaiso išlyginimas
Siekiant prietaisą tinkamai išlyginti ir
išvengti vibracijų, jis pristatomas su
reguliuojamomis priekinėmis kojelėmis.
Sureguliuokite jį laikydamiesi šių nurodymų:
1. Pastatykite šaldytuvą į vietą.
2. S ukite reguliuojamas kojeles (pirštais
arba tinkamu veržliarakčiu), kol jos palies
grindis.
3. P a k r e i p k i t e v i r š ų a t g a l m a ž d a u g
10–15 mm, dar pasukę kojeles
1~2 pasukimo. Taip durelės galės pačios
užsidaryti ir bus tinkamai užsandarintos.
4. K a i n o r ė s i t e p e r k e l t i p r i e t a i s ą ,
nepamirškite pasukti kojelių į viršų, kad
prietaisą galėtumėte laisvai pastumti.
Perkėlę į kitą vietą, vėl įrenkite prietaisą.
10–15 mm
Priekinis ratukas
Klasė
Simbolis
Aplinkos
temperatūros
intervalas (°C)
Didesnė
vidutinė
SN
10–32
Vidutinė
N
16–32
Subtropinė
ST
16–38
Tropinė
T
16–43
Galinis ratukas
Reguliuojama kojelė
ĮSPĖJIMAS!
Ritinėliai, kurie nėra ratukai, turėtų
būti naudojami tik prietaisui
perkelti pirmyn arba atgal. Stumiant
šaldytuvą į šonus, galite sugadinti
grindis ir ritinėlius.
www.electrolux.com
Durelių rankenos reguliavimas
Prietaiso vėdinimas
Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite
šaldytuvo rankenas. Jeigu rankenos yra
atsilaisvinę, sureguliuokite jas naudodami
universalųjį veržliaraktį, sukdami pagal
laikrodžio rodyklę, kol rankenos bus tvirtai
priveržtos. Kiekviena rankena yra pritvirtinta
2 varžtais.
Norint pagerinti aušinimo sistemos
efektyvumą ir taupyti energiją, būtina
palaikyti tinkamą vėdinimą aplink
prietaisą, kad karštis išsisklaidytų. Dėl šios
priežasties aplink šaldytuvą turi būti palikta
pakankamai erdvės ir neturėtų būti jokių
kliūčių, turinčių poveikio oro cirkuliacijai.
100 mm
1 776 mm
Nustatymo sraigtai
su šešiakampėmis
lizdinėmis išdrožomis
75 mm
Universalusis veržliaraktis (pristatytas)
Durelių reguliavimas
100 mm
• K
airiųjų ir dešiniųjų durelių apatiniuose
lankstuose yra reguliuojamos ašys.
• Prieš reguliuodami dureles, įsitikinkite,
kad šaldytuvas yra išlygintas. Žr. ankstesnį
skyrių „Prietaiso išlyginimas“. Jeigu durelių
viršus yra nelygus, uždėkite universalųjį
veržliaraktį ant lanksto ašies ir sukite ją
pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte
dureles, arba prieš laikrodžio rodyklę, kad
jas nuleistumėte, o į tarpą įdėkite E žiedą.
100 mm
Pasiūlymas: norint užtik rinti tink amą
prietaiso veikimą, išlaikykite aukščiau
paveikslėlyje parodytą atstumą.
E žiedas
765 mm
600 mm
908 mm
1 140 mm
90
Universalusis veržliaraktis
(pristatytas)
Reguliuojamoji dalis
1 720 mm
LIETUVIŲ K.
6.
91
EKRANO VALDIKLIAI
Visos prietaiso funkcijos ir valdikliai yra
pasiekiami valdymo skydelyje, kuris yra
patogiai įrengtas šaldytuvo durelėse.
Jutiklinių mygtukų klaviatūra ir skaitmeninis
ekranas leidžia paprastai ir intuityviai
sukonfigūruoti funkcijas ir nuostatas.
Svarbu! Jutiklinius mygtukus, kad jie veiktų,
reikia tik trumpai paspausti. Veiksmas
vykdomas atleidus pirštą nuo mygtuko, o
ne spaudžiant mygtuką. Nebūtina spausti
klaviatūros. Užrakto nuo vaikų funkciją,
susijusią su perspėjimo mygtuku, reikia liesti
Temperatūros valdymas
Pirmą kartą įjungus šaldytuvą
rekomenduojame nustatyti 5 °C temperatūrą
šaldytuvui ir -18 °C temperatūrą šaldikliui.
Jeigu norite pakeisti temperatūrą, laikykitės
toliau pateiktų nurodymų.
DĖMESIO!
K ai nustatote temperatūrą, jūs
nustatote viso šaldytuvo vidutinę
t e m p e r a t ū r ą . Te m p e r a t ū r a
kiekviename skyriuje gali skirtis nuo
skydelyje rodomos temperatūros,
atsižvelgiant į tai, kiek maisto laikote ir
kur jį sudėjote. Aplinkos temperatūra
taip pat gali turėti poveikio faktinei
temperatūrai prietaiso viduje.
6.1 Šaldytuvas
Pakartotinai spauskite šaldytuvo mygtuką,
kad nustatytumėte pageidaujamą šaldytuvo
temperatūrą nuo 8 °C iki 2 °C; su kiekvienu
paspaudimu temperatūra mažės 1 °C ir
šaldytuvo temperatūros indikatorius rodys
atitinkamą vertę šia tvarka.
ilgai, ne trumpiau kaip 3 sek. Išsamesnius
nurodymus rasite šio vadovo susijusiuose
skyriuose.
Valdymo skydelį sudaro dvi temperatūrą
rodančios sritys, penkios skirtingus režimus
vaizduojančios piktogramos ir šeši jutikliniai
mygtuk ai. K ai pirmą k ar tą prietaisas
prijungiamas prie elektros šaltinio, valdymo
skydelyje įsijungia piktogramų foninis
apšvietimas. Jeigu nepaspaudžiamas joks
mygtukas ir durelės neatidaromos, foninis
apšvietimas išsijungs po 60 sek.
8°C
7°C
6°C
5°C
2°C
3°C
4°C
6.2 Greitas vėsinimas
Jeigu jums reikia įdėti didelį kiekį
šiltų maisto produktų,
pavyzdžiui, apsipirkus bakalėjos
parduotuvėje, rekomenduojame
įjungti greito vėsinimo funkciją,
k ad produktai greičiau at vėstų ir jie
nesušildytų šaldytuve jau esančių produktų.
• S pauskite greito atvėsinimo mygtuką,
kad įjungtumėte šią funkciją. Įsijungs
sparčiausio vėsinimo piktograma ir
šaldytuvo temperatūros indikatorius
rodys 2 °C. Sparčiausias vėsinimas
automatiškai išsijungs po 6 valandų
• S pauskite „Spar tus vėsinimas“ arba
„Šaldytuvas“, kad atšauktumėte sparčiausio
vėsinimo režimą ir sugrįžtumėte prie
ankstesnių temperatūros nuostatų.
92
www.electrolux.com
6.3 Užšaldymas
Spauskite šaldiklio mygtuką, kad
nustatytumėte pageidaujamą šaldiklio
temperatūrą nuo -14 °C iki -24 °C ir šaldiklio
temperatūros indikatorius rodys atitinkamą
vertę šia tvarka.
-14°C -15°C -16°C -17°C -18°C -19°C
-24°C -23°C -22°C -21°C -20°C
6.4 Greitasis užšaldymas
•
•
•
•
•
N a u d o j a n t s p a r č i a u s i o
užšaldymo funkciją greitai
sumažinama užšaldymo
temperatūra ir jūsų maistas
užšaldomas daug greičiau nei
įprastai.
S pauskite greito užšaldymo mygtuką,
kad įjungtumėte sparčiausio užšaldymo
funkciją. Įsijungs sparčiausio užšaldymo
piktograma ir bus rodoma ‑24 °C šaldiklio
temperatūros nuostata.
P irmą kartą naudojantis arba po ilgo
nenaudojimo laikotarpio, tegul prietaisas
6 valandas veikia įprastai prieš naudojant
sparčiausio užšaldymo režimą. Tai yra
ypač svarbu, jeigu į šaldiklį įdedamas
didelis maisto kiekis.
S p a r č i a u s i o u ž š a l d y m o r e ž i m a s
automatiškai išsijungia po 26 valandų
naudojimo ir šaldik lio temperatūra
nukrenta žemiau ‑20 °C.
S pauskite „Greitas užšaldymas“ arba
„Šaldiklis“, kad atšauktumėte sparčiausio
užšaldymo režimą ir sugrįžtumėte prie
ankstesnių temperatūros nuostatų.
Pa s t a b a : k a i re n k a t ė s s p a rč i a u s i o
užšaldymo funkciją, patikrinkite, kad
šaldiklio skyriuje nebūtų gėrimų (ypač
angliarūgšte prisotintų) buteliuose ar
skardinėse. Buteliai ir skardinės gali sprogti.
6.5 Holiday
Ši funkcija yra skirta sumažinti
energijos sąnaudas ir elektros
sąskaitas, kai šaldytuvas ilgą
laiką yra nenaudojamas. Šią
funkciją galite aktyvinti trumpai
paspaudę mygtuką „ Holiday “, kol įsižiebs
atostogų piktograma.
SVARBU!
Šiuo laikotarpiu šaldytuvo skyriuje
nelaikykite jokių maisto produktų.
• K
ai įjungta atostogų funkcija, šaldytuvo
temperatūra automatiškai perjungiama
į 15 °C, kad sumažėtų energijos
suvar tojimas. Rodoma šaldytuvo
temperatūros nuostata „-“, o šaldiklio
skyrius lieka įjungtas.
• P a s p a u s k i t e a t o s t o g ų m y g t u k ą ,
k ad atšauktumėte atostogų režimą
ir sugrįžtumėte prie ankstesnių
temperatūros nuostatų.
6.6 Pavojaus signalas
Pavojaus signalo atveju įsižiebs
pavojaus signalo piktograma ir
girdėsis garso signalas.
Paspauskite pavojaus signalo
mygtuką, pavojaus ir garso
signalui išjungti, o po to
išsijungs ir pavojaus signalo
piktograma.
DĖMESIO!
Kai šaldytuvas įjungiamas po ilgo
nenaudojimo laikotarpio, gali
įsijungti pavojaus signalas. Šiuo
atveju spauskite pavojaus signalo
mygtuką jam atšaukti.
Durelių pavojaus signalas
Įsijungusi pavojaus signalo lemputė ir
garso signalas reiškia neįprastas sąlygas,
pavyzdžiui, netyčia paliktas atidarytas
d u re l e s a r b a m a i t i n i m o n u t r a u k i m ą
prietaisui.
• J eigu šaldytuvo ar šaldiklio bet kurios
durelės paliekamos atidarytos ilgiau nei
2 minutėms, įsijungia durelių pavojaus
ir garso signalas. Zirzeklis 10 minučių
pypsės 3 kartus per minutę. Uždarius
dureles, durelių pavojaus ir garso signalas
bus atšaukti.
• N orėdami taupyti energiją, stenkitės
nepalikti ilgą laiką atidarytų durelių, kai
naudojatės šaldytuvu. Durelių pavojaus
signalas taip pat gali būti pašalintas
uždarius dureles.
Temperatūros pavojaus signalas
Tai svarbi funkcija, įspėjanti naudotojus
apie galimą laikomo maisto sugadinimą.
Jeigu sutriktų maitinimas, pavyzdžiui,
būtų nutrauktas elektros tiekimas jūsų
gyvenamoje vietovėje, kai jūs išvykęs,
temperatūros pavojaus signalas įsimins
šaldiklio temperatūrą, kai bus atkurtas
prietaiso maitinimas, ir tai tikriausiai bus
didžiausia užšaldytų gaminių temperatūra.
LIETUVIŲ K.
Kai temperatūra bus aukštesnė nei -9 ºC,
temperatūros pavojaus signalo būklę
parodys pavojaus signalo lemputė ir
zirzeklis, tuomet:
a) įsijungs pavojaus signalo piktograma;
b) š aldiklio temperatūros indikatorius
rodys „H“;
c) k ai suveiks pavojaus signalas, zirzeklis
supypsės 10 kartų ir automatiškai nustos
pypsėti.
7.
93
Apsaugos nuo vaikų užraktas
Pa s p a u s k i te i r 3 s ek u n d es
palaikykite pavojaus signalo
mygtuk ą, k ad įjungtumėte
apsaugos nuo vaikų užraktą.
Ta i p i š j u n g s i t e e k r a n ą i r
apsaugosite, kad nuostatos nebūtų netyčia
pakeistos. Taip pat įsižiebs apsaugos nuo
vaikų užrakto piktograma.
• N
orėdami išjungti apsaugos nuo vaikų
užrakto režimą, paspauskite ir 3 sekundes
palaikykite nuspaudę pavojaus signalo
mygtuką. Apsaugos nuo vaikų užrakto
piktograma išsijungs.
PRIETAISO NAUDOJIMAS
Šalto vandens dalytuvas
Šalto vandens dalytuvas, esantis kairiosiose
šaldytuvo durelėse, yra naudojamas
geriamajam vandeniui laikyti. Naudojant
šią funkciją lengvai, neatidarę durelių galite
gauti atvėsinto vandens.
• Valymas
Prieš naudodami pirmąkart, išvalykite
vandens dalytuvą. 1 veiksmas: ištraukite
vandens dalytuvą. 2 veiksmas: išplaukite
švariu vandeniu. 3 veiksmas: išdžiovinkite.
• Surinkimas
Norėdami surinkti dalytuvą, vadovaukitės
šia instrukcija.
1. Tvirtai laikydami abi vandens talpyklos
puses, iškelkite ją ir ištraukite iš durelių.
2. Atsukite galvutę, sukdami prieš laikrodžio
rodyklę.
3. Įdėkite atgal į dureles ir stumkite talpyklą,
kol išgirsite spragtelėjimą.
Mažas dangtelis
Galvutė
Didelis dangtis
ĮSPĖJIMAS!
Dėdami vandens talpyklą,
užtikrinkite, kad pirmiausiai galvutė
būtų taisyklingai įdėta į angą.
Vandens pripildymas
Prieš pildami geriamąjį vandenį į vandens
talpyklą, patikrinkite, ar vandens talpykla
stabili ir tinkamai įdėta.
Pripildykite vandens talpyklą mažiau nei iki
maksimalaus lygio žymos, kuri yra maždaug
ties 4,0 l, kad vanduo netekėtų per viršų
ir neišsilietų. Vandens talpyklą galima
pripildyti dviem būdais:
1. N uėmę mažą dangtelį, pilkite vandenį
per didelio dangčio įpylimo angą.
2. N uėmę didelį talpyklos dangtį, pilkite
vandenį tiesiai į talpyklą.
www.electrolux.com
DĖMESIO!
Į vandens talpyklą nepilkite jokio
kito skysčio, išskyrus vandenį.
D
Užrakinimo
įtaisas
Spaudimo
lygis
Rekomenduojama
padėtis
• Užrakinimas
Pr i e š p r a d ė d a m i p i l s t y t i v a n d e n į ,
įsitikinkite, kad dalytuvas yra atrakintoje
padėtyje.
Užrakinimo įtaisas yra po informaciniu
ekranu, kaip parodyta paveikslėlyje:
D
Užrakinimo
įtaisas
ĮSPĖJIMAS
Užrakinimo funkcija yra naudojama
prietaisui užrakinti. Stipriai
nespauskite dalytuvo svirtelės, kai
dalytuvas yra užrakintoje padėtyje,
nes taip galite sugadinti ir sulaužyti
dalytuvą.
• Vandens dalytuvo naudojimas
Po vandens dalytuvu turėtumėte naudoti
tinkamo dydžio puodelį vandeniui įpilti.
ĮSPĖJIMAS!
Netraukite dalytuvo svirtelės, jeigu
apačioje nėra puodelio; vanduo gali
nutekėti iš dalytuvo.
Palikite vandens tiekimo prietaisą
sumontuotą, kai vandens dalytuvo
nenaudojate, kad apsaugotumėte
nuo šalto oro nutekėjimo.
Maždaug 50 mm
94
Pastaba: dažnai naudojantis vandens
dalytuvu, ant padėklo gali lašėti lašai ir
jis gali persipildyti. Išsausinkite padėklą
rankšluosčiu, kai to reikia.
Durelių lentyna
Šaldytuvo skyriuje yra įrengtos durelių
lentynos, kuriose galima laikyti skysčius
skardinėse, gėrimus buteliuose ir supakuotą
maistą. Nedėkite didelio kiekio sunkaus
maisto ir prekių į durelių lentynas.
• V idurinę durelių lentyną galima įdėti
skir tinguose aukščiuose pagal jūsų
reikalavimus. Norėdami iškelti ir išimti
lentyną, pirmiausiai ją ištuštinkite. Tada
perkelkite lentyną į norimą aukštį.
Pastaba: pristatomas ir kiaušinių dėklas, kurį
reikėtų dėti į viršutinę lentyną.
Skardinių lentyna
• Šioje lentynoje galima laikyti ne daugiau
kaip 4 standartinio dydžio skardines, bet
ji netinka mažesnio nei 50 mm skersmens
skardinėms. Jeigu reikia, lentyną taip
pat galima pasukti 25° kampu, kad būtų
lengviau gėrimus laikyti ar paimti.
LIETUVIŲ K.
Stiklinės lentynos
Šaldytuvo skyriuje yra dvi stiklinės lentynos.
Viršutinė lentyna yra fiksuota, o apatinės
lentynos aukštį galima keisti. Apatinę lentyną
galima perkelti į tris skirtingus aukščius.
Nustatykite lentynos aukštį pagal savo
poreikius:
• K
ai norite išimti lentynas, nestipriai
patraukite jas į priekį, kol ištrauksite iš
kreiptuvų.
• Kai norite vėl jas įdėti, įsitikinkite, kad nėra
kliūčių ir nestipriai stumkite jas į vietą.
Stiklinė
lentyna
Reguliuojamas
įdėjimas
Vaisių ir daržovių stalčius ir drėgmės kontrolė
Žema
Slankiojantis
Aukšta
blokelis
Vaisių ir daržovių stalčius
95
Stalčius, sumontuotas ant išimamų
slankiklių, yra skirtas daržovėms ir vaisiams
laikyti.
Slankikliu galite reguliuoti drėgmę jo viduje.
• Drėgmės valdiklis reguliuoja oro srautą
vaisių ir daržovių stalčiuje; kuo didesnis
o ro s r a u t a s, t u o m a ž i a u d rė g m ė s.
Pastumkite drėgmės valdiklį į dešinę, kad
padidintumėte drėgmės kiekį.
• D aržovėms rekomenduojama nustatyti
didelę drėgmę, o vaisių laikymui tinka
maža drėgmė.
• Norėdami išimti vaisių ir daržovių stalčių
ar šaldiklio stalčių valymui, laikykitės šių
paprastų nurodymų. Ištuštinkite vaisių
ir daržovių stalčių; ištraukite jį, kad būtų
visiškai atidarytas. Pakelkite vaisių ir
daržovių stalčių nuo šoninių slankiklių.
Vi s i š k a i į s t u m k i te s l a n k i k l i u s, k a d
nesugadintumėte jų uždarydami dureles.
ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ DĖŽĖ. Tikslus
temperatūros valdymas (pasirenkama)
Maistą galima išlaikyti ilgiau, kai jis laikomas
optimalioje temperatūroje, bet skirtingoms
maisto rūšims reikalinga skirtinga laikymo
temperatūra. Stalčiaus dešinėje yra
vėsinimo stalčiaus ekranas. Naudojant
ŠVIEŽIŲ PRODUK TŲ DĖŽĖS mygtukus
galima nustatyti skyriaus temperatūrą į 0 °C,
3 °C ir 5 °C, kad atitinkamai tiktų mėsai arba
vaisiams ir daržovėms arba delikatesiniams
produktams. Toliau lentelėje pateikiamos
rekomenduojamos laikymo nuostatos.
96
www.electrolux.com
Delikatesiniai Daržovės [3 °C] 0 °C [0 °C]
produktai [5 °C]
Sūris
Agurkas
Kepsniai
Kumpis
Salotos
Žuvis
Saliamis
Apelsinai
Mėsos
užkandžiai
Alyvuogės
Kukurūzai
Paukštiena
Šaldytuvo skyriaus naudojimas
Šaldytuvo skyriuje galima laikyti daržoves
ir vaisius. Skirtingus maisto produktus
rekomenduojama laikyti atskirose
pakuotėse, kad jie neprarastų drėgmės arba
kvapas nepersiduotų kitiems produktams.
DĖMESIO!
Niekada neuždarykite durelių, kai
yra ištrauktos lentynos, vaisių ir
daržovių stalčius ir (arba) ištraukiami
slankikliai. Taip galite sugadinti
prietaisą.
Šaldiklio stalčiaus naudojimas
Šaldiklio stalčiuje galima laikyti maistą, kurį
reikia užšaldyti, pavyzdžiui, mėsą, ledus ir
pan.
Norėdami išimti šaldiklio stalčių, jį visiškai
ištraukite, pakreipkite padėklą ir iškelkite;
tuomet atidar ykite šaldytuvo dureles
maksimaliu kampu ir apatinį šaldiklio
stalčių galėsite išimti, kaip parodyta šiuose
paveikslėliuose.
1 Durelių uždarymas
2 Durelių atidarymas
Apatinis šaldiklio stalčius
Padėklas
DĖMESIO
Neleiskite kūdikiams arba vaikams
įeiti į šaldytuvą, nes jie gali
susižaloti arba sugadinti šaldytuvą.
Nesėdėkite ant šaldiklio durelių.
Durelės gali suskilti. Neleiskite
vaikams lipti į šaldiklio krepšį.
Jeigu išimsite pertvarą krepšiui
valyti, išvalę turite vėl ją įdėti, kad
vaikai neužstrigtų krepšyje.
Pasukama ledo kubelių formelė
• P
asukama ledo kubelių formelė dedama
į viršutinį šaldiklio stalčių ledo kubeliams
gaminti ir laikyti.
1. Pripilkite ją geriamojo vandens žemiau
maksimalaus lygio žymos.
2. Įdėkite pripildytą ledo kubelių formelę
atgal į laikiklį.
3. P a l a u k i t e m a ž d a u g 3 v a l a n d a s ,
pasukite rankenėles pagal laikrodžio
rodyklę ir ledo kubeliai iškris į žemiau
esančią ledo kubelių dėžutę.
4. L edo kubelius galima laikyti ledo
kubelių dėžutėje; jeigu jums jų reikia,
galite ištraukti ledo kubelių dėžutę ir
juos išimti.
Pastaba: jeigu ledo kubelių formelė
naudojama pirmą kartą arba ilgą laiką
nebuvo naudojama, prieš naudojimą ją
išvalykite.
LIETUVIŲ K.
8.
97
NAUDINGI PATARIMAI
Energijos taupymo patarimai
Rekomenduojame laikytis šių patarimų
energijai taupyti.
• Stenkitės nelaikyti ilgai atidarytų durelių,
kad taupytumėte energiją.
• U žtik rink ite, k ad prietaisas stovėtų
atokiau nuo bet kokių šilumos šaltinių
(tiesioginių saulės spindulių, elektrinės
orkaitės ar viryklės ir pan.).
• N enustatyk ite šaltesnės nei būtina
temperatūros.
• Prietaise nelaikykite šiltų maisto produktų
arba garuojančių skysčių.
• Prietaisą pastatykite gerai vėdinamoje,
nedrėgnoje patalpoje. Žr. skyrių „Naujo
prietaiso įrengimas“.
• 1-ame vaizde skyrelyje „Prietaiso aprašas“
parodytas taisyklingas stalčių, vaisių ir
daržovių stalčiaus ir lentynų išdėstymas;
nekeiskite derinio, nes tai yra energiją
veiksmingiausiai vartojanti konfigūracija.
Šviežių maisto produktų šaldymo
patarimai
• Nedėkite karšto maisto tiesiai į šaldytuvą
arba šaldiklį; vidinė temperatūra padidės,
todėl sunkiau turės veikti kompresorius ir
bus suvartota daugiau energijos.
• M a i s t o p r o d u k t u s u ž d e n k i t e a r b a
įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu
kvapu.
• M aisto produktus išdėstykite tinkamai,
kad aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti
oras.
Šaldymo patarimai
• Mėsa (visų rūšių) į polietileną suvyniotas
maistas: suvyniokite ir sudėkite juos ant
stiklinės lentynos virš daržovių stalčiaus.
Visada laikykitės maisto laikymo trukmės
ir gamintojų rekomenduojamos „Suvartoti
iki“ datos.
• Virti / kepti produktai, šalti patiekalai ir kt.:
reikia uždengti ir padėti ant bet kurios
lentynos.
• Vaisiai ir daržovės:
j ie turėtų būti laikomi specialiame
pristatytame stalčiuje.
• S viestas ir sūris:
turėtų būti suvynioti į oro nepraleidžiančią
foliją arba plastikinę plėvelę.
• Pieno buteliai:
turėtų būti uždengti dangteliu ir laikomi
durelių lentynose.
Užšaldymo patarimai
• K ai prietaisą įjungiate pirmą kartą arba
jei jo ilgai nenaudojote, prieš dėdami
produktus į šį skyrių leiskite prietaisui
veikti mažiausiai 2 valandas esant
didžiausioms nuostatoms.
• Paruoškite nedideles maisto porcijas, kad
jos galėtų greitai ir visiškai užšalti ir kad
vėliau galėtumėte atitirpdyti tik reikiamą
kiekį produktų.
• Suvyniokite maistą į aliuminio foliją arba
polietileno plėvelę, kurios nepraleidžia oro.
• P asirūpinkite, kad švieži, neužšaldyti
maisto produktai nesiliestų su jau
užšaldytais produktais, kitaip gali pakilti
pastarųjų produktų temperatūra.
• Sušaldyti produktai, jeigu bus vartojami
iškart išėmus iš šaldiklio skyriaus, gali sukelti odos nušalimus.
• R ekomenduojama pažymėti ir užrašyti
datą ant kiekvienos užšaldytos pakuotės,
kad galėtumėte atsekti laikymo trukmę.
Užšaldyto maisto laikymo patarimai
• Įsitikinkite, kad šaldytas maistas buvo
tinkamai laikomas maisto prekių
parduotuvėje.
• A titirpinus maistas greitai suges ir
jo negalima pak ar totinai užšaldyti.
Neviršykite maisto produktų gamintojo
nurodyto laikymo trukmės.
Prietaiso išjungimas
Jeigu prietaisą reikia išjungti ilgesniam
laikotarpiui, kad prietaise nesusidarytų
pelėsių, reikia atlikti šiuos veiksmus.
1. Išimkite visus maisto produktus.
2. Ištraukite elektros laido kištuką iš
elektros lizdo.
3. K ruopščiai išvalykite ir nusausinkite
prietaiso vidų.
4. Patikrinkite, kad visos durelės būtų šiek
tiek praviros ir galėtų cirkuliuoti oras.
98
9.
www.electrolux.com
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Higienos sumetimais prietaisą (įskaitant jo
išorinius ir vidinius priedus) reikia reguliariai,
bent kas du mėnesius valyti.
DĖMESIO!
Va l a n t p r i e t a i s a s n e g a l i b ū t i
prijungtas prie elektros šaltinio.
Elektros smūgio pavojus! Prieš
valant išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš lizdo.
Išorės valymas
Norėdami, k ad prietaisas būtų geros
išvaizdos, jį turite reguliariai valyti.
- Nuvalykite skaitmeninį pultą ir ekraną
švaria, minkšta šluoste.
- Vandens purkškite ant valymo šluostės,
o ne tiesiai ant prietaiso paviršiaus. Taip
užtikrinsite vienodą drėgmės pasiskirstymą
ant paviršiaus.
- Dureles, rankenas ir korpuso paviršių
valykite švelniu plovikliu, o po to sausai
nušluostykite minkšta šluoste.
DĖMESIO!
- Nenaudokite aštrių daiktų, nes jais
galite subraižyti paviršių.
-Valymui nenaudokite skiediklio,
automobilių ploviklio, „Clorox“,
eterinių aliejų, abrazyvinių valiklių
ar organinių tirpiklių, pavyzdžiui,
benzeno. Jie gali sugadinti prietaiso
paviršių ir sukelti gaisrą.
Vidaus valymas
• P rietaiso vidų reikia reguliariai valyti.
Valyti yra lengviau, kai šaldytuve yra
mažai maisto atsargų. Šaldytuvo-šaldiklio
vidų valykite silpnu hidrokarbonato
tirpalu ir po to išplaukite šiltu vandeniu,
naudodami išgręžtą kempinę ar ba
šluostę. Prieš sudėdami lentynas ir
krepšius visiškai sausai išvalykite.
Gerai nusausinkite visus paviršius ir
išimamas dalis.
• N
ors šis prietaisas automatiškai atitirpsta,
ant šaldiklio skyriaus vidinių sienelių
gali susidaryti šerkšno sluoksnis, jeigu
šaldiklio durelės dažnai darinėjamos arba
ilgai paliekamos atidarytos. Jeigu šerkšno
sluoksnis storas, pasirinkite laiką, kai
yra mažai maisto atsargų ir atlikite šiuos
veiksmus:
1. Išimkite esamą maistą ir krepšius,
at j u n k i te p r i et a i s ą n u o el ek t ro s
šaltinio ir palikite dureles atidarytas.
Gerai vėdinkite patalpą, kad
paspartintumėte atitirpdymo procesą.
2. Kai atitirpdymas baigiamas, išvalykite
šaldiklį, kaip buvo aprašyta anksčiau.
DĖMESIO!
Šerkšno šalinimui iš šaldiklio
skyriaus nenaudokite aštrių daiktų.
Prietaisą įjungti ir prijungti prie
elektros šaltinio galima tik tada, kai
jo vidus yra visiškai sausas.
Durelių tarpiklių valymas
Pasirūpinkite, kad durelių tarpikliai būtų
švarūs. Dėl lipnaus maisto ir gėrimų
tarpikliai gali prilipti prie korpuso ir plyšti,
kai atidarote dureles. Plaukite tarpiklį
švelniu plovikliu ir šiltu vandeniu. Išvalę
gerai nuplaukite ir nusausinkite.
DĖMESIO!
Prietaisą galima įjungti tik tada, kai
durelių tarpikliai yra visiškai sausi.
ĮSPĖJIMAS!
Naudotojas negali keisti
šviesdiodinės lemputės! Jeigu
šviesdiodinė lemputė sugenda,
kreipkitės pagalbos klientų
pagalbos linija.
LIETUVIŲ K.
99
10. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Jeigu turite problemų dėl savo prietaiso arba nerimą kelia tai, kad prietaisas netinkamai
veikia, prieš kviesdami techninės priežiūros specialistus, galite atlikti kelias paprastas
patikras; žr. toliau. Prieš kviesdami techninės priežiūros specialistus, galite atlikti kelias
paprastas patikras pagal šiame skyriuje pateiktą informaciją.
ĮSPĖJIMAS!
Nemėginkite patys taisyti prietaiso. Jeigu atlikus minėtas patikras problema
kartojasi, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, įgaliotąjį techninės priežiūros inžinierių
arba parduotuvę, kurioje įsigijote šį gaminį.
Problema
Galima priežastis ir sprendimas
Patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai įjungtas į maitinimo
lizdą.
Pr i e t a i s a s n e t i n k a m a i
veikia
Kvapas iš skyrių
Triukšmas prietaise
Patikrinkite savo maitinimo tinklo saugiklį ar grandinę, jeigu
reikia, pakeiskite.
Normalu, kad šaldiklis neveikia automatinio atitirpdymo ciklo
metu arba trumpą laiką įjungus prietaisą, kad būtų apsaugotas
kompresorius.
Reikia išvalyti šaldytuvo vidų.
Tam tikras maistas, talpyklos ar pakuotės sukelia kvapus.
Toliau nurodyti garsai yra normalu:
• Kompresoriaus veikimo triukšmas.
• O ro judėjimo triukšmas iš mažo ventiliatoriaus variklio
šaldiklio skyriuje arba kituose skyriuose.
• Gurguliavimo garsas panašus į vandens virimo garsą.
• Pokšėjimo garsas automatinio atitirpinimo metu.
• Spragsėjimo garsas prieš paleidžiant kompresorių.
Kitas neįprastas triukšmas, atsiranda dėl toliau nurodytų
priežasčių ir jums gali prireikti patikrinti ir imtis veiksmų:
Korpusas pastatytas nelygiai.
Prietaiso galas liečia sieną.
Nukritę arba besiraičiojantys buteliai ar pakuotės.
Variklis veikia
nesustodamas
Normalu dažnai girdėti variklio garsą, jis turi veikti daugiau esant
šioms aplinkybėms:
• Nustatyta šaltesnė nei būtina temperatūros nuostata.
• Į prietaisą neseniai buvo įdėta didelis kiekis šilto maisto.
• Temperatūra prietaiso išorėje per aukšta.
• Ilgą laiką laikomos atidarytos durelės.
• Kai įrengiate prietaisą arba kai jis ilgą laiką buvo išjungtas.
Skyriuje susidaro šerkšno
sluoksnis
Patikrinkite, ar maisto produktai neblokuoja oro angų, ir
užtikrinkite, kad maistas į prietaisą būtų sudėtas taip, kad būtų
pakankama ventiliacija. Patikrinkite, ar durelės visiškai uždarytos.
Norėdami pašalinti šerkšną, skaitykite skyrelį „Valymas ir
priežiūra“.
100
11.
www.electrolux.com
Per šilta temperatūra
prietaiso viduje
Per ilgai arba per dažnai darinėjote prietaiso dureles arba durelės
paliktos atviros dėl tam tikros kliūties arba nepakankamas tarpas
yra nuo prietaiso šonų, galo ir viršaus.
Per žema temperatūra
prietaiso viduje
Padidinkite temperatūrą, laikydamiesi skyriuje „Ekrano valdikliai“
pateiktų nurodymų.
Durelių negalima lengvai
uždaryti
Patikrinkite, ar šaldytuvo viršus yra pakreiptas atgal 10–15 mm,
kad durelės pačios galėtų užsidaryti, arba ar kas nors viduje
netrukdo uždaryti durelių.
Ant grindų yra vandens
lašų
Vandens indas (esantis korpuso apačioje) gali būti netinkamai
išlygintas arba vandens išleidimo anga (esanti po kompresoriaus
viršumi) gali būti netinkamoje vietoje, kad išleistų vandenį tiesiai
į šį indą arba vandens išleidimo anga yra užsikimšusi. Jums gali
prireikti atitraukti šaldytuvą nuo sienos, kad patikrintumėte indą
ir angą.
Lemputė neužsidega
Gali būti sugedusi šviesdiodinė lemputė. Žr. „Valymo ir priežiūros“
skyriuje apie šviesdiodinių lempučių keitimą.
Valdymo sistema išjungė lemputės dėl per ilgai laikomų
atidarytų durelių, uždarykite ir vėl atidarykite dureles, kad vėl
suaktyvintumėte lemputes.
Durelės sunkiai atsidaro
Patikrinkite durelių tarpiklį ir, jeigu reikia, išvalykite guminį
tarpiklį aplink durelių kraštus, naudodami indą su muiluotu šiltu
vandeniu. Nešvarumai ir purvas gali kauptis čia ir todėl durelės
gali prilipti prie šaldytuvo.
PRIETAISO ŠALINIMAS
Šaldytuvas yra pagamintas iš daugkartinio naudojimo medžiagų. Jis turi būti šalinamas
pagal vietines atliekų šalinimo taisykles. Prietaiso šaltnešio grandinėje yra nedidelis kiekis
šaltnešio (R600a). Prieš išmesdami prietaisą savo saugumo sumetimais šiame instrukcijų
vadove perskaitykite skyrių „Šaltnešis ir gaisro pavojus“. Nupjaukite maitinimo laidą, kad
šaldytuvo nebūtų galima naudoti, ir išimkite durelių tarpiklį ir spyną. Būkite atsargūs dėl
aušinimo sistemos ir nepradurkite šaltnešio talpyklos ir (arba) nesulankstykite vamdelių ir
(arba) nesubraižykite paviršiaus dangos.
Tinkamas gaminio šalinimas
Šis ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminys nelaikytinas
buitinėmis atliekomis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kad
elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Taisyklingai išmesdami šį gaminį,
apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimo neigiamo poveikio, sukelto,
netinkamai išmetus gaminį. Daugiau išsamios informacijos apie šio gaminio
perdirbimą gali suteikti Jūsų miesto valdžios institucijos, buitinių atliekų išvežimo
tarnyba arba parduotuvė, kurioje įsigijote šį gaminį.
LIETUVIŲ K.
12. TECHNINIAI DUOMENYS
Matmuo
Aukštis
1 766 mm
Plotis
912 mm
Gylis
765 mm
Temperatūros kilimo laikas
12 val.
Įtampa
220–240 V
Dažnis
50 Hz
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra prietaiso viduje, kairėje
pusėje, ir energijos plokštelėje.
13. TRIUKŠMAS
Įprastai naudojant prietaisą gali būti girdimi
tam tikri garsai (kompresoriaus veikimo,
šaltnešio cirkuliavimo).
101
102
www.electrolux.com
LIETUVIŲ K.
103
104
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...................................................... 105
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA....................................................... 106
OCHRONA ŚRODOWISKA.......................................................................................... 107
OPIS URZĄDZENIA...................................................................................................... 108
INSTALACJA NOWEGO URZĄDZENIA...................................................................... 109
ELEMENTY STERUJĄCE NA WYŚWIETLACZU......................................................... 111
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA.................................................................................. 113
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI............................................................................ 117
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................................ 118
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.............................................................................. 119
UTYLIZACJA URZĄDZENIA........................................................................................ 120
DANE TECHNICZNE..................................................................................................... 121
HAŁAS........................................................................................................................... 121
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o
poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą instrukcją w celu zapewnienia
najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu
problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com
Zarejestruj swój produkt, aby otrzymać lepszą obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego
urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane:
informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/ostrożnie — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące ochrony środowiska
Może ulec zmianie bez powiadomienia.
POLSKI
1.
105
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją
obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia
ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją.
Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do
wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,
jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane
w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8 lat i
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli zostaną
uprzednio odpowiednio poinstruowane.
• Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
• Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
• D zieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
• Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w miejscach, jak:
-gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
-d o obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach mieszkalnych
• O STRZEŻENIE: O twor y wentylac yjne w obudowie
urządzenia lub w meblu do zabudowy nie mogą być
zakryte ani zanieczyszczone.
• O STRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń
ani środków do przyspieszania odmrażania urządzenia
z wyjątkiem tych, które zaleca producent.
• O STRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
106
www.electrolux.com
•O
STRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać
żadnych urządzeń elektrycznych, za wyjątkiem tych, które
zaleca producent.
• Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani
parą wodną.
• W yczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do czyszczenia.
Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
• Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz pędny.
• J eśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć
niebezpieczeństwa, należy zlecić jego wymianę producentowi,
przedstawicielowi serwisu lub innej kompetentnej osobie.
• J eśli urządzenie wyposażono w kostkarkę do lodu lub
dozownik wody, należy je napełniać wyłącznie wodą pitną.
• Jeśli urządzenie wymaga podłączenia do sieci wodociągowej,
należy podłączyć je wyłącznie do źródła wody pitnej.
• Ciśnienie doprowadzanej wody (minimalne i maksymalne) musi
mieścić się w granicach od 1 bara (0,1 MPa) do 10 barów (1 MPa).
2.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może zainstalować
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Nie używać urządzenia przed
zainstalowaniem go w zabudowie.
• Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dołączoną do urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. • Należy zawsze używać
rękawic ochronnych i mieć na stopach
pełne obuwie.
• Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
• Po zainstalowaniu nowego urządzenia
lub zmianie kierunku otwierania jego
drzwi należy odczekać co najmniej 4
godziny przed podłączeniem urządzenia
do zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
• Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi) należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
• Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
• N
ie narażać urządzenia na zamoczenie
przez deszcz.
• Nie instalować urządzenia w miejscu,
gdzie występuje bezpośrednie
nasłonecznienie.
• Nie instalować urządzenia w miejscach,
gdzie występuje zbyt duża wilgotność lub
zbyt niska temperatura.
• Przesuwając urządzenie, należy podnieść
jego przednią krawędź, aby uniknąć
zarysowania podłogi.
• W urządzeniu znajduje się torebka
ze środkiem pochłaniającym wilgoć.
Nie wolno się nią bawić. Nie jest ona
przeznaczona do spożycia. Należy ją
niezwłocznie wyrzucić.
2.2 P
odłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE!
Ustawiając urządzenie, należ y
uważać, aby nie przycisnąć lub nie
uszkodzić przewodu zasilającego.
OSTRZEŻENIE!
N ie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
POLSKI
• Urządzenie należy uziemić.
• Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
• N ależy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego z
uziemieniem.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
elementów elektrycznych (np. wtyczki,
przewodu zasilającego, sprężarki).
• J eśli wystąpi konieczność wymiany
elementów elektr ycznych, należ y
skontaktować się z autor yzowanym
punktem serwisowym lub elektrykiem.
• Przewód zasilający powinien znajdować
się poniżej wtyczki.
• P o d ł ą c z y ć w t y c z k ę d o g n i a z d a
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji.
Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za
przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć
za wtyczkę.
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia, porażenia
prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska.
Należy zachować ostrożność, aby
nie uszkodzić układu chłodniczego
zawierającego izobutan.
• N ie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• N ie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba, że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
• W razie uszkodzenia układu chłodniczego
należy zadbać o to, aby w pomieszczeniu
nie było otwartego płomienia ani źródeł
zapłonu. Przewietrzyć pomieszczenie.
• Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty
dot yk ały plastikow ych elementów
urządzenia.
• N ie wkładać do komor y zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu
z napojem.
• Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
• N i e u m i e s z c z a ć w u r z ą d z e n i u , n a
nim ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów nasączonych
łatwopalnymi substancjami.
• N ie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
• Nie wyjmować ani nie dotykać produktów
znajdujących się w komorze zamrażarki
mokrymi lub wilgotnymi rękoma.
107
• N
ie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
• N a l e ż y p r z e s t r z e g a ć w s k a z ó w e k
dotyczących przechowywania mrożonej
ż y wności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
2.4 Oświetlenie wnętrza
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem prądem.
• O ś w i e t l e n i e z a s t o s o w a n e w t y m
urządzeniu jest przeznaczone wyłącznie
do urządzeń domowych. Nie należy
używać go do oświetlania pomieszczeń.
2.5 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
• P rzed przystąpieniem do konserwacji
należ y wyłącz yć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
• W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
• Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w
urządzeniu i w razie potrzeby oczyszczać
go. Gdy odpływ zablokuje się, na dnie
urządzenia zbiera się woda.
2.6 Serwis
• N
ależy skontaktować się z autoryzowanym
punktem serwisowym, który naprawi
urządzenie.
• N ależy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• W ymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
• C z ynnik w uk ładzie chłodnicz ym i
materiały izolacyjne zastosowane w tym
urządzeniu nie stanowią zagrożenia dla
warstwy ozonowej.
• P ianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnymi władzami.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego w pobliżu wymiennika
ciepła.
108
www.electrolux.com
3.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zutylizować materiały oznaczone
symbolem .
Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu utylizacji.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektr ycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
4.
n at u ra l n e o ra z l u d z k i e zd row i e. N i e
wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem wraz z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do miejscowego
punktu ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami
miejskimi.
OPIS URZĄDZENIA
Rzut 1 urządzenia
1 Obudowa
2
Pokrywa górna
3 Blok prowadnicy przegrody
pionowej
4
Szklana półka
5
Pojemnik na wodę
6
Regulowany pojemnik na puszki
7
Szuflada na świeże owoce i warzywa
8
Element przegrody pionowej
9
Szuflada z regulowaną temperaturą
10
Pojemnik na lód (wewnątrz)
11
Półka wysuwana
12
Rolki
13
Regulowane nóżki dolne
14
Dolna szuflada zamrażarki
15
Górna szuflada zamrażarki
16 Oświetlenie LED zamrażarki
(wewnątrz)
17
Uszczelka drzwi chłodziarki
18
Dolna półka drzwiowa
19 Pokrywa szuflady na owoce i
warzywa
20
Górna półka drzwiowa
21
Pojemnik na jajka (wewnątrz)
22
Pokrywa półki drzwiowej
23 Oświetlenie LED chłodziarki
(wewnątrz)
24
Układ elektroniczny wyświetlacza
25
Dozownik zimnej wody
26
Uchwyty
27
Drzwi zamrażarki
28
Drzwi chłodziarki
Rzut 2 urządzenia
POLSKI
109
Uwaga: ze względu na stałe doskonalenie naszych produktów chłodziarka może nieznacznie
różnić się od przedstawionej na ilustracji, lecz jej funkcje oraz metody eksploatacji pozostają
niezmienione.
Uwaga: aby zapewnić maksymalną efektywność energetyczną produktu, wszystkie półki, szuflady
i kosze należy umieścić w ich oryginalnych położeniach zgodnie z powyższym rysunkiem.
To urządzenie jest w sprzedaży we Francji.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi
w tym k raju w dolnej części komor y
chłodziarki powinna znajdować się
specjalna naklejka (patrz rysunek)
wskazująca jej najchłodniejszą strefę.
5.
INSTALACJA NOWEGO URZĄDZENIA
W niniejszym rozdziale opisano instalację
nowego urządzenia, którą należy wykonać
przed rozpoczęciem eksploatacji. Zaleca się
zapoznanie z treścią poniższych wskazówek.
OSTRZEŻENIE!
Aby zapewnić prawidłowość
instalacji, chłodziarkę należy ustawić
na płaskiej, twardej powierzchni o
takiej samej wysokości co pozostała
część podłogi. Nośność powierzchni
powinna być wystarczająca do
obciążenia w pełni załadowaną
chłodziarką lub ciężarem o masie
ok. 266 funtów. (120 kg). Podczas
przesuwania urządzenie należy
wysuwać i wsuwać w poz ycji
pionowej.
Poziomowanie urządzenia
Aby umożliwić wypoziomowanie urządzenia
i wyeliminować wibracje, wyposażono je w
regulowane nóżki znajdujące się w części
przedniej. Urządzenie należy wypoziomować
zgodnie z następującymi instrukcjami:
1. W sunąć chłodziarkę w odpowiednie
położenie.
2. Obracać regulowane nóżki (dłońmi lub
odpowiednim kluczem) do momentu,
gdy zetkną się z podłogą.
3. O dchylić górną część do tyłu o około
10–15 mm, wykonując dodatkowe 1 lub
2 obroty. Dzięki temu drzwi będą się
automatycznie zamykać i będą właściwie
uszczelnione.
4. Jeśli pojawi się konieczność przesunięcia
urządzenia, należy pamiętać o wkręceniu
nóżek w celu umożliwienia jego
swobodnego wysunięcia. Po zmianie
lok alizacji ponownie zainstalować
urządzenie.
10–15 mm
Klasa
Symbol
Zakres temperatur
otoczenia (°C)
Rozszerzona
umiarkowana
SN
od +10 do +32
Umiarkowana
N
od +16 do +32
Subtropikalna
ST
od +16 do +38
Tropikalna
T
od +16 do +43
Przednia rolka
Regulowana nóżka
Tylna rolka
www.electrolux.com
OSTRZEŻENIE!
Rolki, które nie mają postaci kółek,
powinny być wykorzystywane jedynie do przesuwania w kierunkach do
przodu i do tyłu. Przesuwanie chłodziarki na boki może spowodować
uszkodzenie podłogi oraz rolek.
Regulacja uchwytu drzwi
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy sprawdzić uchwyty chłodziarki.
Jeśli są poluzowane, należy je przykręcić
za pomocą klucza imbusowego (w prawo).
Każdy z uchwytów jest przymocowany za
pomocą 2 śrub.
Wentylacja urządzenia
Aby zwiększyć wydajność układu chłodzenia
i zaoszczędzić energię, należy zapewnić
prawidłową wentylację wokół urządzenia,
zapewniając właściwe rozpraszanie ciepła.
Z tego względu wokół chłodziarki należy
zapewnić odpowiednią przestrzeń wolną
od jakichkolwiek przeszkód, które mogłyby
hamować cyrkulację powietrza.
100 mm
1776 mm
Śruby ustalające z gniazdem
sześciokątnym
75 mm
100 mm
• L ewe i prawe drzwi są wyposażone w
regulowane osie, które znajdują się w
dolnych zawiasach.
• Przed przystąpieniem do regulacji drzwi
chłodziarki, należy się upewnić, że jest
ona wypoziomowana. Więcej informacji
na ten temat znajduje się w poprzednim
rozdziale „Poziomowanie urządzenia”.
Jeśli okaże się, że górne krawędzie
drzwi są ustawione nierówno, należy
umieścić klucz imbusowy w osi zawiasu,
obrócić go w prawo, aby podnieść
drzwi, bądź w lewo, aby obniżyć drzwi, a
następnie umieścić pierścień E-kształtny
w szczelinie.
908 mm
765 mm
Regulacja drzwi
Wskazówka: aby zapewnić prawidłowe
działanie urządzenia, należy przestrzegać
odległości przedstawionych na powyższym
rysunku.
600 mm
Klucz imbusowy (w zestawie)
100 mm
1140 mm
110
Pierścień E-kształtny
1720 mm
Klucz imbusowy (w zestawie)
Element regulowany
POLSKI
6.
111
ELEMENTY STERUJĄCE NA WYŚWIETLACZU
Wszystkie funkcje i elementy sterujące są
dostępne z poziomu panelu sterowania
znajdującego się na drzwiach chłodziarki.
Klawiatura z przyciskami dotykowymi oraz
wyświetlacz cyfrowy zapewniają łatwe i
intuicyjne konfigurowanie funkcji i ustawień.
Ważne! Przyciski dotykowe wymagają jedynie
krótkiego dotknięcia w celu zadziałania. Dana
operacja jest wykonywana po zwolnieniu
przycisku, a nie w momencie jego naciśnięcia.
Nie ma więc potrzeby mocnego naciskania
klawiatury. Funkcja blokady uruchomienia
przypisana do przycisku „Alarm” wymaga
Sprawdzanie temperatury
Po pierwszym włączeniu urządzenia zaleca
się ustawić temperaturę w chłodziarce na
5 °C, natomiast w zamrażarce na -18 °C. Aby
zmienić te ustawienia, należy stosować się
do poniższych instrukcji.
OSTROŻNIE!
Pr z y re g u l ow a n i u te m p e ra t u r y
ustawiana jest średnia temperatura
panująca w całej obudowie
c h ł o d z i a r k i . Te m p e r a t u r y w
poszczególnych komorach mogą
różnić się od wartości wyświetlanych
na panelu w zależności od ilości
przechowywanej ż ywności oraz
sposobu jej rozmieszczenia. Na
rzeczywistą temperaturę wewnątrz
urządzenia wpływ może mieć także
temperatura otoczenia.
6.1 Chłodziarka
Naciskać przycisk „Chłodziarka” do momentu
ustawienia żądanej temperatury w zakresie
od 2 °C do 8 °C. Każde naciśnięcie powoduje
spadek temperatury o 1 °C oraz wyświetlenie
odpowiedniej war tości na wsk aźniku
temperatury zgodnie z poniższą sekwencją.
jego dłuższego naciśnięcia (co najmniej 3
sekundy). Szczegółowe informacje znajdują
się w odpowiednich rozdziałach niniejszej
instrukcji.
Panel sterowania zawiera dwa wskaźniki
temperatury, pięć ikon odpowiadających
poszczególnym tr ybom oraz sześć
przycisków dotykowych. Po pierwszym
włączeniu urządzenia włączy się
podświetlenie ikon na panelu wyświetlacza.
Jeśli nie nastąpi naciśnięcie żadnego
z przycisków, a drzwi będą zamknięte,
podświetlenie wyłączy się po 60 sekundach.
8°C
7°C
6°C
5°C
2°C
3°C
4°C
6.2 Szybkie chłodzenie
J e że l i i s t n i e j e k o n i e c z n o ś ć
przechowania większej ilości
ciepłych produktów
spożywczych, na przykład po
dokonaniu zakupów, zaleca się
uruchomienie funkcji „Szybkie chłodzenie” w
celu szybszego schłodzenia tych produktów
bez podwyższenia temperatury żywności
już przechowywanej w chłodziarce.
• Nacisnąć przycisk „Szybkie chłodzenie”,
aby włącz yć tę funkcję. Podświetli
się ikona szybkiego chłodzenia, a na
wsk aźniku temperatur y chłodziarki
wyświetli się wartość 2 °C. Tryb szybkiego
chłodzenia automatycznie wyłączy się po
6 godzinach.
• Aby wyłączyć tryb szybkiego chłodzenia
i powrócić do poprzednich ustawień
temperatury, należy nacisnąć przycisk
„Szybkie chłodzenie” lub „Chłodziarka”.
112
www.electrolux.com
6.3 Zamrażanie
Nacisnąć przycisk „Zamrażarka”, aby ustawić
żądaną temperaturę w zamrażarce w
zakresie od -24 °C do -14 °C. Na wskaźniku
temperatury będzie wyświetlana
odpowiednia wartość zgodnie z poniższą
sekwencją.
-14°C -15°C -16°C -17°C -18°C -19°C
-24°C -23°C -22°C -21°C -20°C
6.4 Szybkie zamrażanie
•
•
•
•
•
F unkcja szybkiego zamrażania
pozwala szybko obniżyć
temperaturę i znacznie szybciej
zamrozić produkty spożywcze.
A by akt y wować funkcję sz ybk iego
zamrażania, należy nacisnąć przycisk„Szybkie
zamrażanie”. Podświetli się ikona szybkiego
zamrażania, a na wskaźniku temperatury
zamrażarki pojawi się wartość ‑24 °C.
Po pierwszym włączeniu urządzenia lub
dłuższym okresie jego nieaktywności należy
odczekać 6 godzin przed włączeniem trybu
szybkiego zamrażania. Jest to szczególnie
istotne, jeśli w zamrażarce znajduje się duża
ilość żywności.
T r y b s z y b k i e g o z a m r a ż a n i a
automatycznie wyłącz y się po 26
godzinach, a następnie temperatura w
zamrażarce spadnie poniżej ‑20 °C.
Aby wyłączyć tryb szybkiego zamrażania
i powrócić do poprzednich ustawień
temperatury, należy nacisnąć przycisk
„Szybkie zamrażanie” lub „Zamrażarka”.
Uwa g a : Pr ze d w ł ą c ze n i e m f u n k c j i
szybkiego zamrażania należy sprawdzić,
czy w komorze zamrażarki nie znajdują się
butelki lub puszki z napojami (zwłaszcza
gazowanymi). Butelki lub puszki mogą
ulec rozerwaniu.
6.5 Funkcja Holiday
Ta funkcja poz wala
zminimalizować zużycie energii
oraz zredukować rachunki za
prąd elektr yczny, jeśli
chłodziarka nie będzie
wykorzystywana przez dłuższy okres. Aby
włącz yć tę funkcję, należ y na chwilę
nacisnąć przycisk „Holiday” aż do momentu
zaświecenia się ikony funkcji Wakacje.
UWAGA!
W tym czasie nie należy
przechowywać żywności w komorze
chłodziarki.
• P
o włączeniu funkcji Wak acje
temperatura w chłodziarce zostanie
automatycznie ustawiona na 15 °C w
celu zminimalizowania zużycia energii.
Na wskaźniku temperatury chłodziarki
pojawi się symbol „-”, a komora zamrażarki
pozostanie włączona.
• Aby wyłączyć funkcję Wakacje i powrócić
do poprzednich ustawień temperatury,
należy nacisnąć przycisk „Wakacje”.
6.6 Alarm
W przypadku alarmu podświetli
się ikona „Alarm” i zostanie
wygenerowany sygnał
dźwiękowy.
A by wyłączyć alarm, należy
nacisnąć przycisk „Alarm” —
ikona alarmu zgaśnie.
OSTROŻNIE!
Po włączeniu chłodziark i po
dłuższym okresie nieaktywności
może się włączyć alarm. W takiej
sytuacji należy nacisnąć przycisk
„Alarm”, aby go wyłączyć.
Alarm otwartych drzwi
Kontrolka alarmu oraz sygnał dźwiękowy
informują o nieprawidłowych stanach, np.
przypadkowo pozostawionych otwartych
drzwiach lub przerwie w zasilaniu
urządzenia.
• P o z o s t a w i e n i e o t w a r t y c h d r z w i
chłodziarki lub zamrażarki na ponad
2 minuty spowoduje aktywację
alarmu otwartych drzwi oraz sygnału
dźwiękowego. Sygnał dźwiękowy będzie
generowany 3 razy na minutę przez 10
minut. Zamknięcie drzwi anuluje alarm i
wyłączy sygnał dźwiękowy.
• A b y z a o s z c z ę d z i ć e n e r g i ę , n a l e ż y
podczas eksploatacji chłodziarki unikać
pozostawiania ot war t ych dr z wi na
dłuższy czas. Alarm otwartych drzwi
można także skasować przez zamknięcie
drzwi.
Alarm temperatury
Jest to ważna funkcja, która ostrzega
użytkownika przed ewentualnym
zepsuciem przechowywanej żywności.
Jeśli wystąpi awaria zasilania, np. przerwa
w dostawie energii elektr ycznej, gdy
użytkownicy znajdują się poza domem,
alarm temperatury zapamięta temperaturę
w zamrażarce po przywróceniu zasilania;
będzie to najprawdopodobniej maksymalna
temperatura uzyskana przez zamrożone
produkty.
POLSKI
Stan alarmu temperatury będzie
sygnalizowany zaświeconą kontrolk ą
alarmu oraz sygnałem alarmowym; gdy na
wskaźniku temperatury pojawi się wartość
większa niż -9 ºC, wówczas:
a) podświetli się kontrolka alarmu;
b) n a wskaźniku temperatury zamrażarki
pojawi się symbol „H”;
c) p o a k t y w a c j i a l a r m u 1 0 - k r o t n i e
wygenerowany zostanie alarm
dźwiękowy, który zostanie automatycznie
wyłączony.
7.
113
Blokada uruchomienia
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
„Alarm” przez około 3 sekundy,
aby włączyć blokadę
uruchomienia.
Spowoduje to zablokowanie
wyświetlacza w celu uniemożliwienia
wykonania przypadkowej zmiany ustawień.
Podświetli się wtedy ikona „Blok ada
uruchomienia”.
• A
by wyłączyć blokadę uruchomienia,
należy nacisnąć i przytrzymać przez 3
sekundy przycisk „Alarm”. Ikona „Blokada
uruchomienia” zgaśnie.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
Dozownik zimnej wody
Znajdujący się na lewych drz wiach
chłodziarki dozownik zimnej wody pełni
funkcję zbiornika wody pitnej. Zapewnia
on łatwy dostęp do schłodzonej wody bez
konieczności otwierania drzwi.
• Czyszczenie
Przed pierwszym użyciem dozownika
wody należy go wyczyścić. Krok 1:
wyciągnąć dozownik wody Krok 2:
przepłukać go czystą wodą Krok 3:
osuszyć dozownik
• Montaż
Aby zamontować dozownik, należy
wykonać poniższą procedurę.
1. Mocno ścisnąć obie strony pojemnika na
wodę, a następnie unieść go i odsunąć
od drzwi.
2. Odkręcić głowicę, obracając ją w lewo.
3. P onownie umieścić go na drzwiach
i wsuwać pojemnik aż do usłyszenia
kliknięcia.
Mała pokrywa
Głowica
Duża pokrywa
OSTRZEŻENIE!
Przed wsunięciem pojemnika na
wodę należy sprawdzić, czy głowica
jest prawidłowo osadzona.
Napełnianie wodą
Przed wlaniem wody pitnej do pojemnika
należy sprawdzić, czy pojemnik jest stabilnie
osadzony w prawidłowej pozycji.
Aby nie dopuścić do pr zepełnienia i
wylewania się wody, przy napełnianiu
nie wolno przekraczać oznaczenia
maksymalnego poziomu, który oznacza
objętość ok. 4,0 l. Istnieją dwie metody
napełniania pojemnika na wodę:
1. Przez zdemontowanie małej pokrywy
i wlanie wody poprzez wlew w dużej
pokrywie.
2. Przez ściągnięcie dużej pokrywy i wlanie
wody bezpośrednio do pojemnika.
www.electrolux.com
OSTROŻNIE!
Do pojemnika na wodę nie można
wlewać cieczy innych niż woda.
D
Urządzenie
blokujące
Poziom
docisku
Sugerowane
położenie
• Blokada
Pr ze d roz p o c zę c i e m k o r z ys t a n i a z
dozownika wody należy sprawdzić, czy
jest on ustawiony w pozycji odblokowania.
Urządzenie blokujące znajduje się pod
układem wyświetlacza — zob. rysunek:
D
Urządzenie
blokujące
OSTRZEŻENIE
Funkcja blok ady służ y do
blokowania urządzenia. Gdy
dozownik znajduje się w pozycji
blokady nie wolno zbyt mocno
przesuwać jego dźwigni, ponieważ
może to spowodować pęknięcie
dozownika.
• Korzystanie z dozownika wody
Podczas nalewania wody należy korzystać
z odpowiednich kubków, które zmieszczą
się pod dozownikiem.
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno ciągnąć dźwigni
dozownika, gdy nie znajduje się pod
nim kubek; może to doprowadzić
do wycieku wody z dozownika.
Gdy dozownik nie jest używany,
należy pozostawić zamontowane
urządzenie zasilające wodą, aby
nie dopuścić do wydobywania
się zimnego powietrza poza
urządzenie.
Około 50 mm
114
U w a g a : Pr z y c z ę s t y m k o r z y s t a n i u z
dozownika wody krople spadające na
tacę ociekową mogą doprowadzić do jej
przepełnienia. W razie potrzeby tacę należy
wycierać ręcznikiem.
Półka drzwiowa
Komora chłodziarki jest wyposażona w
półki drzwiowe służące do przechowywania
puszek, butelek i pakowanej żywności. Na tych
półkach nie należy umieszczać dużych ilości
ciężkich artykułów spożywczych i napojów.
• W ysokość położenia środkowej półki
drz wiowej można zmieniać według
aktualnych potrzeb. Przed podniesieniem
półki w celu jej wyciągnięcia należy ją
opróżnić. Następnie ustawić półkę na
żądanej wysokości.
Uwaga: Wraz z urządzeniem dostarczany
jest pojemnik na jajka, który należy umieścić
na górnej półce drzwiowej.
Pojemnik na puszki
• W tym pojemniku można umieścić 4
puszki standardowych rozmiarów; nie
nadaje się on jednak do przechowywania
puszek o średnicy mniejszej niż 50 mm.
W razie potrzeby pojemnik można także
przechylić o 25° w stosunku do półki, aby
ułatwić wkładanie i wyciąganie napojów.
POLSKI
Szklane półki
W komorze chłodziarki znajdują się dwie
półki szklane. Półka górna jest zamontowana
na stałe, natomiast położenie dolnej można
regulować. Dostępne są trzy pozycje, w
któr ych można umieścić dolną półkę.
Wysokość położenia półki można dostosować
do potrzeb:
• W yciągając półki, należy je ostrożnie
pociągać do siebie aż do momentu ich
wysunięcia z prowadnic.
• Przy ponownym wkładaniu półek należy
sprawdzić, czy z tyłu komory nie znajdują
się żadne pr zeszkody, a następnie
ostrożnie wsunąć półkę.
Szklana
półka
Regulowane
położenie
Szuflada na owoce i warzywa z regulacją
wilgotności
Niski
poziom
Suwak
Wysoki
poziom
Szuflada na świeże
owoce i warzywa
115
Szuflada zamontowana na prowadnicach
teleskopowych służy do przechowywania
warzyw i owoców.
Za pomocą suwaka można regulować
wilgotność wewnątrz szuflady.
• S ystem regulacji wilgotności steruje
przepływem powietrza w szufladzie — im
większy przepływ, tym niższa wilgotność.
A by z w i ę k s z yć w i l g o t n o ś ć, n a l e ż y
przesunąć suwak w prawo.
• W p r z y p a d k u w a r z y w z a l e c a s i ę
ustawianie wysokiej wilgotności,
natomiast niska wilgotność pomaga w
zachowaniu świeżości owoców.
• A by wyciągnąć szufladę na warzywa i
owoce lub szufladę zamrażarki, wystarczy
wykonać poniższe czynności. Opróżnić
szufladę na warzywa i owoce; wyciągnąć
ją od pozycji pełnego otwarcia. Unieść
szufladę z bocznych prowadnic.
Całkowicie wsunąć prowadnice, aby
uniknąć uszkodzenia przy zamykaniu
drzwi.
Pojemnik FRESH BOX. Precyzyjna kontrola
temperatury (opcja)
W długotrwałym zachowaniu świeżości
żywności pomaga utrzymywanie
optymalnej temperatury. Różne rodzaje
ż ywności wymagają jednak innych
temperatur przechowywania. Po prawej
stronie szuflady znajduje się wyświetlacz.
Temperaturę w komorze można ustawić
na 0 °C, 3 °C oraz 5 °C, dopasowując ją
do rodzaju produktów: mięsa, owoców ,
warzyw lub produktów delikatesowych.
Służą do tego przyciski „FRESH BOX”. W
poniższej tabeli przedstawiono zalecane
ustawienia temperatur y właściwe dla
wybranych produktów.
116
www.electrolux.com
Produkty
delikatesowe
[5 °C]
Warzywa
[3 °C]
0 °C [0 °C]
Ser
Ogórki
Steki
Szynka
Sałata
Ryby
Salami
Pomarańcze
Wędliny w
plastrach
Oliwki
Kukurydza
Drób
Korzystanie z komory chłodziarki
W komorze chłodziarki można
przechowywać warzywa i owoce. Aby
uniknąć utraty wilgotności lub przenikania
zapachu do innych artykułów spożywczych,
zaleca się odrębnie pakować poszczególne
produkty.
OSTROŻNIE!
Nie wolno zamykać drz wi prz y
wysuniętych półkach, szufladzie
na warzywa i owoce i/lub
prowadnicach teleskopow ych.
Może to spowodować uszkodzenie
urządzenia.
do pęknięcia drz wi. Nie wolno
dopuścić, aby dzieci wspinały się na
kosz zamrażarki.
Jeśli usunięto przegrodę w
ce l u w yc z ys zc ze n i a k o s z a , p o
zakończeniu tej czynności należy
ponownie ją zamontować, aby
uniemożliwić wejście dzieci do
kosza.
Pojemnik na lód
• P
ojemnik na lód znajduje się w górnej
szufladzie zamrażark i; służ y on do
wytwarzania i przechowywania kostek
lodu.
1. W lać do pojemnik a wodę pitną,
nie przekraczając znacznika
maksymalnego poziomu.
2. Umieścić wypełniony pojemnik na lód
na wsporniku.
3. O dczekać ok. 3 godz. i przekręcić
pok rętła w prawo — kostk i lodu
wypadną do znajdującego się niżej
zbiornika.
Korzystanie z szuflady
zamrażarki
W szufladzie zamrażarki przechowuje się
żywność przeznaczoną do zamrożenia, np.
mięso, lody itp.
Aby wyjąć szufladę zamrażarki, należy ją
całkowicie wysunąć, przechylić do góry i
wysunąć półkę, a następnie maksymalnie
otworzyć drzwi chłodziarki — umożliwi to
wyciągnięcie dolnej szuflady zamrażarki w
sposób pokazany na rysunkach.
1 Zamykanie drzwi
2 Otwieranie drzwi
Dolna szuflada zamrażarki
Półka
wysuwana
OSTROŻNIE
Nie wolno dopuścić, aby dzieci
weszły do wnętrza chłodziarki —
może to być przyczyną obrażeń
ciała lub uszkodzenia urządzenia.
Nie wolno siadać na drz wiach
zamrażarki. Może wówczas dojść
4. Kostki lodu mogą być przechowywane
w pojemniku; gdy będą potrzebne,
można wysunąć pojemnik i wyciągnąć
kostki.
Uwaga: Przy pierwszym użytkowaniu
pojemnika na lód lub jeśli nie był on
wykorzystywany przez dłuższy czas,
należy go wyczyścić.
POLSKI
8.
117
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
Aby zredukować zużycie energii, zaleca się
stosować do poniższych wskazówek.
• Należy unikać otwierania drzwi na zbyt
długo — pozwoli to zaoszczędzić energię.
• Upewnić się, że urządzenie znajduje się
z dala od źródeł ciepła (bezpośrednich
promieni słonecznych, pieca
elektrycznego, kuchenki itp.).
• Nie ustawiać temperatury niższej, niż jest
to potrzebne.
• Nie przechowywać w urządzeniu ciepłej
żywności ani parujących płynów.
• U mieścić urządzenie w odpowiednio
wentylowanym pomieszczeniu o niskiej
wilgotności. Zob. rozdział „Instalacja
nowego urządzenia”.
• R zut 1 w rozdziale „Opis urządzenia”
przedstawia prawidłowe rozmieszczenie
szuflad, szuflady na warzywa i owoce
oraz półek; nie należy modyfikować
tego układu, ponieważ taka konfiguracja
za pe wnia naj większą efekt y wność
energetyczną urządzenia.
Wskazówki dotyczące przechowywania
świeżej żywności
• N i e n a l e ż y u m i e s z c z a ć g o r ą c e j
żywności bezpośrednio w chłodziarce
lub zamrażarce. Spowoduje to wzrost
temperatury wewnątrz urządzenia i
zwiększy intensywność pracy sprężarki,
prowadząc do wzrostu zużycia energii.
• Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć — szczególnie te, które wydzielają
intensywny zapach.
• N ależy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów spożywczych.
Wskazówki dotyczące przechowywania
żywności w chłodziarce
• M i ę s o ( w s z y s t k i e r o d z a j e ) n a l e ż y
zapakować do polietylenowych worków
i umieścić na szklanej półce nad szufladą
na warzywa. Należy zawsze przestrzegać
okresów przechowywania żywności oraz
terminów ważności określonych przez
producentów.
• Żywność gotowana, potrawy na zimno
itp.:
przykryć je i umieścić na dowolnej półce.
• Owoce i warzywa:
zaleca się przechowywać je w specjalnej
szufladzie.
• M
asło i ser:
należy je owinąć folią hermetyczną lub
umieścić w workach z tworzywa sztucznego.
• Butelki z mlekiem:
z amknąć i przechowywać na półkach
drzwiowych.
Wskazówki dotyczące zamrażania
• P r z y p i e r w s z y m u r u c h o m i e n i u
urządzenia lub po dłuższym okresie jego
nieaktywności należy pozwolić na co
najmniej 2-godzinną pracę urządzenia
prz y w yższ ych ustawieniach pr zed
umieszczeniem produktów w komorze.
• Żywność należy dzielić na małe porcje
w celu prz yspieszenia zamrażania i
zwiększenia skuteczności procesu oraz
w celu umożliwienia rozmrażania tylko
potrzebnych ilości.
• Żywność należy owinąć folią aluminiową
lub umieścić w hermetycznych workach
polietylenowych.
• Nie dopuszczać do stykania się świeżej,
niezamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć podniesienia
temperatury zamrożonych produktów.
• Z amrożone produkty, które zostaną
spożyte bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki, mogą powodować odmrożenia skóry.
• Z aleca się opisanie każdej zamrożonej
porcji, aby umożliwić kontrolowanie
czasu przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
• U pewnić się, że zamrożona żywność
była prawidłowo przechowywana przez
sprzedawcę.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie
zamrażana. Nie przek raczać ok resu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
Wyłączanie urządzenia
Jeśli chłodziarka ma zostać wyłączona na
dłuższy czas, należy podjąć następujące
działania, aby zapobiec tworzeniu się
pleśni.
1. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
2. O d ł ą c z y ć w t y c z k ę p r z e w o d u
zasilającego z gniazda.
3. Dokładnie wymyć i osuszyć wnętrze.
4. Z ablokować drzwi w taki sposób,
aby pozostawały niedomknięte. W
ten sposób zostanie zapewniona
prawidłowa cyrkulacja powietrza.
118
9.
www.electrolux.com
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Ze względów higienicznych urządzenie
( w ra z z a k ce s o r i a m i ze w n ę t r z ny m i i
wewnętrznymi) należy czyścić regularnie w
odstępach co najmniej dwóch miesięcy.
OSTROŻNIE!
Podczas czyszczenia urządzenie nie
może być podłączone do zasilania.
Występuje niebezpieczeństwo
porażenia prądem! Przed
oczyszczeniem urządzenia należy je
wyłączyć i odłączyć od zasilania.
Czyszczenie z zewnątrz
Aby zachować właściwy wygląd urządzenia,
należy je regularnie czyścić.
- Przetrzeć panel c yfrowy oraz panel
wyświetlacza czystą, miękką ściereczką.
- Wodę należy natryskiwać na ściereczkę,
a nie bezpośrednio na powier zchnię
urządzenia. Zapewni to równomierny
rozkład wilgoci na powierzchni.
- Ł a g o d ny m d e te rg e nte m w yc z yś c i ć
drzwi, uchwyty i powierzchnie obudowy,
a następnie wytrzeć je do sucha miękką
szmatką.
OSTROŻNIE!
- Nie stosować ostrych
przedmiotów, ponieważ mogą one
zarysować powierzchnię.
-D o cz yszczenia nie stosować
rozc i e ń c z a l n i k ów, ś ro d k ów
d o p i e l ę g n a c j i s a m o c h o d ó w,
wybielaczy, olejów eterycznych,
czyszczących środków ściernych
ani rozpuszczalników organicznych
w postaci np. benzenu. M ogą
one spowodować uszkodzenie
powierzchni urządzenia oraz
wywołać pożar.
Czyszczenie wnętrza
• W nętrze urządzenia należ y cz yścić
w regularnych odstępach czasu.
C z ys zc ze n i e j e s t ł a t w i e j w y k o n a ć,
jeśli we wnętrzu urządzenia znajduje
się niewiele artykułów spożywczych.
Przetrzeć wnętrze chłodziarko-zamrażarki
słabym roztworem sody oczyszczonej,
a następnie spłukać ciepłą wodą za
pomocą wyżętej gąbki lub ściereczki.
Przed ponownym założeniem półek i
koszy wytrzeć wnętrze do sucha.
Całkowicie osuszyć wszystkie
powierzchnie oraz elementy ruchome.
• C
hoć urządzenie posiada funkcję
automatycznego rozmrażania, na
ściankach wewnętrznych komor y
zamrażarki może pojawić się warstwa
szronu, jeśli drzwi będą otwierane zbyt
często lub na zbyt długi czas. Jeśli warstwa
szronu będzie zbyt gruba, należy wybrać
moment, w którym ilość produktów w
urządzeniu będzie niewielka i wykonać
następujące czynności:
1. W y c i ą g n ą ć p o z o s t a ł e a r t y k u ł y
oraz kosze z zamrażarki, odłączyć
urządzenie od zasilania i pozostawić
otwarte drzwi. Zapewnić wentylację
w pomieszczeniu na poziomie
odpowiednim do prz yspieszenia
procesu rozmrażania.
2. Po zakończeniu odmrażania oczyścić
zamrażarkę w sposób opisany powyżej.
OSTROŻNIE!
Nie wolno używać ostrych
przedmiotów do usuwania szronu
z komory zamrażarki. Urządzenie
można włącz yć i podłącz yć do
zasilania elektrycznego dopiero
całkowitym wysuszeniu wnętrza.
Czyszczenie uszczelek drzwi
N a l e ż y p a m i ę t a ć o u t r z y my w a n i u
uszczelek w czystości. Lepka żywność i
napoje mogą powodować przyleganie
uszczelek do obudowy oraz powodować
tarcie podczas otwierania drzwi. Przemyć
uszczelk i łagodnym detergentem i
ciepłą wodą. Po czyszczeniu dokładnie je
przepłukać i wysuszyć.
OSTROŻNIE!
Urządzenie można podłączyć do
zasilania dopiero po całkowitym
wysuszeniu uszczelek drzwiowych.
OSTRZEŻENIE!
Oświetlenie LED nie może być
wymieniane przez użytkownika!
J e ś l i o ś w i e t l e n i e L E D u l e gn i e
uszkodzeniu, należy uzyskać
pomoc, kontaktując się z działem
obsługi klienta.
POLSKI
119
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W przypadku wystąpienia problemów związanych z urządzeniem lub jeśli pojawi się
podejrzenie, że nie działa ono prawidłowo, użytkownik może wykonać kilka prostych
czynności kontrolnych przed wezwaniem serwisu. Czynności te opisano poniżej. Przed
wezwaniem serwisu można wykonać kilka prostych kontroli opisanych w niniejszym rozdziale.
OSTRZEŻENIE!
Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli po wykonaniu poniższych
czynności problem będzie występował nadal, należy się skontaktować z
wykwalifikowanym elektrykiem, pracownikiem autoryzowanego serwisu lub
sklepem, w którym zakupiono produkt.
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Sprawdzić, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony
do gniazdka elektrycznego.
Urządzenie nie działa
prawidłowo
Nieprzyjemne zapachy
wydobywające się z
komór urządzenia
Hałas generowany
przez urządzenie
Sprawdzić bezpiecznik lub obwód zasilacza; w razie potrzeby
wymienić.
Brak działania zamrażarki podczas automatycznego cyklu
rozmrażania lub przez krótki czas po włączeniu urządzenia (zwłoka
w celu zabezpieczenia sprężarki) jest zjawiskiem normalnym.
Wnętrze chłodziarki może być zanieczyszczone.
Zapachy są generowane przez ż ywność, pojemniki lub
opakowania.
Poniższe dźwięki są typowe dla pracy urządzenia:
• Hałas towarzyszący pracy sprężarki.
• Hałas towarzyszący przepływowi powietrza generowanemu
przez niewielki silnik wentylatora w komorze zamrażarki lub
innych komorach.
• Bulgotanie podobne do odgłosu gotującej się wody.
• O dgłos pęk ania słyszalny podczas automat ycznego
rozmrażania.
• Dźwięk przypominający klikanie przed rozruchem sprężarki.
I n n e n i e t y p owe d ź w i ę k i s ą w y wo ł y w a n e p o n i ż s z y m i
przyczynami i mogą wymagać wykonania następujących
czynności kontrolnych i działań:
Obudowa nie jest wypoziomowana.
Tylna część urządzenia opiera się o ścianę.
Butelki lub pojemniki przewróciły się lub turlają się.
Silnik działa bez
przerwy
Często słyszalny dźwięk pracy silnika jest zjawiskiem normalnym;
silnik będzie pracować intensywniej w następujących warunkach:
• U stawienie temperatury jest zbyt niskie w stosunku do
potrzeb.
• W ostatnim czasie do urządzenia włożono dużą ilość ciepłej
żywności.
• Temperatura poza urządzeniem jest zbyt wysoka.
• Drzwi są otwarte przez długi okres.
• Po zainstalowaniu urządzenia lub jeśli było ono wyłączone
przez dłuższy czas.
W komorze zalega
warstwa szronu
Sprawdzić, czy wyloty nie są zablokowane żywnością i upewnić
się, że artykuły spożywcze są rozmieszczone w urządzeniu w
sposób zapewniający wystarczającą wentylację. Sprawdzić,
czy drzwi są prawidłowo zamknięte. Sposób usuwania szronu
opisano w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.
120
www.electrolux.com
Temperatura wewnątrz
urządzenia jest zbyt
wysoka
Drzwi mogły pozostawać otwarte zbyt długo, były otwierane
zbyt często lub ich zamknięcie jest uniemożliwione przez
przeszkodę bądź nie pozostawiono wystarczających odstępów z
boków oraz od góry i dołu urządzenia.
Temperatura wewnątrz
urządzenia jest zbyt
niska
Zwiększyć temperaturę, postępując zgodnie z rozdziałem
„Elementy sterujące na wyświetlaczu”.
Utrudnione zamykanie
drzwi
Sprawdzić, czy tył chłodziarki jest odchylony do tyłu o 10–15 mm,
aby umożliwić automatyczne domykanie drzwi; ewentualnie
sprawdzić, czy jakiekolwiek przedmioty nie uniemożliwiają
zamykania drzwi.
Woda kapie na
podłogę
Zbiornik na wodę (znajdujący się w tylnej dolnej części
obudowy) może być niewłaściwie wypoziomowany, rynienka
spustowa (znajdująca się pod górną częścią sprężarki) może być
nieprawidłowo ustawiona, aby kierować wodę do zbiornika bądź
rynienka prowadząca wodę jest zablokowana. Aby sprawdzić
zbiornik i rynienkę, może zajść konieczność odsunięcia
chłodziarki od ściany.
Oświetlenie nie działa
Oświetlenie LED mogło ulec uszkodzeniu. Wymianę oświetlenia
LED opisano w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
System sterowania zablokował oświetlenie ze względu na zbyt
długie pozostawienie otwartych drzwi.
Drzwi nie otwierają się
płynnie
Sprawdzić uszczelkę urządzenia; w razie potrzeby oczyścić
gumową uszczelkę na krawędziach drzwi, korzystając z płynu
do mycia naczyń oraz ciepłej wody. W tych miejscach mogą
gromadzić się kurz i zanieczyszczenia, powodując przyleganie
drzwi do chłodziarki.
11. UTYLIZACJA URZĄDZENIA
Chłodziarka jest wykonana z materiałów nadających się do ponownego użytku. Utylizację
urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie utylizacji
odpadów. Urządzenie zawiera niewielkie ilości czynnika chłodniczego (R600a) znajdującego
się w układzie chłodniczym. Ze względów bezpieczeństwa przed złomowaniem urządzenia
należy zapoznać się z treścią rozdziału „Chłodziarka i ryzyko pożaru” w niniejszej Instrukcji.
Aby uniemożliwić korzystanie z chłodziarki, należy odciąć przewód zasilający, a następnie
wyciągnąć uszczelkę blokadę oraz uszczelkę drzwi. Postępując z układem chłodzenia, należy
zachować ostrożność, aby nie przedziurawić zbiornika czynnika chłodniczego, nie uszkodzić
przewodów rurowych przez ich zagięcie ani nie zarysować powłoki powierzchniowej.
Prawidłowa utylizacja produktu
Symbol na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że urządzenia nie można traktować jak innych odpadów z gospodarstwa domowego. Należy oddać je do
właściwego punktu odbioru surowców wtórnych zajmującego się recyklingiem
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie człowieka, który mógłby być wynikiem nieprawidłowej
utylizacji urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego produktu, należy skontaktować się z miejscowym urzędem,
służbami oczyszczania lub sklepem, w którym zakupiono produkt.
POLSKI
12. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość
1766 mm
Szerokość
912 mm
Głębokość
765 mm
Czas utrzymywania temperatury bez zasilania
12 godz.
Napięcie
220–240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się po lewej
stronie wewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie informującej o zużyciu energii.
13. HAŁAS
Podczas normalnej prac y urządzenia
słychać odgłosy (sprężarka, obieg czynnika
chłodniczego).
121
122
www.electrolux.com
POLSKI
123
124
www.electrolux.com
ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA...........................................................125
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA...............................................................126
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS................................................................128
DESCRIÇÃO DO APARELHO....................................................................129
INSTALAR O SEU NOVO APARELHO......................................................130
CONTROLOS DE VISUALIZAÇÃO...........................................................132
UTILIZAR O APARELHO............................................................................134
SUGESTÕES E DICAS ÚTEIS....................................................................138
MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....................................................................139
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.................................................................140
ELIMINAÇÃO DO APARELHO.................................................................142
DADOS TÉCNICOS...................................................................................142
RUÍDOS.....................................................................................................142
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos comuns. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido
do produto.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações
sobre serviços:
www.aeg.com
Registe o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.registeraeg.com
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Utilize apenas peças sobressalentes originais.
Quando contactar o nosso Centro de Assistência Autorizado, certifique-se de que tem
os seguintes dados disponíveis: modelo, PNC, número de série.
A informação encontra-se na placa de caraterísticas.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança
Informações gerais e sugestões
Preocupações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
PORTUGUÊS
1.
125
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes
de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não
é responsável por lesões ou danos resultantes de
instalação e utilização incorretas. Guarde sempre as
instruções junto do aparelho para futura referência.
1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•E
ste aparelho pode ser utilizado por crianças de
8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento, desde que sejam
supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização
do aparelho de forma segura e compreendam os
perigos envolvidos.
• E ste aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade entre 3 e 8 anos e pessoas portadoras de
incapacidade profunda e complexa desde que
recebam as instruções adequadas.
• As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas ou constantemente vigiadas.
• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
• A limpeza e a manutenção básica do aparelho não
podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
• Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
1.2 Segurança geral
•E
ste aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
-Casas de campo; áreas de cozinha destinadas aos
funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes
de trabalho
-P ara utilização por parte de hóspedes de hotéis,
motéis, pousadas ou outros ambientes de tipo
residencial
• AVISO: Mantenha desobstruídas as aberturas de
ventilação do aparelho ou da estrutura onde ele se
126
www.electrolux.com
encontra encastrado.
•A
VISO: Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o processo de
descongelação além daqueles recomendados pelo
fabricante.
• AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração.
• AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos
compartimentos de armazenamento de alimentos,
a não ser que sejam do tipo recomendado pelo
fabricante.
• N ão utilize jatos de água ou vapor para limpar o
aparelho.
• L impe o aparelho com um pano macio e húmido.
Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize
produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objetos
metálicos.
• Não coloque substâncias explosivas, como latas de
aerossóis com um propulsor inflamável, no interior
deste aparelho.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve
ser substituído pelo fabricante, por um agente de
assistência ou por uma pessoa igualmente qualificada,
para evitar perigos.
• Se o aparelho estiver equipado com um dispositivo
de fazer gelo ou um dispensador de água, encha-os
apenas com água potável.
• S e o aparelho necessitar de uma ligação de água,
ligue-o apenas a uma fonte de água potável.
• A pressão de entrada de água tem de estar entre um
mínimo de 1 bar (0,1 MPa) e um máximo de 10 bar
(1 MPa).
2.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 Instalação
AVISO!
A instalação deste aparelho tem
de ser efetuada por uma pessoa
qualificada.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• N
ão utilize o aparelho antes de o
instalar na estrutura de encastre.
• S iga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Te n h a s e m p r e c u i d a d o q u a n d o
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas e calçado
de proteção.
• Certifique-se de que o ar pode circular
PORTUGUÊS
em torno do aparelho.
• A
pós a instalação ou após uma
inversão da porta, aguarde pelo menos
4 horas antes de ligar o aparelho à
alimentação elétrica. Isto permite que
o óleo regresse ao compressor.
• Antes de efetuar qualquer operação
no aparelho (por exemplo, inverter a
porta), retire a ficha da tomada elétrica.
• N ão instale o aparelho perto de
radiadores, fogões, fornos ou placas.
• Não exponha o aparelho a chuva.
• N ão instale o aparelho em locais
expostos a luz solar direta.
• N ão instale este aparelho em locais
demasiado húmidos ou frios.
• Quando deslocar o aparelho, eleve-o
na parte da frente para evitar riscar o
chão.
• O a p a re l h o c o n t é m u m s a c o d e
dessecador. Não é um brinquedo.
Não é um alimento. Deite-o fora
imediatamente.
2.2 Ligação elétrica
AVISO!
Risco de incêndio e choque
elétrico.
AVISO!
Quando posicionar o aparelho,
certifique-se de que o cabo de
alimentação não fica entalado ou
danificado.
AVISO!
Não utilize adaptadores multificha
nem cabos de extensão.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• C ertifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com a alimentação
elétrica.
• Utilize sempre uma tomada instalada
corretamente e à prova de choques
elétricos.
• Certifique-se de que não danifica os
componentes elétricos (por exemplo, a
ficha e o cabo de alimentação elétrica
ou o compressor).
• C ontacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado ou um eletricista se
for necessário substituir componentes
elétricos.
• O cabo de alimentação deve ficar
abaixo do nível da ficha.
127
Ligue a ficha à tomada elétrica apenas
no final da instalação. Certifique-se
de que a ficha fica acessível após a
instalação.
Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentação.
2.3 Utilização
AVISO!
Risco de ferimentos, queimaduras, choque elétrico ou incêndio.
O aparelho contém gás isobutano
(R600a) inflamável, que é um
gás natural com um alto nível
de compatibilidade ambiental.
Tenha cuidado para não danificar
o circuito de refrigeração que
contém o gás isobutano.
• N ão altere as especificações deste
aparelho.
• Não coloque dispositivos elétricos (por
exemplo, máquinas de fazer gelados)
no interior do aparelho, exceto se forem autorizados pelo fabricante.
• S e ocorrerem danos no circuito de
refrigeração, certifique-se de que não
existem chamas e fontes de ignição na
divisão. Ventile a divisão.
• Não permita que objetos quentes toquem nas peças de plástico do aparelho.
• N ão coloque bebidas gaseificadas
dentro do congelador. A pressão no
interior do recipiente da bebida aumentará.
• Não guarde gases e líquidos inflamáveis no aparelho.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou
objetos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima
do aparelho.
• Não toque no compressor ou no condensador. Estão quentes.
• Não remova nem toque em peças do
compartimento de congelação com as
mãos molhadas ou húmidas.
• Não volte a congelar alimentos que já
foram descongelados.
• C umpra as instruções de armazenamento das embalagens dos alimentos
congelados.
128
www.electrolux.com
2.4 Luz interior
AVISO!
Risco de choque elétrico.
• E
ste aparelho utiliza uma lâmpada de
um tipo que se destina exclusivamente
a aparelhos domésticos. Não utilize a
lâmpada como iluminação doméstica.
2.5 Manutenção e limpeza
AVISO!
Risco de ferimentos ou danos no
aparelho.
• A n t e s d e q u a l q u e r a ç ã o d e
manutenção, desative o aparelho e
desligue a ficha da tomada elétrica.
• Este aparelho contém hidrocarbonetos
na unidade de refrigeração. A
manutenção e o recarregamento da
unidade podem ser efetuados apenas
por uma pessoa qualificada.
• Inspecione regularmente o orifício
de escoamento do aparelho e
limpe-o se necessário. Se o orifício de
escoamento estiver obstruído, a água
descongelada fica acumulada na parte
inferior do aparelho.
3.
2.6 Assistência
• C
ontacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição
originais.
2.7 Eliminação
AVISO!
Risco de ferimentos ou asfixia.
• D esligue o aparelho da alimentação
elétrica.
• C o r t e o c a b o d e a l i m e n t a ç ã o e
elimine-o.
• R e m o v a a p o r t a p a r a e v i t a r q u e
crianças ou animais de estimação
fiquem fechados no interior do
aparelho.
• O c i rc u i t o d e re f r i g e r a ç ã o e o s
materiais de isolamento deste aparelho
não são nocivos para a camada de
ozono.
• A espuma de isolamento contém gás
inflamável. Contacte a sua autoridade
municipal para saber como eliminar o
aparelho corretamente.
• N ão provoque danos na parte da
unidade de refrigeração que está
próxima do permutador de calor.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo .
Coloque a embalagem nos contentores
indicados para reciclagem. Ajude a
proteger o ambiente e a saúde pública
através da reciclagem de resíduos de
aparelhos elétricos e eletrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo
juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem
local ou contacte as suas autoridades
municipais.
PORTUGUÊS
4.
129
DESCRIÇÃO DO APARELHO
Vista 1 do aparelho
1 Armário do frigorífico
2
Proteção superior
3
Bloco guia do dissipador vertical
4
Prateleira de vidro
5
Caixa de armazenamento de
água
6
Prateleira flexível para bebidas
em lata
7
Gaveta para fruta e legumes
8
Peça do dissipador vertical
9
Gaveta de temperatura variável
10
Tabuleiro giratório para gelo
(interior)
11
Tabuleiro
12
Rodas
13
Pés inferiores ajustáveis
14
Gaveta inferior do congelador
15
Gaveta superior do congelador
16
Luz LED do congelador (interior)
17
Vedante para porta de frigorífico
18
Prateleira inferior
19
Proteção da gaveta dos legumes
20
Prateleira superior
21
Tabuleiro para ovos (interior)
22
Tampa da prateleira
23
Luz LED do frigorífico (interior)
24
Placa de visualização
25
Dispensador de água fria
26
Pegas
27
Porta de congelador
28
Porta de frigorífico
Vista 2 do aparelho
Nota: devido à melhoria contínua dos nossos produtos, o seu frigorífico pode divergir
ligeiramente da ilustração apresentada, mas as respetivas funções e métodos de
utilização permanecem iguais.
Nota: para obter a melhor eficiência energética deste produto, coloque todas as
prateleiras, gavetas e cestos na posição original, tal como na ilustração acima.
130
www.electrolux.com
Este aparelho é vendido em França. De
acordo com os regulamentos em vigor
nesse país, este aparelho tem de estar
equipado com um dispositivo especial (ver
figura) colocado no compartimento inferior
do frigorífico para indicar a zona mais fria.
5.
INSTALAR O SEU NOVO APARELHO
Esta seção explica a instalação do novo
aparelho antes de o utilizar pela primeira
vez. Recomendamos que leia as sugestões que se seguem.
AVISO!
Para uma instalação correta, este
frigorífico deve ser colocado numa
superfície nivelada de material
rígido que seja da mesma altura
que o restante pavimento. Essa
superfície deve ser robusta o suficiente para suportar um frigorífico
cheio ou aproximadamente 120 kg
(266 lbs). Quando deslocar o aparelho, puxe a unidade para fora e
empurre-a sempre na vertical.
Nivelamento do aparelho
Para um nivelamento adequado e para
evitar vibração, este aparelho inclui pés
ajustáveis na parte dianteira. Ajuste o
nível seguindo as instruções abaixo:
1. F aça o frigorífico deslizar até ao
devido lugar.
2. Rode os pés ajustáveis (com os dedos
ou uma chave de porcas adequada)
até tocarem no chão.
3. Incline a parte superior para trás
1 0 ‑ 1 5 m m ro d a n d o o s p é s m a i s
1~2 volta(s). Isto permite que as portas
fechem de forma automática e correta.
4. S empre que pretender deslocar o
aparelho, lembre-se de levantar os
pés para que o aparelho possa rodar
livremente. Volte a instalar o aparelho
sempre que o mudar de lugar.
10-15 mm
Classe
Símbolo
Intervalo
de temperatura
ambiente (°C)
Temperada
alargada
SN
+10 até +32
Temperada
N
+16 até +32
Subtropical
ST
+16 até +38
Tropical
T
+16 até +43
Roda dianteira
Roda traseira
Pé ajustável
AVISO!
As rodas, que não são rodízios,
só devem ser utilizadas para deslocar o aparelho para a frente ou
para trás. Deslocar o frigorífico
para os lados pode danificar o
pavimento e as rodas.
PORTUGUÊS
131
Ajustar a pega da porta
Ventilação do aparelho
Antes de utilizar o aparelho, verifique
as pegas do frigorífico. Se as pegas
estiverem soltas, utilize uma chave
sextavada para rodá-las para a direita até
bloquearem corretamente. Cada uma
das pegas inclui 2 parafusos.
Para melhorar a eficiência do sistema
de refrigeração e poupar energia, é
necessário manter uma ventilação
adequada em torno do aparelho para
uma correta dissipação do calor. Por este
motivo, deve deixar espaço suficiente
em torno do frigorífico e a área deve
estar livre de obstruções que afetem a
circulação de ar.
Parafusos de
sextavado interior
1776 mm
100 mm
Chave sextavada (fornecida)
Ajustar as portas
• A
s portas esquerda e direita estão
equipadas com eixos ajustáveis,
situados nas dobradiças inferiores.
• Antes de ajustar as portas, certifique-se de que o frigorífico está nivelado.
Reveja a secção anterior intitulada
"Nivelamento do aparelho". Se a
parte superior das portas estiverem
d e s n i v e l a d a s , i n t ro d u z a a c h a v e
sextavada no eixo da dobradiça e
rode-a para a direita para elevar a
porta ou para a esquerda para baixar
a porta, e introduza um E-Ring na
abertura.
75 mm
100 mm
100 mm
S u g e s t ã o : p a r a g a r a n t i r o c o r re t o
funcionamento do aparelho, mantenha
as distâncias indicadas no gráfico acima.
1140 mm
600 mm
E-Ring
765 mm
908 mm
Chave sextavada (fornecida)
Peça ajustável
1720 mm
132
6.
www.electrolux.com
CONTROLOS DE VISUALIZAÇÃO
Todas as funções e controlos da unidade
são acessíveis a partir de um painel de
controlo convenientemente localizado
na porta do frigorífico. Um teclado
de botões tácteis e um visor digital
permitem uma configuração fácil das
funcionalidades e das definições de
forma fácil e intuitiva.
Importante! Os botões tácteis funcionam
apenas com uma pressão curta num
botão. A operação ocorre ao tirar o dedo
do botão e não enquanto o botão está
premido. Não há necessidade de aplicar
pressão no teclado. A função de bloqueio
de segurança para crianças associada ao
botão "Alarm" requer uma pressão longa
de pelo menos 3 segundos. Consulte as
secções relacionadas deste manual para
obter instruções detalhadas.
O painel de controlo é constituído por
duas áreas de indicação de temperatura,
cinco ícones que representam diferentes
modos e seis botões tácteis. Quando o
aparelho é ligado pela primeira vez, a
retroiluminação dos ícones no painel do
visor acende-se. Se não premir nenhum
b o t ã o e a s p o r t a s p e r m a n e c e re m
fechadas, a retroiluminação desliga-se
após 60 segundos.
Controlar a temperatura
6.1 Frigorífico
Quando ligar o frigorífico pela primeira
vez, recomendamos que a temperatura
do frigorífico seja definida para 5 °C e a
do congelador para -18 °C. Se pretender
alterar a temperatura, siga as instruções
abaixo.
Prima repetidamente o botão "Fridge"
para definir a temperatura pretendida
para o frigorífico, entre 8 °C e 2 °C. A
temperatura diminui 1 °C com cada toque e o indicador de temperatura do frigorífico apresenta o valor correspondente de acordo com a seguinte sequência.
CUIDADO!
Ao definir uma temperatura,
define uma temperatura média
para todo o frigorífico. As
temperaturas no interior de
cada compartimento podem
variar em relação aos valores de
temperatura apresentados no
painel, dependendo de quantos
alimentos contém e da respetiva
disposição. A temperatura
ambiente também pode afetar
a temperatura no interior do
aparelho.
8 °C
7 °C 6 °C 5 °C
2 °C 3 °C 4 °C
6.2 Fast Cool
Se necessitar de inserir uma
grande quantidade de alimentos quentes, por exemplo após
fazer as compras, sugerimos
que ative a função Fast Cool
para arrefecer os produtos mais rapidamente e para evitar aquecer os outros alimentos que já estejam no frigorífico.
• P rima o botão "Fast Cool" para ativar esta função. O ícone Super Cool
acende-se e o indicador de temperatura do frigorífico apresenta 2 °C.
PORTUGUÊS
A função Super Cool é desativada
automaticamente cerca de 6 horas depois.
• P rima "Fast Cool" ou "Fridge" para
cancelar o modo Super Cool e reverter
para as definições de temperatura
anteriores.
6.3 Congelar
Prima o botão "Freezer" para definir a
temperatura do congelador entre -14 °C
e -24 °C segundo a sua preferência. O
indicador de temperatura do congelador
apresenta o valor correspondente de
acordo com a seguinte sequência.
-14 °C -15 °C -16 °C -17 °C -18 °C -19 °C
-24 °C -23 °C -22 °C -21 °C -20 °C
6.4 Fast Freeze
•
•
•
•
•
função Super Freeze
A
permite reduzir rapidamente
a temperatura de congelação
e congelar os alimentos de
forma significativamente mais
rápida do que o habitual.
P rima o botão "Fast Freeze" para
ativar a função Super Freeze. O ícone
Super Freeze acende-se e a definição
de temperatura do congelador
apresenta ‑24 °C.
P ara a primeira utilização, ou após
um período de inatividade, aguarde
6 horas em modo normal antes de
utilizar o modo Super Freeze. Isto é
particularmente importante se colocar
uma grande quantidade de alimentos
no congelador.
O modo Super Freeze desliga-se
automaticamente após 26 horas
de utilização e a temperatura do
congelador desce abaixo de ‑20 °C.
P rima "Fast Freeze" ou "Freezer"
para cancelar o modo Super Freeze
e reverter para as definições de
temperatura anteriores.
N ota: quando selecionar a função
Super Freeze, certifique-se de que
não há bebidas em lata ou garrafa
( s o b re t u d o b e b i d a s g a s o s a s ) n o
compartimento do congelador. As
garrafas e as latas podem explodir.
133
6.5 Holiday
Esta função foi concebida
para minimizar o consumo de
energia quando o frigorífico
não é utilizado durante um
longo período de tempo.
Pode ativar esta função premindo
rapidamente o botão " Holiday " até
acender o ícone de luz Holiday.
IMPORTANTE!
Não coloque outros alimentos
no compartimento do frigorífico
durante esse período.
• Q uando a função Holiday estiver
ativada, a temperatura do frigorífico
é automaticamente alterada para
15 °C para minimizar o consumo de
energia. A definição de temperatura
d o f r i g o r í f i c o a p re s e n t a " - " e o
compartimento do congelador
permanece ativo.
• Prima o botão "Holiday" para cancelar
o modo Holiday e reverter para as
definições de temperatura anteriores.
6.6 Alarme
Em caso de alarme, o ícone
"Alarm" acende-se e soa um
aviso sonoro.
Prima o botão "Alarm" para
parar o alarme e o aviso
sonoro. Em seguida, o ícone "Alarm"
apaga-se.
Cuidado! Quando o frigorífico é ligado
após um período de inatividade, o
alarme poderá ativar-se. Nesse caso,
prima o botão "Alarm" para o cancelar.
Alarme da porta
A luz de alarme acesa e um aviso sonoro
indicam condições anormais, tais como
uma porta acidentalmente aberta ou um
corte de energia da unidade.
• D eixar qualquer porta do frigorífico
ou do congelador aberta por mais
de 2 minutos ativa o alarme da porta
e o aviso sonoro. O aviso sonoro soa
3 vezes por minuto durante 10 minutos.
Para cancelar o alarme da porta e o
sinal sonoro, basta fechar a porta.
• Para poupar energia, evite manter as
portas abertas muito tempo quando
utilizar o frigorífico. O alarme da porta
também pode ser desligado fechando
as portas.
134
www.electrolux.com
Alarme de temperatura
Esta funcionalidade é importante para
alertar os utilizadores de possíveis danos
aos alimentos guardados. Se ocorrer
um corte de energia, por ex. um corte
da energia elétrica enquanto estiver
ausente, o alarme de temperatura
memoriza a temperatura do congelador
quando a energia for reposta; é provável
que esta seja a temperatura máxima
atingida pelos itens congelados.
Uma condição de alarme de temperatura
será indicada pela luz de alarme e por
um aviso sonoro quando a leitura de
temperatura for superior a -9 °C. Então:
a) O ícone Alarm acende-se;
b) O i n d i c a d o r d e t e m p e r a t u r a d o
congelador apresenta "H";
c) O aviso sonoro soa 10 vezes quando
o alarme é acionado e depois para
automaticamente.
7.
Bloqueio para crianças
Mantenha premido o botão
"Alarm" durante 3 segundos
para ativar o bloqueio de
segurança para crianças.
Isto desativa o visor para evitar alterações acidentais das definições.
Além disso, o ícone "Child Lock" acende-se.
• P
ara sair do modo de bloqueio de
segurança para crianças, mantenha
premido o botão "Alarm" durante
3 segundos. O ícone "Child Lock"
desligar-se-á.
UTILIZAR O APARELHO
Dispensador de água fria
O dispensador de água fria, localizado
na porta esquerda do frigorífico, é
utilizado para armazenar água potável.
Esta função dispensa água fria sem
necessidade de abrir a porta.
• Limpeza
Limpe o dispensador de água antes de
o utilizar pela primeira vez.
Passo 1: retire o dispensador de água
Passo 2: lave-o com água limpa
Passo 3: seque-o
• Montagem
Consulte as instruções que se seguem
para voltar a montar o dispensador.
1. Segure firmemente ambos os lados do
depósito de água, levante-o e puxe-o
para fora da porta.
2. D e s a p a r a f u s e a c a b e ç a p a r a a
esquerda.
3. Volte a introduzir ambos os lados do
depósito na porta e empurre-o até
ouvir um estalido.
Tampa pequena
Cabeça
Tampa
grande
AVISO!
Ao introduzir o depósito de água,
certifique-se de que a cabeça
encaixa corretamente no orifício.
Enchimento com água
Antes de encher o depósito de água
com água potável, certifique-se de que
o depósito de água está bem fixo e na
posição correta.
Para evitar que a água trasborde, encha
o depósito de água abaixo da marca
de nível máximo, aproximadamente
4,0 litros. Há duas formas de encher o
depósito de água:
1. R emovendo a tampa pequena e
enchendo com água a partir da
entrada da tampa grande.
2. R e m o v e n d o a t a m p a g r a n d e d o
depósito e enchendo diretamente o
depósito com água.
PORTUGUÊS
CUIDADO!
Não encha o depósito de água com
outro líquido senão água.
Posição
sugerida
D
Dispositivo
de bloqueio
AVISO!
A função de bloqueio é utilizada
para bloquear o dispositivo. Não
pressione a alavanca do dispensador
com força quando o dispensador
estiver na posição de bloqueio, pois
pode danificar o dispensador.
• Utilizar o dispensador de água
Deve utilizar um recipiente do tamanho
correto para obter água do dispensador.
AVISO!
Não levante a patilha do dispensador se não colocar um recipiente por
baixo, caso contrário poderão ocorrer fugas de água do dispensador.
Mantenha o dispositivo de abastecimento de água instalado quando o
dispensador de água não for utilizado para evitar fugas de ar frio.
Aprox. 50 mm
D
Dispositivo de
bloqueio
Patilha
de
pressão
• Bloqueio
Antes de dispensar água, certifique-se
de que o dispensador está na posição de
desbloqueio.
O dispositivo de bloqueio encontra-se por
baixo da placa de visualização, tal como
na imagem:
135
Nota: a utilização frequente do dispensador de água pode levar ao derrame
de gotas no tabuleiro, que poderá trasbordar. Seque o tabuleiro com um pano
conforme necessário.
Prateleira de porta
O compartimento do frigorífico inclui
p r a t e l e i r a s d e p o r t a p a r a g u a rd a r
bebidas em lata, garrafas e alimentos
embalados. Não coloque muitos itens
e alimentos pesados nas prateleiras de
porta.
• A prateleira de porta central foi
concebida para ajustar-se a diferentes
alturas de acordo com as suas
necessidades. Esvazie a prateleira
antes de erguê-la para a remover.
Em seguida, coloque a prateleira à
altura desejada.
Nota: também é fornecido um tabuleiro
para ovos, que deverá encontrar na
prateleira superior.
136
www.electrolux.com
Prateleira para bebidas em lata
• Esta prateleira tem capacidade para
um máximo de 4 latas de tamanho
normal, mas não é adequada para
latas com diâmetro inferior a 50 mm.
A prateleira também pode rodar 25° se
necessário, para facilitar o processo de
colocar ou retirar bebidas.
Gaveta para legumes e controlo da humidade
Baixo
Bloco deslizan
te
Prateleiras de vidro
O compartimento do frigorífico inclui
duas prateleiras de vidro. Enquanto a
prateleira superior foi concebida para
ser fixa, a prateleira inferior é ajustável.
Existem três posições onde pode colocar
a prateleira inferior. Ajuste a altura
da prateleira de acordo com as suas
necessidades:
• A
o remover as prateleiras, puxe-as
cuidadosamente até estas saírem das
guias.
• A o voltar a colocar as prateleiras,
certifique-se de que não existe
nenhum obstáculo por trás e empurreas cuidadosamente até encaixarem na
devida posição.
Prateleira
de vidro
Posição ajustável
Alto
Gaveta para fruta e legumes
A gaveta, montada em calhas de
extensão telescópica, destina-se a frutas
e legumes.
Pode ajustar a humidade no seu interior
através do bloco deslizante.
• O controlo da humidade ajusta o fluxo
de ar na gaveta; quanto maior for o
fluxo de ar, menor será a humidade.
Faça deslizar o controlo da humidade
para a direita para aumentar a
humidade.
• R e c o m e n d a m - s e d e f i n i ç õ e s d e
humidade elevada para legumes e
humidade baixa para fruta.
• S iga estas instruções simples para
remover a gaveta dos legumes, ou a
gaveta do congelador, para a limpar.
Esvazie a gaveta dos legumes e puxe-a
para fora até à posição de abertura
máxima. Levante a gaveta dos legumes
das calhas laterais. Empurre as calhas
para dentro para evitar a ocorrência de
danos quando fechar a porta.
GAVETA PARA FRESCOS. Controlo
preciso da temperatura (opcional)
Os alimentos podem manter-se frescos
durante mais tempo quando guardados
à temperatura ideal, mas diferentes
tipos de alimentos requerem diferentes
temperaturas. Existe um visor da
gaveta para frescos no lado direito da
gaveta. Utilizando os botões "FRESH
BOX", pode definir a temperatura do
compartimento para 0 °C, 3 °C e 5 °C
para adequar-se a carne, ou frutas e
PORTUGUÊS
legumes, ou produtos de charcutaria,
respetivamente. Consulte a tabela
abaixo para conhecer as definições
recomendadas de acordo com as suas
necessidades.
Deli [5 °C]
Vege. [3 °C]
0 °C [0 °C]
Queijo
Pepinos
Bifes
Presunto
Alface
Peixe
Salame
Laranjas
Carnes frias
Azeitonas
Milho
Aves
Utilizar o compartimento do
frigorífico
O compartimento do frigorífico é adequado para fruta e legumes. Recomenda-se
a separação de alimentos diferentes em
bolsas separadas para evitar a perda de
humidade ou a passagem de sabor para
outros alimentos.
CUIDADO!
Nunca feche as portas quando as
prateleiras, a gaveta e/ou as calhas
telescópicas estiverem abertas.
Isso pode danificar a unidade.
137
CUIDADO!
Não permita que bebés ou crianças entrem no frigorífico para evitar o risco de ferimentos pessoais
ou danos no frigorífico. Não se
sente na porta do congelador. A
porta pode partir--se. Não permita que as crianças entrem no
cesto do congelador.
Se remover a divisória para limpar
o depósito do cesto, deve voltar
a colocar a divisória depois da
limpeza para evitar que as crianças fiquem presas no interior do
cesto.
Tabuleiro giratório para gelo
• O
tabuleiro giratório para gelo é
colocado na gaveta superior do
congelador para fazer e conservar
cubos de gelo.
1. E n c h a - o c o m á g u a p o t á v e l s e m
ultrapassar a marca de nível máximo.
2. Volte a colocar o tabuleiro para gelo
cheio no suporte.
3. A guarde cerca de 3 horas, rode os
manípulos para a direita e o gelo cairá
na caixa de gelo que se encontra por
baixo.
Utilizar a gaveta do congelador
A gaveta do congelador é adequada
para conservar alimentos que devem ser
congelados, como carne, gelado, etc.
Para remover a gaveta do congelador,
puxe-a para fora na totalidade e abra
as portas do frigorífico até ao ângulo
máximo. Assim, a gaveta inferior do congelador pode ser removida, conforme
ilustrado nas imagens seguintes.
1 Fechar a porta
Tabuleiro
2 Abrir a porta
Gaveta inferior
do congelador
4. O s c u b o s d e g e l o p o d e m s e r
conservados na caixa de gelo e, se
necessário, basta abrir a caixa de gelo
e retirá-los.
Nota: se o tabuleiro para gelo for
utilizado pela primeira vez ou não
for utilizado durante muito tempo,
limpe-o antes de o utilizar.
138
8.
www.electrolux.com
SUGESTÕES E DICAS ÚTEIS
Sugestões para economizar energia
Recomendamos que siga as sugestões
abaixo para poupar energia.
• Procure evitar manter a porta aberta
durante longos períodos para poupar
energia.
• Certifique-se de que o aparelho está
afastado de fontes de calor (luz solar
direta, forno ou forno elétrico, etc.).
• Não defina uma temperatura mais fria
do que o necessário.
• N ão guarde alimentos quentes ou
líquidos que se evaporam no aparelho.
• C oloque o aparelho num local bem
ventilado e sem humidade. Consulte o
capítulo "Instalar o seu novo aparelho".
• A vista 1 na secção "Descrição do
aparelho" ilustra a organização correta
das gavetas e das prateleiras. Não
altere a combinação, uma vez que esta
foi concebida para ser a configuração
mais eficiente em termos energéticos.
S ugestões para a refrigeração de
alimentos frescos
• N ão coloque alimentos quentes diretamente no frigorífico nem no congelador, já que isto leva ao aumento
da temperatura interna. Isto exige um
maior esforço por parte do compressor
e, por conseguinte, um maior consumo
de energia.
• C ubra ou embrulhe os alimentos,
particularmente se tiverem um cheiro
forte.
• Posicione corretamente os alimentos
de modo a que o ar possa circular
livremente em redor.
Conselhos para a refrigeração
• C arne (todos os tipos): introduza
em sacos de politeno e coloque na
prateleira de vidro por cima da gaveta
dos legumes. Respeite sempre os
tempos de conservação dos alimentos
e as datas de validade sugeridas pelos
fabricantes.
• Alimentos cozinhados, pratos frios, etc.:
D evem estar cobertos e podem ser
colocados em qualquer prateleira.
• Fruta e legumes:
D evem ser conservados na gaveta
especial fornecida.
• Manteiga e queijo:
Devem ser embrulhados sob vácuo ou
em película transparente.
• G
arrafas de leite:
D evem estar fechadas e devem ser
guardadas nas prateleiras de porta.
Conselhos para a congelação
• Quando ligar pela primeira vez ou após
um período sem utilização, antes de
colocar alimentos no compartimento,
deixe o aparelho em funcionamento
durante, no mínimo, 2 horas nas
definições mais elevadas.
• P repare os alimentos em pequenas
quantidades para permitir que sejam
rápida e completamente congelados e
para possibilitar, subsequentemente, a
descongelação apenas da quantidade
necessária.
• E mbrulhe os alimentos em folha de
alumínio ou politeno e certifique-se de
que as embalagens são herméticas.
• Não permita que os alimentos frescos
e descongelados entrem em contacto
com os alimentos já congelados, para
evitar o aumento de temperatura dos
alimentos congelados.
• O s p r o d u t o s c o n g e l a d o s , s e
consumidos imediatamente após
serem removidos do compartimento
d o c o n g e l a d o r, p o d e m c a u s a r
queimaduras de gelo na pele.
• R ecomenda-se que identifique e
coloque a data em cada embalagem
congelada de modo a ter noção do
período de armazenamento.
Conselhos para o armazenamento de
alimentos congelados
• C ertifique-se de que os alimentos
congelados foram conservados
corretamente por parte do revendedor.
• A ssim que forem descongelados, os
alimentos degradam-se rapidamente e
não devem voltar a ser congelados. Não
exceda o período de armazenamento
indicado pelo fabricante de alimentos.
Desativação do aparelho
Se o frigorífico tiver de ser desligado
durante um longo período, devem ser
efetuados os seguintes passos para
reduzir a formação de bolor.
1. Retire todos os alimentos.
2. Desligue a ficha da tomada.
3. Limpe e seque totalmente o interior
do aparelho.
4. Certifique-se de que todas as portas
ficam ligeiramente abertas para
permitir a circulação de ar.
PORTUGUÊS
9.
139
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Por motivos de higiene, o aparelho
(incluindo os acessórios internos e
externos) deve ser limpo regularmente
pelo menos de dois em dois meses.
CUIDADO!
Durante a limpeza, o aparelho
não pode estar ligado à corrente.
Perigo de choque elétrico! Antes
da limpeza, desligue o aparelho
e desligue a ficha da tomada
elétrica.
Limpeza externa
Para preservar o bom aspeto do
aparelho, deve limpá-lo regularmente.
- Limpe o painel digital e o painel do
visor com um pano macio e limpo.
- Pulverize água no pano de limpeza
em vez de pulverizá-lo diretamente
na superfície do aparelho. Isto ajuda a
garantir uma distribuição uniforme da
humidade sobre a superfície.
- Limpe as portas, as pegas e as
superfícies do aparelho com um
detergente suave e, em seguida, limpeas com um pano macio.
CUIDADO!
- Não utilize objetos afiados para
não riscar a superfície.
- Não utilize diluentes,
detergentes para lavagem
de automóveis, lixívias, óleos
essenciais, agentes de limpeza
abrasivos ou solventes orgânicos,
como benzeno, para limpar o
aparelho. Podem danificar a
superfície do aparelho e causar
um incêndio.
Limpeza interna
• O interior do aparelho deve ser limpo
regularmente. Será mais fácil limpar
o aparelho quando não contiver
muitos alimentos. Limpe o interior
do congelador/frigorífico com uma
solução diluída de bicarbonato de
sódio e, em seguida, limpe-o com água
tépida utilizando um pano ou esponja
torcidos. Seque completamente o
interior antes de voltar a colocar as
prateleiras e os cestos.
Seque bem todas as superfícies e
peças amovíveis.
• E
mbora este aparelho descongele
automaticamente, poderá formarse uma camada de gelo nas paredes
internas do compartimento do
congelador se a porta do congelador
for aberta frequentemente ou for
mantida aberta por demasiado tempo.
Se a camada de gelo for demasiado
espessa, faça o seguinte quando
o a p a re l h o n ã o c o n t i v e r m u i t o s
alimentos:
1. Remova os alimentos e os cestos de
acessórios, desligue o aparelho da
corrente e deixe as portas abertas.
Ventile a divisão para acelerar o
processo de descongelação.
2. Q uando a descongelação terminar,
limpe o congelador conforme descrito
acima.
CUIDADO!
Não utilize objetos afiados para
retirar o gelo do compartimento
do congelador. Apenas deve
voltar a ligar o aparelho à corrente
e ativá-lo quando o interior estiver
completamente seco.
Limpeza dos vedantes de porta
Mantenha os vedantes de porta limpos.
Bebidas e alimentos pegajosos podem
fazer com que os vedantes se apeguem
ao frigorífico e quebrem quando abrir a
porta. Lave os vedantes com detergente
suave e água tépida. Enxague e seque
cuidadosamente após a limpeza.
CUIDADO!
Apenas deve voltar a ligar o
aparelho à corrente quando os
vedantes de porta estiverem
completamente secos.
AVISO!
A luz LED não deve ser substituída
pelo utilizador! Se a luz LED
estiver danificada, contacte a
assistência ao cliente para obter
ajuda.
140
www.electrolux.com
10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se tiver algum problema com o seu aparelho ou se o aparelho não estiver a funcionar
corretamente, pode fazer algumas verificações simples antes de ligar para a
assistência. Antes de ligar para a assistência, faça as verificações simples indicadas
nesta secção.
AVISO!
Não tente reparar o aparelho. Se o problema persistir depois de fazer as
verificações mencionadas abaixo, contacte um eletricista qualificado, um
técnico autorizado ou a loja onde adquiriu o produto.
Problema
Possível causa e solução
Verifique se o cabo de alimentação está corretamente ligado
à tomada.
O aparelho não está a
funcionar corretamente
Odores nos
compartimentos
Ruído do aparelho
Verifique o fusível ou o circuito da fonte de alimentação e
substitua-o, se necessário.
É normal que o congelador não funcione durante o ciclo de
descongelação automática ou durante um curto período de
tempo após ligar o aparelho, para proteger o compressor.
Poderá ser necessário limpar o interior do frigorífico.
Alguns alimentos, recipientes ou tipos de acondicionamento
podem causar odores.
Os sons indicados abaixo são normais:
• Ruídos de funcionamento do compressor.
• R uído de circulação de ar proveniente do motor da
ventoinha pequena no compartimento do congelador ou
noutros compartimentos.
• Ruído semelhante ao de água a ferver.
• Som de estalido durante a descongelação automática.
• Som de clique antes da ativação do compressor.
Outros sons invulgares devem-se aos motivos indicados
abaixo e poderá ser necessário tomar alguma medida
corretiva:
O armário do frigorífico está desnivelado.
A parte posterior do aparelho toca na parede.
Garrafas ou recipientes caídos ou a rolar.
O motor funciona
continuamente
É normal ouvir frequentemente o som do motor, sobretudo
nas seguintes circunstâncias:
• A definição de temperatura é mais fria do que o
necessário
• F oi introduzida uma grande quantidade de alimentos
quentes no aparelho.
• A temperatura no exterior do aparelho é demasiado
elevada.
• A s portas são mantidas abertas durante um longo
período.
• Depois de instalar o aparelho ou depois de o aparelho ter
estado desligado durante muito tempo.
PORTUGUÊS
141
Formação de uma
camada de gelo no
compartimento
Verifique se as saídas de ar não estão obstruídas por
alimentos e certifique-se de que os alimentos no aparelho
estão posicionados de forma a permitir uma ventilação
suficiente. Certifique-se de que a porta está totalmente
f e c h a d a . P a r a re m o v e r o g e l o , c o n s u l t e a s e c ç ã o
"Manutenção e limpeza".
Temperatura interna
demasiado quente
Poderá ter deixado as portas abertas durante demasiado
tempo ou com demasiada frequência; ou as portas estão
abertas porque há algum obstáculo que as bloqueia; ou não
existe espaço suficiente na parte superior e inferior e dos
lados do aparelho.
Temperatura interna
demasiado fria
Aumente a temperatura seguindo as indicações no capítulo
"Controlos de visualização".
As portas não fecham
facilmente
Verifique se a parte superior do frigorífico está inclinada
para trás 10‑15 mm para permitir que as portas fechem
automaticamente ou se alguma coisa no interior do
frigorífico impede o fecho das portas.
Gotas de água no chão
O tabuleiro de água (situado na parte inferior traseira do
frigorífico) poderá não estar adequadamente nivelado; ou o
bico de drenagem (situado por baixo da parte superior do
compressor) poderá não estar corretamente posicionado
para encaminhar a água para este tabuleiro; ou o bico
de água está bloqueado. Poderá ser necessário afastar o
frigorífico da parede para verificar o tabuleiro e o bico.
A luz não funciona
A luz LED pode estar danificada. Consulte o capítulo
"Manutenção e limpeza" para substituir a luz LED.
O sistema de controlo desativou as luzes porque a porta
esteve aberta demasiado tempo. Feche e volte a abrir a
porta para reativar as luzes.
As portas não abrem
facilmente
Verifique o vedante da porta e, se necessário, limpe o
vedante da junta de borracha em torno das extremidades
da porta utilizando detergente de lavar loiça e água tépida.
É possível que se acumule sujidade nestas zonas e que as
portas apresentem resistência à abertura.
142
www.electrolux.com
11. ELIMINAÇÃO DO APARELHO
O frigorífico é composto por materiais reutilizáveis. Deve ser eliminado em
conformidade com os regulamentos locais relativos à eliminação de resíduos.
O aparelho contém uma pequena quantidade de refrigerante (R600a) no circuito
de refrigeração. Para sua segurança, consulte a secção sobre refrigerante e risco de
incêndio neste manual de instruções antes de eliminar o aparelho. Corte o cabo de
alimentação para tornar o frigorífico inutilizável e remova o vedante e o dispositivo de
fecho da porta. Tenha cuidado para não danificar o sistema de refrigeração; não fure o
depósito de refrigerante, não dobre os tubos nem risque o revestimento da superfície.
Eliminação correta deste produto
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode
ser tratado como lixo doméstico. Ao invés, deve ser levado para o ponto de
recolha de resíduos adequado para reciclagem de equipamento elétrico e
eletrónico. Ao garantir que este produto é corretamente eliminado, poderá
ajudar a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente e
para a saúde pública que, de outro modo, poderiam ser causadas por uma
eliminação inadequada deste produto. Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipais locais, o serviço de
recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.
12. DADOS TÉCNICOS
Dimensão
Altura
1766 mm
Largura
912 mm
Profundidade
765 mm
Tempo de autonomia
12 h
Voltagem
220-240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na
placa de caraterísticas existente no lado
esquerdo do interior do aparelho e na
etiqueta de energia.
13. RUÍDOS
Existem alguns ruídos durante o
funcionamento normal (compressor,
circulação do refrigerante).
PORTUGUÊS
143
144
www.electrolux.com
146
www.electrolux.com
ÍNDICE
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.........................................................147
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.............................................................148
3. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES..............................................................150
4. DESCRIPCIÓN DEL APARATO....................................................................150
5. INSTALACIÓN DEL NUEVO APARATO.......................................................151
6. CONTROLES DE LA PANTALLA..................................................................153
7. USO DEL APARATO.....................................................................................155
8. CONSEJOS ÚTILES......................................................................................159
9. LIMPIEZA Y CUIDADOS..............................................................................160
10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS......................................................................161
11. DESECHO DEL APARATO...........................................................................162
12. DATOS TÉCNICOS......................................................................................163
13. RUIDOS........................................................................................................163
PARA UNOS RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por elegir este producto AEG. Este aparato se ha creado para ofrecer un
rendimiento impecable y duradero a lo largo de los años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en
electrodomésticos corrientes. Dedique algunos minutos a leer cómo puede obtener el máximo provecho de su aparato.
Consulte nuestro sitio web para:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registeraeg.com
Adquirir accesorios, consumibles y recambios originales para su aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Utilice únicamente piezas de recambio originales.
Al contactar con nuestro centro de servicio autorizado, asegúrese de contar con la siguiente información: modelo, número de producto, número de serie.
La información se puede encontrar en la placa de características.
Advertencia / Precaución. Información sobre seguridad
Información general y consejos
Información medioambiental
Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.
ESPAÑOL
1.
147
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar este aparato, lea cuidadosamente
las instrucciones que se proporcionan. El fabricante no se
hace responsable de los daños y lesiones causados por una
instalación y uso incorrectos. Conserve estas instrucciones
junto con el aparato para futuras consultas.
1.1 Seguridad de los niños y las personas vulnerables
• Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de
8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan
de la experiencia y conocimientos suficientes para
manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones
o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de
forma segura y comprendan los riesgos.
• Este aparato pueden utilizarlo niños entre 3 y 8 años,
así como las personas con minusvalías importantes y
complejas, siempre que estén bajo supervisión continua.
• Es necesario mantener alejados a los niños de menos
de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
• No permita que los niños jueguen con el aparato.
• La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato
no podrán ser realizados por niños sin supervisión.
• M antenga todo el material de embalaje fuera del
alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
1.2 Instrucciones generales de seguridad
• Este aparato está diseñado exclusivamente para uso
doméstico y aplicaciones similares, como por ejemplo:
-Granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas,
oficinas y otros entornos de trabajo
-Clientes de hoteles, moteles, hostales o pensiones y
otros entornos de tipo residencial
• ADVERTENCIA: No obstruya las aberturas de ventilación
del alojamiento del aparato ni de la estructura empotrada.
• ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos ni otros
medios para acelerar el proceso de descongelación,
salvo aquellos que recomiende el fabricante.
• ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrigerante.
148
www.electrolux.com
•A
DVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de
los compartimentos para alimentos del aparato, a menos
que sean del tipo recomendado por el fabricante.
• No utilice pulverizadores de agua ni vapor para limpiar
el aparato.
• Limpie el aparato con un paño húmedo y suave. Utilice
solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos metálicos.
• No guarde en este aparato sustancias explosivas como
latas de aerosol con propulsor inflamable.
• Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante,
su servicio técnico o un profesional tendrán que
cambiarlo para evitar riesgos.
• Si el aparato está equipado con sistema de fabricación
de hielo o dispensador de agua, rellénelos con agua
potable exclusivamente.
• Si el aparato requiere una conexión de agua, conéctelo
a una toma de agua potable exclusivamente.
• La presión de la entrada de agua (mínima y máxima)
debe oscilar entre 1 bar (0,1 MPa) y 10 bares (1 MPa).
2.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2.1 Instalación
¡ADVERTENCIA!
Solo un técnico cualificado puede
instalar el aparato.
• R e t i r e t o d o s l o s m a t e r i a l e s d e
embalaje.
• No instale ni utilice el aparato si está
dañado.
• No utilice el aparato antes de instalarlo
en la estructura empotrada.
• S iga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• A segúrese de que el aire pueda
circular alrededor del aparato.
• En la primera instalación otras invertir
el sentido de apertura de la puerta,
espere al menos 4 horas antes de
conectar el aparato a la alimentación
eléctrica. Esto es para permitir que el
aceite regrese al compresor.
• D
esenchufe siempre el aparato antes
de llevar a cabo cualquier operación,
por ejemplo cambiar el sentido de
apertura de la puerta.
• N o i n s t a l e e l a p a r a t o c e r c a d e
radiadores, cocinas, hornos o placas
de cocción.
• No exponga el aparato a la lluvia.
• N o instale el aparato en un lugar
donde dé el sol de forma directa.
• N o instale este aparato en áreas
excesivamente húmedas o frías.
• Cuando mueva el aparato, levántelo
por la parte frontal para evitar que se
raye el suelo.
• E l aparato contiene una bolsa de
desecante. No se trata de un juguete.
No es un alimento. No olvide
desecharlo inmediatamente.
2.2 Conexión eléctrica
¡ADVERTENCIA!
Riesgo de incendios y descargas
eléctricas..
ESPAÑOL
¡ADVERTENCIA!
Al colocar el producto, asegúrese
de que el cable de alimentación
no queda atrapado o doblado.
•
149
haya llamas ni focos de ignición en el
local. Ventile el local.
N o permita que las partes calientes
toquen las piezas de plástico del
aparato.
N o g u a r d e r e f r e s c o s e n e l
compartimento congelador, ya que se
crea presión en el recipiente.
N o g u a r d e g a s e s n i l í q u i d o s
inflamables en el aparato.
N o coloque productos inflamables
ni objetos húmedos con productos
inflamables dentro, cerca o encima del
aparato.
N o t o q u e e l c o m p r e s o r n i e l
condensador, ya que están calientes.
N o saque ni toque productos del
compartimento congelador con las
manos húmedas.
No vuelva a congelar alimentos que
hayan comenzado a descongelarse.
S i g a l a s i n s t r u c c i o n e s d e
almacenamiento del envase de los
alimentos congelados.
¡ADVERTENCIA!
No utilice adaptadores de varios
enchufes ni cables alargadores.
• E l aparato debe tener conexión a
tierra.
• A segúrese de que los parámetros
de la placa de características son
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.
• U t i l i c e s i e m p r e u n a t o m a c o n
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
• A segúrese de no causar daños a
los componentes eléctricos (p. ej.
enchufe de conexión a la red, cable de
alimentación, compresor).
• Póngase en contacto con un electricista
o con el servicio técnico autorizado
para cambiar los componentes
eléctricos.
• E l cable de alimentación de estar
por debajo del nivel del enchufe de
conexión a la red.
Conecte el enchufe de conexión a la
red a la toma únicamente al final de la
instalación. Asegúrese de tener acceso
al enchufe del suministro de red una vez
finalizada la instalación.
No desconecte el aparato tirando del
cable de alimentación. Tire siempre del
enchufe de conexión a la red.
•
2.3 Utilización
¡ADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones o daños en el
aparato.
• A n t e s d e r e a l i z a r t a r e a s d e
mantenimiento, desactive el aparato y
desconecte el enchufe de conexión a
la red de la toma.
• Este aparato contiene hidrocarburos
en la unidad de refrigeración. El
mantenimiento y recarga de esta
unidad solo debe ser realizado por
personal cualificado.
• E xamine el desagüe del aparato
periódicamente y, si es necesario,
límpielo. Si el desagüe está bloqueado,
se acumula agua descongelada en el
inferior del aparato.
¡ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones,
quemaduras, descargas eléctricas
o incendios.
El aparato contiene un gas
inflamable, isobutano (R600a),
un gas natural con alto grado de
compatibilidad medioambiental.
Tenga cuidado para no dañar
el circuito de refrigerante que
contiene isobutano.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• N o utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas de hacer helados)
dentro de aparatos de refrigeración,
salvo que el fabricante haya autorizado
su utilización.
• Si se produjeran daños en el circuito
de refrigeración, asegúrese de que no
•
•
•
•
•
•
2.4 Luces interiores
¡ADVERTENCIA!
Riesgo de descarga eléctrica.
• E
l tipo de luz utilizada para este
aparato es específica para aparatos
domésticos. No debe utilizarse para la
iluminación doméstica.
2.5 Cuidados y limpieza
150
www.electrolux.com
2.6 Modo de servicio
• P
ara reparar el aparato, póngase en
contacto con un centro de servicio
autorizado.
• U t i l i c e s o l o p i e z a s d e re c a m b i o
originales.
2.7 Eliminación
¡ADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones o asfixia.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable y el enchufe y
deséchelos.
• R etire la puerta para impedir que
los niños y las mascotas queden
encerrados dentro del aparato.
3.
• E
l circuito de refrigeración y los
materiales aislantes de este aparato
son respetuosos con el ozono.
• L a espuma aislante contiene gas
inflamable. Póngase en contacto con
la autoridad municipal para obtener
información sobre cómo deshacerse
del aparato correctamente.
• N o dañe la parte de la unidad de
refrigeración que está cerca del
intercambiador de calor.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en
l o s c o n t e n e d o re s a d e c u a d o s p a r a
reciclarlo. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
ESPAÑOL
4.
DESCRIPCIÓN DEL APARATO
Vista 1 del aparato
1 Cámara
2
Cubierta superior
3 Bloque guía de deflector
vertical
4
Estante de cristal
5 Compartimento de
almacenamiento de agua
6
Soporte para latas flexible
7 Conservador de fruta y verdura
8
Pieza de deflector vertical
9 Cajón de temperatura variable
10 Bandeja de hielo giratoria
(interior)
11
Bandeja de servicio
12
Ruedas
13
Patas ajustables inferiores
14
Cajón congelador inferior
15
Cajón congelador superior
16 Indicador LED del congelador
(interior)
17 Junta de la puerta del
frigorífico
18
Soporte inferior
19
Cubierta del conservador
20
Soporte superior
21
Bandeja para huevos (interior)
22
Cubierta del soporte
23 Indicador LED del frigorífico
(interior)
24
Pantalla
25
Dispensador de agua fría
26
Tiradores
27
Puerta del congelador
28
Puerta del frigorífico
Vista 2 del aparato
151
152
www.electrolux.com
Nota: Debido a las constantes mejoras de nuestros productos, es posible que su
frigorífico sea ligeramente distinto al que se muestra en la ilustración. Sin embargo, su
funcionamiento y métodos de uso son los mismos.
Nota: Para aprovechar al máximo la eficiencia energética de este producto, coloque todos
los estantes, cajones y cestos en su posición original como se indica en la ilustración.
Este aparato está autorizado para su
venta en Francia. De conformidad
con la normativa válida en dicho país,
deberá ir provisto de un dispositivo
especial (consulte la figura) situado en
el compartimiento inferior del frigorífico
para indicar la zona más fría del mismo.
5.
INSTALACIÓN DEL NUEVO APARATO
En esta sección, se explica la instalación
del nuevo aparato antes de usarlo por
primera vez. Le recomendamos que lea
los siguientes consejos.
ADVERTENCIA!
Para su correcta instalación,
este frigorífico debe colocarse
sobre una superficie nivelada
de material sólido que esté a
la misma altura que el resto del
suelo. Esta superficie debe ser lo
suficientemente fuerte como para
soportar un frigorífico totalmente
cargado o un peso aproximado de
120 kg (266 lbs). Cuando la mueva,
asegúrese de sacar y volver a
colocar la unidad en línea recta.
Nivelación del aparato
Para nivelarlo de forma correcta y evitar
vibraciones, este aparato está provisto
de patas ajustables en la parte delantera.
Siga las instrucciones que se muestran a
continuación para nivelarlo:
1. H aga rodar el frigorífico hasta su
ubicación.
2. Gire las patas ajustables (manualmente
o con una llave adecuada) hasta que
toquen el suelo.
3. Incline la parte superior hacia atrás
unos 10-15 mm girando las patas
aproximadamente una o dos vueltas.
Esto hará que las puertas se cierren y
se sellen correctamente.
4. C uando desee mover el aparato,
recuerde volver a girar las patas de
modo que el aparato pueda rodar
libremente. Vuelva a instalar el aparato
cuando lo traslade.
10-15 mm
Clase
Símbolo
Rango de
temperatura
ambiente (°C)
Templado
aumentado
SN
+10 a +32
Templado
N
+16 a +32
Subtropical
ST
+16 a +38
Tropical
T
+16 a +43
Rueda delantera
Pata ajustable
Rueda trasera
ESPAÑOL
ADVERTENCIA!
Las ruedas no son giratorias y
solo deben emplearse para movimientos hacia delante y hacia
atrás. Mover el refrigerador de
forma lateral puede dañar las ruedas y el suelo.
Ajuste del tirador de la puerta
Antes de utilizar el frigorífico, revise los
tiradores. Si están sueltos, ajústelos con
una llave Allen en el sentido de las agujas
del reloj hasta que queden firmes. Cada
uno de los tiradores está fijado con dos
tornillos.
153
Ventilación del aparato
Para mejorar la eficiencia del sistema
de refrigeración y el ahorro de energía,
es necesario mantener una correcta
ventilación alrededor del aparato que
promueva la disipación del calor. Por esta
razón, debe haber suficiente espacio
alrededor del frigorífico y la zona debe
estar libre de cualquier obstrucción que
afecte a la circulación del aire.
100 mm
1776 mm
Tornillos de fijación
de huella Allen
75 mm
100 mm
Anilla E
Llave Allen (suministrada)
Pieza ajustable
908 mm
765 mm
• T
anto la puerta izquierda como la
derecha cuentan con ejes ajustables,
ubicados en las bisagras inferiores.
• A n t e s d e a j u s t a r l a s p u e r t a s ,
asegúrese de que el frigorífico está
nivelado. Revise la sección anterior
sobre nivelación del aparato. Si la
parte superior de las puertas está
desnivelada, introduzca la llave Allen
en el eje de la bisagra y gírela en el
sentido de las agujas del reloj para
elevar la puerta o al contrario para
bajarla. A continuación, introduzca una
anilla E en el hueco.
600 mm
Ajuste de las puertas
Sugerencia: Para garantizar el correcto
funcionamiento del aparato, mantenga
las distancias que se muestran en el
gráfico anterior.
1140 mm
Llave Allen (suministrada)
100 mm
1720 mm
154
6.
www.electrolux.com
CONTROLES DE LA PANTALLA
Todos los controles y funciones de la
unidad son accesibles desde el panel de
control situado en la puerta del frigorífico.
El teclado de botones táctiles y la pantalla
digital permiten una configuración sencilla
e intuitiva de las funciones y los ajustes.
Importante: Al utilizar los botones táctiles,
solo se requiere una breve pulsación. La
operación se produce cuando se deja
de pulsar el botón, no mientras se pulsa.
No es necesario aplicar presión sobre el
teclado. La función "Child Lock" (Bloqueo
de seguridad para niños) relacionada
con el botón "Alarm" (Alarma) requiere
una pulsación prolongada de al menos
tres segundos. Consulte las secciones
del manual relacionadas para obtener
instrucciones detalladas.
El panel de control se compone de dos
zonas de indicación de temperatura,
cinco iconos que representan los distintos
modos y seis botones táctiles. Cuando el
aparato se enciende por primera vez, se
activa la retroiluminación de los iconos de
la pantalla. Si no se pulsa ningún botón
y las puertas permanecen cerradas, la
retroiluminación se desactivará pasados
60 segundos.
Control de la temperatura
ratura mostrará el valor correspondiente
de acuerdo con la siguiente secuencia.
Recomendamos que cuando inicie el
frigorífico por primera vez, configure la
temperatura del frigorífico a 5 ºC y la del
congelador a -18 ºC. Si desea cambiar la
temperatura, siga las instrucciones que
se detallan a continuación.
PRECAUCIÓN!
Cuando se establece una temperatura, esta temperatura es el
promedio de toda la cámara. Las
temperaturas del interior de cada
compartimento pueden ser distintas a los valores mostrados en la
pantalla en función de la cantidad
de alimentos que almacene y de
dónde los coloque. La temperatura ambiente también puede
afectar a la temperatura real del
interior del aparato.
6.1 Frigorífico
Pulse el botón "Fridge" (Frigorífico) repetidamente para establecer la temperatura deseada del frigorífico entre 8 °C y
2 °C; la temperatura disminuirá 1 °C con
cada pulsación y el indicador de tempe-
8°C
7°C
6°C
5°C
2°C
3°C
4°C
6.2 "Fast Cool"
(Enfriamiento rápido)
Si necesita introducir una gran
cantidad de alimentos a temperatura ambiente, por ejemplo después de hacer la compra, se aconseja activar esta
función para enfriarlos más rápidamente
y evitar que aumente la temperatura de
los que ya están almacenados.
• P ulse "Fast Cool" (Enfriamiento rápido) para activar esta función. Se
iluminará el icono de enfriamiento
súper y el indicador de temperatura del frigorífico mostrará 2 °C.
El icono de enfriamiento súper se
apaga automáticamente después de 6
horas.
• Pulse "Fast Cool" (Enfriamiento rápido)
o "Fridge" (Frigorífico) para cancelar el
modo de enfriamiento súper y volver a la
configuración de temperatura anterior.
ESPAÑOL
155
6.3 Congelador
6.5 Holiday
Pulse el botón "Freezer" (Congelador)
para establecer la temperatura del
c o n g e l a d o r e n t re - 1 4 ° C y - 2 4 ° C
y que se adapte a la temperatura
deseada. El indicador de temperatura
del congelador mostrará el valor
correspondiente de acuerdo con la
siguiente secuencia.
Esta función está diseñada
para minimizar el consumo
de energía y electricidad
si el frigorífico no se utiliza
durante un largo período
de tiempo. Puede activar esta función
pulsando brevemente el botón "Holiday"
hasta que se ilumina el icono de
vacaciones.
IMPORTANTE!
No introduzca alimentos en el
congelador durante este periodo.
• C uando la función de vacaciones
está activada, la temperatura del
frigorífico cambia automáticamente
a 15 °C para reducir al mínimo el
consumo de energía. El indicador de
temperatura del frigorífico muestra "-"
y el compartimento del congelador
permanece encendido.
• Pulse el botón "Holiday" (Vacaciones)
para cancelar el modo vacaciones
y volver a la configuración de
temperatura anterior.
-14°C -15°C -16°C -17°C -18°C -19°C
-24°C -23°C -22°C -21°C -20°C
6.4 "Fast Freeze"
(Congelación rápida)
•
•
•
•
•
La función de supercongelación puede disminuir rápidamente la temperatura de
congelación y congelar los
alimentos con mayor rapidez.
P u l s e e l b o t ó n " F a s t F r e e z e "
(Congelación rápida) para activar
la función de supercongelación. Se
iluminará el icono de supercongelación
y el indicador de temperatura del
frigorífico mostrará ‑24 °C.
L a p r i m e r a v e z q u e s e u t i l i c e , o
después de un período de inactividad,
deje pasar 6 horas de funcionamiento
normal antes de utilizar el modo
de supercongelación. Esto es
especialmente importante si se coloca
una gran cantidad de alimentos en el
congelador.
E l icono de supercongelación se
apaga automáticamente después de
26 horas de uso y la temperatura de
congelación se mantiene por debajo
de ‑20 °C.
P ulse "Fast Freeze" (Congelación
rápida) o "Freezer" (Congelador) para
cancelar el modo de supercongelación
y volver a la configuración de
temperatura anterior.
N ota: Al seleccionar la función de
supercongelación, asegúrese de que
no hay bebidas embotelladas o en lata
(especialmente bebidas gaseosas) en
el compartimento del congelador. Las
botellas y las latas pueden explotar.
6.6 "Alarm" (Alarma)
En caso de alarma, se
iluminará el icono de alarma
y el frigorífico comenzará a
emitir una señal acústica.
Pulse el botón "Alarm"
(Alarma) para detener la señal acústica y
apagar el icono de alarma.
Precaución: Cuando el refrigerador se
enciende después de un período de
inactividad, es posible que se active
la alarma. En ese caso, pulse el botón
"Alarm" (Alarma) para anularla.
Alarma de las puertas
El icono y la señal acústica de alarma
indican situaciones anormales, como
el haber dejado una puerta abierta
accidentalmente o la interrupción del
suministro eléctrico a la unidad.
• Si se deja abierta alguna puerta, del
frigorífico o del congelador, durante
más de dos minutos, se activarán la
alarma y la señal acústica. La señal
acústica se repetirá tres veces cada
minuto durante 10 minutos. Al cerrar la
puerta se anularán la alarma y la señal
acústica.
156
www.electrolux.com
• Para ahorrar energía, evite mantener
las puertas abiertas durante un periodo
prolongado cuando utilice el frigorífico.
La alarma de la puerta también puede
anularse cerrando las puertas.
Alarma de temperatura
Esta es una función importante que alerta
a los usuarios de la posibilidad de que
se estropeen los alimentos almacenados.
Si se produce un fallo de suministro
eléctrico, como un apagón en su zona
residencial, mientras no está en casa,
la alarma de temperatura memorizará
la temperatura del congelador en el
momento en que la unidad vuelva a
recibir suministro, ya que probablemente
sea la temperatura más elevada
que hayan alcanzado los alimentos
congelados.
La alarma de temperatura se indicará
tanto en la pantalla como en forma de
señal acústica cuando la lectura sea
superior a -9 ºC. A continuación:
7.
a) Se ilumina el icono de alarma;
b) E l indicador de temperatura del
congelador muestra "H";
c) La señal acústica se repetirá 10 veces
cuando se active la alarma y se
detendrá automáticamente.
"Child Lock" (Bloqueo de seguridad
para niños)
Mantenga pulsado el botón
“Alarm” (Alarma) durante tres
segundos para activar el
bloqueo.
Esto desactivará la pantalla
para evitar cambios accidentales en
la configuración. Mientras tanto, se
iluminará el icono de bloqueo de
seguridad para niños.
• P
ara desactivar el bloqueo, vuelva a
mantener pulsado el botón "Alarm"
(Alarma) durante tres segundos.
El icono de bloqueo de seguridad para
niños se apagará.
USO DEL APARATO
Dispensador de agua fría
El dispensador de agua fría, ubicado
en la puerta izquierda del frigorífico, se
utiliza para almacenar agua potable.
Esta función permite dispensar agua
fría fácilmente sin necesidad de abrir la
puerta.
• Limpieza
Limpie el dispensador de agua antes
de usarlo por primera vez.
Paso 1: saque el dispensador de agua
Paso 2: lávelo con agua limpia
Paso 3: séquelo
• Montaje
Para volver a montar el dispensador,
consulte las siguientes instrucciones.
1. Sujete con firmeza ambos lados del
depósito de agua y, a continuación,
levántelo y colóquelo fuera de la
puerta.
2. Afloje el cabezal en sentido contrario
a las agujas del reloj.
3. V uelva a insertarlo en la puerta y
presione hasta que oiga un clic.
Tapa pequeña
Cabezal
Tapa grande
ADVERTENCIA!
Cuando introduzca el depósito
de agua, asegúrese de que el
cabezal encaja correctamente en
el orificio.
ESPAÑOL
ADVERTENCIA!
No tire de la palanca del
dispensador sin un recipiente
debajo, ya que el agua podría
derramarse.
Mantenga el dispositivo de
suministro de agua instalado
cuando el dispensador de agua
no esté en uso para prevenir
fugas de aire frío.
D
Dispositivo
de bloqueo
Pulsar
palanca
Posición
sugerida
• Bloqueo
Antes de dispensar agua, asegúrese
de que el dispensador está en posición
"unlock" (desbloqueo).
El dispositivo de bloqueo se encuentra
bajo la pantalla, como se muestra en la
imagen.
D
Dispositivo
de bloqueo
ADVERTENCIA!
La función de bloqueo se utiliza
para bloquear el dispositivo. No
ejerza fuerza sobre la palanca del
dispensador mientras esté en la
posición "lock" (bloqueo), ya que
podría dañarlo y romperlo.
• Uso del dispensador de agua
Para dispensar agua, debe utilizar un
vaso de tamaño adecuado que se
pueda colocar bajo el dispensador.
Alrededor de 50 mm
Llenado de agua
A n t e s d e re l l e n a r e l d e p ó s i t o d e l
agua, asegúrese de que ha encajado
firmemente en su posición.
Para evitar que el agua se derrame,
llene el depósito por debajo de la marca
de nivel máximo, que corresponde
aproximadamente a 4 l. El depósito de
agua puede llenarse de dos modos:
1. Retirando la tapa pequeña y vertiendo
el agua a través del orificio de la tapa
grande.
2. Retirando la tapa grande del depósito
y vertiendo el agua directamente.
PRECAUCIÓN!
No vierta ningún otro líquido que
no sea agua en el depósito.
157
Nota: El uso frecuente del dispensador
de agua puede derramar gotas sobre la
bandeja que, en algún momento, puede
desbordarse. Seque la bandeja con un
paño cuando sea necesario.
Soportes de las puertas
El frigorífico cuenta con soportes
en el interior de las puertas, aptos
para almacenar bebidas enlatadas
y embotelladas, así como alimentos
envasados. No coloque una gran
cantidad de alimentos y elementos
pesados en los soportes de las puertas.
• El soporte intermedio está diseñado
para ajustarse a distintas alturas en
función de sus necesidades. Vacíelo
antes de levantarlo para extraerlo.
A continuación, vuelva a colocarlo a la
altura deseada.
Nota: La bandeja para huevos suministrada debe colocarse en el soporte superior.
158
www.electrolux.com
Soporte para latas
• En este soporte se pueden almacenar
hasta cuatro latas de tamaño estándar,
pero no es adecuado para latas con un
diámetro inferior a 50 mm. El soporte
también puede girar 25° sobre el
estante cuando sea necesario facilitar
el almacenamiento o el acceso a las
bebidas.
Estantes de cristal
El frigorífico dispone de dos estantes de
cristal en su interior. El estante superior
está diseñado para permanecer fijo,
mientras que el inferior es ajustable.
El estante inferior se puede colocar en
tres niveles distintos. Ajuste su altura en
función de sus necesidades:
• A
l retirar los estantes, tire de ellos
suavemente hacia delante hasta que
salgan de las guías.
• Cuando vuelva a colocarlos, asegúrese
de que no hay ningún obstáculo por
detrás y empuje suavemente hasta que
alcancen su posición.
Estante
de cristal
Posición ajustable
Conservador y control de humedad
Baja
Alta
Control desliz
ante
Conservador de fruta y verdura
El conservador, montado sobre guías
extensibles telescópicas, sirve para
almacenar fruta y verdura.
Puede ajustar la humedad interior con el
control deslizante.
• El control de humedad ajusta el flujo
de aire del conservador; cuanto mayor
es el flujo, menor es la humedad.
Deslice el control de humedad hacia la
derecha para aumentarla.
• Se recomiendan valores de humedad
elevados para la verdura y bajos para
la fruta.
• Siga estas sencillas instrucciones para
retirar la cámara del conservador o el
cajón del congelador para proceder
a su limpieza. Vacíe la cámara del
conservador y, a continuación, tire
de ella hasta abrirla por completo.
Levante el conservador de las guías
laterales. Vuelva a colocar las guías
correderas en su sitio para evitar daños
al cerrar la puerta.
COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS
FRESCOS. Control de precisión de temperatura (opcional)
Los alimentos se pueden conservar frescos
durante períodos más prolongados cuando
se almacenan a una temperatura óptima,
pero cada alimento requiere una temperatura
distinta. Hay una pantalla a la derecha del
cajón de enfriamiento. La temperatura
del compartimento se puede establecer
en 0 °C, 3 °C y 5 °C para que se adapte a
carnes, fruta y verdura ("Vege.") o productos
delicatessen ("Deli"), respectivamente,
ESPAÑOL
usando los botones del cajón. Consulte la
tabla que aparece a continuación para ver
la configuración recomendada para sus
necesidades de almacenamiento.
Deli [5°C]
Vege. [3 °C]
0 °C [0 °C]
Queso
Pepino
Filetes
Jamón
cocido
Lechuga
Pescado
Salami
Naranjas
Embutidos
Aceitunas
Maíz
Carne de ave
Uso de la cámara del frigorífico
La cámara del frigorífico es adecuada para
el almacenamiento de fruta y verdura.
Se recomienda envasar los alimentos
por separado para que mantengan la
humedad y para evitar que los sabores se
impregnen en otros alimentos.
PRECAUCIÓN!
Nunca cierre las puertas con
las bandejas, el conservador o
las guías telescópicas abiertos.
Puede dañar la unidad.
159
PRECAUCIÓN!
No permita que los bebés o los
niños entren en el frigorífico,
ya que podrían hacerse daño o
dañar el aparato. No se siente
en la puerta del congelador.
La puerta se puede romper. No
permita que los niños se suban al
cesto del congelador.
Si retira el separador para limpiar
el cesto, deberá reinstalarlo tras
la limpieza para evitar que los
niños queden atrapados dentro.
Bandeja de hielo giratoria
• L a bandeja de hielo giratoria está
situada en el cajón congelador superior
y sirve para fabricar y almacenar hielo.
1. Llénela con agua potable sin superar la
marca de nivel máximo.
2. Vuelva a colocar la bandeja llena de
agua en el soporte.
3. Espere alrededor de tres horas, gire los
selectores en el sentido de las agujas
del reloj y el hielo caerá en la cubitera
inferior.
Uso del cajón congelador
El cajón congelador es adecuado para
almacenar alimentos que requieran
congelación, como carne, helado, etc.
Para retirar el cajón congelador, tire de
él por completo, levante la bandeja de
servicio y sáquela. A continuación, abra las
puertas del frigorífico al ángulo máximo y
podrá retirar el cajón congelador como se
muestra en las siguientes imágenes.
1 Puerta cerrada
2 Puerta abierta
Cajón congelador
inferior
Bandeja
de servicio
4. L o s c u b i t o s d e h i e l o s e p u e d e n
almacenar en la cubitera inferior.
Cuando los necesite, tire de la cubitera
y sírvase.
Nota: Limpie la bandeja de hielo
cuando la utilice por primera vez o si
no la ha utilizado durante un periodo
de tiempo prolongado.
160
8.
www.electrolux.com
CONSEJOS ÚTILES
Consejos para ahorrar energía
L e re c o m e n d a m o s q u e s i g a e s t o s
consejos para ahorrar energía.
• No mantenga la puerta abierta durante
mucho tiempo para conservar la
energía.
• A segúrese de que el aparato está
alejado de cualquier fuente de calor
(luz solar directa, hornos, estufas, etc.).
• No establezca una temperatura inferior
a la necesaria.
• N o guarde en el aparato alimentos
calientes ni líquidos en evaporación.
• Coloque el aparato en un lugar bien
ventilado y sin humedades. Consulte
el apartado "Instalación del nuevo
aparato".
• La vista 1 de la sección "Descripción
del aparato" muestra la disposición
correcta de los cajones, el conservador
y los estantes; no cambie esta combinación, ya que está diseñada para conseguir el máximo ahorro de energía.
Consejos para la refrigeración de alimentos frescos
• No coloque alimentos calientes directamente en el frigorífico ni el congelador, ya que aumentará la temperatura
interior y el compresor tendrá que
consumir más energía.
• Cubra o envuelva los alimentos, especialmente si tienen un sabor fuerte.
• Coloque los alimentos de modo que
el aire pueda circular libremente entre
ellos.
Consejos para la refrigeración
• C arne (de todo tipo): envuélvala en
polietileno y colóquela en el estante
de cristal situado sobre el cajón para
verduras. Siga siempre los tiempos de
almacenamiento y las fechas de caducidad que sugieren los fabricantes.
• Alimentos cocinados, platos fríos, etc.:
D eben cubrirse y colocarse en cualquier estante.
• Fruta y verdura:
Deben almacenarse en el cajón destinado a tal efecto.
• Mantequilla y queso:
D eben estar envueltos en papel de
aluminio o plástico.
• Botellas de leche:
Deben permanecer tapadas y almacenarse en los soportes de las puertas.
Consejos sobre congelación
• A
l encender el aparato por primera vez
o después de un periodo sin uso, déjelo
en marcha al menos dos horas con los
ajustes máximos antes de introducir
alimentos en el compartimento.
• D ivida los alimentos en porciones
pequeñas para agilizar el proceso de
congelación y facilitar la descongelación
y uso de las cantidades necesarias.
• E nvuelva los alimentos en papel de
aluminio o de polietileno y compruebe
que los envoltorios quedan herméticamente cerrados.
• N o permita que alimentos frescos y
sin congelar entren en contacto con
alimentos ya congelados para evitar
el aumento de temperatura de los
segundos.
• Si se consumen productos congelados
inmediatamente después de extraerlos
del congelador, se corre el riesgo de
sufrir quemaduras por congelación en
la piel.
• S e recomienda etiquetar y fechar
cada paquete congelado para llevar
un seguimiento de los tiempos de
almacenamiento.
Consejos para el almacenamiento de
alimentos congelados
• Asegúrese de que el distribuidor de alimentos congelados los ha almacenado
correctamente
• Una vez descongelados, los alimentos
se deterioran rápidamente y no deben
volver a congelarse. No supere el
tiempo de almacenamiento indicado
por el fabricante de los alimentos.
Apagado del aparato
Si es necesario desconectar el aparato
durante un tiempo prolongado, debe
realizar los pasos siguientes para
prevenir la formación de moho.
1. Extraiga todos los alimentos.
2. D esconecte el enchufe de la toma
de red.
3. Limpie y seque a fondo el interior.
4. Coloque una cuña en las puertas para
mantenerlas ligeramente abiertas y
permitir la circulación de aire.
ESPAÑOL
9.
161
LIMPIEZA Y CUIDADOS
Por motivos de higiene, el aparato
(incluidos los accesorios exteriores e
interiores) debe limpiarse de forma
regular, al menos cada dos meses.
PRECAUCIÓN!
El aparato debe desconectarse
de la red eléctrica durante su
limpieza. Riesgo de descarga
eléctrica: Antes de proceder a
su limpieza, apague el aparato y
desconéctelo de la toma de red.
Limpieza exterior
Para mantener el buen aspecto del
aparato, debe limpiarlo con regularidad.
- Limpie el panel y la pantalla digital con
un paño limpio y suave.
- Pulverice agua sobre el paño
de limpieza en lugar de hacerlo
directamente sobre la superficie del
aparato. Esto ayuda a garantizar una
distribución uniforme de la humedad en
la superficie.
- Limpie las puertas, los tiradores y las
superficies interiores con un detergente
suave y séquelos con un paño suave.
PRECAUCIÓN!
- No utilice objetos afilados, ya
que pueden rayar la superficie.
- No utilice disolventes, detergente para vehículos, Clorox, aceites
esenciales, limpiadores abrasivos
ni disolventes orgánicos como el
benceno para la limpieza. Pueden
dañar la superficie del aparato y
provocar incendios.
Limpieza interior
• L impie el interior del aparato con
regularidad. Será más fácil de limpiar
cuando la cantidad de alimentos en el
interior sea escasa. Limpie el interior
del congelador con una solución muy
diluida de bicarbonato de sodio y, a
continuación, aclárela con agua tibia
mediante un paño o una esponja bien
escurridos. Seque la superficie por
completo antes de volver a colocar los
estantes y los cestos.
Seque bien todas las superficies y
partes removibles.
• A
unque este aparato cuenta con
descongelación automática, pueden
generarse capas de hielo en las
paredes interiores del compartimento
del congelador si se abre la puerta
con frecuencia o se mantiene abierta
durante un periodo prolongado. Si la
capa de hielo es demasiado gruesa,
elija el momento en que la carga de
alimentos sea baja y proceda del
siguiente modo:
1. R etire los alimentos y los cestos del
interior, desconecte el aparato de la
toma de red y deje las puertas abiertas.
Ventile al máximo el espacio para
acelerar el proceso de descongelación.
2. Cuando se complete la descongelación, limpie el congelador como se
indica anteriormente.
PRECAUCIÓN!
No utilice objetos afilados
para eliminar el hielo del
compartimento del congelador.
El aparato no deberá volver a
conectarse a la toma de red ni a
encenderse hasta que el interior
se haya secado por completo.
Limpieza de las juntas de las puertas
Asegúrese de mantener las juntas
de las puertas limpias. Los alimentos
pegajosos y las bebidas pueden causar
que las juntas se peguen a la cámara y
se desgasten al abrir las puertas. Lave
las juntas con un detergente suave
y agua tibia. Aclárelas y séquelas a
fondo tras la limpieza.
PRECAUCIÓN!
El aparato no deberá volver a
encenderse hasta que se las
juntas de las puertas se hayan
secado por completo.
ADVERTENCIA!
La sustitución del indicador LED
no deberá llevarla a cabo el
usuario. Si el indicador LED está
dañado, póngase en contacto
con el teléfono de atención al
cliente para obtener asistencia.
162
www.electrolux.com
10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si tiene un problema con el aparato o le preocupa que no funcione correctamente,
puede realizar algunas sencillas comprobaciones antes de llamar al servicio técnico.
Consulte las siguientes indicaciones. Realice las sencillas comprobaciones de esta
sección antes de llamar al servicio técnico.
ADVERTENCIA!
No intente reparar el aparato. Si el problema persiste después de realizar
las comprobaciones indicadas a continuación, póngase en contacto con un
electricista cualificado, un técnico de servicio autorizado o con la tienda donde
adquirió el producto.
Problema
Posible causa y solución
Compruebe que el enchufe está conectado correctamente a
la toma de red.
El aparato no funciona
correctamente
Olores en los
compartimentos
Ruido del aparato
Compruebe el fusible o el circuito de la fuente de
alimentación y sustitúyalo si es necesario.
Es normal que el congelador no funcione durante el ciclo
de descongelación automática o durante un tiempo breve
después de conectar el aparato para proteger el compresor.
Puede que necesite limpiar el interior del frigorífico.
Algunos alimentos, recipientes o envases generan olores.
Los siguientes sonidos son bastante normales:
• Ruido de funcionamiento del compresor.
• Ruido de movimiento de aire proveniente del pequeño
ventilador del motor del compartimento del congelador u
otros compartimentos.
• Gorgoteo similar a agua hirviendo.
• Crujidos durante la descongelación automática.
• Chasquidos previos a la puesta en marcha del compresor.
Otros ruidos inusuales pueden deberse a los motivos que
se detallan a continuación y es posible que requieran
comprobación e intervención:
La cámara no está nivelada.
La parte posterior del aparato toca la pared.
Alguna botella o envase se ha caído o rueda.
El motor funciona
continuamente
Es normal oír con frecuencia el sonido del motor; necesitará
funcionar más a menudo en las siguientes circunstancias:
• La temperatura se ha establecido en un nivel más frío del
necesario.
• Se ha almacenado recientemente una gran cantidad de
alimentos a temperatura ambiente en el aparato.
• La temperatura en el exterior del aparato es demasiado
elevada.
• Las puertas se mantienen abiertas durante un período de
tiempo prolongado.
• El aparato está recién instalado o se ha apagado durante
un período de tiempo prolongado.
ESPAÑOL
163
Hay una capa de hielo
en el compartimento
Compruebe que las salidas de aire no están obstruidas por
alimentos y asegúrese de que estos están colocados de
manera que permitan una ventilación adecuada. Asegúrese
de que la puerta está completamente cerrada. Para retirar el
hielo, consulte la sección "Limpieza y cuidados".
La temperatura interior
es demasiado alta
Puede que haya dejado las puertas abiertas demasiado
tiempo o con demasiada frecuencia, o que algún obstáculo
impida que se cierren. También es posible que no haya
espacio suficiente alrededor de los laterales, la parte
posterior o la superior del aparato.
La temperatura interior
es demasiado baja
Aumente la temperatura siguiendo el capítulo Aumentar la
temperatura de los "Controles de la pantalla".
Las puertas no se cierran
con facilidad
Compruebe que la parte superior del frigorífico esté
inclinada hacia atrás unos 10-15 mm para que las puertas
se cierren solas o si algún obstáculo en el interior impide su
cierre.
Gotea agua al suelo
Es posible que el colector de agua (ubicado en la parte
inferior trasera de la cámara) no esté correctamente
nivelado, o que el erogador de drenaje (ubicado bajo la
parte superior del depósito del compresor) no esté colocado
adecuadamente para dirigir el agua al colector. También
es posible que el erogador esté bloqueado. Puede que
sea necesario tirar del frigorífico y retirarlo de la pared para
comprobar el colector y el erogador.
La luz no funciona
Puede que el indicador LED esté dañado. Consulte el
procedimiento de sustitución de indicadores LED en el
capítulo "Limpieza y cuidados".
El sistema de control ha deshabilitado los indicadores
porque la puerta se ha mantenido abierta durante
demasiado tiempo. Cierre y vuelva a abrir la puerta para
volver a activarlos.
Las puertas no se abren
con suavidad
Compruebe la junta de la puerta y, si fuera necesario, limpie
las juntas de goma que rodean los bordes de la puerta
con detergente lavavajillas y agua tibia. Puede acumularse
suciedad y provocar que la puerta se adhiera al frigorífico.
11. DESECHO DEL APARATO
El frigorífico está fabricado con materiales reutilizables. Debe desecharse de
conformidad con la normativa local actual relativa al desecho de residuos. El aparato
contiene una pequeña cantidad de refrigerante (R600a) en el circuito de refrigeración.
Para su seguridad, consulte la sección relativa al refrigerante y al riesgo de incendio
asociado que incluye este manual de instrucciones antes de desmontar el aparato.
Corte el cable de alimentación para que el refrigerador quede inutilizable y retire el
bloqueo y la junta de la puerta. Tenga cuidado con el sistema de refrigeración y no
lo dañe perforando el contenedor del refrigerante, doblando los tubos o raspando el
revestimiento de la superficie.
164
www.electrolux.com
Eliminación adecuada del aparato
El símbolo que aparece en el producto o en su embalaje indica que no puede tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe llevarse a un punto
de recogida adecuado para el reciclado de los componentes eléctricos y
electrónicos. Al desechar el producto de manera correcta, contribuirá a evitar las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio
ambiente que podría provocar el desecho inadecuado de este producto.
Si desea obtener más información sobre el reciclaje de este producto, solicítela a las autoridades municipales, al servicio de eliminación de desechos
domésticos o al establecimiento donde lo adquirió.
12. DATOS TÉCNICOS
Medidas
Altura
1766 mm
Anchura
912 mm
Profundidad
765 mm
Tiempo de estabilización
12 h
Voltaje
220-240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en
la placa de características, situada en el
lado interior izquierdo del aparato, y en
la etiqueta de consumo energético.
13. RUIDOS
Durante el funcionamiento normal del
aparato suelen producirse ciertos ruidos
(compresor, circulación del refrigerante).
ESPAÑOL
165
166
www.electrolux.com
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising